Burgerjaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgerjaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Burgerjaarverslag 2010 Voorwoord Met veel plezier presenteer ik u het burgerjaarverslag Dit verslag is voor mij het middel om u te kunnen vertellen wat de gemeente afgelopen jaar voor u hebben gedaan. Soms zijn dit hele zichtbare veranderingen, maar ook binnen de organisatie voeren we verbeteringen door waardoor onze dienstverlening wordt verbeterd. Dit jaar is het verslag digitaal op deze website te bekijken. Digitalisering speelt binnen onze organisatie een steeds grotere rol. Wij bieden meer en meer digitale dienstverlening aan. Hierdoor kunt u makkelijker zelf zaken regelen, op een tijdstip dat voor u geschikt is. Uiteraard blijven we werken aan het verbeteren van ons digitale loket. Was digitalisering een paar jaar geleden nog geen woord dat dagelijks werd gebruikt, tegenwoordig is het voor onze medewerkers een dagelijkse bezigheid geworden. Op kunt u steeds meer producten en diensten van de gemeente digitaal aanvragen en afhandelen. Telefoon en bezoek blijven natuurlijk mogelijk. In 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en is de bestuursperiode begonnen. Een andere samenstelling van de raad en een nieuw coalitieakkoord zijn bepalend voor het beleid van de gemeente en daarom belangrijk voor u. De relatie tussen overheid en samenleving verandert. De gemeente wil een betrouwbare, coöperatieve en zakelijke partner zijn voor de samenleving. De samenleving krijgt meer eigen verantwoordelijkheid en de gemeente richt zich op haar kerntaken. De Tubbergse gemeenschap laat zien over veerkracht en betrokkenheid te beschikken verdient daarvoor alle lof. Ik hoop dat u dit verslag met interesse doorleest. Uiteraard ben ik benieuwd naar wat u ervan vindt; van wat erin staat, maar ook van de vorm waarin het verschijnt. Heeft u open of aanmerkingen over het burgerjaarverslag? Laat het mij dan gerust weten! U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeente Tubbergen: (0546) De burgemeester van Tubbergen mr. M.K.M. Stegers 1

2 Inleiding Hoewel Tubbergen een veilige gemeente is, moeten wij constateren dat er in onze gemeente minder leuke dingen gebeuren. Ook in 2010 zijn er weer veel vernielingen aangericht. In totaal werd hiervoor 18 keer aangifte gedaan. De schade bedraagt duizenden euro s. Elke maandag controleren medewerkers van de gemeente de uitgaansroutes van de uitgaansgelegenheden op vernielingen. En bijna elke week treffen ze weer vernielingen aan. Daarnaast zijn er ook elk jaar weer mensen die hun afval zomaar in onze prachtige natuur dumpen. En de gemeente moet dit opruimen. In 2010 werden er 11 illegale vuilnisdumpen ontdekt van autobanden, tuinafval tot en met asbest. Om dit te verwijderen en af te voeren kost dit de gemeente en uiteindelijk de burger, handen vol geld. 2

3 Cirkels van Mander Alcoholgebruik Ook is er veel overlast van personen die teveel gedronken hebben. Het alcoholgebruik blijft onze aandacht houden. Alcoholmisbruik heeft grote nadelige gevolgen voor de volksgezondheid, vooral voor onze jeugd. En helaas moeten wij constateren dat er op steeds jongere leeftijd alcohol genuttigd wordt. Hier wordt landelijk veel aandacht aan besteedt. Happy Fris Via het regionale Twentse traject Happy Fris wordt een extra impuls gegeven aan alcoholmatiging, iets waar onze gemeente natuurlijk gebruik van maakt. Het doel van dit traject is om het alcoholgebruik onder jongeren in onze gemeente te verminderen. In het kader hiervan is er in november 2010 een blaasactie georganiseerd bij discotheek Bays in Reutum. Jongeren konden vrijwillig meedoen aan de blaasactie. Daarnaast kregen de jongeren voorlichting over verantwoord alcoholgebruik en de gevaren van alcohol in het verkeer. Stichting Welzijn Tubbergen was aanwezig met de JIP bus (Jongerenbus) tijdens de blaasactie. Luxeverzuim Soms houden ouders hun kinderen zonder toestemming van school. Dit om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. We noemen dit luxeverzuim. Luxeverzuim krijgt de laatste jaren steeds meer onze aandacht. Er werd in keer melding gedaan van schoolverzuim (luxeverzuim). Hiervan werd wegens luxeverzuim in processen-verbaal opgemaakt. Ook zijn er 6 onderzoeken verricht i.v.m. signaalverzuim (verzuim met dieperliggende problematiek). Wet Tijdelijk Huisverbod Vanaf 1 januari 2009 moeten gemeenten de Wet Tijdelijk Huisverbod uitvoeren. In 2010 hebben we te maken gehad met 1 huisverbod ( huisverboden). Veiligheid Onze gemeente staat al jaren te boek als een veilige gemeente. Ook in 2010 staan wij weer in de top 10 van de meest veilige gemeenten. Een van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid is het aantal door de politie geregistreerde misdrijven en incidenten. Ieder jaar maakt de politie een gebiedsscan. Uit de gebiedsscan van 2010 is een stijging waar te nemen van een aantal incidenten. Zo is er een stijging bij geweldsdelicten van 35 in 2008/2009 naar 42 in 2009/2010, de illegale handel van 27 in 2008/2009 naar 40 in 2009/2010, de diefstallen van (brom-) fietsen van 46 in 2008/2009 naar 60 in 2009/2010 en de overige vermogensdelicten van 110 in 2008/2009 naar 173 in 2009/2010. Hier zal in 2011 nadrukkelijk op ingezet gaan worden. Tegenover deze stijgingen zagen we ook een aantal dalingen zoals voertuigcriminaliteit van 39 in 2008/2009 naar 24 in 2009/2010. Oefening rampenstaf 3

4 In het kader van het project Presteren met Processen (PMP) zijn alle gemeenten in de regio Twente al enkele jaren bezig met het verbeteren van de gemeentelijke processen. De speerpunten hierbij zijn niet alleen het verbeteren van de kwaliteit, maar ook het creëren van uniformiteit en het vergroten van de capaciteit. In het kader van deze regionale samenwerking is ook een meerjarig opleiding- en oefenbeleid opgezet. In 2010 is er als afsluiting van de oefencyclus 1 oefening georganiseerd voor 6 processen. De processen Opvang en Verzorging, Evacuatie, Logistiek, Facilitair & Verbindingen, CRIB en Crisiscommunicatie zijn beoefend. Deze oefening is in samenwerking met de gemeente Dinkelland, Losser en Oldenzaal (cluster Noord Oost Twente) georganiseerd. Er is daadwerkelijk een opvangcentrum (sporthal) ingericht en mensen werden geëvacueerd, en opgevangen in het opvangcentrum. Boven het opvangcentrum staat een actiecentrum dat ook is ingericht. Het actiecentrum is gevestigd op het gemeentehuis. Het cluster Noord Oost Twente bereidt zich dus goed voor op calamiteiten. Brandweer In 2010 is de brandweer 148 (in 2009 was dit 120) keer om hulp gevraagd voor diverse zaken zoals 11 woning- of bedrijfsbranden, 4 voertuigbranden, 4 keer ongeval met gevaarlijke stoffen waarvan 1 aardgas lekkage met ontruiming van ca. 35 woningen opgeschaald naar grip 1, 1 keer liftopsluiting, 8 schoorsteenbranden, 9 buitenbranden, 9 keer hulpverlening bij ongevallen en 6 keer wegdek reinigen. Weersinvloeden zorgden in 2010 voor 10 verzoeken om hulp (in 2009 was dit 7 keer) bij de storm van 12 en 14 juli 2010 is op 47 plaatsen in de gemeente hulp verleend. 2 keer werden dieren uit de gierkelder gehaald. Maar liefst 84 (54 in 2009) uitrukken betroffen zogenaamde valse alarmen, veroorzaakt door het afgaan van brandmelders. De brandweer is verplicht altijd naar een automatische melding te gaan. Er wordt hard aan gewerkt om deze aantallen te verminderen. Ten opzichte van 2009 zijn dit er meer geworden dit komt hoofdzakelijk doordat het aantal aansluitingen de laatste 2 jaar met 40% is toegenomen. De brandweer oefent wekelijks en er worden cursussen en opleidingen gevolgd om zowel kennis als vaardigheden op peil te houden. Ik constateer dat de brandweer van Tubbergen goed voorbereid is op haar taken. In de toekomst gaan we u meer betrekken bij de brandpreventie om zo de veiligheid nog verder te verhogen. Verkeersveiligheid In onze uitgestrekte gemeente met haar vele wegen is verkeersveiligheid altijd een belangrijk onderwerp. Hardrijden is nog altijd een probleem, er wordt streng gecontroleerd op snelheid. Er is de laatste jaren door gemeente en provincie veel geld, tijd en energie gestoken in de inrichting van onze wegen om deze zo veilig mogelijk te maken. Hiermee hebben we nagenoeg het einde van onze mogelijkheden bereikt. Wij zullen onze inspanningen nu met name richten op het veilig gedrag en de houding van de weggebruikers. Handhaving De belangrijkste handhavingsdoelen zijn: (spontane) naleving van de regels en zorgen voor veiligheid in gebouwen en de omgeving. Om dit te realiseren en gerealiseerd te houden, worden controles uitgevoerd door medewerkers van het cluster Toezicht & Handhaving. Controles De voorschriften opgenomen in vergunningen en ontheffingen worden gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd of de voorschriften worden nagekomen. Toezichthouders van het cluster Toezicht & Handhaving controleren de evenement- en tent vergunningen die verleend zijn voor evenementen en feesten. In 2010 werden hierop 41 controles 4

5 uitgevoerd (waarvan 25 tent controles en 16 evenement controles). Er zijn 141 verleende kapvergunningen in 2010 gecontroleerd. Hiervan waren 96 controles akkoord. Ook op het gebied van milieu, bouwen en brandveiligheid voerde de gemeente controles uit. Zo werden er 276 (311 in 2009) milieucontroles uitgevoerd (exclusief de hercontroles). Er zijn bouwcontroles uitgevoerd, waarvan 309 eindcontroles. Alle verleende bouwvergunningen worden, afhankelijk van de omvang van het bouwwerk, één of meerdere keren gecontroleerd. In het kader van brandveiligheid zijn 167 objecten gecontroleerd. Daarnaast zijn een aantal themacontroles uitgevoerd, o.a. 5 vuurwerkcontroles, 5 controles grond- en afvalstromen, 8 controles openbare vreugdevuren en er is 2 keer voorlichting met betrekking tot brandveiligheid bij twee campings gegeven. Vooraf hebben wij alle campings geïnformeerd of zij behoefte hadden aan een voorlichtingsbijeenkomst op de camping zelf door de brandweer en een handhaver op het gebied van brandveiligheid op campings. Samenwerking Net als voorgaande jaren heeft Tubbergen in 2010 weer deelgenomen aan het project Handhaven voor elkaar. Dit jaar zijn samen met de belastingdienst controles uitgevoerd. Er zijn controles uitgevoerd in het kader van het project witgoed. Dit project bekijkt hoe om wordt gegaan met de inzameling van witgoed. Tevens zijn twee bedrijfsverzamelgebouwen gecontroleerd. Er is gekeken naar welke bedrijven in het gebouw zitten, hoe het gesteld is met de veiligheid op het gebied van bouwen en brandveiligheid. Juridische procedures In 2010 zijn in totaal 59 dwangsommen opgelegd. De meeste opgelegde dwangsommen hebben betrekking op het plaatsen van een zendmast (strijd met het bestemmingsplan) of het niet uitvoeren van een herplantplicht verbonden aan een kapvergunning. Er is vier keer overgegaan tot invordering van een dwangsom. Deze hebben allen betrekking op bouw. Dienstverlening Als gemeente bieden wij ongeveer 230 verschillende diensten en producten aan. Het is onze taak om deze diensten en producten zo goed mogelijk te verlenen. Het Klant Contact Centrum is voor veel burgers het eerste aanspreekpunt voor deze diensten en producten. 5

6 Om te weten hoe u als burger denkt over de gemeentelijke dienstverlening, hebben we in 2010 voor de derde keer deelgenomen aan de Benchmark Publiekszaken. Hierin wordt de dienstverlening van ca. 100 gemeenten met elkaar vergeleken. Burgers zijn gevraagd naar hun ervaring en mening over de gemeentelijke dienstverlening. Gevraagd is naar de vriendelijkheid en de deskundigheid van de medewerk(st)ers en ook naar wachttijden. Als totaalcijfer gaf u ons een 8,0 voor de dienstverlening. Hiermee staat onze gemeente op een landelijke 3 e plaats in de dienstverlening! Een van de verbeterpunten is de extra openingstijd. Deze hebben wij verruimd vanaf half april tot half juli Dan is het namelijk ook mogelijk om op de woensdagmiddag en avond tot uur een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te vragen. Via de website is het mogelijk een aantal zaken volledig digitaal aan te vragen, af te handelen en waar nodig ook via het internet te betalen. Zo kunnen burgers nu thuis hun adreswijziging doorgeven, een uittreksel bestellen en betalen of een melding maken van een defecte straatlantaarn. Van deze mogelijkheid wordt steeds meer gebruik gemaakt. Ik ben dan ook van mening dat onze digitale dienstverlening een steeds belangrijker onderdeel gaat worden. In 2010 brachten mensen een bezoek aan het Klant Contact Centrum (Publiekszaken en Zorgloket). (Bijzondere) bijstand en gehandicapten In 2010 zijn er 37 aanvragen om een uitkering voor levensonderhoud in het kader van de Wet Werk en Bijstand ingediend. Er zijn in de loop van mensen uitgestroomd door middel van verhuizing, werk etc. Per 31 december 2009 is het aantal uitkeringen 78 ( ). Ten opzichte van 2009 is dit een daling van 6 uitkeringsgerechtigden. Met ingang van 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) van kracht geworden. Dit is een regeling voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. In 2010 zijn 23 personen ingestroomd. Met ingang van 1 juli 2010 zijn op basis van de WIJ, van de 23 personen die zijn ingestroomd, 7 uitkeringen van jongeren omgezet in een WWB- 6

7 uitkering naar een WIJ-uitkering. Op 31 december 2010 ontvangen 13 jongeren een WIJuitkering. Voor de inwoners van de gemeente Tubbergen met een minimuminkomen is het minimabeleid vastgesteld. Het minimabeleid bestaat uit bijzondere bijstand en het hulpfonds. In 2010 zijn 90 aanvragen voor het hulpfonds ingediend, waarvan er 77 toegekend zijn. Ook zijn er 138 aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand ingediend, waarvan 111 toekenningen. Het beleid van de gemeente Tubbergen richt zich er op om mensen, ook op hogere leeftijd, zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Om dit mogelijk te maken kunnen speciale voorzieningen voor deze mensen getroffen worden. In 2010 werden hiervoor 544 aanvragen ingediend in het kader van de Wet Maatschappelijke ontwikkeling (Wmo, waarvan 341 herbeoordelingen indicaties voor huishoudelijke hulp, 57 aanvragen voor een woonvoorziening, 14 aanvragen voor een traplift, 94 aanvragen voor een douchestoel, 132 nieuwe aanvragen voor hulp bij de huishouding, 71 scootmobiels, 90 aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart, 118 rolstoelaanvragen en 58 aanvragen voor een regiotaxi. Het totale aantal pashouders in 2010 is 609. Wet Maatschappelijke ontwikkeling Het beleid van de gemeente Tubbergen richt zich er op om mensen, ook op hogere leeftijd, zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Om dit mogelijk te maken kunnen speciale voorzieningen voor deze mensen getroffen worden. In 2010 werden hiervoor 544 aanvragen ingediend in het kader van de Wet Maatschappelijke ontwikkeling (Wmo, waarvan 341 herbeoordelingen indicaties voor huishoudelijke hulp (320 toekenningen), 57 aanvragen voor een woonvoorziening (44 toekenningen), 14 aanvragen voor een traplift (11 toekenningen), 94 aanvragen voor een douchestoel (81 toekenningen), 132 nieuwe aanvragen voor hulp bij de huishouding (111 toekenningen), 71 scootmobiels (51 toekenningen), 90 aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart (66 toekenningen), 118 rolstoelaanvragen (105 toekenningen) en 58 aanvragen voor een regiotaxi (47 toekenningen). Het totale aantal pashouders in 2010 is 609. Regiotaxi 75+ De gemeenteraad van Tubbergen heeft bij de begrotingsbehandeling 2010 in november 2009 bij amendement besloten om het gebruik van de regiotaxi tegen gereduceerd tarief vanaf als pilot voor de duur van 2 jaren open te stellen voor inwoners van 75 jaar en ouder zonder medische indicatie. Aan iedere 75-plusser wordt op aanvraag de taxipas verstrekt. De totale doelgroep 75+ bedroeg inwoners, waarvan er 405 personen in 2009 al over een taxipas beschikten op grond van medische beperkingen. 887 inwoners vormden derhalve de doelgroep voor de taxipas op basis van het leeftijdscriterium. 7

8 In 2010 is in totaal aan 197 inwoners de taxipas toegekend op grond van het leeftijdscriterium 75-plus. Het zorgloket heeft bezoekers gehad en daarnaast nog telefoontjes in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij het zorgloket. Daaruit is gebleken dat men gemiddeld een 7,7 geeft voor de dienstverlening (2009 7,0). Vergunningen Situatie tot 1 oktober 2010: Er werden 272 bouwvergunningen aangevraagd (zowel lichte, reguliere als fase 1 en fase 2 vergunningen). 19 bouwvergunningen werden geweigerd. Het aantal welstandsadviezen bedroeg 279 (303 in 2009). In 2010 werden 96 vrijstellingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend. In 2009 waren dit er 119. Ik ben tevreden over het feit dat de vergunningverlening, passend binnen een bestemmingsplan, snel verloopt. Slechts in 5 gevallen werd de wettelijke toegestane termijn voor een bouwvergunning overschreden. Dit heeft voor de burger als gevolg dat hij hierdoor de vergunning automatisch heeft gekregen. Situatie vanaf 1 oktober 2010: Vanaf 1 oktober 2010 is het vergunningstelsel gewijzigd. Wij hebben het dan over een omgevingsvergunning. Dit is een gebundelde vergunning dat wil zeggen dat in een keer een vergunning voor o.a. bouwen, inrit, sloop, kappen, milieu en gebruik aangevraagd kan worden. Ook bestaat er nog steeds de mogelijkheid om een schetsplan als vooroverleg in te dienen. Totaal zijn er 83 aanvragen ingediend, hiervan zijn er in verleend (9 x bouw/ 4 x sloop / 6 x kap en 2 x aanleg) en er zijn 5 ontheffingen verleend in kader van de Ruimtelijke Ordening. Er zijn 27 welstandsadviezen afgegeven. Bij vergunningen die niet passen binnen het bestemmingsplan kan de vergunningverlening meer tijd in beslag nemen. Nieuwe Nederlanders In 2010 kon ik aan 7 nieuwe Nederlanders tijdens de naturalisatieceremonie het Koninklijk Besluit overhandigen. Met dit besluit in handen zijn deze mensen officieel Nederlander. Post, en telefoon Als gemeentelijke organisatie ontvangen wij dagelijks veel vragen en verzoeken. Een groot deel hiervan komt schriftelijk binnen en steeds meer via Burgers en bedrijven die ons iets te vragen hebben, hebben recht op een vlot antwoord. Niet alle vragen zijn even snel en eenvoudig te beantwoorden. Sommige vragen zijn zo complex dat er eerst nog advies moet worden gevraagd. Wij hebben de afspraak dat brieven binnen zes weken beantwoord moeten zijn. Lukt dit niet, dan stellen wij de betrokkene hiervan op de hoogte. Voor sommige (vergunning-) aanvragen gelden langere termijnen. In 2010 werden er brieven (7.212 via de post en 599 via de ) door ons ingeboekt. Dit is een forse toename, want in 2009 waren dit brieven. In 2010 werd 80% van de brieven tijdig afgehandeld. Dit is iets gedaald ten opzicht van 2009 nl. 83%. De laatste jaren is door de organisatie hard gewerkt uw brieven en verzoeken sneller af te werken. Ik leg de lat bij 90% tijdig afgehandelde brieven, wij zitten dus op de goede weg. Jaarlijks worden de telefonistes van het gemeentehuis ruim keer gebeld. Daarom is een goede telefonische bereikbaarheid van de gemeente heel belangrijk. Wat mij nog steeds zorgen blijft baren is het relatief grote aantal telefoontjes dat door een 8

9 (vak-)afdeling beantwoordt moet worden, maar waar geen gehoor gevonden wordt. Ik ben van mening dat de telefonische dienstverlening van onze gemeentelijke organisatie op dit punt sterk verbeterd kan en moet worden. Hier zal extra aandacht aan geschonken worden. Burgerparticipatie De gemeente is er voor de burger. Om dit waar te kunnen maken is het van groot belang te weten hoe de burger denkt over de plannen en ideeën die de gemeente maakt en uitvoert. Onder het begrip burgerparticipatie versta ik het zoveel mogelijk betrekken van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Aan het hoofd van de gemeente staat onze gemeenteraad; de negentien leden van de raad zijn door de Tubbergse kiezers gekozen om hun belangen te dienen. De gemeenteraad vergaderde 18 keer in Dit is 5 x vaker dan in een normaal jaar en dit heeft te maken met de verkiezingen. Meestal wordt er op de eerste maandag van de maand vergaderd. U bent hierbij altijd van harte welkom, want de vergaderingen zijn openbaar. Raadscommissies Naast de gemeenteraad zijn er 2 raadscommissies (commissie Ruimte en Economie en commissie Samenleving en bestuur) die elk een deel van de gemeentelijke onderwerpen behandelen. In 2010 werden in totaal 19 commissievergaderingen gehouden. U hebt de mogelijkheid om tijdens de commissievergaderingen uw mening uit te spreken over onderwerpen die op de agenda staan. U dient dit wel voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffier van de commissie. Voor alle duidelijkheid: u kunt niet discussiëren over het onderwerp. De spreektijd bedraagt maximaal 2 x 5 minuten. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de griffier, tel of via Van deze mogelijkheid is in 2010 regelmatig gebruik gemaakt. College B & W Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdagmorgen. Als burger of bedrijf heeft u de mogelijkheid een gesprek met een lid van het college aan te vragen. Wilt u de wethouders of mij spreken, maak dan even een afspraak. Dorpraad Onze gemeente bestaat uit negen dorpen en vier buurtschappen: allemaal gemeenschappen met hun eigen aspecten. Ik vind het een goede zaak dat elk dorp beschikt over een eigen dorpsraad. Deze dorpsraden vervullen een belangrijke functie 9

10 tussen u als burger en de gemeente. Zij signaleren ontwikkelingen, komen met verzoeken en helpen zo mee aan de leefbaarheid van de dorpen. In 2010 hebben wij alle jaarvergaderingen van de dorpsraden bezocht. Hier horen wij wat in de verschillende dorpen leeft. Daar ben ik het niet mee eens Dagelijks nemen wij als gemeente Tubbergen veel beslissingen. Beslissingen die u persoonlijk raken en aangaan. Denkt u maar eens aan een bouwvergunning of een verzoek om planschade. Als u het niet eens bent met de beslissingen van de gemeente, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Om over deze bezwaarschriften te adviseren, hebben wij een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. In 2010 hebben wij 17 bezwaarschriften met betrekking tot sociale zaken ontvangen, waarvan 3 hebben geleid tot een herroeping en 14 bezwaarschriften hebben niet geleid tot een herroeping. Tevens hebben wij 54 bezwaarschriften m.b.t. algemene zaken ontvangen. 23 bezwaarschriften hebben tot herroeping van het besluit geleid en 31 hebben niet tot herroeping van het besluit geleid. Er zijn 5 klachten binnen gekomen waarvan er 2 gegrond verklaard zijn. Ombudsman Onze gemeente kent een klachtenprocedure. Als men het niet eens is met de uitkomst van deze klachtenprocedure, kunnen burgers met klachten over de gemeente Tubbergen terecht bij de nationale ombudsman. De ombudsman behandelt ook klachten waarvoor het niet mogelijk is bezwaar in te dienen bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. In 2010 zijn er geen klachten over onze gemeente bij de ombudsman ingediend. Woningbouw Het grondbedrijf van de gemeente Tubbergen heeft goede jaren gekend. Daaraan komt (voorlopig) een einde. In 2010 waren de gevolgen van de kredietcrisis ook voor het grondbedrijf in Tubbergen voelbaar. In 2010 zijn er slechts 7 kavels verkocht. Representatie De gemeente Tubbergen heeft ook representatieve taken. Een kleine greep uit de diverse activiteiten; de nieuwjaarsreceptie voor burgers en bedrijven, de sleuteluitreiking aan de sleutelprins, het CSI te Geesteren, de gemeentelijke Dodenherdenking etc. Daarnaast is er tenminste twee keer per jaar overleg met onze buur- en partnergemeente Uelsen. Bijzondere gebeurtenissen De gemeente werkt graag mee aan het tonen van waardering aan inwoners die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. Ook zet de gemeente u graag in het zonnetje als u een uniek jubileum tegemoet gaat. Hieronder vindt een overzicht van de lintjesregen, huwelijksjubilea en bijzondere verjaardagen in Koninklijke Onderscheidingen 10

11 Met de koninklijke onderscheiding wordt waardering uitgesproken voor de inzet voor de (Tubbergse) samenleving en de medemens. Ook u kunt iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Bel hierover met het gemeentehuis, tel In 2010 hebben de volgende personen een Koninklijke Onderscheiding ontvangen: Mevrouw M.J. Lummen-Oude Vrielink uit Vasse Mevrouw Schothuis-Grootelaar uit Langeveen Mevrouw G.P.M. Kienhuis-Brakhuis uit Langeveen De heer H.F. Engbers uit Vasse De heer G.A. Evers uit Harbrinkhoek De heer E.G. Hesselink uit Harbrinkhoek De heer H.J. Bloemenkamp uit Albergen De heer J.J.M. Elberink uit Albergen De heer H.J.M Oude Breuil uit Albergen Huwelijkjubilea Als u 100 jaar of ouder wordt of als echtpaar uw jubileum tegemoet gaat, dan wordt u persoonlijk gefeliciteerd door de burgemeester. Bij het vieren van een zestig- of zeventig jarig huwelijksjubileum ontvangt u naast het bezoek van de burgemeester, ook de felicitaties van de koningin. 50 jaar 60 jaar Bijzondere verjaardagen Echtparen 1 Echtpaar Mevrouw Mevrouw Mevrouw Mevrouw Mevrouw Mevrouw G.G. Kalvenhaar-Bolk J.M. Oosterhuis-Beukers E.M. ter Wee-Wolters J. Rietmeijer-Olthof H.S.M. Lentferink-Wolberink I. Wiegers-Berger 11

12 Sportkampioenen Onze gemeente Tubbergen is een sportieve gemeente. Ondanks dat wij veel sportverenigingen kennen met veel leden, zijn er in 2010 geen sportverkiezingen gehouden. Conclusies Ik wil graag aan het einde van dit Burgerjaarverslag een aantal conclusies trekken. Ik vind dat onze gemeentelijke dienstverlening op een hoog peil staat. Hierover ben ik erg tevreden. Maar we mogen en kunnen niet stil blijven zitten. Daarom zijn er aspecten waarvan ik vind dat ze verbeterd kunnen worden. Ik denk hierbij dan aan: 90% tijdige beantwoording van alle brieven. Opstellen kwaliteitshandvest waarin concrete normen over dienstverlening worden vastgesteld, zoals het tijdig beantwoorden van post, en telefoon. Gaan voor een waardering van onze dienstverlening die hoger is dan het landelijk gemiddelde. 12

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

ondersteuning wmo voor iedereen

ondersteuning wmo voor iedereen m a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g 2 0 1 0 ondersteuning wmo voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvat ting 7 1. Feiten en cijfers INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Wmo 2010 9 1.1

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch Monitor Publieke Dienstverlening 2014 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 - 2 - Samenvatting In deze monitor komen de resultaten van diverse onderzoeken naar dienstverlening

Nadere informatie

bekeken en beoordeeld zoeken naar oplossingen voor het zwerfvuil

bekeken en beoordeeld zoeken naar oplossingen voor het zwerfvuil Breng (bestuurlijk) Bloemendaal dichter bij de Bloemendalers mondigheid met passie!.. betrokkenheid op niveau Onze inzet was zoveel mogelijk Bloemendalers bij ons werk te betrekken Gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Burgerjaarverslag 2012

Burgerjaarverslag 2012 Burgerjaarverslag 2012 Burgerjaarverslag 2012 2 Voorwoord De gemeente is een baken in de complexe samenleving. U mag van uw gemeente daarom verwachten dat ze houvast biedt en duidelijkheid verschaft. Daarvoor

Nadere informatie

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen PRO-MPT Interim Management en Consultancy Bureau Onderzoek is ondergebracht

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf 15524\2526 Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf Een onderzoek naar het verstrekken van hulpmiddelen Wmo April 2013 2 - Inhoudsopgave pag. Voorwoord 5 1. Analyse en aanbevelingen 1.1 Inleiding 6 1.2 Beleid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Burgerjaarverslag 2013 gemeente Nijmegen

Burgerjaarverslag 2013 gemeente Nijmegen Burgerjaarverslag 2013 gemeente Nijmegen Burgerjaarverslag 2013 Voorwoord In het Burgerjaarverslag 2013 laat de gemeente Nijmegen zien wat ze voor u doet op het gebied van dienstverlening en wat we samen

Nadere informatie

OEGSTGEEST IN BEWEGING

OEGSTGEEST IN BEWEGING Foto: Wil van Elk OEGSTGEEST IN BEWEGING AAN HET WOORD laten passeren en deze nog een keer aan je gedachten voorbij te laten trekken. Daarnaast vind ik het ook fijn om vooruit te kijken, wat willen we

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail:

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Burgerjaarverslag 2013

Burgerjaarverslag 2013 Burgerjaarverslag 2013 Burgerjaarverslag 2013 Voorwoord De gemeente is er voor u. Of het nu gaat om het wekelijks ophalen van het vuil, het aanvragen van een vergunning, de aanvraag van een paspoort of

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jeugd en alcohol 2010-2013

Plan van aanpak. Jeugd en alcohol 2010-2013 Plan van aanpak Jeugd en alcohol 2010-2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Feiten en cijfers... 4 2.1 Alcohol en risico s... 4 2.2 Hoeveel wordt er gedronken, waar en op welke leeftijd... 4 3 Beleidskader...

Nadere informatie

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal

Auditrapport. De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum. Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal Auditrapport De kanteling in de WMO in de Gemeente Renkum Tiziana van Boekel-Billé Henk Aalders Diana van Hal 1 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 Het toeleidingstraject tot ondersteuning in de gemeente

Nadere informatie

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voorwoord De gemeente Borne is er voor de inwoners van en de ondernemers in Borne, Zenderen en Hertme. U kunt voor allerlei diensten bij ons terecht. Van het aanvragen van een legitimatiebewijs tot het

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt Gemeente Edam-Volendam COLOFON Samenstelling Nora Kornalijnslijper Naomi Meys Ingrid Dooms Juli 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk SGBO

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz. 5 2.1. Inleiding blz. 5 2.2. Algemeen

Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz. 5 2.1. Inleiding blz. 5 2.2. Algemeen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding blz. 2 1.1 Inleiding blz. 2 1.2 Veiligheidspartners blz. 2 1.3 Regie blz. 2 1.4 Integraal Veiligheidsbeleid blz. 2 1.5 Huidig beleid blz. 3 1.6 Werkwijze blz. 3 1.7

Nadere informatie

Benchmarking Publiekszaken 2012 Eindrapport

Benchmarking Publiekszaken 2012 Eindrapport Benchmarking Publiekszaken 12 Eindrapport Dit rapport is vertrouwelijk. De inhoud ervan is alleen bedoeld voor de deelnemende gemeenten. Zonder uitdrukkelijke toestemming mogen alleen de eigen cijfers

Nadere informatie