Samenhangende Ondersteuning Thuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenhangende Ondersteuning Thuis"

Transcriptie

1 Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT) advies Versie 1.52 ten behoeve van bespreking in MT/DSD Datum: 6 november 2014 Content: Ontwikkelteam ShOT bestaande uit aanbieders en gemeente Redactie: Jan Willem de Jong en Jasper van der Wal (Vannimwegen) Vannimwegen Jasper van der Wal Jan Willem de Jong

2 Inhoud Inhoud Definities Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT) Inleiding Uitgangspunten Doelgroepen Focus en gewenste verbeteringen Resultaatgebieden: wat betekent het voor de cliënt? Top 10 Gewenste verbeteringen: wat betekent het voor de stad? Accenten in samenhangende ondersteuning thuis Samenhang binnen het Almeerse sociale domein Algemene voorziening ShOT Toegang Regie, op- en afschalen Gebruik ondersteuningsaanbod en politieke keuzes Overgangsjaar Contractverlenging huidige aanbieders Huishoudelijke Hulp Contractverlenging aanbieders Persoonlijke begeleiding Herindicatie: Huishoudelijke Hulp Herindicatie: Keukentafelgesprekken Persoonlijke begeleiding Proefdraaien ShOT Toekomstbeeld bekostiging Openstaande vraagstukken en risico s Acties en planning Aanbevelingen voor vervolg Bijlagen...28 BIJLAGE I: Beschrijving activiteiten ShOT...29 BIJLAGE 2: samenvatting brede bijeenkomst 16 september

3 1. Definities Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT) Onderstaand een overzicht met definities van veelgebruikte termen binnen het ShOTadvies. ShOT: Samenhangende Ondersteuning Thuis Algemene voorziening ShOT: deze voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk, worden in samenhang georganiseerd en zijn divers van aard. Dus voor mensen met en zonder beperkingen. Bij een algemene voorziening hoeft men geen aanvraag te doen en is er geen beschikking van de gemeente. De gemeente geeft subsidie zodat de algemene voorziening betaalbaar of zelfs gratis is. Voorbeelden zijn: klussendienst, formulierenhulp, boodschappenservice, maaltijdenservice, ouderenadviseurs etc. De huishoudelijke hulp en eenvoudige begeleiding thuis zijn op dit moment nog maatwerkvoorzieningen. Dat gaat veranderen. Vanaf 2016 worden dit algemene voorzieningen. Maatwerkvoorziening: de maatwerkvoorziening als omschreven in artikel van de wet, te verstrekken als voorziening in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget. Voor het afnemen van een maatwerkvoorzieningen moet je een aanvraag doen en wordt een beschikking/ indicatie afgegeven door de gemeente. Voorbeelden van een maatwerkvoorziening zijn een traplift, een woningaanpassing, collectief vervoer, individuele scootmobiel, rolstoel, en zware vormen van begeleiding (voor ingewikkelde situaties). Lump sum financiering: financiële regeling van de overheid waarbij instellingen, die gefinancierd worden door de overheid, jaarlijks een bedrag krijgen op basis van vooraf vastgestelde criteria waarmee zij al hun activiteiten moeten financieren. Er is dus geen aparte pot voor deelterreinen zoals huisvesting, ict en personeelslasten, maar de middelen voor alle deelterreinen zijn samengevoegd. De instelling heeft daardoor de vrijheid om te beslissen over de verdeling van de middelen over de deelterreinen. Deze vorm van financiering is te combineren met: input financiering en/of output financiering. Resultaatgerichte Subsidieverlening (RSV): In Almere wordt aan organisaties de afgelopen jaren steeds vaker subsidie verleend met de opdracht het geld aan te wenden voor het behalen van resultaten voor (groepen) inwoners. Bij de verantwoording wordt gekeken in hoeverre men met het uitvoeren van activiteiten heeft bijgedragen aan de afgesproken resultaten en specifieke gewenste maatschappelijke effecten. De organisaties verantwoorden niet alleen aan de gemeente, maar ook aan elkaar, en uiteindelijk aan de inwoners. Bij dit publiek verantwoorden gaat het naast de aantallen en de kosten (het tellen), ook om de verhalen achter de cijfers (het vertellen). 3

4 2. Inleiding Maatschappelijke partners en gemeente ontwikkelen voor Almere een nieuw ondersteuningsaanbod voor mensen die thuis hulp of zorg nodig hebben: Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT). Het gaat om hulp bij het huishouden, klussen in en om het huis en persoonlijke begeleiding op alle levensterreinen. Deze dienstverlening is nu nog georganiseerd als een recht op zorg met een toegangsbepaling. Inwoners met een ondersteuningsvraag krijgen na indicatie een x-aantal uren hulp, begeleiding of verzorging. Gemeente en partners spraken de wens uit om de ondersteuning thuis als een algemene voorziening in te richten waar iedereen die daar behoefte aan heeft, gebruik van kan maken. De toegangsbepaling/ indicatiestelling neemt in de toekomst een veel kleinere plaats in. De achtergrond van deze ontwikkeling is gelegen in de decentralisatie van taken in het sociaal domein. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning die voorheen via de AWBZ was geregeld. Hierbij gaat het om inwoners met psychogeriatrische problematiek (dementie), mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking en/ of mensen met een psychiatrische stoornis. De ondersteuning van deze mensen valt vanaf 2015 binnen de WMO. Er zijn een kleine indicaties die te maken krijgen met bovengenoemde veranderingen. Mensen hebben soms meerdere indicaties. Het gaat dus om een kleiner aantal inwoners dan Al bij al is het een flinke opgave. Gelijktijdig vindt er een bezuinigingsoperatie plaats met de uitbreiding van gemeentelijke taken. Daarnaast is er het rijksinitiatief om tegemoet te komen in de bekostiging van de huishoudelijke hulp aan de hand van de Toelage Huishoudelijke Hulp. We hebben gepoogd een slimme oplossing voor deze uitdagingen te bedenken. In een ontwikkeltraject verkende een zogeheten Ontwikkelteam van maatschappelijke instellingen en gemeente hoe zij kunnen komen tot een Samenhangende Ondersteuning Thuis binnen de kaders van het gemeentelijk beleid (kadernota Sociaal Domein; doen wat nodig is. Vastgesteld door de Gemeenteraad op 20 februari 2014). In een intensief traject van enkele maanden stelden wij gezamenlijk dit advies op. Het was van meet af aan duidelijk, dat we met elkaar iets nieuws willen opbouwen. Over het geheel gaan we meer een beroep doen op informele zorg en meer op collectieve wijze organiseren, zonder het individu en passende oplossingen uit het oog te verliezen. Samenwerking tussen de professionele wereld en de wereld van bewoners behoeft een nieuwe manier van organiseren. Het betekent ook dat er onvoldoende plaats is om al het huidige te behouden. Er zal dus worden afgebouwd om tot een nieuwe samenhangende dienstverlening te komen. Bestaande professionals en organisaties zullen anders gaan werken. Een nieuwe manier van werken moeten we aanleren en oud, minder effectief, gedrag afleren. Op al deze vraagstukken wil dit advies een antwoord bieden. Achtereenvolgens gaat dit stuk in op: De uitgangspunten: o Wat zijn de programma-eisen van een nieuwe organisatie van de ondersteuning thuis? o Welke mensen zullen er gebruik van gaan maken? o Welke accenten leggen we in de vernieuwing? o Wat zijn de concrete verbeteringen die we in drie jaar willen bereiken? Vier ShOT-accenten 4

5 o Een beschrijving van de nieuwe samenhangende Ondersteuning Thuis in een viertal accenten. o Uitwerking van het aspect Anders werken. Het aanleren en afleren. o Vaardigheden en competenties en opleidingsniveau. o Uitwerking in de praktijk. Hoe worden de diensten op het niveau van de stad Almere en op het niveau van de wijk georganiseerd? Dit geeft inzicht in het opbouwen en afbouwen van de organisatie. o Waar starten? o Wat niet vergeten? De plek van de ondersteuning thuis binnen het sociaal domein en samenhang daarmee. Het overgangsjaar Proefdraaien. Openstaande vragen en risico s. Acties en planning Aanbevelingen voor het vervolg Een aantal vraagstukken is nog niet behandeld door het Ontwikkelteam. Simpelweg omdat daarvoor de tijd ontbrak en omdat deze punten in onze visie volgen op het vaststellen van een samenhangend concept. Dit zijn onder andere de organisatievorm, gebiedsgerichte organisatie-aspecten en eventuele variaties per wijk of stadsdeel. Dit zijn zaken die vorm zullen krijgen in de praktijk vanaf najaar 2014 en in het overgangsjaar Het ontwikkelteam wordt klankbordgroep gedurende de pilotfase en wordt daarna ontbonden. Het komt drie keer in een half jaar bijeen. N.B. Daar waar gesproken wordt over aanbieders, maatschappelijke instellingen, zorgaanbieders wordt hetzelfde bedoeld. 5

6 3. Uitgangspunten Het ontwikkelteam heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd die samen de programma-eisen van de Samenhangende Ondersteuning Thuis vormen. Deze eisen zijn opgesplitst in drie niveaus, te weten: Inhoud/ organisatie dienstverlening & zorg Systeem Vernieuwingsproces Inhoud / organisatie dienstverlening & zorg Systeem Vernieuwingsproces combinatie van hulpverlening, begeleiding, huishoudelijke hulp, inzetten van het netwerk en oprichten nuldelijn passend, samenhangend, vraaggericht, dichtbij de bewoner ondersteunen, adviseren en begeleiden empowerment van bewoners en hun netwerk, zelfredzaamheid bevorderen tandem formele en informele zorg; inzet van vrijwilligers professionals zijn present en nabij; met een imago als het nodig is, zijn we er inzet van mensen met een uitkering één gezin één plan één aanpak één gezicht; voor de cliënt moet het niet uitmaken niet alleen opschalen ook afschalen; flexibele inzet (per cliëntsituatie goedkopere medewerkers als basis en specialisten op moment dat het nodig is) aanwezigheid van vrijwilligersstructuur ook nodig om op te bouwen en te werken aan vertrouwen bewaken: kunnen de zorgverleners het nog wel aan? Bv HH2 leefwereld is leidend effect- en resultaatgestuurd meerdere aanbieders maken de voorziening mogelijk én gaan integraal verantwoorden: slimmer, zuiniger en minder bureaucratisch verschillende financieringsstromen voeden nieuwe voorziening vertrekpunt is huidige totaalsom gemeente financieel verantwoord; rekening houdend met bezuinigingen zo veel mogelijk diensten realiseren via algemene (collectieve) voorziening; minder maatwerkvoorziening met toegangsbepaling nieuw afwegingskader speelruimte/ rommelruimte om maatwerk mogelijk te maken vertrouwen tussen gemeente en aanbieders onderling communicatiestructuur waarin iedereen met elkaar kan communiceren (aanbieders) ICT-structuur, om communicatiestructuur te ondersteunen; gemeente neemt hierover regie sociale kaart toegankelijk eenvoudige toegang van zorgverleners/ cliënten tot instanties zoals UWV speelruimte/ rommelruimte creëren om maatwerk mogelijk te maken creatieve innovatieve oplossingen, die over de oude scheidslijnen van financiering en regelgeving/indicatiestelling heen gaan gezamenlijk resultaat: samen verantwoordelijk voor de resultaten leidend tot beter systeem vernieuwing is een veilig proces voortgangsverslag tussentijds aan brede groep gezamenlijk communicatietraject gemeente en aanbieders, ook aan toekomstige financiers integrale verantwoording ook aan verzekeraars (zie ook Systeem) 6

7 4. Doelgroepen De Samenhangende Ondersteuning Thuis gaat om ondersteuning als hulp bij het huishouden, klussen in en om het huis en persoonlijke begeleiding op alle levensterreinen. Het betreft ondersteuning aan tal van groepen: inwoners van Almere met een ondersteuningsvraag, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische aandoening en gezinnen met een gehandicapt kind. De gemeenschappelijke factor van deze inwoners is hun vraag om ondersteuning thuis. Om deze inwoners een gezicht te geven heeft het ontwikkelteam cliënten beschreven die exemplarisch zijn voor de uiteenlopende ondersteuningsvragen. Bewust kiezen we niet voor een strak afgebakende categorisering, maar is het vertrekpunt de inwoner met zijn ondersteuningsvraag. Op de volgende pagina een overzicht met persona voor wie de dienstverlening van Samenhangende Ondersteuning Thuis van belang is. Een vijftiental persona die in het derde werklab van het ontwikkelteam is benoemd, is samengevoegd tot negen. 7

8 Persona Omschrijving Accenten 1. Oma Jansen 2014: oma Jansen is 82 jaar, eenzaam en heeft geen sociale contacten. Ook niet met kinderen en D en A Alleenstaande hulpbehoevende oudere kleinkinderen. Vanwege haar artrose heeft ze behoefte aan persoonlijke verzorging, begeleiding en hulp in het huishouden. De zorgvraag verzwaart met name als haar depressiviteit weer de kop op steekt. Talent: oma Jansen weet waar haar kwetsbaarheid ligt en staat open voor suggesties, maar weet ook goed wat ze wil. 2016: één hulpverlener ondersteunt op het vlak van persoonlijke verzorging. Regelmatig komt een vrijwilliger langs om met oma Jansen een wandeling te maken en brengen mensen uit de buurt een maaltijd langs. De mate van ondersteuning wordt telkens aangepast aan de actuele behoefte. 2. Jan Verward 2014: Jan is alleenstaande oudere, eenzaam en ontvangt dagelijks hulp bij het aanbrengen van structuur in zijn dag. Hij maakt gebruik van maaltijdbezorging. Met name het sociale aspect van de hulpverlening is voor hem erg belangrijk. Talent: hij kan mooie verhalen vertellen. 2016: wekelijks komen vrijwilligers langs om met Jan een kop koffie te drinken of een wandeling te maken. Maaltijden regelde een professional via thuisafgehaald.nl, inmiddels heeft een vrijwilliger die via dit platform in aanraking kwam met Jan deze taak voor in de weekenden overgenomen. A t/m E 3. Joke Hulpbehoevende regelaar 4. Nick Autistisch, behoefte aan structuur 2014: Joke is halverwege de 70 en behoorlijk immobiel. Ze koopt via haar pgb zelf huishoudelijke hulp in. Dit wil ze graag zo houden. Zo kan ze zelf bepalen wat er gaat gebeuren en is ze niet gebonden aan bureaucratische regeltjes. Joke heeft een persoonlijke klik met haar huishoudelijke hulp. Talent: ze is een echte regelaar, houdt overzicht en regisseert het liefst haar eigen zorg. 2016: de professional stelt haar oordeel uit. Denkt niet gelijk in termen van producten of diensten en vraagt wat Joke wil en niet wil. Ze maakt een account aan op wehelpen.nl, zodat Joke zelf haar zorgvraag kan regelen. Uiteindelijk wordt de rol van de professional steeds kleiner, omdat Joke alle zorg zelf organiseert en afstemt met vrijwilligers. Als de huishoudelijke hulp langs komt, helpt ze Joke ook met douchen. 2014: Nick is 19 jaar. Hij is autistisch en kan terugvallen in somberheid vanwege gebrek aan structuur. Hij heeft behoefte aan hulp bij het vinden van adequate invulling van zijn dag. Zelf maakt hij zich niet zo n zorgen over zijn situatie, mensen die dit wel doen vindt hij maar lastig. Talent: computers en ordenen. 2016: in 2016 heeft Nick met ondersteuning werk gevonden als programmeur bij een reguliere werkgever. School vindt hij niks en daarom is hij erg blij dat hij gewoon aan de slag kan. Zeker ook omdat mensen zich nu een stuk minder bemoeien met zijn situatie. B E 8

9 5. Fam. Treurniet Multiprobleemgezin 6. Marco Dakloos, schizofrenie 7. Mieke Overbelaste mantelzorger 8. Fam. Robben Ouders met depressie en adhd 2014: bij de familie Treurniet loopt een dozijn aan hulpverleners rond. Ze bieden schuldhulpverlening, helpen mevrouw Treurniet als alleenstaande moeder bij het aanbrengen van structuur in de opvoeding van de kinderen, waarvan één drugs gebruikt en de ander tobt met psychische klachten. Daarnaast speelt er ook nog een conflict met haar ex dat het stadium van mediation al ruimschoots gepasseerd is. Er is behoefte aan één vast aanspreekpunt voor het hele gezin. Talent: talent om hulpverleners de deur uit te werken en altijd te overleven. 2016: het blijft lastig om deze familie te ondersteunen. Inmiddels is het aantal hulpverleners teruggebracht tot één opvoedkundige. Hij probeert te voorkomen dat de familie de hulp ondermijnt. Helaas heeft deze hulpverlener geen verstand van drugsproblematiek. Ondanks zijn inspanningen, blijft de familie ontevreden over de geleverde ondersteuning. 2014: Marco (23) lijkt altijd buiten de boot te vallen. Op 2-jarige leeftijd is hij bij zijn verslaafde moeder weggehaald en toen hij 18 werd heeft het pleeggezin waar hij verbleef hem op straat gezet. Hij heeft geen woning, zit niet op school en komt regelmatig in aanraking met de politie. Daarnaast is hij schizofreen en autistisch en wil hij vooral met rust gelaten worden. Talent: hij heeft een vlotte babbel 2016: sinds hij een woning heeft ontvangen van een woningcorporatie lijken zijn problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Hij wordt eindelijk met rust gelaten en probeert zijn eigen leventje op te bouwen. Zijn schizofrenie zorgt er wel voor dat hij af en toe een flinke terugval heeft. 2014: Mieke is 13 jaar, verzuimt vaak van school om voor haar moeder te zorgen. Ze heeft een heel goede band met haar zieke moeder. Haar vader werkt erg hard en veel, waardoor hij weinig thuis is. Daarnaast is ze iemand waarbij iedereen zijn of haar verhaal kwijt kan. Ze heeft veel vriendinnen. Mentor van school maakt zich ernstig zorgen. Ze bezwijkt bijna onder alle verantwoordelijkheden die ze draagt voor haar moeder. Talent: erg zorgzaam en sociaal 2016: op basis van signalen van de mantelzorgbegeleiding wordt meer professionele hulp ingeschakeld voor de zorg van de moeder van Mieke. Hierdoor kan zij weer gewoon naar school. 2014: beide ouders van de familie hebben behoefte aan ondersteuning. Mevrouw Robben heeft last van een postnatale depressie, waardoor ze moeite heeft om voor haar kindje van 14 maanden te zorgen. Meneer Robben heeft last van adhd. Beiden werken, maar niet zonder problemen. Er komt een klein leger aan hulpverleners over de vloer. Talent: doorzettingsvermogen 2016: de hulpverlening van jeugd en gezin en samenhangende ondersteuning thuis is beter op elkaar afgestemd. De coördinatie is belegd bij iemand uit het sociale wijkteam. Hulp is met name gericht op het versterken van de ouders, waardoor gezin vanzelf weer gaat draaien. A t/m E B A en D t/m E D 9

10 9. Harrie Verstandelijke beperking 2014: Harrie is 42 jaar en heeft met een IQ van 79 een licht verstandelijke beperking. Hij beschikt over een eigen appartement, is autistisch en heeft flinke schulden uitstaan bij postorderbedrijven. Hij is een echte verzamelaar en gooit nooit iets weg. Zijn zus maakt zich zorgen om hem, Harrie vindt dit maar vervelend en doet liever een beroep op een professionele begeleider dan zijn zeurende zus. Talent: ordenen en verzamelen 2016: Harrie hoopt van harte dat hij in 2016 niet op zijn zus hoeft terug te vallen. Hij houdt liever zijn eigen begeleider, desnoods voor minder uur in de week. De afgelopen jaren heeft Harrie een vertrouwensband opgebouwd met de begeleider en hij hoopt dit niet te verliezen. A t/m E 10

11 5. Focus en gewenste verbeteringen 5.1 Resultaatgebieden: wat betekent het voor de cliënt? De samenhangende ondersteuning thuis richt zich in principe op alle resultaten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (inclusief begeleiding VG/GGZ). Geen van de resultaatgebieden zijn boven- of nevengeschikt aan elkaar. Zelfredzaam zijn is vanuit het ontwikkelteam toegevoegd als resultaatgebied. zelfredzaam zijn; een schoon en leefbaar huis; wonen in een geschikt huis; beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; het kunnen verrichten van de dagelijks noodzakelijke activiteiten; mantelzorg kunnen volhouden; veilig en geborgen zijn in de eigen leefomgeving; sterven in een huiselijke omgeving; zich verplaatsen in en om de woning; een ingevulde dag hebben; de mogelijkheid om voldoende contacten te hebben. 5.2 Top 10 Gewenste verbeteringen: wat betekent het voor de stad? Het ontwikkelteam formuleerde een tiental wenselijke verbeteringen die op moeten treden door het vernieuwingstraject. Over drie jaar, eind 2017, hebben we gezamenlijk dit bereikt: 1. Ondersteuners die meer activeren in plaats van zorg verlenen. Het personeel van de maatschappelijke instellingen bestaat uit meer activerende ondersteuners. Dit vereist een mentaliteitsverandering. 2. De informele netwerken (vrijwilligers, mantelzorgers, wijkteam, buurthuis, digitaal, vrienden etc.) worden meer ingeschakeld. Er zijn meer informele netwerken/ informele plekken georganiseerd en we hebben een vraaggericht aanbod. 3. Verbeterde ondersteuning voor mantelzorgers en meer positieve aandacht en waardering van professionals voor mantelzorgers. 4. De formele en informele ondersteuners zijn beter op de hoogte van de sociale kaart. Kennis over ondersteuningsmogelijkheden is breder beschikbaar. 11

12 5. Er zijn voldoende respijtvoorzieningen die informele zorgverleners weten te ontlasten. Respijtvoorzieningen zijn slimmer georganiseerd, waarbij meer wordt gedaan met het bestaande. 6. De formele en informele ondersteuners doen meer appel op elkaar. Er is een mentaliteit om met elkaar te overleggen, met elkaar samen te werken, elkaar te helpen en naar elkaar door te verwijzen. 7. Meer cliënten hebben een mentaliteitsverandering doorgemaakt, waarbij zij zich zelf medeverantwoordelijk voelen voor het oplossen van hun ondersteuningsvraag. 8. Er wordt meer expertise gedeeld tussen alle partners. Zij weten beter wanneer je kunt overdragen, wie de beste ondersteuner is op welk moment. Men coacht elkaar. 9. Er is een goed werkende ICT-structuur, die formele en informele ondersteuners faciliteert en tevens als verantwoordingssysteem dient. 10. Mensen zijn zich meer bewust van de verschillende mogelijkheden om zich te laten ondersteunen. Er is echt sprake van eigen regie. 12

13 6. Accenten in samenhangende ondersteuning thuis De Samenhangende Ondersteuning Thuis wordt door de aanbieders zo veel mogelijk als Algemene voorziening georganiseerd. Dit betekent dat zo veel mogelijk begeleiding en ondersteuning zonder indicatie bereikbaar wordt voor de inwoners van Almere. Waar nodig kan worden opgeschaald naar een maatwerkvoorziening. Cliënten zullen in veel gevallen zowel gebruik maken van de algemene voorziening ShOT als maatwerkvoorzieningen. Soms tijdelijk en soms structureel. De ondersteuning wordt opgenomen in een ondersteuningsplan in samenspraak met de penvoerder van het ondersteuningsplan. Netwerk-activerende activiteiten Het netwerk rond het huishouden van de cliënt, de informele ondersteuning, speelt altijd een rol in het bepalen van het ondersteuningsaanbod en wordt betrokken in het bepalen van de ondersteuning. Er is sprake van gelijkwaardigheid tussen informele en formele ondersteuners. De bedoeling is om waar mogelijk de informele ondersteuning (mantelzorgers en vrijwilligers) te versterken en goed uit te rusten voor deze taak. We noemen dit netwerk-activerende activiteiten, die daar waar nodig in nauwe samenwerking zullen worden uitgevoerd met het wijkteam en/of het expertteam van gezinsondersteuners. Collectieve voorzieningen en/of betaalbare diensten Omwille van de doelmatigheid kiezen we ervoor mensen zo veel mogelijk toe te leiden van individuele ondersteuning naar collectieve voorzieningen. Daartoe worden cliënten waar mogelijk toe geleid naar collectief georganiseerde diensten in en om het huis. Deze kunnen de individuele ondersteuning thuis aanvullen en/of vervangen. De gedachte is om deze diensten te bemensen met vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee zou betaalbaarheid kunnen worden gegarandeerd. Tijdelijke activerende ondersteuning Tijdelijke activerende ondersteuning thuis kan nodig zijn na een ziekenhuisopname of andere tijdelijke gebeurtenissen, waardoor het huishouden hapert. Maar ook bij de verwachting dat langer, meer structurele hulp nodig is, zal in ieder geval bij de starteen periode worden ingelast waarin wordt onderzocht welke ondersteuning een cliënt nodig heeft, wat deze nog zelf kan en waar zijn netwerk ingezet kan worden. In deze periode kan bijvoorbeeld een rondetafelconferentie met het netwerk rond het huishouden van de cliënt worden georganiseerd, waar onderzocht wordt hoe het netwerk is in te zetten. Ter afronding van deze periode wordt de ondersteuningsvraag opnieuw beoordeeld. Ook tussentijds kan dit een optie zijn om helder te krijgen wat er in het vervolg nodig is. Structurele activerende ondersteuning Op basis van de ondersteuningsbehoefte van een cliënt wordt structurele inzet ter ondersteuning vastgesteld en geboden. Dit wordt periodiek opnieuw beoordeeld. De gemeente speelt geen rol in marktconforme individuele ondersteuning. Dit noemden we oorspronkelijk accent C. Omwille van de herkenbaarheid zijn de letters niet gewijzigd (de ShOT-accenten zijn nu A, B, D, E). 13

14 Onderstaande figuur geeft de verschillende accenten van Samenhangende Ondersteuning Thuis weer. 14

15 7. Samenhang binnen het Almeerse sociale domein Samenhangende Ondersteuning Thuis is een netwerk van functies die het mogelijk maakt cliënten langer zelfstandig thuis te laten wonen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de diensten thuis in samenhang worden aangeboden. ShOT is dus geen team, maar een beschrijving van een netwerk van instellingen dat ondersteuning thuis in samenhang organiseert. Het ShOT-netwerk is hiermee de handen en de voeten van het wijkteam. Waar het wijkteam vooral coördineert en gesprekken voert, worden vanuit de algemene voorziening ShOT begeleiding en ondersteuning in huis in principe zonder toegangsbepaling uitgevoerd. Er zijn diverse functies die raakvlakken hebben met ShOT. Het Sociaal Wijkteam en het Expertteam Gezinsondersteuners nemen hier een belangrijke plaats in.. Onderstaande figuur geeft aan welke functies er rondom de cliënt bestaan. De cliënt en zijn (gezins)systeem staan hierbij te allen tijde centraal. De figuur geeft een beknopte omschrijving van de doelgroepen en taakopvatting van de andere formele en informele functies rondom de cliënt. 15

16 7.1 Algemene voorziening ShOT Welke vormen van begeleiding en ondersteuning vallen onder ShOT? Wat wordt binnen ShOT als algemene voorziening georganiseerd en wat als maatwerkvoorziening? Afbakening van ShOT is belangrijk om de samenhang met andere functies binnen het sociaal domein te duiden. Binnen de algemene voorziening ShOT zitten vormen van lichte begeleiding en ondersteuning. Zie voor een gedetailleerde afbakening van ShOT bijlage I: beschrijving activiteiten algemene voorziening ShOT. 7.2 Toegang De toegang tot de algemene voorziening ShOT is laagdrempelig en regel-arm. Er zijn twee manieren waarop de cliënt hier terecht kan. Toeleiding is mogelijk via het Sociaal Wijkteam. Een wijkwerker wijst de cliënt op het bestaan van de algemene voorziening. Er is geen sprake van een formele verwijzing, maar een attentie op het bestaan en de functie van de algemene voorziening ShOT. Daarnaast kan een cliënt zich direct melden bij de algemene voorziening. Dit gebeurt via een intakefunctionaris van de algemene voorziening, zonder dat hiervoor een indicatie nodig is. Degene die de cliënt naar de algemene voorziening ShOT toe leidt, legt dit altijd vast in het plan van de cliënt. Cliënten die gebruik willen maken van de algemene voorziening ShOT betalen hiervoor mogelijk een vergoeding. Hier gaat geen inkomenstoets aan vooraf. Voor welke dienstverlening een eigen bijdrage geldt, dient nog te worden bepaald door de gemeente. Overstappen op meer specialistische zorg door zwaardere professionals moet soepel verlopen. Naast de sociale kaart, zijn begeleiders die werken vanuit de algemene voorziening op de hoogte van alle beschikbare specialismen die die cliënten soms nodig hebben. Ook als er vanuit een maatwerkvoorziening diensten nodig zijn, kan het wijkteam of een begeleider direct een specialist inschakelen. Ze weten elkaar te vinden, maar de specialisten zijn dus geen onderdeel van de algemene voorziening ShOT. 7.3 Regie, op- en afschalen De algemene voorziening kan onderdeel zijn van een breder aanbod. Aanvullende specialistische zorg vanuit een maatwerkvoorziening kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van het ondersteuningsplan van de cliënt. Dit plan vormt een paraplu boven de (vaak meerdere) behandelplannen die verschillende aanbieders met cliënten hebben. Vaak ligt de regie voor het ondersteuningsplan bij het Sociaal Wijkteam. Het wijkteam voert keukentafelgesprekken, zorgt dat het plan in gang wordt gezet en is gemachtigd om maatwerkvoorzieningen toe te kennen. Indien de problematiek te complex is voor het wijkteam kan het Expertteam Gezinsondersteuning deze taken tijdelijk overnemen. Het wijkteam kan verwijzen naar de algemene voorziening. Afhankelijk van de context kunnen dus verschillende professionals penvoerder zijn van het ondersteuningsplan. Eén cliënt kan gebruik maken van een mix van ShOT-accenten. De inzet van verschillende accenten binnen of buiten ShOT gebeurt op basis van een inschatting van de professional die het contact heeft met de cliënt. Voor op- en afschalen maakt de professional gebruik van door het Sociaal Wijkteam ontwikkelde methodieken. Op deze manier ontstaat er overeenstemming in de manier van werken. Het wijkteam moet in de gaten houden of er niet te lang zware zorg wordt ingezet. Wijkteams zullen beoordelen of 16

17 aanbieders resultaten behalen op het activeren van cliënten. Verantwoording van aanbieders is gericht op leren en verbeteren. Het is een samenspel, niet hiërarchisch. Wel met elkaar leren om dynamisch en effectief op- en af te schalen. Het is niet geschot, maar organisch. Het is tellen én vertellen. Het moet inherent zijn aan het systeem dat je van elkaar weet wat er gebeurt (met respect en rekening houdend met privacy-gevoeligheid). Op basis van bevindingen uit de pilots in 2015 willen we slimme keuzes maken voor wat betreft regie en op- en afschalen. Is de gemeente regisseur? Of kiezen we voor een model met hoofd- en onderaannemers? Of is een derde optie waarin aanbieders vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid als netwerk functioneren beter? Deze vragen willen we medio augustus 2015 beantwoorden aan de hand van de praktijkervaringen van de pilot. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er zo min mogelijk, maar niet te weinig, energie gestoken wordt in het voeren van regie. Op grond van deze ervaringen kunnen instellingen de methodieken hiervoor verder invullen. 8. Gebruik ondersteuningsaanbod en politieke keuzes De hier beschreven ondersteuning wordt vanaf 2016 aangeboden in heel Almere maar in welke mate, welke volgorde en welke samenstelling, dat zal variëren. De gemeente heeft zich op het standpunt gesteld dat zij geen rol speelt in C: marktconforme individuele ondersteuning. Omwille van de herkenbaarheid hebben we de letters van de accenten niet gewijzigd. Door de ondersteuning in deze volgorde te plaatsen (beginnend bij A eindigend bij E) maken we duidelijk dat preventie en bevorderen van zelfredzaamheid het vertrekpunt zijn. Het keuzeproces loopt van A-B-D-E. De professional heeft de lead in het vormgeven van dit proces. De vastgestelde gemeentelijke verordening biedt hierbij het juridisch kader voor cliënt en professional. Het feitelijke gebruik van bepaalde ondersteuning bepaalt de mate van besparing die op kan treden. De toegang van bepaalde ondersteuning is te beperken, bijvoorbeeld via indicatie of door budgettering van de instelling. De gemeente kiest er vooralsnog voor om alle accenten ShOT zonder toegangsbepaling te organiseren. De ondersteuning vanuit ShOT loopt soms over in de taakgebieden van Expertteam gezinsondersteuning en het sociale wijkteam. Zo is bijvoorbeeld GVV/thuisbegeleiding beoogd onder Expertteam gezinsondersteuning te vallen en dus buiten de taakgebieden van ShOT. De inhoud en omvang van structurele ondersteuning uit E, de hoogte van de eigen bijdrage en stimulans van de preventieve ondersteuning, bepalen in hoeverre het totaalplaatje daadwerkelijk vernieuwt ten opzichte van 2014 en of kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Met een ruimhartige inzet van en een laagdrempelige toegang tot E verandert er weinig ten opzichte van huidige situatie. Bij een verschuiving naar A-D verandert dit het meest. Een aantal ondersteuningsdiensten vergt een inspanning om op te bouwen. Betaalbare diensten (B) is in deze vorm een nieuw concept. De organisatie ervan moet van de grond af worden opgebouwd. De verwachting is dat een investering nodig is. Er dient te worden samengewerkt met aanbieders die niet uit de traditionele zorgkokers komen 17

18 (werkvoorziening, leerbedrijven, wijkbedrijven, bewonersgroepen) en met het gemeentedomein werk en inkomen. De individuele ondersteuning (zowel tijdelijk als structureel) maakt juist gebruik van bestaande organisaties en professionals. Hier is een accentverschuiving nodig: leren anders te werken, het netwerk rond de cliënt inzetten en wijkgericht zaken leren organiseren. We zetten pilots op; nieuwe initiatieven in de vorm van een project of traject. Daarnaast adviseren we een aantal bestaande initiatieven te intensiveren. Voor een samenhangend en niet versnipperd aanbod van ondersteuning aan huis lijkt organisatie op gebiedsniveau passend. Dit vraagt mogelijk om een gebiedsgerichte contractering van aanbieders. Dit is anders dan het nu gaat. Het ontwikkelteam ShOT constateert dat met een gebiedsgerichte contractering veel op de schop zal moeten en dat dit niet automatisch een verbetering is. We denken dat gebiedsgericht werken ook uit stadsbrede contracten tot stand kan komen, mits we het serieus willen en samen oppakken. Het is de bedoeling om in 2015 te gaan proefdraaien met een gebiedsgerichte oriëntatie van de ondersteuning. De resultaten daarvan bepalen de exacte wijze waarop contractering voor de periode 2016 en daarna vorm krijgt. In de tweede helft van 2014 wordt dit door de gemeente vastgesteld in samenspraak met de huidige aanbieders. 9. Overgangsjaar 2015 Instellingen en gemeente willen vernieuwen maar realiseren zich dat op basis van bestaande inzet al veel goeds gebeurt. Het jaar 2015 wordt benut om eerste stappen te zetten in een vernieuwing van de ondersteuning. Enkele accenten van deze vernieuwing zijn: een verdere introductie van activerend ondersteunen; meer gebruik maken van informele zorg; meer ruimte voor de professional om het ondersteuningsaanbod vorm te geven; meer vraaggericht ondersteunen aan de hand van resultaten zoals benoemd in hoofdstuk 5.1; samenwerking tussen aanbieders. In het overgangsjaar 2015 zullen trajecten in gang worden gezet op het terrein van: 1. contractverlenging 2. herindicatie 3. proefdraaien ShOT Hieronder beschrijven wij enkele organisatorische aspecten van de vernieuwing. 9.1 Contractverlenging huidige aanbieders Huishoudelijke Hulp De gemeente kiest ervoor om in 2015 van de bestaande aanbieders huishoudelijke hulp de contracten te verlengen. In het contract is reeds opgenomen dat aanbieders mee dienen te werken aan de algemene voorziening. In 2015 zullen er nieuwe ondersteuningsaanvragen middels de nieuwe algemene voorziening, lees: met de genoemde dienstverlening, worden bediend. De reikwijdte van deze vernieuwing zal waarschijnlijk een of meerdere gebieden in de stad zijn. 18

19 9.2 Contractverlenging aanbieders Persoonlijke begeleiding De gemeente besteedt in de periode augustus 2014 november 2015 de persoonlijke begeleiding die vanuit AWBZ naar gemeente gaat aan. In 2015 zullen er nieuwe ondersteuningsaanvragen middels de nieuwe algemene voorziening, lees: met de genoemde dienstverlening, worden bediend. De reikwijdte van deze vernieuwing zal waarschijnlijk een of meerdere gebieden in de stad zijn. 9.3 Herindicatie: Huishoudelijke Hulp De huidige cliënten behouden in 2015 van rechtswege hun indicatie. De gemeente heeft besloten met deze groep integrale keukentafelgesprekken te gaan voeren. De gemeente is voornemens als volgt te werk te gaan: Huidige cliënten behouden hierbij hun indicatie tot uiterlijk 1 januari Rekening houdend met overgangsregeling welke nu is bepaald op maximaal 6 maanden. Met alle cliënten (mutaties en nieuwe verzoeken) het integrale keukentafelgesprek aangaan (alle leefgebieden HH, BG, PV etc.) vanuit de eerste doelstelling om de ondersteuning meer in samenhang, op maat en passend bij de behoefte van de cliënt te organiseren. Tweede doelstelling is om vanuit de samenhangende ondersteuning besparingen te realiseren. De wijkwerkers voeren deze gesprekken. Dit kan een van de eerste activiteiten zijn van de wijkteamwerkers. Onderzocht dient te worden welke rol huidige aanbieders en hun zorgverleners hierin spelen, gezien hun frequente en nabije contact met cliënt. Bij het aangaan van de gesprekken dus ook met bestaande klanten - bekijken welke klanten verwezen kunnen worden naar de (dan ontwikkelde) algemene voorziening (opbouw van algemene voorziening in 2015). Voor een deel blijft het maatwerkondersteuning. Van belang is dat de criteria goed worden geformuleerd wanneer het gaat om toegang tot algemene ondersteuning en wanneer maatwerk. Voorwaarde is dat dit pas kan zodra er oplossingsalternatieven (zoals algemene voorziening) binnen Almere vorm zijn gegeven. Alle huidige cliënten (indicatie HH) worden bij beschikking vooraf (voor 2015) geïnformeerd over de verandering. Zij zullen daarmee ruim te voren zijn geïnformeerd en hebben voldoende tijd voor eventueel bezwaar. 9.4 Herindicatie: Keukentafelgesprekken Persoonlijke begeleiding In hoeverre cliënten Persoonlijke Begeleiding in 2015 een keukentafelgesprek zullen krijgen, en dit zal worden georganiseerd, is nog onderdeel van discussie. 19

20 10. Proefdraaien ShOT De gewenste termijn van proefdraaien loopt van najaar 2014 tot circa augustus De ontwikkelde kennis dient als input voor contractering van de aanbieders in We onderscheiden 8 processtappen in het proefdraaien: 1. kaders, opdracht en wijze van monitoren voor de pilot vaststellen (gemeente) 2. voorlichtingsbijeenkomst met de betrokken aanbieders organiseren waarin ook het voorgenomen sociaal contract besproken wordt (gemeente) 3. vaststellen wie actief meedoet en wie volgt 4. gemeente en aanbieder spreken elkaar in een pilotgesprek om wederzijds commitment te beklinken 5. Sociaal contract sluiten 6. uitvoering pilot januari augustus evaluatie: augustus 2015 afgerond 8. klankbordgroep (huidige ontwikkelteam) komt tijdens pilotperiode 3x bijeen 9. ambtelijke pilotgroep bereidt de pilot voor en komt tijdens de pilotperiode maandelijks bijeen. Het monitoren van de pilots gebeurt aan de hand van een methodiek die leerervaringen uit de pilots inzichtelijk maakt. Een suggestie vanuit het ontwikkelteam is cliënten te betrekken bij de pilotevaluatie door hen aan het woord te laten. Mogelijk kan een afstudeerscriptie Windesheim hiervoor worden benut. De onderstaande thema s beschrijven de vraagstukken, waarop aanbieders tijdens de pilot extra kunnen focussen. Hoort bij Wat Wie Wat is hiervoor nodig Wanneer gereed Waar Opbouwen Afbouwen Aanleren Afleren Samenwerking wijkteam en ondersteuners ShOT Accent A, B, D, E In plaats van indiceren middels een gestandaardiseerd afwegingskader worden cliënten gericht doorgeleid naar de algemene voorziening ShOT. Kennismaken van ondersteuners ShOT met wijkteam en met voorzieningen in de wijk. Samenwerkingsafspraken maken.inlezen in de wijkscans. De sociale kaart eigen maken. De nieuwe werkwijze samen ontwikkelen via learning on the job. De wijkteams en huidige aanbieders ondersteuning, en ook: De Schoor, VMCA, Humanitas, Leger des Heils. Instellingen krijgen begeleidings- en ondersteuningswerkzaamheden ook bekostigd vanuit bestaand contract Handhaving conform pilot Buurtzorg. In een aantal wijken waar wijkteams starten. Samenwerkingsstructuur en cultuur. Resultaatgerichte bekostiging. Afwegingskader. Aanbieders zullen mogelijk afscheid nemen van niet-activerende ondersteuners. Activerende attitude ondersteuners. Inschakelen netwerk buren en familie. Ondersteunen mantelzorgers. Omgaan met het afwegingskader welke steun cliënt krijgt op basis van hulpbehoefte. Rondetafelconferentie leren organiseren. Trainingen volgen zelfkritische reflectie ondersteuners (bij Windesheim?). Opleidingsniveau is van belang. Er zijn (professionele) protocollen die belemmerend werken; hierover afspraken maken om zo veel mogelijk resultaatgericht te kunnen ondersteunen. In zorgstand schieten. 20

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenvatting Aanleiding In de kadernota sociaal domein Doen wat nodig is wordt de toon gezet voor het lokaal sociaal beleid in de komende jaren.

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

1 CONVENANT WIJKTEAMS 2015

1 CONVENANT WIJKTEAMS 2015 1 CONVENANT WIJKTEAMS 2015 2 CONVENANT WIJKTEAMS De gemeente Almere, vertegenwoordigd door de heer M. Rengelink, directeur DSD, hierna aangeduid als Gemeente, De Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere,

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden "ontschot". Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen.

- dat er minder bureaucratie moet komen. Zorg moet worden ontschot. Gemeenten kunnen daar op lokaal niveau optimaal op sturen. Bijlage 2 Waar wilt u naartoe? Een oplossingsgerichte methodiek voor"het gesprek". Deze notitie begint bij de uitgangspunten van de WMO. En sluit aan bij de bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Een vertaling van

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument

Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument Dit document is opgesteld als eindrapportage van een experiment binnen het Land van Heusden en Altena in het kader van het experimentenprogramma regelarme

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011 De Kanteling in de Wmo Drechtraad 4 oktober 2011 Huidige situatie Wmo nog erg AWBZ-achtig (claim op zorg) Te veel voorziening- en zorggericht, te weinig focus op participatie. Te weinig vraag achter de

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 12 januari 2015 Kenmerk WMOR15001/IV/MdB Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Het resultaat centraal Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Resultaat? Wmouitkomsten Zelfredzaamheid en participatie Uitgaven Vraagstukken voor Wmo 2015 financiering Waar komen we vandaan?

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013 PowerPoint presentatie Lelystad Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL 15 oktober 2013 Hervorming langdurige zorg Beeldende uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=82c3wtrk99k&feature=youtu.be PowerPoint presentatie

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij

Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij Fase II: Communicatie met de Rotterdammer Christel de Valk Mei 2014 1. Ondersteuning, zorg, werk dichtbij 1.1. Wat verandert? Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u?

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? Foto: www.voordejeugd.nl het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? tweede druk februari 2015 Overheveling pgb naar gemeenten Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Verklaringen van afkortingen We adviseren u een lijst op te nemen waarin de afkortingen worden toegelicht.

Verklaringen van afkortingen We adviseren u een lijst op te nemen waarin de afkortingen worden toegelicht. Het beleidsplan vormt een goede basis om verder te gaan, het is alleen veel te optimistisch gesteld. De mensen die wij spreken zijn erg bezorgd over de toekomst. We vrezen dat het een hard gelach wordt

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie