Samenhangende Ondersteuning Thuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenhangende Ondersteuning Thuis"

Transcriptie

1 Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT) advies Versie 1.52 ten behoeve van bespreking in MT/DSD Datum: 6 november 2014 Content: Ontwikkelteam ShOT bestaande uit aanbieders en gemeente Redactie: Jan Willem de Jong en Jasper van der Wal (Vannimwegen) Vannimwegen Jasper van der Wal Jan Willem de Jong

2 Inhoud Inhoud Definities Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT) Inleiding Uitgangspunten Doelgroepen Focus en gewenste verbeteringen Resultaatgebieden: wat betekent het voor de cliënt? Top 10 Gewenste verbeteringen: wat betekent het voor de stad? Accenten in samenhangende ondersteuning thuis Samenhang binnen het Almeerse sociale domein Algemene voorziening ShOT Toegang Regie, op- en afschalen Gebruik ondersteuningsaanbod en politieke keuzes Overgangsjaar Contractverlenging huidige aanbieders Huishoudelijke Hulp Contractverlenging aanbieders Persoonlijke begeleiding Herindicatie: Huishoudelijke Hulp Herindicatie: Keukentafelgesprekken Persoonlijke begeleiding Proefdraaien ShOT Toekomstbeeld bekostiging Openstaande vraagstukken en risico s Acties en planning Aanbevelingen voor vervolg Bijlagen...28 BIJLAGE I: Beschrijving activiteiten ShOT...29 BIJLAGE 2: samenvatting brede bijeenkomst 16 september

3 1. Definities Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT) Onderstaand een overzicht met definities van veelgebruikte termen binnen het ShOTadvies. ShOT: Samenhangende Ondersteuning Thuis Algemene voorziening ShOT: deze voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk, worden in samenhang georganiseerd en zijn divers van aard. Dus voor mensen met en zonder beperkingen. Bij een algemene voorziening hoeft men geen aanvraag te doen en is er geen beschikking van de gemeente. De gemeente geeft subsidie zodat de algemene voorziening betaalbaar of zelfs gratis is. Voorbeelden zijn: klussendienst, formulierenhulp, boodschappenservice, maaltijdenservice, ouderenadviseurs etc. De huishoudelijke hulp en eenvoudige begeleiding thuis zijn op dit moment nog maatwerkvoorzieningen. Dat gaat veranderen. Vanaf 2016 worden dit algemene voorzieningen. Maatwerkvoorziening: de maatwerkvoorziening als omschreven in artikel van de wet, te verstrekken als voorziening in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget. Voor het afnemen van een maatwerkvoorzieningen moet je een aanvraag doen en wordt een beschikking/ indicatie afgegeven door de gemeente. Voorbeelden van een maatwerkvoorziening zijn een traplift, een woningaanpassing, collectief vervoer, individuele scootmobiel, rolstoel, en zware vormen van begeleiding (voor ingewikkelde situaties). Lump sum financiering: financiële regeling van de overheid waarbij instellingen, die gefinancierd worden door de overheid, jaarlijks een bedrag krijgen op basis van vooraf vastgestelde criteria waarmee zij al hun activiteiten moeten financieren. Er is dus geen aparte pot voor deelterreinen zoals huisvesting, ict en personeelslasten, maar de middelen voor alle deelterreinen zijn samengevoegd. De instelling heeft daardoor de vrijheid om te beslissen over de verdeling van de middelen over de deelterreinen. Deze vorm van financiering is te combineren met: input financiering en/of output financiering. Resultaatgerichte Subsidieverlening (RSV): In Almere wordt aan organisaties de afgelopen jaren steeds vaker subsidie verleend met de opdracht het geld aan te wenden voor het behalen van resultaten voor (groepen) inwoners. Bij de verantwoording wordt gekeken in hoeverre men met het uitvoeren van activiteiten heeft bijgedragen aan de afgesproken resultaten en specifieke gewenste maatschappelijke effecten. De organisaties verantwoorden niet alleen aan de gemeente, maar ook aan elkaar, en uiteindelijk aan de inwoners. Bij dit publiek verantwoorden gaat het naast de aantallen en de kosten (het tellen), ook om de verhalen achter de cijfers (het vertellen). 3

4 2. Inleiding Maatschappelijke partners en gemeente ontwikkelen voor Almere een nieuw ondersteuningsaanbod voor mensen die thuis hulp of zorg nodig hebben: Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT). Het gaat om hulp bij het huishouden, klussen in en om het huis en persoonlijke begeleiding op alle levensterreinen. Deze dienstverlening is nu nog georganiseerd als een recht op zorg met een toegangsbepaling. Inwoners met een ondersteuningsvraag krijgen na indicatie een x-aantal uren hulp, begeleiding of verzorging. Gemeente en partners spraken de wens uit om de ondersteuning thuis als een algemene voorziening in te richten waar iedereen die daar behoefte aan heeft, gebruik van kan maken. De toegangsbepaling/ indicatiestelling neemt in de toekomst een veel kleinere plaats in. De achtergrond van deze ontwikkeling is gelegen in de decentralisatie van taken in het sociaal domein. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning die voorheen via de AWBZ was geregeld. Hierbij gaat het om inwoners met psychogeriatrische problematiek (dementie), mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking en/ of mensen met een psychiatrische stoornis. De ondersteuning van deze mensen valt vanaf 2015 binnen de WMO. Er zijn een kleine indicaties die te maken krijgen met bovengenoemde veranderingen. Mensen hebben soms meerdere indicaties. Het gaat dus om een kleiner aantal inwoners dan Al bij al is het een flinke opgave. Gelijktijdig vindt er een bezuinigingsoperatie plaats met de uitbreiding van gemeentelijke taken. Daarnaast is er het rijksinitiatief om tegemoet te komen in de bekostiging van de huishoudelijke hulp aan de hand van de Toelage Huishoudelijke Hulp. We hebben gepoogd een slimme oplossing voor deze uitdagingen te bedenken. In een ontwikkeltraject verkende een zogeheten Ontwikkelteam van maatschappelijke instellingen en gemeente hoe zij kunnen komen tot een Samenhangende Ondersteuning Thuis binnen de kaders van het gemeentelijk beleid (kadernota Sociaal Domein; doen wat nodig is. Vastgesteld door de Gemeenteraad op 20 februari 2014). In een intensief traject van enkele maanden stelden wij gezamenlijk dit advies op. Het was van meet af aan duidelijk, dat we met elkaar iets nieuws willen opbouwen. Over het geheel gaan we meer een beroep doen op informele zorg en meer op collectieve wijze organiseren, zonder het individu en passende oplossingen uit het oog te verliezen. Samenwerking tussen de professionele wereld en de wereld van bewoners behoeft een nieuwe manier van organiseren. Het betekent ook dat er onvoldoende plaats is om al het huidige te behouden. Er zal dus worden afgebouwd om tot een nieuwe samenhangende dienstverlening te komen. Bestaande professionals en organisaties zullen anders gaan werken. Een nieuwe manier van werken moeten we aanleren en oud, minder effectief, gedrag afleren. Op al deze vraagstukken wil dit advies een antwoord bieden. Achtereenvolgens gaat dit stuk in op: De uitgangspunten: o Wat zijn de programma-eisen van een nieuwe organisatie van de ondersteuning thuis? o Welke mensen zullen er gebruik van gaan maken? o Welke accenten leggen we in de vernieuwing? o Wat zijn de concrete verbeteringen die we in drie jaar willen bereiken? Vier ShOT-accenten 4

5 o Een beschrijving van de nieuwe samenhangende Ondersteuning Thuis in een viertal accenten. o Uitwerking van het aspect Anders werken. Het aanleren en afleren. o Vaardigheden en competenties en opleidingsniveau. o Uitwerking in de praktijk. Hoe worden de diensten op het niveau van de stad Almere en op het niveau van de wijk georganiseerd? Dit geeft inzicht in het opbouwen en afbouwen van de organisatie. o Waar starten? o Wat niet vergeten? De plek van de ondersteuning thuis binnen het sociaal domein en samenhang daarmee. Het overgangsjaar Proefdraaien. Openstaande vragen en risico s. Acties en planning Aanbevelingen voor het vervolg Een aantal vraagstukken is nog niet behandeld door het Ontwikkelteam. Simpelweg omdat daarvoor de tijd ontbrak en omdat deze punten in onze visie volgen op het vaststellen van een samenhangend concept. Dit zijn onder andere de organisatievorm, gebiedsgerichte organisatie-aspecten en eventuele variaties per wijk of stadsdeel. Dit zijn zaken die vorm zullen krijgen in de praktijk vanaf najaar 2014 en in het overgangsjaar Het ontwikkelteam wordt klankbordgroep gedurende de pilotfase en wordt daarna ontbonden. Het komt drie keer in een half jaar bijeen. N.B. Daar waar gesproken wordt over aanbieders, maatschappelijke instellingen, zorgaanbieders wordt hetzelfde bedoeld. 5

6 3. Uitgangspunten Het ontwikkelteam heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd die samen de programma-eisen van de Samenhangende Ondersteuning Thuis vormen. Deze eisen zijn opgesplitst in drie niveaus, te weten: Inhoud/ organisatie dienstverlening & zorg Systeem Vernieuwingsproces Inhoud / organisatie dienstverlening & zorg Systeem Vernieuwingsproces combinatie van hulpverlening, begeleiding, huishoudelijke hulp, inzetten van het netwerk en oprichten nuldelijn passend, samenhangend, vraaggericht, dichtbij de bewoner ondersteunen, adviseren en begeleiden empowerment van bewoners en hun netwerk, zelfredzaamheid bevorderen tandem formele en informele zorg; inzet van vrijwilligers professionals zijn present en nabij; met een imago als het nodig is, zijn we er inzet van mensen met een uitkering één gezin één plan één aanpak één gezicht; voor de cliënt moet het niet uitmaken niet alleen opschalen ook afschalen; flexibele inzet (per cliëntsituatie goedkopere medewerkers als basis en specialisten op moment dat het nodig is) aanwezigheid van vrijwilligersstructuur ook nodig om op te bouwen en te werken aan vertrouwen bewaken: kunnen de zorgverleners het nog wel aan? Bv HH2 leefwereld is leidend effect- en resultaatgestuurd meerdere aanbieders maken de voorziening mogelijk én gaan integraal verantwoorden: slimmer, zuiniger en minder bureaucratisch verschillende financieringsstromen voeden nieuwe voorziening vertrekpunt is huidige totaalsom gemeente financieel verantwoord; rekening houdend met bezuinigingen zo veel mogelijk diensten realiseren via algemene (collectieve) voorziening; minder maatwerkvoorziening met toegangsbepaling nieuw afwegingskader speelruimte/ rommelruimte om maatwerk mogelijk te maken vertrouwen tussen gemeente en aanbieders onderling communicatiestructuur waarin iedereen met elkaar kan communiceren (aanbieders) ICT-structuur, om communicatiestructuur te ondersteunen; gemeente neemt hierover regie sociale kaart toegankelijk eenvoudige toegang van zorgverleners/ cliënten tot instanties zoals UWV speelruimte/ rommelruimte creëren om maatwerk mogelijk te maken creatieve innovatieve oplossingen, die over de oude scheidslijnen van financiering en regelgeving/indicatiestelling heen gaan gezamenlijk resultaat: samen verantwoordelijk voor de resultaten leidend tot beter systeem vernieuwing is een veilig proces voortgangsverslag tussentijds aan brede groep gezamenlijk communicatietraject gemeente en aanbieders, ook aan toekomstige financiers integrale verantwoording ook aan verzekeraars (zie ook Systeem) 6

7 4. Doelgroepen De Samenhangende Ondersteuning Thuis gaat om ondersteuning als hulp bij het huishouden, klussen in en om het huis en persoonlijke begeleiding op alle levensterreinen. Het betreft ondersteuning aan tal van groepen: inwoners van Almere met een ondersteuningsvraag, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische aandoening en gezinnen met een gehandicapt kind. De gemeenschappelijke factor van deze inwoners is hun vraag om ondersteuning thuis. Om deze inwoners een gezicht te geven heeft het ontwikkelteam cliënten beschreven die exemplarisch zijn voor de uiteenlopende ondersteuningsvragen. Bewust kiezen we niet voor een strak afgebakende categorisering, maar is het vertrekpunt de inwoner met zijn ondersteuningsvraag. Op de volgende pagina een overzicht met persona voor wie de dienstverlening van Samenhangende Ondersteuning Thuis van belang is. Een vijftiental persona die in het derde werklab van het ontwikkelteam is benoemd, is samengevoegd tot negen. 7

8 Persona Omschrijving Accenten 1. Oma Jansen 2014: oma Jansen is 82 jaar, eenzaam en heeft geen sociale contacten. Ook niet met kinderen en D en A Alleenstaande hulpbehoevende oudere kleinkinderen. Vanwege haar artrose heeft ze behoefte aan persoonlijke verzorging, begeleiding en hulp in het huishouden. De zorgvraag verzwaart met name als haar depressiviteit weer de kop op steekt. Talent: oma Jansen weet waar haar kwetsbaarheid ligt en staat open voor suggesties, maar weet ook goed wat ze wil. 2016: één hulpverlener ondersteunt op het vlak van persoonlijke verzorging. Regelmatig komt een vrijwilliger langs om met oma Jansen een wandeling te maken en brengen mensen uit de buurt een maaltijd langs. De mate van ondersteuning wordt telkens aangepast aan de actuele behoefte. 2. Jan Verward 2014: Jan is alleenstaande oudere, eenzaam en ontvangt dagelijks hulp bij het aanbrengen van structuur in zijn dag. Hij maakt gebruik van maaltijdbezorging. Met name het sociale aspect van de hulpverlening is voor hem erg belangrijk. Talent: hij kan mooie verhalen vertellen. 2016: wekelijks komen vrijwilligers langs om met Jan een kop koffie te drinken of een wandeling te maken. Maaltijden regelde een professional via thuisafgehaald.nl, inmiddels heeft een vrijwilliger die via dit platform in aanraking kwam met Jan deze taak voor in de weekenden overgenomen. A t/m E 3. Joke Hulpbehoevende regelaar 4. Nick Autistisch, behoefte aan structuur 2014: Joke is halverwege de 70 en behoorlijk immobiel. Ze koopt via haar pgb zelf huishoudelijke hulp in. Dit wil ze graag zo houden. Zo kan ze zelf bepalen wat er gaat gebeuren en is ze niet gebonden aan bureaucratische regeltjes. Joke heeft een persoonlijke klik met haar huishoudelijke hulp. Talent: ze is een echte regelaar, houdt overzicht en regisseert het liefst haar eigen zorg. 2016: de professional stelt haar oordeel uit. Denkt niet gelijk in termen van producten of diensten en vraagt wat Joke wil en niet wil. Ze maakt een account aan op wehelpen.nl, zodat Joke zelf haar zorgvraag kan regelen. Uiteindelijk wordt de rol van de professional steeds kleiner, omdat Joke alle zorg zelf organiseert en afstemt met vrijwilligers. Als de huishoudelijke hulp langs komt, helpt ze Joke ook met douchen. 2014: Nick is 19 jaar. Hij is autistisch en kan terugvallen in somberheid vanwege gebrek aan structuur. Hij heeft behoefte aan hulp bij het vinden van adequate invulling van zijn dag. Zelf maakt hij zich niet zo n zorgen over zijn situatie, mensen die dit wel doen vindt hij maar lastig. Talent: computers en ordenen. 2016: in 2016 heeft Nick met ondersteuning werk gevonden als programmeur bij een reguliere werkgever. School vindt hij niks en daarom is hij erg blij dat hij gewoon aan de slag kan. Zeker ook omdat mensen zich nu een stuk minder bemoeien met zijn situatie. B E 8

9 5. Fam. Treurniet Multiprobleemgezin 6. Marco Dakloos, schizofrenie 7. Mieke Overbelaste mantelzorger 8. Fam. Robben Ouders met depressie en adhd 2014: bij de familie Treurniet loopt een dozijn aan hulpverleners rond. Ze bieden schuldhulpverlening, helpen mevrouw Treurniet als alleenstaande moeder bij het aanbrengen van structuur in de opvoeding van de kinderen, waarvan één drugs gebruikt en de ander tobt met psychische klachten. Daarnaast speelt er ook nog een conflict met haar ex dat het stadium van mediation al ruimschoots gepasseerd is. Er is behoefte aan één vast aanspreekpunt voor het hele gezin. Talent: talent om hulpverleners de deur uit te werken en altijd te overleven. 2016: het blijft lastig om deze familie te ondersteunen. Inmiddels is het aantal hulpverleners teruggebracht tot één opvoedkundige. Hij probeert te voorkomen dat de familie de hulp ondermijnt. Helaas heeft deze hulpverlener geen verstand van drugsproblematiek. Ondanks zijn inspanningen, blijft de familie ontevreden over de geleverde ondersteuning. 2014: Marco (23) lijkt altijd buiten de boot te vallen. Op 2-jarige leeftijd is hij bij zijn verslaafde moeder weggehaald en toen hij 18 werd heeft het pleeggezin waar hij verbleef hem op straat gezet. Hij heeft geen woning, zit niet op school en komt regelmatig in aanraking met de politie. Daarnaast is hij schizofreen en autistisch en wil hij vooral met rust gelaten worden. Talent: hij heeft een vlotte babbel 2016: sinds hij een woning heeft ontvangen van een woningcorporatie lijken zijn problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Hij wordt eindelijk met rust gelaten en probeert zijn eigen leventje op te bouwen. Zijn schizofrenie zorgt er wel voor dat hij af en toe een flinke terugval heeft. 2014: Mieke is 13 jaar, verzuimt vaak van school om voor haar moeder te zorgen. Ze heeft een heel goede band met haar zieke moeder. Haar vader werkt erg hard en veel, waardoor hij weinig thuis is. Daarnaast is ze iemand waarbij iedereen zijn of haar verhaal kwijt kan. Ze heeft veel vriendinnen. Mentor van school maakt zich ernstig zorgen. Ze bezwijkt bijna onder alle verantwoordelijkheden die ze draagt voor haar moeder. Talent: erg zorgzaam en sociaal 2016: op basis van signalen van de mantelzorgbegeleiding wordt meer professionele hulp ingeschakeld voor de zorg van de moeder van Mieke. Hierdoor kan zij weer gewoon naar school. 2014: beide ouders van de familie hebben behoefte aan ondersteuning. Mevrouw Robben heeft last van een postnatale depressie, waardoor ze moeite heeft om voor haar kindje van 14 maanden te zorgen. Meneer Robben heeft last van adhd. Beiden werken, maar niet zonder problemen. Er komt een klein leger aan hulpverleners over de vloer. Talent: doorzettingsvermogen 2016: de hulpverlening van jeugd en gezin en samenhangende ondersteuning thuis is beter op elkaar afgestemd. De coördinatie is belegd bij iemand uit het sociale wijkteam. Hulp is met name gericht op het versterken van de ouders, waardoor gezin vanzelf weer gaat draaien. A t/m E B A en D t/m E D 9

10 9. Harrie Verstandelijke beperking 2014: Harrie is 42 jaar en heeft met een IQ van 79 een licht verstandelijke beperking. Hij beschikt over een eigen appartement, is autistisch en heeft flinke schulden uitstaan bij postorderbedrijven. Hij is een echte verzamelaar en gooit nooit iets weg. Zijn zus maakt zich zorgen om hem, Harrie vindt dit maar vervelend en doet liever een beroep op een professionele begeleider dan zijn zeurende zus. Talent: ordenen en verzamelen 2016: Harrie hoopt van harte dat hij in 2016 niet op zijn zus hoeft terug te vallen. Hij houdt liever zijn eigen begeleider, desnoods voor minder uur in de week. De afgelopen jaren heeft Harrie een vertrouwensband opgebouwd met de begeleider en hij hoopt dit niet te verliezen. A t/m E 10

11 5. Focus en gewenste verbeteringen 5.1 Resultaatgebieden: wat betekent het voor de cliënt? De samenhangende ondersteuning thuis richt zich in principe op alle resultaten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (inclusief begeleiding VG/GGZ). Geen van de resultaatgebieden zijn boven- of nevengeschikt aan elkaar. Zelfredzaam zijn is vanuit het ontwikkelteam toegevoegd als resultaatgebied. zelfredzaam zijn; een schoon en leefbaar huis; wonen in een geschikt huis; beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; het kunnen verrichten van de dagelijks noodzakelijke activiteiten; mantelzorg kunnen volhouden; veilig en geborgen zijn in de eigen leefomgeving; sterven in een huiselijke omgeving; zich verplaatsen in en om de woning; een ingevulde dag hebben; de mogelijkheid om voldoende contacten te hebben. 5.2 Top 10 Gewenste verbeteringen: wat betekent het voor de stad? Het ontwikkelteam formuleerde een tiental wenselijke verbeteringen die op moeten treden door het vernieuwingstraject. Over drie jaar, eind 2017, hebben we gezamenlijk dit bereikt: 1. Ondersteuners die meer activeren in plaats van zorg verlenen. Het personeel van de maatschappelijke instellingen bestaat uit meer activerende ondersteuners. Dit vereist een mentaliteitsverandering. 2. De informele netwerken (vrijwilligers, mantelzorgers, wijkteam, buurthuis, digitaal, vrienden etc.) worden meer ingeschakeld. Er zijn meer informele netwerken/ informele plekken georganiseerd en we hebben een vraaggericht aanbod. 3. Verbeterde ondersteuning voor mantelzorgers en meer positieve aandacht en waardering van professionals voor mantelzorgers. 4. De formele en informele ondersteuners zijn beter op de hoogte van de sociale kaart. Kennis over ondersteuningsmogelijkheden is breder beschikbaar. 11

12 5. Er zijn voldoende respijtvoorzieningen die informele zorgverleners weten te ontlasten. Respijtvoorzieningen zijn slimmer georganiseerd, waarbij meer wordt gedaan met het bestaande. 6. De formele en informele ondersteuners doen meer appel op elkaar. Er is een mentaliteit om met elkaar te overleggen, met elkaar samen te werken, elkaar te helpen en naar elkaar door te verwijzen. 7. Meer cliënten hebben een mentaliteitsverandering doorgemaakt, waarbij zij zich zelf medeverantwoordelijk voelen voor het oplossen van hun ondersteuningsvraag. 8. Er wordt meer expertise gedeeld tussen alle partners. Zij weten beter wanneer je kunt overdragen, wie de beste ondersteuner is op welk moment. Men coacht elkaar. 9. Er is een goed werkende ICT-structuur, die formele en informele ondersteuners faciliteert en tevens als verantwoordingssysteem dient. 10. Mensen zijn zich meer bewust van de verschillende mogelijkheden om zich te laten ondersteunen. Er is echt sprake van eigen regie. 12

13 6. Accenten in samenhangende ondersteuning thuis De Samenhangende Ondersteuning Thuis wordt door de aanbieders zo veel mogelijk als Algemene voorziening georganiseerd. Dit betekent dat zo veel mogelijk begeleiding en ondersteuning zonder indicatie bereikbaar wordt voor de inwoners van Almere. Waar nodig kan worden opgeschaald naar een maatwerkvoorziening. Cliënten zullen in veel gevallen zowel gebruik maken van de algemene voorziening ShOT als maatwerkvoorzieningen. Soms tijdelijk en soms structureel. De ondersteuning wordt opgenomen in een ondersteuningsplan in samenspraak met de penvoerder van het ondersteuningsplan. Netwerk-activerende activiteiten Het netwerk rond het huishouden van de cliënt, de informele ondersteuning, speelt altijd een rol in het bepalen van het ondersteuningsaanbod en wordt betrokken in het bepalen van de ondersteuning. Er is sprake van gelijkwaardigheid tussen informele en formele ondersteuners. De bedoeling is om waar mogelijk de informele ondersteuning (mantelzorgers en vrijwilligers) te versterken en goed uit te rusten voor deze taak. We noemen dit netwerk-activerende activiteiten, die daar waar nodig in nauwe samenwerking zullen worden uitgevoerd met het wijkteam en/of het expertteam van gezinsondersteuners. Collectieve voorzieningen en/of betaalbare diensten Omwille van de doelmatigheid kiezen we ervoor mensen zo veel mogelijk toe te leiden van individuele ondersteuning naar collectieve voorzieningen. Daartoe worden cliënten waar mogelijk toe geleid naar collectief georganiseerde diensten in en om het huis. Deze kunnen de individuele ondersteuning thuis aanvullen en/of vervangen. De gedachte is om deze diensten te bemensen met vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee zou betaalbaarheid kunnen worden gegarandeerd. Tijdelijke activerende ondersteuning Tijdelijke activerende ondersteuning thuis kan nodig zijn na een ziekenhuisopname of andere tijdelijke gebeurtenissen, waardoor het huishouden hapert. Maar ook bij de verwachting dat langer, meer structurele hulp nodig is, zal in ieder geval bij de starteen periode worden ingelast waarin wordt onderzocht welke ondersteuning een cliënt nodig heeft, wat deze nog zelf kan en waar zijn netwerk ingezet kan worden. In deze periode kan bijvoorbeeld een rondetafelconferentie met het netwerk rond het huishouden van de cliënt worden georganiseerd, waar onderzocht wordt hoe het netwerk is in te zetten. Ter afronding van deze periode wordt de ondersteuningsvraag opnieuw beoordeeld. Ook tussentijds kan dit een optie zijn om helder te krijgen wat er in het vervolg nodig is. Structurele activerende ondersteuning Op basis van de ondersteuningsbehoefte van een cliënt wordt structurele inzet ter ondersteuning vastgesteld en geboden. Dit wordt periodiek opnieuw beoordeeld. De gemeente speelt geen rol in marktconforme individuele ondersteuning. Dit noemden we oorspronkelijk accent C. Omwille van de herkenbaarheid zijn de letters niet gewijzigd (de ShOT-accenten zijn nu A, B, D, E). 13

14 Onderstaande figuur geeft de verschillende accenten van Samenhangende Ondersteuning Thuis weer. 14

15 7. Samenhang binnen het Almeerse sociale domein Samenhangende Ondersteuning Thuis is een netwerk van functies die het mogelijk maakt cliënten langer zelfstandig thuis te laten wonen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de diensten thuis in samenhang worden aangeboden. ShOT is dus geen team, maar een beschrijving van een netwerk van instellingen dat ondersteuning thuis in samenhang organiseert. Het ShOT-netwerk is hiermee de handen en de voeten van het wijkteam. Waar het wijkteam vooral coördineert en gesprekken voert, worden vanuit de algemene voorziening ShOT begeleiding en ondersteuning in huis in principe zonder toegangsbepaling uitgevoerd. Er zijn diverse functies die raakvlakken hebben met ShOT. Het Sociaal Wijkteam en het Expertteam Gezinsondersteuners nemen hier een belangrijke plaats in.. Onderstaande figuur geeft aan welke functies er rondom de cliënt bestaan. De cliënt en zijn (gezins)systeem staan hierbij te allen tijde centraal. De figuur geeft een beknopte omschrijving van de doelgroepen en taakopvatting van de andere formele en informele functies rondom de cliënt. 15

16 7.1 Algemene voorziening ShOT Welke vormen van begeleiding en ondersteuning vallen onder ShOT? Wat wordt binnen ShOT als algemene voorziening georganiseerd en wat als maatwerkvoorziening? Afbakening van ShOT is belangrijk om de samenhang met andere functies binnen het sociaal domein te duiden. Binnen de algemene voorziening ShOT zitten vormen van lichte begeleiding en ondersteuning. Zie voor een gedetailleerde afbakening van ShOT bijlage I: beschrijving activiteiten algemene voorziening ShOT. 7.2 Toegang De toegang tot de algemene voorziening ShOT is laagdrempelig en regel-arm. Er zijn twee manieren waarop de cliënt hier terecht kan. Toeleiding is mogelijk via het Sociaal Wijkteam. Een wijkwerker wijst de cliënt op het bestaan van de algemene voorziening. Er is geen sprake van een formele verwijzing, maar een attentie op het bestaan en de functie van de algemene voorziening ShOT. Daarnaast kan een cliënt zich direct melden bij de algemene voorziening. Dit gebeurt via een intakefunctionaris van de algemene voorziening, zonder dat hiervoor een indicatie nodig is. Degene die de cliënt naar de algemene voorziening ShOT toe leidt, legt dit altijd vast in het plan van de cliënt. Cliënten die gebruik willen maken van de algemene voorziening ShOT betalen hiervoor mogelijk een vergoeding. Hier gaat geen inkomenstoets aan vooraf. Voor welke dienstverlening een eigen bijdrage geldt, dient nog te worden bepaald door de gemeente. Overstappen op meer specialistische zorg door zwaardere professionals moet soepel verlopen. Naast de sociale kaart, zijn begeleiders die werken vanuit de algemene voorziening op de hoogte van alle beschikbare specialismen die die cliënten soms nodig hebben. Ook als er vanuit een maatwerkvoorziening diensten nodig zijn, kan het wijkteam of een begeleider direct een specialist inschakelen. Ze weten elkaar te vinden, maar de specialisten zijn dus geen onderdeel van de algemene voorziening ShOT. 7.3 Regie, op- en afschalen De algemene voorziening kan onderdeel zijn van een breder aanbod. Aanvullende specialistische zorg vanuit een maatwerkvoorziening kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van het ondersteuningsplan van de cliënt. Dit plan vormt een paraplu boven de (vaak meerdere) behandelplannen die verschillende aanbieders met cliënten hebben. Vaak ligt de regie voor het ondersteuningsplan bij het Sociaal Wijkteam. Het wijkteam voert keukentafelgesprekken, zorgt dat het plan in gang wordt gezet en is gemachtigd om maatwerkvoorzieningen toe te kennen. Indien de problematiek te complex is voor het wijkteam kan het Expertteam Gezinsondersteuning deze taken tijdelijk overnemen. Het wijkteam kan verwijzen naar de algemene voorziening. Afhankelijk van de context kunnen dus verschillende professionals penvoerder zijn van het ondersteuningsplan. Eén cliënt kan gebruik maken van een mix van ShOT-accenten. De inzet van verschillende accenten binnen of buiten ShOT gebeurt op basis van een inschatting van de professional die het contact heeft met de cliënt. Voor op- en afschalen maakt de professional gebruik van door het Sociaal Wijkteam ontwikkelde methodieken. Op deze manier ontstaat er overeenstemming in de manier van werken. Het wijkteam moet in de gaten houden of er niet te lang zware zorg wordt ingezet. Wijkteams zullen beoordelen of 16

17 aanbieders resultaten behalen op het activeren van cliënten. Verantwoording van aanbieders is gericht op leren en verbeteren. Het is een samenspel, niet hiërarchisch. Wel met elkaar leren om dynamisch en effectief op- en af te schalen. Het is niet geschot, maar organisch. Het is tellen én vertellen. Het moet inherent zijn aan het systeem dat je van elkaar weet wat er gebeurt (met respect en rekening houdend met privacy-gevoeligheid). Op basis van bevindingen uit de pilots in 2015 willen we slimme keuzes maken voor wat betreft regie en op- en afschalen. Is de gemeente regisseur? Of kiezen we voor een model met hoofd- en onderaannemers? Of is een derde optie waarin aanbieders vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid als netwerk functioneren beter? Deze vragen willen we medio augustus 2015 beantwoorden aan de hand van de praktijkervaringen van de pilot. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er zo min mogelijk, maar niet te weinig, energie gestoken wordt in het voeren van regie. Op grond van deze ervaringen kunnen instellingen de methodieken hiervoor verder invullen. 8. Gebruik ondersteuningsaanbod en politieke keuzes De hier beschreven ondersteuning wordt vanaf 2016 aangeboden in heel Almere maar in welke mate, welke volgorde en welke samenstelling, dat zal variëren. De gemeente heeft zich op het standpunt gesteld dat zij geen rol speelt in C: marktconforme individuele ondersteuning. Omwille van de herkenbaarheid hebben we de letters van de accenten niet gewijzigd. Door de ondersteuning in deze volgorde te plaatsen (beginnend bij A eindigend bij E) maken we duidelijk dat preventie en bevorderen van zelfredzaamheid het vertrekpunt zijn. Het keuzeproces loopt van A-B-D-E. De professional heeft de lead in het vormgeven van dit proces. De vastgestelde gemeentelijke verordening biedt hierbij het juridisch kader voor cliënt en professional. Het feitelijke gebruik van bepaalde ondersteuning bepaalt de mate van besparing die op kan treden. De toegang van bepaalde ondersteuning is te beperken, bijvoorbeeld via indicatie of door budgettering van de instelling. De gemeente kiest er vooralsnog voor om alle accenten ShOT zonder toegangsbepaling te organiseren. De ondersteuning vanuit ShOT loopt soms over in de taakgebieden van Expertteam gezinsondersteuning en het sociale wijkteam. Zo is bijvoorbeeld GVV/thuisbegeleiding beoogd onder Expertteam gezinsondersteuning te vallen en dus buiten de taakgebieden van ShOT. De inhoud en omvang van structurele ondersteuning uit E, de hoogte van de eigen bijdrage en stimulans van de preventieve ondersteuning, bepalen in hoeverre het totaalplaatje daadwerkelijk vernieuwt ten opzichte van 2014 en of kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Met een ruimhartige inzet van en een laagdrempelige toegang tot E verandert er weinig ten opzichte van huidige situatie. Bij een verschuiving naar A-D verandert dit het meest. Een aantal ondersteuningsdiensten vergt een inspanning om op te bouwen. Betaalbare diensten (B) is in deze vorm een nieuw concept. De organisatie ervan moet van de grond af worden opgebouwd. De verwachting is dat een investering nodig is. Er dient te worden samengewerkt met aanbieders die niet uit de traditionele zorgkokers komen 17

18 (werkvoorziening, leerbedrijven, wijkbedrijven, bewonersgroepen) en met het gemeentedomein werk en inkomen. De individuele ondersteuning (zowel tijdelijk als structureel) maakt juist gebruik van bestaande organisaties en professionals. Hier is een accentverschuiving nodig: leren anders te werken, het netwerk rond de cliënt inzetten en wijkgericht zaken leren organiseren. We zetten pilots op; nieuwe initiatieven in de vorm van een project of traject. Daarnaast adviseren we een aantal bestaande initiatieven te intensiveren. Voor een samenhangend en niet versnipperd aanbod van ondersteuning aan huis lijkt organisatie op gebiedsniveau passend. Dit vraagt mogelijk om een gebiedsgerichte contractering van aanbieders. Dit is anders dan het nu gaat. Het ontwikkelteam ShOT constateert dat met een gebiedsgerichte contractering veel op de schop zal moeten en dat dit niet automatisch een verbetering is. We denken dat gebiedsgericht werken ook uit stadsbrede contracten tot stand kan komen, mits we het serieus willen en samen oppakken. Het is de bedoeling om in 2015 te gaan proefdraaien met een gebiedsgerichte oriëntatie van de ondersteuning. De resultaten daarvan bepalen de exacte wijze waarop contractering voor de periode 2016 en daarna vorm krijgt. In de tweede helft van 2014 wordt dit door de gemeente vastgesteld in samenspraak met de huidige aanbieders. 9. Overgangsjaar 2015 Instellingen en gemeente willen vernieuwen maar realiseren zich dat op basis van bestaande inzet al veel goeds gebeurt. Het jaar 2015 wordt benut om eerste stappen te zetten in een vernieuwing van de ondersteuning. Enkele accenten van deze vernieuwing zijn: een verdere introductie van activerend ondersteunen; meer gebruik maken van informele zorg; meer ruimte voor de professional om het ondersteuningsaanbod vorm te geven; meer vraaggericht ondersteunen aan de hand van resultaten zoals benoemd in hoofdstuk 5.1; samenwerking tussen aanbieders. In het overgangsjaar 2015 zullen trajecten in gang worden gezet op het terrein van: 1. contractverlenging 2. herindicatie 3. proefdraaien ShOT Hieronder beschrijven wij enkele organisatorische aspecten van de vernieuwing. 9.1 Contractverlenging huidige aanbieders Huishoudelijke Hulp De gemeente kiest ervoor om in 2015 van de bestaande aanbieders huishoudelijke hulp de contracten te verlengen. In het contract is reeds opgenomen dat aanbieders mee dienen te werken aan de algemene voorziening. In 2015 zullen er nieuwe ondersteuningsaanvragen middels de nieuwe algemene voorziening, lees: met de genoemde dienstverlening, worden bediend. De reikwijdte van deze vernieuwing zal waarschijnlijk een of meerdere gebieden in de stad zijn. 18

19 9.2 Contractverlenging aanbieders Persoonlijke begeleiding De gemeente besteedt in de periode augustus 2014 november 2015 de persoonlijke begeleiding die vanuit AWBZ naar gemeente gaat aan. In 2015 zullen er nieuwe ondersteuningsaanvragen middels de nieuwe algemene voorziening, lees: met de genoemde dienstverlening, worden bediend. De reikwijdte van deze vernieuwing zal waarschijnlijk een of meerdere gebieden in de stad zijn. 9.3 Herindicatie: Huishoudelijke Hulp De huidige cliënten behouden in 2015 van rechtswege hun indicatie. De gemeente heeft besloten met deze groep integrale keukentafelgesprekken te gaan voeren. De gemeente is voornemens als volgt te werk te gaan: Huidige cliënten behouden hierbij hun indicatie tot uiterlijk 1 januari Rekening houdend met overgangsregeling welke nu is bepaald op maximaal 6 maanden. Met alle cliënten (mutaties en nieuwe verzoeken) het integrale keukentafelgesprek aangaan (alle leefgebieden HH, BG, PV etc.) vanuit de eerste doelstelling om de ondersteuning meer in samenhang, op maat en passend bij de behoefte van de cliënt te organiseren. Tweede doelstelling is om vanuit de samenhangende ondersteuning besparingen te realiseren. De wijkwerkers voeren deze gesprekken. Dit kan een van de eerste activiteiten zijn van de wijkteamwerkers. Onderzocht dient te worden welke rol huidige aanbieders en hun zorgverleners hierin spelen, gezien hun frequente en nabije contact met cliënt. Bij het aangaan van de gesprekken dus ook met bestaande klanten - bekijken welke klanten verwezen kunnen worden naar de (dan ontwikkelde) algemene voorziening (opbouw van algemene voorziening in 2015). Voor een deel blijft het maatwerkondersteuning. Van belang is dat de criteria goed worden geformuleerd wanneer het gaat om toegang tot algemene ondersteuning en wanneer maatwerk. Voorwaarde is dat dit pas kan zodra er oplossingsalternatieven (zoals algemene voorziening) binnen Almere vorm zijn gegeven. Alle huidige cliënten (indicatie HH) worden bij beschikking vooraf (voor 2015) geïnformeerd over de verandering. Zij zullen daarmee ruim te voren zijn geïnformeerd en hebben voldoende tijd voor eventueel bezwaar. 9.4 Herindicatie: Keukentafelgesprekken Persoonlijke begeleiding In hoeverre cliënten Persoonlijke Begeleiding in 2015 een keukentafelgesprek zullen krijgen, en dit zal worden georganiseerd, is nog onderdeel van discussie. 19

20 10. Proefdraaien ShOT De gewenste termijn van proefdraaien loopt van najaar 2014 tot circa augustus De ontwikkelde kennis dient als input voor contractering van de aanbieders in We onderscheiden 8 processtappen in het proefdraaien: 1. kaders, opdracht en wijze van monitoren voor de pilot vaststellen (gemeente) 2. voorlichtingsbijeenkomst met de betrokken aanbieders organiseren waarin ook het voorgenomen sociaal contract besproken wordt (gemeente) 3. vaststellen wie actief meedoet en wie volgt 4. gemeente en aanbieder spreken elkaar in een pilotgesprek om wederzijds commitment te beklinken 5. Sociaal contract sluiten 6. uitvoering pilot januari augustus evaluatie: augustus 2015 afgerond 8. klankbordgroep (huidige ontwikkelteam) komt tijdens pilotperiode 3x bijeen 9. ambtelijke pilotgroep bereidt de pilot voor en komt tijdens de pilotperiode maandelijks bijeen. Het monitoren van de pilots gebeurt aan de hand van een methodiek die leerervaringen uit de pilots inzichtelijk maakt. Een suggestie vanuit het ontwikkelteam is cliënten te betrekken bij de pilotevaluatie door hen aan het woord te laten. Mogelijk kan een afstudeerscriptie Windesheim hiervoor worden benut. De onderstaande thema s beschrijven de vraagstukken, waarop aanbieders tijdens de pilot extra kunnen focussen. Hoort bij Wat Wie Wat is hiervoor nodig Wanneer gereed Waar Opbouwen Afbouwen Aanleren Afleren Samenwerking wijkteam en ondersteuners ShOT Accent A, B, D, E In plaats van indiceren middels een gestandaardiseerd afwegingskader worden cliënten gericht doorgeleid naar de algemene voorziening ShOT. Kennismaken van ondersteuners ShOT met wijkteam en met voorzieningen in de wijk. Samenwerkingsafspraken maken.inlezen in de wijkscans. De sociale kaart eigen maken. De nieuwe werkwijze samen ontwikkelen via learning on the job. De wijkteams en huidige aanbieders ondersteuning, en ook: De Schoor, VMCA, Humanitas, Leger des Heils. Instellingen krijgen begeleidings- en ondersteuningswerkzaamheden ook bekostigd vanuit bestaand contract Handhaving conform pilot Buurtzorg. In een aantal wijken waar wijkteams starten. Samenwerkingsstructuur en cultuur. Resultaatgerichte bekostiging. Afwegingskader. Aanbieders zullen mogelijk afscheid nemen van niet-activerende ondersteuners. Activerende attitude ondersteuners. Inschakelen netwerk buren en familie. Ondersteunen mantelzorgers. Omgaan met het afwegingskader welke steun cliënt krijgt op basis van hulpbehoefte. Rondetafelconferentie leren organiseren. Trainingen volgen zelfkritische reflectie ondersteuners (bij Windesheim?). Opleidingsniveau is van belang. Er zijn (professionele) protocollen die belemmerend werken; hierover afspraken maken om zo veel mogelijk resultaatgericht te kunnen ondersteunen. In zorgstand schieten. 20

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenvatting Aanleiding In de kadernota sociaal domein Doen wat nodig is wordt de toon gezet voor het lokaal sociaal beleid in de komende jaren.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

zelf samen - gemeente

zelf samen - gemeente zelf samen - gemeente 3 Decentralisaties = 3 Opgaven JeugdWet (+Passend Onderwijs) AWBZ-begeleiding, dagbesteding (incl. vervoer), persoonlijke verzorging ParticipatieWet jeugdigen & ouders positief opgroeien

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016 Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk 16 maart 2016 1 Professionals vanuit verschillende moederorganisaties Amaris Lindenhout Stimenz Icare Welzin / Beweging 3.0 MEE Veluwe Sustvarius Philadelphia Ambulante

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Pilot begeleiding Oosterschelderegio

Pilot begeleiding Oosterschelderegio Pilot begeleiding Oosterschelderegio Inleiding In 2016 hebben vier zorgaanbieders een pilot gedaan in de Oosterschelderegio waarbij gekeken is of de huishoudelijke zorg ook lichte individuele begeleiding

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Zorgaanbieder Verbinding

Zorgaanbieder Verbinding Gezamenlijk werkproces Sociaal Wijkteam en zorgaanbieders DIAH In de werkgroep is afgesproken om het werkproces van het sociaal wijkteam en de zorgaanbieders DIAH in kaart te brengen. En dan met name waar

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp

Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp 1 Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp Leidraad voor de contractering van aanbieders Huishoudelijke Hulp Gemeente Lelystad 20 augustus 2014 Dit document is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Productomschrijvingen inkoop 2016

Productomschrijvingen inkoop 2016 Productomschrijvingen inkoop 2016 Begeleiding basis (H300 + H305): - Gericht op het versterken van de eigen kracht en stimuleren van het netwerk. - Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Agenda Terugblik; arrangementen op basis van resultaatgebieden marktconsultaties Vooruitblik verlenging overeenkomst marktconsultaties

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Bijeenkomst Leidse regio Begeleiding & Dagbesteding per september 2017

Bijeenkomst Leidse regio Begeleiding & Dagbesteding per september 2017 Bijeenkomst Leidse regio Begeleiding & Dagbesteding per 2018 5 september 2017 2 Inhoud presentatie Terugblik op bijeenkomst van 20 juni BW & ind. begeleiding: Aanpassingen per 2018 Dagbesteding: Pas op

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Individuele Begeleiding Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving individuele begeleiding 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding 1. Inleiding In het transformatieprogramma sociaal domein 1 is één van de vragen hoe we de zorg en ondersteuning weer dichter bij de burger in zijn eigen omgeving kunnen organiseren. De term die wij hiervoor

Nadere informatie

Meedoen naar Vermogen

Meedoen naar Vermogen Meedoen naar Vermogen Hier komt tekst 27 november 2014 Hier komt ook tekst Wat komt aan bod? Deel 1 Utrechtse aanpak Deel 2 Niemand tussen wal en schip, communicatie 28/11/2014 Deel 1 Deel 1 Utrechtse

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie