Summa Polis voor Particulieren SPVP10/06. Module Medisch en Leven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Summa Polis voor Particulieren SPVP10/06. Module Medisch en Leven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING"

Transcriptie

1 Summa Polis voor Particulieren SPVP10/06 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Module Medisch en Leven - RUBRIEK GEZINSONGEVALLEN - RUBRIEK UITVAART - ALGEMENE VOORWAARDEN UITVAARTVERZEKERING - AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE WINSTDELING - ALGEMENE VOORWAARDEN NATURA UITVAARTVERZEKERING

2 Summa Polis voor Particulieren SPVP10/06 onderdeel Medisch RUBRIEK Gezinsongevallen Model OE B Artikel 1 Algemeen 1 Samenhang De door de verzekeringnemer of de verzekerde aan Summa verstrekte opgave en gedane verklaringen vormen de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee één deel uit te maken. Ook deze voorwaarden van de Gezinsongevallenverzekering maken deel uit van en vormen een onverbrekelijk geheel met de verzekeringsovereenkomst. 2 Vastlegging gegevens 2.1 De gegevens die op het polisblad vermeld staan worden geacht van u afkomstig te zijn. 2.2 Mededelingen en toezeggingen door Summa aan u of de verzekerde zijn alleen bindend, als zij schriftelijk door Summa zijn bevestigd. 2.3 Vervallen 2.4 Adressering Alle schriftelijke mededelingen van Summa, gericht aan het adres dat u als laatste heeft doorgegeven, hebben tegenover u, de verzekerden en wettelijke erfgenamen bindende kracht. 2.5 Toepasselijk recht Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2.6 Uitkering Summa doet binnen 30 dagen na vaststelling van de uitkering de uitbetaling. 2.7 Vervallen 2.8 CIS De bij een schade verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in de database van de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op deze registratie van toepassing. 2.9 Contractperiode De verzekering is van kracht gedurende de contractperiode zoals op het polisblad is vermeld. De verzekering wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de op het polisblad aangegeven periode. De dekking voor een verzekerde krachtens deze verzekering eindigt automatisch: 1. op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin de verzekerde 70 jaar is geworden; 2. op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin een verzekerd kind 28 jaar is geworden; 3. door het overlijden van de verzekerde Bedenkperiode U kunt de verzekering binnen 14 dagen na ontvangst van het eerste polisblad schriftelijk beëindigen. Hierdoor is de verzekering vanaf het begin niet van kracht geweest. Artikel 2 Begripsomschrijvingen 1 Begunstigde Degene met wie u ten tijde van het overlijden was gehuwd of de partner met wie u samen woonde. 2 Blijvende invaliditeit Objectiveerbaar blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig direct door lichamelijk letsel getroffen deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Bij het vaststellen van de blijvende functionele invaliditeit wordt geen rekening gehouden met het beroep van verzekerde. 3 Letsel Direct door een ongeval veroorzaakte anatomische beschadiging. 4 Maatschappij De verzekeringsmaatschappij die blijkens ondertekening van het polisblad als risicodrager voor deze verzekering geldt, dan wel de gevolmachtigde die namens de verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend. 5 Nabestaande Degene die na het overlijden van verzekerde gerechtigd is toestemming te verlenen voor medisch onderzoek op het stoffelijk overschot van verzekerde. 6 Ongeval Een gebeurtenis waaruit een medisch vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een onverwachts van buiten inwerkend uitwendig geweld op het lichaam van verzekerde. Onder ongeval wordt tevens verstaan: 6.1 Acute vergiftiging: acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, anders dan vergiftiging door gebruik van genees, genot of narcosemiddelen; 6.2 Besmetting: besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mens, dier of goederen; 6.3 Binnenkrijgen van stoffen: het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen, waardoor inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het binnendringen van ziektekiemen 6.4 Spierletsels: ontwrichting of scheuring van spier en bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig worden vastgesteld; 6.5 Verstikking: verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; 6.6 Uitputting: uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden; 6.7 Ziektekiemen: wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel; 6.8 Complicaties: complicaties of verergering van het ongevalletsel als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of van de door het ongeval noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling; 6.9 Cervicaal acceleratie trauma (whiplash) lichamelijk functionele beperkingen van de cervicale wervelkolom als gevolg van een cervicaal acceleratie trauma. 7 Partner De man of vrouw met wie de verzekerde voor de schadedatum een gemeenschappelijk huishouding heeft gevoerd mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 7.1 De partner is niet een bloed of aanverwant van de verzekerde in de rechte linie of in de tweede graad in de zijlinie. 7.2 De verzekerde en de partner zijn beide ongehuwd. 7.3 De verzekerde en de partner voeren uitsluitend met elkaar en eventueel met hun kinderen een gemeenschappelijk huishouding. 7.4 De gemeenschappelijke huishouding blijkt uit een aan Summa over te leggen uittreksel uit het bevolkingsregister. 8 Premie De premie, indien van toepassing vermeerderd met kosten. 9 Verzekerde(n) 9.1 Indien u verzekerd bent als alleenstaande wordt als verzekerde beschouwd: u, de verzekeringnemer. 9.2 Indien u verzekerd bent als gezin zonder kinderen worden als verzekerden beschouwd: u, de verzekeringnemer; uw echtgenoot/echtgenote of partner. 9.3 Indien u verzekerd bent als gezin met kinderen worden als verzekerden beschouwd: u, de verzekeringnemer; uw echtgenoot/echtgenote of partner; uw minderjarige kinderen; uw meerderjarige, ongehuwde kinderen, die bij u inwonen of voor voltijd studie uitwonend zijn. De kinderen die voor volltijd studie buiten Nederland, maar binnen Europa wonen, zijn eveneens verzekerd, waarbij de maximale dekking in het buitenland, zoals vermeld in artikel 5 lid 2 sub 4, niet van toepassing is. De hierboven genoemde personen gelden alleen als verzekerde(n) als zij een vaste woonof verblijfplaats in Nederland hebben. 10 Verzekeringnemer, u, uw Waar in de voorwaarden gesproken wordt over verzekeringnemer, u of uw wordt bedoeld degene, die met Summa de verzekeringsovereenkomst heeft gesloten. Artikel 3 Premie 1 Premiebetaling Premie, waarin begrepen kosten, is op de vervaldag bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is voldaan biedt de verzekering daarna, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, geen dekking meer. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht om uur smiddags van de dag volgend op die, waarop de verschuldigde premie is aangeboden en door Summa is aanvaard. Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering geen dekking bood, blijven echter van de dekking uitgesloten. 2 Premierestitutie Verzekeringnemer heeft recht op restitutie van premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn bij: tussentijdse beëindiging door, Summa behoudens ingeval van opzegging wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens bij schade; tussentijdse beëindiging omdat het verzekerde belang is komen te vervallen als gevolg van overlijden of (r)emigratie. Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder dan 10, bedraagt. 3 Premievrijstelling Bij het overlijden van de verzekeringnemer ten gevolge van een krachtens deze verzekering gedekt ongeval geldt dat de verzekering ten behoeve van de resterende verzekerden premievrij wordt tot de eerstvolgende contractsvervaldatum na het overlijden van verzekeringnemer. Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden Houdt u er rekening mee dat u de volgende wijzigingen binnen 30 dagen na de oorspronkelijke wijzigingsdatum aan Summa moet doorgeven: 1 Verandering in gezinssamenstelling zoals vermeld op het polisblad. Zoals de wijziging van alleenstaande naar gezin zonder kinderen of juist andersom. 2 Verhuizing naar een ander adres

3 Artikel 5 Einde van de verzekering 1 Opzegging door verzekeringnemer U heeft het recht de verzekering schriftelijk te beëindigen: 1.1 per de einddatum van de contractperiode, met een opzegtermijn van 2 maanden; 1.2 als u opzegt volgens artikel 6 van deze voorwaarden (aanpassing van premie en/of voorwaarden). In de bovengenoemde gevallen loopt de verzekering uiterlijk tot de datum van beëindiging. 2 Opzegging door Summa Summa heeft het recht de verzekering schrifteijk te beëindigen: 2.1 als de premie niet binnen de gestelde termijn is betaald; 2.2 als u of de verzekerde bij schade opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven; 2.3 bij uw overlijden. Daarna kan een nabestaande in overleg met Summa de verzekering aangepast aan de nieuwe situatie voortzetten; 2.4 als de verzekeringnemer en/of verzekerde zich in het buitenland heeft gevestigd voor een periode langer dan 6 maanden. In de bovengenoemde gevallen loopt de verzekering uiterlijk tot de datum van beëindiging. Behoudens in deze voorwaarden genoemde gevallen is deze verzekering van de zijde van Summa onopzegbaar. Artikel 6 Aanpassing van premie en/of voorwaarden 1 Voor verzekeringen van dezelfde soort Summa kan haar premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort herzien. Summa heeft het recht de afgesloten verzekeringen tussentijds hieraan aan te passen. 2 Bij risicoverzwaring Summa kan tussentijds één of meer beperkende bepalingen of een premieverhoging toepassen, als een risicoverzwaring daartoe aanleiding geeft. Summa zal u in beide gevallen tijdig vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk op de hoogte stellen. U heeft het recht de verzekering schriftelijk tot 30 dagen na ingang van de wijziging per wijzigingsdatum op te zeggen. Dit recht heeft u alleen wanneer de wijziging een premieverhoging of een beperking c.q. verslechtering van de betreffende verzekering inhoudt, als de wijziging niet voortvloeit uit een wettelijke regeling of bepaling. Artikel 7 Verjaring en verval van rechten 1 Als Summa van oordeel is dat zij bij een gemelde schade tegenover u of de verzekerde géén of slechts beperkte verplichtingen heeft, stelt zij u of de verzekerde hiervan schriftelijk op de hoogte. Het recht op uitkering verjaart als u of de verzekerde niet binnen 6 maanden na verzending van deze mededeling hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Summa. 2 Als u of de verzekerde de opzet heeft gehad bij schasumma te misleiden, vervalt onmiddellijk elk recht op uitkering. 3 Als u of de verzekerde bij schade de verplichtingen uit de verzekering niet nakomt en daardoor de redelijke belangen van Summa schaadt, vervalt onmiddellijk elk recht op uitkering. Artikel 8 Waar en wanneer bent u verzekerd Summa verzekert u en de verzekerde(n) gedurende de contractperiode in de gehele wereld en 24 uur per dag. Artikel 9 Dekking 1 Strekking Deze verzekering heeft ten doel uitkering te verlenen indien verzekerde overlijdt ten gevolge van een bij een ongeval opgelopen lichamelijk letsel of hierdoor blijvend invalide wordt, voorzover de betreffende rubriek middels aantekening op het polisblad is verzekerd. 2 Ongeval als gevolg Onder dekking zijn tevens begrepen ongevallen ontstaan als gevolg van een ziekelijke van ziekte toestand van verzekerde of ongevallen ontstaan als gevolg van lichamelijke of geestelijke afwijkingen van verzekerde. Ten aanzien van dit laatste blijft het bepaalde in artikel 10 lid 10 (Opzet) onverkort van kracht. 3 Ongeval tijdens beroepsuitoefening Indien de verzekerde een ongeval overkomt tijdens uitoefening van zijn beroep, wordt 80% van het vastgestelde uit te keren bedrag volgens rubriek A en/of rubriek B vergoed, tenzij het beroepsrisico is uitgesloten. 4 Overlijden (rubriek A) 4.1 Ingeval van overlijden van de verzekerde wordt het daarvoor verzekerde bedrag uitgekeerd. 4.2 Als de verzekerde overlijdt ten gevolge van het bij een ongeval opgelopen letsel, terwijl er door Summa in verband met ditzelfde ongeval reeds Uitkering wegens blijvende invaliditeit is verstrekt, zal het uitgekeerde bedrag in mindering worden gebracht op de te verlenen uitkering voor overlijden en geen terugvordering plaatsvinden als de reeds verleende uitkering hoger is dan de uitkering voor overlijden. 5 Blijvende invaliditeit (rubriek B) 5.1 Ingeval van blijvende invaliditeit van de verzekerde wordt de uitkering vastgesteld op een percentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag. 5.2 Als de verzekerde vóór de vaststelling van de blijvende invaliditeit overlijdt anders dan ten gevolge van het ongeval dat de invaliditeit veroorzaakte, dan blijft het recht op uitkering voor blijvende invaliditeit bestaan. De hoogte van deze uitkering wordt door Summa bepaald aan de hand van de op grond van medische rapporten verwachte graad van blijvende invaliditeit, waarvan sprake zou zijn geweest ingeval de verzekerde niet zou zijn overleden. 5.3 Verhoogde uitkering. Indien apart meeverzekerd en als zodanig op het polisblad vermeld zal verhoging van de uitkering bij blijvende functionele invaliditeit plaatsvinden indien bij een verzekerde blijvende functionele invaliditeit van meer dan 50% resteert ten gevolge van een krachtens deze verzekering gedekt ongeval. Summa keert aan de verzekerde een als volgt te berekenen percentage (uitkeringspercentage) van het in de polis vermelde, per verzekerde geldende bedrag uit. Bij een uitkering voor blijvende invaliditeit boven de 50% is het uitkeringspercentage 50 plus drie maal elk uitkeringsprocent boven de 50%. Als er recht op 100% uitkering van het verzekerde bedrag bestaat wordt er aldus 200% uitgekeerd. Artikel 10 Uitsluitingen Summa is niet tot enige uitkering verplicht ter zake van: 1 Alcoholmisbruik Ongevallen mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, tenzij wordt aangetoond dat de verzekerde ten tijde van het ongeval minder dan 0,8% alcohol in zijn bloed had, dan wel dat het ademalcoholgehalte minder dan 350 microgram was; 2 Allergische reactie Allergische reacties, anders dan door een gebeurtenis genoemd in artikel 2.6 onder het begrip Ongeval sub 2 besmetting ; 3 Atoomkernreactie Schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (nietmilitaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip; 4 Bedwelmende middelen Ongevallen waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in relatie staat tot het gebruik van of de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, tenzij het gebruik overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzingen heeft gehouden; 5 Bergtochten, wedstrijden, sport Ongevallen welke het gevolg zijn van het: maken van bergtochten over gletsjers, tenzij onder leiding van een erkende gids; klettern; deelnemen aan en trainen voor wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten en (brom)fietsen, als in die wedstrijden het snelheidselement overheerst; beoefenen van sport als (neven)beroep; 6 Beroepsrisico Ongevallen die de verzekerde overkomen tijden de uitoefening van een hierna genoemd of daarmee overeenkomend beroep: Acrobaat, antennebouwer, bediener van hoogbouwwerktuigen, duiker, classificeerder, brandweer, dierentemmer, paardenafrichter, koerier, gevelreiniger, glazenwasser in hoogbouw, mijnwerker, militair (niet administratief), politieagent (niet administratief), personeel werkzaam aan boord van een luchtvaartuig, een vaartuig of op een booreiland; 7 Besturen motorrijwiel of bromfiets Ongevallen die de verzekerde overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc of meer, voor zover hij ten tijde van het ongeval de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt en ongevallen die een verzekerde jonger dan 16 jaar overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van minder dan 50 cc; 8 Gevolgen van medische behandeling De gevolgen van een door een verzekerde ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat met een onder de polis gedekt ongeval, die deze behandeling noodzakelijk maakte; 9 Ingewandsbreuk, zenuw, spier en peesaandoening Ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), peesschedeontsteking (tendovaginitiscrepitans), zweepslag (coup de fouet), ontsteking rondom een schoudergewricht (periartritis humeroscapularis), tennisarm (epicondylitis lateralis) of golfersarm (epicondylitis medialis); 10 Opzet Ongevallen ontstaan door opzet of met goedvinden van de verzekerde of een andere bij de uitkering belanghebbende; 11 Misdrijf Ongevallen in verband met het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe; 12 Molest Ongevallen ontstaan, bevorderd of verergerd door hetzij direct, hetzij indirect, door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapende optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties. Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag. Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat. Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. Onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn; 13 Pijn Pijn en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen; 14 Psychische aandoeningen

4 Psychische aandoeningen van welke oorzaak ook en/of daaruit voortvloeiende gevolgen, tenzij deze medisch aantoonbaar het rechtstreekse gevolg zijn van een door het ongeval veroorzaakte blijvende hersenweefselbeschadiging; 15 Vliegrisico Het vliegrisico, tenzij verzekerde als rechtmatig passagier in een voor passagiersvervoer ingericht motorvliegtuig verblijf houdt, terwijl dit als zodanig wordt gebruikt door een daartoe geconcessioneerde luchtvaartonderneming dan wel door een onderneming ten behoeve van eigen bedrijf, maar dit laatste uitsluitend binnen Europa, de Verenigde Staten van Amerika en Canada, en mits bestuurd door een beroepspiloot; 16 Waagstuk Ongevallen ten gevolge van een waagstuk waarbij de verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was terjuiste vervulling van zijn beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden. Artikel 11 Schaderegeling 1 Melding bij overlijden Ingeval van overlijden is de verzekeringnemer of de begunstigde verplicht Summa hiervan tenminste 48 uur vóór de begrafenis of de crematie in kennis te stellen. 2 Schademelding bij invaliditeit Ingeval van blijvende invaliditeit is de verzekeringnemer verplicht Summa zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden, kennis te geven van een ongeval, waaruit een recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan. Wordt de melding later gedaan, doch voordat 5 jaar na de ongevaldatum is verstreken, dan kan niettemin een recht op uitkering ontstaan, mits ten genoegen van Summa wordt aangetoond, dat: 2.1 de blijvende invaliditeit het uitsluitend gevolg is van een ongeval; 2.2 de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams of geestesgesteldheid zijn vergroot; 2.3 de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts heeft opgevolgd. 3 Uitkering Summa betaalt de uitkering bij blijvende invaliditeit aan de verzekeringnemer, tenzij deze een ander aanwijst. Ingeval van overlijden van de verzekerde als gevolg van een ongeval zal de uitkering geschieden aan de begunstigde of diens erven. Ook ingeval van een uitkering bij blijvende invaliditeit na het overlijden van de verzekerde geschiedt de uitkering aan de begunstigde of diens erven. De Staat der Nederlanden kan nimmer als begunstigde optreden. 4 Sectie Summa kan in geval van overlijden eisen, dat door middel van een medisch onderzoek (sectie) het ontstaan van het ongeval en/of de doodsoorzaak nader worden onderzocht. Ieder recht op uitkering vervalt, als Summa niet in staat is een dergelijk onderzoek te laten verrichten, omdat de verzekeringnemer medewerking weigert bij het verkrijgen van toestemming van de nabestaande(n) dan wel omdat een betrokken nabestaande(n) weigert toestemming te verlenen. 5 Verplichtingen verzekerde De verzekerde is verplicht: 5.1 zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen en daaronder te blijven, indien dit redelijkerwijs is geboden; 5.2 zich herstelbevorderend te gedragen door tenminste de voorschriften van de behandelend arts op te volgen; 5.3 zich desgevraagd op kosten van Summa te laten onderzoeken door een door Summa aan te wijzen arts of zich voor onderzoek te laten opnemen in een door de maatschappij aan te wijzen ziekenhuis of andere medische inrichting; 5.4 alle door Summa nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan Summa of aan de door Summa aangewezen deskundigen en geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, die voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit van belang kunnen zijn; 5.5 tijdig Summa in kennis te stellen bij vestiging in het buitenland langer dan 6 maanden. 6 Verplichtingen De verzekeringnemer is verplicht zijn volle medewerking te verlenen aan het nakomen van de verzekeringnemer in dit artikel onder lid 5 genoemde verplichtingen verzekerde. 7 Vaststelling blijvende invaliditeit De mate van blijvende invaliditeit zal uitsluitend worden vastgesteld door middel van een in Nederland te verrichten medisch onderzoek. De bepaling van het percentage (functie)verlies bij letsel aan één of meerdere van de in dit artikel onder lid 10 genoemde lichaamsdelen of organen geschiedt volgens maatstaven, vastgelegd in de laatste uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical Association (A.M.A.) en/of aangevuld met de richtlijnen van de Nederlandse specialistenverenigingen. Bij de vaststelling van het invaliditeitspercentage wordt geen rekening gehouden met het beroep van verzekerde. 8 Invloed kunst en hulpmiddelen De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op basis van het (functie)verlies zonder rekening te houden met na het ongeval uitwendig geplaatste kunst of hulpmiddelen. Indien inwendig kunst of hulpmiddelen zijn geplaatst, wordt met het daardoor verkregen geringere (functie)verlies wel rekening gehouden. Overigens is het bepaalde in lid 13 tot en met 15 van dit artikel onverkort van toepassing. 9 Vaststellingstermijn De mate van blijvende invaliditeit wordt bij een onveranderlijke toestand vastgesteld. Indien binnen 5 jaar geen onveranderlijke eindtoestand is bereikt, zal de blijvende invaliditeit door middel van verdiscontering van goede en kwade kansen worden vastgesteld, tenzij met verzekerde anders overeengekomen 10 Vaststelling uitkeringspercentage Aan de hand van het door de medicus bepaalde percentage (functie)verlies wordt het uitkeringspercentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag als volgt vastgesteld. Uitkerings Bij volledig (functie)verlies van: percentage: 100 gezichtsvermogen van beide ogen 30 gezichtsvermogen van één oog 70 gezichtsvermogen van één oog als de maatschappij reeds uitkering krachtens deze verzekering heeft verleend wegens het verlies van het gezichtsvermogen van het andere oog 60 gehoor van beide oren 30 gehoor van één oor 75 arm 65 alle vingers aan dezelfde hand 25 duim 15 wijsvinger 12 middelvinger 10 ringvinger 10 pink 70 been 10 grote teen 5 andere teen 5 milt 15 nier 25 long 5 smaak en/of reuk 50 spraakvermogen 20 alle gebitselementen zonder prothetische mogelijkheid, uitgesloten melkgebit en prothesen 5 alle gebitselementen met prothetische mogelijkheid, uitgesloten melkgebit en prothesen 5 de cervicale wervelkolom als gevolg van Whiplash syndroom Wanneer er sprake is van gedeeltelijk (functie)verlies van één of meer van de hiervoor genoemde lichaamsdelen of organen, wordt een evenredig deel uitgekeerd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel. In alle niet hierboven genoemde gevallen wordt het uitkeringspercentage afgestemd op de mate van blijvende invaliditeit, die het letsel voor het lichaam als geheel oplevert, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel. 11 Uitkeringen tot maximaalhet verzekerd bedrag Ter zake van één of meer ongevallen, tijdens de duur van deze verzekering de verzekerde overkomen, zal de som van alle uitkeringen het voor blijvende invaliditeit verzekerd bedrag niet te boven gaan. 12 Rente vergoeding Als 6 maanden nadat het ongeval heeft plaatsgevonden de mate van blijvende invaliditeit nog niet is vastgesteld, vergoedt Summa over het uit te keren bedrag de wettelijke rente vanaf de 6e maand na het ongeval. De rente zal gelijktijdig met de uitkering worden voldaan. 13 Invloed van nietongevalsgevolgen Mochten de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door ziekte, gebrekkigheid of een afwijkende lichaams of geestesgesteldheid van de verzekerde, dan wordt voor de vaststelling van de uitkeringen uitgegaan van de gevolgen, die het ongeval gehad zou hebben, indien de verzekerde geheel valide en gezond zou zijn geweest. Deze beperking is niet van Toepassing, indien de bestaande ziekte, gebrekkigheid of afwijkende lichaams of geestesgesteldheid van de verzekerde het gevolg is van een vroeger ongeval, waarvoor Summa reeds krachtens deze verzekering een uitkering heeft verstrekt of nog zal moeten verstrekken. 14 Verergering ziektetoestand Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een ongeval is verergerd, wordt hiervoor door Summa geen uitkering verleend. 15 Bestaand (functie)verlies Als al vóór een ongeval een (functie)verlies van het betrokken lichaamsdeel of orgaan bestond, wordt de uitkering voor blijvende invaliditeit naar evenredigheid verlaagd. 16 Bijzondere regeling bij terrorismeschade De volgende bepalingen hebben betrekking op Schadegebeurtenissen verband houdend met terroristische activiteiten Nadere begripsomschrijvingen Bij toepassing van de in onderdeel 2 van dit artikel verwoorde bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade, gelden de volgende begripsomschrijvingen Terrorisme Onder terrorisme wordt verstaan: gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, alsmede het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen, als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk

5 om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Preventieve maatregelen Onder preventieve maatregelen worden verstaan: van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of door derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken De NHT / Uitkeringsprotocol Summa heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT). Op de regeling van terrorismeschade is een uitkeringsprotocol van toepassing (de officiële aanduiding luidt: Protocol afwikkeling claims). Een afschrift van de volledige tekst van het uitkeringsprotocol is verkrijgbaar bij Summa Schaderegeling bij terrorismeschade Beperkte schadevergoeding Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of indirect) verband houden met: terrorisme of preventieve maatregelen handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen geldt dat de schadevergoeding door Summa kan worden beperkt tot het bedrag van de uitkering die Summa, overeenkomstig de toepassing van het Uitkerinsprotocol, ontvangt van de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de vergoeding Verval van rechten bij niettijdige melding Elk recht op schadevergoeding of uitkering vervalt als de melding van de claim niet is gedaan binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorismeschade.

6 Summa Polis voor Particulieren SPVP10/06 onderdeel Leven RUBRIEK UITVAART Model Algemene voorwaarden MV Artikel 1 Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van en zijn van toepassing op de levensverzekeringsovereenkomst, zoals neergelegd in de polis, welke is gesloten tussen Monuta Verzekeringen N.V. als verzekeraar en de verzekeringnemer. 2. De verzekering heeft tot doel het doen van een uitkering aan de begunstigde van deze overeenkomst. 3. Als grondslag van de verzekering gelden de door verzekeringnemer en/of verzekerde verstrekte gegevens op het aanvraagformulier en/of andere door hen gedane opgaven. 4. De verzekeringnemer en/of de verzekerde zijn verplicht tot aan de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst alle relevante gegevens aan Monuta mee te delen. Relevant zijn in ieder geval de verklaringen omtrent de gegevens die voorkomen op het aanvraagformulier voor deze verzekering, gehanteerd door Monuta. Onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens en/of verzwijging maken de verzekering nietig. Artikel 2 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn; Verzekeringnemer: degene op wiens naam de verzekeringsovereenkomst met Monuta is aangegaan en die daardoor verplicht is de premie te voldoen, of diens rechtsopvolger(s); Verzekerde: degene op wiens leven de verzekering is gesloten; Begunstigde: degene aan wie de uitkering moet geschieden; Uitkering: het bedrag dat overeenkomstig de polis of nadere voorwaarden al dan niet in termijnen betaalbaar dient te worden gesteld, meervoudige bedragen daaronder begrepen, danwel de waarde die met een gerichte lijfrente zal worden aangewend. Polis: het schriftelijk stuk ondertekend door Monuta, waarin de verzekeringsovereenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is neergelegd; Premievervaldag: de dag waarop de premie blijkens de polis moet zijn betaald; Ingangsdatum: de datum op het voorblad van de polis als zodanig vermeld, waarop de dekking ingaat, mits eerste premiebetaling tijdig heeft plaatsgevonden; Premievrijmaking: afkoop van een lopende levensverzekering met gelijktijdige aanwending van de afkoopwaarde als koopsom voor een verzekering van dezelfde inhoud, doch tot een lager bedrag; Afkoopwaarde: het bedrag, dat bij afkoop van een polis van levensverzekering wordt uitgekeerd. Artikel 3 Aanspraken van de begunstigde 1. Monuta verbindt zich over te gaan tot beschikbaarstelling van de uitkering aan de op de polis vermelde begunstigde, mits de verzekeringnemer aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst heeft voldaan. 2. Ingeval de verzekering blijkens de polis het overlijdensrisico van de verzekerde dekt en diens overlijden plaatsvindt: a. tijdens of tengevolge van niet-nederlandse militaire of gewapende dienst; b. als gevolg van atoom-kernreacties en/of radioactiviteit, tenzij toegepast als medische behandeling van de verzekerde; c. door zelfdoding of tengevolge van een poging daartoe binnen twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering, wordt bij overlijden van de verzekerde niet de uitkering uitgekeerd, doch is een bedrag beschikbaar ter grootte van de afkoopwaarde van de verzekering op het moment van diens overlijden berekend op de wijze als bedoeld in artikel 8 lid 6 van deze voorwaarden. 3. Indien blijkens de polis de verzekering overlijdensrisico dekt, zullen vanaf het tijdstip waarop in Nederland een actieve oorlogstoestand intreedt, de volgende bepalingen gelden: a. de uitkering zal zijn teruggebracht tot 90%; b. de premievrije waarde zal zijn verminderd met 10% van de op dat tijdstip verzekerde waarde; c. de afkoopwaarde zal in dezelfde verhouding als de premievrije waarde zijn verminderd. 4. Het in het vorige lid bepaalde, wordt geacht niet in werking te zijn getreden, indien binnen zes maanden na beëindiging van de actieve oorlogstoestand in Nederland doch uiterlijk bij het opeisbaar worden van de uitkering respectievelijk uiterlijk bij premievrijmaking of afkoop, ten genoegen van Monuta wordt aangetoond, dat de verzekerde op het tijdstip waarop voor Nederland de actieve oorlogstoestand intrad en verder tijdens de gehele duur van de actieve oorlogstoestand verblijf hield in één of meer andere landen dan Nederland, die gedurende die tijd niet in actieve oorlog waren en op wier grondgebied gedurende die tijd geen oorlogshandelingen plaatsvonden. 5. Monuta zal uiterlijk negen maanden na het einde van het boekjaar waarin de actieve oorlogstoestand is geëindigd, op de groep polissen, waarop deze of in hoofdlijnen daarmee overeenstemmende molestbepalingen in werking zijn getreden, de reeds ingehouden kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk uitbetalen en de voor de toekomst opgelegde kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk laten vervallen, op voorwaarde dat de aan het einde van bedoeld boekjaar berekende waarde der gezamenlijke kortingen de totale waarde op dat tijdstip van de op rekening van de oorlog te stellen extra sterfteverliezen van genoemde groep overschrijdt. 6. Het tijdstip van intreding en beëindiging van een actieve oorlogstoestand in Nederland zal bindend worden vastgesteld door de Verzekeringskamer. Het tijdstip van intreding en beëindiging van een actieve oorlogstoestand in het buitenland, alsmede het aldaar plaatsvinden van oorlogshandelingen zal worden vastgesteld door Monuta, zo mogelijk gehoord hebbend de mening van de Verzekeringskamer of een daarmee vergelijkbare buitenlandse toezichthouder. Artikel 4 Rechten van de verzekeringnemer en de begunstigde 1. De verzekeringnemer is bevoegd een ander in zijn plaats te stellen op wie al zijn rechten en verplichtingen overgaan. 2. De verzekeringnemer heeft de bevoegdheid, gedurende het leven van de verzekerde, een andere begunstigde aan te wijzen. 3. De door de verzekeringnemer aangewezen begunstigde heeft het recht de begunstiging schriftelijk te aanvaarden, met dien verstande dat hij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzekeringnemer behoeft. De aanvaarding van de begunstiging is eerst van kracht jegens Monuta op het moment dat deze aanvaarding is vastgelegd in een aanhangsel bij de polis. 4. Indien de begunstigde schriftelijk aan Monuta heeft verklaard de begunstiging te aanvaarden, kan de verzekeringnemer de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende rechten slechts uitoefenen met medewerking van de begunstigde die aldus aanvaard heeft. 5. Bij niet-betaling van de premie en/of rente zal de begunstigde daarvan door Monuta in kennis worden gesteld en binnen een door Monuta te stellen termijn het recht hebben de betaling voort te zetten. 6. De verzekeringnemer heeft het recht de bij deze polis verzekerde uitkering(en) eenmaal per 3 jaar en wel bij het begin van een nieuw verzekeringsjaar, zonder nadere medische waarborgen te verhogen, mits de verhoging van het overlijdensrisico niet meer bedraagt dan 10% (met een maximum van EUR 9.075,- per verhoging) van het overlijdensrisico bij aanvang van de verzekering. 7. Geen recht op de in lid 6 bedoelde verhoging bestaat: a. indien er achterstand is in de premiebetaling; b. indien er sprake is van een oorlogstoestand; c. indien dit recht bij de totstandkoming van de verzekering is uitgesloten. 8. Het recht op de in lid 6 bedoelde verhoging vervalt: a. indien de verzekering geheel of gedeeltelijk is omgezet in een premievrije verzekering, voor dat premievrije gedeelte; b. indien de verzekeringnemer gedurende een periode van 6 jaar van het recht van optie geen gebruik heeft gemaakt; c. indien de verzekerde de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt; d. indien de verzekerde geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en deze arbeidsongeschiktheid tot vrijstelling van premiebetaling leidt. Artikel 5 Ingang van de verzekering Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gaat de verzekering in zodra de eerste of enige premie aan Monuta is betaald en de polis is uitgereikt, maar niet eerder dan de op de polis vermelde ingangsdatum. Artikel 6 Verplichting tot premiebetaling 1. De premie moet op de premievervaldag aan Monuta zijn voldaan. 2. Indien de verzekeringnemer toestemming heeft gegeven tot automatisch incasseren van de premie dient deze zorg te dragen voor voldoende saldo op bank- of girorekening. Wanneer blijkt dat bij herhaling onvoldoende saldo aanwezig is staakt Monuta de automatische incasso en dient de verzekeringnemer de premie middels een toe te sturen acceptgiro te voldoen. 3. Ten aanzien van een verzekerde eindigt de verplichting tot premiebetaling van rechtswege bij diens overlijden, doch de reeds betaalde of verschuldigd geworden premie blijft onverminderd verschuldigd. De verzekeringnemer kan ook overigens geen aanspraak maken op terugbetaling van reeds betaalde premies en/of kwijtschelding van nog verschuldigde premies. Artikel 7 Niet-tijdige betaling van de premie 1. Als de premie niet binnen uiterlijk 30 dagen na de premievervaldag wordt voldaan, is rente verschuldigd en wel voor elke vanaf de premievervaldag tot aan de dag van betaling verstreken maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend; deze rente is gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente maar bedraagt ten minste 6% per jaar. 2. Alle kosten vallende op de incasso van verschuldigde premies, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen voor rekening van de verzekeringnemer. 3. Indien achterstand in de premiebetaling ontstaat van meer dan één maand blijft de verzekering van kracht zolang er een afkoopwaarde is en deze hoger is dan de som van de achterstallige premies, vermeerderd met rente. Indien dit niet het geval is, kan Monuta schriftelijk de verzekering met onmiddellijke ingang opzeggen. 4. Indien zes maanden na de vervaldag van de eerste onbetaalde premie de verzekering nog van kracht is, wordt deze omgezet in een premievrije verzekering met een premievrije waarde bepaald op de wijze als bedoeld in artikel 8 lid 6.

7 5. Indien Monuta twee maanden na de premievervaldag van een niet-afkoopbare verzekering de premie niet ten volle heeft ontvangen, en deze verzekering een premievrije waarde kent, dan wordt deze na die twee maanden omgezet in een premievrije verzekering met een premievrije waarde bepaald op de wijze als bedoeld in artikel 8 lid Van premievrijmaking zal de verzekeringnemer schriftelijk in kennis worden gesteld onder mededeling van de premievrije waarde. Artikel 8 Opzegging door de verzekeringnemer, afkoop en premievrijmaking 1. De verzekeringnemer kan, gedurende het leven van de verzekerde, de verzekering schriftelijk opzeggen. De opzegging sorteert geen effect indien de verzekering door een begunstigde is aanvaard overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 en deze gebruik maakt van het recht de verzekering voort te zetten. 2. Op verzoek van de verzekeringnemer kan, met ingang van een nieuw verzekeringsjaar, tenzij de verzekeringnemer daarop blijkens deze voorwaarden of de polis geen recht heeft, de verzekering worden afgekocht of worden omgezet in een premievrije verzekering. 3. De afkoopwaarde van de verzekering wordt, na verrekening met verschuldigde doch niet-betaalde premies en rente, uitgekeerd aan de verzekeringnemer, tegen inlevering van de polis. De verzekering wordt beëindigd op de datum waarop Monuta de verzekeringnemer schriftelijk bericht met de afkoop van de verzekering in te stemmen. Per die datum vervallen de rechten en verplichtingen van zowel Monuta als de verzekeringnemer. 4. De premievrijmaking vindt plaats doordat gedeeltelijke afkoop, verschuldigde doch niet-betaalde premies en rente worden verrekend en de verzekering voor de resterende afkoopwaarde wordt omgezet in een premievrije verzekering. 5. Indien de begunstigde de begunstiging overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 heeft aanvaard, kan de verzekeringnemer zijn bevoegdheden ingevolge lid 2 van dit artikel niet uitoefenen dan na schriftelijke toestemming van de begunstigde. 6. De in lid 3 en 4 bedoelde afkoopwaarde en premievrije waarde worden vastgesteld volgens de actuariële methode van Monuta. In de voor het aangaan van de onderhavige verzekeringsovereenkomst opgemaakte offerte is de hoogte van de afkoopwaarde aangegeven op bepaalde momenten gedurende de duur van de onderhavige verzekeringsovereenkomst. Monuta is gerechtigd, alvorens over te gaan tot uitkering van de afkoopwaarde of premievrijmaking, de verzekeringnemer om nadere gegevens te verzoeken. Artikel 9 Uitkeringen 1. Monuta is eerst gehouden tot het doen van een uitkering, wanneer door haar de hieronder genoemde stukken zijn ontvangen: a. de polis van de verzekerde; b. een uittreksel uit het overlijdensregister hetzij een bewijsstuk uit de burgerlijke stand waaruit blijkt dat de verzekerde nog in leven is; c. desverlangd, bewijsstukken dat de verzekering-nemer ten minste de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het overlijden van de verzekerde aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan; d. desverlangd, een verklaring van erfrecht. 2. Nog verschuldigde premies zullen op de uitkering in mindering worden gebracht. 3. Monuta heeft het recht de in lid 1 bedoelde bewijsstukken als haar eigendom te behouden. 4. De uitkering ingevolge deze verzekering vindt plaats met inachtneming van de volgorde van de rangnummers bij welke de begunstigden in de polis zijn aangewezen. Begunstigden met een hoger rangnummer aangewezen komen alleen dan voor uitkering in aanmerking indien alle met lagere rangnummers genoemde begunstigden ontbreken, overleden zijn of weigeren de uitkering te aanvaarden. Indien er meer dan één begunstigde onder één rangnummer is aangewezen, wordt aan deze begunstigden gezamenlijk één bedrag uitgekeerd. 5. Indien een begunstigde overlijdt voordat de uitkering waarvoor hij is aangewezen opeisbaar wordt, treden zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden in zijn plaats. 6. Voor zover geen begunstigde is aangewezen, geschiedt de uitkering aan de verzekeringnemer, zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel. Indien als gevolg van dit lid geen begunstigden in aanmerking komen voor een uitkering, komt de uitkering automatisch toe aan Monuta. 7. Indien aan twee of meer begunstigden gezamenlijk wordt uitgekeerd, is Monuta slechts gehouden tot uitkering in één bedrag tegen gezamenlijke kwijting. 8. Indien de begunstiging nog niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 aanvaard is, wordt onder de op de polis vermelde begunstiging verstaan onder: a. weduwe of weduwnaar: de echtgenoot of echtgenote ten tijde van het overlijden c.q. achtergebleven partij bij een geregistreerd partnerschap; b. kinderen: de wettige, gewettigde en geadopteerde kinderen alsmede de wettige, gewettigde en geadopteerde afstammelingen van vooroverleden kinderen bij plaatsvervulling; de onderlinge verdeling geschiedt bij staken; c. erfgenamen: degenen, die krachtens erfstelling of de wet deelgerechtigd zijn in de nalatenschap, waaronder begrepen hun erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel, laatstbedoelde categorieën eveneens met inbegrip van hun erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel; de onderlinge verdeling geschiedt in de verhouding waarin zij in de nalatenschap, respectievelijk de door overlijden ontbonden gemeenschap zijn gerechtigd. 9. Door Monuta is geen enkele uitkering verschuldigd, indien de verzekerde overlijdt tengevolge van enig misdrijf, gepleegd door de begunstigde of waaraan de begunstigde medeplichtig is geweest, voorzover de uitkering de begunstigde ten goede zou komen. 10. De gerechtigde, tot enige niet-opeisbare stellig verschuldigde uitkering op vaste termijn of tot nog niet verschenen stellig verschuldigde termijn van een rente, heeft het recht zich de contante waarde van die uitkering onderscheidenlijk van die termijnen als vervroegde uitkering te doen uitbetalen. 11. Zijn meer gerechtigden gelijktijdig het eerst geroepen, dan zullen zij het recht op vervroegde uitkering slechts gezamenlijk geldend kunnen maken. 12. De uitbetaling geschiedt na ontvangst door Monuta van de polis en het schriftelijk verzoek van de begunstigde tot vervroegde uitbetaling. Indien Monuta na uitkering van de contante waarde één of meer andere uitkeringen uit de verzekering verschuldigd blijft, geeft zij de polis na aantekening van de vervroegde uitkering terug. 13. De berekening van de contante waarden geschiedt op de dag, waarop het verzoek door Monuta wordt ontvangen en met een rente die gelijk is aan het gemiddelde effectieve rendement over het afgelopen kalenderjaar van een wel omschreven groep obligatieleningen uitgegeven door de Staat der Nederlanden (u-rendement). 14. Door de uitbetaling van de contante waarde van een uitkering zal Monuta van al haar verplichtingen met betrekking tot die uitkering zowel tegenover de betrokkene(n) als tegenover de na hem (hen) geroepen begunstigde(n) zijn bevrijd. 15. Het recht op een uitkering vervalt indien deze niet is opgeëist overeenkomstig het bepaalde in lid 1 binnen 5 jaar na overlijden van de verzekerde. Artikel 10 Administratieve bepalingen 1. Wijzigingen, aanvullingen of aantekeningen op de polis c.q. het aanhangsel bij deze polis, waaronder begrepen de in de artikelen 4 lid 1 en 2 omschreven handelingen, zijn alleen rechtsgeldig en/of bindend voor Monuta, indien deze als zodanig gewaarmerkt en getekend zijn door of namens de directie. 2. Indien aan Monuta aannemelijk is gemaakt, dit ter beoordeling van Monuta, dat de polis verloren is gegaan of vernietigd, kan de verzekeringnemer een duplicaat ontvangen, dat overeenkomt met hetgeen bij Monuta omtrent de verzekering is aangetekend. Door het afgeven van het duplicaat komt de oorspronkelijke polis te vervallen. 3. Alle rechten op een uitkering en alle andere rechtsvorderingen uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende, vervallen na verloop van vijf jaar. De termijn vangt aan op het moment dat de rechten en rechtsvorderingen opeisbaar worden c.q. geldend gemaakt kunnen worden. 4. De verzekeringnemer of de begunstigde hebben, anders dan met toestemming van Monuta, niet het recht de polis te belenen en Monuta is derhalve niet gehouden aanspraken op de uitkering te honoreren van anderen dan diegenen die daarop krachtens de polis en deze voorwaarden recht hebben. De toestemming van Monuta zal niet op onredelijke gronden worden onthouden en zal eerst effect sorteren nadat het recht van een derde op de polis of in een aanhangsel is aangetekend. Monuta is in dat geval door betaling aan deze derde volledig gekweten, totdat de beëindiging van het recht wederom op de polis of in een aanhangsel is aangetekend. 5. Alle kosten, die na het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst ter uitvoering daarvan moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de verzekeringnemer respectievelijk de begunstigde(n). 6. Alle belastingen geheven of te heffen op te betalen premies of op uit te keren bedragen, komen voor rekening van de verzekeringnemer, respectievelijk de begunstigde(n). 7. Kennisgevingen door Monuta aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij Monuta bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 8. Indien en voorzover in de polis en/of daarbij behorend(e) aanhangsel(s) van deze algemene voorwaarden is afgeweken prevaleert het in de polis respectievelijk het aanhangsel bepaalde. 9. De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door Monuta gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing. 10. Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

8 Summa Polis voor Particulieren SPVP10/06 onderdeel Leven RUBRIEK UITVAART Model MV aanvullende voorwaarden inzake winstdeling Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de in de polis genoemde hoofdverzekering. Deze aanvullende voorwaarden hebben tot doel het vestigen van een recht op een uitkering terzake van winstdeling ter grootte van een bedrag vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden. In aanvulling op hetgeen ten aanzien van de hoofdverzekering is bepaald zijn de navolgende voorwaarden van toepassing. Bij strijd tussen het bepaalde in de algemene voorwaarden van de hoofdverzekering en deze aanvullende verzekering heeft het bepaalde in deze aanvullende voorwaarden voorrang. CONTANTE RENTEKORTING Artikel 2 Op de verschuldigde premies en koopsommen, die voortvloeien uit verzekeringen gesloten met recht op winstdeling, wordt een rentekorting verleend die telkens aan het begin van een nieuw verzekeringsjaar wordt vastgesteld volgens de hierna omschreven regels. Artikel 3 Maatstaf voor de rentekorting is het gemiddelde reële rendement over het afgelopen kalenderjaar van een welomschreven groep obligatieleningen uitgegeven door de Staat der Nederlanden (zgn. u-rendement). Artikel 4 De te verlenen rentekorting is aangegeven in onderstaande tabel. Bij een gemiddeld bedraagt de te verlenen rendement van rentekorting 3% of minder 0% 4% 6% 5% 12% 6% 16% 7% 20% 8% 23% 9% 27% 10% 30% 11% 33% 12% 35% 13% 38% 14% 40% Indien een gemiddeld rendementspercentage ligt tussen twee van de hierbovengenoemde in een geheel getal uitgedrukte rendementspercentages, wordt voor de bepaling van het rentekortingspercentage lineair geïnterpoleerd tussen de bijbehorende rentekortingspercentages. Artikel 5 De toekenning van de volle rentekorting volgens de tabel geldt slechts voor betalingen op verzekeringen waarbij de premies en/of koopsom voor ten minste Summa Polis voor Particulieren SPVP10/06 onderdeel Leven RUBRIEK UITVAART Model Algemene voorwaarden natura uitvaartverzekering tien jaar ten volle kan worden belegd. Over betalingen waarbij aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, wordt de rentekorting naar rato gereduceerd. OVERRENTEDELING Artikel 6 Naast de bovenbedoelde rentekorting, vindt nog overrentedeling plaats. Voor de overrentedeling wordt een jaarlijks vast te stellen percentage bestemd van het overrentedragende deel van de premiereserve, voorzover deze positief is, die aan het einde van enig verzekeringsjaar is gevormd, voor de tename van de verzekeringnemer lopende verzekeringen, voorzover deze zijn gesloten met het recht op winstdeling, met uitzondering van (eventueel daarin begrepen) tijdelijke risicoverzekeringen; bovendien moeten deze verzekeringen aan het einde van het verzekeringsjaar tenminste vijf jaar hebben bestaan. Artikel 7 Het overrentedragende deel van de premiereserve is gelijk aan de totale premiereserve van verzekeringen met een spaarelement, verminderd met de brutopremie waarover reeds rentekorting is verleend, zolang althans de periode waarop deze rentekorting betrekking heeft nog niet is verstreken. Artikel 8 Het percentage van de jaarlijkse overrentedeling wordt aan het einde van het boekjaar door Monuta vastgesteld. AANWENDING RENTEKORTING EN OVERRENTEDELING Artikel 9 De in voorgaande artikelen bedoelde korting en overrentedeling worden aangewend ter verhoging van de verzekerde bedragen. AFKOOP EN PREMIEVRIJMAKING Artikel 10 Indien de verzekeringnemer de verzekering wil beëindigen door afkoop en daarop recht bestaat, zullen opgebouwde winstrechten worden aangepast conform hetgeen bepaald is in artikel 5 van deze voorwaarden. Indien de verzekeringnemer Monuta verzoekt de verzekering om te zetten in een premievrije verzekering en daarop recht bestaat, blijft deze winstdelingsregeling onverkort van kracht. BERICHTGEVING Artikel 11 Jaarlijks wordt door Monuta aan de verzekeringnemer een opgave verstrekt omtrent verhoging van de uitkering, voortvloeiend uit deze winstdelingsregeling. Artikel 12 Het onderhavige recht op winstdeling bestaat slechts, indien en zolang alle premies voor de (hoofd)verzekering tijdig zijn voldaan; deze vervalt van rechtswege zodra de hoofdverzekering om welke reden ook vervalt. Artikel 1 Algemeen Onderhavige voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van en zijn van toepassing op de natura-uitvaartverzekeringsovereenkomst, zoals neergelegd in de polis welke is gesloten tussen Monuta Verzekeringen N.V. als verzekeraar en de verzekeringnemer. De verzekering heeft tot doel de verzorging van de uitvaart van de verzekerde binnen de grenzen van Nederland. Als grondslag van de verzekering gelden de door de verzekeringnemer en/of de verzekerde verstrekte gegevens op het aanvraagformulier en/of andere door hen gedane opgaven. De verzekeringnemer en de verzekerde zijn verplicht tot aan de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst alle relevante gegevens aan Monuta mede te delen. Relevant zijn in ieder geval de verklaringen omtrent de gegevens die voorkomen op het aanvraagformulier voor deze verzekering, gehanteerd door Monuta. onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens en/of verzwijging maken de verzekering nietig. Artikel 2 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn; Verzekeringnemer: degene op wiens naam de verzekeringsovereenkomst met Monuta is aangegaan en die daardoor verplicht is de premie te voldoen of diens rechtsopvolger(s); Verzekerde: degene op wiens leven de verzekering is gesloten en wiens uitvaart overeenkomstig hetgeen Monuta en de verzekeringnemer zijn overeengekomen en zoals omschreven in de polis zal worden verzorgd; Polis: het schriftelijk stuk ondertekend door Monuta waarin de verzekeringsovereenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is neergelegd; Premievervaldag: de dag waarop de premie blijkens de polis moet zijn betaald; Ingangsdatum: de datum op de polis als zodanig vermeld waarop de dekking ingaat, mits eerste premiebetaling tijdig heeft plaatsgevonden; Kind: het wettige, onwettige, gewettigde en/of officieel geadopteerde kind. Scheiding: hieronder wordt tevens verstaan beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Artikel 3 Aanspraken van de verzekerde Monuta verbindt zich de uitvaart van de verzekerde in Nederland te doen verzorgen als omschreven in de polis, mits de verzekeringnemer aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst heeft voldaan en, behoudens het bepaalde in dit artikel, ongeacht door welke oorzaak en onder welke omstandigheden het overlijden ook plaatsvindt. Monuta is uitsluitend verplicht tot uitkeringen in de vorm van het doen verzorgen van een uitvaart. Derhalve kan in beginsel geen uitkering in geld worden gedaan. Mocht in uitzonderingsgevallen met toestemming van Monuta door of namens de erfgenamen van de verzekerde zelf opdracht gegeven zijn tot het verzorgen van de uitvaart, dan kan uitkering in geld slechts dienen tot vergoeding van de aldus gemaakte kosten, tegen overlegging van een declaratie en betaalbewijzen. Bij overlijden in het buitenland worden de kosten van het vervoer van de overledene naar plaats van inwoning van de overledene in Nederland vergoed, indien en voorzover deze kosten niet reeds door een andere verzekering worden gedekt. Voor de volgens de omschrijving op de polis te leveren goederen en diensten gelden de goederen en diensten welke door Monuta worden gehanteerd. Vindt de uitvaart buiten Nederland plaats dan zullen de door Monuta te vergoeden uitvaartkosten ten hoogste gelijk zijn aan de kosten die een in de polis omschreven uitvaart met zich mee zouden brengen indien deze verzorgd zou zijn door Monuta

9 zelf. In zo n geval dient naast een bewijs van overlijden, de originele uitvaartnota te worden overgelegd tezamen met een betalingsbewijs. Monuta is geheel van haar verplichtingen uit deze overeenkomst ontheven indien: a. het overlijden van de verzekerde het gevolg is van zelfdoding binnen 24 maanden na de ingangsdatum van de verzekering; b. het overlijden van de verzekerde het rechtstreeks gevolg is van oorlog, burgeroorlog of daarmee overeenkomende situaties; c. het overlijden van de verzekerde het rechtstreekse gevolg is van atoomkernreacties of natuurrampen; d. de overeenkomst met Monuta om welke reden dan ook wordt beëindigd. Artikel 4 Kinderen Voor minderjarige kinderen bestaat een premievrijstelling voor de verzekering tot een waarde van de verzekerde prestatie gelijk aan de verzekering van de ouder(s). Indien na de datum van totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst één of meerdere kinderen worden geboren, dient binnen 30 dagen daarvan melding te worden gedaan aan Monuta. Na scheiding van de ouders of door overlijden één hunner, is betaling van de premie voor de minderjarige kinderen tevens vrijgesteld, indien de met de voogdij belaste ouder verzekerd blijft. Indien beide ouders komen te overlijden voordat de kinderen meerderjarig zijn, blijven de kinderen premievrij als voorheen. Bij overlijden van kinderen als vermeld in lid 1, alsmede bij levenloos geboren kinderen na een zwangerschap van tenminste 24 weken waarvan beide ouders bij Monuta als verzekerden staan ingeschreven, geldt dat de uitvaart verzorgd wordt volgens de algemeen gebruikelijke normen, zulks ter beoordeling van Monuta. Artikel 5 Verplichtingen bij overlijden Binnen 24 uur na het overlijden van de verzekerde dient van dat overlijden bij Monuta melding te worden gemaakt. De opdracht tot het verzorgen van de uitvaart dient verstrekt te worden aan Monuta. Monuta verbindt zich de uitvaart te verzorgen of te doen verzorgen. Niet-nakoming van de bepalingen in lid 1 en lid 2 leidt tot verlies van alle rechten uit hoofde van deze overeenkomst. Artikel 6 Ingang, instandhouding en opzegging verzekering Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gaat de verzekering in zodra de eerste of enige premie aan Monuta is betaald en de polis is uitgereikt, maar niet eerder dan de op de polis vermelde ingangsdatum. De verzekeringnemer heeft het recht om de verzekeringsovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen binnen 14 dagen na ontvangst van de polis en de van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Rechtsgeldige opzegging door de verzekeringnemer, behoudens de in lid 2 genoemde mogelijkheid, kan alleen plaatsvinden tegen de eerstvolgende premievervaldag. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Artikel 7 Verplichting tot premiebetaling De premie moet op de premievervaldag aan Monuta zijn voldaan. Indien de verzekeringnemer toestemming heeft gegeven tot automatisch incasseren van de premie, dient deze zorg te dragen voor voldoende saldo op bank- of Postbankrekening. Wanneer blijkt dat bij herhaling onvoldoende saldo aanwezig is, staakt Monuta de automatische incasso en dient de verzekeringnemer de premie middels een toe te sturen acceptgiro te voldoen. Ten aanzien van de verzekerde eindigt de verplichting tot premiebetaling van rechtswege bij diens overlijden, doch de reeds betaalde of verschuldigd geworden premie blijft onverminderd verschuldigd. De verzekeringnemer kan ook overigens geen aanspraak maken op terugbetaling van reeds betaalde premies en/of kwijtschelding van nog verschuldigde premies. Artikel 8 Niet tijdige betaling van de premie Als de premie niet binnen uiterlijk 30 dagen na de premievervaldag wordt voldaan, is rente verschuldigd en wel voor elke, vanaf de premievervaldag tot aan de dag van betaling verstreken maand waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend; deze rente is gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente maar bedraagt ten minste 6% per jaar. Bij achterstand in de premiebetaling kan Monuta de verzekeringsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Indien achterstand in de premiebetaling ontstaat van meer dan één maand zal de dekking zijn opgeschort. Na volledige betaling vervalt de opschorting en is de verzekerde op de dag volgend op de dag van ontvangst van het verschuldigde voor de resterende periode waarin de premie is betaald in zijn rechten hersteld. Tijdens opschorting zijn alle rechten en aanspraken van alle betrokken verzekerden jegens Monuta opgeschort. Indien er bij overlijden van een verzekerde sprake is van achterstand in de premiebetaling van minder dan drie maanden, dan kan door betaling binnen twee weken na dat overlijden van al hetgeen opeisbaar verschuldigd is, de dekking met terugwerkende kracht hersteld worden. Alle kosten vallende op de incasso van verschuldigde premies, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de verzekeringnemer. Artikel 9 Uitkeringen Monuta is eerst dan gehouden tot het verstrekken van de verzekerde prestatie, wanneer door haar de hieronder genoemde stukken betreffende de overleden verzekerde zijn ontvangen: a. de polis van de verzekerde; b. een uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand; c. desverlangd: bewijsstukken dat de verzekeringnemer ten minste de laatste twaalf maanden voorafgaande aan het overlijden aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Monuta heeft het recht de in lid 1 bedoelde bewijsstukken als haar eigendom te behouden. Artikel 10 Administratieve bepalingen Wijzigingen, aanvullingen of aantekeningen op de polis c.q. het aanhangsel bij de polis zijn alleen rechtsgeldig en/of bindend voor Monuta, indien deze als zodanig gewaarmerkt en getekend zijn door of namens de directie. De rechten onder deze verzekering zijn hoogst persoonlijk en kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen. Indien aan Monuta aannemelijk is gemaakt, dit ter beoordeling van Monuta, dat de polis verloren is gegaan of vernietigd, kan de verzekeringnemer tegen betaling van poliskosten een duplicaat ontvangen, dat overeenkomt met hetgeen bij Monuta omtrent de verzekering is aangetekend. Door het afgeven van het duplicaat komt de oorspronkelijke polis te vervallen. Alle rechten op een uitkering en alle andere rechtsvorderingen uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende, vervallen na verloop van vijf jaar. De termijn vangt aan op het moment dat de rechten en rechtsvorderingen opeisbaar worden c.q. geldend gemaakt kunnen worden. Monuta heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van een bepaalde categorie van verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot zo een categorie, dan is Monuta gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de termijn in de mededeling genoemd schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum die in de mededeling door Monuta is genoemd. Deze beëindiging vindt echter niet plaats indien: - de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; - de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt. Kennisgevingen door Monuta aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij Monuta bekende adres. Alle belastingen geheven of te heffen op de te betalen premies of uit te keren bedragen, komen voor rekening van de verzekeringnemer. Monuta heeft het recht al haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende over te dragen aan een opvolgend rechtspersoon, mits deze opvolger treedt in alle rechten en verplichtingen jegens de verzekerde en/of de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming of een deel daarvan. Indien en voorzover in de polis en/of daarbij behorend(e) aanhangsel(s) van deze polisvoorwaarden is afgeweken prevaleert het in de polis, respectievelijk het aanhangsel, bepaalde. De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door Monuta gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing Summa Polis voor Particulieren SPVP04/04 onderdeel Leven CLAUSULEBLAD Onderstaande clausules zijn uitsluitend van toepassing indien vermeldt op het polisblad. 1 Gelijkblijvende (premie) naturapakketverzekering De waardevastheid van de KeuzePakketPolis is gegarandeerd, terwijl de premie tot einde van premielooptijd gelijk is. Slechts indien voortschrijdend binnen een periode van tien jaar de blijkt dat de uitvaartkosten gemiddeld meer bedraagt dan 4% per jaar, kan de premie worden aangepast. 2 Kinderverzekering Kindercertificaten zijn onlosmakelijk verbonden met de onderhavige verzekering wanneer deze zijn afgegeven en wanneer de geboorte van één of meedere kinderen binnen 30 dagen aan Summa wordt gemeld. Dit laatste geldt alleen voor kinderen die na de datum van tot standkoming van de verzekeringsovereenkomst worden geboren. Bij het vervallen van deze polis om welke reden dan ook, vervallen de afgegeven kindercertificaten. 3 Optie Clausule De verzekeringsnemer heeft het recht één per drie jaar de verzekerde uitkering aan te passen conform het bepaalde in artikel 4 lid 6 e.v. van de algemene voorwaarden. 4 Dekkingsbijlage - registratie van de persoonlijke wensen; - algehele verzorging van de uitvaart door een uitvaartverzorg(st)er; - de laatste verzorging van de overledene; - een uitvaartkist; - het vervoer van de overledene van de plaats van overlijden naar de plaats van plaats van inwoning binnen Nederland (werelddekking): - opbaring in een uitvaartcentrum van Monuta of verzorging van een thuis opbaring, inclusief koeling; - het vervoer van de overledene op de dag van de uitvaart vanaf

10 - het opbaaradres (eventueel vervoer kerk) naar de plaatselijke begraafplaats of naar het dichtsbijzijnde crematorium; - volgwagen (indien gewenst inclusief halen en brengen van de familie binnen de gemeente) - dragers; rouwbrieven; bidprentjes of 150 dankbetuigingen; - bewijs van overlijden; - condoleanceregister; - een bedrag te besteden aan overige uitvaartkosten zoals notariskosten, porti, grafrechten, koffie, advertenties, verassingskosten tot maximaal EUR 1.171,00; De hoogte van dit bedrag kan jaarlijks opnieuw worden vastgesteld; - Alle gewenste nazorg door een uitvaartverzor(st)er; - De "Gids na overlijden"; - gratis verzekering voor kinderen tot 18 jaar als omschreven in de algemene voorwaarden; Indien en voorzover van onderdelen van het pakket geen gebruik wordt gemaakt, vindt geen financiële vergoeding plaats, doch verrekening met de overige uitvaartkosten boven het eerder genoemde bedrag. 5 Natura Clausule Deze verzekering betreft een natura-verzekering en is gesloten onder de voorwaarde dat het verzekerdbedrag uitsluitend aangewend kan worden ter verrekening van de uitvaartkosten van de verzekerde(n). In afwijking van de Voorwaarden van Verzekering MV99-200, kan deze Natura-verzekering niet worden afgekocht. 6 Carenzjaren Wanneer de verzekerde overlijdt binnen twee jaar na ingangsdatum van de verzekering wordt het verzekerd bedrag beperkt tot 80% van de betaalde premies. 7 Premievrije voortzetting Deze verzekering is premievrij voortgezet. 8 Geïndexeerde (premie) naturapakketverzekering Jaarlijks wordt vastgesteld met welk bedrag de in de dekkingsbijlage genoemde zaken zijn gestegen en kan de premie worden verhoogd, in welke geval de overeenkomst tegen de verhoogde premie wordt gecontinueerd. De waardevastheid van de uitkering is gegarandeerd, mits en voorzover op het moment van overlijden de stijging van de uitvaartkosten tussen het moment van de laatste premiebetaaldatum en het moment van overlijden niet meer bedraagt dan 3% per jaar. De verzekeringnemer kan een premieverhoging als hierboven bedoeld afwijzen, hetgeen hij schriftelijk aan Summa dient kenbaar te maken binnen 30 dagen na ontvangst van de mededeling als hierboven vermeld. Een afwijzing van een premieverhoging heeft tot gevolg dat de lopende uitvaartverzekering wordt afgekocht. Het bedrag dat bij voortijdige beëindiging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeringnemer aan hem betaalbaar zou worden gesteld, wordt niet uitgekeerd doch gelijktijdig aangewend als koopsom voor een uitvaartverzekering bij de verzekeraar. De premievrije waarde wordt vastgesteld volgens de actuariële methode van Monuta. Indien de stijging van de uitvaartkosten meer bedraagt dan 3% per jaar vanaf het moment dat de uitvaartverzekering wordt afgekocht, geldt het laatst vastgestelde waardebedrag als maximaal te vergoeden voor de kosten van de uitvaart als in de polis bedoeld.

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van en zijn van toepassing op de levensverzekeringsovereenkomst, zoals neergelegd in

Nadere informatie

Artikel 3 Aanspraken van de begunstigde ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Definities

Artikel 3 Aanspraken van de begunstigde ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van en zijn van toepassing op de levensverzekeringsovereenkomst, zoals neergelegd in de polis, welke is

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK UITVAART GELD. Model TP-UG 1104. Indeling van de voorwaarden per artikel

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK UITVAART GELD. Model TP-UG 1104. Indeling van de voorwaarden per artikel Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 verzekerde risico en gebeurtenis 3 Aanspraken van de begunstigde 4 Rechten van de verzekeringnemer en de begunstigde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Ongevallenverzekering ONG 1.1

Ongevallenverzekering ONG 1.1 Ongevallenverzekering ONG 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Begunstiging 43 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN --- 1 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring na overlijden 5 Uitsluitingen 6 Verplichtingen na een ongeval 7 Vaststelling

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 Premie 3

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 Premie 3 Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model OE 03.6.01 B Gezinsongevallenverzekering Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Premie 3 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 Premie 3

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 3 Premie 3 Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model OE 03.6.01 A Gezinsongevallenverzekering Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Premie 3 Artikel

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Ongevallenverzekering - ONG 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Ongevallenverzekering - ONG 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Ongevallenverzekering - ONG 2.1 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Definities Pagina 2 Artikel 2: Dekking Pagina 3 Artikel 3: Uitsluitingen Pagina 4 Artikel 4:

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 8.0096.00.0504 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring

Nadere informatie

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING FBTO ONGEVALLENVERZEKERING VOORWAARDEN VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Inhoud pagina 1. Begripsomschrijvingen................................ 2 2. Omschrijving van de dekking............................

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Gezinsongevallenverzekering OE 03.6.01 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Gezinsongevallenverzekering OE 03.6.01 C VOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL OE 03.6.01 C INHOUD Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Persoonlijke Ongevallenverzekering Model O 03.2.07 B

Algemene Voorwaarden. Persoonlijke Ongevallenverzekering Model O 03.2.07 B Persoonlijke Ongevallenverzekering Model O 03.2.07 B Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen Omschrijving

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Gezinsongevallenverzekering OE 03.6.01 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Gezinsongevallenverzekering OE 03.6.01 C VOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL OE 03.6.01 C INHOUD Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering OE 03.6.01 C

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering OE 03.6.01 C VOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.6.01 C INHOUD Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Model F8205.01 Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden (model F8005.01) Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Polisvoorwaarden Gezinsongevallenverzekering Polismantel Wegwijzer zie Artikel Algemeen 1 Begripsomschrijvingen 2 Premie 3 Gewijzigde omstandigheden 4 Einde van de verzekering

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering in geld Versie MG2005

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering in geld Versie MG2005 Deze Bijzondere Voorwaarden staan geheel op zichzelf. Daar waar deze Bijzondere Voorwaarden in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, is hetgeen daarover bepaald is in de Bijzondere Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD VOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.6.01 C INHOUD Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Print Help Help Help Help Help Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model O 03.2.07 B Ongevallenverzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

d. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; Artikel 1. Verzekerde

d. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; Artikel 1. Verzekerde Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Ongevallen (ONG)

Polisvoorwaarden Ongevallen (ONG) Bijzondere voorwaarden Ongevallendekking 1. Nadere begripsomschrijvingen 2. Uitkering bij overlijden 3. Uitkering bij blijvende invaliditeit 4. Dekkingsgebied 5. Repatriëring na overlijden 6. Uitsluitingen

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn of haar gevolmachtigd

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017)

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerden Alle werknemers

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102 VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET Model 18320-0102 ALGEMENE VOORWAARDEN d e f Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1 maatschappij:

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Voorwaardenblad 11.3 Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Artikel 1 Omschrijving van de dekking Artikel 1.1 Ongeval 1.1.1 Onder een ongeval krachtens deze verzekering wordt verstaan:

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model OE 03.2.08 B Collectieve Ongevallenverzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijving Omschrijving van de dekking 1 Strekking

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering

Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Voorwaardenblad 11.3 Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Artikel 188-20.1509 Datum 1 september 2015 Inhoud pagina 1 Omschrijving van de dekking 4 1.1 Ongeval 4 2 Recht op uitkering

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Particulieren (OVP)

Ongevallenverzekering Particulieren (OVP) Polisvoorwaarden 5100-03 Ongevallenverzekering Particulieren (OVP) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Inhoudsopgave Wegwijzer Zie hoofdstuk

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 VOORWAARDEN Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model OE 03.2.07 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omschrijving van de dekking 3 Artikel 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

ALGEMENE EN BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE EN BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omschrijving van de dekking 1 Strekking van de verzekering 2 Grondslag van

Nadere informatie

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 Inhoud Artikel : 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijziging van de verzekering 7 Duur en einde van de

Nadere informatie

Idéaalpakket Ongevallen

Idéaalpakket Ongevallen Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Ongevallen Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Ongevallen (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Ongevallen vormen samen met de Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ONGEVALLENVERZEKERING

ONGEVALLENVERZEKERING Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland. 1.2

Nadere informatie

Ongevallenverzekering. BTBGOV1507 Bruns ten Brink

Ongevallenverzekering. BTBGOV1507 Bruns ten Brink Ongevallenverzekering BTBGOV1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzekerden 3 Hoofdstuk 2 Dekkingsgebied 4 Hoofdstuk 3 Schaderegeling 4 Hoofdstuk 4 Verjaring 7 Hoofdstuk 5 Bekendheid

Nadere informatie

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden (Bijzondere Voorwaarden) M-OI-09-09 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Verzekerden zijn de inzittenden van het motorrijtuig. 1.2 Inzittenden Inzittenden zijn: - degenen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Ongevallen 2006. Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Ongevallen 2006. Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Begunstigden 1.2. Blijvende invaliditeit 1.3. Gebeurtenis 1.4. Ongeval 1.5. Verzekerden 1.6. Verzekering Artikel 2. Onzeker voorval

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden model 820 Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WIJZIGING VAN HET RISICO LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WIJZIGING VAN HET RISICO LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.07 C INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN BVW-PO(1109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Evenementenverzekering Rubriek 3 Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 3 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Omschrijving van de dekking Recht op uitkering Uitsluitingen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Ongevallenverzekering. Model OE 03.2.07 C INHOUD. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Ongevallenverzekering. Model OE 03.2.07 C INHOUD. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 VOORWAARDEN Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model OE 03.2.07 C INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omschrijving van de dekking 3 Artikel 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering COV1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen Schade

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Ongevallen

Expat Pakket Collectief Ongevallen Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TUB-CO-1 Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering

Polisvoorwaarden TUB-CO-1 Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Inhoud van de polis ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING, ALGEMEEN 1 Strekking van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3 Ongeval als gevolg van ziekte 4 Tijdsduur

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-97 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Dekkingsgebied 2 Begrip ongeval 3 Recht op uitkering

Nadere informatie

Garantie gerechtigde De personen die in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs.

Garantie gerechtigde De personen die in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs. VOORWAARDEN ANNULERINGSGARANTIE Bheticketing.com Bheticketing.com, Breedstraat 50, 8911 GJ Leeuwarden Contact Stuur ons een e-mail via help@getickt.com Soort garantie Annuleringsgarantie Garantie gerechtigde

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Collectieve ongevallenverzekering Wegwijzer zie Artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking algemeen 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Begunstiging 5 Premie 6 Herziening

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden 5 Artikel 5 Einde van de

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden 5 Artikel 5 Einde van de

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING POLISVOORWAARDEN GEZINSONGEVALLENVERZEKERING Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden 5 Artikel 5 Einde van de

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden Model IAC/POI.01/J2014. Polis voorwaarden

Ongevallen Inzittenden Model IAC/POI.01/J2014. Polis voorwaarden Polis voorwaarden Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag van de verzekering 2 Verzekeringsgebied 3 Dekking 4 Uitsluiting 5 Vaststelling van de uitkering bij blijvende invaliditeit 6 Invloed van bestaande

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet? _ 3 Artikel 4 Wat moet verzekerde doen bij schade? 4 Artikel 5 Wanneer kunnen wij de verzekering

Nadere informatie

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04)

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) 1 STREKKING VAN DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst heeft ten doel op basis van levensverzekering een uitkering te verstrekken, bestemd ter voldoening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Algemeen. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Algemeen. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzeke - ringen N.V., gevestigd te Apeldoorn of haar

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 187-20.1504

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 18 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven worden, worden nader beschreven in artikel 9 Nadere

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

OE 03.2.07 D OE 03.2.07-0510 BLAD

OE 03.2.07 D OE 03.2.07-0510 BLAD Voorwaarden Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model OE 03.2.07 D Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV HERZIENING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN

Delta Lloyd Schadeverzekering NV HERZIENING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN VOORWAARDEN Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.07 D INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL

Nadere informatie

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.)

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. bij blijvende 9 Invloed van bestaande Home 1 Voorwaarden Ongevallenverzekering

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN VOORWAARDEN Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.08 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING, ALGEMEEN 1 Strekking

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1. EAG Polis Algemene Voorwaarden EAG-POI15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering

Polisvoorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Inhoud van de polis ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING, ALGEMEEN 1 Strekking van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3 Ongeval als gevolg van ziekte 4 Tijdsduur

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Omschrijving van de dekking

Hoofdstuk 1 Omschrijving van de dekking Evenementenverzekering Voorwaardenblad 97.3 Rubriek 3 Ongevallenverzekering Hoofdstuk 1 Omschrijving van de dekking Artikel 1 Ongeval. 1.1. Onder een ongeval krachtens deze verzekering wordt verstaan:

Nadere informatie

WIJZIGING VAN HET RISICO LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING ARTIKEL 10 ALGEMENE INFORMATIE

WIJZIGING VAN HET RISICO LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING ARTIKEL 10 ALGEMENE INFORMATIE VOORWAARDEN Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.08 D INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING, ALGEMEEN 1 Strekking

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering O 03.2.07 E

Voorwaarden Ongevallenverzekering O 03.2.07 E Voorwaarden Ongevallenverzekering O 03.2.07 E Voorwaarden Ongevallenverzekering Dit zijn de voorwaarden van uw Ongevallenverzekering. Deze verzekering geeft een eenmalige uitkering als u door een ongeval

Nadere informatie

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering nr. 1241 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijziging van de

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen Definities 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Aanvullende voorwaarden Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid Allianz Design PV0701 Aanvullende voorwaarden PV0701 Vrijstelling van premiebetaling

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Polisvoorwaarden Gezinsongevallenverzekering Polisvoorwaarden Gezinsongevallenverzekering Inhoudsopgave Model OV0602 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden 4 Artikel Einde van

Nadere informatie

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde?

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? Polismantel 3554 Ongevallenverzekering Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Dekking

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1. Samenhang De algemene voorwaarden maken deel uit van en vormen een onverbrekelijk geheel met de voorwaarden van de ongevallenver

Artikel 1 Algemeen 1. Samenhang De algemene voorwaarden maken deel uit van en vormen een onverbrekelijk geheel met de voorwaarden van de ongevallenver POSTBUS 40000, 6803 GA ARNHEM - RIJKSWEG WEST 2 - TEL (026) 400 48 48 - FAX (026) 400 94 70 POLISVOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Pagina

Nadere informatie

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering O 03.2.08 F

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering O 03.2.08 F Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering O 03.2.08 F Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Dit zijn de voorwaarden van uw Collectieve Ongevallenverzekering. Deze verzekering geeft een eenmalige

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bestuurder 1.2 Motorrijtuig 1.3 Ongeval 1.4 Verzekerde Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Particulieren (OVP)

Ongevallenverzekering Particulieren (OVP) Ongevallenverzekering Particulieren (OVP) Polisvoorwaarden BP5100-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie