JAARVERSLAG Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland 1999.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008. Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland 1999."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008 Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Accountantsverklaring 3 3. Het nazorgfonds 5 4. Ontwikkelingen 6 5. Heffing en Invordering 9 6. Vermogensbeheer Balans+toelichting met staat van activa Exploitatierekening + toelichting Risicoparagraaf 23 Jaarverslag

3 . 3

4 4

5 3. Het Nazorgfonds Artikel van de Wet milieubeheer (Wm) schrijft voor dat Gedeputeerde Staten een fonds oprichten, bestemd voor de in artikel 8.49 Wm bedoelde zorg voor gesloten stortplaatsen. Onder die zorg wordt verstaan het treffen van zodanige maatregelen dat wordt gewaarborgd dat die stortplaatsen geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken, dan wel, voorzover dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen. Met de fondsconstructie heeft de wetgever een tweeledig doel voor ogen gehad. Ten eerste om daarmee zeker te stellen dat de verkregen middelen alleen voor de nazorg worden bestemd. Ten tweede om met het fonds kapitaal op te bouwen om de uitgaven ter zake van de (eeuwigdurende) nazorg te kunnen bekostigen. Het fonds wordt gevoed door de opbrengsten uit de nazorgheffing en door de behaalde rendementen en beleggingsopbrengsten. Het fonds bezit op grond van artikel 15.47, derde lid Wm. rechtspersoonlijkheid. Op 12 november 1999 is het Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland (verder Nazorgfonds) door Gedeputeerde Staten opgericht. Het Nazorgfonds kent een eigen (meerjaren)begroting en jaarstukken. De jaarstukken zijn openbaar en moeten van een accountantsverklaring worden voorzien. 5

6 4. Ontwikkelingen in 2008 In 2007 is de herinrichting van het vermogensbeheer van het nazorgfonds en de daarmee samenhangende herziening van de belastingverordening afgerond. Om het vermogensbeheer nog verder te professionaliseren wordt in 2008 de instelling van een beleggingscommissie voorbereid. Eind 2008 is door de Rekenkamer Oost een onderzoek uitgevoerd naar het beheer van het nazorgfonds. In 2007 is een project gestart om - voor het eerst - de sluitingsverklaring af te geven aan een exploitant van een stortplaats en het beheer van de stortplaats over te dragen aan de provincie. Dit proces is in 2008 voortgezet. In april 2008 is een handboek verschenen waarin de procedures met betrekking tot de sluiting en het beheer van de stortplaats zijn vastgelegd. De voorlopige aanslagen 2008 zijn geheven op basis van de aangepaste belastingverordening. Omdat strategische uitgangspunten voor het vermogensbeheer door het Statenbesluit van 15 december 2005 zijn gewijzigd, ontstond de noodzaak het vermogensbeheer opnieuw aan te besteden. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan APG investment Services, een dochter van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Provinciale Staten hebben onder andere besloten dat de middelen duurzaam belegd moeten worden. Hiertoe heeft zij ethische en maatschappelijke criteria opgesteld, waaraan de aandelen en obligaties moeten voldoen. Om het vermogensbeheer verder te professionaliseren wordt de instelling van een beleggingscommissie voorbereid, die het fondsbestuur in het voorjaar van 2009 voornemens is te installeren. Naast provinciale ambtenaren zal in de commissie een externe deskundige op het gebied van duurzaam beleggen 6

7 worden benoemd. Tevens zal een vertegenwoordiger van de stortplaatsexploitanten zitting hebben in de commissie. De commissie zal worden voorgezeten door de Gedeputeerde Milieu. De commissie heeft een tweetal taken. De commissie zal de uitvoering van het beleggingsbeleid door de ambtelijke frontoffice en de vermogensbeheerder toetsen. Bovendien zal de commissie adviseren over de keuze van beleggingsstrategiën en het te voeren beleggingsbeleid. Een bijzonder aandachtpunt voor de commissie is het verder verduurzamen van het vermogensbeheer. In november 2008 is door de Rekenkamer Oost-Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de treasuryfunctie van de Provincie Gelderland. In dit onderzoek is ook het beheer van het nazorgfonds betrokken. In het onderzoek is onder andere gekeken naar het gevoerde beleggingsbeleid en het risicoprofiel van het fonds. Tevens is gekeken naar de wijze waarop de uitvoering van het vermogensbeheer is georganiseerd en hoe het toezicht, zowel intern als extern, is geregeld. De rekenkamer komt tot de conclusie dat er bij het nazorgfonds sprake is van een prudent en defensief vermogensbeheer. De bevindingen van de rekenkamer zijn bij brief van 12 december 2008 aangeboden aan Provinciale Staten. In 2007 is de eerste stortplaats in Gelderland in de sluitingsfase gekomen. De exploitant van de stortplaats, de gemeente Hattem, heeft de provincie verzocht een sluitingsverklaring af te geven. Na sluiting van een stortplaats en afgifte van een sluitingsverklaring wordt de provincie verantwoordelijk voor het beheer van de stortplaats teneinde te waarborgen dat de stortplaats in de toekomst geen schadelijke gevolgen voor het milieu heeft. Tijdens de sluitingsfase moeten een aantal technische, juridische en financiële processen worden doorlopen. Zo worden de bovenafdichtingsconstructie en technische installaties beoordeeld en aangevuld, worden lopende contracten en vergunningen van andere overheden beoordeeld en waar nodig herzien en worden 7

8 de kosten van de nazorg vastgesteld en door middel van een definitieve belastingaanslag in rekening gebracht bij de exploitant. Het doorlopen van deze processen moet er toe leiden dat de provincie met de afgifte van de sluitingsverklaring de eeuwigdurende zorg voor de stortplaats op een verantwoorde wijze op zich kan nemen. Ook in 2008 is gewerkt aan de sluitingsprocedure. De verwachting is dat medio 2009 de sluitingsfase voor de stortplaats te Hattem zal zijn afgerond en de sluitingsverklaring kan worden afgegeven. Ook voor de stortplaatsen de Keijenberg te Wageningen en IJsseloord II te Arnhem is inmiddels een verzoek tot sluiting gedaan. Ook de sluiting van deze stortplaatsen zal naar verwachting medio 2009 zijn beslag krijgen. Om een sluitingsverklaring te kunnen afgeven moeten diverse technische, juridische en financiële processen worden doorlopen. Deze processen hebben onderling een sterke samenhang en moeten in relatie met elkaar worden doorlopen. Omdat na afgifte van de sluitingsverklaring de provincie technisch, juridisch en financieel verantwoordelijk is voor de stortplaats en de provincie in beginsel niet meer kan terugvallen op de exploitant, zijn de processen met betrekking tot de sluitingsverklaring vastgelegd in een handboek om de kwaliteit van deze processen te waarborgen. Ook de processen met betrekking tot het beheer van een stortplaats zullen in het handboek worden vastgelegd. Het handboek is april 2008 verschenen en heeft inmiddels zijn weg gevonden naar de overige provincies en stortplaatsexploitanten Er heeft periodiek constructief overleg plaatsgevonden tussen medewerkers van de provincie en vertegenwoordigers van de exploitanten, verenigd in het Milieu Bedrijf Gelderland, over zaken met betrekking tot de nazorg van stortplaatsen die alle exploitanten betreffen. Bovendien wordt bilateraal overlegd over stortplaatsspecifieke zaken. 8

9 5. Heffing en invordering Algemeen Op 1 april 1998 zijn de in de Wet milieubeheer, Titel 8.3. Regels met betrekking tot gesloten stortplaatsen en Titel Financiering van de zorg voor gesloten stortplaatsen opgenomen bepalingen van de Wet milieubeheer in werking getreden. Op grond van deze bepalingen is de provincie bestuurlijk, financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor de (eeuwigdurende) nazorg van stortplaatsen die op of na 1 september 1996 nog afval hebben ontvangen. De bekostiging van die nazorg vindt plaats uit heffingen die de provincie aan de drijvers van de stortplaatsen oplegt. Daartoe hebben Provinciale Staten op 24 maart 1999 een belastingverordening vastgesteld. Voor het beheer van de gelden is een fonds in het leven geroepen. 5.2 Voorlopige aanslag Voor de wijze van heffing is gekozen voor een jaarlijkse voorlopige aanslag. De aanslag betreft een jaartermijn van het geraamde benodigde bedrag voor de nazorg. De definitieve aanslag wordt opgelegd op het moment waarop overeenkomstig artikel 8.47, derde lid, Wm. de stortplaats gesloten wordt verklaard. Het vermoedelijk totaal verschuldigde bedrag is afgeleid uit het zogenoemde doelvermogen. Dit doelvermogen is gebaseerd op het door de drijvers van stortplaatsen ingediende nazorgplan. Periodiek zullen de ramingen worden bijgesteld, hetgeen kan leiden tot aanpassing van het doelvermogen. In geval van aanpassing van het doelvermogen zal het verschuldigde bedrag door middel van nadere voorlopige aanslagen worden gecorrigeerd. Het opleggen van nadere voorlopige aanslagen is geregeld in het besluit Nadere regels heffing en invordering van voorlopige 9

10 5.3 Opslagen aanslagen inzake de Verordening nazorgheffing Gelderland 1999". Dit besluit is in werking getreden op 15 november Ingevolge artikel 15.44, eerste lid sub c, Wm. moeten Provinciale Staten tevens een heffing instellen ter bestrijding van de kosten die gemoeid zullen zijn met de door de provincie uitgevoerde inventarisatie van plaatsen waar afvalstoffen zijn gestort en waar dat storten vóór 1 september 1996 is beëindigd, en het onderzoek naar een systematische controle van aanwezigheid, aard en omvang van eventuele verontreiniging op die plaatsen. Interprovinciaal is de afspraak gemaakt om voor dit doel op de nog te storten tonnen afval bij de niet-bedrijfsgebonden stortplaatsen per 1 januari 1999 een opslag van 0,90 ( f.2,--) per ton te leggen. Deze opslag is op grond van de wet gedurende 4 jaren in rekening gebracht. In 2000 is voor het eerst (over 1999) deze opslag in rekening gebracht; in 2003 de laatste keer. Het totaal van de opslag over de 4 heffingsjaren bedroeg Dit bedrag is in 2004 uit het fonds overgedragen aan de provincie. De gelden zijn gebruikt ter dekking van een deel van de kosten van bovenvermeld onderzoek. De overige kosten van dit onderzoek zijn gedekt uit rijksbijdragen in het kader van de Wet bodembescherming. Tevens wordt een opslag geheven ter bestrijding van de apparaatskosten die nazorg met zich brengt. In de nazorgbepalingen van de Wet milieubeheer wordt een onderscheid gemaakt tussen apparaatskosten die in de heffing kunnen worden doorberekend en apparaatskosten die uit de algemene middelen (moeten) worden bekostigd. In de heffing mogen uitsluitend de apparaatskosten worden doorberekend die verband houden met de oprichting en het beheer van het provinciale Nazorgfonds. De overige apparaatskosten worden door de wetgever geacht te worden bestreden uit de algemene provinciale middelen. De opslag voor apparaatskosten is per 1 januari 2006 verlaagd van naar per jaar. Aan apparaatskosten is in 2008 in de heffingen doorberekend. 10

11 5.4 Rekenrente De nominale rekenrente is per 1 januari 2006 aangepast. De rekenrente is verlaagd van 6,7% naar 5,15%. Ook het percentage voor inflatie is verlaagd van 2,6% naar 2%. Evenals in 2007 zijn in 2008 de percentages voor de rekenrente en de inflatie hetzelfde gebleven. 5.5 Heffingen 2008 Het totale bedrag van de heffingen bedroeg in 2008: inclusief opslagen. 11

12 6. Vermogensbeheer 6.1 Inleiding Op 15 december 2005 hebben Provinciale Staten besluiten genomen over het vermogensbeheer van het fonds. Met deze besluiten zijn enkele strategische uitgangspunten rond het vermogensbeheer gewijzigd. Tevens was het om reden van efficiency wenselijk het vermogensbeheer onder te brengen bij één vermogensbeheerder. De selectieprocedure heeft de eerste helft van 2006 in beslag genomen. Na een uitvoerige selectie, waarbij 7 vermogensbeheerders is gevraagd te offreren, hebben wij besloten het vermogensbeheer per 1 augustus te gunnen aan Loyalis Financial Services, een dochter van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De overgang van de portefeuille vastrentende waarden is per 1 augustus 2006 geëffectueerd. Om volledig te kunnen voldoen aan de duurzaamheidscriteria die door Provinciale Staten in het Statenbesluit zijn vastgelegd, heeft de overdracht van de aandelenportefeuille meer tijd gevraagd. Per 1 oktober 2007 is de portefeuille zakelijke waarden overgebracht naar Loyalis en is de herinrichting van het vermogensbeheer voltooid. Met ingang van 1 mei 2008 is de naam van Loyalis Financial Services N.V. gewijzigd in APG Investment Services N.V. Het vermogensbeheer van het Nazorgfonds wordt uitgevoerd conform het Statenvoorstel van 15 december Het vermogensbeheer wordt door APG-IS uitgevoerd op basis van een mandaat. Dit mandaat past volledig binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden. Het mandaat bevat een aantal door Provinciale Staten in het beleggingsstatuut vastgestelde regels. Deze regels houden kort samengevat in: maximaal 35% mag worden belegd in aandelen(fondsen); 12

13 het beleggen geschiedt risicomijdend; de beleggingen zijn maatschappelijk/ethisch aanvaardbaar; het beleggingsbeleid dient te voldoen aan wettelijke kaders; er dient een goed inzicht te zijn in de kostenstructuur van beleggings- en beheervergoedingen; de rapportages over het belegde vermogen dienen transparant te zijn en frequent te worden opgesteld.; De bewaargeving van de waardepapieren wordt verzorgd door de Stichting Bewaarneming APG-IS. Met de N.I.B.C-bank is een Contract for Difference afgesloten. Het Global Sustainability Fund bevat een categorie aandelen die niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria van het beleggingsstatuut. Door middel van dit contract wordt het rendement van deze categorie aandelen geneutraliseerd. 13

14 6.2 Vermogensbeheer in Inleg. Per 1 januari 2008 is bij APG_IS een vermogen gestort van ,00 In 2008 zijn geen middelen bijgestort in de fondsen. 2. Rendement. Het rendement op het belegde vermogen van het Nazorgfonds bedraagt in het verslagjaar gemiddeld minus 8,7% 3. Samenstelling van de portefeuille. De belegde middelen waren per 31 december 2008 voor 78 % belegd in vastrentende waarden en 22 % in aandelen. De portefeuille vastrentende waarden is belegd in het APG-IS Rentefonds Europa 4-7 jaar en het APG-IS Rentefonds Europa 1-3 jaar. Deze fondsen bestaan vrijwel volledig uit staatsobligaties van landen in de eurozone. De aandelenportefeuille bestaat uit participaties in het APG-IS Global Sustainability Fund. Per 1 maart 2008 heeft een reallocatie van de middelen over de fondsen plaatsgevonden. Door de waardedaling van het aandelenfonds voldeed de beleggingsmix van het fonds niet meer aan de gewenste samenstelling. Om deze reden is uit het Rentefonds 1-3 en uit het Rentefonds 4-7 genomen en is toegevoegd aan het Global Sustainability Fund. 4. Het fondsrendement. In onderstaande tabel zijn de rendementen van de beleggingsfondsen weergegeven over het jaar De beleggingsresultaten zijn afgezet tegen de respectievelijke benchmarks. Alle waarden zijn weergegeven in procenten. De benchmark geeft de bewegingen van de (obligatie of aandelen) markt weer. De vermogensbeheerder heeft geen invloed op de benchmark, maar hij gebruikt hem als referentie voor zijn behaalde rendement. De benchmark houdt geen rekening met beheerskosten. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de bruto fondsrendementen 14

15 weergegeven. In de tabel is tevens aangegeven welk percentage het fonds vertegenwoordigd in de totale portefeuille.. APG-IS Rentefonds Europa 1-3 Rendement Benchmark % portefeuille per /-7,4% 6,9% 17% APG-IS Rentefonds Europa 4-7 8,9% 9,3% 61% APG-IS Global -/-38,4% -/-37,6% 22% Sustainabiliy Fund Totaal -/-8,7% 100% APG-IS Rentefonds Europa 1-3: het fonds bevat vastrentende waarden met een korte (resterende) looptijd. Het rendement van het fonds is het resultaat van een positief couponrendement op jaarbasis van ruim 5% en een koersverlies door de stijgende credispreads van ruim 12%, per saldo een negatief rendement van 7,4 %. De creditspread, de risicotoeslag op de rentevergoeding bij leningen, is door de bancaire crisis sterk gestegen en is een belangrijke oorzaak voor de waardedaling van de obligaties. Hierdoor stijgt het rentepercentage echter en zal op termijn het couponresultaat toenenen. Het verschil met de benchmark wordt veroorzaakt doordat de benchmark geen rekening houdt met de oplopende creditspreads. APG-IS Rentefonds Europa 4-7: het fonds bevat staatsobligaties uit de EMU-landen. De gemiddelde looptijd van de obligaties bedraagt 6,2 jaar. Het rendement van het fonds bedraagt in totaal 8,9% en is opgebouwd uit enerzijds een positief couponrendement van 4,8% en anderzijds een positief koersresultaat van 4,1%. Het positieve koersresultaat is veroorzaakt door de dalende kapitaalmarktrente. De benchmark laat een licht hoger rendement zien. Dit verschil wordt verklaard doordat de samenstelling van de portefeuille in geringe mate afwijkt van de samenstelling van de benchmark. APG-IS Global Sustainability Fund: het fonds belegt in aandelen van bedrijven die voldoen aan de duurzaamheidscriteria die door 15

16 Provinciale Staten zijn vastgelegd in het beleggingsstatuut en de duurzaamheidscriteria die in het fondsreglement zijn vastgelegd. Het rendement van het fonds bedraagt 38,4% negatief. Het negatieve rendement is vooral in de tweede helft van 2008 ontstaan door de sterk verslechterende economische omstandigheden in de wereld. Het verschil met de benchmark wordt veroorzaakt doordat in de portefeuille enkele sectoren op grond van duurzaamheidscriteria zijn uitgesloten, maar wel zijn opgenomen in de benchmark. In totaliteit heeft de portefeuille een negatief rendement behaald van 8,7%. Door de behoudende beleggingsmix van de portefeuille, die tot uiting komt in het grote aandeel vastrentende waarden, heeft de totale portefeuille een zeer laag risicoprofiel. Daarmee is het negatieve rendement van het fonds beperkt gebleven. Voor het tijdelijke beheer van ontvangen gelden uit de heffingen tot aan het moment van beleggen en het aanhouden van kasgeld wordt gebruik gemaakt van een rekening courant met de provincie en een rentedragende bankrekening. De rentebaten worden toegevoegd aan het totale rendement van het fonds. 5. Historisch rendement. De rendementen van de vermogensbeheerders over de afgelopen jaren staan vermeld in onderstaande tabellen. Het betreft de rendementen op jaarbasis * 2006* LOAM SNS APG-IS -/-8,7 * Omdat de samenstelling van de vermogensbeheerders tijdens het verslagjaar zijn gemuteerd zijn geen cijfers per vermogensbeheerder beschikbaar. Het percentage betreft het gemiddelde rendement van de drie beheerders samen, inclusief de rentebaten. Sinds de start van de beleggingsactiviteiten van het fonds op 1 juli 2000 tot 31 december 2008 heeft het fonds op jaarbasis een gemiddeld beleggingsresultaat geboekt van 2,25 %. 16

17 6. Kosten van het vermogensbeheer. De beheerskosten van APG-IS worden verrekend binnen de fondsen De kosten bedragen: Rentefonds Europa 0,21% Rentefonds Europa 1-3 jaar 0,25% Global Sustainability Fund 0,48% De overige kosten van het vermogensbeheer hebben in 2008 bedragen: Transactiekosten N.I.B.C Totaal

18 7. Balans met toelichting en staat van activa Vaste activa Fondsvermogen Financieel Reserve beheerskosten , ,14 Vastrentende waarden , ,72 Aandelen , ,86 Onverdeeld rendement ,92 Liquiditeiten , ,47 Onverdeeld rendement , , ,05 Voorzieningen nazorgvermogen , ,73 Vlottende activa Kortlopende schulden Liquide middelen , ,75 Rekening courant provincie , ,98 Nog te ontvangen , ,46 Nog te betalen 5.040, , , , , ,00 Totaal activa , ,24 Totaal passiva , ,24 18

19 Toelichting op de balans. Financiële vaste activa. De financiële vaste activa bestaan uit de middelen die in beheer zijn overgedragen aan de vermogensbeheerders LOAM, SNS en Loyalis. Per 1 oktober 2007 zijn alle fondsen in beheer overgedragen aan bij Loyalis. De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de actuele marktwaarde per De activa zijn als volgt verdeeld over LOAM, SNS en Loyalis: LOAM ,22 SNS 6.862,62 Loyalis ,21 Totaal ,05 Op de navolgende pagina is de staat van financiële vaste activa weergegeven. In 2008 is het belegde vermogen afgenomen met ,08 De portefeuille van Loyalis is opeisbaar op de eerste dag van de maand. Liquide middelen. De rentedragende ondernemingsrekening bij de ABN-AMRO wordt gebruikt om nog niet belegde middelen te beheren. Nog te ontvangen. Heffingen Rente 4ekwartaal NIBC Contract for Difference Te vorderen Btw 838 Opslag apparaatskosten Totaal Reserve beheerskosten Het positieve exploitatiesaldo van de beheerskosten van het boekjaar 2008 is opgenomen als bestemmingsreserve beheerskosten. Rendement. Na vaststelling van de jaarrekening zal het ( negatieve ) rendement naar rato aan de voorzieningen van het nazorgvermogen worden toegerekend. Nazorgvermogen. Aan de voorzieningen nazorgvermogen is toegevoegd: de opbrengst uit de heffing ,00 verdeeld rendement ,92 Totaal ,92 Rekening courant provincie. De kosten en opbrengsten, die gemoeid zijn met het beheer van het fonds, worden middels de rekening courant met de provincie verrekend. Nog te betalen. Kosten administratie Accountantscontrole Advieskosten Totaal

20 Staat van Activa Kasbank Amsterdam Staat van Activa Provinciaal fonds gesloten stortplaatsen provincie Gelderland 31 december 2008 Naam Aantal Val. Koers Marktwaarde Liquiditeiten mandaat Lombard Odier Darier Hentsch EUR ,22 Liquiditeiten mandaat SNS Asset Management EUR 6.862, ,84 Loyalis Financial Services Staat van Activa Provinciaal fonds gesloten stortplaatsen provincie Gelderland 31 december 2008 Naam Aantal Val. Koers Marktwaarde LFS Rentefonds Europa ,62 EUR 11, ,34 LFS Rente Plus Fonds Europa 1-3 jaar ,71 EUR 11, ,38 Loyalis Global Sustainability Fund ,52 EUR 14, ,86 Liquiditeiten EUR , ,21 20

21 8. Exploitatierekening + toelichting. Begroting Rekening Begroting Rekening Lasten Baten Toevoeging aan voorzieningen doelvermogens Opbrengst heffingen Opbrengst opslag voor beheerskosten Beleggingsrendement obligaties Te verdelen rendement Beleggingsrendement aandelen Overige opbrengsten Totaal Beleggingsopbrengsten Beheerskosten: Personele lasten Kosten vermogensbeheer Overige lasten Saldo beheerskosten Totaal generaal

22 Toelichting op de exploitatierekening. Toevoeging aan voorzieningen doelvermogens. De opbrengsten van de heffingen zijn volledig toegevoegd aan de voorzieningen voor de stortplaatsen en depots voor baggerspecie. Kosten vermogensbeheer. Het betreft de beheersvergoeding en de neutralisatiekosten van de aandelen van de tabaksindustrie conform de wens van Provinciale Staten inzake duurzaam beleggen. De kosten voor het beheer van de fondsen van APG Loyalis worden direct verrekend met het rendement. Te verdelen rendement Na vaststelling van de jaarrekening zal het rendement, na aftrek van de directe kosten voor vermogensbeheer, naar rato aan de voorzieningen voor de stortplaatsen en baggerspeciedepots worden toegevoegd. Opbrengst opslag voor beheerskosten. Dit betreft de in de heffing opgenomen toeslag ter dekking van de beheerskosten. Beleggingsrendement. Het beleggingsrendement betreft het totale bruto rendement van het belegde vermogen. Het benodigde fondsvermogen en ook de geraamde rendementen zijn gebaseerd op de rekenrente. De rekenrente bedroeg in ,15 % Het verschil tussen de rekenrente en het in werkelijkheid lagere rendementspercentage veroorzaakte het lagere rendement in Een gedetailleerde analyse van de beleggingsresultaten is opgenomen in hoofdstuk 6. Toelichting exploitatie beheerskosten. Dit zijn kosten die gemaakt worden t.b.v. de bedrijfsvoering van het fonds. De beheerskosten zijn lager dan geraamd, met name omdat in 2008 nog geen daadwerkelijke uitvoering van de nazorg heeft plaatsgevonden. Saldo exploitatie. In 2008 heeft het fonds een voordelig exploitatiesaldo op de beheerskosten van Het voordelig saldo wordt toegevoegd aan de reserve beheerskosten. Hieruit kunnen eventuele toekomstige tekorten in de beheerskosten worden gedekt. Opbrengst heffingen. Dit betreft de ontvangst van de in 2008 op aanslag betaalde heffingen. Het nazorgplan vormt de grondslag voor de hoogte van de heffingen. Voor enkele stortplaatsen wordt momenteel een nieuw nazorgplan opgesteld, onder andere vanwege het vernieuwen van de vergunning. Dit kan leiden tot een aanzienlijke verhoging of verlaging van het doelvermogen, afhankelijk van capaciteitswijziging, exploitatieperiode en het toepassen van nieuwe technieken. Om deze reden is het opleggen van de aanslagen voor deze stortplaatsen uitgesteld en zal de heffing worden opgelegd na het gereedkomen van het nazorgplan, naar verwachting medio

23 9. Risicoparaaf In een bijlage van het Statenvoorstel E - 285, Uitvoering Leemtewet, is nader ingegaan op de risico s van het Nazorgfonds. Onder risico wordt in dit verband verstaan "het gevaar op schade of verlies". De volgende risico's kunnen worden onderscheiden. 1. Debiteurenrisico. Dit risico houdt in dat de exploitanten de nazorgkosten van hun eigen stortplaats niet kunnen opbrengen. Het systeem van de objectgebonden heffing houdt in dat voor de sluiting van de stortplaats het benodigde bedrag moet worden opgebracht. Als de exploitant daartoe niet in staat is - bijvoorbeeld er is te weinig gereserveerd en/of te weinig restcapaciteit - kan het tekort niet op andere stortplaatsen worden verhaald; het fonds zal een tekort krijgen. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat dit risico zich zal voordoen. 2. Renterisico Dit risico doet zich voor als het fondsvermogen onvoldoende rendeert, wegens bijvoorbeeld te hoge inflatie of te lage rendementen. In geval van objectgebonden heffen kunnen deze tegenvallers steeds worden verrekend met de stortplaats, zolang die nog open is; overigens geldt dit ook voor meevallers. Na de sluiting van de stortplaats is het risico volledig voor het fonds. 3. Calamiteitenrisico Dit risico kenmerkt zich door een kleine kans met zeer grote gevolgen bijvoorbeeld aardbevingen of overstromingen. 4. Risico van onverwachte kostenstijgingen Bij dit risico wordt niet uitsluitend gedacht aan niet-voorziene prijsstijgingen van de te nemen maatregelen; ook valt hierbij met name te denken aan niet-voorziene aanvullende maatregelen. In de nazorgplannen worden maatregelen voorgesteld die wellicht ontoereikend zullen blijken. 23

24 Wij hebben de ingediende nazorgplannen zorgvuldig laten bestuderen door een extern adviesbureau; ook zij zijn de mening toegedaan dat de in de plannen voorgestelde maatregelen het risico van toekomstige, aanvullende maatregelen niet uitsluiten. 5. Risico van aansprakelijkheidsstelling Dit risico betreft de mogelijkheid dat het fonds aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden. 6. Het risico van koersdaling Wanneer een deel van het fondsvermogen belegd wordt in aandelen, is het risico van koersdaling aanwezig. 7. Het falen van de aangebrachte voorzieningen Het is denkbaar, dat de in het nazorgplan voorgestelde voorzieningen niet of niet geheel functioneren. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat grondwaterverontreiniging optreedt. Interprovinciaal is een model ontwikkeld waarin de kans op verontreiniging per locatie kan worden berekend. Vanwege enkele bezwaren bij de toepassing van dit model heeft de provincie Gelderland er vooralsnog voor gekozen een vaste risico-opslag van 10% te hanteren. In het algemeen is de provincie op grond van de Wet milieubeheer aansprakelijk voor eventuele tekorten in het Nazorgfonds. Daarnaast zijn de volgende maatregelen genomen ter beperking/afdekking van de genoemde risico s. Uitstel van betaling van de opgelegde termijnen is slechts toegestaan indien financiële zekerheid omtrent de kredietwaardigheid wordt verstrekt. Voor onvoorziene kostenstijgingen is een opslag in de berekeningen opgenomen van 10%. Voor het afdekken van niet nader gekwantificeerde risico s is een opslag opgenomen van 10%. 24

JAARVERSLAG 2005 FONDS NAZORG STORTPLAATSEN GELDERLAND

JAARVERSLAG 2005 FONDS NAZORG STORTPLAATSEN GELDERLAND JAARVERSLAG 2005 FONDS NAZORG STORTPLAATSEN GELDERLAND 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Accountantsverklaring 3 3. Het nazorgfonds 4 4. Ontwikkelingen 5 5. Heffing en Invordering 7 6. Vermogensbeheer

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Begroting 2014 Fonds nazorg stortplaatsen Gelderland Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland 1999.

JAARVERSLAG 2013. Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland 1999. JAARVERSLAG 2013 Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland 1999. 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Controleverklaring 3 3. Het nazorgfonds 5 4. Ontwikkelingen in 2013 6 5. Heffing en Invordering 12

Nadere informatie

bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004

bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004 bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004 1 Jaarrekening 2004 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord Holland Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2004

Nadere informatie

JAARVERSLAG Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland 1999.

JAARVERSLAG Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland 1999. JAARVERSLAG 2014 Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland 1999. 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Het nazorgfonds 3 3. Ontwikkelingen in 2014 4 4. Heffing en Invordering 11 5. Vermogensbeheer 14 6.

Nadere informatie

BEGROTING 2014 PROVINCIAAL FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN ZUID-HOLLAND

BEGROTING 2014 PROVINCIAAL FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN ZUID-HOLLAND BEGROTING 2014 PROVINCIAAL FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN ZUID-HOLLAND Inhoudsopgave Algemene inleiding Uitgangspunten voor de fondsbegroting en de tarieventabel Begroting 2014 van het provinciaal

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten FEZ-215 behandeling: C. Beveren Agenda nr: Vergadering GS: 29 maart 2011 Nr:

statenstukken Provinciale Staten FEZ-215 behandeling: C. Beveren Agenda nr: Vergadering GS: 29 maart 2011 Nr: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 23-05-2011 FEZ-215 behandeling: C. Beveren Agenda nr: Vergadering GS: 29 maart 2011 Nr: 11007226 Onderwerp: Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Nadere informatie

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland BEGROTING 2018 PS

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland BEGROTING 2018 PS Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland BEGROTING 2018 PS 08-11-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Algemene inleiding op de Begroting 2018 voor het fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland...2

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 21 september 2006 Ons kenmerk 38/5.8/2006010773 Behandeld door de heer J.M.J. Scholte (0592) 36 56 96 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening

Nadere informatie

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de

Nadere informatie

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr:

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 11-11-2005 FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 20-09-2005 Nr: STA0503148/22 Onderwerp: Begroting 2006 met de meerjarenraming

Nadere informatie

Begrutting 2013. Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân

Begrutting 2013. Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân Omslag_nw_fondsnazorgstortpl.qxp:421x297 1-9-212 16:59 Pagina 1 Begrutting 213 Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân Doel van dit document: Deze begroting bevat het beleid en de baten en lasten voor 213 van

Nadere informatie

Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân

Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân Jaarrekening 2013 Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân Fryslân: iepen en eigen Jaarrekening 2013 Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân april 2014 Inhoudsopgave Blz. 1 Jaarverslag

Nadere informatie

De jaarrekening 2004 van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Provincie Zeeland wordt ter vaststelling aan u voorgelegd.

De jaarrekening 2004 van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Provincie Zeeland wordt ter vaststelling aan u voorgelegd. Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 17-06-2005 belast met Nr: FEZ-221 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 19-04-2005 Nr: STA0500960/20 Onderwerp: Jaarrekening 2004 van het

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 3-3-2011 tot 2-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei 2012 Provinciale Staten 8 juni 2012

Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei 2012 Provinciale Staten 8 juni 2012 Griffier van de Staten Geleidebrief Controlerend Naam voorstel FEZ-044 Statenvoorstel Jaarrekening 2011 van het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Fonds Nazorg Stortplaatsen. Fryslân

Jaarrekening 2014. Fonds Nazorg Stortplaatsen. Fryslân Jaarrekening 2014 Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân 21 april 2015 Inhoudsopgave Blz. 1 Jaarverslag 2014 1.1 Algemeen 2 1.2 Programmaverslag 2014 4 1.3 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Provinciale Staten. Provincie Zeeland. C. van Beveren. Vergadering PS: Nr: Gedeputeerde belast met behandeling:

Provinciale Staten. Provincie Zeeland. C. van Beveren. Vergadering PS: Nr: Gedeputeerde belast met behandeling: Provinciale Staten a) Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met behandeling: C. van Beveren Vergadering PS: 05-11-2010 Nr: FEZ-192 Agenda nr: Vergadering GS: ~ r : 19-10-2010 10030126 Ondewerp FEZ-192

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

21 oktober 2014 Corr.nr , OM Nummer 55/2014 Zaaknr

21 oktober 2014 Corr.nr , OM Nummer 55/2014 Zaaknr 21 oktober 2014 Corr.nr. 2014-41.811, OM Nummer 55/2014 Zaaknr. 540906 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de

Nadere informatie

h groningen "^ ^ provimicse 25 oktober 2011 Corr.nr , MB Nummer 28/2011 Zaaknr

h groningen ^ ^ provimicse 25 oktober 2011 Corr.nr , MB Nummer 28/2011 Zaaknr "^ ^ provimicse h groningen 25 oktober 2011 Corr.nr. 2011-46.978, MB Nummer 28/2011 Zaaknr. 357201 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot wijziging van de Verordening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

16 oktober 2001 Nr. 2001-15732, MB. Nummer 52/2001

16 oktober 2001 Nr. 2001-15732, MB. Nummer 52/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer Commissie Bestuur en Financiën 16 oktober 2001 Nr. 2001-15732, MB. Nummer 52/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot wijziging

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

4 oktober 2016 Corr.nr , OM Nummer 71/2016 Zaaknr

4 oktober 2016 Corr.nr , OM Nummer 71/2016 Zaaknr 4 oktober 2016 Corr.nr. 2016-56.023, OM Nummer 71/2016 Zaaknr. 652922 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Jaarrekening 2006 Stichting Groenfonds Midden-Delfland Algemeen De Stichting Groenfonds Midden-Delfland is opgericht bij notariële akte op 12 april 2005, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

Jaarverslag 2012 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Jaarverslag 2012 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Jaarstukken 2012 Vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 4 juni 2013 Voorzitter, secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS Bisdom van s-hertogenbosch Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 2 Agenda jaarvergadering 18 maart 2014 19.30 uur Verwelkoming

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Financiële verantwoording 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Financiële verantwoording Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit. besluiten:

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit. besluiten: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 11-11-2003 belast met Nr: FEZ-076 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 21-10-2003 Nr: STA035241/13 Onderwerp: Begroting 2004 met de meerjarenraming

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Utrecht. Jaarverslag 2008. Samen maken we Utrecht mooier

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Utrecht. Jaarverslag 2008. Samen maken we Utrecht mooier Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Utrecht Jaarverslag 2008 Samen maken we Utrecht mooier Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Utrecht Jaarverslag 2008 Accountantsverklaring dd: 06-04-2009

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM

Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Stichting Poverty Share Investment Fund Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Financiële verantwoording 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financiële verantwoording Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder Jaarverslag 2013 Stichting ASR Bewaarder - 1 - Algemene Informatie Stichting ASR Bewaarder Kantooradres Stichting ASR Bewaarder Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht - 2 - Inhoudsopgave Verslag van het bestuur...

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland 1999.

JAARVERSLAG Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland 1999. JAARVERSLAG 2016 Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland 1999. 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Het nazorgfonds 3 3. Ontwikkelingen in 2016 4 4. Heffing en Invordering 18 5. Vermogensbeheer 21 6.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 / 2013

Jaarrekening 2012 / 2013 Balans per 31 augustus 2013 Activa in 31-8-2012 Beleggingen Aandelen in beleggingsfondsen 26.810 33.160 Obligaties 40.000 39.120 Lening Stichting HGO Fonds 50.000 50.000 Spaarrekening 5.750 24.230 122.560

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie