Tarieven uitvaartverzekeringen 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieven uitvaartverzekeringen 2013"

Transcriptie

1 Tarieven uitvaartverzekeringen 2013

2 Tarieven uitvaartverzekeringen 2013 DECEMBER 2012

3

4 Voorwoord Voor u ligt het boekje 'Tarieven uitvaartverzekeringen 2013' van Monuta. Vanaf 21 december 2012 bestaat er een verschil tussen de producten die door u rechtstreeks bij Monuta zijn te sluiten en de producten die via volmacht zijn onder te brengen. Op de bladzijden die (ook) van toepassing zijn voor de gevolmachtigden staat dit aangegeven met het symbool V. N.B. De Uitvaartverzekering in diensten is ALLEEN in volmacht te sluiten. De premies 2013 gelden voor nieuw te sluiten verzekeringen met een ingangsdatum vanaf 21 december Wilt u meer exemplaren van dit tarievenboekje (artikelnummer 1690) ontvangen, dan kunt u deze bestellen via MonutaNet of contact opnemen met onze medewerkers. Ruud van der Wal Apeldoorn, december 2012

5

6 Inhoud 1. Algemene informatie Nieuwe producten zonder provisie Waarom Monuta Verzekeringen? Algemene acceptatievoorwaarden uitvaartverzekeringen Gezondheidsverklaring Carenzjaren Dagpremies Betalingsvoorwaarden Voorlopige dekking Afkopen en premievrijmaken Kinderverzekering Natura uitvaartverzekeringen Uitvaartverzekering in diensten Tarieven Verzekeringspakketten Basis, Plus, Top, Flexibel Tarieven Uitvaart Geld-verzekering Tarieven Multiculturele Uitvaart Geld-verzekering Tarieven Depositofonds Combinaties in volmacht Persoonlijke wensen Monuta Nieuwe ontwikkelingen 09-01

7

8 Algemene informatie 01 Nieuwe producten zonder provisie Vanaf 1 januari 2013 is provisie op uitvaartverzekeringen verboden en vanaf 21 december 2012 zijn sekseneutrale tarieven verplicht. Met ingang van 21 december 2012 biedt Monuta daarom een aantal nieuwe netto producten aan. Dit zijn de Basis-, Plus-, Top- en Flexibel-verzekering, de Uitvaart Geld-verzekering (ook in volmacht) en het Depositofonds (ook in volmacht). Daarnaast kennen we de Multiculturele Uitvaart Geld-verzekering en (het volmachtproduct) de Uitvaartverzekering in diensten. U kunt de premies voor deze producten berekenen en deze meteen aanvragen via MonutaNet dan wel opmaken in volmacht (indien van toepassing). In dit tarievenboek vindt u de premies (bij benadering in verband met dagpremies) voor de nieuwe provisieloze uitvaartverzekeringen. De vermelde premies gelden alleen voor normale risico s. Aan de vermelde premies en andere gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor zaken die niet zijn vermeld in dit tarievenboek, kunt u contact opnemen met de medewerkers van onze afdeling Intermediair Support, telefoon of via of Waarom Monuta Verzekeringen? Uw klant is verzekerd bij een specialist op het gebied van uitvaartzorg én verzekeringen; Uitkering in natura en/of in kapitaal; Mogelijkheden voor klanten met hoge leeftijd of een minder goede gezondheid; Kinderen zijn vanaf 20 weken zwangerschap tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd; 01-01

9 01 Werelddekking op de Basis-, Plus-, Top- en Flexibel-verzekering en op de Uitvaartverzekering in diensten (volmacht); Kostenloze registratie van uitvaartwensen in Monuta Uitvaartwens; Door de combinatie van verzekeren en verzorgen is er na een overlijden direct een deskundige uitvaartverzorger beschikbaar; Ruime keuze uit de duur en de wijze van premiebetaling. Algemene acceptatievoorwaarden uitvaartverzekeringen Gezondheidsverklaring Bij het aanvragen van een verzekering, die ingaat op een later moment, moet u er rekening mee houden dat de gezondheidsverklaring alleen geldig is als deze maximaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum is ingevuld. De ingevulde gezondheidsverklaring wordt beoordeeld door een medisch acceptant van Monuta. Carenzjaren Met ingang van 2 januari 2012 gelden de volgende vier mogelijkheden: 1. een klant wordt geaccepteerd; 2. een klant wordt geaccepteerd met een premieverhoging; 3. een klant krijgt een voorstel van Monuta waarbij sprake is van een wachttijd; 4. een klant wordt afgewezen. Ad 3. Wanneer er sprake is van een wachttijdvoorstel (carenzjaren) geldt er naast een hogere premie een wachttijd van vier jaar. Bovendien moet de klant tenminste 25 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor carenzjaren. Deze optie is alleen mogelijk bij pakketverzekeringen in natura. Wanneer een klant komt te overlijden binnen de vier wachtjaren komt er een bedrag beschikbaar voor uitvaartkosten ter waarde van 80% van de betaalde premies

10 Het is vanaf 2 januari 2012 niet meer mogelijk om meteen de optie carenzjaren aan te bieden aan uw klanten. Het aanbod van een wachttijd kan voortaan alleen door een medisch acceptant van Monuta worden gedaan. 01 De maximale leeftijd bij aanvang van de verzekeringen is op de dag nauwkeurig: bij premiebetaling tot 85 jaar bij premiebetaling tot 65 jaar tot 75 jaar tot 60 jaar N.B. Het afsluiten van een uitvaartverzekering is mogelijk tot maximaal de 75e verjaardag van de aspirant-verzekerde (op de dag nauwkeurig). De eindleeftijd voor premiebetaling is maximaal 85 jaar. Dagpremies Alle genoemde premies in dit tarievenboekje zijn premies bij benadering. Monuta werkt namelijk met zogenaamde dag - premies. Hierbij wordt de leeftijd van de aspirant-verzekerde in dagen nauwkeurig bepaald en op basis daarvan vindt de uiteindelijke premieberekening plaats. Dit betekent dat een klant bijvoorbeeld geen 40 jaar is, maar 40 jaar en 310 dagen waardoor de uiteindelijke premie dichter bij de premie van een 41-jarige komt dan de premie die in het tarievenboekje staat vermeld bij 40 jaar. Betalingsvoorwaarden Premiebetaling is mogelijk per maand, kwartaal, halfjaar en per jaar. U berekent de premie als volgt: maandpremie = 0,087 x jaarpremie kwartaalpremie = 0,255 x jaarpremie halfjaarpremie = 0,506 x jaarpremie 01-03

11 01 Daar waar de premies staan vermeld als maandpremies, is de toeslag voor de termijnbetaling al opgenomen. Automatische betaling heeft de voorkeur, gezien de kosten van het betalingsverkeer. Indien wordt gekozen voor betaling per acceptgiro, dan kan dit alleen per kwartaal, halfjaar en jaar. Voorlopige dekking Voor al onze uitvaartverzekeringen bestaat een voorlopige dekking. Deze geldt vanaf de ingangsdatum, zoals vermeld op de aanvraag. De voorlopige dekking is altijd onder voorbehoud van medische en technische acceptatie. Een tweede voorwaarde is dat de aanvraag binnen twee weken na ondertekening is ingestuurd door de betreffende tussenpersoon/adviseur. De voor - lopige dekking geldt gedurende maximaal één maand. N.B. Als een adviseur op bijvoorbeeld 3 oktober een relatie bezoekt en een polis afsluit met ingangsdatum 1 november, dan geldt de voorlopige dekking (indien van toepassing) vanaf 1 november. Hierbij geldt dat de verzekeringsnemer tot aan de datum waarop Monuta de verzekering heeft geaccepteerd, verplicht is alle relevante feiten aan Monuta mee te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van Monuta of, en zo ja, op welke voorwaarden, zij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen. Relevant zijn in ieder geval de verklaringen omtrent de gegevens die voorkomen op het aanvraagformulier voor deze verzekering, gehanteerd door Monuta. Afkopen en premievrij maken Bij afkopen (als de aard van de verzekering afkoop toelaat) en bij premievrij maken gelden hiervoor de volgende minimale bedragen: - afkoop tenminste 10, per polis; - premievrijmaking tenminste 45, per polis. Is de afkoop 01-04

12 waarde dan wel de premievrije waarde lager dan boven - genoemde bedragen, dan wordt niet tot afkoop/premievrij - making overgegaan. 01 Kinderverzekering Kinderen zijn gratis meeverzekerd vanaf 20 weken zwangerschap tot 18 jaar. Kinderen moeten hiervoor wel binnen 30 dagen na de geboorte worden aangemeld. Tevens dient de polis van één van de beide ouders tenminste drie maanden te lopen om voor de uitkering in aanmerking te komen. Natura uitvaartverzekeringen Wanneer een klant een naturapakketverzekering heeft gesloten, dient bij overlijden de verzorging plaats te vinden door Monuta. Indien de uitvaart toch door een andere onderneming wordt verzorgd, is er slechts een jaarlijks, op 1 januari vast te stellen bedrag beschikbaar voor uitkering. Voor het melden van een overlijden kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de medewerkers van ons Service Center Uitvaarten, tel

13

14 V Uitvaartverzekering in diensten 2074/2075 VOLMACHTPRODUCT Productnaam Pakket van Vrij te besteden diensten bedrag Uitvaartverzekering in diensten ja 1.442, 02 Verzekeringspakket Deze verzekering bestaat uit een pakket van diensten en producten én een vrij te besteden geldbedrag. Met het pakket regelt u de belangrijkste zaken bij overlijden in één keer. Voor overige uitvaartkosten kan het aanvullende bedrag worden gebruikt of eventueel nog een extra Uitvaart Geld-verzekering worden gesloten. Bovenvermelde verzekeringspakket is een waardevaste pakketverzekering waarbij de omschreven uitvaart wordt uitgevoerd ongeacht de kosten op dat moment. Dit betekent dat de premie jaarlijks wordt geïndexeerd. De keuze tussen begraven of cremeren is tot op het laatste moment mogelijk. De waardevastheid van de verzekering wordt gegarandeerd mits de stijging op het moment van overlijden niet meer bedraagt dan 3% gecumuleerd per jaar na einde premiebetaling. Dit geldt voor zover de verzekering op dat moment ongewijzigd van kracht is. Deze verzekering is te sluiten tot de leeftijd van 65 jaar (productcode 2074) of 85 jaar (productcode 2075). ln dit pakket zijn de volgende diensten en producten verzekerd: het aannemen, regelen en begeleiden van de uitvaart door een Monuta uitvaartverzorger; bewijs van overlijden; de laatste verzorging van de overledene; de uitvaartkist die hoort bij dit pakket; 02-01

15 V 02 het overbrengen van de overledene van de plaats van over - lijden naar de woonplaats in Nederland (werelddekking); opbaring in een uitvaartcentrum van Monuta of verzorging van een thuisopbaring; het op de dag van de uitvaart overbrengen van de overledene van het opbaaradres (eventueel via de kerk) naar de plaatselijke begraafplaats of het dichtstbijzijnde crematorium binnen een straal van 20 kilometer (extra kilometers zijn mogelijk tegen meerkosten). De overledene wordt overgebracht in een rouwauto in een kleur die bij Monuta gebruikelijk is in uw regio; een volgauto voor vier personen in een kleur die bij Monuta gebruikelijk is in uw regio. Als gewenst dan wordt de familie binnen de gemeente opgehaald en weer thuisgebracht binnen een straal van 20 kilometer (extra kilometers zijn mogelijk tegen meerkosten); het benodigde aantal dragers, maximaal zes; 75 luxe rouwbrieven, inclusief postzegels; 75 luxe dankbetuigingen, inclusief postzegels of 100 luxe bidprentjes; een verzendset voor het rouwdrukwerk; condoleanceregister; een vrij te besteden bedrag van 1.442,00 voor aanvullende uitvaartkosten. Dit bedrag kan bijvoorbeeld worden besteed aan notariskosten, grafrechten, de koffietafel of andere niet binnen dit pakket opgenomen kosten. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld; een ongevallendekking van 2.500,00 bovenop het vrij te besteden bedrag. Dit bedrag is alleen beschikbaar als het overlijden een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een ongeval zoals omschreven in de polisvoorwaarden; rechtsbijstand voor de gezamenlijke erfgenamen als zij een geschil hebben met een derde dat te maken heeft met het overlijden, zoals omschreven in de polisvoorwaarden; nazorg door een uitvaartverzorger of uitvaartconsulent; Monuta Nazorgboek

16 V Als er geen gebruik wordt gemaakt van onderdelen van het pakket, dan vindt er geen uitkering in geld plaats. In plaats hiervan wordt de compensatiewaarde van deze niet afgenomen onderdelen verrekend met de overige uitvaartkosten boven het vrij te besteden bedrag. De compensatiewaarden worden jaarlijks op 1 januari vastgesteld door Monuta. 02 Wordt de uitvaart niet door Monuta verzorgd? Dan worden de verzekerde producten, diensten en het vrij te besteden bedrag niet uitgekeerd. In plaats hiervan wordt er een bedrag over - gemaakt aan de hand van de uitvaartnota( s) die wij ontvangen. Monuta bepaalt jaarlijks de hoogte van dit bedrag op 1 januari. Vrij te besteden bedrag Het vrij te besteden bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor persoonlijke wensen en overige uitvaartkosten, zoals: grafmonument, grafrechten, grafonderhoud; crematiekosten, asbestemming; een andere kist; aanvullende diensten en/of producten: advertenties, kaarten, volgauto s, een koffietafel, livemuziek of een foto-/videoreportage van de uitvaart. Kinderverzekering Kinderen zijn gratis meeverzekerd vanaf 20 weken zwangerschap tot 30 dagen na de geboorte. Hierna kan de kinderverzekering gratis worden voortgezet tot het kind 18 jaar wordt. Om voor deze aanvullende kinderverzekering in aanmerking te komen, moeten de kinderen wel worden aangemeld en moet er een gezondheidsverklaring voor het kind worden ingevuld. Tevens dient de polis van één van de beide ouders tenminste drie maanden te lopen om voor de uitkering in aanmerking te komen

17 V 02 Premieberekening voor de Uitvaartverzekering in diensten Vanaf pagina vindt u de premies voor de Uitvaart - verzekering in diensten. U kunt zeer snel, eenvoudig en nauwkeurig premies berekenen via de programma s MonutaNet, Mona Lisa Express of via VPI. Er gelden geen verschillende tarieven meer voor mannen en vrouwen. De genoemde premies zijn maandpremies: de opslag voor termijnbetaling is hierin opgenomen

18 V Uitvaartverzekering in diensten 2074 Eindleeftijd 65 Leeftijd Premie Leeftijd Premie jaren per jaren per maand maand 0 3,52 1 3,56 2 3,63 3 3,72 4 3,80 5 3,90 6 3,99 7 4,09 8 4,20 9 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 02 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. Tarieven gelden van t/m

19 V Uitvaartverzekering in diensten 2075 Eindleeftijd Leeftijd Premie Leeftijd Premie jaren per jaren per maand maand 0 2,73 1 2,74 2 2,78 3 2,83 4 2,88 5 2,94 6 2,99 7 3,05 8 3,11 9 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies Tarieven gelden van t/m

20 V Uitvaartverzekering in diensten 2075 Eindleeftijd 85 Leeftijd jaren Premie per maand 62 17, , , , , , , , , , , , ,94 02 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. Tarieven gelden van t/m

21

22 Verzekeringspakketten 2077/2078/1700 Productnaam Pakket van Aanvullend diensten geldbedrag Uitvaart Basis-verzekering ja 2.500, Uitvaart Plus-verzekering ja 4.000, Uitvaart Top-verzekering ja 5.500, Uitvaart Flexibel-verzekering ja 1.500, tot , 03 Verzekeringspakketten Er zijn vier verzekeringspakketten: de Basis-, Plus-, Top- en Flexibel-verzekering. Deze verzekeringen bestaan uit een pakket van diensten en producten én een vrij te besteden geldbedrag. Met het pakket regelt u de belangrijkste zaken bij overlijden in één keer. Voor overige uitvaartkosten kan het aanvullende bedrag worden gebruikt. Het bedrag waaruit de klant kan kiezen is 2.500,, 4.000,, 5.500, of is zelf te bepalen tussen 1.500, en ,. Bovenvermelde verzekeringspakketten zijn waardevaste pakketverzekeringen waarbij de omschreven uitvaart wordt uitgevoerd ongeacht de kosten op dat moment. Dit betekent dat de premie jaarlijks wordt geïndexeerd. De keuze tussen begraven of cremeren is tot op het laatste moment mogelijk. De waardevastheid van de verzekering wordt gegarandeerd mits de stijging op het moment van overlijden niet meer bedraagt dan 3% gecumuleerd per jaar na einde premiebetaling. Dit geldt voor zover de verzekering op dat moment ongewijzigd van kracht is. Premiebetaling tot 65 jaar (productcode 2077/1700) of tot 85 jaar (productcode 2078/1700)

23 03 In de Basis-, Plus-, Top- en Flexibel-verzekering zijn de volgende diensten en producten opgenomen: persoonlijke begeleiding door een Monuta uitvaartverzorger, ook na de uitvaart; de laatste verzorging van de overledene; de uitvaartkist die hoort bij dit pakket; vervoer van de plaats van overlijden naar de woonplaats van de overledene, waar ter wereld hij of zij zich ook bevindt; vervoer van de overledene van het uitvaartcentrum (eventueel via de kerk) naar de plaatselijke begraafplaats of het dichtstbijzijnde crematorium; opbaring in het uitvaartcentrum of thuis; volgauto voor vier personen; dragers; 75 luxe rouwkaarten (inclusief postzegels) en verzendset; 75 luxe dankbetuigingen (inclusief postzegels) of 100 luxe bidprentjes; een ongevallendekking van 2.500, bovenop het aanvullend geldbedrag, als het overlijden een gevolg is van een ongeval; rechtsbijstand voor de nabestaanden als zij met een derde een geschil hebben dat te maken heeft met het overlijden; bewijs van overlijden, condoleanceregister en Monuta Nazorg - boek. Als er geen gebruik wordt gemaakt van onderdelen van het pakket, dan vindt er geen uitkering in geld plaats. In plaats hiervan wordt de compensatiewaarde van deze niet afgenomen onderdelen verrekend met de eventuele overige uitvaartkosten boven het vrij te besteden bedrag. De compensatiewaarden worden jaarlijks op 1 januari vastgesteld door Monuta. Wordt de uitvaart niet door Monuta verzorgd? Dan worden de verzekerde producten en diensten niet uitgekeerd. Het vrij te besteden bedrag wordt wel volledig uitgekeerd onder begeleiding van declaraties

24 Aanvullend geldbedrag De klant bepaalt zelf de hoogte van het aanvullende bedrag binnen het natura pakket. Het bedrag waaruit de klant kan kiezen is 2.500,, 4.000,, 5.500, of is zelf te bepalen tussen 1.500, en ,. Dit bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor persoonlijke wensen en/of overige uitvaartkosten, zoals: grafmonument, grafrechten, grafonderhoud; crematiekosten, asbestemming; een andere kist; aanvullende diensten en/of producten: advertenties, kaarten, volgauto s, een koffietafel, livemuziek of een foto-/videoreportage van de uitvaart. 03 Optierecht Het vrij te besteden bedrag binnen het pakket is niet geïndexeerd. Wel is het optierecht hierop van toepassing. Eenmaal per drie jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering, kan het vrij te besteden bedrag tot 10% van het oorspronkelijke verzekerde bedrag zonder gezondheidsvragen worden verhoogd. Als de klant gedurende zes achtereenvolgende jaren geen gebruikmaakt van dit recht, vervalt het. Het optierecht is niet van toepassing bij een medische leeftijdscorrectie, een wachttijd of bij klanten die ouder zijn dan zestig jaar. Er gelden geen verschillende tarieven meer voor mannen en vrouwen. Uitkering restbedrag Wanneer er een bedrag resteert na betaling van de uitvaartkosten wordt het restantbedrag overgemaakt naar de nabestaanden

25 03 Kinderverzekering Kinderen zijn gratis meeverzekerd vanaf 20 weken zwangerschap tot 30 dagen na de geboorte. Hierna kan de kinderverzekering gratis worden voortgezet tot het kind 18 jaar wordt. Om voor deze aanvullende kinderverzekering in aanmerking te komen, moeten de kinderen wel worden aangemeld en moet er een gezondheidsverklaring voor het kind worden ingevuld. Tevens dient de polis van één van de beide ouders tenminste drie maanden te lopen om voor de uitkering in aanmerking te komen. Premieberekening Uitvaart Basis-, Top- en Plus-verzekering U vindt de premies voor de Uitvaart Basis-, Top- en Plus-verzekering op de pagina s en verder. Premieberekening Uitvaart Flexibel-verzekering In het tarievenboekje vindt u als voorbeeld bij de Uitvaart Flexibel-verzekering een aanvullend geldbedrag van 7.500,. Indien uw klant een ander aanvullend geldbedrag wenst dan kunt u dit digitaal berekenen of de premie hiervoor bij ons opvragen. Digitaal premies berekenen U kunt zeer snel, eenvoudig en nauwkeurig premies berekenen via de programma s MonutaNet of Mona Lisa Express. De genoemde premies zijn maandpremies: de opslag voor termijnbetaling is hierin opgenomen

26 Uitvaartverzekering Basis, Plus, Top en Flexibel 2077/1700 Eindleeftijd 65 Leeftijd Basis Plus Top Flex jaren Premie per maand 0 3,89 4,60 5,30 6,25 1 3,92 4,63 5,35 6,30 2 3,99 4,72 5,45 6,42 3 4,07 4,82 5,56 6,56 4 4,16 4,92 5,69 6,71 5 4,24 5,03 5,81 6,86 6 4,34 5,14 5,95 7,02 7 4,43 5,26 6,08 7,19 8 4,53 5,38 6,23 7,36 9 4,64 5,51 6,38 7, ,75 5,65 6,54 7, ,86 5,78 6,71 7, ,98 5,92 6,87 8, ,10 6,08 7,06 8, ,24 6,25 7,25 8, ,37 6,41 7,44 8, ,52 6,58 7,65 9, ,67 6,77 7,87 9, ,83 6,97 8,10 9, ,99 7,16 8,34 9, ,16 7,37 8,58 10, ,34 7,59 8,84 10, ,53 7,82 9,11 10, ,73 8,07 9,41 11, ,95 8,34 9,72 11, ,17 8,61 10,04 11, ,41 8,90 10,39 12, ,67 9,21 10,75 12, ,93 9,53 11,14 13, ,21 9,87 11,53 13, ,51 10,24 11,97 14,27 03 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. Tarieven gelden van t/m

27 Uitvaartverzekering Basis, Plus, Top en Flexibel 2077/1700 Eindleeftijd 65 Leeftijd Basis Plus Top Flex jaren Premie per maand 31 8,83 10,63 12,43 14, ,17 11,04 12,92 15, ,53 11,49 13,44 16, ,93 11,96 14,00 16, ,34 12,47 14,60 17, ,78 13,01 15,24 18, ,27 13,60 15,94 19, ,78 14,22 16,67 19, ,34 14,91 17,48 20, ,94 15,64 18,35 21, ,60 16,45 19,29 23, ,31 17,31 20,32 24, ,10 18,27 21,44 25, ,96 19,32 22,68 27, ,90 20,47 24,03 28, ,95 21,74 25,54 30, ,11 23,16 27,20 32, ,41 24,74 29,07 34, ,86 26,51 31,15 37, ,51 28,50 33,50 40, ,38 30,78 36,18 43, ,54 33,41 39,28 47, ,06 36,47 42,88 51, ,03 40,08 47,12 56, ,60 44,41 52,21 62, ,95 49,69 58,42 70, ,39 56,28 66,17 79, ,36 64,73 76,11 91, ,63 75,97 89,31 107, ,58 91,67 107,76 129,20 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies Tarieven gelden van t/m

28 Uitvaartverzekering Basis, Plus, Top en Flexibel 2078/1700 Eindleeftijd 85 Leeftijd Basis Plus Top Flex jaren Premie per maand 0 3,35 4,02 4,69 5,58 1 3,35 4,02 4,69 5,59 2 3,41 4,09 4,78 5,69 3 3,46 4,16 4,86 5,79 4 3,52 4,23 4,95 5,90 5 3,58 4,31 5,04 6,02 6 3,63 4,38 5,13 6,13 7 3,70 4,47 5,24 6,26 8 3,76 4,55 5,34 6,38 9 3,84 4,64 5,45 6, ,91 4,74 5,56 6, ,99 4,83 5,68 6, ,06 4,93 5,80 6, ,15 5,04 5,93 7, ,23 5,14 6,06 7, ,32 5,26 6,20 7, ,41 5,38 6,34 7, ,51 5,50 6,49 7, ,60 5,62 6,64 7, ,71 5,75 6,80 8, ,81 5,88 6,96 8, ,92 6,02 7,13 8, ,03 6,17 7,30 8, ,15 6,32 7,49 9, ,27 6,48 7,68 9, ,41 6,65 7,89 9, ,55 6,82 8,10 9, ,68 7,00 8,32 10, ,83 7,19 8,55 10, ,99 7,39 8,80 10, ,16 7,60 9,05 10,98 03 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. Tarieven gelden van t/m

29 Uitvaartverzekering Basis, Plus, Top en Flexibel 2078/1700 Eindleeftijd 85 Leeftijd Basis Plus Top Flex jaren Premie per maand 31 6,32 7,82 9,31 11, ,50 8,04 9,58 11, ,68 8,28 9,87 12, ,88 8,53 10,18 12, ,09 8,79 10,50 12, ,31 9,07 10,84 13, ,53 9,36 11,19 13, ,77 9,67 11,56 14, ,02 9,98 11,95 14, ,28 10,32 12,35 15, ,56 10,67 12,78 15, ,85 11,05 13,24 16, ,16 11,44 13,72 16, ,49 11,85 14,22 17, ,83 12,30 14,76 18, ,19 12,76 15,32 18, ,58 13,25 15,92 19, ,98 13,77 16,55 20, ,41 14,31 17,21 21, ,86 14,88 17,91 21, ,34 15,49 18,65 22, ,84 16,13 19,43 23, ,37 16,82 20,26 24, ,95 17,55 21,15 25, ,56 18,32 22,09 27, ,22 19,16 23,11 28, ,92 20,06 24,20 29, ,66 21,01 25,35 31, ,47 22,03 26,60 32, ,33 23,13 27,94 34,34 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies Tarieven gelden van t/m

30 Uitvaartverzekering Basis, Plus, Top en Flexibel 2078/1700 Eindleeftijd 85 Leeftijd Basis Plus Top Flex jaren Premie per maand 61 19,26 24,32 29,38 36, ,27 25,60 30,93 38, ,36 27,00 32,63 40, ,57 28,53 34,49 42, ,89 30,21 36,53 44, ,34 32,05 38,77 47, ,95 34,10 41,25 50, ,74 36,38 44,02 54, ,74 38,93 47,11 58, ,00 41,79 50,59 62, ,56 45,05 54,54 67, ,48 48,76 59,04 72, ,85 53,03 64,21 79, ,77 58,01 70,25 86,57 03 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. Tarieven gelden van t/m

31

32 Uitvaart Geld-verzekering 1701, 1702, 1703 en 1704 De Uitvaart Geld-verzekering kent twee verzekeringsvormen: 1. kapitaal; 2. kapitaal met naturaclausule (op basis van declaratie) V Tariefcodes: 1701, uitkering in kapitaal (één en twee levens); 1702, uitkering op declaratiebasis (één en twee levens); 1703, koopsom, uitkering in kapitaal (één en twee levens); 1704, koopsom, uitkering op declaratiebasis (één en twee levens). 04 Algemeen De Uitvaart Geld-verzekering kan worden gesloten op basis van één leven of op basis van twee levens tegen premiebetaling of tegen koopsom. Het minimaal te verzekeren bedrag is 1.500,, het maximaal te verzekeren bedrag is ,. Verhogingen zijn mogelijk vanaf 1.000,. Het verzekerde bedrag wordt direct uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde(n), eventueel op basis van declaratie. Extra voordeel Als de uitvaart wordt verzorgd door Monuta Uitvaartzorg, dan wordt er een korting gegeven op de uitvaartnota. Deze korting bedraagt 10% van het verzekerd bedrag op de betreffende polis. Is het verzekerd bedrag bijvoorbeeld ,, dan bedraagt de korting 1.000,. De korting bedraagt nooit meer dan de uitvaartnota en wordt verstrekt door Monuta Uitvaartverzorging N.V. Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op de korting met het certificaat dat gelijk met de polis wordt verzonden. Het certificaat dient dus goed te worden bewaard

33 V Optierecht Eenmaal per drie jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering, kan het verzekerde bedrag tot 10% van het oorspronkelijk verzekerde bedrag zonder gezondheidsvragen worden verhoogd. Als de verzekerde gedurende zes achtereenvolgende jaren geen gebruik maakt van dit recht, vervalt het. Het optierecht is niet van toepassing bij een medische leeftijdscorrectie, een wachttijd of bij klanten die ouder zijn dan zestig jaar. 04 Er gelden geen aparte tarieven meer voor mannen en vrouwen. Kinderverzekering Kinderen zijn gratis meeverzekerd vanaf 20 weken zwangerschap tot 30 dagen na de geboorte. Hierna kan de kinderverzekering gratis worden voortgezet tot het kind 18 jaar wordt. Om voor deze aanvullende kinderverzekering in aanmerking te komen, moeten de kinderen wel worden aangemeld en moet er een gezondheidsverklaring voor het kind worden ingevuld. Tevens dient de polis van één van de beide ouders tenminste drie maanden te lopen om voor de uitkering in aanmerking te komen. De hoogte van het verzekerde bedrag voor kinderen is gelijk aan maximaal het hoogste verzekerde bedrag van (één van) de ouder(s). De uitkering vindt plaats op declaratiebasis. Dit product is ook in volmacht te sluiten

34 V Uitvaart Geld-verzekering 1701 en 1702 Eindleeftijd 65 Leeftijd jaren Premie per maand 0 1,80 3,04 4,27 5,51 1 1,81 3,05 4,29 5,53 2 1,83 3,10 4,37 5,64 3 1,87 3,17 4,47 5,77 4 1,90 3,23 4,56 5,90 5 1,93 3,30 4,66 6,03 6 1,97 3,37 4,77 6,17 7 2,01 3,44 4,88 6,32 8 2,04 3,52 5,00 6,48 9 2,08 3,60 5,12 6, ,13 3,69 5,25 6, ,17 3,78 5,38 6, ,22 3,87 5,52 7, ,27 3,97 5,67 7, ,32 4,07 5,82 7, ,37 4,18 5,98 7, ,43 4,29 6,15 8, ,48 4,40 6,32 8, ,55 4,52 6,50 8, ,61 4,65 6,69 8, ,68 4,78 6,89 9, ,74 4,92 7,10 9, ,82 5,07 7,32 9, ,89 5,22 7,55 9, ,98 5,39 7,80 10, ,06 5,56 8,06 10, ,16 5,74 8,33 10, ,25 5,94 8,63 11, ,35 6,14 8,93 11, ,46 6,36 9,26 12,16 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. 04 Tarieven gelden van t/m

35 V Uitvaart Geld-verzekering 1701 en 1702 Eindleeftijd Leeftijd jaren Premie per maand 30 3,58 6,59 9,60 12, ,70 6,84 9,97 13, ,83 7,10 10,36 13, ,97 7,38 10,78 14, ,12 7,67 11,23 14, ,28 7,99 11,71 15, ,45 8,34 12,22 16, ,63 8,70 12,77 16, ,83 9,10 13,36 17, ,05 9,52 14,00 18, ,28 9,99 14,70 19, ,53 10,49 15,45 20, ,80 11,03 16,26 21, ,10 11,62 17,15 22, ,42 12,28 18,13 23, ,78 13,00 19,21 25, ,18 13,79 20,40 27, ,62 14,67 21,72 28, ,11 15,65 23,19 30, ,66 16,75 24,84 32, ,28 17,98 26,69 35, ,98 19,39 28,81 38, ,79 21,01 31,23 41, ,73 22,89 34,06 45, ,84 25,11 37,38 49, ,17 27,76 41,36 54, ,78 31,00 46,22 61, ,80 35,04 52,27 69, ,38 40,20 60,02 79, ,81 47,06 70,30 93, ,59 56,62 84,65 112,68 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies Tarieven gelden van t/m

Informatie Verzekeringspakket Cliënt

Informatie Verzekeringspakket Cliënt Informatie Verzekeringspakket Cliënt 1. Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren 2. Collectieve Inboedelverzekering 3. Uitvaartverzekering 4. Rechtsbijstandverzekering 5. Ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden U denkt er misschien liever niet aan. Toch is het goed om stil te staan bij uw uitvaart en de kosten die daarbij komen kijken. Want wist u dat

Nadere informatie

elk einde is het begin van een mooie herinnering

elk einde is het begin van een mooie herinnering elk einde is het begin van een mooie herinnering kernfilosofie Monuta is de uitvaartinspirator die van elke uitvaart een mooie herinnering maakt en dit financieel regelt. Monuta is trendsettend inspirerend

Nadere informatie

sta midden in het leven IK BEPAAL ALLES ZELF

sta midden in het leven IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} sta midden in het leven IK BEPAAL ALLES ZELF IK BEPAAL ALLES ZELF Inhoud Een korte uitleg over de uitvaartverzekeringen van Onderlingehulp Verzekeringen 4 Geld Garant Uitvaartplan 6 Een uitvaart

Nadere informatie

UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR

UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART 43 50 14-07 ALGEMEEN PREMIEBETALING EN KOOPSOM De klant kan kiezen voor betaling per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. De premietabel gaat

Nadere informatie

sta midden in het leven

sta midden in het leven Onderlingehulp Verzekeringen Postbus 3780 7500 DT Enschede Telefoon: (053) 4838 838 info@onderlingehulp.nl www.onderlingehulp.nl { Ik} sta midden in het leven Versie juli 2015 Inhoud Een korte uitleg over

Nadere informatie

Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal!

Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal! Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal! Welkom bij Monuta Uitvaartzorg- en verzekeringen U gaat kiezen of heeft gekozen voor een uitvaartverzekering van Monuta. Een goede beslissing voor nu, met veel

Nadere informatie

Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) 10 Een verzorgd basispakket aanvulling naar wens eenmalige storting geen zorgen meer om de nota s van de uitvaart

Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) 10 Een verzorgd basispakket aanvulling naar wens eenmalige storting geen zorgen meer om de nota s van de uitvaart A l s j e v a n e e n b i j z o n d e r l e v e n h o u d t, z o r g j e o o k v o o r e e n b i j z o n d e r a f s c h e i D I n h o u d Geld Garant Uitvaartplan 4 Een uitvaart volgens uw persoonlijke

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart Uitvaartverzekering verzekerd van een verzorgde uitvaart inhoud Waarom een uitvaartverzekering? 3 Wat kost een uitvaart eigenlijk? 3 De DELA Uitvaartverzekering 3 De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Een nog veel hoger percentage

Nadere informatie

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter AEGON UitvaartMeter Wat kosten uw persoonlijke wensen Een uitvaart is het allerlaatste afscheid. Daarom zijn niet alleen uw persoonlijke wensen belangrijk,

Nadere informatie

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden.

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden. Uitvaartverzekering Proteq Uitvaartverzekering Directe uitkering in één keer bij overlijden. U staat er liever niet bij stil, maar naast veel verdriet kan een overlijden ook financiële problemen met zich

Nadere informatie

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Als je van een bijzonder leven houdt, zorg je ook voor een bijzonder afscheid

Als je van een bijzonder leven houdt, zorg je ook voor een bijzonder afscheid Als je van een bijzonder leven houdt, zorg je ook voor een bijzonder afscheid Ardanta Uitvaartverzekeringen met alle vrije keus Inhoud Geld Garant Uitvaartplan 4 Een uitvaart volgens uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Uitvaartverzekering tegen koopsom. Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn

Uitvaartverzekering tegen koopsom. Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn Uitvaartverzekering tegen koopsom Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn De Uitvaartverzekering van REAAL. Dé oplossing wanneer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen [mooi] afscheid voor een mooi en persoonlijk afscheid... zoals de dag uit de nacht treedt treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft Toon Hermans mijn uitvaart In mijn uitvaart heb ik aangegeven

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart Uitvaartverzekering verzekerd van een verzorgde uitvaart inhoud Waarom een uitvaartverzekering? 3 Wat kost een uitvaart eigenlijk? 3 De DELA Uitvaartverzekering 3 De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd tegen de kosten van een uitvaart. Een nog veel groter percentage

Nadere informatie

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde wat kost mijn uitvaart? Met de Uitvaartkostenmeter helpen we u de kosten van uw uitvaart op een rij te zetten. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Wensenformulier. Waar zijn de bescheiden te vinden? Marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl // Kerkweg 235 2985AS Ridderkerk. Persoonlijke gegevens.

Wensenformulier. Waar zijn de bescheiden te vinden? Marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl // Kerkweg 235 2985AS Ridderkerk. Persoonlijke gegevens. Wensenformulier Persoonlijke gegevens Postcode/woonplaats Geboortedatum Ο gehuwd met: Ο ongehuwd Ο geregistreerd partner van: Waar zijn de bescheiden te vinden? Codicil Sleutels bankkluis Filiaal bank

Nadere informatie

AEGON UitvaartZorg. Uw uitvaart compleet. geregeld

AEGON UitvaartZorg. Uw uitvaart compleet. geregeld AEGON UitvaartZorg Uw uitvaart compleet geregeld De zekerheid dat alles goed geregeld is Niemand staat graag stil bij onderwerpen als overlijden en uitvaart. Toch is dat soms nodig. Voor een uitvaart moet

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter AEGON UitvaartZorg Zorg voor uw nabestaanden Het runnen van een huishouding is een dankbare taak. En dus zorgt u graag voor uw gezin en gaat geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

fbto uitvaartverzekering

fbto uitvaartverzekering fbto uitvaartverzekering Bepaal zelf hoelang u wilt betalen Kijk op fbto.nl of bel (058) 234 56 78 Ik kan zelf een uitvaartverzekering afsluiten. De kosten van uw afscheid goed verzekerd We weten allemaal

Nadere informatie

wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt

wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt { Ik} wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt I K B E P A A L A L L E S Z E L F I K B E P A A L A L L E S Z E L F Inhoud Ik weet precies waar ik aan toe ben 4 10 belangrijke aandachtspunten: 1. Ik heb

Nadere informatie

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van:

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats: Gehuwd/samenwonend met: Geloofsovertuiging:

Nadere informatie

wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt IK BEPAAL ALLES ZELF

wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} wil precies weten hoe Onderlingehulp werkt IK BEPAAL ALLES ZELF IK BEPAAL ALLES ZELF Inhoud Ik weet precies waar ik aan toe ben 4 10 belangrijke aandachtspunten: 1. Ik heb een Onderlingehulp-adviseur

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

P u u r e n P e r s o o n l i j k

P u u r e n P e r s o o n l i j k P u u r e n P e r s o o n l i j k Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats:

Nadere informatie

Inventarisatieformulier intermediair

Inventarisatieformulier intermediair Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen Inventarisatieformulier intermediair Tussenpersoon: Persoonlijke gegevens verzekeringnemer Achternaam: Voorletters: Burgerservicenummer: Geslacht: M V Kinderen:

Nadere informatie

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding WENSENFORMULIER Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor uzelf en voor uw naasten. Het geeft een overzicht van keuzemogelijkheden. Daarmee biedt het formulier een leidraad voor het vormgeven

Nadere informatie

Introductie Hoe Het Uitvaarthandboek te gebruiken 3 Voorwoord 8 Auteur 10 Inleiding 11

Introductie Hoe Het Uitvaarthandboek te gebruiken 3 Voorwoord 8 Auteur 10 Inleiding 11 Inhoud Introductie Hoe Het Uitvaarthandboek te gebruiken 3 Voorwoord 8 Auteur 10 Inleiding 11 Hoofdstuk I Aan overlijden gerelateerde beslissingen 14 1.1 Verzekeringen 14 1.2 Uitvaartverzekeringen 14 1.2.1

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Persoonlijke wensen bij mijn uitvaart.

Persoonlijke wensen bij mijn uitvaart. Persoonlijke wensen bij mijn uitvaart. Dit boekje wordt u aangeboden door UITVAARTVERZORGING P. MANS WEESPAD 34, POSTBUS 24 3257 ZG OOLTGENSPLAAT TEL. 0187 631336 BGG. 06 53448384 E-MAIL: INFO@MANSUITVAARTVERZORGING.COM

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart Wilsbeschikking Wensen bij mijn uitvaart Een uitvaart volgens uw eigen wensen... In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart

Nadere informatie

Persoonlijke laatste wensen

Persoonlijke laatste wensen Onder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk is of waar ik geen uitdrukkelijke

Nadere informatie

DELA UitvaartPlan. algemene voorwaarden

DELA UitvaartPlan. algemene voorwaarden Waar hij staat in de voorwaarden, kunt u ook zij lezen. algemene voorwaarden Inhoud 1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen? 2 Wat is de basis van uw verzekering? 3 Bent u lid van DELA? 4 Wanneer begint

Nadere informatie

Y A R D E N U I T V A A R T V E R Z E K E R I N G. Leef nu... Regel het nu.

Y A R D E N U I T V A A R T V E R Z E K E R I N G. Leef nu... Regel het nu. Y A R D E N U I T V A A R T V E R Z E K E R I N G Leef nu... Regel het nu. Leef nu... P A G I N A 2 Y A R D E N O N B E Z O R G D G E N I E T E N Een verkoelend drankje op een zonnig terras, een heerlijke

Nadere informatie

Laatste Wensen Formulier

Laatste Wensen Formulier tel. : 0900-5555560 (meldnummer bij overlijden) mobiel : 06-52 67 6220 e-mail : info@holtlanduitvaartzorg.nl internet : www.holtlanduitvaartzorg.nl Laatste Wensen Formulier Mijn eigen wensen voor mijn

Nadere informatie

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam:

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam: Wensenformulier voor het afscheid en de uitvaart van: Naam: 1 Dit wensenformulier is met zorg samengesteld en geeft u de mogelijkheid de meest voorkomende wensen rond uw afscheid en uw uitvaart vast te

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Uitvaartverzekeringen

Algemene Voorwaarden Uitvaartverzekeringen Algemene voorwaarden DELA UitvaartPlan D218 W0812 / IS12-2012 Artikel 1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen? In deze algemene voorwaarden verstaan we onder: Algemene Vergadering: De Algemene Vergadering

Nadere informatie

KollaardUITVAARTZORG

KollaardUITVAARTZORG KollaardUITVAARTZORG samen zorgen voor een passend afscheid ll Mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met alle voorkomende vragen mbt uw eigen

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

koeling/rouwmaterialen voor thuisopbaring (inclusief dagelijkse controle) 367,50

koeling/rouwmaterialen voor thuisopbaring (inclusief dagelijkse controle) 367,50 Begrafenis Budgetpakket Basis 2008,50 Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring of gebruik uitvaartcentrum Dekker zonder condoleance en zonder auladienst (exclusief grafkosten) Het pakket Basis bestaat uit

Nadere informatie

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar:

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Geuns Uitvaartbegeleiding Antwoordnummer 1053 6000 VB WEERT (postzegel is niet nodig) U krijgt dan uw laatste wensen duidelijk uitgewerkt op papier thuisgestuurd.

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Begrafenis Basis 2120,80 Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring of gebruik uitvaartcentrum Dekker zonder condoleance

Begrafenis Basis 2120,80 Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring of gebruik uitvaartcentrum Dekker zonder condoleance Begrafenis Basis 2120,80 Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring of gebruik uitvaartcentrum Dekker zonder condoleance De begrafenis basis bestaat uit de volgende diensten: Regeling, verzorging en uitvoering

Nadere informatie

Begrafenis Basis 2120,80 Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring zonder condoleance

Begrafenis Basis 2120,80 Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring zonder condoleance Begrafenis Basis 2120,80 Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring zonder condoleance De begrafenis basis bestaat uit de volgende diensten: Regeling, verzorging en uitvoering uitvaart 795,00 Gebuik koeling/rouwmaterialen

Nadere informatie

Mijn wensen voor de uitvaart

Mijn wensen voor de uitvaart In dit formulier geeft u aan hoe uw uitvaart vorm moet worden gegeven. Het is tevens een verzoek aan uw nabestaanden om uw wensen, die u bij leven heeft vastgelegd, te respecteren. Print dit formulier,

Nadere informatie

Beschrijving van wensen voor de uitvaart

Beschrijving van wensen voor de uitvaart Beschrijving van wensen voor de uitvaart Opgesteld door: Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Ondergetekende Handtekening: Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking

Nadere informatie

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter AEGON UitvaartkostenPlan Zorg voor uw nabestaanden Het runnen van een huishouding is een dankbare taak. En dus zorgt u graag voor uw gezin en gaat geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil)

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Email: Website: info@uitvaartjoure.nl www.uitvaartjoure.nl Waarom een Scenarium of codicil? Terecht wensen onze leden meer invloed uit te oefenen op hun

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Uitvaartkostenverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

Wilsbeschikkingsboekje

Wilsbeschikkingsboekje Wilsbeschikkingsboekje Inleiding Wanneer een familielid komt te overlijden, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in aanzienlijk korte tijd veel geregeld worden. In dit wilsbeschikkingsboekje

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen (Zorgvuldig bewaren) Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio. Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar we in 1949 zijn opgericht.

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Persoonsgegevens: Ondergetekende: Naam: Voornamen: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: BSN-nummer: Gehuwd met / partner van: Weduwe

Nadere informatie

Nu voor later Codicil

Nu voor later Codicil Nu voor later Wilsbeschikking Een wilsbeschikking is een document met door u vastgelegde wensen, om als uitgangspunt te dienen bij het regelen en het uitvoeren van uw uitvaart. Het heeft niet dezelfde

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

Gooische Uitvaartverzorging: Dicht bij u

Gooische Uitvaartverzorging: Dicht bij u 2 Gooische Uitvaartverzorging: Dicht bij u Het overlijden van een naaste behoort tot de meest verdrietige gebeurtenissen in een mensenleven. Juist in die moeilijke periode moet u kunnen rekenen op een

Nadere informatie

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING Persoonlijke gegevens Naam man vrouw Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummers E-mailadres Burgerlijke

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

Leef nu... Regel het nu.

Leef nu... Regel het nu. Y A R D E N U I T V A A R T V E R Z E K E R I N G Leef nu... Regel het nu. BR-1018-JUL07.indd 1 25-07-2007 13:19:19 Leef nu... O N B E Z O R G D G E N I E T E N Een verkoelend drankje op een zonnig terras,

Nadere informatie

Inleiding. Dit wensenformulier heb ik besproken met:

Inleiding. Dit wensenformulier heb ik besproken met: V o o r als ik er niet meer ben m i j n uitvaartwensen Inleiding Door het invullen van dit boekje kunt u uw voorkeuren kenbaar maken voor de uitvoering van uw eigen uitvaart. Het is vooral bestemd voor

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen. Zuidema s Begrafenis Onderneming. van...

Persoonlijke uitvaartwensen. Zuidema s Begrafenis Onderneming. van... Persoonlijke uitvaartwensen Zuidema s Begrafenis Onderneming van...... Persoonlijke wensen bij uw uitvaart Hieronder kunt u uw uitvaartwensen kenbaar maken. Deze vertrouwelijke gegevens moet u zelf dateren

Nadere informatie

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt!

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! HET WENSENBOEK Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! Beleidsnotitie Wensenboek Auteur(s) A.Trienekens Datum September 2009 Advies/instemming Managementteam 22 september 2009 Centrale

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Persoonlijke Wilsbeschikking

Persoonlijke Wilsbeschikking Persoonlijke Wilsbeschikking Uitvaartvereniging Wijhe Eert Uw Doden Ondergetekende, familienaam voornamen ongehuwd gehuwd met partner van weduwe/weduwnaar van gescheiden van postcode en woonplaats adres

Nadere informatie

Uitvaart wensenformulier

Uitvaart wensenformulier Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Martin Hendericks Uitvaartverzorging Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Op verzoek kan er een

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 De verzorgt en begeleidt uitvaarten, ongeacht uw overtuiging, met respect en zoveel mogelijk ingaand op uw specifieke wensen. Het invullen van deze wilsbeschikking

Nadere informatie

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats.

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats. Scenarium van: Scenarium http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl Achternaam Voornamen Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats 1 Na mijn overlijden wil ik worden begraven

Nadere informatie

uw gegevens vóór de uitvaart de uitvaart het einde van onbekende wensen Monuta uitvaartwens aanvullende wensen het einde

uw gegevens vóór de uitvaart de uitvaart het einde van onbekende wensen Monuta uitvaartwens aanvullende wensen het einde het einde van onbekende wensen het einde uw gegevens vóór na aanvullende wensen uw gegevens Het leven is een verzameling van keuzes. Met uw keuzes laat u zien wie u bent. Uw afscheid staat in het teken

Nadere informatie

De laatste wens van: Ik wens dat mijn uitvaart verzorgd wordt door:

De laatste wens van: Ik wens dat mijn uitvaart verzorgd wordt door: De laatste wens van: : Voornamen: Geboren op: : Postcode: Telefoonnummer: Nationaliteit: BSN-nummer:.... M/V.... te:............. Woonplaats:... Mobiel:........... Ik wens dat mijn uitvaart verzorgd wordt

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente)

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) Naam... Voornamen... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Geboorteplaats... Gehuwd met... Gescheiden

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Crematie Schagerkogge Basis Crematie (ma-vrij 8.30 uur) met thuisopbaring of gebruik UC Dekker, met auladienst in Crematorium 2908,84

Crematie Schagerkogge Basis Crematie (ma-vrij 8.30 uur) met thuisopbaring of gebruik UC Dekker, met auladienst in Crematorium 2908,84 Crematie Schagerkogge Basis Crematie (ma-vrij 8.30 uur) met thuisopbaring of gebruik UC Dekker, met auladienst in Crematorium 2908,84 De crematie basis bestaat uit de volgende diensten: Regeling, verzorging

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:...

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Mijn uitvaartwensen nder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel gezien uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk

Nadere informatie

Uitvaart-Garant 070-3554207 070-3512563. Prijsoverzicht 2014. Internet: www.uitvaart-garant.nl

Uitvaart-Garant 070-3554207 070-3512563. Prijsoverzicht 2014. Internet: www.uitvaart-garant.nl Uitvaart-Garant Van Boetzelaerlaan 292 070-3554207 - 2581 BC DEN HAAG 070-3512563 Prijsoverzicht 2014 Internet: www.uitvaart-garant.nl Uitvaart-Garant Uitvaart volgens onderstaande omschrijving Het bespreken

Nadere informatie

Deel 2 Uitvaartwensen

Deel 2 Uitvaartwensen Levensdossier Deel 2 Uitvaartwensen Voorwoord Voor u ligt een belangrijk document: Met dit levensdossier legt u alle relevante gegevens vast die uw familie, partner, executeur, notaris of anderen moeten

Nadere informatie

Duidelijkheid brengt rust

Duidelijkheid brengt rust Duidelijkheid brengt rust Onze doelstelling als uitvaartonderneming is samen met de nabestaanden een mooi en waardig afscheid te realiseren voor hun dierbare. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening

Nadere informatie

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Opgesteld door Adres : Postcode en Woonplaats : Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten aanzien van zijn/haar

Nadere informatie

Deze begrafenis bestaat uit de volgende diensten:

Deze begrafenis bestaat uit de volgende diensten: Begrafenis Basis 2176,50 Begrafenis (ma-vrij) met thuisopbaring of gebruik uitvaartcentrum Dekker met condoleance na afloop begrafenis (exclusief grafkosten) 795,00 Gebruik van uitvaartcentrum Dekker (inclusief

Nadere informatie

Uitvaart-Garant. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3554207 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.uitvaart-garant.

Uitvaart-Garant. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3554207 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.uitvaart-garant. Uitvaart-Garant Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3554207 070-3512563 Prijsoverzicht 2012 Internet: www.uitvaart-garant.nl Uitvaart-Garant Uitvaart volgens onderstaande omschrijving Het bespreken

Nadere informatie

Voor een passend afscheid

Voor een passend afscheid Voor een passend afscheid Wensen met het oog op de uitvaart van Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Uitvaartbegeleiding. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen om geheel vrijblijvend dit

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Productwijzer Uitvaartverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Productwijzer Uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien.

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien. Mijn uitvaart Pagina 2 van 11 Mijn uitvaart Praten over de dood is niet gemakkelijk. Als een dierbare overlijdt zijn er veel dingen te regelen. Het is troostend wanneer uw dierbare zijn of haar wensen

Nadere informatie

Mijn afscheid geregeld

Mijn afscheid geregeld Mijn afscheid geregeld Geeft uw wensen rondom uw afscheid weer. Het biedt ondersteuning voor uw nabestaanden en kan hun de nodige verlichting bieden bij het regelen van uw afscheid. woord vooraf 1 Woord

Nadere informatie

Van: De heer/mevrouw. Geboortedatum. Geboorteplaats 06-29 24 11 83. info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl

Van: De heer/mevrouw. Geboortedatum. Geboorteplaats 06-29 24 11 83. info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl Van: De heer/mevrouw Geboortedatum Geboorteplaats 06-29 24 11 83 info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl Wilsbeschikking Het invullen van deze wilsbeschikking biedt u de mogelijkheid gegevens van u vast

Nadere informatie

Crematie Driehuis-Westerveld Basis Crematie (ma-vrij 9.00 9.30 uur) met thuisopbaring of gebruik UC Dekker, met auladienst in Crematorium 2890,84

Crematie Driehuis-Westerveld Basis Crematie (ma-vrij 9.00 9.30 uur) met thuisopbaring of gebruik UC Dekker, met auladienst in Crematorium 2890,84 Crematie Driehuis-Westerveld Basis Crematie (ma-vrij 9.00 9.30 uur) met thuisopbaring of gebruik UC Dekker, met auladienst in Crematorium 2890,84 De crematie basis bestaat uit de volgende diensten: Regeling,

Nadere informatie