B&W-vergadering d.d. 30 juni 2015 Besluitenlijst van de agendastukken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&W-vergadering d.d. 30 juni 2015 Besluitenlijst van de agendastukken"

Transcriptie

1 B&W-vergadering d.d. 30 juni 2015 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 23 juni Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst van de paraafstukken van 23 juni Vastgesteld. 3. Adviesnota van Sector I en II d.d. 16 juni 2015, betr. subsidieverzoek Stichting Kledingbank Noordoost Friesland. 1. De Stichting Kledingbank Noordoost Friesland een startsubsidie verlenen van een bedrag genoemd in het rapport, over de periode september, oktober en november 2015, onder de voorwaarde dat er in december een evaluatie gaat plaatsvinden en dat er gehouden wordt aan de verantwoordingsafspraken. 2. De subsidiebijdrage kan gedekt worden uit de post Minimabeleid. 3. De Stichting Kledingbank Noordoost Friesland berichten conform het besluit. 4. Adviesnota van Sector III d.d. 25 juni 2015, betr. beëindigen activiteiten warmtenet Burdaard en opstarten onderzoek alternatieven. Het project warmtenet Burdaard als verloren beschouwen, mist er geen reële mogelijkheden uit het overleg met Eneco naar voren komen: 1. Een reactie sturen naar de provincie 2. Onderzoek laten doen naar mogelijke alternatieven, hier subsidie voor aanvragen bij de provincie en voor het resterende deel vanuit de gemeente een budget beschikbaar stellen. 3. Het MFC, de basisschool, de projectontwikkelaar van het recreatiepark, de woningstichtingen en dorpsbelang van de ontwikkelingen op de hoogte brengen. 4. Bepalen hoe de IGO gelden alsnog zouden kunnen worden geïncasseerd. 5. De beschikking van het Waddenfonds voor een bedrag zoals genoemd in het advies retourneren. 6. Afboeken boekwaarden voor een bedrag zoals genoemd in het advies t.l.v. de post: Algemene reserve. Spoedig overleg voeren met Eneco over eventuele overdracht van het project. Doel is: gemeentelijke kosten beperken en zo mogelijk een duurzame oplossing creëren. Na reactie Eneco terug naar college. Voortgang extern communiceren. Secr. Sector I Sector III 5. Het college gaat akkoord met het voor rekening van DDFK nemen van een aandeel in de kosten van de door de Provincie te maken financiële scan. Het aandeel is 50% van Het college stemt er mee in dat het dorp Hallum komt met voorstellen om de bibliotheek te gaan gebruiken als onderkomen voor de jeugd. Er kan niet gerekend worden op een financiële bijdrage van de gemeente.

2 Besluitenlijst van de paraafstukken Nr. Voorstel, advies en beslissing 1P. Adviesnota Sector I d.d. 23 juni 2015, betr. verlengen overeenkomst leveren trapliften. 1. Akkoord met het verlengen van de huidige overeenkomst met Handicare Trapliften BV voor de periode van een jaar van 1 okt tot 1 okt De verlenging per brief laten bevestigen namens de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog door de manager van de productgroep Wolwezen Dantumadiel. 2P. Adviesnota van Sector I d.d. 18 juni 2015, betr. Mantelzorgwaardering Het waarderen van mantelzorgers primair te doen via een investering in de ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers. 2. Mantelzorgers hiernaast te waarderen door het organiseren van een theatervoorstelling, rond 10 november 2015, in het kader van de Dag van de Mantelzorg en het geven van een attentie aan de bezoekers van deze voorstelling. 3. SW Het Bolwerk een subsidie verlenen ter hoogte van in het advies genoemde bedrag (via Dantumadiel) voor de organisatie van de theatervoorstelling en het geven van een attentie. 4. Deze subsidie achteraf vast te stellen op basis van werkelijke kosten en te verrekenen met de andere deelnemende gemeenten. 3P. Adviesnota van Sector I d.d. 18 juni 2015, betr. subsidieverzoek 2016 SUN Friesland. 1. SUN Friesland voor 2016 een financiële bijdrage verlenen voor een bedrag zoals genoemd in het advies, voor het uitvoeren van financiële hulpverlening aan kwetsbare inwoners uit onze gemeente. 2. Dekking uit de post bijzondere bijstandsverlening. 3. SUN Friesland berichten conform het besluit. 4P. Brief van VNG d.d. 24 maart 2015, betr. schema kostenverdeling na aantreffen stoffelijk overschot. 7P. Adviesnota van Juridische zaken (Kees Corsèl) d.d. 16 juni 2015, betr. concept Gezamenlijke klachtenregeling GR-DDFK en Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. 1. Akkoord te gaan met het voorleggen van bij advies gevoegde conceptgezamenlijke klachtenregeling voor de GR-DDFK en de bestuursorganen van de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. aan de BOR in verband met haar instemmingsrecht op basis van artikel 27, lid 1, sub j van de Wet op de

3 Nr. Voorstel, advies en beslissing Ondernemingsraden. 2. De concept-klachtenregeling pas aan de gemeenteraad voor te leggen nadat de BOR haar instemming het gegeven. 8P. Conceptbrief aan de heer T.E.J. van der V. te B. d.d. 25 juni 2015, betr. aanvraag vergunning leegstandwet Wanswerterdyk 9 te B. De vergunning wordt verleend. 9P. Conceptbrief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport te Den Haag d.d. 24 juni 2015, betr. HHT gebundelde aanvraag van 23 Friese gemeenten. 10P. Jaarstukken 2014 van NEF Kollum Dokkum d.d. 25 juni Voor kennisgeving naar de raad. 11P. Adviesnota van Sector III d.d. 25 juni 2015, betr. omgevingsvergunning aanbouw Hoofdweg 3 te B. Vergunning wordt verleend. 12P. Adviesnota van Sector III d.d. 25 juni 2015, betr. instemming definitieve versie beheerverordening Waddenzee en Noordzee. 1. Kennis genomen van de reactie en de aanpassingen die op basis van de nota zijn gemaakt in de basisverordening Waddenzee en Noordzee. 2. Akkoord met de basisverordening Waddenzee en Noordzee. 3. Een ieder die een reactie heeft gegeven op de Basisverordening laten informeren. 4. De basisverordening, na instemming, omvormen tot een beheerverordening per afzonderlijke gemeente. 13P. Brief van SER Noord Nederland te G. d.d. 8 april 2015, betr. koersvast 2.0 en Actieagenda voor Groei Noord-Nederland. 14P. Brief van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting te H. d.d. 2 juni 2015, betr. verzelfstandiging SVn. 15P. Adviesnota van Stafburo dd. 17 juni 2015, betr. advies migratie intranet. 1. Advies voor kennisgeving aangenomen. 2. Aan te sluiten bij INTRAnet in DDFK-verband. 3. Geen update voor Typo3 uit te voeren.

4 Nr. Voorstel, advies en beslissing 4. Het huidige intranet per af te stoten. 17P. Verslag directeurenoverleg d.d. 17 juni 2015 te Kollum. 18P. Verslag van dagelijks bestuur Gemeenschappelijk regeling DDFK d.d. 28 april 2015 te Ferwert en voortgezet op 30 april 2015 te Kollum. 19P. Brief van Nationale Hypotheek Garantie te Zoetermeer d.d. 30 juni 2015, betr. liquiditeitsprognose P. Vervallen. 21P. Adviesnota van Sector III d.d. 29 juni 205, betr. aanvraag omgevingsvergunning voor een reeds gedempte sloot nabij het perceel De Wym 1, 9173 GR te H. 1. Als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden is onevenredige afbreuk gedaan aan de gaafheid van het gebied, waardoor geen ontheffing kan worden verleend volgens artikel 2.12, lid 1 onder a, 1 van de WABO. 2. De gevraagde omgevingsvergunning weigeren zodat de uitgevoerde werkzaamheden niet worden gelegaliseerd. 3. De uitgevoerde werkzaamheden ongedaan maken door binnen vier weken nadat de bezwaren termijn verlopen is de aanvrager/overtreder de sloot weer in zijn oorspronkelijke toestand onder archeologische begeleiding laten herstellen. 22P. Vervallen. 23P. Adviesnota van Sector III d.d. juni 2015, betr. voorontwerp bestemmingsplan Wânswerterdyk 36 te B. (Pro Rege) 2015/753. Voorontwerp goedkeuren en verder in procedure brengen. 24P. Conceptbrief aan de heer M.E. S. te D. d.d. 1 juli 2015, betr. melding Activiteitenbesluit/Maatwerkvoorschriften. Brief doen uitgaan conform concept.

5

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 16/3.4 M&O BW07.0331 16/3.9 BW07.0300 16/3.13 BW07.0305 Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2007 Verzoek om principe-besluit voor medewerking vrijstelling

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 11 augustus 2009 nr. 33 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluiten

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1128159) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1128159) Akkoord. B&W-vergadering van 24 maart 2015 Zaaknummer : 1146884 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) Datum besluit College: dinsdag 19 december 2006. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037)

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037) B&W-vergadering van 24 juni 2014 Zaaknummer : 1068796 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Waddenfonds: Tender 2008 - Aanvraag Herstructurering Burdaard ( 15-10-2008)

Waddenfonds: Tender 2008 - Aanvraag Herstructurering Burdaard ( 15-10-2008) Activiteitenplan Doursum Ferwerderadiel April 2013 Update oktober 2013 Inleiding In dit Activiteitenplan wordt een overzicht gegeven van de activiteiten op het gebied van duurzaamheid die de afgelopen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 DECEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE pagina

INHOUDSOPGAVE pagina INHOUDSOPGAVE pagina Aanbiedingsbrief jaarstukken 2010 3 A Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 JAARVERSLAG Paragrafen Lokale heffingen 9 Onderhoud kapitaalgoederen 16 Bedrijfsvoering 18 Grondbeleid 21 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 1. Samenvatting

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 1. Samenvatting gemeente Haarlemmermeer onderwerp Raadsvoorstel 2013.0030720 Afronding dossier Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO), kredietaanvraag projecten Mainport & Groen en Park21 en subsidieaanvraag PASO-middelen

Nadere informatie

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'dd v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 5 Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke Regeling WEZO Datum: 16 december 2014 Portefeuillehouder: dhr. R. van Leeuwen Decosnummer:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014 Programmabureau Externe Veiligheid Fryslân mei 2011 Document vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân op 30 augustus

Nadere informatie

3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ;

3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ; Samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van VROM, het Regionaal Milieubedrijf en de gemeente Veghel Pilot Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 als pilotproject voor de omgevingsvergunning

Nadere informatie

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/WO/OLK Opsteller: I. van Wijk User-id: WI15 Tel: 5048 Onderwerp: STAND VAN ZAKEN ELLEBOOGKERK Toelichting: Het herstel van het casco Elleboogkerk is gestart in juni 2011.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen INDEX Hoofdstuk 1 algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Opdracht aan FLORALIA 4. Uitvoering van de Opdracht 5. Opzegging van de Opdracht 6. Bevestiging Overeenkomst 7. Verplichtingen Opdrachtgever

Nadere informatie

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. 07 742 Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 19 januari 2010 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey en Nuijt, alsmede secretaris Willems. Agendanr.

Nadere informatie