Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7 ONDERRIGT \ OTER HET OEWIGT DE GEBALTE EN DEN PRIJ8 YAK GOUD EN ZILVER kaal pe fraksche en bollamdsçhe wettem n geb"uiken; Met de nodîge vêroelijkings-tareut?oor het TRoisçH-cn het kâ"aat-oewiot met de kilogramme; voor de oehalte^ en voor de prijzes in ouldens en in francs* ^ t" o a X j V-' jfuïvav SWINDEN BOOGLEEBAAR TX AMSTERDAM» ENZ P DEM HENGST en ZOOl^T CHAKOUION en den H 96»T

8 I - " y

9 *^'ëwigtvan GOÙD en ZILVêR il)befluit van den aglten Maaft 181^9 ^^^f^ ijne Majefteitde KoQing der Nederlandeô bevolen dat de éénheid van hct nieuwe Oô«wigt fystematischkilogramme gefioemd^ ittgevolge de Wer van* 21 Augustus i8i6" detl caaro zal dragen van pond^ in het frabsch * LIVRB Dat het tieûde gedeelte van âat l^dtio (of Kilogramme) /ysteoiatischgenoemd Htctô^ gramme^ den naamzal dragen van ons^ id het fransch oncs Het honderfte gedeelte\ (of de Ùéêagram* me) dien van l/ool!) in het'franscfi gros Het duizçndfte gedeelte (of ào Orammé) dien van wiotj s In het fransch e s t b r L i n 0 Eindelijfcdat het tien- duizendfle /gedeelte van het i»ond (^Kilogramme) of het tiende gedeehe van het Wigtjr dat is de Dééi^ gramme y zal gefioemd worden KorreIi ifl het fransch oraiif* IH' DIc blu4fe ichta den titel te»i«ur«ii

10 ? o ( i F-? «r *

11 * IN' ir o?'? tj b ' lûleidîdg: - ' " "ad2«u i ^ - - *-- ES"STB HOOFDSTITK * \? -^ Over hcttransch en het Tiooisch^ewigt * a VergcHjking Tan het*trooisch gewîgtmet Verklaring ch gebruilç vaa dei Tafeh ' ^ - y Verklaring en gebruik van 4e II Tafd -^-^ ij IJittegging en gebruik -van Ttifbi lllen IV-^^'-^ i4^ TWJBBB» BaOTDSTUX^ t Over de gefaalte en de prîjzen van Goud "" v: eji^ilver^ en de hobneelheid-^jog m - ied^n gegeven klomp briuq naar mace Tan^egehalte bcgrepen - «««2}^ i9 Over^Sfe gehdte'vaii fro^d 'en Zilverl «j-^ ^i^ ' ^Verklaring en gebruik van het eerfte gedeejte d«r V TaW "i ; ^t ^ ^ Verklaring en gebruik van het çe^fte gedeelte def vr TàftL \ -^'fl?* -Aigeinècnâ aaûmétking over de^ ge- ' ^? -Ovci den prijsvan het Gond en ZilvefJ '-^-^ 3a«Verklaring en gebruik vm het tweede gedeelte der V TafeL?' 37» Ver-

12 I N H 0 U D VerWaringcn gpbraîlrtan hpt twcfde gedeelte ^ det^vi TàfeL ; ; Bladz 3a «i Aanmerking over "Je prîjzen yan het Goud 'en ^Iver in de VI Tafel geftelf _ ^ :: 40 O verbrengîdg van den priisin Markçji ^ JÇ^rkiaring en gebruik vanï^àfa VII; ^ 43 ^V-crklaiîôgéiigelwuîk van Tafel VIIL 45 ^r ; O^er den pr5}d vàn g^even hoevcel- '^' heden Qpud of Zilveç : --^ 45 Verklaring en gebmik v«n Tafel IX 49 3 Over dè^bbevéelvéid fejns m eene bep2mp hopveelbeid btv»to bevat *t-^ 54 VerWaring en gebroîk van Tafel- X - 57/ Verlrianng en gebi;uîk van tafel XI ^-r / 6a pver^ TfaWènérs-karaa^^eîKdg^? **'' c- VcrWgpggn^e^niacviw^^ -^^^klaring an gebmik van dexiiî ""^ ^* '^ ' î' )??

13 ' 4 i"ii^ ONDE R R LG T '?^V«X HtT XS-ÈWIGT DE GEHJfLT* El*» *! TRIJS VA» GOU D EN Z I L VE R KAAR DE FRANSCHE ÇN HO L L i WP* ^ HJÇ WÈTTEN EN GEiRUlKEN V ' '» IN î- ^ J P IN O meer Dwr zicb allci hier te Jaiuie al langer zoo naar de Franfche Wetien en verordeningen begint te fchikken heb Wa gcoordeeld gèen ondiensc té zuuen doen aaaaiten4sehettrooi9th gewigt gebruiken zich met het tsù^ van Goud n Zilver t)f met den bandel van goudep ca zhvcren ipecien of gouden en zilveren werkea ophouden de Franfche gewigten te dœn kea» de hoeveelheid fijns m den prîjs der jaetalea * uictèdrukken; al het zelve mot onze gewigten^ en gebruiken 4)vereentebrengen en naauwkea'^f rige vergelijkings Tafels te bezorgen Ik -r- zal dan eers^ handelen over de vergelijking vaa het t^oisch en het Fransch gewigt: ^m tv^ic d^" over de wijze om de gehalte van Goud ea Zilver d^rz^lver prijzen en de 'hoeveelheid fijnsiû eenen bepaaden klomp hruîo begrepen A gclijk îtiede dé Franfche wijze cm de gehal- fie te uit-

14 ft Verklsr vanhit Franuh en TrQOhch gewi^t uîttedrukken : waar bij tk ttn dtrde een^woord zal voegen over het karaaugewigt der Juwelîers Zie daar m^ne bedoeung in clic Gefchrift: waafîn ]k duidelijkheid en zoo veel mogclijk kortheid zal betrachten EËRSTE HOOFDSTUK OVER HET FRANSCH E» HET TROOXSCH GEWIGt ^Igemeene uitugging vmn het Fratifcha gewigt $ I De eenheid ^an her Fransch gewigt draagt in bet DieuweMatenftelfel dennaainvan kilogramme Het wordt beftendig naar dctientatlîgeverdeeling^ m tiende hondefdfte en dui- ^nafte deelen verdeeld Het tîende gedeelce draagt den pasnn van hec^ togramme het^honderdfte dien van decigram-^ me (a) het duizendfte dien van gramme : welke gramme wèderoro de eenheid is vgor klei- Dere gewi^ten en insgelijks naar de lieniallige verdeeling wordt verdeeld Het tieiîde gedeelte van de gramme heet de-- C«) De Yoorzctfels èuat htso Itto bcteekcnen Tien» hoadtrdf daizeod (

15 Vàrklar van htî Fransch en Trûoisch gesfigt 3 ci^ramme /Yïtx honderdftc centigramme» het duizendfte milligramme (^) Van de milligramme gebruikt men 00k nog de tiende gedeelten : hoe wel men zoo veel île weet ia het esfaij te Parijs niet verder dan tôt 5 tienden van de milligramme gaat Men heefc dan zoo men wil tôt de uîtdrukkingen van gewigren drie eenheden : voor de geringfte gewigten de milligrammes ; en men kau zeggen b^ v» 367 mijligr^mmifis : vùot kleine de gramme ; en men zegt dît weegt 764 gram^ ffie^s» bij Y ofj764 grammes en 367 milligram^ mes: voor de groote gewigten de kilogramme 200 ver men wil zonder nieuwe b^namlng; bij v 17(24 kilogrammes : heriicnvouwd van de kilogramme drsragt echter 00k defi ûttaài van mijriagramme (j) 1 In de decimate of tiemahî^ tettûhi; «wofâcn de onderdeelen 9 of décimale breuken het gehee] enkel door eene "'vp () aigefooden: zoo dat men de opklimming der reeds genoemde vaa ge- "'Jf)D2 vootzetfcls (fec/ ce/iff mllu beteekcncn ticn- (Ic hodderdfte» duizcndllc gcdceljtcn icj M'^n^^ ticddui^end: en in de daad de kilogramme icco grûmmit bcvactendc " ^ai dçszelfsticnvonwd» of d«mtjthgra?nnu iooco grammu bcvattea A a '

16 ? 4 \^ ^ \ T^erhlarvanhetFranscheh TrooîuhgewlgK fe^vîgten auius zoude uitdrukken: de Griekfche g Qf de y gcbruikendc om de grammes te doen kendenvçrmks de leiter g- * of'^k voor greimn in g^ebruiki^- Voor kilogrammes zal ik de aanwijïins; ky gebruiken ' ' ^j^vkbnéegrammsfqtmilligr o 001 at ^o ;OOi ^ 200- ^-^ ofde^^^fogr loô''' of 'iôa^ood lôoo oïde kilagr looa oficx» 000 of 00I9 1^^ e9z9ayportsin aile gevallen pj5rh?l^«s 5»lr?^^ l"et el«enen^ Sgr^^^stn 456 d\xizetïûiïqn^oîmwigra0tfhes; m^^y -^3^ «û aawiuwtecî^ ppr^'âildgrai^mei^ en - 1:3(5 : duftfôndten v»ft de kéiogr^mme i datis isf^ff^^^-^ fff"?^: en îi4ô5''^";^34f 4*1 aandaidé» «4^5 ^û 5^34 inimgfmfnef'" zondet-d«t- *^ -Wef^tohoove» ' V^gen «2 kilogrammes^ en 405 "c Mon kaiileet gr^fj^meji zoa ver tellenals Ine^ wil 3 Uit de wyze waar ap raen de décimale bteùkeû opfchîîjfîvolgt het^ d«oien bet tienvonwd het hônderdvauwd "c van ecn^etal neeirt als men dc'ftîpéén of wèephatfeb "cv nauji-

17 Fèrklat van het Fransch entroaisch gewtgt 5 naar de reuter hand vcrfchuift: en integendeeu het' tiende» hec honderdite gedeclte ait roen de ftip één^ ^wee of meerdere plaaifea saar de linkerhand verfchuift By? y ^ is M^S grammes en 93 4 milligrammes» 14059^34is %4ps9^ grammei en 34 csntigrammsi of 340 milligrammss Maar ^40593^-4^s j grammes en 4 decigram^mes or400 milligrammes integendeel îi4o «5934 ïs ^40 grammes et» s^-^millfgrammes en y is 24 grammes en 59^ mflligrammer met Y â cnz weîke tïentauîge breuken daar door ecn onge* ineen groot gemak in aire berekeningcn te weeg brengen; gelijkin het vervolg overvloedig blij- JLçn zal' J 4 Het Trooîsch gewlgt naar de Stad Troije in Champagne ^enoetnà^ is zederd averoude tijden hier te Lande bij het Muntwezen en in den handel van Goud en Zilver in gebruik Daar verdeeit men hetpond rn a marken : iedcr mark in 8 en dus het pond in 16 oncen: het once m aa engelfenr hec éirgelsîn ji azex2 A3 Met

18 ' 6 yerget van hit Fransch en TroahcX gew^gt ïlet Trooisck gâu^igf '^ în Vrteslaéd C^)'em ook in ecriioféîlndere plîmifeitdes Léhds hct an^ gemeen gewi'gt; h'eti'ewe ^(Jrdt ôrertil ^dôot éh^ ze ApothekérSy en Oôk àoàt veélc Nàtuurkutidi-?en doch naar eene tmdere venteeljng gcbmîktt van welke verdefcluig lufc"iddcr ( r5" nader ^ «: F^ergelijking y an het l!*r(joisfc?i*'gew%t iw^^ i/(^ kilogramme $ 5 De Heer lb fevre gjneau wijîcn de* Hecr AENEAE en ik wij hcbben gezamentîijk ^ te Parijg^ de nodige prqeyen gciiomen^ ora het Troùisch gewsgt met de kilogramme te vergelyjieh Ik had mij ton dien ehide viùx ipijn vertrck naar Parijs met een pond Troohch ge^-»igt voorzien^ met de uiterfte naauwkeurigheid voor my vervaardigd door den Heer nagel IJkei en Jufteerroeester Generaal der Troosfche gewigten hier te Lande en wel naar den Jùr-^ mata (jî [laper onder hem berustende en naar wejuen raen zich zederd meer dan eene Keuw in het Muntwezen bedient Ik heb na mijne tçruwkomst uit Parijs dat fchoone ftuk weder mvt vea Heer kagel y tegen den zelfden dor^ mant it) Ivkàs Oïdonn»nîic"Beck IV Tiu XIV Art- 3

19 * Vefkïarfn% van Tafel Jl j^ «wtkfe'vwgttckein^ eç: bevondciîd^t het daar ittedc'oveû naaii^keudg'als tp hecfc :? Wij bèbben- daû dooy ee» midden-getal uit zcer've^ieproeven» dîe:»lle tpt in dejohllioedlta^ dfenv 0"") riâtf:iictcpofiid Trooi$"h ^varen overcenkwam: zoo dac iietzeèye qiççs door d^ reis gelcden g^w^sf^fiçljivime Daarop fteutleh inijnevergetijliîngs^tï^rels* J 6 lîet oogmerk dezer^ Yafel ' is 'dat menrir ' zonucr^ï^oeke en met'enkele o{)telîing 'ioticfer' kuniien vinden^ hoe veet 'kilogrammes gram^ mes af onderdeelen daar van ecn gege^enr aantal pondcn of cnarken Trooisch hoe groot ook oncen ^engelien axel^ uitmaakt ledere bîàdzij'de^de twlniigfte uiigezondefdy beftaat uit twee deelen waarvan Vn iweede he«' vervolg is van het ettfte In de eerftc "^ in^ de iwçe e«rftc kolommen ftaat het Trvoisch ge^ wigt: in de volgende ^^et Fransch gewigt (1/- (e) VerH"deCIiig over tnstcn en gev^îgteni ( a38«a 4

20 t Pirklaring iran Tafet L îogrammes\ or^rampnès r of dçrzélvcr onder*^ deelen ) dat feiet hee TroQhch ^ewigt op de» zelfd n regd geftelé overeenkoam ' De Tafcl klimt op van aas toc aas ^ tôt ééner 0DCe toe r metï kart zelfr àe tiende en hon"^etdfte gedeelten vati a-acr «agaan in hethulptafelrjcî dat op bk a véé^r de eerfte Tafôl Itaat^^Van ééne once to^ vier marlien die 9p weinig oa ééne kilogramme^xiàxti^ajiiiqï^^ luimt éie Tafel vaa qnce tôt once r vcrvolgea» vsn mark tôt cnark toc loo marken of 50 ponden i daar u» van pond cot pondf tôt loa fj ; dan van honderd tôt honderd^ en van diuîzencf tôt dtrfeend pond Ik ben om llagtiger f2;eweest voor de kleine gewigten dan xoot de groote orn dac mcn in den bandel van ' Goud en Zilver» met kleîne gewigten het ineesjt te doen heeft S 7r Tôt vier marken tûe wordt de wa^rde van het Trookch gewigt uitgedrùkt in gram» mts en milligrammes i welke gelljk behoore C 2) door eene llip (;) van de grammes ge* fcheiden zyn: en daar te boven nog in tiende gedeelten van milligrammes : doch welke ik met eene kkine cufferletter^ achter eene ftreep ge^ ûeld heb cm te toonen dat men ze veilig immers in verre de mceste gevallen verwaarlozen kan» Bî}^ voorbeeld^ naast 19 engels 9 34 aasy*

21 ' ' ns92^^fetiiikâ^l/wil" - VerUarinz van Tafel L ^ âas ftnat în de kolom grammes 30376: "hf ^ 30 grammes en 376 duizendfted of mu(9* gramfftes ISJaasi 12 cng ï6 aaa vindt nïcn f^qd5 ï dair îs {^grammes ai$ fnnugrofn'^ fh'es efri yf/"naast i!2 eog iô aa^ ftaat?'*94t7lé dat 1s ig grammes ^i'f^\miîli^ram^es Mxai gebmikt tueû diô «J fîier dan moet men i«plàats van 417 hera(^rf 41"; irt'tttersdan neetnt lîechts men '^J te veéli daar ftïfen j 4f7*^c*bfaî-: kende y^"te weînrg Mdde nitnète '^ " '^te-ge-?vallêa^ "Waarin cie klc^ne t^^ffèr ^iinrer-tdé*"rfeep meer dan ij bétdyàagtvcrmeerdert mcn dezelve ti\(t g:ebmifcétiyev de- laaîfte Jetter vwr d«ftré^ JMec de eéntiekl'' - -i" " / 8 Van 5 markéh àf ^cn^ ir^ m kilè^ gràmmts K^l-afÂmés Qti^miilfgrammea ; bebôor-- Iijk-xick)f%eti^ftip'() van é ' grapim^s ff^çche^ien^ uitgcdriuut JVafîst :6o marken ftaat 14 kilogram-^ j ^es f 765 grsifmmas tn ^i miuigrafnmes : of^ 4^65''^ 6^3^ v'-aoô ftieû ide muigrammeê op een gewigt van ^30 fe - ' ; n!èbr^k van àè' Tèp^flé Tafkr- 9 Wanneer_men een gegcven gti^xtrootsch gev^igt ^tot grammes wil herleidèh vindt betzctve \olkomeri en zonder eenige optelling toc éène ance toe;^' vààx "getallen«fer boven tôt men -- -r "^ ' '»A^ *4'-*4'iaî«^

22 Nafist lo Getrutk VAn Tafel h 4 marken moec tnen ééne opteliing daarns meer dan ééne gebruiken I voorbeelp 15 Engelfen 14 aas boe veel grammes? Naast 15 eng 14^ aas ftaat jn de kolom gr^mmes S13743: 23 grammes çn 743 msliàgrammes is daii hec gevraagde zonderde ^ van ééne milligramme medetetellen II voorbeeld 3 Mark 5 oncen "^aas hoe veel Fraosch gewigt maakt het? 3 mark 5'oncen fkaat 19 engv 89a^054 -^r- Jp eng 6 aas ap 511 fom 921 5^5 9fti grammes en 56s mllligramm is he( gevraagde* III VOORBEELD 2 mark 7 oncen 15 engels^ 13 ans 9 hoe veel grammes? Naàst a mark 7 oncen ftaat 707^491 [a ' 15 eng 13 aa$ ^3 ôpsja ; fom ^f 731 grammes 186 mlliigt en zoomen wuig IV VOORBEELP 19 Mark 6 once» 14 eng 17 aas hœ véiel kilogrammes? Naast 19 içark ftaau 4-675^593 6 oncen eng 17 'aas aa 349 fom dat is 4 kilogrammes en 881 grammes 505 tnflligrammes : of m«v

23

24 valt fs Gebruïk van Tafel L d ^0661 khogi'ammes eh 509 grammes rtet ene br^uk die hier verwaarloosd kan worden : doch dan moet men ( 7) 510 grammes nemen il ïfet dan ligt aile lioeveeljicden Trootsch gew igt -giqoi of klcin in kilogram^ tnes en grammes te vôranderen Opwllingen kan men" iiiet vernrgden of de Tafeh moesten ongeroeen onatlagtig en ;daar door zc^pr - riviai zljn Om «ot çen tg van aas tôt «as te komcn zouds men regels of à 50 rejçelsop ie«éere bl4vizyde cneer dam 304 blad'^u'^çn podig hebben; l"at ItâaD voor hogereg^autîq^ ' Jk heb geoardcel4 hier ^ tôt het gr^q ioe ^Ile^ optelling te moeten vcxm^deo? uit -hoqfde vao* hjpt gebruik der kleine gewiljlcd in het Muptwezen en in den handel vaa Goud en Zilvcr Ikt heb tot^iop bij marken geteld_ gmll gaai in zijn Gond-BM^^if en in zijn ^sja:j'b'/:'è niet v^îder: en hpç-groot ookdie boekenziin érmijdc njenier g^n QptclliDgen Verdcr gaik bij ponden: het nodige echter onder jedere bladzijde ftellqnde om op (chiod is om aemakkelijk ecn gegeven getal azen lot eag^jfen^ çf engelfen tôt azen te hcriéiden f - de marken te doen letten: gelijk mede Oiider diç eerfte bmzijde ge- Ver-

25 voor Ferklartng vah de IL Tafel $ la Gelijk de eerfte Tafel dient om gegevea Tromsck gewigt in grammes of overtebrèngen dient de twçede kilogrammet die het omgekeerde is vande eerfte om de grammes en der-* aselver veelvûuwden en onderdeelen tôt Trooisch gewigt te herleiden ' Daar één ^oxàtrooîsch gel^k is aan 4^12^ \On% C îi) of gelijk aan 0^ zoo volgt het dat ééne kilogr gelijk zal zyn aan^^^^^^^^» of aàn 2^0318(17: welke décimale breuk tôt 011- cén engelfen-en azen gebragtoplevert affiooûce To engolfen Sj-Jiazen : het geen in de prak** tijk ' 6 azen aangenomen kan worden Op dit 'grorid!3iegîn1vliâde tweede Tâfel gevestigd 13 Indien mon bij milligrammes tôt de ki^^ hgramme toe hadt willen opklimmen zoude men één millioen regels nodig gehad hebbeâ^ ]k heb om te bçkorten genoegfaam geôordeeld van milligramme tôt milligramme te gaan tôt één centigramme toe Daar na ga ik?van centigramme tôt centigramme^ tôt de gramme toe: en daar na van gramme tôt :gram^ me tôt 1000 grammes» dat is tôt de kilogram^ me Tôt d^ gramme heb ik met duizendften van B azett

26 ? f behoorîpc 14 P"etklar$ng van Tafel IL azen geteld : daar na Iwnderdften: welke breuken tôt de kilogramme met inet ftippen van het geheel gefcheiden en bovendieii mec een kleinere letter gedrnlct'z^n Boven de kho^ gramme» ga ik van kilogramme tôt kilogram^ me» ailes in marken enx^ tôt loo marken uit-^ ^ bec bodige odder «an iedere bladzîjdegefteld 9 oœ gemakkelljk de marken tôt pond;en ^f de pondeû tôt marken te brengen; gelijk mede de oneqo tôt engelfen ; de engelfen tôt azen Ik heb dese Tafel omflagtiger moeten mak^a don de «erft"s; om dac men in deze niet gei^ îa gène 9 door eene enkele verplaatfiagvan de ^p van 100 duizend of ]ocoo qx\z maken kan De oi^ujknamige niet drukkende: en daar na in ponden Ik beb eci^- tientjuligeverdeelittg van bet pond in lâ oncen y van het once iu oo engemen van bet engels ^n 32 l^ea belet zulkfi Gebruik van de IL Tafel 14 Het gebroik van deze Tafel valt in 't 60g Voorï"eeklen zallen het genoegftam doen Imneiu ^ t L YOOB- /

27 IIL voorbeeld 76 kilogrammes en 458 gratta Gebruik van Tafel IL 15 IvooRBEELD 0^456 of 456 milligrammes hoe veel azen? "^^ Naasto45 oî^s centigrammes Ad3i 9^363 * o oo6of 6 milligrammes ^2X o tas komtvoor 0^455 ; \ feadt men nog tiende gedeelten v^ mi/li^ grammes : bij v^: zoude men naist 7 met het verzetten vwi de ftip vom ^ vinden * a 015 en dos * 9503 II voorbesld Sio^ôîSf hot VM Tfooisek gewigtr 'Nzdst diagrammes ftaat 3mafk«on7cn3ôsk of-ô s cens igr ^» of 8^ miuigr ' a t6" loin 3 a * 0^6 het antwoord is 3 mark 1 on 8 en li az en ^fc ' «?tfj# hoe yeel Trooisch gewigtf 1g O E A Naast 7t5 ^//^^r ffaàt^ x 458 g^ammeà \ (?) oç?*^fom !^ IV voofi-' ""^) Namdi^k 1 maïkv 6 cmcen ; 4ai û 14 osc^ii

28 ' IV ' l6 Geèruik van Tafel IL voorbeeld 9ti5 kflog)ty'hoe veel g? œ O E A Naast 9000 Ulogr fkaat isyîisô Û03 a f 30 7~ia ^ a of in een rondgetal En zoo vflîpïts ^n alte gey^llen Uitleggsngyande IIL en U^^ Tafel Er is re«ds hier boven ( 4)'gezegd dat o^ «e /Appthçkers l\ec Trooisch gewigt gebruiken: dan zîj verdeelen het op eene andere wijze : te ' weten'de once^niet in çogelfen en azen maar în draçumen fcrjugelsen greinen Eene pnee lioudt bij ben 8 drachmen ; çen drachme 3 Çcrupels;' ieder fcmpel sio greinen: zoo dat een drachme 60 greinen en een once 480 greipen (/") houdt disgr dezelve 640 azen hevat De ;C/" Te Çarijs verdeeldc men het mark gewigt ^ waar jyaû- het poad met 489^^591 ûvcrcenkomt» en derhal* towen 3*^3 of6cy ^^» ^' i 63J pei ccutligter is dan ons Trooiscb ^ond ^ insgelijks in 16 oncen; iedcr once in 8 drachmcn aldaar gros genoemd ; iedcr gros 3 fcrupels 00k genoemd deniers maar ieder d^nier niez in 2o»doch in 34 greinen: OQ!dat aldaar een once 676 greinen bevactede: en derhalve al \Yarcn de ponden evcn in

29 UitUgging van Tafbl lu en JF" 17 De gieinen ^n dan lot de azçn als 460 tôt Bo als 4 tôt 3: en dus is îd een grein i ust' en een us 4 gtein" De Âpothekeis némeo is oncen voor één pond (g^ VerTcheide Nanuitkiindigea hebbeo ki bonne werken de z" an het Trooiich gewigt als de ;d : onder andejen 's ORAVËSANDI t en LtJLOFS (A) Ik heb derl ten einde nreer algemeen nui ils voor die vet- dcc- rven wigtig gewmit tmiâtn aog de PHljfths grbioed Hr deapothefcer» fleéhts 0 of J tmj da uni» be»«- (cn: op wellc verièliu nlec attljdbehaorllîkgelvt woictu rr) In Engeiand e*l"niik[ tnan o"d( Z"wlieA gttulpt au zwhrdct'm daa bct onze: bcdngcnite het once TraulKA «IdMr 31^01^51 : 13 od«cd imkta er btt pan^ Dît: In dtn hindcl wordi er hec/once veidteld in ao pennlja evco als bij oaa in 10 eogeu: en Icdcr pennif in 34 gfcnien- dm hêt selteel sb"a i» 4lio gielnta Bf dt Apoihektn Id ^i%e4ti]d' wôrdc hec once Troeild nu cvcd bjj eos in E drachmen l«der dncbve in 3 fcrnpeti icder fcmpel in ao greioen: en dus in )"e" geheel oric in 4 b rréinen 1 bat Eoielsck oan TfMlHA la Uataat An si par tna zvmtder^ hee anik dse Jli«r'DJCT Itt-j^komc CÀ) Grondbeg d» WijnrdeiknBJe' { 103»3

30 i8 tjiîhiging van Tafd III en IV» deeling van het Trootsch 'gewtgt te moeten Ojpmî^ken» Van andere verdeélîngcd onder een woord zeggen^ zal'ik hier f^erklaring en gekruik y4» 4e is^^x^è/ S i6 Dezelve geefc op grein h\ grein tôt 60 greinen toe en daar na "van d'racbma toc drachma tôt la drachmen dat îs toc andérhalt Oûce^ hoe vecl grammes p milligrammes en «elfs tienden ' van milligrammes " met een bepaald getal greinen of drachmen overeenkomc^ Zodanige Tafel behoefc ejgeniyic ni^c verdec dan tôt ééqg once te gaan ; uic hoofde dat de? ncen de zelwe'zijn als in Tafel i; en het; Terfchii enkel in de vcrdeehog van het oace j^laats heeft ^ I voorbeeld 6 drachmen 24 grein hœ veel grammes f Menvindt iû Tafel III naast 6 dtachmea ;5l3'''o7 a4greincn i 538 fom offt4 grammes en 608 milligrammes^ 04^60^ Mea zoude even gçmtkk^lijtc dte tiende of iliemere gedeettesh Tan het greta koniien ne^ Bien mec enkel de ftip te verzettëix: ($'^-"^^ IL VCKML-

31

32 " ' M F^âfktsripg en g^bruik van de V Tafci Naastas^r^wftaatln TafellY 6 Dr Gr^ - 30: centigrammes ^ milligrammes -/^ o«094 fom Antwoord 6 drachmen ^ 4"^ïf^g-r^?/» IL voorbield 754 g/'^ywwr^x Dr Gr Nwist 50a ftas^t ÎB Tûfel IV i^ a Q ai aoo 6 4 o8s" aot? I * 1 a 4a ^ * AfitWOôrà 114 oncen 4 drachmen;^ aa«n it Het 2ûl gesoeg zijn de vierde Tafel na te zien om- zicte te overtuigcn dat al zoude fflcû ninwneï i»*/%r^«iww^^ gebruaten awa ecftter geèn fei! va» tèâ ^isyofonmeiïc f va» ceit greîn aottdè begaao: ei" ^at «r m^it de '4:e0^ r^rsmmes te verveaaricfoztfâ fcîl'tàût i «em zoôde feègaaa wwd»» ûiet étds^ elumft ^ y /hoe veel drachmettea-gremeu? HOOFD-

33 ' H 0 OF D s TU K II ' J OVBR-DB GÊHALTB BN DE PRTJZZN YAH GOUD EN ZILVER EK DE BOE Y E BL-* J B ID FIJNS IN I BDEitFN OEOE-TBlt i K LOM 1* éruto NAAFLMATB YAK 1 DERZELVER OEUALTE BEOREFEN jp Twee zaken l^ehoren allen diq zich met sauntwezen of met den handelende bewerking y^n Goud en Zilver bemoejjen te weten; voox eerst de gehalte der ftoffen die z^behandelen:^ 0?: de prijzen van cène bepaaide hoeveelheid fijns en van het bruto naar cteszelfs alliage eu' wel zoo volgens de oude als voîgenrf def nieuwe uitdrukkîng De volgende Tafels Vari de V tût de XI zijn tôt die oogmerken dîenw tig Ik zal derzelver groûden înngting' -en gebruik uitlcggen ' ' m i^ Ovér de gehalte van Goud en Zilver " ^Oiêde wijulê van de^ ^h^*^^ ui^edft^kkjr^ ^s in iaraa^s of gennifigen e^ ia ^reifien^ 40 Het Esfaîj dîent om de gehalte der Me^» faîcn te bepafen d'i hoë"^écrêjri Gou» èri Z\ï^ ver en hoe Veel alliage rc^'bevattei^u'dftaroverte handeleb valt liîét in 'dns beftfek : '^iax}rtôebn

34 A^ Over de g^halte van Goud en Zilver tlleen de ^ijzen pm de^ehalte uktedrukken doen keniieri en onderling vergelijken i:w^/: gebfuiiftenf:daar toe tw?e verfchillend" voor he^ Goudde an* derr a^ooi vhietrziiyer:] - - MofLi geaft de gehakei van het; Goud op in karaa s eilin gteinen Volkomen fijqgoiid wordt Tooronderfteld vierentwintig karaats te houden: énîçder kara^t w^rdt în \i deèlen greinen gefiocind vèrdeeld: zoo dàx tiet volkomen fijtf Goi^d van 24 karaats of van a8s greinen poud van «23 Raràâts is Godd'van declen isjiî en 5J deel alliage Goud van aa karats 9 grei- is ;ïpn is coud van aa^l deelen fijn Goud en i^ deelen alliage op de 124 deelen waaruit het getuîelaltijd begrepen wordt te befta^n Pe gehalte van het Ziiver wordt uitgedrukc door' penningen en greïnen Volkomen fijn Zilver wordt gefteld uit iq pennhigen te'beftaan en iedere penning wordt in 24 deelen greinen genoemd vèrdeeld Zilver van 12 penningen of van ix^ greinen îs dan volkomenî fijn^:^- Tef vâû II penningen beftaat uit- it deekn fijn en I deel alliage: Zilver van 9 penn 13 grein bevat 9g deelen fijn en aj^ alliage ailes op la dçelen waar in het geheel verdedd wordt i%%ix H"^ :Yf^ dan 4ç uitdrukldpgçn der ge- hal-

35 ' Orer de gehaîte van Goud ^n ÈUv^ ^î halten van Goud en yan Zitvei' veift zijn voor de hoofddéeleû in overeen kôthen -zijechtet dat zij by de oncierdeelen bfeide het zelfde getal te weienuki281{greinenbeftaan Deze uitdrukkihgen 2ijn in de* behandeling lasrig i door verdeding" ielvbr'i^! door dé' verwisfeling der hoofddeelen en der ondercjeelisn r beftâande de hoofdieôlenvoor het Goud Jn/*f (karaats) die voor het Zilver in la^penningen); en de onderdeelen van het Goud in 34 (greinen) die van het Zilver in 11 (insgelijksgreinen): eti 3^ om dat de wootdeh Variais *^Hnib dà greinen nog in geheel andére 2iHnerienalé namèn van gewigten gebitiikt-worden De ge^» woonte alleen kan eenë zodanige verdeeling g * naaklijk of draaglijk doen voorkoraen v Nieuwe uitd'rukking der g^hau^i» duttxndjlen*'^ S aa De uitdrukking vsin gehalte 5s in het niéuw Matenftelfel ' vrij wat'eenvbnwdig'br Z^ is de zelfde voor het Gopdf en voor het Zilver Het volkomen fijn wordt y«ronderfteld uit duî' zçnd deelen te beftaan: en mén druktde gehalte in duizendften uit Dus Goud oî Zilver 'van ipo6 is volkomen fijn; Gond; of Zifvèr vari i"qo (gelijk de' Franfchè Muntéri) tievàt' 1?oo deelen fijn en xoo deelen âlfiïge^i'ojf'^' fâfa^eh\^ al-

36 414 N\"uirt u{tjrukk^der gehaîiejn duiztndfien idli^ge: Goud of ZUver van 754 is Goud of ZiU ver \yafijr in754 dçelen fijn en 246 deelen alliage* Peeze Taal is in aile ppzichten eenvouwdiger dan de oude; en gepaard met de vcrdëeling van het nieuwe gewigt dac ook'în duizéndftçaverdeeld is levert zîj voordeelen vaar over ûraks nader gefproken zal wordën op ^P^eè^etifkîng van de uitdrukking der gehaltt ' inkaraats» ofpenningen en in greinen niet die in duizenâflen: " - - $93 Paar nu yoçrtaan allés in de nieuwe T^si zal behoorea te gefehieden is het van belang de oude Taal Jn karaats^ of penniugen en m greineagemakkeli k tôt de nieuwe in duizendften overtel?rengen : en omgekeerd de nieu^ we in duizendften tôt xle oude Hier toe dienen de eerfte gedeelten van de V en van de VI Tafel De tweede gedeelten betrcffen den pr]js wçar over hier na ( 31) géhandeld zal worden ' Plsrklarwg van het eerfte gêdeeîte vi»n dâ " ' r Tdfel' In de eerfte kolom ftaat de gchalte'in greinen uitgejdrukt van groin tôt grein : d i* van ft88 tût X Wii roen^ gçlijk fomtijds gefchicd QOg toc 214? gedeelten van het grein pvergaan ' \ flqen

37 VerkLvan het eerjîege die lie van isf Tajela5" mçn gebruike het HulptafeltjeA op bu 5a; als bijvoegfel vôor de VTafel geftei4 In de tweede Icolçm worden de greinen voor het Goud in karaats en greinen en in de vierde worden zij voor het Zilver in penningen en jn greinen uitge4rukt;zoo dat het ligtvalt te zien dat atfçgreinen'bq v ovérôenkomen' met XXir karaats en f^tgreiftg"toav of'^toejtx?i penningctien 5 gijdn Zihreiri ôû dah dos /Goud \ Tan XXII karaats 5 gr en Zilver Tai) Xlpenn* " 5 gr 'inetalen z^n vaii één en het zeifile^ ; loij beîde 1^ fi^ bevattende : \ '; l In de nâddelfbeof is dé âerde^kdocn^^âaat^^ in daizendften nirgedruktdiq gel^ice njrelkemet 4 het getalgreinen -dat op de» zedfden tegel flaadi: overeenkomt Gond van XXII karaats en 5 ^ greinen is Goud van 934 (Juiiaendften y bevat derhalven 934 duî^endftea fijn)eat{5allii^/ i IJl heb om naiavjwkeurigét'te: wcrfc te^ gaan^:; de^ehalte tôt intiendra taiî;itui2feaîdfteti'iât dmkt; doch dô tiendenmeti e^eldcén^tlcjttefiî dqeji?etten en door eene ftip() van de rest afgefgheiden : ten einde te kl^rer te j^en zien^ - dat Tfi^ïidie^iendçn^n^iarwei^gev^lp Jcan'o^f gej)rûjkeng of en dit heeft^jee$tai plants ver* waarlo^qrgoiid My^^^l'k^raaf^ komt pveseen met 8993 duizendften : Zilver y ^ /[ -*'#?*

38 opl gceinen gebruikt!i6 Fer kl ran het eerftegedeelte van de V TafeL vaii X penn p gr : komt overeen met Zilver van duizendften: maar gebruikt înen de yf niet o'm reeds hier boven ( 3) bij eene andere redien moet men in plaats van 864 nemen 865 gelegenheid opgegeven; Qefruikvan het eerflegedei^lîeder V Tafei S^'25; Dit gqbniik w^st zich van zelven Men zéekc ATGOP het Qoad iû de if' kolonv dekarbau en* greirien of voor hftt Zilver in de v IV de pthningea en^ grsinen die opgegeven worden Het getal duizendften 4aairxnedeiOvereeûkomen- d^ft"a^ ïià%ali 4erâeL'kok"nau JDaar Jde Tafel vtn " ptàm totogrçin /gti9t^:behoeil pènnooit eeoige ; ' op^iiiidgj'te r mtiken^ dan wanneer: men oo{c ft4f deden iran difctt bi^ so de Hulptafel A Daar toe I vop"fise(ti){xgoud van XXI karaat 74 ^ gil^hoeq hoe Teel-bsdraagt het in dalzendften? In itafel-vw naast XXt kanam; 7 gr* ftaat ^99^ ïm hetl bljvoegfela» bl 5"J voor jf 07* ; fom pooioa bec gèen met verwaarlozing van ^gg dienietin aaiitoëtlong' komen eene gehalte van 900 op- Icvert/éii dus de gehâlte van aile de nièuwe Frâiifche Gôùden' eu ZilVefeii Munten (0 ' II VOOR- ^ i^^ Zic $2 S 7 van xn\jnoihknlgt ovtràzmunttn met

39

40 ' -? ^ i8 Verkl en^ebrùik van de Ï^L Tajil enz letter gedrukt om dat men ze meestal kan achterla en In de 'derde kôlo'm ftaan'vdor het Goud de *karaats eh dé )ennîdgenen in de vierde voor het Zilver de penningen en de greinen die de gtcinen van de tweede kolom uitmaken: noaar m^n moet wanneei men eeo ^^n die beide kplogîîpen gebruikt "iebçeuk^ ^^çjke bijdegjeinen ^y»»-^ fweede- Ita^t^daar bgvoegeç Bij v caast 492 duizendflen ftaat in de a? kolom 141:70 greinén / en dan in de derde XI karaiâts *9 gr'en in de vîerde V *penn ai greinen \jùtvlmoet de breuk 70vaBr-de i^ttb gr bjwe ç gr en Îj^^ de ai'gr Toegeh t otri het voile g;e*- to Xïlâhks ^g^"^: en -^ :^^eh V J"etei ài gr %n \j^tehebben/ *' '^ ^'' ' ' ^ ^ *fte ware voortgegaan zoude de Tafel uit looo "legelsbeftaan hebben : ik ben ora te'bek'oïcen ^aaf van a tôt a duis^endften voortgegaan : d^ "te ' veîligei'gefchiedènkoil\ végeris ^e ' '^keljgkheîd dèr-ïîi^utling "een opllag van het oog dat Meta 'zierirtitaiers ': rj'ïnâienttien yàn"iuiî5endft^tôt daîzend- getnak- tnet 479 duizendften aullen 'overeenkamen met greiùen: welk getal het midden is tusfchen en die naast 480 en 478 ftaan " J a8 Al verdervdaàr ik dé gtéîûecr uîtgedrùkt " heb

41 f^erkl ingtfrutjt yan 4* VI Tafht enz 9Ît lieb tôt honderd"ef of duizeadfte deelen toc y en fommigeti misrchien ilezelve tievei in 04! gedëelten uiigedrukt zoaden zien : heb Ik bet Hulptafèltje B op bl $0 opgefteld vaar in de 04^ gedeeice» van gteineo in decïnvle breuken berleid gevonden woideq Bij v fiel çeos dit VCD Tinde 978 gr d i 9 gr en yjj : men zoe- %t ia be^ Hulptsfeltje B: men zal zien dat 079s naast overkomt met -^^ oî 078 en dan naast die 07^3 ftaat 19 vieientwiatigliken ; men zal daa bebben a gr en g S9" Na deze verklaiing zal et in bet ffibruik dqr Tafel geene nwarighdd z^d ; vcmibeel* 4ea zutlen bec gebmik betet dao vi;le çooklen doea ^finen I voorfixbldi Hoe veel is in de oude Taal de gehalte vao Goud ot Zilver doot 968 uitgedrukt? ^ Ili zoêlc!j6? in tïe èeifte kblonv* daar naast ftaat in de tweede : indederde^xui^a^ In de vierde XI 14 '' '' Derbalven is de gehalte 378 ; gemeen: voorbetgoudrin hetb Icaraata» a gr ^j of zoo me iraailoqst XXIII karapts 3 gi ver^ XI pain 14 p-^is»'of 15 gjr^ owtbcb- Cï ' «w

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

BYDRAGEN T 0 T OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R. 7dC. drn. CLIGNET'T,

BYDRAGEN T 0 T OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R. 7dC. drn. CLIGNET'T, BYDRAGEN T 0 T D E OUDE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, D 0 O R MP-. 7dC. drn. CLIGNET'T, LID VAIN IIET KCNINKLIYf - NE DER L4NDSCHE JNSTITUUD PAN WETENSCH4PPE4, L FTTERKVNDE, EN SCHOONE KUNSTEN. In 's CR4VEIVHII

Nadere informatie

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante'

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante' L!{'a het tlem's',gpdsdlqst'rrtiheld" eo ite trle interqórid: P{llen rc Pu gen ecl qèder oqdemetir. bêtidsen- Een Jorgero V'D. beeft ortg Bet een brleí de kweètlo,,comtnunl3me en t46' bomst".asn de hud-

Nadere informatie

':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of

':',1 -; : ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of ST AAN i HOOFD Sectie Veiligheid-LAS Nr. 92.685.w.l3./Conf DATUMS 17 februari 1987 ':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of Datum bericht J 13 februari,,1907

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** *

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * , ;:; DOSSIER VAN DE ndoctorenk NESTIE" OVER HET TYDVAK 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * I r I I Dossier va,n de 11 DOU ~~OR.f!.a\JUV E::l 'E::b.: 11 over het tijdvak 10 ~Tanuari - 17 Ootober

Nadere informatie

--- Het Theater met Karakter '" 1/1 INHOUD ... - ""'... ... ...;.,:...--.. /!!!f k.. n.itp... de 5,klI.1tt:

--- Het Theater met Karakter ' 1/1 INHOUD ... - '... ... ...;.,:...--.. /!!!f k.. n.itp... de 5,klI.1tt: INHOUD 1/1 Feuilleton 21 IIWTllh... a..;.-... ~~... _ 11«......... pood< 'al.. --Z.- 7..-.Io

Nadere informatie

V, V. Vp-l- 1 FEBR. 1941 IN GEPEINS VERZONKEN. m * : «nre»jkmisb«««ntaehafcébeh ailbli Uil I i 1! S \ ". GIMEMA& THEATER. V ' la

V, V. Vp-l- 1 FEBR. 1941 IN GEPEINS VERZONKEN. m * : «nre»jkmisb«««ntaehafcébeh ailbli Uil I i 1! S \ . GIMEMA& THEATER. V ' la ' I I I I '. V ' la Rtdati««n Adm. NoontoiiMI* «, L«ld«n< «nre»jkmisb«««ntaehafébeh ailbli Uil I i 1! ^i»«^»r41m0 ". GIMEMA& THEATER Vp-l- 1 FEBR. 1941 V, V i l^fl 11 5^ 'i'' '* ^^ m * : ^ "'^iè - &: {

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN ET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN ET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN ET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN AN HET WISKUNDIG GENOOTSCHAP FUR SPREUXE VOERENDE..EEN ONVERMOEIDE ARBEID ICOMT ALLES Th BOVEN ZESTIENDE DEE!. I BOEIu.~INQ 1flA uisr1 jj De volgende vroeger

Nadere informatie

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. *

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. * NUIMLOO lejft ~4 fe.bru a.r; 't 8 * '. ',. '. ~. '. '.',...'..'. '. : '...,,',. *. '. ',..,. *,. () PIONECR,. ODY5S E: Y ENCOUNTER \.JITH A G/ANT IN D IT NUMM E R. O:M. *. ' PI ONIE R,.VL.U.CHJ 'NAAR JUPITER

Nadere informatie

VADERLANDSCH WOORDENBOEK. X. DEEL.

VADERLANDSCH WOORDENBOEK. X. DEEL. VADERLANDSCH WOORDENBOEK. X. DEEL. ~~--~-1:3> Namens het Bestuur worden H.H. Leden, t! voor het gebruik der Boeken, herinnerd aan Art.14Iett. i van het huishoudelijk Heglcment! (bladz. 17), en aan Artt.

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten ZONDAG 27 JANUARI 889 6 JAARGANG 25 en van het h v m bestaande ut de Gemeenten Burcht, Galloo, Doel, Kelcrscht, Melssle, Verrebroeck & Zwjndrecht Dt, ch ] f go < ^ I atwrdagen Abonnementen k nnen het hesle

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~",:".. :.+~. .. ::':. ;... '" . '-::--, ~. " 1'''''':''. .:.1 "". '~"'J.. _ -:;;" ~.

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::' ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~,:.. :.+~. .. ::':. ;... ' . '-::--, ~.  1'''''':''. .:.1 . '~'J.. _ -:;; ~. r 1...,,,...1.. ::':. ;.... '" I..,".:.1 "". '~"'J.. _ "',,!.,'. '-:1:-:- ~",:".. :.+~... ~..i...:... '.~ = _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... ~--,,:: ~~~I,:I' ':.: -. 1 -:;;" ~.-'. '-::--, ~. " 1'''''':''.

Nadere informatie

í 1aat6tc. trog n8st cêtr pssr tek tr r1 te tij!! ar tear

í 1aat6tc. trog n8st cêtr pssr tek tr r1 te tij!! ar tear nhoud: 2 realaks ief,oo!dj e t dedosthênes 5 aên splookje [ist 10 d.ankurel 14 nêohteerrie 15 1nt ervieí 21 pê! 1J s 24 elndelijk... vêrzoêk 27 rekls.ne -t- [g s-ffihl ri1i"un,t ulf ^sr Íi(qE_ têka!.en:

Nadere informatie

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914,

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Bijlagen. 204. 4. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Tweede Kamer. (204. 4.) BlJl.AliK [>E}i MEMORIE VAN TOKLICHTINU. Tekst van de geldende wet. Wet op de Inkomstenbelasting 1914, zooals

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie

VJfël^Btófó^ ministerie variveifccjerert waterstaat. 1988^721 m m. A^tis A.Zwagemaker s Rijswijk : :- augustus 198S C 7898

VJfël^Btófó^ ministerie variveifccjerert waterstaat. 1988^721 m m. A^tis A.Zwagemaker s Rijswijk : :- augustus 198S C 7898 ministerie variveifccjerert waterstaat 1988^721 m m ë Öt^mj> VAM ^y^oepmal^ OPIJC^SINGEN VOOR VJfël^Btófó^ WEG." * M A^tis A.Zwagemaker s Rijswijk : : augustus 198S * * * C 7898 "ONTWERP VAN SUBOPTIMALE

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

Stic hting,.etenscha ppelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Theoretische en praktische achtergronden middenberm-beveiligingsconstructies.

Stic hting,.etenscha ppelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Theoretische en praktische achtergronden middenberm-beveiligingsconstructies. ... -:..-.. "::1. -.. - POS'. rlu l -1 T o '" L. LvE9i1 2 1.!. 29-5-1 964 "R..T 1 G àpport: Stic hting,.etenscha ppelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Onderwerp: Theoretische en praktische achtergronden

Nadere informatie