De kracht zit in de aandacht!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kracht zit in de aandacht!"

Transcriptie

1 De kracht zit in de aandacht! Bevindingen van de Informatieve en Signalerende Huisbezoeken 75-plussers Gemeente Goes

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Doel 5 Informeren, signaleren 6 Goes Centrum 8 Goes-Oost 10 Goes-West 12 Goes-Zuid 14 Kloetinge & Oostmolenpark 16 Noordhoek 18 Goese Polder 20 s-heer Hendrikskinderen 22 Overzuid & Ouverture 24 Goese Meer 26 Wilhelminadorp 28 s-heer Arendskerke 30 Kattendijke 32 Wolphaartsdijk 34 Dankwoord 36 Aantallen 37 Hoe nu verder? 38 2 de kracht zit in de aandacht!

3 de kracht zit in de aandacht! Colofon De kracht zit in de aandacht, juni 2014 een uitgave van Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) Samenstelling: Ronald Masclé Vormgeving: Marjo de Goffau-Griep Foto s: Shutterstock en SMWO Zonder toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om deze uitgave te vermenigvuldigen. Aan de gegevens uit deze uitgave kunnen rechten worden ontleend. 3

4 Voorwoord Het Informatief en Signalerend Huisbezoek 75-plussers in de gemeente Goes is voltooid. Sinds de start in 2007 zijn plussers persoonlijk thuis bezocht door de vrijwillige ouderenadviseurs. De persoonlijke aandacht die de senioren kregen is mede het succes van dit project geworden. De 75-plussers hebben veel informatie en adviezen gekregen over allerhande onderwerpen, in het bijzonder over (gemeentelijke) regelingen en organisaties waar ze een beroep op kunnen doen. Maar deze senioren hebben ons ook inzicht gegeven over hoe zij leven, wat hen bezig houdt en hoe zij hun leven willen invullen. Duidelijk is dat de 75-plusser niet bestaat. Iedere 75-plusser heeft zijn eigen verhaal. Vele ouderen voelen zich niet gebrekkig of eenzaam. Naast het beroep dat zij doen op de samenleving, willen zij daar ook nog een rol in vervullen. Het is de uitdaging om niet alleen uit te gaan van de kwetsbaarheid van ouderen, maar ook van de kracht en de kennis die zij bezitten. 4 De bevindingen van de huisbezoeken zijn een goede aanvulling op de wijk- en dorpsplannen die in de gemeente Goes worden ontwikkeld. Diverse bewonersgroepen hebben al aangegeven met belangstelling uit te kijken naar dit verslag. Het Informatief en Signalerend Huisbezoek 75-plussers is een goed voorbeeld van de werkwijze van SMWO. Met beperkte inzet van beroepsmatige ondersteuning wordt met de inzet van gemotiveerde vrijwilligers een groot aantal mensen bereikt. Een werkwijze die de komende jaren wordt uitgebreid. Alleen op deze manier kunnen we met elkaar zorgen voor een goede sociale infrastructuur tegen beheersbare kosten. Door informele en formele zorg te koppelen wordt gebruik gemaakt van de eigen kracht van de samenleving. SMWO faciliteert en ondersteunt deze ontwikkeling. Ik hoop dat u met belangstelling kennis neemt van dit verslag. Marja Noordhoek, directeur SMWO de kracht zit in de aandacht!

5 de kracht zit in de aandacht! Inleiding Voor u liggen de bevindingen van het project Informatief en Signalerend Huisbezoek wat het SMWO in opdracht van de gemeente Goes heeft uitgevoerd. In navolging van omliggende gemeenten en voorbeelden elders in het land heeft SMWO in 2007 plannen ontwikkeld en is in 2008 een proefproject Informatief en Signalerend Huisbezoek 75-plus in de wijk Goes-Zuid gestart. Achtergrond om met dit project van start te gaan was de veronderstelling dat in onze kennis- en informatiemaatschappij het vinden en verwerken van informatie gemakkelijker gaat maar evenzogoed ingewikkelder is geworden. Met name mensen van 75 jaar en ouder worden aangemerkt als meest kwetsbaar. Indicatoren voor kwetsbaarheid zijn inkomensniveau (klein inkomen/pensioen), sociaal netwerk (vaker alleenstaand, kleiner wordende sociale kring), gezondheid (problemen hiermee, verminderde mobiliteit) en mentaliteit (vooroorlogse senior is minder gewend te vragen/eisen en is daardoor anders dan de na-oorlogse senior). Deze indicatoren komen ook in combinatie met elkaar voor en zorgen ervoor dat de kwetsbare positie nog eens versterkt wordt door het ontbreken van voldoende informatie en ondersteuning over regelingen en voorzieningen. 5 Ook het ouderenwerk merkt in haar werkveld dat de 75-plussers behoren tot de groep mensen voor wie informatie ingewikkeld kan zijn. Zij zijn soms onvoldoende op de hoogte van het aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn en de nieuwe werkwijzen als gevolg van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bij toeval worden soms schrijnende situaties ontdekt en krijgen we vermoedens van en signalen over eenzaamheid, armoede en ouderenmishandeling. Het proefproject bleek aan te slaan; de respons was zo n 60%. Vooral de aandacht, de tijd die de vrijwilliger nam om in gesprek te gaan werd hoog gewaardeerd. Naar aanleiding van de resultaten is het project als reguliere activiteit opgenomen in de werkafspraken tussen SMWO en de gemeente Goes. Dit verslag geeft u per dorp of wijk een indruk van welke items, opmerkingen of cijfers die eruit sprongen en welke thema s van belang zijn voor zelfstandig wonende ouderen. De tabellen met percentages per dorp of wijk en de uitkomsten van de vragen over eenzaamheid kunt u raadplegen op de websites of

6 Doel Het doel van het project is om zoveel mogelijk zelfstandig wonende 75-plussers in de gemeente Goes te bezoeken en met hen in gesprek te gaan. Ouderen vinden vaak moeilijk zelfstandig de weg naar instanties en informatie. Regelingen op het gebied van vervoer of huishoudelijke hulp veranderen geregeld en veel informatie wordt grotendeels op websites aangeboden. Ook van de regelingen van de gemeente Goes is men niet altijd goed op de hoogte, waardoor geld en mogelijkheden onbenut blijven. Verder probeert het huisbezoek ook eenzaamheid van ouderen in kaart te brengen. Met het project Informatief en Signalerend Huisbezoek worden 75-plussers beter en directer geïnformeerd. Daarnaast weten we inmiddels uit ervaring dat men een bezoek/ gesprek op prijs stelt. De medewerkers De huisbezoeken werden uitgevoerd door een groep van gemiddeld 9 vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben allen een opleiding tot vrijwillig ouderenadviseur gevolgd en/of zijn door voorgaande werk- en levenservaring hiervoor geschikt bevonden. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin een bepaald thema aan de orde komt en waarbij ruimte is om ervaringen uit te wisselen. De coördinatie van het project is in handen van een beroepskracht van SMWO die wordt bijgestaan door een stagiair. Werkwijze Alle 75 plussers in een vooraf geselecteerde wijk of dorp krijgen een brief van de gemeente Goes waarin aangekondigd wordt dat zij benaderd zullen worden door een vrijwillig ouderenadviseur. Een vrijwillig ouderenadviseur maakt, als de oudere daar prijs op stelt een afspraak bij de oudere thuis en neemt aan de hand van een vragenlijst allerlei zaken rondom wonen, zorg, 6 welzijn en financiën door. Aan de orde komen bijvoorbeeld de mogelijkheden voor vervoer, huur- of zorgtoeslag, ondersteuning bij de administratie en de behoefte aan contact en het deelnemen aan activiteiten thuis of in de omgeving. De opzet van de bezoeken en de vragen maken het mogelijk om ouderen te informeren en gegevens te verzamelen over de doelgroep. Door het huisbezoek wordt een beeld verkregen van de bekendheid met en gebruik van allerlei regelingen en voorzieningen door deze senioren. Ook geeft het inzicht in hun wensen en behoeften. Database Vrijwilligers voeren na hun bezoek de gegeven antwoorden geanonimiseerd- in in een database. Daarnaast worden bevindingen besproken met de coördinator. Deze database moet niet gezien worden als de resultaten van een onderzoek. Daarvoor is de geregeld uitgevoerde ouderenmonitor van de GGD meer geëigend. Wel geven de bevindingen een inkijkje in verschillen tussen wijken en/of kernen en het geeft opstapjes om met elkaar over zaken in gesprek te gaan. Een vervolg Wanneer er na afloop van het huisbezoek nog vragen zijn dan worden die met toestemming van de oudere doorgegeven aan het ouderenwerk van SMWO. Het ouderenwerk zorgt voor de aanvullende informatie of bemiddelt mensen naar bijvoorbeeld het WMO-loket, vrijwilligersdiensten of bezoekvrijwilligers. In een enkel geval wordt ook in overleg met de oudere het maatschappelijk werk ingeschakeld. Heeft men opmerkingen of klachten over huis en omgeving dan wordt geadviseerd deze door te gegeven aan de gemeente Goes of de woningcorporatie. de kracht zit in de aandacht!

7 de kracht zit in de aandacht! Informeren, signaleren & tevredenheid Zowel informeren als het signaleren waren hoofddoelstellingen van dit project. Follow up Naast dat er veel informatie tijdens het gesprek gegeven werd gebeurde het dat een follow up noodzakelijk was. Deze opvolging, die uitgevoerd werd door de beroepskracht of stagiair, kon bijvoorbeeld bestaan uit het nazenden of brengen van extra 7 informatie, het aanmelden voor de rijvaardigheidstraining voor senioren, het in contact brengen met het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk tot het aanmelden voor professionele hulp. Daarnaast werd tijdens het gesprek, naast de Zilveren Gids het visitekaartje met de contactgegevens van de ouderenwerker van SMWO achtergelaten. De ouderenwerker kreeg in vervolg hierop regelmatig vragen. In onderstaande tabel een overzicht van het aantal follow ups na de huisbezoeken. Wijk / dorp Aantal bezoeken Aantal follow-ups Goes Centrum Goes-Oost Goes-West Goes-Zuid Kloetinge & Oostmolenpark Noordhoek 47 7 Goese Polder s-heer Hendrikskinderen 43 9 Overzuid & Ouverture 56 1 Goese Meer 33 5 Wilhelminadorp 31 9 s-heer Arendskerke 70 4 Kattendijke 12 5 Wolphaartsdijk Totaal = 13%

8 Eenzaamheid Naast het informeren over allerhande zaken kon de vrijwillig ouderenadviseur allerlei zaken opmerken (signaleren) en ter sprake brengen, bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Of dat iemand al dan niet goed in het vel zat kon ook boven tafel komen. Als leidraad voor het gesprek werd door de vrijwillig ouderenadviseurs een vragenlijst gebruikt. De bezochte oudere kreeg de volgende stellingen voorgelegd: Ik mis een goede vriend of vriendin Er is altijd wel iemand waarmee ik met mijn dagelijkse problemen terecht kan Ik ervaar een leegte om mij heen Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen Ik mis gezelligheid om mij heen Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt Ik heb mensen op wie ik volledig kan vertrouwen Er zijn mensen met wie ik me nauw verbonden voel Ik mis mensen om mij heen Ik voel me in de steek gelaten Wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik bij mijn vrienden/ familie terecht. De antwoordmogelijkheden waren Ja, meestal, neutraal, soms of nee 8 Deze stellingen zijn een onderdeel van een test, ontwikkeld door de psychologen Gierveld en De Jong en geven een indicatie omtrent het ervaren van eenzaamheid. Ondanks dat een aantal vrijwilligers aangaf het soms moeilijk te vinden deze confronterende vraag te stellen is dat toch gebeurd. De uitkomst is, en deze strookt met uitkomsten van bijvoorbeeld de Zeeuwse GGD-ouderenmonitor, en landelijke cijfers, dat ruim 10% van de 75 plussers zich regelmatig eenzaam en alleen voelt. Opvallend in deze is dat de dorpen en kleine wijken lager scoren dan de Goese Polder en het Centrum en dat de hoogste scores in de Goese Meer zijn De bijbehorende tabellen zijn op de website te raadplegen. Tevredenheid De waardering voor het bezoek was in nagenoeg alle gevallen bijzonder groot. De ouderenadviseurs ervaarden een veel vertrouwen en de openheid bij de bezochte ouderen. Enkele uitspraken: Heel aardig en nuttig dat dit huisbezoek wordt gedaan Ik bespreek met u meer dan met mijn eigen kinderen de kracht zit in de aandacht!

9 g o e s-centrum Aantal 75-plussers: 194 Vrouwen: 125 Mannen: 69 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in deze wijk. 19 mensen voelen zich wel eens onveilig. Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : plussers : 2 Opvallend 46% geeft aan wel eens gevallen te zijn in huis. 67% maaakt gebruik van huishoudelijke hulp 9

10 Heeft het geregend, dan is de Markt erg glad. De kinderkopjes zijn lastig voor scootmobielen. Huisvesting Over het algemeen is men tevreden over de huisvesting. Wel zijn er opmerkingen dat er geen vuilcontainer, pinautomaat of brievenbus in de buurt te vinden is. De ouderen die ingeschreven staan voor een andere woning, willen graag gelijkvloers wonen. Compliment aan de gemeente. Doet veel voor de ouderen. Wonen 53% woont al gelijkvloers in een appartement. 80% woont al meer dan vijf jaar in het centrum. 70% woont in een eigen woning. 94% wil graag in de woning en de buurt blijven wonen. Mobiliteit 54% gebruikt een hulpmiddel bij het lopen buitenshuis. 24% gebruikt doet dat ook binnenshuis. 19% heeft problemen met het bereiken van de winkels. Fietsen belemmeren toegang van appartementen aan de Houttuinen. g o e s-centrum 10

11 Aantal 75-plussers: 839 Vrouwen: 532 Mannen: 307 Aantal gesprekken: 474 Leeftijden g o e s-oost 464 mensen wonen graag in Goes-Oost 11 mensen voelen zich wel eens onveilig Opvallend jaar : jaar : jaar : jaar : plussers : 24 33% gebruikt een rollator 36% komt niet dagelijks buiten 97% ziet geregeld zijn buren 11

12 Boodschappen doen Bij veel zorg aan huis, is het aantal parkeerkaarten niet toereikend. Vallen in huis Een derde van de ondervraagden is wel eens gevallen in de eigen woning, vaak als gevolg van duizeligheid of het verliezen van het evenwicht. Ook struikelen of een ongeluk op de trap wordt vaak als oorzaak genoemd. Tijdens het zwemmen kom ik in aanraking met jonge mensen. Uit eten in Gasthuis of Randhof 37% geeft aan problemen te hebben met het bereiken van winkels, vooral na de sluiting van de Aldi op de Oostwal. Wel krijgen velen hulp van kinderen en anderen bij het boodschappen doen. Ik mis een derde hand voor de paraplu achter de rollator g o e s-oost 12

13 Leeftijden g o e s-west Aantal 75-plussers: 184 Vrouwen: 117 Mannen: 67 Aantal gesprekken: jaar : jaar : jaar : jaar : plussers : 1 Opvallend 50% woont in een koophuis, de andere helft huurt. Van de huurders ontvangt 43% huurtoeslag. 113 mensen wonen graag in Goes-West. 6 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. 13

14 Deelname activiteiten in de wijk De oversteek bij Kolverniershof wordt als lastig ervaren. De stoepen zijn slecht voor rollators. B&W zou zelf eens met een rollator door de stad moeten lopen. Ik geniet zo van de ganzen en zwanen in de Veste. Financiën: 36% wilde geen informatie geven over het inkomen. 4 personen gaven aan niet rond te kunnen komen. Ruim 50% maakt gebruik van de zorgtoeslag. 4 personen maken gebruik van het declaratiefonds van de gemeente. 36% maakt wel eens gebruik van of bezoekt een activiteit in de wijk, zoals de seniorensoos en de inloop bij de ruilwinkel. De rest gaf aan nog genoeg andere dingen te doen hebben of heeft er gewoon geen behoefte aan. Hier een ontmoetingsruimte maken? g o e s-west 14

15 g o e s-zuid Aantal 75-plussers: ruim 700 waarvan 481 personen zijn benaderd. Aantal gesprekken: 288 Na de huisbezoeken is er toename voor mantelzorgondersteuning, Vraagbaak Ouderen, boodschappenhulp en bezoekvrijwilligers. Totaal follow-ups: 111 Info & advies: 99 Bemiddeling naar AMW: 9 Bemiddeling naar Achter de voordeur: 2 Bemiddeling naar Steunpunt Mantelzorg: 1 80% woont in een huurhuis. Ruim 87% geeft aan te willen blijven wonen hun huidige woning. 15

16 20% maakt gebruik van de open tafel bij Ter Weel Vervoer en reizen 89% komt nog regelmatig buiten. 30% pakt daarvoor ook de fiets. 60% reist zelfstandig en voelt zich veilig in het verkeer. 24% maakt gebruik van de Regiotaxi Fijn dat alles eens op een rijtje wordt gezet en om tips te krijgen. Aan de activiteiten in het wijkcentrum wordt geregeld deelgenomen. 80% doet nog zelf de boodschappen, al dan niet met een familielid. Financiën 20% krijgt alleen AOW eventueel aangevuld met een klein pensioen (116% bijstandsnorm) Nog eens 27% zit op 150% van de bijstandsnorm. Toch kan het overgrote deel hiervan rond komen. Men is tevreden en/of zet de tering naar de nering. g o e s-zuid 16

17 kloetinge & oostmolenpark Aantal 75-plussers: 189 Vrouwen: 100 Mannen: 89 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in Kloetinge of Oostmolenpark. 5 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. 17 Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 1 95-plussers : 1 Meer dan helft van de bezochte ouderen woont al meer dan 30 jaar in Kloetinge. 80% heeft familie in de buurt wonen.

18 Wat doet de Seniorenraad in Goes? Wonen 92% woont in een eensgezinswoning. 83% woont in een koopwoning. 26% heeft zich wel ingeschreven voor een andere woning. Is hier nog ruimte voor seniorenactiviteiten... Mobiliteit 20% van de senioren geeft aan niet alleen te kunnen reizen. 75% rijdt nog zelf auto of rijdt mee met de partner. 68% stapt nog geregeld op de fiets. Eenzaamheid Een aantal ouderen gaf aan dat zij zich geregeld alleen voelen. Bijvoorbeeld: 11% van de bezochten vindt zijn of haar kring van kennissen te beperkt....of hier? kloetinge & oostmolenpark 18

19 Aantal 75-plussers: 61 Vrouwen: 33 Mannen: 28 Leeftijden n o o r d h o e k Aantal gesprekken: mensen wonen graag in Noordhoek. 3 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen jaar: jaar: jaar: jaar: 2 40% heeft een rollator, die ze hoofdzakelijk binnenshuis gebruiken. Ongeveer een derde van de bewoners heeft een stok of krukken. 19

20 De woning Alle ondervraagden wonen in een gezinswoning. 90% daarvan in een koopwoning. 23% staat ingeschreven voor een andere woning. Goes is een plezierige gemeente. Het onderhoud van de sloten laat te wensen over. Het riet groeit tot in de tuinen. Hulp(middelen) Aangepast toilet: 9% Rollator, buitenshuis: 6% Huishoudelijke hulp: 68% 81% doet nog zelf boodschappen, maar 23% zegt problemen te ervaren bij het bereiken van winkels. n o o r d h o e k 4% heeft behoefte aan een boodschappendienst. 20

21 g o e s e polder Aantal 75-plussers: 255 Vrouwen: 161 Mannen: 94 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in de Goese Polder. 9 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 3 54% geeft aan dat ze problemen met de gezondheid hebben. 10% komt daarom (bijna) nooit buiten. 21

22 Mobiliteit Veel voorzieningen in Erasmuspark Ik ben alleen, maar niet eenzaam. 40 personen geven aan niet meer alleen te kunnen reizen, 33 hebben daarbij ondersteuning. 36% reist geregeld met Regiotaxi. 20% voelt zich onzeker in het verkeer. Redenen: drukte op de weg en gezondheidsproblemen. Inkomen en administratie 23 personen geven aan dat er, naast de gebruikelijke vaste lasten, niets over blijft voor een extraatje. 6 maken gebruik van de bijzondere bijstand. Ruim de helft geeft aan hulp te willen bij het regelen van de financiële administratie. Zij zijn doorverwezen, bijvoorbeeld naar de Vraagbaak Ouderen voor Ouderen. Ik zou heel graag een aangepast toilet willen hebben. Veel klachten over de steile fietshelling van Erasmuspark g o e s e polder 22

23 s-heer hendrikskinderen Aantal 75-plussers: 63 Vrouwen: 34 Mannen: 29 Aantal gesprekken: 43 Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 1 95-plussers : mensen wonen graag in s-heer Hendrikskinderen 4 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. Slechts 2% maakt gebruik van een hulpmiddel. Maar 28% heeft huishoudelijke hulp.

24 Onveilig voor fietsers, door het vele sluipverkeer. (Parallelweg) Er moeten meer seniorenwoningen in het dorp komen. De Bibliobus moet blijven. Mobiliteit 84% doet zelf de dagelijkse boodschappen. 7% heeft moeite met het bereiken van de winkels (elders is dat 20%). Tweederde rijdt met de eigen auto (gemiddeld is dat 40%). Wonen 1 persoon woont in een seniorenwoning, de overigen in een gezinswoning 53% woont langer dan 40 jaar in het dorp. 86% heeft een eigen woning. 37% staat ingeschreven voor een andere woning. Volop activiteiten in het dorpshuis s-heer hendrikskinderen 24

25 overzuid & ouverture Aantal 75-plussers: 70 Vrouwen: 38 Mannen: 32 Aantal gesprekken: 56 Leeftijden jaar : jaar : jaar : % van de ondervraagden woont nog samen met zijn of haar partner. Alle ondervraagden wonen graag in Overzuid of Ouverture. Niemand voelt zich onveilig in deze wijk.

26 Veel senioren in deze wijk wonen in een appartementencomplex Verkeersveiligheid De oversteek over de s-gravenpolderseweg ter hoogte van het Rossinipad wordt als onveilig en lastig ervaren. Tip: knipperlicht of stoplicht. De fietser voelt zich op de verschillende rotondes richting stad niet altijd veilig. Algemene indruk De senior in Overzuid/Ouverture is zelfstandig, weet wat er speelt en is zich bewust van zijn positie in de maatschappij. Er is contact met de familie, kennissen en buren. Zij willen graag blijven wonen waar ze nu wonen. Ze zijn sociaal actief, gaan uit, naar de film of theater, 30% is nog lid van de bibliotheek. Lastige oversteek bij Rossinipad Ik heb de woning bij aankoop al toekomstbestendig gemaakt. Het is dus een seniorenwoning. Gezondheid 60% geeft aan problemen te hebben met de gezondheid. Toch geeft 66% aan dat het goed te voelen. Reden hiervan is dat mensen zich bewust zijn van hun leeftijd. Een veel gehoorde opmerking: ouder worden komt met gebreken. overzuid & ouverture 26

27 Aantal 75-plussers: 58 g o e s e meer Vrouwen: 24 Mannen: 34 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in het Goese Meer. Niemand voelt zich in deze wijk onveilig. Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 2 73% zegt in goede gezondheid te verkeren. 27

28 Hulpmiddelen en diensten Aangepast toilet: 3% Rollator, buitenshuis: 6 % Huishoudelijke hulp: 50% 94% doet nog zelf boodschappen. 9% geeft aan problemen te ervaren bij het bereiken van winkels. Er is geen behoefte aan een boodschappendienst. Helaas zijn er geen winkels in de buurt. De bewoners van het Nieuwe Diep hebben een hechte band met elkaar. Veiligheid en beveiliging 63% doet aan brandpreventie. 78% gebruikt inbraakbeveiliging. 20% is wel eens gevallen in de eigen woning. Het is een prettige plaats om te wonen. g o e s e meer 28

29 w i l h e l m i n a d o r p 30 mensen wonen graag in Wilhelminadorp Niemand voelt zich in dit dorp onveilig. Aantal 75-plussers: 38 Vrouwen: 19 Mannen: 19 Aantal gesprekken: 31 Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 3 Maar één ondervraagde heeft nooit contact met de buren. 29

30 Informatieverstrekking Er is tweemaal informatie verstrekt over een traplift en tweemaal over de aanvraag van een parkeerkaart. De senioren zijn geïnformeerd over financiële regelingen van de gemeente en de toeslagen. Voor tuinonderhoud is men verwezen naar de klussendienst van het Vrijwilligerspunt. Ik heb een abonnement bij de RWS voor de klusjesdienst. Wonen 77% woont al langer dan 20 jaar in Wilhelminadorp. De helft woont in een huurhuis 29% staat ingeschreven voor een andere woning, omdat ze gelijkvloers willen wonen. De woning aanpassen met een traplift zou een alternatief kunnen zijn. Ik kan niet naar de markt, de invalide parkeerplaatsen zijn dan onbereikbaar w i l h e l m i n a d o r p 30

31 s-heer arendskerke Aantal 75-plussers: 97 Vrouwen: 58 Mannen: 39 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in s-heer Arendskerke. 2 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. 31 Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 1 95-plussers : 1 Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen is er behoefte aan: klussendienst boodschappendienst hulp bij tuinonderhoud

32 Ik maak me zorgen om de leegstand in het dorp....en activiteiten Wonen 56% woont langer dan 30 jaar in s-heer Arendskerke. 81% woont in een gezinswoning. 69% woont in een koopwoning. 28% staat ingschreven voor een andere woning. Eventueel verhuis ik naar Heinkenszand, daar zijn meer voorzieningen. 32 Heer Arendhuis, plek voor ontmoetingen... Hulpmiddelen en diensten 37% heeft een aangepast toilet 8% een traplift 16% gebruikt een rollator 10% gebruikt de boodschappendienst 20% heeft iemand voor tuinonderhoud 16% heeft een pedicure aan huis s-heer arendskerke

33 katt e n d i j k e Aantal 75-plussers: 13 Vrouwen: 6 Mannen: 7 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in Kattendijke. 1 persoon geeft aan zich wel eens onveilig te voelen. Leeftijden jaar : jaar : jaar : 2 33

34 Wonen 11 mensen wonen in de eigen gezinswoning 1 persoon huurt een seniorenappartement. 25% staat ingeschreven voor een andere woning. 83% woont langer dan 15 jaar in Kattendijke. Vervolgbezoeken 5 bezoeken kregen een vervolg: 2x aanvraag parkeerkaart 1x aanvraag scootmobiel 2x tuinonderhoud door vrijwilligers Ik sta ingeschreven voor een flat, maar ik moet eerst mijn eigen woning verkopen. Een creatief dorp Opvallend laag Gebruik hulpmiddelen binnenshuis: 1x een aangepast toilet. Gebruik hulpmiddelen buitenshuis 1x stok / krukken Slecht 1 persoon is ooit gevallen in de woning. Niemand heeft problemen met het bereiken van de winkels katt e n d i j k e 34

35 w o l p h a a r t s d i j k 121 mensen wonen graag in Wolphaartsdijk. 4 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. Aantal 75-plussers: 177 Vrouwen: 107 Mannen: 77 Aantal gesprekken: 125 Ruim 30% maakt gebruik van personenalarmering of de Telefooncirkel Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : plussers : 4 35

36 Ik gebruik de elektrische fiets ook als er weinig wind is. Behoefte aan meer gezellige middagen in de Meuleweie Wonen 69% woont in een gezinswoning, de meeste zijn een kkopwoning. 31% in senioren- of aanleunwoning, deze worden allemaal gehuurd. 25% woont al langer dan 50 jaar in Wolphaartsijk. 42% staat ingeschreven voor een andere woning. Mobiliteit 30% is weleens gevallen in de woning. 30% gebruikt binnenshuis een hulpmiddel bij het lopen. 52% gebruikt een hulpmiddel buitenshuis. 27% heeft problemen met het bereiken van de winkel. w o l p h a a r t s d i j k 36

37 de kracht zit in de aandacht! Dankwoord Het gestructureerd benaderen van senioren, het maken van een afspraak en het op een methodische wijze uitvoeren van deze huisbezoeken en het verwerken daarvan is naast een interessante, tevens een tijdrovende klus. Ondergetekende heeft na het opzetten van de Pilot in Goes- Zuid door collega Anne Baron de coördinatie van het project overgenomen en kon dit niet alleen! Zonder de inzet van onze groep getrainde ouderenadviseurs was het bezoeken van deze ouderen niet mogelijk geweest. Een woord van dank wil ik in dit verslag niet laten ontbreken aan het adres van: Trees Koning, Betty Roosma, Silvia Schramhart, Joleijn van Westen, Björn van Hecke, Ria Arendse, Aart Arendse, Sjaak de Feijter, Edith Elmensdorp, Lenie Polfliet, Bram Oudenaarden, Jopie Bassant, Mia Zuijdweg, Rita Meester, Wim Copper en Anneke Boerhave. Ieder jaar is de coördinator bijgestaan door een stagiaire. Deze stagiaires, van verschillende opleidingen, hebben enerzijds een grote bijdrage geleverd aan de ondersteuning van de coördinator, anderzijds hebben zij enorm veel geleerd. 37 De stage bleek voor allen ruim voldoende inhoud te hebben voor of het behalen van het diploma, of voor doorstroming naar het volgende leerjaar. De stagiairers waren: Nienke, Joyce, Michelle, Anne, Agnes en Jessie. Aanleveren van een geschikte uitdraai uit de gemeentelijke basisadministratie inclusief de noodzakelijke updates werden verzorgd door Bart Rozinga. Het vervaardigen en onderhouden van de gebruikte website en daaraan gekoppelde databases was toevertrouwd aan Joris de Goffau Verschillende collegae van SMWO hebben tevens een grote bijdrage geleverd aan dit project. In dit kader wil ik in ieder geval noemen Jan Priem en Marian Remijn. En last but not least; zeker voor haar inzet bij de vervaardiging van dit verslag en het koppelen van de gemeentelijke uitdraai Marjo de Goffau-Griep Dank aan allen! Ronald Masclé Mei 2014

38 Aantallen Periode Wijk / Dorp 38 Aantal benaderd Aantal bezocht januari juni 2008 Goes-Zuid (60%) december april 2010 Goes-West (64%) mei september 2010 Kloetinge en Oostmolenpark (72%) oktober februari 2011 Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge (71%) oktober februari 2011 s-heer Hendrikskinderen (68%) maart december 2011 Goes Centrum (64%) maart december 2011 Wilhelminadorp (82%) maart december 2011 Kattendijke (92%) oktober maart 2012 Goese Polder (71%) april juli 2012 Goese Meer (57%) april juli 2012 Noordhoek (77%) september december 2012 Overzuid en Ouverture (80%) september december 2012 s-heer Arendskerke (72%) januari april 2014 Goes-Oost (56%) Totaal Goes (64%) Op de website van SMWO, vindt u meer overzichten, o.a. de score per wijk en dorp per vraag. de kracht zit in de aandacht!

39 de kracht zit in de aandacht! Hoe nu verder? Het instrument wat is gebruikt is zeer goed bruikbaar gebleken voor het in gesprek gaan met ouderen en hen informatie verschaffen, maar ook om knelpunten of problemen te kunnen signaleren. Door de ontwikkelingen van het welzijnswerk om meer uit te gaan van de eigen kracht van de burger en versterken van burgerkracht, komt het signaleringsinstrument in een ander daglicht te staan. Niet langer wordt de oudere alleen geïnformeerd en wordt mogelijke kwetsbaarheid gesignaleerd, maar is het ook van belang op zoek te gaan naar de zogenaamde Zilveren Kracht in de wijken en dorpen. Wat kan iemand nog betekenen voor een ander, hoe klein wellicht ook? Van daaruit is er nagedacht over een vervolg van het project Huisbezoek 75-plus en is gekozen voor een jongere doelgroep, namelijk die van 70-plus, waarbij uitdrukkelijk ook wordt gekeken naar participatiemogelijkheden door middel van burenhulp of vrijwilligerswerk. Kwetsbare ouderen die niet bekend zijn bij de zorg, blijven met dit instrument opgespoord worden en kunnen in een vroeg stadium worden doorgeleid naar de wijkteams, zodat zwaardere zorg voorkomen kan worden. Het welzijnswerk als deelnemer aan de wijkteams is hierbij een belangrijke schakel. Krachtige ouderen kan worden gevraagd een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun eigen omgeving. Een win-win situatie. 39 In de 2e helft van 2014 zal een doorstart worden gemaakt om het project een goed vervolg te geven en opgedane kennis te behouden en benutten. De vragenlijst is uitgebreid met vragen rond participatie. De ouderenadviseurs die als vrijwilliger hebben meegewerkt aan het project, zullen worden toegerust om op de nieuwe manier het gesprek met de oudere aan te gaan. Enkele ouderenadviseurs hebben inmiddels de training netwerkcoach gevolgd, wat betekent dat zij samen met de oudere kunnen bekijken hoe hun netwerk is opgebouwd of plannen maken om het netwerk uit te breiden. Dit laatste is vooral zinvol als er sprake is van eenzaamheid bij ouderen; een punt wat in een aantal wijken in de gemeente als aandachtspunt uit deze evaluatie naar voren is gekomen. Vrijwilligers van de vrijwillige thuiszorg kunnen hierbij gevraagd worden of zij samen met de oudere activiteiten in de buurt kunnen ondernemen, zodat zij op een laagdrempelige manier hun sociale contacten kunnen uitbreiden. Tevens kan er ook gekeken worden of krachtige ouderen van betekenis kunnen zijn voor kwetsbare ouderen, zodat er in de buurt netwerkjes ontstaan van mensen die elkaar kunnen helpen of ondersteunen. Het project Huisbezoek 70-plus wordt een belangrijk signaleringsinstrument dat in principe alle ouderen op een laagdrempelig manier kan bereiken. Het gaat om het aangaan van een gesprek van mens tot mens, waarin informatie en zorgen kunnen worden besproken en verbindingen kunnen gemaakt.

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011 SOEK Senioren Op Eigen Kracht 2011 1 Colofon Senioren Op Eigen Kracht, 2011 Maart 2012 Jannet Visser (GGD Twente) Anneke Baan (Stichting De Welle) Stichting De Welle Marktstraat 21 7642 AK Telefoon: 0546

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud. Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud

SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud. Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud K. Slotman Juli 2013 Colofon Onderzoeksrapport SamenSpraak 1. In gesprek met ouderen van

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

Je hebt iemand nodig

Je hebt iemand nodig Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Je hebt

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt Gemeente Edam-Volendam COLOFON Samenstelling Nora Kornalijnslijper Naomi Meys Ingrid Dooms Juli 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk SGBO

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

Vooruit met de proeftuin!

Vooruit met de proeftuin! Vooruit met de proeftuin! 1-meting Wmo proeftuin in West Gemeente Utrecht Oktober 2006 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst

Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst Wetenschapswinkel Wageningen UR Marjolein Elings & Laura van de Groep Oktober 2014 1 Inleiding Een groep van ongeveer 30 vrijwilligers onder de werkgroep Dörpszörger

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf 15524\2526 Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf Een onderzoek naar het verstrekken van hulpmiddelen Wmo April 2013 2 - Inhoudsopgave pag. Voorwoord 5 1. Analyse en aanbevelingen 1.1 Inleiding 6 1.2 Beleid

Nadere informatie

ondersteuning wmo voor iedereen

ondersteuning wmo voor iedereen m a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g 2 0 1 0 ondersteuning wmo voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvat ting 7 1. Feiten en cijfers INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Wmo 2010 9 1.1

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie