De kracht zit in de aandacht!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kracht zit in de aandacht!"

Transcriptie

1 De kracht zit in de aandacht! Bevindingen van de Informatieve en Signalerende Huisbezoeken 75-plussers Gemeente Goes

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Doel 5 Informeren, signaleren 6 Goes Centrum 8 Goes-Oost 10 Goes-West 12 Goes-Zuid 14 Kloetinge & Oostmolenpark 16 Noordhoek 18 Goese Polder 20 s-heer Hendrikskinderen 22 Overzuid & Ouverture 24 Goese Meer 26 Wilhelminadorp 28 s-heer Arendskerke 30 Kattendijke 32 Wolphaartsdijk 34 Dankwoord 36 Aantallen 37 Hoe nu verder? 38 2 de kracht zit in de aandacht!

3 de kracht zit in de aandacht! Colofon De kracht zit in de aandacht, juni 2014 een uitgave van Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) Samenstelling: Ronald Masclé Vormgeving: Marjo de Goffau-Griep Foto s: Shutterstock en SMWO Zonder toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om deze uitgave te vermenigvuldigen. Aan de gegevens uit deze uitgave kunnen rechten worden ontleend. 3

4 Voorwoord Het Informatief en Signalerend Huisbezoek 75-plussers in de gemeente Goes is voltooid. Sinds de start in 2007 zijn plussers persoonlijk thuis bezocht door de vrijwillige ouderenadviseurs. De persoonlijke aandacht die de senioren kregen is mede het succes van dit project geworden. De 75-plussers hebben veel informatie en adviezen gekregen over allerhande onderwerpen, in het bijzonder over (gemeentelijke) regelingen en organisaties waar ze een beroep op kunnen doen. Maar deze senioren hebben ons ook inzicht gegeven over hoe zij leven, wat hen bezig houdt en hoe zij hun leven willen invullen. Duidelijk is dat de 75-plusser niet bestaat. Iedere 75-plusser heeft zijn eigen verhaal. Vele ouderen voelen zich niet gebrekkig of eenzaam. Naast het beroep dat zij doen op de samenleving, willen zij daar ook nog een rol in vervullen. Het is de uitdaging om niet alleen uit te gaan van de kwetsbaarheid van ouderen, maar ook van de kracht en de kennis die zij bezitten. 4 De bevindingen van de huisbezoeken zijn een goede aanvulling op de wijk- en dorpsplannen die in de gemeente Goes worden ontwikkeld. Diverse bewonersgroepen hebben al aangegeven met belangstelling uit te kijken naar dit verslag. Het Informatief en Signalerend Huisbezoek 75-plussers is een goed voorbeeld van de werkwijze van SMWO. Met beperkte inzet van beroepsmatige ondersteuning wordt met de inzet van gemotiveerde vrijwilligers een groot aantal mensen bereikt. Een werkwijze die de komende jaren wordt uitgebreid. Alleen op deze manier kunnen we met elkaar zorgen voor een goede sociale infrastructuur tegen beheersbare kosten. Door informele en formele zorg te koppelen wordt gebruik gemaakt van de eigen kracht van de samenleving. SMWO faciliteert en ondersteunt deze ontwikkeling. Ik hoop dat u met belangstelling kennis neemt van dit verslag. Marja Noordhoek, directeur SMWO de kracht zit in de aandacht!

5 de kracht zit in de aandacht! Inleiding Voor u liggen de bevindingen van het project Informatief en Signalerend Huisbezoek wat het SMWO in opdracht van de gemeente Goes heeft uitgevoerd. In navolging van omliggende gemeenten en voorbeelden elders in het land heeft SMWO in 2007 plannen ontwikkeld en is in 2008 een proefproject Informatief en Signalerend Huisbezoek 75-plus in de wijk Goes-Zuid gestart. Achtergrond om met dit project van start te gaan was de veronderstelling dat in onze kennis- en informatiemaatschappij het vinden en verwerken van informatie gemakkelijker gaat maar evenzogoed ingewikkelder is geworden. Met name mensen van 75 jaar en ouder worden aangemerkt als meest kwetsbaar. Indicatoren voor kwetsbaarheid zijn inkomensniveau (klein inkomen/pensioen), sociaal netwerk (vaker alleenstaand, kleiner wordende sociale kring), gezondheid (problemen hiermee, verminderde mobiliteit) en mentaliteit (vooroorlogse senior is minder gewend te vragen/eisen en is daardoor anders dan de na-oorlogse senior). Deze indicatoren komen ook in combinatie met elkaar voor en zorgen ervoor dat de kwetsbare positie nog eens versterkt wordt door het ontbreken van voldoende informatie en ondersteuning over regelingen en voorzieningen. 5 Ook het ouderenwerk merkt in haar werkveld dat de 75-plussers behoren tot de groep mensen voor wie informatie ingewikkeld kan zijn. Zij zijn soms onvoldoende op de hoogte van het aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn en de nieuwe werkwijzen als gevolg van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bij toeval worden soms schrijnende situaties ontdekt en krijgen we vermoedens van en signalen over eenzaamheid, armoede en ouderenmishandeling. Het proefproject bleek aan te slaan; de respons was zo n 60%. Vooral de aandacht, de tijd die de vrijwilliger nam om in gesprek te gaan werd hoog gewaardeerd. Naar aanleiding van de resultaten is het project als reguliere activiteit opgenomen in de werkafspraken tussen SMWO en de gemeente Goes. Dit verslag geeft u per dorp of wijk een indruk van welke items, opmerkingen of cijfers die eruit sprongen en welke thema s van belang zijn voor zelfstandig wonende ouderen. De tabellen met percentages per dorp of wijk en de uitkomsten van de vragen over eenzaamheid kunt u raadplegen op de websites of

6 Doel Het doel van het project is om zoveel mogelijk zelfstandig wonende 75-plussers in de gemeente Goes te bezoeken en met hen in gesprek te gaan. Ouderen vinden vaak moeilijk zelfstandig de weg naar instanties en informatie. Regelingen op het gebied van vervoer of huishoudelijke hulp veranderen geregeld en veel informatie wordt grotendeels op websites aangeboden. Ook van de regelingen van de gemeente Goes is men niet altijd goed op de hoogte, waardoor geld en mogelijkheden onbenut blijven. Verder probeert het huisbezoek ook eenzaamheid van ouderen in kaart te brengen. Met het project Informatief en Signalerend Huisbezoek worden 75-plussers beter en directer geïnformeerd. Daarnaast weten we inmiddels uit ervaring dat men een bezoek/ gesprek op prijs stelt. De medewerkers De huisbezoeken werden uitgevoerd door een groep van gemiddeld 9 vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben allen een opleiding tot vrijwillig ouderenadviseur gevolgd en/of zijn door voorgaande werk- en levenservaring hiervoor geschikt bevonden. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin een bepaald thema aan de orde komt en waarbij ruimte is om ervaringen uit te wisselen. De coördinatie van het project is in handen van een beroepskracht van SMWO die wordt bijgestaan door een stagiair. Werkwijze Alle 75 plussers in een vooraf geselecteerde wijk of dorp krijgen een brief van de gemeente Goes waarin aangekondigd wordt dat zij benaderd zullen worden door een vrijwillig ouderenadviseur. Een vrijwillig ouderenadviseur maakt, als de oudere daar prijs op stelt een afspraak bij de oudere thuis en neemt aan de hand van een vragenlijst allerlei zaken rondom wonen, zorg, 6 welzijn en financiën door. Aan de orde komen bijvoorbeeld de mogelijkheden voor vervoer, huur- of zorgtoeslag, ondersteuning bij de administratie en de behoefte aan contact en het deelnemen aan activiteiten thuis of in de omgeving. De opzet van de bezoeken en de vragen maken het mogelijk om ouderen te informeren en gegevens te verzamelen over de doelgroep. Door het huisbezoek wordt een beeld verkregen van de bekendheid met en gebruik van allerlei regelingen en voorzieningen door deze senioren. Ook geeft het inzicht in hun wensen en behoeften. Database Vrijwilligers voeren na hun bezoek de gegeven antwoorden geanonimiseerd- in in een database. Daarnaast worden bevindingen besproken met de coördinator. Deze database moet niet gezien worden als de resultaten van een onderzoek. Daarvoor is de geregeld uitgevoerde ouderenmonitor van de GGD meer geëigend. Wel geven de bevindingen een inkijkje in verschillen tussen wijken en/of kernen en het geeft opstapjes om met elkaar over zaken in gesprek te gaan. Een vervolg Wanneer er na afloop van het huisbezoek nog vragen zijn dan worden die met toestemming van de oudere doorgegeven aan het ouderenwerk van SMWO. Het ouderenwerk zorgt voor de aanvullende informatie of bemiddelt mensen naar bijvoorbeeld het WMO-loket, vrijwilligersdiensten of bezoekvrijwilligers. In een enkel geval wordt ook in overleg met de oudere het maatschappelijk werk ingeschakeld. Heeft men opmerkingen of klachten over huis en omgeving dan wordt geadviseerd deze door te gegeven aan de gemeente Goes of de woningcorporatie. de kracht zit in de aandacht!

7 de kracht zit in de aandacht! Informeren, signaleren & tevredenheid Zowel informeren als het signaleren waren hoofddoelstellingen van dit project. Follow up Naast dat er veel informatie tijdens het gesprek gegeven werd gebeurde het dat een follow up noodzakelijk was. Deze opvolging, die uitgevoerd werd door de beroepskracht of stagiair, kon bijvoorbeeld bestaan uit het nazenden of brengen van extra 7 informatie, het aanmelden voor de rijvaardigheidstraining voor senioren, het in contact brengen met het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk tot het aanmelden voor professionele hulp. Daarnaast werd tijdens het gesprek, naast de Zilveren Gids het visitekaartje met de contactgegevens van de ouderenwerker van SMWO achtergelaten. De ouderenwerker kreeg in vervolg hierop regelmatig vragen. In onderstaande tabel een overzicht van het aantal follow ups na de huisbezoeken. Wijk / dorp Aantal bezoeken Aantal follow-ups Goes Centrum Goes-Oost Goes-West Goes-Zuid Kloetinge & Oostmolenpark Noordhoek 47 7 Goese Polder s-heer Hendrikskinderen 43 9 Overzuid & Ouverture 56 1 Goese Meer 33 5 Wilhelminadorp 31 9 s-heer Arendskerke 70 4 Kattendijke 12 5 Wolphaartsdijk Totaal = 13%

8 Eenzaamheid Naast het informeren over allerhande zaken kon de vrijwillig ouderenadviseur allerlei zaken opmerken (signaleren) en ter sprake brengen, bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Of dat iemand al dan niet goed in het vel zat kon ook boven tafel komen. Als leidraad voor het gesprek werd door de vrijwillig ouderenadviseurs een vragenlijst gebruikt. De bezochte oudere kreeg de volgende stellingen voorgelegd: Ik mis een goede vriend of vriendin Er is altijd wel iemand waarmee ik met mijn dagelijkse problemen terecht kan Ik ervaar een leegte om mij heen Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen Ik mis gezelligheid om mij heen Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt Ik heb mensen op wie ik volledig kan vertrouwen Er zijn mensen met wie ik me nauw verbonden voel Ik mis mensen om mij heen Ik voel me in de steek gelaten Wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik bij mijn vrienden/ familie terecht. De antwoordmogelijkheden waren Ja, meestal, neutraal, soms of nee 8 Deze stellingen zijn een onderdeel van een test, ontwikkeld door de psychologen Gierveld en De Jong en geven een indicatie omtrent het ervaren van eenzaamheid. Ondanks dat een aantal vrijwilligers aangaf het soms moeilijk te vinden deze confronterende vraag te stellen is dat toch gebeurd. De uitkomst is, en deze strookt met uitkomsten van bijvoorbeeld de Zeeuwse GGD-ouderenmonitor, en landelijke cijfers, dat ruim 10% van de 75 plussers zich regelmatig eenzaam en alleen voelt. Opvallend in deze is dat de dorpen en kleine wijken lager scoren dan de Goese Polder en het Centrum en dat de hoogste scores in de Goese Meer zijn De bijbehorende tabellen zijn op de website te raadplegen. Tevredenheid De waardering voor het bezoek was in nagenoeg alle gevallen bijzonder groot. De ouderenadviseurs ervaarden een veel vertrouwen en de openheid bij de bezochte ouderen. Enkele uitspraken: Heel aardig en nuttig dat dit huisbezoek wordt gedaan Ik bespreek met u meer dan met mijn eigen kinderen de kracht zit in de aandacht!

9 g o e s-centrum Aantal 75-plussers: 194 Vrouwen: 125 Mannen: 69 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in deze wijk. 19 mensen voelen zich wel eens onveilig. Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : plussers : 2 Opvallend 46% geeft aan wel eens gevallen te zijn in huis. 67% maaakt gebruik van huishoudelijke hulp 9

10 Heeft het geregend, dan is de Markt erg glad. De kinderkopjes zijn lastig voor scootmobielen. Huisvesting Over het algemeen is men tevreden over de huisvesting. Wel zijn er opmerkingen dat er geen vuilcontainer, pinautomaat of brievenbus in de buurt te vinden is. De ouderen die ingeschreven staan voor een andere woning, willen graag gelijkvloers wonen. Compliment aan de gemeente. Doet veel voor de ouderen. Wonen 53% woont al gelijkvloers in een appartement. 80% woont al meer dan vijf jaar in het centrum. 70% woont in een eigen woning. 94% wil graag in de woning en de buurt blijven wonen. Mobiliteit 54% gebruikt een hulpmiddel bij het lopen buitenshuis. 24% gebruikt doet dat ook binnenshuis. 19% heeft problemen met het bereiken van de winkels. Fietsen belemmeren toegang van appartementen aan de Houttuinen. g o e s-centrum 10

11 Aantal 75-plussers: 839 Vrouwen: 532 Mannen: 307 Aantal gesprekken: 474 Leeftijden g o e s-oost 464 mensen wonen graag in Goes-Oost 11 mensen voelen zich wel eens onveilig Opvallend jaar : jaar : jaar : jaar : plussers : 24 33% gebruikt een rollator 36% komt niet dagelijks buiten 97% ziet geregeld zijn buren 11

12 Boodschappen doen Bij veel zorg aan huis, is het aantal parkeerkaarten niet toereikend. Vallen in huis Een derde van de ondervraagden is wel eens gevallen in de eigen woning, vaak als gevolg van duizeligheid of het verliezen van het evenwicht. Ook struikelen of een ongeluk op de trap wordt vaak als oorzaak genoemd. Tijdens het zwemmen kom ik in aanraking met jonge mensen. Uit eten in Gasthuis of Randhof 37% geeft aan problemen te hebben met het bereiken van winkels, vooral na de sluiting van de Aldi op de Oostwal. Wel krijgen velen hulp van kinderen en anderen bij het boodschappen doen. Ik mis een derde hand voor de paraplu achter de rollator g o e s-oost 12

13 Leeftijden g o e s-west Aantal 75-plussers: 184 Vrouwen: 117 Mannen: 67 Aantal gesprekken: jaar : jaar : jaar : jaar : plussers : 1 Opvallend 50% woont in een koophuis, de andere helft huurt. Van de huurders ontvangt 43% huurtoeslag. 113 mensen wonen graag in Goes-West. 6 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. 13

14 Deelname activiteiten in de wijk De oversteek bij Kolverniershof wordt als lastig ervaren. De stoepen zijn slecht voor rollators. B&W zou zelf eens met een rollator door de stad moeten lopen. Ik geniet zo van de ganzen en zwanen in de Veste. Financiën: 36% wilde geen informatie geven over het inkomen. 4 personen gaven aan niet rond te kunnen komen. Ruim 50% maakt gebruik van de zorgtoeslag. 4 personen maken gebruik van het declaratiefonds van de gemeente. 36% maakt wel eens gebruik van of bezoekt een activiteit in de wijk, zoals de seniorensoos en de inloop bij de ruilwinkel. De rest gaf aan nog genoeg andere dingen te doen hebben of heeft er gewoon geen behoefte aan. Hier een ontmoetingsruimte maken? g o e s-west 14

15 g o e s-zuid Aantal 75-plussers: ruim 700 waarvan 481 personen zijn benaderd. Aantal gesprekken: 288 Na de huisbezoeken is er toename voor mantelzorgondersteuning, Vraagbaak Ouderen, boodschappenhulp en bezoekvrijwilligers. Totaal follow-ups: 111 Info & advies: 99 Bemiddeling naar AMW: 9 Bemiddeling naar Achter de voordeur: 2 Bemiddeling naar Steunpunt Mantelzorg: 1 80% woont in een huurhuis. Ruim 87% geeft aan te willen blijven wonen hun huidige woning. 15

16 20% maakt gebruik van de open tafel bij Ter Weel Vervoer en reizen 89% komt nog regelmatig buiten. 30% pakt daarvoor ook de fiets. 60% reist zelfstandig en voelt zich veilig in het verkeer. 24% maakt gebruik van de Regiotaxi Fijn dat alles eens op een rijtje wordt gezet en om tips te krijgen. Aan de activiteiten in het wijkcentrum wordt geregeld deelgenomen. 80% doet nog zelf de boodschappen, al dan niet met een familielid. Financiën 20% krijgt alleen AOW eventueel aangevuld met een klein pensioen (116% bijstandsnorm) Nog eens 27% zit op 150% van de bijstandsnorm. Toch kan het overgrote deel hiervan rond komen. Men is tevreden en/of zet de tering naar de nering. g o e s-zuid 16

17 kloetinge & oostmolenpark Aantal 75-plussers: 189 Vrouwen: 100 Mannen: 89 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in Kloetinge of Oostmolenpark. 5 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. 17 Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 1 95-plussers : 1 Meer dan helft van de bezochte ouderen woont al meer dan 30 jaar in Kloetinge. 80% heeft familie in de buurt wonen.

18 Wat doet de Seniorenraad in Goes? Wonen 92% woont in een eensgezinswoning. 83% woont in een koopwoning. 26% heeft zich wel ingeschreven voor een andere woning. Is hier nog ruimte voor seniorenactiviteiten... Mobiliteit 20% van de senioren geeft aan niet alleen te kunnen reizen. 75% rijdt nog zelf auto of rijdt mee met de partner. 68% stapt nog geregeld op de fiets. Eenzaamheid Een aantal ouderen gaf aan dat zij zich geregeld alleen voelen. Bijvoorbeeld: 11% van de bezochten vindt zijn of haar kring van kennissen te beperkt....of hier? kloetinge & oostmolenpark 18

19 Aantal 75-plussers: 61 Vrouwen: 33 Mannen: 28 Leeftijden n o o r d h o e k Aantal gesprekken: mensen wonen graag in Noordhoek. 3 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen jaar: jaar: jaar: jaar: 2 40% heeft een rollator, die ze hoofdzakelijk binnenshuis gebruiken. Ongeveer een derde van de bewoners heeft een stok of krukken. 19

20 De woning Alle ondervraagden wonen in een gezinswoning. 90% daarvan in een koopwoning. 23% staat ingeschreven voor een andere woning. Goes is een plezierige gemeente. Het onderhoud van de sloten laat te wensen over. Het riet groeit tot in de tuinen. Hulp(middelen) Aangepast toilet: 9% Rollator, buitenshuis: 6% Huishoudelijke hulp: 68% 81% doet nog zelf boodschappen, maar 23% zegt problemen te ervaren bij het bereiken van winkels. n o o r d h o e k 4% heeft behoefte aan een boodschappendienst. 20

21 g o e s e polder Aantal 75-plussers: 255 Vrouwen: 161 Mannen: 94 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in de Goese Polder. 9 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 3 54% geeft aan dat ze problemen met de gezondheid hebben. 10% komt daarom (bijna) nooit buiten. 21

22 Mobiliteit Veel voorzieningen in Erasmuspark Ik ben alleen, maar niet eenzaam. 40 personen geven aan niet meer alleen te kunnen reizen, 33 hebben daarbij ondersteuning. 36% reist geregeld met Regiotaxi. 20% voelt zich onzeker in het verkeer. Redenen: drukte op de weg en gezondheidsproblemen. Inkomen en administratie 23 personen geven aan dat er, naast de gebruikelijke vaste lasten, niets over blijft voor een extraatje. 6 maken gebruik van de bijzondere bijstand. Ruim de helft geeft aan hulp te willen bij het regelen van de financiële administratie. Zij zijn doorverwezen, bijvoorbeeld naar de Vraagbaak Ouderen voor Ouderen. Ik zou heel graag een aangepast toilet willen hebben. Veel klachten over de steile fietshelling van Erasmuspark g o e s e polder 22

23 s-heer hendrikskinderen Aantal 75-plussers: 63 Vrouwen: 34 Mannen: 29 Aantal gesprekken: 43 Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 1 95-plussers : mensen wonen graag in s-heer Hendrikskinderen 4 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. Slechts 2% maakt gebruik van een hulpmiddel. Maar 28% heeft huishoudelijke hulp.

24 Onveilig voor fietsers, door het vele sluipverkeer. (Parallelweg) Er moeten meer seniorenwoningen in het dorp komen. De Bibliobus moet blijven. Mobiliteit 84% doet zelf de dagelijkse boodschappen. 7% heeft moeite met het bereiken van de winkels (elders is dat 20%). Tweederde rijdt met de eigen auto (gemiddeld is dat 40%). Wonen 1 persoon woont in een seniorenwoning, de overigen in een gezinswoning 53% woont langer dan 40 jaar in het dorp. 86% heeft een eigen woning. 37% staat ingeschreven voor een andere woning. Volop activiteiten in het dorpshuis s-heer hendrikskinderen 24

25 overzuid & ouverture Aantal 75-plussers: 70 Vrouwen: 38 Mannen: 32 Aantal gesprekken: 56 Leeftijden jaar : jaar : jaar : % van de ondervraagden woont nog samen met zijn of haar partner. Alle ondervraagden wonen graag in Overzuid of Ouverture. Niemand voelt zich onveilig in deze wijk.

26 Veel senioren in deze wijk wonen in een appartementencomplex Verkeersveiligheid De oversteek over de s-gravenpolderseweg ter hoogte van het Rossinipad wordt als onveilig en lastig ervaren. Tip: knipperlicht of stoplicht. De fietser voelt zich op de verschillende rotondes richting stad niet altijd veilig. Algemene indruk De senior in Overzuid/Ouverture is zelfstandig, weet wat er speelt en is zich bewust van zijn positie in de maatschappij. Er is contact met de familie, kennissen en buren. Zij willen graag blijven wonen waar ze nu wonen. Ze zijn sociaal actief, gaan uit, naar de film of theater, 30% is nog lid van de bibliotheek. Lastige oversteek bij Rossinipad Ik heb de woning bij aankoop al toekomstbestendig gemaakt. Het is dus een seniorenwoning. Gezondheid 60% geeft aan problemen te hebben met de gezondheid. Toch geeft 66% aan dat het goed te voelen. Reden hiervan is dat mensen zich bewust zijn van hun leeftijd. Een veel gehoorde opmerking: ouder worden komt met gebreken. overzuid & ouverture 26

27 Aantal 75-plussers: 58 g o e s e meer Vrouwen: 24 Mannen: 34 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in het Goese Meer. Niemand voelt zich in deze wijk onveilig. Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 2 73% zegt in goede gezondheid te verkeren. 27

28 Hulpmiddelen en diensten Aangepast toilet: 3% Rollator, buitenshuis: 6 % Huishoudelijke hulp: 50% 94% doet nog zelf boodschappen. 9% geeft aan problemen te ervaren bij het bereiken van winkels. Er is geen behoefte aan een boodschappendienst. Helaas zijn er geen winkels in de buurt. De bewoners van het Nieuwe Diep hebben een hechte band met elkaar. Veiligheid en beveiliging 63% doet aan brandpreventie. 78% gebruikt inbraakbeveiliging. 20% is wel eens gevallen in de eigen woning. Het is een prettige plaats om te wonen. g o e s e meer 28

29 w i l h e l m i n a d o r p 30 mensen wonen graag in Wilhelminadorp Niemand voelt zich in dit dorp onveilig. Aantal 75-plussers: 38 Vrouwen: 19 Mannen: 19 Aantal gesprekken: 31 Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 3 Maar één ondervraagde heeft nooit contact met de buren. 29

30 Informatieverstrekking Er is tweemaal informatie verstrekt over een traplift en tweemaal over de aanvraag van een parkeerkaart. De senioren zijn geïnformeerd over financiële regelingen van de gemeente en de toeslagen. Voor tuinonderhoud is men verwezen naar de klussendienst van het Vrijwilligerspunt. Ik heb een abonnement bij de RWS voor de klusjesdienst. Wonen 77% woont al langer dan 20 jaar in Wilhelminadorp. De helft woont in een huurhuis 29% staat ingeschreven voor een andere woning, omdat ze gelijkvloers willen wonen. De woning aanpassen met een traplift zou een alternatief kunnen zijn. Ik kan niet naar de markt, de invalide parkeerplaatsen zijn dan onbereikbaar w i l h e l m i n a d o r p 30

31 s-heer arendskerke Aantal 75-plussers: 97 Vrouwen: 58 Mannen: 39 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in s-heer Arendskerke. 2 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. 31 Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : 1 95-plussers : 1 Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen is er behoefte aan: klussendienst boodschappendienst hulp bij tuinonderhoud

32 Ik maak me zorgen om de leegstand in het dorp....en activiteiten Wonen 56% woont langer dan 30 jaar in s-heer Arendskerke. 81% woont in een gezinswoning. 69% woont in een koopwoning. 28% staat ingschreven voor een andere woning. Eventueel verhuis ik naar Heinkenszand, daar zijn meer voorzieningen. 32 Heer Arendhuis, plek voor ontmoetingen... Hulpmiddelen en diensten 37% heeft een aangepast toilet 8% een traplift 16% gebruikt een rollator 10% gebruikt de boodschappendienst 20% heeft iemand voor tuinonderhoud 16% heeft een pedicure aan huis s-heer arendskerke

33 katt e n d i j k e Aantal 75-plussers: 13 Vrouwen: 6 Mannen: 7 Aantal gesprekken: mensen wonen graag in Kattendijke. 1 persoon geeft aan zich wel eens onveilig te voelen. Leeftijden jaar : jaar : jaar : 2 33

34 Wonen 11 mensen wonen in de eigen gezinswoning 1 persoon huurt een seniorenappartement. 25% staat ingeschreven voor een andere woning. 83% woont langer dan 15 jaar in Kattendijke. Vervolgbezoeken 5 bezoeken kregen een vervolg: 2x aanvraag parkeerkaart 1x aanvraag scootmobiel 2x tuinonderhoud door vrijwilligers Ik sta ingeschreven voor een flat, maar ik moet eerst mijn eigen woning verkopen. Een creatief dorp Opvallend laag Gebruik hulpmiddelen binnenshuis: 1x een aangepast toilet. Gebruik hulpmiddelen buitenshuis 1x stok / krukken Slecht 1 persoon is ooit gevallen in de woning. Niemand heeft problemen met het bereiken van de winkels katt e n d i j k e 34

35 w o l p h a a r t s d i j k 121 mensen wonen graag in Wolphaartsdijk. 4 personen geven aan zich wel eens onveilig te voelen. Aantal 75-plussers: 177 Vrouwen: 107 Mannen: 77 Aantal gesprekken: 125 Ruim 30% maakt gebruik van personenalarmering of de Telefooncirkel Leeftijden jaar : jaar : jaar : jaar : plussers : 4 35

36 Ik gebruik de elektrische fiets ook als er weinig wind is. Behoefte aan meer gezellige middagen in de Meuleweie Wonen 69% woont in een gezinswoning, de meeste zijn een kkopwoning. 31% in senioren- of aanleunwoning, deze worden allemaal gehuurd. 25% woont al langer dan 50 jaar in Wolphaartsijk. 42% staat ingeschreven voor een andere woning. Mobiliteit 30% is weleens gevallen in de woning. 30% gebruikt binnenshuis een hulpmiddel bij het lopen. 52% gebruikt een hulpmiddel buitenshuis. 27% heeft problemen met het bereiken van de winkel. w o l p h a a r t s d i j k 36

37 de kracht zit in de aandacht! Dankwoord Het gestructureerd benaderen van senioren, het maken van een afspraak en het op een methodische wijze uitvoeren van deze huisbezoeken en het verwerken daarvan is naast een interessante, tevens een tijdrovende klus. Ondergetekende heeft na het opzetten van de Pilot in Goes- Zuid door collega Anne Baron de coördinatie van het project overgenomen en kon dit niet alleen! Zonder de inzet van onze groep getrainde ouderenadviseurs was het bezoeken van deze ouderen niet mogelijk geweest. Een woord van dank wil ik in dit verslag niet laten ontbreken aan het adres van: Trees Koning, Betty Roosma, Silvia Schramhart, Joleijn van Westen, Björn van Hecke, Ria Arendse, Aart Arendse, Sjaak de Feijter, Edith Elmensdorp, Lenie Polfliet, Bram Oudenaarden, Jopie Bassant, Mia Zuijdweg, Rita Meester, Wim Copper en Anneke Boerhave. Ieder jaar is de coördinator bijgestaan door een stagiaire. Deze stagiaires, van verschillende opleidingen, hebben enerzijds een grote bijdrage geleverd aan de ondersteuning van de coördinator, anderzijds hebben zij enorm veel geleerd. 37 De stage bleek voor allen ruim voldoende inhoud te hebben voor of het behalen van het diploma, of voor doorstroming naar het volgende leerjaar. De stagiairers waren: Nienke, Joyce, Michelle, Anne, Agnes en Jessie. Aanleveren van een geschikte uitdraai uit de gemeentelijke basisadministratie inclusief de noodzakelijke updates werden verzorgd door Bart Rozinga. Het vervaardigen en onderhouden van de gebruikte website en daaraan gekoppelde databases was toevertrouwd aan Joris de Goffau Verschillende collegae van SMWO hebben tevens een grote bijdrage geleverd aan dit project. In dit kader wil ik in ieder geval noemen Jan Priem en Marian Remijn. En last but not least; zeker voor haar inzet bij de vervaardiging van dit verslag en het koppelen van de gemeentelijke uitdraai Marjo de Goffau-Griep Dank aan allen! Ronald Masclé Mei 2014

38 Aantallen Periode Wijk / Dorp 38 Aantal benaderd Aantal bezocht januari juni 2008 Goes-Zuid (60%) december april 2010 Goes-West (64%) mei september 2010 Kloetinge en Oostmolenpark (72%) oktober februari 2011 Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge (71%) oktober februari 2011 s-heer Hendrikskinderen (68%) maart december 2011 Goes Centrum (64%) maart december 2011 Wilhelminadorp (82%) maart december 2011 Kattendijke (92%) oktober maart 2012 Goese Polder (71%) april juli 2012 Goese Meer (57%) april juli 2012 Noordhoek (77%) september december 2012 Overzuid en Ouverture (80%) september december 2012 s-heer Arendskerke (72%) januari april 2014 Goes-Oost (56%) Totaal Goes (64%) Op de website van SMWO, vindt u meer overzichten, o.a. de score per wijk en dorp per vraag. de kracht zit in de aandacht!

39 de kracht zit in de aandacht! Hoe nu verder? Het instrument wat is gebruikt is zeer goed bruikbaar gebleken voor het in gesprek gaan met ouderen en hen informatie verschaffen, maar ook om knelpunten of problemen te kunnen signaleren. Door de ontwikkelingen van het welzijnswerk om meer uit te gaan van de eigen kracht van de burger en versterken van burgerkracht, komt het signaleringsinstrument in een ander daglicht te staan. Niet langer wordt de oudere alleen geïnformeerd en wordt mogelijke kwetsbaarheid gesignaleerd, maar is het ook van belang op zoek te gaan naar de zogenaamde Zilveren Kracht in de wijken en dorpen. Wat kan iemand nog betekenen voor een ander, hoe klein wellicht ook? Van daaruit is er nagedacht over een vervolg van het project Huisbezoek 75-plus en is gekozen voor een jongere doelgroep, namelijk die van 70-plus, waarbij uitdrukkelijk ook wordt gekeken naar participatiemogelijkheden door middel van burenhulp of vrijwilligerswerk. Kwetsbare ouderen die niet bekend zijn bij de zorg, blijven met dit instrument opgespoord worden en kunnen in een vroeg stadium worden doorgeleid naar de wijkteams, zodat zwaardere zorg voorkomen kan worden. Het welzijnswerk als deelnemer aan de wijkteams is hierbij een belangrijke schakel. Krachtige ouderen kan worden gevraagd een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun eigen omgeving. Een win-win situatie. 39 In de 2e helft van 2014 zal een doorstart worden gemaakt om het project een goed vervolg te geven en opgedane kennis te behouden en benutten. De vragenlijst is uitgebreid met vragen rond participatie. De ouderenadviseurs die als vrijwilliger hebben meegewerkt aan het project, zullen worden toegerust om op de nieuwe manier het gesprek met de oudere aan te gaan. Enkele ouderenadviseurs hebben inmiddels de training netwerkcoach gevolgd, wat betekent dat zij samen met de oudere kunnen bekijken hoe hun netwerk is opgebouwd of plannen maken om het netwerk uit te breiden. Dit laatste is vooral zinvol als er sprake is van eenzaamheid bij ouderen; een punt wat in een aantal wijken in de gemeente als aandachtspunt uit deze evaluatie naar voren is gekomen. Vrijwilligers van de vrijwillige thuiszorg kunnen hierbij gevraagd worden of zij samen met de oudere activiteiten in de buurt kunnen ondernemen, zodat zij op een laagdrempelige manier hun sociale contacten kunnen uitbreiden. Tevens kan er ook gekeken worden of krachtige ouderen van betekenis kunnen zijn voor kwetsbare ouderen, zodat er in de buurt netwerkjes ontstaan van mensen die elkaar kunnen helpen of ondersteunen. Het project Huisbezoek 70-plus wordt een belangrijk signaleringsinstrument dat in principe alle ouderen op een laagdrempelig manier kan bereiken. Het gaat om het aangaan van een gesprek van mens tot mens, waarin informatie en zorgen kunnen worden besproken en verbindingen kunnen gemaakt.

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

STAPPENPLAN PREVENTIE VAN EENZAAMHEID IN DE EERSTE LIJN

STAPPENPLAN PREVENTIE VAN EENZAAMHEID IN DE EERSTE LIJN STAPPENPLAN PREVENTIE VAN EENZAAMHEID IN DE EERSTE LIJN Doelen Het voorkomen, oplossen en/of verwerken van eenzaamheid bij ouderen: 1. Het vaststellen van de mate van eenzaamheid; 2. Het onderscheiden

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum:

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum: Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 297 AA Bleskensgraaf T 14 184 www.gemeentemolenwaard.nl Datum: 27-9-216 Portfeuillehouder: Piet Vat Onderwerp: Rapportage Signalerend Huisbezoek 215 Bijlage:

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem In dit document bevinden zich twee lijsten. Op onderdeel 2 na, zijn ze identiek. De eerste lijst kan gebruikt worden om te kijken wat iemand kan en doet voor

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Almelo, juni 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk

Nadere informatie

Verslag DIALOOG 5 juli OOST, WEST, THUIS BEST

Verslag DIALOOG 5 juli OOST, WEST, THUIS BEST Verslag DIALOOG 5 juli OOST, WEST, THUIS BEST OOST, WEST, THUIS BEST DE DIALOOG -De DIALOOG- Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wat is nodig om te zorgen, dat dit daadwerkelijk kan? Wat

Nadere informatie

Samen tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid Samen tegen eenzaamheid Van 25 september tot en met 4 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Het thema dit jaar is: Herken eenzaamheid en handel op tijd. Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere Voorwoord In deze folder vindt u een overzicht van de belangrijkste Veerse professionele -en vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn, zorg en ondersteuning.

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Pagina 1 van 10. Bezoeken Vitis t/m Provinciale cijfers t/m

Pagina 1 van 10. Bezoeken Vitis t/m Provinciale cijfers t/m Let op: bij provincie wijkt leeftijdgroep (v.a. 70 jaar) af t.o.v. (v.a 75 jaar) = verschil / 6% of meer = verschil / 6% of meer AANTAL GEÍNTERVIEWDEN alle kernen 0 528 82 121 75 20 59 23 32 81 32 3 82

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ Ossenkoppelerhoek 2013

Rapportage Huisbezoek 75+ Ossenkoppelerhoek 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ Ossenkoppelerhoek 2013 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ Ossenkoppelerhoek 2013 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies Welzijnsbezoek 2016 Inhoud 1. Conclusies 2. Wonen en woonomgeving 3. Gezondheid en zorg 4. Sociale contacten en netwerk 5. Actief zijn 6. Mobiliteit 7. Levensonderhoud 8. Leefstijl 9. Verwachte veranderingen

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Utrecht laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst!

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Project: Voorzieningenladder voor zelfstandig wonende ouderen Datum: 27-2-13 Locatie: Verenigingsgebouw Overasselt Tijd: 14.00-16.00

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer

Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer Persoonsgegevens cliënt Geboortenaam en voorletters Gewenste naamvoering Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Evt postadres Postcode + woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Zwolle laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zwolle.

Nadere informatie

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Groningen laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies Welzijnsbezoek 2015 Inhoud 1. Conclusies 2. Wonen en woonomgeving 3. Gezondheid en zorg 4. Sociale contacten en netwerk 5. Actief zijn 6. Mobiliteit 7. Levensonderhoud 8. Leefstijl 9. Verwachte veranderingen

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten Aalsmeer Zorg enquête ANBO Tijdens de geraniummarkt van 10 mei heeft ANBO Aalsmeer een enquête gehouden onder bezoekers van hun stand. De vragen gingen over de veranderingen in de zorg en hoe mensen met

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Leeuwarden laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Leeuwarden.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt:

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt: VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare welzijn - Vraagverheldering Welzijn Nijmegen-

Nadere informatie

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 RAPPORTAGE ENQUÊTE 2010 Leefbaar Wintelre Werkgroep Sociaal Klimaat en Zorg G. Schenning W. ten Boske, M. Geven, E. Leermakers, R. Reniers, T. Spanjers 2 Inhoud 1.

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Voorzieningen voor ouderen: u kunt uw advies uitbrengen!

Voorzieningen voor ouderen: u kunt uw advies uitbrengen! Voorzieningen voor ouderen: u kunt uw advies uitbrengen! Welke voorzieningen moeten volgens u absoluut voorhanden zijn voor ouderen die thuis wonen en voor zichzelf moeten zorgen? Iedereen mag meedenken

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015 Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015 1 De aanloop Veranderend beleid bij de overheid Langer zelfstandig Meer zelf en met behulp van eigen netwerk Hoog % ouderen in de wijk Bezuinigingen

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

27 juni 2015. Onderzoek: Maatregelen tegen eenzaamheid

27 juni 2015. Onderzoek: Maatregelen tegen eenzaamheid 27 juni 2015 Onderzoek: Maatregelen tegen eenzaamheid Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016 Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2016 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samen doen Positoos... 7 In gesprek... 11 Verschillende zorgtaken... 12 Waardering door Positoos... 13 Tijdstip mantelzorg... 14 Cursussen/scholing...

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen R. de Kuyper P.M.A.E. Wintels L.M. Sluijs nuari 2003 Vragenlijst signalerend huisbezoek naam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen

Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Enquête woongroep Surinaams-Javaanse ouderen Algemeen 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw burgerlijke staat? O getrouwd O alleenstaand 4.a. Wonen er nog kinderen bij

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Gemeente Maastricht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Maastricht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Maastricht laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Maastricht.

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Nijmegen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie