Tarieven uitvaartverzekeringen 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieven uitvaartverzekeringen 2013"

Transcriptie

1 Tarieven uitvaartverzekeringen 2013

2 Tarieven uitvaartverzekeringen 2013 DECEMBER 2012

3

4 Voorwoord Voor u ligt het boekje 'Tarieven uitvaartverzekeringen 2013' van Monuta. Vanaf 21 december 2012 bestaat er een verschil tussen de producten die door u rechtstreeks bij Monuta zijn te sluiten en de producten die via volmacht zijn onder te brengen. Op de bladzijden die (ook) van toepassing zijn voor de gevolmachtigden staat dit aangegeven met het symbool V. N.B. De Uitvaartverzekering in diensten is ALLEEN in volmacht te sluiten. De premies 2013 gelden voor nieuw te sluiten verzekeringen met een ingangsdatum vanaf 21 december Wilt u meer exemplaren van dit tarievenboekje (artikelnummer 1690) ontvangen, dan kunt u deze bestellen via MonutaNet of contact opnemen met onze medewerkers. Ruud van der Wal Apeldoorn, december 2012

5

6 Inhoud 1. Algemene informatie Nieuwe producten zonder provisie Waarom Monuta Verzekeringen? Algemene acceptatievoorwaarden uitvaartverzekeringen Gezondheidsverklaring Carenzjaren Dagpremies Betalingsvoorwaarden Voorlopige dekking Afkopen en premievrijmaken Kinderverzekering Natura uitvaartverzekeringen Uitvaartverzekering in diensten Tarieven Verzekeringspakketten Basis, Plus, Top, Flexibel Tarieven Uitvaart Geld-verzekering Tarieven Multiculturele Uitvaart Geld-verzekering Tarieven Depositofonds Combinaties in volmacht Persoonlijke wensen Monuta Nieuwe ontwikkelingen 09-01

7

8 Algemene informatie 01 Nieuwe producten zonder provisie Vanaf 1 januari 2013 is provisie op uitvaartverzekeringen verboden en vanaf 21 december 2012 zijn sekseneutrale tarieven verplicht. Met ingang van 21 december 2012 biedt Monuta daarom een aantal nieuwe netto producten aan. Dit zijn de Basis-, Plus-, Top- en Flexibel-verzekering, de Uitvaart Geld-verzekering (ook in volmacht) en het Depositofonds (ook in volmacht). Daarnaast kennen we de Multiculturele Uitvaart Geld-verzekering en (het volmachtproduct) de Uitvaartverzekering in diensten. U kunt de premies voor deze producten berekenen en deze meteen aanvragen via MonutaNet dan wel opmaken in volmacht (indien van toepassing). In dit tarievenboek vindt u de premies (bij benadering in verband met dagpremies) voor de nieuwe provisieloze uitvaartverzekeringen. De vermelde premies gelden alleen voor normale risico s. Aan de vermelde premies en andere gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor zaken die niet zijn vermeld in dit tarievenboek, kunt u contact opnemen met de medewerkers van onze afdeling Intermediair Support, telefoon of via of Waarom Monuta Verzekeringen? Uw klant is verzekerd bij een specialist op het gebied van uitvaartzorg én verzekeringen; Uitkering in natura en/of in kapitaal; Mogelijkheden voor klanten met hoge leeftijd of een minder goede gezondheid; Kinderen zijn vanaf 20 weken zwangerschap tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd; 01-01

9 01 Werelddekking op de Basis-, Plus-, Top- en Flexibel-verzekering en op de Uitvaartverzekering in diensten (volmacht); Kostenloze registratie van uitvaartwensen in Monuta Uitvaartwens; Door de combinatie van verzekeren en verzorgen is er na een overlijden direct een deskundige uitvaartverzorger beschikbaar; Ruime keuze uit de duur en de wijze van premiebetaling. Algemene acceptatievoorwaarden uitvaartverzekeringen Gezondheidsverklaring Bij het aanvragen van een verzekering, die ingaat op een later moment, moet u er rekening mee houden dat de gezondheidsverklaring alleen geldig is als deze maximaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum is ingevuld. De ingevulde gezondheidsverklaring wordt beoordeeld door een medisch acceptant van Monuta. Carenzjaren Met ingang van 2 januari 2012 gelden de volgende vier mogelijkheden: 1. een klant wordt geaccepteerd; 2. een klant wordt geaccepteerd met een premieverhoging; 3. een klant krijgt een voorstel van Monuta waarbij sprake is van een wachttijd; 4. een klant wordt afgewezen. Ad 3. Wanneer er sprake is van een wachttijdvoorstel (carenzjaren) geldt er naast een hogere premie een wachttijd van vier jaar. Bovendien moet de klant tenminste 25 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor carenzjaren. Deze optie is alleen mogelijk bij pakketverzekeringen in natura. Wanneer een klant komt te overlijden binnen de vier wachtjaren komt er een bedrag beschikbaar voor uitvaartkosten ter waarde van 80% van de betaalde premies

10 Het is vanaf 2 januari 2012 niet meer mogelijk om meteen de optie carenzjaren aan te bieden aan uw klanten. Het aanbod van een wachttijd kan voortaan alleen door een medisch acceptant van Monuta worden gedaan. 01 De maximale leeftijd bij aanvang van de verzekeringen is op de dag nauwkeurig: bij premiebetaling tot 85 jaar bij premiebetaling tot 65 jaar tot 75 jaar tot 60 jaar N.B. Het afsluiten van een uitvaartverzekering is mogelijk tot maximaal de 75e verjaardag van de aspirant-verzekerde (op de dag nauwkeurig). De eindleeftijd voor premiebetaling is maximaal 85 jaar. Dagpremies Alle genoemde premies in dit tarievenboekje zijn premies bij benadering. Monuta werkt namelijk met zogenaamde dag - premies. Hierbij wordt de leeftijd van de aspirant-verzekerde in dagen nauwkeurig bepaald en op basis daarvan vindt de uiteindelijke premieberekening plaats. Dit betekent dat een klant bijvoorbeeld geen 40 jaar is, maar 40 jaar en 310 dagen waardoor de uiteindelijke premie dichter bij de premie van een 41-jarige komt dan de premie die in het tarievenboekje staat vermeld bij 40 jaar. Betalingsvoorwaarden Premiebetaling is mogelijk per maand, kwartaal, halfjaar en per jaar. U berekent de premie als volgt: maandpremie = 0,087 x jaarpremie kwartaalpremie = 0,255 x jaarpremie halfjaarpremie = 0,506 x jaarpremie 01-03

11 01 Daar waar de premies staan vermeld als maandpremies, is de toeslag voor de termijnbetaling al opgenomen. Automatische betaling heeft de voorkeur, gezien de kosten van het betalingsverkeer. Indien wordt gekozen voor betaling per acceptgiro, dan kan dit alleen per kwartaal, halfjaar en jaar. Voorlopige dekking Voor al onze uitvaartverzekeringen bestaat een voorlopige dekking. Deze geldt vanaf de ingangsdatum, zoals vermeld op de aanvraag. De voorlopige dekking is altijd onder voorbehoud van medische en technische acceptatie. Een tweede voorwaarde is dat de aanvraag binnen twee weken na ondertekening is ingestuurd door de betreffende tussenpersoon/adviseur. De voor - lopige dekking geldt gedurende maximaal één maand. N.B. Als een adviseur op bijvoorbeeld 3 oktober een relatie bezoekt en een polis afsluit met ingangsdatum 1 november, dan geldt de voorlopige dekking (indien van toepassing) vanaf 1 november. Hierbij geldt dat de verzekeringsnemer tot aan de datum waarop Monuta de verzekering heeft geaccepteerd, verplicht is alle relevante feiten aan Monuta mee te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van Monuta of, en zo ja, op welke voorwaarden, zij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen. Relevant zijn in ieder geval de verklaringen omtrent de gegevens die voorkomen op het aanvraagformulier voor deze verzekering, gehanteerd door Monuta. Afkopen en premievrij maken Bij afkopen (als de aard van de verzekering afkoop toelaat) en bij premievrij maken gelden hiervoor de volgende minimale bedragen: - afkoop tenminste 10, per polis; - premievrijmaking tenminste 45, per polis. Is de afkoop 01-04

12 waarde dan wel de premievrije waarde lager dan boven - genoemde bedragen, dan wordt niet tot afkoop/premievrij - making overgegaan. 01 Kinderverzekering Kinderen zijn gratis meeverzekerd vanaf 20 weken zwangerschap tot 18 jaar. Kinderen moeten hiervoor wel binnen 30 dagen na de geboorte worden aangemeld. Tevens dient de polis van één van de beide ouders tenminste drie maanden te lopen om voor de uitkering in aanmerking te komen. Natura uitvaartverzekeringen Wanneer een klant een naturapakketverzekering heeft gesloten, dient bij overlijden de verzorging plaats te vinden door Monuta. Indien de uitvaart toch door een andere onderneming wordt verzorgd, is er slechts een jaarlijks, op 1 januari vast te stellen bedrag beschikbaar voor uitkering. Voor het melden van een overlijden kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de medewerkers van ons Service Center Uitvaarten, tel

13

14 V Uitvaartverzekering in diensten 2074/2075 VOLMACHTPRODUCT Productnaam Pakket van Vrij te besteden diensten bedrag Uitvaartverzekering in diensten ja 1.442, 02 Verzekeringspakket Deze verzekering bestaat uit een pakket van diensten en producten én een vrij te besteden geldbedrag. Met het pakket regelt u de belangrijkste zaken bij overlijden in één keer. Voor overige uitvaartkosten kan het aanvullende bedrag worden gebruikt of eventueel nog een extra Uitvaart Geld-verzekering worden gesloten. Bovenvermelde verzekeringspakket is een waardevaste pakketverzekering waarbij de omschreven uitvaart wordt uitgevoerd ongeacht de kosten op dat moment. Dit betekent dat de premie jaarlijks wordt geïndexeerd. De keuze tussen begraven of cremeren is tot op het laatste moment mogelijk. De waardevastheid van de verzekering wordt gegarandeerd mits de stijging op het moment van overlijden niet meer bedraagt dan 3% gecumuleerd per jaar na einde premiebetaling. Dit geldt voor zover de verzekering op dat moment ongewijzigd van kracht is. Deze verzekering is te sluiten tot de leeftijd van 65 jaar (productcode 2074) of 85 jaar (productcode 2075). ln dit pakket zijn de volgende diensten en producten verzekerd: het aannemen, regelen en begeleiden van de uitvaart door een Monuta uitvaartverzorger; bewijs van overlijden; de laatste verzorging van de overledene; de uitvaartkist die hoort bij dit pakket; 02-01

15 V 02 het overbrengen van de overledene van de plaats van over - lijden naar de woonplaats in Nederland (werelddekking); opbaring in een uitvaartcentrum van Monuta of verzorging van een thuisopbaring; het op de dag van de uitvaart overbrengen van de overledene van het opbaaradres (eventueel via de kerk) naar de plaatselijke begraafplaats of het dichtstbijzijnde crematorium binnen een straal van 20 kilometer (extra kilometers zijn mogelijk tegen meerkosten). De overledene wordt overgebracht in een rouwauto in een kleur die bij Monuta gebruikelijk is in uw regio; een volgauto voor vier personen in een kleur die bij Monuta gebruikelijk is in uw regio. Als gewenst dan wordt de familie binnen de gemeente opgehaald en weer thuisgebracht binnen een straal van 20 kilometer (extra kilometers zijn mogelijk tegen meerkosten); het benodigde aantal dragers, maximaal zes; 75 luxe rouwbrieven, inclusief postzegels; 75 luxe dankbetuigingen, inclusief postzegels of 100 luxe bidprentjes; een verzendset voor het rouwdrukwerk; condoleanceregister; een vrij te besteden bedrag van 1.442,00 voor aanvullende uitvaartkosten. Dit bedrag kan bijvoorbeeld worden besteed aan notariskosten, grafrechten, de koffietafel of andere niet binnen dit pakket opgenomen kosten. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld; een ongevallendekking van 2.500,00 bovenop het vrij te besteden bedrag. Dit bedrag is alleen beschikbaar als het overlijden een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een ongeval zoals omschreven in de polisvoorwaarden; rechtsbijstand voor de gezamenlijke erfgenamen als zij een geschil hebben met een derde dat te maken heeft met het overlijden, zoals omschreven in de polisvoorwaarden; nazorg door een uitvaartverzorger of uitvaartconsulent; Monuta Nazorgboek

16 V Als er geen gebruik wordt gemaakt van onderdelen van het pakket, dan vindt er geen uitkering in geld plaats. In plaats hiervan wordt de compensatiewaarde van deze niet afgenomen onderdelen verrekend met de overige uitvaartkosten boven het vrij te besteden bedrag. De compensatiewaarden worden jaarlijks op 1 januari vastgesteld door Monuta. 02 Wordt de uitvaart niet door Monuta verzorgd? Dan worden de verzekerde producten, diensten en het vrij te besteden bedrag niet uitgekeerd. In plaats hiervan wordt er een bedrag over - gemaakt aan de hand van de uitvaartnota( s) die wij ontvangen. Monuta bepaalt jaarlijks de hoogte van dit bedrag op 1 januari. Vrij te besteden bedrag Het vrij te besteden bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor persoonlijke wensen en overige uitvaartkosten, zoals: grafmonument, grafrechten, grafonderhoud; crematiekosten, asbestemming; een andere kist; aanvullende diensten en/of producten: advertenties, kaarten, volgauto s, een koffietafel, livemuziek of een foto-/videoreportage van de uitvaart. Kinderverzekering Kinderen zijn gratis meeverzekerd vanaf 20 weken zwangerschap tot 30 dagen na de geboorte. Hierna kan de kinderverzekering gratis worden voortgezet tot het kind 18 jaar wordt. Om voor deze aanvullende kinderverzekering in aanmerking te komen, moeten de kinderen wel worden aangemeld en moet er een gezondheidsverklaring voor het kind worden ingevuld. Tevens dient de polis van één van de beide ouders tenminste drie maanden te lopen om voor de uitkering in aanmerking te komen

17 V 02 Premieberekening voor de Uitvaartverzekering in diensten Vanaf pagina vindt u de premies voor de Uitvaart - verzekering in diensten. U kunt zeer snel, eenvoudig en nauwkeurig premies berekenen via de programma s MonutaNet, Mona Lisa Express of via VPI. Er gelden geen verschillende tarieven meer voor mannen en vrouwen. De genoemde premies zijn maandpremies: de opslag voor termijnbetaling is hierin opgenomen

18 V Uitvaartverzekering in diensten 2074 Eindleeftijd 65 Leeftijd Premie Leeftijd Premie jaren per jaren per maand maand 0 3,52 1 3,56 2 3,63 3 3,72 4 3,80 5 3,90 6 3,99 7 4,09 8 4,20 9 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 02 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. Tarieven gelden van t/m

19 V Uitvaartverzekering in diensten 2075 Eindleeftijd Leeftijd Premie Leeftijd Premie jaren per jaren per maand maand 0 2,73 1 2,74 2 2,78 3 2,83 4 2,88 5 2,94 6 2,99 7 3,05 8 3,11 9 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies Tarieven gelden van t/m

20 V Uitvaartverzekering in diensten 2075 Eindleeftijd 85 Leeftijd jaren Premie per maand 62 17, , , , , , , , , , , , ,94 02 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. Tarieven gelden van t/m

21

22 Verzekeringspakketten 2077/2078/1700 Productnaam Pakket van Aanvullend diensten geldbedrag Uitvaart Basis-verzekering ja 2.500, Uitvaart Plus-verzekering ja 4.000, Uitvaart Top-verzekering ja 5.500, Uitvaart Flexibel-verzekering ja 1.500, tot , 03 Verzekeringspakketten Er zijn vier verzekeringspakketten: de Basis-, Plus-, Top- en Flexibel-verzekering. Deze verzekeringen bestaan uit een pakket van diensten en producten én een vrij te besteden geldbedrag. Met het pakket regelt u de belangrijkste zaken bij overlijden in één keer. Voor overige uitvaartkosten kan het aanvullende bedrag worden gebruikt. Het bedrag waaruit de klant kan kiezen is 2.500,, 4.000,, 5.500, of is zelf te bepalen tussen 1.500, en ,. Bovenvermelde verzekeringspakketten zijn waardevaste pakketverzekeringen waarbij de omschreven uitvaart wordt uitgevoerd ongeacht de kosten op dat moment. Dit betekent dat de premie jaarlijks wordt geïndexeerd. De keuze tussen begraven of cremeren is tot op het laatste moment mogelijk. De waardevastheid van de verzekering wordt gegarandeerd mits de stijging op het moment van overlijden niet meer bedraagt dan 3% gecumuleerd per jaar na einde premiebetaling. Dit geldt voor zover de verzekering op dat moment ongewijzigd van kracht is. Premiebetaling tot 65 jaar (productcode 2077/1700) of tot 85 jaar (productcode 2078/1700)

23 03 In de Basis-, Plus-, Top- en Flexibel-verzekering zijn de volgende diensten en producten opgenomen: persoonlijke begeleiding door een Monuta uitvaartverzorger, ook na de uitvaart; de laatste verzorging van de overledene; de uitvaartkist die hoort bij dit pakket; vervoer van de plaats van overlijden naar de woonplaats van de overledene, waar ter wereld hij of zij zich ook bevindt; vervoer van de overledene van het uitvaartcentrum (eventueel via de kerk) naar de plaatselijke begraafplaats of het dichtstbijzijnde crematorium; opbaring in het uitvaartcentrum of thuis; volgauto voor vier personen; dragers; 75 luxe rouwkaarten (inclusief postzegels) en verzendset; 75 luxe dankbetuigingen (inclusief postzegels) of 100 luxe bidprentjes; een ongevallendekking van 2.500, bovenop het aanvullend geldbedrag, als het overlijden een gevolg is van een ongeval; rechtsbijstand voor de nabestaanden als zij met een derde een geschil hebben dat te maken heeft met het overlijden; bewijs van overlijden, condoleanceregister en Monuta Nazorg - boek. Als er geen gebruik wordt gemaakt van onderdelen van het pakket, dan vindt er geen uitkering in geld plaats. In plaats hiervan wordt de compensatiewaarde van deze niet afgenomen onderdelen verrekend met de eventuele overige uitvaartkosten boven het vrij te besteden bedrag. De compensatiewaarden worden jaarlijks op 1 januari vastgesteld door Monuta. Wordt de uitvaart niet door Monuta verzorgd? Dan worden de verzekerde producten en diensten niet uitgekeerd. Het vrij te besteden bedrag wordt wel volledig uitgekeerd onder begeleiding van declaraties

24 Aanvullend geldbedrag De klant bepaalt zelf de hoogte van het aanvullende bedrag binnen het natura pakket. Het bedrag waaruit de klant kan kiezen is 2.500,, 4.000,, 5.500, of is zelf te bepalen tussen 1.500, en ,. Dit bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor persoonlijke wensen en/of overige uitvaartkosten, zoals: grafmonument, grafrechten, grafonderhoud; crematiekosten, asbestemming; een andere kist; aanvullende diensten en/of producten: advertenties, kaarten, volgauto s, een koffietafel, livemuziek of een foto-/videoreportage van de uitvaart. 03 Optierecht Het vrij te besteden bedrag binnen het pakket is niet geïndexeerd. Wel is het optierecht hierop van toepassing. Eenmaal per drie jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering, kan het vrij te besteden bedrag tot 10% van het oorspronkelijke verzekerde bedrag zonder gezondheidsvragen worden verhoogd. Als de klant gedurende zes achtereenvolgende jaren geen gebruikmaakt van dit recht, vervalt het. Het optierecht is niet van toepassing bij een medische leeftijdscorrectie, een wachttijd of bij klanten die ouder zijn dan zestig jaar. Er gelden geen verschillende tarieven meer voor mannen en vrouwen. Uitkering restbedrag Wanneer er een bedrag resteert na betaling van de uitvaartkosten wordt het restantbedrag overgemaakt naar de nabestaanden

25 03 Kinderverzekering Kinderen zijn gratis meeverzekerd vanaf 20 weken zwangerschap tot 30 dagen na de geboorte. Hierna kan de kinderverzekering gratis worden voortgezet tot het kind 18 jaar wordt. Om voor deze aanvullende kinderverzekering in aanmerking te komen, moeten de kinderen wel worden aangemeld en moet er een gezondheidsverklaring voor het kind worden ingevuld. Tevens dient de polis van één van de beide ouders tenminste drie maanden te lopen om voor de uitkering in aanmerking te komen. Premieberekening Uitvaart Basis-, Top- en Plus-verzekering U vindt de premies voor de Uitvaart Basis-, Top- en Plus-verzekering op de pagina s en verder. Premieberekening Uitvaart Flexibel-verzekering In het tarievenboekje vindt u als voorbeeld bij de Uitvaart Flexibel-verzekering een aanvullend geldbedrag van 7.500,. Indien uw klant een ander aanvullend geldbedrag wenst dan kunt u dit digitaal berekenen of de premie hiervoor bij ons opvragen. Digitaal premies berekenen U kunt zeer snel, eenvoudig en nauwkeurig premies berekenen via de programma s MonutaNet of Mona Lisa Express. De genoemde premies zijn maandpremies: de opslag voor termijnbetaling is hierin opgenomen

26 Uitvaartverzekering Basis, Plus, Top en Flexibel 2077/1700 Eindleeftijd 65 Leeftijd Basis Plus Top Flex jaren Premie per maand 0 3,89 4,60 5,30 6,25 1 3,92 4,63 5,35 6,30 2 3,99 4,72 5,45 6,42 3 4,07 4,82 5,56 6,56 4 4,16 4,92 5,69 6,71 5 4,24 5,03 5,81 6,86 6 4,34 5,14 5,95 7,02 7 4,43 5,26 6,08 7,19 8 4,53 5,38 6,23 7,36 9 4,64 5,51 6,38 7, ,75 5,65 6,54 7, ,86 5,78 6,71 7, ,98 5,92 6,87 8, ,10 6,08 7,06 8, ,24 6,25 7,25 8, ,37 6,41 7,44 8, ,52 6,58 7,65 9, ,67 6,77 7,87 9, ,83 6,97 8,10 9, ,99 7,16 8,34 9, ,16 7,37 8,58 10, ,34 7,59 8,84 10, ,53 7,82 9,11 10, ,73 8,07 9,41 11, ,95 8,34 9,72 11, ,17 8,61 10,04 11, ,41 8,90 10,39 12, ,67 9,21 10,75 12, ,93 9,53 11,14 13, ,21 9,87 11,53 13, ,51 10,24 11,97 14,27 03 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. Tarieven gelden van t/m

27 Uitvaartverzekering Basis, Plus, Top en Flexibel 2077/1700 Eindleeftijd 65 Leeftijd Basis Plus Top Flex jaren Premie per maand 31 8,83 10,63 12,43 14, ,17 11,04 12,92 15, ,53 11,49 13,44 16, ,93 11,96 14,00 16, ,34 12,47 14,60 17, ,78 13,01 15,24 18, ,27 13,60 15,94 19, ,78 14,22 16,67 19, ,34 14,91 17,48 20, ,94 15,64 18,35 21, ,60 16,45 19,29 23, ,31 17,31 20,32 24, ,10 18,27 21,44 25, ,96 19,32 22,68 27, ,90 20,47 24,03 28, ,95 21,74 25,54 30, ,11 23,16 27,20 32, ,41 24,74 29,07 34, ,86 26,51 31,15 37, ,51 28,50 33,50 40, ,38 30,78 36,18 43, ,54 33,41 39,28 47, ,06 36,47 42,88 51, ,03 40,08 47,12 56, ,60 44,41 52,21 62, ,95 49,69 58,42 70, ,39 56,28 66,17 79, ,36 64,73 76,11 91, ,63 75,97 89,31 107, ,58 91,67 107,76 129,20 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies Tarieven gelden van t/m

28 Uitvaartverzekering Basis, Plus, Top en Flexibel 2078/1700 Eindleeftijd 85 Leeftijd Basis Plus Top Flex jaren Premie per maand 0 3,35 4,02 4,69 5,58 1 3,35 4,02 4,69 5,59 2 3,41 4,09 4,78 5,69 3 3,46 4,16 4,86 5,79 4 3,52 4,23 4,95 5,90 5 3,58 4,31 5,04 6,02 6 3,63 4,38 5,13 6,13 7 3,70 4,47 5,24 6,26 8 3,76 4,55 5,34 6,38 9 3,84 4,64 5,45 6, ,91 4,74 5,56 6, ,99 4,83 5,68 6, ,06 4,93 5,80 6, ,15 5,04 5,93 7, ,23 5,14 6,06 7, ,32 5,26 6,20 7, ,41 5,38 6,34 7, ,51 5,50 6,49 7, ,60 5,62 6,64 7, ,71 5,75 6,80 8, ,81 5,88 6,96 8, ,92 6,02 7,13 8, ,03 6,17 7,30 8, ,15 6,32 7,49 9, ,27 6,48 7,68 9, ,41 6,65 7,89 9, ,55 6,82 8,10 9, ,68 7,00 8,32 10, ,83 7,19 8,55 10, ,99 7,39 8,80 10, ,16 7,60 9,05 10,98 03 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. Tarieven gelden van t/m

29 Uitvaartverzekering Basis, Plus, Top en Flexibel 2078/1700 Eindleeftijd 85 Leeftijd Basis Plus Top Flex jaren Premie per maand 31 6,32 7,82 9,31 11, ,50 8,04 9,58 11, ,68 8,28 9,87 12, ,88 8,53 10,18 12, ,09 8,79 10,50 12, ,31 9,07 10,84 13, ,53 9,36 11,19 13, ,77 9,67 11,56 14, ,02 9,98 11,95 14, ,28 10,32 12,35 15, ,56 10,67 12,78 15, ,85 11,05 13,24 16, ,16 11,44 13,72 16, ,49 11,85 14,22 17, ,83 12,30 14,76 18, ,19 12,76 15,32 18, ,58 13,25 15,92 19, ,98 13,77 16,55 20, ,41 14,31 17,21 21, ,86 14,88 17,91 21, ,34 15,49 18,65 22, ,84 16,13 19,43 23, ,37 16,82 20,26 24, ,95 17,55 21,15 25, ,56 18,32 22,09 27, ,22 19,16 23,11 28, ,92 20,06 24,20 29, ,66 21,01 25,35 31, ,47 22,03 26,60 32, ,33 23,13 27,94 34,34 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies Tarieven gelden van t/m

30 Uitvaartverzekering Basis, Plus, Top en Flexibel 2078/1700 Eindleeftijd 85 Leeftijd Basis Plus Top Flex jaren Premie per maand 61 19,26 24,32 29,38 36, ,27 25,60 30,93 38, ,36 27,00 32,63 40, ,57 28,53 34,49 42, ,89 30,21 36,53 44, ,34 32,05 38,77 47, ,95 34,10 41,25 50, ,74 36,38 44,02 54, ,74 38,93 47,11 58, ,00 41,79 50,59 62, ,56 45,05 54,54 67, ,48 48,76 59,04 72, ,85 53,03 64,21 79, ,77 58,01 70,25 86,57 03 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. Tarieven gelden van t/m

31

32 Uitvaart Geld-verzekering 1701, 1702, 1703 en 1704 De Uitvaart Geld-verzekering kent twee verzekeringsvormen: 1. kapitaal; 2. kapitaal met naturaclausule (op basis van declaratie) V Tariefcodes: 1701, uitkering in kapitaal (één en twee levens); 1702, uitkering op declaratiebasis (één en twee levens); 1703, koopsom, uitkering in kapitaal (één en twee levens); 1704, koopsom, uitkering op declaratiebasis (één en twee levens). 04 Algemeen De Uitvaart Geld-verzekering kan worden gesloten op basis van één leven of op basis van twee levens tegen premiebetaling of tegen koopsom. Het minimaal te verzekeren bedrag is 1.500,, het maximaal te verzekeren bedrag is ,. Verhogingen zijn mogelijk vanaf 1.000,. Het verzekerde bedrag wordt direct uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde(n), eventueel op basis van declaratie. Extra voordeel Als de uitvaart wordt verzorgd door Monuta Uitvaartzorg, dan wordt er een korting gegeven op de uitvaartnota. Deze korting bedraagt 10% van het verzekerd bedrag op de betreffende polis. Is het verzekerd bedrag bijvoorbeeld ,, dan bedraagt de korting 1.000,. De korting bedraagt nooit meer dan de uitvaartnota en wordt verstrekt door Monuta Uitvaartverzorging N.V. Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op de korting met het certificaat dat gelijk met de polis wordt verzonden. Het certificaat dient dus goed te worden bewaard

33 V Optierecht Eenmaal per drie jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering, kan het verzekerde bedrag tot 10% van het oorspronkelijk verzekerde bedrag zonder gezondheidsvragen worden verhoogd. Als de verzekerde gedurende zes achtereenvolgende jaren geen gebruik maakt van dit recht, vervalt het. Het optierecht is niet van toepassing bij een medische leeftijdscorrectie, een wachttijd of bij klanten die ouder zijn dan zestig jaar. 04 Er gelden geen aparte tarieven meer voor mannen en vrouwen. Kinderverzekering Kinderen zijn gratis meeverzekerd vanaf 20 weken zwangerschap tot 30 dagen na de geboorte. Hierna kan de kinderverzekering gratis worden voortgezet tot het kind 18 jaar wordt. Om voor deze aanvullende kinderverzekering in aanmerking te komen, moeten de kinderen wel worden aangemeld en moet er een gezondheidsverklaring voor het kind worden ingevuld. Tevens dient de polis van één van de beide ouders tenminste drie maanden te lopen om voor de uitkering in aanmerking te komen. De hoogte van het verzekerde bedrag voor kinderen is gelijk aan maximaal het hoogste verzekerde bedrag van (één van) de ouder(s). De uitkering vindt plaats op declaratiebasis. Dit product is ook in volmacht te sluiten

34 V Uitvaart Geld-verzekering 1701 en 1702 Eindleeftijd 65 Leeftijd jaren Premie per maand 0 1,80 3,04 4,27 5,51 1 1,81 3,05 4,29 5,53 2 1,83 3,10 4,37 5,64 3 1,87 3,17 4,47 5,77 4 1,90 3,23 4,56 5,90 5 1,93 3,30 4,66 6,03 6 1,97 3,37 4,77 6,17 7 2,01 3,44 4,88 6,32 8 2,04 3,52 5,00 6,48 9 2,08 3,60 5,12 6, ,13 3,69 5,25 6, ,17 3,78 5,38 6, ,22 3,87 5,52 7, ,27 3,97 5,67 7, ,32 4,07 5,82 7, ,37 4,18 5,98 7, ,43 4,29 6,15 8, ,48 4,40 6,32 8, ,55 4,52 6,50 8, ,61 4,65 6,69 8, ,68 4,78 6,89 9, ,74 4,92 7,10 9, ,82 5,07 7,32 9, ,89 5,22 7,55 9, ,98 5,39 7,80 10, ,06 5,56 8,06 10, ,16 5,74 8,33 10, ,25 5,94 8,63 11, ,35 6,14 8,93 11, ,46 6,36 9,26 12,16 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies. 04 Tarieven gelden van t/m

35 V Uitvaart Geld-verzekering 1701 en 1702 Eindleeftijd Leeftijd jaren Premie per maand 30 3,58 6,59 9,60 12, ,70 6,84 9,97 13, ,83 7,10 10,36 13, ,97 7,38 10,78 14, ,12 7,67 11,23 14, ,28 7,99 11,71 15, ,45 8,34 12,22 16, ,63 8,70 12,77 16, ,83 9,10 13,36 17, ,05 9,52 14,00 18, ,28 9,99 14,70 19, ,53 10,49 15,45 20, ,80 11,03 16,26 21, ,10 11,62 17,15 22, ,42 12,28 18,13 23, ,78 13,00 19,21 25, ,18 13,79 20,40 27, ,62 14,67 21,72 28, ,11 15,65 23,19 30, ,66 16,75 24,84 32, ,28 17,98 26,69 35, ,98 19,39 28,81 38, ,79 21,01 31,23 41, ,73 22,89 34,06 45, ,84 25,11 37,38 49, ,17 27,76 41,36 54, ,78 31,00 46,22 61, ,80 35,04 52,27 69, ,38 40,20 60,02 79, ,81 47,06 70,30 93, ,59 56,62 84,65 112,68 De premies worden berekend op een leeftijd in dagen nauwkeurig. De uiteindelijke premie kan daarom afwijken van de bovenstaande premies Tarieven gelden van t/m

Informatie Verzekeringspakket Cliënt

Informatie Verzekeringspakket Cliënt Informatie Verzekeringspakket Cliënt 1. Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren 2. Collectieve Inboedelverzekering 3. Uitvaartverzekering 4. Rechtsbijstandverzekering 5. Ziektekostenverzekering

Nadere informatie

sta midden in het leven

sta midden in het leven Onderlingehulp Verzekeringen Postbus 3780 7500 DT Enschede Telefoon: (053) 4838 838 info@onderlingehulp.nl www.onderlingehulp.nl { Ik} sta midden in het leven Versie juli 2015 Inhoud Een korte uitleg over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal!

Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal! Monuta Uitvaartzorg. Uw wensen centraal! Welkom bij Monuta Uitvaartzorg- en verzekeringen U gaat kiezen of heeft gekozen voor een uitvaartverzekering van Monuta. Een goede beslissing voor nu, met veel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering Natura Versie MN2010. Inhoud

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering Natura Versie MN2010. Inhoud Deze Bijzondere Voorwaarden staan geheel op zichzelf. Daar waar deze Bijzondere Voorwaarden in strijd zijn met de Algemeene Voorwaarden, is hetgeen daarover bepaald is in de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

elk einde is het begin van een mooie herinnering

elk einde is het begin van een mooie herinnering elk einde is het begin van een mooie herinnering kernfilosofie Monuta is de uitvaartinspirator die van elke uitvaart een mooie herinnering maakt en dit financieel regelt. Monuta is trendsettend inspirerend

Nadere informatie

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde wat kost mijn uitvaart? Met de Uitvaartkostenmeter helpen we u de kosten van uw uitvaart op een rij te zetten. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Zo maakt u de plechtigheid persoonlijk Wat komt er allemaal bij een uitvaart kijken? Kies voor een afscheid dat bij u past. Iedere uitvaart uniek

Zo maakt u de plechtigheid persoonlijk Wat komt er allemaal bij een uitvaart kijken? Kies voor een afscheid dat bij u past. Iedere uitvaart uniek www.yarden.nl I N S P I R A T I E V O O R U W U I T V A A R T Zo maakt u de plechtigheid persoonlijk Wat komt er allemaal bij een uitvaart kijken? Kies voor een afscheid dat bij u past Iedere uitvaart

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart Uitvaartverzekering verzekerd van een verzorgde uitvaart inhoud Waarom een uitvaartverzekering? 3 Wat kost een uitvaart eigenlijk? 3 De DELA Uitvaartverzekering 3 De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02 Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden.

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden. Uitvaartverzekering Proteq Uitvaartverzekering Directe uitkering in één keer bij overlijden. U staat er liever niet bij stil, maar naast veel verdriet kan een overlijden ook financiële problemen met zich

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Een nog veel hoger percentage

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart Uitvaartverzekering verzekerd van een verzorgde uitvaart inhoud Waarom een uitvaartverzekering? 3 Wat kost een uitvaart eigenlijk? 3 De DELA Uitvaartverzekering 3 De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom)

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2010.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

EEN NADERE KENNISMAKING

EEN NADERE KENNISMAKING UITVAARTVERENIGING EEN NADERE KENNISMAKING UITVAARTVERZORGING SEDERT 1931 Als het leven eindigt... Na het overlijden van een dierbare breekt voor de nabestaanden een moeilijke tijd aan. Een periode met

Nadere informatie