Burgerjaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgerjaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Burgerjaarverslag 2010 Voorwoord Met veel plezier presenteer ik u het burgerjaarverslag Dit verslag is voor mij het middel om u te kunnen vertellen wat de gemeente afgelopen jaar voor u hebben gedaan. Soms zijn dit hele zichtbare veranderingen, maar ook binnen de organisatie voeren we verbeteringen door waardoor onze dienstverlening wordt verbeterd. Dit jaar is het verslag digitaal op deze website te bekijken. Digitalisering speelt binnen onze organisatie een steeds grotere rol. Wij bieden meer en meer digitale dienstverlening aan. Hierdoor kunt u makkelijker zelf zaken regelen, op een tijdstip dat voor u geschikt is. Uiteraard blijven we werken aan het verbeteren van ons digitale loket. Was digitalisering een paar jaar geleden nog geen woord dat dagelijks werd gebruikt, tegenwoordig is het voor onze medewerkers een dagelijkse bezigheid geworden. Op kunt u steeds meer producten en diensten van de gemeente digitaal aanvragen en afhandelen. Telefoon en bezoek blijven natuurlijk mogelijk. In 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en is de bestuursperiode begonnen. Een andere samenstelling van de raad en een nieuw coalitieakkoord zijn bepalend voor het beleid van de gemeente en daarom belangrijk voor u. De relatie tussen overheid en samenleving verandert. De gemeente wil een betrouwbare, coöperatieve en zakelijke partner zijn voor de samenleving. De samenleving krijgt meer eigen verantwoordelijkheid en de gemeente richt zich op haar kerntaken. De Tubbergse gemeenschap laat zien over veerkracht en betrokkenheid te beschikken verdient daarvoor alle lof. Ik hoop dat u dit verslag met interesse doorleest. Uiteraard ben ik benieuwd naar wat u ervan vindt; van wat erin staat, maar ook van de vorm waarin het verschijnt. Heeft u open of aanmerkingen over het burgerjaarverslag? Laat het mij dan gerust weten! U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeente Tubbergen: (0546) De burgemeester van Tubbergen mr. M.K.M. Stegers 1

2 Inleiding Hoewel Tubbergen een veilige gemeente is, moeten wij constateren dat er in onze gemeente minder leuke dingen gebeuren. Ook in 2010 zijn er weer veel vernielingen aangericht. In totaal werd hiervoor 18 keer aangifte gedaan. De schade bedraagt duizenden euro s. Elke maandag controleren medewerkers van de gemeente de uitgaansroutes van de uitgaansgelegenheden op vernielingen. En bijna elke week treffen ze weer vernielingen aan. Daarnaast zijn er ook elk jaar weer mensen die hun afval zomaar in onze prachtige natuur dumpen. En de gemeente moet dit opruimen. In 2010 werden er 11 illegale vuilnisdumpen ontdekt van autobanden, tuinafval tot en met asbest. Om dit te verwijderen en af te voeren kost dit de gemeente en uiteindelijk de burger, handen vol geld. 2

3 Cirkels van Mander Alcoholgebruik Ook is er veel overlast van personen die teveel gedronken hebben. Het alcoholgebruik blijft onze aandacht houden. Alcoholmisbruik heeft grote nadelige gevolgen voor de volksgezondheid, vooral voor onze jeugd. En helaas moeten wij constateren dat er op steeds jongere leeftijd alcohol genuttigd wordt. Hier wordt landelijk veel aandacht aan besteedt. Happy Fris Via het regionale Twentse traject Happy Fris wordt een extra impuls gegeven aan alcoholmatiging, iets waar onze gemeente natuurlijk gebruik van maakt. Het doel van dit traject is om het alcoholgebruik onder jongeren in onze gemeente te verminderen. In het kader hiervan is er in november 2010 een blaasactie georganiseerd bij discotheek Bays in Reutum. Jongeren konden vrijwillig meedoen aan de blaasactie. Daarnaast kregen de jongeren voorlichting over verantwoord alcoholgebruik en de gevaren van alcohol in het verkeer. Stichting Welzijn Tubbergen was aanwezig met de JIP bus (Jongerenbus) tijdens de blaasactie. Luxeverzuim Soms houden ouders hun kinderen zonder toestemming van school. Dit om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. We noemen dit luxeverzuim. Luxeverzuim krijgt de laatste jaren steeds meer onze aandacht. Er werd in keer melding gedaan van schoolverzuim (luxeverzuim). Hiervan werd wegens luxeverzuim in processen-verbaal opgemaakt. Ook zijn er 6 onderzoeken verricht i.v.m. signaalverzuim (verzuim met dieperliggende problematiek). Wet Tijdelijk Huisverbod Vanaf 1 januari 2009 moeten gemeenten de Wet Tijdelijk Huisverbod uitvoeren. In 2010 hebben we te maken gehad met 1 huisverbod ( huisverboden). Veiligheid Onze gemeente staat al jaren te boek als een veilige gemeente. Ook in 2010 staan wij weer in de top 10 van de meest veilige gemeenten. Een van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid is het aantal door de politie geregistreerde misdrijven en incidenten. Ieder jaar maakt de politie een gebiedsscan. Uit de gebiedsscan van 2010 is een stijging waar te nemen van een aantal incidenten. Zo is er een stijging bij geweldsdelicten van 35 in 2008/2009 naar 42 in 2009/2010, de illegale handel van 27 in 2008/2009 naar 40 in 2009/2010, de diefstallen van (brom-) fietsen van 46 in 2008/2009 naar 60 in 2009/2010 en de overige vermogensdelicten van 110 in 2008/2009 naar 173 in 2009/2010. Hier zal in 2011 nadrukkelijk op ingezet gaan worden. Tegenover deze stijgingen zagen we ook een aantal dalingen zoals voertuigcriminaliteit van 39 in 2008/2009 naar 24 in 2009/2010. Oefening rampenstaf 3

4 In het kader van het project Presteren met Processen (PMP) zijn alle gemeenten in de regio Twente al enkele jaren bezig met het verbeteren van de gemeentelijke processen. De speerpunten hierbij zijn niet alleen het verbeteren van de kwaliteit, maar ook het creëren van uniformiteit en het vergroten van de capaciteit. In het kader van deze regionale samenwerking is ook een meerjarig opleiding- en oefenbeleid opgezet. In 2010 is er als afsluiting van de oefencyclus 1 oefening georganiseerd voor 6 processen. De processen Opvang en Verzorging, Evacuatie, Logistiek, Facilitair & Verbindingen, CRIB en Crisiscommunicatie zijn beoefend. Deze oefening is in samenwerking met de gemeente Dinkelland, Losser en Oldenzaal (cluster Noord Oost Twente) georganiseerd. Er is daadwerkelijk een opvangcentrum (sporthal) ingericht en mensen werden geëvacueerd, en opgevangen in het opvangcentrum. Boven het opvangcentrum staat een actiecentrum dat ook is ingericht. Het actiecentrum is gevestigd op het gemeentehuis. Het cluster Noord Oost Twente bereidt zich dus goed voor op calamiteiten. Brandweer In 2010 is de brandweer 148 (in 2009 was dit 120) keer om hulp gevraagd voor diverse zaken zoals 11 woning- of bedrijfsbranden, 4 voertuigbranden, 4 keer ongeval met gevaarlijke stoffen waarvan 1 aardgas lekkage met ontruiming van ca. 35 woningen opgeschaald naar grip 1, 1 keer liftopsluiting, 8 schoorsteenbranden, 9 buitenbranden, 9 keer hulpverlening bij ongevallen en 6 keer wegdek reinigen. Weersinvloeden zorgden in 2010 voor 10 verzoeken om hulp (in 2009 was dit 7 keer) bij de storm van 12 en 14 juli 2010 is op 47 plaatsen in de gemeente hulp verleend. 2 keer werden dieren uit de gierkelder gehaald. Maar liefst 84 (54 in 2009) uitrukken betroffen zogenaamde valse alarmen, veroorzaakt door het afgaan van brandmelders. De brandweer is verplicht altijd naar een automatische melding te gaan. Er wordt hard aan gewerkt om deze aantallen te verminderen. Ten opzichte van 2009 zijn dit er meer geworden dit komt hoofdzakelijk doordat het aantal aansluitingen de laatste 2 jaar met 40% is toegenomen. De brandweer oefent wekelijks en er worden cursussen en opleidingen gevolgd om zowel kennis als vaardigheden op peil te houden. Ik constateer dat de brandweer van Tubbergen goed voorbereid is op haar taken. In de toekomst gaan we u meer betrekken bij de brandpreventie om zo de veiligheid nog verder te verhogen. Verkeersveiligheid In onze uitgestrekte gemeente met haar vele wegen is verkeersveiligheid altijd een belangrijk onderwerp. Hardrijden is nog altijd een probleem, er wordt streng gecontroleerd op snelheid. Er is de laatste jaren door gemeente en provincie veel geld, tijd en energie gestoken in de inrichting van onze wegen om deze zo veilig mogelijk te maken. Hiermee hebben we nagenoeg het einde van onze mogelijkheden bereikt. Wij zullen onze inspanningen nu met name richten op het veilig gedrag en de houding van de weggebruikers. Handhaving De belangrijkste handhavingsdoelen zijn: (spontane) naleving van de regels en zorgen voor veiligheid in gebouwen en de omgeving. Om dit te realiseren en gerealiseerd te houden, worden controles uitgevoerd door medewerkers van het cluster Toezicht & Handhaving. Controles De voorschriften opgenomen in vergunningen en ontheffingen worden gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd of de voorschriften worden nagekomen. Toezichthouders van het cluster Toezicht & Handhaving controleren de evenement- en tent vergunningen die verleend zijn voor evenementen en feesten. In 2010 werden hierop 41 controles 4

5 uitgevoerd (waarvan 25 tent controles en 16 evenement controles). Er zijn 141 verleende kapvergunningen in 2010 gecontroleerd. Hiervan waren 96 controles akkoord. Ook op het gebied van milieu, bouwen en brandveiligheid voerde de gemeente controles uit. Zo werden er 276 (311 in 2009) milieucontroles uitgevoerd (exclusief de hercontroles). Er zijn bouwcontroles uitgevoerd, waarvan 309 eindcontroles. Alle verleende bouwvergunningen worden, afhankelijk van de omvang van het bouwwerk, één of meerdere keren gecontroleerd. In het kader van brandveiligheid zijn 167 objecten gecontroleerd. Daarnaast zijn een aantal themacontroles uitgevoerd, o.a. 5 vuurwerkcontroles, 5 controles grond- en afvalstromen, 8 controles openbare vreugdevuren en er is 2 keer voorlichting met betrekking tot brandveiligheid bij twee campings gegeven. Vooraf hebben wij alle campings geïnformeerd of zij behoefte hadden aan een voorlichtingsbijeenkomst op de camping zelf door de brandweer en een handhaver op het gebied van brandveiligheid op campings. Samenwerking Net als voorgaande jaren heeft Tubbergen in 2010 weer deelgenomen aan het project Handhaven voor elkaar. Dit jaar zijn samen met de belastingdienst controles uitgevoerd. Er zijn controles uitgevoerd in het kader van het project witgoed. Dit project bekijkt hoe om wordt gegaan met de inzameling van witgoed. Tevens zijn twee bedrijfsverzamelgebouwen gecontroleerd. Er is gekeken naar welke bedrijven in het gebouw zitten, hoe het gesteld is met de veiligheid op het gebied van bouwen en brandveiligheid. Juridische procedures In 2010 zijn in totaal 59 dwangsommen opgelegd. De meeste opgelegde dwangsommen hebben betrekking op het plaatsen van een zendmast (strijd met het bestemmingsplan) of het niet uitvoeren van een herplantplicht verbonden aan een kapvergunning. Er is vier keer overgegaan tot invordering van een dwangsom. Deze hebben allen betrekking op bouw. Dienstverlening Als gemeente bieden wij ongeveer 230 verschillende diensten en producten aan. Het is onze taak om deze diensten en producten zo goed mogelijk te verlenen. Het Klant Contact Centrum is voor veel burgers het eerste aanspreekpunt voor deze diensten en producten. 5

6 Om te weten hoe u als burger denkt over de gemeentelijke dienstverlening, hebben we in 2010 voor de derde keer deelgenomen aan de Benchmark Publiekszaken. Hierin wordt de dienstverlening van ca. 100 gemeenten met elkaar vergeleken. Burgers zijn gevraagd naar hun ervaring en mening over de gemeentelijke dienstverlening. Gevraagd is naar de vriendelijkheid en de deskundigheid van de medewerk(st)ers en ook naar wachttijden. Als totaalcijfer gaf u ons een 8,0 voor de dienstverlening. Hiermee staat onze gemeente op een landelijke 3 e plaats in de dienstverlening! Een van de verbeterpunten is de extra openingstijd. Deze hebben wij verruimd vanaf half april tot half juli Dan is het namelijk ook mogelijk om op de woensdagmiddag en avond tot uur een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te vragen. Via de website is het mogelijk een aantal zaken volledig digitaal aan te vragen, af te handelen en waar nodig ook via het internet te betalen. Zo kunnen burgers nu thuis hun adreswijziging doorgeven, een uittreksel bestellen en betalen of een melding maken van een defecte straatlantaarn. Van deze mogelijkheid wordt steeds meer gebruik gemaakt. Ik ben dan ook van mening dat onze digitale dienstverlening een steeds belangrijker onderdeel gaat worden. In 2010 brachten mensen een bezoek aan het Klant Contact Centrum (Publiekszaken en Zorgloket). (Bijzondere) bijstand en gehandicapten In 2010 zijn er 37 aanvragen om een uitkering voor levensonderhoud in het kader van de Wet Werk en Bijstand ingediend. Er zijn in de loop van mensen uitgestroomd door middel van verhuizing, werk etc. Per 31 december 2009 is het aantal uitkeringen 78 ( ). Ten opzichte van 2009 is dit een daling van 6 uitkeringsgerechtigden. Met ingang van 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) van kracht geworden. Dit is een regeling voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. In 2010 zijn 23 personen ingestroomd. Met ingang van 1 juli 2010 zijn op basis van de WIJ, van de 23 personen die zijn ingestroomd, 7 uitkeringen van jongeren omgezet in een WWB- 6

7 uitkering naar een WIJ-uitkering. Op 31 december 2010 ontvangen 13 jongeren een WIJuitkering. Voor de inwoners van de gemeente Tubbergen met een minimuminkomen is het minimabeleid vastgesteld. Het minimabeleid bestaat uit bijzondere bijstand en het hulpfonds. In 2010 zijn 90 aanvragen voor het hulpfonds ingediend, waarvan er 77 toegekend zijn. Ook zijn er 138 aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand ingediend, waarvan 111 toekenningen. Het beleid van de gemeente Tubbergen richt zich er op om mensen, ook op hogere leeftijd, zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Om dit mogelijk te maken kunnen speciale voorzieningen voor deze mensen getroffen worden. In 2010 werden hiervoor 544 aanvragen ingediend in het kader van de Wet Maatschappelijke ontwikkeling (Wmo, waarvan 341 herbeoordelingen indicaties voor huishoudelijke hulp, 57 aanvragen voor een woonvoorziening, 14 aanvragen voor een traplift, 94 aanvragen voor een douchestoel, 132 nieuwe aanvragen voor hulp bij de huishouding, 71 scootmobiels, 90 aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart, 118 rolstoelaanvragen en 58 aanvragen voor een regiotaxi. Het totale aantal pashouders in 2010 is 609. Wet Maatschappelijke ontwikkeling Het beleid van de gemeente Tubbergen richt zich er op om mensen, ook op hogere leeftijd, zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Om dit mogelijk te maken kunnen speciale voorzieningen voor deze mensen getroffen worden. In 2010 werden hiervoor 544 aanvragen ingediend in het kader van de Wet Maatschappelijke ontwikkeling (Wmo, waarvan 341 herbeoordelingen indicaties voor huishoudelijke hulp (320 toekenningen), 57 aanvragen voor een woonvoorziening (44 toekenningen), 14 aanvragen voor een traplift (11 toekenningen), 94 aanvragen voor een douchestoel (81 toekenningen), 132 nieuwe aanvragen voor hulp bij de huishouding (111 toekenningen), 71 scootmobiels (51 toekenningen), 90 aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart (66 toekenningen), 118 rolstoelaanvragen (105 toekenningen) en 58 aanvragen voor een regiotaxi (47 toekenningen). Het totale aantal pashouders in 2010 is 609. Regiotaxi 75+ De gemeenteraad van Tubbergen heeft bij de begrotingsbehandeling 2010 in november 2009 bij amendement besloten om het gebruik van de regiotaxi tegen gereduceerd tarief vanaf als pilot voor de duur van 2 jaren open te stellen voor inwoners van 75 jaar en ouder zonder medische indicatie. Aan iedere 75-plusser wordt op aanvraag de taxipas verstrekt. De totale doelgroep 75+ bedroeg inwoners, waarvan er 405 personen in 2009 al over een taxipas beschikten op grond van medische beperkingen. 887 inwoners vormden derhalve de doelgroep voor de taxipas op basis van het leeftijdscriterium. 7

8 In 2010 is in totaal aan 197 inwoners de taxipas toegekend op grond van het leeftijdscriterium 75-plus. Het zorgloket heeft bezoekers gehad en daarnaast nog telefoontjes in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij het zorgloket. Daaruit is gebleken dat men gemiddeld een 7,7 geeft voor de dienstverlening (2009 7,0). Vergunningen Situatie tot 1 oktober 2010: Er werden 272 bouwvergunningen aangevraagd (zowel lichte, reguliere als fase 1 en fase 2 vergunningen). 19 bouwvergunningen werden geweigerd. Het aantal welstandsadviezen bedroeg 279 (303 in 2009). In 2010 werden 96 vrijstellingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend. In 2009 waren dit er 119. Ik ben tevreden over het feit dat de vergunningverlening, passend binnen een bestemmingsplan, snel verloopt. Slechts in 5 gevallen werd de wettelijke toegestane termijn voor een bouwvergunning overschreden. Dit heeft voor de burger als gevolg dat hij hierdoor de vergunning automatisch heeft gekregen. Situatie vanaf 1 oktober 2010: Vanaf 1 oktober 2010 is het vergunningstelsel gewijzigd. Wij hebben het dan over een omgevingsvergunning. Dit is een gebundelde vergunning dat wil zeggen dat in een keer een vergunning voor o.a. bouwen, inrit, sloop, kappen, milieu en gebruik aangevraagd kan worden. Ook bestaat er nog steeds de mogelijkheid om een schetsplan als vooroverleg in te dienen. Totaal zijn er 83 aanvragen ingediend, hiervan zijn er in verleend (9 x bouw/ 4 x sloop / 6 x kap en 2 x aanleg) en er zijn 5 ontheffingen verleend in kader van de Ruimtelijke Ordening. Er zijn 27 welstandsadviezen afgegeven. Bij vergunningen die niet passen binnen het bestemmingsplan kan de vergunningverlening meer tijd in beslag nemen. Nieuwe Nederlanders In 2010 kon ik aan 7 nieuwe Nederlanders tijdens de naturalisatieceremonie het Koninklijk Besluit overhandigen. Met dit besluit in handen zijn deze mensen officieel Nederlander. Post, en telefoon Als gemeentelijke organisatie ontvangen wij dagelijks veel vragen en verzoeken. Een groot deel hiervan komt schriftelijk binnen en steeds meer via Burgers en bedrijven die ons iets te vragen hebben, hebben recht op een vlot antwoord. Niet alle vragen zijn even snel en eenvoudig te beantwoorden. Sommige vragen zijn zo complex dat er eerst nog advies moet worden gevraagd. Wij hebben de afspraak dat brieven binnen zes weken beantwoord moeten zijn. Lukt dit niet, dan stellen wij de betrokkene hiervan op de hoogte. Voor sommige (vergunning-) aanvragen gelden langere termijnen. In 2010 werden er brieven (7.212 via de post en 599 via de ) door ons ingeboekt. Dit is een forse toename, want in 2009 waren dit brieven. In 2010 werd 80% van de brieven tijdig afgehandeld. Dit is iets gedaald ten opzicht van 2009 nl. 83%. De laatste jaren is door de organisatie hard gewerkt uw brieven en verzoeken sneller af te werken. Ik leg de lat bij 90% tijdig afgehandelde brieven, wij zitten dus op de goede weg. Jaarlijks worden de telefonistes van het gemeentehuis ruim keer gebeld. Daarom is een goede telefonische bereikbaarheid van de gemeente heel belangrijk. Wat mij nog steeds zorgen blijft baren is het relatief grote aantal telefoontjes dat door een 8

9 (vak-)afdeling beantwoordt moet worden, maar waar geen gehoor gevonden wordt. Ik ben van mening dat de telefonische dienstverlening van onze gemeentelijke organisatie op dit punt sterk verbeterd kan en moet worden. Hier zal extra aandacht aan geschonken worden. Burgerparticipatie De gemeente is er voor de burger. Om dit waar te kunnen maken is het van groot belang te weten hoe de burger denkt over de plannen en ideeën die de gemeente maakt en uitvoert. Onder het begrip burgerparticipatie versta ik het zoveel mogelijk betrekken van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Aan het hoofd van de gemeente staat onze gemeenteraad; de negentien leden van de raad zijn door de Tubbergse kiezers gekozen om hun belangen te dienen. De gemeenteraad vergaderde 18 keer in Dit is 5 x vaker dan in een normaal jaar en dit heeft te maken met de verkiezingen. Meestal wordt er op de eerste maandag van de maand vergaderd. U bent hierbij altijd van harte welkom, want de vergaderingen zijn openbaar. Raadscommissies Naast de gemeenteraad zijn er 2 raadscommissies (commissie Ruimte en Economie en commissie Samenleving en bestuur) die elk een deel van de gemeentelijke onderwerpen behandelen. In 2010 werden in totaal 19 commissievergaderingen gehouden. U hebt de mogelijkheid om tijdens de commissievergaderingen uw mening uit te spreken over onderwerpen die op de agenda staan. U dient dit wel voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffier van de commissie. Voor alle duidelijkheid: u kunt niet discussiëren over het onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 2 x 5 minuten. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de griffier, tel of via Van deze mogelijkheid is in 2010 regelmatig gebruik gemaakt. College B & W Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdagmorgen. Als burger of bedrijf heeft u de mogelijkheid een gesprek met een lid van het college aan te vragen. Wilt u de wethouders of mij spreken, maak dan even een afspraak. Dorpraad Onze gemeente bestaat uit negen dorpen en vier buurtschappen: allemaal gemeenschappen met hun eigen aspecten. Ik vind het een goede zaak dat elk dorp beschikt over een eigen dorpsraad. Deze dorpsraden vervullen een belangrijke functie 9

10 tussen u als burger en de gemeente. Zij signaleren ontwikkelingen, komen met verzoeken en helpen zo mee aan de leefbaarheid van de dorpen. In 2010 hebben wij alle jaarvergaderingen van de dorpsraden bezocht. Hier horen wij wat in de verschillende dorpen leeft. Daar ben ik het niet mee eens Dagelijks nemen wij als gemeente Tubbergen veel beslissingen. Beslissingen die u persoonlijk raken en aangaan. Denkt u maar eens aan een bouwvergunning of een verzoek om planschade. Als u het niet eens bent met de beslissingen van de gemeente, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Om over deze bezwaarschriften te adviseren, hebben wij een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. In 2010 hebben wij 17 bezwaarschriften met betrekking tot sociale zaken ontvangen, waarvan 3 hebben geleid tot een herroeping en 14 bezwaarschriften hebben niet geleid tot een herroeping. Tevens hebben wij 54 bezwaarschriften m.b.t. algemene zaken ontvangen. 23 bezwaarschriften hebben tot herroeping van het besluit geleid en 31 hebben niet tot herroeping van het besluit geleid. Er zijn 5 klachten binnen gekomen waarvan er 2 gegrond verklaard zijn. Ombudsman Onze gemeente kent een klachtenprocedure. Als men het niet eens is met de uitkomst van deze klachtenprocedure, kunnen burgers met klachten over de gemeente Tubbergen terecht bij de nationale ombudsman. De ombudsman behandelt ook klachten waarvoor het niet mogelijk is bezwaar in te dienen bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. In 2010 zijn er geen klachten over onze gemeente bij de ombudsman ingediend. Woningbouw Het grondbedrijf van de gemeente Tubbergen heeft goede jaren gekend. Daaraan komt (voorlopig) een einde. In 2010 waren de gevolgen van de kredietcrisis ook voor het grondbedrijf in Tubbergen voelbaar. In 2010 zijn er slechts 7 kavels verkocht. Representatie De gemeente Tubbergen heeft ook representatieve taken. Een kleine greep uit de diverse activiteiten; de nieuwjaarsreceptie voor burgers en bedrijven, de sleuteluitreiking aan de sleutelprins, het CSI te Geesteren, de gemeentelijke Dodenherdenking etc. Daarnaast is er tenminste twee keer per jaar overleg met onze buur- en partnergemeente Uelsen. Bijzondere gebeurtenissen De gemeente werkt graag mee aan het tonen van waardering aan inwoners die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. Ook zet de gemeente u graag in het zonnetje als u een uniek jubileum tegemoet gaat. Hieronder vindt een overzicht van de lintjesregen, huwelijksjubilea en bijzondere verjaardagen in Koninklijke Onderscheidingen 10

11 Met de koninklijke onderscheiding wordt waardering uitgesproken voor de inzet voor de (Tubbergse) samenleving en de medemens. Ook u kunt iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Bel hierover met het gemeentehuis, tel In 2010 hebben de volgende personen een Koninklijke Onderscheiding ontvangen: Mevrouw M.J. Lummen-Oude Vrielink uit Vasse Mevrouw Schothuis-Grootelaar uit Langeveen Mevrouw G.P.M. Kienhuis-Brakhuis uit Langeveen De heer H.F. Engbers uit Vasse De heer G.A. Evers uit Harbrinkhoek De heer E.G. Hesselink uit Harbrinkhoek De heer H.J. Bloemenkamp uit Albergen De heer J.J.M. Elberink uit Albergen De heer H.J.M Oude Breuil uit Albergen Huwelijkjubilea Als u 100 jaar of ouder wordt of als echtpaar uw jubileum tegemoet gaat, dan wordt u persoonlijk gefeliciteerd door de burgemeester. Bij het vieren van een zestig- of zeventig jarig huwelijksjubileum ontvangt u naast het bezoek van de burgemeester, ook de felicitaties van de koningin. 50 jaar 60 jaar Bijzondere verjaardagen Echtparen 1 Echtpaar Mevrouw Mevrouw Mevrouw Mevrouw Mevrouw Mevrouw G.G. Kalvenhaar-Bolk J.M. Oosterhuis-Beukers E.M. ter Wee-Wolters J. Rietmeijer-Olthof H.S.M. Lentferink-Wolberink I. Wiegers-Berger 11

12 Sportkampioenen Onze gemeente Tubbergen is een sportieve gemeente. Ondanks dat wij veel sportverenigingen kennen met veel leden, zijn er in 2010 geen sportverkiezingen gehouden. Conclusies Ik wil graag aan het einde van dit Burgerjaarverslag een aantal conclusies trekken. Ik vind dat onze gemeentelijke dienstverlening op een hoog peil staat. Hierover ben ik erg tevreden. Maar we mogen en kunnen niet stil blijven zitten. Daarom zijn er aspecten waarvan ik vind dat ze verbeterd kunnen worden. Ik denk hierbij dan aan: 90% tijdige beantwoording van alle brieven. Opstellen kwaliteitshandvest waarin concrete normen over dienstverlening worden vastgesteld, zoals het tijdig beantwoorden van post, en telefoon. Gaan voor een waardering van onze dienstverlening die hoger is dan het landelijk gemiddelde. 12

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Servicenormen BEZOEKADRES POSTADRES TELEFOON FAX E-MAIL INTERNET

Servicenormen BEZOEKADRES POSTADRES TELEFOON FAX E-MAIL INTERNET Servicenormen Onze servicenormen: kijk eens wat wij beloven. Servicenormen zijn beloften van de gemeente aan haar inwoners over de diensten en producten van de gemeente. Het is bijvoorbeeld de belofte

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Wat mag u van onze service verwachten?

Wat mag u van onze service verwachten? [kwaliteitshandvest, versie 9 juli 2008] Wat mag u van onze service verwachten? De dienstverlening van de gemeente Hengelo Samen Zichtbaar Beter Beste klant, Wat mag u van onze service verwachten? De gemeente

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

BURGERJAARVERSLAG 2014

BURGERJAARVERSLAG 2014 BURGERJAARVERSLAG 2014 Inhoud... 1 Voorwoord... 3 Inwoners... 4 Onderzoek onder inwoners... 4 Contact met de gemeente... 5 Sociale media... 5 Burgernet... 5 Officiële publicaties... 6 Klachten... 6 Bezwaren...

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst!

Wij zijn u graag van dienst! Wij zijn u graag van dienst! Wij doen dit open, eerlijk en duidelijk en vertellen in deze folder hoe onze service eruit ziet www.nijmegen.nl Wij zijn u graag van dienst Wat wij als gemeente doen, staat

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 65 - Week 42 Uitgifte: 13 oktober 2015 Officiële publicaties week 42 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen...

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Openbare vergaderingen... 2 Commissie Ruimte en Economie... 2 Commissie Samenleving en Bestuur... 2

Openbare vergaderingen... 2 Commissie Ruimte en Economie... 2 Commissie Samenleving en Bestuur... 2 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 10 - Week 6 Uitgifte: 3 februari 2015 Officiële publicaties week 06 Inhoud Openbare vergaderingen... 2 Commissie Ruimte en Economie... 2 Commissie

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014.

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden).

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden). ARCHIEF gemeente Tubbergen raadd.d.0 2 JUL 2012 ~ ~ : X'frn. bosioien Aan de gemeenteraad^^ aangehouden Tubbergen, 21 Juni 2012 Vergadering: Nummer: 2 juli 2012 17A Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Duidelijk Doetinchem Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Uitgave gemeente Doetinchem juli 2008 Ontwerp en druk: groep repro gemeente Doetinchem Tekstredactie: Beer & Sterk, Doetinchem

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg December 2009 2 INHOUDSOPGAVE 1 Evenementen in Someren 4 2 Wel of geen vergunning nodig? 5 3 Geen vergunning nodig 6 3.1 Besloten feest 6 3.2 In horeca-inrichting

Nadere informatie

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voorwoord De gemeente Borne is er voor de inwoners van en de ondernemers in Borne, Zenderen en Hertme. U kunt voor allerlei diensten bij ons terecht. Van het aanvragen van een legitimatiebewijs tot het

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING!

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! De gemeente Weert streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om duidelijk te maken wat u van ons kunt

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum 7 november 2014 Ons kenmerk 2014/16 Contactpersoon S.K. Augustin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl Kopie aan Dhr G.

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2013 Haaksbergen, juli 2014 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Commissie bezwaarschriften. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden

Nadere informatie

Tussenrapportage. Stand van zaken handhaving onrechtmatige permanente bewoning recreatieverblijven. Gemeente Koggenland

Tussenrapportage. Stand van zaken handhaving onrechtmatige permanente bewoning recreatieverblijven. Gemeente Koggenland Tussenrapportage Stand van zaken handhaving onrechtmatige permanente bewoning recreatieverblijven Gemeente Koggenland 8 januari 04 MB-ALL B.V. Postbus 48 3600 BC MAARSSEN Tel. (0346) 583070 januari 04

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw A. te Rotterdam over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Dienstverlening, vakeenheid Belastingen Dossiernummer:

Nadere informatie

RICHTLIJN NR. B017 MELDINGSPLICHT VAKANTIE / VERBLIJF IN HET BUITENLAND

RICHTLIJN NR. B017 MELDINGSPLICHT VAKANTIE / VERBLIJF IN HET BUITENLAND 62 Jaar: 2008 Nummer: Besluit: B&W 18 november 2008 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B017 MELDINGSPLICHT VAKANTIE / VERBLIJF IN HET BUITENLAND Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 17,

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest Gemeente Gilze en Rijen Kwaliteitshandvest Versie 1.1, datum 01 augustus 2014 Inhoudsopgave Welkom bij uw gemeente... 3 Waar en wanneer kunt u ons bereiken?... 4 Wat mag u van ons verwachten?... 6 Iets

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Hengelo - Houtmaatweg VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 9 december 2011 Datum beschikking : 26 oktober 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Openbare vergaderingen... 2 Gemeenteraad... 2

Openbare vergaderingen... 2 Gemeenteraad... 2 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 38 - Week 26 Uitgifte: 24 juni 2014 Officiële publicaties week 26 Inhoud Openbare vergaderingen... 2 Gemeenteraad... 2 Actualiteiten... 2 Ingekomen

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04 _. 2 / ff/t {'~eir.lt::e Ni r e f,,~almelo ~r ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov«er, VI ~ ). I Ft. Gt'me-,,,nte Almelo Team G.eo-Inform,:ltie en B>e!

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden.

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. s-hertogenbosch, 20 december 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. Marianne van der Sloot 1 Jeugdlintjes

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 72 lnboeknummer OOU000499 Beslisdatum B8cw 4 april 2000 Dossiernummer 014.504 Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

B&W-advies. Datum advies: 14 augustus 2012 Akkoord Bespreken Zaaknr: 12.02028 Burgemeester Stegers Documentnr: I12.015564 Wethouder Vleerbos

B&W-advies. Datum advies: 14 augustus 2012 Akkoord Bespreken Zaaknr: 12.02028 Burgemeester Stegers Documentnr: I12.015564 Wethouder Vleerbos B&W-advies Manager: Datum advies: 14 augustus 2012 Akkoord Bespreken Zaaknr: 12.02028 Burgemeester Stegers Documentnr: I12.015564 Wethouder Vleerbos Team: Bestuur en Management Wethouder Harmelink Auteur:

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement)

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:...

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade (aanvraagformulier ex artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht) In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld dat burgers onder bepaalde voorwaarden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: Combinatie A4 Burgerveen - Leiden adres: Postbus 4019 postcode en

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO = meedoen DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving! Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die sinds begin 2007 geldt.

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats Gemeente Hof van Twente, De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Gehandicapten ParkeerKaart Gehandicapten ParkeerPlaats

Nadere informatie

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren.

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Mei / juni 2013 Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Voorstelling Woeste Willem Op vrijdag 31 mei verzorgt groep 1-2 B een voorstelling n.a.v. het prentenboek Woeste Willem.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie