Robeco Life Cycle Funds N.V. -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco Life Cycle Funds N.V. -"

Transcriptie

1 Robeco Life Cycle Funds N.V. - Verslag over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 10 Beleggingsbeleid 10 Sustainability investing 12 Financiële cijfers 13 Balans 13 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht 16 Toelichtingen 17 Algemeen 17 Risico s financiële instrumenten 17 Waarderingsgrondslagen 18 Toelichtingen subfondsen 19 Toelichting op de balans 19 Toelichting op de winst- en verliesrekening 24 Toelichting op de samengevoegde balans 27 Overige gegevens 28 Gebeurtenissen na balansdatum 28 Belangen van bestuurders 29 Accountant 29 Robeco Life Cycle Funds N.V. 2

3 Robeco Life Cycle Funds N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, met de structuur van een paraplufonds, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland) Contactgegevens Mr. D.H. Cross (secretaris) Coolsingel 120 Postbus 973 NL-3000 AZ Rotterdam Tel Fax Internet: Directie (tevens beheerder) Robeco Institutional Asset Management B.V. Directieleden: Drs. L.M.T. Boeren Drs. H.W.D.G. Borrie Drs. R.M.S.M. Munsters Drs. H.A.A. Rademaker Mr. J.B.J. Stegmann Fondsmanager Drs. J.S. Blokland Fund agent Rabo Securities Europalaan KS Utrecht Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Robeco Life Cycle Funds N.V. 3

4 Algemene informatie Juridische aspecten Robeco Life Cycle Funds N.V. (het fonds ) is een zogenaamd paraplufonds. Het fonds is een in Nederland gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die valt onder het regime van artikel 6a van de Wet op de vennootschapsbelasting De gewone aandelen zijn verdeeld over verschillende series A tot en met G. Een serie wordt steeds aangeduid als een subfonds. Serie A is per 1 maart 2012 ingetrokken. Per balansdatum zijn de series B tot en met G opengesteld. De verschillende series betreffen de volgende subfondsen: Serie B: Robeco Life Cycle Fund 2015 Serie C: Robeco Life Cycle Fund 2020 Serie D: Robeco Life Cycle Fund 2025 Serie E: Robeco Life Cycle Fund 2030 Serie F: Robeco Life Cycle Fund 2035 Serie G: Robeco Life Cycle Fund Fiscale aspecten Het fonds heeft de status van vrijgestelde beleggingsinstelling. Dit betekent dat het fonds is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en is vrijgesteld voor de inhouding van dividendbelasting op al haar uitkeringen, zolang aan de vereisten van artikel 6a Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt voldaan. Vanwege de status van vrijgestelde beleggingsinstelling zullen de subfondsen geen dividend uitkeren op gewone aandelen. Verhandelbaarheid Het fonds is een open-end beleggingsinstelling die, behoudens bijzondere omstandigheden, op dagelijkse basis eigen aandelen uitgeeft of inkoopt tegen de intrinsieke waarde met een beperkte op- of afslag. Deze op- of afslag dient alleen ter dekking van de kosten die door het fonds moeten worden gemaakt voor het toe- of uittreden van beleggers. Het vigerende op- of afslagpercentage bedraagt maximaal 0,25% van de intrinsieke waarde. Een eventueel overschot of tekort komt geheel ten goede aan c.q. ten laste van het fonds. Het fonds is genoteerd aan Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Service. Essentiële Beleggersinformatie en prospectus De Essentiële Beleggersinformatie en een prospectus zijn opgesteld voor Robeco Life Cycle Funds N.V. met informatie over het fonds, de kosten en de risico s. Beide documenten zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het fonds en op Robeco Life Cycle Funds N.V. 4

5 Kerncijfers Overzicht Robeco Life Cycle Fund /01/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /06/2009 Gemiddeld Performance in % op basis van: - Beurskoers 1 0,4 4,4 1,9 7,7 9,4 19,1 0,2 - Intrinsieke waarde 1 0,4 3,7 2,6 7,9 9,6 19,2 0,2 Vermogen in EUR x Overzicht Robeco Life Cycle Fund /01/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /06/2009 Gemiddeld Performance in % op basis van: - Beurskoers 1 1,4 5,3 0,0 11,3 12,8 25,3 0,0 - Intrinsieke waarde 1 1,2 4,8 0,5 11,9 12,5 25,2 0,0 Vermogen in EUR x Overzicht Robeco Life Cycle Fund /01/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /06/2009 Gemiddeld Performance in % op basis van: - Beurskoers 1 2,4 6,4 1,3 13,9 14,2 27,6 0,3 - Intrinsieke waarde 1 2,1 5,9 0,8 14,6 13,9 27,5 0,2 Vermogen in EUR x Overzicht Robeco Life Cycle Fund /01/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /06/2009 Gemiddeld Performance in % op basis van: - Beurskoers 1 4,1 7,8 2,1 17,1 15,2 32,5 0,0 - Intrinsieke waarde 1 3,4 6,9 1,4 17,6 15,2 32,4 0,1 Vermogen in EUR x Overzicht Robeco Life Cycle Fund /01/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /06/2009 Gemiddeld Performance in % op basis van: - Beurskoers 1 4,5 8,5 2,0 18,5 15,8 31,6 0,9 - Intrinsieke waarde 1 4,0 7,6 1,2 19,1 16,2 31,8 0,8 Vermogen in EUR x Robeco Life Cycle Funds N.V. 5

6 Overzicht Robeco Life Cycle Fund /01/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /06/ /12/ /06/ /06/ /06/ /06/2009 Gemiddeld Performance in % op basis van: - Beurskoers 1 5,2 8,9 3,2 17,8 15,2 31,3 0,7 - Intrinsieke waarde 1 4,4 7,8 2,0 18,1 15,4 31,3 0,6 Vermogen in EUR x Een mogelijk verschil tussen de performance op basis van de beurskoers en de intrinsieke waarde verdient enige toelichting. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de laatste beurskoers van de rapportageperiode en de intrinsieke waarde op een verschillend tijdstip worden vastgesteld. De laatste beurskoers van de rapportageperiode wordt vastgesteld op de laatste beursdag van de desbetreffende rapportageperiode waarbij de om 6 uur s morgens bekende gegevens met betrekking tot de waardering worden gehanteerd. De intrinsieke waarde is gebaseerd op de waarderingen zoals bekend aan het einde van die beursdag. Robeco Life Cycle Funds N.V. 6

7 Verslag van de directie Algemene inleiding Economie De wereldeconomie startte het jaar 2013 met de ballast van een aantal structurele problemen die een traditioneel herstel belemmerden in De balansverkorting in de bancaire sector en haperende kredietverlening in Europa, de poging tot beheersing van publieke en private schuldquota in ontwikkelde markten en de onrust over het eventuele afstevenen op een fiscaal ravijn in de VS bleken obstakels voor een traditioneel herstel. Ook het eerste halfjaar van 2013 laat zich typeren als een klimaat waarin gematigde economische groei en lage rentes domineerden. Toch werden een aantal bakens verzet. Het bezuinigingsmantra in de Westerse wereld kwam sterker onder vuur te liggen nadat IMF en academici zich minder stellig toonden over de baten daarvan voor de economische groei. Tevens werd duidelijker dat opkomende markten vertraagden in de inhaalslag ten opzichte van de Westerse wereld. De nieuw verkozen leiders in China, onder leiding van premier Xi Jingping, stelde haar groeiambities neerwaarts bij en liet weten zich meer te oriënteren op de kwaliteit van de economische groei dan de kwantiteit. Japan kende een onverwachts krachtige beleidswending na het aantreden van Shinzo Abe. Zijn beleid, gestoeld op drie pijlers, blijkt tot nu toe succesvol in het bevrijden van Japan uit een vicieuze cirkel van deflatie en economisch verval. De majeure wending in economie en financiële markten diende zich echter halverwege het tweede kwartaal aan, toen Fed-voorzitter Bernanke aangaf mogelijkerwijs in een van de opvolgende vergaderingen het tempo van de obligatie aankopen terug te schroeven. De Fed signaleerde hiermee vertrouwen te hebben in het voortgaande herstel in de VS en een sterke stijging in de kapitaalmarktrente was het gevolg. Naast de retorisch meer activistische Fed kwam de ECB afgelopen jaar juist meer in haar eigen schaduw te staan. De ECB benadrukte sterker dan voorheen dat de bank het mandaat en vermogen ontbeert de crisis structureel op te lossen en dat het primaat daarvoor bij overheden ligt. De economie in de Verenigde Staten herstelde zich enigszins in het eerste kwartaal na een zwak laatste kwartaal in 2012; geleidelijk aan werd de angel uit het voorgenomen begrotingsbeleid verwijderd. Na het vermijden van het fiscale ravijn eind 2012 werd er in het voorjaar een moeizaam bereikt compromis gevonden over een tijdelijke verhoging van het schuldplafond. Ook de daaropvolgende fiscale horde, de zogeheten sequestration, werd uiteindelijk in verzwakte vorm overgenomen. Na de overeengekomen verhoging van de loonbelasting ter afwending van het fiscale ravijn werd de private sector geconfronteerd met automatisch intredende bezuinigingen op defensie, sociale zekerheid en gezondheidszorg. De consument toonde zich echter veerkrachtig onder de toegenomen fiscale druk. De particuliere spaarquote daalde weer ter indicatie dat de bestedingsbereidheid van de consument weer aansterkte. Het herstel in de arbeidsmarkt zette zich gematigd door met een daling van de werkloosheid van 7,9% in januari naar 7,5% in mei. De huizenmarkt liet eveneens een gematigd herstel zien; er werden meer bouwvergunningen verstrekt en prijzen van bestaande woningen lieten op jaarbasis een stijging zien van 15%. Het economisch herstel werd echter niet gedragen door een significante toename in de investeringsactiviteit van bedrijven. Investeringen bleven beneden het historisch gemiddelde door onzekerheid over de fiscale koers van de regering Obama en zijn daarmee mede verantwoordelijk voor een ongebruikelijk traag cyclisch herstel. Sterkere cijfers over de werkgelegenheid in mei vielen samen met uitspraken van Fed-voorzitter Bernanke over een mogelijk versneld afbouwen van haar programma van kwantitatieve verruiming. Als gevolg hiervan liep de kapitaalmarktrente sterk op en verstevigde de dollar zijn positie ten opzichte van andere sleutelvaluta. Na een periode van relatieve rust als gevolg van de betrokken opstelling van de ECB namen in Europa de spanningen weer toe. Verkiezingen in Italië leidden tot een zwaar verlies van de partij van de hervormingsgezinde technocraat Monti en een terugkeer van Berlusconi. Niet lang daarna bleek dat Cyprus zijn financiën niet meer onder controle had. Uiteindelijk kwam er een steunpakket ter waarde van EUR 10 miljard. Opvallend element in de reddingsoperatie was het feit dat depositohouders niet ontzien werden, in tegenstelling tot eerdere steunpakketten voor Griekenland, Ierland en Portugal. De precedentwerking hiervan leidde tot hernieuwde onrust in de periferie van de Eurozone, na een periode waarin de bancaire sector enigszins was gestabiliseerd. Zo wist Spanje bijna 60 miljard aan slechte leningen van Spaanse banken te isoleren en over te hevelen naar een hiervoor speciaal opgericht vehikel, de SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración S.A.). Hoewel de recessie in de Eurozone zich afgelopen kwartaal niet verdiepte, lieten vertraagde indicatoren als de werkloosheid een weinig geruststellend beeld zien. De werkloosheid liep verder op naar 12%. Uitzondering op dit beeld vormt de Duitse economie, waarin de sterke Robeco Life Cycle Funds N.V. 7

8 exportsector profiteerde van de zwakkere euro. Toch lijkt gaandeweg de voor een solide muntunie noodzakelijke evenwichtigheid in economische groeikracht tussen kern en periferie te herstellen. De export in perifere landen trok enigszins aan, mede vanwege een zichtbare verbetering in de loonkosten per eenheid product, een maatstaf voor concurrentiekracht. De convergentie in concurrentiekracht door structurele hervormingen heeft echter nog een lange weg te gaan. Vanwege dit lange traject wordt ook steeds duidelijker dat de Noord-Europese landen stapsgewijs de balans zoeken tussen enerzijds het ter beschikking stellen van voldoende financiële middelen om de periferie in de Eurozone te houden en anderzijds het voldoende stimuleren van de periferie om de noodzakelijke structurele hervormingen door te voeren. De Noord-Europese landen zijn alleen bereid tot solidariteit als er meer financiële discipline komt in de Zuid-Europese landen. Vooral Duitsland stuurt hierbij aan op gereguleerde overdracht van politieke soevereiniteit aan Brussel. Nieuw aangekondigde wetgeving over een bankenunie ruimt een grotere rol in voor private schuldeisers, maar deze nieuwe wetten zullen pas in 2018 van kracht zijn. Japan stond afgelopen voorjaar nadrukkelijk in de schijnwerpers. De Japanse premier Abe maakte concrete voortgang met zijn in 2012 aangekondigde plan om Japan te bevrijden uit de deflatoire spiraal waar het land al meer dan een decennium mee kampt. Het plan stoelt op drie pijlers: kwantitatieve verruiming, fiscale stimulering en structurele hervormingen. Deze beleidsmix beoogt een toename van de bedrijfsinvesteringen en een toename van de winstgroei door een verbeterde concurrentiepositie. Verbeterde bedrijfswinsten zouden tevens via een hogere consumptie uiteindelijk tot een hogere inflatie moeten leiden. De centrale bank van Japan, is tot nu toe succesvol geweest in het verzwakken van de yen door het opkopen van Japanse staatsobligaties en vastgoedfondsen. Belangrijke productieindicatoren lieten in het tweede kwartaal een stijging zien. In China vond een verrassende stijging plaats in de geldmarktrente in juni, een signaal van de Chinese centrale bank aan het bankwezen dat het de uitbundige kredietgroei niet op zijn beloop laat. De ambitie om de voor de Chinese groei zo noodzakelijke kredietverlening te beteugelen, zorgde voor meer gematigde verwachtingen over het Chinese groeitempo. De Chinese autoriteiten beogen nu een groei van 7,5%, lager dan de gemiddelde groei van 9% over afgelopen decennium. Financiële markten Met het verminderen van de onzekerheid over de Amerikaanse bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de wereldeconomie nam de onzekerheid onder beleggers af. Hoewel er in Europa nog een aantal politieke problemen voorbij kwamen, reageerden de financiële markten daar minder heftig op dan in De gunstige berichten uit Japan zorgden voor licht optimisme; dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen in een aantal opkomend landen. Politieke onrust in de opkomende landen zorgden ervoor dat de obligatie- en aandelenbeleggingen in deze landen in het eerste halfjaar van 2013 flink in waarde daalden. De tegenvallende groei in opkomende landen, vooral in China, leidde tot dalende grondstoffenprijzen, waarbij vooral de industriële metalen en goud sterk in waarde daalden. Ondanks de gunstige inflatieontwikkeling stegen in veel landen de kapitaalmarktrentes. Onzekerheid over het toekomstige Fed beleid had vooral in juni een negatief effect op de wereldwijde obligatiemarkten. In het eerste halfjaar daalden niet alleen de waarde van veel staatobligaties, maar ook de vastrentende categorieën investment grade, inflation-linked en emerging markets debt. High yield moest in de laatste maanden een groot deel van de eerdere rentedaling weer prijsgeven, ondanks de meevallende faillissementsrisico s in het tweede kwartaal. Per saldo stegen de aandelenkoersen in het eerste halfjaar. De afgenomen onzekerheid vertaalde zich in lagere risicopremies, waardoor de koerswinstverhoudingen stegen, ondanks de hogere kapitaalmarktrentes. Hoewel aandelen in waarde stegen en obligaties in waarde daalden, is het nog te vroeg om te spreken over the great rotation, al waren wel de eerste verschuivingen zichtbaar vanuit investment grade naar solide aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement. Vooral de aandelenmarkten van Japan, Amerika en Zwitserland presteerden goed, terwijl de aandelenmarkten van de meeste opkomende landen in euro s gemeten ongeveer 15% achterbleven, voor een belangrijk deel door waardedalingen. De relatieve rust in Europa en het minder uitbundige monetaire beleid van de ECB zorgde er voor dat de euro apprecieerde ten opzichte van de meeste valuta s. Vooral beleggingen in Australië, Japan en opkomende economieën hadden te lijden onder de verzwakking van de munten ten opzichte van de euro. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar verzwakte de euro licht, hetgeen de gunstig was voor de waarde van de Amerikaanse beleggingen. Robeco Life Cycle Funds N.V. 8

9 Vooruitzichten economie Het mondiale macro-economische beeld voor 2013 blijft wijzen op een omgeving van groei beneden de trend en gematigde inflatie waarin neerwaartse risico s resteren. Centrale banken in ontwikkelde landen zullen zich hierdoor actief blijven opstellen om de reële economie te stimuleren door rentecurves te drukken, met een meer nadrukkelijke duiding van de voorgenomen monetaire koers. Wij verwachten niet dat de Fed haar QE programma voor het vierde kwartaal van 2013 zal beperken gezien de mogelijk negatieve effecten van de rentestijging op huizenmarkt en bestedingen, het nog niet breed gedragen herstel in de arbeidsmarkt en de nasleep van de fiscale consolidatieprogramma s. In de Verenigde Staten zal de groei hierdoor vermoedelijk gematigd blijven. Voortgaande fiscale consolidatie in de Europese periferie zal naar verwachting de economische groei in de Eurozone belemmeren. Hoewel de twijfel over het voortbestaan van de euro als valuta is verminderd, resteert onzekerheid over verdergaande integratie in de monetaire unie. Wij verwachten een lager groeipad voor China en zien dat andere opkomende markten ook meer moeite ondervinden het relatief hoge groeitempo ten opzichte van ontwikkelde markten vast te houden. De Chinese overheid heeft te kennen gegeven met een structureel lagere groei te kunnen leven, maar in het belang van de sociale stabiliteit is het niet aannemelijk dat deze veel lager kan komen te liggen dan de beoogde 7,5%. Oplopende begrotingstekorten en lagere grondstoffenprijzen verhinderen dat interne- en externe balansen van opkomende markten meer robuust worden. Op monetair terrein is de beleidsruimte grotendeels benut nu de meeste opkomende markten weinig ruimte meer hebben voor verdere renteverlagingen. Een aantal opkomende markten, waaronder Brazilië, zien zich reeds genoodzaakt de rente te verhogen, wat uiteindelijk de economische groei zal aantasten en de inhaalslag met de Westerse wereld kan vertragen. Wij verwachten een verder afzwakkende mondiale inflatiedruk door de aanhoudende nadruk op schuldbeheersing, terwijl het trage mondiale herstel geen aanleiding geeft voor een sterke stijging in grondstoffenprijzen. Verdere vermindering van de stabiliteit van het Midden-Oosten of mislukte oogsten kunnen echter een tijdelijke impuls geven aan de inflatie. Vooruitzichten financiële markten Een beneden trendmatige economische groei met voldoende liquiditeiten biedt voor aandelen zicht op verdere beperkte koerswinsten. In een klimaat waarin de mondiale economie zich traag herstelt, lijkt expansie van historisch hoge winstmarges niet waarschijnlijk, mede door de recente stijging in de kapitaalmarktrente. Dat betekent dat de winstgroei opnieuw laag zal zijn en meer uit de afzetgroei zal komen. We verwachten dat de rentestijging niet dusdanig sterk is dat verdere koerswinsten van aandelen hierdoor in gevaar komen. Daarbij is de waardering van aandelen historisch gezien vrij normaal. Vastgoedaandelen zijn relatief duur, maar beleggers houden een voorkeur voor beleggingen met een relatief hoge directe vergoeding. De vooruitzichten voor grondstoffen zijn onzeker. Enerzijds kan de huidige politieke onrust in het Midden-Oosten gemakkelijk leiden tot hogere olieprijzen, anderzijds wordt de vraag naar grondstoffen beperkt door afzwakkende groei in China en de stagnatie van d Europese economie. Voor vastrentende beleggingen zijn ook na de recente rentestijging de rentevoeten nog relatief laag. Het vooruitzicht van een vermindering van de kwantitatieve verruiming op termijn kan ook in de tweede helft van 2013 leiden tot meer onzekerheid en licht oplopende kapitaalmarktrentes. De vastrentende beleggingscategorieën met een extra risicovergoeding voor debiteurenrisico bieden dan extra bescherming. Voor de valutamarkten verwachten wij een aanhoudend zwakke Japanse yen onder invloed van het stimulerende monetaire beleid van de Bank of Japan. De gunstigere groeivooruitzichten en de aangekondigde vermindering van de monetaire verruiming in Amerika zien we als een rugwind voor de Amerikaanse dollar. Robeco Life Cycle Funds N.V. 9

10 Beleggingsresultaat Overzicht beleggingsresultaten 1 januari 30 juni 2013 Robeco Life Cycle Fund 2015 Robeco Life Cycle Fund 2020 Robeco Life Cycle Fund 2025 Robeco Life Cycle Fund 2030 Robeco Life Cycle Fund 2035 Robeco Life Cycle Fund 2040 Intrinsieke waarde per 31/12/ ,19 47,40 47,25 45,75 47,53 46,86 Intrinsieke waarde per 30/06/ ,00 47,96 48,25 47,32 49,42 48,92 Rendement op basis van intrinsieke waarde 2 0,4 1,2 2,1 3,4 4,0 4,4 Koers per 31/12/ ,16 47,28 47,07 45,57 47,30 46,61 Koers per 30/06/ ,97 47,94 48,21 47,43 49,44 49,05 Rendement op basis van koers 2 0,4 1,4 2,4 4,1 4,5 5,2 Vermogen per 30/06/ In euro s 2 In %. Een mogelijk verschil tussen de performance op basis van de beurskoers en de intrinsieke waarde wordt veroorzaakt doordat de laatste beurskoers van de rapportageperiode en de intrinsieke waarde op een verschillend tijdstip worden vastgesteld. De laatste beurskoers van de rapportageperiode wordt vastgesteld op de laatste beursdag van de desbetreffende rapportageperiode waarbij de om 6 uur s morgens bekende gegevens met betrekking tot de waardering worden gehanteerd. De intrinsieke waarde is gebaseerd op de waarderingen zoals bekend aan het einde van die beursdag. Beleggingsbeleid Een belangrijke eigenschap van de Robeco Life Cycle Funds is dat het risico van de beleggingsportefeuille wordt afgebouwd naarmate de einddatum naderbij komt. Conform deze eigenschap worden gedurende de looptijd risicovollere beleggingen afgebouwd ten gunste van minder risicodragende beleggingen. Hierbij is vooraf een zogenoemd glijpad vastgesteld, dat de strategische asset mix verdeling door de jaren heen bepaalt. Aanpassing van de strategische asset mix gebeurt, rekening houdend met de marktontwikkelingen van het moment, in de periode rond de jaarwisseling van enig jaar. Vanuit strategisch oogpunt worden posities in de US dollar, GB pond en de Japanse yen zoveel mogelijk afgedekt. Daarnaast vindt door het jaar heen ten opzichte van de strategische allocatie een tactisch beleid plaats. Het tactische beleid wordt hierna besproken. Robeco Life Cycle Fund 2015/2020/2025 Er is, conform het strategische (langetermijn) beleggingsbeleid, belegd in Robeco N.V., Robeco Quant Emerging Markets Equities, Robeco Global Conservative Equities, Robeco Lux-o-rente, Robeco All Strategy Euro Bonds, Robeco Euro Credit Bonds, Robeco High Yield Bonds en Robeco Property Equities. In de verslagperiode hebben we de portefeuille op een paar punten gewijzigd. Binnen het wereldwijde aandelengedeelte hebben we voor een meer evenwichtige regioverdeling de ishare Core S&P500 ETF, een tracker op de Amerikaanse S&P500 Index, opgenomen naast het fonds Robeco. We hebben in het deel dat belegt in opkomende markten een ander fonds als basis gekozen: Robeco Quant Emerging Markets. Het fonds belegt breed gespreid met kleine afwijkingen ten opzichte van de benchmark en behaalt hiermee goede resultaten. Het belang in Arden Sage, het fund of hedgefunds, is in het eerste halfjaar verkocht. Omdat het een illiquide portefeuille betreft, was het voor de beheerders van Arden Sage niet mogelijk om alle posities in het fonds af te wikkelen. De restposities zijn door Arden Sage in een Special Purpose Verhicle (SPV) ondergebracht. In de Life Cycle fondsen resteert daarom nog een kleine positie in deze SPV, die naar verwachting in de tweede helft van 2013 volledig zal worden afgebouwd. Binnen de categorie alternatives hebben we in plaats van Arden Sage het Robeco GTAA fonds opgenomen. Dit fonds belegt via futures in verschillende beleggingscategorieën en kan hierbij zowel long als short posities innemen. Het risicoprofiel van Robeco GTAA is aanmerkelijk hoger dan van Arden Sage. Op basis van de ingeschatte volatiliteiten van beide fondsen hebben we het portefeuillegewicht bepaald, waarbij we het strategische gewicht dat Arden Sage had, verdeeld hebben over Robeco GTAA en Robeco Lux-o-rente. Het portefeuillerisico blijft op deze manier ruim binnen de gestelde grenzen. Verder beleggen de fondsen via een indextracker in grondstoffen (Lyxor ETF Commodities CRB). Ook belegt Robeco Life Cycle Fund 2015 binnen de categorie inflation linked bonds in de ETF ishares Barclays TIPS Bonds. Robeco Life Cycle Funds N.V. 10

11 Op een aantal punten is gebruikgemaakt van de tactische assetallocatie. Gedurende een groot deel van het eerste halfjaar van 2013 hadden aandelen een gewicht dat hoger lag dan op basis van de strategische verdeling het geval zou zijn. We hadden hierbij een voorkeur voor aandelen uit ontwikkelde markten boven opkomende markten. Deze voorkeur droeg in het eerste halfjaar positief bij aan het resultaat. Grondstoffen hadden een neutrale weging in het eerste halfjaar. Door koersontwikkeling daalde het relatieve gewicht naar licht onderwogen, wat we in lijn met onze visie bewust zo hebben gelaten. Dit beleid droeg per saldo licht positief bij. Binnen de beleggingscategorie obligaties is meer belegd in bedrijfsobligaties, ten koste van het gewicht in staatsobligaties. Hierbij is de voorkeur in de loop van het eerste halfjaar verschoven van bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid (credits) naar die met een lage kredietwaardigheid (high yield). Robeco All Strategy Euro Bonds heeft een overwogen positie in de portefeuille, om ook uitdrukking te geven aan onze voorkeur voor obligaties uit het hogere risicosegment. Robeco Life Cycle Fund 2030/2035/2040 Er is, conform het strategische (langetermijn) beleggingsbeleid, belegd in Robeco N.V., Robeco Quant Emerging Markets Equities, Robeco Asian Stars Equities, Robeco Global Conservative Equities, Robeco European Conservative Equities, Robeco Lux-o-rente, Robeco Euro Credit Bonds, Robeco High Yield Bonds en Robeco Property Equities. In de verslagperiode hebben we de portefeuille op een paar punten gewijzigd. We hebben de positie die we hadden in futures op de S&P500 omgewisseld naar trackers met dezelfde onderliggende waarde. Doordat de transactiegrootte van een tracker ten opzichte van een future veel kleiner is, kan de portefeuille beter gestuurd worden. De ishare Core S&P500 ETF is opgenomen naast het fonds Robeco. We hebben in het deel dat belegt in opkomende markten een ander fonds als basisfonds gekozen: Robeco Quant Emerging Markets. Het fonds belegt breed gespreid met kleine afwijkingen ten opzichte van de benchmark en behaalt hiermee goede resultaten. Dit fonds hebben we aangevuld met Robeco Asian Stars Equities, dat belegt in opkomende landen in Azië. Hiermee geven we inhoud aan onze langetermijn voorkeur voor Aziatische opkomende markten. Het belang in Arden Sage, het fund of hedgefunds, is in het eerste halfjaar verkocht. Omdat het een illiquide portefeuille betreft, was het voor de beheerders van Arden Sage niet mogelijk om alle posities in het fonds af te wikkelen. De restposities zijn door Arden Sage in een Special Purpose Verhicle (SPV) ondergebracht. In de Life Cycle fondsen resteert daarom nog een kleine positie in het fonds, die naar verwachting in de tweede helft van 2013 zal worden afgebouwd. Binnen de categorie alternatives hebben we in plaats van Arden Sage het Robeco GTAA fonds opgenomen. Dit fonds belegt via futures in verschillende beleggingscategorieën en kan hierbij zowel long als short posities innemen. Het risicoprofiel van Robeco GTAA is hoger dan van Arden Sage. Het portefeuillerisico is met de opname van Robeco GTAA weliswaar iets verhoogd, maar blijft zeer ruim binnen de gestelde volatiliteitslimieten. Verder beleggen de fondsen via een indextracker in grondstoffen (Lyxor ETF Commodities CRB). Op een aantal punten is gebruikgemaakt van de tactische assetallocatie. Gedurende een groot deel van het eerste halfjaar van 2013 hadden aandelen een gewicht dat hoger lag dan op basis van de strategische verdeling het geval zou zijn. We hadden hierbij een voorkeur voor aandelen uit ontwikkelde markten boven opkomende markten. Deze voorkeur droeg in het eerste halfjaar positief bij aan het resultaat. De positie in commodities had een neutrale weging in het eerste halfjaar. Door koersontwikkeling daalde het relatieve gewicht naar licht onderwogen, wat we in lijn met onze visie bewust zo hebben gelaten. Dit beleid droeg per saldo licht positief bij. Binnen de beleggingscategorie obligaties voorziet het 'glijpad' in een beperkte weging van staatsobligaties in Robeco Life Cycle Staatsobligaties zijn daarbij, in lijn met de visie, onderwogen. In Robeco Life Cycle 2035 en 2040 wordt in de categorie obligaties strategisch niet in staats- obligaties belegd. De voorkeur binnen de categorie obligaties is in de loop van het eerste halfjaar verschoven van bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid (credits) naar die met een lage kredietwaardigheid (high yield). In de Robeco Life Cycle 2035 en 2040 is in de strategische asset mix geen gewicht voor liquiditeiten opgenomen. Om de toegenomen activiteit van in- en outflow binnen deze fondsen op een adequate wijze te managen houden we daarom een kleine kaspositie aan. Het betreft hier dus geen overweging op basis van tactisch beleid. Robeco Life Cycle Funds N.V. 11

12 Sustainability investing Sustainability investing in de fondsen van Robeco is een positieve keuze met minimale beperkingen aan het beleggingsuniversum en bestaat uit een combinatie van effectieve instrumenten: uitoefening stemrechten engagement uitsluitingen integratie ESG-factoren 1 in beleggingsprocessen. Uitoefening stemrechten De beheerder heeft het streven om wereldwijd het stemrecht uit te oefenen op door het fonds gehouden aandelen. De beheerder doet dit vanuit de overtuiging dat good corporate governance op de lange termijn goed is voor de aandeelhouderswaarde. Het corporate governance beleid van de beheerder is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde principes van het International Corporate Governance Network (ICGN). De beheerder heeft de opvatting dat lokale wetten en codes voor ondernemingsbestuur, zoals de Corporate Governance Code in Nederland, het leidende kader voor de corporate governance praktijk en het stemgedrag vormen. Deze aanpak is in lijn met principes 7 en 9 van de ICGN Global Corporate Governance Principles. Deze principes richten zich op transparantie en de verantwoordelijkheden van aandeelhouders. Op grond van het beleggingsbeleid belegt het fonds niet in individuele aandelen maar (hoofdzakelijk) in verbonden beleggingsinstellingen. Op aandeelhoudersvergaderingen van verbonden beleggingsinstellingen maakt het fonds geen gebruik van zijn stemrecht. Gezien de aard van de andere beleggingen is uitoefening van stemrechten door het fonds daar niet aan de orde. Engagement Engagement is het actief gebruiken van de rechten van beleggers om invloed uit te oefenen op bedrijven. Robeco treedt in actieve dialoog met ondernemingen over verantwoord ondernemerschap en een maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid. Dit verhoogt naar onze mening op de langere termijn de aandeelhouderswaarde voor onze klanten. Wij hanteren hierbij een themagedreven aanpak. Dit verschaft ons de mogelijkheid om een onderwerp diepgaand te bestuderen. Uitsluitingen Het uitsluitingenbeleid van Robeco bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste worden ondernemingen uitgesloten die controversiële wapens of essentiële onderdelen daarvan produceren of het merendeel van hun omzet realiseren met de verkoop of transport van deze wapens. Sinds 1 januari 2013 is er nieuwe Nederlandse wetgeving in werking getreden rondom het investeren in clustermunitie bedrijven, en wij baseren ons op deze nieuwe wet voor wat het niet investeren in deze ondernemingen betreft. Ten tweede kan een niet-succesvolle dialoog op termijn leiden tot uitsluiting van een onderneming van het beleggingsuniversum. Het gaat hierbij om een dialoog waarbij wij spreken met ondernemingen over ernstige en structurele schendingen van internationaal breed geaccepteerde richtlijnen voor verantwoord ondernemen. In het bijzonder richt Robeco zich hierbij op het United Nations Global Compact. Naast het uitsluitingenbeleid van ondernemingen, is er ook een beleid voor het uitsluiten van landen. Deze uitsluitingen hebben betrekking op landengerelateerde beleggingen (bijvoorbeeld staatsobligaties). De uiteindelijke bevoegdheid om ondernemingen en landen op de uitsluitingslijst te plaatsen ligt bij de directie van de Robeco Groep. Integratie ESG-factoren in beleggingsprocessen De Robeco Life Cycle Funds beleggen hoofdzakelijk in fondsen van de Robeco Groep. Robeco streeft actief naar verantwoord beleggen, waarbij ESG-integratie onderdeel uitmaakt van dit beleid en daarom al voltooid is voor een zeer groot deel van de Robecofondsen waarin wordt belegd. Het streven is om ESG-integratie voor het totale fondsenpalet door te voeren. Duurzaamheid kan een doorslaggevend selectiecriterium zijn bij de keuze om fondsen op te nemen. De Robeco Life Cycle Funds kunnen gebruik maken van niet-robeco producten indien voor een beleggingscategorie geen representatief Robeco fonds beschikbaar is. Deze producten vallen in die hoedanigheid buiten het verantwoord beleggen beleid van Robeco. Voor deze producten vindt momenteel geen expliciete duurzaamheidsscreening plaats. Rotterdam, 27 augustus 2013 De directie 1 ESG staat voor Environmental, Social and Governance, in het Nederlands: milieu, maatschappij en goed bestuur. Robeco Life Cycle Funds N.V. 12

13 Financiële cijfers Balans Robeco Life Cycle Fund 2015 Robeco Life Cycle Fund 2020 Robeco Life Cycle Fund 2025 Voor resultaatbestemming, EUR x 1 30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2012 Beleggingen Financiële beleggingen Aandelen Beleggingen in fondsen van de Robeco Groep Derivaten 3, Andere financiële beleggingen Som der beleggingen Vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van derivaten 3, Schulden aan kredietinstellingen 7 Overige schulden Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Eigen vermogen Samenstelling van het eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Nettoresultaat De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de Toelichtingen. Robeco Life Cycle Funds N.V. 13

14 Balans Robeco Life Cycle Fund 2030 Robeco Life Cycle Fund 2035 Robeco Life Cycle Fund 2040 Samengevoegd Voor resultaatbestemming, EUR x 1 30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2012 Beleggingen Financiële beleggingen Aandelen Beleggingen in fondsen van de Robeco Groep Derivaten 3, Andere financiële beleggingen Som der beleggingen Vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Verplichtingen uit hoofde van derivaten 3, Schulden aan kredietinstellingen Overige schulden Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Eigen vermogen Samenstelling van het eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Nettoresultaat De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de Toelichtingen. Robeco Life Cycle Funds N.V. 14

15 Winst- en verliesrekening Robeco Life Cycle Fund 2015 Robeco Life Cycle Fund 2020 Robeco Life Cycle Fund 2025 EUR x 1 01/01-01/07-01/01-01/07-01/01-01/07-30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2012 Opbrengst beleggingen Waardeveranderingen Kosten 11 Beheerkosten Service fee Overige kosten Nettoresultaat Winst- en verliesrekening Robeco Life Cycle Fund 2030 Robeco Life Cycle Fund 2035 Robeco Life Cycle Fund 2040 Samengevoegd EUR x 1 01/01-01/07-01/01-01/07-01/01-01/07-01/01-01/07-30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2012 Opbrengst beleggingen Waardeveranderingen Kosten 11 Beheerkosten Service fee Overige kosten Nettoresultaat De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de Toelichtingen Robeco Life Cycle Funds N.V. 15

16 Kasstroomoverzicht Robeco Life Cycle Fund 2015 Robeco Life Cycle Fund 2020 Robeco Life Cycle Fund 2025 EUR x 1 01/01-01/07-01/01-01/07-01/01-01/07-30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2012 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Toename(+)/afname(-) geldmiddelen* Kasstroomoverzicht Robeco Life Cycle Fund 2030 Robeco Life Cycle Fund 2035 Robeco Life Cycle Fund 2040 Samengevoegd EUR x 1 01/01-01/07-01/01-01/07-01/01-01/07-01/01-01/07-30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2012 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Toename(+)/afname(-) geldmiddelen* De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de desbetreffende nummers in de Toelichtingen. Robeco Life Cycle Funds N.V. 16

17 Toelichtingen Algemeen Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en de Wft. De gewone aandelen zijn verdeeld over verschillende series A tot en met G. Serie A is per 1 maart 2012 ingetrokken Een serie wordt steeds aangeduid als een subfonds. Serie A is per 1 maart 2012 ingetrokken. Per balansdatum zijn de series B tot en met G opengesteld. De opengestelde series betreffen de volgende subfondsen: Serie B: Robeco Life Cycle Fund 2015 Serie C: Robeco Life Cycle Fund 2020 Serie D: Robeco Life Cycle Fund 2025 Serie E: Robeco Life Cycle Fund 2030 Serie F: Robeco Life Cycle Fund 2035 Serie G: Robeco Life Cycle Fund Risico s financiële instrumenten Transacties in financiële instrumenten kunnen ertoe leiden dat de hieronder beschreven financiële risico s door het fonds worden verkregen of overgedragen aan een andere partij. Voor nadere informatie betreffende de risico s voor dit fonds wordt verwezen naar het prospectus. Algemeen beleggingsrisico De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De intrinsieke waarde van het fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel stijgen als dalen. Aandeelhouders lopen het risico dat zij minder of niets terugkrijgen van hetgeen zij hebben ingelegd. Binnen het algemeen beleggingsrisico kan een onderscheid worden gemaakt tussen marktrisico, concentratierisico en valutarisico. Marktrisico De intrinsieke waarde van het fonds is gevoelig voor marktbewegingen. Daarnaast dienen beleggers zich bewust te zijn van de mogelijkheid dat de waarde van beleggingen kan variëren als gevolg van wijziging in politieke, economische of marktomstandigheden, alsmede door een veranderde individuele bedrijfssituatie. Concentratierisico Op grond van haar beleggingsbeleid kan het fonds beleggen in financiële instrumenten van uitgevende instellingen die (hoofdzakelijk) opereren binnen dezelfde sector, regio, of op dezelfde markt. Indien dit gebeurt, zullen vanwege de geconcentreerdheid van de beleggingsportefeuille van het fonds gebeurtenissen die van invloed zijn op deze uitgevende instellingen een sterkere invloed op het fondsvermogen hebben dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Valutarisico De gehele of een deel van de effectenportefeuille van het fonds kan worden belegd in (financiële instrumenten luidende in) andere valuta s dan de euro. Valutakoersschommelingen kunnen daardoor zowel een negatieve als een positieve invloed hebben op het beleggingsresultaat van het fonds. Per 30 juni 2013 zijn de valutarisico s voor alle subfondsen gedeeltelijk afgedekt middels het gebruik van valutatermijncontracten. Tegenpartijrisico Een tegenpartij van het fonds kan tekortschieten in de nakoming van haar financiële verplichtingen uithoofde van financiële instrumenten jegens het fonds. Dit zogenoemde kredietrisico wordt zoveel mogelijk beperkt door het in acht nemen van de nodige voorzichtigheid bij de selectie van tegenpartijen. Daar waar het in de markt gebruikelijk is, worden door het fonds zekerheden gevraagd en verkregen. Het bedrag dat het beste het totale kredietrisico weergeeft dat per 30 juni 2013 gelopen, bedraagt EUR 2,2 miljoen (per 31 december 2012 EUR 2,6 miljoen). Bij de berekening van het totale kredietrisico is geen rekening gehouden met ontvangen onderpanden. Robeco Life Cycle Funds N.V. 17

18 Hieronder volgt een overzicht van tegenpartijen met een blootstelling van meer dan 5% van het vermogen. Tegenpartijrisico Naam tegenpartij Totale blootstelling in EUR x In % van het vermogen Rating Rabobank Nederland ,4 AA 1 Voor het vaststellen van de rating van een belegging wordt de benchmarksystematiek gevolgd. Dat wil zeggen: in geval van drie ratings telt de middelste, ingeval van twee ratings de laagste van de twee. De ratings moeten zijn toegekend door S&P, Moody s of Fitch. Risico beleggen in andere beleggingsinstellingen Bij beleggen in andere beleggingsinstellingen wordt het fonds mede afhankelijk van de kwaliteit van dienstverlening en het risicoprofiel van de beleggingsinstellingen waarin het fonds belegt. Dit risico wordt beperkt door zorgvuldige selectie van de beleggingsinstellingen waarin het fonds belegt. Liquiditeitsrisico De hoogte van feitelijke aan- en verkoopkoersen van financiële instrumenten waarin het fonds belegt, is mede afhankelijk van de liquiditeit van de betreffende financiële instrumenten. Het is mogelijk dat een ten behoeve van het fonds ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod. Om dit risico te beperken, belegt het fonds voornamelijk in dagelijks verhandelbare financiële instrumenten. Paraplurisico Het fonds is een juridische entiteit met een ongedeeld vermogen. Dit brengt met zich mee dat een negatief subfondsvermogen van invloed kan zijn op de andere subfondsvermogens. Indien vereffening van een subfonds of het doen van uitkeringen resulteert in een negatief vermogenssaldo van een subfonds, zal het tekort worden omgeslagen over de andere subfondsen. Beheerder Robeco Institutional Asset Management B.V. ( RIAM ) is de beheerder van het fonds. RIAM neemt in die hoedanigheid het vermogensbeheer, de administratie en de marketing en distributie van het fonds voor haar rekening. RIAM beschikt over een door de AFM verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft en staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). Het fonds is door de beheerder geregistreerd bij de AFM. RIAM is een 100%- dochteronderneming van Robeco Groep N.V. Per 1 juli 2013 heeft ORIX Corporation (ORIX) iets meer dan 90% van de aandelen in Robeco overgenomen van Rabobank. Tot 1 juli 2013 behoorde Robeco Groep N.V. tot de Rabobank Groep en vanaf 1 juli 2013 is Robeco Groep N.V. onderdeel van ORIX. Gelieerde maatschappijen Het fonds en de beheerder kunnen gebruik maken van de diensten van en transacties verrichten met aan het fonds gelieerde maatschappijen als bedoeld in het Bgfo, zoals onder meer Robeco Securities Lending B.V., Robeco Direct N.V., Robeco Nederland B.V., tot 1 juli 2013 de Rabobank Groep en vanaf 1 juli 2013 ORIX Corporation. De diensten betreffen het uitvoeren van aan deze maatschappijen uitbestede werkzaamheden, zoals (1) het uitlenen van effecten, (2) het inlenen van personeel en (3) plaatsing en opname van aandelen in het fonds. Onder andere de volgende transacties kunnen worden verricht met gelieerde maatschappijen: treasury management, derivatentransacties, bewaring van financiële instrumenten, uitlenen van financiële instrumenten, kredietverstrekking, het aan- en verkopen van financiële instrumenten op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Alle diensten en transacties vinden plaats tegen marktconforme tarieven. Waarderingsgrondslagen Algemeen De grondslagen voor de waardering van activa en passiva zijn ongewijzigd en derhalve conform de weergave in de jaarrekening. De bedragen luiden in gehele euro s. Robeco Life Cycle Funds N.V. 18

19 Toelichtingen subfondsen Toelichting op de balans 1 Aandelen Dit betreft (beursgenoteerde) beleggingsinstellingen van derden. Aandelenoverzicht Per 30 juni 2013 ETFs Ishares Barclays Tips Bond Lyxor ETF Commodities CRB Arden Sage Capital International Class A ishares Core S&P 500 ETF Totaal per subfonds Aantal Reële waarde Aantal Reële waarde Aantal Reële waarde Aantal Reële waarde Reële waarde Robeco Life Cycle Fund Robeco Life Cycle Fund Robeco Life Cycle Fund Robeco Life Cycle Fund Robeco Life Cycle Fund Robeco Life Cycle Fund Totaal Beleggingen in fondsen van de Robeco Groep Overzicht beleggingen in fondsen van de Robeco Groep Reële waarde, EUR x 1 Robeco Life Cycle Fund 2015 Robeco Life Cycle Fund 2020 Robeco Life Cycle Fund /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2012 Robeco N.V Robeco Lux-o-Rente ZH EUR Robeco Capital Growth Funds Robeco All Strategy Euro Bonds DHHI EUR Robeco All Strategy Euro Bonds IHHI EUR Robeco Emerging Markets Equities Z EUR Robeco Euro Credit Bonds ZH EUR Robeco Global Conservative Equities I EUR Robeco Global Conservative Equities Z EUR Robeco GTAA Z Robeco High Yield Bonds ZH EUR Robeco Property Equities D EUR Robeco Property Equities Z EUR Robeco Quant Emerging Markets Equities Z EUR Overzicht beleggingen in fondsen van de Robeco Groep Reële waarde, EUR x 1 Robeco Life Cycle Fund 2030 Robeco Life Cycle Fund 2035 Robeco Life Cycle Fund /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2012 Robeco N.V Robeco Lux-o-rente ZH EUR Robeco Capital Growth Funds Robeco Asian Stars Z EUR Robeco Emerging Markets Equities Z EUR Robeco Euro Credit Bonds ZH EUR Robeco European Conservative Equities I EUR Robeco European Conservative Equities Z EUR Robeco Global Conservative Equities Z EUR Robeco GTAA Z EUR Robeco High Yield Bonds ZH EUR Robeco Property Equities D EUR Robeco Property Equities Z EUR Robeco Quant Emerging Markets Equities Z EUR Robeco Life Cycle Funds N.V. 19

20 Overzicht beleggingen in fondsen van de Robeco Groep Reële waarde EUR x 1 Rendement in % Lopende kosten in % 01/01-01/07/ /01-01/07-30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2012 Robeco N.V. 3 25,47 24,08 9,1 5,4 1,11 1,12 Robeco Lux-o-rente ZH EUR 4 112,06 113,48 1,3 1,2 0,12 0,02 Robeco Capital Growth Funds 4 Robeco Emerging Markets Equities Z EUR 119,31 121,34 1,7 10,2 0,08 0,10 Robeco All Strategy Euro Bonds DHHI EUR 112,98 8,3 0,92 Robeco All Strategy Euro Bonds IHHI EUR 111,78 1,7 0,51 Robeco Euro Credit Bonds ZH EUR 134,06 133,39 0,5 8,1 0,03 0,03 Robeco European Conservative Equities I EUR 105,24 8,2 0,72 Robeco European Conservative Equities Z EUR 119,81 6,3 0,04 Robeco GTAA Z EUR 156,10 35,0 0,04 Robeco Global Conservative Equities Z EUR 117,37 7,2 0,09 Robeco Property Equities D EUR 110,28 5,2 1,69 Robeco Property Equities Z EUR 103,62 1,2 0,03 Robeco High Yield Bonds ZH EUR 155,57 152,92 1,7 8,8 0,02 0,02 1 Op basis van de beurskoers danwel andere marktnotering per aandeel/participatie. 2 De beheerkosten en de service fee worden door de beheerder van genoemde fondsen voor beleggingen in Z-aandelen niet in rekening gebracht. Voor de overige beleggingen worden beheerkosten en service fee volledig gerestitueerd aan Robeco Life Cycle Funds N.V. 3 Dit fonds wordt beheerd door Robeco Institutional Aset Management B.V., die beschikt over een AFM-vergunning op grond van de Wft. Het jaarbericht van het fonds is na publicatie verkrijgbaar op het adres van Robeco Life Cycle Funds N.V. 4 Dit fonds is heeft een UCITS IV-status en staat onder Luxemburgs toezicht. Het (half)jaarbericht van het fonds is na publicatie verkrijgbaar op het adres van Robeco Life Cycle Funds N.V. Voor dit fonds kan swing pricing van toepassing zijn. Robeco Life Cycle Funds N.V. kan dagelijks in- en uitstappen in de genoemde fondsen tegen de op die dag geldende koersen. Voor Arden Sage Capital International Fund Class H en Arden Sage Capital International Fund Class HH is instap slechts maandelijks en uitstap slechts eens per kwartaal mogelijk. Aan Robeco Life Cycle Funds N.V. worden geen in- en uitstapkosten berekend. Swing pricing De werkelijke kosten van het aankopen of verkopen van activa en beleggingen voor een fonds kunnen afwijken van de meest recente beschikbare prijs of, indien van toepassing, intrinsieke waarde die wordt gebruikt bij het berekenen van de intrinsieke waarde per aandeel. Dit kan het gevolg zijn van heffingen, kosten en verschillen tussen aankoop- en verkoopprijzen van de onderliggende beleggingen ( spreads ). Deze kosten hebben een negatief effect op de waarde van een fonds, dat wordt aangeduid als verwatering. Om de verwateringseffecten te verzachten kan de directie naar eigen goeddunken de intrinsieke waarde per aandeel aanpassen binnen een daarvoor aangegeven bandbreedte. De directie behoudt het recht om te bepalen onder welke omstandigheden zij tot een dergelijke verwateringsaanpassing wil overgaan. 3 Derivaten De presentatie van de derivaten in de balans is gebaseerd op de verplichtingen en vorderingen per contract. Presentatie derivaten in de balans Robeco Life Cycle Fund 2015 Robeco Life Cycle Fund 2020 EUR x 1 Onder beleggingen Onder kortlopende schulden Onder beleggingen Onder kortlopende schulden 30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2012 Soort derivaat Valutatermijncontracten Futures Totaal Robeco Life Cycle Fund 2025 Robeco Life Cycle Fund 2030 EUR x 1 Onder beleggingen Onder kortlopende schulden Onder beleggingen Onder kortlopende schulden 30/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2012 Soort derivaat Valutatermijncontracten Futures Totaal Robeco Life Cycle Funds N.V. 20

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V.

Robeco Hollands Bezit N.V. Robeco Hollands Bezit N.V. Verslag over 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 Algemene inleiding 6 Economie 6 Beleggingsresultaat 7 Beleggingsbeleid 7 Sustainability

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 6 Verslag

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 5 Verslag

Nadere informatie

Robeco N.V. Verslag over 2009

Robeco N.V. Verslag over 2009 Robeco N.V. Verslag over 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de raad van commissarissen 6 Verslag van de directie 8 Algemene inleiding 8 Verantwoord Beleggen 8 Beleggingsresultaat

Nadere informatie

Robeco Private Equity

Robeco Private Equity Robeco Private Equity Verslag 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingen 6 Beleggingsresultaat 7 Beleggingsbeleid 7

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103

Algemene informatie 25 Verslag van de Beheerder 27 Jaarrekening 31 Overige gegevens 41. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 103 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de Beheerder 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 13 Risicomanagement 18 Beloningsbeleid 21 Delta Lloyd Institutioneel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 INTERNATIONALE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Internationale Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Internationale Aandelenfonds Internationale Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11 JAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 11 Balans per 31 december 2012 11 Winst- en verliesrekening over 2012 12 Kasstroomoverzicht over 2012 13 Toelichting

Nadere informatie