Jaarverslag. Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Stichting Personeelspensioenfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Stichting Personeelspensioenfonds"

Transcriptie

1 S T I C H T I N G P E R S O N E E L S P E N S I O E N F O N D S C O R D A R E S J A A R V E R S L A G S T I C H T I N G P E R S O N E E L S P E N S I O E N F O N D S C O R D A R E S J A A R V E R S L A G Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2010 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Basisweg AP Amsterdam Postbus EE Amsterdam Telefoon Telefax

2 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2010

3

4 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2010

5

6 Inhoudsopgave Jaarverslag Bestuur en organisatie 06 Inleiding 10 Kerncijfers 11 Ontwikkelingen en beleid gedurende het verslagjaar 15 Rapportages van de compliance officer en de visitatiecommissie en het oordeel van het verantwoordingsorgaan 29 Beheersing van de risico s 34 Beleggingsbeleid en -resultaten 41 Financiële positie van het fonds 46 Verkort actuarieel verslag 53 Vooruitblik naar Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen 63 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Beheersing van de risico s 77 Ondertekening van de jaarrekening 81 Overige gegevens 83 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 84 Actuariële verklaring 86 Statutaire bestemming van het saldo van baten en lasten 87 Colofon 88

7 0.1 Bestuur en organisatie Bestuur Het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) bestaat uit acht leden: vier bestuursleden van werkgeverszijde en vier bestuursleden van werknemerszijde. De pensioengerechtigden zijn in het bestuur rechtstreeks vertegenwoordigd door twee speciale zetels aan werknemerszijde. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden vacatiegeld. De overige bestuursleden worden niet voor hun werk betaald. De bestuurssamenstelling was ultimo 2010 als volgt: Werkgeversbestuursleden Dr. A.W.I.M. (Adri) van der Wurff, voorzitter Drs. M. (Marco) Brouwer, MPLA Mw. R. (Rita) van Ewijk vacature 1 Werknemersbestuursleden Dr. A.G. (Alwin) Oerlemans, CFA, FRM, fungerend voorzitter J.D. (Jan Dolf) Abraham H. (Harrie) Eerdhuijzen C.P. (Cor) van Zanden Bestuursvergaderingen in 2010 Gedurende het verslagjaar kwam het bestuur zesmaal in een bestuursvergadering bijeen. Daarnaast hield het bestuur een studiedag en kwam het eenmaal bijeen in een gezamenlijke vergadering met het verantwoordingsorgaan. Het bestuur van PPF: v.l.n.r. J.D. Abraham, C.P. van Zanden, A.G. Oerlemans, A.W.I.M. van der Wurff, R. van Ewijk, M. Brouwer en H. Eerdhuijzen. 1. De heer prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen trad per 1 december 2010 af als bestuurslid vanwege zijn uitdiensttreding bij APG. Op 16 juni 2011 heeft het bestuur, op voordracht van Cordares Holding NV en na toetsing op basis van een door het bestuur vastgesteld profiel, besloten om mw. drs. K. Bisschop aan te melden bij de toezichthouder als zijn voorgenomen opvolger. Haar benoeming zal onherroepelijk worden nadat de toetsingsprocedure door de toezichthouder is afgerond. 6 j a a r v e r s l a g s t i c h t i n g p e r s o n e e l s p e n s i o e n f o n d s c o r d a r e s

8 0.1 Tijdens de bestuursvergaderingen komen onder meer de volgende onderwerpen regelmatig terug: de prestaties van de vermogensbeheerder en de pensioenadministratie; individuele verzoeken van deelnemers en pensioengerechtigden; de correspondentie met de toezichthouders en andere belanghebbenden. Naast deze reguliere onderwerpen vroegen onder meer de volgende onderwerpen de aandacht van het bestuur in 2010: het risicobeleid en compliance; de verzwaring van de sterftegrondslagen en andere actuariële aangelegenheden; de ALM-studie; de actualisering van de statuten en de reglementen; het premiebeleid; het communicatiebeleid; de gevolgen van de transitie van het vermogensbeheer van Cordares Vermogensbeheer naar APG Investment Services en diverse andere beleggingsaangelegenheden; het deskundigheidsbeleid; het uitbestedingsbeleid; de rapportage van de visitatiecommissie en de adviezen van het verantwoordingsorgaan; individuele gevalszaken waarin besluitvorming door het bestuur noodzakelijk was. 7 Deskundigheid van het bestuur In het verslagjaar hebben de bestuursleden in overeenstemming met hun deskundigheidsplan hun deskundigheid uitgebreid. De bestuursleden hebben actief cursussen, congressen en symposia bijgewoond. Hierdoor hebben zij hun kennis vergroot ten aanzien van onderwerpen als vermogensbeheer, risicobeleid, communicatie en de toekomst van het pensioenstelsel. De bestuursleden rapporteren ieder halfjaar over alle genoten opleidingsactiviteiten. De leden van het bestuur evalueren jaarlijks onderling hun eigen functioneren. Voorts hebben enige bestuursleden in het verslagjaar hun deskundigheid objectief getest aan de hand van de Kennisreflector van Stichting Pensioenopleidingen (SPO). De resultaten hiervan waren bevredigend.

9 0.1 Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes personen die de werkgevers, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit de volgende leden: Namens werkgevers Drs. Th.J.W.M. Bosman Drs. P.J. Mancham RE RA Namens deelnemers Drs. A. van Nes EMIA RO Ing. J. Tamis Namens pensioengerechtigden A.P.M. van der Eng A.C.Th. Daran Scharten De rapportage van het verantwoordingsorgaan ten aanzien van het verslagjaar en de reactie daarop van het bestuur maken deel uit van dit jaarverslag. PPF heeft geen deelnemersraad. Visitatiecommissie PPF heeft drie externe deskundigen de opdracht gegeven om jaarlijks een visitatie uit te voeren ten aanzien van het functioneren van het bestuur en daarover te rapporteren. Een samenvatting van de rapportage ten aanzien van het verslagjaar en de reactie daarop van het bestuur maken deel uit van dit jaarverslag. De visitatiecommissie bestaat uit de volgende leden: Mw. N. Altenburg Mw. Mr. H. de Lange Drs. F. Verschuren AAG Beleggingsadviescommissie PPF heeft een adviescommissie die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over beleggingsaangelegenheden. De samenstelling van de beleggingsadviescommissie was ultimo 2010 als volgt: Prof. Dr. R.G.C. van den Brink Dr. F.J. Ballendux Drs. ir. W. Borgdorff MRE 2 Drs R. Buck 2. De heer Borgdorff is primo 2011 uit de beleggingsadviescommissie. Zijn plaats is ingenomen door de heer drs. L.K. Dijkstra. 8 j a a r v e r s l a g s t i c h t i n g p e r s o n e e l s p e n s i o e n f o n d s c o r d a r e s

10 0.1 Uitbesteding Het bestuur heeft op basis van een uitbestedingsovereenkomst werkzaamheden uitbesteed aan de volgende organisaties: Pensioenadministratie en beleidsadvisering Cordares Pensioenen BV Vermogensbeheer APG Investment Services NV Accountant Ernst & Young Accountants LLP Certificerend actuaris Hewitt Associates BV 9

11 0. 2 Inleiding Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) is het ondernemingspensioenfonds voor Cordares Holding NV en de daaraan gelieerde ondernemingen.* Het bestuur van PPF legt met dit jaarverslag verantwoording af over Reservetekort en herstel In 2009 herstelde PPF van de financiële crisis die in 2008 in alle hevigheid losbarstte. Dat herstel verliep voorspoedig. De dekkingsgraad steeg gedurende 2009 van 104,9 procent naar 112,8 procent. In 2010 liep het herstel echter vertraging op door nieuwe druk op de dekkingsgraad. Ditmaal zorgden een historisch lage rentestand en nieuwe cijfers over de levensverwachting in Nederland voor een flinke toename van de pensioenverplichtingen. Toen de rente op zijn laagst stond, had PPF zelfs even weer een dekkingstekort. Dankzij goede beleggingsresultaten en een gunstige ontwikkeling van de rentestand, sloot PPF het jaar uiteindelijk positief af. De dekkingsgraad bedroeg uiteindelijk 112,3 procent aan het einde van Het fonds had daarmee nog wel een reservetekort, maar bleef nog steeds licht voorlopen op het herstelplan. Toeslagverlening De omstandigheden leidden ertoe dat PPF geen volledige toeslag kon verlenen. In 2010 werd een toeslag van 1,5 procent verleend, terwijl de lonen conform de CAO Cordares met 2 procent stegen. Zodra de financiële middelen het toelaten, zal het fonds proberen deze achterstand in te halen. Beheersing van risico s Het bestuur besteedde in 2010 veel aandacht aan zijn risicobeleid. De risico s die het fonds loopt, komen zo steeds scherper in beeld. Zo liet het bestuur in het najaar van 2010 een ALMstudie uitvoeren. De bevindingen uit de ALM-studie helpen het bestuur bij het maken van de juiste afwegingen voor zijn beleid. Ook bespreekt het bestuur ieder kwartaal een integrale risicorapportage. Beleidsonderwerpen in 2010 De belangrijkste besluiten van het bestuur en de overwegingen die daaraan ten grondslag lagen, worden in dit jaarverslag uiteengezet. Ook worden de voornaamste pensioenontwikkelingen in het verslagjaar toegelicht en wordt de financiële positie van het fonds belicht. * De aan Cordares gelieerde ondernemingen zijn: Stichting Technisch Bureau Bouwnijverheid Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Stichting Arbouw Stichting Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 10 j a a r v e r s l a g s t i c h t i n g p e r s o n e e l s p e n s i o e n f o n d s c o r d a r e s

12 0. 3 Kerncijfers In tabel 1 staan de belangrijkste kerncijfers over het verslagjaar. Tabel 1 Overzicht activiteiten en resultaten van de afgelopen vijf jaar (per ultimo boekjaar, bedragen in miljoenen euro s) Pensioenuitkeringen 17,9 17,1 16,6 16,6 15,8 Premie-inkomsten 12,3 10,0 6,6 6,5 7,3 Premiepercentage 1 22,9 21,2 15,0 14,4 14,4 Technische voorzieningen 2 571,0 511,1 495,5 397,1 410,7 Beleggingsresultaat (in procenten) 3 12,3 16,2./. 18,8 3,4 8,1 Beschikbaar vermogen 641,4 576,8 519,6 609,7 601,8 Dekkingsgraad (in procenten) 4 112,3 112,8 104,9 152,1 146,7 Pensioenuitkeringen De pensioenuitkeringen zijn in het verslagjaar gestegen naar 17,9 miljoen euro. Hiervan had 1,4 miljoen euro betrekking op de prepensioenuitkeringen. Kosten van uitbestede werkzaamheden De kosten van de uitbestede werkzaamheden bedroegen in het verslagjaar in totaal 3,5 miljoen euro (2009: 2,9). 11 Administratiekosten De kosten van de uitbestede werkzaamheden hadden voor een bedrag van 1,1 miljoen euro (2009: 1) betrekking op het administratiekosten. Deze kosten bestaan uit kosten van de pensioenadministratie, communicatie, risicobeheersing, de financiële administratie, juridische en actuariële advisering, bestuurskosten en kosten die in rekening worden gebracht door derden zoals de accountant, de certificerende actuaris en de visitatiecommissie. De administratiekosten van het pensioenbeheer bedroegen per normverzekerde 4 in het verslagjaar 298 euro (2009: 305). 1. Uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. 2. De dekkingsgraad en de technische voorzieningen zijn berekend op basis van de rentetermijnstructuur. 3. Het beleggingsresultaat is exclusief het resultaat op derivaten. 4. Dit is het aantal deelnemers (inclusief invalide deelnemers) vermeerderd met 20 procent van het aantal slapers en 120 procent van het aantal pensioengerechtigden. Het aantal normverzekerden bedroeg in het verslagjaar (2009; 3.423).

13 0. 3 Vermogensbeheer De kosten van de uitbestede werkzaamheden hadden voor een bedrag van 2,4 miljoen euro (2009: 1,8) betrekking op het vermogensbeheer. Ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen in 2010 bedroegen de kosten circa 38 basispunten. De kosten van vermogensbeheer bestaan hoofdzakelijk uit beheervergoedingen. De stijging van de kosten is een gevolg van de toegenomen omvang van de totale portefeuille (0,2 miljoen euro) en hogere kosten voor het beheer van alternatieve beleggingen (0,3 miljoen euro) en aandelen opkomende markten (0,1 miljoen euro). Figuur 1 Vergelijking administratiekosten en kosten vermogensbeheer in 2010 en kosten pensioenadministratie kosten vermogensbeheer Aantal en samenstelling verzekerden In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal verzekerden bij het fonds. De verzekerden zijn onderverdeeld in deelnemers, gewezen deelnemers, invalide deelnemers en pensioengerechtigden. Tabel 2 Overzicht aantallen verzekerden Deelnemers Gewezen deelnemers Invalide deelnemers Pensioengerechtigden Totaal De pensioengerechtigden zijn als volgt onderverdeeld: Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Prepensioen Wezenpensioen j a a r v e r s l a g s t i c h t i n g p e r s o n e e l s p e n s i o e n f o n d s c o r d a r e s

14 0. 3 Vermogen van het fonds Het vermogen dat beschikbaar is ter dekking van de technische voorzieningen, is in het verslagjaar gestegen met 64,6 miljoen euro tot 641,4 miljoen euro. Het beschikbaar vermogen is het totaal aan activa waarop de schulden en de reserve aanvullingsregeling in mindering wordt gebracht. Het totale beleggingsrendement van het fonds kwam in het verslagjaar uit op 12,3 procent, exclusief het resultaat op derivaten. Dekkingsgraad Om tot de dekkingsgraad te komen, wordt het beschikbaar vermogen gedeeld door de technische voorziening. De dekkingsgraad is in 2010 gedaald van 112,8 naar 112,3. De daling van de rente beïnvloedde de dekkingsgraad negatief evenals additionele reserveringen in verband met langleven. Figuur 2 Ontwikkeling van de rentetermijnstructuur rente 4,5% 4,0% 13 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% looptijd in jaren Per saldo daalde de dekkingsgraad hierdoor. In augustus 2010 raakte het fonds kortstondig in een situatie van dekkingstekort. Dat wil zeggen dat de dekkingsgraad onder 104,3 procent geraakte. Daarna verbeterde de financiële positie van PPF zich weer. In september 2010 was het dekkingstekort weer opgeheven. Ultimo 2010 bevond het fonds zich nog wel in een situatie van reservetekort (een dekkingsgraad onder 120,8 procent). Het langetermijnherstelplan van PPF blijft daarom onverkort van kracht.

15 0. 3 Toeslagverlening PPF kent een regeling van voorwaardelijke toeslagverlening. Jaarlijks wordt, indien mogelijk, toeslag verleend op basis van de collectieve loonsverhoging zoals die is afgesproken in de CAO Cordares. Het bestuur beslist echter elk jaar of en in hoeverre de pensioenrechten en -aanspraken worden verhoogd. Jaarlijks wordt ten behoeve van toeslagverlening een technische voorziening gevormd van ten hoogste drie procent. Aan het begin van 2010 bedroeg deze voorziening 2,0 procent; aan het eind van het jaar was deze 0,7 procent. Door de situatie van reservetekort kon er geen hogere voorziening worden gevormd. In het verslagjaar is een toeslag verleend van 1,5 procent. De collectieve loonsverhoging conform de CAO Cordares was 1,5 procent per 1 april 2010 en nog eens 0,5 procent per 1 december Gelet op de financiële toestand van PPF achtte het bestuur het niet verantwoord om per 1 december 2010 opnieuw toeslag te verlenen. Hierdoor ontstond een toeslagachterstand van 0,5 procent. Het beleid van het fonds voorziet in inhaaltoeslagverlening waardoor de toeslagachterstand in betere tijden kan worden ingehaald. 14 j a a r v e r s l a g s t i c h t i n g p e r s o n e e l s p e n s i o e n f o n d s c o r d a r e s

16 0. 4 Ontwikkelingen en beleid gedurende het verslagjaar Het jaar 2010 bleek wederom een onrustig jaar voor pensioenen en pensioenfondsen. Ditmaal waren het echter niet de beleggingen die zorgden voor dalende dekkingsgraden. Dat bleken in 2010 vooral de rente en de gestegen levensverwachting te zijn. Beide legden een zware druk op de financiële posities van de Nederlandse pensioenfondsen en wakkerden de discussie over de houdbaarheid en betaalbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel flink aan. Ontwikkeling van de dekkingsgraad in het verslagjaar De dekkingsgraad van PPF was eind ,3 procent. Het fonds begon 2010 met een dekkingsgraad van 112,8 procent. Het verloop van de dekkingsgraad gedurende het jaar werd vooral bepaald door grote schommelingen in de rente. Daarnaast moest het fonds rekening houden met de stijging van de gemiddelde levensverwachting in Nederland. De beleggingsresultaten van PPF waren goed. In 2010 behaalde de beleggingen van het fonds een positief rendement van 12,3 procent (exclusief het resultaat op derivaten). Gevolgen van langer leven De gemiddelde levensverwachting in Nederland neemt toe. Dit is op zich positief. Echter, dit betekent ook dat Nederlanders steeds langer pensioen ontvangen. Pensioenfondsen moeten daarom bij hun reservering voor hun toekomstige pensioenverplichtingen rekening houden met het feit dat zij langer pensioen moeten uitbetalen. PPF hanteert ten aanzien van de gemiddelde levensverwachting in Nederland de prognoses van het Actuarieel Genootschap (AG). De toegenomen levensverwachting had eerder een verhogend effect gehad op de pensioenverplichtingen van PPF ultimo In de laatste helft van het verslagjaar publiceerde het AG zijn Prognosetafel die was geactualiseerd naar de toegenomen levensverwachting. Dit had opnieuw een verzwaring pensioenverplichtingen van PPF tot gevolg. In totaal daalde ten gevolge van de toegenomen levensverwachting de dekkingsgraad van PPF over de jaren 2009 en 2010 met 7,4 procentpunt waardoor het herstel is vertraagd. 15 Schommelingen in de rente De andere ontwikkeling die een grote invloed had op de dekkingsgraad was de rente. De pensioenverplichtingen zijn gewaardeerd op basis van de actuele rente. Hoe lager de rente is, hoe hoger het bedrag is dat PPF nu in kas moet hebben om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. In de zomer van 2010 bereikte de rente historisch lage standen. Dat was onder andere het gevolg van de staatsschuldencrisis die medio 2010 uitbrak in Europa. De economische omstandigheden remden het herstel van het fonds. PPF geraakte zelfs weer even in een dekkingstekort in augustus Het herstelplan bleef in deze periode onverminderd van kracht. Het herstelplan hoefde echter niet aan de situatie te worden aangepast, omdat ook bij de stand in augustus 2010 de dekkingsgraad van het fonds tijdig zou moeten kunnen herstellen. In figuur 3 is de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2010 weergegeven. De grootste schokken zijn het gevolg van de rentestanden en van de verhoging van de pensioenverplichtingen door de gestegen levensverwachting. Aan het eind van het jaar was er nog sprake van een reservetekort. De vereiste dekkingsgraad van PPF is 120,8 procent.

17 0. 4 Figuur 3 Ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2010 ten opzichte van beoogde ontwikkeling in herstelplan 120,0% 115,0% 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% jan.10 feb.10 mrt.10 apr.10 mei 10 juni 10 juli 10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 dec.10 ontwikkeling dekkingsgraad herstelplan kritische herstelplan Basispremie naar kostendekkend niveau Sinds 2009 mag PPF niet langer premiekorting toepassen vanwege zijn tekortsituatie. De toezichthouder van het fonds, De Nederlandsche Bank (DNB), heeft hierbij nog wel toestemming gegeven om in de jaren 2009 tot en met 2013, in afnemende mate, de buffervrijval in mindering te brengen op de kostendekkende premie. Elke keer als pensioen wordt uitbetaald aan een pensioengerechtigde, voldoet PPF aan een nominale verplichting. Op deze verplichting zit een reserve. Dat is het bedrag dat betrekking heeft op dat deel van de dekkingsgraad dat boven 100 procent ligt. Bij de uitbetaling valt die reserve vrij. Dit wordt buffervrijval genoemd. De premie is in de afgelopen jaren telkens toegenomen, mede omdat PPF steeds minder rekening mag houden met de buffervrijval. In 2008 lag de pensioenpremie van 15,0 procent ruim onder het gedempte kostendekkende niveau van (destijds) 26,8 procent. In 2009 is de pensioenpremie verhoogd naar 21,2 procent. Tegelijkertijd is voor 2009 de financiering van de aanvullingsregelingen met een jaar opgeschort. In 2010 is deze financiering hervat en bedroeg de totale premie 22,9 procent. In 2011 is de premie 24,9 procent. De verdeling van de premie in een werkgevers- en een werknemersdeel is afhankelijk van de (cao-)afspraken die worden gemaakt tussen de werkgevers en de werknemers. Inrichting van goed bestuur Het bestuur van PPF heeft in het verslagjaar veel aandacht besteed aan zijn invulling van de principes voor goed pensioenfondsbestuur. Het vertrekpunt voor goed pensioenfondsbestuur is het vaststellen van een missie en het uitwerken van een strategie waarmee het bestuur deze kan bereiken. In de missie formuleert het bestuur zijn doelen. Deze zijn ook vastgelegd in de statuten van het fonds. 16 j a a r v e r s l a g s t i c h t i n g p e r s o n e e l s p e n s i o e n f o n d s c o r d a r e s

18 0. 4 PPF heeft het volgende doel en de volgende grondslagen voor zijn beleid geformuleerd: het fonds heeft als doel (gewezen) deelnemers en hun gezinnen te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid; het fonds probeert dat doel te bereiken door gelden te innen, deze te beleggen en te beheren en bij pensionering geldelijke uitkeringen toe te kennen; het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). De ABTN bevat onder meer een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. Figuur 4 geeft weer hoe de missie en de strategie van PPF worden geïmplementeerd. Figuur 4 Van missie naar uitvoering MISSIE STRATEGIE BELEID ORGANISATIE & PROCES CONTROL & RAPPORTAGE ASSURANCE 17 In zijn beleid bepaalt het bestuur hoe het zijn strategie implementeert. Hiervoor is een organisatie ingericht en zijn interne processen gedefinieerd. Dat het beleid ook werkelijk wordt uitgevoerd, wordt gemonitord via een controle- en rapportage-infrastructuur. Ook zijn zogeheten checks & balances ingericht die de werking van de controles verifiëren. Deze benadering is algemeen gangbaar bij goed bestuur. Risicobeleid vormt het hart van de beleidsvorming Het bestuur geeft in zijn beleid aan hoe het zijn strategie tot uitvoer brengt. Het risicobeleid vormt de kern van dit beleid. Het financiële beleid en de wijze waarop het bestuur omgaat met de sturingsinstrumenten van het fonds (waaronder het premie- en toeslagbeleid en het beleggingsbeleid) vormen daarvan belangrijke onderdelen. Het beleid is echter breder: in zijn risicobeleid geeft het bestuur aan hoe het in control wil zijn. Dat raakt niet alleen het financieel beleid maar alle aspecten van het fonds. Het bestuur richt zijn organisatie en processen zodanig in dat het zijn doelstellingen kan bereiken. Het beleid is erop gericht om enerzijds weloverwogen risico s te nemen (door, bijvoorbeeld, voor een bepaalde beleggingsallocatie te kiezen) en anderzijds risico s te beheersen die het behalen van de doelstellingen van het fonds bedreigen. Risicobeleid vormt daarmee het hart van de beleidsvoorbereiding. Met het vaststellen van het risicobeleid kan het bestuur enerzijds vaststellen welke risico s aanvaardbaar zijn gegeven de doelstellingen en de populatie van het fonds. Anderzijds kunnen de beheersmaatregelen en -infrastructuur worden bepaald. Hieruit volgen ook duidelijke instructies en afspraken met uitvoeringsbedrijven. De uitvoeringsorganisaties (kunnen) worden ingeschakeld voor de feitelijke uitvoering van de pensioenadministratie, de (pensioen)communicatie en het vermogensbeheer. In figuur 5 is in meer detail aangegeven hoe het bestuur zijn risicobeleid kan vormgeven.

19 0. 4 Figuur 5 Vorming van risicobeleid vaststellen van de risico s, hun kans en gevolg, en van de eigen risicotolerantie 1 bijstellen aan de hand van praktijkervaring 5 2 vaststellen van passende beheersmaatregelen 4 3 monitoren/controleren van de beheersmaatregelen uitvoeren van beheersmaatregelen Op basis van zijn strategie stelt het bestuur conform de aanbevelingen van de commissie Frijns zijn risicobeleid vast. Daarin bepaalt het bestuur welke risico s het wil en kan nemen om zijn doelstellingen te bereiken. Dit is stap 1 in figuur 5. Het is hierbij van belang om de risicotolerantie vast te stellen: hoeveel risico wil en kan het bestuur nemen? Op basis van een gekozen risicoprofiel bepaalt het bestuur zijn risicobudget (bijvoorbeeld in de vorm van acceptabele range van de dekkingsgraad). Het bestuur zal daarbij kansen willen benutten waardoor het fonds zijn (pensioen-) doelstellingen kan halen. Hierbij gaat het om het nemen van risico s die opbrengsten voortbrengen. Daarnaast gaat het om het beheersen van risico s die negatieve invloed hebben op het resultaat. Goed pensioenfondsbestuur vereist aldus het vaststellen en uitvoeren van passende beheersmaatregelen. Dit is weergegeven in stappen 2 en 3 in figuur 5. Door het inrichten van een goede informatievoorziening vindt vervolgens monitoring plaats van de genomen maatregelen. Dit is stap 4 in figuur 5. Daarna kunnen eventuele bijstellingen plaatsvinden op basis van gewijzigde omstandigheden of uitkomsten. Dat is stap 5. Bij uitbesteding van werkzaamheden (zoals de pensioenadministratie of het vermogensbeheer) worden de beheersingsmechanismes binnen de uitvoeringsbedrijven gekoppeld aan de beheersing vanuit PPF zelf: het bestuur van het fonds blijft immers verantwoordelijk. Het risicobeleid biedt aldus het kader waarbinnen het bestuur zijn agenda kan realiseren. Bestuursagenda en implementatie bestuursagenda vormen de basis Het instrumentarium voor goed bestuur volgt primair uit goede bestuursagendering en een goede implementatie van die agenda. Een goede bestuursagenda wordt door het bestuur zelf vastgesteld. Centraal daarin staan het vaststellen van de strategie en het beleid dat daaruit volgt. De kern van het beleid is het risicobeleid. Dat neemt daarom een belangrijke plaats in op de agenda. Dat wordt gevolgd door onderwerpen die samenhangen met het risicobeheer, het pensioenbeheer, het vermogensbeheer, de communicatie en andere bestuurlijke aangelegenheden. Het opstellen van een duidelijke jaarplanning is belangrijk. Dan ligt immers duidelijk vast dat alle relevante onderwerpen in een jaarlijkse cyclus worden besproken. Deze jaarplanning kan ook worden gebruikt in de communicatie naar de diverse stakeholders en laat zien op welke wijze het 18 j a a r v e r s l a g s t i c h t i n g p e r s o n e e l s p e n s i o e n f o n d s c o r d a r e s

20 0. 4 bestuur in control wil zijn. De begroting vormt hierbij een belangrijk sturingsmiddel voor het bestuur. Het beheersen van de kosten van de uitvoering (zowel voor de pensioenadministratie als het vermogensbeheer) en het beschikbaar stellen van voldoende middelen voor ondersteuning en controle vormen een directe verantwoordelijkheid voor het bestuur. De jaarlijkse agendaplanning van het bestuur bevat tevens een uitgebreide zelfevaluatie door het bestuur. Uiteraard kan de bestuursondersteuning van het pensioenuitvoeringsbedrijf ondersteuning bieden bij het opstellen van de agenda, maar het bestuur kan hier vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid niet blind op varen. Ook de implementatie van de bestuursagenda vereist een actieve houding van het bestuur. Voor diverse beleids- en beheersvraagstukken zal het bestuur een commissie uit zijn leden samenstellen, eventueel aangevuld door externe experts. De keuze om externe experts in de commissies te betrekken hangt af van de deskundigheden en competenties in het bestuur zelf, maar ook van de wensen van de stakeholders om additionele checks & balances in te bouwen. Deze commissies hebben als taak de besluitvorming in het bestuur voor te bereiden. Voorbeelden van dergelijke commissies zijn de commissie Risicobeleid en ALM,,de beleggingsadviescommissie, de commissie Communicatie en de commissie Houdbaar Pensioen. Commissies kunnen een permanente of tijdelijk status hebben. Om een goede monitoring van de diverse beheerstaken mogelijk te maken, zijn een goede informatievoorziening en AO/IC van belang. In dit kader is essentieel dat niet alleen de infrastructuur zodanig is ingericht dat alle relevante sturingsinformatie het bestuur bereikt, maar ook dat deze adequaat is beschreven en geborgd. In de afgelopen jaren is de informatie-voorziening sterk verbeterd. Er is betere sturingsinformatie beschikbaar zodat het bestuur zijn risicohouding kan bepalen. Naast versterking van de informatievoorziening is ook van belang dat het bestuur zijn beleid in geval van extreme omstandigheden (escalatiemomenten) nader uitwerkt. 19 Beheersing van risico s op basis van FIRM Het bestuur van PPF vindt een integrale beheersing van de risico s van wezenlijk belang. Het bestuur gebruikt voor de inventarisatie van de relevante risico s de Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM). Dit is een geïntegreerde methode waarmee financiële instellingen (die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank) hun risico s kunnen analyseren. FIRM biedt daarnaast houvast ten aanzien van mogelijke beheersmaatregelen. De risicoanalysemethode van FIRM is gebaseerd op vier thema s: solvabiliteit; liquiditeit; organisatie en beheersing; integere bedrijfsvoering. Om de risico s in kaart te brengen, gebruikt het fonds verschillende risicocategorieën. In het onderstaande schema is deze verdeling naar categorieën schematisch weergegeven. Financiële risico s Matching-/renterisico Marktrisico Kredietrisico Verzekeringstechnisch risico Niet-financiële risico s Omgevingsrisico Operationeel risico Uitbestedingsrisico IT-risico Integriteitsrisico Juridisch risico

21 0. 4 Begin 2009 heeft het bestuur een integraal risicobeleid vastgesteld. Dat risicobeleid komt tot uiting in de vorm van een set aan beheersmaatregelen voor alle risicocategorieën. Medio 2009 hebben de uitvoerders van het beleid de werking van het beleid en de beheersmaatregelen volledig in kaart gebracht. Dit hebben zij gerapporteerd aan het bestuur. Toen is ook vastgesteld dat bij enkele risicogebieden nog aanvullende beheersmaatregelen vastgesteld dienden te worden. In 2010 is dat vervolgens gebeurd. Het risicobeleid is in 2010 door het bestuur verder aangescherpt door in het beleid de governancestructuur op te nemen. De governance-structuur geeft een overzicht van alle betrokken partijen bij het risicomanagement van het fonds, inclusief de rollen die zij afzonderlijk vervullen. Ook geeft het de risicomanagementcyclus weer. Deze laat het model en de aanpak zien die het fonds hanteert om invulling te geven aan het risicomanagement. Gedurende het verslagjaar behandelde het bestuur de periodieke integrale rapportage over de risico s. Het bestuur is van mening dat de risico s gedurende het verslagjaar voldoende zijn afgedekt. In het hoofdstuk Beheersing van risico s worden de tien risicocategorieën afzonderlijk toegelicht en wordt over de werking van de beheersmaatregelen gerapporteerd. ALM-studie stemt beleggingen en verplichtingen op elkaar af In 2010 liet PPF een ALM-studie uitvoeren. ALM staat voor Asset Liability Management. Op basis van de uitkomsten van de ALM-studie kan het bestuur zijn beleid voor de lange termijn richting geven. In een ALM-studie worden de beleggingen en de pensioenverplichtingen op elkaar afgestemd. Aan de hand daarvan maakt het bestuur keuzes ten aanzien van de beleggingen en stelt het jaarlijks een beleggingsplan op. Dat leidt tot een strategische asset-allocatie. Daarnaast levert de ALM-studie bruikbare inzichten op voor het vaststellen van het premie- en toeslagbeleid en voor het beleid ten aanzien van het afdekken van de renterisico s. De ALM-studie werd voorbereid en begeleid door een bestuurscommissie. Na een offertetraject besloot de commissie de ALM-studie te laten uitvoeren door APG. APG onderscheidde zich door het feit dat zij meerdere varianten kon uitwerken en daarnaast tijdens, en vooral na, het project beter bereikbaar was voor het bestuur ten aanzien van aanvullende vragen en verzoeken. Hiermee won de ALM-studie aan waarde voor het beleid. De ALM-studie toont aan dat bij ongewijzigd beleid de stijgende lijn in de benodigde pensioenpremie zich blijft voortzetten. Het effect van premiestijging voor de dekkingsgraad van het fonds is echter gering. Daardoor wordt de financiële positie van PPF steeds meer afhankelijk van rente- en rendementsontwikkelingen en komt de huidige pensioenregeling van het fonds onder druk te staan. Beleggingen in het verslagjaar Over 2010 behaalde PPF een positief beleggingsresultaat. De gehele beleggingportefeuille realiseerde in 2010 een rendement van 12,3 procent (exclusief het resultaat op derivaten). Het positieve resultaat is voor een groot deel te danken aan de goede prestaties van de beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties. Daarnaast realiseerden ook de beleggingen in vastgoed, hedgefondsen en commodities goede resultaten. 20 j a a r v e r s l a g s t i c h t i n g p e r s o n e e l s p e n s i o e n f o n d s c o r d a r e s

Stichting Personeelspensioenfonds. Jaarverslag

Stichting Personeelspensioenfonds. Jaarverslag Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 0.0 0.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen

Stichting Pensioenfonds Wonen Stichting Pensioenfonds Wonen Jaarverslag 2010 Samenvatting 01 Stichting Pensioenfonds Wonen Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 22 Internet: www.pensioenwonen.nl E-mail: wonenpensioen@achmea.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Jaarverslag over het boekjaar 2007

Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Jaarverslag over het boekjaar 2007 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag over het boekjaar 2007 Inhoudsopgave 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Jaarverslag 2013 Inhoud Profiel... 3 Kerncijfers... 6 Verslag van het bestuur... 7 Jaarrekening 23 Balans per 31 december 2013... 23 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties

Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer Postbus 4, 1520 AA Wormerveer Telefoon: 075-629 29 11 Telefax: 075-628 94 55 Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Nedlloyd Pensioenfonds Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013 blz 1. KERNCIJFERS... 3 2. MISSIE & ORGANISATIE... 4 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR... 7 3.1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds VNU Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 1 Kengetallen 2 Statutaire doelstelling en financiële opzet van het fonds 6 Bestuursverslag 8 Algemene ontwikkelingen in de pensioensector

Nadere informatie