IETS OVER OUD-PARIJS DOOR E. J. BOMLI.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IETS OVER OUD-PARIJS DOOR E. J. BOMLI."

Transcriptie

1 IETS OVER OUD-PARIJS DOOR E. J. BOMLI. Ofschoon, op een enkele uitzondering na, alle namen der poorten en torens van het oude Parijs zijn blijven leven koning Philips Augustus had in 1211 zijn 6 K.M. lange vestingmuur voltooid hebben alleen de Tour de Nesle" et de Tour du Louvre" voor het nageslacht beteckcnis. Immers, ènde Porte Saint-Denis" en de Porto Saint-Martin," beiden nog aanwezig in het hartje van Parijs, zijn niets anders dan triomfbogen, opgericht ter ecre van Lodewijk XIV, na zijn veldtochten in Franche-Comté en in ons land. De Tour de Nesle", gebouwd op den linkeroever van de Seine, diende om, in vereeniging niet den Tour du Louvre", vlak daartegenover op den rechteroever gelegen, de Seine eiken nacht af te sluiten, en, in geval van een vijandelijken overval, te bestrijken. De toren had naast zich de poort van denzelfden naam, die, in vereeniging met de overige elf poorten van de vesting, de verbinding tot stand bracht tusschen het Parijs der 13de eeuw en het platteland. Het is daar, op de plaats waar zich nu de Munt bevindt, dat Cyrano de Bergerac, in Rostand's beroemd drama van dien naam, strijd levert tegen honderd gehuurde moordenaars. De Tour du Louvre" (ook genoemd Tour neuve" of Tour de Paris") is de oorsprong TOUR NEUVE OF TOUR DU I.OUVRE. TORTE DE NESI.E. geweest van het beroemde Paleis, nu museum, door Philips Augustus, half buiten, half in de stad gebouwd, om in geval van nood zijn hoofdstad te kunnen verlaten. Het tegenwoordige museum is evenwel niet het gebouw, dat een gravure van 1620 ons vertoont; eerst vier jaar later legt Lodewijk XIII den eersten steen van het tegenwoordige wereldvermaarde museum. Wat de overige poorten betreft, de afbeeldingen, die ervan bestaan, doen ons zien, dat zij onderling totaal geen overeenkomst in bouworde vertoonen. De vestingmuren van Philips Augustus doen dienst tot 1367; in dat jaar laat Karel V den goeverneur zijner hoofdstad, Hugue.s Aubriot, ( prévöt de Paris" was zijn titel) nieuwe vestingmuren aanleggen, die de stad op den rechteroever met een halven ring vergrooten; de poorten worden verlegd naar west, oost en noord en komen dus wat verder van elkaar te liggen: ze behouden evenwel dezelfde namen. De zuidelijke muren worden niet verlegd; wat buiten de zuidelijkestad ligt, wordt onaangeook werd er buiten roerd gelaten. Zoo gehouden de beroemde abdij van Saint- Germain, gesticht lang voor men er aan dacht, van de stad een vesting te maken. Koning Childebert, Ie premier de nos roismoines", zooals Sylvestrc Bonnard hem

2 332 IETS OVER OUD-PARIJS. noemt *), sticht, in de eerste helft der 6de eeuw, op een der nabij zijnde heuvels een kerk met abdij, die, volgens een oude afbeelding, in de verte te zien is, wanneer men bij de Seine staat. Merkwaardig is een standbeeld vanden stichter dier beroemde abdij, koningchildebert, dat nu nog in het Louvre te zien is. De grootte van dat beeld is 1.70 M; de baard is rood, de kroon goud en rood; het roode kleed, met een gordel, in blauw en goud, dichtgesnoerd, wordt omgeven door een mantel, die van binnen verguld, van buiten blauw is; de voeten zijn eveneens verguld, evenzoo de schepter. Eigenaardig is het, - dat Parijs inwoners zou tellen, voor de abdij van Saint-Germain, met de daaromheen gebouwde kerken en huizen zelf een voorstad geworden, door Lodcwijk XV bij zijn hoofdstad zou worden getrokken. Inderdaad, noch Karel V, die de zoo straks beschreven uitbreiding der stad op j den rechteroever tot stand bracht, noch Lode wijk XIII, die de voorname wijk van het Marais bij Parijs trok, hebben de muren van de zuidelijke stad verlegd, waardoor de Faubourg Saint-Gcrmain" steeds op het platteland bleef liggen. Cc miserable mur de boue et de crachat, digne du roi qui 1'a bati" f) trok eindelijk de voorstad Saint-Gcrmain bij Parijs. Twee belangrijke gezichten in vogelvlucht vertoonen ons de voorstad Saint- Germain met de kerk Saint-Sulpice, achter- *) A. France: Le crime de Sylvestre Bonnard. t) Victor Hugo: Notre Dame de Paris, tome I, pag Hij spreekt van I.odewijk XV, die een geheel nieuwe muur 0111 de stad deed leggen. cenvolgens in 1540 en in Wanneer men ze van den rechterkant bekijkt, heeft men ongeveer de richting noordzuid. Het eerste is een zoogenaamd: plan de la tapisserie", dus een soort van gobelin; de landpunt in de rivier is de westelijke punt van lie de France"; de toren links daaronder is de straks besproken: Tour de Ncslc"; vandaar af gaat naar rechts beneden de vestingmuur, de westgrens uitmakende van de zuidelijke stad en in 1211 voltooid. De Pré aux clcrcs", weiden, behoorende bij de abdij, en dienende voor volksvermakclijkheden, zijn nog onbe- 5 bouwd; ten zuiden daarvan ligt de abdij met haar talrijke bijgebouwen, als een vesting met muren en grachten omringd. Daar vlak bij de schandpaal (pilori) en de hallen van TOUR NEUVE MET LOUVRE. Saint-Gcrmain, waarover straks nader. De tweede projectie stelt de abdij voor met haar omgeving in Wat een vooruitgang in 75 jaar, van 1540 tot De Pré aux Clercs" geheel en al bebouwd, met grootschc paleizen, parken en tuinen! lie de France" is nu ook door zijn beroemden Pont ncuf met beide oevers verbonden. De jaarmarkt van Saint-Germain werd gehouden in de Hallen van dien naam. Oorspronkelijk twee houten schuren, waren ze in de 17de eeuw vervangen door de talrijke vierkante gebouwen, die de reproductie ons vertoont (zie bl. 335). De gangen, die de vijf galerijen, en de andere, die de paviljoens scheiden, worden straten genoemd: rue de Paris, rue de Picardic, rue de la Lingerie. Op de paviljoens leest men de namen van de stoffen

3 of voorwerpen, die er zijn uitgestald, 83 opschriften in 't geheel. De vreemde kooplieden waren verplicht om, bij het scheiden van de markt, hun plaats voor het volgende jaar te huren, anders beschikte de ontvanger der abdij erover. De Parijsche kooplieden kwamen bijeen in het paleis van den abt, in Januari, en de plaatsen werden aan den hoogsten bieder gegeven. De jaarmarkt van Saint-Germain was in 1499 zeer belangrijk: laken werd aangevoerd uit de fabrieken van Rouen, Gournaij, Caen, Darnetal, Argcntan, Amiens, Bcauvais, Abbeville, Aumale, Blangis, Mcaux, Scnlis en Parijs. De gebouwen, die op onze reproductie te zien zijn, datceren uit de iste helft der 17de eeuw. Voorop de plaat zien we kermismenschen, vrouwen, mannen, een verhooging met een muzickgczelschap, karossen, draagstoelen, ruiters, sjouwers. De breedte der tusschenliggende straten is ongeveer vier meter, het geheele terrein is 70 1'ORTE DE LA CONFERENCE. bij 100 M. De jaarmarkt van Saint-Germain was reeds ingesteld in de 12c eeuw; de opening geschiedde 14 dagen na Paschen en de markt duurde 18 dagen. Van de zes andere jaarmarkten, die in Parijs gehouden werden, was de beroemdste: La Foire du IETS OVER OUD-PARIJS. 333 TIKT LOUVRE OMSTREEKS IÓ2O. Lcndit, ingesteld door Lodewijk den Dikke. Misschien is het niet overbodig op te merken, dat de Hallen Saint-Germain, die gehouden werden op den linkeroever, ongeveer op het kruispunt van den Boulevard Saint-Germain en de Rue de Seine, niet moeten verward worden met de tegenwoordige Hallen (Halles centrales), een dagelijksche markt, waarvan het stichtingsjaar tot de 10de eeuwopklimt, en die met den loop der eeuwen een geweldige uitbreiding gekregen hebben. *) In de middeleeuwen (en later) waren de kooplieden verplicht sommige dezer jaarmarkten te bezoeken; op de vastgestelde dagen moesten ze komen, op straffe van boeten, door de rechtbank op te leggen; zoo is het voorbeeld bekend van een koopman, die alleen werd vrijgesproken, omdat hij bewijzen kon, dien dag in zijn winkel volstrekt niets verkocht te hebben. Het prachtige werk van Leroux de Lincy en Tisserand f) vermeldt ons de DE OUDE POORT SAINT-MARTIN. oudste bronnen voor de kennis van het oude Parijs. De bewerkers dier bronnen zijn Dcscripteurs *) Zie Maxime du Camp: Ilistoive du vieux Paris IV, ag. 24. f) Paris et ses historiens aux 14e et 15e siècles. 1S67.

4 334 IETS OVER OUD-PARIJS. of Illustrateurs" of misschien beiden. De de leliën zijn van goud. Boven de eerste beschrijvers zijn: 1. Abbon, monnik van Saint-Germain des Pres, schrijver van een Latijnsch gedicht (850), handelende over het beleg van Parijs door de Noormannen, en van groot geschiedkundig belang. kolom bevindt zich een miniatuur: Karel V gezeten op een bankje (goud); Raoul de Presles, met zijn manuscript in de hand, biedt dit den koning in knielende houding aan; achter den koning twee vrouwen; twee engelen dragen een rood tapijt, dat den koning tot 2. Jean de Laudun, schrijver van een achtergrond dient. Achter Raoul: een bisin slecht Latijn geschreven gedicht (Lof van schop met mijter en gouden bisschopsstaf. Parijs) van 1323; 3. Raoul de Presles: Description de la ville de Paris sous Charles V, van 1371, gedrukt in i486 en nog eens in De tekst vangt aldus aan: A notre (?) excellent prince, Charles Ie Cinq, roi de France, je Raoul de Presles, votre humble serviteur et sujet etc. etc." 4. Guillebert de Metz: Description de De tekst wordt van tijd tot tijd afgebroken la ville de Paris door geteekende sous Charles VI, hoofdletters. Eenige begonnen in 1407 verklaring en voltooid in behoeft nog het onderschrift: de 5. Astesan, beschrijving van maker van een Parijs is slechts beschrijving van een aanhangsel Parijs, ook in 't van de Commcntaire", Latijn en gedateerd dat zelf van De handschriften, op zichzelf weer het slot vormt van een werk, getiteld: La Cité reeds belangrijk, de Dieu." ook door de versiering in kleuren GEZICHT 01' DE ABDIJ SAINT-GERMAIN DES I'RÉS. Eenigszins anders is ingericht en in goud met het handschrift vogels en bloemen, hebben op de eerste van Guillaume de Metz. Zie de reprobladzijde vaak een miniatuur, in nauw due tie der eerste bladzijde (pag. 337). Het verband staande met den schrijver of met blad is niet verdeeld, de regels zijn volhet onderwerp van het handschrift. Zoo geschreven. Geen omlijsting is aanwezig. hebben Leroux de Lincy en Tisserand in De titel is geschreven met roode inkt:,,la hun werk de eerste bladzijde gereproduceerd van het handschrift van Raoul de description de la ville de Paris et de 1'excellencc du royaume de France, transcript et Presles (bl. 336). Elke bladzijde is verdeeld in extraict de plusieurs auctcurs par Guillebert twee kolommen: de eerste letter is kunstig bewerkt, de omlijsting is geschilderd in blauw, rood en goud, met vogels en bladeren in dezelfde kleuren. Aan den voet van de eerste bladzijde bevinden zich twee knielende engelen, met stralenkransen om het hoofd, en een schild met de Fransche leliën vasthoudende. De grond van het schild is blauw, de Metz, 1'an mil IIIIC etxxiiii." De tekst zelf is geschreven met zwarte inkt. Prachtig is de D, de eerste letter: gouden grond, het lichaam van de letter rose met bladeren, waarvan er drie blauw zijn. De D strekt zich links uit naar boven en beneden; die streep is goud en blauw; links bladeren in goud, rose en blauw. De tekst vangt aldus aan:

5 Des Francois et de la fundation de Paris et aussi des dues et rois qui premièrement y habit èrent, deviserons cy un petit selon ce que nous avons pu voir et sentir par les ehroniqueurs qui en ont parlé" etc. etc. Dan laten Leroux de Lincy en Tisserand de reproductie volgen van de laatste bladzijde van het handschrift (ziebl. 338); twee en een halve regel met zwarte inkt: (Item Fan mil quatre cent dix huit, en unc mortalité, moururent en 1'hötcl) Dieu lez Notre Dame, plus de XXX mille personnes, comme il apparut en la chambre des Comptes, ou Ion livre les draps pour ensevclir." Het slot met roode inkt geschreven, luidt: Cy fine la description de la villc de Paris", waarbij de aandacht bevestigd wordt op de C van c y, de F van f i n e, de L van 1 a, en de P van Paris, welke laatste letter naar beneden uitgeteekend is en de geheele pagina vult. Op het facsimile is zelfs de uitspatting der inkt van de grootc krul weergegeven. Mogelijk stelt men belang in een ander staaltje van calligraphic uit dien tijd. Het is het handschrift van Jehan Flamel (Ie jeune), in wiens Bible historiale" het volgende exlibris te vinden is: Ceste Bible est a Monseigneur Ie Due de Berry Flamel Ie juenne." (Zie bl. 339). Kunstig gevormd zijn vooral de beginletters der woorden, en de letters van het woord juenne" (Ie jeune), dat op den naam Flamel volgt. Meer dan één kunstig geschreven manuscript draagt zijn naam, o. a. la Bible historiale" en,,le Roman de la Rose.",,La vie de Monseigneur Saint-Denis," een IETS OVER OUD-PARIJS. 335 DE JAARMARKT TE SAINT-GERMAIN IN DE I7E EH.UW. kroniek, geschreven in de 14e eeuw, verhaalt den marteldood van den eersten bisschop van Parijs, Saint-Denis. Hij predikte het Christendom omstreeks 250 en is de stichter van de eerste Parijsche kerk: St. Etienne des Grès, op den linkeroever. Hij werd gevangen gezet op lie de France, en god Mcrcurius niet willende aanbidden, werd hij met andere martelaren onthoofd. De legende verhaalt, dat hij, na zijn onthoofding, zich, het afgehouwen hoofd dragende, naar de plaats begaf, waar hij zou begraven worden. Dat feit is weergegeven op een miniatuur, die zich bevindt in bovengenoemde kroniek. Op de onderste helftbcgecftsaint- Dcnis zich, zooals men ziet, naar zijn graf. Twee engelen met vleugels en met stralenkransen om het hoofd geleiden den martelaar; links staat een boom, waarvan de vruchten afvallen. De bovenste helft vertoont ons de neerlegging van den martelaar in zijn graftombe. Een gouden stralenkrans bevindt zich op de plaats van het hoofd. De geheele miniatuur, die in rose, goud, rood, donkeren lichtblauw is uitgevoerd, is omgeven door gouden banden en bladeren (zie bl. 338). In hetzelfde manuscript vindt men een van de oudste afbeeldingen van een deel van oud-parijs (zie bl. 339). De Petit Pont", een van de twee bruggen, die het eerst over de Seine geslagen zijn, om He dc France met den noordelij ken en met den zuidelijken oever te verbinden, is weergegeven maar het had elke willekeurige brug kunnen zijn op een miniatuur, waarop de schrijver van de kroniek van Saint-Denis zijn handschrift den koning aanbiedt. De onbekende schrijver, in een wit kleed

6 336 IETS OVER OUD-PARIJS. gehuld, knielt voor den koning, met zijn boek in de hand. Achter hem een man (rood) en een vrouw (rose). De koning draagt een blauw kleed versierd met gouden leliën, kolommen links en rechts met gouden koppen. Het geheel is omgeven door gouden figuren en bladeren. Boot onder de brug. Het oude Parijs is ons niet alleen bekend uit miniaturen, ook uit gravures (wit en zwart), kaarten en plattegronden, de laatste vaak geweven. Maar de schilders van miniaturen zijn de bekwaamste, en de miniaturen zijn, door hun rijkdom in kleuren en hun fijnheid van bewerking, de meest belangwekkende. Oorspronkelijk zijn ze zeer gebrekkig uit geschied- en aardrijkskundig oogpunt; ze stellen voor het vertrek of de terugkomst van krijgsvolk, veldslagen, belegeringen, met als omlijsting een stad of dorp, voortgesproten uit de verbeelding van den schilder. Een poort tusschen twee torens stelt een vesting voor; cenige huizen of menschen voor de ramen zijn voldoende om de omlijsting te vormen van een vorstelijken intocht. Soms gaf de schilder zich wat meer moeite; hij plaatste dan op goed geluk eenige hem bekende gebouwen en voegde daar een landschap bij van zijn vinding. Tegen het einde der 15e eeuw constateert men vooruitgang, een poging om de werkelijkheid te EKRSTF. HLADZIJDE VAN' HET HANDSCHRIFT VAN RAOUI. DE l'kesi.es. naderen; de miniatuur wordt langzamerhand een waar tafereel. Maar het anachronisme van tijd en plaats blijft bestaan, vooral wanneer het gebeurtenissen en plaatsen betreft, die lang geleden of ver verwijderd zijn; de beroemde schilder Jean Fouquet, Job op zijn mesthoop willende voorstellen, geeft tot achtergrond aan zijn werk Ie donjon de Vincennes." W Nog minder kieskeurig dan in de afbeelding van de plaats der handeling, was de schilder het ten opzichte van de kostuums zijner personen. Over het algemeen trok hij hun de kleeren aan, die hijzelf en zijn tijdgenootcn droegen. Dit anachronisme strekte zich ook uit tot alle onderdeelen der bewapening, tot de meubelen en tot alles, wat met het dagelijksch leven in verband stond. Alleen Christus en zijn apostelenontkwamenaan die zucht tot moderniseering; men stelde ze vrij algemeen voor volgens sommige typen uit de oudheid: hun kostuums waren die der Grieksche wijsgeeren. Van de vele miniaturen, die in handschriften over verschillende bibliotheken verspreid zijn, reproduceeren Leroux de Lincy en Tisserand er een, die berust in de Koninklijke bibliotheek te 's Gravenhage. Zij versiert een Fransch manuscript, een exemplaar van de kroniek van Jean de Courcy, een soort van algemeene geschiedenis in zes

7 IETS OVER OUD-PARIJS 337 boeken, van den zondvloed tot de eeuw van Augustus. Het werk was geëindigd in 1422 en is nooit gedrukt. Talrijke andere redacties van die kroniek zijn verspreid in Engeland en Frankrijk. De copist en de verluchter van het Haagsche manuscript zijn onbekend. Men kan veronderstellen, dat het een Parij zenaar is geweest, gegeven de aard van de stad, die de maker van de miniatuur heeft afgebeeld. De wapens en kostuums maken het zeker, dat die redactie is van de tweede helft der 15e eeuw. De kroniek van Jean de Courcygaat niet verder dan de eeuw van Augustus: wat kan Parijs, welks gebouwen de miniatuurvertoont, er dan mee te maken hebben, aangezien die stad nog niet bestond in het tijdvak, dat de schrijver behandelt? Ziehier: de miniatuur is geplaatst tegenover >;> I? «twnrtt Y? p t m j ) p fraifit oef» mntitr* ff amtnt -ftflnwr «jjiilïti-miimrwiwinum* iiuu J (Snccitt <étf-a Suft nfitthitr het hoofdstuk, getiteld: Cy traicte de Jason qui print, (prit) par assaut la ville de Jerusalem." Het is dus het beleg van Jeruzalem, dat de miniatuur ons heeft willen voorstellen; de soldaten, die de vesting bestormen, zijn de krijgslieden van Antiochus, omstreeks 160 voor Christus; de gebouwen, die Jerusalem samenstellen, zijn de gebouwen van Parijs. De soldaten, die het bestormen zijn gekleed en gewapend, zooals de schilder ze gekleed en gewapend zag in de 15e eeuw. Notre-Dame is onmiddellijk te herkennen. Ook hier overheerscht, zou ik haast zeggen, fomi>n»ii sim mitit ^Jf intc f onrixe «ut C KF.RSTE HLAUZIIDE VAX HKT HANDSCHRIFT VAN' het goud: Notre-Dame, de bladeren der boomen, de kant der voorwerpen, waarop het licht valt; groote stralende zon bovenaan. C.riLLEBERT DE METZ. Een molen, abdijen, hooibergtin. De afmetingen zijn: 19 bij 21 c.m. (zie bl. 340). Een allerbelangrijkste bron voor de kennis van het vroegere Parijs is een beroemd gebedenboek, geschreven un-vtj- niiül ^ ci^siiióit ) i A onrff A / 5 J 5 i ti tt«i)!* w Sv&iitttutii S t A# aftrttiit 1)111 rfsió </SM««< Suiiftiuii* au» y ini» op last van een lid der familie Juvénal des Ursins, waarvan verscheidene leden zich naam gemaakt hebben. Firmin Didot, die behoort tot een beroemde familie van Fransche drukkers-uitgevers en die leefde van 1790 tot 1876, houdt staande, dat dit gebedenboek is vervaardigd in de jaren 1449 '57. Het behoorde aan Guillaume Juvénal des Ursins, (1400 tot 1472) kanselier van Frankrijk onder Lodewijk XI, en is bekend onder den naam, van: Missel de Juvénal des Ursins." Alle bladzijden van dit boek zijn versierd met afbeeldingen van bloemen en dieren. Er zijn 140 groote miniaturen in (ongeveer 20 c.m. lang en breed) en talrijke kleine. Ze worden gevonden aan het begin van een gebed, en zijn niets anders dan versierde hoofdletters, zeer vaak de D, als beginletter van Deus. Leroux de Lincy en Tisserand hebben er drie ervan in kleuren gereproduceerd: het inwendige van de Sainte-Chapelle (zie bl. 340), de aankondiging van Chistus' ge- XI.II. Klseviers Xn. I'I. 26

8 33» IETS OVER OUD-PARIJS. boortc en een deel van 't oude Parijs (bl.341). De Sainte- Chapelle, gelegen in de Cité bij het Palais de Justice, bevatte in dien tijd de relikwieën, die volgens de legenden door Karel den Groote uit het Heilige Land waren meegebracht, en die nu berusten in Notre-Dame. LAATSTE BLADZIJDE VAN HET HANDSCHRIFT VAN GUII.LEHERT DE METZ. De miniatuur behoort bij het gebed van den H. Sacramcntsdag. Erboven leest men Ouod ipse. In festo reliquiarum. De D is in goud uitgevoerd, met figuren in blauw en rood. De ruimten tusschen de letter en het omringende vierkant zij n gevuld met versieringen in bruin; boven en beneden een dreigend zeemonster. Het inwendige van de letter stelt de Sainte-Chapclle voor, van binnen gezien; veel in zilver, o.a. de ramen. Twee priesters in 't wit gekleed, rechts; links, verschillende figuren,geknield; in 't midden, een kerklessenaar, altaar en kansel; onder den kansel de rclikwiëenkast en daaronder verschillende heilige voorwerpen. Afmeting: 17^ bij 18 c.m. Het lichaam van de letters is ook kunstig versierd met gestyleerde bladeren. Deze miniatuur is de eerste letter van den dienst van Kerstmis, en stelt voor de aankondiging van de geboorte van Christus aan de herders. Zij wil ons dus in Jeruzalem verplaatsen of in elk geval in de nabijheid dier stad. Maar de stad op den achtergrond is alweer Parijs. We zien: La Tour du Temple, Saint-Jean en Grèvc, Ie petit Chatelet, la butte Montmartre. We zien een vallei met een beek, ongetwijfeld de Bièvrc, een klein zijriviertje van de Seine; de knielende herders zijn evenmin Israëlieten, als het riviertje de Jordaan is, maar brave boeren uit Arcueil of Gentilly. Hun gelaatstrekken drukken verrassing en aanbidding uit; de lijnen zijn buitengewoon zuiver en scherp, de kleuren bijzonder rijk. Hier in tegenstelling met de voorgaande wordt het tafereel buiten de letter voortgezet; links en bovenaan een mooie breede rand van bloemen en bladeren; onderaan: (Deus qui) unigeniti refulgcncia decorare. Bovenaan de miniatuur ontplooien engelen een banier, waarop: Gloria in excclsis Deo. Afmeting i8 bij 19 c.m. Het plein, gelegen voor het tegenwoordige Hotel de Ville, en begrensd door den noordclijken oever van de Seine, heette tot 1830:,,Place de Grèvc." Lodewijk VII had de plek in de 12e eeuw aan de bewoners van de jonge stad afgestaan. In de middel- LEGENDE VAN SAINT-DKMS.

9 IETS OVER OUD-PARIJS. 339 eeuwen had het plein den vorm van een onregelmatig trapezium, waarvan de lange zijde aan den oostelij ken kant gelegen was en een lengte van 150 M. had (de lengte van den Pont-Ncuf is 229 M.). Het was nu het zoogenaamde Maison aux Piliers", dat van die 150 M. het middelste en grootste gedeelte innam. Het was het regecringsgebouw van het jonge Parijs. Oorspronkelijk was de stedelijke regeering gevestigd op een plaats, genaamd Vallée de Misère," ook gelegen op den rechteroever, maar wat meer naar het westen, Het huis zelf heette: Parloir aux Bourgeois." In 1357 werd het bestuur verplaatst naar de Place de Grève, en zijn zetel voortaan met een anderen naam aangeduid. Men sprak van La Marchandise," naar den hoogsten stedelijken magistraat, den Prévot des Marchands", oorspronkelijk het hoofd van het gilde der Seine- * ifffflif fttjp,mpitrt)iu grlvrt irji öint numtrihi hbui pfrnti q ur ïtttt nuït mtinr " 'ut Ernivtiuvronufio- Cntin.vmnu'f mhuxnum ;otv hxmuuniu I cum" iiüii' tluürti tutcnntin* m (p.örnc rtm tti fu prtrnr m Hqiu'uuumq; ivnrivcquclïirnicofmptiimiian- EEN DER OUDSTE AFBEELDINGEN VAN DE PETIT TONT". schippers. Dezen gaven ook hun wapen aan de stad. Ook noemde men het gebouw: Maison au Dauphin.", omdat Karel V het huis als kroonprins bewoond had; maar de gebruikelijkste benaming was: Maison aux Piliers." (Huis met de Pilaren) u Het Huis met de Pilaren was een zwaar en hybridisch gebouw. FACSIMILE VAN HET Het werd in 1532 gesloopt, tegelijk met de SCHRIFT VAN JEHAN FLAMEL. belendende huizen, en vervangen door een ander gebouw, dat in 1605 voltooid was. Het tegenwoordige Hotel de Ville, dat de g e h e c 1 e oostelijke zijde der voormalige Place de Grève inneemt, werd ingewijd in 1882; het vorige, dat van 1605, was door de Commune verbrand. Onze miniatuur stelt de Place de Grève voor tegen het midden der 15e eeuw. Op den achtergrond het Huis met de Pilaren, welke laatste duidelijk zichtbaar zijn. Het plein is bestraat. Een processie komt van de Seine-kade, van het oosten (tegenwoordige Quai de 1'Hötel de Ville) en trekt over het plein. De Cité is zichtbaar rechts, over de Seine. Priesters dragen gouden relikwieën onder een troonhemel, links en rechts bezet met gouden leliën. Flambouwen aan beide kanten van den stoet. Omstanders in biddende houding; eigenaardige 15e ccuwsche hoofdtooisels der vrouwen. De achtergrond der miniatuur wordt gevormd door groene weiden. De processie met haar omgeving is alweer een versiering van de letter D; het is alweer de beginletter van een gebed van den Heiligen Sacramcntsdag. Boven de letter leest men Quod ipse. In festo sanctissimo corporis. De ruimte tusschen de D en het omringende vierkant is gevuld met engelenkopjes en vleugels van een heftig rood.

10 340 IETS OVER OUD-PARIJS. {önfctoitlu HET INWENDIGE VAN DE SAINTE-CHAI'EI.LE. BELEG VAN JERUZALEM DOOR JASO. De grootte van het geheel' is zeventien centimeter in het vierkant. Dit opstel kan niet eindigen, zonder eenige woorden gewijd aan dit beroemde plein, dat door alle eeuwen heen in de geschiedenis van Parijsche zulk een belangrijke rol speelt. Rechts, met den rug naar de Seine staande, zag men het Huis met de Pilaren; midden op het plein twee in de middeleeuwen zeer veel voorkomende dingen: een galg en een schandpaal, of, zooals men toen zeide,,,une justice et une échelle." Die galg was de koninklijke galg. De schandpaal bestond uit een gemetselden kubus, tien voet hoog, hol van binnen, met een trap van ruwe steen ervoor; op het bovenvlak bevond zich een liggend wiel van eikenhout, dat kon draaien en in beweging gebracht werd door een kaapstander, in het steenen gebouwtje verborgen; de misdadiger, die niet alleen de straf der ti'ntoonsti'lling onderging, maar ook gegeeseld werd, zat op dat wiel, met de handen op den rug gebonden; het wiel draaide rond. en telkens als de schuldige zich voor den scherprechter bevond, kreeg hij een dracht slagen. Het is op d i e schand- paal, dat Victor Hugo zijn Quasimodo doet geesclen. *) Tegenover het Huis met de Pilaren, bij de Seine, stond, als hoekhuis, la Maison de la Tour Roland, waarvan een gedeelte werd genoemd: Cellule de la Recluse. Deze cel bevond zich op den beganen grond en was in de dikte van den muur uitgehouwen. Een klein goth'sch boogvenstertje liet lucht en licht binnenkomen; het was gesloten met twee kruiselings geplaatste ijzeren staven. Deze cel bestond reeds in de 12c eeuw; ze was aangebracht door madame Rolande de la Tour Roland, in den rouw over haar vader, die bij een kruistocht was omgekomen. Zij leefde er twintig jaar, en men vertelt, dat na haar dood de cel nooit onbezet geweest is. Altijd was er een vrouw in te vinden, die, gekleed in een zwarten rok en levende van de gaven der voorbijgangers, er een bloedverwant, een minnaar, of haar fouten beweende. De Parijsche ondeugendheid beweerde, dat men er weinig weduwen gezien had. Er waren nog heel wat meer van die cellen in het oude Parijs, zelfs onder de straten, en in dat geval gesloten door een rooster. De hier besproken cel, waarbo- *) Xotre Dame de Paris, tome I, pa«. 261.

11 IETS OVER OUD-PARIJS. 341 rjiifdto jaitrtiflom cmo: uiugmm ïrruïgnina AANKONDIGING DER GEBOORTE VAX CHRISTUS AAN 1)K HERDERS. ven in grootc letters stond geschreven: T u o r a, heette in de wandeling T r o u a 11 x r a t s, een verbastering van die twee Latijnsche woorden. Een laatste eigenaardigheid van de Place de Grève was het openbaar gebedenboek: Ie Bréviaire public. Het stond naast het boogvormige; venster van de cel van het huis van La Tour Roland. In dien tijd lang voor de boekdrukkunst konden arme priesters zich geen geschreven gebedenboek aanschaffen; de een of andere rijke plaatste HET HUIS MET DE 1'ILARKN, DE PLACE DE GREVE EN EEN DEEL VAN DE CITER. dan hier en daar een gebedenboek voor algemeen gebruik. Zoo waren er drie in Notre-Dame, geplaatst tegen de pilaar, die het meeste licht ontving. In oude testamenten vindt men soms geldsommctjes aangegeven, bestemd om zoo'n gebedenboek nog weer eens te laten inbinden. Dat van de Place de Grève was rijk verlucht, en van boven tegen den regen beschermd door een luifeltj e en tegen de dieven door traliewerk, dat evenwel niet belette de bladen om te slaan.

DE GROOTE ZAAL IN HET KONINKLIJK TALKIS TE AMSTERDAM.

DE GROOTE ZAAL IN HET KONINKLIJK TALKIS TE AMSTERDAM. DE GROOTE ZAAL IN HET KONINKLIJK TALKIS TE AMSTERDAM. HET KONINKLIJK PALEIS TE AMSTERDAM ï t f t f f ï t DOOR A. W. WE1SSMAN. f ï t t t t t t Het Koninklijk Paleis te Amsterdam was voorheen het Raadhuis

Nadere informatie

Parijs. Parijs. Introductie

Parijs. Parijs. Introductie Introductie is zonder twijfel één van de mooiste steden ter wereld. Prachtige gebouwen, pittoreske straatjes en elegante pleinen geven de stad een bijzonder karakter. Of je nu gaat voor de talrijke musea

Nadere informatie

DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN

DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN Hoofdstukken DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN DE VERSPREIDING VAN HET CHRISTENDOM NICOLAAS

Nadere informatie

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960.

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. GRONINGEN OORSPRONKELIJKE TITEL: New Discoveries in Babylonia about

Nadere informatie

EEN WEINIG BEKEND HOEKJE

EEN WEINIG BEKEND HOEKJE pas nous mêmes au complet les equivalents, si riche que soit notre école.'' Dupont's zeer persoonlijk talent openbaart zich op een andere wijze in de mooie pastels, waarvan er eenigen tijd geleden een

Nadere informatie

Parcours «Dieren» Geselecteerde werken Sectie Moderne Kunst

Parcours «Dieren» Geselecteerde werken Sectie Moderne Kunst Geselecteerde werken Sectie Moderne Kunst 1. Eugène Verboeckhoven Kudde schapen verrast door het onweer 2. Louis Dubois De ooievaars 3. Louis Gallait Portret van mevrouw Louis Gallait en haar dochter 4.

Nadere informatie

Herfsttij der Middeleeuwen

Herfsttij der Middeleeuwen Herfsttij der Middeleeuwen Johan Huizinga editie L. Brummel bron, in: Johan Huizinga, Verzamelde werken. Deel 3 (ed. L. Brummel). H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem 1949, pagina 3-345 Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Litteraire wandelingen

Litteraire wandelingen Litteraire wandelingen Frans Erens bron. S.L. van Looy, Amsterdam 1906 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eren003litt03_01/colofon.php 2015 dbnl V Voorwoord. Deze bundel van kritieken,

Nadere informatie

littfleôe^elirigenblaô inrijhfik/ GroeruevooudÄ Sticking uö 3!0ouôenberg

littfleôe^elirigenblaô inrijhfik/ GroeruevooudÄ Sticking uö 3!0ouôenberg littfleôe^elirigenblaô inrijhfik/ GroeruevooudÄ Sticking uö 3!0ouôenberg Mededelingenblad november 1985 Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg te Woudenberg Redactie: mej. M. Blokhuis G.D. Marringa Th.

Nadere informatie

GEVOELIGE PLATEN. 19 Chinese Achterglasschilderingen

GEVOELIGE PLATEN. 19 Chinese Achterglasschilderingen GEVOELIGE PLATEN 19 Chinese Achterglasschilderingen Inhoudsopgave 1. De collectie. 2. Een korte geschiedenis van het achterglasschilderen in Europa en China. 3. Kanton. 4. Het procédé. 5. 5. De voorstellingen.

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff Pavel Ivanovich Biroekoff Table of Contents Tolstoi's leven...1 Pavel Ivanovich Biroekoff...3 OPDRACHT...5 INLEIDING...7 Inleiding. Van Leo Tolstoi bij zijne herinneringen...13 EERSTE DEEL...16 EERSTE

Nadere informatie

De Zijderoute. dossier voor leerkrachten d. haumont & c. van linden. Jubelparkmuseum (kmkg) europalia.china www.kmkg.be

De Zijderoute. dossier voor leerkrachten d. haumont & c. van linden. Jubelparkmuseum (kmkg) europalia.china www.kmkg.be De Zijderoute dossier voor leerkrachten d. haumont & c. van linden Jubelparkmuseum (kmkg) europalia.china www.kmkg.be Shaanxi Xian Institute of Cultural Relics and Archeology Dit dossier voor leerkrachten

Nadere informatie

NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE VII DE~L DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR

NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE VII DE~L DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE DE~L VII DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR T. VAN DER KOOY Dz. MET DRIE KAARTJES,S-GRAVENHAGE MARTINUS

Nadere informatie

BELGIË REIZEN REIZEN DOOR BELGIË EN LUXEMBURG DIE JOS EN CLIM DE LAATSTE TWINTIG JAAR MAAKTEN.

BELGIË REIZEN REIZEN DOOR BELGIË EN LUXEMBURG DIE JOS EN CLIM DE LAATSTE TWINTIG JAAR MAAKTEN. BELGIË REIZEN REIZEN DOOR BELGIË EN LUXEMBURG DIE JOS EN CLIM DE LAATSTE TWINTIG JAAR MAAKTEN. 1 2 INLEIDING Het land van onze zuiderburen is voor Nederlanders een aantrekkelijke bestemming. Zeker voor

Nadere informatie

Stijlstudie en stijloefening

Stijlstudie en stijloefening Stijlstudie en stijloefening J. Mathijs Acket bewerkt door C.F.P. Stutterheim bron (ed. C.F.P. Stutterheim). Erven F. Bohn, Haarlem 1960 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/acke006stij01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

EEN EN ANDER BETREKKELIJK MIJNE LOOPBAAN ALS SCHILDER BESCHREVEN DOOR JOHANNES BOSBOOM HERDRUKT NAAR DE OORSPRONKELIJKE UITGAVE VAN 1891

EEN EN ANDER BETREKKELIJK MIJNE LOOPBAAN ALS SCHILDER BESCHREVEN DOOR JOHANNES BOSBOOM HERDRUKT NAAR DE OORSPRONKELIJKE UITGAVE VAN 1891 J. Bosboom JOHANNES BOSBOOM EEN EN ANDER BETREKKELIJK MIJNE LOOPBAAN ALS SCHILDER BESCHREVEN DOOR JOHANNES BOSBOOM HERDRUKT NAAR DE OORSPRONKELIJKE UITGAVE VAN 1891 TOEGELICHT DOOR A. GLAVIMANS BIT AD.

Nadere informatie

MUSEUMPASJES Portretten

MUSEUMPASJES Portretten MUSEUMPASJES Portretten 1 Parcours Portretten Geselecteerde werken 1. Cornelis de Vos Zelfportret van de kunstenaar en zijn familie 2. Antoon van Dyck Portret van Porzia Imperiale en haar dochter Maria

Nadere informatie

Nederland in den goeden ouden tijd

Nederland in den goeden ouden tijd Nederland in den goeden ouden tijd Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën

Nadere informatie

Hoofdstuk XI Door West-Palestina terug naar Kafarnaüm (vervolg).

Hoofdstuk XI Door West-Palestina terug naar Kafarnaüm (vervolg). Openbaar Leven van Jezus Hoofdstuk XI Door West-Palestina terug naar Kafarnaüm (vervolg). Op het einde der voorgaande aflevering, fasc. 18, zagen wij Jezus te Meroz aangekomen. In nr. 795, voetnoot 399,

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

sstaf Aubrac Meseta Zwolle

sstaf Aubrac Meseta Zwolle sstaf Aubrac Meseta Zwolle COLOFON NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN SINT JACOB BESTUUR mw. K. van den Berg, voorzitter mw. M. Madou, vice-voorzitter N. Zijp, tweede secretaris J. van der Meulen mw. H. Pouderoyen

Nadere informatie

DE naam Mudéjar (spreek uit Moedéegar) is voor velen die zich

DE naam Mudéjar (spreek uit Moedéegar) is voor velen die zich MUDÉJAR KUNST IN SPANJE DOOR ELISABETH H. KOREVAAR-HESSELING DE naam Mudéjar (spreek uit Moedéegar) is voor velen die zich voor kunst interesseren, een vreemde klank, bij het horen waarvan zij verschrikt

Nadere informatie

Stadswandeling Zwolle

Stadswandeling Zwolle 38 37 39 36 35 40 43 42 41 34 32 33 9 43 5 6 7 8 11 10 12 13 4 14 3 15 27 30 18 16 22 26 31 17 25 24 21 23 28 20 19 29 2 1 Stadswandeling Zwolle Naam Straat Huisnr Info Algemene informatie Zwolle 0 Deze

Nadere informatie

Voorwoord. Bijbelvertaling

Voorwoord. Bijbelvertaling Voorwoord Door A. Lukkien. De volgende opstellen zijn eerst verschenen in de Geldersche Post. Ze schijnen slechts weinig met elkander in verband te staan. Maar er is één band, die ze samenbindt, n.l. het

Nadere informatie

TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN

TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN DR. M. B. ME N DES DA COSTA TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN DER DE REEKS MET PORTRETTEN IIAATSO IAPPfQ VOOR GQEDE EN GO D O OPE LECTUUR - AMSTERDAM TOONEEL- HERINNERINGEN DERDE REEKS DR. M. B. MENDES

Nadere informatie

Een vriend van Plato, maar een groter vriend van de waarheid

Een vriend van Plato, maar een groter vriend van de waarheid Een vriend van Plato, maar een groter vriend van de waarheid Aristoteles (384-322) M. Jager Onderstaande tekst is het tweede deel van een artikel over Aristoteles. Het eerste deel is verschenen in het

Nadere informatie