Samenhangende Ondersteuning Thuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenhangende Ondersteuning Thuis"

Transcriptie

1 Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT) advies Versie 1.52 ten behoeve van bespreking in MT/DSD Datum: 6 november 2014 Content: Ontwikkelteam ShOT bestaande uit aanbieders en gemeente Redactie: Jan Willem de Jong en Jasper van der Wal (Vannimwegen) Vannimwegen Jasper van der Wal Jan Willem de Jong

2 Inhoud Inhoud Definities Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT) Inleiding Uitgangspunten Doelgroepen Focus en gewenste verbeteringen Resultaatgebieden: wat betekent het voor de cliënt? Top 10 Gewenste verbeteringen: wat betekent het voor de stad? Accenten in samenhangende ondersteuning thuis Samenhang binnen het Almeerse sociale domein Algemene voorziening ShOT Toegang Regie, op- en afschalen Gebruik ondersteuningsaanbod en politieke keuzes Overgangsjaar Contractverlenging huidige aanbieders Huishoudelijke Hulp Contractverlenging aanbieders Persoonlijke begeleiding Herindicatie: Huishoudelijke Hulp Herindicatie: Keukentafelgesprekken Persoonlijke begeleiding Proefdraaien ShOT Toekomstbeeld bekostiging Openstaande vraagstukken en risico s Acties en planning Aanbevelingen voor vervolg Bijlagen...28 BIJLAGE I: Beschrijving activiteiten ShOT...29 BIJLAGE 2: samenvatting brede bijeenkomst 16 september

3 1. Definities Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT) Onderstaand een overzicht met definities van veelgebruikte termen binnen het ShOTadvies. ShOT: Samenhangende Ondersteuning Thuis Algemene voorziening ShOT: deze voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk, worden in samenhang georganiseerd en zijn divers van aard. Dus voor mensen met en zonder beperkingen. Bij een algemene voorziening hoeft men geen aanvraag te doen en is er geen beschikking van de gemeente. De gemeente geeft subsidie zodat de algemene voorziening betaalbaar of zelfs gratis is. Voorbeelden zijn: klussendienst, formulierenhulp, boodschappenservice, maaltijdenservice, ouderenadviseurs etc. De huishoudelijke hulp en eenvoudige begeleiding thuis zijn op dit moment nog maatwerkvoorzieningen. Dat gaat veranderen. Vanaf 2016 worden dit algemene voorzieningen. Maatwerkvoorziening: de maatwerkvoorziening als omschreven in artikel van de wet, te verstrekken als voorziening in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget. Voor het afnemen van een maatwerkvoorzieningen moet je een aanvraag doen en wordt een beschikking/ indicatie afgegeven door de gemeente. Voorbeelden van een maatwerkvoorziening zijn een traplift, een woningaanpassing, collectief vervoer, individuele scootmobiel, rolstoel, en zware vormen van begeleiding (voor ingewikkelde situaties). Lump sum financiering: financiële regeling van de overheid waarbij instellingen, die gefinancierd worden door de overheid, jaarlijks een bedrag krijgen op basis van vooraf vastgestelde criteria waarmee zij al hun activiteiten moeten financieren. Er is dus geen aparte pot voor deelterreinen zoals huisvesting, ict en personeelslasten, maar de middelen voor alle deelterreinen zijn samengevoegd. De instelling heeft daardoor de vrijheid om te beslissen over de verdeling van de middelen over de deelterreinen. Deze vorm van financiering is te combineren met: input financiering en/of output financiering. Resultaatgerichte Subsidieverlening (RSV): In Almere wordt aan organisaties de afgelopen jaren steeds vaker subsidie verleend met de opdracht het geld aan te wenden voor het behalen van resultaten voor (groepen) inwoners. Bij de verantwoording wordt gekeken in hoeverre men met het uitvoeren van activiteiten heeft bijgedragen aan de afgesproken resultaten en specifieke gewenste maatschappelijke effecten. De organisaties verantwoorden niet alleen aan de gemeente, maar ook aan elkaar, en uiteindelijk aan de inwoners. Bij dit publiek verantwoorden gaat het naast de aantallen en de kosten (het tellen), ook om de verhalen achter de cijfers (het vertellen). 3

4 2. Inleiding Maatschappelijke partners en gemeente ontwikkelen voor Almere een nieuw ondersteuningsaanbod voor mensen die thuis hulp of zorg nodig hebben: Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT). Het gaat om hulp bij het huishouden, klussen in en om het huis en persoonlijke begeleiding op alle levensterreinen. Deze dienstverlening is nu nog georganiseerd als een recht op zorg met een toegangsbepaling. Inwoners met een ondersteuningsvraag krijgen na indicatie een x-aantal uren hulp, begeleiding of verzorging. Gemeente en partners spraken de wens uit om de ondersteuning thuis als een algemene voorziening in te richten waar iedereen die daar behoefte aan heeft, gebruik van kan maken. De toegangsbepaling/ indicatiestelling neemt in de toekomst een veel kleinere plaats in. De achtergrond van deze ontwikkeling is gelegen in de decentralisatie van taken in het sociaal domein. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning die voorheen via de AWBZ was geregeld. Hierbij gaat het om inwoners met psychogeriatrische problematiek (dementie), mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking en/ of mensen met een psychiatrische stoornis. De ondersteuning van deze mensen valt vanaf 2015 binnen de WMO. Er zijn een kleine indicaties die te maken krijgen met bovengenoemde veranderingen. Mensen hebben soms meerdere indicaties. Het gaat dus om een kleiner aantal inwoners dan Al bij al is het een flinke opgave. Gelijktijdig vindt er een bezuinigingsoperatie plaats met de uitbreiding van gemeentelijke taken. Daarnaast is er het rijksinitiatief om tegemoet te komen in de bekostiging van de huishoudelijke hulp aan de hand van de Toelage Huishoudelijke Hulp. We hebben gepoogd een slimme oplossing voor deze uitdagingen te bedenken. In een ontwikkeltraject verkende een zogeheten Ontwikkelteam van maatschappelijke instellingen en gemeente hoe zij kunnen komen tot een Samenhangende Ondersteuning Thuis binnen de kaders van het gemeentelijk beleid (kadernota Sociaal Domein; doen wat nodig is. Vastgesteld door de Gemeenteraad op 20 februari 2014). In een intensief traject van enkele maanden stelden wij gezamenlijk dit advies op. Het was van meet af aan duidelijk, dat we met elkaar iets nieuws willen opbouwen. Over het geheel gaan we meer een beroep doen op informele zorg en meer op collectieve wijze organiseren, zonder het individu en passende oplossingen uit het oog te verliezen. Samenwerking tussen de professionele wereld en de wereld van bewoners behoeft een nieuwe manier van organiseren. Het betekent ook dat er onvoldoende plaats is om al het huidige te behouden. Er zal dus worden afgebouwd om tot een nieuwe samenhangende dienstverlening te komen. Bestaande professionals en organisaties zullen anders gaan werken. Een nieuwe manier van werken moeten we aanleren en oud, minder effectief, gedrag afleren. Op al deze vraagstukken wil dit advies een antwoord bieden. Achtereenvolgens gaat dit stuk in op: De uitgangspunten: o Wat zijn de programma-eisen van een nieuwe organisatie van de ondersteuning thuis? o Welke mensen zullen er gebruik van gaan maken? o Welke accenten leggen we in de vernieuwing? o Wat zijn de concrete verbeteringen die we in drie jaar willen bereiken? Vier ShOT-accenten 4

5 o Een beschrijving van de nieuwe samenhangende Ondersteuning Thuis in een viertal accenten. o Uitwerking van het aspect Anders werken. Het aanleren en afleren. o Vaardigheden en competenties en opleidingsniveau. o Uitwerking in de praktijk. Hoe worden de diensten op het niveau van de stad Almere en op het niveau van de wijk georganiseerd? Dit geeft inzicht in het opbouwen en afbouwen van de organisatie. o Waar starten? o Wat niet vergeten? De plek van de ondersteuning thuis binnen het sociaal domein en samenhang daarmee. Het overgangsjaar Proefdraaien. Openstaande vragen en risico s. Acties en planning Aanbevelingen voor het vervolg Een aantal vraagstukken is nog niet behandeld door het Ontwikkelteam. Simpelweg omdat daarvoor de tijd ontbrak en omdat deze punten in onze visie volgen op het vaststellen van een samenhangend concept. Dit zijn onder andere de organisatievorm, gebiedsgerichte organisatie-aspecten en eventuele variaties per wijk of stadsdeel. Dit zijn zaken die vorm zullen krijgen in de praktijk vanaf najaar 2014 en in het overgangsjaar Het ontwikkelteam wordt klankbordgroep gedurende de pilotfase en wordt daarna ontbonden. Het komt drie keer in een half jaar bijeen. N.B. Daar waar gesproken wordt over aanbieders, maatschappelijke instellingen, zorgaanbieders wordt hetzelfde bedoeld. 5

6 3. Uitgangspunten Het ontwikkelteam heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd die samen de programma-eisen van de Samenhangende Ondersteuning Thuis vormen. Deze eisen zijn opgesplitst in drie niveaus, te weten: Inhoud/ organisatie dienstverlening & zorg Systeem Vernieuwingsproces Inhoud / organisatie dienstverlening & zorg Systeem Vernieuwingsproces combinatie van hulpverlening, begeleiding, huishoudelijke hulp, inzetten van het netwerk en oprichten nuldelijn passend, samenhangend, vraaggericht, dichtbij de bewoner ondersteunen, adviseren en begeleiden empowerment van bewoners en hun netwerk, zelfredzaamheid bevorderen tandem formele en informele zorg; inzet van vrijwilligers professionals zijn present en nabij; met een imago als het nodig is, zijn we er inzet van mensen met een uitkering één gezin één plan één aanpak één gezicht; voor de cliënt moet het niet uitmaken niet alleen opschalen ook afschalen; flexibele inzet (per cliëntsituatie goedkopere medewerkers als basis en specialisten op moment dat het nodig is) aanwezigheid van vrijwilligersstructuur ook nodig om op te bouwen en te werken aan vertrouwen bewaken: kunnen de zorgverleners het nog wel aan? Bv HH2 leefwereld is leidend effect- en resultaatgestuurd meerdere aanbieders maken de voorziening mogelijk én gaan integraal verantwoorden: slimmer, zuiniger en minder bureaucratisch verschillende financieringsstromen voeden nieuwe voorziening vertrekpunt is huidige totaalsom gemeente financieel verantwoord; rekening houdend met bezuinigingen zo veel mogelijk diensten realiseren via algemene (collectieve) voorziening; minder maatwerkvoorziening met toegangsbepaling nieuw afwegingskader speelruimte/ rommelruimte om maatwerk mogelijk te maken vertrouwen tussen gemeente en aanbieders onderling communicatiestructuur waarin iedereen met elkaar kan communiceren (aanbieders) ICT-structuur, om communicatiestructuur te ondersteunen; gemeente neemt hierover regie sociale kaart toegankelijk eenvoudige toegang van zorgverleners/ cliënten tot instanties zoals UWV speelruimte/ rommelruimte creëren om maatwerk mogelijk te maken creatieve innovatieve oplossingen, die over de oude scheidslijnen van financiering en regelgeving/indicatiestelling heen gaan gezamenlijk resultaat: samen verantwoordelijk voor de resultaten leidend tot beter systeem vernieuwing is een veilig proces voortgangsverslag tussentijds aan brede groep gezamenlijk communicatietraject gemeente en aanbieders, ook aan toekomstige financiers integrale verantwoording ook aan verzekeraars (zie ook Systeem) 6

7 4. Doelgroepen De Samenhangende Ondersteuning Thuis gaat om ondersteuning als hulp bij het huishouden, klussen in en om het huis en persoonlijke begeleiding op alle levensterreinen. Het betreft ondersteuning aan tal van groepen: inwoners van Almere met een ondersteuningsvraag, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische aandoening en gezinnen met een gehandicapt kind. De gemeenschappelijke factor van deze inwoners is hun vraag om ondersteuning thuis. Om deze inwoners een gezicht te geven heeft het ontwikkelteam cliënten beschreven die exemplarisch zijn voor de uiteenlopende ondersteuningsvragen. Bewust kiezen we niet voor een strak afgebakende categorisering, maar is het vertrekpunt de inwoner met zijn ondersteuningsvraag. Op de volgende pagina een overzicht met persona voor wie de dienstverlening van Samenhangende Ondersteuning Thuis van belang is. Een vijftiental persona die in het derde werklab van het ontwikkelteam is benoemd, is samengevoegd tot negen. 7

8 Persona Omschrijving Accenten 1. Oma Jansen 2014: oma Jansen is 82 jaar, eenzaam en heeft geen sociale contacten. Ook niet met kinderen en D en A Alleenstaande hulpbehoevende oudere kleinkinderen. Vanwege haar artrose heeft ze behoefte aan persoonlijke verzorging, begeleiding en hulp in het huishouden. De zorgvraag verzwaart met name als haar depressiviteit weer de kop op steekt. Talent: oma Jansen weet waar haar kwetsbaarheid ligt en staat open voor suggesties, maar weet ook goed wat ze wil. 2016: één hulpverlener ondersteunt op het vlak van persoonlijke verzorging. Regelmatig komt een vrijwilliger langs om met oma Jansen een wandeling te maken en brengen mensen uit de buurt een maaltijd langs. De mate van ondersteuning wordt telkens aangepast aan de actuele behoefte. 2. Jan Verward 2014: Jan is alleenstaande oudere, eenzaam en ontvangt dagelijks hulp bij het aanbrengen van structuur in zijn dag. Hij maakt gebruik van maaltijdbezorging. Met name het sociale aspect van de hulpverlening is voor hem erg belangrijk. Talent: hij kan mooie verhalen vertellen. 2016: wekelijks komen vrijwilligers langs om met Jan een kop koffie te drinken of een wandeling te maken. Maaltijden regelde een professional via thuisafgehaald.nl, inmiddels heeft een vrijwilliger die via dit platform in aanraking kwam met Jan deze taak voor in de weekenden overgenomen. A t/m E 3. Joke Hulpbehoevende regelaar 4. Nick Autistisch, behoefte aan structuur 2014: Joke is halverwege de 70 en behoorlijk immobiel. Ze koopt via haar pgb zelf huishoudelijke hulp in. Dit wil ze graag zo houden. Zo kan ze zelf bepalen wat er gaat gebeuren en is ze niet gebonden aan bureaucratische regeltjes. Joke heeft een persoonlijke klik met haar huishoudelijke hulp. Talent: ze is een echte regelaar, houdt overzicht en regisseert het liefst haar eigen zorg. 2016: de professional stelt haar oordeel uit. Denkt niet gelijk in termen van producten of diensten en vraagt wat Joke wil en niet wil. Ze maakt een account aan op wehelpen.nl, zodat Joke zelf haar zorgvraag kan regelen. Uiteindelijk wordt de rol van de professional steeds kleiner, omdat Joke alle zorg zelf organiseert en afstemt met vrijwilligers. Als de huishoudelijke hulp langs komt, helpt ze Joke ook met douchen. 2014: Nick is 19 jaar. Hij is autistisch en kan terugvallen in somberheid vanwege gebrek aan structuur. Hij heeft behoefte aan hulp bij het vinden van adequate invulling van zijn dag. Zelf maakt hij zich niet zo n zorgen over zijn situatie, mensen die dit wel doen vindt hij maar lastig. Talent: computers en ordenen. 2016: in 2016 heeft Nick met ondersteuning werk gevonden als programmeur bij een reguliere werkgever. School vindt hij niks en daarom is hij erg blij dat hij gewoon aan de slag kan. Zeker ook omdat mensen zich nu een stuk minder bemoeien met zijn situatie. B E 8

9 5. Fam. Treurniet Multiprobleemgezin 6. Marco Dakloos, schizofrenie 7. Mieke Overbelaste mantelzorger 8. Fam. Robben Ouders met depressie en adhd 2014: bij de familie Treurniet loopt een dozijn aan hulpverleners rond. Ze bieden schuldhulpverlening, helpen mevrouw Treurniet als alleenstaande moeder bij het aanbrengen van structuur in de opvoeding van de kinderen, waarvan één drugs gebruikt en de ander tobt met psychische klachten. Daarnaast speelt er ook nog een conflict met haar ex dat het stadium van mediation al ruimschoots gepasseerd is. Er is behoefte aan één vast aanspreekpunt voor het hele gezin. Talent: talent om hulpverleners de deur uit te werken en altijd te overleven. 2016: het blijft lastig om deze familie te ondersteunen. Inmiddels is het aantal hulpverleners teruggebracht tot één opvoedkundige. Hij probeert te voorkomen dat de familie de hulp ondermijnt. Helaas heeft deze hulpverlener geen verstand van drugsproblematiek. Ondanks zijn inspanningen, blijft de familie ontevreden over de geleverde ondersteuning. 2014: Marco (23) lijkt altijd buiten de boot te vallen. Op 2-jarige leeftijd is hij bij zijn verslaafde moeder weggehaald en toen hij 18 werd heeft het pleeggezin waar hij verbleef hem op straat gezet. Hij heeft geen woning, zit niet op school en komt regelmatig in aanraking met de politie. Daarnaast is hij schizofreen en autistisch en wil hij vooral met rust gelaten worden. Talent: hij heeft een vlotte babbel 2016: sinds hij een woning heeft ontvangen van een woningcorporatie lijken zijn problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Hij wordt eindelijk met rust gelaten en probeert zijn eigen leventje op te bouwen. Zijn schizofrenie zorgt er wel voor dat hij af en toe een flinke terugval heeft. 2014: Mieke is 13 jaar, verzuimt vaak van school om voor haar moeder te zorgen. Ze heeft een heel goede band met haar zieke moeder. Haar vader werkt erg hard en veel, waardoor hij weinig thuis is. Daarnaast is ze iemand waarbij iedereen zijn of haar verhaal kwijt kan. Ze heeft veel vriendinnen. Mentor van school maakt zich ernstig zorgen. Ze bezwijkt bijna onder alle verantwoordelijkheden die ze draagt voor haar moeder. Talent: erg zorgzaam en sociaal 2016: op basis van signalen van de mantelzorgbegeleiding wordt meer professionele hulp ingeschakeld voor de zorg van de moeder van Mieke. Hierdoor kan zij weer gewoon naar school. 2014: beide ouders van de familie hebben behoefte aan ondersteuning. Mevrouw Robben heeft last van een postnatale depressie, waardoor ze moeite heeft om voor haar kindje van 14 maanden te zorgen. Meneer Robben heeft last van adhd. Beiden werken, maar niet zonder problemen. Er komt een klein leger aan hulpverleners over de vloer. Talent: doorzettingsvermogen 2016: de hulpverlening van jeugd en gezin en samenhangende ondersteuning thuis is beter op elkaar afgestemd. De coördinatie is belegd bij iemand uit het sociale wijkteam. Hulp is met name gericht op het versterken van de ouders, waardoor gezin vanzelf weer gaat draaien. A t/m E B A en D t/m E D 9

10 9. Harrie Verstandelijke beperking 2014: Harrie is 42 jaar en heeft met een IQ van 79 een licht verstandelijke beperking. Hij beschikt over een eigen appartement, is autistisch en heeft flinke schulden uitstaan bij postorderbedrijven. Hij is een echte verzamelaar en gooit nooit iets weg. Zijn zus maakt zich zorgen om hem, Harrie vindt dit maar vervelend en doet liever een beroep op een professionele begeleider dan zijn zeurende zus. Talent: ordenen en verzamelen 2016: Harrie hoopt van harte dat hij in 2016 niet op zijn zus hoeft terug te vallen. Hij houdt liever zijn eigen begeleider, desnoods voor minder uur in de week. De afgelopen jaren heeft Harrie een vertrouwensband opgebouwd met de begeleider en hij hoopt dit niet te verliezen. A t/m E 10

11 5. Focus en gewenste verbeteringen 5.1 Resultaatgebieden: wat betekent het voor de cliënt? De samenhangende ondersteuning thuis richt zich in principe op alle resultaten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (inclusief begeleiding VG/GGZ). Geen van de resultaatgebieden zijn boven- of nevengeschikt aan elkaar. Zelfredzaam zijn is vanuit het ontwikkelteam toegevoegd als resultaatgebied. zelfredzaam zijn; een schoon en leefbaar huis; wonen in een geschikt huis; beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; het kunnen verrichten van de dagelijks noodzakelijke activiteiten; mantelzorg kunnen volhouden; veilig en geborgen zijn in de eigen leefomgeving; sterven in een huiselijke omgeving; zich verplaatsen in en om de woning; een ingevulde dag hebben; de mogelijkheid om voldoende contacten te hebben. 5.2 Top 10 Gewenste verbeteringen: wat betekent het voor de stad? Het ontwikkelteam formuleerde een tiental wenselijke verbeteringen die op moeten treden door het vernieuwingstraject. Over drie jaar, eind 2017, hebben we gezamenlijk dit bereikt: 1. Ondersteuners die meer activeren in plaats van zorg verlenen. Het personeel van de maatschappelijke instellingen bestaat uit meer activerende ondersteuners. Dit vereist een mentaliteitsverandering. 2. De informele netwerken (vrijwilligers, mantelzorgers, wijkteam, buurthuis, digitaal, vrienden etc.) worden meer ingeschakeld. Er zijn meer informele netwerken/ informele plekken georganiseerd en we hebben een vraaggericht aanbod. 3. Verbeterde ondersteuning voor mantelzorgers en meer positieve aandacht en waardering van professionals voor mantelzorgers. 4. De formele en informele ondersteuners zijn beter op de hoogte van de sociale kaart. Kennis over ondersteuningsmogelijkheden is breder beschikbaar. 11

12 5. Er zijn voldoende respijtvoorzieningen die informele zorgverleners weten te ontlasten. Respijtvoorzieningen zijn slimmer georganiseerd, waarbij meer wordt gedaan met het bestaande. 6. De formele en informele ondersteuners doen meer appel op elkaar. Er is een mentaliteit om met elkaar te overleggen, met elkaar samen te werken, elkaar te helpen en naar elkaar door te verwijzen. 7. Meer cliënten hebben een mentaliteitsverandering doorgemaakt, waarbij zij zich zelf medeverantwoordelijk voelen voor het oplossen van hun ondersteuningsvraag. 8. Er wordt meer expertise gedeeld tussen alle partners. Zij weten beter wanneer je kunt overdragen, wie de beste ondersteuner is op welk moment. Men coacht elkaar. 9. Er is een goed werkende ICT-structuur, die formele en informele ondersteuners faciliteert en tevens als verantwoordingssysteem dient. 10. Mensen zijn zich meer bewust van de verschillende mogelijkheden om zich te laten ondersteunen. Er is echt sprake van eigen regie. 12

13 6. Accenten in samenhangende ondersteuning thuis De Samenhangende Ondersteuning Thuis wordt door de aanbieders zo veel mogelijk als Algemene voorziening georganiseerd. Dit betekent dat zo veel mogelijk begeleiding en ondersteuning zonder indicatie bereikbaar wordt voor de inwoners van Almere. Waar nodig kan worden opgeschaald naar een maatwerkvoorziening. Cliënten zullen in veel gevallen zowel gebruik maken van de algemene voorziening ShOT als maatwerkvoorzieningen. Soms tijdelijk en soms structureel. De ondersteuning wordt opgenomen in een ondersteuningsplan in samenspraak met de penvoerder van het ondersteuningsplan. Netwerk-activerende activiteiten Het netwerk rond het huishouden van de cliënt, de informele ondersteuning, speelt altijd een rol in het bepalen van het ondersteuningsaanbod en wordt betrokken in het bepalen van de ondersteuning. Er is sprake van gelijkwaardigheid tussen informele en formele ondersteuners. De bedoeling is om waar mogelijk de informele ondersteuning (mantelzorgers en vrijwilligers) te versterken en goed uit te rusten voor deze taak. We noemen dit netwerk-activerende activiteiten, die daar waar nodig in nauwe samenwerking zullen worden uitgevoerd met het wijkteam en/of het expertteam van gezinsondersteuners. Collectieve voorzieningen en/of betaalbare diensten Omwille van de doelmatigheid kiezen we ervoor mensen zo veel mogelijk toe te leiden van individuele ondersteuning naar collectieve voorzieningen. Daartoe worden cliënten waar mogelijk toe geleid naar collectief georganiseerde diensten in en om het huis. Deze kunnen de individuele ondersteuning thuis aanvullen en/of vervangen. De gedachte is om deze diensten te bemensen met vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee zou betaalbaarheid kunnen worden gegarandeerd. Tijdelijke activerende ondersteuning Tijdelijke activerende ondersteuning thuis kan nodig zijn na een ziekenhuisopname of andere tijdelijke gebeurtenissen, waardoor het huishouden hapert. Maar ook bij de verwachting dat langer, meer structurele hulp nodig is, zal in ieder geval bij de starteen periode worden ingelast waarin wordt onderzocht welke ondersteuning een cliënt nodig heeft, wat deze nog zelf kan en waar zijn netwerk ingezet kan worden. In deze periode kan bijvoorbeeld een rondetafelconferentie met het netwerk rond het huishouden van de cliënt worden georganiseerd, waar onderzocht wordt hoe het netwerk is in te zetten. Ter afronding van deze periode wordt de ondersteuningsvraag opnieuw beoordeeld. Ook tussentijds kan dit een optie zijn om helder te krijgen wat er in het vervolg nodig is. Structurele activerende ondersteuning Op basis van de ondersteuningsbehoefte van een cliënt wordt structurele inzet ter ondersteuning vastgesteld en geboden. Dit wordt periodiek opnieuw beoordeeld. De gemeente speelt geen rol in marktconforme individuele ondersteuning. Dit noemden we oorspronkelijk accent C. Omwille van de herkenbaarheid zijn de letters niet gewijzigd (de ShOT-accenten zijn nu A, B, D, E). 13

14 Onderstaande figuur geeft de verschillende accenten van Samenhangende Ondersteuning Thuis weer. 14

15 7. Samenhang binnen het Almeerse sociale domein Samenhangende Ondersteuning Thuis is een netwerk van functies die het mogelijk maakt cliënten langer zelfstandig thuis te laten wonen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de diensten thuis in samenhang worden aangeboden. ShOT is dus geen team, maar een beschrijving van een netwerk van instellingen dat ondersteuning thuis in samenhang organiseert. Het ShOT-netwerk is hiermee de handen en de voeten van het wijkteam. Waar het wijkteam vooral coördineert en gesprekken voert, worden vanuit de algemene voorziening ShOT begeleiding en ondersteuning in huis in principe zonder toegangsbepaling uitgevoerd. Er zijn diverse functies die raakvlakken hebben met ShOT. Het Sociaal Wijkteam en het Expertteam Gezinsondersteuners nemen hier een belangrijke plaats in.. Onderstaande figuur geeft aan welke functies er rondom de cliënt bestaan. De cliënt en zijn (gezins)systeem staan hierbij te allen tijde centraal. De figuur geeft een beknopte omschrijving van de doelgroepen en taakopvatting van de andere formele en informele functies rondom de cliënt. 15

16 7.1 Algemene voorziening ShOT Welke vormen van begeleiding en ondersteuning vallen onder ShOT? Wat wordt binnen ShOT als algemene voorziening georganiseerd en wat als maatwerkvoorziening? Afbakening van ShOT is belangrijk om de samenhang met andere functies binnen het sociaal domein te duiden. Binnen de algemene voorziening ShOT zitten vormen van lichte begeleiding en ondersteuning. Zie voor een gedetailleerde afbakening van ShOT bijlage I: beschrijving activiteiten algemene voorziening ShOT. 7.2 Toegang De toegang tot de algemene voorziening ShOT is laagdrempelig en regel-arm. Er zijn twee manieren waarop de cliënt hier terecht kan. Toeleiding is mogelijk via het Sociaal Wijkteam. Een wijkwerker wijst de cliënt op het bestaan van de algemene voorziening. Er is geen sprake van een formele verwijzing, maar een attentie op het bestaan en de functie van de algemene voorziening ShOT. Daarnaast kan een cliënt zich direct melden bij de algemene voorziening. Dit gebeurt via een intakefunctionaris van de algemene voorziening, zonder dat hiervoor een indicatie nodig is. Degene die de cliënt naar de algemene voorziening ShOT toe leidt, legt dit altijd vast in het plan van de cliënt. Cliënten die gebruik willen maken van de algemene voorziening ShOT betalen hiervoor mogelijk een vergoeding. Hier gaat geen inkomenstoets aan vooraf. Voor welke dienstverlening een eigen bijdrage geldt, dient nog te worden bepaald door de gemeente. Overstappen op meer specialistische zorg door zwaardere professionals moet soepel verlopen. Naast de sociale kaart, zijn begeleiders die werken vanuit de algemene voorziening op de hoogte van alle beschikbare specialismen die die cliënten soms nodig hebben. Ook als er vanuit een maatwerkvoorziening diensten nodig zijn, kan het wijkteam of een begeleider direct een specialist inschakelen. Ze weten elkaar te vinden, maar de specialisten zijn dus geen onderdeel van de algemene voorziening ShOT. 7.3 Regie, op- en afschalen De algemene voorziening kan onderdeel zijn van een breder aanbod. Aanvullende specialistische zorg vanuit een maatwerkvoorziening kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van het ondersteuningsplan van de cliënt. Dit plan vormt een paraplu boven de (vaak meerdere) behandelplannen die verschillende aanbieders met cliënten hebben. Vaak ligt de regie voor het ondersteuningsplan bij het Sociaal Wijkteam. Het wijkteam voert keukentafelgesprekken, zorgt dat het plan in gang wordt gezet en is gemachtigd om maatwerkvoorzieningen toe te kennen. Indien de problematiek te complex is voor het wijkteam kan het Expertteam Gezinsondersteuning deze taken tijdelijk overnemen. Het wijkteam kan verwijzen naar de algemene voorziening. Afhankelijk van de context kunnen dus verschillende professionals penvoerder zijn van het ondersteuningsplan. Eén cliënt kan gebruik maken van een mix van ShOT-accenten. De inzet van verschillende accenten binnen of buiten ShOT gebeurt op basis van een inschatting van de professional die het contact heeft met de cliënt. Voor op- en afschalen maakt de professional gebruik van door het Sociaal Wijkteam ontwikkelde methodieken. Op deze manier ontstaat er overeenstemming in de manier van werken. Het wijkteam moet in de gaten houden of er niet te lang zware zorg wordt ingezet. Wijkteams zullen beoordelen of 16

17 aanbieders resultaten behalen op het activeren van cliënten. Verantwoording van aanbieders is gericht op leren en verbeteren. Het is een samenspel, niet hiërarchisch. Wel met elkaar leren om dynamisch en effectief op- en af te schalen. Het is niet geschot, maar organisch. Het is tellen én vertellen. Het moet inherent zijn aan het systeem dat je van elkaar weet wat er gebeurt (met respect en rekening houdend met privacy-gevoeligheid). Op basis van bevindingen uit de pilots in 2015 willen we slimme keuzes maken voor wat betreft regie en op- en afschalen. Is de gemeente regisseur? Of kiezen we voor een model met hoofd- en onderaannemers? Of is een derde optie waarin aanbieders vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid als netwerk functioneren beter? Deze vragen willen we medio augustus 2015 beantwoorden aan de hand van de praktijkervaringen van de pilot. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er zo min mogelijk, maar niet te weinig, energie gestoken wordt in het voeren van regie. Op grond van deze ervaringen kunnen instellingen de methodieken hiervoor verder invullen. 8. Gebruik ondersteuningsaanbod en politieke keuzes De hier beschreven ondersteuning wordt vanaf 2016 aangeboden in heel Almere maar in welke mate, welke volgorde en welke samenstelling, dat zal variëren. De gemeente heeft zich op het standpunt gesteld dat zij geen rol speelt in C: marktconforme individuele ondersteuning. Omwille van de herkenbaarheid hebben we de letters van de accenten niet gewijzigd. Door de ondersteuning in deze volgorde te plaatsen (beginnend bij A eindigend bij E) maken we duidelijk dat preventie en bevorderen van zelfredzaamheid het vertrekpunt zijn. Het keuzeproces loopt van A-B-D-E. De professional heeft de lead in het vormgeven van dit proces. De vastgestelde gemeentelijke verordening biedt hierbij het juridisch kader voor cliënt en professional. Het feitelijke gebruik van bepaalde ondersteuning bepaalt de mate van besparing die op kan treden. De toegang van bepaalde ondersteuning is te beperken, bijvoorbeeld via indicatie of door budgettering van de instelling. De gemeente kiest er vooralsnog voor om alle accenten ShOT zonder toegangsbepaling te organiseren. De ondersteuning vanuit ShOT loopt soms over in de taakgebieden van Expertteam gezinsondersteuning en het sociale wijkteam. Zo is bijvoorbeeld GVV/thuisbegeleiding beoogd onder Expertteam gezinsondersteuning te vallen en dus buiten de taakgebieden van ShOT. De inhoud en omvang van structurele ondersteuning uit E, de hoogte van de eigen bijdrage en stimulans van de preventieve ondersteuning, bepalen in hoeverre het totaalplaatje daadwerkelijk vernieuwt ten opzichte van 2014 en of kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Met een ruimhartige inzet van en een laagdrempelige toegang tot E verandert er weinig ten opzichte van huidige situatie. Bij een verschuiving naar A-D verandert dit het meest. Een aantal ondersteuningsdiensten vergt een inspanning om op te bouwen. Betaalbare diensten (B) is in deze vorm een nieuw concept. De organisatie ervan moet van de grond af worden opgebouwd. De verwachting is dat een investering nodig is. Er dient te worden samengewerkt met aanbieders die niet uit de traditionele zorgkokers komen 17

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenvatting Aanleiding In de kadernota sociaal domein Doen wat nodig is wordt de toon gezet voor het lokaal sociaal beleid in de komende jaren.

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober 2014 1 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4-5 2. Visie en uitgangspunten 5 2.1 Een foto

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Sociale wijkteams in ontwikkeling

Sociale wijkteams in ontwikkeling Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging In samenwerking: Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Leeuwarden Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad TransitieBureau Wmo

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Grip op nieuwe taken van Leiden

Grip op nieuwe taken van Leiden Grip op nieuwe taken van Leiden Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Grip op nieuwe taken van Leiden dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie