Duurzaam Vermogensbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam Vermogensbeheer"

Transcriptie

1 Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Ondersteuning keuzeproces Analytisch hiërarchisch process Voorbeelden keuze benchmark maken customized benchmark Softwarepakketten versie: doel: informatief Door: Drs Marcel de Berg RBA Mei 2003 Belangrijk: Dit document is een onderdeel van een serie documenten. Regelmatig komen er nieuwe versies van de documenten. Het bijhouden van de documenten is echter zeer arbeidsintensief en het zonder vergoeding verspreiden van deze informatie is in de huidige vorm en in de huidige tijd financieel niet verantwoordelijk. onderzoekt alternatieven om aanpassingen van deze informatie tegen betaling toch via de website beschikbaar te stellen. Tot dat moment heeft u slechts de beschikking over gedateerde (eind 2001) detaildocumenten. Deze documenten geven u een eerste denkkader. Al deze documenten worden regelmatig aangepast aan de laatste inzichten. Bij opdrachten voor pensioenfondsen en ondernemingen wordt deze informatie veelal in een reader op maat aangepast en toegesneden op de gewenste invalshoek met bijbehorend advies. Voor recentere informatie of maatwerk kunt u contact opnemen met Marcel de Berg (+31 (0) ) of een sturen naar Disclaimer: (YGC) biedt de teksten aan voor informatief gebruik. YGC is er van overtuigd dat al de gebruikte informatie van betrouwbare bronnen komt. Echter, YGC garandeert op geen enkele manier de juistheid en de uitputtendheid van deze informatie. YGC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fouten of gebreken in deze informatie, nog voor enige schade of verlies door het gebruik van deze informatie.

2 Inhoud 1 Keuzeproces (theorie) Inleiding Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP) Voordelen AHP Voorbeeld stappen AHP: keuze van een standard index voorbeeld stap 1: verzamelen van de alternatieven stap 2: vaststellen van drempelwaarden stap 3: vaststellen verzameling acceptabele alternatieven stap 4: vaststellen criteria vanuit de gewenste voorkeur (preferentie) stap 5: construeren beslissingshiërarchie stap 6: paarsgewijze vergelijking alternatieven Alternatieve vergelijkingsmethoden stap 7: paarsgewijze vergelijking criteria stap 8: berekenen prioriteit alternatieven stap 9: gevoeligheidsanalyse Beslissingspakketten 10 2 Overzicht: control panel 11 3 Gewichten criteria 11 4 Gevoeligheidsanalyse 11 5 Geen goede fit 12 6 Goede fit 12 2

3 1 Keuzeproces (theorie) 1.1 Inleiding De beslissingstechniek genaamd Analytisch Hiërarchisch Proces is een algemeen toepasbare beslissingsmethode voor bijna alle keuzesituaties waar een voorkeur wordt vertaald in criteria waarop geselecteerde alternatieven moeten worden beoordeeld. Aan de hand van een rekenvoorbeeld voor het maken van een "Keuze van een index van verschillende indexleveranciers zoals beschreven door Marcel de Berg binnen het VBA-katern wordt de techniek nader uitgelegd. Het gaat in dit rekenvoorbeeld om de techniek en niet om een daadwerkelijke uitspraak welke index provider nu beter is. Hiervoor zou het voorbeeld veel meer moeten worden uitgediept. Met de techniek is het ook mogelijk om een customized duurzame benchmark te creëren, zie nog invullen Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP) Probleem Wanneer bij de keuze uit een aantal alternatieven, de criteria op grond waarvan een keuze wordt gemaakt zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn, kan gebruik worden gemaakt van de methode Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP). Met deze methode is de beslisser in staat criteria, die niet op één noemer zijn te herleiden en vaak zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn, op een gestructureerde wijze expliciet tegen elkaar af te wegen. De methode is ondermeer zinvol bij complexe beslissingstrajecten die een lange doorlooptijd vergen, waar veel gegevens verwerkt moeten worden en waar meerdere partijen bij betrokken zijn. 1. Verzamelen van alternatieven 6. Paarsgewijze vergelijking alternatieven Relatieve voorkeur alternatieven 3. Vaststellen verzameling acceptabele alternatieven 4. Vaststellen criteria 5. Konstrueren van beslissingshiërarchie 8. Berekenen prioriteit alternatieven 9. Gevoeligheidsanalyse 2. Vaststellen van drempelwaarden 7. Paarsgewijze vergelijking criteria Relatieve belang criteria AHP is in de jaren zeventig ontwikkeld door Thomas Saaty van de Wharton Advies optimale index School of Business. In die tijd vormde het vele en ingewikkelde rekenwerk een belangrijk bezwaar tegen het gebruik van de methode in de managementpraktijk. Dit probleem is ondervangen door de opkomst van de PC en speciale softwarepakketten 1, waarmee het mogelijk is om snel keuzes Figuur 7.1: De negen stappen van de methode Analytic Hierarchy Process 1 Aan het einde van dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van softwareleveranciers. 3

4 inzichtelijk te maken. Het gebruik van de meeste beslissingspakketten is zeer eenvoudig en is in korte tijd intuïtief te gebruiken. De werking van AHP wordt via een eenvoudig voorbeeld stap voor stap duidelijk gemaakt aan de hand van de negen stappen (zie figuur 7.1) zoals beschreven in het artikel "Multiple Criteria Decision making met behulp van Analytic Hierarchy Process" Voordelen AHP De voordelen van de methode AHP zijn: Gestructureerd proces Grote lijnen en details zijn goed te combineren en te beheersen. Kwantitatief en kwalitatieve elementen zijn te combineren Overzichtelijk Verhoogd het inzicht Verschillende gezichtspunten Bevordert de communicatie, keuzeproces is goed uitlegbaar Het keuzeproces is goed vast te leggen. Intuïtief goed te begrijpen. Eenvoudig toe te passen aan te leren. 1.4 Voorbeeld stappen AHP: keuze van een standard index voorbeeld 3 Een belegger zoekt een index aan de hand van de volgende globale doelstellingen: een index om de performance te meten (op operationeel niveau) een index die het universum zoveel mogelijk benadert een index die voor verschillende mandaten gebruikt kan worden de portefeuille mag slechts een kleine tracking error hebben. Aan de hand van deze globale doelstellingen zijn de volgende criteria gedefineerd: Marktdekking Methodologie Free float aanpassing Acceptatie Opmerking: het voorbeeld en de uitwerking is algemeen gehouden en is niet voldoende uitgediept om harde uitspraken te kunnen doen over welke index provider nu daadwerkelijk beter is stap 1: verzamelen van de alternatieven In de eerste stap wordt de verzameling van de alternatieven mogelijke indices - vastgesteld. 2 Dr. K.R.E. Huizingh en Drs. H.C.J. Vrolijk; Multiple Criteria Decision Making (Multiple Criteria decision Making met behulp van Analytic Hierarchy Process) ; MAB december Dit voorbeeld van de hand van Marcel de Berg is ook opgenomen in het VBA-katern Index selectie in het beleggingsproces van de werkgroep Benchmarking van de VBA-commissie Portfolio Management, juli

5 1.4.3 stap 2: vaststellen van drempelwaarden Vervolgens worden de drempelwaarden vastgesteld, dit zijn de eisen waaraan een index minimaal moet voldoen stap 3: vaststellen verzameling acceptabele alternatieven Alle bij stap 1 gespecificeerde alternatieven worden vergeleken met de drempelwaarden uit stap 2. Alternatieven die niet voldoen aan de drempelwaarden vallen af. Veronderstel dat de volgende 3 indices als alternatieven resteren: MSCI, FTSE en STOXX stap 4: vaststellen criteria vanuit de gewenste voorkeur (preferentie) Nadat de acceptabele alternatieven zijn vastgesteld, moet worden aangegeven op basis van welke criteria de alternatieven worden beoordeeld. De criteria waarmee de index wordt gekozen volgen uit het gewenste beleggingsbeleid. De criteria worden zo eenduidig mogelijk beschreven. Bij het beoordelen van de alternatieven op een criterium is het mogelijk dat een criterium een alternatief beoordeelt op zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten stap 5: construeren beslissingshiërarchie Na het bepalen van de indices de alternatieven -, en de criteria wordt een beslissingshiërarchie opgesteld. Deze hiërarchie bestaat in het voorbeeld uit drie niveaus, namelijk het doel (index keuze), de criteria (het is mogelijk een criterium weer verder te verdelen in een subcriterium) en de indices. Hierna staat de hiërarchie via een boomstructuur weergegeven Doel Criteria Indices Index keuze Dekking van de markt Methodologie Free float aanpassing Acceptatie figuur: Beslissingshiërarchie MSCI FTSE STOXX stap 6: paarsgewijze vergelijking alternatieven Op basis van de beslissingshiërarchie worden de indices door de beslisser paarsgewijs beoordeeld aan de hand van de indexbeschrijvingen. In deze stap wordt aangegeven of Index I beter scoort dan Index II op bijvoorbeeld criterium marktdekking en in welke mate dit het geval is. Per criterium worden alle mogelijke combinaties van alternatieven paarsgewijs met elkaar vergeleken. De paarsgewijze vergelijkingen kunnen door de beslisser zowel verbaal als numeriek worden gemaakt. Bij de verbale methode maakt de beslisser een keuze uit de omschrijvingen lopend van 'equally preferred' tot 'extremely preferred' (zie tabel 7.1). Bij de numerieke methode selecteert de beslisser een score van 1 tot en met 9, waarbij geldt dat een score van 6 aangeeft dat het ene alternatief zes keer zo sterk wordt gewaardeerd als het andere alternatief. AHP veronderstelt dat directe vertaling mogelijk is van de verbale naar de numerieke beoordeling. 'Extremely preferred' betekent dat de beslisser het ene alternatief 9 keer zo sterk waardeert als het andere. 5

6 tabel 7.1: "Beoordeling methodiek" verbale beoordeling numerieke beoordeling equally preferred 1 equally te moderately 2 slightly preferred 3 slightly to strongly 4 stronlgy preferred 5 strongly to very strongly 6 very strongly peferred 7 very strongly to extremely 8 extremely preferred 9 Op basis van de paarsgewijze vergelijkingen wordt voor elk criterium de relatieve voorkeur voor de verschillende indices berekend. De paarsgewijze vergelijkingen van de beslisser worden weergegeven in een beoordelingsmatrix. De beslisser hoeft deze matrix slechts voor de helft te vullen, elk paar indices wordt slechts één keer beoordeeld. De overige beoordelingen zijn dan af te leiden uit de gemaakte vergelijkingen (de gemaakte vergelijkingen worden ten opzichte van de diagonaal gespiegeld, terwijl de diagonaal met enen wordt gevuld omdat een alternatief gelijk is aan zichzelf). tabel 7.2: "beoordelingsmatrix voor het citerium marktdekking" MSCI FTSE Stoxx MSCI 1 1/4 6 FTSE Stoxx 1/6 1/9 1 Vervolgens worden de kolomtotalen berekend. Daarna worden de kolommen genormaliseerd door de waarden in een kolom te delen door het kolomtotaal, zodat de som van de waarden voor elke kolom gelijk wordt aan één. tabel 7.3: "genormaliseerde beoordelingsmatrix voor marktdekking" MSCI FTSE Stoxx MSCI FTSE Stoxx Bij de berekening van de relatieve voorkeuren maakt AHP gebruik van de eigenwaarden en de eigenvektor van de beoordelingsmatrix. (Bij benadering zijn de relatieve voorkeuren te berekenen door voor elk alternatief het rijgemiddelde te bepalen.) 6

7 tabel 7.4: "relatieve voorkeuren voor marktdekking" marktdekking MSCI 0.24 FTSE 0.70 Stoxx De relatieve voorkeuren worden voor alle criteria berekend. De relatieve voorkeur voor de indices op het criterium marktdekking wordt meegewogen in stap acht, waar de relatieve voorkeur van de indices per criterium wordt gewogen met de relatieve voorkeur voor elk criterium. tabel 7.5: "relatieve voorkeuren voor alle criteria" marktdekking methodologie free float acceptatie MSCI FTSE Stoxx Alternatieve vergelijkingsmethoden Veel software pakketten kennen tegenwoordig ook andere methoden, die het mogelijk maken alternatieven met elkaar te vergelijken (bijv. SMART-methode). Vooral bij het automatisch verwerken van grotere hoeveelheden alternatieven en grote beslissingsbomen is dit handig (bijvoorbeeld het screenen van een universum met meer dan 300 namen), het paarsgewijs vergelijken van alternatieven met de hand zou dan een te tijdrovend proces worden stap 7: paarsgewijze vergelijking criteria De belegger hanteert de volgende gewichten voor de criteria: tabel 7.6: "gewichten criteria" marktdekking methodologie free float acceptatie Gewicht In dit voorbeeld zijn de gewichten van de alternatieven direct ingevuld en niet de resultante van het paarsgewijze vergelijken van de criteria stap 8: berekenen prioriteit alternatieven Nadat voor de gehele beslissingsboom de paarsgewijze vergelijkingen zijn ingevoerd, vindt de vaststelling van de relatieve voorkeur van een index plaats. Dit gebeurt door de relatieve voorkeur van een index binnen een criterium te vermenigvuldigen met het belang dat de belegger hecht aan het criterium zelf, en vervolgens te sommeren over alle criteria. 7

8 De uiteindelijk relatieve voorkeur ziet er als volgt uit: tabel 7.7: "relatieve voorkeuren voor alle criteria" Gemiddelde MSCI 0,39 FTSE 0,41 Stoxx 0,20 1,00 Er is dus een lichte voorkeur voor de FTSE. Contributions to Index keuze from Level:Level 2 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 Dekking van de markt Free float aanpassing Acceptatie Methodologie 0,00 FTSE MSCI Stoxx 0,00 figuur 7.3: opbouw score indices per criterium De figuur maakt duidelijk hoe elk alternatief is opgebouwd uit de scores4 op de verschillende criteria. Duidelijk is dat MSCI in dit voorbeeld voornamelijk goed scoort als gevolg van een goede score op acceptatie en dit telt twee keer zo zwaar mee dan free float aanpassing, methodologie en dekking van de markt. De MSCI scoort echter in dit voorbeeld reatief laag op free float aanpassing ten opzichte van FTSE. Wanneer MSCI hun performance op free float sterk zou verbeteren zou de voorkeur omslaan naar MSCI stap 9: gevoeligheidsanalyse De meeste beslissingspakketen zijn in staat om op elk niveau in de beslissingshiërarchie grafisch de gevoeligheid weer te geven van een verandering in de gewichten, die toegekend zijn aan de criteria. Hierna volgt een voorbeeld voor het criterium acceptatie: 4 In de grafiek geeft het bovenste blokje van een staaf de score aan van marktdekking, daaronder die van free float aanpassing, acceptatie en methodologie. 8

9 MSCI FTSE Stoxx figuur 7.4: gevoeligheid index keuze voor gewicht toegekend aan acceptatie De verticale lijn geeft het huidige gewicht aan van het criterium acceptatie. In het voorbeeld is een gewicht aan het criterium toegekend van 40. Indien we in de grafiek naar rechts lopen kennen we een groter gewicht toe aan marktdekking. Door de verticale lijn ook mee te laten lopen kunnen we op de snijpunten van de verticale lijn met de lijnen van de indices aflezen hoe de voorkeur verschuift. Indien we meer gewicht toekennen aan acceptatie gaat de voorkeur meer uit voor MSCI en minder voor FTSE en Stoxx. Wanneer daarentegen het gewicht van acceptatie wordt verlaagd neemt de relatieve voorkeur voor FTSE sterk toe. FTSE MSCI Stoxx figuur 7.5: gevoeligheid index keuze voor gewicht toegekend aan 'free float' aanpassing Wanneer meer gewicht wordt toegekend aan free float aanpassing - gegeven de huidige score van de alternatieven op het criterium neemt de relatieve afstand tussen FTSE en MSCI sterk toe. 9

10 Stoxx MSCI FTSE figuur 7.6: onzekerheidsanalyse Met de meeste pakketten is het ook mogelijk om verschillende willekeurige weging scenario s te genereren waarna wordt bepaald wat de mogelijkheid is dat voorkeuren elkaar overlappen. In dit voorbeeld is de keuze voor FTSE robuust ondanks dat het verschil met MSCI relatief klein is. Dit blijkt uit het niet overlappen van de kansverdelingen, zie figuur 7.6: onzekerheidsanalyse. Dat de kansverdelingen in dit voorbeeld niet overlappen is mede het gevolg van het feit dat de alternatieven en criteria zeer consistent zijn gewogen. Wanneer de alternatieven en criteria in dit voorbeeld minder consistent ten opzichte van elkaar waren gewogen zou er een grotere kans zijn geweest dat in sommige gevallen MSCI beter zou scoren dan FTSE. 1.5 Beslissingspakketten Meer informatie over beslispakketten en software leveranciers is te vinden op de volgende websites: [1] Logical Decisions [2] Criterium DecisionPlus, InfoHarvest/Integrated Software Solutions LLC [3] HIPRE 3+, Systems Analysis Laboratory, HUT [4] Expert Choice, Expert Choice Inc. [5] Web-HIPRE, Systems Analysis Laboratory, HUT [6] Nederland: Qualiflex van het Nederlands Economisch Instituut [7] De volgende website geeft een interessant overzicht van beslissingspakketten: 10

11 2 Overzicht: control panel Deze methode kan ook heel goed worden toegepast bij de keuze van mogelijke thema-varianten binnen het duurzame beleggingsbeleid. Deze techniek wordt ook gebruikt bij het rangschikken van bedrijven op het gedefinieerde duurzaamheidsprofiel. In het schema "Duurzaam beleggingsbeleid: een keuzeafweging of Control panel, zie Figuur staan de vier blokken (ALM-beleggingsprofiel, Beleggingsbeleid, Corporate Governance / Betrokkenheid en Normen en Waarden) en een mogelijke vertaling van de preferenties van een pensioenfonds overzichtelijk weergegeven. Duurzaam beleggingsbeleid: een keuze afweging ALM-beleggingsprofiel Landen verdeling Sector verdeling Min. Neutraal Max. Min. Neutraal Max. Nederland Euroland ex. Ned. Europe ex. Euroland Diensten Detail- / groothandel Bouw/materialen US / Canada Elektronica Azië Chemie Opkomende markten, etc Beleggingsbeleid Keuze index o Standaard o Customized Marktkapitalisatie Minimaal Maximaal Aantal namen Minimaal Maximaal Free float aanpassing Weging aangepast aan ranking Beleggingsstijl o Passief o replicate o tracken o Actief Control Panel: Voorkeursuniversum Peer group risico ++ Z-score risico ++ Distributie voorkeursuniversum versus investeerbaar universum Landen Sector Tracking error control ++ Track. error Thema aanpak O Best of sector O Best of universum O Beter dan Corporate o Absoluut o Relatief benchmark Governance / Betrokkenheid + / 0 / - Ranking Score benchmark Marktkapitalisatie O Ja 1-10 Minimaal O Nee Maximaal Minimaal Aantal namen Minimaal beter Maximaal O Maximaal binnen risicokader Houdbaarheid duurzaam beleid onder alle omstandigheden Vooraf uitsluitende criteria Mensenrechten Kinderarbeid Dierproeven Tabak Kernenergie Wapenindustrie.., etc. Marktkapitalisatie Small Mid Large Minimaal Maximaal Stabiliteit voorkeursuniversum Normen en Waarden Vergelijkende criteria Gewichten hoofd sub (Karakteristieken) Investeerbaar Universum Criteria afhankelijk van profiel pensioenfonds, uiteindelijke keuze afhankelijk van toegekende gewichten aan criteria en minimale drempelwaarden van de criteria. Gewenste marktkapitalisatie Milieu Werknemers Beleggingshorizon kort lang arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden., etc. Plaats in de maatschappij Corporate governance Klantrelatie & kwaliteit beheersing Figuur 1 Control Panel, afweging duurzaambeleggingsbeleid Door het maken van de verschillende keuzes in de vier blokken ontstaat een alternatief om uit te kiezen en het middelste scherm geeft aan hoe het alternatief scoort op de verschillende criteria. Welk alternatief uiteindelijk wordt gekozen is afhankelijk van de drempelwaarden van de verschillende criteria, de gewichten van de criteria en de score van de alternatieven op elk criterium. 3 Gewichten criteria Door rekening te houden met de toegekende gewichten van de verschillende criteria kunnen de alternatieven die voldoen aan de drempelwaarden onderling met elkaar worden vergeleken en worden gerangschikt. 4 Gevoeligheidsanalyse Met een gevoeligheidsanalyse kan worden onderzocht in welke mate de voorkeur voor een alternatief afhankelijk is voor de gewichten van de verschillende criteria en voor de score van elk alternatief op deze criteria. Hierdoor krijgt de beslisser inzicht of het alternatief een robuuste keuze is of dat andere alternatieve gelijkwaardig zijn of door een kleine gewichtsverandering van een gewicht ineens de voorkeur genieten. 11

12 5 Geen goede fit Indien er geen variant is die voldoet aan de gestelde drempelwaarden zijn er de volgende mogelijkheden: kijken naar andere thema varianten. Bijvoorbeeld door de grens lager te leggen en meer aandacht te besteden aan het beïnvloeden van bedrijven door het aangaan van de dialoog; te gaan kijken naar de definitie van de criteria en drempelwaarden van de normen en waarden; de afwegingscriteria en drempelwaarden waarop de verschillende alternatieven zijn beoordeeld tegen het licht aan te houden en / of te kijken naar de basis uitgangspunten, o de gewenste normen en waarden of o het gewenste rendement risicoprofiel volgend uit de ALM-studie, door het gewenste nutsprofiel tegen het licht aan te houden. 6 Goede fit Wanneer een themavariant aan alle eisen voldoet kan het gewenste beleid papier worden toevertrouwd en een gedrags- of beleggingscode worden opgesteld. 12

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Verkenning naar de invloed maatschappelijk verantwoord beleggen op het rendement risicoprofiel Koers / waarde aandeel risico / rendement profiel algemeen risicobeheersing

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Duurzaamheidscriteria mogelijk toe te passen niet-financiële criteria in het beleggingsproces Versie: 2001-11-02 Door: Drs Marcel de Berg RBA marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

IBI BENCHMARKING 2014

IBI BENCHMARKING 2014 IBI BENCHMARKING 2014 Basisrapportage verslagjaar 2013 het POB Benchmarking in duidelijke taal Disclaimer De informatie in deze rapportage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vergaard en samengesteld.

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Vergelijkingssites financiële producten

Vergelijkingssites financiële producten Nederlandse Mededingingsautoriteit Vergelijkingssites financiële producten Een onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingswebsites voor spaarrekeningen en reisverzekeringen Februari 2012 Nederlandse

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Beleggingsplan 2014. Stichting Pensioenfonds ANWB

Beleggingsplan 2014. Stichting Pensioenfonds ANWB Beleggingsplan 2014 Stichting Pensioenfonds ANWB 1-5-2014 1. Inleiding In het Beleggingsplan worden de kaders beschreven waarbinnen het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds ANWB zal plaatsvinden.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen

Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen 2 Raadplegen deelnemers pensioenfondsen over duurzaam beleggen Auteurs: Jacqueline Duiker, Frank Wagemans, Erwin Fijt, Peter de Jong Januari

Nadere informatie

1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN).

1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (hierna: SPUN). ABTN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlage 3. Verklaring beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 2012 1. Inleiding Dit document beschrijft de uitgangspunten van het vermogensbeheer

Nadere informatie

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s R a p p o r t E n q u ê t e : D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s V e r e n i g i n g e n e n s t i c h t i n g e n D e s k J u l

Nadere informatie

Feedback Statement Standaard Risicoprofielen

Feedback Statement Standaard Risicoprofielen Feedback Statement Standaard Risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van

Nadere informatie

Selectie en aanbesteding van adviseurs

Selectie en aanbesteding van adviseurs IV. Selectie en aanbesteding van adviseurs Inhoud A. Doel en beschrijving...iv-2 B. Overwegingen bij de selectie van adviseurs...iv-3 C. Overwegingen...IV-4 C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Zelf doen of uitbesteden...iv-4

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten

Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van alle partijen

Nadere informatie