XEBA TA ME YA St:MEHİ KONFtRANSEK LI SER KURDISTANA TIRKIYt LI PARLEMENTA BEWİKA Yf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.arsivakurd.org XEBA TA ME YA St:MEHİ - 1 - KONFtRANSEK LI SER KURDISTANA TIRKIYt LI PARLEMENTA BEWİKA Yf"

Transcriptie

1

2 XEBA TA ME YA St:MEHİ KONFtRANSEK LI SER KURDISTANA TIRKIYt LI PARLEMENTA BEWİKA Yf Di <J93 de, konferanseke giring li ser Kurdistana Tirkiye, li Parlementa Beljlkaye, li Bruksele, çebo. Çaı rexistin : Kommissie Rechtvaardigheid en Vrede (Encumena Dadmendl Q Aşltiye), Enstituya Kurdi ya Bruksele, Broederlijk Delen (Hevkarl Q BiraW Q Overleg Koerdistan-Vlaanderen (Pewendiya Kurdistan-Flandrl ev konferans pek ani Q ji bo we çar kesahiyen kurd vexwendin : Şerafettin Elçi. Wezire kevn e Kar Q Peşdebirine, avukat; Ihrahim Aksoy, Pariementere kevn e partiya HEP. Sekretere Gişti ye partiya nuh DEP, arşitekt; Feridun Yazar, Seroke kevn e HEP. avukat; Hemreş Reşo, Seroke partiya KDP-Hevgirtin, ekonom. Pitşi vekirina konferanse ji aliye.\-1lrza Luc Dhoore, senator, axaftineke kurt li ser dlroka Kurdistane Q rewşa Kurdistana Tirkiye ya gişti ji aliye Sekretere Giştl ya Enstituya me, Derwiş Ferho. hat kirin. Paşe, her çar mevan xwe bi rez peşkeş kir Q dltina xwe li ser rewşa Kurdistana Tirkiye ya lro got. U dawiye. pariementeren beljlki yen ji partiyen cihe, ku endamen Pariementen Beljika Q Ewropa ne, gelek pirs. nemaze li ser daxwaziyen Kurden Tirkiye, pirsln. Her çar perbirpiyaren kurd ev daxwaziyen jerln ji HukOmeta Beljlka Q dewleten rojavayi xwestin : 1- Bi hinceta serokatiya Beljika bo Civata Ewropi ku di meha Tirmeh 1993 de dest pe dike, em hevl dikin ku pirsa kurdi bixe bemarneya ewropi ya ve sale. 2- NehEHe ku Tirkiye bikeve Civata Ewropi heta ku van mafen jerln en Kurden Tirkiye bide : a) dive ku Tirkiye zanava Kurdi bi awaki qanunı bipejirine Q ji bo ve yeke gaven pewist baveje Q garantiyen qanoni bide. b) dive ku Tirkiye heınj peymanen navneteweyi ku imza kirine Q ku ewe imza bike bine d. c) di ve ku Tirkiye Kurdan w eka "muhatab", bi riya dyaloge Q be şiddet, heta ku çareke rast be ditin, bipejirine. d) li gora peymanen navneteweyi, dive ku Tirkiye rexistinen kurdi yen civaki, çandi: Q siyasi bi awaki qanoni bipejirine. 3- Yekitiya Ewropa bir bike ku ew dikare rola hekem bilize. 4- delegasyona kurdi bi awaki taybeti ji Civata Ewropi daxwazi: dike ku di sala de konferanseke navneteweyi li ser pirsa kurdi pek bine

3 6- dewleten rojavayi, nemaze Civata Ewropi, dikarin roleke giring bitizin ku çareke ji pirsa kurdi re be dltin. Delegasyona kurdl bang dike hemi dewlet Q rexistinan ku di VI waı-1 de kari:~n konkı-et bikin. Roja duyemin, di 8.6. de, ve delegasyone civineke <;ape li navenda navneteweyi ya çape, l.p.c.. kiı-. Du rojnameyen flamanl yen giı-ing. De Standaard Q Het Volk, li ser we nivisi. 2 ADAR SİSA~ <J3 Di çarçeva kampanyeke ji bo mafen penaberan li Beljlkaye, ku ji aliye rexistina flamani OCIV hat pek anin, xwendegehen cihe em vexwendin ji bo ku em li ser pirsa kurdi bipeyivin. Di nav meheke de, me ev axaftin li 8 xwendegehen flamani yen bajaı en Bı-uksel..\nvers. Lier. \1echelen "\1alines" Q Turnhout. li ber 850 xwendekar kir. 10 ADAR Rexistina :V1utualite Socialiste koma Enstituye ya muzik a folklon~ YeX\\end şeveke li Erquelinnes. ~ezlki saeteke dilan ı1 stranen kurdi beşdar dilşah kirin. 23 ADAR Me axaftineke li ser Kurdan ji bo xwendekaren kurd en dibistana peşin a şaredariya Droixhe, nezikl Liege, kir. 26 ADAR Cardin koma me ya folklore li aşxana (restoran) "La Renaissance" li Ferrieres. li Ardennes, dilan Q stranen kurdl peşkeş kirin. 8 GULAN Bi vexwendina rexistina mezin "Ligue des Familles", koma me ya musique Q stranan, ku ji se kesan pek hatiye, bemameke xweş li Nivelles peşkeş kir

4 Piştl Nivelles, koma me ya muzike ji Waloni ç(l Flandr (l li qehweya De Heksenketel, li şare~riya Br~~ch~m. -nihik1 Anvers a bernameke din peşkeş 'kir. 15 GULA~ Cardin koma me ya muzike bernameke kureli li navenela çaneli ya şareelaı iya St-josse, li Bmksele, di çan;eva ı-ojeke çanden cihe "Bı uxelles en couleurs" de, peşkeş kir. 19 GULAS Ko ma me ya folklore ji bo komeke folklore ya flamani. li bajaı e Ge nt. saeteke dilanen kurdi peşkeş kirin. 22 GULAS Cardin di çarçeva roıen "Bruxelles en couleurs" de, di eywana mezin a Halles de Schaerbeek de. me folklora kurdi peşkeş kir. RABERIYEK.E \1EZIS LI SER SASASIY AS ]i heta 25. k93, li ~luzeya Qrali ya Huner (l Diroke (\lusees Royaux d'.-\rt et d'histoire), li Bruksele, raberiyeke mezin bi nave "Splendeur des Sassanides", li ser huner u diroka şahane ya Sasaniyan bo. Sasani weka Faris hatine nasin, le avakere we, Erdiş!re Babekl, ji Kurden :Vled bq. Ve lmparatoriye di sedsala lllmin Pişti İsa de ava bu a -ıoo sal ajot. Sinaren we gihaştin Hindistane u bi Roma re hergav şerr dikir. 28 padişahen we hebun. ~n navdartirin Erdişire Babeki, ŞapOr I, ŞapOr ll Q Nuşirewan bfin

5 Di 1990 de, musabeqeke ewropi ya edebi ji aliye Centre Culturel du Brabant Wallon hati bo pek anin. Bi hevkaı-iya Enstituya me, niviskad~ kurd Ferhad Şakeli ku li Swed dijl bi helbesteke :-.:we ya gelek xweş "Veger" beşdar bq ve musabeqe. ı~ niviskaı-en başti.-in ku li 1:2 \velaten ewı-opl dijln - Feı had Şakell ji di nav wan de - hatin bijaı tin Q berhemen wan di nav piı-tokokeke de hatin weşandin. Di 23.. ı de, pen;eke şano (tyatı-o) ya gelek nojen ji tevayiya van 12 beı-heman, bi nave "Good Old Europe" (Ewropaya Kevn a Baş) hat pek anin Q li ]\;avenda \\"ezareta Çande ya Fı-ansi. Le Botanique. hat liztin. KURDIST :\:\:\ TIRK!Yt Pişti şerreki direj Q dijwar en C) salan. PKK di de ev şerr rawestand Q daxwaziya xwe ji hukometa Tirkiye ku mafen demokratik. ango mafe danina ı-existinen!ega! en kurdi. e zirnan Q weşan... bide Kurdan peşan da. Di de, bi alikariya.\lirza Celal Talabani. yek ji berpirsiyaren Kurdistana Iraqe, protakala lihevhatin Q nezikbone di navbera PKK Q Partiya Sosyalist a Kurdistan PSK hat imza kirin. Piştre, pewendi di navbera van her partiyan Q yen din en Kurdistana Tirkiye de çebon. Daxwaziya hemi kesi ew bq ku Tirkiye ji şerr rawestlne Q bipejirlne ku bi Kurdan re dest bi dyaloge bike. l\lixabin. hukometa Tirkiye erişen xwe yen dijwar li ser gund Q bajaren Kurdan xurttir ji kir. gund şewitandin. ronakbir Q kesen demokrat kuştin Q "Korucu" berdan nav xelk. Gelek kes hatin sirgon kirin yan bi xwe baz dan. ivlirina Serokkomar, Turgut Özal, rewş hin xerabtir kir. Serokwezir Süleyman Demirel ku ji Özal gelek hişktir e tutişt ne kir ku meydaneke nuh a hevpeyvine çebibe. Di de. PKK ilan kir ku ewe ji nuh de dest bi şerre çekdari bike Q ji we roje heta nuha weka bere şerr dike. Em hevi dikin ku di demeke nezik de, hem hukometa Tirkiye Q hem PKK bixwazin ji ve gilorka be dawi derkevin a li dora mase ronen

6 KURDISTANA İRAN Q IRAQ.t Di de, leşkere İrane dest bi erişeke gelek mezin li ser gunden Kurdistana İran Cl Iraqe kir. S km ket nav slnoı-en Kuı-distana lraqe ji bo ku clgehen Partiya Demokrat a Kurdistana Yrane U~k bide. Leşkerekl ji meriv, bi tank Cl çeken giran, li ser slnor cl stendiye. Ev erlş hln jl dajo Cl bi seelan kes li heı du aliyen Kurdistane U~n kuştin Cl birindar kiı-in. Daxuyaniyeke partiyen Kurdistana İran Cl Iraqe dide zanin ku amanca ve nijadkujiye ew e ku nehele ku nezikayl di navbera P.D.K.İ. Cl hukumeta Kurdistana Iraqe bibe Cl ve hukomete qels bike. Weka ku em diblnin, gava ku li perçeke Kurdistane hin maf ten stendin. her çar dewleten ku Kurdistan perçe kirine har bibin Cl hem! tiştl elikin ku ev peşveçun negiheje perçeyen din! Li Kurdistana Iraqe bixwe rev.,;şa aborl, ji sedema her du ambargoyen hundirl Cl den eyl, gelek ne baş e. ji aliye ewlehiye (emniyet) F rewşa xelk gelek giran e. Piştl kuştina gelek kesen kurd Cl biyanl, weka Vincent Tollet e beljlkl ku mudlre navenda Handicap International bo, rexistinen rojavayl hedl hedl X\ve ji Kurdistane dikişin in. KURDISTAN:\ SQRIY.t Di z,ı.3. meriven hukometa SOriye agir berda girtigeha Heseke. li Cezire. 6-ı kes, ku piraniya wan Kurd bon, te de mirin! Heta nuha sedema ve şewate Cl zanava kesen ku ew kir ne vekiri ye. Partiya Demokrat a YekbOyi ya Kurden SOriye di daxuyaniya xwe ya 26 :\dar de dixwaze ku ev cinayeta mezin bi riya dadmendiye be vekirin. Bi awakl gişti rewşa Kurden SOriye gelek ne xweş e Oi rapora ragihandi bine re). RAPORtN NA VNETEWEYİ Ll SER PIRSA KURDİ !. Rapora Federasvona Navnetewevl li ser Kurdistana SOrive :. Rapora Parlementa Konseya Ewropaye li ser mafen hindikayiyan li Ewropaye, ango Kurden Tirkiye.i :. Rapora O.N.U. (Rexistina Neteweyen Yekbuyi) li ser Kurdistana Iraq e _h 1993.:. Rapora Parierneota Ewtopaye li ser Kurdistana Tirkiye. Me hemi van raporen giring weka xwe ragihandine ve bultene. Em hevi dikin ku ev rapor ji xwendevanan re, ji bo baştir tegihiştina pirsa kurdi, bi ker ben. - s -

7 WEŞAN~N ENSTITUY~ Bultena agahdariye (bi ;.imanen cihel Dossier Kurdistan (bi fransi) Dossier Koerdistan (bi hallandil Kurdistan File (bi ingiliz!) CEMIL PAŞA Ekrem. Muhtasar hayatım WEŞAN~N FIROTIN~ SOREKLI Şahine Bekir, jana Heft Salan <helbest) BIRO Tahare, ~teme Q Eyşe (şano) SHAKEL Y Ferhad, Kurdish Nationalism in ~lam Q Zin of :\hmad-1 Khani (bi ingiliz!) TORi Nergiz, Kawa Efsanesi (bi tirkil Kaseta hozan Birader : Evdaıe Zeyne Karten poste yen bireng WEŞAN~S DIN BI KURDi PirtOk AHMED Feqlr. Diwan Reş I BAKSI ~lahmut, Helln BEDIR XAN Kamuran, Ster BOYIK Eskere, Mem Q Zin (şano) B URKA Y Kemal. Azadi Q jiyan CEWERi Firat, De Şerine CEWERi Firat, Kevoka spi CIGERXWiN, Tarixa Kurdistan CIGERXWİN, Tarlxa Kurdistan 2 CIGERXWİN, Folklora kurdi DUW AR Egid, Yekitiya çılkan DUZGUN M., COMERD M., TORN~CENGI H., Dersim de diwayi, qese pi-kalikan, erf u mecazi, çibenoki, weletnayeni (dumili) FERHO M. Derweş, Denge Roja Dil FERA T Selim, Biji Kurdistan "~ş" KILIÇ Hazım, Evdirehlm Rehmiye Hekari LESCOT Roger, Çiroken Kurdi F.B ıso

8 MER!WANI Peşew, Mam Rewi "soran!" PERWER Şivan, Çiroka Newroze PINTER Harold, Zimane çiya PUŞKİN A., Masivane kal a masiye soı REŞİD Tosine, Siyabend Q Xece SIRWA Aziz, Pelke Zerene (soran!) SOREKLİ Şahine B., Em Q Pirsa Me SOREKLİ Şahine B.. Wendabun Şemo Ereb, Dimdim Şemo Ereb, Jiyana Bexte\var TORİ, Diroka Kurda TORİ, Ferheng, kurdl-tirkl TORİ, Alfabeya kurdi UZUN Mehmet, ~1irina Kaleki Rind WEŞAN~N RIYA AZADİ. Destana Meme Alan WEŞANXANA T:\RA, ~10siqa (sorani) WEŞANXANA ÇAND, Aladin u Lampaya bi Efsun WEŞANXANA SARA, Şengul Q Mengul "şano dramatik" Ko var ENSTITUY A KURDİ YA P:\RİS~. Hevi Selik, kaset, video g_ karten poste Se li ka hozan Brader Selika Gulistan: My believed roother Kaset Video Karten poste Karten poste BI FRANSİ BEDIR KHAN Djeladet et LESCOT Roger, Grammaire kurde BLAU joyce, Dictionnaire kurde KUTSCHERA Chris, Le mouvement National Kurde ıso 12S ıso 2SO w o SO 700 2SO 600 so

9 :,o~~p<i'':;ii'if~~~~\;!''~.n; ~~""':';' / '-7C:.!>' FERHO M. Derweş O. CAVENTS Gerd, Cigerxwin, Poezie uit Koerdistan FERHO Medeni, Lied der Aarde KOERDISCH CENTRUM, Arnhem, Het leven van de Koerden VANDEWUER Ina, Het Zilveren Ei BI INGILİZİ BLAU joyce, Kurdish dictionary KASARAIAN N.. ARSHI Z., ZABIHI K.; Kurdistan <album) LAIZER Sheri, Into Kurdistan, Frontiers under fire PAX CHRISTI INTERNATIONAL, Elections in Iraqi Kurdistan BI AL~1ANİ AMMAN Birgit, Traurige Reise BI TIRKİ AEGLETON William, ~lehabat Kürt Cumhuriyeti 19 l6 BAKSI :'vlahmut, Şivan'ın Sevdası BAŞKAYA Fikret, Paradigmanın iflası BEŞIKÇI!smail, Devletlerarası sömürge Kürdistan BILGii'\ :Vi. Siraç, Barzani BOYIK Eskere, Dağ çiçekleri CIV AN Rojvane, Şeyh Said isyanı DERSI:'v1I Nuri, Kürdistan Tarihinde Dersim DIKILI A.. Kürt sol sosyetesi DUZGUN :'v1., COMERD :Vi., TORN~CENGI H.; Dersim'de dualar, atasözleri, mecazlar, bilmeceler, şaşırtmacalar FERHO Medeni, Mapusluk gerçeğim, şiir IBN'UL ERZAK, Mervani Kürtleri Tarihi INSTITUT KURDE DE PARIS, Studia Kurdica KAYA Şerafettin, Diyarbakır'da Işkence MAR Cemşit, Dersim destanı MAR Cemşit, Koçkiri destanı MEDY ALI A., Zerdüşt ve öğretisi NIKITIN Bazil, Kürtler ROHAT, Kürdoloji biliminin 200 yıllık geçmişi TAŞ A., Türkiye Kürdistani, ekonomik ve sosyal yapı ZANA Mehdi, Bekle Diyarbakır so soo BI EREBI CELIL Celile, Nahdatul Ekrad El-Seqafiyye Welqewmiyye ıso - 8 -

10 ~' ı,. r:. Decembre 1992 F~:::ERAi"iCN INTERNA'i":CNAL:. DES L!GUES CES CRCITS CE L'HGMME (fioh) IV- UNE VAGUE o ARRESTATIONS RECENTE FRAPPE LES KURDES Oepuis le ma is d'ac:abre 1992, piusıeurs ser;ices de sec~rne cnt mene, a çrance ec~e!le, c::!es arrestaticns cars!es reçıcns de ai-hassaka. A.lea. Ras ai-. ar.estaticrs tct.:c~ent la ;:ccuiaticn kı..;rde de Syrıe..l.ın. ai-qarnıshli..a.frir.., Ces Se!cn!es sc~rces ces ;:::ar::s çciitic;ues kurdes et cet...:x crç;anisaticns k~rces ce s c::!rcits ce l'hcrnme et les C. D F ;::res ce 2SC KürCes cnt ete ar.etes et a'autres scr.t rec~erc:ıes. L'inter;enticn ces nctacles i<.urces prcc~es cu çcuvemernerıt ainsi c;t.:e les reac:icns que ces arrestaticns cnt susc:te C:ans :es rniiiet...:x kurdes et araces ce la reçicn cnt ai::ct.:ti a la liceraticn c':...:ne cemair.e ce deterıus, parmi eux le cepute syrien M. Fcuac Uleker et M. Mahmud!smail Umar, memcre du Ccmite camral du Par:i ~r.ıfıe demcc:-atic;ı..;e kt.:rce c:;ui est ac!ue!lement a l'hcpital de Qamisnli avec 22 autres liceres, suite a la detericraticn ce let...:r etat de same a cause de la torture. Les C.O.F ant reçu la liste c'une vinçtaine des cetenus KL;rces arretes cette annee cent : AHMAO HASSC AECEL'JASER HASSO KHA8AT AFANCI ASOALLAH IMAM ALA ICOIN IMAM ALA ICOIN AHMAO lerahim 8UZAN Mt.:t-'AMMEl AU USMAN AL! KHAWLMUSTA UMAR HAJ ;..L-AMMC MUSA HASSAN HUSSE!N SHARJF SHUKRI MUt-ıAMMES AU 8ASSCUS MUHAMMED ALl Mt.:HAMMED. Cette campagne est accompagnee de plusieurs decisicns discriminatoires a l'egard de la minorite kurde panni lesquelles : l'expu!sicn de 21 ouvriers de la Compagnie publique pcur la construction routiere, dont ncus possedcns la liste, l'interdiction de veyager po ur des intellectuels Kurdes... On rappellera que les mesures anti-kurdes ne datent pas d'aujourd'hui. En 1959, le service de renseignements arrete les COMITES CE CEFENSE CES LlBERTES CEMQCAt. ncues ET DES CROITS DEL 'HOı.tı.tE EN SYRIE (C OF).:.. : ~ -

11 .. F~OERATION INTE~NAilCNALE DES l:gues DES DROITS DE L'HCMME {FIOH) princioaux leaders du Parti democratique kurde. Le 23 acüt 1962, le gcuvemement dec:-ete la loi 93, mise en application le S Octobre.. ~ JB.~.qyi~,priv~.pr$~:g~--~otyingt mille Kurdes :.deo)q:,ı;;ıf-tiorj!ih~~x.;ci:r;:o:::"i'.";e!01~e~;;~i c... _sy_~ienne~ et_ inaygu~e.. ~~ _prcjet de la "ceinture arat~..... ex.ıgeant]e " C:eplacement dela population kurde de la region frarıtali~(~ _vers , s ı rr.te rieu('du"'pays. t anlrnateur de ce projet sera res pansa'6tlr 'du.. ~...,..,_ ' rappcrt sur les kurdes ecrit apres la declaration de I'Etat d'urgence et publie en Oc!cbre 1 ~63, qualifiant le s Kurdes de ''Peuple sans histcire ni c:vilisaticn, ni langue"... L'arrıvee de M. Assad au pcuvcır ralentit ce prcıet sans pct..:r autam i'atrcçer. Les çouvernements jct..:ent!a ccrte de la natı..;raıisaticn pct..:r!es "tıcct..:n de la Syrıe" (!es Kurdes c;uı n'ont ;:as de carte a'ider.tıte ) pcı..;r faıre press;cn sur!e mcuvemer.t pclitict..:e kurc:e. En i ~86. per.cant :a fete ce Nayrct..:z (21 Mars) ı..;n affrcr. tement er,tre!es fcrces ce sekurite et :es Kurdes fait plusieurs mcrts et tiesses. Le i '1 Ncvemt:re ı ~26, le gc~verr.eur d' al-hassaka put:lie!e dec: et n~ ~ 0'12 1 SAC/25 c;~i interdit i'utılisaticn de la lar.gue kurce car:s!es liet..:x ce ~ravaii. Le 3 Cecemt:re 1 ~89, Me Mchamed Mt..:stafa Mirc. çccverı.el;r c'ai-hasaka prcmulg~e l'crdre n' i 865iSad/25. reitere cette intercic:icn et prcsc.ıt en outre le s c~anscr.s ncn arates per.dar.t les mariaçes et les fetes (LA vcıx DE LA CEMCCRATIE. jourı.al ces COF a puclie cet ordre dans son r.umero de Novemtre i ~~0), en ccntradic:icr. flaçrar.te avec la c:nstitution syrıenne meme. Le S OC:cbre tre is cr:;;anisations kurdes de Syrie (l'unicn pcpulaire kurce. le Parti unifie democratique kurde et les travailleurs cemcc:-atiques kurdes) ant publie un cr:uscule ccmmun pcur marquer le trentieme anniversaire ce l'entree en vigueur de la lo i cu S OC:cbre 1 S62. Ce dccument aq:::elle les c:toyens a scutenir le s droits C'..ılturels et civiques des Kurdes.. Plus d'un miilicn de Kurdes vivent en Syrie (dcnt p:-es de sans naticnalite). Les COF et la FIDH exigent du gouvemement le respect de leurs droits civiques, politiques et socioculturels. COMITES CE CEFENSE DES USEHES oe.ı,ıocrancues Ei CES OROITS CE L 'HOMME E!'l SYRIE{COF). -- " -

12 PARL!AMENTARY ASSEMBL Y OF THE... COÜNCtCbFEURÖPE FORTY-FOCRTH ORD!NARY SESS!ON REC0;\1:\lE:'\DA TI0:' (1993)' on an additiona/ protoco/ on the rights of rı;ıtion;ı/ minoritics to the Eııropc:.ın Cımı ention orı Hıım:.ın Ri~ht.s ı. The.:.-\s~mbıy rccalls ıts Rccommc.:nJ.:ıııon~ 113~ ( and ı ı-;; ıl992l. Jnd ıts Orders :-.;o ~S6 ıı990ı and ~o ~-,-~ ıı992l on the rıgiıts or mınorıtıes. In the te,ıs ;.ıdoptcd on S Fcbruary 1992 it Jskcd the.: Commıtıc::,ır \1ınısters: to..:ondudc JS <.oon JS?<JSSıbk :he.ı.ork un\.!::~ way for :he \!laborjuon tli J..:hJner for rcgion.:ıl or m:norıty l:ınguages Jnd :o do its utmost :o cnsure the ~apıd ımpleme:ııaııon of the dıaner: ıi. to Jraw up an Jdditıonal protocol on the rıghts of minorıtıes to the European Cınve:ıt:on on Human Rights: iii. to provide the Counc:l oi Eurcpe wıth J suıt;ıble mediatıon instrument..., By adapting the European Chaner for Regional or \1inority Lınguages - J Council of Europe convention - on 22 June the Commirtee of Y1inisters gave the Assembly satisfaction on the first point. The chaner. on which legislation in our member sutes will have ro be based. will alsa be able to give guid:ınce to many other st.1tes on a diffic'.ılt and sensitive subject. 3. The re remains the r.ıpid implement.1tion of the chaner. It is encouraging that when it was opened for signature on 5 November eleven Council of Euro pe member states signed it str:ıight away. But one has to go funher. 4. The Assembly therefore appeals to member states which have not yet signed the chaner to do so 1. Asumb/\' debau on 1 Fc:bru:ırv 1993 (22nd Sitting) (see: Doc " report of the Comminee on Legal Affairs and Human Righıs. Rapponc:ur: ~r W orms; and Doc opinion of the Poliıical Affairs Committee. Rapponeur: Mr de Puig). Tar adopr~d ~- ıhe Assorıbly on Fc:bnıary 1993 (22nd Sitting). J ı! _. t. 1 ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU ~~-.ı: -~._ ' " 7 '-~ ' CONSEıtt:iE LYEÜRÔPE. _ ::----. QUARANTE QUATRIE~1E SESSION ORDINAIRE REC0\1:\L\:'\Dr\ TIO~ 1201 (1993)' rcf:ltiı e ;i un protoco/e additionnci ;i /:.ı Com entiorı eıınjpt.~nrıe des Drnits de /'H om me mr /es tiroits des minorit6 n;ıtion:.ı/es ı. L.-\sscmblc!e rappelle ses Recorrımand:ıtıons 113-ı ) c:t ). et 'ics Dırec:ıvcs :ı"' ~S6 1!990ı c:ı -!7~ ( 1992) rc!atıves JU' Jroıts des mınonres. Dans!es deux (C,(CS adapres le s fcn:er eile demandaıt JU Comııe ccs \1ınıstres: ı. Je..:onc!urc Jans ks meiileurs.ie!aıs!es ıravau' c::ı..:ours p<ıur i'c!jboraııon J'une chane des langues regıonajcs OU mınorıt.1ıres. et de fairc tout son possıblc p<ıur unc mısc e:ı,:ı:uvre rapıde de la chme: ıı. d'c!aborer un protocole additionne! sur!es droıts des mınorites 3 la Convention europee:ıne des Droıts de l'homme: iii. de doter le Conseil Je l'europe d'un outıl ce mediatıon approprıe..., En adoptant. le 2~ juin la Chane euro peenne des l:ıngues regionales ou minoriuires - une convention du Conseil de I'Europe - le Comile des ~inistres a donne satısfaction j!'.-\ssemblee sur le premier de ces points. Lı chane. qui devra etre j la base de la legislation dans nos Et.1ts membres. pourra egalernem guider bien d'autres Euts dans une matiere diffıcile et delicate. 3. Res te la mi se en ceuvre ra pide de certe c hane. Il est encourageant que. lors de son ouverrure a la signature. le 5 novembre onze Et.1ts membres du Conseil de I'Europe l'aient deja signee. ~1ais il faut aller plus loin. 4. L' Assemblee lance done un appel aux Euts membres qui n'ont pas encore signe la chane de le 1. Discussion par l'assemblü le: ı fevric:r 1993 (22' scaııcc:j (voir Doc. 6742, rappon de la commission dc:s quc:sıions juridiquc:s et dc:s droiıs de: l'honunc:. rapponeur: M. W orms: c:t Doc avis de la conunission dc:s quc:stions economiquc:s. rapponeur: M. de Puig). Te.ıcte adopri par l'asumbllt! le 1" fevrier 1993 ı22 sbnce). ı

13 Recommenda.rion 1 '20 1 Recommandarion 1201 and to urge all of them to ratify it speedily. acccpting, faire et a ıous de la raıifıer rapidcment. en acceptant as many of its dauses as possible. 1 le maximum de ses clauscs... ~.~.. :.;~~~~~~;:~~=~~:;;ir ~~.. ~~:~~:~~7~~~~'"A.. _ınstrumenı~<>f t~ ~ounı::lf.. of;ju!r.sıpe~w. JC,t_.;,ıt,.h<ı. L,,f.. mcdıatıon approprıc.dı.ı.. ~l..uc:.t;e already proposed. to set up. - 1 a propose la crcatıon.. 6. ft has bcı:n advised of the tcrms of rclcrcncc gıven by rhe Cnmmittce of \1inisıers to rhe Stccring Commıııcc for Human Rights and İL> Commııtcc of E.~pcns for the Proıcc:ıon of :-.:atıonal \1inorırıcs ;ınd wı\ht:\ ro gıvc ııs full \Upporı ro thı\ work and JUıve- 1 v promoıc ı t. Through the ınclusıon ın the Europe:.ııı Cunvcntıon on Human Rıghts of ccn.:ıın rıghts of persons belongıng to mınorıties as well as organısatıons cntıtlt:d ı o reprcsc:ıı :hem. such pe~sons coulıj bc:ıcıit irom rhe remcdıes oı'fered by the convc:ıtıon. parııc.ılarly the rıghı ro submıı applicarıons ro rhc European (,ımmıssıon and Coun of Human Rıghrs ~ Cın~cquenıly. the Asscmbly rccommc:ıds that. the Cllmmııtce oi.\1inisıers :ıdopt :ın addiııon:ıl protocol on the rıghıs of n:ıııon:ıl mınor:ııcs to rhe Europe;ın Com entıon on Human Righıs. dr:ıwıng on the ıext reproduccd be!ow. which is :ın inıegr:ıl p:ın of ı h ıs recommend:ıııon. 9. As this maıtcr is ı:xtremcly urgcnt :ın d one o i the most impon.:ınt :ıctıviıies c:.ırrcnıly under way at the Councıl of Europe. the Assembly :ılso rccommends thaı the Commiıtee oi.\finisters speed up ils work schedule so that the summit of he:ıds of state and governmenı (Vienna. 8 and 9 ()çıober 1993) wıll be able to adopt a proıocol on the rights of national minorities :ınd open it for signature on that occ:ısion. Text of the proposal for an :ıdditional protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning persons belonging to national minorities Preamble The member states of the Council of Europe. signatory, hereto, ı i 6. Elle J t!tc informcc du mandaı donnt! par k Comitc des :'>1inisırcs au Comıtc dirccıcur pour lcs droıh de l'homme <.:! j,on Cımııc J'..:xpens pour!;,ı protcctıon d..:s mınorıtc\ n:ıııonjic\. cı Jc\ırc ;ıpoorre~ -.on ;ıppuı tcıt:ıl j cc\ tr;ıv;ıu, ct!t_:, promou\oır :ıc.::ıvement. 1 P:ır l'ıntroducııon l.bns i:ı c.ınvcnııon c:urope..:nn..: Jcs Droıts de I'Homrnc Jc ccn::ııns Jroıts Jcs personnc:s appanc:ı:ını j un c mınorııc. cc s per~onncs. ::ıınsı quc ks org:ınısaııom ~uaiıiict:'> pour :..:, ;c;:ır.: ~cnıcr. pourraient bcnd!cıc~ Jc~ voıes de ;ccours proposccs par ij Cunvc:ıtıun. not::ımmcnt \c droıt ı.ic soumc:ırc des ~cqucıcs i l::ı Commıssıon cı :ı l:ı Cıur..:uropcc::ıncs des Droııs Jc!'Hommc. 8. Par conscquc:ıt. 1'.-\ssc:nb!Ce rccommandc :ıu C0mıtc des \ linısıres d 'aıjopıcr un protocolc additıonnd j ij C0nventıon curopee:ıne des Droııs Je i'hommc sur lcs droııs des minarites n:ıtionalc!s. s inspı r:ını du texıe ı!gur:ınt c:-{jessous. qui i ait p:ınıe intc~r:ınte de ij prescnıe rccommand:ıtion. 9. Commt: cctte questıon esı d'une exın!me urgence ct l'une des :ıffaırcs les plus impon.:ıntes :ıcıueilemenı Assembke recommandc egalement au Comite des.\1inıstrcs d'accc!erer le c:ılendrier des ırav:ıux pour permettrc au Sommet des cheis d'etat et de gouvernemenı (Vienne. 3 et 9 ocıobre 1993) d':ıdopter un proıocole sur les droits des minarites n:ıtionales et de l'ouvrir ıraiıees p:ır!e Conscıl de I'Europe. 1 a la signature a cette occ:ısion. Proposition de protocole additionnet a la Convention de sauvegarde des Droits de I'Homme et des Libertes fondamentales cancemant tes personnes appartenant :i des minarites nationales Preambule Les Etats membres du Consei1 de I'Europe. signataires du present Protocole, ı. Considering ı.hat the diversity of peopıes and cultures with which it is imbued is one of ı.he main ı. Considerant que la diversite des peuples et des culrures qui l'ont fecondee est une des sources 2

14 Recommendarıvn 1201 Recommandarion 1201 sources of the rıchness :ınd vit:ılity of European cıvtlisatıon;., _C OfiSidering tlıc i~~rciiru.cöntrit:itiıion ~}t~ilbrtai rnınoı:itics. ıo ıhc.,culturj.! divcr.. ı>hv <taq dvnarrı<sm o i - tlıe ~~~~:9~(~u't~~-~:-:.~ ::::,;:,:~!Ç~::;~:~~ ~. 3. Considcring that only the rccogniıion of the righıs of persons bclonging to :ı national rninority wtthın J st:ıtc. and the ınıernattonal prntccı:on of those ~ights. are ı.::ıp:ıhk ol punıng a lasttng cnd to cthnıc ı.:onfronı:ıtıons. ;ınd ıhus of hclpıng to guar:ıntcı.: ;u st ı c:.:. Jı.:m<Jc:-:ıc:;.,tJhı 1 ı tv :ın d pcac:.:...ı Cun~iJcrıng!hJt th:..: :--ıghts conct.:rnt.:tl Jrc tho~t.: whtch any pı.:rson m:ıv cxcrcı~c cıthcr ~ıngiy,ır ;oınıly: S Consıdcr:ng that :ht: :ntcrnatıonai protı.:ctıon ll! the ~ıghts or naııonal mınonııt:s ıs an c~scntıai J~pı.:ı.:t of the intt:rn:ıtion:ıj prott!ctlon of hum:ın rıght' :ınj. JS such. J Jom:ıın : or ınıcrn:ıtıon:ıi co- ı~-c:-:ıtıon. Set::tion I - Definition Am efe For the purposes 0i :his Cunvcntılln'. the :=xpressıon naııon:ıl mınorııy.. reters to :ı group of persons in a st:ııc who. ciıizens a. reside on the temıor:.- 0f th:ıı ;,t:ıt:= and ;ırc ıhereoi: h. m:ıint:ıin longst:ınding.!inm md lastıng tıe~ with that sı:ıte: c. Jisplay Jistıncmc ethnıc. culıur:ıl. rc!igıous or linguistic characteristics: J. :ıre suificienıly reprc:senı:ıııve. although smailer in number than the rest of the populatıon 0f that state or of a region of that st:ıte: e. :ıre motivated by a conccrn to preserve together that which consıiıutes their comman idenıiıy. inc!uding ıheir culture. their tradiıions. their religion or their language. Seetion ı - General principles Aniele 2 1. Membership of a national minority shall be a matter of free personal choice. essenıielles de la richesse et de la vit:ılite de la civilisation europeenne ; 1. Consider:ınc fa c~~rribiitf~if~~~~~lit*~~!~~~(~~;w~f:t~'~~ riıes nationales a. la ı.liy inisri-ı~ des Etats eui~p,{~tt.~i~f2,,;~i 3. Consıdcrant quc seulcs la rcconnaissance des. droıts des pı.:rsonnı.:s appartcnanı a uııı.: minoritc natio-. nale ;i l'intcrıı.:ur d'un Eı:ıt ct!:ı protccıion intcrnation::ılı.: de cc~ drrıııs ~ont -,u~c:pııbks dı.: rnı.:ıırc dur::ıblı.:rncnt un terme :ıux arfronte:ııı.:nts ı.:thnıque~ et Jc contrıhuı.:r :ıın~ı :ı :;arantır!:ı.;u~::cc.!a JC:mocratıe. la... ıabıiıtc: ct!:ı paı~...ı Cun'>ıliC::-:ınt qu d,.ı gıt Je Jruıh cjue :ouıe pe:- ~onnı.: pt:ut excrce:- JUS'>I bı en se u i ı.: qu en :ıs-.,xı:ıı:on :ı vı.:c J :ıutrcs. ~ c,ın;ı<.!:.!r:ınt que!:ı protc~:ıon ıntı.:r:uııon:ıic Jc; droıts Jı.:s mınorıtc; natıon:ık; ı.:st unc: compos:ınıc t!s'>cntıc!!ı.: Je i:ı protı.:c:ıon ınte:-naı:onalı.: <.!es droıts de!"homm~ ~L ~ornr.;e ~e!!~. 'Jn Jor.ıJ:r.c Jc lj..:0n;:-c:-jt on ınte!i1~t:onj.it:. Titre 1 - Sont ı.:onvenus Jc cc quı 'iu:t Definition.ir.:cie Aux tin s Jc ce tıc Convcnııon 1!' expressıon mınomc natıon:ılı.:. desıgne un groupe de personnes dans un Et:ıt quı. ıı. resident sur le :cmtoire de ccı Et:ıt et en sont citoyens: b. entreııcnncnı des liens :ınciens. salides et durables :ıvec ceı Et:ıt: c. presement des c::ırjcter:stıques ethniques. cuiıurclles. reiigicuscs ou linguıstıques specifıqucs: d. sanı suffisammenı represenı:ııives. ıouı en c!t:ınt moıns nombrcuses que le resıe de!:ı populaııon de CC! Et:ıt ou d'une region de cet Eıat; e. sonı :ınimees de la volonte de preserver ensemble ce qui faiı leur idenıııe commune. not:ımment leur culture. leurs ıradiıions. leur rcligion ou leur langue. Titre ı - Principes generaux Aniele 2 i. L"appartenance a une minorite nationale releve du libre choix de la personne. ı. The tcnn convenıion in this text refcrs to the Convcnıion for the Protection of Hum:ın Righıs and Fundamcnıaı Frcedoms. ı. Le mat Convcntion. d3ns cc tcxtc ~nvoic iı la Convention de sauvegardc des Droııs de l"hommc et des Libcrtes foııdamenıales. 3

15 Rec:omment.iarıon I '201., No dis;ıdvanıagc shall result from the choice or the! rcnuncıaııon oi -;uch mt.:mbership. Recommandation 1201 Aucun dcs;ıv;ınt:ıge ne doit resulter du choix de cctte appartenancc, ou de la renonciation a ce choix...,;:ci'-':\~;ç{2[;~~~~~~~~~~~~~~~~, ~<'- ~ -:-. ~~:-.;':;?;!::_>- :~~: 1-f.j periiô5~(c'''; *~ Te!' dfoli.:.j 1 exprımcr. ı;. prcscrı;l!r et de.. ". in complctc frcednm his/her religious, ethnic. f dcvcloppe!r en touıc libcrtc son. idenlite: rcfiğicusc. ' linguısıic :ınd/ıır..:ultur:ıj. ıdcntıty. wıthout bcing ethnıque. lint,ruistiquc t.:tlou culturclle. sans t!tre sousubjt.:ctcd to :ıny :ııtcınpı Jt :ı~sımı!jııon ;ıg:ıinst hislht.:r w ıli., Evı.:ry ;x:r,nn hc!ongıng lo..ı njunnji :r:ınonty m:ıv t.:.,crcı~..: hı o.,. hl!r rıghıs :ınu C:1Joy thl!:n :nllı';h.ju :ıll~ ()f ın J~o.,ncı:ıııon.ı.nh other~. Anıefe.: :\ll pcr'>ono., hdongıng to :ı naııon:ıl mır.onıy -;h:ıll he e~wi bc!orc the!:ıw.-\m Ji..,c:-ırnın:ıtıon based on mcmbcrshıp ııi :ı n:ıııon:ıl mınorııv -;h:ıll be prohıbıted..-tn/(!ı: -' Dclıhcr:ııe ch:ıngcs to the c.kmogr:ıphıc composıuan oi thc 'eg!on ın whıch ;ı n:ıııon:ıl mır.orm ıs scıı!cd. to ıhc Je:rıme:ıt oi th:ıt mınorıry. -;h:ıll bt.: ;:ırohibıtcd. $«tion 3 - Substanti\ e rights Artıele 6 All persons be!ongıng to :ı naııon:ıl mınorııy s hall have :he right to set up the ır ov. n org:ınıs:ıtıons. inc!uding politic:ıl p:ırtıes. Anıele 7 1. Every person be!onging to :ı national mınoriry sh:ıll have the righı frcely to use his:her mather ıongue in priv::ıte :ınd in public. boıh orally ::ınd in writing. This right sh::ıll alsa :ıpply to the use of his; her language ın public:ıtıons and ın the audiovisual sector. 2. Every person belonging to ::ı national minority shall have the right to use his/her surname and fırst names in his;her mather tongue and to offıcial recognition of his/her surname ::ınd fırst names. 3. In the regions in which substantial numbers of a national minority :ıre settled. the persons belonging to a national minority shall have the right to use their mather tongue in their centacts with the administrative authorities and in proceedings before the couns and legal authorities. 4 mı sc co n tre.->a volonte ;ı :.ı ucu nt: tcnı:ıtıve d :ıssımi!jtıon. T(ıute pe!"'>onııe ;ıpr:.ırıen;ınt :ı unc :nınur:tc n:ıtıon:ık [1t:Ut <:Xl!f<.:t:~ 'C~ -Jroıt\ t:t en j()u;;' :njıvı Judlcmt:nt ou cn JS\OC::ıtıon :.ıve:: J';ıutre\ Touıc personnc :ıppanen:ını i unc m:norııc n;ıtıon:ık :ı Jroıı i!'cg:ıiıte Jev:ınt l:ı ioı. Tllu:c jı!>c!ı mın:ıııon fon d ce ~ur l :ıpp:ı.rtcn:ıncc J Jnt.: pe:-\onr.c i unc mınorıtc natıon:ılc csı mtc~tiite Ar::clc: 5 Des moilificatıons de!ıberc::s darb l:ı compo~ıtıon dcmogr:ıphıquc de i :ı rcgıon J irr.pl:ınuııon J 'un c mınorıtc n:ıııon:ıle. :ıu Jctrımc:ıı Jc cettc c.ie:-nıi::-e. sanı ınterditcs. Titre 3 - Droits materiels Anıcie 6 Touıes!es personnes :ıppartenant :ı une minorite natıonalc: ant le droıt de creer leur( s) propre(s) org:ınisation(s). y compris un parti poliı:ique. Anıele 7 1. Toute personne appartenant :ı une minoriıe n:ıtıonale a le d ro it d 'utiliser librement sa langue maternelle en prive comme en public. ::ıussi bien oralement que par ecrit. Ce droit s'applique :ıussi :ı l'utilisauon de sa langue dans les publications et 1 audiovisuel.., Toute personne :ıppartenant :ı une minome nationale ale droit d'utiliser son nam et ses prenoms dans sa langue maternelle et a droit a la reconnaissance offıcielle de son nom et de ses prenoms. 3. Dans!es regions d'implantation subsı.antielle d'une minorite nationale.!es personnes appartenant a cette minari te om le droit d 'utiliser leur langue maternelle dans Ieurs centacts avec!es autorites administratives ainsi que dans!es procedures devant!es tribunaux et!es insı.ances juridiques.

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 847 / 1-96 / 97 - 847/1-96/97 WETSVOORSTEL

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 847 / 1-96 / 97 - 847/1-96/97 WETSVOORSTEL - 847/1-96/97 Chambre des Représentants de Belgique - 847 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*) 17 DÉCEMBRE 1996 GEWONE ZITTING 1996-1997 (*) 17 DECEMBER

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 54

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 54 6 (2003) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 54 A. TITEL Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estland; Brussel, 26 maart

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 119

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 119 28 (2002) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 119 A. TITEL Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET E: ON IN KRUK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 9

TRACTATENBLAD VAN HET E: ON IN KRUK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 9 35 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET E: ON IN KRUK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 9 A. TITEL Verdrag tot wijziging van het op 18 april 1951 te Parijs gesloten Verdrag tot oprichting van de Europese

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober 1973

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober 1973 56 (1973) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1985 Nr. 81 A. TITEL Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0904/008 DOC 54 0904/008 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 februari 2016 29 février 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de onderhandelingen

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 163 23 (1950) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 163 A. TITEL Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Rome, 4 november 1950 B.

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap.

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Echange avec Monsieur Devries du 29 mars 2017 : Geachte heer Devries Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Sedert het terugkoop van de verkooprechten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 79

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 79 4 (2000) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 79 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6075 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 414 [C 2010/00003] 14 DECEMBER 2009. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood-

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2248/002 DOC 54 2248/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2017 6 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

OKB Opleiding PAR Formation

OKB Opleiding PAR Formation OKB Opleiding PAR Formation Visie en aanpassingen Vision et adaptations Agenda Ordre du jour Inleiding Introduction Doelstelling Objectif Probleem Énoncé du problème Oplossing Solution - Strategische keuzes

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

Chapitre Champ d'application

Chapitre Champ d'application Convention collective de ràvail du 2 novembre concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les dans la d'âge de 3 à 44 ans dans le secteur socioculturel Chapitre Champ d'application Article 1er. La

Nadere informatie

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS DEPOT ENREGISTREMENT ARRETE ROYAL DATE 12/01/2000 12/01/2000 NUMERO 80 53464 MONITEUR BELGE 26/02/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1971 Nr. 43

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1971 Nr. 43 61 (1970) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1971 Nr. 43 A. TITEL Protocol hij de Overeenkomst betreffende de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee; Kopenhagen,

Nadere informatie

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Cet du 16 mai 2007, Ar du, Moniteur belge du, remplaçant la Cet du 30 novembre 2005, Ar du 1 er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre

Nadere informatie

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ;

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ; Version coordonnée Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Gecoördineerde versie Koninklijk besluit van 07 februari 2014 - BS 21/02/2014 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 95. Noord-Atlantisch Verdrag; Washington, 4 april 1949

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 95. Noord-Atlantisch Verdrag; Washington, 4 april 1949 16 (1949) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2016 Nr. 95 A. TITEL Noord-Atlantisch Verdrag; Washington, 4 april 1949 B. TEKST De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

par les mots: «Lorsque des services qui ont entraîné l'assujettissement à un des régimes de pension des ouvriers, des employés, des des marins»

par les mots: «Lorsque des services qui ont entraîné l'assujettissement à un des régimes de pension des ouvriers, des employés, des des marins» 588 (1974 1975) -. Nf 1 580 (1974 1975) - N 1 Kamer van Volksvertegenwoordigers des Chambre Représentants ZITTING 1974-1975 30 MEI 1975 SESSION 1974-1975 30 MAI 1975 WETSONTWERP PROJET DE LOI tot wijziging

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1954 No. 153

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1954 No. 153 25 (1954) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1954 No. 153 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot afschaffing van het op 18 November

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45167 F. 2001 3817 [C 2001/03638] 18 DECEMBRE 2001. Arrêté ministériel relatif à l introduction de l euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie