i. Inleiding I. naleving en handhaving van de Code; z. het bestuur; 3. RvC; 4. de (algemene vergadering van) aandeelhouders;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i. Inleiding I. naleving en handhaving van de Code; z. het bestuur; 3. RvC; 4. de (algemene vergadering van) aandeelhouders;"

Transcriptie

1 Nr: TI v erslaggevingsaspecten in de Nederlandse corporate governance code (Code Tabaksblat) Prof; Dr. H.P.A.I. Langendijk In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verslaggevingsaspecten in de Code Tabaksblat. i. Inleiding Met verslaggevingsaspecten wordt in dit artikel gedoeld op de plaats en soms ook de wijze waarop bepaalde elementen uit de Code Tabaksblat (hierna: de Code) in de jaarstukken (directieverslag = jaarverslag, verslag van de Raad voor Commissarissen (RvC), alsmede toelichting als onderdeel van de jaarrekening) moeten worden opgenomen. Ook het plaatsen van elementen van de Code op de website van de vennootschap (en op de website van institutionele beleggers) wordt door ons gezien als vallend onder verslaggevingsaspecten. De Code bestaat uit principes en best practice-bepalingen (als verdieping van de principes). De Code is verdeeld in vijf hoofdstukken: I. naleving en handhaving van de Code; z. het bestuur; 3. RvC; 4. de (algemene vergadering van) aandeelhouders; 5. de audit van de financiële verslaggeving en de positie van de interne audit en van de externe accountant. De Code wordt vooraf gegaan door de Preambule, waarin algemene zaken en de werking van de Code worden besproken. Ook de verslaggevingsaspecten van de Preambule warden in deze bijdrage behandeld. Verder worden de aanbevelingen van de opstellers van de Code voor de wetgever en regelgevers kort aangestipt voorzover betrekking hebbende op verslaggevingsaspecten. Dit artikel start in paragraaf z met verslaggevingsaspecten zoals neergelegd in de Preambule van de Code. Paragraaf 3 bevat een overzicht en kritische analyse van de mate van gedetailleerdheid van de Code op dit terrein en de veelheid van verslaggevingsaspecten die de Code bevat. Paragraaf 4 geeft een vergelijking van de Code ten aanzien van verslaggevingsaspecten met de Combined Code (Verenigd Koninkrijk), de German Corporate Governance Code (hierna: German CGC, Duitsland) en de Sarbanes-Oxley Act (hierna: SOX, Verenigde Staten). Paragraaf 5 bevat een korte samenvatting van de bijdrage. 12 L. verslaggevingsaspecten in de Preambule De vennootschap moet elk jaar in haarjaarverslag vermelden op welke wijze zij de principes van de code in het afgelopen boekjaar heeft toegepast. De Code schrijft niet voor op welke wijze dit hoofdstuk in hetjaarverslag eruit moet zien [Pre. 4). Beursgenoteerde vennootschappen zijn volgens de Pream-

2 bule verplicht om elkjaar in hunjaarverdag gemotiveerd uit te leggen of en zo ja waarom en in hoeverre zij afwijken van de best practice-bepalingen ( pas toe of leg uit ). Naar verwachting komt voor deze laatste regel ook een wettelijke verankering in Nederland (Pre. 6).De wetgever wordt in dit kader geadviseerd door de opstellers van de Code om, op grond van ontwerpartikel ~391, lid 4 BW, via algemene maatregel van bestuur deze Code integraal en ongewijzigd aan te wijzen als gedragscode waaraan vennootschappen in hun jaarverslag moeten refereren en waarbij vennootschappen moeten aangeven in hoeverre zij de best practice-bepalingen naleven (Aanbeveling i). In het onderhavige hoofdstuk moet in ieder geval de (hoofdlijnen van de) corporate governance-structuur, het corporate governance-beleid van de vennootschap, alsmede de verklaring over de naleving van de best practice-bepalingen aan de orde komen (Pre. 7, Pre. 13 en Code 1.2). Deze Code treedt in werking vanaf het boekjaar op of na I januari 2004 en heeft betrekking op beursgenoteerde vennootschappen in Nederland. Er wordt derhalve verwacht dat deze ondernemingen vanaf de jaarstukken over boekjaar 2004 in het jaarverslag een hoofdstuk wijden aan corporate governance. Aanbevolen wordt om in een afzonderlijk hoofdstuk in de jaarverslagen over boekjaar 2003 concreet aan te geven op welke wijze deze ondernemingen verwachten invulling te geven aan de naleving van de Code en welke problemen zij daarbij verwachten. Voorts is het gewenst dat dit hoofdstuk van het jaarverslag aan de orde wordt gesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) in 2004 (Pre. 13). Onderzoek door ons van jaarstukken over boekjaar 2003 van Nederlandse ter beurze genoteerde ondernemingen leert dat een aantal van deze ondernemingen min of meer bij de opbouw van dit hoofdstuk de volgorde van de Code voigen in hun jaarverslag over boekjaar 2003 en dan per best practi- Ce-bepaling aangeven in hoeverre zij thans hieraan voldoen of afwijken. Tevens geven zij meestal dan gemotiveerd aan waarom zij afwijken van deze best practice-bepaling van de Code. 3. Verslaggevingssaspecten in de Code In deze paragraaf wordt een onderscheid gemaakt naar de plaats waar de verslaggevingsaspecten worden weergegeven, te weten jaarverslag, toelichting als onderdeel van de jaarrekening, verslag van de RvC, alsook website van de vennootschap en de website van institutionele beleggers. Bij de behandeling van de verslaggevingsaspecten van de Code wordt de volgorde van de Code gevolgd naleving en handhaving van de Code, het bestuur, Raad voor Commissarissen en de [algemene vergadering van) aandeelhouders Naleving en handhaving van de Code De hoofdlijnen van de corporate governance-structuur van de vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in de Code zijn genoemd, in een ahonderlijk hoofdstuk in hetjaarverslag uiteengezet (1.1). 3.2, Het bestuur Taak enwerkwijze Het bestuur legt ter goedkeuring voor aan de RvC a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio s. De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag (2.1.2). Dit roept de vraag op wat nu de hoofdzaken zijn. De mogelijkheid ontstaat dat hoofdzaken een vrijbrief wordt voor holle nietszeggende frasen. Iedere vennootschap moet een op de vennootschap toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem hebben. Als instrument daartoe moet de vennootschap onder meer een gedragscode hebben. Deze gedragscode moet in ieder geval op de website worden geplaatst van de vennootschap (2.1.3~). In hetjaarverslag verklaart het bestuur dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn en geeft hij een duidelijke onderbouwing hiervan. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in het boekjaar. Het bestuur geeft daarbij tevens aan welke eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland en dat een en ander met de audit commissie en de RvC is besproken (2.1.4). Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen (2.1.5). In de toelich-

3 ting bij de Code geven de opstellers van de Code aan dat het hierbij gaat om externe omstandigheden en variabelen in algemene zin. Ook hier geldt - zeker in het licht van de toelichting op de Code - dat de mogelijkheid ontstaat dat bestuurders hier nietszeggende strofes zullen produceren. geduid op artikel 2:383 BW. Het remuneratierapport van de RvC wordt in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst (2.2.13). Dit remuneratierapport bevat onder meer een overzicht van het bezoldigingsbeleid bestaande uit ten minste de informatie-elementen die in tabel i zijn weergegeven. 14 De klokkenluiderregeling van de vennootschap wordt in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst (2.1.6). Het zou ook goed zijn geweest als deze regeling volgens de Code ook in het jaarverslag zou moeten worden opgenomen, gezien het grote maatschappelijke belang dat wordt gehecht aan klokkenluiders. In De Volkskrant van ójuli 2004 p. 9 wordt melding gemaakt van het feit dat DSM als één van de eerste Nederlandse ondernemingen een klokkenluiderregeling heeft geïmplementeerd in haar onderneming en zelfs een klokkenluidermedewerker heeft aangesteld die direct aan het bestuur rapporteert. De klachten van klokkenluiders worden vertrouwelijk behandeld en de klokkenluider wordt beschermd Bezoldking bestuur(ders) De RvC stelt een reglement vast waarin regels zijn vervat ten aanzien van het bezit van transacties in effecten door bestuurders anders dan die uitgegeven door de eigen vennootschap. Dit reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst (2.2.6). Bij alle andere website-plaatsingen in de Code staat daarvoor in ieder geval. Dat lijkt hier abusievelijk te zijn vergeten door de opstellers van de Code. Dit roept overigens de vraag op wat de opstellers van de Code met in ieder geval bedoelen. Het lijkt te betekenen dat ondernemingen vrij zijn om de uit de Code voortvloeiende op de website van de vennootschap geplaatste informatie vrijwillig ook in andere media mogen weergeven. Het verslag van de RvC bevat de hoofdlijnen van het remuneratierapport van de RvC betreffende het bezoldigingsbeleid van de vennootschap, zoals opgemaakt door de remuneratiecommissie als onderdeel van de RvC. De toelichting als onderdeel van de jaarrekening bevat in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele bestuurders (Principe Vaststelling en openbaarmaking van de bezoldiging bestuurders]. Hierbij wordt ons inziens informatie-elementen 1. Weergave relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van de bezoldiging, alsmede een gemotiveerde verklaring voor deze verhouding 2. Verantwoording van een absolute verandering van het niet-variabele deel van de bezoldiging 3. indien van toepassing: samenstelling van de groep van ondernemingen ( peer group ) waarvan het bezoldigingsbeleid mede de hoogte en samenstelling van de bezoldiging van bestuurders bepaalt 4. Samenvatting en verantwoording van het beleid van de vennootschap met betrekking tot duur van contracten met bestuurders, de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen en een verklaring in hoeverre is omgegaan met de maximale vergoeding bij ontslag (2.2.7) 5. Beschrijving prestatiecriteria waarvan een recht van bestuurders op opties, aandelen of op andere variabele bezoldigingscomponenten afhankelijk is 6. Verantwoording gekozen prestatiecriteria 7. Samenvatting methoden die zullen worden gehanteerd om vast te stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze van die methoden 8. indien prestatiecriteria zijn gebaseerd op een vergelijking met externe factoren: een samenvatting van de factoren die zullen worden gebruikt om de vergelijking te maken; heeft één van de factoren betrekking op de prestaties van één of meer vennootschappen ( peer group ) of van een index, dan wordt aangegeven welke vennootschappen dan wel welke index als vergelijkingsmaatstaf zijn of is gekozen 9. Beschrijving van en een verklaring voor iedere belangrijke voorgestelde wijziging van de voorwaarden waaronder een bestuurder rechten kan verwerven op opties, aandelen of op andere variabele bezoldigingscomponenten 1 O. Indien enig recht van een bestuurder op opties, aandelen of op andere variabele bezoldigingscomponenten niet afhankelijk is van prestatiecriteria: een verklaring waarom dit het geval is 11. Geldende regelingen voor pensioenen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten 12. Overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden voor bestuurders

4 In het verslag van de RvC moeten de hoofdlijnen van het remuneratierapport van de RvC betreffende het bezoldigingsbeleid van de vennootschap worden opgenomen. Op de website van de vennootschap wordt het gehele remuneratierapport van de RvC geplaatst. Dit roept de vraag op wat hoofdlijnen inhouden en het nut van deze verslaggevingseis in het verslag van de RvC, gezien het feit dat het gehele remuneratierapport op de website van de vennootschap wordt geplaatst. Er lijkt in tabel i een verregaande detaillering te worden gegeven van artikel ~391 lid 2, laatste zin tot het woordje en : De naamloze vennootschap waarop artikel 383b van toepassing is, doet voorts mededeling van het beleid van de vennootschap aangaande de bezoldiging van haar bestuurders en commissarissen en de wijze waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht. Tabel I heeft hierbij betrekking op het beleid in de nabije toekomst en niet zozeer op het verslagjaar. Douma en Renes (2004, p. 9) signaleren hierbij ook onduidelijkheden ten aanzien van de controle van dit remuneratierapport die op de website van de vennootschap is geplaatst. Het moge duidelijk zijn dat tabel I alleen betrekking heeft op beleid[svoornemem] voor het komende boekjaar en de daaropvolgendejaren. Dit is naar onze mening geen onderwerp van controle. Wij onderschrijven de gesignaleerde onduidelijkheden derhalve niet. Het zou goed zijn geweest als de klokkenluiderregeling volgens de Code ook in het jaarverslag zou worden opgenomen, gezien het grote maatschappelijke belang dat wordt gehecht aan klokkenluiders De vennootschap vermeldt in de toelichting als onderdeel van de jaarrekening in aanvulling op de krachtens artikel 2:383d BW op te nemen informatie, de waarde van de aan het bestuur en het personeel toegekende opties en geeft daarbij aan hoe deze waarde is bepaald (2.2.14). Ter facilitering van deze best practice-bepaling ondersteunen de opstellers van de Code IFRS 2 Share based payments betreffende de verwerking van de kosten van optieregelingen in de jaarrekening van de vennootschap. De opstellers van de Code staan een uniforme manier van verslaggeving inzake bezoldiging van bestuurders voor en een uniforme berekeningssystematiek van de verschillende bezoldigingscomponenten (Aanbeveling 4). Het is zeer de vraag of IFRS 2 in zijn huidige vorm daarin voorziet. Onder meer wordt de opsteller nogal vrij gelaten bij de keuze van de bepaling van de fair value van de uitgegeven opties. Volgens moeten de belangrijkste elementen uit het contract van de bestuurder van de vennootschap onverwijld.na het afsluiten daarvan openbaar worden gemaakt. De Code geeft niet aan op welke wijze dit moet geschieden (medium). o\ Tepsttijdige belangen bestuurders r Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegen- E 1 strijdige belangen van de bestuurders spelen die van mate- $ riële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de betreffende bestuurders behoeven goedkeuring van de RvC. 8-4 Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat best practice-bepalingen tot en met zijn nageleefd Raad voor Commissarissen Taak en werkwijze De taak en de werkwijze van de RvC worden neergelegd in een reglement. Dit reglement wordt in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst (3.2.1). In het verslag van de RvC doet zij verslag van zijn werkzaamheden in het boekjaar en de specifieke opgaven en vermeldingen die de bepalingen van deze Code verlangen (3.2.2). Van elke commissaris wordt in het verslag van de RvC opgave gedaan van: geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nationaliteit, nevenfuncties voorzover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris, tijdstip van benoeming en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd (3.1.3). Het verslag van de RvC vermeldt welke commissarissen frequent afwezig zijn geweest bij de vergadering van de RvC (3.1.s). Het is nogal onduidelijk wat frequent is. De opstellers van de Code hadden moeten kiezen voor de duidelijke maat die in de German CGC is vastgelegd. Volgens deze code moet in het verslag van de RvC worden opgenomen welke leden van de RvC minder dan de helft van het aantal vergaderingen tijdens het boekjaar hebben bijgewoond (zie German CGC) l-4 O 8 E 8 a %

5 16 Overigens is deze bepaling nogal betuttelend qua inhoud. Een te lage frequentie zal door bekendwording - via de kritische dagbladpers - naar onze inschatting de voorbode zijn van vertrek van de betrokken commissaris. De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele commissarissen en de conclusies die hieraan worden verbonden. Ook worden het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de RvC bespro ken. De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel het functioneren van het bestuur als dat van de individuele bestuurders en de conclusies die hieraan worden verbonden. De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en de risico s verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. Van het houden van al deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC (3.1.8 en 3.1.9). Deze bepalingen komen nogal controlematig en betuctelend over en leiden zonder controle tot enkele jaarlijks terugkerende plichtmatige zinnen. De toegevoegde waarde van deze bepalingen is ons inziens zeer gering ûnafnankelijkheid van commissarissen Het verslag van de RvC vermeldt dat naar het oordeel van de RvC alle commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk zijn volgens de Code (zie 3.2.2) en geeft daarbij aan welke commissaris eventueel niet als onafhankelijk wordt beschouwd (3.2.3) Deskundigheid en samenstelling RvC De profielschets van de RvC en het rooster van aftreden van de commissarissen wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst (3.2.1 en 3.3.6) Samenstelling en rol van de drie kerncommissies van de RvC De drie kerncommissies van de RvC zijn de remuneratiecommissie, de audit commissie en de selectie- en benoemingscommissie. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden in ieder geval op de website geplaatst (3.5.1). Het verslag van de RvC vermeldt de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen (3.5.2) Tegenstrijdwe belangen commissarissen Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de betreffende commissarissen behoeven goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in hetjaarverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat best practice-bepalingen tot en met zijn nageleefd. Besluiten tot het aangaan van transacties tussen de vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10% van de aandelen in de vennootschap houden die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor deze personen, behoeven goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag, met de verklaring dat best practice-bepaling is nageleefd Bewldiging commissarissen De toelichting alr onderdeel van de jaarrekening bevat in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele commissarissen (Principe 3.7). Hier wordt ons inziens geduid op artikel ~383 BW. De RvC stelt een reglement vast waarin regels zijn vervat ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door commissarissen anders dan die uitgegeven door de eigen vennootschap. Dit reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst (3.7.3) De [aalgemene vergadering van) aandeelhouders 3.41 certifilering van aandelen Het administratiekantoor (AK) doet periodiek, doch ten minste éénmaal per jaar, verslag van zijn activiteiten. Het verslag wordt in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst (4.2.6). Dit verslag bevat ten minste de volgende zaken: I. het aantal gecertificeerde aandelen, alsmede een toelichting op wijzigingen daarin; b. de in het boekjaar verrichte werkzaamheden; c. het stemgedrag in de gedurende het boekjaar gehouden AvA s;

6 d. het door het AK vertegenwoordigde percentage van de uitgebrachte stemmen tijdens de in c. bedoelde vergaderingen; e. de bezoldiging van de bestuursleden van het AK; f. het aantal gehouden vergaderingen van het bestuur, alsmede de belangrijkste onderwerpen die daarbij aan de orde zijn geweest; g. de kosten van de activiteiten van het AK; h. de eventueel door het AK ingewonnen externe adviezen; i. de functies van de bestuurders; j. de contactgegevens van het AK ( Infomtatieverscha~n~~o~~ek AvA Analistenbijeenkomsten, analistenpresentaties, presentaties aan [institutionele) beleggers en persconferenties worden vooraf via de website van de vennootschap en persberichten aangekondigd. De presentaties worden na afloop van de bijeenkomsten op de website van de vennootschap geplaatst (4.34. De vennootschap plaatst en actualiseert alle informatie die zij krachtens het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht en effectenrecht dient te publiceren of deponeren, op een afzonderlijk - dat wil zeggen: gescheiden van commerciële informatie van de vennootschap - en als zodanig herkenbaar gedeelte van de website van de vennootschap. De vennootschap kan volstaan met het aanbrengen van een hyperlink naar áe website van de instellingen die op grond van wettelijke bepalingen of het beursreglement de betreffende informatie [ook) langs elektronische weg publiceren ( Indien de wet of de statuten van de vennootschap een goedkeuringsrecht aan de AvA verleent [bijvoorbeeld optieregeiingen] of het bestuur dan wel de RvC een delegatie van bevoegdheden vraagt [bijvoorbeeld uitgifte van aandelen, machtiging tot inkoop van aandelen), lichten het bestuur en de RvC de AvA door middel van een aandeelhouderscirculaire in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring/delegatie/machtiging. De aandeelhouderscirculaire wordt in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst ) Verantwoorklijkheid van institutionele beleaers (Ws) IB s [pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsinstellingen, vermogensbeheerders) publiceren jaarlijks in ieder geval op hun website hun beleid ten aanzien van het uitoefenen van het stemrecht op aandelen die zij houden in beurs- genoteerde vennootschappen (4.4. i). IB s doen jaarlijks op hun website enlof in hun jaarverslag verslag van de uitvoering van hun beleid ten aanzien van het uitoefenen van het stemrecht in het betreffende boekjaar (4.44 IB s brengen ten minste éénmaal per kwartaal op hun website verslag uit of en hoe zij als aandeelhouders hebben gestemd op de AvA s (4.4.3). Als we de Code overzien qua verslaggevingsaspecten, dan komt de vraag op wat de keuze heeft bepaald voor de opstellers van de Code tussen website en jaarstukken en binnen de laatste de keuze tussen jaarverslag, toelichting als onderdeel van de jaarrekening en verslag van de RvC. Menigmaal ontbreekt ons inziens de logica. Het jaarverslag en de toelichting als onderdeel van de jaarrekening vallen onder het jaarrekeningenrecht en ook onder de controle van de externe accountant. Hierbij moet worden aangetekend dat de toetsing van de externe accountant van het jaarverslag een marginale is. De website en het verslag van de RvC vallen niet onder de controle van de externe accountant. De Nederlandse Code is nogal gedetailleerd qua principes en best practice-bepalingen, maar ook qua eisen aan verslaggeving over elementen van deze code AI deze stukjes informatie omtrent corporate governance op verschillende plaatsen roept de vraag op waarom niet is overwogen alle informatie-elementen uit hoofde van de Code op één plaats voor te schrijven, bij voorbeeld in het jaarverslag. Een aantal bepalingen van de Code heeft betrekking op de toepassing van artikel ~383. Deze zijn ons inziens overbodig en kunnen uit de Code worden gehaald bij de volgende herziening. Bij de plaatsing op de website van de vennootschap en institutionele beleggers is het vaak onduidelijk wanneer deze plaatsing moet geschieden. Moet deze plaatsing binnen het boekjaar of mag het ook na het boekjaar? In het laatste geval wordt een totaal overzicht nog verder bemoeilijkt voor gebruikers van informatie van ondernemingen.

7 4. Vergelijking op hoofdlijnen van de Code met de Combined Code, German Corporate Governance Code en Sarbanes-Oxley Act ten aanzien van verslaggevingsaspecten In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de Code het meest lijkt qua opzet, structuur en inhoud op de Combined Code en in mindere mate op de German Corporate Governance Code (German CGC). Sarbanes-Oxley Act (SOX) is sterk afwijkend en is veel meer een directe reactie op de boekhoudschandalen in de Verenigde Staten. Het heeft ook het karakter van een wet en de andere codes zijn meer te beschouwen als de refíectie van zelfregulering. Ook is SOX meer punitief van karakter met hoge gevangenisstraffen voor overtredingen van deze wet door bestuurders. Indien we ons specifiek richten op de verslaggevingsaspecten in de verschillende codes, dan valt op dat ook in dit geval de Nederlandse Code het meest lijkt op de Combined Code en in mindere mate op German CGC. De gelijkenis tussen de Nederlandse Code en SOX is zeer gering met betrekking tot deze aspecten. SOX geeft maar in zeer beperkte mate aan op welke wijze over bepaalde zaken SOX betreffende in de externe verslaggeving moet worden gerapporteerd. Ter adstructie: SOX geeft wel aan dat een onderneming een klokkenluiderregeling moet hebben, maar geeft niet aan op weike wijze hieromtrent moet worden gerapporteerd in de externe verslaggeving (zie SOX, Title 3, Standards Relating To Audit Committees (4) Complaints). De Nederlandse Code geeft aan dat deze regeling op de website van de vennootschap moet worden geplaatst. Wij beperken onze verdere analyse dan ook tot een vergelijking van de Nederlandse Code met de Combined Code en German CGC. Het was te verkiezen geweest indien de opstellers van de Nederlandse Code ook een Schedule met alle verslag- gevingsaspecten van de Code zouden hebben opgenomen i8 In zijn algemeenheid valt op dat de Nederlandse Code minutieus en zeer gedetailleerd aangeeft waar bepaalde informatie in de jaarstukken moet worden aangegeven. Behoudens enkele uitzonderingen geven de andere twee codes dit nauwelijks aan. Veelal wordt volstaan met dat bepaalde informatie uit de desbetreffende Codes in het Annual Report moet worden weergegeven (zonder enige verdere duiding). Ook wordt door de andere twee codes betrekkelijk weinig aangegeven dat elementen van hun codes op de website moeten worden geplaatst. De Nederlandse Code schrijft dit veel vaker voor. De Combined Code geeft een beperkt aantal malen in de code zelf aan dat bepaalde informatie in het Annual Report moet worden opgenomen. In Schedule C: Disclosure of corporate governance arrangements van de Combined Code wordt per element van de code aangegeven of dit element in het Annual Report, de website van de vennootschap of in papers voor aandeelhouders moet worden opgenomen. Voor slechts drie informatie-elementen van de Combined Code is voorgeschreven dat deze informatie moet worden geplaatst op de website van de vennootschap. In de German CGC valt op dat de verplichte informatieverschaffing (in het Annual Report, Notes en websire van de vennootschap) omtrent elementen van deze code zich in hoofdzaak beperkt tot de remuneratie van de bestuurders en commissarissen (4.2.3,4.2.4 en van deze code). Voor het overige is er in 3.10 de strofe dat het bestuur en de RvC elkjaar in het Annual report de corporate governance van de desbetreffende onderneming uiteen moeten zetten. Een overeenkomst tussen de Combined Code en de German CGC is dat beiden nogal mistig doen over de vorm waarin over informatie-elementen van hun codes moet worden gecommuniceerd met aandeelhouders (in tegenstelling tot de Nederlandse Code). Het was te verkiezen geweest indien de opstellers van de (Nederlandse) Code ook een Schedule met alle verslaggevingsaspecten (van de Code) zouden hebben opgenomen, zoals opgenomen in de Combined Code, als bijlage bij de Code. Hierdoor zou het voor gebruikers van informatie van ondernemingen direct duidelijk zijn waar informatie-elementen uit de Code aanwezig zouden moeten zijn. Nu is het nogal een radjetoe van plaatsen waar bepaalde informatie de Code betreffende moet worden gezocht. Dit klemt des te meer, omdat de opstellers van de Code zoveel verschillende plaatsen hebben aangewezen voor externe verslaggeving over elementen van de Code. Het ware beter geweest indien de opstellers van de Code één plaats (het jaarverslag) hadden aangewezen waar volgens de structuur van de Code de voorgeschreven informatie zou zijn neergelegd. In aanvulling daarop zou bepaalde infor-

8 matie ook op de website van de vennootschap (en institutionele beleggers) moeten worden geplaatst. Dit radjetoe heeft niet de na te streven transparantie tot gevolg, maar veeleer een zoektocht waar welke informatieelement uit de Code weergegeven is. Een coherent overzicht van de totale compliance met alle elementen van de Code ontbreekt daardoor. Ook komt daardoor onvoldoende zicht op de frequentie van afwijking van bepaalde elementen van de Code. Het ware beter geweest indien de opstellers van de Code één plaats hadden aangewezen waar volgens de structuur van de Code de voor- geschreven informatie zou zijn neergelegd 5. Samenvatting In dit artikel is een overzicht gegeven van de verslaggevingsaspecten in de Code. Tevens zijn deze verslaggevingsaspecten geanalyseerd en kritisch beschouwd. Hierbij hebben we zowel de jaarstukken als de website als verslaggevingsaspecten van de Code beschouwd. Voorts is een beperkte vergelijking gemaakt met deze aspecten in de Combined Code, de German CGC en SOX. De Nederlandse Code is nogal gedetailleerd qua principes en best practice-bepalingen, maar ook qua eisen aan verslaggeving over elementen van deze code. Hierbij valt op dat een coherent beeld van corporate governance-aspecten nauwelijks wordt aangeboden. De Code eist dat bepaalde informatie-elementen van de Code op tal van verschillende plaatsen moeten worden weergegeven. Te denken valt hierbij aan hetjaarverslag (= directieverslag), verslag van de RvC, de toelichting als onderdeel van de jaarrekening alsmede de website van de vennootschap en de website van institutionele beleggers. De Combined Code en German CGC zijn veel minder gedetailleerd qua principes en best practice-bepalingen, alsook qua eisen ten aanzien van verslaggeving over elementen van deze codes. Verder wordt door de opstellers van deze codes veel vaker in het midden gelaten waar in het Annual Report de desbetreffende informatie wordt verstrekt. Ook wordt door de opstellers van deze codes veel minder vaak plaatsing van bepaalde informatie-elementen op de website van de vennootschap geëist. Het zou aan te bevelen zijn indien de Nederlandse Code, in navolging van de Combined Code, ook een bijlage zou bevatten waar alle verslaggevingsaspecten van de Code zouden zijn opgenomen. Voorts zou het veel transparanter zijn voor gebruikers van informatie van ondernemingen, indien er één hoofdstuk zou komen in het jaarverslag, waarin volgens de structuur van de Code alle verslaggevingsaspecten van de Code aan de orde zouden komen. Daarenboven zou dan in bepaalde gevallen tevens informatie kunnen worden verstrekt op de website van de vennootschap. wl Auteur 2 E Henk Langendijk is als hoogleraar Externe verslaggeving verbonden aan Universiteit Nyenrode en de Universiteit van Amsterdam.!i 3 2 d ei E Literatuur 8 c - Combined Code on Corporate Governance (2003). - Commissie corporate governance ZOO^), De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen, Den Haag. - De Volkskrant (2004], DSM voert regeling in voor melding misstanden. - Douma, K. en R. Renes V ZOO^], Tabaksblat ontbeert toezicht, in: Het Financieele Dagblad, 8 juli, p Government Commission German Corporate Governance Code (ZOO~), German Corporate Governance Code (1s amended on May 21, zo03 (convenience translation). - International Accounting Standards Board [zooq), Internationcd Financial Reporting Standards (IFRW) including International Accounting Standards (IASsm) and Interpretations as at 3 I March 2004, IASB, Londen. - Sarbanes-Oxley Act. Noot: I Onder jaarstukken wordt volgens de opstellers van de Code ver- staan: het geheel van jaarverslag als bedoeld in artikel 2:jgi BW, de jaarrekening als bedoeld in artikel ~361 BW, de overige gegevens als bedoeld in artikel z:39z BW, het verslag van de RvC, kengetal- len, meerjarencijfers, aandeelhoudersinformatie, et cetera.

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Toepassen Stijging Uitleg

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Ingetrokken voor 2013

Ingetrokken voor 2013 Audit Alert 14 De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de Nederlandse corporate governance code Deze Audit Alert is totstandgekomen

Nadere informatie

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Best Practice Bepaling I.1 De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, in een apart hoofdstuk

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

Ingetrokken voor 2013

Ingetrokken voor 2013 01 3 or 2 Audit Alert 18 vo De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de Nederlandse corporate governance code Ing etr ok

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Best Practice Bepaling I.1 De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, in een apart hoofdstuk

Nadere informatie

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van Code 2016 Code 2008 1. Lange termijn waardecreatie Principe 1.1 Lange termijn waardecreatie Grotendeels nieuw, gedeeltelijk terug te vinden in de Preambule (lange termijn samenwerkingsverband, onder 7).

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V.

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V. Artikel 1. Toepasselijkheid... 2 Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Remuneratiecommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 4 Artikel 5. Informatie... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Agenda Achtergrond verantwoordelijkheden institutionele beleggers Code Tabaksblat Wettelijke verankering

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming "Teso"

Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming Teso Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming "Teso" Vaststelling. Reikwijdte 1.1 Dit Reglement (het "reglement") is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

dat dit Reglement betrekking heeft op de Raad van Commissarissen van C/TAC N.V. (hierna ook: de Vennootschap);

dat dit Reglement betrekking heeft op de Raad van Commissarissen van C/TAC N.V. (hierna ook: de Vennootschap); Reglement van de Raad van Commissarissen van C/TAC N.V. In overweging nemende: dat dit Reglement betrekking heeft op de Raad van Commissarissen van C/TAC N.V. (hierna ook: de Vennootschap); dat de Raad

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V.

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring 2015 Batenburg Techniek N.V. 1 van 10 I. Gedragscodes 1.1 Mededeling over de naleving van de principes en best practice

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 29 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel I Samenstelling en deskundigheid van de Raad

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

De Nederlandse corporate governance code. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Commissie corporate governance 9 december 2003 1 INHOUD DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code Monitoring Commissie Corporate Governance T.a.v. Prof. dr. J.A. van Manen Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code T 020-3010301

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

II.1.4 II.1.5 II.1.6 II.1.7. Comply

II.1.4 II.1.5 II.1.6 II.1.7. Comply Naleving en handhaving van de Corporate Governance Code or explain De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 10 1. DEFINITIES REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 In dit Reglement

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. Overwegingen: Ordina N.V. (hierna verder te noemen: Ordina) is de houdstermaatschappij van de Ordina Groep. Alle uitstaande gewone aandelen van

Nadere informatie

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen.

Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Checklist NCR Code 2011 In de onderstaande checklist zijn de principes en regels uit hoofdstuk 3, 4 en 5 uit de NCR Code 2011 opgenomen. Principes en regels Toegepast? Waar te vinden? Waarom afgeweken?

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART 2016 14.30-16.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 10 2015 NGO-ENS B / 10 Opgave 1 (19 punten) Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 (4 punten) Dit

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 24 september 2015 Datum inwerkingtreding: 24 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding Art. 1

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari

Nadere informatie

Corporate Governance Corporate governance structuur

Corporate Governance Corporate governance structuur Corporate Governance DPA Group N.V. ( DPA ) is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam en een two-tier bestuursstructuur. DPA is sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De corporate

Nadere informatie

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting.

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN Preambule Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. I. Naleving en handhaving van de code I.1 Het college van bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Verder dan 1 mei 2015

Verder dan 1 mei 2015 4.2.2 Governance Tabel 20. Resultaten maatregelen governance Overzicht resultaten maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' Verder dan 1 mei 2015 Governance 2.1 - Instellen rvc + * * + + + +

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Corporate Governance regeling TVM. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

Corporate Governance regeling TVM. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Corporate Governance regeling TVM Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Versie 3.4, april 2014 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 I. Algemeen 2 I.1 De Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Samenvatting stembeleid MN

Samenvatting stembeleid MN Samenvatting stembeleid MN MN is van mening is dat actief aandeelhouderschap van groot belang is voor een verantwoorde bedrijfsvoering door de bedrijven waar zij in belegt. Daarom voert MN wereldwijd een

Nadere informatie

De afweging van belangen van alle stakeholders vormt een belangrijke basis voor het ondernemingsbeleid.

De afweging van belangen van alle stakeholders vormt een belangrijke basis voor het ondernemingsbeleid. 48 Corporate Governance Neways onderschrijft de principes van corporate governance en deugdelijk ondernemingsbestuur. We hechten aan de beginselen van integriteit, verantwoording en transparantie en de

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007 goed bestuur universiteiten 2007 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Naleving en handhaving van de code goed bestuur...4 2. Het college van bestuur...4 2.1 Taak en werkwijze...5 2.2 Bezoldiging en benoeming...6

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

TOEPASSING VOLLEDIGE NCR-CODE VASTLEGGING TOELICHTING

TOEPASSING VOLLEDIGE NCR-CODE VASTLEGGING TOELICHTING 3. Directie 3.1 Principes directie Principe 3.1.A De directie is belast met het besturen van de coöperatie. Dit betekent meer in het bijzonder dat de directie de verantwoordelijkheid draagt voor de realisatie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van AND International Publishers N.V. op 22 april 2010. Artikel

Nadere informatie

Houten, Januari 2009. Mocht u vragen hebben of ons deelgenoot willen maken van uw mening, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Houten, Januari 2009. Mocht u vragen hebben of ons deelgenoot willen maken van uw mening, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Houten, Januari 2009 In dit boekje treft u een handzaam overzicht aan van de principes en best practices van de Nederlandse Corporate Governance Code, inclusief de door de Monitoring Commissie gemaakte

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Overzicht Code Corporate Governance Code Heijmans per 26 februari 2015

Overzicht Code Corporate Governance Code Heijmans per 26 februari 2015 Overzicht Code Corporate Governance Code Heijmans per 26 februari 2015 In het jaarverslag van 2014 heeft Heijmans verantwoording afgelegd over haar governance structuur en de mate waarin deze overeenkomt

Nadere informatie