UPDATE. Magazine voor fiscaal en juridisch advies september 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPDATE. Magazine voor fiscaal en juridisch advies september 2003"

Transcriptie

1 UPDATE Inhoud 1 Het uitgangspunt: toelichting van de twee hypothesen. 2 Inleiding tot het huwelijksvermogens- en erfrecht 3 Successierechten in het Vlaamse Gewest 4 Successieberekening in de praktijk 5 Wijziging huwelijkscontract bespaart erfeniskosten 6 Schenken is hoge successierechten vermijden 7 Schenkingen van familiale ondernemingen en vennootschappen 8 Schenkingen van bouwgronden 9 Successierechten aan nul procent 10 Behoud van controle 11 Europese spaarfiscaliteit 12 Fiscale amnestie 13 Besluit: vermogensplanning is maatwerk In het oog te houden 1 Nieuwe VZW-wet 2 Wijziging statuten vóór 6 februari 2004 Lievens & C Magazine voor fiscaal en juridisch advies september 2003 Woord vooraf Brengt mijn vermogen genoeg rendement op? Kies ik tussen onroerende of roerende investeringen? Is mijn pensionering veilig gesteld? Is mijn patrimonium voldoende beschermd, verzekerd,? Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik of mijn partner komt te overlijden? Hoe wordt het verdeeld tussen de kinderen? Heb ik er nog iets over te zeggen indien mijn echtgeno(o)t(e) komt te overlijden? Is het niet wenselijk een deel van mijn vermogen al weg te schenken aan de kinderen? Vragen die velen van u zich wellicht al eens hebben gesteld en waarop wij u reeds een eerste aanzet tot mogelijke oplossingen hebben gegeven in onze vorige nieuwsbrief. Wegens het overgrote succes hebben wij er de voorkeur aangegeven deze nieuwsbrief opnieuw uit te geven, evenwel rekening houdend met de laatste wetswijzigingen. Het vermogensbeheer is op heden een zeer ingewikkelde problematiek waarbij verschillende facetten van de financiële, fiscale, verzekeringstechnische en juridische wetgeving van naderbij dienen te worden bekeken. Bij het uitwerken van een vermogensplanning is het bijgevolg van groot belang om deze diverse aspecten op een geïntegreerde wijze samen te voegen. Daarenboven zal een optimale vermogensplanning ook nog rekening dienen te houden met de recente praktijk inzake repatriëring van het kapitaal uit het buitenland alsook met de fiscale amnestiemaatregel die de regering wenst door te voeren. In het kader van deze nieuwsbrief benaderen wij de vermogensplanning enerzijds meer vanuit het oogpunt van de successieplanning en anderzijds vanuit het behoud van de zeggenschap over de onderneming. Hoeveel successierechten zullen er verschuldigd zijn? Is dit niet te veel? Hoe zit het erfrecht precies in mekaar? Welke gevolgen heeft het huwelijkscontract op de successierechten? Welke zijn de mogelijkheden om deze successierechten te verminderen? Maar successieplanning is meer dan het vermijden van successierechten alleen. Niet iedereen wil zomaar zijn vermogen verdelen om alzo minder te moeten betalen. Andere elementen, zoals het familiale aspect, de gemoedsrust, het financiële plaatje of het bedrijfseconomische aspect spelen eveneens een belangrijke rol in het uitstippelen van een bevredigende successieplanning. Ludo Lievens Ludo Demeulenaere INSTRUMENTEN VOOR HET BEHEER VAN UW VERMOGEN & FAMILIALE VERMOGENSPLANNING 1 HET UITGANGSPUNT Om deze uiteenzetting zo praktisch mogelijk te benaderen, vertrekken wij van twee hypothetische voorbeelden van samengestelde vermogens op het ogenblik van het overlijden van één van de echtgenoten. De heer en mevrouw Peeters wonen in het Vlaamse Gewest en hebben twee kinderen. Zij zijn gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen en Samenstelling vermogen Hypothese 1 Hypothese 2 Onroerende goederen: villa 19,51% ,00 8,11% ,00 appartement 9,76% ,00 5,41% ,00 Aandelen vennootschap 48,78% ,00 27,03% ,00 Andere roerende goederen 14,63% ,00 54,05% ,00 Levensverzekering 7,32% ,00 5,41% ,00 Schulden 0,00 0,00 Begrafeniskosten p.m. p.m. Totaal vermogen 100,00% ,00 100,00% ,00 tabel 1/a Vooraleer over te gaan tot de successieberekening van het vermogen van de heer en mevrouw Peeters dienen we eerst enkele aspecten van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht te onderzoeken. Beide stelsels zullen immers hun impact hebben op de vrije beschikbaarheid van het vermogen enerzijds en op de verschuldigde successierechten anderzijds. Algemene principes erfrecht Normaliter erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik over de gehele nalatenschap; de kinderen erven de blote eigendom in gelijke delen. De erflater kon tijdens zijn leven hiervan op twee manieren afwijken: door middel van zijn huwelijkscontract; door middel van schenkingen en testament. hebben in hun huwelijkscontract een beding opgenomen waarbij de langstlevende echtgenoot het gehele gemeenschappelijk vermogen toebedeeld krijgt (de zogenaamde langst leeft, al heeft clausule). Het gemeenschappelijk vermogen van de heer en mevrouw Peeters is samengesteld als volgt: Liquiditeit vermogensbalans Hypothese 1 Hypothese 2 Illiquide vermogen: 78,05% 40,55% onroerende goederen aandelen eigen vennootschap Liquide vermogen: 21,95% 59,45% roerende goederen Totaal vermogen 100,00% 100,00% 2 INLEIDING TOT HET HUWELIJKSVERMOGENS- EN ERFRECHT tabel 1/b Zoals bekend kan hij evenwel niet volledig vrij over zijn vermogen beschikken. In het erfrecht zijn er immers bepalingen opgenomen die een beperking inhouden van de vrije overdracht van het vermogen. De wetgever beschermt twee categorieën van erfgenamen (reservataire erfgenamen): de langstlevende echtgenoot en de kinderen. De langstlevende echtgenoot moet steeds minstens het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap verkrijgen, de kinderen moeten steeds een in de wet bepaald deel, bepaald in functie van het aantal kinderen, krijgen. Omdat de heer en mevrouw Peeters twee kinderen hebben zal de reserve gelijk zijn aan 2/3 (elk kind 1/3) en het beschikbaar deel gelijk aan 1/3. Bijgevolg kunnen de heer en mevrouw Peeters over 1/3 van hun vermogen vrij beschikken. Deze reserve wordt berekend op wat een ouder zou nagelaten hebben, als hij geen schenkingen zou gedaan hebben (samenstelling van de fictieve massa). Indien de reserve niet werd gerespecteerd, kan de reservataire erfgenaam de inkorting eisen. Vennoten: Ludo LIEVENS - Ludo DEMEULENAERE Medewerkers: An CASIER - Griet CEENAEME - Katja DE BRUYNE - David DE GRAEVE - Carine DERUWE - Tony HIMPE - Frederik HOUPE - Kathleen NATENS - Philippe SALENS - Tamara SISSAU - Sylvie VERMEIRE - Hugo VERSCHAEVE 1

2 Boeken Alternatief voor loon: 10 voordelen nader toegelicht Ludo Lievens Bart Adriaens Kluwer (voorheen Mys & Breesh, uitgevers) Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en de controle ervan: Een artikelsgewijze commentaar op de bepalingen hierover in het nieuwe Wetboek van vennootschappen Ludo Lievens Kluwer (voorheen Mys & Breesh, uitgevers) Praktijkgids K.M.O.-overdracht Juridisch, fiscaal, financieel Editors: Hans Berquin en Eric Spruyt Auteurs: Wilfried Coene, Jos J. Couturier, Yann Dekeyser, Ludo Lievens, Jos. B. Peeters, Eric Spruyt en Karel Van Oostveldt Uitgeverij Kluwer Seminaries en cursussen Voor info zie en Noteer dat deze beperkingen geen betrekking hebben op afwijkingen in het huwelijkscontract. Het is dan ook belangrijk in te zien dat het huwelijkscontract in elk geval primeert op het erfrecht. Zo kunnen in het huwelijkscontract onder meer volgende clausules worden opgenomen: Het verblijvingsbeding, waarbij het gemeenschappelijk vermogen gedeeltelijk of volledig wordt toebedeeld aan de langstlevende echtgenoot. In de meeste huwelijkscontracten vinden wij in de praktijk een clausule terug waarbij het hele gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom wordt toegekend aan de langstlevende. Het beding van vooruitmaking, waarbij de langstlevende het recht heeft om, vóór iedere verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, welbepaalde goederen in natura uit de gemeenschap op voorhand te nemen. De contractuele erfstelling tussen echtgenoten, waarbij de echtgenoten aan elkaar een schenking doen van de hele of een gedeelte van de - nalatenschap van de eerststervende. Het keuzebeding, waarbij aan de langstlevende op het ogenblik van overlijden het recht wordt gegeven om een keuze te maken tussen verschillende mogelijke opties met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap (de langstlevende kan bijvoorbeeld kiezen welke goederen zij/hij in volle eigendom uit de nalatenschap wil nemen). Deze clausules hebben elk hun invloed op de hoogte van de verschuldigde successierechten en op de mogelijkheid om schenkingen te doen aan de kinderen of andere erfgenamen. Algemene principes huwelijksvermogensrecht Het huwelijksvermogensrecht bepaalt welke goederen eigen zijn van de respectieve echtgenoten. Gezien het huwelijksvermogensrecht op het erfrecht primeert zal steeds eerst het huwelijkscontract worden uitgevoerd (zonder mogelijkheid van de reservataire erfgenamen om inkorting te vorderen). Ons burgerlijk recht kent drie huwelijksstelsels. Werd er geen huwelijkscontract afgesloten dan heeft de wetgever in een regeling (het wettelijk stelsel) voorzien. Samengevat voorziet het wettelijk stelsel dat de goederen die een echtgenoot vóór het huwelijk bezat of waarvan hij tijdens het huwelijk door schenking of erfenis eigenaar van werd, eigen goederen zijn. De andere goederen zijn gemeenschappelijk. Noteer dat in het geval het huwelijk werd gesloten vóór de inwerkingtreding van de Wet van 14 juli 1976 alle roerende goederen (dus ook alle aandelen) in het wettelijk stelsel gemeenschappelijk zijn! De echtgenoten kunnen evenwel zowel vóór als tijdens het huwelijk een huwelijkscontract sluiten waarin zij zelf bepalen wat eigen goederen en wat gemeenschappelijke goederen zijn. In de praktijk wordt dikwijls in het huwelijkscontract voorzien dat er geen gemeenschappelijke goederen zijn, men zegt dan dat men gehuwd is onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen. In eerder uitzonderlijke gevallen wordt voorzien in het huwelijkscontract dat alle goederen gemeenschappelijk zijn, in dit geval is men gehuwd onder het stelsel van de algehele gemeenschap. In het geval men niet kan bewijzen dat goederen eigen zijn, worden deze wettelijk vermoed tot de gemeenschap te behoren, of in het geval er geen gemeenschap is, onverdeeld eigendom te zijn van beide echtgenoten. Ten slotte vestigen wij er de aandacht op dat de manier waarop men kan bewijzen dat bepaalde goederen eigen zijn uitdrukkelijk geregeld is in de wet. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds het bewijs tussen echtgenoten en anderzijds het bewijs jegens derden (bijvoorbeeld schuldeisers). Tussen echtgenoten kunnen de regels inzake dit bewijs vrij worden bepaald (bv. in het huwelijkscontract, via inventaris door beide echtgenoten ondertekend, ). Ten opzichte van derden moet dit bewijs uitsluitend worden geleverd door: titels met vaste dagtekening; bescheiden van een openbare dienst; vermeldingen in regelmatig gehouden of opgemaakte registers; bescheiden of borderellen door de wet opgelegd of door het gebruik bekrachtigd. Met betrekking tot onroerende goederen zullen zich weinig problemen ter zake voordoen. Met betrekking tot roerende goederen kan in de praktijk het bewijs worden geleverd door een factuur op naam én een rekeninguittreksel waaruit blijkt dat de factuur werd betaald met eigen middelen. De 3 huwelijksstelsels Wettelijk stelsel: eigen vermogen man gemeenschappelijk vermogen eigen vermogen vrouw Algehele gemeenschap: gemeenschappelijk vermogen Scheiding van goederen: eigen vermogen man eigen vermogen vrouw 3 SUCCESSIERECHTEN IN HET VLAAMSE GEWEST Via het decreet van 20 december 1996 heeft de Vlaamse overheid van haar bevoegdheid gebruik gemaakt om de successierechten in het Vlaamse Gewest te wijzigen op het niveau van de aanslagvoeten en de vrijstellingen van de successierechten De tarieven zien er als volgt uit: Schijven Rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden 0, ,00 3,00% , ,00 9,00% 1.500,00 boven ,00 27,00% ,00 tabel 2 Deze tarieven worden toegepast op het netto aandeel van de onroerende goederen en op het netto aandeel van de roerende goederen. De schulden, waarvan niet bewezen kan worden dat ze specifiek werden aangegaan om bepaalde goederen te verwerven, en begrafeniskosten worden eerst aangerekend op de familiale onderneming (cf. infra), vervolgens op de roerende goederen en in laatste instantie op de onroerende goederen. Tevens kunnen sommige erfgenamen van een aantal verminderingen genieten. Andere berekeningswijzen en rechten zijn verschuldigd in geval van erfenissen tussen broers en zusters en tussen andere personen. 2 Lievens C FISCALITEIT - AUDIT - CORPORATE FINANCE

3 4 SUCCESSIEBEREKENING IN DE PRAKTIJK Op basis van onze twee voorbeelden zijn de volgende successierechten verschuldigd op het vermogen van de heer en mevrouw Peeters. Wij gaan er vanuit dat er geen eigen vermogen is. Wanneer meneer Peeters sterft is hij 76 jaar. Mevrouw Peeters sterft één jaar later. Na het overlijden van beide echtgenoten zijn er in de eerste hypothese in totaal ongeveer euro successierechten verschuldigd. In de tweede hypothese bedragen de successierechten euro. Hoe kan men deze hoge successierechten nu vermijden? Welke alternatieven bieden zich aan? Te betalen erfenisrechten Hypothese 1 Hypothese 2 vermogen e ,00 vermogen e ,00 Bij overlijden van één van de echtgenoten door de langstlevende , ,00 door kind1 0,00 0,00 door kind2 0,00 0,00 Totaal overlijden 1ste ouder 5,89% ,00 11,42% ,00 Bij overlijden van de langstlevende door kind , ,00 door kind , ,00 Totaal overlijden 2de ouder 11,78% ,00 22,85% ,00 Totaal te betalen successierechten 17,67% ,00 34,27% ,00 tabel 3 5 WIJZIGING HUWELIJKSCONTRACT BESPAART ERFENISKOSTEN In eerste instantie kan het huwelijkscontract onder de loep genomen worden. Langstlevende al? De langstlevende al clausule van de heer en mevrouw Peeters houdt in dat de helft van het gemeenschappelijk vermogen van de eerststervende toekomt aan de langstlevende en dit in volle eigendom. Deze clausule biedt het voordeel dat de langstlevende de volledige eigendom van het gemeenschappelijk vermogen zal behouden na het overlijden van de echtgenoot. De langstlevende echtgenoot kan bijgevolg doen wat hij wil met zijn vermogen, en dit zonder rekenschap te moeten geven aan zijn kinderen. Deze clausule houdt bijgevolg een extra bescherming in van de langstlevende echtgenoot. Twee maal betalen Op het vlak van de successierechten is deze clausule evenwel nadelig. De langstlevende zal successierechten dienen te betalen op de helft van de volle eigendom van het gemeenschappelijk vermogen. Daarenboven zullen de kinderen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot ook nog eens successierechten dienen te betalen op hetzelfde deel. Dit betekent dat de overheid in principe twee maal successierechten zal ontvangen, namelijk een eerste maal bij het overlijden van de eerststervende en een tweede maal bij het overlijden van de langstlevende. Voorbeeld Stel dat de heer en mevrouw Peeters de langstlevende al clausule schrappen uit het huwelijkscontract zodat het wettelijk systeem van toepassing wordt. De hierbij gevoegde tabel (4) toont het verschil (vergelijk met Tabel 3) in te betalen successierechten. Te betalen erfenisrechten Hypothese 1 Hypothese 2 vermogen e vermogen e Bij overlijden van één van de twee echtgenoten door de langstlevende 2.680, ,00 door kind , ,50 door kind , ,50 Totaal overlijden 1ste ouder 2,87% ,00 8,98% ,00 Bij overlijden van de langstlevende door kind , ,50 door kind , ,50 Totaal overlijden 2de ouder 3,33% ,00 10,08% ,00 Totaal te betalen successierechten 6,20% ,00 19,06% ,00 Besparing met langstlevende al clausule 11,47% ,00 15,22% ,00 tabel 4 De besparing die men realiseert in vergelijking met de langstlevende al clausule bedraagt euro in de eerste hypothese en euro in de tweede hypothese. De verklaring hiervoor is terug te vinden in het erfrecht waarbij in het wettelijk stelsel de langstlevende het vruchtgebruik van de helft van het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt. De twee kinderen erven de blote eigendom van de helft van het gemeenschappelijk vermogen. De langstlevende en de kinderen betalen ieder successierechten op hun deel. Bij het overlijden van de langstlevende betalen de kinderen successierechten op de andere helft van het gemeenschappelijk vermogen. Er worden bovendien geen successierechten meer betaald op het vruchtgebruik van de helft van het gemeenschappelijk vermogen van de eerststervende (dit in tegenstelling tot de langstlevende al clausule). 3

4 Eurokalender 31 december 2004 Uiterlijke datum voor inwisseling muntstukken bij de NBB Bankbiljetten onbeperkt in de tijd inwisselbaar bij NBB 6 SCHENKEN IS HOGE SUCCESSIERECHTEN VERMIJDEN Een tweede mogelijkheid om de verschuldigde successierechten te verminderen is een deel van het vermogen reeds bij leven te schenken aan de kinderen. Hierdoor probeert men in hoofdzaak de progressiviteit van de successierechten te doorbreken. Het principe Een schenking onder levenden vindt plaats wanneer de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt. Dit kan via uiteenlopende wegen worden verwezenlijkt: rechtstreekse of onrechtstreekse schenkingen, verdoken schenkingen, giften van hand tot hand. Krachtens artikel 931 B.W. dient iedere schenking onder levenden, wat ook het voorwerp is van de schenking (onroerend of roerend) op straffe van nietigheid, in principe bij authentieke akte (dus voor notaris) plaats te vinden. Daarenboven dient voor de schenking van roerende goederen een staat van schatting van de geschonken goederen getekend door de schenker en de begiftigde gehecht te worden aan de minuut van de notariële akte (artikel 948 B.W.). De schenkingsrechten Op grond van artikel 131 W. Reg. wordt een schenkingsrecht geheven op alle schenkingen onder levenden van roerende en onroerende goederen. Het schenkingsrecht is een evenredig progressief tarief. Het evenredig schenkingsrecht is verschuldigd op het bruto-aandeel dat elke begiftigde ontvangt en wordt in principe vereffend op de verkoopwaarde van de geschonken goederen. Deze regel geldt zowel voor onroerende goederen als voor de roerende goederen (dus ook voor de schenking van aandelen en geldsommen). Voor beursgenoteerde aandelen is er een bijzondere regeling voorzien. De belastbare grondslag wordt vastgesteld naar de waarde van de jongste prijscourant gepubliceerd bij order van de regering vóór de datum waarop het recht aan de Staat verworven is. De tarieven zijn dezelfde als de nationale successierechten en zien er als volgt uit: Schijven Rechte lijn en tussen echtgenoten 0, ,00 3,00% , ,00 4,00% 375, , ,00 5,00% 875, , ,00 7,00% 2.125, , ,00 10,00% 5.625, , ,00 14,00% , , ,00 18,00% , , ,00 24,00% ,00 boven ,00 30,00% ,00 tabel 5 Kunnen schenkingsrechten worden vermeden? Schenkingsrechten zijn evenredige registratierechten die enkel en alleen verschuldigd zijn bij het aanbieden ter registratie van een overeenkomst of stuk. Bepaalde akten moeten steeds worden geregistreerd. Hiertoe behoren onder meer: de notariële akten en de akten waarbij eigendom van in België gelegen onroerende goederen wordt overgedragen of toegewezen. In principe moet elke schenking, op straffe van nietigheid, worden gedaan bij notariële akte die dus ter registratie moet worden aangeboden en bijgevolg de schenkingsrechten zal verschuldigd maken. In de praktijk gebeurt het soms dat men toch overgaat tot de trapsgewijze schenking van de (onroerende) goederen aan de kinderen. Dit is louter ingegeven om de progressiviteit in de successierechten te breken. Indien men om de 3 jaar een onroerend goed schenkt aan zijn kinderen speelt de progressiviteit immers niet (of minder). Bij de registratie van de schenkingen wordt immers geen rekening gehouden met de schenkingen die hebben plaats gevonden 3 jaar vóór de schenking. De schenkingen gedaan binnen de 3 jaar vóór de registratie van de schenking worden wél in de belastbare grondslag opgenomen van de laatste schenking om het toepasselijke schenkingsrecht te bepalen. 1. Schenking via handgift Eén van de courant aangewende mogelijkheden om aan de verplichtingen van de notariële akte te ontsnappen is de schenking via handgift. - Ingevolge vaste rechtspraak moet een dergelijke schenking niet gebeuren bij notariële akte. De handgift kan gedefinieerd worden als een vormvrije schenking die geldig tot stand komt door de loutere materiële overhandiging met de wil om te schenken en om afstand te doen van de zaak. Uit deze definitie kan men afleiden dat de schenking via handgift enkel mogelijk is voor lichamelijke roerende goederen of onlichamelijke roerende goederen waarvan het recht in de titel is geïncorporeerd. Enkel dergelijke goederen zijn verplaatsbaar en materieel overdraagbaar. Aandelen aan toonder kunnen bijgevolg het voorwerp uitmaken van een schenking via handgift. Onroerende goederen niet en aandelen op naam in principe ook niet. Bewijslast van handgift buiten de 3 jaar vóór overlijden De wet vermoedt dat alle goederen waarvan de overledene tijdens de 3 jaar vóór zijn overlijden eigenaar was, behoren tot zijn nalatenschap. Daarenboven worden alle schenkingen en dus ook de handgift gedaan gedurende de 3 jaar vóór het overlijden onderworpen aan het successierecht tenzij de schenking onderworpen is geweest aan het schenkingsrecht. Hoewel het wettelijk vermoeden niet speelt voor schenkingen van roerende goederen buiten de 3 jaar vóór het overlijden, kan de Belastingadministratie uiteraard steeds pogen aan te tonen op basis van feitelijke vermoedens dat de roerende goederen op datum van het overlijden nog steeds toebehoorden aan de overledene en bijgevolg onderworpen moeten worden aan de successierechten. Inzake aandelen kunnen volgende feiten bv. dienst doen om een dergelijk vermoeden op te baseren: de overledene bleef tot zijn overlijden bestuurder, bleef wonen in de villa eigendom van de vennootschap, bleef verschijnen met een beperkt aantal aandelen op de algemene vergadering, Het is net om dit feitelijk vermoeden te kunnen ontkrachten dat het van groot belang is te kunnen bewijzen dat de handgift is geschied en dit buiten de periode van 3 jaar vóór het overlijden. In de praktijk worden hiertoe verschillende technieken gehanteerd: registratie van een verklaring aan een vast recht van 25 euro; open-bewaargeving bij de bank; verschijnen op een eerste buitengewone algemene vergadering; schenking via Nederlandse notaris; combinatie met aangetekende brieven. In de praktijk wordt soms ook de truc van de verdwenen toonder aandelen (of de mythe van de spookaandelen) aangewend. Dit is het niet meer verschijnen met de aandelen op de algemene vergadering teneinde aldus t.a.v. de fiscus het vermoeden te wekken dat men er geen eigenaar meer van is. Op basis van recente rechtspraak is het niet meer aan te raden te speculeren op deze truc van de verdwenen aandelen, maar is het eerder aan te raden de aandelen zichtbaar te laten overgaan. Bovendien kan dit enorme problemen opleveren bij bv. de verkoop van de onderneming rekening houdend met het feit dat de verjaringstermijn voor successierechten in principe 10 jaar bedraagt. In onze snel evoluerende maatschappij is dit een eeuwigheid. 2. Onrechtstreekse schenking Het kan voorkomen dat twee rechtsgeldige handelingen in feite een schenking tot gevolg hebben. Het bekendste voorbeeld hiervan is de verkoop gevolgd door een kwijtschelding van schuld. Aangenomen wordt dat een dergelijke schenking niet bij notariële akte dient te gebeuren, waardoor ook hier aan de schenkingsrechten kan worden ontsnapt. 4 Lievens C FISCALITEIT - AUDIT - CORPORATE FINANCE

5 Het risico bestaat evenwel dat de onrechtstreekse schenking als een vermomde schenking wordt gekwalificeerd. Er bestaat geen eensgezindheid omtrent de geldigheid van een vermomde schenking die niet bij notariële akte werd gedaan. 3. Schenking voor buitenlandse notaris Hiervoor werd gesteld dat elke schenking in principe voor notaris moet gebeuren. De Wet bepaalt evenwel niet dat het om een Belgische notaris moet gaan. Behoudens wanneer de akte betrekking heeft op in België gelegen onroerende goederen, moet de akte van de buitenlandse notaris niet worden geregistreerd. Bijgevolg kan aan de schenkingsrechten worden ontsnapt indien geschonken wordt voor buitenlandse notaris. Uiteraard dient men er over te waken dat er geen schenkingsrechten verschuldigd zijn in het buitenland. In Nederland bijvoorbeeld zijn schenkingen door niet inwoners niet onderworpen aan het schenkingsrecht. Conclusie In principe zullen schenkingen onderworpen zijn aan het schenkingsrecht. In bepaalde gevallen (handgift, onrechtstreekse schenking, schenking voor buitenlandse notaris), kan aan het schenkingsrecht worden ontsnapt. In deze gevallen zal alsnog het successierecht verschuldigd zijn indien de schenker komt te overlijden binnen de 3 jaar na de schenking! Het komt er dus op neer tijdig te schenken. Successorale gevolgen De te betalen successierechten bedragen bijgevolg: Te betalen erfenisrechten Hypothese 1 Hypothese 2 vermogen e vermogen e ,00 Bij overlijden van één van de twee echtgenoten door de langstlevende 680, ,00 door kind , ,50 door kind , ,50 Totaal overlijden 1ste ouder 0,86% 8.800,00 5,48% ,00 Bij overlijden van de langstlevende door kind , ,50 door kind , ,50 Totaal overlijden 2de ouder 1,13% ,00 6,43% ,00 Totaal te betalen successierechten 1,99% ,00 11,91% ,00 Besparing t.o.v. langstlevende al clausule , ,00 Bijkomende besparing met schenking , ,00 via handgift Totale besparing 15,68% ,00 22,36% ,00 tabel 7 Als de heer en mevrouw Peeters enerzijds hun huwelijkscontract wijzigen en anderzijds een gedeelte van hun roerend vermogen schenken via handgift aan hun kinderen besparen ze in de eerste hypothese euro in vergelijking met de situatie waarin men niets onderneemt. In de tweede hypothese bedraagt de totale besparing in de successierechten al euro. Stel dat de heer en mevrouw Peeters de aandelen van hun vennootschap via handgift hebben geschonken aan hun kinderen en dit meer dan 3 jaar vóór het overlijden van de heer Peeters. Voorlopig worden de roerende beleggingen nog niet geschonken aan de kinderen. Het vermogen op het ogenblik van het overlijden van de heer en mevrouw Peeters is bijgevolg als volgt samengesteld: Samenstelling vermogen na schenkingen via handgift Hypothese 1 Hypothese 2 Onroerende goederen: villa 38,10% ,00 11,11% ,00 appartement 19,05% ,00 7,47% ,00 Aandelen vennootschap 0,00 0,00 Andere roerende goederen 28,57% ,00 74,07% ,00 Levensverzekering 14,29% ,00 7,41% ,00 Schulden 0,00 0,00 Begrafeniskosten p.m. p.m. Totaal vermogen 10,00% ,00 100,00% ,00 tabel 6 5

6 7 SCHENKINGEN VAN FAMILIALE ONDERNEMINGEN EN VENNOOTSCHAPPEN De wet van 22 december 1998 heeft de schenking van niet in vennootschap georganiseerde ondernemingen en de schenking van aandelen in vennootschappen onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd schenkingsrecht van 3%. De doelstelling van deze nieuwe maatregel is de overdracht van ondernemingen te vergemakkelijken teneinde de continuïteit van KMO s en de eraan verbonden werkgelegenheid te waarborgen. Uit het antwoord van de Minister van Financiën op een parlementaire vraag is gebleken dat dit fiscaal gunstregime in de praktijk omzeggens geen toepassing vindt. Deze maatregel is tot op heden een slag in het water. Heel wat voorwaarden waaraan moest voldaan worden werden in de praktijk als te streng aangevoeld. Een versoepeling was bijgevolg noodzakelijk. Een zekere versoepeling is er nu gekomen in het Vlaamse Gewest. Ze is op 1 juli 2003 inwerking getreden. De oude regeling blijft behouden op federaal niveau. Voornaamste kenmerken van toepassing in het Vlaamse Gewest Om te beginnen is het verlaagd tarief verminderd van 3% naar 2% in het Vlaamse Gewest. Tevens zijn er een aantal inhoudelijke formele voorwaarden weggevallen. Het schenkingsrecht van 2% is een vlak en eenvormig tarief. Noch de hoegrootheid van het geschonkene, noch de verwantschapsgraad tussen schenker en begiftigde spelen een rol. Dit betekent uiteraard in belangrijke mate een belastingbesparing in vergelijking met de gewone schenkingsrechten. Tevens komen de geschonken goederen onder dit bijzonder regime van 2% niet in aanmerking voor de inkorting en het recht van iedere erfgenaam om hun deel in natura te vorderen. Voor de rest blijven de andere principes met betrekking tot de schenkingsrechten van toepassing. De schenking moet bij authentieke akte verleden worden. De schenkingsrechten zijn verschuldigd op de verkoopwaarde van het geschonkene. De schenking van de onderneming aan 2% wordt in rekening gebracht om de belastbare grondslag te bepalen van de tweede schenking aan het gewone schenkingsrecht die volgt op de schenking van de onderneming binnen de 3 jaar. Omgekeerd niet. Indien er eerst een schenking is aan het gewone evenredige schenkingsrecht en binnen de 3 jaar wordt de onderneming geschonken, dan wordt de waarde van de eerste schenking niet toegevoegd aan de tweede schenking om de belastbare grondslag te bepalen. Indien de schenker komt te overlijden binnen de 3 jaar na de schenking van de onderneming, zal deze schenking niet in de nalatenschap vallen, maar zal de belastbare grondslag van deze schenking bij deze van de nalatenschap worden gevoegd om de toepasselijke progressieve successierechten vast te stellen ( progressievoorbehoud ). In sommige gevallen zal dit als een belangrijke schaduwzijde worden ervaren. De aandelen (of deelbewijzen, vorderingen, certificaten van aandelen, certificaten van vorderingen) kunnen in volle eigendom of met voorbehoud van vruchtgebruik geschonken worden. In dit laatste geval behoudt de pater familias alzo het vruchtgebruik van de aandelen en behoudt hij op deze manier de inkomsten en de zeggenschap over de zaak. Na de schenking moet de begiftigde evenwel aantonen dat de activiteit gedurende vijf jaar wordt verder gezet (evenwel niet meer noodzakelijk door hemzelf). Verschuldigde schenkingsrechten Indien de heer en mevrouw Peeters hun onderneming geschonken hebben aan het verlaagd tarief van 2%, en alle voorwaarden zijn voldaan, zijn volgende schenkingsrechten verschuldigd: Te betalen schenkingsrechten Hypothese 1 Hypothese 2 vermogen e vermogen e Aandelen vennootschap aan 2% 2,00% ,00 2,00% ,00 Successorale gevolgen Stel dat de heer en mevrouw Peeters enerzijds hun huwelijkscontract wijzigen en anderzijds hun aandelen van de onderneming hebben geschonken aan hun kinderen tegen het verlaagd tarief van 2%. De rest van de nalatenschap blijft behouden zoals uiteengezet in het uitgangspunt (tabel 1). Indien alle wettelijke voorwaarden worden nageleefd met betrekking tot de schenking aan het verlaagd tarief van 2% zullen volgende successierechten verschuldigd zijn: Te betalen erfenisrechten tabel 8 Hypothese 1 Hypothese 2 vermogen e ,00 vermogen e ,00 Bij overlijden van één van de twee echtgenoten door de langstlevende 680, ,00 door kind , ,50 door kind , ,50 Totaal overlijden 1ste ouder 0,86% 8.800,00 5,48% ,00 Bij overlijden van de langstlevende door kind , ,50 door kind , ,50 Totaal overlijden 2de ouder 1,13% ,00 6,43% ,00 Totaal te betalen successierechten , ,00 Totaal te betalen schenkingsrechten , ,00 Totaal te betalen rechten , ,00 Besparing t.o.v. langstlevende al clausule , ,00 Bijkomende besparing met schenking 3% , ,00 Totale besparing 14,70% ,00 21,82% ,00 tabel 9 De betaalde rechten (zowel successie- als schenkingsrechten) bedragen in de eerste hypothese euro en in de tweede euro. De besparing die men realiseert in vergelijking met de situatie waarin men niets onderneemt, bedraagt in de eerste hypothese euro en in de tweede hypothese euro. De geschonken aandelen moeten minstens 10% van de stemrechten in de algemene vergadering vertegenwoordigen. De aandelen van zuivere patrimoniumvennootschappen en holdingvennootschappen zijn in principe uitgesloten van deze gunstmaatregel. 6 Lievens C FISCALITEIT - AUDIT - CORPORATE FINANCE

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims. SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.be MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS - SUCCESSIEPLANNING - pagina

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET Auteur Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies Belastingconsulent Bank J.Van Breda

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last.

Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last. Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last. Woord vooraf Inleiding en doelstellingen Inhoud paper

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

DE MAATSCHAP, DE STICHTING EN DE TRUST ALS INSTRUMENTEN VAN FAMILIALE VERMOGENSPLANNING

DE MAATSCHAP, DE STICHTING EN DE TRUST ALS INSTRUMENTEN VAN FAMILIALE VERMOGENSPLANNING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 DE MAATSCHAP, DE STICHTING EN DE TRUST ALS INSTRUMENTEN VAN FAMILIALE VERMOGENSPLANNING Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING. Deel 2: FISCAAL VRIENDELIJK (ST)ERVEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

SUCCESSIEPLANNING. Deel 2: FISCAAL VRIENDELIJK (ST)ERVEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE SUCCESSIEPLANNING Deel 2: FISCAAL VRIENDELIJK (ST)ERVEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT SUCCESSIEPLANNING Deel 2: FISCAAL VRIENDELIJK (ST)ERVEN

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie

VOORWOORD. Maar er is meer.

VOORWOORD. Maar er is meer. VOORWOORD Wie de vorige versie van deze brochure heeft ter hand genomen, heeft het zeker gemerkt: de wetgeving m.b.t. de tarieven successierechten in het Vlaams Gewest is er heel wat eenvoudiger op geworden.

Nadere informatie

Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. Beleggen in de vennootschap of privé?

Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. Beleggen in de vennootschap of privé? korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers Het beheren van een familiebedrijf vergt heel wat inzicht, zowel op het zakelijke als op het menselijke vlak. Beide zijn belangrijk. Daarom

Nadere informatie

Vennootschappen in land- en tuinbouw

Vennootschappen in land- en tuinbouw Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw KBC BANK NV Land- en tuinbouwcenter Versie augustus 2012 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING

INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING CAMPUS Turhout Manou Schoenmakers 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Campus

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 166 4.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 169 - openvallen van een erfenis, aangifte, verdeling erfenis - gelijktijdig overlijden (van commorientes) 4.2 WETTELIJK

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Burgerlijk Recht Voorzitter: Prof. Dr. Hubert BOCKEN De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning door Liene VAN DEN BOSCH Promotor: Prof. Dr. Jan BAEL

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie