Opgaan den Be/g/'sche Werkliedenparilj. Verschijnende alle dagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgaan den Be/g/'sche Werkliedenparilj. Verschijnende alle dagen."

Transcriptie

1 E!\'HÏE933RJ PER WUSISEK ' TeeJoon daefle K-r/. -^ A<lMÏBs<ra<e ^44 Za^erns; "A Mecenfcr I90S REDACTIE Hoogpoorl, 29, GEN' Ongeekendo breven -vov-. en net opgenomen. Berchn over werkstaku' een on greven moen door Ie yakvereengngen gesm* oold zjn. -- Ban ammeerl M op allo Tosllrareole^ Poesjenelhn-Moed PB-VLUCHT BEERNAERT.»= DE SCHRIK IS EEN LEERMEESTER.-- WAPENSTILSTAND. FORTEN OP. ZOTHUIZEN. ^^k^^-^m^: ' Het s poïserljk Llaö le=en over het rugtrekken van het met neergelegd voorsl Beemaert Dt groo voorsl, met zooveel bombast aangekondgd vervaarljke? appelschl, waarop het mnsre moest utgljn... s zelf net tot werkeljkhed; geworn.^ Als 'n kwa Jongen' trekt M. Beernaert zjne tong n, na gedregd hebben ze eens leeljk nt sken. Beernaert prult... op zjne vrenn' en daarom redt hj zjne vjann. Men noodg hem zelfs net ut op Öe bjeenkomst r rechrzj, waar hj eers rol moest spelen. Wat affront en wat neus... een ech neus & la BeernaerL Tot nu toe aanzag ereen M. Beernaert als een ernstg man, hj had wel, ets op n lever ut 'n ljd van Peur-; bax en Ce, maar toch men respecer 'n staatsman, al gng hj soms; mank. Nu komt hj zjne be beenen breken. Hj houdt zch net meer recht I Arm slachtoffer van onvoldane mozucht Wal 'toestand nu s? Och' Heel een- voudg zelf als over een paar maan-? 'n. Een ron'dtasn n het "dusr, geef mensch zeker van r dag van morgen^ Lberalen, katholeken, voor staanrs, halve genstaanrs... nemand weetwaarheen. Alleen ' socalsn sïaan zuver en net op hunne onwrkbare rots : «GEEN? CENT, GEEN FORT, GEEN KANON Al ' overge wen net wat doen, geslngerd tusschen vrees hunne ke^.zerp en het land mshagen, en öe wees-: Opgaan n Be/g/'sche Werklenparlj. Verschjnen alle dagen. 's bljven bestaan en voltood worn,'doch Kamer zal lar moen beslssen' of? er 'daar eene neuwe omhenng of omwallng zal aangelegd worn. De ; kwes, just geljk ze van n groon doorsek', zou 'tot onrzoek aan* eene bjzonre commsse verzonn worn. Dat s dus n alle geval een ut-; sl, en voor het mnst een jaar tjd ge-j wonnen, EN HET LAND ZAL DAN IN DE AANSTAANDE KIEZINGEN ZIJN' WOORD OVER DEZE ZAAK TE ZEG GEN HEBBEN.» Leest vooral r n laatsn zn en Êer lcht zal voor uwe oogen opgaan. De kezngen zullen op eené onzekerhed gebouwd worn, klerkale ALGEMEEN OVERZICHT De laats legrammen meln ' overgave r opstanlngen zee en land, ' ' versrk havenstad Sebastopol groon'els n hann hadn. Deze nerlaag wordt toegeschreven aan "dooljke kwetsuren ' ' revolutonnare aanvoerr, lunant Schmdt, kreeg tjns het gevecht. De reac zal juchen over n tromf Zj heeft ongeljk. Op het oogenblk' 'dat men ' revolu; tjljk mt Sebastopol, kondgt men, neuwe opstann, af Lbau en waarschjnljk Cronstadt. De omwenlng gaat dus haren logeken, onvermjljken gang. Overgens mag val van Sebastopol, wel eene overwnnng heen voor reac? Men mag er aan twjfelen bj hel opmaken van n blan. Er zjn voor 60 mlloen schepen n n grond geboord, eene halve stad verneld en 50(30-feBrS8e»>^efdood. In omstandghen mogen ' ns- het -mnslere n. eeh zeer ongepast oogenblk In het zand doen bjn. Het mnsre zelf onzeker n zjns ssche volkshalers wel bdn ; Van schoenen, = op zjne beurt geslngercl zulke overwnnng, na onze daverng n' tusschen zucht zjne porfeulle tél het Verre Oosn, verlos ons heer! behoun, 'n konng behagen en 'dg* Nog eenge zulker tromfen en val krezngen van 906 net erg ongunstg s volledg. maken. De revolutonnaïren hebben els voor * op reactonnaren; 'zj beztn netsj dus kunnen zj nets verlezen, nztj De schrk s herbj " groole baas hun leven en dat geven zj met heldhaftge overtugng. voor het oogenblk. Me 906 nart ras en, zet ge, dat s Zj alleen hebben wnnen en 'dat eene fatale 'dagekenng. begrjpt reac net. Zj loopt blnlngs naar het verrf. «De Neuwe Gazet» zegt nog al just; let volgen " De rjken wjken ut. armen wo'-,, Men heeft kost wat kost 'tot een n neergeschon,hanl en njverhed' akkoord wllen komen of jusr ge^ lggen verlamd en men kondgt eene al-; zegd ; tot een wapenstlstand. Het; gemeene slakng aan voor 5 cember;' voorutzcht eener ontbndng van Zedaar het en van eeuwenlange Kamer en van eene algemeen^ onrdrukkng,-roof en moord. De kruk verkezng n hudge omstandge gaat zoolang war tot wanneer ze hen, heeft onverzoenljke vjan \ breekt. P. H. n van mnsr Smet tot re^ gebracht. Scher géén hunner of hj* De nerlaag r opstanlngen Sebastopol. Schepen vreest dat het mnsre hem meslepen zal n zjn val, en we mogen 'dan ook vrj gelooven dat het mnr n n grond geboord. Zestg; s om het Kabnet dan om hunzelyen rdn, dat we thans ware halt verneld. Geldgebrek. mlloen scha. Sebastopol Jacobjnen ljk Verhaegen en Ruzet zch weer zj het dan maar n Bj afloop van het rmjn, voor een antwoord bepaald, openn'twee oorldg- f ^ r ^ ^ r ^ onr bevel van van n Groenen Paus zen sllen^.* * Er zjn over kwes 'r forn nu nog 4 SPREKERS \! ngeschreven. De besprekng zal feljk een ze dagen moen onrbroken worn omj het bat over budgetn begn' nen. lp Het kan best dat dan ' rest r 4fï sprekers het net gedaan krjgen voof Öo Kamer uengaat om kespero.; begnnen en ' groo campagne zaï: aanvangen op dubbelznnge pos 'r rechlrzj : «forn of net». «Het Neuws van n Dag» laat dt reeds doorschemeren n het volgen oorel over voorsllen Ruzet en p Bocarmé: «Ons dunkt dat ' voorsllen tot lunant Schmdt, en noorrforr het vuur. Ten 3 uur antwoordn trouw gebleven zuljke forn, een el van het eskar en batrjen r kustartllere. Tegeljkerljd n opstanlngen eenen utval n straat en schon op het voetvolk en op compagne r mtralleusen. Het gevecht 'duur 2 uren en half. De «Otschakoff» werd n brand geschon; «Dneper en anre' oproerge schepen,* als ook torpedoboon, zjn n n grond geboord. De «Pomkn» s op_versclêne plaatsen getroffen. Ten half 6 werd lu:-.ant Schmdt doohjk getroffen en gaf zch over met grondslag eener verstandhoudng tus-j schen rechrzj en ' regeerng kunnen nen. De forngorl zou: De bo/ksarntoe 'dan gebouwd worn, 'doch op verre na zoo kosljk net als het n het OOÏ^ spronkeljk ontwerp voorgesld was, en het Kaptalsme maar daarengen zoup thans bestaan omhenng van Antwerpen en. De socalsn zeggen en bewjzen dat van Denrmón vervallan cj ontwkkelng van het kaptalsme, onou forn r omhenng zoun vèr-' vermjljk gepaard gaat met toenevangen worn door neuwe forn vanl men ellen onzer klasse. het laats slsel, op verren afstand van Men loochent onze bewerng, men] stad Antwerpen gebouwd. zoekt utvluchn en schjnargumenn De forn lot 8, tusschen n eersn om kunnen beweren, dat het kaptaïorngqrl en stad gelegen, zoudp.r ] lyrsch slsel, meer welstand en -ra'' *» ' 'fe.3 w^-*k!ér*5^-s^- r janklassen zullen ;^ène pos kezen, en het vaantje naar n wnd lan waaen, mts dan lar eens weer vast op het kussen, regeevng volgen n hare zot r voorsllen en utgaven. Zoun wj nïsl ber doen voorsllen een ntal zothuzen bouwen... n plaats van forn. Er zou dan plaats zjn voor al antmltarsn blnlngs voor zoo'n beloovers-net-ho.fjsera smmen Inmdls zjn;wj, socalsn, volle- dg gerust over ojze houdng. Voort n strjd gen alle t rlog3utgaven. Weg ' forn! Leve vrèaè en arbed! A. BOGAERTS. het overbljvend&sel van het oproerg.; eskar. NIEUWE OPSTAND Volgens nlchtïngen s een ernstge opstand ontstaan e Lbau en verwacht men eene neuwe revolu Cronstadt. PETERSBURG ÉöNDER NIEUWS Men s hen v&lagen zonr neuws van het bnnenlaat' Persburg, n gevolge r totale onrbrekng van het legrafsch verke#. ALGEMEENE WIRKSTAKING AANGEKONDIGD De werklen Ifeweeren dat polke algemeene Werkstakng over heel Rusland op 4 cember zal utbreken. HET SPOORWEGPERSONEEL ZAL MEDElSTAKEN Men vreest dat ook het spoorwegpersoneel aan stakffg zal elnemen, als gevolg eener oprosgng van het centrale comt ut wpfclen, 'dat tal van agenn door.be^'ssle landrondzendt. GAPO^T^Sfe' ÏN^ÉUSüAm?-" De corresoonnt van «Standard» meldt dat Gapony twee weken gelen, n Rusland ruggekeerd s. AANHOUDING VAN MILITAIREN TE PETERSBURG Gsr zjn aan mltare electrochnsche school 230 man, wegens he ennemen aan eene lefdadghedsnzamelng, n-behoeve Van betrekkngen r slachtoffers van " staatkundge bewegng, n hechns genomen, en n Per-Pauls-vestng opgeslon. Volgens berchn n blan hebben manschappen van het ljfgarregment Tsemenhof en van garjagers gewegerd om hunne kameran gevangen nemen. GERUCHTEN VAN OVERDRIJVING Men verzekert Persburg dat het neuws van neerlaag r revolutonnaïren Sebastopol ver overdreven s. Aleen kruser «Otchakoff» zou verneld zjn 'en 2000 opstanlngen Avaren tot overgave gedwongen. Wj zullen na'e berchn wachn. EENE MONSTERACHTIGE UKASE Het besturend comt r poolsche utwjkng Parjs prosert heftg n haar blad «Slovo Polshe» gen laats ukase van n czar. Daarn worn aan Polen vrjhen ontzegd, toegestaan aan hel russsche rjk, maar zelfs het recht om poolsche vergenwoordgers benoemen voor Kamer (Doema). We Gon verlgen wllen, slaan ze met blndhed. DE GELDVERLEGENHEID VAN RUSLAND Rusland heeft een geheelen hoop schepen rug verkocht aan dufsche «Hamburg Amerca Lne» en dat aan een spotprjs. Men zegt ook dat Rusland aan Dutsch. land en Frankrjk utsl gevraagd heeft voor het betalen r ren zjner schuld. Als geld sper s van "n oorlog zet het er bleek ut met n jsbeer. hed voor werken klasse.gebracht heeft. Onze genstrevers beweren op n hoop toe dat kaptalstsche ontr wkkelng Voorelg s aan n arbe-' nn stand. Neen en ja, s op dat gebed lang strj. n. Men moeb fen, naak en onloochenbare fen nemen, zjn voor onze tgenstrevers verpletrend en zj geven ze zelf. In een burgersblad treffen wj een verslae a^" nypv - VOLKS ARMOEDE n Engeland, klmt op EENE ON RUSTBARENDE WIJZE. Wj knppen voor onze lezers ' meest treffen gegevens ut het brusselsch blad.: De evenredghed 'r on'rsleun- 'n n 900, voor Lonn 22.7 per duzend nwoners bedroeg, klom n 904 tot 28. per duzend. De utgaven volgen natuurljk" nzélfn weg. Het laats jaarverslag van 903 gaf eene utgave op van 3,593,984 pond srlng, hetzj, na- ' genoeg VIJF EN NEGENTIG MIL LIOEN FRANK. Deze utgave overtrof ze van het jaar voren met 79,35 ponn srlng, hetzj VIER MILLIOEN EN HALF FRANK n ron cjfers. Het verslag voor 904 s nog net verschenen, maar men weet reeds sllg dat eers zes maann, eene vermeerrng van utgaven brachn van VIJF EN TACHTIG DUIZEND FRANK. Deze cjfers, zegt het burgersblad, smmen Engelschen tol overwegng- Wj gelooven het zonr moe. Zeher nu anre fen: Den 4 augustus van dt jaar, n. gevolge van Aanhoun klachn, werd een onrzoek ngesld; n eene r arms wjken van Lonn. Men kreeg daar op het regsr r werkeloozen n 0 uren tjd, 260: handekens en n eene anre wjk 200 handekens n ver dagen. De «Workhouses» (belaarsgestchn) zjn daarenboven bj het naren van n wnr, allen proppensvol. Dt ed aan M. Booth, generaal van het Helsleger zeggen : DIE ON- GELUKKIGEN HEBBEN MAAR TWEE UITWEGEN,STERVEN VAN HONGER EN KOUDE OF IN OP STAND KOMEN. Welke redmdls vonn ' openbare besturen? Btr weng, zooveel als nemgndalle»: ' s^fél2^ss^v5!e : 3e bêkstngschuldgen kwaad maken nn men neuwe sommen verg, vond regeerng nets ber dan hulpcomn publek lan schooen voor armen. Zulks werd gedaan, maar utslag was onbedund bedroevend. In eene r arms wjken van Lonn waar werkelooshed het ergs woedt, brachn omhalngen en nschrjvngen,250 frank op. Hel was eene ech leursllng en daarut vloe betoogng voort r werkeloozen, per lega, hunne klachn gngen neerleggen bj M. Balfour, eers mnsr. De vreleven betoogng of «processe», zooals men ze n Engeland noemt, l 5000 werkeloozen. Deze manfesta was zoo vrelevend (?) DAT DE SOCIALISTEN ER MOESTEN ZWIJGEN, hetgeen het burgersblad, waarut wj vertalen, doet zeggen, dat HET GEZOND VERSTAND, ZELFS IN ERNSTIGSTE GEVALLEN NOOIT DEN ENGELSCHMAN VER LAAT. Welke was ' utslag "r vreleven processe? Wj vertalen letrljk ul hel burgersblad «Le XXe Sècle». Trots gematgdhed harer taal en harer eschen,geluk lega net. De eers mnsr, M. Balfour, antwoord geheel flegmak, dat hj bun zjne rol net mocht gaan en hj als zoodang alles gedaan had wat mogeljk was. SS Eene twee nschrjvng s n gang en bracht tot nu toe 4 duzend pond srlng op of 350 duzend frank, waarvan konngn 50,000 frank gaf. Eene neuwe betoogng van werkeloozen heeft plaats gehad en op ' groo meetng zeg.werkersafgevaardg van Woolwch, Wll Crooks, dat er 25 mlloen pond srlng of ZES HON DERD VIJF EN TWINTIG MILLIOEN FRANK 'noodg waren (om heerschen ellen leengen en aan hare utroerng werken. Zedaar hel problemal Zulke redmdls geeft burgerpers op? Ah, het s moe waard ze kennen! Het s een mol van onbekwaamhed, om net zeggen onbeschaamdhed l De utbredng 'r volksarmoe s voor een groot el wjn aan het verlan r begnselen, voor ABOMNEKENTSPRUS BcIsJ Oro maann.,. fp, 2.50 la% 5.00 Een jaar 0.00 Kerlanö jre maandö!) 4.00 Den vxeem Dre maann (3 maal per week verzenn) 3.75 AANKONDIGINGEN PRUS VOLGENS HET TARIEl? Voorop betalen. Ï B.eclt.eerlersllng, 2fr.p.r 33' «Workhouses» of belaarsgestcln zjn ech rennershuzen.geworn. Het zjn ' chrsne zen van het p godsnstge Engeland, ' toepassng r strenge l^dada;- '«Vole, pourquo vore flle estmue!» hedswet veel verzacht hebben. De armen zjn bedorven door veel goedhed! Ze dat s het t «Le XXe Sècle» doet geene utspraak over prachtge theore. Het s voorzchtg, maar weng moedg en wj zjn znnens n een volgend artkel wel utspraak doen. F. H. ANARCHISTENPROCES Het proces gen verdachn" vanen bomaanslag n Parjs kenmerkt zch vooral door verklarngen van verschllen getugen, n n heelen' aanslag een spel van spaansche polco zen. Gsr wern daaromtrent krasse ver-: klarngen afgelegd. Verschllen gelu-' gen geloofn ook aan hel elaardg karakr van n beklaag Malalo, n zj net tot eene msdaad n staat achtn, P. S. Het rekwslorum en ' pledooen duurn tot hen morgend vroeg. Om 3 ure, bracht jury een verdkt ut, ontkennend op alle vragen. De ver beschuldgn wern dnsdag vrj. gesproken. ITALIË NOG DE AARDBEVINGEN - ; Over laats aardbevng wordt nog" bercht dat n Casalbore een golfvormge aardstoot van zes mnun werd waargenomen. Deze veroorzaak eene bungewone panek. In Mrabella en Ecano wern alle gebouwen beschadgd, Dom het ergst. De bevolkng hust op het veld n nn. In Avellna-duur '. schok negenmnun. Vole kerken en huzen wern,^ "^SffS&MT? PfflRSSÖïHjfce ongelukken zjn echr gelukkg net t betrearen. In streken yzx Apule werd een' el r huzon beschadgd. De bevolkng verkeert nog n jrootcn angst. SCHRIKKELIJK In het dorpje. Thaux nog eene mp daad ut relgehaat gepleegd. Men vond er n jachtwachr Kramer met half verpletrd hoofd lggen.' Maar ondanks vreescljke wonn; konn dokers hem van dood redn. Terwjl hj op " tafel r klnek lag el hj me dat hj n dusrns, werd vastgegrepen en vertrapt. Dan ver-, loor hj het bewustzjn. Wanneer hfc ontwaak was hj aan hann efl voe-^ n gebonn. De tong brand hem n. n mond. Il kon zch van zjne boeen, ontdoen en lk vochtge aar om" zjne pjnen stllen. 3' Het schjnt dat men hem een patroon f n n mond gestopt en men hem doen: ontploffen heeft. ^ De ongelukkge had geene vjann^ maar n herberg had men meermaals : gedregd hem met bet hoofd naar onr aan een boom le bnn en hem dan! to verbrann... OMDAT HIJ PROTES TANT WAS. Om ren was hj ree'ds meermaals; ut zjn hus gezet. 0«STE^Sï!.5K NOG DE STEMRECHTBEWEGING Te Weenen waren er , Praagï en n veel anre plaatser. evenredge getallen arbers hebben ger, staakt. «j In Kladno, en ndustreel centrum n' Bohemen, staakn ook arbers. Over hel algemeen s het rustg afge-' loopen, doch geheel zonr bloed kan heerschen klasse het net doen. ^ Te Acsrltz, waar arbers hefr personeel van eene sukerfabrek, dat' net staak, trachtn over halen, wern twee arbe*s door gendarmen gedood en rtg gewond. m Te Laun hebben 6000 beloogers ge-" tracht spoorwegarbers dwngen het werk ner leggen. In eene botsng, zjn dre dragonrs gekwetst. Geheel Oosnrjk bljkt door een verbazend opgewekn geest bezeld zjn, DE\E%lAnKEW POLICIEWERK De kopenhaagsche polce heeft bèssg^ zan bj het smmen r lefdadg-hedswet van 834. smd waren voor Fnland. Waarschjn gelegd op eene ladng revolvers, be De overhen hebben gefaald bj ljk s men er weer eens genstg go... hunne taak, zen zjn losbandger geworn, het bespf van persoon «Socal-Democralen» betwjfelt of ae' weest voor Rusland. r, ljke waardghed s, verzwakt en polce hertoa wel-let recht had, en

2 2~S5SS5SS S&3^&&^ ±&Z3S3S&XZSI!S&! 3ÏÏS?S!&SSXS^^ Eene neuwe botsng dt weduwe achr met dre mnrjarge knlwaa'schjnljk zullen önse Rjksdagle- Gj doet dat net en gj verkest op ons Vctor Wasson, Jean Hmfcln en Jean Davd, lasren, dat s ber en eler, zoon. burgere en stunn s donrdag nacht ren. pn kwes wel verr onrzoeken, schen.ons he, dat s uwe fort en daarvoor zjt gj geh urd De burgemeesr heeft'zjne fusschen- ontstaan op Fanta'nasplaats. Verschene l^efaïjwsïlf Onrtusschea s utgelekt dat er alen betaald. jverschllen ladngen geweren velg en Ware het zoo net, gj zoudt met ons bet komst aangebon, maar fabrkann vechrs wern tameljk erg toegetakeld. BERGEN. E e n ^oad foau. Een Arbersrentm. Donrdag s njveraar was schatbewaarr eener spaar» >'el n Fnland aangekomen zjn,, j g ^ zuver Algemeen smrecht bjtren, gj zoadt hebben hooghartg gewegerd. schlr De wt n Laekenetrsat van eere maatsclappj, waarvan een paar len op Het getal utgeslon beloopt 500. I p l l UM TUIIMJE - rff^ er met ons voor gestren en geofferd hebben, ladr gevallen en met gebrofees reehr a m e.enen morgend, eene trekkng nazen n plaats van ook n n strjd lafhartg en DE GRÖÖTÈ' AANSLAG ^ ^ boosaardg stokken n welen lesken. en verschens verbrjzel rfebsn Baar bet ontkn dat het nummer, welk 00 du let aangevangen proces gen 'n Het Algemeen Smrecht s het eeng begnsel, gasthus gebracht. zend frank won, op hunne ljst stond,.'balg Jors en. consoorn begrjpt net groole hervormng, wetljke toskoekelberg. W w f ^ p s l e m ;!. NatHBrljk gngen zj onmdlljk naar n laüecn n aanslag van Yldz Kosk, schenkorast arbeds- en kaptaaaken goed, Zondag 3 December, om 5 -/f»re vergalet park van Hcneganw (bj Hassell) schatbewaarr, om het gelukkge lol op fmaar ook ontkkng van bommen. volledg en afdoen kan maken. Al rest s hadin storm eon boom over baan van rng n het lokaal, om n groep naar eschen en het bedrag r gewonnen fortun lop bank r beschuldgn ztn, schjnhelge pretpraat, 't s vuur en war n stoomtram geworpen, kor's vóór dat Van Mejkebeke. gaan waar het bal plas ontvangen. dragen n zelf hand. bun'jors, veern Armenërs en twee grjpt n voorele r weduweakas. tren van Ore-ye moest aankomen. Maar «chaümvaapr had schoon zjne Overgens werkstakng heeft U weken.greken. Dat geen etóel partjgenoet nfeskel Op dé srke hellng kon macjngt n geduurd, gj hebt meerrhed n Kamers, kas na zen, lessenaars en brandkas ta De taalmamen van let belgseh ge- uwe voorztr zelt er, waarom hebt gj daar (ren net lot staan brengen en locemo- Erg ongeluk. W&gBSffag STOTÏS, doerzoeben, hj vond het nummer net. En! zantschap en van het groksch consulaat wetljke vermnrng r werkuren net lef werd gen n boom verbrjzeld, en tjns eene tortstondgé afwesaassd zjber toch stond let op het borred, afgeleverd [wonen offceel het v>roces bj. De veor- voorgesld? moer, klom klene Berclss}, wossada door n wsselagent, hem lon had versehene wagons erg beschadgd. ztr van ondcuekseommsse over Gj hebt just het verkeer gedaan en Een koopwarentren, bjna "onmdhel- op don Jelscn senweg, ep een stoel ét» verkocht. [n aanslag Nebjb Pacha Melhalme. s strjd r werklen afgebroken.'t s verre van rj n eersn tren volg, bots gen nevens stoof stond. Het kod nam n Enljk, na dagen zoekens, kwam het look genwoordg. Het dosser beslaan helpen. Eu katholeken zjn meerr- achrs wagons aan en voltoo let koffepot van. stoof, dronk er aan en werd ut: wsselagent had een abus gehad. l'20ö0 bladzjn, nt als akt van be-hed, do cgcerng, en zj weger zelfs een vernelmgswerk. zoo erg ngewann verand, dat het De schatbewaarr heeft zjn ontslag gegoed woord aan werklen, 't s verre van'.schuldgng. De befwsselaars van dagook twee locomof werd bescha- donrdag srf^ geven. lusscbenkomst. 'blan en het publek zjn ook tcregela- eengjcwetjke LAKKEN. g«t'» Jp De dgd en, wat nog erger s,, rezgers van wlt werklen paaen met bjlredngouy. Stoufmoedlge pogng tot geld'.en. gen aan zaken ze snds rdgjaar verd- n eersn tren zn allen gek nètsd of ge- sarwerker Frans Elevens, van Ketuvcr- afpersng. Een werkman na een arde akt van beschuldgng zegt dat gen. n uwe bjlredng bestaat n woora, kwetst, gelukkg geen enkel gevaarljk. kerken, aan n arbed was aan wer- bedscmgeval eene aanzenljke vergoedng aanslag voor doel had éene algemeenc zonr kop noch staart. ken van het komnkhjk park, raak onr had getrokken, zag een rjtug voor zjne revolu verwekken. Dt doel was toe- De werkersorgansato zal u dompers- > m een wagonneke en werd bet reclrrbeen wonng stl honn. Dre heeren stapn er gejucht h r eene vergar!n, r re-takk afleeren. Gj zult recht n uwc ut. Zj zegn n procureur s konngs, schoenen 600 Ü M VêfeL^B tó fgsims verpletrd. jvolutonu comn, zelend n gaan of barrevoets loopon. "WrpIheKertS. In sta Tour en substtuut en greffer zjn, en [Bulgarë, 'e Geneve en Tfls. Zekere F.ü. Ten gevolge van eene braak n n put Taxs s een raanoeuvreerr. Jan Baptst komen om een bjgevoegd onrzoek jmchaelaen stcht met zekeren Rps -^St-Antone z'n twee ophaalbakken vol werk- Dum, 24 jaar, wonen Okergem, van doen, aangaan zaak waarvan sprake s. en anren eene vertakkng van het revolen n n put bjven hangen. Men kanzch eene machen gevallen en onr n tren Ook beweern zj dat hj groole vergoexlutonnar coxnt, Constantnopel. n angst r werklen voorsllen : zjgerold. Verschene wagons lepen hem dng had getrokken en eschn 00 fr. [Hj drong aan opdat er eene bom voor vreesn elk oogenb'k n' p neer het lchaam. Het ljk was ^grjseljk rug. Just kwam burgemeesr r gen aanslag zou gebrukt worn en be- Sert, eengen tjd ontvng let parket storn. Na twee uren werkens kou menover verpletrd. meen bnnen, opmerk dat heeren jgaf zch naar Sofa om zch n het wer- naamlooze breven, waarn gezegd werd dat hen ut hunnen gevaarljken toestand redn. Het slachtoffer moest aanstaan week valsche baarn droegen. Dt was genoeg jonge werkmesjes n een hus, n Klene pen er var oefenen. huwen! om hen doen aanhoun. Tjns eene zer proefnemngen Nö&rdstraat (Leuvensche poort) gelokt werels ENE. Arme man. Een gebrekzj zullen vervolgd worn voor pogng n. De pólce rchtc eene bjzonre waakiwerd hj met anre samenzweerrs keljke, M. Joseph Garet, van Feloy- tot afpersng, 'gedood. Rps en anren beslon zaurohed n, en donrdag werd huurstcr Arquennes, kwam langs n Waverschcndan zoo een ontploffngsüx g gebru- van het hus aangehoun. Dre mesjes van Te Brussel heeft gsr avond n ken. Jors verborg melnet n zjne 6 a 7 jaar, er zch bevonn, wern «Cour d'angerro» esne meetng senweg. Hj werd omgeworpen door een GEERAARDSBERGEN. Verdwenen..wonng en ontvng herhaalljk het be- door het parket onrvraagd en n vol- plaats gehad, ngercht door «Lgue rjtug, bespannen met twee paarn, en ^rt dnsdag morgend s genaam overren. Do ongelukkge bekwam eene zoek van verschene samenzweerrs. ledge bekennssen. Een groot getal perso- Bege s Drots ï'homme». vreesejke won aan n kn, eene won Frans Lefevre ut ze slad naar zjn werk De voortzettng van het proces sgsï nen zoun n vule zaak betrokken zjt. Gezel Vanrvel en Georges Lorand aan het hoofd en klaagt van nwendge n Ath vertrokken en nog net ruggekeerd." jvoor acht dagen utgesld. Men vreest dat hem een ongeluk overvoern er het woord. pjnen. r fspanjss komen Js. Hj s een weduwnaar met 4 of l* MM. Ernest Rousseau, H. Pergamen, 4H (3^ / NOG DE GEMËENTEKÏEZINGEN presr Daens, Pclcen Gar, Paul Slachtofr van dm mst. M. De Rck, 5 knren.! Nu eerst zjn wj n het bezt r voljansen, A. Lambot en A. J. Waurs wonen Moleubeekstraat, s donrdag n J / «/ M ^. Deven zjn ledge utslagen. Deze bewjzen een groo. EenwsselagentrMunlpaafs Brussel, hadn zch doen verontschuldgen, het Dok geloopen. Eene vrouw het onge- n MERELBEKE. vlla gedrongen van Mad. weduwe n voorut^anür onzer partj. bad aan eeu klént ut provnce een maar hunne sympathe doen kennen luk had gezen rep om hulp en werklen Marns, van Gent. Zj wern verrast en konn n man, reeds het bewustzjn op vlucht gedreven. verzekern en aanbevolen omslag, nhoude socalsh'he partj lt hern 48 n 42 tls en 8,000 Ir. n bankbljetn voor heet prost r Lgue. had verloren, redn. Eene dagor van M. Monseur s gezj hadn reeds een znken platform op gemeenraadslen «n zulks aetgen- gezonn. De omslag was geslon met negen smd gen gruwelen proserend eene sekkar gelan en hebben kar es etaan ergs kesknoeerjen. waszegels. De kënt ontvng n bref en en vragend dat Belgë er zjne offceren ANTWERPEN. Op het znk moen achrlan.»n : r r 5 De gemeenn mees socals- leeken af. benn en magstran net meer zou 2 Augustus werd door het omvallen eener Jsche gekozenen hebben zjn : Madrd 3; Woensdag ontvng wsselagent van zjn petroollamp, Barbara Keller, 27 jaar, erg Blbao 6; Gvedo 3 ; Vllanubla 3; San kënt een bref, waarn ze-zeg tls hen zenn. 8f verbrand n hare wonng, PaRngbrug. Den Crstobal 3 en Pobladwa 4. hebben ontvangen' en erbj voeg dat, 5 Sepmber overleed het mesje.» gezen hj nog 8,000 fr. goed had, ws- lme Het slachtoffer moet echr vóór hare Uanlsreehbank van Gent. selagent ze maar moest houn tot hj zou dood aan hare zusr zekere verklarngen De Koophanlsrechtbank heeft donrdag zeggen welke weern daarvoor moes» hebben gedaan, heel anrs klnken dan ulsptvak gfdaan n het proces ngespannen gekocht worn. BRUSSEL. C«8'«>o vesfl^s,een be- hstore r omgevallen mp, ngevolge door Mad. Valdnrez ^üe verlen jaar verbon!kf Volk lcütl eene groole ontkkng g«- De wsselagc't stuur aanstonds eene n r frma De Nayer kwam donrdag waarvan zusr nu eene klacht ngend n was aan n FranschenSchonwburgVegea jua! n toenmalgen bestuurr, Mf. Dnjardn. Hetl)lad hecf. pevonn dat vermnrn-; pêche zéggen dat het geld verzoun morgend ut Natonale Bank, waar hj heeft gen n vrjer van het sjaebtoffcr. r werkuren enkel op vasn voet kan nge- was, eene som van 5,000 fr. n bankbljetn Op bevel van het parket s gsr het ljk Er was n haar kontrakt gesehreven dat zj De kënt proser krachtdadg en be- ontvangen had. In het bureel gekomen, be- van Barbara Keller ontgraven én naar het rol van^tmsb nhet stuk van n «a&as voerd worn door wet. Gent zou creëeren. Xaereu toch! Just alsof wj oot aars vestg het geld net ontvangen hebben. statme ben dé' verdwjnng r Esabelhgasthus gevoerd. Zj kwam-echr aan het en van-het rmjn gexegd fadn. ö,000 fr. Verpletr Gsren s zekere Van barer verbnns zonr rol hebbenraegen r Ue ïhk spoort werklen aan zch be-^ Men kan gen het postbéstuur nets n- Slet VolksfHs va.nèras&al heeft een Mlle, bjwonen Waasmuostör,oud 23 jaar, spelen, daar het stuk net was opgevoerd ge.keeren tot 't voorsle! Hellepul. hetrefn brengen, daar kënt bj het n ontvangst zoaren nst tot het tbusbesllen r aantusschen twee buffers van wagsns gevat en worn. Slet tooneejaar werdt dan voor eene 'vermn hnr vve'kuren. Do Kamer zal dat nemen van u omslag, afgeekend had. j g bjgevolg bestaat er geen ren erg gekwetst naar het gasthus svergebraeht. rnaand verlengd en bestoarr vertrouw.^ne keer bespreken als zj genoeg gezaagd heeft Lar verklaar heer dat het hem voor- e 4 0 C ) t e w a r e n ) meer om nog n anre magazjne koopen. rol van Louke toe..,, aan eene anre kun' over for Ien en havens, IJLIIfIÜËM» >, w a S SÜ «e Söt'!Eene 20 jarge snares. l)e werknen kannen maar eëh beetje pa- kwam dat waszegels beschadgd waren. TONGEREN. %Ver!eB*s?»oad. : Mad. Valdurez vroeg n duzend frank veris bref nu geopend geweest? Dt zal handschoen maaksr ut Hoogstraat, Anna len hslbcn. goedng en twee duzend frank voor nlasschnvv«,d>; werklen moeen net maer bekeerd moen vastgesld worn door het dubbel Th..., heeft woensdag nacht gepoogd zch Zondag om S ure,-zttng bj VanBoul. Dagor : Kezng van neuwe bestuur- gen van het vonns n ctaghtan. % worn tot bot prncep van mnr uren. Het onrzoek dat door het postbeheer en door zelfmoorn met laudanum n nemen. len. (Men kan zch r zttng als ld aange- Do rechtbank heeft baar 800 fr. foegest/aa, referendum n do gentsche katoenfabreken, polee geopend s. Haar toestand s onrustwekkend. <Je smmng uwer egen len en r vrouven). Besprekng van een feest e geven Oorzaak r wanhopge daad: lefverwen, op we m'.j lafbartg gerekend bad om door do VolhsMndtreu van Berchcm-bJnechtbank van Antwerpen dret. slakng doen nslukken, beeft u dat beantwerpen. Defstallen.Snds eengen tjd wern wezen. e) LOM ' n een meubelmagazjn r Marlaarsplaats Zekere Frans Kerselaers, een jonge aarwer«.l preekttotbekeern, door ons. fstallen gepleegd. De potce heeft nu op LUIK. Vlmmsele Bond Voorut. ker, op logst n eene herberg Hemxèm, bad ï n na rondnt' gezegd, as pj van wetljke tussebenkoffst spreekt zjl gj een onbesclaam- Zooals wj gsr meldn hebben n Leuvenschensenweg een hus aange- Zardag avond, om 8 ure, n Populare, óp 3 augnsl ul jaloerschhed dochr r patroons n lock-out utgeroepen. «lerk. troffen dat van boven tot benen met Place Ver, beslaurztlng, alsook voar herbergersr vjf messken toegebracht, let 43 fabrkann, 800 getouwen hebben gestolen voorwerpen ut dt magazjn gegar- looneelafelng en manaea zch aan- slachtofler, Hendrka Gls, 8 jaar oud, var! 'We regeert het land? keer lang tusschen leven en dood, doch genas I We maakt wetn? draaen, slon hunne poorn omdat 00 nerd was. Verscleae aanhoudngen zjn gaven voor kontrol. n slot. De rechtbank beeft woensdag Kerseï)e katnolekeu!cn watzjt gj? Katoeken, werklen r frma Heusku a stakng gedaan. Dat nemand ontbreke; laers tol 3 Jaren gewaag en 80 fr. boe veren wat ^rger s, branrs, dé dat kalbolek waren. OpgevsclU. Donrdag avond s ut LEVAL-TRAHEGNIES. ütstoréstg-. ooreld. gouvernement sunt. In n put «la Cocr» s een werkmao De burgerljke partj kon net optren : let Ergo. gj üjt huchelaars of gewone babbe- Zeher namen r uthongeraars : Bet- vaart van Charlero het ljk opgevscht van onr eene nstortng bedolven. Toen me» slachloftcr s mnrjarg, hare moer kon laars. As gj dal katholek gouvernement net tonvlle en Ce, Kaft en Ce, Bragard-Baudon, een 40jarge onbeken. hem kon verlossen had hj opgehoun haar net vergenwoordgen aangezen zj eene vertrouwt moest gj het bestrjn en durven Peltzer en Zoon, Debos en Rousselle, Prréc -De sunnwoengen,~-)t\ stunn twee maal huw met een zeeman en ze zegn : Oj, rjke katholeken, gj zjt volksha- broers, Doraken broers, Iwan Smons, zullen vervolgd worn voor slagen,wonn leven. Do ongelukkge, 30 jaar oud, laat eene was op res. rs en msdadgers. J. en A. Drèze, Jean Tas, L. en J. Garot, en beleedgngen jegens polee. l ü E r e Trambolsrm *#' * feeoscl-ïmlaül e lssel ^ T e p Cöügo-grwek IccIer! j ke zaken fscle Neuwst IflofefJ Eene üêwe (hlllog oel-aut fer?ers Do graaf begaf zeh daarheen, maar verontschuldgng : noodzakeljkhed, (266 waardghen'van Bazel zen en vergat En dan? daarbj bjna het verlen om nken Dan, zeg graaf onverschllg, Angele bleef," n gezelschap van haren behoef^ ellen hej yoorfechtgenoot nog een wjle pwrcanj zt- stuwt. aan het genwoordge. dan kunnen wj nog Verr ÜU... n. Maar hj? De aanblk van bergen, hem Naar welken kant 7 Xaver De Rouvres vporkwam al hare Het was slechts dorst naar vermaak, omrngn, van u Rjn, zjn on- Hebt ph net van Tyrol gesproken, \ wenschen, zonr dat zj zelfs een woord hartstocht naar weel, trots om stflmge waren onr reusachtge Chevllon? bruggen doorsluw, van o.,.-., usunu- Eengszns. Dat moét een heerljk behoef spreken, als had hj hare geene veranrng n zjne levenswjze geheme plannen begrepen* brengen, het moordwapen n zjne menn r Burgraves, van gothsche land zjn, vooral voor een schl Jcr. hand gedrukt had en hem tot een f,. Het geleek een wonr. kuken, ou abdjen, waanu, ze Ook al s men geen schlr, zeg stad vol s, dat alles was voldoen om Angele. Ik heb do schoonhed van dal Zj had genover Jean Vlleu tot een moornaar had gemaakt. lastg DEEf Hoe zooveel msdan boen en verbnns op zch genomen, hem zen zjn geest bezg houn. land mengmaal hooren roemen,. vjand over té leveren,zen zwaren mts. zooveel rampen hersllen 7 Het was avond geworn en na een Door wen 7 In dt gastvrje Zwtserland, zeg hj dner, dat dre rezgers zch n eene Was dat zelfs wel mogeljk en was het Door kennssen er geweest zjn. dadger, n zj rechn wudcn omdat foor zch, kenn roofvogels, om afzonrljke kamer hadn lan op- onr anren door mjnheer Vlleu justce van zjn egen land hem n geene dwaashed het hopen? hem heen 2rwe fn,hem net meer lastg nen, bleven zj nog een,weng zt- Hj heeft daar een prachtg landgoed vrjhed let en zj had er zelfs Dc,oue Enljk begaf zj zch naar hare ka. vallen, hj was vrj en ver van het v l n pran. moe voor doen om zch van ze mer, waar Chevllon haar reeds ongedulmet een utgestrekt jachtrren* De Brcvannes, waar elke hoek hem een dg wacht. '. sjtêk En met eene zekere bedoelng voeg taak kwjn* Waar gaan wj morgen heen? vroeg ; stomme getuge scheen van zfïe af Chevüïon. Toen zj n volgenn morgend onfber nog. 9$$: - f S?? ^ ^ ^ ' ' zj er bj : schuweljke msdaad, ver van het park Als gj toch' een genzn hebt r' De graaf, bj het vertrek zoo som- waak, had zj een prachtgen horzon - Om het even;' wan Fontane-aux-Bos, waar hj waandf Parjs, waarom zoekt gj daar dan net ber was, zoo zwjgend, schjnbaar zoo voor zch. Maar ge hebt toch' een doel? Jv nog sporen zen van het vergon De Rjn stroom voor haar en d ^ een landgoed, een verbljf. Wat belet u gekneld werd door vreesejke gedach Zeker. Kent gj Constance? 'bloed; hj was her bjna velg, onben aan n dood, herwon zjne kalm bergen schtrn n het lcht van er vertoeven zoolang het u behaagt 7 In het mnst net. rekbaar voor alle mogeljke vervolgers, naarma hj fer kwam bj het doel morgenzon. Gj hebt geljk. Wlt ge er heen gaan? want hj was reeds overvallen door Waarom net? Weldra werd er aan " ur van Eare Dus gaan wj morgenochnd.weer van ze res en bj vjann, hj bjna voortduren vrees voor just kamer geklopt. al.'-,--- ; zelf scheen op zoeken. Een glmlach ploo lppefl dor Op res? ce, msdadgers krankznng jonge vrouw, toen zj haren centgenoot De graaf was tot het vertrek gereed. Hoe meer zj zen man me zjn door Afsgesproken. maakt en hun zelfs het yrjo u^aken bc leze woorn hoor spreken. Hj was zeer kalm en scheen een utberouw gefolrd gewen leer ken Wj jeuneeren Constance? munnn nacht hebben gehad. nen, hoe mnr zj zch genegd voel Just, >j Was dat net geheel overee'nkomstp mt Ik heb al éene wanlng door dö hem ts han. En 's avonds 7 met aanwjzngen welke haar vrend : Zjne msdan warea bekend. Zelfs zag zj haar meljn langza- stad gemaakt, zeg hj. In het voorbj- Logeeren wj Inösbruck\ Wat was er noodg om hcr- n hel Vlleu haar had gegeven? merhand overgaan a eene zekere ge- gaan heb k al bj u aangeklopt, maar,; Voortreffeljk. Hebt gj er ets gen, Angele IpVCTrf storn? gj ben slept zoo vast dat gt] mjt hechthed. De graaf vroeg bjna vrooljk ; I Een Onvoorzchtg woord van hen, vroeg Chevllon haar» net gehoord hebt en k wl u net sto-; Welke stormen hadn er n dat bren Bevalt u dat, Angele * Wel neen..an zjne geheme gedrongen waren, eer ren, j ' moen woen, om hem tot zulke Ja. Graaf Xaver hernam : '*?5?-? KGranm. een toeval zelfs., Neen, zeg Chevllon, ook al ursn voeren en om een man, Gj zult eens zen welke eene heer Goen nacht dar«%ll È * Door zch dus van Parjs verwj door zjne geboor alles verkregen had, gekleed was, wj hebben nets gehoord.; Goen nacht,, /ren, verwjr hj zch.van hen, dt 'jke res het s, cal u wel bevallen Van Bazel hebben wj ongeveer hor brengen tot msdan, zooals er Wj moen weer vertrekken, hev Slaap wel. %&>'.. jhr ducht. slechts n het hoofd van ergs sohur nam graaf. Zj brachn n dag aangenaam 'doo '""d klomers af leggen door e., < Zj schedn. ^ ^ J «4 ^. ' He graaf voortdurend n het gezelschaj. vonrschoon Und» Wj zullen e Con- ^ D? kamer van 'n graaf Was_ö a öïe Ken kunnen opkomen.,van,lêt_jonge paar, let hunv>racrk- stance jeuneerea. Zü alhana tada ms ëmë zeeere van het jonge echtpaar» FlJIlXfcTOM ÏAN 2 B Ê C E M B E R WmÊ,

3 PASSt^SBddZKM van I t 3,, tot WOOEBEMBOEEEN, FA, gsaa-gagggsbg Asssennof van Wesl-Yaanüeren SEonsSoracSïgo «ssjsaad Gsr s voor let loï verschenen Augusl Van 3)anmé, 24 jaar, nslknecht Aarljke, bescnuldkd \an verkrachtng en moordpogmr. )en 0 sepmber, toen 3jargc aana Gr>p 2ch naar ïondagscaool begaf, werd zn aan n hoek van een boscaje, dat zj moest doortrekken, vastgegrepen doov n bescmldg, haar opnam en n het bosch droeg. Het knd verweer zch kracntdadg; maar Van Dascmt' creep het bj keel, werp het n gron en overmeesr het arm shchtofler met sljk n haren, mond- sken; om het beletn roepen, leg hj zjne klak op haren mond en duw erop, zoodang dat het knd n oaraach vel. Als hel mesje lol haar zelve kwam lag het n eenegracw vol met sljk.,,.. u. De Desclmldg heelt bekend, dat fnj hel knd verkraell had en zjne klak op haren mond geduwd had n en haar Ie ve smachn en faar alzoo beletn fen kenbaar malën. Na zjne nonstcracbtge daad, meenen dat het mesje dood was, had hj haar n gracht geworpen. De rekel s verooreld löl B5 faar tltsanearbed. --v le 'ertcb vul Alv<b k pë!s swa^j^saaajesagg^^w^^ r oor gj uwe ïdnren SCMOO. ns Klaasgeschenk gaat koopen, oml eerst naar f. 5 tot 5,5 P. en meer. CAHIERS, EEFI>00;ËN, ATLASSEN TAlSE-ARTIRELEüf aan laags prjzen r stad. ab33a3bag^3aaa»zae5gagssa6;bs5aaffbagsbam3!^5ffls^^ Spreker verwjt hel M. Segers, aan hel gouvernement al verberngen aan Schel hebben gefarach!. De stad Antwerpen heeft sluzen gemaakt en dal heeft haa' " mlloen gekost. mnsr f»e SBI«I. Kn kaaen? W. Tonsseüer. Gj hefal er 2000 mers aangelegd op 7 jaar tjd I De Groo Doorsne s er net noodg om eene Schel-p van IGal mers e bekomen. Hetbassjn kanaal s voldoen. M. Segers s veranrd van meenng. (Protcstaténvan M. Segere.) Gj hebt eeu faraeüzen toepet. Ik wl volledge utleggngen. -' üe spreker endgt en wordt algemeen goedgekeurd. W» ellvelc (verslaggever) vat n toestand eamen. De oppos heeft gesproken, regeerng heeft bare amenmenn neergelegd en een slaatsmnsr heeft zjne greven doen kcuuen. ( Het akkoord s gemaakt om haveuwèrn aaar eene-coramsse verzenn. Da Kamer zal het begnsel smmen r rechltrekkng van Schel. (Geroep; Men smt net op prncepen! t j De Schel moet reehtgetrolkea worn. Wj moen kaaen hebben en p war., Hj vraagt dat werkngen r commssën net lot n let onendge zoun duren. De verslaggever slt vast dat stad Antwerpen heel anre belwefn heeft dun toen M. Beernaerl ut bel mnsre- trad. Het ontwerp s zoo grooch net, maar eerr Itlen, dal s waarhed. (Gelach.) De spreker lacht met vrees van M. Beer- Jaerl over het mltar ontwerp. Hoe mn forlen, Jhoe lever. Wanneer ou omhenng weg s, aal Antwerpen kunnen amen. Spreker wl net dat het kabnet oravergeworpen wor omdat zjne opvolgers net srk genoeg zoun zjn om n Jasl torsen. Dt ware Antwerpen epofleren. We zou veraalwoorljkhed durven dragen van het slechn r fonen ï Alleen socalsn. Gezel VaadorveWc. k heb uwe ou argumenn gebezgd. M. slme. Gj zjl nog geene meerrhed. Rl. lellepal zelve wl versrkngen en mannen. OaB^gq^ FreülLU'.TeS VAN 3 DECEMDtn (3S Madame Vcturnen- zag haar soms -we vensr voorbjgaan, en merk «lood op van «dat wezen», he welk KJI jl«\ver op hare plaats gehracht had»,en jwensch er zch geluk me. De slechu menschen.h«bb,en.^en,- vreeseljk geluk v De overmatge -as-hed put Fantn f' en dro S e K ' kuch, -welke zj reeds pad, nam toe. Dkwjls zeg zj tot paar buurvrouw Marguertha: s, \ Voel eens hoe heet 'mjne hann zjn? t 's Morgens echr wanneer zj mef ;een oun gebroken kam, haar fraa ; mar, dal als vlokkge zj golf, n ^or streek, had z.^ een oügenbu-v.. gelukkge eoquetre. ^^w^'lf-'t 5^ VERDERE GEVOLGEN -Sg, Zj was legen het en van n wnr ml fabrek ontslagen ; zomer gng,voorbj, maar wnr kwam rug, Kor dagen, mnr werk. Des wnrs, seene wajm, geen lcht, geen namdflme. avond grenst aan n morgen, M. SBcUonUe. Dat heb k net gezegd. M. B»ollbe!e. Ik bad het verstaan. Ik zelf zal geene verhoogng van krjgslasn smmen. Gezel BBajsart, Gj hebt het gedaan. W. esftbeke. Toen het noodg was. De Kamer zal het werk n blok smmen. GezeltócBsbSoa.- De Kamer zal vrj s'.emmen, M. Blelhele. Gjznlt onzen wl net brelen. Op tragsche wjze bedregt do spreker hel land met dood en onrgang, als men lor» netslemt. (Gelach.^ Gezel Van^ervcWe. Gj hebt 't verkeer vroeger gezegd. Gezel Kc-sraMïl. ~ Gj spraakt dan geljk een socalst, - M. Eïe'ÜK'ke, Ik erken dat k geene macht neb om mjne voorsllen door Kamer doen aanvaarn. Hj wenscht bel gouvernement cehk me* zjne amenmenn. M. StysBSREs. Neemt gj 't amenment Ruzet aan. M. Blelbeke. De regeerng moet antwoorn. Spreker verdgt reserve-omhenng. Gezel VanaepveS. Gj sunt het mltar ontwerp geljk M. Van Ryswjck groo doorsne. Gezel IBeHpasH. De koord en gehangene! Gezel Vandcr vel, Eene anl-mltarstsehe verslaggever het meest mltarstsche ontwerp verdgt! Uoe belacheljk M. Belbeke s zchtbaar ut zjn lood geslagen. Hj verzet er zch gen dat het voorsl stuk per stuk wor gesmd. Zlthg van 30 novembw 905 (vervolg) Wj wllen rsco net loopen van het geraam Ie honn onzer ou omhenng, wan ^!. TontcScr doel opmerken dal men net offceel n gemeenraad van Antwerpen geraadpleegd heelt. 'tzelf gebeur n Kanlskamer en e 'Zeevaartraaalschappj. neer wj verre forlen gesmd hebben. Dab regeerng onze gedachn ele en 't akkoord s gemaakt. M. Btayws. Volstrekt net! M. I»elh«ke. Als 't akkoord gemaakt s Geroep : s het gemaakt.) dan zal oplossng n overcensmmug zjn met do belangen van hel land. (Deze revoerng hoeft cenen pjnljken ndmk gemaakt.) Do zung slut om 5 ure. Zttng van cember Voorztr ; SCUOLLAERT. Geopend om.2 : ure. "P^ M. BltwaJe verdgt zjn amenment lun als vol^t - Geen enkele som zal worn besed aan werken, twee verdgngsljn utmakend, bnlflv voor voltoong,.van forn tot 8, alvorens eene neuwe wet werken bepaald hehbe, da ze twee ljn moen ulmaken.» Wj vragen bel gevoelen r regeerng kennen. De bjlredng r regeerng s wenscheljk om een en sllen aan dézen toestand. Ka eers toegevng van het geuverneraent heeft het mj en mjne vrenn geschenen dat er slechts weng verschl van oorel meer'bestond. Waarom dus zaak naar geene onrzoekscommsse gestuurd? Spreker doet eenberoep op verzoenugsgezud bed van hel gouvernemen!. De r?geerng heeft ons veel toegevngen gedaan. Wj üebben nageaoeg voldoanng. Gezel Va»pve!«lc. Gj hebt nets bekomen en uwe oppos s belacheljk. Bl J aas«ïks Sïf!;lE4.8<;». Voor aankoopen van schoolgeref, zooals: HANSELS, ekegercf, cahers, enz., bljft ^ ï^smst, schemerng, het vensr s dof, het geeft geen helr lcht. De lucht komt als door eene kelrluk. De geheelen dag s een kelr. De zon geljkt eene belares. Een akelg jaargetj De wnr veranrt het war s hemels en het hart r menschen n sen. Pantn'e schulschers kweln haar. Zj vern weng. Hare schuln waren toegenomen. De Thénarr's, slecht betaald wern, schreven haar elk oogenblk breven, wer nhoud haar ed vertwjfelen ^n wer post laar runeer. Eenmaal schreven zj haar, dat hare klene Coselle nr-ze kou scher geheetnaakt was, dat zj een wollen onrrokje noodg had en moer hervoor n mns n -frank moest zenn, Zj ontvng n bref, en frommel hem n ganschen dag n hann. Des avonds gng zj naar eene kappe, aan n hoek r straat woon, en nam n kam ut haar haar. Dft prachtge blon lokken velen haar nu tot op heupen. Welk fraa haar,! rep kapper. Hoeveel wlt gj er mj voor geven? vroeg zj. Ten frank. Snjd dan maar af. Zj kocht een gebred onrrokje en zond het aan Thénarr's. Dat onrrokje maak Thénarrs verwoed. Zj wln geld hebben. Het rokje gaven zj aan Eponne. De leeuwerk moest bbberen als vroeger. Pantne dacht: Mjn'knd ljdt geene kou meer. Ik heb het van mjn haar gekleed.. Zj zet eene muts Q^ dat hr.se M. BSjHeHc. De toegevngen wj bekwamen weerleggen U. Iereen wl endgen. M. BByaaBS, rss Bnds gj l'akkoord zjt vndt gj dat do Kwes" verourd s. Gezel VatïéerveSrfe. Wanneer August gedronken had, meen hj dat heel Polen dronken was (Gelach) M. SSuzeH» endgt zeggen; Belgë verveelt zch. (Gelach.) M. BlrysMBRs. De regeerng had ons utgenoodtgd tot eca groot bat. Hare oproep was net rechtznng. Mnsr Smel ïleaye;*. Ja toch, oproep was het. M. BEuysssans. Ware oproep rechtznng geweest, wj hadn ons msschen kunnen verstaan. De groo fout van let ontwerp van het gouvernement s zjn dubbel karakr : eene oplossng r haven- en mltare werken. Dt s zoo waar dat men groo doorsne heeft moen opgeven en het werk net meer rug zal be SWRSM4S ; SBB.5!. Hoo<rnoort. n. 29. Zondag GANSCtl DEN DAG OPEN tot 's avonds 7 /2 Komt eens zen n uwe esene nrchtngen alvorens uwe aankoopen!e doen. ESft besfc ggrtcn. «Brne^na e:» l B asserdoews'ss. ï.js «n. JS'S, WsBnsB'pasïtranl.... W!!'!s»!' ^'cnwe EopUsS'sat. Zardag om 8 y2 ure, zttng n hot «Oud sproken worn. Mnsr HmH Iïary*r prosert. Het aal opneuw besproken^vorn. M. BSoys-ssans. Gj moest eerst sfueren en net nan. Hj onrzoekt versehlen slsels. De mnslor.hpe.ft verklaard datgene- Manken», 2. Alen op post raal Bralmont geljk had. Ik zou het slsel van n generaal bjtren.' Spreker spot met neuwe toegevngen r reeeerng. Gj mocht alots geen projekt veranren, gemaakt en goedgekeurd door mltare overhed. Uw ontwerp s nu eene karkatunr. Mnser Smet prosert. W. SSeys^jsns. Gj hebt bekend dat uw eers ontwerp ber was dan het genwoordge. Gj hebt dus het goe ontwerp opgegeven ut kesbelang. Gj hebt ons verwen ul kpsbelang hanlen en znlks op hel- oogenbük zelf dat gj helgsle belangen van het land verrat Mnsr lc Smet Kaeycr prosert weer. M. Blyssntas. Ik vrees uw zenuwen of uwe revoerngen net. Gj geeft toe en gj zult nog toegeven. De regecrng heeft og net geantwoord oo eschon van M. Duzetle, maar wj wen dat men l'akkoord s.gj zult woensdag antvoorn. Gezel SSertrat. 't Is dau beursdag. (Gelach) * M. BBöysmans. M. Ruzet heeft gezegd dat kwes vervelend was. Zjn ontwerp zal het land vermaken. M. %%'oes onrbreekt. M. Bysaaas Wat zegt hj daa'?(gelach) Hj zou ber zwjgen want n blan schreef hj dat het eers ontwerp er volledg door moest. M. Woes s noch mltarst, noch anlrallarst Gezel PcïstSsSoH. Noch man noch vrouw, noch mossel noch vsch. M. EguyssRus. Gj waart anl-mltarst n commsse. M. Wecse. Ik heb noot veranrt. M. BSysuats. Geljk M. Delbeke zeker. Hj leest vroegere gezegn van M. Delbeke voor schrk had van het caporalsme. Hen zjn Woes en Delbeke twee auü-mltarsn. M Woes. Ik beb;utleggngen gegeven en gezegd dal k vertrouwen had n traktan. M.SInysmnEs.Waarönsmtgjdanneuwc forlen? Spreker spot met hanlng van n mnsr. Bj zjne hoodng nm men n n Bo«Sfcrefl^tc zjn. Üe mnsr heeft e^ns gezegd dat zjn wensch was dat n persoonljken nstplclt zou ngévpêsd.worn. Is n wensch nu veranrd n'fffee van forn tu Antwerpen M. Delbeke vroeg n 92, a een aytfeéi*sêr «Métropole V s!eclrtl5? r onbenhg, mêt moest vervangen worn. Hen zegt hj 't verkeer.generaal Brassnc gng er van door met eer. Van'tjbe-'n van es tfebat heb k gemeend dal kwes'e r forn verbonn was aan n persoonljken ns.'.. Men heeft ons reent verwen dat wj dremaal uwe slacblollers geweest zjn door uw contngent smmen. )e socalsn roepen : Ja! ja! Maar zonr persoonljken nslp lcht hebt gj van ons bets verwachn. Wj hebben dremaal uwe slachtoffers geweest, maar wllen dt net meer wezen en ook net meer uwc meplchtgen. Onze formule s; Nets overbodgs voor 's lands verdgng, maar wel alles wat er toe noodg s. (Zeer wel, bj lberalen). De zttng duurt voort. TT ^st r^, geschoren krun bek, en^vaarme zj nog schoon was. In Pantne's hart woel echr een sombe' gevoel. Toen zj zag, dat zj zch net meer kon kappen,begon zj alles wat haar omgaf han. Lang had zj achtng welke allen var Malene toedroegen, geeld: doch, daar zj gedurg tot zchzelven zeg, dat hj haar had weggezonn en dat hj oorzaak van haar ongeluk was, begon zj ook hem, bovenal hem, han. Wanneer zj fabrek voorbjgng, n uren dat werklen aan ur stonn, ed zj moe om glmlachen en zngen. Eene ou werksr, haar eens op ze wjze zag lachen en zngen, zeg : Met dt mesje zal het nog eens slecht af loopen. Zj nam een mnnaar, n eersn n besn, een man n zj net bemn, ut trotseerg en met woe n het hart. Het was een ellenlng, een soort van straatmmekkant, een ledglooper, haar-sloeg, en haar verlet zooals zj hem genomen had, met afkeer. Zj aanbad haar knd. Hoe per zj zonk, hoe somberr alles om haar werd, zooveel schtrenr werd klene engel n haa.* hart. Zj zeg bj zch zelve: Wanneer k rjk ben, zal k mjne.coset bj mj hebben; en zj glmlach. De hoest verlet haar net meer en leekenen van toenemen zwak openbaarn zch..op 4 zekeren dag entym zj. xau ^% Staats Tun- en LavMoun'schnol Prof. F.rcd, Burvench, var, zal yne 3e les geven op zondag 3 cember, om 9 J/2 ure voormdla^. - Werk van hel ^chool-ehmaal. Maandag, om 7 ure, Gala-verloonng n n Nerlandsche Schouwburg, n voorele van' hel S.-E. Het programma bes'aat ut Vlasgaard, voorafgegaan van Hun eers e Bnl. De voorzaal zal, door d'c zorgen van n verkleefn heer De Cecq, tunbouwkundge, Njverhedslaan,neen wn'ertun herschapen zjn, damen van net comt gelasn zch met het utreken r bloemen en mesjes, n't wt gekleed, zullen prograpms's, waarvoor zj eene vergoedng zullen aanvaarn, aanben. Kaarn zjn verkrjgbaar of kunnen voorbehoun worn bj n heer Ramont, Roogemstraat, 2 7 Ö. Stallen, logën en Ie rang zjn-utgeput. Hel localebureel zal maandag van af 6 /2 ure open zjn : balkon 4 fr., parrre, voorzelels. logën 2e rang fr..s0, Ie araph. Ir., 2e amph. 0,50, galerj 0,40 en paradjs 0,3. PracntQ tnmbota. Elkeen s hot eens om bekennen dat tombola, ngercht door Boekdrukkers-Zekenbeurs lenonrsunng barer ou len, onbekwaam. geworn lot arbed, een r prachtgs s oot werd ngercht. Deze week zjn nng een adnlal seboone en kosljke prjzen toegekome:, - Ooeoladc-S&anren. Van het famlefeest van Vrjnkers zjn chocolakaarn verkrjgen aan H cenmen, bj concerge van Ons Hus. Men zal wel doen ze op voorhand nemen, want provse s beperkt. SBnttaHÜskrlnt;.Zardag om 8 ure laats algomeene rcpelle voo be werken. Er zal stpt op uur begonnen worn., -- KSarxkrn». Zardag geen repet. De controol za! woensdag gedaan worn n plaats van zardag. Atlo, *8. «Sc werïnspscu'up!tn Flature du Rabot heeft men gsren een uur stlgelegen. De werksrs zjn net huswaars mogen gaan en hebben klenen zoowel als groon tot 's avonds 9 ure moen werken Allo, M. werknspecnr, trek eens uwe schoenen nl met loon zooen gj seds aan hebt wanneer het prva patroonsg>ldt, ~ en doe uwc zove-mjlenaarzen aan, gj aantrekt wanneer gj aan Voonüt een bezoek wlt brengen. ZOftOIÖ 3 0 CfBEB om 6 ure stpt n grooc zaal H^ BllJfS INGERICHT BOOR BEN VRIJDENKERSBOND gevolgd door een OOTE KLAASTOMEOLA Gezeüg E prng partjtje] lcbbere ehoeoln en t»utcp2t«ele» wnn «Wvout uu ~ Altarbeslc, exlra-tg «{celaue, gebakken n bakkerj van Voorut, verkrjgen n al krunerswnkels van YoerMt aan J5 ceuemen let verenel. narr een bref van n volgenn nhoud : «Coset lgt aan eene her heer schen zek; men noemt ze gerstkoorts. Zj verescht dure drankas en geneesmdlen, en wj hebben geen geld om ze betalen. Zoo ge ons nu bnnen acht dagen geen veertg frank zendt, s het mesje dood.» Zj begon lu lachen en.eg tot haz'e ou buurvrouw: De menschen zjn wel heel vrenljk I Veertg frank net meer dat zjn twee goun Napoleons? Hoe meenen zj dat k daar aan zal komen? De boeren zjn toch dom. Zj gng echr naar een vallcht bj trap en herlas n bref. Toen gng zj trap af, en sprngen en lachen lep zj naar bun. Iemand haar ontmoet vroeg : Wat hebt ge, dat ge zoo vrootyh sujt? Zj antwoord: Menschen van bun hebben mj eene aardge domhed geschreven. Zj vragen naj Veertg frank l De domme boeren. Toen zj het marktplen overgng, zag zj eene meng menschen om een rjtug van zonrüngen vorm staan, op hetwelk een man n het rood gekleed, stond schreeuwen en oreeren. Het was een rondrezen tanndokley en kezentrekker, aan het publek geheele gebtn, tandpoers en tncturen koop bood. Pantne meng zch n n groep en lachje eyenajs anren pm ze toe-' Het s aldus, dat Mr. J. Verhofs utwerksels betlt r Emul» son Scott, samengesld ut kabeljauwlevertraaa en kalk- ca sodabypopbosphen. De onrvndng, welke,bj er bj zjue klene Palmyra van oped, s vveerd aangehaald worn. 2e ze her: "Henxera, 5Ieuvdslraat, 34. Januar 903. Dank 2j do Emulson Scott s thans mjne klene Palmyra, hen '5 jaar oud, a bloeen ^Kpsdhed. ptlnd had zulke edsne. longen, ttat aj b. mns weersveranrng eene vallng oped; maar twee jaren gelen, werd zj zoo hevg aangetast, dat xj snds net KSeeï epscw Van hoesn, vrooüjkhed, eetlust en slaap verloor, koortsachtg eu ontsld werd, ca wat meer was, zj kreeg kleren aan hals e. armen. De Emulson Scolt nam ze net gretghed n en szelfs krachtge utwerkselen waren zoo wonrbaar, dat zj, naeengc maann van szèlfs gebruk volkomen genezen s van al hare kwalen sn zj thans eene utgelezone gewondhed genet. J- Verhol's." Wonre utwerksels nrdaad, en over wer gebruk door hume knren vele ours verheugd zoun zjn; znlks s overgens gemakkeljk, TOant Emölson Scott, samengesld volgens bet onnavolgbaar slsel,scott, geeft altoos zekers, bes utslagen. De Emulson Scott s bet krachtgs aller geken boelmdls; knren nemen ze volgaarne eu verreu ze gemakkeljk. Escb dus wel ech Emulson Scott, wer flesch het fabrekmerk draagt: n Vsscher, houn eenen groen kabeljauw op zjnen schour. Staal vrachtvr) vcsomïen gen betalng -van 0,50 fr, n- posrzttvs, op e smvcn, at <El VtaA o vermeln, aart Mr. ü. CobbehhEfen, Ajothckcr, 39, Zudstaat, Brussel. j u** - WERKONGELUK. Donrdaj. avond s Aug. Back, 43 jaar oud, dag«looner, wonen Kluzen, bj het los«sen vn beetworls op Njverhedskaa erg gewond aan gesachtsdceenj Na verzorgng s hj naar hot gasthus gebracht. - BRAND IN DEN NEDERLAND,' SCHEN SCHOUWBURG. Gsr, tjn do opvoerng van «Do twee Wee-j zen»., s brand ontstaan n eenen kelr' waar paper op n grond lag. Het begn van brand werd daljk ut- gedoold door pompers. <le twea solorskjes op n grond vonn. Wat. meer toezcht ware «eer ge-. wenscht, nu vooral dat ^a, voor n- rchtng r bewaarplaatsen voor klee-f ren, utgangen n geval van brand heeft afgeschaft. HOND-BRANDSTICHTER. Donrdag avond s eeu begn van brandj ontstaan bj M. Ronse, behanger, Den-j rmondschen senweg; hond had' eene brann petroollam omgewor-- pen. Eene hoeveelhed behangpaper s n brand gekomen. De pompers hebben n brand n eengé' oogenblkken gebluscht. ONTREDDERD. De nerjamw sebe stoomboot «Jenny», van Wyborg naar Gent, s Gothemburg bnnenga varen metontredr machenen en averj aan schroef; een geel r kladng s door n storm weggeslagen. SCHIELIJKE DOOD. Vrouw Deken, Malbrugstraat, had woensdag mddag eenen zak kolen opgeheven en bekwam daarbj eene nwendge verwondng. 's Avonds s vrouw overlen. spraak, beurlngs tot het gemeen en tot het meer fatsoenljk publek gercht was. De tanntrekker zag het schoone lachen mesje, en lep haar eensklaps toe: Gj hebt fraae tann, leve med, daar lacht. Zoo ge mj uwe tann wlt vèrkoopen, geef k u voor er een goun Napoleon. Welke meent ge? vroeg Pantne. De be hoven-voortann, antwoord kezentrekker. Wel foe I rep Pantne. Twee goun Napoleons,mompel eene ou vrouw zonr tann. De med s waarljk gelukkg. Patnc lep heen en stop hare ooren,' om schorre sm van n man net lïooren, haar narep : 'M Benk u, lef knd, twee goun, Napoleons. Men kan ze gebruken. Zoo ge lust hebt, kom van avond n do herberg «Het Zlveren Schp», waar ge mj' vnn kunt. Fan tne kwam geheel verstoord hus en verhaal zaak aan goe buurvrouw Margartha: Kunt ge zoo ets begrjpen? Is het net een afschuwelj ken kerel? Hoe kan men zulke len, door het land lan trekken I Mjne twee voortann, wllen uttrekken! k zou er verschrkkeljk utzen het haar groet wer aan, maar tann! O, gedroclügljke kerel I k zou lever ut vjflle ver-' png op straat sprngen Hj zegdö. mj, dat hj van avond n «Het Zlveren Schp» zou zjn. 5\. - {Wordt voortgezet.h

4 HI ll IIH \v^ *Z4 fele oken'csal let «OLESMOT^*.-< ''s wlers gesoleu s, nu dat s Yerkeerd. ; Men aanvaardt er seds kosïgaogers.7 NOEN-, en AYONBMAhEN zm er allp verkrebaar. l'oor werklen worn er bjzonre'gunslge voorwaarn gemaakr., Fartjgenoon, wanneer ge naar Closlen komt, neemt er uw nlrek, alles s er krak^at eetwaren van besle IoctlaogleJdJ mm un W^H m zullen open M''m wan 8 p tot 2!,I2 van ai2ot 8 mm 7 s avods, ZOID&G 3 DECEBEB, r plepnfec \ ' ggm wf.m s» w^ ^%, EWE I Wh IIP IS':rrs!2;'\ rcrljkn pcr.-qnon, dn mot son senukkoljk >ljwc»k crn^o fratkon [ cv wock wüon moer venlonen, fcr.ven S.!.., Alworpcn-Mldcns!aüe. IaSwctcnl s'ell op doogle var lnt vak. ren goun Uctla^ken me goun moclllo' en svea Inlngsclp. Goo heloonng aan w'e hel rngbengt; KONINGSTRAAT, ü OAASSASa WERKVOLK wordt aangenomen aan SJ cenmen voor? nlasschmgen, ^verïscnslbje van üaasct cl e Uoop. Ï3E geeezaasse eumrgssd' focs I«?ep. M IsïSlssj-nasa voor vjf ünen onz. SM* per maand._ Pmsfr..50 per doos To bekomen n alle goe apotheken. Algmeee Deaoraaüdsr ;.. WEYxNSBRÜGHEN, apofeker Lessen. K Ws êsns do 3 &JJ- Ir JLLI o «"O U o IJ* LI^IWSflT^S^f^P DÖRFSr B5EK8S T.:GSS BL0SD6S8BK ~ Krachflga ng hers Iers vaa het bloed, voornomen s sls bloed- > gebrek, bestrjn zj da onregelmatgh«d r jg maandstonn, genezen xj alle kwalen da veroor- xaakt v.-ordéa'*door blocdarmo. als duzêünf, óortun, hartkleppen, ssaagpjo, enz, PM:2 ff. sesess dspst Apsüvsok DDBISDl MW. fymm tgea psetaaatot ïaa 2,5 tr. B Tl loop In ttle «poth, Essll l laadt, BtWMI, IE het tod op het etlkot grfratt Wegert Soos dl» Blo lu! fc wrlwrt mrft Alvorens zch eene SPREEKMeHIEN g aan schaffen, gaat eerst S«a*amo- psose hoeren, do eengs en ech I % n c s* kraa at s e h e mrae h e n I«dson», 't s zeggen, volmaak sleen machlgslersjpreekmaclenen. GROOTE KEUS lïm van "> tot 73 fr. fw.m^^y p yolei ^^^W^=^S PB en aanvaarlt TRJTAFELS^; ^ f a [Nppsem paw fï, ' ï Rfl? ; O^ SDU TM m^ms mr ren van zek, wnkel van wjaea en üeoürstn, n volkrjke buurt, met verkoop n 'l klen, prjs S3 Ir., koopwaren volgens wl aan prjs van faktmr. L. KAYENBERGH, Sl-Agneecsraat, 2 (hoek r Wncaardslraal en Peko Iharng;. veobun? fïesft tljft ge'bfukea lsblse e<lés >OPT ALLES H U 'A KSJS t M SS ^ p all KöST^'t'TIISl 2^3^ BChrjtt naar.?/. Escouflare, spotheker Esptana 9, Att, en grats, vracllvry, zalt gj eene proemoos ontvtngen mat > PdlDEft & GlGAnETTBNESCOüPLATBR rèrgezeldvan talrjke certfcan van genezngen Depot n alle apotbeken. Escht hel merk Hmenhert, bet ceng ech. Te Gent, apouekër Efet» m&ev. SSus-sstnwt en overtt. rnk.-otg. Ê^ Stanmas. St Jaoobsneuwatr. t; mj koopt fx-k fe^-ss ^ëïö jtjs^s; V' e^wsr *?S S'r?TKS ^rk&s^ssjsölr ^;-<"-^s«:^ &^!! : J^. '- ï^'ïfe-s-ès^ls E^Ss Ö:^ J»» : lü^ IJ-P" M ÜPI M f MftM^- S!l M wmm Lft SLl 8 J m m l ^ ^ ^ ^ l t e ^ T r T^"r r^ ÉP g^"^ ï3~^ 'S"* 8? "MkT l.ljl%.tj^^.lfjll ^ ^ ^ W ^ lló f faöfllfaatqtfl^7 0 IJuUal)y Jül)ö c% n t. groot voor zj e ^u mpnuzen Wh genwoordg geenen hanl op groon voet doel, kan n 't gruvt I men> ze hoopen hunne waren n zooals Desnenx &ze reeds aan zjne kalanlen kan geven, geen wonr dus dat l nu en dan zelfs Meermakers aan étalage van Besneux slaan zen en zeggen:!b«cstsl? "VlZ^Stl^ ï unj moen het zelfzooveel n bealen, K ï so bren wnkels van Desneux zch tut, hoe XKX&&^ ll.'j ^'^' l^lcool^t: hoe OOC.*«fe.OO'O^T* ft het kan neven, lr z-'l zen wnr nog E3, Ö* t)«ïïémföqp'öken worn want alles zal nog goedkooper slaan dan vroeger. Ze maar eens naar zjne ÈAN^^ARBESSUS en BAMENCABANS en gj zult s^-fco: ^ - We vrj s van met zjn geld n hand koopen waar hj wl, gaat bj Demeux het zal het mees pröfïj zjn, men wordt er vrenljk bend en men vndt er altjd zjn geref. 8 "3 I p ABRESSEM DER IICLFMÜIZEN VENT, huen. MECHÉLEN, hoek r Graanmarkt en O. L. Vrowensraat,^-- LEUVEN, Naamschestraat,.55. BMUGGE, S-Jacobstraal, 27, hoek van 't Palmslraatje, } OOSTENDE, hoek r St-Sebasaan- en Chrstnestraat, THlENEN, : 'Wollemarkt, 25, bj Moemarkt, rechtover kerk. ANTIVEÜPEN, Carnotstraat, &9/ : Brussel, Chaussée Mïons, 234 en Chaussée Nnove, LUIK, rue S-Leonard, ^O.^^M-NIKOLAAS, Ankerstraat op n hoek. AÜBENAERBE, Neerstraat, 22.

5 % CËI\>IIE;> E;N PER KUMSIEI^ Teleloon Itfaefle x-r/. Admlmsrae V44 Kards; 2 a>ecumber 905^ SïÊEE^^SS^ïSS^ÏSSSS^SSïSSaËS ga^gs^fy:^; REDACTIE Hoomort. 29, OEM' Ongeeker breven ^OP 4en net opgenomen. _ Berchn over werkslakncen en greven moen.door Ie vakvereengngen gesm- «old zjn. 'le éomeert M oj allaposmeea Orgaan r Belgsche Werkllenpartlj. Verschjnen alle dagen. ftbonneksntsprus Oromaann... Ir <5es 5.00 ISenjaar....^.., 0.00 Kerlsuul jre maann..,^v JOea vreem Dre maann (3 maa per week verzenn) 3.75 '0, AANKONDeNGEN PRIJS VOLGENS HKT TARDW Voorop ^fetahn. Hecht, eerhersllng, 2 fr. p. r Poesjenehen-Moed DB VLUCHT BEERNAERT. «DE SCHRIK IS ÖEN LEERMEESTER. WAPENSTILSTAND. PORTEN OF ZOTHUIZEN. :-^ê^s^^' ' Het s pofeerljk ' blan' ïö leen over het rugtrekken van het net neergelegd voorsl Beernaert I Dt groo voorsl, met zooveel bombast aangekondgd M vervaarlke appelschl, waarop het mnsre moest utgljn... s zelf net tot werkeljkhed geworn. Als 'n Kwac jongen' ïrekt M. Beernaert zjne tong n, na gedregd hebben ze eens leeljk ut sken. Beernaert prult... op zjne vrenn en daarom redt hj zjne vjann. _ Men noodg hem zelfs net ut op Öe bjeenkomst r rechrzj, waar hj eers rol moest spelen. Wat affront en wat neus... een ech neus ü la Beernaert. Tol nu toe aanzag ereen M. Beernaert als een ernstg man. hj had wel ets op n lever ut n tjd van Pcurbax en Ce, maar toch men respecer n staatsman, al gng hj soms mank. Nu komï hj zjne be b'eenen breken. Hj hou'^lt zch net meer recht I Arm slachtoffer van onvoldane mozucht I Wat toestand nu s Och heel eenvoudg zelf als over een paar maann. Een ron'dtasn n het dusr, geen mensch zeker van n dag vaa morgen Lberalen, katholeken, voorstaanrs, halve gênstaanrs... nemand Aveet waarheen. Alleen socalsn staan zuver en net op hunne onwrkbare rots : «GEEN CENT. GEEN PORT, GEEN KANON» Al overge wen net wat doen, geslngerd tusschen vrees hunne kezers en het land mshagen, en vrees het mansm-rn e6»«?zeer- ongepastoogerbtk'n het zand " doen bjn. Het mnsre zelf onzeker n zjne schoenen, ' op zjne beurt geslngerd tusschen zucht zjne porfeulle behoun, n konng behagen en ' kezngen van 906 net erg ongunstg maken. ï» De schrk s herbj groo baas voor het oogenblk. Me 906 nart ras en, zel ge, 'dat s eene fatale dagekenng. "«De Neuwe Gazet» zegt nog al just "Ke volgen ï Men heeft k'ost wat kost tot een akkoord wllen komen of jusr gezegd ï tot een wapenstlstand. Het voorutzcht cener ontbndng van ' Kamer en van eene algemeene verkezng n hudge omstandghen, heeft onverzoenljke vjan.- 'n van mnsr Smet tot ren gebracht. Scher géén hunner of hj vreest dat het mnsre hem meslepen zal n zjn val, en we mogen 'dan ook vrj gelooven dat het mnr s om het Kabnet dan om hunzelven rdn, dat we thans ware Jacobjnen ljk Verhaegen en Ruzet zch weer zj het dan maar n schjn gedwee onr bevelen van n Groenen Paus zen sllen. 4 * * Er zjn over ' kwes 'r forn nu nog 4 SPREKERS ngeschreven. De besprekng zal feljk een zer dagen mosn onrbroken worn om het bat over budgetn begn-" nen. Het kan best dat dan rest r 4 sprekers het net gedaan krjgen voor 'do Kamer uengaat om kespero begnnen en groo tóasïjagne zal aanvangen op dubbelznnge pos r rechtrzj : «forn of net». «Het Neuws van n Dag» laat dt reeds doorschemeren n. het volgen oorel over voorsllen Ruzet en Bocaraaé: «Ons dunkt dal voorsllen tot grondslag eener vez'standhoudng tusschen rechrzj en ' regeerng kunnen nen. De forngorl zou dan gebouwd worn, doch op verre na zoo kosljk net als het n het oo^! spronkeljk ontwerp voorgesld was, maar daarengen zoun thans bestaan omhenng van Antwerpen en van Denrmon vervallen : ou forn r omhenng zoun vervangen worn door neuwe forn van het laats slsel, op verren afstand van stad Antwerpen gebouwd. De forn tot 8, tusschen n eersn lorngqrl en stad gelegen, zoufïen ; bljven bestaan en voltood worn.doch Kamer zal lar moen beslssen of er daar eene neuwe omhenng of omwallng zal aangelegd worn. De kwes, just geljk ae van n groon doorsek', zou tot onrzoek aan eene bjzonre commsse verzonn worn. Dat s dus n alle geval een utsl, en voor het mnst een jaar tjd gewonnen, EN HET LAND ZAL DAN IN DE AANSTAANDE KIEZINGEN ZIJN WOORD OVER DEZE ZAAK TE ZEG GEN HEBBEN.»»?» Leest vooral n laaïsn" zn en een lcht zal voor uwe oogen opgaan. De kezngen zullen op eene onzekerhed gebouwd worn, klerkale ALGEMEEN OVERZICHT De laats legrammen meln ' overgave 'r opstanlngen zee en land, versrk havenstad Sebastopol groonels n hann hadn. Deze nerlaag wordt toegeschreven aan 'dooljke kwetsuren ' revolulonnare aanvoerr, lunant Schmdt, kreeg tjns het gevecht. De reac zal juchen over n tromf Zj heeft ongeljk. Op het oogenblk" dat men revolu tjljk mt Sebastopol, kondgt men neuwe opstann af Lbau en waarschjnljk Cronstadt. De omwenlng gaat dus haren logeken, onvermjljken gang. Overgens mag val van Sebastopol wel eene overwnnrtg heen voor reac? Men mag er aan twjfelen bj het opmaken van n blan. Er zjn voor 60~mlloen schepen n n grond geboord, eene halve stad ver-,-nsld.49&500q RussgHf gedood, In omstandghen mogen russsche volkshars wel bdn : Van zulke overwnnng, na onze daverng n het Verre Oosn, verlos ons heer Nog eenge zulker tromfen en val ütvoledg. De revolutonnaren hebben ets voor op reactonnaren; zj beztn nets, dus kunnen zj nets verlezen, nz hun leven en dat geven zj met heldhaftge overtugng. Zj alleen hebben wnnen en dat begrjpt reac net. Zj loopt blnlngs naar het ve'rf. De rjken wjken ut, armen worn neergeschon,hanl en njverhed lggen verlamd en men kondgt eene algemeene stakng aan voor 5. cember. Zedaar het en van eeuwenlange onrdrukkng, roof en moord. Do kruk gaat zoolang war tot wanneer ze breekt. - P. H. De nerlaag r opstanlngen Sebastopol. Schepen n n grond geboord. Zestg mlloen scha. -*- Sebastopol half verneld. Geldgebrek. Bj afloop van het rmjn, voor een antwoord bepaald, openn twee oorlogschepeïfn opstand, onr bevel van lunant Schmdt, en noorrfortcn het vuur. Ten 3 uur antwoordn trouw gebleven zuljke forn, eea el van het eskar en batrjen r kustarll lere. Tegeljkertjd n opstanlngen eenen utval n straat en schon op het voetvolk en op compagne r mtralleusen. Het gevecht 'duur 2 uren e&^alf. - De «Otschakof f»' werd n l,ï$3d geschon; «Dneper»en anre oproerge schepen, als ook torpedoboon, zjn n n grond geboord. De «Pomkn» s op verscledone plaatsen getroffen. Ten half 6 werd lur.ant Schmdt dooljk getroffen en gaf zch over met en het kaptalsme De socalsn zeggen en bewjzen dat ontwkkelng van het kaptalsme, onvermjljk gepaard gaa met toenemen ellen onzer klasse. Men loochent onze bewerng, men zoekt utvluchn en schjnargumenn om kunnen beweren, dat hel kapla- JUMsch slsel, meer welstand en v 5 janklassen zullen geene pos' kezen,' en het vaantje na^è-,'n wnd lan waaen, mts dan lar eens weer vast op het kussen, regeerng volgen n hare zot voorsllen en utgaven. Zoun wj nel ber'doen voorsllen een ntal zothuz^n bouwen... n plaats van forn. Er zou 'dan plaats zjn voor al antmltarsn blnlngs voor zoo'n beloovers-net-hours smmen Inmdls zjn wj, socalsn, volle-; dg gerust over onze houdng. Voort n strjd gen alle oorlogsutgaven. Weg ; forn! Leve vre en arbed! A. BOGAERTS. het overbljven el van het oproerg eskar. NIEUWE OPSTAND Volgens nlchtngen s een ernstge opstand ontstaan Lbau en verwacht men eene neuwe revolu Cronstadt. PETERSBURG ZONDER NIEUWS Men s hen volslagen zonr neuws van het bnnenland Polersbu'g, n gevolge r totale onrbrekng van het legrafsch verkeer. ALGEMEENE WERKSTAKING AANGEKONDIGD De werklen' b'eweeren dat polke algemeene -werkstakng over heel Rusland op 4 cember zal utbreken. HET SPOORWEGPERSONEEL ZAL MEDE STAKEN Men vreest dat ook het spoorwegpersoneel aan ' stakng zal elnemen, als gevolg eener oproepng van het centrale comt ul werklen, 'dat lal van agenn door het leefetand rondzendt. -GAPONY^-'TERt^^^^^f 0 ' De corresponnt van «Standard» meldt dat Gapony twee weken gelen; n Rusland ruggekeerd s. AANHOUDING VAN MILITAIREN TE PETERSBURG Gsr zjn aan mltare eleolro^ chnsche school 230 man, wegens he. ennemen aan eene lefdadghedsnza- melng, n behoeve van betrekkngen r slachtoffers van ' staatkundge be-, wegng, n hechns genomen, en n Per-Pauls-veslng opgeslon. Volgens berchn n ' blan hebben manschappen van hel ljfgarregment Tsemenhof en van gar-' jagers gewegerd om hunne kameran' gevangen nemen. GERUCHTEN VAN OVERDRIJVING Men verzekert Persburg dat hel neuws van neerlaag r revolutonnaren Sebastopol ver overdreven s. Aleen kruser «Otchakoff» zou verneld zjn en 2000 opstanlngen waren tot overgave gedwongen. Wj zullen nare berchn wachn. EENE MONSTERACHTIGE UKASE Het besturend comt r poolsche ulwjkng Parjs pretésert heftg n haar blad «Slovo Polshe» gen laats ukase van n czar. Daarn worn aan Polen vrjhen ontzegd, toegestaan aan het russsche rjk, maar zelfs hel recht om poolsche vergenwoordgers benoemen voor Kamer (Doema). We Gon verlgen wllen, slaan ze met blndhed. DE GELDVERLEGENHEID VAN RUSLAND Rusland heefl oen geheelen hoop sche-- pe; rug verkocht aan dutsche «Hamburg Amerca Lne» en dat aan een spotprjs. Men zegt ook dal Rusland aan Dutsch. land en Frankrjk utsl gevraagd heeft voor het betalen r ren zjner, schuld. Als geld sper s van n oorlog' zet het er bleek ut met n jsbeer hed voor werken klasse gebracht heeft. Onze genstrevers beweren op n hoop toe dat kaptalstsche onx wkkelng voorelg s aan n arbe-' nn stand. Neen en ja, s op dat gebed lang strjn. Men moet fen, naak en onloochenbare fen nemen, zjn voor onze tgenstrevers- verplett«rfnd en zj geven ze zelf. In een burgersblad treffen wj een verslaer vn OYP'' d* VOOKSARMOUDE n Engeland, klmt op EENE ON RUSTBARENDE WIJZE. Wj knppen voor onze lezers meest treffen gegevens ut het brusselsch blad.: De evenredghed 'r onrsunn n 900, voor Lonn 22.7 per duzend nwoners bedroeg, klom n 904 lot 28. per duzend. De utgaven volgen natuurljk nzelfn weg. Hel laats jaarverslag van 903 gaf eene utgave op van' 3,593,984 pond srlng, hetzj, nagenoeg VIJP EN NEGENTIG MILr LIOEN PRANK. Deze utgave overtrof ze van het jaar voren met 79,35 ponn srlng, hetzj VIER MILLIOEN EN HALF FRANK n ron cjfers. Het verslag voor 904 s nog net verschenen, maar men v/eet reeds sllg dat eers zes maann, eene vermeerrng van utgaven; brachn van VIJP EN TACHTIG DUIZEND FRANK. Deze cjfers, zegt het burgersblad,, smmen Engelschen lot overwegng Wj gelooven het zonr moe..zeher nu anre fen : Den 4 augustus van dt jaar, n gevolge van- aanhoun klachn, werd een onrzoek ngesld; n eene r arms wjken van Lonn. Men kreeg daar op het regsr r werkeloozen n 0 uren tjd, 260.' handekens en n eene anre wjk 200 handekens n ver dagen. De «Workhouses» {belaarsge-j stchn) zjn daarenboven bj- het naren van n wnr, allen proppensvol. Dt e'd aan M. Booth, generaal van het Helsleger zeggen : DIE ON- GELUKKIGEN HEBBEN MAAR TWEE UITWEGEN.STERVENVAN HONGER EN KOUDE OP IN OP STAND KOMEN. Welke redmdls vonn ' openbare besturen? Btr weng, zooveel als nemendalle. Vreezen van belastngschuldgen' kwaad maken nn men neuwe sommen verg, vond regeerng nets ber dan hulpcomn publek lan schooen voor armen. Zulks werd gedaan, maar utslag was onbedund bedroevend. In eene r arms wjken van Lonn waar werkelooshed het ergs woedt,, brachn omhalngen en nschrjvn-- gen,250 frank op. Het was eene ech leursllng en daarut vloe betoogng voort r werkeloozen, per lega, hunne klachn gngen neerleggen bj M. Balfour, eers mnsr. De vreleven beloogng of «processe», zooals men ze n Engeland noemt, l 5000 werkeloozen. Deze manfesta was zoo vrelevend (?) DAT DE SOCIALISTEN ER MOESTEN ZWIJGEN, hetgeen het burgersblad, waarut wj vertalen, doet zeggen, dat HET GEZOND VERSTAND, ZELFS IN ERNSTIGSTE GEVALLEN NOOIT DEN ENGELSCHMAN VER LAAT. Welke was utslag 'r vreleven processe? Wj vertalen letrljk ut het burgersblad «Le XXe Sècle». Trots gematgdhed harer taal en harer eschen.gelukle lega net. De eers mnsr, M. Balfaur,, antwoord geheel flegmak, dat hj bun zjne rol net mocht gaan en hj als zoodang alles gedaan had wat mogeljk was. Eene twee nschrjvng s n gang en bracht tol nu toe 4 duzend pond srlng op of 350 duzend frank, waarvan konngn 50,000 frank gaf. Eene neuwe betoogng van werkeloozen heelt plaats gehad en op groo meetng zeg werkersafgevaardg van Woolwch, Wll Crooks, dat er 25 mlloen pond srlng of ZES HON DERD VIJP EN TWINTIG MILLIOEN FRANK noodg waren pm heerschen ellen leengen en aan hare utroerng le werken. Zedaar het problema! Zulke redmdls geeft burgerpers op? Ah, het s ' moe waard ze kennen Het s een mol van onbekwaam-' hed, om net zeggen onbeschaamdhed! De utbredng 'r volksawnoe s voor een groot el wjn aan het verlan r begnselen, voorzan bj het smmen r lefdadghedswet van 834. De overhen hebben gefaald bj* hunne laak, «en zjn losband-. ger geworn, het besef van persoonljke waardghed s verzwakt en «Workhouses» of belaarsgestcln zjn ech renlenershuzen geworn. Het zjn ' chrsne zen van hel p godsnstge Engeland. ' toepassng r strenge lefdadg- «Vola pourquo vore flle estmueuc!» hedswet veel verzacht hebben. De armen zjn bedorven door veel oedhed! Ze dal s het I «Le XXe Sècle» doet geene utspraak' over da prachtge theore. Het s voorzchtg, maar weng moedg en wj zjn znnens n een volgend artkel wel utspraak doen. P. H. FRAmgmK ANARCHISTENPROGES Hel proces legen verdachn van' n bomaanslag n Parjs kenmerkt zch. vooral door verklarngen van verschllen getugen, n n heelen, aanslag een spel van spaansche polco zen. Gsr wern daaromtrent krasse verklarngen afgelegd. Verschllen getugen geloofn ook aan het elaardg karakr van n beklaag Malato, n zj nel tot eene msdaad n staat achtn. P. S. Het rekwslorum en ple-' dooen duurn lot hen morgend vroeg. Om 3 ure, bracht jury een verdkt ut. ontkennend op alle vragen. De ver beschuldgn wern dnsdag vrj ; gesproken. ITAfJE NOG DE AARDBEVINGEN ' Over laats aardbevng wordt nog bercht dal n Casalbore een golfvormge aardsloot van zes mnun werd waargenomen. Deze veroorzaak eene bungewone panek. In Mrabella en Ecano wern alle gebouwen beschadgd, Dom het ergst.. De bevolkng hust op het veld n nn. In Avellno duur ' schok negen* mnun. Velo kerken en huzen'wèrdpn, verneld. Persoonljke ongelukken zjn echr gelukkg net t betreuren. In streken van Apule werd een' el r huzen beschadgd. De bevo-, kng verkeert nog n groen angst. SCHRIKKELIJK Hl > ; In het dorpje Thaux s nog eene mïs2. daad ut relgehaat gepleegd. '-.^m Men vond er n jachtwachr Kra- mer met half verpletrd hoofd lggend Maar ondanks vreessljke wonn; konn dokrs hem van dood redn. Terwjl hj op ' tafel 'r klnek lag el hj me dat hj n dusrns, werd vastgegrepen en vertrapt. Dan ver-; loor hj het bewustzjn. Wanneer hj ontwaak was hj aan hann en voe-j n gebonn. De tong brand hem n, n mond. l kon zch van zjne boeen' ontdoen en lk vochtge aar om'; zjne pjnen stllen. Het schjnt dat men hem een patroon n n mond gestopt en men hem doen ontploffen heeft. ^ ' De ongelukkge Ijad geene vjann^ maar n herberg had men meermaals' gedregd hem met het hoofd naar onr aan een boom bnn en hem dan, le verbrann... OMDAT HIJ PROTES-' TANT WAS. Om ren was hj reeds meermaals.' ut zjn hus gezet. NOG DE STEMRECHTBEWEGING Te Weenen waren er , Praag, en n veel anre plaatse:, evenredge getallen arbers hebben gestaakt. «In Kla'dno, en ndustreel centrum n' : Bohemen, slaapen ook arbers.; -;-,Orêer het algemeen s hel rustg afgs-' loopen, doch geheel zonr bloed kan heersehen klasse het net doen. Te Acsrltz, waar atbers hef personeel van eene sukerfabrek, dafc net staak, trachtn over halen, wern twee arbers door gendarmen gedood en rtg gewond. ^ Te Laun hebben 6000 beloogers ge-: tracht spoorwegarbers le dwngen, bet werk ner leggen. In eene botsng : zjn dre dragonrs gekwetst, *m : Geheel Oosnrjk bljkt door een verbazend opgewémen geest bezeld zjn. POLTCIBWERK t ' De kopenhaagsche polce heeft tóèsaïgst; gelegd op eene ladng revolvers, besmd waren voor Fnland. Waarschjnljk s men er weer eens genstg ge«. weest voor Ruslar-d.,. N,f3? «Socal-Democran» betwjfelt of ae ; polce. hertoe,.wel het recht had. en

6 Gü doet dat net en gj verkest op ons cwaarschjnljk zullen onze Rjksdagle'n kwes wel verr onrzoeken. scfeln.ons lasren, dat s ber en eler, he, dat s uwe fon en daarvoor zjt gj geh md Onrtusschen s utgelekt dat er al en betaald. jjrerschllen ladngen geweren velg en Ware het zoo net, gj zoudt met ons het [wel n F n l a n d aangekomen zjn. E E s s zuver Algemeen slemreclt bjtren, gj zoudt ^ ; TURKIJE f l p p ' er met ons voor gestren en geofferd hebben, plaats van ook n n strjd lafhartg en DE GRÖOTE AANSLAG '^0* n boosaardg stokken n welen sken. / Het aangevangen proces gen n Het Algemeen Srarecht s het eeng begnsel, IJelg Jors en consoorn begrjpt net groo hervormng, wetljke tusajlecn n aanslag van Yldz Kosk, schenkomst arbeds- en kaptaalzaken goed, m a a r ook. ontkkng van b o m m e n. volledg en afdoen kan maken. Al rest s,op bank r beschuldgn ztn, schjnhelge pretpraat, 't s vuur en war bun Jors, veern Armenërs en twee dragen n zelf band. Overgens werkstakng heeft -4 weken.greken. geduurd, gj hebt meerrhed n Kamers, De taalmannen van het belgsch ge- uwe voorztr zelt er, waarom hebt gj daar zantschap en van het greksch consulaat wetljke vermnrng r werkuren net w o n e n offceel het nroces b j. De veor- voorgesld? jztler van óncg ^uekscommsse over Gj hebt just let verkeer gedaan en d e n aanslag Nebjb Pacha Melhalme. s strjd r werklen afgebroken.'t s yerre van ook genwoordg. Het dosser beslaan helpen. En katholeken zjn meerr2000 bladzjn, nt als akt v a n be- hed, regeerng, en zj weger zelfs een schuldgng. De befwsselaars van dag- goed woord aan werklen, 't s verre van [blan en het p u b l e k zjn ook toegea- een ewejke tnsscënkomst. Gj wlt werklen paaen met bjtredn: u. gen aan zaken ze snds rdgjaar verdi De akt v a n beschuldgng zegt.dat gen. Ea uwe bjtredng, bestaat n woorn, aanslag voor doel h a d eene. algemeene zonr kop noch staart. [ revolu verwekken. Dt doel was toede werkersorgansato zal u do dompers gejucht n eene vergarn r e-- takk afleeren. Gj zult recht n uwo schoenen hvolutonn comn, zelend n gaan of barrevoets loopen. F. II. [Bulgarë, Geneve en Tfls. Zekere Mchaelaen slcht met zekeren Rps en anren eene vertakkng van het revo lutonnar comt, Constantnopel. [Hj drong aan opdat er eene bom voor Sert eengen tjd ontvng het parket 'n aanslag zou gebrukt worn en begaf zch naar-sofa om zch n het wer- naamlooze breven, waarn gezegd werd dat jonge werkmesjes n een hus, n Klene pen er van oefenen. Tjns eene zer proefnemngen Noordstraat (Leuvensche poort) gelokt werlwerd hj m e t anre samenzweerrs n. De pocc rch eene bjzonre waak gedood. Rps en do anren beslon zaamhec n, en donrdag werd l uurser Vdan zoo een ontploffngstug gebru- van het hus aangehoun. Dre mesjes van.ken. Jors verborg melnet n zjne 6 a 7 jaar, er zch bevonn, wern wonng en ontvng herhaalljk het be- door het parket onrvraagd en n volzoek van verschene samenzweerrs. ledge bekennssen. Een groot geta perso:de voortzettng van het proces sgsr nen zoun n vule zaak betrokken zjn. aroor acht dagen utgesld. ZeÉMClaïïÉaf Ie ressel Üfv NOG DE GEMEENTEKIEZINGEN * N u eerst zjn wj n het bezt r volledge utslagen. Deze bewjzen een groo. n voorutsane'-onzer p a r t j. De socalshe partj lt hen 48 gemeenraadslen en zulks netgenstaan ergs kesknoeerjen. De gemeenn mees sooalslsche gekozenen hebben zjn : Madrd 3, Blbao :6; Ovedo 3 ; Vllanubla 3; San fcrstoba 3 en Pobladwa» ' -"O- ' ', urn ftê ppg \W \vl heeft eene groo ontkkng geaan! Hel blad heeft gevonn dat do vermnrng r werkuren enkel op vasn voet kan jngesnerd worn door wet. I Sacreben toch! Just alsof, wj oot aars jjezegd hadn. Hel Yon spoort werklen aan zch bc Jkeercn tot 't voorsl HelepuUe, betreffen vvermn nj; r werkuren. De Kamer zal dat 'ne keer brspreken als zj genoeg gezaagd beeft, over fo tcren havens. Oe werklen kunnen maar een beetje pa n lc hebben. Vow, 'Ie werklen moen net meer bekeerd worn tot het prneep van mnr uren. Het referendum n gentsche katoenfabneken, smmng trwfep-eêse*! len en rvrouvven. op we gj lafhartg gerekend bad om stakng dóen mslukken, heeft u dat bewezen, G.) preekt tol bekeern, door ons. En hu rondut gezegd, als gj van wetljke lusschenkomst spreekt zjl gj een onbesebaarark, We regeert het land? t We maakt wetn? l)e kauolekenl Kn wat zjt gj? Katholeken, en wat erger s, branrs, dé dat katholek gouvernement sunt. Ergo. gj zjt hucjelaars of gewone babbelaars. Als gj dat katholek gouvernement net vertrouwt moest gj het bestrjn en durven zeggen : 0,', rjke katholeken, gj zjt volkshalers en msdadgers. EtülLLflTOJI VA» 2 DECEMBER (2t0 UaSTEBEEJ I n dt gastvrje Zwtserland, zeg hj,foor zch, k e s d e n roofvogels, om h e m heen zweefn,hem net meer lastg /vallen, hj was vrj en vfr.van h e t ' t e l Do Brevannes, w a a r elke hoek h e m een,sk>mmc getuge scheen van zjne af schnweljke msdaad, ver van het parvan Pontane-aux-Bos, w a a r hj waan aog sporen zen van het vergon Jaloed; hj w a s her bjna velg, onber e k b a a r voor alle mogeljke vervolgers.,want hj w a s reeds overvallon door bjna voortduren vrees voor just d e, msdadgers krankznng smaakt en h u n zelfs bet vrje l u a k e n beet. _ t Zjne msdan waren, bekend. I W a t w a s e r noodg om hcn n he jvm-rf storn 7 Een onvoorzchtg woord van hen, lïn zjne geheme gedrongen waren, eer ^ e m m. een toeval zelfs. f Door zch d u s van Parjs verwj g ï e n, verwjr hj zch van hen, du (b ducht.! j brachn n dag aangenaam doo He graaf voortdurend n het gezelscha. y a n het jonge paar, let h u n - d e m e r k - Vctor Wassen, Jean Houskn en Jean Davd, zoon. De burgemeesr heeft zjne tusschenkomst aangebon, maar fabrkann hebben hooghartg gewegerd. Het getal utgeslon beloopt 500. * ^M. Erge Trambolsng In het park van Hcnegauw (bj Hasselt) had storm een boom over dé baan van n stoomtram geworpen, kor's vóór dat tren van Oreye moest aankomen. Op srke hellng kon maohnst n tren net lot staan brengen en locomof werd gen n boom verbrjzeld, en verschene wagons erg beschadgd. Een koopwarentren, bjna onmdlljk n eersn tren volg, bots gen achrs wagons aan en voltoo het vernelngswerk. Ook twee locomof werd beschadgd en, wat nog erger s, rezgers van n eersn tren zjn allen gekneusd of gekwetst, gelukkg geen enkel, gevaarljk, Eene ramp TerMfeö e Wasmes Ten gevolge van eene braak n n put St-Antone zjn twee ophaabakken vol werklen n n put bljven hangen. Men kanzch n angst r werklen voorsllen : zj vreesn elk oogenb'k n p neer tè storn. Na twee uren werkens kon men hen ut hunnen gevaarljken toestand redn, V. Tegen Coognp welen Eene neuwe botsng dtmaal tusschen burgers en stunn s donrdag nacht ontstaan op Fontanasplaats, Verschene vechrs wern tameljk erg toegetakeld. ' Arhedrsrenn. Donrdag s schlr Dewt n Laekenstraat van eene ladr gevallen en met gebroken rechr arm en verschene verbrjzel rbben naar het gasthus sehrncht, KOEKELBERG, -WcrkorsSDOssS. Zondag 3 December, om 5 /2 ore vergarng n het lokaal, om n groep naar zaal Van Melkebeke gaan waar het bal plaats grjpt n voorelc r weduwenkas. Dat geen enkel partjgenoot ontbreke! Erg ongeluk. Woensdag avond, tjns eene kortstondge afwezghed zjner moer, klom klene Bordael, wonen op n Jetschen senweg, op een stoel nevens stoof stond. Het knd nam n koffepot van stoof, dronk er aan en werd 7.00 erg ngewann verbrand, dat het donrdag srf. LAEKEN. Me hu&ë^muls. De aarwerker Frans Levens, van Neuwerkerken, aan n arbed was aan do werken van het konnkljk park, raak onr een wagonneke ea werd het rechrbeen verpletrd. In sta Tour en Taxs s een raanoeuvreerr. Jan Baptst Dum, 24 jaar, wonen t e Okergem, van eene machen gevallen en onr n tren gerold. Verschene wagons lepen hem over het lchaam. Het ljk was afgrjseljk verpletrd. Het slachtoffer moest aanstaan week huwen! ELSENE, Arme man. Een gebrekkeljke, M. Joseph Garct, van FeluyArquenncs, kwam langs n Waversehcnsenweg. Hj werd omgeworpen door een rjtug, bespannen met twee paarn, en overren. De ongelukkge bekwam eene vreeseljke won 'aan n kn, eene won aan het hoofd en klaagt van nwendge pjnen, Slachtoffer van n mst. M, De Rck, wonen Molénbeekstraat, s donrdag n let Dok geloopen, Eene vrouw het onge luk had gezen rep om hulp en werklen konn n man, reeds het bewustzjn had verloren, redn. weduwe achr met dre mnrjarge knren. BERGEN, E e n k o u d fe-asl, Een njveraar was schatbewaarr eener spaan maatschappj, waarvan een paar len op eenen morgend, eene trekkng nazenda ontkn dat het nummer, welk do 00 duzend fcank won, op hunne ljst stond. Natuurljk gngen zj onmdlljk naar n schatbewaarr, om het gelukkge lot op eschen e n het bedrag r gewonnen fortua ontvangen. Maar schatbewaarr had schoon zjne kas na zen, lessenaars en brandkas doorzoeken, hj'vond het nummer net. En toch stond het op het horreet, afgeleverd door n wsselagent, hem lon had verkocht. Enljk, na dagen zoekens, kwam het u t : wsselagent had een abus gehad. De schatbewaarr heeffzjn ontslag gegeven, GOUY. Stoutmoedge pogng tot geldafpersng. Een werkman na een arbedsongeval ee.e aanzenljke vergoedng had getrokken, zag een rjtug voor zjnewonng stl houn. Dre heeren stapn er ut. Zj zegn n procureur s konngs, substtuut en greffer zjn, en komen om een bjgevoegd onrzoek doen, aangaan zaak waarvan sprake s. Ook beweern zj dat hj groo vergoedng had getrokken e n e s c h t e n 500 fr. rug. Just kwam burgemeesr r gemeen bnnen, opmerk dat heeren valsche baarn droegen. Dt was genoeg om hen doen aanhoun. Zj zullen vervolgd worn voor pogng tot afpersng. Zooals wj gsr meldn hebben patroons n lock-out utgeroepen, 3 fabrkann, 4800 getouwen hebben draaen, slon hunne poorn omdat 00 werklen r frma leuskn n stakng waren. Zeher namen r ulhongeraars : Bettonvlleen Ce, Kafn Ce, Bragard-Baudon, Peltzcr en Zoon, Debos en Roussellc, Prréo broers. Domken broers, Ivvan Smons, J, en A. Drèze, Jean Tas, L. en J, Carol, Te Brussel heeft gsr avond n «GotfjF danglerre» eene meetng plaats gehad, ngercht door «Lgue Bege s Drots r H o m m e». Gezel Vanrvel en Georges Lorand voern er het woord. MM, Ernest Rousseau, H. Pergamen, presr Daens, r c l c e n Gatr, Paul Janson, A. Lambot en A. J. W a u t e r s hadn zch doen verontschuldgen, m a a r h u n n e sympathe doen kennen voor heet prost r Lgue. Eene dagor van M. Monseur s gesmd t-egen gruwelen proserend en vragend dat Belgë er-zjne offceren ANTWERPEN, Ö s d g s - a v s g. Op benn en magstran net meer zou 2 Augustus werd door het omvallen eener hen zenn. petroollamp, Barbara Keller, 27 Jaar, erg verbrand n hare wonng, Palngbrug. Den 8 Sepmber overleed bet mesje. Het slachtoffer moot echr vóór hare dood aan hare zusr zekere verklarngen hebben gedaan, heel anrs klnken dan BRUSSEL. ÏB'OO< ^ W l «B. E e n be- hstore r omgevaler lamp, ngevolge n r frma De Nayer kwam donrdag waarvan zusr nu eene klacht ngend morgend ut Natonale Bank, waar hj heeft gen n vrjer van het slachtoffer, eene som van 3,000 fr, n bankbljetn j Op bevel van het parket s gsr het ljk ontvangen had. In het bureel gekomen, be- van Barbara Keller ontgraven en naar bet statg ben verdwjnng r Elsabethgasthus gevoerd. tö.obo fr. Verpletrd. Gsren s zekere Van let Volkshusv&a Brussel beeft een bj- Mlle, wonen Waasmunsr,oud 23 jaar, zoaren nst tot het thusbesllen r aan- tusschen twee bufrs van wagons gevat en ge«och waren, bjgevolg bestaat ër geen ren erg gekwetst naar het gasthus-overgebracht, meer ora nog n anre magazjnen koopen. ö, vast. 6» s s l e f d e! Eene 20 jarge TONGEREN. IVerLes'slÊOBc. handsohoenmaaksr ut da Hoogstraat, Anna Zondag om S ure, zttng bj Van Buul. Th..,, heeft woensdag nacht gepoogd zch Dagor : Kezng van neuwe bestuurzelfmoorn met laudanum n nemen. len. (Men kan zch r zttng als ld aangehaar toestand s onrustwekkend. Oorzaak r wanhopge daad : lefver- ven). Besprekng van een feest geven door y.olksmndren van Berchem-bjdret, Defstallen.Snds eengen tjd wern Antwerpen. n een raeubelmagazjn r Marlaarsplaats LUIK, Vlaamsele Bond Voorut. fstallen gepleegd. De polce beeft nu op n Leuvenschensenweg een hus aange- Zardag avond, om 8 ure, n Populare, troffen dat van boven tot benen met Place Ver, bestuurzttng, alsook voar gestolen voorwerpen ut dt magazjn gegar- tooneelafelng en mannen zch aannerd was. Verschene aanhoudngen zyn gaven voor feontrol. Dat nemand ontbreke, gedaan. LEVAL-TRAHEGNIES. Umwag. Opgevscht. Donrdag avond s ut vaart'van Charlero het ljk opgevscht van In n put «la Gour» s een werkman onr eene nstortng bedolven. Toen men een 40jarge onbeken, De stunnwoelngen.dre slunn hem kon verlossen had hj opgehoun zullen vervolgd worn voor slagen, wonn leven. Do ongelukkge, 30 Jaar oud, laat eene ea beleedgngen Jegens polce. waardghen van Bazel zen en vergat daarbj bjna het verlen om nken aan het.genwoordge. De aanblk van bergen, hem omrngn, van n Rjn, zjn onstumge waren onr d e reusachtge bruggen doors.tuw, van Ê monumenn r Burgraves, van gothsche kv/ken. ou abdjen, waava ze stad vol s. dat alles w a s voldoen om zjn geest bezg houn-. Het w a s avond geworn en n a een dner, dat dre rezgers zch n eene afzonrljke k a m e r h a d d e n lan opnen, bleven zj nog een w e n g ztn pran. W a a r gaan wj morgen heen? vroeg Chev Hon.' Sf ï '": * ^ l g ; ' Om het even. Maar ge h e b t toch' een doel? '-S Zeker. Kent gj Constance? In het mnst net. W l t ge er heen gaan? W a a r o m net 7 jfï^v^r' Een glmlach ploo " l p p s n r jonge v r o u w, toen zj haren ochtgenool ze woorn hoor spreken. W a s dat net geheel overeenkomstg met aanwjzngen welke h a a r vrend Vlleu h a a r had gegeven? Hebt gj e r ets gen, Angele? vroeg Chevllon haar^ Wel neen. Graaf Xav er h e r n a m : :f*0?0&::! Gj zult eens zen welke eene Keer'jke res het s, zal u wel bevallen Van Bazel h e b b e n wj ongeveer h o r 'd klomers af leggen door er wonrschoon landt W j zullen (o Constance jeaneeren. De graaf begaï zch daarheen, maa E n dan? Dan, zeg graaf onvorschllg. \ Angele bleef, n gezelschap van haren echtgenoot nog een wjle dan k u n n e n wj n o g verr g n. Naar welken kant? Xaver De Rouvres voorkwam al h a r e Hebt f" net van Tyrol gesproken, wenschen, zonr dat zj zelfs een woord Chevllon? Eengszns. Dat moet een heerljk behoef t e spreken, als h a d hj hare geheme plannen begrepen. land zjn, vooral voor een s c h ' I c r, Het geleek een wonr. Ook al s m e n geen schlr, zeg Zj had genover Jean Vlleu ' Angele, Ik heb schoonhed van da verbnns op zch genomen, h e m aen land mengmaal hooren r o e m e n. vjand over leveren,zen zwaren ms. Door wen? Door kennssen er geweest zjn. dadger, n zj rechn wj<sn omdat onr anren door mjnheer Vlleu justce van zjn egen l a a d hem n Hj heeft daar een praebtg landgoed vrjhed let en zj h a d er zelfs -. c ^ e moe vwr doen om zch van ze m e t een utgestrekt jachtrrenk En m e t eene zekere bedoelng voeg taak kwjn. Ber nog. zj er bj : De graaf, bj het vertrek zoo som Als gj toch een genzn hebt r Parjs, w a a r o m zoekt gj d a a r dan ne ber w a s, zoo zwjgend, schjnbaar zoo een landgoed, een verbljf. W a t belet u gekneld werd door vreeseljke gedach n aan n dood, h e r w o n zjne kalm èr vertoeven zoolang het u behaagt? ; n a a r m a t e hj dchr k w a m bj het doel Gj h e b t geljk. Dus gaan wj morgenochnd weer van ze res en bj vjann, hj; zelf scheen o p zoeken. op res? ^Hs^-. Hoe meer zj zen m a n m e t zjn door Afsgosproken. b e r o u w gefolrd gewen leer kea W j jeuneeren Constance? Just. M nen, hoe m n d e r zj zch genegd voel hem h a t e n. En 's avonds? Zelfs zag zj h a a r meljn langza Logeeren w j Innsbruck". m e r h a n d overgaan n eene zekere ge Voortreffeljk, hechthed. De graaf vroeg bjna vrooljk * Welke stormen h a d d e n er n dat bren Bevalt u dat, A n g e l e - ' moen woen, om h e m t o t zulk* Ja. ursn voeren en om ee» m a n, Goen nacht dan, ; door zjne geboor alles verkregen had, Goen nacht,;, brengen tot msdan, zooals er Slaap wel. slechts n het heafd van ergs s c b u r Zj schedn. ',.._, D? k a m e r v a n n g r a a l.wag,m gvö 'Ken k u n n e n o p k o m e n. van het jonge echtpaar» ". Zj fuhana hadn»og esaë gekcre bjrïsj \j. SCI Een wsselagent rmuntplaafs Brussel, had aan een klént ut provnce een verzekern en aanbevolen omslag, nhoun 42 tls en 8,000 'r, n bankbljetn gezonn. De omslag was geslon met negen waszegels. De klënt ontvng n bref en eken af. Woensdag ontvng wsselagent van zjn klënt een breï, waarn ze zeg tls hebben ontvangen en erbj voeg dat, gezen hj nog 8,000 f r, goed had, wsselagent ze maar moest houn tot hj zou zeggen welke weern daarvoor móésn gekocht worn. De wsselagent stuur aanstonds eene pêche zeggen dat let geld verzonn was. De klént proser krachtdadg en bevestg het geld net ontvangen hebben. Men kon tégen het postbestuur nets nbrengen, daar klënt bj het n ontvangst nemen van n omslag, afgeekead had. Lar verklaar do heer dat het hem voorkwam dat waszegels beschadgd waren. Is bref nu geopend geweest? Dt" zal moen vastgesld worn door het dubbel onrzoek dat door het postbeheer en door pohce geopend s. De ock-ö farvers flï'mfscle Umm\ IdRp GEERAARDSBERGEN. Verdwenen. Sert dnsdag morgend s genaam Frans Lofevre ut ze stad naar zjn werk n Ath vertrokken en nog net rustgekeerd;' Men vreest dat hem een ongeluk overkomen s. Hj s een weduwnaar met 4 cl 8 knren. MERELBEKE. Mslukt. Deven zjn n vlla gedrongen van Mad, weduwe Marns, van Gent. Zj wern verrast en op vlucht gedreven. ZIJ hadn reeds een znken platform op eene sekkar gelan en hebbeu kar e» het znk moen achrlan. «Eechr!jke zaken tlanéekrechumnk van Gent. De Koophanlsrechtbank heeft donrdag utspraak gedaan n het proces ngespannen door Mad. Valdurez. f verlen jaar verbonn was aan n FranschenSchoTwburg!,gen n toenmalgen bestuurr. M. Dujardn. Er was n haar kontrakt gesebreven dat lj rol van Louse n het stuk van n naa» Gent zon creëeren. Zj kwam echr aan bet en van het tormjn harer verbnns zonr rol hebben mogen spelen, daar het stuk net was opgevoerd geworn. Het tooneeljaar werdt dan voor eene maand verlengd en bestuurr vertrouw rol van Louse toe.,., aan eene anre kunsnares. Mad. Valdurez vroeg n duzend frank vergoedng en twee duzend frank voor nlasschngen van het vonns n dagblan. Do rechtbank heeft haar 800 fr. toegestaan. Ikc/Ubdnk van Antwerpen Zekere Frans Kerselaers, een jonge aar werker, op legst n eene herberg Hemxera, had op 3 august ut jaloerschhed dochr r herbergersr vjf messken toegebracht. Het slachtoffer, Hendrka Gls, 8 jaar oud, verkeer lang tusschen leven en dood, doch genas n slot. De recnlbank heeft woensdag Kerselaers tot Jaren gevang en 50 fr. boe verooreld. De burgerljke partj kon net optren : het slachtoffer s mnrjarg, hare moer kon haar net vergenwoordgen aangezen «zjeene twee maal huw met een zeeman en ze was op res. verontschuldgng : noodzakeljkhed^ do behoefto ellen h e n.voortstuwt. Maar hj? Het w a s slechts dorst n a a r vermaak', hartstocht n a a r weel, trots orn geene veranrng n - z j n e levenswjze brengen, het m o o r d w a p e n n zjne hand gedrukt had en h e m tot een f,. tot een moornaar h a d gemaakt. Hoe zooveel msdan t e boen en zooveel r a m p e n hersllen? W a s d a t zelfs wel mogeljk en w a s het!ene dwaashed het hopen? Enljk begaf zj zch n a a r hare kamer, waappbevllon h a a r reeds ongeduldg wacht.^:.; Toen zj n volgenn morgend ontwaak, h a d zj een prachtgen horzon voor zch. De Rjn stroom voor h a a r en bergen schtrn n het lcht van ' morgenzon. W e l d r a w e r d er aan d e u r van lare k a m e r geklopt. De graaf was tot h e t vertrek gereed. Hj w a s zeer k a l m en scheen een utm u n t e n d e n nacht hebben gehad, Ik heb al eene w a n d e l n g door ', stad gemaakt, zeg b j. In h e t v o o r b j ' gaan h e b k al bj u aangeklopt, maar,; gj ben slept zoo vast d a t gj mj, net gehoord h e b t en k wl u net storen. Neen, zeg Chevllon, ' ook a l gekleed w a s, w j hebben nets gehöord' W j naeen weer vertrekken, hek n a m graaf*! 'LWordt MSltgf&tü Gsr I lamme, 2 r scn«jldgd Den lose zch naar n hoek trekken, ; haar c^ verweer 'greep het overmeest baren mo 'roepen, Ie dnw en vel. Als f n eene g De heft knd verk geduwd h : baar alzo ken. Na z dat het ra gracht ge Do rek nrbcld, f* r-.al. Jun «Geen werken, bun v( alvorens bebbe, d Wj v nen. Do om een < s a beeft het er slecht stond, zoekscor roep op verueme Do daan.w Gezel pc en m. s lwamf % es gj dat (.

7 Ass^se)lHof van West-Vlamren 9I«nslcr«ell«o msdaad fslor ^ voor let lof verschenen Auaust V an ) S «jaar, nstknecht Aarlnjke, beln^ïrr Van verkrachtng en moordpognr. nen oênmbe" toen ISjarge Mara.Gryp S naar zondagscr.ool bega. werd zn aan n hoekvaneenbsschje, dat zj ^! doorf^kkpn vastgegrepen door n beschuldg, flfe r op amen n het bosch droeg. Het knd P weerch krachtdadg; maar Van Damme '^ThetbdèkVeT werp het n gronen K L het arm slachtoffer met sljk n Cenmondtcskc; om het beletn Sepên lej hu zjne klak op haren mond en S e erop, zoodang dat het knd n onraach VJTAIS het mesje nbaar zelve kwam lag het n eene gracht vol met sljk.,.,.., t De beschuldg heeft belvend, dat lm het knd verkracht had en zjne klak op haren monrt Beduwdhadn en haar vesmachn en faar alzoo beletn do felen kenbaar maken. Na zjne monsrachtge daad meenen dat het mesje dood was, had hj haar n sracht geworpen. De rekel s verooreld tót f5 {onrdwanknrbed. Zttm» a ' cember Voorztr : SCHOU.AERT. Scopcnd om 8 ure. V. Il«/-»* verdgt zjn amenment lun a!s volgt:,,,, «Geen enkele som zal worn besed aan werken, twee verdgngsljn utmakend bun voor voltoong van forn tot 8, alvorens cene neuwe wet werken bepaald hebbe, ze twee ljn moen utmaken.» Wj vragen hel gevoelen üer regeerng kennen. De b tredng r regcerng s vvenscheljk om een endo sllen aan zon toestand. Ka eers loogevng van let gouvernement leeft hel mj en mjne vrenn geschenen dat, er slechts wéng verschl van oorel meer bestond. Waarom dus zaak. naar geene onrzoekscommsse gestuurd? Spreker doel een beroep op verzornt^gozndhed van hel gouveraemen'. De regoerng hecfl ons vee! toegevngen gedaan. Wj nebben nagenoeg voldoenng. Gezel Vansh'-vc'.eSc. Gj hebt nets bekomen en uwc oppos s belacheljk. 5. ISzcc. Öe toegevngen wj bolwamrn weerleggen l', lereen wl endgen. M. fynstuss. Snds gj t'akkoord zjt vndt gj dat d"e Uwes verourd s. Gezel la tïvemc. Wanneer August gedronken had, meen hj dat heel Polen dronlen was! Gelach) t M. Snz^se endgt zeggen: Scl^c verveelt zch. (Gelach.) ld. SSïïysmass. De regcerng had ons utgenoodgd tot een groot ^ebat. Hare oproep was net rechtznng. Mnsr Smet Meaye?, Ja toch, oproep was hef. M. Ilysmans. Ware oproep recltïnng geweest, wj badn ons msschen lumnen verstaan. De groo fout van het ontwerp van bet gouvernement s zjn dubbel karakr : eene oploseng r Javen- en mltare werken. Dt s zoo waar dat men groo doorsne heeft moen opgeven en het werk -net meer rug zal besproken worn. Mnsr d* 9 tnet flaeycr prosert. Het zal opneuw besproken worn; M. ISysnnts. Gj moest eerst slueren en net nan. Hj onrzoekt verschllen slsels. De mnsr heeft verklaard dat gene- Taal Bralraont geljk.fad. Ik zou het slsel van n generaal bjtren. Spreker spot met neuwe toegevngen r reseerng. Gj mocht' aldus geen prójekt veranren, gemaakt en goedgekeurd door mltare overhed. Uw ontwerp s nu eene karkauur,. Mnsr Hnt prosert.? W. Ilysmans. Gj hebt bekend dat uw eers ontwerp ber was dan het genwoordge. Gj hebt dus het goe ontwerp opgegeven' ut kesbeang. Gj hebt ons verwen ut kesbelang hanlen en zulks op het oogenblk zelf dat gj helgs belangen van het land verrat! Mnsr Be Smet IHaeycr prosert weer. M. nysüas. Ik vrees uw zenuwen of FfUlULKTON VAN 2 DllCEMBm (35 ELIMDIGEl lux snr nunsca vn -Madame Vctumen zag haar soms hare yensp voorbjgaan, en merk nood op van «dat wezen», het welk z «wer op hare plaats gebracht had»,en wensch er zch geluk me. Dslechtf menschen hebben een vrêeseljk^èfek % De overmatge arbed put Fa;ntn<? ut, en droge kuch, welke zj reeds had, nam toe. Dkwjls zeg zj tot haar buurvrouw Marguertha: Voel eens hoe heet mjne hann zjn? 's Morgens echr, wanneer zj me* een oun gebroken kam, haar fraa ' haar, dat als vlokkge zj golf, n )r streek, had zj een oogenb:,..^., ïelukkge coquetre, X VERDERE GEVOLGEN JZj was gen het en van n wnr lt fabrek ontslagen ; zomer gng voorbj, maar wnr kwam rug, Kor dagen, mnr werk. Des wnrs, seene warm, geen lcht, geen namdlag» avond grenst aan n morgen, nwë'revoerngen net/gj geeft toe en gj zult n0 De regep'elg heeft nog net geantwoord on esn van M. Ruzetle, maar wj wen dat men t'akkoord s.gj zult woensdag antvoorn. Gezel SBer-aad. 't Is dan bcursuag. ^M^SBL-snans. - M. Rn zet hoeft gezegd' dat ' kwes vervelend wa*. Zjn ontwerp zal bet land vermaken. MJ TO'ocs onrbreekt. M IBYsmnns Wat zegt hj daar?(geac) H zou beer zwjgen want n blan schreet hj dal hot eers ontwerp er volledg door moest. M. Woes s noch mltarst, noch amraltars*.. Gezel g»e«>l>i>k. Noc' man noch vrouw, noch mossel noch vsch. (V. gfysmach. GIJ waart an'.-mltarst n commsso. f%*$,, M Woes. Ik leb noot veranrt. M. S8Hyss«nns. Geljk M. Delbeke zeker. Hj leest vroegere gezegn van M. Delbeke voor dé schrk had van let caporalsme. Hen zjn Woes^ en Delbeke twee anl-mntarsn. M Week. Ik bob ntleggngon gegeven en gezegd dal k vertrouwen had n do.traktan &'ö? M.laysKüs.Waaromstcmtgj d.a^onwo fornwpfekor'spot-mot hanlng van n mnsr. Bj zjne houdng-nkt men n n BOM Mnrché'lc zjn De mnsr beeft eens go-! zegd dal zjn wensch was dal n persoonljken dons'nücht wen^cb m veranrd zou ngevoerd ze van worn. forton Ia e n Antwemen,.,, M. Delboko vroeg n : ee artkel r «Mélvopnle» slccntng r omhenng, nol mors : vervangen worn. Hen zegt hj 't vorkoedc.gcncraal Brassnc gnger van door m'-t oer, Ya:'ïbocn van does bt heb k ghneond d.l Kwes'e r fnmen vcbond"!) was aan n pèrsböhljken ns Men hcol'l ons tasc^fl verwojen dat wj dremaal uwe slachjofl fs gowec.t zjn door us\ conlngonl loslemmo). pc rtoca'.wen roepon :.l ja. : j.4;»'a^ Maar zonr porsooïdjken d enslrtclt lom gtj van ons n-.'.'s vewacston. W hebben dremaal lwo Slachlffl.-rs geweest, maar wllen dt net moor wezen en ook net meer uwe mopüchtgft. Ï-^'J Onze fonml'.e s: Nets ovo.rbodas voor 's lands verdgng, maar wel aüos wal er loc noódg s. [Zeer wel. bj do lberalen^.. SFysnsans hernnert werken r oommsse van Ö00, Daar s aangetoond dat er 3 duzend ma-non ontbreken om het leger samen stollen. Nu hebben wj maar efkven on paper. ' Mnsr «'««WSIUHJ. OS oftoclef s volledg. M. fbyüans. Wj beweren bet togenovergestpl". Mnsr ConseSsan*. Bewjs het! M. KysHns..24-ls aan n e bewjzen dat ^-^ ^j'f^j^^kassmjmsjmsmxs geesljkhed r gelegenhed van het VSjang ubelfeest. Dcaartsl^schop van Mechelen zegac dat elkeen het bloed moest vel hebben voor Gaat gj -hoofn r kerk verloochenen? Wj zulen let rechtvaardg prncep : persoonljken nstplct, net verran, zooals gj bet edt. -W nemen plechtge verbnloms voor het land. Nan zullen wj forn smmen. M. üoyos. En socalsn? M. nvsmans. De socalsn zullen vrj beraadslagen, maar lberale panj zal n persoonljken ns redn, 't Is ons programma ' Mnser 'ffroo/,. Nog eens, wat zeggen socalsn daarvan? ;':>;-;; Gezel lawrvpl. Lberalen en socalsn vormen twee partjen maar zj hebben verschene punn gemeen. {Bewegng.! M.'FbhaHt. - Hot s tjd dt tusschengeval lc endgen. Hj verdgt amenmenn van M. Razellcen consoórn. Hj wjst op toegevngen r regeerng. De berslclng onzer eendracht maakt n woend. Wj zullen aan hel lanee gematg oplossng geven. \lv was een msverstand lussdcn ons...& -? De spreker loont houdng aan r lnkerzj do n blok wl vormen. l)c zttng slut om S ure... 4.,. 5».' \m Hel beonrslaandü schrjven s n naam onzer partj naar let lberaal blad De Strjd gezonn. MUNÏIEEREN, Door mnslandg;edcn eê;!'evon z-m k u n naam dor socalslscle Werklcnpartj van Mccnen dt schrjven, n do hoop dal hel baarkenplkspclen zon endgen tot welzjn dor mooralo. Wj nken dal wj, nn or cam vorstandoudng'beslaat tussche lberalen en socalsn n net arrondssement Kortrjk, voor do Kamerkezng van lookomend jaar, al onze krachlen moeb n aanwenn om M Busschaet n bet za^d e doen bjlen en ecu ant-klerkaal meer naar do vamer lc zonn. Sert verschene weken besl-tgon wj dat kolummen van uw blad n ns'ü slaan om. scneldon op socalstsche werklen, luuno zondagcenn, hunne nachtrust, hunne gezondhed, ja alles offeren aan n srjd r mocraüc e, reddng hunner klasse. Mogeljks zult gj anlwoordon dat ze artkelen worn geplaatst bulen verantwoorljkhed r redac. Laat mj toe u zeggen lat dt nets aan zaak veranr!. Of ze artkelen goscarevm worn door verwaan serurs van h r!t socalstsch leger, door dommo, tro'.sche burgers of rechtznnge, verdwaal beralo werklen, het s een fet dat zo smoerlappenjon n uw blad opgenomenworn. Wat moen wj daarut beslun? Zou het dan werkeljk waar zjn dat; gj geen enkelen kesslrjd kunt voeren met eerljke wapens, zonr lasren en vcrdaglft.le naken? Is do treurge gewoon bj u dan zoo p ngeworld dat gj voor ecno maal er net kunt aan verzaken, nu wj verbonn met eeno gemeenzame ljst zulen optren, om aldts n val van t Onze vrjznnge bevolkng verwacht els anrs van os dan walgeljke lasr en vschw.jvonpraat. Nu er n het land eene ant-klerkale slroomng beslaat en er kans s toekomend jaar slechts aller regeerngen omver werpen. Nu harn klonpen van allo vrjznnge len door hoop n 906 n tromf r mocra lo kunnen beg' - oen, zullen wj socalsn onzen pcht doon, opdat ze gewettg hoop zch zou verwezénljkon. Aan n, heeren lberalen, hebben wj les net spellen. Elke polke partj s vrj n kesslrjd voeren op het rren en n rchlng welke zj best ooröesst, maar zj kunnen net ontsnappen aan dn verantwoorljkhed en hel jugement r openbare opne. Aanvaardt, enz, SSR. De Parljsokrolars, DK BÜNNE. [l Ooslece %! et'loozenfoml van n l'echo d'osn schrjft een artkel over let Werkloozenfonds n Cvs schoon ome. stad. Hj ook betreurt het dat er zoo eene klene som ütgetokken s op het bmfret. Verr zegt hj dat het aan voorztrs van Help u Zelve n n Volkshond danken s dat het fonds tot stand gekomen s. Welnu, nets s mnr waar. Wanneer er zch nog nemand me bezg held eschn socalsn reeds ze nsllng. Ber nog, wanneer socalsn bj laats Na Bestuurzttng r Bond.Moyson, 70. gemeenlekezng zch ontheln, was het Raarlspe! E. Forrer, 40. m. Leon, 0. omdat eft verschenen n lberale groep j De breuct, 50. Van Haecke, 0. Vaa waren verklaarn dt zullen slemnen kaartspel, 60. Im., 70. Sanvnwerken Het waren obk socalstsche vereen maatschappj Werherswelujn, 7c en 8estortng. gngen ver'.en jaar aan al neentc- 20 > 0C ' Bon(} Moyson, 6e en 7e stort., 20,00. raadslen en aan let College breven Na het feest van 9 November, 2,94-. Na zonn om dt doen nvoeren. Het zjn ook socalsn geweest do meetngs nrchtn over ze kwesüe. Wj zoun van Cvs wllen wen wal ardore parljon daar voor gedaan hebben. Wj nken dal let eene O zal zjn. In alle geval geven vuj werkcn n raad om zch meer Ie vereengen, want van srk van hnnne organsa hahjt goe wl van het gemeen bestuur al." mï üs In d<-»- ^Ëelouwttrs. De/e week speel men Faust en, laat het ons maar spoedg zeggen, 't was allcrellendgst. De nor zong net als n een café-cor.cct van vern rang en ken nets van zjne rol. De zangeres was zeer tl auwtjes en koors zoö vatsch als pars. De muzekann vagen er bun boek aan oh 't gaat zooals bet' gaat De schouwburg was stumpvol, en men was meer genegd om oens flnk flun dan om bsoeon. Iets s zeker.!)e hoor Marquet s een gelukzak; alles gaat mee; n geen n jaar Kwam zooveel volk nuar n schouwburg als genwoordg, voor wat het kunstgohaal van n töoneellrocp belroft, het staat zeer ver benen d-,t van n lepj Dejsrdn van vorlon jaar. (fok als beer Maqnet zoo voort gaat moet Op bel laats feest werd ern zaal net ge" :. rookt, en er waren net veel klene knren. De vortoonng beeft er.veel bj gewonnen, en moeht dt nog verberen dan ware alles perfect. Alen dus naar het feesti 'pk-; Ssn Ekw. Saalsclj. «ÏWerkerswelzfn. a Zondag 3 cember, om /2 ure stpt, verga-' rng voor benn op boe. Dus allen genwoordg. \'% SScaUewcrersbo».!. Om 4 ure êtpt. Zondag 3 cember, verga* rng. Men wordt verzocht stpt begnnen om da anre vergarngen en feesn net storen, Sunt! Su»!! Vele personen aanzen werkstakng r, Sgarenmakers als geëndgd. Ingenel, evenals fabrkant koppg bljft, zjn werkleft \ met nzelfdcn moed bezeld als voorheen. Da werkers zjn bewust van hun goed recht en daarom houn zj stand. Al we maar kan zonre wekeb ks wat af voor ds strjrs. Helpt j dus n het mogeljke. ^ntle' n'> ns Vorg bedrag: 600,33 Alpha, 50. Twee bons^lo Mur:e, 25. 'Den BuC/JQ, 4- m* Rooms. 50. Tot goed gelukken, A. P., SO.- Overschot eoner kaart, 20. Onbekend, 50. J. Mcholt, 25 De smd van Sanrs, 20. Drj partjen kaartspel, 60. Led gezongen door n verkoopcr e Asse.brouck,,05. E. Verbmgghe, 30. De Bücuck, 50. M. Maro, 20. ~ Bnst een kaartspel V. M.. 60, G. D. W., 30, Fr. Rooms, 50. het zngen van A. Papens, 2,00. Opbrengst van he leest van 5 november, 7,20. Verschllge sgarenfabreken, 6,29. Na een led n eslamnel«da Wolf»,,7. Verschllge ljsn, 3,99. Onbeken Maatschapp), 20,00. ~ Im, 0,00. Na vergarng van net Verbond r Onafhankeljke Vereongngen, 4,2 Van eene ljst,,85. Fabrek La Hrageose, Borslfabrok. 66. Sgarenfabrek,,66. Estamnet De Moersraat, 3,98. Bj Guslaaf Van Kegbem, Estamnet Waardarae. 50. Loon De Smet,,00. Karel Danneels,,29. Letlerzetrs en drukkers,70. Im, 90. Idotn, 2,95. Verschr lge sgarenfabreken, 9,83. Led gezonge n Cafó Mozart, 80, Totaal: 34»,ï T* hot volledg s. Mnser t^ose^anl, j kent er nets van. M. ï5my<oeans. Gj hobl het leger j: ^lesorganseerd. 't Is een noodloug werk. Gezel Vaüdï'rve! fe. Rcht, hel nel lc vee! n, het ware gevaarljk. M. Elnysssans verdgt n persoonljken haljk klerkaal gouvernement to bespoedgen. nslnlchl en valt M. Woes aan. Deze s kwa geest on 'I s zjne se'-uld dat Wj doon oen beroep op uw gezond vcrstad, jllatlégen hem keeren. Ie persöónfjjse nst net s sgjrc't. hoeren lberalen, opdat gjj^ssonr voonngcnomenhüd, helr n hudge polleken toej möld La lue du lègwent en La Sav.rnnse. l Toekomen week voert men op: hel afgoram- Spreker geeft een volledg ontwerp van h'rntch'ng van het leger. stand n acht zoudl nomen, alsook do maatregelen nemen welke ze toestand verescht. wone bezoekers öp hunnen poot spelen! Volgens genomen nlchtngen zullen ge M. do Trooz heeft vroeger bewezen dat semnarsn net bedregd wern. Wj doen dt beroep op u, net omdat wj ze Mnsr lvoo». Deze gerustsllen smerge maneuvers vreezen. O neen! De kunnen onze parlj geenzns raken. Wat me.er s, Do mannen van het Volkske doen ber voor L'dceJng. woorn zjn gelogenstraft door do lnkerzj.!,ees maar revoerng van». Dupont n het lberale partj weet bj onrvndng, betor dan zooveelstc maal eene grals ulng van proefnummers. De stad s er nu mee overgon, maar eene het al bezt, rwjl anroskt va» Senaat. geljk w", dtt do socalsn gecno katn zjn M. Woes. ~ Xjt gj dan net meer t'akkoord? F;n blok^ mnr door lasr en setv'clvtmakng af të anr paar mouwen. Alhoewel dcbevolkng srk Zjt dan a katholek, smt dan voor zoo om zonr handschoenen aan nakken, en nog voor wat hot wnne van lezers betreft dat s een n honger., M. Mtysmnns.'-'- Wj spreken afzonrljk, maken ::jn. ónr n domperslnel gebakt lgt toch wegezeg werkersvrenn, zooals rechrzjrs! Ingenel. -Het s to mdn van lasr, gert men n ansocaslscaen praat O! werkers! Wanneer zult gj toch oogen Spreker hernnert n bref s konngs van broodroof, vervolgng en eerlposhed flat do socalstscheparljvan Moenen groot enmachtgs' nog heel wat o doon bljt voor net wnnen van een mdl bestaat om schreeuwen onge Een flnk bewjs dat er voor parljgcnoolcn openen? Wanneer zult gj besefn dat er slechts 894. De persoonljke nst gng bj hem vóór forn. geworn, waardoor hare nvloed fel s geklommen. Vndt gj, lberalen, genoegen n eeno r lezers voor Voorut. ljkhed ul wereld e verbannep, dt s allen M. IMOJI vraagt of lnkerzj geesljkhed zou vrjsllen. (Algemeen gelach). geljke, smerge, walgeljke taklek en nkt gj Fccse». voor socalsn smmen, gemasker werkmansvrenn over boord werpen om M. SSnysBans. Wj zullen n godsnst daardoor uwe partj n aanzen en maehl doen In Werherswzjn volgt bel eene feest het anre op, en lkens s zaal klen, en moen daals maken voor ware volksvrenn. eerbedgen. Slt gj n godsnst voor klmmen? Ons s het wel. Wlt gj tusschen u en landsverdgng. Dat s kwes. ons eenen ursn strjd doen losbarsn, oog vele mensenen op mnn.; stappen leragseeren. vjor werkers. G. C, Het s n kos van hun bloed dat onze varen do belgsche onafhankeljkhed hebben ver hudge omstandghen betreuren, doch weest brugge en verslagen n Vooruü, over hunne om oog en tand om tand? Wj zoun bet n Zondag spelen do Vülkskndoren van Gentoverd* verzekerd dat gj ons op onzen post zult vnn, feesn zj geven lo Meclele-, Gent, Antwerpen enz, bewjzen genoeg dat zj Knap spelen. lfükt wïmm hbs p Gj laat armen alleen vechn voor bet gereed om met n geestdrft en energe, wolké varland. raeenensche socalsn kenmerkt, ün?.e nrchtngen c onzen drapcan verdgen, zc) njds van kaarn Het s dus goed dé. partjgenoon vonvtlgcn bnnen van Lezers voor UW Blad Spreker roept n bref n van belgsche voorzen. mst, schemerng, het vensr s dof, het geeft geen helr lcht. De lucht komt als door eene kelrluk. De geheelen dag s een kelr. De zon geljkt eene belares. Een akelg jaargetj! De wnr veranrt het war s hemels en het hart r menschen n sen. Fantn'e schulschers kweln haar. Zj vern weng. Hare schuln waren toegenomen. De Thénarr's, slecht betaald wern, schreven haar elk oogenblk breven, wer nhoud haar ed vertwjfelen en wer post haar runeer. Eenmaal schreven zj haar, dat hare' klene Coset n ze kou scher geh'selïaaktwas, dat zj een wolleb.ïhr^ r KJe noodg had en moer hervoqr, n mns n frank moest- zenn.' Zj ontvng n bref, en frommel hem n ganschen dag n hann. Des avonds gng zj naar eene kappe, aan n hoek r straat woon, en nam n kam ut haar haar. De prachtge blon lokken velen haar nu tot op heupen. Welk fraa haar,! rep kapper. ; Hoeveel wlt gj er mj voor. jevcn? vroeg zj. Ten frank'. Snjd dan r.tv af. Zj kocht een gebred onrrokje en zond het aan Thénarr's. Dat onrrchje maak Thénarrs verwoed. Zj wln geld hebben. Het rokje gaven zj aan Eponne. De leeuwerk moest bbberen als vroeger. Pantne dacht: L; o 'n knd ljdt geene kou meer. Ik heb het van mjn haar gekleed. Zj zet eene muts op^ dat nre geschoren krun bek zj nog schoon was. en waarme In Pantne's hart woel echr een somber gevoel. Toen zj zag, dat zj zch nef meer kon kappen,begon zj alles wat haar omgaf han. Lang had zj achtng welke allen var Malene toedroegen, geeld: doch, daar zj gedurg tot zchzelven zeg, dat hj haar had weggezonn en dat hj oorzaak van haar ongeluk was, begon j ook hem, bovenal hem, han. Wanneer zj fabrek voorbjgng, n uren dat Werklen aan ^>,or stonn, ed zj moe om Ie -lmcfven en e zngen. Eene ou werksr; baa eens -op ze wjze zag lachen en zngen, xeg ' Met dt mesje zal hel fe eeïf slecht afloopen. Zj nam een mnnaar, n eeralen n b-sstcn, een men n zj net bemn, ut trotseerg oa met woe n het hart. Hel was een ellenlng, een :-oor' van straalmuzekkant, een ledgloos er, haar sloeg, en haar verlet zooas j hem genomen had, me afkeer. Zj aanbad haar knd. Hoe per zj zonk, hoe somberdsr alles om haar werd, zooveel e schdrendcr werd klene engel n haa.' hart. Zj zeg-bj zch zelve: Wanneer k rjk ben, zal k mjne Coset bj mj hebben ; en zj gl.nlach. De hoest verlet haar net meer en ekenen van toenemen zwak openbaarn zch. Op, zekeren dae entvng zj jan Th3 uarr een bref van n volgenn /ahoud: (c Coset lgt aan eene her heer schen zek; men noemt ze gorstkcorts. Zj verescht dure drankls on geneesmdlen, en wj hebben geen geld om ze betalen. Zoo ge ons nu lun Eej,acht dagen geen veertg frank zendt-, h; ].:t mesje dood.» Z.; begon lu lachen en.^eg tot bare ou buurvrouw : - De menschen zjn wel.hee! vr.u ljk! Veertg frank! net meer ^at zjn tweo goun Napoleons? Hoe meenen zj da u k daar aan zal komen? De boeren zja toch dom. Zj gng echr naar een vallcht bj d3 trap en herlas n bref. Toen gng zj trap af, en sprngen en lachen lep zj naar bun. Iemand Haar Wat hebt ge, Zjl ï Zj antwoord: Menschen van eeno aardge dom vragen mj veerug boeren. on'...oet vroeg,: dat ge zoo vroo' bnlen hebben mj ftè. geschreven. Zj Umt I De domme Toen zj het marktplen overgng, zag zj eene meng non;~ehen om een rjtug van zonrlngen vorm staan, op hetwelk een man n het rood gekleed stond schreeuwen on oreeren. Het was een 'ondrezen tanndokr en kezentrekker, aan het publek geheele gebtn, tandpoers en tncturen koop bood. Pantne meng zch n n groep t. lach evenals anren om ze loe vw* Do hongergen spjzen s een werk van banhlartghed, zoo leert ons caensmns. maat het schjnt dat ons katholek armbuveel do werken van barmhartghed net geleerd heeft, want anrs zou toch het volgen net voorgevallen zjn: Een arme husvar bad let ongeluk zch op zjn werk to kwetsen, bj zoover dat werken hem onmogeljk was. Do rnan was n gecno zekenbeurs. heeft vrouw en tweo klene knrs en, zonr nkonrn zjn, vel hj zonr en. Van n nood eene ugd makend, gng vroaw belen hand ulstoken naar pot armbureef. Maar n plaats van hulp kreeg zj eonge grove woorn naar het hoofd. Tot dremaal toe s zj er gaan aankloppen, maar lkens werd zj wanlen gezonn en mdlerwjl schreeuwn knren om een borham. Wanneer vrouw mj dt verl kwam mjn gemoed vol en kwam een vloek over mjne lppen (ogen slech samenlevng, waar spraak, beurlngs tot fet gerneen en tot het meer fatsoenljk publek gercht was. De tanntrekker zag het schoone lachen mesje, en lep haar eensklaps toe : Gj hebt fraae tann, leve med, dlc daar lacht. Zoo ge mj uwe tann wlt verkoopen, geef k u voor er een goun Napoleon. Welke meent ge? vroeg Pantne. De be boven-voortann, antwoord kezentrekker. Wel foe! rep Pantne. Twee goun Napoleons,mompel eene ou vrouw zonr tann. De me dj s wa arl j f?* èffl[tk g. Patn6 lï^-hc6h'! er J stop hare ooren, onl schorre sm van n man net hooron, haar narep : Benk u, lef knd, tweo goun Napoleons. Men kan ze gebruken. Zoo ge lust hebt, kom van avond n ^J kerberg «Het Zlveren Schp «, waar ge mj vnn kunt. Pantne kwam geheel verstoord hus en verhaal zaak aan goe buurvrouw Margartha: Kunt ge zoo efs begrjpen? Is het net een afschuwelj ken kerel? Hoe kan men zulke len djor het land lan trekken! Mjne twee voortann wllen uttrekken I k zou er verschrkkeljk utzen I het haar gr^ed wer aan, maar lann! O, gedrochljke kerel! k zou lever ut vjf verpng op straat sprngen I Hj zeg mj, dat hj van avond n.«het Zlveren Schp» zou zxt

8 ng SPEELOOED!*»«^,,. rxeckjss^s&s e ap e zylen open ojïe van 3 2 tot 8 Um 's aïoncls, ZölDftS 3 I ^ J? #M M IB 5taSEEK!=3SS3 XSE2!Ea^S^CEE^s l l Ween,clenkeo dat lel; «*s wnrs geslole s, o«dal s vefkeercl : Men aanvaardt er sleecs kosaogers, WOEW» en AWlUPlll A OM)MALEM nn er plfp verkrlgbaar. 53 oor werklen worn er Ijzoncl re"guh-' slge voorwaarn sremaakt. ^ Patjgeooleö, wanneer ge naar Oosn ;- komt, neemt er uw nïrek, alles s er krak«' a * en eelwaren van bes Ioedanffled.! Narslso, pprlko personen, «He mot sen gemakkeljk b!jwóïk cenge franko.n pep weck wllen meer venlenen, FclrjvenvS. -, Arlwerpen-Mddcnstale. lspeclcur s'.ell op loogle van \wl vak. Sfc een KfluJen UpUasskcs» met goun medallon en wee bjbangsels. Goe leloonng aan we hot leruglrengt KONINüSTRAM', Ü m mmm em M4H SROÖLK wordt aangenomen aan 9S cenmen voor ï nassckngen. ^vc'scajsbg: van Sffffsttle «I Ê gsjej;- bedng van er!ej voor vjf jnen S.S per maand. WA döllkcb SOÏÏfllM If OfSt eepjn lüsisassaenatns Mnhhovst enz. Prjs fr,.50 per doos Te bekomen n alle goe apotheken. Mttmm DepctMer' J. WEYNSBRÜGHEN, apotheker Ijessen. m g IvIKOBEt X>^.xsr SO ZTAJECElSr SXJCOJES l ^^w^fpm^fïïws^^f^w^ ssbnr mmm mm BLÖEDGEBBSI - Krachtg» I J SSlt5' ^?: ït ^?S *lf,: 3 ' : ll fp!"!ïsl#^ Jersté'lers van hetbloed,tqor.omen zj alle bloed- B V'&IÊ^^^f-^M^MMw^Ê ebel:, bestrjn «j da onregelmatgjmsm r BslS^&^^^Sl^^ maandstonn, genezen sj alle kwalen veroer- I bloé'darmoadè. als duuelnj?, oortun, hartkloppen, maagpja. en, mm: 2 f. K mmm Asceet DüESUÏ, BeïISocx. öpastog egsa psaüsaïssat ïts 2,8 Ir. T«knop In alle epoj IBtk. ttét U sst. mm, a kt nwd «p let etket getut Belgert elke Jooj 4«mcr dm J fc. twkaatw kmrma zch ecne SPRflSKM^fllES l aan schaffen, gaat eerst Gpaaaoplaosse looren, eengs en ech snsen «ï!«lb»èï», 't s zeggen, volmaak- sen raachtgsrspreekmachenen. GROOTE KEUS 'IMlllAS van '6 tot 73 fr. V0LEM ORGELS met 203g net c!j?e! (asssehjl; LANGEMUNT,46,GENT MD3 gelast zlc m reparatl r loetrmebt n mze gtkoclt. Het hus verkoopt geeae dntsche voortbrengselen ^^^^ $0 üe ljdt aan üekémdued mmmmmmmmmmmêm ^«ll tp' a<3ss f* üen aaf/aarcit T0b ff bepne mn- fr.'l5fe IEII TE p^pt 'Joor ren van zdt, wsbel vase wjsea «o lotsress, n volkrjke buurt, net verkoop n 't klen, prjs 9ï fr., koopwaren volgens wl aan prjs van faklnur. L. KAYENBERGH, St-Asnee(eslraat, 2 (loek r Wjngaardstraat en Peke llarg-. WÊmmmmkmgéÊÊÊM msm ^,^.^.-^^^^^0 Schrjft naar M, Escoufïare, apotheker Espaaa 9, Alft, en grats, vradtvrj, zut gj eeneproefdóosonftvangenme -:--- POEÖEE & GGAnETTFNjSSCOüFLAïBE fergezéldvan talrjke certfcan van genezntren Depot n alle apotüeken. Eseht het ntórk lggen hert, het eenlg ech. Te Gent, apotfee' ker 8ïe SSeos-. SïsrssSs"»* en overs!. I 5ruk.-utg. E. St: 5^6 jg&&*gt I w& f I r/ï w.ua^ want Hj Koopt n^t groot voor zjne We genwoordg gcenen hanl óp groon voet doel, kan uoerty ze koopen hunne waren n zooals Besneux ze reeds aan zjne halann kan geven, geen wonr nu en dan zelfs Iermahers aan étalage van Besneux staan zen en zeggen : ^^ISL^JT..00.; ll,! laofc 9 wj moen het zelf zooveel n bealen. zoo bren wnkeh van Desneux zch ut, hoe XSX^!? 3. f ^TV 3J?!k003pt; hoe { ls:0 >l^^t' hj hel kan geven, Er z'.*l ïezen tvnler nog S^IOOÏ* ^«Tftm gespföïcën tvorn want alles zal nog goedhóoper slaan nu. vroeger, Ze maar eens naar zjne MAN^ARBESSUS en BAMENCAEANS en gj zult S"t03CS.: S "We vrj s van met zjn g ]ld n hand koopen waar hj tvl, gaat hj Besneux hèh^zal ïel mees proft zjn, men wordt er vrenljk bend en men vndt er altjd zjn geref. m 6SS3SS ^S^BESSa^SS^É^I èïèa^gjs ' M J ADRESSEN DER HÜLFHÜIZÈM g ; ; VENT, 7 huzen.' MECEELEN, hoek r Graanmarkt en O. L, Vrouwet 'LEIJWEN, Na.amsckestraat,%5, BRUGGE, S-Iacohstraa, %*!, hoek van 't. Palms ~~ OOSTENDE, hoek r St-Sehastaan- en Chrslnestmut. THIENEN, Wollenar. Koemarkt, rechtover kerk. [ ANTW/EMPEN, Car notstraat, 49^ Brussel Slons, 254 en Clumssée Mnove, 84, LUIE, rue t~leonard t 250. Ankerstraat op n hoek, AUBENAEBBE, Neerstraat, 22.

9 JW PEÏÏ SHIMMER BEDACTIE Hooapoort, 29, GEN' Ongeefeen breven vo* toet opgenomen. _. Berchn over werkstakmeen en greven moen door S» vakvereen^ngen gesmpeld zjn. m MMesrt zö o? alle PostSmle Opgaan r Be/gsche /erk//enpartfj. VerBchjnen alle dagen. ÜBONMEK^NTSPRIJS Dre maann... fr, 2.50 Zes Een jaar 0.00 Sferland jre maann 4.00 Bea vreem Dre maann (3 maal per week ve'zenn) 3.75 AANKONDIGINGEN PRIJS VOLGENS HET TARIEF Voorop e healen. Recht.eerhersllng, 2 fr.-p-r ' Poes/ene/en-Moed PE VLUCHT BEERNAERT. m. DE SCHRIK IS EEN LEERMEESTER. WAPENSTILSTAND. FORTEN OP ZOTHÜIZEN, t^^^&ag^ ' Hets poïserljk blalï U leen over het rugtrekken van het net neergelegd voorsl Beernaert I Dt groo voorsl, met zooveel bombast aangekondgd ' vervaarljke^ appelschl, waarop het mnsre moest ; ütgln... s zelf net tot werkeljkhetf geworn. Als 'n Kwa' Jongen' trekt M. Beernaert zjne tong n, na gedregd hebben ze eens leeljk ut sken. Beernaert prult... op zjne vrenn^ en daarom redt hj zjne vjann. Men noodg hem zelfs net ut op ' bjeenkomst 'r rechrzj, waar hj eers rol moest spelen. Wat Affront "en wat neus...' een ech seus 4 la Beernaert. Tot nu 'toe aanzag ereen M. Beernaert als een Brnstg man. hj had wel ets op n lever ut 'n tjd van Pourbax en Ce, maar toch men respecer n staatsman, al gng hj soms^ mank". Nu komt hj zjne be beenen ' bre-; ken. Hj houdt zch net meer recht I Arm slachtoffer van onvoldane mo- zucht ï ï Wat-" ïoestand nu s? Och heel een voudg zelf als over een paar maan 'n. Een rondtasn n het "dusr, geenmensch zeker van 'dca dag vaa morgen Lberalen, katholeken, voorstaanrs^ halve genstaanrs... nemand wee'c waarheen. Alleen socalsn staan zuver em net op hunne onwrkbare rots : «GEEN GENT, GEEN FORT, GEEN KANON» AI overge wen net wat doen, geslngerd tussshen vrees hunne kezer;; en het land mshagen, en vrees.het mnsre n een zeer ongepasf oogenblk n het zand e doen bjn. Het mnsre zelf onzeker n zjneg schoenen, op zjne beurt geslngerd tusschen zucht zjne porfeulle ; behouöen, oen konng behagen en d^ kezngen van 908 net erg ongunstg maken. '«bljven bestaan en voltood worn.doch Kamer zal lar moen 'beslssen or er daar eene neuwe omhenng of on wallng zal aangelegd worn..dn verkezng n hudge omstandg-jgaat zoolang war tot wanneer ze hen, heeft onverzoenljke vjan. breekt. F. H. oen van mnsr Smet tol ren gebracht. Scher géén hunner of hj vreest flat het mnsre hem meslepen zal n zjn val, en we mogen 'dan ook vrj gelooven dat het mnr s om het Kabnet "dan om hunzelven rdn, dat we thans ware Jacoalnen ljk Verhaegen en Ruzet zch weer zj het dan maar n schjn gedwee onr bevelejè van n Groenen Paus zen Blent * Er zjn over ' kwes 'r forn nuf nog 4 SPREKERS ngeschreven De besprekng «al feljk een zerf dagen moen onrbroken worn omj het bat over budgetn begns nen. Hel Itan besï dat 'dan ' rest r 4f; sprekers het net gedaan krjgen voo 'da Kamer uengaat om kesperoj begnnen en He groo campagne zals janklassen zullen geene pos kezen, en het vaantje naar n wnd lan waaen, mts dan lar eens v/eer vast op het kussen, regeerng vol kwes, just geljk ze van n groo gen n hare zot voorsllen en utga-; n doorsek, zou tot onrzoek aa^ ven. eene bjzonre commsse verzonn worn. Dat s dus n alle geval een ufesl, en voor het mnst een jaar tjd -g^ wonnen, EN HET LAND ZAL DAN IN DE AANSTAANDE KIEZINGEN ZIJN WOORD OVER DEZE ZAAK TE ZEG GEN HEBBEN.» v Leest vooral 'n laatsr zn en ee lcht zal voor uwe oogen opgaan. De kezngen zullen op eene onzeker-; hed gebouwd worn, klerkale ALGEMEEN OVERZICHT De laats legrammen meln overgave f opstanlngen zee en land, ' versrk havenstad, Sebastopol groonels n hann hadn. Deze nerlaag wordt toegeschreven^ aan 'dooljke kwetsuren ' re-j volutonnare aanvoerr, lunant Schmdt, kreeg tjns het gevecht. De reac zal juchen over n tromf; Zj heeft ongeljk. Op het oogenblk dat men " revolulej tjljk mt Sebastopol, kondgt menj neuwe opstann af Lbau en waar-.' schjnljk Cronstadt. De omwenlng gaat dus haren logeken, onvermjljken gang. Overgens mag val van Sebastopol wel eene overwnnng heen voor reac? Men mag er aan twjfelen bj het opmaken van n blan. Er zjn voor 60 mlloen schepen n', n grond geboord, eene halve stad verufelaj^^ffö-russen gedood. In Me-omtóndghen-mogen -russsche volkshars wel bdn : Van' zulke overwnnng, na onze daverng n : het Verre Oosn, verlos ons heer Nog eenge zulker tromfen en dé val s volledg. De revolutonnaren bebben ets voor op reactonnaren; zj beztn nets'^ dus kunnen zj nets verlezen, nzj De schrk s herbj grooïe baas^ hun leven en dat geven zj met heldhaftge overtugng. voor het oogenblk. Me 906 nart ras en, zet ge, dat s Zj alleen hebben wnnen en 'da*, eene fatale 'dagleekenng, begrjpt reac net. Zj loopt blnlngs naar het verrf. '0 «De Neuwe.Gazel» zegt nog al just et volgen De rjken wjken ut, armen worn neergeschon,hanl en njverhed; Men heeft Kost wat kost ïoï een akkoord wmen komen of jusr gezegd :" tol een wapenstlstand. Het gemeene stakng aan voor 5 cember,. lggen verlamd en men kondgt eene al-' voorakcht eener ontbndng van Zedaar het en van eeuwenlange' 8e Kamer en van eene algemeen^ onrdrukkng, roof en moord. De kruk De nerlaag r opstanlngen Sebastopol. Schepen' ïn n grond geboord. Zestg; mlloen scha. Sebastopol half verneld. Geldgebrek. Bj afloop van het rmjn, voor een'' antwoord bepaald, openn twee oorlog- Bchepen, n opstand, onr bevel van lunant Schmdt, en noorrforn let vuur. Ten 3 uur antwoordn trouw gebleven zuljke forn, een el van het: eskar en batrjen r kustarüllere. Tegeljkertjd n gen eenen utval n straat en schon op het voetvolk en op compagne r ntralleusen. Het gevecht duur 2 uren en half. De «Otscbakoff» werd n brand geaanvangen op dubbelznnge"post^schon; «Dneper» en anre 'r reehfezj : «forn of net». oproerge schepen, als ook torpedobooreeds doorsehemeren n bet «Het Neuws van n Dag» laat dtl ". zjn n n grond geboord. volgen oorel over voorsllen Ruzet en Bocaïmé K Ons dunkt dat voorsllen totj grondslag eener verstandhoudng us- g!ct.-^t.^,-.j.uo:!^ggj^g»reaa^..^,^^ sehen rechrzj en regeerng^ kunnen ffeacs. De forngorl zou fe Isarmoecfe dan gebouwd worn, "doch op verre na zoo kasljk net als het n het oop>f en het Kaptalsme spronkeljk ontwerp voorgesld was, maar daarengen zoun thans be Baan omhenng van Antwerpen en De socalsn zeggen en bewjzen dat van Denrmon vervaüsn ontwkkelng van het kaptalsme, onvermjljk gepaard gaab met toene ou forn r omhenng zoun vervangen worn door neuwe forn van men ellen onzer klasse. het laats slsel, op verren afstand van Men loochent onze bewerng, men, stad Antwerpen gebouwd.. ^e forn tot 8; tusschen n eersn lorbgordu. stad gelegen, zóufen De «Pomkn» s op versel.ene plaatsen getroffen. Ten half 6 werd lur.ant Schmdt dooljk getroffen en gaf zch over met! zoekt utvluchn en schjnargumenn om kunnen beweren, dat het kapta- HAtsch" slsel., mger welstand en yp-'- Zou'n wj nel ber 'doen voorslleu' een ntal zothuzen bouwen... n plaats van forn. Er zou dan plaats zjn voor al antmltarsn blnlngs voor zoo'n? beloovers-net-hours smmen Inmdls zjn wj, socalsn, volle^ dg gerust over onze houdng. Voort r strjd gen alle oorlogsutgaven. Weg l forn! Leve vre en arbed! A. BOGAERTS. wegng, n hechns genomen, en n Per-Pauls-vestng opgeslon. Volgens berchn n blan hebben manschappen van het ljfgarregment Tsemenhof en van garjagers gewegerd om hunno kameran gevangen nemen. GERUCHTEN VAN OVERDRIJVING Men verzekert Persburg dat het neuws van neerlaag r revolutonnaren Sebastopol ver overdre ven s. Aleen kruser «Otchakoff» zou verneld zjn en 2000 opstanlngen waren' tot overgave gedwongen. Wj zullen nare berchn wachn. EENE MONSTERACHTIGE UKASE Het besturend comt r poolsche utwjkng Parjs prosert heftg n haar blad «Slovo Polshe» gen laats ukase van n ezar. Daarn worn aan Polen vrjhen ontzegd, toegestaan aan het rabssche rjk, maar zelfs het recht om poolsche vergenwoordgers benoemen voor Kamer (Doema). s opstanöeln-; We Gon verlgen wllen, slaaï ze met blndhed. DE GELDVERLEGENHEID VAN RUSLAND Rusland heeft een gebeelen hoop sebe-; pen rug verkocht aan dutsche «Hamburg Amerca Lne» en dal aan, een spotprjs. Men zegt ook dat Rusland aan Dutsch land en Frankrjk utsl gevraagd heeft' voor het betalen r ren zjner schuld^ Als geld sper s van n oorlog" zet het er bleek ut met n jsbeer n Engeland, klmt op EENE ON RUSTBARENDE WIJZE. Wj knppen voor onze lezers " meest treffen gegevens ut het brusselsch blad.: De evenredghed 'r onrsunn n 900, voor Lonn 22.7 per duzend nwoners bedroeg, klom n 904 tot 28. per duzend. De utgaven volgen natuurljk nzelfn weg. Hel laats jaarverslag van 903 gaf eene utgave op van* 3,593,984 pond srlng, hetzj, na- " genoeg VIJF EN NEGENTIG MILH LIOEN FRANK. Deze utgave over-= trof ze van het jaar voren met 79,35 ponn srlng, hetzj VIER MILLIOEN EN HALF FRANK n ron cjfers. Het verslag voor 904 s nog net verschenen, maar men weet reeds sllg dat eers zes maann!, eene vermeerrng van utgaveö brachn van VIJF EN TACHTIG DUIZEND FRANK. Deze cjfers, zegt het burgersblad x<, smmen Engelschen tot overwegng' Wj gelooven het zonr moe. Zeher nu anre fen ; Den 4 augustus vèn dt jaar, n; gevolge van aanhoun klachn, werd een onrzoek ngesld; eene r arms wjken van Lonn. Men kreeg daar op het regsr r GELUKKIGEN ' HEBBEN MAAR TWEE UITWEGEN.STERVEN VAN HONGER EN KOUDE OP IN OP STAND KOMEN. Welke redmdls vonn openbare besturen? Btr weng, zooveel als negaendalle. Vreezen van ' belastngschuldgen het overbljven el, van het oproen eskar. NIEUWE OPSTAND Volgens nlchtngen s een ernstge opstand ontstaan Lbau en verwacht men eene neuwe revolu Cronstadt. PETERSBURG ZONDER NIEUWS Men s hen volslagen zonr neuws van het bnnenland Persburg, n gevolge r totale onrbrekng van betlegrafsch verkeer. ALGEMEENE WERKSTAKING AANGEKONDIGD De werklen beweeren dat polke algemeene werkstakng over heel Rusland op 4 cem^r zal utbreken.; HET SPOORWEGPÊtSONEEL ZAL MEDE STAKEN Men vreest dat ook het spoorwegpersoneel aan da stakng zal elnemen, als gevolg eener oproepng van het aatrale comt ut werklméen, 'dat tal van agenn door het haa^ewnd rondzendt. GAPON#^^^^mUSLAND Da corresponsfht van «Standard» meldt dafcr^pony twee weken gelenn Rusland^èruggekeerd s. AANHOUDING VAN MILITAIREN TE PETERSBURG Gsr zjn aan mltare elecfro- kwaad maken nn men neuwe sommen verg, vond regeerng nets ber dan hulpcomn publek lan schooen voor armen. Zulks werd gedaan, maar utslag was onbedund bedroevend. In eene r arms wjken van Lonn chnsche school 230 man, wegens het ; waar werkelooshed het ergs woedt,. hed voor werken klasse gebracht, heeft. Onze genstrevers beweren opj n hoop toe dat kaptalstsche ontwkkelng voorelg s aan n arbenn stand. Neen en ja, s op dat gebed,lang strj. n. Men moet fen, naak en onloochenbare fen nemen, zjn voor onze tgenstrevers verpletrend en zj geven ze zelf. In een burgersblad treffen wj oen v.erslas *s>n ny?* OP. VOLKSARMOSDE toogng voort r werkeloozen, per lega, hunne klachn gngen neer-, leggen bj M. Balfour, eers mnsr. De vreleven betoogng of «processe», zooals men ze n Engeland noemt, l 5000 werkeloozen. Deze manfesta was zoo vrelevend (?) DAT DE SOCIALISTEN ER MOESTEN ZWIJGEN, hetgeen het burgersblad, waarut wj vfrlalen, doet zeggen, dat HET ZELFS IN ERNSTIGSTE GEVAILEN NOOIT DEN ENGELSCHMAN VER LAAT. Welke was " utslag r vreleven processe? Wj vertalen letrljk ut het burgersblad «Le XXe Sècle». Trots gematgdhed barer taal en barer eschen,gelak lega^ net. De eers mnsr, M. Balfour,* antwoord geheel flegmak, dat hj bun zjne rol net mocht gaan en hj als zoodang alles gedaan had wat mogeljk was. É Iff Eene twee nschrjvng s n gang en? «Workhouses» of belaarsgeschn zjn ech rennershuzen geworn. Het zjn ' chrsne zen van het p godsnstge Engeland. ' toepassng r strenge lefdadg- «Volè, pourguo votre flle estmuet!» hedswet veel verzacht hebben. De armen zjn bedorven 'door veel goedhed! Ze dat s het I «Le XXe Sècle» doet geene utspraak over prachtge theore. Het s voorzchtg, maar weng-moedg en wj zjn znnens n een volgend artkel wel utspraak doen. F. H. ANARCHISTENPROGES Het proces gen verdachn' van'; n bomaanslag n Parjs kenmerkt zch vooral door verklarngen van verschllen getugen, n n heelen aanslag een spel van spaansche polce zen. Gsr wern daaromtrent krasse verklarngen afgelegd. Verschllen getugen geloofn ook aan het elaardg karakr van n beklaag Malato, n zj net tot eene msdaad n staat achtn-.. P. S. Hel rekwstorum en pledooen duurn tot hen morgend werkeloozen n 0 "ï e " r?-s vroe S- Om 3 ure, bracht jury een ver handekens en n eene anre wjk 200 handekens n ver dagen. De «Workhouses» (belaarsge-= stchn) zjn daarenboven bj het naren van n wnr, allen proppensvol. Dt ed aan M. Booth, generaal, van het Helsleger zeggen : DIE ON- dkt ut. ontkennend op alle vragen. De ver beschuldgn wern dnsdag vrj; gesproken. ITMAE NOG DE AARDBEVINGEN - Over laats aardbevng wordt nog bercht dat n Casalbore een golfvormge aardstoot van zes mnun werd waargenomen. Deze veroorzaak eene bungewone panek. In Mrabella en Ecano wern alle gebouwen beschadgd, Dom het ergst,- De bevolkng hust op het veld n nn. In Avellno duur schok, negen mnun. Vele "kerken en huzen wern, verneld; Persoonljke ongelukken zjn echr gelukkg net t betreuren. In streken van Apule werd een' el r huzen'beschadgd. De bevolkng verkeert nog n groon angst. SCHRIKKELIJK In het dorpje Thaux s nog eene ms-* Maar ondanks vreeseljke wonn: konn dokrs hem van dood redn. Terwjl hj op ' tafel r klnek lag el hj me dat hj n dusrns,, werd vastgegrepen en vertrapt. Dan ver-, loor hj het bewustzjn. Wanneer hf ontsgaak was bj aan hann en voe-- en gebonn. De tong brand hem nj n mond. HM kon zch van zjne boeen; GEZOND VERSTAND,- ontdoen en lk vochtge aar om. zjne pjnen stllen. l Het schjnt dat men hem een patroon * n n mond gestopt en men hem doen! ontploffen heeft. J NOG DE STEMRECHTBEWEGING Te Weenen waren er , Praag; en n veel anre plaatser. evenbracht tol nu toe 4 duzend pond sr- Te& lng op of 350 duzend frank, waarvanï konngn 50,000 frank gaf. Eene neuwe betoogng van werkeloos zen heeft plaats gehad en'op groo De ongelukkge had geene vjann^, maar n herberg,had men meermaals' gedregd hem met het hoofd naar onr aan een boom bnn en hem dan verbrann... OMDAT HIJ PROTES TANT WAS. 4 Om ren was hj reeds meermaals! ut zjn has gezet. meetng zeg werkersafgévaardg loopen, doch geheel zonr bloed kan van Woolwch, Wll Crooks, dat er 25 mlloen pond srlng of ZES HOK-' DERD VIJF EN TWINTIG MILLIOEN. FRANK noodg waren om heerschen ellen leengen en aan hare utroerng werken. Zedaar het probleraa! Zulke redmdls geeft burgerpers opl Ah, het s moe waard ze ken- getallen arbers hebben ge staakt. In Kla'dno, en ndustreel centrum ï Bobemen, staakn ook arbers.; Over het algemeen s het rustg afg»-'- beerselen klasse het net doen. Te Acsrltz, waar arbers het personeel van eene sukerfabrek, dat net staak, traebtn over balen, wern twee arbers door gendarmen gedood en rtg gewond. «# Te Laun hebben 6000 betoogers geracht spoorwegarber: dwngen bet werk ner leggen. ïn eene bötsng's zjn dre dragonrs gekwetst. Geheel Oosnrjk bljkt door een verbazend épgewemen geest bezeld zjn, nen! Het s een mol van onbekwaam^ hed, om net zeggen onbeschaamdhed De utbredng 'r volksamoe s voor een groot el wjn aan bet verlan r begnselen, voorzan bj het smmen r lefdadghedswet van 834. De overhen hebben gefaald bj hunne taak, zen zjn Ifg&aodger geworn, het besef van persoon P0LIGIEWERK De kopenhaagsebe polce beeft üèb gelegd op eene ladng rgvolrers, besmd waren voor Fnland. Waarsebjn-. ljk s men er weer eens, genstg ge^ weest voor Ruslar-d. X «Socal-Democran* betwjfelt of ljke waardghej;. s. verzwakt. 6% d? Ijjolga hertoe we let recht had» en.

10 aasgaassassggssbgjbaa^^absapss^fesba^sag^^sss^^asgaeffbe^^asa^^ Eene nenwe botsng dtmaal tusschen gesproken, of onze mannen vroegen hel woord Gj doet dat net en gj verkest op ons Vctor Wassen, Jean Heuskn en Jean Davd, scheln.ons lasren, dat s ber en eler, zoon. burgers en stann s donrdag nacht maar een vreenve heer, komt spreken over he, dal s uwe for en daarvoor zjt gj geh mrd De burgemeesr heeft zjne tusschen- ontstaan op Fontanasplaats. Verschene senbewerkersbelangen, waarvan hj nets ke.t nam aan senbewerkers het wnord af! en betaald. komst aangebon, maar fabrkann vecmers wern tameljk erg toegetakeld. 's Namddags gngen zj naar Terhaegen om Ware het zoo net, gj zoudt mot ons het hebben hooghartg gewegerd. 9 A N T W É? e l hun proper werkje voort té zetn, 't Schjnt dat zuver Algemeen smrecht bjtren, gj zoudt er met ons voor gestren en geofferd hebben, Het getal utgeslon beloopt SCO. É f e ANTWERPEN. «n ^ g F a w m g. Op kans daar net ber s geweest, want naun plaals van ook n n strjd lafhartg en 2 Augustus werd door het omvallen eener weljks wln heeren bazen verdgers n DE GROOTE AANSLAG'^ boosaardg stokken n welen e sken. petroollamp, Barbara Keller, 27 jaar, erg zaal gaan. of tnen vroeg of hel woord vrj zou zjn. Daar men Rurapst al had onr Het aangevangen proces gen: n Het Algemfen Smrecht s het eeng begnsel, verbrand n hare wonng, Palngbrug. Den vonn hoe gevaarljk dtwas, zeg men dat het [Belg Jors en consoorn begrjpt net groo hervormng, wetljke tus5 Sepmber overleed het mesje. woord net vrj was. f alleen n aanslag van Yldz Kosk, schenkomst arbeds- en kaptaalxaken goed, In het park van Henegauw (bj Hasselt) Het slachtoffer moet echr vóór hare maar ook ontkkng van bommen. volledg en afdoen kan maken. Al rest s had storm een boom over baan van dood aan hare zusr zekere verklarngen Allen trokken naar eene anre zaal en lelea hem alleen, met een meeslergast, een gekenn pretpraat, 't s vuur en war n stoemtram geworpen, kor's vóór dat Op bank r beschuldgn ztn, schjnhelge hebben gedaan, heel anrs klnken dan gallkker r bazen, verdgng opnam n zelf,hand. jbun Jors, veern Armenërs en twee dragen tren van Oreye moest aankomen. hstore r omgevallen lamp, ngevolge r vreem nsluversgasn. Overgens werkstakng heeft 44 weken J.Greken. Op srke hellng kon machnst n waarvan zusr nu eene klacht ngend Dt ontnam aan werklen n laatslen geduurd, gj hebt meenerhed n Kamers, De taalmannen van het belgsch ge- u«e voorztr zelt er, waarom hebt gj daar tren net lot staan brengen en locomo- heeft gen n vrjer van het slachtoffer. wjfel dat heeren Ondhurgers van Gent door zantschap en van het greksch consulaal wetljke vermnrng r werkuren net j f werd gen n boom verbrjzeld, en Op bevel van het parket s gsr het ljk bazen genuurd en betaald zjn om het volk komen verelen. wonen offceel het proces bj. De voor- voorgesld? j verschene wagons erg beschadgd. van.barbara Keller ontgraven en naar het Om S ure had n het Votkshus, Rumpst, ztr van onrzoekscommsse over Gj hebt just het verkeer gedaan en Een koopwarentren, bjna onmdl- Elsabethgasthus gevoerd. onze meetng plaats. Lang vóór het uur kon 'n aanslag Nebjb Pacha Melhalme. s strjd r werklen afgebroken.^ s yerre van j k d e n gersn tren volg, bots gen Verpletrd. Gsren s zekere Van massa net meer bnnen. helpen. Ln katholeken zn meer r-, v..-,,,,,,,, - ook genwoordg. Het dosser beslaan [..;,! ' J.-...: ::... : L..^ lp» oor, «e acnsto wagons aaan en voltoo het Mlle, wonen Waasmunsr,oud 23 jaar, Gezelln Van Voor vergast meng en weger zelfs hed bladzjn, nt als akt van been ZIJ tusschen twee buffers van wagons gevat en op eenge partjleren en gansch zaal zong woord jeerng, aan werklen, 't s verre van j vernelngswerk. schuldgng. De befwsselaars van dag- goed Ook twee locomof werd bescha- erg gekwetst naar het gasthus overgebracht. geestdrftg me. een ewetljke tussenenkomst. blan en het publek zjn ook toegela- Gj wlt werklen paaen met bjtredn- j dgd en, wat nog erger s, rezgers van De genstrevers schtrn door hunne a n. I wezghed. gen aan zaken ze snds rdg jaar verd- n eersn tren zjn alen gekneusd of getongeren. W e r d w s h o t d. De akt van beschuldgng zegt dat gen. n uwe bjtredng bestaat n woorn, kwetst, gelukkg geen enkel gevaarljk. Gezel Van Lnn leg ut hoe zaken Zondag om 5 ure, zttng bj Van Buul, staan, strem genstrevers naar verns aanslag voor doel had eene algemeene zonr kop noch staart. Dagor : Kezng van neuwe bestuur- en sprak over njverhed zch hervormt revolu verwekken. Dt doel was toe- De werkersorgansato zal u doraperslen. (Men kan zch r zttng als ld aange- n machnale vcortbrengst. gejucht n eene vergarn r re- takk afleeren. Gj zult recht n uwe schoenen ven). Besprekng van een feest geven Gezel De Schutr sprak over vereengng,'.volutonnare eomn, zelend n gaan of barrevoets loopen. F.H. door yolkskndcren van Berchem-bj- over polk van het land. over verschlbulgarë, Geneve en Tfls. Zekere Ten gevolge van ee brask n n put len wellen, door katholeken gesmd Antwerpen. Mchaelaen stcht met zekeren Rps St-Antone zjn twee ophaalbakken vol werkonr n drang r socalsn, en vooral over en anren eene vertakkng van het revolen n n put bljven hangen. Men kan zch wel op werkongevallen en pensoenwet. lutonnar comt, Constantnopel. LEVAL-TRAHEGNIES. - - f a ^ o H I n g. Na meetng werd dc Propagandaclub gen angst r werklen voorsllen : zj Rj drong aan opdat er eene bom voor vreesn elk oogenb'k n p neer In n put «la Cour» s een werkman stcht en veertg moedge mannen zjn ngen aanslag zou gebrukt worn en be- Sert eengen tjd ontvng het parket storn. Na twee uren werkens kon men onr eene nstortng bedolven. Toen men schreven. Zj zullen zch toeleggen op stu. gaf zch naar Sofa om zch n het wer- naamlooze breven, waarn gezegd werd dat hen ut hunnen gevaarljken toestand redn. hem kon verlossen had hj opgehoun Jongelngen, geeft u aan als ld van n Socahstschen Stu- enpropagandakrng. Leert, jonge werkraesjes n een hus, n Klene pen er van oefenen. leven.' ontwkkelt u I Helpt me aan opheftjns eene zer proefnemngen Noordstraat (Leuvenscle poort) gelokt werde ongelukkge, 30 jaar oud, Iaat eene feest, onzer verdmle klasse, vrjmakng van werd hj met anre samenzweerrs n. De polce reb eene bjzonre waakweduwe achr met dre. mnrjarge kn- fng het arben volkl gedood. Rps en anren beslon zaamhed n, en donrdag werd huursler ren. dan zoo een ontploffngstug gebru- van bet hus aangehoun. Dre mesjes van Te Brussel heeft gsr avond n do Vrjdag, 8 cember, om 5 /2 ure, vergaken. Jors verborg melnet n zjne 6 a n jaar, er zch bevonn, wern < Cour d'anglerre» eene meetng BERGEN. - ïees kond had. Een rng voor n Socalstschen Propagandaclub wonng en ontvng herhaalljk het be- door het parket onrvraagd en n vol- plaats gehad, ngercht door «Lgue njveraar was schatbewaarr eener spaar- n het Volkslms, Rnrapst. zoek van verschene samenzweerrs. ledge bekennssen. Een groot getal perso- Bege s Drots THomme». maatschappj, waarvan een paar len op Jongelngen, allen op pest. Gezellen SplleDe voortzettng van het proces sgsr nen zoun n & vule zaak betrokken zjn. Gezel Vanrvel en Georges Lorand eenen morgend, eene trekkng nazen makers en Van Lnn zullen vergarng ^oor acht dagen utgesld. ontkn dat het nummer, welk 400 du- bjwonen om rchtng aan wjzen. voern er het woord. MM. Ernest Rousseau, H. Pergamen, zend frank won, op hunne ljst stond. 0 cember, om 3 ure, n hetlokaa! lukul ' sa. presr Daons, Fclcen Catr, Paul I Natuurljk gngen zj onmdlljk naar n DeZondag NOG DE GEMEENTEKIEZINGEN Duf. op Lachenen-Ler, verga ng voor schatbewaarr, om het gelukkge lot op Janson, A. Lambot en A. J. Waur? Nu eerst zjn wj n het bezt r vol- Een wsselagent rmunpaats Brussel, hadn zch doen verontschuldgen. [ eschen en het bedrag r gewonnen fortun al senbewerkers, tot het slchn van een Senbewerkersbond. ledge utslagen. Deze bewjzen een groo. had aan een klént ut maar hunne sympathe doen kennen ontvangen. se provnce een "n voorutgang onzer partj. verzekern en aanbevolen omslag, nhou- voor heet profet r Lgue. Maar schatbewaarr had schoon zjne Zondag, 0 cember, om S ure, n het lokaal De socalstche partj lt hen 48 n 4-2 tls en 8,000 fr. n bankbljetn Eene dagor van M. Monseur s ge- kas na zen, lessenaars en brandkas K Den Anker s, n het dorp Buflel, grooo gemeenraadslen en zulks netgen- gezonn. De omslag was geslon met negen smd gen gruwelen proserend doorzoeken, hj vond het nummer net. En openbare meetng. staan ergs kesknoeerjen. waszegels. De klënt ontvog n bref en en vragend dat Belgë er zjne offceren toch stond het op het borreel, afgeleverd Sprekers op be raeotngen: Van Lnn. De gemeenn mees socals- eken af. benn en magstran net meer zou door n wsselagent, hem lon had De Schutr en een vrend van Mechelen. tsche gekozenen hebben zjn : Madrd 3, Woensdag ontvng wsselagent van zjn hen zenn. verkocht. Blbao 6; Ovedo 3 ; Vllanubla 3; San klënt een bref, waarn ze zeg tls Enljk, na dagen zoekens, kwam het Crstobal 3 en Pobladwa 4. hebben ontvangen en erbj voeg dat, ut: wsselagent had een abus gehad. gezen hj nog 8,000 fr. goed had, da wsde schatbewaarr heeft zyn ontslag geselagent ze maar moest houn tot hj zou geven. ïlanlsreehtbank. van Gent. zeggen welke weern daarvoor moesn GOUY. Stoutmoedge pc ng tot geld- De Koophanlsrechtbank heeft donrdag gekocht worjen. gedaan n het proces ngespannen BRUSSFX. Groa wers.-eenbe- afpersng. Een werkman na een ar- utspraak t Volk heeft eee grooe ontkkng gedoor Mad. Valdurez f verlen jaar verbonde wsselagent stuur aanstonds eene j n bedsongeval eene aanzenljke vergoedng r frma De Nayer kwam donrdag daan! n was aan n FnmschenSclonwbarg), gen pêche aeggen dat het geld verzonn raorgend ut Natonale Bank, waar hj had gelrokken, zag een rjtug voor zjne n toennallgen bestuurr. M. Dujardn. Het blad heeft gevonn dat ve-ranflerng was. wonng stl houn. Dre heeren stapn er r werkuren enkel op vasn voet kan ngeeene som van 43,000 fr. n bankbljetn was n haar konlrakt geschreven dat zj De klëat proser krachtdadg en be- ontvangen had. In het bureel gekomen, be- ut. Zj zegn n procureur s konngs, rolervan voerd worn door wet. Louse n het stuk van n naam substtuut en prefler zjn, en vestg let geld net ontvangen hebben. Saereble toch J Just alsof wj oot anrs Gent zou ereëeren. statg ben verdwjnng r komen om een bjgevoegd onrzoek gezegd hadn. Zj kwam echr aan let en van het tormja 5,000 fr, doen, aangaan zaak waarvan sprake s. harer verbnns zonr rol hebben mogen let Volk spoort werklen aan zch be - Men kan gen het postbestuur nets n-~~hel Volkshnsvnn Brussel heeft een Ljkeeren tot 't voorslel Helleput. lelreffen brengen, daar klënt bj het n ontvangst Cok beweern zj dat hj groo vergoe- spelen, daar het stuk net was opgevoerd gevermn ng r werkuren. De Kamer zal dat nemen van n omslag, afgeekend had. zoaren nst tot het thusbesllen r aan- dng had getrokken en eschn 500 fr. worn. Hel (ooneeljaar werdt dan voor eene : ge&och waren, bjgevolg bestaat er geen ren 'ne keer bespreken als zj genoeg gezaagd heeft Lar verklaar heer dat het hem voormeer om nog n anre magazjnen koopen. rug. Just kwam burgemeesr r ge- maand verlengd en bestuurr vertrouw over forn en havens. kwam djt waszegels beschadgd waren. 4>, w a t s «e ef««i Eene 20 ja ge meen bnnen, opmerk dat heeren rol van Louse toe... aan eene anre kunde werklen kunnen maar een beetje pa- Is bref nu geopend gewee-t? Dt zal valsche baarn droegen. Dt was genoeg snares. lenle hebben. handschoenrnaaksr ut Hoogstraat, Anna om Mad. Valdurez vroeg n duzend frank vermoen vastgesld worn door hot dubbel hen doen aanhoun. Vom, werklen moen net meer bekeerd Th..., heeft woensdag nacht gepoogd zch goedng en twee duzend frank voor nlasschnonrzoek dat door het postbeheer en door Zj zullen vervolgd word«n voor pogng gen van het vonns n dagblan. -worn tot het prncep van mnr uren. Het zelfmoorn met laudanum n nemen. tot afpersng. referendum n gentsche katoenfabreken. polce geopend s. De rechtbank heeft haar 800 fr. toegestaan. Haar toestand s onrustwekkend. smmng uwer egen len en r vrouoorzaak r wanhopge daad : lefverwen, op we gj lafhartg gerekend had--om dret. Reehlbank van Antwerpen stakng doen mslukken, heeft u dal bej Defstallen.Snds eengen tjd wern wezen.. Os"!»»»rc!»*g!tg Ie llcms'xcns Kea dag vnn progtagaxla n een rneubelmagazjn r Marlaarsplaats Zondag mag een dag van propagarxa genoemd Zekere Frans Kerselaers, een jonge aarwergj preekt tot bekeern, door ons. fstallen gepleegd. De polce heeft nu op worn. De ant-socalsn van Gent hadn ker, op legst n eene herberg Hemxera, had. F,n nu rondut gezegd, als gj van wetljke lussebenkomst spreekt zjtgj een onbeschaam- Zooals wj gsr meldn nebben n Leuvenscensehweg een hus aange- v ne meetng belegd n n Katholeken krng. op 3 august ut jaloersehhed dochr r patroons n lock-out utgeroepen. rk, troffen dat van boven tot benen net Alles wat maar gen n werkman s, bad herbergersr vjf messken toegebracht. Hel. 43 fabrkann, 800 getouwen hebben gestolen voorwerpen ut dt magazjn gegar- megewerkt. Hel \'olk, het bladr werkers- slachtoffer, londrka Gls, 48 jaar oud, verr We regeert bet land? We maakt wetn? draaen, slon hunne poorn omdat 00 nerd was. Verschene aanhoudngen zjn verelers, werd bj al sen bewerkers besld Ifeer lang tusschen leven en dood, doch genas üe katholekeni Kn^atzjtgj?Katholeken, werklen r frma Heuskn n stakng gedaan. met een oproep. Stroobrefjes met vleet. Er n slot. De rechtbank beeft woensdag Kerseen wat erger s, branrs, dé dat katholek waren. werd gezegd dat do bazen roet ze mannen laers tol * jaren gevaag en 50 fr. boe ver Opgevseht. Donrdag avond s ut ' gonvernemeat sunt. zoun orrhanlen. De pastoor zou spreken ooreld. Zeher name» r uthongeraars ; Bet vaart van Charlero let ljk opgevseht van over n ourlngen bjstand, enz,, enz. Ergo, gj zjt huchelaars of gewone babbede burgerljke partj kon net optren ; het laars. Als gj dat katholek gouvernement net tonvlle en Ce, Kaff en Ge, Bragard-Baudon, een 40jarge onbeken. Een-en-veertg persuuen waren m groo slachtoffer s mnrjarg, hare moer kon vertrouwt moest gj het bestrjn en durven Peltzer en Zoon, Debos en Rousselle, Prrée De stunnwoelngèn.dre stunn zaal, voor vjf sprekers. haar net vergenwoordgen aangezen zj eene peggen : Gj, rjke katholeken, gü zjt volksha- broers, Domken broers, Iwan Smons, zullen vervolgd worn voor slagen, wonn Nauweljks had heer Duprez, van Gent, twee maal huw met een zeeman en ze rs en msdadgers. J. en A. Drèze, Jean Tas, L. en J. Garot, en beleedgngen jegens polce. gelast s alher werklen vern, was op res..waarschjnljk zullen onze Rjksdagle jflen kwes wel verr onrzoeken. Onrtusschen s utgelekt dat er al tverschllen ladngen geweren velg en xw.el n Fnland aangekomen zjn» eoe ranp ïerea'ea Ie Wasmes tossemm msse «ges Coügö'gr fêlê llneo amfsele fmeawsdlbp Eeae neöwe önllsg.^eecblerke zaken De locl-oul Ververs FïWLLüTOM VAS 2 DECEMBEU (266 waardghen van Bazel zen en vergat In dt gastvrje Zwtserland, zeg hj voor zch, kenn roofvogels, om.hem heen zweefn,hem net meer lastg vallen, hj was vrj en ver van het hol.;de Brevannes, waar elke hoek hem een 'et^mme getuge scheen van zjne af schuweljke msdaad, ver van het par van Pontane-aux-Bos, waar hj waand; nog sporen zen van het vergor bloed; hj was her bjna velg, onbe rekbaar voor alle mofc^ijke vervolgers, want hj was reeds overval'jn door bjna voortduren vrees voor just ce, msdadgers krankznng.maakt en hun zelfs Let yrïje «wken bc-,let. ; Zjne msdan waren bekend. Wal was er noodg om hem n het ^verrf storn? I Een onvoorzchtg woord van hen, J u zjne geheme gedrongen warep, een Ifverznm, een toeval zelfs. Door zch dus van Parjs verwj ren, verwjr hj zch a u nen, dk hü ducht. Zj brachn n dag aangejfe doe graaf voortdurend n het gwdscha\va.nj t_jonee. paar, let.htéêfsêtjïrk- daarbj bjna het verlédcrs ou ts^nken aan het genwoordge. De aanblk van -bergen, hem omrngn, van n Rjn, zjn onstumge waren onr reusachtge truggen doorstuw, van o..^uumenn r Burgraves, van gothsche k^ken, ou abdjen, waa.-wu ze stad vol s, dat alles was voldoen om zjn geest bezg houn. Het was avond geworn en na een dner, dat dre rezgers z k n n eene a^zonrlke kamer hadn lan opnen, bleven zj nog een sveng ztr pran. Waar gaan wj morgen heen? vroeg Chevl'on. ' ; : ^^ffj^^^k Om het even.." A *;S? ^ f e Maar ge hebt toch' een doel -?J fc Zeker. Kent gj Constance. témb:: In het mnst net. ^* ^S*. Wlt ge er heen gaan 7; s.'-. --'"-':: Waarom net? ' lï!* ' Een glmlach ploo lppen r jonge vrouw, toen zj haren eentgenoof ^e woorn hoor spreken. *!^^ s'was dat net geheel overeenkomstp met aanwjzngen welke haar.vrend VHleu haar had gegeven? Hebt gj er ets gen, Angele! vroeg Chevllon haar., ^M^^^^-: Wel neen. '^f^^3m^t Graaf Xaver hernam : Gj zult eens zen welke eene heer ^jke res het s, sal u wel bevallen. Man Bazel hebben wj ongeveer hon d klomers af leggen door ec.vonrscloou anc^ Wj &SÏ n.gonstanr»-jeeuneerp» ~'' De graaf begaf zch daarheen, maa. Angele bleef, n gezelschap van haren echtgenoot nog een wjle penzend ztn. Xaver De Rouvres voorkwam al hare wenschen, zonr dat zj zelfs een woord behoef spreken, als had hj hare geheme plannen begrepen. Het geleek een wonr. Zj' had genover Jean Vlleu { verbnns op zch genomen, hem zen vjand over leveren,zen zwaren ms. dadger, n zj rechn wln omdat do justce van zjn egen land hem n vrjhed let on zj had er zelfs geene moe voor doen om zch van ze taak kwjn. Ber nog. De graaf, bj het vertrek zoo somber was, zoo zwjgend, schjnbaar zoo gekneld werd door vreeseljke gedachn aan n dood, herwon zjne kalm naarma hj dchr kwam bj het doel van ze res en bj vjann, hj zelf scheen op zoeken. Hoe meer zj zen man met zjn door berouw gefolrd geween leer kennen, hoe mnr zj zch genegd voeldt hem han. Zelfs zag zj haar meljn langza merhand overgaan n een«zekere gehechthed. Welke stormen hadn er n dal brer moen woen, om hem tot zulk* Goen nacht dan 4 J 5 >' ursn voeren en om een man, d> Goen nacht* door zjne geboor alles verkregen had, Slaap wel. to brengen tol msdan, zoeajs tr Zj schedn. _'-^x. -*,--. [slech r- hel ho;fd van öe ergs schur De kamer van n graaf.tos J J ^ ^ ^ I ken lumnen opkomen.. an het jonge e^tjmar "" V JSv ftlbsas fc6dd8n_b $ feësë ze «r$. En dan? Dan, zeg graaf onve.rschllp dan kunnen wj nog verr gaau. Naar welken kant? Hebt m net van Tyrol gesproken, Chevllon? Eengszns. Dat moet een heerljt land zjn, vooral voor een schl,'er. Ook al s men geen schlr, zeg Angele. Ik heb da schoonhed van ds! land mengmaal hooren roemen,, Door wen? Door kennssen er geweest zjn. onr anren door mjnheer Vlleu. Hj heeft daar een prachtg landgoed met een utgestrekt jachtrrel.!* En met eene zekere bedoelng voegd; zj er bj : Als gj toch een genzn hebt Parjs, waarom zoekt gj daar dan ce een landgoed, een verbljf. W«,t belet u er vertoeven zoolang het u benaagt? Gj hebt geljk. y-ïé~', Dus gaan wj morgenochnd weer op res? ^^^^^^: Afsgesproken.. ' '' Wj Just.jeuneeren 't'e Consïance! En 's avonds? Logeeren wj Innsbruclc. Voortreffeljk. De graaf vroeg bjna vrooljk. M' Bevalt u dat, Angele 2 verontschuldgng : noodzakeljkhed, behoef, ellen hen voort* stuwt. Maar hj? Het was slechts 3e dorst naar vermaak,, hartstocht naar weel, trots om! geene veranrng n zjne levenswjze brengen, het moordwapen n zjnet hand gedrukt had en hem tot een' f,: tot een moornaar had gemaakt. Hoe zooveel msdan boen en zooveel rampen hersllen? ] Was dat zelfs wel mogeljk en was het geene dwaashed het hopen? Enljk begaf zj zch naar hare ka* mer, waar Chevllon haar reeds ongedul* dg wacht. Toen zj n volgenn morgend on'fr waak, had zj een prachtgen horzon' voor zch. De Rjn stroom voor haar en ', bergen schtrn n het Ucht van d^ morgenzon. Weldra werd er aan ' ur van Kara, kamer geklopt., De graaf was tot het vertrek gereed ; j Ilj was zeer kalm en scheen een ut; munnn nacht hebben gehad., Ik heb al eene wanlng door ( stad gemaakt, zeg hj. In het voorbjgaan heb k al bj u aangeklopt, maak j-j ben slept zoo vast dat gj m pet gehoord hebt en k wl u net sto- ren. \, J Neen, zeg Chevllon, 3e ook' alj gökeed was, wj hebben ne gchoordl Wj rvostcn weer vertrekken, heng nam ds graaf*

11 > AsSfHlo/w» West-Vaanret RlonslorndUse mlslaatl Gsr s voor bet hof verschenen AuBust Van msmf ammé. ^Tw. 2 jaar nstvnecht' AartrPe, be- Sïïèd Bnnldgd van Verkraotne en raoor<lpognft. Den en 00 Sepmber, sepmb toen 3jarae Mara Gryp Srlr veh naar zondagschool zondagscrcn hoek va" ^n boscbje, dat zj^^st door beftaf. werfzj aan trekken vastsesrepen door n besclmldg, dfe haar opnam en n bet bosch droeg. Hel knd.verweer zch krachtdadg; maar Van Daprae S het bj keel, werp het n gron en Ivermeesr het arm slachtofer met sljk n laren mond sken; om het beletn 'roepen leg hj zjne klak op haren mond en duw erop, zoodang dat het knd m onmacht vel. Als het mesje tot haar zelve kwam lag het neene gracht vol met sljk..,..,.. K, De hefchuldg heeft bekend, dat hn het knd verkracht had en zjne klak op haren mond "eduwdhadn en haar ve smachn en ïaar alzoo e beletn felen kenhaar maken. Na zjne monsrachtge daad, meenenda,at het mesje dood was, had hj haar n do sracht geworpen. De rekel s verooreld tót S5 faap<!w«hkrbeld. Zttng- van cember Voorztr : SCHOLLAERT Geopend om 2 ure. M. ïïaz-ue verdgt zjn amenment lun als volgt: e Geen enkele sora zal worn besed aan werken, twee verdgngsljn utmakend, nn voor voltoong van forn tot 8, alvorens eene neuwe wet werken bepaald hebbe, ze twee ljn moen umaken.» Wj vragen het gevoelen r regeerng kennen De In tredng r regeerng s wenscheljl om een en sllen aan zen toestand. Na eers toegevng van het gouverneraenl heeft het mj en mjne vrenn geschenen dat er slechts weng vérscbl van oorel meer bestond. Waarom dus zaak naar geene onrzoekscommsse gestuurd? Spreker doet een beroep op vorzoenngsgezndhed van het gouvernement. De rcfceerng heeft ons veel toegevngen gedaan. Wj hebhen nagenoeg voldoenng. Gezel Wan-vohc Gj hebt nets bekomen en uwp oppos s belacheljk. M. Snmc. De toegevngen wj bekwamen weerleggen ü. lereen wl endgen. JI. llynhüs. Snds gj t'akkoord zjt vndt gj dat kwes verourd s. Gezel Va-'«k'rvcNe. Wanneer August gedronken had, meen hj dat heel Polen dronken was 'Gelach) '! M. BSnap? endgt zeggen: Belgë \erveelt zch. (Gelach.) M. SSnyKaaBs. De regeerng bad ons utgenoodsd ot een groot bat. Hare oproep was net rechtznng. Mnsr ëe Smet Hfenye?. Ja toch, oproep was het. M. Snysmans. Ware oproep rechtznng geweest, wj hadn ons msschen kunnen verstaan. De groo fout van let.ontwerp^van let gouvernement s zjn dubbel karakr": eene oplossng r haven- en mlr'are werken. Dt s zoo waar dat men groo doorsne heeft moen opgeven en het werk net meer rug zal besproken worn. Mnsr d» Smet KSaeyev prosert. Het zal opneuw besproken worn. M. Bluysnans. Gj moest eerst slueren en net nan. Hj onrzoekt verschllen slsels. De mnsr heeft verklaard" dat generaal Bralmont geljk had. Ik zou het slsel van n generaal bjtren. Spreker spot met neuwe toegevngen r receerng. Gj mocht aldus geen projekt veranren, gemaakt en goedgekeurd door mltare overhed. Uw ontwerp s nu eene karkatuur. ' ( Mnsr Smet prosert. H. Suystans. Gj hebt bekend dat uw eers ontwerp ber was dan het genwoordge. Gj hebt dus hel goe ontwerp opgegeven ut kesbelang. Gj hebt ons verwen ul kesbelang hanlen en zulks op het' oogenblk zelf dat gj helgs belangen van het land verratl Mnsr B>e Smet JCacycr prosert weer. M. Blnysmas. Ik vrees uw zenuwen of uwe revoerngen net. Gj geef ace en gj zult nog toegeven,, De regeerng heeft nog met geantwoord on eschen van M. Ruzet, maar wj wen dat men fakkoords.gj zult woensdag anlvoorn. Gezel Bertran-J. 't Is dan beursdag. 'M^fnysnns. M. Rnzelle beeft gezegd dat kwes vervelend was. Zjn ontwerp zal het land vermaken. M. Woes onrbreekt. ^ M. asraysüsb.-ujs Wat zegt hj daar?{gelac) Hj zou ber zwjgen want n blan schreef hj dat het eers ontwerp er volledg door moest M. Woes s noch mltarst, noch antmltarst. Gezel BïcmbloB. Noch man noch vrouw, noch mossel noch vsch, l M. SSnyEntüss. Gj waart anl-mltansl m commsse. * M Wo?s«e. Ik beb noot veranrt. M. gsnysroatts. Geljk M, Delbeke zeker. Hj leest vroegere gezegn van M. Delbeke voor dé schrk had van het eaporalsrac. Hen zjn Woes en Delbeke twee anl-mhtarsn. M IVoesJe.' Ik heb utlegüngen gegeven en gezegd dat k vertrouwen had n traktan. M.aïystnans.Waarorasmfajdannenwe forn? Spreker spot met hanlng van n mnsr. Bj zjne houdng nut men n n ftnn Mnrcuélc zjn De mnsr heeft eons gezegd dat zjn wensch was dat n persoonljken nslplcht zou ngevoerd worn. Is n werpen wensch nu veranrd n ze van forn Ant M. Delbeke vroeg n 902. n een artkel r «Mélropole» slechtng r omhenng, net moest vervangen worn. Hen zegt hj 't verkeer.gcneraal Brassne gng er van door met eer. Van'tlagln van es bat heb k gemeend dat kwes'e r forn verbonn was aan n persoonljkon nst. Men heeft ons recht verwen dal wj dremaal uwe slachtoffers geweest zjn door lw contngent smmen. De socalsn roepen ; Ja! ja Maar zonr persoonljken nslplch t hebt. gj van ons nets verwachn. Wj hebben dremaal uwc slachtoffers geweest, maar wllen dt net meer wezen en ook net meer uwe meplchgen. Onze formule s: Nels overbodgs voor 's lands verdo dgng, maar wel alles wat er toe noodg s. 'Zeer wel, bj lberalen). M. Bïnyssnnns hernnert werken r commsse van Daar s aangetoond dat er 3 duzend ma-nen ontbreken om bet leger samen s'ellen. Nu hebben wj maar cflekven on paper. Mnsr l-ousebant. o.s effecf s volledg. M. Blynans. Wj beweren het genovergesl. Mnsr Cousebant. Bewjs het! M. Bynxsns. 't Is aan u té bewjzen dat, het volledg s. Mnsr Conse^au. Gj kent er nets van. M. Bl«ys<Hans. Gj hebt het leger gesorganseerd, 't Is een noodlottg werk. Gezel Vanrv^Me. Rcht het net veel n, het ware gevaarljk. M. SlnysMans verdgt n persoonljken nstrdcht en valt M. Woes aan. j Öeze s; kwa geest en 'ls zjne schnlddat persoonljke nst net s ngercht. Spreker geeft een volledg ontwerp van hernrch'ng van het leger. M. Trooz heeft vroeger Ijpwezen dat semnarsn net bedregd wern. Mnsr Trooz. Deze gerustsllen woorn zjn gelogenstrnft door lnkerzj. Lees maar revoerng van- M. üupont n het Senaat. M. SWoes. Zjt gj dan net meer t'akkoord? En blok I M. BBnysmans. Wj spreken afzonrljk, zooals rechrzjrsl Spreker hernnert n bref s konngs van 894. De persoonljke nst gng bj hem vóór forn. M. Blrlon vraagt of lnkerzj geesljkhed zou vrjsllen. (Algemeen gelach). M. Blyamans. Wj zullen n godsnst eerbedgpn. S'elt gj n godsnst vóór landsverdgng. Dat s kwes. Het s n kos.van hun bloed dat onze varen belgsche onafhankeljkhed hebben veroverd. Gj laat armen alleen vechn voor hel varland. Spreker roept n bref n van belgsche ESfflsrasssaasassa" geesljkhed r gelegenhed van het TSjarg jubelfeést. De aartsh-sehop van Mechelen zeg dat elkeen bet bloed moest vel hebben voor zjn land. 'Gaat gj hoofn r kerk verloochenen? Wj zullen bel rechtvaardg prncep : persoonljken nstplcht, net verran, zooals gj het edt. "^P Wj nemen plechtge verbnns voor he! land. Nan 7uln wj forn smmen. M. BSoyos. En socalsn? M. nysbans. De socalsn zullen vrj beraadslagen, maar lberale parlj zal n persoonljken nst redn, 't s ons programma Mnsr Trooz. Nog eens, wat zeggen socalsn daarvan? Gezel ^'amserww. Lberalen en socalsn vormen twee partjen maar zj hebben verschene punn gemeen. (Bewegng.) M. Tblsaat. let s ljd dt tnsschengeval endgen. Hj verdgt amenmenn van M. Rnzelleen consoorn. Hj wjst op toegevngen r regoerng. De hersllng onzer eendracht maakt u woend. Wj zullen aan het land ceno ge matg oplossng geven. Er was een msverstand lusschen ons. De spreker toont houdng aan r lnke - zj n blok wl vormen. De zttng slut om 6 ure. w» Op le! lbcraav sapgleëtlabrïek Eïe Cereq en Cs Deze heeren zjn koppgs r stad. Net eens hebhen zj wllen onrhanlen met do werklen opslag vroegen. M. Lavean zelts, door wer tusschenkomst werklen meenn voldoenng krjgen, heeft nets bekomen. Men toon hem gwle loom-n?!) voor spoelmakers, S,t S fp. zonr ze van mnr dan 2 franken lan kennen en verklaar net meer kunnen geven. De stakers gngen om hun loon en hun werkboek was er bj. Nu tracht men zch op dt fabrek met onrkrupers redn. Dt zal echr net lukken! Gsr was er een gaan werken. Hj had op een halven dag 57 cenmen gewdmen en 's namddags trok hj er met een anre van door. Verschlügen staan nu aan dt werk let noot hebben gezen. Natuurljk, nu n tjd van stakng s alles goed. De stakers bljven eensgeznd en hen hebben zj een manfest aan dè fabreken verspred, waarn zj hunnen strjd lalen kennen en aankondgen dat zj met bussen aan fabreken zullen staan. En zeggen dat er onr ze slachtoffers menschen zjn dachn dat hun bloed «blauw» was. Zoo lberaal waren zj! ESIJ Sareltn s er geene veranrng. Het syndcaat r socalstsche Wevers heeft hem lan welen dat hj stakers kon verwttgen n Hand aan Hand wanneer hj met hen begeer spreken. Een jongen mocht daarop aan wevers komen verklaren dat zj mochn komen werken per mer en met n neuwen meesr. Nemand echr zet er naar om. «Ul flassc gerecht De Rechtbank van eersn aanleg heeft gsren utspraak gedaan n het proces gen onzen vrend Berghmans, sekretars r brusselsche vakbonn en een ntal anre werklen, betcht van overdng van het schandalg artkel 30 van het strafljk wetboek. De zoogezeg aanslag op vrjhed van arbed was gepleegd geduren hoenraakersstakng van februar laastlen, bj neer Valcke. Ondanks schoone pledoo van gezellen Moysmans en Van r Meeren werd Berghmans verooreld tot éen maand gevang en 50 fr, boet. Al anre betchn wern vrjgesproken. Wj keeren lar op ze schandalge veroorelng rug. BSe l rlsfó Ondanks het rugtrekken van mo van M. Beernaert, betreffen forn van Antwerpen, bljven er nog op rechrzj 2 tot 3 üamerlen het mnsreel ontwerp tot net urs zullen bekampen en er waarschjnljk zullen gen smmen. Het lot van M. Smet Nyer bljft dns altoos wankelend. -zm UfclfK;] Openbaar ; 2erw s Dat toestand van ons openbaar llüol'wijs net benjnswaardg s, kan nemand oocnenen, en snds twja jaren dat burgemeesr Moreau schepen van onrwjs speelt, s er zeker geene verberng gokoraon, nlegendöcl. Het doktrnar basunr dat her sert?oo lang aan 't bewnd s, heeft alljd-aan vooruzcht gemst en zoo komt hel dal naod^e lokalen on breken, In elke klasse van eersn en tween graad, vndt men een nnraun van 60 leerlngen. Sommge llen er 70, 80 en tot M. Hoe s bet mogeljk, n rgeljke omstandghen, dat onrwjzer goe utslagen bekpma? Er gaal geene raadsz'.tng over zonr dat socalstscne raadslen voorsllen neerleggen Zj hopen door werklen geholpen [om n toestand vorcrcn. Maar aljd worn en verklaren heeren wel tot bugen brengen. E.lbcfac ^eu SEbcrnlss Vele werkleé. n ze stakng belrokken, zjn n bet werkeloozefonds r lberale Concorda ngeschreven en leggen hervoor 0 cenmen per week ut. Dt fonds s pas 9 maann gestcht en toch zal hel aan stakers-len éón frank per dag belalen. De srtjd r werklen roet wel rechtvaardg zjo; as lberale leêren^ftófn-stèanea gen «&«ra<efabkann. Eens bewjs meer dat strjd gewettgd s, s het beslut om do stakers zondag met bon van Concorda lan rondgaan met btssen bj 000 len van hunnen rezgersclub. WerSlledc opent oogen! De heeren waargen gj nu strjdt zjn uwe utburs, nog slechr dan vele anren, en we weet wordt er morgen uwe sm nét voor gevraagd, TWEEDE* BRIEF Xos, hst labreh BBe'-Clereq Donrdag mddag kregen ver werkraenschen hunnen boek op dt fabrek net tot stakers behoorn, maar een gehuwn zoon, een gehuwn broer of zusr onr stakers leln. Wordt er her geen aanslag op vrybed van arbed gepleegd? Neen, omdat het rjke menschen zjn, net onr toepassng van art. 30 vallen. Om lot zulke laffe dan zjn toevlucht durven nemen, moet meer dan t klodman» zjn. stun zj gen onverschllghed van M Moreau en zjne handlangers, nataujk daarn door klerkale groep geholpen. Het goldt toch maar belangen r werkerswnren, want zonen r bourgeose gaan naar betalen scholen van Brussel of van St-Glls. en do heeren vragen nets ber dan arbersbevolkng n onwendhed lan om ze onr hun bedwang kunnen houn. Snds 3 jaren s er een grond gekocht n Elostraat en een anre snds 2 jaren n Veeartsenstraat, om er scholen op boun, en tot nu toe heeft men nog geenen ljd gevon n om aan helopmaken r plans begmen. En zoo gaat het n alles wat ons openbaar onrwjs betreft.,,, Dat werkledan hel goe overnken. Het ecngstc mdl om verbelerng bekomen, s van bnnen twee jaren afgevaardgn van twee behoudsgezn burgerpartjen van hel gemeenhus weg kegelen en ze door vergenwoordgers r Werklctnpartj vervangen. Sl Met eene hardnekkge en onafgebrokene propaganda zal men zekerljk n utslag bekomen. ttp'orp Al goe soldan van 't Sas en van Veewey, worn verzocht zondag aanstaan, om 4 ure namddag, vergaren bj Arnold Van Plas, Bergschen senweg, om over to gaan tot hernrchtng van eenen Wjkclub., Gezel Pharazjn zaler eene voordracht geven over : Het nut en rot r Wtjlcaus. Melekmans zal nsgeljks het woord voeren. f»osi Da Poll voor het aandun r umddalen r Werklenpartj n Wetgeven kezng van 906, zal plaats grjpen bj tsug Evrard, BScr^scJca sehwcgj 453, n zardag 2cember, van 7 tot 0 u. 's avonds; n zondag 3, van 0 tot lure s mddags, en a maandag, van G tot 9 ure 's avonds. Al andcrlechtscho len r Partj moett komen snmenj om aan onze genstrevers ta bewjzen dat zj net onverscnllg bljven aan keus van onze kanddan. F. PH. P. S, Nu verkoop van Voorut besndg Anecht s ngercht, hopen wj dat alu partjgonoon er zullen aan houn ook besndge lezers worn,, m-ïlj II f-l SeSouwbnrg a Proletaar» Zondag 3 cember, om 7 ure, opvoerng va» ^Kcvolse» r g^rokensuhnp, drama n dr6 bedrjven door Prosper Van Langendonck ea, aese Utvaart, geprmeerd klucutspel n één bedrjf door I). Speelnans. v'l In«De Volkswl» gaven wj een korn n-j houd van het drama, dat vroeger reeds met', veel bjval s gespeeld. let bljspel s bjna n alle vlaamsche sn j gespeeld geworn en zal zeker ook met plezer door leuvensche tooneellefhebbers wllen gekend zjn. Het s plcht voor vrenn onze gezellen; tooneellefhebbers van ( Excelsor «sunen, door hunne vertoonng bj wouen, waarover zj zullen vren zjn, Inüoraprjs : 0,30 fr. pe' persoon. Knren worn net toegelan. ^xchsclukluhig. Over n voerman, do gevonn s op n senweg tussenen Herent en Veltnem, zjn nog! geene jus bewjzen, kunnen lan veron- üersln of men her voor eene msdaad of voor een ongeluk slaat. g&selne «eve. Bj ecnen drogst r DcsUclstraat werd men gewaar dat er n n aatsn tjd gestolen werdc. Vermoens velen op eenen jongen van 4 jaren, 3^4 maal daags kwam koopen. Iemand van n huze zal op loer achtop n toog, legen dat hj rug kwam, wat net lang duur, maar nu vergezeld van een kanaraadje van 0 jaren Hj stool een pak chocola en gaf het aan n klene er me wagcp. De be knapen zjn door poüce onrvraagd. Ours, past op 't gezelschap uwer knren! UI a^^a IELIM VerSvouag. Maandag aanstaando geeft Tooneel-'. maatschapp'j Jong maar noedj een praclu j TooneJ'eest, nn Stadssclouwburg. Wo Kan, ga er heen, bj zal zjn avoul net besla- j gen. Ook daarme sunt ndn eene maat-j schappj welke nets anrs verlangt dau stukken op voeren welke tot oalvoog-; dng van let volk strekken. SleaabcwvrkersbeSaa^eM Maandag aanstaan 4 December om o uren 's avonds, Grooto Meelng, a let Brouwersluüs, Graanmarkt Meoelen., Sprekers ; Jan Barls, voorztr van a k', O. O.,. Longvllo schrjver r Regonale Fera. Onrwerp : Nut r Vakvereenng, toastand r metaalbewerkers. MaDen op post! Geea enkele metaalbewerker van Mechelen raag afwezg zjn. n Or±J IM "J. HOND-BHANUöllGHlEU. Donrdag avond s een begn van brand ontstaan bj M. Ronse, behanger, Den* rmondschen senweg; hond had eene brann patroollara omgeavot» pen. Eene hoeveelhed behangpaper s n brand gekomen. De pompers hebben n brand a eenge oogenblkken gebluscht. ONTREDDERD'..De nerland sehe stoomboot «Jenny», van Wyborg naar Gent, s Gothemburg bnnenge' varen met ontredr raachenen ea verj aan schroef; een geel l storm weggeslaïekladng s door gen. F-OILLETCN VAN 2 DECEMBER '35 ÜAR OCT nunscb TAS ; - Madame Vcturnen zag haar soms pare vensr voorbjgaan, en merk aood op van «dat -wezen», het welk zü Mver op hare plaats gebracht had»,en '.wensch er zch geluk me. t)e slech.menschen hebben een vreeseljk geluk f De overmatge arbed put Fantnr ut, en droge kuch, welke zj reed? had, nam toe. Dkwjls zeg zj tot,haar buurvrouw Marguertha: t Voel eens hoe heet mjne hann zjn? 's Morgens echr, wanneer zj' me' öen oun gebroken kam, haar fraa ; haar, dat als vlokkge zj golf, n lar streek, had zj een oogenöuk-, gelukkge coquere.. r^-fe?c4 X VERDERE GEVOLGEN jèf - Zj was gen het en van n wnr,au fabrek ontslagen; zomer gng woorbj, maar wnr kwam rug, Kor dagen, mnr werk. Des wnrs, geene warm, geen leht, geen namd dag, avond srrenst aan n morgen. mst, schemerng, het vensr s dof, het geeft geen helr lcht. De lucht komt als door eene kelrluk. De geheelen dag s een kelr. De zon geljkt eene belares. Een akelg jaargetj I De wnr veranrt het war s hemels en het hart r menschen n sen. Fantn'e schulschers kweln haar. Zj vern weng. Hare schuln waren toegenomen. De Thénarr's, slecht betaald wern, schreven haar elk oogenblk breven, wer nhoud haar ed vertwjfelen en wer post haar runeer. Eenmaal schreven zj haar, dat hare klene Coset n ze kou scher geheel naakt was, dat zj een wollen onrrokje noodg had en moer hervoor n mns n frank moest zenn. Zj ontvng n bref, en frommel hem n ganschen dag n hann. Des avonds gng zj naar eene kappe, aan n hoek r straat woon, en nam n kam ut haar haar. De prachtge blon lokken velen haar nu tot op heupen. Welk fraa haar,! rep kapper. Hoeveel^wlt gj er mj voor geven? vroeg zj. Ten frank, Snjd dan r.--ar af. Zj. kocht een g^lred onrrokje en zond het aan Thénarr's. Dat onrrchje maak Thénarrs verwoed. Zj wln geld hebben. Het rokje gaven zj aan Eponne. De leeuwerk moest bbberen als vroeger. Pantne dacht: l.i.jn knd ljdt geene kou meer. Ik heb het van mjn haar gekleed. Zj zet eene muts p^ dat kye geschoren krun bek^ en waarme zj nog schoon was. In Fanlne's kart woel 'echr een somber gevoel. Toen zj zag, dat zj zch net meer kon kappen,begon zj alles wat haar omgaf han. Lang had zj achtng welke allen var Ilalene toedroegen, geeld: doch, daar zj gedurg lot zchzelven zeg, dat hj haar had weggezonn en dat hj oorzaak van haar ongeluk was,.begon zj ook hem, bo venal hem, han. Wanneer zj dt fabrek voorbjgng, n uren dat werklen aan ds ur stonn, ed zj moe om glmlachen en zngen. Eene ou werksr, haar eens op ze wjze zag lachen en zngen, zeg : Met dt mesje zal het nog eenf slecht afloopen. Zj nam een mnnaar, n eersn n besn, een man n zj net bemn, ut trotseerg en met woe n het hart. Het was een ellenlng, een soort van straatmuzekkant, een ledglooper, haar sloeg, en haar verlet zooals zj hem genomen had, met afkeer. Zj aanbad haar knd. Hoe per zj zonk, hoe somberr alles om haar werd, zooveel schtrenr werd klene engel n ha.' hart. Zj zeg bj zch zelve: Wanneer k rjk ben, zal k mjae Coset bj mj hebben; en zj glmlach. De l^oesl verlet haar nat meer en ekenen van toenemen zwak openbaarn zch. narr een bref van n volgenn houd: «Gosetto lgt aan eene her beer ehen zek; men noemt ze g rslkcorts. Zj verescht dure drankds en gtneesmddölen, en wj hebben geen geld om ze betalen. Zoo ge ons nu un nen acht dagen geen veertg Irank üeudl, s l.:l mesje dood.» Zj begon lu lachen en ^eg tot hare oudo buurvrouw: De menschen zjn wel heel vr^ ljk! Veertg frank I net meer! dal zjn twee goun Napoleons? Hoe meenen zj da, k daar aan zal komen? De boeren zjn toch dom. Zj gng echr naar een vallcht bj do trap en herlas n bref. Toen gng zj trap af, en sprngen en lachen lep zj naar bun. Iemand haar onl.loet vroeg : Wat hebt ge, dat ge zoo vroo';,. zjt? Zj antwoord: Menschen van bun hebben mj ee^e aardge domhed geschreven. Z.; vragen mj veertg frank! De domme boeren. Toen zj het marktplen overgng, zag zj eene mengr menschen om een tug van zonrlngen vorm staan, op hetwelk een man n het rood gekleed stond schreeuwen en oreercu. Hel was een rondrezen tanndokler on kezentrekker, aan het publek geheele gebtn, tandpoers en tnctutn koop bood, Fantne meng zch n n groep Op zekeren dag CBtxng zj,yan Th' placht» ov<aals andoren^ om ze too nj spraak, «*e beurlngs tot het gemeen en tot Ifet meer fatsoenljk publek gercht was. De tanntrekker zag het schoone lachen mesje, en lep haar eensklaps toe: Gj hebt fraae lann, leve med, dl; daar lacht. Zoo ge mj uwe tann wlt verkoopen, geef k u voor er eengoun Napoleon. Welke meent ge? vroeg Fantne. -j De be hoven-voortann, antwoord kezentrekker. Wel foe I rep Fantne. Twee goun NapoleoRS,mompel eene ou vrouw zonr tann. De med s waarljk gelukkg. Fatne lep heen en stop hare ooren, o.m schorre sm van n man net hooren, haar narep:. Benk u, lef knd, twee goun Napoleons. Men kan ze gebruken. Zoo ge lust hebt, kom van avond n CJ Lefberg «Het Zlveren Schp», waar ge mj vnn kunt. Fantne kwam geheel verstoord hus &.\ verhaal d& zaak r.an goe buur vronw Margartha: Kunt ge zoo ets begrjpen? Is he net een afschuweljken kerel? Hoe kan men zulke len c'^or het land lan trekken! Mjne twee voortann wllen uttrekken! k zou er verschrkkeljk utzen! het haar pfomx wer aan, maar taadon I O, gedrocht^ljke koré! k zou lsver ut vjf verpng op straat sprngen Hj zeg nj, dat hj van avond n «Het Zlveren: \ Schp» zou z n. - 'w--4* marlaezelï

12 '"ta- l'ele nken dat het.< OLISïClfK^.-tj *8 wers geslon s, nu dat s Yerkeerd. Meo janvaardt er seds koslgaogers. : ffpf en A OMPMALEM zün er tll'd" verkrjgbaar, \..' : oor werklen worn er blzoütlere^u- ssl^e voorwaarn «;eaakt.,5 Partjgeooon, waoöeer ge naar Oosle.l koïl, neeot er uw nlrek, ales s er krab»^* en eetwaren van bes loedanghed e aawaardt TOOr 0 e? e ceyü m mapö zyen open P ï6n van 0 \ m J* van 32 tot 8 mm 's avonds, ZOIf&G 3 ltctt, r pepnttl van rê 't klen, prjs 250fr.,koopwaren volgens wl Joor ren van zekje.»»ke vaa wljsea en aan prjs van faktuur. ~ L. KAYENBERGB, St-Aseelesraat, 2 (hoek r Wjngaardstraat ü.'csreü, n volkrjke buurt, mot verkoop n en Peks llarng. 'P ^%gl? ldl JH ^^ s^^^^^^^^^s L 3 FEELGOE], l^^ejft X>^TSr SO J-A.3a33sr SXJOOES l I I Nrarstgp, rp'ljkn personen, met ^» l r^^^^^^m, «emakkeljk bljwcrl ccnge fnuken fer week j Q 'Hslïll'lsS'^^' vwlen raeer vernen, fcrjven S. L., Antwerpen-Mdnsla. Inspecur s'el op loogtc van H, vak. ^SEtseïSE=2S=3ff ï?3r^ïeïl^üsï3 een -cub keltsnsskcn met goulen mcdal Ion en twee bjhanfrsels. Ooe heloonng aan we het lerurbrengt KONlXüSTRA-\l. 6 Htrn lm I 6 'Fmrr^r SOlflBMlS IR RU ll» & l frimswr WSEOSLK wordt aangenomen Overnemng; van alcsung van ^Scre voor vqf jnen S,5 per maand. ' ; KOOPT ALLES ' MESzeBsae entoor-gje' Ssocst Meonn Mlskoest enz. Prjs fr..50 per doos ïe bekomen n alle goe apotheken. Agaseee DesotMer - J. MEYNSBRUGHEN, apotheker Lessen. f 4!» JL IPIPfWflS?!! Düsrsr rumu mm mmmu Kractts* s H' II U ^V*^ hers'ers van et bloed, -vaornonen «j alle bloed- p Lff«,llj^U^^^g gebrek, bestrja z\} do onregelmatghed r B ^^^^^^^^^^H Eaandstonn, genezen»j alle walea da vere^- M "^Skt^cr^^orW^Ssxmös&e, als duzelng, oortutan,hartkoppen, maagplja, «ns. Par êss: 8 (f. k mmm m Asotssok öolsos. BMsalx.OMM tósa poslaaatot saa S,0 ff. tm» n alle apdtl.fsehl let hanst. MUHI, ta tótool ^ fetkrt geartkl. SelgeHtk» &«fflt«da dan J 6. wtkmkotfft, msms Alvorens zch eene SPREEKMAGHIEN aan schaffen, ga3l eerst öramophone hooren, dë eengs en ech /luncrlkaansehe sssuehesa «Edson», 't s zeggen, volmaakstc en machtgs r spreekmachenen. GROOTE KEUS VAN öïn mmm\ van o tot 73 fr. ORGBLS met zwong lllesroozei wx EGjïen (afómjk) f LANGE MUNT,46. GENT ï Ms3 gslsst zet mat rsparaêa r lestraffena a baze gttcom. Het hus verkoopt geene Mtsebe voortbrengselen p fq uo jat aanjek.adld fll l ISM ra" all MÖ'rSCIfS'rtÊlÈJEB: Schrjft naar J/, Escóujlare, apoleker Espla 9, Ath, en grats, mchtvr^, aalt gj eenèprorfdobsöntyahgenntóm^- -; :- - PÖE[ÉR & C^B^NËSGOUFLAïR rergereldvaïtsbjkècertfcan van genezngen Fl aèm m Depot n alle apotheken. Eseht- hst merk (Qjen kerl, be eeng fch. Te Gent apotj«er tsa S'«6sr, BSap^sraat esa overal. Kruk.-uta, E. Staumas, St Jacohsneuwslr, a (J^"- Hfg.Vt* W r\^0 T%Tl^l"T^r^ want M - ^.4. [T tm ^.T % 7e (egemvoardg geenen hanl op groon voet doe, kan sg;&&0kj& 3Q.l:00^033. tn 't grw* foeïïj ze Iwopen hunne varen n zooats Desneux ze reeds aan zjne kalann ïmn geven, geen wonr dus dat nu en dan zefs kleermakers aan éaïage van Besneux slaan zen en zeggen : ItL^StlLI; lljj ll.o"t; 3 tvlj moen het zelf zooveel n belalen. X-^oc o,l bren wnkels van Besneux^zch u!t % hoe^xksl^&s^^ la.. ^^TOl^kOO^t: ^003 &^ ^ het kan geven. Er z-vt thzen tvmler nog "SXl^&l? van hem gwproken worn want alles zal nog goedkooper staan dan vroeger. Ze maar eens naar zjne MAN^ARBESSUS en'damemcabans en gj zult -feoltl. B-t^^ïl.. We vnj s van me zjn geld n hand koopen tvaar hj wl, gaat bj Desneux het zal het meest* prüfft zjn, nwn wordt er vrenljk bend en men vndt er altjd zjn geref. eqta JDIJU «8' a ï lyfe^ss&s ADRESSEN DER HULPHUIZEN GENT, 7 huzen. Iflv /EN, hoek r Graanmarkt en O. L, X r rouwensraat.^- WVEM, ïaamschestraat, 55. 'RVGGE, St-Iacöbslraat, ^7, hoek van 't Palmstraatje. If ^ OOSTENDE, hoek r St-Sebaslaan- en ChrhtnesraaL TIM ENEN^WoUemarkt, 25, hj m EoemarkL rechtover kerk, ANTIWERPEN, 'ïlf, Garnotstraaty GarnotstraaS* I4;9, 49.*' v Brussel, Ghaussée Èlons, ^^-M-Chamsée Nnove,' S&, - LUIK, rue ^-Leon^rd, J^5Q.,^ l» l^m4s t Ankerstraat op mn hoek. AUBENAEMBE, Neerslraat, %%

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^ LOVE Snel n shape PER ELS Ljkt jouw fguur op een appel, peer, potlood of zandloper? Kes de work-out de past bj jouw lchaamsvormen en je zull zen: je slhouet wordt nóg gestroomljnder. \ Zou je wel een strakker

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

Orgaan der Befgische Werkliedenpariij. Verschijnende alie dagen.

Orgaan der Befgische Werkliedenpariij. Verschijnende alie dagen. [«MMM^gJaj ^ j_ xj^^rttr«rrtttr--n n--~-~l^- Prjs per nummer: voor Belgë 5ê oeamon, voor dca Vreomda 5 cönmon coï SdacSs ^It At^jssa'ssl ^44 ^HJsa^ «5 Jassraas- I *t BED ACTIE Heogpoorl, 29, GEUT f Ongeekendo

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Psalm 2 vers 7 Schriftlezing Johannes 8:30-59 (Liedboek) Gezang 470 vers 1 t/m 4 Psalm 9 vers 9 en 10 Psalm 9 vers 11, 12, 14 en 20 Gezang 305 vers 1 en

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gsteren gedaan? Basswoorden: 1 Wat hoort bj elaar? Kes bj el plaatje de juste test geegd, gegaan, A B C D 1 Je hebt toch t geegd! 2 Hj heeft naar een Nederlandse specaltet gevraagd Gee toersten!

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Van wijlen Willem van den Berg Jz Geboren 10 september 1839 Overleden 11 februari 1914 In leven gewoond hebbende te Terheijde aan

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Oorlogsslachtoffers 1944-2014 > repatriëring van displaced persons (DP s) > directe hulp > vergoeding Leuven, herfst 1914 Wet 10/6/1919 Art. 2 invaliditeit 100%

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid Informae van uw gemeene laazones & ulaaregels Hondenpoepbeled Honden zjn voor veel mensen gelefde husderen. Hondenpoep daarenegen s een groe ergerns van veel nwoners van Capelle aan den IJssel. Daarom

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A.

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A. Ps. 22 (21), 23-24.26-27.28.31.32 c Œ V.: Wan-neer de A.: Wan-neer de V.: Zult Gi ge - af - leg - gen Troos- ter Troos - ter o - ver tui. Mi.. komt. komt, ge - nis Ó W W W ( W W U Naam zal ik verheerliken

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren.

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren. Dit erk uit de einkel van Bureau Mamre / Mamre Liturgie etret een legale donload voor eigen geruik Voor dit estand zin de auteursrechten etaald Ga met dit estand dus zorgvuldig om; gee het estand dus niet

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

BELGISCHE ^f/f, UITGAVE /"O.ÓO

BELGISCHE ^f/f, UITGAVE /O.ÓO ' -. '^, J ;, ' \ -. ' 1.. ', ' r-^.f^j.,., ' ; ; ', ^. BELGISCHE ^f/f, UITGAVE /"O.ÓO -,' _. - ^BMH«aBHM-MMMM! CATO GULP een onzer meest bekende voordrachtskunstenaressen, de n ons geheele land n de eerste

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache

Onder verwijzing laritsteli jk naar Uw nevensver- meld bericht van kennisneming en doorzending heb ik de. van mijn Ambtgenoot van Baitenlandache I I A F S C H R I F T. DEPBRTEbZNT VAN JUSTITIE. Afdeelng 2 A. s-gravenhage, den 23 Jun 1926. No.1498 Gehem. ( F.44). --------------- Bercht op schrjven vm.n 29 Maart 1926, betreffende : communsme n Zweden.-

Nadere informatie

Thema: Voor jong en oud. 24 september uur. Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl

Thema: Voor jong en oud. 24 september uur. Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl 24 september 2017 18.00 uur Thema: Voor jong en oud Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl Organist: Bastiaan van der Pijl Verbindende teksten: Johan Crezee Inleidend orgelspel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

Sociaal politiek Overzicht

Sociaal politiek Overzicht f* 93e jaar ^ 316 4* ** W lmhnvmöb! Prjs per aunnor: voor Belgë < eeumtb,?oor den Vreemde 5 cenmen HMhM aaas ^^tham*êmma,m*v,rs!*a: Teleloon Ked 24? Adm 244, IVoensdag- IS I^oveuber 1;>^" SBSK REDACTIE

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Opgaan der Bêfgkche Werkh'edenpartïj. Verschijnende affe dagen.

Opgaan der Bêfgkche Werkh'edenpartïj. Verschijnende affe dagen. «CENTtEUJttK PER WBJMMESï '-r'^^'^^t^' >;atot< V'"-'1tyrT Jj *vïïtff'n jüpba donrdag St Jun tnn REDACT ES ^je>29:aïtr.s''gsa.xeb' hooapoort, 29, SENT Ongeekd brfev wo n net opgom. Berchn over werkstak.

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden

Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden Liturgie Zondag morgen 24 april 2016. Ds. Karels. Westerkerk Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 12-34 Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden Ps. 100 : 1 en 2 OB 1. Juich aarde,

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

De spreeuw en de musch

De spreeuw en de musch De spreeuw en de musch Een boek voor een kind dat al leest W. Haanstra bron. Mej. L. Hardenberg, Leiden 1890-1900 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/haan040spre01_01/colofon.php 2011 dbnl

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Liedbundel voor kinderevangelisatie Melodieën Bijbelteksten en samenstelling liederen: A.M. Brouwer- Karels Harmonisaties:

Nadere informatie

Hoe gaat het? Zet de volgende uitdrukkingen in de juiste volgorde (positief negatief). Het gaat wel. 2 Luisteren

Hoe gaat het? Zet de volgende uitdrukkingen in de juiste volgorde (positief negatief). Het gaat wel. 2 Luisteren . k Hoe gaat het? Basswoorden: hoe het met emand gaat 1 Antwoorden op de vraag: Hoe gaat het met u/je? Zet de volgende utdrukkngen n de juste volgorde (postef negatef). postef Het gaat wel. negatef Utstekend.,

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Ria Massy. De taart van Tamid

Ria Massy. De taart van Tamid DE TAART VAN TAMID Ria Massy De taart van Tamid De taart van Tamid 1 Hallo broer! Hallo Aziz! roept Tamid. Zijn hart klopt blij. Aziz belt niet zo dikwijls. Hij woont nog in Syrië. Bellen is moeilijk in

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie