Inventarisatieliist WOB Flister

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatieliist WOB Flister"

Transcriptie

1 Inventarisatieliist WOB Flister Nr Datum lnhoud Ooenbaar Mail Politie naar DVS over )a voortgang installatie Mail met kaarten over Ja zendbereik en eerdere mail Mail Flister naar DVS: Ja toelichtine TUV metinsen Mail onderzoeksbureau naar )a DVS: referentie % radio luisteren in auto Mail Flister naar DVS: Deels ventilator Flister irt honden Mail ambulancezorg naar DVS: )a installatie voertuigen Mail ambulancezorg naal )a installateur over installatieschema's Mail ambulancezorg naar )a onderzoeksinstellin g om interne signaalsterkte bij ambulances te meten+installatieschema Mail Ambulancedienst naar Ja DVS. + lijst met voertuigen en contactgegevens Mail Ambulancedienst naar Deels begeleidin gsgroep: verzoek om verlenging oroef MailVenW aan Deels begeleidingsgroep: open baar maken rapportage (moment van aanbieden aan TK) Mail Van Flister naar )a begeleidingsgroep + Memo nav concept rapportage Mail Opmerkingen Flister op )a conceot raooortase + biilaee Effectiviteit en bereik van de )a Flister voor bestuurders en omwonenden 15 NB stadia bij nadering )a voorrangsvoertu ig. 16 NB Toelichting Project: Deels Rad iowaarsch u wi n gssystemen (Flister) Verzamelen van informatie uit Ja voertuigvolgsvstemen Overzicht van de vorderingen Ja oer ma 28 seotember 19 NB Extra vrasen eigenschappen )a

2 Flister Stand van Taken RW systemen Ja 10 aus korte uodate DVS aan DGMO )a Overzicht van de vorderingen Ja Der ma. 5 okt NB Flister bereik bestuu rders )a Stand van Zaken RW svstemen Ja 25 NB Interne detail planning )a onderzoek RW svstemen Voortgangsrapportage Ja Rad iowaarsch u wi n gssystemen 11 seotember 27 NB Overdracht Flister binnen Deels DCMO 28 NB Stand van Zaken RW systemen Ja 29 Video Dem onstratie/testdae Assen )a Voortgangsrapportage )a Rad iowaarsch uwin gssysteme n 28 augustus TEST RAPPORT FLISTER )a BEREIK EN VELDSTERKTE METINCEN, RAPPORT NUMMER: O rO1 DATUM: 14 december 2OO O TEST RAPPORT FLISTER )a BEREIK EN VELDSTERKTE METINCEN, RAPPORT NUMMER: O rO1 DATUM: 15 ianuari Foto Testdag Assen )a 34 Foto Communicatie op straat )a 35 Foto Communicatie oo straat )a 36 Foto Communicatie op straat )a 37 NB Vragenlijst bestuu rders )a hulodiensten 38 o4-o Eerste resultaten Sirene op uw )a radio.oot 39 NB Folder Flisteronderzoekl. pdf )a 40 NB I nvulform ulier bestuu rders )a Riin mond-aangepastl.pd 41 NB Kaartie uitlee in voertuisl.pdf )a 42 NB TEST RAPPORT FLISTER MINIMAAL BEREIK EN VELDSTERKTE METINCEN RAPPORT NUMMER: r01 REVI DATUM: 23 april2olo )a

3 Meet en verbeterplan Ja ve rgrote n Fl istereffect 44 NB Testplan )a performance metingen en optimalisatie FLISTER svsteem 45 NB Offerte aanvraag evaluatie Ja onderzoek 46 NB Bijlage 1 : Meetopzet testfase, )a voormetinq en meting 47 NB Biilase 2 Aanoak videoanalvse )a O Planning onderzoek RW Jd svstemen 49 NB Biilase 3: rapportaqe Ja 50 NB biilaee 4 orsanisatie def.doc )a Agenda Ja Stu u rgroepvergadering 3 dec.doc Agenda )a Stu u rsroepvergaderin g.doc verslag stuu rgroepwerkgroep )a 7 okt 09.doc Bijeenkomst Stu u rgroep Flister )a 27 mei 2009-revisie Bijeen komst Stu urgroep Flister )a 27 mei 2009-revisieFC.doc ',t-2009 Stand van zaken Sirene op de )a Radio verslas 3 dec 09.doc )a verslas 7okt09.doc )a O Verslag bijeenkomst )a Stuurgroep Flister 15 juli o Verslag Presentatie Onderzoek )a Sirene op uw radio Verslag Stuurgroep Flister 27 )a mei O Ve rkeersveil igheid saspecten )a voorrangsvoertuigen 1 6c.doc 63 April 2010 Eind rapportage Flister )a evaluatie 64 Document Aanvraag vergunning )a Mail Cc aanbieding TuV )a rapportage aan DVS + bijlage: RAPPORT NUMMER: REVI Mail DVS aan Agentschap Deels Telecom met opmerkingen over conceptrapport TuV met bijlagen voorbeeld bereik Flister Mail Aanbiedins concept )a

4 rapportage evaluatie Flister met concept rapportage als biilase Mail telecom naar VenW over versunning )a

5 flister pagina I van2, - DGMo Van: Verzonden: maaírdag 21 september :39 Aan: CG: Onderwerp: flister De votgende auto's zijn bij de verkeerspolitie voozien van bekabeling: - wagenparknummer RT-JP SK-JP 1503 g7-ts-ld O. O" volgende alrto's zijn bij de hondenbrigade voozien van bekabeling: - wagenparknummer TB-TP HDG-g s-SZ-ZN Vandaag wordt de 1206 als laatste auto voorzien van bekabeling en volgens de monteur is dit vandaag klaar. ER zijn overlgens bij 2 auto's van de hondenbrigade 2 nieuwe momo 5 systemen geinstalleerd, vandaar dat eea iets langer heeft geduurd. Als het ondertekende document deze week binnen is, kan er as maandag begonnen worden met het installeren van de camera's. Dit moet dus op 2 locaties gebeuren. De locatie voor de verkeerspolitie is je bekend, is de Veilingweg KB te Rotterdam, bureau Boezembocht begane grond. De locatie van de Hondenbrigade is de Voorwateringweg 99, 3956 KA te Rotterdam. O Mbt de verkeerspolitie kunnen de medewerkers die de camera's komen plaatsen in de loop van de ochtend terecht. lk zorg ervoor dat eea bekend is. Als zij bij de beveiliging aankomen, kunnen zij de beveiliging laten bellen met de wachtcommandant van de Verkeerspolitie, hij komt hen dan ophalen Mbt de hondenbrigade verzoek ik lan om daar jou uitsluitsel over te geven Vriendelijke groeten ;';-;";'.;;-;;-;;;;;;;;;"-;.;..:::'!ïi'ïï.;-;;;;-;-';-;";;.;;. -;;;;;;-;-;";-;"--- nc:dreqqcerde hent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocf dat aan de afzender te mefden en het bericht te verwijderen. Politi-e Rotterdam-Rijnn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. mhi - -^-ê contain i_nformation ltllè rrrs)jdvs rr(oy!l^ LllY quu!cèèyg -r!*^^ v! rr if fhiq Lrl!J meqq:oê ltlsjjqys WaS that is not intended for you. Ïf you are not sent to you by mistake, You are requested to t

6 flister pagina 2van2 inform the sender and delete the message. Rotterdam-Rijnrnond police accepts no liabj for damage of any kind resuj-ting from the risk inherent in the electronic transmissi of messages. o t

7 L.i ! t*_: Van: Verzonden: Aan: ".;f.:,: - DGMO qaandaq 1 rebruari :15. I.DVS) xe: Kaanpn Hallo. '"', -f

8 'wrwtlg u H \

9 Nlcë 'D '/a^. oíh - ^ v c, u t lrara^.- \Ê&d..- ríírèí!a. -e'rihra _,NrqÊ.rI,:< I

10 q 1r, $' í.9 +f.+,í.a í^dtol'ldtií!sj- É- -a- tt-.? %..,: ' 6/)! ríà{* "

11 ATr txt tvtooi creati e :acob Mari sstraat ]- MT ommen tel efoon litobi el 3 'rwítii. tnooi c reati e. nl I op 1- feb 2010, om 14:40 heeft geschreven: uoi groeten, moo'iwerk zal i k maar ze -----Oor5nr^^r''r i i k [gn': -hr----- Van: I i,.::r' verzonop'" ir=v- reoruary 01, ZOLO 2222 PM Aan: ' (DVS) Onderwer p. Í\ddÍ'LeÍl (ovs; het volgende ggen, een paar k'l ei ne punt j es : o/5oo/tooo/1soo aisof er 1600 staat 'ipv 1500, kun je kaart helemal weg gewit, kandit wat qewoon weer helder maken? frii betreft helemaal af. retou r, Ha11o : r, Hierbij stuur ik 3le de kaarten toe zoals we die besproken hebben, laat maar eíen weten oí het goed is 2o... oiscla'imer ****JcJr:tzt*****Jr'**tí************tr:t****Jf***ík*iktr**lh***********************tÍ** worden ont'leend. oi t beri cht i s eerde. Rls u dit bericht per abuis te verniet'iqen en de afzender te w'i j fe1 ove r iíe j ui sthei d of de afzender op te nemen. y rights or obligations. the addressee. r error, p'lease delete it and 'in doubt whether th-is message,ct the sender. * * L * *- l! * * * * * * Jr ír * * :l * * * tr * * tí :l * * * * * * * * * tí tí * * * * * * Jt * * * * * *' Jr :t * * * * tí tr * tr t JÍ :t t * * * * t * tr * * eage 1

12 pagina I van DGMo Van: - :: Verzonden: maandag 26 april :58 Aan: ' ;-'"'ídvsi, GC: Ondenrerp: FW: Mooie lijstjes Beste i - DGMo; Naar aanleiding van ons telefoon gesprek van hedenmiddag kom ik terug op de wijze van opereren van Flister. Flister heeft een database (zie voórbéeld hieronder) aan boord die bestaat uit de veldsterkte, zenderinformatie, vermogen, antennehoogte èn de Pl-code van het station, deze data is afkomstig van AÏ m.u.v. de Pl codes. Aan dà hand van GPS Écatie (bijv. Groningen, Martinitoren) is een selectie gemaakt van bijvoorbeeld de top 32 zenders op veldsterkte. Flister zal afhankelijk van de bestucking, in het geval van de opdracht voor het experiment voor 16 zenders, deze 16 zenders uit de tóp selecteren. Flistei is overigens in staat om maximaal 64 zenders aan te sturen. De database ververst iedere 5 seconden aan de hand van de GPS positie. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om bepaalde stations uit te sluiten of te vervangen of een selectie van meest beluisterde zenders toe te voegen. Alle andere zenders zijn UITGÉSLOTEN, omdat die zenders ook niet in het betreffende gebied beluisterd worden, en omdat zwakke zenders "muten" zinloos is. ln de regel zal een uitgestraald vermogen van l0miliwatucarrier niet het gewenste resultaat (reikwijdte) geven op deze tof 16 zenders..-wellicht op lage snelheden van bijv. 40 km kan het wel een (beperkt) resultaat geven. Bij hogere snelheden zal het vermogen-ons inziens op bijv. l0omiliwatucarrier een acceptabel resultaat geven. Let wel; Flister kan niet om onder alle omstandigheden alle zenders muten, daarvoor ziin er teveel variabelen. ledere deskundige kan vanuit onderstaande gegevens een berekening maken naar haalbare afstanden. De locale reflecties van andere voertuigen, gebouwen etc. zijn hier niet in mee te nemen. lk hoop dat deze informatie meer inzicht geeft in de werking van Flister. Een nieuwe meting zal uitsluitend inzage geven in de locale omstandigheden van dat moment, de resultaten daarvan zijn derhalve niet algemeen representatief te nemen. Wellicht is het zinvol om met het AT en TUV een meeting te beleggen. Groet, o Flister B.V. Camerastraat C Almere The Netherlands, Europe " a1 The information transmitted is intended only for the person or enti$ to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, th-is information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. lf you received this in error, please contact the sender and delete the materialfrom any computer. Spn,,, het rnrlicrr dot'r tlt hcriclrt ilic( urt tc p ntcn Plcasc cortsidcr lhc cnrirottment. do llot print tlis c-tnitil al ^ t

13 pagina 2van4 Van:Audisi-: '.: - r Verzonden: zaterdag 7 november 2O09 4:02 Aan: CC:'l' Onderwerp: Mooie lijstjes De live ïop 32 van sterkste zenders wordt in ongeveer 5 seconden uitgerekend (en dat is nogal wat rekenwerk). De nieuwe berekening draait met de huidige Flister's inclusief foutafhandeling op berekening, duidelijke indicatie op de Error LED als er geen GPS fix is). Hieronder de lijst vanuit een paar locaties (let vooral op het hoge vermogen van Sky Radio in Hilversum en de zeer hoge veldsterkte van meer dan 1V/m in Breda omdat de zender van Slam FM daar blijkbaar vlak in de buurt staat). Afmere (bij mi- i 1- hrri e\ uV d= 19. 3km uV d= 19. 3km uV d= 17.3km 5 /59.5UV d= 19. 3km 4094.Ouv d= 17.3km uV d= 19. 3km uV d: 45.9krn 2459.OuV d= 45. 9km uv d= 45.9km 2302.Auv d: 45.9km 223r. luv d= 45.9km uV d= 45.9km 844.3uV d:29.2km / b5, JUV d= 36.5km bdz. buv d:29.2km 599.3uV d= 82. lkm 597.OuV d= 63. 1km 585.6uV d: 45.9km 5bb. Juv d= 29.2km 536.5uV d= 93. 1km 504. LuV d= 59.8km 503.5uV d= 93. lkm 502.6uv d= 30.?km uV d= 93. lkn 497.9uV d= 29.2km 487.6uV d: 93. lkm 467.4uv d= 93. lkm 458.5uV d= 82. Lkm 417.2uv d= 63. 9km 391.9uV d: 79. lkm 388.luv d= 45.9km 381.3uV d= 29.2km o f=i01.20mh2 f:l-02.1omhz f=103.00mh2 f=104.40mh2 f: 89.80MH2 f= 91.10MH2 f:l00.70mh2 f= 98.90MH2 f= 96.80MH2 f= 92.60MH2 f=100. l0mhz f= 94.30MH2 f: 98.00MH2 f= 99.90MH2 f: 88.90MH2 f=102. fomhz f=l-02.5omh2 f: MHz f: 95,70MHz f=101.00mh2 f:101.60mh2 f= 94.8OMHz f: 99.60MH2 f=l00.40mh2 f= 91.60MH2 f: 91.80MH2 f= 88.00MH2 f= MHz f=102.90mh2 f:104.60mh2 f= 97.80MH2 f: 93.60MH2 P= w P= W P= lw P: w P: W P= w P= w P: w P:l00000.Ov,l P= W P= w P= w P= W P: W P:?943.3v'1 P:l w P: w P= 3981.lW P= 3981.lw P: w P: lw P: Ovi P: W P: w P= lw P= Ovll P= Ovr P= w P= !i P: ove P: vi P: w h=1 7 4m h:1 5 8m h:t 7 4m h:1 4 5m h=15 6m h=2 I 0m h:2 I 0m h:2iorn h=280m h=2 5 Lm h:2 5 1m h:1 2 4m h:1 0 9m h=124m h:2 1 0m h:12 4m h:1 3 5m h=2 4 6m h:1 5 0m h:2 4 6m h= 57m h:2 60m h=12 4m h=246m h=246m h=177m h=l 4 0m h:12 5m á=224m h:1 17m EI=ÓJUO HI=ëJÉ] PI:8 3 D3 PI= v \=ó zaj PI=8 3c8 PI=8201 PI=8203 PI=8202 PI=8 3 D1 Pr:8204 PI=8485 PI=83D1 PI=84 l8 PI=8 3C7 PI=8416 PI=8 3FB PI=8 3C 6 PI=82O4 PÍ=82O4 P L=óZAJ PI =8 3CB PI:8 3E 1 PI=8201 PT=8202 PI:8 3D3 EI:OJEI PI=8202 EI=ÓJEI PI=8 6EF SKY RADIO (HILVERSUM) RADIO 538 (HILVERSUM) RADIO VERONICA (LELYSTAD) loosnl (HILVERSUM) OMR. FLEVOLAND (LELYSTAD) SLAM! FM (HILVERSUM) n-mrrqra ÍT.ópTKl RADIO 1 (LOPIK) RADIO 3FM (LOPIK) RADIO 2 (LOPIK) BNR (LOPIK) RÀDIO 4 (LOPIK) RÀDIO DECIBEL (AMSTERDAM) BNR (WORMER) RADIO N-HOLLAND (AMSTERDAM) RADIO 538 (ROTTERDAM) RÀDIO 538 (TJERKGAAST) RÀDIO M (LOPIK) FRESH FM (AMSTERDAM) SKY RÀDIO (SMILDE) RADIO 4 (WIERINGERMEER) RADIO 4 (SMILDE) SLAM! FM (HOORN) Q-MUSIC (SMILDE) RÀDIO VERON]CA (AMSTERDAM) RADIO 1 (SMILDE) RADIO 2 (SMILDE) looinl (ROTTERDAM) RADIO VERONICA (TJERKGAAST) RADIO 2 (MARKELO) RÀDIO VERONICA (LOPIK) WILD EM (AMSTERDAM) croningen (Ma uV !v uv W uv W 242'71.AuV uV uV 8140.luv uV uV uv uV uv uV uV uV 847.OuV 672. OuV 667.8uV rtini toren ) d: 2.0km d: 3. 5km d= 2.2km d= 2.Okm d: 2.Okm d= 2.2km d= 2.Okm d= 2.2knt d: 4. lkm d: 4.lkm d: 36.8km d: 36.8km d= 36.8kn d= 36.8km d= 36.8km d= 36.8kn d: 35.8km d: 36.8km d= 36.8km d: 36. 8km d= 10.3km f:lo2.2omhz f: 97.50MH2 f=103.4omh2 f: 99.10MH2 f: OMHz f: 93.70MH2 f= 92.AOMHz f: 92.90MH2 f= 98.50MH2 f= 89.1OMHz f=lot.00mhz f= 94.80MH2 f=l00.40mh2 f: 91.80MHz f: 88.00MH2 f:103.2omh2 f= 88.60MH2 f: 98.70MH2 f: 99. 6OMHz f: MHz f: 95.30MH2 P: w P: w P: ltl P: w Y: JIOZ. JW P: w P= 194.3w P: 794.3W P= W P= 794.3W P:l w P= W P= w P:l !'l P= OW P= v{ P: w P: !! P: w P: lw P= I;I h:88m h:1 1 4n h: 65m h:55m h:50m h= 56m h= 6Om h: 6l-m h= 98m h= 90m h:246m h:246m h:2 60m h=246m h=2 4 6m h=217m h:2 60m h=1 62m h:1 5 4m h=2'7lm h= 40m PI=94L2 HT=ÓJEf Hf=ó JUJ Pr:8473 P I:ó ZAJ P1=óJóL P.L=6J)J Pr:8051 EI=óJLO PI=82O4 PI =8 3CB Pr:8201 PT:8202 ra:ojrl Pr:8203 PI=óJ)J Y I=ó ZAJ PI=83D1 PI=8051 RADIO 538 (GRONINGEN) RTV NOORD (GRONINGEN) RADIO VERONICA (GRONINGEN) loocnl (GRONINGEN) WATERSTAD FM (GRONINGEN) SLAM! EM (GRONINGEN) RADIO CONTINU (GRONINGEN) SIMONE FM (GRONINGEN) CITY FM (GRONINGEN) RÀDIONL (GRONINGEN) SKY RADIO (SMILDE) RADIO 4 (SMILDE) Q-MUSIC (SMILDE) RÀDIO 1 (SMILDE) RP.DIO 2 (SMILDE) RAD]O VERONICA (SMILDE) RADIO 3FM (SMILDE) CITY FM (SMILDE) SLA}II FM (SMILDE) BNR (SMILDE) REGIO FM (**MIDDENGRONINGEN) l

14 1:;

15 Pagina 3 van 4 ))u.vuv )zz. buv 512.8uV 378.9uV 328.5uV 287.9uV zz>. zuv 204.5uV 194.8uV uv 188.OuV d: 36.8km I d= 67.5km I d: 15.3km I d= 67.Okm I d: 53.8kn I d:143.8kn I d=109.4km I d: 67.5km I d=109. 4km I d:109.4km I f: 90.80MHz I t=io2.5omhz I f: 91.30MH2 f=lo2.90mhz I f: 92.2OMHz I f= 93.20MH2 f=lo1.2omhz I f=104.6omhz I f: 95.50MH2 f= 98.40MH2 f: 96.2OMHZ I P= vt1 P=l w I P= w I P= v{ P: W I P= w I P:L w I P=l I'{ P= !'r I P=l00000.Ovll I P=l W I h=246m I PI=8413 h=l24n I PI=83C7 n= /um I HI=uJtI! h=140m I PI=83E1 h=l10m I Pr=8411 h=i07m I PI=8473 h:174m I PI:83C6 h= 99m I PI:83D1 h=l25m I PI:8201 h:125m I PI:8203 I RTV DRENTHE (SMILDE) I RADIO 538 (TJERKGAÀST) I SIMONE FM (HOOGEZAND) I RADIO VERONICA (TJERKGAAST) I OMROP FRYSLAN (IRNSUM) I WATERSTAD FM (IRNSUM) I SKY RADIO (HILVERSUM) I RADIO 2 (MARKELO) I BNR (TJERKGAAST) I RÀDIO 1 (MARKELO) I RADIO 3FM (MARKELO) Utrecht (Domt 27357'1.7lv uV uV 52L42.4w 5l-035.2uV uv ouv uv uV l uv uV uV 9948.luv uv '120I.A.dv uV 361,7.0uV I528.9uV uv uV 887.6uV 803.6uv 771.4uV 714.7uV 681.9uV uV 67f. 3uV 57?.9uv 536.5uV 479.4uV 470. luv 438.8uv oren ) d= 1. lkm I d= 1. 1km I d: 10.Okm I d= I0.Okm I d= 10.0kn I d= 10.0km I d= 10.Okm I d: 10.Okm I d= 1. 5km I d= 1.lkm I d= l7.3km I d: 10.Okm I d: 17.3km I d= 10.Okm I d= 17.3km I d: 2.9km I d= 10.Okn I d: 51.8km I d= 5l,.8km I d: 32.8km I d= 5l-.8km I d: 10.okm I d= 31.?km I d: 53.1km I d: 51.8km I d: 51.8krn I d: 31.7kn I d: 53.7km I d= 31.?km I d: 17.3km I d= 74.5km I f= 89.50MH2 f=io2.5omhz I f=100.7omhz I f= 98.90MH2 f= 96.8OMHz' I f= 92.60MHz I f=100.10mh2 f= 94.30MH2 f= 98.50MH2 I f= 91,30MH2 f=1-01.2omhz I f= 93.10MH2 f:iq2.1omhz I f= 9'7.80MHz I f=104.4omh2 I f= 91.l.0MHz I f=103.4omh2 f=101.50mh2 f=io2.7omhz I f=104.6omh2 f= 95.2OYtHz I f:103.2omhz I f=l-0l.9omhz I f: 98.00MH2 f=103.00mh2 f: 91.30MH2 f= 91.60MH2 f= 88.90MH2 f= 98.2OMHZ I f: 95.70MH2 f= 88.?OMHz I f:to2.3omhz I P: W I P= W I P=r v{ P= vl1 P= !i I P: w I P: v,1 P= v{ P= l'I I P= 20.0w I P:L W I P= rw I P= w I P: w I P: W I P= !tr I P= 100.0vl1 P: 501.2W I P= w I P= w I P= w I P: W I P= 199.5v1 P: w I P: ?W I P= !{ P= 3r622.8w I P: w I P= W I P= vi I P= 3L5.2w I P= Ill I h= 78m I h=280m I h=280m I h:280m I h:280m I h:251m I h=251n I h= 71m I h= 75m I h:174m I h=174m I h:224m I h:174m I h=156n I h= 50m I h:113m I h=21om I h=17?m I h=120m I h:177m I h= 90m I h:1,24m I h:1 qrm I h=134m I h=177m I h:124n I h=119n I h:135m I h=150m I h:121m I PI:83D3 I PI:83C7 I DT=q?í-q I PI=8201 Pr:8203 PÍ=8202 PI=83DI I PI=8204 Pr:8485 PI=848s I PI=8416 Pr:83C7 DT:R?n? I PI:82A5 I PI:83FB I Pr:83C6 I DT:q?a-7 PI=83D3 PI:82A5 I DT=Q?81 I DT:A?í-7 I PI=8485 PI:83E1 I PI=83D1 PI=8485 pt:9/1r I pt=r2na I Pr:84 l8 PI=83c7 100tNL (urrecht) RADrO 538 (LOPTK) o-mustc (LOPTK) RADIO 1 (LOPIK) RADTO 3FM (LOPIK) RÀDIO 2 (LOPIK) BNR (LOPIK) RÀDIO 4 (LOPIK) RADIO DECIBEL (UTRECHT) RADIO DECIBEL (UTRECHT) SKY RÀDIO (HILVERSUM) RÀDIO M (LOPIK) RÀDIO 538 (HILVERSUM) RÀDIO VERONICA (LOPIK) lootnl (HILVERSUM) SLAM! FM (HILVERSUM} FRESH EM (UTRECHT) SKY RADIO (LOPIK) RADIO 538 (ROTTERDAM) IOOgNL (ROTTERDAM) SLAM! FM (ALPHEN) RADIO VERONICA (ROTTERDAM) RADIO 538 (LOPIK) RADIO DECIBEL (AUSTERDAM) RADIO VERONICA (LELYSTAD) BNR (ROTTERDAM) RADIO DECIBEL (ROTTERDAI'1) RAD]O N-HOLLAND (AMSTERDAM) RADIO 4 (LOON OP ZAND) ERESH FM (AMSTERDAM) RADIO N_HOLLAND (HILVERSUM) RÀDIO 538 (GEMERT) Amersfoort ( uV I4297.2uv uV 92'13.4W uv uV uv uv uV 6264.AuV uV uv uV uV 1116.OuV LuV 795.0uv '7 30.2uv 709.3uv 608.2uv 500.3uV uV 466.1uV 459.0uV uv 449.1uV uv 429.9uV Lange ^- A_ i- ^- À- A_ A_ À- ^- l-!- i- À- ^- À- À- t- À- à- Jan) 1.8km I 18.1km I 1. 9km I l-.9km I 18.1km I 27.8km I 27.8km I 18.1km I 27.8km I 27.8km I 27.8km I 27.8km I 18.lkm I 2?.8km I 41.5km I 27.8km I 71.3km I 20.5km I 4l..5km I 71.3km I 34.8km I 38.3km I 72.5km I 39.6km I 73.2km I 40.8km I 72.5km I 18.1km I f= 95.OOMHz I f=101.2omh2 f= 91.50MHz I t: 99.50MHz I f:ro2.1omhz I f=l00.7omhz I f= 98.90MH2 f=104.4omh2 I f: 96.80MH2 f= 92.60MH2 f=100. l.omhz I f= 94.30MH2 f= 91.10MH2 f= 93.10MH2 I f:103.00mh2 I f= 91.80MH2 f=i02.70mh2 f= 89.50MH2 f= 89.80MH2 f=104.6omhz I f:103.5omh2 f= 9l.70MHz I f=104. 6oMHz I f= 98.00MH2 f:io2.3omhz I f= 93.8OMH2 I f= 98.40MH2 Í= 88.70MH2 P: w I P=I w I P= 398.1IaI I P= 25L.2w I P: w I P=l w I P= W I P= W I P: w I P: w I P= w I P: w I P= w I P= rw I P= w P: 3981.lW P: vi I P: w P= w I P: W I P: W I P: W I P= w I P= w I P: w I P: W I P= Ovi I P: 316.2!i I h:40m h=174n L- / t- h: 36m h:1 7 4n h=2 I 0m h=2 I 0m h=17 4rn h:2 8 0m h:2 8 0m h=2 5 lm h=2 5 lm h:l 5 6m h=3 5 5m h:1 5 8n h:224m h:2 1 0m h:82m h=14 5m h:l-7?m h:70m h:1 4 2m h=12 5m h=12 4m h:127n h:1 0 7m h:t-2 5m h=l 5 0m PI:83D3 I PI=83c6 Y L=ó ZAJ PI=805 1 Pr:8 3C8 P\=óZUL PA=óJUJ PI=8203 Pr:8202 PI:8 3D1 Pt:8204 YL=Ó ZA) P-L=óqtb HA:ÓJEI EA=ÓJEI PI=83D3 PI=84 17 PI:8 3 D3 PI=8415 PI=8 3E1 PI=8202 Pr:8485 P I=8 3C7 Pr=8201 Pr:8418 1OO3NL (A}TERSEOORT) SKY RADIO (HILVERSUM) SLAM! EM (AMERSFOORT) RADIONL (AMERSFOORT) RADIO 538 (HILVERSUM) Q-MUSIC (LOPIK) RADIO 1 (LOPIK) lootnl (HILVERSUM) RADIO 3FM (LOPIK) RADIO 2 (LOPIK) BNR (LOPIK) RAD]O 4 (LOPIK) SLAMI FM (HILVERSUM) RADIO M (LOPIK) RADIO VERONICA (LELYSTAD) RADIO VERONICA (LOPIK) RADIO 538 (ROTTERDAM) loo*nl (UTRECHT) OMR. FLEVOLAND (LELYSTAD) lootnl (ROTTERDAM) OMR. GELDERLAND (UGCHELEN) RADIO VERONICA (ARNHEM) RADIO 2 (MARKELO) RADIO DECIBEL (AMSTERDAM) RADIO 538 (GEMERT) SLAM! FM (MEGEN) RADIO 1 (MARKELO) RÀDIO N-HOLLAND (HILVERSUM) t-l-2010

16 Pagina 4 van4 428.'luv 424.8uV 407.3uv 399.5uv d='t2.5km I f= 96.2OMHz I P= W d= 7t.3km I f:103.20mh2 P= W d= 72.5krn I f= 91.40MH2 P= I! d=107.9km I f=101.00mh2 I P: W h:125m I PI=8203 h:17?m I PI:83E1 h:125m I PI=8204 h:246m I PI=83C6 RADIO 3FM (MARKELO) RADIO VERONICA (ROTTERDAM) RADIO 4 (MARKELO) SKY RADIO (SMILDE) Rotterdam (Eu 3443!2.2uv uv luv _L 5 5 J- q ). ZUV uV uV uV uv uV uv uV uV uv 7641.?uV uv uV uv vv uV uV uV uv uY uV uv 793.4uv 703.1uV 657.8uV 586.2uV 581.6uv 554.2uV 541.7uV Breda (Grote uV 268?8.1uV uV uV uV uv uV uY uV uV uV uY uV uv uV uV uV uv uV uV 924.5uV 892.8uV / / 5 - JUV 753.2uV 690. l-uv 651.OuV uV 641.OuV 632.2uV uV 602.6uv 594.8uV d= 3. 4km I d= 3.4kn I d= 3. 4km I d= 3.4kn I d= 3.4km I d= 3.4kn I d= 3.4km I d= 3.4km I d= 3.4km I d= 3. 4km I d= 4.lkm I d= 3.4km I d= 3. 4kn I d= 3. 4kn I d= 3.4km I d= 3.4km I d= 4l.9km I d= 4l.9km I d= 4l.9km I d= 41.9km I d= 4r.9km I d= 41.9km I d= 60.8km I d= 28.7km I d= 60.8km I d= 17.8krn I d: 4l.9krn I d: 42.4km I d= 42.4km I d= 60.8km I d= 21.8km I d= 53.5kn I Kerk) d= 0.2km I d= 2.2km I d= 3. 4km I d: 21.0km I d: 39.lkm I d= 22.9km I d: 50.7km I d= 39.1km I d= 50.7km I d: 22.9km I d= 50.7km I d: 21.Okm I d= 50.?km I d= 50.?km I d= 21.Okm I d= 50.7km I d: 22.9km I d= 39.1km I d= 39.1km I d: 39.1km I d= 22.91:m I d= 22.9km I d: 77.5km I d= 20.3krn I d: 22.9km I d= 39.1km I d= 21.4km I d= 39.lkm I d= 10.6km I d= 39.1km I d= 21.OkIn I d= 22.9km I f:io2.7omhz I f=104.60mh2 f:103.20mhz I f= 91.30MH2 f= 97.60MHz I f= 94.70MH2 f= 93.40MH2 f=101.5omhz I f= 89.30MH2 f=100. 4OMHz I f= 93.90MH2 f= 98.60MH2 f= 92.90MH2 f=io2.2ovthz I f= 88.60MH2 f= 9'7.l-0MHz I f:100.70mh2 f= 98.90MH2 f: OÁ AnMHz I f= 92.60MHz I f=100. 1OMHZ I f= 94.30MH2 f:101.2omh2 f: 95.2OMHZ I f=io2.1omhz I f= QQ ÁOMI]z I f: 93.loMltz I f= 90.2OMHz I f= 88.40MH2 f=104.4omhz I f: 99.40MH2 f= 98.2OMHz I f= 99.40MH2 f: 91.50MH2 f=101. 6OMHz I f: 98.20MH2 f=!o2.70mhz I f= MHz I f=loo.7omhz I f: MHz I f= 98.90MH2 I f: 88.40MH2 f= 96.80MH2 I f: 96.30MHz I f= 92.60MH2 I f=100. 1OMHz I f= 90.00MH2 f: 94.30MH2 f= 91.00MH2 f:103.20mh2 f: 91.30MH2 f= 9'l.60MHz I f:101.3omh2 f:100.4omh2 f:101.20mh2 f: MHz I f= 93.90MH2 f= 94.7OMHZ I f:!o2.5omhz I f= 93.40MH2 I f= 89.2OMHZ I f:101.50mh2 f= 91.90MH2 f=103.30mh2 P= w I P= w I P: 39810,?W I P= ?w I P= w I P= 12s89.3W I P= w I P= !{ P= !tl I P= W I P= l!{ P= 79.49l I P= 79.4w I P: 125.9ri I P= { P= 39. 8W I P: w I P= W I P: w I P:l w I P=l w I P= v,I I P=L w I P= v'l I P: W I P: !'I I P= l9l I P= !Í P: W I P: W I P: W I P= s0r18.7[tl I P= 398. l-w P: W P: w P= W P=l W P= vi P: orv P:' w P: w P: W P: Ohr P: w P= w P= w P: W P: W P: w P: v'r P: w P= w P: w P: !i P:r w P: W P: w P: W P= vi P: w P: W P= W P= w P: w h=210m I h:177m I h=1?7m I h=158m I h:177n I h=177m I h=177m I h=1?dm I h: 82n I h=201m I h=201m I h:1?2m I h=l-20m I h=2o l m I h=280m I h:280m I h=280m I h=280m I h=174m I h=120n I h=1?4n I h= 60m I h=355m I h= aam I h=100m I h:119m I I h: Pr:8 3C7 PI=8 3 D3 PI:8 3E1 EI:ëJUI PI=8485 PI=8204 PI=8 4 1A PI=ó JLO PI=8419 PI=8 3C8 PI=805 L PI=8201 PT=8202 PI=8 4 5A E L=ó ZA) PI=8203 Pr:8 3C8 PI=8 2 0l- PI= Pr:8202 PI=8 3 D1 PÍ=82O4 fa=ójlo v r=ó za) PI=8 3 Dl PI=84 l6 PI=8 3 D3 PI:8 2A5 P t:ó 5D5 E1=ÓUf,f Pr:8204?Om I DT=R2Àq I h= 48m I PI=83Dr I h= 44m I PI=83c6 I h=l19m I PI=8204 I h=210m I PI=83C7 I h= 99m I PI=83D3 I h=280n I PI=83c8 I h=17?m I PI=83D3 I h=280m I PI=8201 I h=1n1m t PT=R2Aq I h:280m I PI:8203 I h: qám I PT=n?E1 h=280m Pr=8202 I h:25lm I PI=83D1 I h: qnh I DT:A?n? I h=251m I PI:8204 I h:124m I PI=871c I h=l77m I PI=8381 I h=134m I PI=83D1 I h:177m I PI=8485 I h:]1dm I PT:R?46 I h= 99m I pi=83c8 [:174m I PI:83c6 [: 45m I PI:8508 I h=103n I PI:8051 I h=158m I PI=8204 I h: ( (m I PT=R?r'? h:177m I PI=8414 I h=?am I PT:RqOR I n=1 / /m I rr=ójlb I h=109m I PI=861C I h:114n I PI:83E1 RADIO 538 (ROTTERDAM) lootnl (ROTTERDA}I) RADIO VERONICA (ROTTERDAM) BNR (ROTTERDAM) RADIO DECIBEL (ROTTERDAM) RADIO 4 (ROTTERDAM) RÀDIO RIJNMOND (ROTTERDAM) SKY R.ADIO (ROTTERDAM) RADIO ÍIEST (ROTTERDAM) Q-MUSIC (ROTTERDAM) STADSRADIO (ROTTERDAM) RADIO I (ROTTERDAM) RADIO 2 (ROTTERDAM) AMOR EM (ROTTERDA.I{) SLA}íI FM (ROTTERDAM) RADIO 3FM (ROTTERDAM) A-MIIqT' ÍT.NPTI<\ RADIO 1 (LOPIK) RÀDIO 3FM (LOPTK) RADIO 2 (LOPIK) BNR (LOPIK) RADIO 4 (LOPIK) SKY RADIO (HILVERSUM) SLAM! FM (ALPHEN) RADIO 538 (HILVERSUM) BNR (DORDRECHT) RÀDIO M (LOPIK) l.oognl (ROOSENDAAL) SLAI{! FM (ROOSENDAÀL) loosnl (HILVERSUM) DECIBEL HOFSTAD (DEN HAAG) RADIO 4 (LOON OP ZAND) SLAMI EM (BREDA) BNR (BREDA) SKY RADIO (BREDA) RADIO 4 (LOON OP ZAND) RÀDIO 538 (ROTTERDAM) looinl (ROOSENDAAL) o-mustc (LOPTK) 1OO&NL (ROTTERDAM) RADIO 1 (LOPIK) SLAM! FM (ROOSENDAAL) RADIO 3FM (LOPIK) RÀDIO VERONICA (LOON OP ZAND) RADIO 2 (LOPIK) BNR (LOPIK) 1OOTNL (LOON OP ZAND) RADIO 4 (LOPIK) OMR. BRABANT (ROOSENDAAL) RÀDIO VERONICA (ROTTERDAM) BNR (ROTTERDAT4) RADIO DECIBEL (ROTTERDAM) SKY RADIO (ROOSENDAAL) Q-MUSIC (ROOSENDAAL) SKY RÀDTO (HILVERSUM) RADIO 8FM (TILBURG) RADIO HOLLANDIO (ROOSENDAÀL) RÀDIO 4 (ROTTERDAM) RADIO 538 (TILBURG) RADIO RIJNMOND (ROTTERDAM) RADIO 8FM (RIJEN) SKY RADIO (ROTTERDAM) OMR. BRABANT (LOON OP ZAND) RÀDIO VERONICA (ROOSENDAAL) t

17

18 Luisteren naar radio tijdens het rijden pagina 1 van 1 E - DGMo Van: Verzonden: vrijdag 8 januari :50 Aan: 'i. Ondenrverp: Luisteren naar radio tijdens het rijden Dag,l Dit is tot dusver het enige dat we kunnen vinden over het luisteren naar de radio in de auto: Een enquete van Seat onder jonge automobilisten tot 35 jaar: 38o/o van de Nederlandse automobilisten luistert naar de radio tijdens het rijden, gevolgd door de CD met 22o/o. Als het gaat om een grove schatting dan bereik je dus ongeveer de helft van de jonge automobilisten (de radioluisteraars en de helft van de cd luisteraars?). Oudere automobilisten zullen wrs iets minder vaak radio/cd luisteren.. Met vriendelijke groet, account runug"t. I&O Research Bezoekàdres Stationsplein ld Enschede Postadres Postbus AN Enschede t: (0s3) 48 2s O34 (051,\ n1 e http: //www.ioresearch. nl t

19 geen snelle reactie pagina 1 van 2 5 ) - DGMo Van:,, 'i, Verzonden: woensdag 1 1 november :42 Aan: CG: Onderwerp: RE: geen snelle reactie Urgentie: Hoog Beste Zo'n 2 weken geleden heb ik in een telefoongesprek mei,, het volgende doorgesproken. Voor de hondengeleiders is het gezoem van de ventilator te orr-irt bij de bestuurder, om dit op te lossen (tijdelijk voor de proef) zal Flister geschakeld worden via de voeding wanneer OGS aangeschakeld wordt. Dit in tegenstètting tot de lnormale) hot stand by (dan loopt de ventilator ook) en bij OGS de GPIO bus te activeren. Waar men echter rekening mee moet houden is dat de opstarttijd van Flister (bij schakelen via de voeding) ca sec. is. In de hot stand by situatie is dat ca. 1-2 seconden. Gedurende het rijden met OGS zal de ventilator nieunauwelijks hoorbaar zijn. Na de evaluatie zullen we naar een andere oplossing voor de ventilator kiezen, bijvoorbeeld thermische schakeling. lk hoop dat hiermee de vragen beantwoord zijn. Gr^et. Van:,. Velzonoeu; woensclaq ll pgvamher :46 Aan:, CC: -, Onderwerp: Re: geen snelle reactie Beste, ik verkeerde in de veronderstelling dat dit al opgelost was. lk zal navraag doen bij Flister. Wordt vervolgd, groetet Van:. Aan'' Cc: i-... Vezonden:Tue Nov 10 21:i0:36 20rJY Onderwerp: geen snelle reactie t

20 '+

21 geen snelle reactie pagina 2 van2 dienst gek worden van het gedraai van de ven en dat we ook nog het gevaar lopen dat er auto's op cruciale momenten uit gaan vallen omdat de flister de accu leeg heeft getrokken. lk hoor het wel Brigadier van politie Bureau Middelharnis dienstnr <<FW herrie in 1458.rtf>> Disclaimer De informatie verzonden met dit emai1bericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd vo geadresseerde (n) en zij die van de geadresseerde (n) toestemming kregen dit bericht t Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit -bericht (en bijlagen) kan vertrouwej-ijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht val-l-en. De politie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het el-ektronisch verzenden van berichte t

vws Weigeringsgrond 10.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 18.1 11.1 11.1 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: en nieuwe activiteiten Bijlagen:

vws Weigeringsgrond 10.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 18.1 11.1 11.1 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: en nieuwe activiteiten Bijlagen: Beste Bijgaand vind je zoals afgesproken het overzicht van de activiteiten die de leden van het CBL ondernemen om de Aan: Bijlagen: CC: Verzonden: Onderwerp: Overzicht van activiteiten van supermarktorganisaties

Nadere informatie

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven.

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven. Verzonden: donderdag 20 februari 204 2:5 VWS intern Verzonden: donderdag 20 februari 204 3:5 VWS intern Onderwerp: RE: Concept Convenant EK voetbal 2020 Van: 0k. Dan stuur ik m in deze vorm naar de KNVB...

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Ik kan deze subsidietoekenning echte niet vinden in E-doc. De toekenning is eind 2011 gedaan. bijgaand de betreffende beschikking

Ik kan deze subsidietoekenning echte niet vinden in E-doc. De toekenning is eind 2011 gedaan. bijgaand de betreffende beschikking Verzonden: CG: Onderuverp: Bijlagen: dinsdag 3 iuni 2O14 12:44 FTV: graag ontvang ik toekénningsbrief DE voor bi-brochure (toegevoegd project aan project digitale ontmoetingsplaats) 2247_oo1.pdf Hoi bijgaand

Nadere informatie

lkwilje deze link niet onthouden. Dit gaat over een studie die de Raad van'europa heeft gedaan

lkwilje deze link niet onthouden. Dit gaat over een studie die de Raad van'europa heeft gedaan Vlaanderen kiest voor hvbride elektronisch stemmen pagina I van2 Van: Verzonden: dinsdag 11 maart 2008 16:34 Aan: Onderwerp: FW: Vlaanderen kiest voor hybride elektronisch stemmen lkwilje deze link niet

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen

Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen Audiovisuele verslaglegging van vertegenwoordigende organen In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Project: 2007.050 Publicatienummer: 2007.050-0717 Datum: Utrecht, 10

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Eindrapportage Smart Citizen Kit Amsterdam Meten is weten?

Eindrapportage Smart Citizen Kit Amsterdam Meten is weten? institute for art science and technology Eindrapportage Smart Citizen Kit Amsterdam Meten is weten? 04, Waag Society Sint Antoniesbreestraat 69 0 HB Amsterdam waag.org Colofon Eindrapportage Smart Citizen

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Wederopbouw mast Hoogersmilde gereed

Wederopbouw mast Hoogersmilde gereed Vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven Jaargang 33, nummer 1/2, februari 2013 Wederopbouw mast Hoogersmilde gereed Prins Pieter-Christiaan: Je ontkomt

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 230 Herdruk *) VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2010 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 19 mei 2010 overleg gevoerd

Nadere informatie

oktober 2014 11:24 BD/DRD/NCC/ECO

oktober 2014 11:24 BD/DRD/NCC/ECO Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlag en vr oktober 2014 11:24 BD/DRD/NCC/ECO - ;BD/DW/A] NCC/ECO Rr 1 141010b-Rechtsbijstand.doc hulp,nl> - BD/DSB/AS; Hallo Inmiddels zijn de initiatiefnemers akkoord

Nadere informatie

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS Nancy Omtzigt, Nils de Reus Rapport R06/03 17 juli 2006 De opdrachtgever van dit rapport was: Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test

Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test Geertje Schuitema, Dick de Waard, & Karel Brookhuis Definitieve versie November 2008 Rijksuniversiteit Groningen Afdeling Experimentele

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

HELDER HERSCHREVEN HAAGS

HELDER HERSCHREVEN HAAGS HELDER HERSCHREVEN HAAGS Een onderzoek naar brieven aan burgers Universiteit van Tilburg Facu lteit Geesteswetenschappen Prof. dr. J. Renkema (projectleider) Drs. C.E.A. de Waele (projectuitvoerder) Dr.

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Syllabus Brieven schrijven

Syllabus Brieven schrijven 1 Inhoudsopgave Syllabus Brieven schrijven 1. Schrijven in stappen... 5 1.1. Een standaardaanpak van het schrijfproces... 5 1.2 Structureren en formuleren... 8 2. Briefopbouw... 11 2.1. Inleiding en slot...

Nadere informatie

Staat van de Ether 2012

Staat van de Ether 2012 Staat van de Ether 2012 Staat van de Ether 2012 Staat van de Ether 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 6 Telecom 8 Waarborgen moderne telecommunicatie 9 Waarborgen betrouwbare telecommunicatie 16

Nadere informatie