XEBA TA ME YA St:MEHİ KONFtRANSEK LI SER KURDISTANA TIRKIYt LI PARLEMENTA BEWİKA Yf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.arsivakurd.org XEBA TA ME YA St:MEHİ - 1 - KONFtRANSEK LI SER KURDISTANA TIRKIYt LI PARLEMENTA BEWİKA Yf"

Transcriptie

1

2 XEBA TA ME YA St:MEHİ KONFtRANSEK LI SER KURDISTANA TIRKIYt LI PARLEMENTA BEWİKA Yf Di <J93 de, konferanseke giring li ser Kurdistana Tirkiye, li Parlementa Beljlkaye, li Bruksele, çebo. Çaı rexistin : Kommissie Rechtvaardigheid en Vrede (Encumena Dadmendl Q Aşltiye), Enstituya Kurdi ya Bruksele, Broederlijk Delen (Hevkarl Q BiraW Q Overleg Koerdistan-Vlaanderen (Pewendiya Kurdistan-Flandrl ev konferans pek ani Q ji bo we çar kesahiyen kurd vexwendin : Şerafettin Elçi. Wezire kevn e Kar Q Peşdebirine, avukat; Ihrahim Aksoy, Pariementere kevn e partiya HEP. Sekretere Gişti ye partiya nuh DEP, arşitekt; Feridun Yazar, Seroke kevn e HEP. avukat; Hemreş Reşo, Seroke partiya KDP-Hevgirtin, ekonom. Pitşi vekirina konferanse ji aliye.\-1lrza Luc Dhoore, senator, axaftineke kurt li ser dlroka Kurdistane Q rewşa Kurdistana Tirkiye ya gişti ji aliye Sekretere Giştl ya Enstituya me, Derwiş Ferho. hat kirin. Paşe, her çar mevan xwe bi rez peşkeş kir Q dltina xwe li ser rewşa Kurdistana Tirkiye ya lro got. U dawiye. pariementeren beljlki yen ji partiyen cihe, ku endamen Pariementen Beljika Q Ewropa ne, gelek pirs. nemaze li ser daxwaziyen Kurden Tirkiye, pirsln. Her çar perbirpiyaren kurd ev daxwaziyen jerln ji HukOmeta Beljlka Q dewleten rojavayi xwestin : 1- Bi hinceta serokatiya Beljika bo Civata Ewropi ku di meha Tirmeh 1993 de dest pe dike, em hevl dikin ku pirsa kurdi bixe bemarneya ewropi ya ve sale. 2- NehEHe ku Tirkiye bikeve Civata Ewropi heta ku van mafen jerln en Kurden Tirkiye bide : a) dive ku Tirkiye zanava Kurdi bi awaki qanunı bipejirine Q ji bo ve yeke gaven pewist baveje Q garantiyen qanoni bide. b) dive ku Tirkiye heınj peymanen navneteweyi ku imza kirine Q ku ewe imza bike bine d. c) di ve ku Tirkiye Kurdan w eka "muhatab", bi riya dyaloge Q be şiddet, heta ku çareke rast be ditin, bipejirine. d) li gora peymanen navneteweyi, dive ku Tirkiye rexistinen kurdi yen civaki, çandi: Q siyasi bi awaki qanoni bipejirine. 3- Yekitiya Ewropa bir bike ku ew dikare rola hekem bilize. 4- delegasyona kurdi bi awaki taybeti ji Civata Ewropi daxwazi: dike ku di sala de konferanseke navneteweyi li ser pirsa kurdi pek bine

3 6- dewleten rojavayi, nemaze Civata Ewropi, dikarin roleke giring bitizin ku çareke ji pirsa kurdi re be dltin. Delegasyona kurdl bang dike hemi dewlet Q rexistinan ku di VI waı-1 de kari:~n konkı-et bikin. Roja duyemin, di 8.6. de, ve delegasyone civineke <;ape li navenda navneteweyi ya çape, l.p.c.. kiı-. Du rojnameyen flamanl yen giı-ing. De Standaard Q Het Volk, li ser we nivisi. 2 ADAR SİSA~ <J3 Di çarçeva kampanyeke ji bo mafen penaberan li Beljlkaye, ku ji aliye rexistina flamani OCIV hat pek anin, xwendegehen cihe em vexwendin ji bo ku em li ser pirsa kurdi bipeyivin. Di nav meheke de, me ev axaftin li 8 xwendegehen flamani yen bajaı en Bı-uksel..\nvers. Lier. \1echelen "\1alines" Q Turnhout. li ber 850 xwendekar kir. 10 ADAR Rexistina :V1utualite Socialiste koma Enstituye ya muzik a folklon~ YeX\\end şeveke li Erquelinnes. ~ezlki saeteke dilan ı1 stranen kurdi beşdar dilşah kirin. 23 ADAR Me axaftineke li ser Kurdan ji bo xwendekaren kurd en dibistana peşin a şaredariya Droixhe, nezikl Liege, kir. 26 ADAR Cardin koma me ya folklore li aşxana (restoran) "La Renaissance" li Ferrieres. li Ardennes, dilan Q stranen kurdl peşkeş kirin. 8 GULAN Bi vexwendina rexistina mezin "Ligue des Familles", koma me ya musique Q stranan, ku ji se kesan pek hatiye, bemameke xweş li Nivelles peşkeş kir

4 Piştl Nivelles, koma me ya muzike ji Waloni ç(l Flandr (l li qehweya De Heksenketel, li şare~riya Br~~ch~m. -nihik1 Anvers a bernameke din peşkeş 'kir. 15 GULA~ Cardin koma me ya muzike bernameke kureli li navenela çaneli ya şareelaı iya St-josse, li Bmksele, di çan;eva ı-ojeke çanden cihe "Bı uxelles en couleurs" de, peşkeş kir. 19 GULAS Ko ma me ya folklore ji bo komeke folklore ya flamani. li bajaı e Ge nt. saeteke dilanen kurdi peşkeş kirin. 22 GULAS Cardin di çarçeva roıen "Bruxelles en couleurs" de, di eywana mezin a Halles de Schaerbeek de. me folklora kurdi peşkeş kir. RABERIYEK.E \1EZIS LI SER SASASIY AS ]i heta 25. k93, li ~luzeya Qrali ya Huner (l Diroke (\lusees Royaux d'.-\rt et d'histoire), li Bruksele, raberiyeke mezin bi nave "Splendeur des Sassanides", li ser huner u diroka şahane ya Sasaniyan bo. Sasani weka Faris hatine nasin, le avakere we, Erdiş!re Babekl, ji Kurden :Vled bq. Ve lmparatoriye di sedsala lllmin Pişti İsa de ava bu a -ıoo sal ajot. Sinaren we gihaştin Hindistane u bi Roma re hergav şerr dikir. 28 padişahen we hebun. ~n navdartirin Erdişire Babeki, ŞapOr I, ŞapOr ll Q Nuşirewan bfin

5 Di 1990 de, musabeqeke ewropi ya edebi ji aliye Centre Culturel du Brabant Wallon hati bo pek anin. Bi hevkaı-iya Enstituya me, niviskad~ kurd Ferhad Şakeli ku li Swed dijl bi helbesteke :-.:we ya gelek xweş "Veger" beşdar bq ve musabeqe. ı~ niviskaı-en başti.-in ku li 1:2 \velaten ewı-opl dijln - Feı had Şakell ji di nav wan de - hatin bijaı tin Q berhemen wan di nav piı-tokokeke de hatin weşandin. Di 23.. ı de, pen;eke şano (tyatı-o) ya gelek nojen ji tevayiya van 12 beı-heman, bi nave "Good Old Europe" (Ewropaya Kevn a Baş) hat pek anin Q li ]\;avenda \\"ezareta Çande ya Fı-ansi. Le Botanique. hat liztin. KURDIST :\:\:\ TIRK!Yt Pişti şerreki direj Q dijwar en C) salan. PKK di de ev şerr rawestand Q daxwaziya xwe ji hukometa Tirkiye ku mafen demokratik. ango mafe danina ı-existinen!ega! en kurdi. e zirnan Q weşan... bide Kurdan peşan da. Di de, bi alikariya.\lirza Celal Talabani. yek ji berpirsiyaren Kurdistana Iraqe, protakala lihevhatin Q nezikbone di navbera PKK Q Partiya Sosyalist a Kurdistan PSK hat imza kirin. Piştre, pewendi di navbera van her partiyan Q yen din en Kurdistana Tirkiye de çebon. Daxwaziya hemi kesi ew bq ku Tirkiye ji şerr rawestlne Q bipejirlne ku bi Kurdan re dest bi dyaloge bike. l\lixabin. hukometa Tirkiye erişen xwe yen dijwar li ser gund Q bajaren Kurdan xurttir ji kir. gund şewitandin. ronakbir Q kesen demokrat kuştin Q "Korucu" berdan nav xelk. Gelek kes hatin sirgon kirin yan bi xwe baz dan. ivlirina Serokkomar, Turgut Özal, rewş hin xerabtir kir. Serokwezir Süleyman Demirel ku ji Özal gelek hişktir e tutişt ne kir ku meydaneke nuh a hevpeyvine çebibe. Di de. PKK ilan kir ku ewe ji nuh de dest bi şerre çekdari bike Q ji we roje heta nuha weka bere şerr dike. Em hevi dikin ku di demeke nezik de, hem hukometa Tirkiye Q hem PKK bixwazin ji ve gilorka be dawi derkevin a li dora mase ronen

6 KURDISTANA İRAN Q IRAQ.t Di de, leşkere İrane dest bi erişeke gelek mezin li ser gunden Kurdistana İran Cl Iraqe kir. S km ket nav slnoı-en Kuı-distana lraqe ji bo ku clgehen Partiya Demokrat a Kurdistana Yrane U~k bide. Leşkerekl ji meriv, bi tank Cl çeken giran, li ser slnor cl stendiye. Ev erlş hln jl dajo Cl bi seelan kes li heı du aliyen Kurdistane U~n kuştin Cl birindar kiı-in. Daxuyaniyeke partiyen Kurdistana İran Cl Iraqe dide zanin ku amanca ve nijadkujiye ew e ku nehele ku nezikayl di navbera P.D.K.İ. Cl hukumeta Kurdistana Iraqe bibe Cl ve hukomete qels bike. Weka ku em diblnin, gava ku li perçeke Kurdistane hin maf ten stendin. her çar dewleten ku Kurdistan perçe kirine har bibin Cl hem! tiştl elikin ku ev peşveçun negiheje perçeyen din! Li Kurdistana Iraqe bixwe rev.,;şa aborl, ji sedema her du ambargoyen hundirl Cl den eyl, gelek ne baş e. ji aliye ewlehiye (emniyet) F rewşa xelk gelek giran e. Piştl kuştina gelek kesen kurd Cl biyanl, weka Vincent Tollet e beljlkl ku mudlre navenda Handicap International bo, rexistinen rojavayl hedl hedl X\ve ji Kurdistane dikişin in. KURDISTAN:\ SQRIY.t Di z,ı.3. meriven hukometa SOriye agir berda girtigeha Heseke. li Cezire. 6-ı kes, ku piraniya wan Kurd bon, te de mirin! Heta nuha sedema ve şewate Cl zanava kesen ku ew kir ne vekiri ye. Partiya Demokrat a YekbOyi ya Kurden SOriye di daxuyaniya xwe ya 26 :\dar de dixwaze ku ev cinayeta mezin bi riya dadmendiye be vekirin. Bi awakl gişti rewşa Kurden SOriye gelek ne xweş e Oi rapora ragihandi bine re). RAPORtN NA VNETEWEYİ Ll SER PIRSA KURDİ !. Rapora Federasvona Navnetewevl li ser Kurdistana SOrive :. Rapora Parlementa Konseya Ewropaye li ser mafen hindikayiyan li Ewropaye, ango Kurden Tirkiye.i :. Rapora O.N.U. (Rexistina Neteweyen Yekbuyi) li ser Kurdistana Iraq e _h 1993.:. Rapora Parierneota Ewtopaye li ser Kurdistana Tirkiye. Me hemi van raporen giring weka xwe ragihandine ve bultene. Em hevi dikin ku ev rapor ji xwendevanan re, ji bo baştir tegihiştina pirsa kurdi, bi ker ben. - s -

7 WEŞAN~N ENSTITUY~ Bultena agahdariye (bi ;.imanen cihel Dossier Kurdistan (bi fransi) Dossier Koerdistan (bi hallandil Kurdistan File (bi ingiliz!) CEMIL PAŞA Ekrem. Muhtasar hayatım WEŞAN~N FIROTIN~ SOREKLI Şahine Bekir, jana Heft Salan <helbest) BIRO Tahare, ~teme Q Eyşe (şano) SHAKEL Y Ferhad, Kurdish Nationalism in ~lam Q Zin of :\hmad-1 Khani (bi ingiliz!) TORi Nergiz, Kawa Efsanesi (bi tirkil Kaseta hozan Birader : Evdaıe Zeyne Karten poste yen bireng WEŞAN~S DIN BI KURDi PirtOk AHMED Feqlr. Diwan Reş I BAKSI ~lahmut, Helln BEDIR XAN Kamuran, Ster BOYIK Eskere, Mem Q Zin (şano) B URKA Y Kemal. Azadi Q jiyan CEWERi Firat, De Şerine CEWERi Firat, Kevoka spi CIGERXWiN, Tarixa Kurdistan CIGERXWİN, Tarlxa Kurdistan 2 CIGERXWİN, Folklora kurdi DUW AR Egid, Yekitiya çılkan DUZGUN M., COMERD M., TORN~CENGI H., Dersim de diwayi, qese pi-kalikan, erf u mecazi, çibenoki, weletnayeni (dumili) FERHO M. Derweş, Denge Roja Dil FERA T Selim, Biji Kurdistan "~ş" KILIÇ Hazım, Evdirehlm Rehmiye Hekari LESCOT Roger, Çiroken Kurdi F.B ıso

8 MER!WANI Peşew, Mam Rewi "soran!" PERWER Şivan, Çiroka Newroze PINTER Harold, Zimane çiya PUŞKİN A., Masivane kal a masiye soı REŞİD Tosine, Siyabend Q Xece SIRWA Aziz, Pelke Zerene (soran!) SOREKLİ Şahine B., Em Q Pirsa Me SOREKLİ Şahine B.. Wendabun Şemo Ereb, Dimdim Şemo Ereb, Jiyana Bexte\var TORİ, Diroka Kurda TORİ, Ferheng, kurdl-tirkl TORİ, Alfabeya kurdi UZUN Mehmet, ~1irina Kaleki Rind WEŞAN~N RIYA AZADİ. Destana Meme Alan WEŞANXANA T:\RA, ~10siqa (sorani) WEŞANXANA ÇAND, Aladin u Lampaya bi Efsun WEŞANXANA SARA, Şengul Q Mengul "şano dramatik" Ko var ENSTITUY A KURDİ YA P:\RİS~. Hevi Selik, kaset, video g_ karten poste Se li ka hozan Brader Selika Gulistan: My believed roother Kaset Video Karten poste Karten poste BI FRANSİ BEDIR KHAN Djeladet et LESCOT Roger, Grammaire kurde BLAU joyce, Dictionnaire kurde KUTSCHERA Chris, Le mouvement National Kurde ıso 12S ıso 2SO w o SO 700 2SO 600 so

9 :,o~~p<i'':;ii'if~~~~\;!''~.n; ~~""':';' / '-7C:.!>' FERHO M. Derweş O. CAVENTS Gerd, Cigerxwin, Poezie uit Koerdistan FERHO Medeni, Lied der Aarde KOERDISCH CENTRUM, Arnhem, Het leven van de Koerden VANDEWUER Ina, Het Zilveren Ei BI INGILİZİ BLAU joyce, Kurdish dictionary KASARAIAN N.. ARSHI Z., ZABIHI K.; Kurdistan <album) LAIZER Sheri, Into Kurdistan, Frontiers under fire PAX CHRISTI INTERNATIONAL, Elections in Iraqi Kurdistan BI AL~1ANİ AMMAN Birgit, Traurige Reise BI TIRKİ AEGLETON William, ~lehabat Kürt Cumhuriyeti 19 l6 BAKSI :'vlahmut, Şivan'ın Sevdası BAŞKAYA Fikret, Paradigmanın iflası BEŞIKÇI!smail, Devletlerarası sömürge Kürdistan BILGii'\ :Vi. Siraç, Barzani BOYIK Eskere, Dağ çiçekleri CIV AN Rojvane, Şeyh Said isyanı DERSI:'v1I Nuri, Kürdistan Tarihinde Dersim DIKILI A.. Kürt sol sosyetesi DUZGUN :'v1., COMERD :Vi., TORN~CENGI H.; Dersim'de dualar, atasözleri, mecazlar, bilmeceler, şaşırtmacalar FERHO Medeni, Mapusluk gerçeğim, şiir IBN'UL ERZAK, Mervani Kürtleri Tarihi INSTITUT KURDE DE PARIS, Studia Kurdica KAYA Şerafettin, Diyarbakır'da Işkence MAR Cemşit, Dersim destanı MAR Cemşit, Koçkiri destanı MEDY ALI A., Zerdüşt ve öğretisi NIKITIN Bazil, Kürtler ROHAT, Kürdoloji biliminin 200 yıllık geçmişi TAŞ A., Türkiye Kürdistani, ekonomik ve sosyal yapı ZANA Mehdi, Bekle Diyarbakır so soo BI EREBI CELIL Celile, Nahdatul Ekrad El-Seqafiyye Welqewmiyye ıso - 8 -

10 ~' ı,. r:. Decembre 1992 F~:::ERAi"iCN INTERNA'i":CNAL:. DES L!GUES CES CRCITS CE L'HGMME (fioh) IV- UNE VAGUE o ARRESTATIONS RECENTE FRAPPE LES KURDES Oepuis le ma is d'ac:abre 1992, piusıeurs ser;ices de sec~rne cnt mene, a çrance ec~e!le, c::!es arrestaticns cars!es reçıcns de ai-hassaka. A.lea. Ras ai-. ar.estaticrs tct.:c~ent la ;:ccuiaticn kı..;rde de Syrıe..l.ın. ai-qarnıshli..a.frir.., Ces Se!cn!es sc~rces ces ;:::ar::s çciitic;ues kurdes et cet...:x crç;anisaticns k~rces ce s c::!rcits ce l'hcrnme et les C. D F ;::res ce 2SC KürCes cnt ete ar.etes et a'autres scr.t rec~erc:ıes. L'inter;enticn ces nctacles i<.urces prcc~es cu çcuvemernerıt ainsi c;t.:e les reac:icns que ces arrestaticns cnt susc:te C:ans :es rniiiet...:x kurdes et araces ce la reçicn cnt ai::ct.:ti a la liceraticn c':...:ne cemair.e ce deterıus, parmi eux le cepute syrien M. Fcuac Uleker et M. Mahmud!smail Umar, memcre du Ccmite camral du Par:i ~r.ıfıe demcc:-atic;ı..;e kt.:rce c:;ui est ac!ue!lement a l'hcpital de Qamisnli avec 22 autres liceres, suite a la detericraticn ce let...:r etat de same a cause de la torture. Les C.O.F ant reçu la liste c'une vinçtaine des cetenus KL;rces arretes cette annee cent : AHMAO HASSC AECEL'JASER HASSO KHA8AT AFANCI ASOALLAH IMAM ALA ICOIN IMAM ALA ICOIN AHMAO lerahim 8UZAN Mt.:t-'AMMEl AU USMAN AL! KHAWLMUSTA UMAR HAJ ;..L-AMMC MUSA HASSAN HUSSE!N SHARJF SHUKRI MUt-ıAMMES AU 8ASSCUS MUHAMMED ALl Mt.:HAMMED. Cette campagne est accompagnee de plusieurs decisicns discriminatoires a l'egard de la minorite kurde panni lesquelles : l'expu!sicn de 21 ouvriers de la Compagnie publique pcur la construction routiere, dont ncus possedcns la liste, l'interdiction de veyager po ur des intellectuels Kurdes... On rappellera que les mesures anti-kurdes ne datent pas d'aujourd'hui. En 1959, le service de renseignements arrete les COMITES CE CEFENSE CES LlBERTES CEMQCAt. ncues ET DES CROITS DEL 'HOı.tı.tE EN SYRIE (C OF).:.. : ~ -

11 .. F~OERATION INTE~NAilCNALE DES l:gues DES DROITS DE L'HCMME {FIOH) princioaux leaders du Parti democratique kurde. Le 23 acüt 1962, le gcuvemement dec:-ete la loi 93, mise en application le S Octobre.. ~ JB.~.qyi~,priv~.pr$~:g~--~otyingt mille Kurdes :.deo)q:,ı;;ıf-tiorj!ih~~x.;ci:r;:o:::"i'.";e!01~e~;;~i c... _sy_~ienne~ et_ inaygu~e.. ~~ _prcjet de la "ceinture arat~..... ex.ıgeant]e " C:eplacement dela population kurde de la region frarıtali~(~ _vers , s ı rr.te rieu('du"'pays. t anlrnateur de ce projet sera res pansa'6tlr 'du.. ~...,..,_ ' rappcrt sur les kurdes ecrit apres la declaration de I'Etat d'urgence et publie en Oc!cbre 1 ~63, qualifiant le s Kurdes de ''Peuple sans histcire ni c:vilisaticn, ni langue"... L'arrıvee de M. Assad au pcuvcır ralentit ce prcıet sans pct..:r autam i'atrcçer. Les çouvernements jct..:ent!a ccrte de la natı..;raıisaticn pct..:r!es "tıcct..:n de la Syrıe" (!es Kurdes c;uı n'ont ;:as de carte a'ider.tıte ) pcı..;r faıre press;cn sur!e mcuvemer.t pclitict..:e kurc:e. En i ~86. per.cant :a fete ce Nayrct..:z (21 Mars) ı..;n affrcr. tement er,tre!es fcrces ce sekurite et :es Kurdes fait plusieurs mcrts et tiesses. Le i '1 Ncvemt:re ı ~26, le gc~verr.eur d' al-hassaka put:lie!e dec: et n~ ~ 0'12 1 SAC/25 c;~i interdit i'utılisaticn de la lar.gue kurce car:s!es liet..:x ce ~ravaii. Le 3 Cecemt:re 1 ~89, Me Mchamed Mt..:stafa Mirc. çccverı.el;r c'ai-hasaka prcmulg~e l'crdre n' i 865iSad/25. reitere cette intercic:icn et prcsc.ıt en outre le s c~anscr.s ncn arates per.dar.t les mariaçes et les fetes (LA vcıx DE LA CEMCCRATIE. jourı.al ces COF a puclie cet ordre dans son r.umero de Novemtre i ~~0), en ccntradic:icr. flaçrar.te avec la c:nstitution syrıenne meme. Le S OC:cbre tre is cr:;;anisations kurdes de Syrie (l'unicn pcpulaire kurce. le Parti unifie democratique kurde et les travailleurs cemcc:-atiques kurdes) ant publie un cr:uscule ccmmun pcur marquer le trentieme anniversaire ce l'entree en vigueur de la lo i cu S OC:cbre 1 S62. Ce dccument aq:::elle les c:toyens a scutenir le s droits C'..ılturels et civiques des Kurdes.. Plus d'un miilicn de Kurdes vivent en Syrie (dcnt p:-es de sans naticnalite). Les COF et la FIDH exigent du gouvemement le respect de leurs droits civiques, politiques et socioculturels. COMITES CE CEFENSE DES USEHES oe.ı,ıocrancues Ei CES OROITS CE L 'HOMME E!'l SYRIE{COF). -- " -

12 PARL!AMENTARY ASSEMBL Y OF THE... COÜNCtCbFEURÖPE FORTY-FOCRTH ORD!NARY SESS!ON REC0;\1:\lE:'\DA TI0:' (1993)' on an additiona/ protoco/ on the rights of rı;ıtion;ı/ minoritics to the Eııropc:.ın Cımı ention orı Hıım:.ın Ri~ht.s ı. The.:.-\s~mbıy rccalls ıts Rccommc.:nJ.:ıııon~ 113~ ( and ı ı-;; ıl992l. Jnd ıts Orders :-.;o ~S6 ıı990ı and ~o ~-,-~ ıı992l on the rıgiıts or mınorıtıes. In the te,ıs ;.ıdoptcd on S Fcbruary 1992 it Jskcd the.: Commıtıc::,ır \1ınısters: to..:ondudc JS <.oon JS?<JSSıbk :he.ı.ork un\.!::~ way for :he \!laborjuon tli J..:hJner for rcgion.:ıl or m:norıty l:ınguages Jnd :o do its utmost :o cnsure the ~apıd ımpleme:ııaııon of the dıaner: ıi. to Jraw up an Jdditıonal protocol on the rıghts of minorıtıes to the European Cınve:ıt:on on Human Rights: iii. to provide the Counc:l oi Eurcpe wıth J suıt;ıble mediatıon instrument..., By adapting the European Chaner for Regional or \1inority Lınguages - J Council of Europe convention - on 22 June the Commirtee of Y1inisters gave the Assembly satisfaction on the first point. The chaner. on which legislation in our member sutes will have ro be based. will alsa be able to give guid:ınce to many other st.1tes on a diffic'.ılt and sensitive subject. 3. The re remains the r.ıpid implement.1tion of the chaner. It is encouraging that when it was opened for signature on 5 November eleven Council of Euro pe member states signed it str:ıight away. But one has to go funher. 4. The Assembly therefore appeals to member states which have not yet signed the chaner to do so 1. Asumb/\' debau on 1 Fc:bru:ırv 1993 (22nd Sitting) (see: Doc " report of the Comminee on Legal Affairs and Human Righıs. Rapponc:ur: ~r W orms; and Doc opinion of the Poliıical Affairs Committee. Rapponeur: Mr de Puig). Tar adopr~d ~- ıhe Assorıbly on Fc:bnıary 1993 (22nd Sitting). J ı! _. t. 1 ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU ~~-.ı: -~._ ' " 7 '-~ ' CONSEıtt:iE LYEÜRÔPE. _ ::----. QUARANTE QUATRIE~1E SESSION ORDINAIRE REC0\1:\L\:'\Dr\ TIO~ 1201 (1993)' rcf:ltiı e ;i un protoco/e additionnci ;i /:.ı Com entiorı eıınjpt.~nrıe des Drnits de /'H om me mr /es tiroits des minorit6 n;ıtion:.ı/es ı. L.-\sscmblc!e rappelle ses Recorrımand:ıtıons 113-ı ) c:t ). et 'ics Dırec:ıvcs :ı"' ~S6 1!990ı c:ı -!7~ ( 1992) rc!atıves JU' Jroıts des mınonres. Dans!es deux (C,(CS adapres le s fcn:er eile demandaıt JU Comııe ccs \1ınıstres: ı. Je..:onc!urc Jans ks meiileurs.ie!aıs!es ıravau' c::ı..:ours p<ıur i'c!jboraııon J'une chane des langues regıonajcs OU mınorıt.1ıres. et de fairc tout son possıblc p<ıur unc mısc e:ı,:ı:uvre rapıde de la chme: ıı. d'c!aborer un protocole additionne! sur!es droıts des mınorites 3 la Convention europee:ıne des Droıts de l'homme: iii. de doter le Conseil Je l'europe d'un outıl ce mediatıon approprıe..., En adoptant. le 2~ juin la Chane euro peenne des l:ıngues regionales ou minoriuires - une convention du Conseil de I'Europe - le Comile des ~inistres a donne satısfaction j!'.-\ssemblee sur le premier de ces points. Lı chane. qui devra etre j la base de la legislation dans nos Et.1ts membres. pourra egalernem guider bien d'autres Euts dans une matiere diffıcile et delicate. 3. Res te la mi se en ceuvre ra pide de certe c hane. Il est encourageant que. lors de son ouverrure a la signature. le 5 novembre onze Et.1ts membres du Conseil de I'Europe l'aient deja signee. ~1ais il faut aller plus loin. 4. L' Assemblee lance done un appel aux Euts membres qui n'ont pas encore signe la chane de le 1. Discussion par l'assemblü le: ı fevric:r 1993 (22' scaııcc:j (voir Doc. 6742, rappon de la commission dc:s quc:sıions juridiquc:s et dc:s droiıs de: l'honunc:. rapponeur: M. W orms: c:t Doc avis de la conunission dc:s quc:stions economiquc:s. rapponeur: M. de Puig). Te.ıcte adopri par l'asumbllt! le 1" fevrier 1993 ı22 sbnce). ı

13 Recommenda.rion 1 '20 1 Recommandarion 1201 and to urge all of them to ratify it speedily. acccpting, faire et a ıous de la raıifıer rapidcment. en acceptant as many of its dauses as possible. 1 le maximum de ses clauscs... ~.~.. :.;~~~~~~;:~~=~~:;;ir ~~.. ~~:~~:~~7~~~~'"A.. _ınstrumenı~<>f t~ ~ounı::lf.. of;ju!r.sıpe~w. JC,t_.;,ıt,.h<ı. L,,f.. mcdıatıon approprıc.dı.ı.. ~l..uc:.t;e already proposed. to set up. - 1 a propose la crcatıon.. 6. ft has bcı:n advised of the tcrms of rclcrcncc gıven by rhe Cnmmittce of \1inisıers to rhe Stccring Commıııcc for Human Rights and İL> Commııtcc of E.~pcns for the Proıcc:ıon of :-.:atıonal \1inorırıcs ;ınd wı\ht:\ ro gıvc ııs full \Upporı ro thı\ work and JUıve- 1 v promoıc ı t. Through the ınclusıon ın the Europe:.ııı Cunvcntıon on Human Rıghts of ccn.:ıın rıghts of persons belongıng to mınorıties as well as organısatıons cntıtlt:d ı o reprcsc:ıı :hem. such pe~sons coulıj bc:ıcıit irom rhe remcdıes oı'fered by the convc:ıtıon. parııc.ılarly the rıghı ro submıı applicarıons ro rhc European (,ımmıssıon and Coun of Human Rıghrs ~ Cın~cquenıly. the Asscmbly rccommc:ıds that. the Cllmmııtce oi.\1inisıers :ıdopt :ın addiııon:ıl protocol on the rıghıs of n:ıııon:ıl mınor:ııcs to rhe Europe;ın Com entıon on Human Righıs. dr:ıwıng on the ıext reproduccd be!ow. which is :ın inıegr:ıl p:ın of ı h ıs recommend:ıııon. 9. As this maıtcr is ı:xtremcly urgcnt :ın d one o i the most impon.:ınt :ıctıviıies c:.ırrcnıly under way at the Councıl of Europe. the Assembly :ılso rccommends thaı the Commiıtee oi.\finisters speed up ils work schedule so that the summit of he:ıds of state and governmenı (Vienna. 8 and 9 ()çıober 1993) wıll be able to adopt a proıocol on the rights of national minorities :ınd open it for signature on that occ:ısion. Text of the proposal for an :ıdditional protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning persons belonging to national minorities Preamble The member states of the Council of Europe. signatory, hereto, ı i 6. Elle J t!tc informcc du mandaı donnt! par k Comitc des :'>1inisırcs au Comıtc dirccıcur pour lcs droıh de l'homme <.:! j,on Cımııc J'..:xpens pour!;,ı protcctıon d..:s mınorıtc\ n:ıııonjic\. cı Jc\ırc ;ıpoorre~ -.on ;ıppuı tcıt:ıl j cc\ tr;ıv;ıu, ct!t_:, promou\oır :ıc.::ıvement. 1 P:ır l'ıntroducııon l.bns i:ı c.ınvcnııon c:urope..:nn..: Jcs Droıts de I'Homrnc Jc ccn::ııns Jroıts Jcs personnc:s appanc:ı:ını j un c mınorııc. cc s per~onncs. ::ıınsı quc ks org:ınısaııom ~uaiıiict:'> pour :..:, ;c;:ır.: ~cnıcr. pourraient bcnd!cıc~ Jc~ voıes de ;ccours proposccs par ij Cunvc:ıtıun. not::ımmcnt \c droıt ı.ic soumc:ırc des ~cqucıcs i l::ı Commıssıon cı :ı l:ı Cıur..:uropcc::ıncs des Droııs Jc!'Hommc. 8. Par conscquc:ıt. 1'.-\ssc:nb!Ce rccommandc :ıu C0mıtc des \ linısıres d 'aıjopıcr un protocolc additıonnd j ij C0nventıon curopee:ıne des Droııs Je i'hommc sur lcs droııs des minarites n:ıtionalc!s. s inspı r:ını du texıe ı!gur:ınt c:-{jessous. qui i ait p:ınıe intc~r:ınte de ij prescnıe rccommand:ıtion. 9. Commt: cctte questıon esı d'une exın!me urgence ct l'une des :ıffaırcs les plus impon.:ıntes :ıcıueilemenı Assembke recommandc egalement au Comite des.\1inıstrcs d'accc!erer le c:ılendrier des ırav:ıux pour permettrc au Sommet des cheis d'etat et de gouvernemenı (Vienne. 3 et 9 ocıobre 1993) d':ıdopter un proıocole sur les droits des minarites n:ıtionales et de l'ouvrir ıraiıees p:ır!e Conscıl de I'Europe. 1 a la signature a cette occ:ısion. Proposition de protocole additionnet a la Convention de sauvegarde des Droits de I'Homme et des Libertes fondamentales cancemant tes personnes appartenant :i des minarites nationales Preambule Les Etats membres du Consei1 de I'Europe. signataires du present Protocole, ı. Considering ı.hat the diversity of peopıes and cultures with which it is imbued is one of ı.he main ı. Considerant que la diversite des peuples et des culrures qui l'ont fecondee est une des sources 2

14 Recommendarıvn 1201 Recommandarion 1201 sources of the rıchness :ınd vit:ılity of European cıvtlisatıon;., _C OfiSidering tlıc i~~rciiru.cöntrit:itiıion ~}t~ilbrtai rnınoı:itics. ıo ıhc.,culturj.! divcr.. ı>hv <taq dvnarrı<sm o i - tlıe ~~~~:9~(~u't~~-~:-:.~ ::::,;:,:~!Ç~::;~:~~ ~. 3. Considcring that only the rccogniıion of the righıs of persons bclonging to :ı national rninority wtthın J st:ıtc. and the ınıernattonal prntccı:on of those ~ights. are ı.::ıp:ıhk ol punıng a lasttng cnd to cthnıc ı.:onfronı:ıtıons. ;ınd ıhus of hclpıng to guar:ıntcı.: ;u st ı c:.:. Jı.:m<Jc:-:ıc:;.,tJhı 1 ı tv :ın d pcac:.:...ı Cun~iJcrıng!hJt th:..: :--ıghts conct.:rnt.:tl Jrc tho~t.: whtch any pı.:rson m:ıv cxcrcı~c cıthcr ~ıngiy,ır ;oınıly: S Consıdcr:ng that :ht: :ntcrnatıonai protı.:ctıon ll! the ~ıghts or naııonal mınonııt:s ıs an c~scntıai J~pı.:ı.:t of the intt:rn:ıtion:ıj prott!ctlon of hum:ın rıght' :ınj. JS such. J Jom:ıın : or ınıcrn:ıtıon:ıi co- ı~-c:-:ıtıon. Set::tion I - Definition Am efe For the purposes 0i :his Cunvcntılln'. the :=xpressıon naııon:ıl mınorııy.. reters to :ı group of persons in a st:ııc who. ciıizens a. reside on the temıor:.- 0f th:ıı ;,t:ıt:= and ;ırc ıhereoi: h. m:ıint:ıin longst:ınding.!inm md lastıng tıe~ with that sı:ıte: c. Jisplay Jistıncmc ethnıc. culıur:ıl. rc!igıous or linguistic characteristics: J. :ıre suificienıly reprc:senı:ıııve. although smailer in number than the rest of the populatıon 0f that state or of a region of that st:ıte: e. :ıre motivated by a conccrn to preserve together that which consıiıutes their comman idenıiıy. inc!uding ıheir culture. their tradiıions. their religion or their language. Seetion ı - General principles Aniele 2 1. Membership of a national minority shall be a matter of free personal choice. essenıielles de la richesse et de la vit:ılite de la civilisation europeenne ; 1. Consider:ınc fa c~~rribiitf~if~~~~~lit*~~!~~~(~~;w~f:t~'~~ riıes nationales a. la ı.liy inisri-ı~ des Etats eui~p,{~tt.~i~f2,,;~i 3. Consıdcrant quc seulcs la rcconnaissance des. droıts des pı.:rsonnı.:s appartcnanı a uııı.: minoritc natio-. nale ;i l'intcrıı.:ur d'un Eı:ıt ct!:ı protccıion intcrnation::ılı.: de cc~ drrıııs ~ont -,u~c:pııbks dı.: rnı.:ıırc dur::ıblı.:rncnt un terme :ıux arfronte:ııı.:nts ı.:thnıque~ et Jc contrıhuı.:r :ıın~ı :ı :;arantır!:ı.;u~::cc.!a JC:mocratıe. la... ıabıiıtc: ct!:ı paı~...ı Cun'>ıliC::-:ınt qu d,.ı gıt Je Jruıh cjue :ouıe pe:- ~onnı.: pt:ut excrce:- JUS'>I bı en se u i ı.: qu en :ıs-.,xı:ıı:on :ı vı.:c J :ıutrcs. ~ c,ın;ı<.!:.!r:ınt que!:ı protc~:ıon ıntı.:r:uııon:ıic Jc; droıts Jı.:s mınorıtc; natıon:ık; ı.:st unc: compos:ınıc t!s'>cntıc!!ı.: Je i:ı protı.:c:ıon ınte:-naı:onalı.: <.!es droıts de!"homm~ ~L ~ornr.;e ~e!!~. 'Jn Jor.ıJ:r.c Jc lj..:0n;:-c:-jt on ınte!i1~t:onj.it:. Titre 1 - Sont ı.:onvenus Jc cc quı 'iu:t Definition.ir.:cie Aux tin s Jc ce tıc Convcnııon 1!' expressıon mınomc natıon:ılı.:. desıgne un groupe de personnes dans un Et:ıt quı. ıı. resident sur le :cmtoire de ccı Et:ıt et en sont citoyens: b. entreııcnncnı des liens :ınciens. salides et durables :ıvec ceı Et:ıt: c. presement des c::ırjcter:stıques ethniques. cuiıurclles. reiigicuscs ou linguıstıques specifıqucs: d. sanı suffisammenı represenı:ııives. ıouı en c!t:ınt moıns nombrcuses que le resıe de!:ı populaııon de CC! Et:ıt ou d'une region de cet Eıat; e. sonı :ınimees de la volonte de preserver ensemble ce qui faiı leur idenıııe commune. not:ımment leur culture. leurs ıradiıions. leur rcligion ou leur langue. Titre ı - Principes generaux Aniele 2 i. L"appartenance a une minorite nationale releve du libre choix de la personne. ı. The tcnn convenıion in this text refcrs to the Convcnıion for the Protection of Hum:ın Righıs and Fundamcnıaı Frcedoms. ı. Le mat Convcntion. d3ns cc tcxtc ~nvoic iı la Convention de sauvegardc des Droııs de l"hommc et des Libcrtes foııdamenıales. 3

15 Rec:omment.iarıon I '201., No dis;ıdvanıagc shall result from the choice or the! rcnuncıaııon oi -;uch mt.:mbership. Recommandation 1201 Aucun dcs;ıv;ınt:ıge ne doit resulter du choix de cctte appartenancc, ou de la renonciation a ce choix...,;:ci'-':\~;ç{2[;~~~~~~~~~~~~~~~~, ~<'- ~ -:-. ~~:-.;':;?;!::_>- :~~: 1-f.j periiô5~(c'''; *~ Te!' dfoli.:.j 1 exprımcr. ı;. prcscrı;l!r et de.. ". in complctc frcednm his/her religious, ethnic. f dcvcloppe!r en touıc libcrtc son. idenlite: rcfiğicusc. ' linguısıic :ınd/ıır..:ultur:ıj. ıdcntıty. wıthout bcing ethnıque. lint,ruistiquc t.:tlou culturclle. sans t!tre sousubjt.:ctcd to :ıny :ııtcınpı Jt :ı~sımı!jııon ;ıg:ıinst hislht.:r w ıli., Evı.:ry ;x:r,nn hc!ongıng lo..ı njunnji :r:ınonty m:ıv t.:.,crcı~..: hı o.,. hl!r rıghıs :ınu C:1Joy thl!:n :nllı';h.ju :ıll~ ()f ın J~o.,ncı:ıııon.ı.nh other~. Anıefe.: :\ll pcr'>ono., hdongıng to :ı naııon:ıl mır.onıy -;h:ıll he e~wi bc!orc the!:ıw.-\m Ji..,c:-ırnın:ıtıon based on mcmbcrshıp ııi :ı n:ıııon:ıl mınorııv -;h:ıll be prohıbıted..-tn/(!ı: -' Dclıhcr:ııe ch:ıngcs to the c.kmogr:ıphıc composıuan oi thc 'eg!on ın whıch ;ı n:ıııon:ıl mır.orm ıs scıı!cd. to ıhc Je:rıme:ıt oi th:ıt mınorıry. -;h:ıll bt.: ;:ırohibıtcd. $«tion 3 - Substanti\ e rights Artıele 6 All persons be!ongıng to :ı naııon:ıl mınorııy s hall have :he right to set up the ır ov. n org:ınıs:ıtıons. inc!uding politic:ıl p:ırtıes. Anıele 7 1. Every person be!onging to :ı national mınoriry sh:ıll have the righı frcely to use his:her mather ıongue in priv::ıte :ınd in public. boıh orally ::ınd in writing. This right sh::ıll alsa :ıpply to the use of his; her language ın public:ıtıons and ın the audiovisual sector. 2. Every person belonging to ::ı national minority shall have the right to use his/her surname and fırst names in his;her mather tongue and to offıcial recognition of his/her surname ::ınd fırst names. 3. In the regions in which substantial numbers of a national minority :ıre settled. the persons belonging to a national minority shall have the right to use their mather tongue in their centacts with the administrative authorities and in proceedings before the couns and legal authorities. 4 mı sc co n tre.->a volonte ;ı :.ı ucu nt: tcnı:ıtıve d :ıssımi!jtıon. T(ıute pe!"'>onııe ;ıpr:.ırıen;ınt :ı unc :nınur:tc n:ıtıon:ık [1t:Ut <:Xl!f<.:t:~ 'C~ -Jroıt\ t:t en j()u;;' :njıvı Judlcmt:nt ou cn JS\OC::ıtıon :.ıve:: J';ıutre\ Touıc personnc :ıppanen:ını i unc m:norııc n;ıtıon:ık :ı Jroıı i!'cg:ıiıte Jev:ınt l:ı ioı. Tllu:c jı!>c!ı mın:ıııon fon d ce ~ur l :ıpp:ı.rtcn:ıncc J Jnt.: pe:-\onr.c i unc mınorıtc natıon:ılc csı mtc~tiite Ar::clc: 5 Des moilificatıons de!ıberc::s darb l:ı compo~ıtıon dcmogr:ıphıquc de i :ı rcgıon J irr.pl:ınuııon J 'un c mınorıtc n:ıııon:ıle. :ıu Jctrımc:ıı Jc cettc c.ie:-nıi::-e. sanı ınterditcs. Titre 3 - Droits materiels Anıcie 6 Touıes!es personnes :ıppartenant :ı une minorite natıonalc: ant le droıt de creer leur( s) propre(s) org:ınisation(s). y compris un parti poliı:ique. Anıele 7 1. Toute personne appartenant :ı une minoriıe n:ıtıonale a le d ro it d 'utiliser librement sa langue maternelle en prive comme en public. ::ıussi bien oralement que par ecrit. Ce droit s'applique :ıussi :ı l'utilisauon de sa langue dans les publications et 1 audiovisuel.., Toute personne :ıppartenant :ı une minome nationale ale droit d'utiliser son nam et ses prenoms dans sa langue maternelle et a droit a la reconnaissance offıcielle de son nom et de ses prenoms. 3. Dans!es regions d'implantation subsı.antielle d'une minorite nationale.!es personnes appartenant a cette minari te om le droit d 'utiliser leur langue maternelle dans Ieurs centacts avec!es autorites administratives ainsi que dans!es procedures devant!es tribunaux et!es insı.ances juridiques.

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober 1973

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober 1973 56 (1973) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1985 Nr. 81 A. TITEL Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

OKB Opleiding PAR Formation

OKB Opleiding PAR Formation OKB Opleiding PAR Formation Visie en aanpassingen Vision et adaptations Agenda Ordre du jour Inleiding Introduction Doelstelling Objectif Probleem Énoncé du problème Oplossing Solution - Strategische keuzes

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ;

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ; Version coordonnée Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Gecoördineerde versie Koninklijk besluit van 07 februari 2014 - BS 21/02/2014 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4 COUR DE JUSTICE BENELUX COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT BRUXELLES, LE BRUSSEL De Hoofdgriffier van het Benelux-Gerechtshof: Le greffier en chef de la Cour^fê

Nadere informatie

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1990 Nr. 179. Statuut van de Raad van Europa; Londen, 5 mei 1949

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1990 Nr. 179. Statuut van de Raad van Europa; Londen, 5 mei 1949 4 (1949) Nr. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1990 Nr. 19 A. TITEL Statuut van de Raad van Europa; Londen, mei 1949 B. TEKST De tekst van het Statuut is afgedrukt in Stb. J 41.

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr, 184

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr, 184 38 (1968) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr, 184 A. TITEL Aanvullend Protocol bij de Benelux-Ov er eenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen Neerlegging-Dépôt: 22/12/2014 Regist.-Enregistr.: 27/05/2015 N": 127088/CO/124 d PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 4 december 2014 Tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

"Bij overlijden wordt de volgende rangorde van begunstigde(n) in aanmerking genomen:

Bij overlijden wordt de volgende rangorde van begunstigde(n) in aanmerking genomen: Neerlegging-Dépôt: 27/10/2014 Regist.-Enregistr.: 24/11/2014 N : 124308/C0/143 Paritair Comité voor de Zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00

Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00 Blog Damien Menu Deulys presenteert nieuwe website zaterdag 26 november 2011, 03u00 KOMEN - In Komen werd de nieuwe website van het project Deulys met als thema 'herdenking 14-18' voorgesteld. Na een

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 8 novembre 2005 Paritair Comité voor de bewakingsen/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Hoofdvordering tot echtscheiding gegrond. Tegenvordering tot echtscheiding niet gegrond. Hoger beroep. Echtscheiding uitgesproken tegen beide echtgenoten. Cassatieberoep.

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 Established by Jaap Pipping, Treasurer, February 2 nd, 2014 Version francaise: ici Nederlandse versie: hier EndParalysis foundation Non-profit organization

Nadere informatie

Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation

Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Neerlegging-Dépôt: 24/12/2008 Regist.-Enregistr.: 26/01/2009 N : 90397/CO/308 Paritair comité voor de maatschappijen voor hypothécaire leningen, sparen en kapitalisatie Commission paritaire pour les sociétés

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED Neerlegging-Dépôt: 03/07/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128160/CO/115 1/3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf (PC 115), betreffende

Nadere informatie

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 Les parties signataires, membres de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole n (employés),

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES Neerlegging-Dépôt: 21/03/2014 Regist.-Enregistr.: 17/06/2014 N : 121736/C0/115 Convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative

Nadere informatie

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP - 1747 / 1-97 / 98 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 1747 / 1-97 / 98 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1997-1998 (') loktober 1998 SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (') pr OCTOBRE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252 49 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 252 A. TITEL Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te s-gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB Diminution du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 29/12/2014 MARCHE: Diminution du nombre d'actions en circulation Suite à l'annulation de 3.053.303 actions émises par, à compter du 31/12/2014,

Nadere informatie

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL - 129 / 1-95 / 96 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 129 / 1-95 / 96 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1995-1996 (*) 13 OKTOBER 1995 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*) 13 OCTOBRE

Nadere informatie

15/04/2007 29/04/2008 N : 88093/CO/140.01 PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER COMMISSION PARITAIRE

15/04/2007 29/04/2008 N : 88093/CO/140.01 PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER COMMISSION PARITAIRE Neerlegging-Dépôt: // Regist.-Enregistr.: 9//8 N : 889/CO/. PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK COMMISSION PARITAIRE TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DU Collectieve april 8 arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Zij regelt de toepassing van punt 7 van de interprofessionele overeenkomst van 15 juni 1971 betreffende de syndicale vorming.

Zij regelt de toepassing van punt 7 van de interprofessionele overeenkomst van 15 juni 1971 betreffende de syndicale vorming. SYNDICALE VORMING CAO VAN 27 JUNI 2011 HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED - VOORWERP Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die afhangen van het Paritair Comité

Nadere informatie

Paritair Comité 129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

Paritair Comité 129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Neerlegging-Dépôt: 14/01/2014 Regist.-Enregistr.: 20/03/2014 N : 120273/C0/129 Paritair Comité 129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Bestaanszekerheid Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

19/05/2009. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer Gezondheidszorgberoepen Cel 2 : Niet-universitaire gezondheidszorgberoepen

19/05/2009. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer Gezondheidszorgberoepen Cel 2 : Niet-universitaire gezondheidszorgberoepen C.N.A.I./2009/AVIS-8 N.R.V./2009/ADVIES-8 19/05/2009 Avis du Conseil national de l art infirmier fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l art infirmier à se prévaloir de la qualification

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

CHAPITRE II - INFORMATION IMPORTANTE POUR LES OUVRIERS ET OUVRIERES ASSURES

CHAPITRE II - INFORMATION IMPORTANTE POUR LES OUVRIERS ET OUVRIERES ASSURES Neerlegging-Dépôt: 10/06/2009 Regist.-Enregjstr.: 14/09/2009 N : 94307/CO/109 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 9 JUIN 2009 CONCERNANT L'APPLICATION DU TITRE III DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 CONCERNANT

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK Neerlegging-Dépôt: 29/04/2014 Regist.-Enregistr.: 08/07/2014 N : 122121/CO/214 ( PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 10 APRIL

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 14

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 14 91 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 14 Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest betreffende een systeem voor collectieve klachten; Straatsburg,

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES F.6.T.B. SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42. BRUSSEL 63/00 A 23/42 AT/IL. Bruxelles, le 20 mai 1963.

Nadere informatie

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP. 328.02)

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP. 328.02) NtERLEGGING-DÉPÔT \ 2-10- 2007 REGISTFL-ENREGISTR. 2 9-11- 2007 Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP. 328.02) Convention collective de travail du 1 er octobre

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 2000-2001 22 NOVEMBRE 2000 GEWONE ZITTING 2000-2001 22 NOVEMBER 2000 PROJET D ORDONNANCE portant assentiment

Nadere informatie

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES 1 FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES Aperçu de la situation relative aux autorisations en Belgique et en Europe Luc Hens Président CAB 2 Introduction composition et mandat du CAB Réalisations

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 28 octobre 2010 28 oktober 2010 Institution d une commission spéciale relative au traitement d abus sexuels et de

Nadere informatie

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 20 mars 2000, instituant un Fonds Paritaire pour developpement de I'emploi et de la formation

Nadere informatie

Suborbital Research Association

Suborbital Research Association INVITATION A L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SRA 15 SEPTEMBRE 2014, 15H, VON KARMAN INSTITUTE, BRUXELLES, BELGIQUE Le Conseil d Administration a le plaisir d inviter tous les membres de la SRA à assister à

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 58246 BELGISCH STAATSBLAD 05.11.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3940

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

Rumble in the Dungeon

Rumble in the Dungeon Rumble in the Dungeon Un jeu de Olivier Saffre. Flatlined Games 2012, tous droits réservés Il y a trop de monstres et d'aventuriers dans ce donjon. Le trésor du roi mort est bien gardé mais les aventuriers

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 51 0217/012 DOC 51 0217/012 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 3 février 2004 3 februari 2004 PROPOSITION DE LOI modifiant les lois sur le Conseil d Etat,

Nadere informatie