Woonvisie Beverwijk - Heemskerk. - concept 2009/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonvisie 2015 + Beverwijk - Heemskerk. - concept 2009/77848 -"

Transcriptie

1 Woonvisie Beverwijk - Heemskerk - concept 2009/ December 2009

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord: Streefbeeld langere termijn 1. Inleiding 1.1 Waarom een gezamenlijke Woonvisie 1.2 Wonen in Beverwijk en Heemskerk in historisch perspectief 1.3 Korte terugblik op vorige woonvisie 1.4 Waar gaat de woonvisie over 2. De kredietcrisis (voorbij.) 3. Spelers op de woonmarkt 3.1 Het rijk 3.2 De provincie 3.3 De IJmond gemeenten 3.4 Wooncorporaties 3.5 Overige marktpartijen 4. Keuzevrijheid: Schaarste en voorrangsregels 5. Demografie en woningvoorraad 6. Woonmarkt Beverwijk Heemskerk 6.1 Stedelijk woningbouwprogramma Beverwijk - Heemskerk woningbouwvolume Woningsegmentering 6.2 Ontwikkelrichting per woonmilieu a. Suburbaan wonen in het groen b. Centrum kleinstedelijke wonen c. Kleinstedelijk wonen c.1 vooroorlogse en jaren 30 c2 Na- oorlogse wederopbouw jaren c3 Na- oorlogse jaren d. Dorps wonen 7. Speciale aandachtsgroepen 7.1 De primaire doelgroep 7.2 Ouderen 7.3 Starters op de woonmarkt 8. Wonen en zorg 9. Leefbaarheid 10. Duurzaam wonen 11. Agenda 12. Bijlagen 3

4 Streefbeeld woongebied Beverwijk Heemskerk op langere termijn. De inwoners van Beverwijk Heemskerk wonen met plezier in comfortabele en duurzame woningen in een groene of centrum kleinstedelijke woonomgeving. Zij koesteren de goede verbindingen met steden in de omgeving, een breed scala aan voorzieningen, werkgelegenheid, strand en duinen. De omgeving is veilig en het merendeel van de woningen is levensloop-bestendig, dat betekent dat daar ook met lichamelijke beperkingen gewoond kan worden. Voor inwoners die begeleiding of verzorging nodig hebben kan een beroep worden gedaan op (thuis)zorg of kan intramuraal zorg worden geboden. De woningmarkt kent een gezonde spanning: er is geen leegstand en iedereen kan binnen een acceptabele termijn een gewenste woning vinden. Men is in staat een wooncarrière in Beverwijk en Heemskerk te doorlopen. Ook starters hoeven hun eerste koop of huurwoning niet elders te zoeken. Om te kunnen kiezen is er voor elke inkomensgroep of huishoudenstype een gevarieerd aanbod aan woningen en woonmilieus. De wijken zijn gevarieerd van opzet. Er zijn geen achterstandswijken. Kortom een leefbare en zelfbewuste woonregio waar de inwoners trots op zijn en die kan concurreren met omliggende regio s. Co-productie van: E. Oosterhoff : Afdeling Stadszaken, Gemeente Heemskerk R.J.T. Peek : Afdeling Stadszaken, Gemeente Beverwijk 4

5 1. Inleiding Het hiervoor beschreven streefbeeld schetst een ideale situatie. In hoeverre wij dit kunnen bereiken zal de toekomst uitwijzen. Wij zijn voor een groot deel afhankelijk van derden (marktpartijen), maar wij zijn ambitieus. Beide gemeenten zitten middenin een periode van enkele decennia waarin de steden volledig op de schop gaan. We hebben het over uitbreiding, herstructurering van oude woonwijken en transformatie van gebiedsdelen naar nieuwe gebruiksfuncties. Voor u ligt de Woonvisie Beverwijk - Heemskerk 2015 met een doorkijk naar Deze visie geeft een sturings - en toetsingskader richting het streefbeeld op de langere termijn. De visie richt zich op de regierol die van gemeenten mag worden verwacht als het gaat om het handhaven waar het goed gaat en het treffen of stimuleren van maatregelen waar het minder goed gaat of dreigt te gaan. Het beschrijft de visie die we op dit moment hebben. In de komende jaren moeten wij alert zijn op mogelijke nieuwe bedreigingen en inspelen op veranderende woonvoorkeuren en demografische ontwikkelingen. 1.1 Waarom een gezamenlijke woonvisie Beverwijk Heemskerk? Naar landelijke maatstaven kan gesproken worden van een hecht woningmarktgebied. Het overgrote deel van de verhuisbewegingen vindt binnen de gemeente zelf of tussen beide gemeenten plaats. In toenemende mate vervagen de gemeentegrenzen. Dit geldt ook voor de oriëntatie op elkaars voorzieningen. Reden om binnen het woonbeleid waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. Immers, bouwontwikkelingen in de ene gemeente hebben directe gevolgen voor de andere. Zo is Broekpolder gezamenlijk ontwikkeld, de herstructurering van naoorlogse wijken afgestemd en vindt er met een zekere regelmaat afstemmingsoverleg plaats tussen beide gemeenten en de hier gevestigde wooncorporaties Pré Wonen en WOONopMAAT. In 2005 is voor het eerst een gezamenlijke woonvisie vastgesteld voor de periode tot Deze loopt nu ten einde. De nu voorliggende visie is het vervolg daarop. In deze visie worden de gezamenlijke beleidsintenties voor het woningmarktgebied Beverwijk Heemskerk geformuleerd en wordt aangegeven welke rol van beide gemeenten mag worden verwacht bij het realiseren van doelstellingen. Nadrukkelijk gaat het hier om een visie en niet om een uitvoeringsprogramma. Wel wordt aangegeven welke agenda ons op dit beleidsterrein wacht en welke instrumenten zullen worden gehanteerd om bepaalde ontwikkelingen op gang te brengen danwel tegen te gaan. Beverwijk en Heemskerk vormen weliswaar één woningmarkt maar er zijn ook kenmerkende verschillen. Bijvoorbeeld het meer stadse en bedrijvige karakter van Beverwijk met veel voorzieningen tegenover de wat rustigere (zeg dorpse) uitstraling van Heemskerk. Integrale toekomstvisies kunnen daarop voortborduren en daardoor ook van elkaar afwijken. Maar juist deze verschillen maken het woningmarktgebied gevarieerd en interessant. Binnen beperkte afstanden kan de woonconsument kiezen uit diverse woonmilieus. Afstemming over woningbouwontwikkelingen in de breedste zin van het woord en woonruimteverdelingaspecten is daarom belangrijk. 1.2 Wonen in Beverwijk/ Heemskerk in historisch perspectief In een ver verleden waren Beverwijk en Heemskerk agrarische nederzettingen, hoog en droog gelegen op strandwalgronden. Eeuwenlang ontwikkelden deze gemeenschappen zich nauwelijks. Beverwijk kreeg vanaf de 13 e eeuw een meer regionale functie met markt- en stadsrechten. Heemskerk bleef na de riddertijd (kastelen herinneren daaraan) altijd een kleine agrarische gemeenschap. Door de industrialisatie (komst Hoogovens, DSM e.a. bedrijven) is in de vorige eeuw het karakter van beide gemeenten sterk gewijzigd. Hierdoor groeiden vanaf de vijftiger jaren, eerst Beverwijk en daarna Heemskerk, explosief en vormen 5

6 zij nu samen een aaneengesloten verstedelijkt gebied met bijna inwoners. Wijk aan Zee is na de oorlog tot ontwikkeling gekomen door het opkomende strandtoerisme. Het stedelijk gebied Beverwijk Heemskerk werd nogal monotoon en had een weinig wervende uitstraling. De vroeg naoorlogse wijken bepaalden het beeld. Weliswaar kenden die wijken relatief veel groen, maar er was weinig variatie in de inrichting van de openbare ruimte en in architectuur. Na de instroom van Italianen en Spanjaarden in de jaren 60 zijn de migranten in de jaren 80 en 90 van Turkse, Surinaamse, Antilliaanse en Indonesische afkomst. Opvallend is dat het middenkader en de hoge inkomensgroepen er vaak voor kiest zich elders te vestigen. 1964, de naoorlogse wederopbouw in Heemskerk In historisch perspectief maken de gemeenten anno 2010 wederom dynamische tijden door. In enkele decennia gaan beide steden geheel op de schop. Eind jaren negentig is een grote uitbreiding in de Broekpolder en herstructurering van verouderde woonwijken uit de jaren 50 tot 70 in gang gezet. Door deze ontwikkelingen is er meer variatie ontstaan in woonmilieus, architectonische en stedenbouwkundige vormgeving en woningtypologieën. De middenklasse verkiest nu in toenemende mate een nieuwe woning in Beverwijk en Heemskerk boven een verhuizing naar elders. In beide gemeenten wordt de komende 10 jaar deze uitbreiding en herstructurering voortgezet. Integrale gebiedsontwikkeling is hier het uitgangspunt. Zo nodig is er ruimte voor maatschappelijk vastgoed. Beide gemeenten maar met name Beverwijk hebben tevens grootschalige stedelijke vernieuwingsplannen in ontwikkeling die de komende 10 jaar in uitvoering komen, denk aan het stationsgebied in Beverwijk. Stedelijke vernieuwing is meer dan het herontwikkelen van woonwijken of uitbreiding van de stad. De huidige gebruiksfuncties op binnenstedelijke locaties voldoen niet meer en worden vervangen. De transformatie moet een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van beide gemeenten. Het betreft ingewikkelde projecten als gevolg van een combinatie van bedrijvigheid, kantoren, wonen, welzijn, zorg, verkeer en (ondergronds) parkeren, winkel- en horecavoorzieningen. De projecten leveren een bijdrage aan een meer stedelijk en gedifferentieerd woonmilieu met ten aanzien van woningbouw veelal een accent op de kwalitatief betere huur- en koopwoningen. Het gaat bij uitstek om projecten waar de mogelijkheden op stedelijke verdichting worden onderzocht. Het centrum stedelijk wonen is net als het suburbaan wonen populair bij woningzoekenden 6

7 1.3 Korte terugblik op vorige woonvisie In 2005 is voor het eerst een gezamenlijke woonvisie vastgesteld. Qua inhoud en opzet verschilt de vorige van de nu voorliggende woonvisie. Het betrof meer een beschrijving van het tijdsbeeld. Beleidsintenties over gedifferentieerde wijkopbouw en het behoud van voldoende woningen voor de mensen met een smalle beurs waren de belangrijkste thema s. Ontwikkelingen zijn daaraan steeds getoetst. De nu voorliggende woonvisie is meer activiteitengericht, wat staat er wat ons betreft de komende jaren te gebeuren en welke (regie)rol willen of moeten we hierin spelen Waar gaat de woonvisie over? Het betreft hier een gemeentelijke woonvisie. Welke ontwikkelingen wenst de gemeente, welke rol ziet zij daarin voor zichzelf en welke instrumenten zullen worden ingezet om doelen te bereiken. Aan de basis van deze visie ligt recent woningmarktonderzoek. Concreter dan in de vorige woonvisie wordt een beeld geschetst van onze woningmarkt en wordt de richting aangegeven voor wat nodig is om deze goed te laten functioneren en aan te laten sluiten op de woonwensen van de hier wonende bevolking, ook op de langere termijn. Daarbij gaat het om woningtypologieën, prijscategorieën en woonmilieus. Verder wordt stilgestaan bij de betaalbaarheid van het wonen voor mensen met een smalle beurs (de doelgroep van beleid) en aandachtsgroepen als ouderen (met en zonder mobiliteitsbeperkingen), starters op de woningmarkt en mensen met een functiebeperking met zorg of woonbegeleiding. Ten tijde van het ontwikkelen van deze visie verkeert de woningmarkt in zwaar weer. De crisis zal haar sporen nalaten. Onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen noopt in deze periode van de woonvisie nadrukkelijk tot flexibiliteit in de planvorming. In een apart hoofdstuk wordt ingegaan op de gevolgen van de crisis en wat de gemeenten kunnen bijdragen om het leed te verzachten. Maar de crisis zal naar verwachting ook van voorbijgaande aard zijn. Daarom kijkt deze woonvisie over de crisis heen. Lange termijn woningbehoeftenonderzoek blijft maatgevend voor de beleidsrichting. Elk hoofdstuk eindigt met een of meer conclusies en/of beleidsintenties. Deze dragen direct of indirect bij aan het eerder beschreven streefbeeld. In historisch perspectief maken de gemeenten dynamische tijden door. Beverwijk en Heemskerk stellen in hun woonbeleid de woonwensen van hun inwoners centraal. Omdat woningzoekenden zich oriënteren op de gezamenlijke woningmarkt werken beide gemeenten waar mogelijk samen. Deze samenwerking richt zich op afstemming in beleid, woningbouwprogramma en woonruimteverdeling. 7

8 2. De crisis (voorbij.) Gedurende de totstandkoming van deze woonvisie laat de crisis op de financiële markten haar sporen na op de woningmarkt. Het is onzeker hoe lang de crisis zal duren en hoe hevig deze zal uitpakken, maar de gevolgen voor het functioneren van de woonmarkt en de voortgang van de bouwproductie zijn groot. Onzekerheid rond de toekomstige inkomenssituatie maakt huishoudens terughoudend bij het kopen van een woning. Banken zijn terughoudend bij het verstrekken van hypotheken en het investeren in bouwprojecten. De doorstroming stagneert omdat huishoudens eerst hun oude woning willen verkopen alvorens tot aankoop van een nieuwe woning over te gaan. Voor die oude woning zijn minder kopers actief. Het gevolg is stijgende transactieperiodes en een groeiende woningvoorraad die te koop staat. De vraagprijzen dalen in 2009 nog beperkt, maar de werkelijke transactieprijzen zijn dan in de IJmond reeds met 18% gedaald en zullen naar alle waarschijnlijkheid verder dalen. Verkopers moeten in 2009 nog beseffen dat de vraagprijs niet meer marktconform is. Daar de woonmarkt in Beverwijk en Heemskerk een ontspannen markt is en er tegelijkertijd een grote bouwproductie wordt voorgenomen is het aannemelijk dat ook bij een herstellende economie de prijzen niet direct weer zullen stijgen. Ontwikkelaars zoeken zekerheden. De voorverkoop verloopt moeizaam waardoor niet of later gestart wordt met de bouw. Dit is in 2009 in Beverwijk en Heemskerk nog niet veelvuldig aan de orde maar het is bepaald niet ondenkbaar dat stagnatie gaat optreden. Landelijk wordt een daling van de bouwproductie van 25% verwacht. Vertraging zal landelijk leiden tot minder snel inlopen van het woningtekort en het handhaven van hoge huizenprijzen op de lange termijn. In deze onzekere tijden blijven veel potentiële woningzoekenden wonen in de oude woning of richten zich op goedkopere koopwoningen en op huurwoningen. Beverwijk en Heemskerk kennen een ruime woonmarkt met juist een grote omvang aan huurwoningen en betaalbare koopwoningen. De doorstroming stagneert, maar de markt is tot dusverre lokaal wel in staat in woonruimte te voorzien. Beverwijk en Heemskerk kennen geen kwantitatief tekort. In tegenstelling tot elders in het land zijn nog geen in uitvoering zijnde bouwprojecten volledig stilgelegd. Wel worden in een aantal gevallen in voorbereiding zijnde projecten uitgesteld. Een stagnerende bouwproductie is, afgezien van het leed dat bouw- en ontwikkelbedrijven overkomt, in die zin nog niet zo n probleem. Toch achten de gemeenten het om verschillende redenen gewenst dat de bouwproductie op stoom blijft: Vanuit sociale en maatschappelijke overwegingen moet de herstructurering van verouderde wijken en het creëren van aantrekkelijke woonmilieus zoveel mogelijk worden doorgezet. Gedifferentieerde woonwijken hebben een belangrijk aandeel in een leefbare stad zonder segregatie van bevolkingsgroepen; Kwalitatief moet de woningvoorraad naar woningtype, koop- huurverhouding en naar prijsklasse op de toekomstige woningbehoefte worden aangepast; Woningbouw moet de behoefte aan geschikte woningen voor ouderen invullen; Lopende bouwprojecten moeten worden afgemaakt. De gemeente kan financiële gevolgen ondervinden bij teruglopende opbrengsten uit grondexploitatie, oplopende rentekosten en kosten voor het langer aanhouden van projectorganisaties; Woningen vormen soms een onderdeel van stedelijke vernieuwingsprojecten met meerdere functies op het gebied van (zorg)voorzieningen, horeca, sociale veiligheid, bereikbaarheid, parkeergelegenheid etc. waarvan de realisatie gewenst is; De markt biedt kwantitatief voldoende woningen om de bevolking te huisvesten maar in individuele gevallen kan ten tijde van crisis het aantal problematische situaties (fors) oplopen. Bijvoorbeeld bij gedwongen verkoop of wanneer wegens echtscheiding een woning moet worden verkocht en de hypotheek niet uit de 8

9 opbrengst kan worden betaald. Ook kunnen kopers van woningen met een onverkoopbare woning blijven zitten, met dubbele woonlasten tot gevolg. Gemeenten zijn slechts marginaal in staat de crisis te beïnvloeden. De gemeenten hebben invloed op de woningproductie middels haar publieke taken met een coördinerende rol, met de afgifte van vergunningen en met het grondbeleid. Gemeenten hebben veelal geen bouwgrond in eigen bezit en zijn in praktijk aangewezen op het maken van afspraken met grondeigenaren en ontwikkelaars. Vanuit deze coördinerende rol maken wij ons sterk voor een voortgang van de woningbouwproductie. Dit betekent niet het naar beneden bijstellen van het prijsniveau en een aanpassing van de huur koop verhouding in het bouwprogramma. Op de lange termijn moet het programma afgestemd blijven op de woningbehoefteprognoses en minder op conjuncturele golfbewegingen. Middels fasering c.q. prioritering van kansrijke projecten kan de korte termijn wel gestuurd worden. Het is mogelijk huurwoningen en starterskoopwoningen naar voren te schuiven in het bouwproces. Het tijdelijk omzetten van koopwoningen in huurwoningen zien wij ook als instrument. Op termijn moet de woning verkocht worden waarmee het gewenste bouwprogramma afgestemd blijft op de behoefte. In die zin wordt het grondbeleid ook niet aangepast. Bij deze constructies wordt naar de wooncorporatie gekeken als investeerder en verhuurder. Wij zullen het gebruik van tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet mogelijk maken voor eigenaren die zowel hun oude als nieuwe woning niet kunnen verkopen. Toepassing van deze wet beperkt de huurbescherming van tijdelijke huurders waardoor het voor de verkoper/verhuurder makkelijker wordt om de woning tijdelijk te verhuren. Hiermee kunnen dubbele woonlasten worden beperkt. Afhankelijk van de duur en intensiteit van de crisis zal in de loop der tijd nagedacht kunnen worden over aanvullende instrumenten. In extreme situaties kunnen de gemeenten maatregelen onderzoeken die de onzekerheid bij ontwikkelaars en/of wooncorporaties wegnemen, die zodoende eerder bereid zijn de woningbouw voort te zetten. Bouwen zonder voorverkoop kan in deze een effectief instrument zijn. Gedacht kan worden aan maatregelen als niet verkochte koopwoningen tijdelijk te verhuren, dubbele woonlastengarantie, opkoopgaranties of woonlastenfaciliteiten bij verlies aan inkomen. Naar verwachting vragen dergelijke methoden om hoge investeringen of reserveringen, het nemen van risico s en om een beroep op de maatschappelijke rol van wooncorporaties. Op dit moment (december 2009) vraagt de woonmarkt Beverwijk Heemskerk niet om dergelijke vergaande maatregelen. Wij blijven alert op de ontwikkelingen in de crisis en passen zo nodig binnen de mogelijkheden die wij hebben het beleid hierop aan. 9

10 Gemeentelijke maatregelen hebben voornamelijk betrekking op de aanbodkant. Aan de vraagkant is niet zozeer de betaalbaarheid van woonruimte maar de onzekerheid bij woningzoekenden bepalend. Deze wordt bijvoorbeeld bepaald door twijfels over inkomen c.q. baanbehoud. De instrumenten voor het sturen van de woonmarkt, het terugvinden van vertrouwen bij de consument en het bieden van zekerheden aan ontwikkelaars en banken liggen voornamelijk op rijksniveau. Het Rijk heeft meer invloed op de arbeidsmarkt, gaat over de hypotheekrenteaftrek, overdrachtsbelasting, het huurbeleid en het huurtoeslagbeleid. Als extra maatregel is de bovengrens van de Nationale Hypotheekgarantie tijdelijk verhoogd van ,-- naar ,-. Meer mensen kunnen daarom voor meer woningen met hypotheekgarantie een huis kopen. Voor ernstig stagnerende woningbouwprojecten heeft het Rijk een stimuleringsmaatregel in het leven geroepen. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan een bijdrage van maximaal ,-- per te bouwen woning verstrekt worden. Wij hebben tot nu toe nog geen projecten die aan de voorwaarden voldoen en daarom in de eerste ronden nog geen aanvraag ingediend. Wel wachten wij aanvullende maatregelen af en zullen daar optimaal gebruik van maken. Het is onduidelijk welke gevolgen de huidige crisis op de woningmarkt en het woonbeleid op langere termijn heeft. Deze visie gaat uit van een binnen enkele jaren zich normaliserende situatie. Wij zijn ons bewust dat er weinig instrumenten zijn om de woningmarkt breed positief te beïnvloeden. Macro economische ontwikkelingen zijn bepalend voor herstel. Het Rijk heeft de middelen (geld en regelgeving) om de woningmarkt positief te beïnvloeden. De gemeenten beperken zich in eerste instantie tot prioritering en fasering van de woningbouwplannen. Daarnaast moet voordurend worden bezien of de gevolgen van de kredietcrisis kunnen worden opgevangen. (Stimulerings) maatregelen zullen op toepassingsmogelijkheden en effect worden beoordeeld en waar mogelijk en nodig worden toegepast. In individuele situaties kan door toepassing van tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet woonleed worden verzacht. 10

11 3. Spelers op de woonmarkt Op het beleidsveld wonen zijn in Beverwijk en Heemskerk diverse andere spelers actief. Hieronder een kort overzicht. Aangegeven is welke relatie er met de gemeenten bestaat. 3.1 Rijk De ministers van VROM en WWI ontwikkelen binnen het rijksbeleid de kaders waarbinnen het beleid van lagere overheden zoals gemeenten vorm gegeven kan worden. Met name door wet- en regelgeving en stimuleringsmaatregelen waaronder subsidies. Het meest actief stelt het rijk zich op in het grote stedenbeleid en de wijkaanpak. Daarnaast is er een landelijke bouwtaakstelling om het woningtekort in te lopen, worden de grenzen aangegeven van het gesubsidieerd wonen voor mensen met de laagste inkomens (Huurtoeslagwet) en de mogelijkheid geboden om schaarse woningen bij voorrang aan eigen inwoners toe te wijzen (Huisvestingswet). Daarnaast ontwikkelt het Rijk beleid op het gebied van duurzaamheid, waarvan sommige maatregelen in wet- en regelgeving worden verwerkt. 3.2 Provincie De provincie houdt toezicht op dat deel van de woningbouwtaakstelling die aan onze regio is toegewezen. In de IJmond moesten tussen 2000 en woningen gebouwd worden. Tussen 2010 en 2020 moeten nog eens woningen worden gerealiseerd. Naar huidig inzicht wordt deze productie gehaald. Het is een kwantitatieve opgave. De invulling naar typologieën, prijsklassen en financieringscategorieën is traditioneel aan de gemeente c.q. bouwer ter plaatse. Gedeputeerde Staten hebben aangekondigd in 2010 in aansluiting op de Structuurvisie ook beleid te willen opstellen om te komen tot een kwalitatieve afstemming van het woningaanbod op regionaal niveau. Zij richten zich op aspecten van wonen en zorg, woningtypologie, woningdifferentiatie en wonen voor specifieke doelgroepen. De provincie verwacht vervolgens dat gemeenten op regionaal niveau prestatieafspraken met marktpartijen overeenkomen. De gemeenten zullen actief meewerken aan het opstellen van een regionaal hoofdstuk IJmond van de provinciale woonvisie. De voorliggende woonvisie Beverwijk Heemskerk geeft de beleidsuitgangspunten. In de Ontwerp structuurvisie Noord-Holland 2040 is een nieuwe woningbouwtaakstelling opgenomen. De gemeenten streven naar een duurzaam gebruik van de schaarse ruimte. Voor elke taakstelling wordt de noodzaak voor de locale woonmarkt bekeken alsook het behoud of versterking van het evenwicht tussen enerzijds bebouwing en anderzijds de kwaliteit van de binnenstedelijke ruimte en landschappelijk waardevolle gebieden. Verder heeft of beheert de provincie subsidiebudgetten voor woningbouw (BLS, Besluit Locatiegebonden Subsidies) en stedelijke vernieuwing (ISV, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Op projectbasis wordt regelmatig BLS aangevraagd en vaak ook verkregen. Parallel aan deze Woonvisie wordt door beide gemeenten een nieuw Meerjaren Ontwikkelingprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV 3) opgesteld. Rijk en provincie stellen investeringsbudget beschikbaar voor daarin genoemde projecten. Zowel Beverwijk als Heemskerk geven in de programma s ruim aandacht aan de herstructurering van naoorlogse wijken en de stedelijke vernieuwing evenals in de twee voorgaande ISV periodes. Naast deze vaste subsidiestromen heeft de provincie ook kleinere subsidiefondsen zoals voor woonvormen voor dementerenden, wijksteunpunten en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 11

12 3.3 Overige IJmondgemeenten Beverwijk en Heemskerk onderhouden in de IJmond binnen het woonbeleid ook contacten met Velsen en Uitgeest. Omdat de woningmarktrelatie met name met Velsen maar gering is (relatief weinig verhuisbewegingen over het kanaal) beperken deze contacten zich tot de afstemming van de woonruimteverdeling (toelating op grond van regionale binding en urgentie- en voorrangsregelingen) en het tellen van de nieuw opgeleverde woningen in verband met de woningbouwtaakstelling. Overigens richt Velsen zich de laatste jaren, middels een proef met toelating op elkaars woningmarkt, in toenemende mate op Zuid-Kennemerland waarmee meer woningmarktrelatie bestaat. Wij streven naar keuzemogelijkheden voor onze ingezetenen en staan ook open voor mogelijke samenwerking met andere regio s voor delen van de woningmarkt waar geen sprake meer is van schaarste. Hierover meer in hoofdstuk Wooncorporaties Wij hechten grote waarde aan de lokaal verankerde wooncorporaties. De wooncorporaties zijn ook de belangrijkste partners in het realiseren van ons woonbeleid. In Beverwijk en Heemskerk zijn meerdere wooncorporaties op de woningmarkt aanwezig. De twee belangrijkste zijn Pre Wonen en WOONopMAAT. Zij bezitten samen meer dan huurwoningen in het gebied en nemen ca. 60% van de woningbouwproductie voor hun rekening. Daarnaast hebben enkele landelijk werkende corporaties een beperkt aantal woningen in bezit in Beverwijk en/of Heemskerk zoals Woonzorg Nederland. Naast het bouwen en verhuren of verkopen van woningen zijn corporaties in toenemende mate actief op het terrein van welzijn en zorg (maatschappelijk vastgoed), betrokken bij buurt- en wijkgericht werken en bij de inrichting en het beheer van delen van de openbare ruimte. Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw zijn wooncorporaties verzelfstandigd. De financiële banden met de overheid zijn doorgesneden. Wooncorporaties en gemeenten kunnen elkaar aanspreken op ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid en taakstelling. Gemeenten bepalen het woonbeleid op hoofdlijnen. Wooncorporaties kunnen hun eigen beleid ontwikkelen. Voor succesvol woonbeleid is het belangrijk dat gemeenten en corporaties elkaar vinden. Met Pre Wonen en WOONopMAAT vindt regelmatig bilateraal of plenair overleg plaats. Lokaal worden prestatieafspraken gemaakt en op Beverwijks- Heemskerkse schaal afstemmingsafspraken. Deze woonvisie zal het kader vormen waarbinnen toekomstige afspraken zullen worden opgemaakt. De locale wooncorporaties hebben aangegeven op hoofdlijnen te kunnen instemmen met deze woonvisie en zijn bereid hierover afspraken te maken. 3.5 Overige marktpartijen Naast wooncorporaties zijn ook andere bouwende en beherende partijen actief op de woonmarkt. Het gaat hier om bouwbedrijven, projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen en beheer- en verhuurmaatschappijen. Vaak voert winstoptimalisatie de boventoon en wordt de woningbouw daarop afgestemd. Via het stellen van stedenbouwkundige voorwaarden en het voeren van actief grondbeleid (wanneer de gemeente in die positie verkeert) kan invloed worden aangewend om het meest wenselijke woonprogramma en woonmilieu te realiseren. De woonvisie geeft bouwbedrijven, projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen en beheer en verhuurmaatschappijen concreet inzage in de door de gemeente Beverwijk en Heemskerk gewenste ontwikkelrichting per woonmilieu. Beide gemeenten zoeken voor het realiseren van het beleid voortdurend samenwerking met die spelers op de woningmarkt die bij het realiseren daarvan een rol moeten of kunnen vervullen. Naast het maken van prestatieafspraken met wooncorporaties valt ook te denken aan inbreng in de te ontwikkelen provinciale woonvisie en gebruik maken van subsidiemogelijkheden en andere instrumentaria van rijk en provincie. 12

13 4. Keuzevrijheid, schaarste en voorrangsregels Centraal in ons woonbeleid staat keuzevrijheid. Maar er moet wel wat te kiezen zijn. Beide gemeenten willen bevorderen dat alle inwoners van onze gemeenten hun eerste of tweede woonvoorkeur kunnen verwezenlijken. Het aanpassen van de woningvoorraad op de woningbehoefte is het beste sturingsinstrument, waarover later meer. Ook met regelgeving wordt de keuzemogelijkheid op een deel van de woonmarkt beïnvloed. De huisvestingswet biedt gemeenten mogelijkheden voor regelgeving bij toewijzing van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Bij het opstellen van het woonruimteverdeelsysteem (Optiemodel en het aanvullende direct te huur model) van sociale huurwoningen is nadrukkelijk gekozen voor keuzevrijheid. Passendheidscriteria moeten uitsluitend toegepast worden op segmenten met schaarste en waar fors is geïnvesteerd ten behoeve van mensen met lichamelijke beperkingen. Het aantal woningtypes waar schaarste heerst op de huurmarkt blijft afnemen. Portieketagewoningen en galerijflats moeten soms tientallen malen worden toegewezen voordat ze worden verhuurd. Daarentegen zijn de wachttijden voor de meeste eengezinswoningen en moderne flatwoningen nog lang. Wachttijden van enkele jaren komen hier nog voor. Over het algemeen kiezen woningzoekenden voor kwaliteit en comfort en hebben daar vaak ook wat meer huur en langere wachttijden voor over. Het bieden van keuzevrijheid middels het beperken van toewijzingscriteria kan onverminderd worden voortgezet. Uit onderzoek blijkt dat deze benadering niet leidt tot verdringing van delen van de bevolking op de woonmarkt. De uitvoering en systematiek van een woonruimteverdeelsysteem is de verantwoording van de wooncorporaties. De overheid ziet toe op een rechtvaardig en inzichtelijk woonruimteverdeelsysteem. Het woonruimteverdeelsysteem voldoet hier aan. Wel is de betrouwbaarheid van de wachttijden voor woonruimte onvoldoende en staan actief en passief woningzoekenden in dezelfde wachtrij. In combinatie met een ruime huurmarkt zorgt dit voor weigeringen bij woningtoewijzing met hoge kosten voor de verhuurder. Wij staan open voor het bespreken van wijzigingen in het woonruimteverdeelsysteem. Het gebruik van huurtoeslag is een aangelegenheid tussen de huurder en het Rijk. Wij zien het wel als taak de gevolgen van de keuzevrijheid op het gebruik van huurtoeslag te bewaken. Bij buitensporige toename van het gebruik van huurtoeslag, als gevolg van de mogelijkheid huurwoningen met een hogere huurprijs te kunnen betrekken, treden wij in overleg met verhuurders over mogelijke sturingsinstrumenten. Ook de koopsector is ontspannen. Een huishouden heeft reeds enkele jaren een grote keuzemogelijkheid uit te koop staande woningen. Dit geldt met name voor de goedkope en middenklasse koopwoningen. Makelaars verzoeken de gemeenten geregeld om een toewijzing van een goedkope koopwoningen aan huishoudens die niet aan de regionale bindingseisen van de IJmond voldoen. In dit segment is geen sprake meer van schaarste. Eind 2009 bevindt de koopmarkt zich in zwaar weer. Door de crisis op de financiële markten stelt de woonconsument zich terughoudend op. Aankoop van een woning wordt uitgesteld tot betere tijden. De prijzen staan daardoor onder neerwaartse druk, maar de keuzemogelijkheden voor woningzoekenden uit te koop staande woningen nemen juist toe. Van schaarste is ook nu geen sprake. De woningbehoefte voor de langere termijn blijft echter bestaan. Het uitstel van velen kan leiden tot een plotselinge sterke toename van de vraag naar koopwoningen op het moment dat de markt weer aantrekt (opstroopeffect). Tegelijkertijd hebben de gemeenten veel woningbouwplannen hetgeen de keuze weer verruimt. Wij bewaken de gevolgen voor de keuzemogelijkheden van woningzoekenden en de noodzaak tot het gebruik van sturingsinstrumenten. 13

Woonvisie Diemen 2013-2017

Woonvisie Diemen 2013-2017 Woonvisie Diemen 2013-2017 A. Khabbazha Ruimtelijke Ontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave: 1 Samenvatting 1.1 Leeswijzer 4 2. Inleiding 2.1 Aanleiding 5 2.2 Wat is een Woonvisie 5 2.3 Missie en doelstelling

Nadere informatie

Concept woonvisie 2014 2018

Concept woonvisie 2014 2018 Concept woonvisie 2014 2018 Hoofdstuk 1 Inleiding / verantwoording Voor u ligt de nieuwe woonvisie Tilburg 2014-2018. In deze woonvisie beschrijven we de hoofdambities van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Alleen ga je sneller, samen kom je verder Papiermolen 5 Postbus 140 3990 DC Houten tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Alleen ga je sneller, samen kom je verder Regionale woonvisie Achterhoek

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie

Regionale woonagenda Holland Rijnland

Regionale woonagenda Holland Rijnland Regionale woonagenda Holland Rijnland Stec Groep aan regio Holland Rijnland Frans Wittenberg en Boudewijn Kuijl oktober 2014 1 Regionale woonagenda Holland Rijnland Stec Groep aan regio Holland Rijnland

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2012 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 1) Inleiding 2) Gelderland totaal 2.1 Bevolking 2.2 Nieuwbouw 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad 2.4 Bouwvergunningen

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ---- 27-11-2012 09:12:10 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Een nieuwe tijd een nieuwe Woonvisie...4 1.2 Positie van de Regionale Woonvisie...5 1.3 Schets van de regio...6

Nadere informatie

Regio Kop van Noord-Holland. Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio

Regio Kop van Noord-Holland. Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio Regio Kop van Noord-Holland Regionaal Actie Programma Afspraken over de woningproductie in de regio zoals door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Den

Nadere informatie

Regionale woonagenda Holland Rijnland

Regionale woonagenda Holland Rijnland Regionale woonagenda Holland Rijnland Stec Groep aan regio Holland Rijnland Frans Wittenberg en Boudewijn Kuijl april 2014 1 Regionale woonagenda Holland Rijnland Stec Groep aan regio Holland Rijnland

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND. Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT

REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND. Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT Stec Groep B.V. Hans van den Moosdijk en Frans Wittenberg 4 december 2013 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie

Duurzaam wonen in Hardenberg

Duurzaam wonen in Hardenberg Duurzaam wonen in Hardenberg Woonplan 2008-2012 gemeente Hardenberg 8 januari 2008 vastgesteld in de Gemeenteraad Gemeente Hardenberg Inhoud 1 1 Inleiding 3 1.1 Doel van het woonplan 3 1.2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2014

Beleidsbrief Wonen 2014 Beleidsbrief Wonen 2014 1 Inleiding Voor u ligt de Beleidsbrief Wonen 2014. Net als zijn drie voorgangers geeft de Beleidsbrief invulling aan de toezegging van het College, de Raad mee te nemen in het

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Voorwoord. Durk Durksz. Wethouder Volkshuisvesting. Veel partijen betrokken

Voorwoord. Durk Durksz. Wethouder Volkshuisvesting. Veel partijen betrokken 1 Woonvisie De Friese Meren 214-218 Een woonvisie voor Voorwoord Een nieuwe woonvisie In deze woonvisie beschrijft de gemeente De Friese Meren het beleid op het gebied van wonen voor de periode 214-218.

Nadere informatie