(c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent. Zevende Jaargang No 5. MAAN DElIJKSE UITGAVE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Zevende Jaargang No 5. MAAN DElIJKSE UITGAVE"

Transcriptie

1 1 ~.JAN lss5 MAAN DElIJKSE UITGAVE Zevende Jaargang No 5

2 SNELLE BERICHTGEVING VOLLEDIGE SPORTVERSLAGEN \ DE MEDEDELINGEN VAN UW VERENIGING IN 11 " Het Laatste Nieuws " REDACTIE AANKONDIGINGEN ABONNEMENTEN Kantoor: Ommeganckstraat, 35, Antwerpen - 'rel WIEL'S WIELEMANS ss«: Îó go.ed! KOLEN PliUL DE MAN MAZOUT KEROZENE 7-10, VLAAMSE KAAI ANTWERPEN

3 LOS NUMMER : 5.- fr. MAANDELIJKSE van FEDERATIE DER LIBERALE JEUGD ARRONDISSEMENT ANTWERPEN de ljitgave met de medewerking van de Federatie der liberale Jeugd van het arrondissement Mechelen REDAKTIE & BEHEER: Hopland, 1, Antwerpen MEDEWERKERS : K Poma, R. Gondry. M. Adriaenssens, Y. Bart. F. Boly, A. De Smet. A. Grootjans, G. Pieraets, G. Van Alphen E. Van Hee. - Nieuwjaarsboodschap van de Lib. Jeugd..- Beschouwingen rond het B.S.P.-Congres _. Zij durven van Rechten spreken en van Rechtvaardigheid! - - De vierde Dimensie : De Tijd - Wij lazen... eek!parochiekrantje De herder spreekt zijn kudde toe De Handen uit de mouwen! - De Gese!1van het Hakenkruis - Minder schroom! --- Bescherming tegen de Atoombom - Mededelingen. ABONNEMENT : Leden v. d. federatie: Niet leden V.d. federatie: Steunabonnement : 15.- fr fr fr. 1 Verantwoordelijke uitgever : R. Gondry - Hopland 1, Antwerpen.

4 .NIEUW,AARSBOODSCHAP van de Liberale, eugd Opnieuw behoort een jaar tot het verle([eli en richten wij onze blikken op Moge dit jaar U gunstig wezen, moge U genieten van een goede gezondheid. ons hoogste bezit. moge 1955 U de verwezenlijking brengen van diepçekocsterde wensen 1 U heeft wellicht in het verleden moeilijke oqenblilrken doorgemaakt maar ook aan: qetuutie stonden heeft lj voorzeker beleefd.. 8el minder gunstige heeft U gehard tegenover hel lcoen, het aangename moet U trachten te bewaren iu Uw herinnering. Uil hef verleden moeten wij de wijze lessen lw/en zonder er ons blind op te staren, maar met de vaste wil een heilvolle ioelcomst up te bonuren. Aan de minder-jongeren vragen wij, begrip te hebben voor onze verzuchtingen. begrip Ie hebben voor de strijd die wij sedert: zooele jaren voeren ten voordele van de liberale bcqinselen. Aan de jongeren wensen wij bij het begin van dil jaar te zeggen dat wij er op reke: ncn dat:dj eensgezind achter de blauwe vaandels zullen opstappen. dat zij eensgezind zullen deelnemen aan desfrijd tot gezondmaking van onze partij. In 1954 hadden wij de wind in de zeilen. In 1956 zullen wij moeten bewijzen dat tui] kundige scheepslui zijn! Twijfelaars zullen een definitieve houding moeten aannemen want de toekomst eist van elk van ons dat wij onze verantwoordelijkheid zouden opnemen. Wij mogen niet vergeten dat wij beltoren lot de bevoorrechten van deze wereld, wil mogen niet uit hef oog verliezen dat elders op deze aardbodem nog mensen leven die niet weten wal orijheid betekent. Mensen die gebukt gaan onder de diuinqelandij, mensen die nog steeds achtervolgd worden door angst en die te nslotte (Jee! overeenstemming verlonen met Uil machine. Moge 1955 ook aan deze mensen een bevrijding brengen 1 Mei de passende eerbied wensen wij, bi] het begin van het nieuuie jaar, ook enen te uenoiilen bi] dezen die ons ontvielen. 1\'i]Jen tle heer J. floste, een goed Vlaming. een groot man, die voor de liberale Vlaamse Jongeren een voorbeeld en een wijze raadsman was. Hi] wist aan te moedigen en met zijn brede kij/" op de dingen die hem omringden, met zijn. helder en grondig doorzicht, heeft hi] ons meermalen de weg gewezen in de doolhof van de politiek. Ook willen de heer Koninckx hebben wij in 1U54 vaarwel moeten zeggen. Hij moge in onze herinnering blijoen voortleven als iemand die een groot vriend was van de ';eugd. als iemand die als hoogste leus huldigde: «Ik dien». Arog andere vooraanstaanden uit de libero- Ie politieke middens zijn h;engegaan. Zi] waren allen liberalen uit één stuk. Een nieuwe periode van werking staat thans voor de deur, Vandaag hijsen wij de bluuuie vlau in top en wensen beluniden vaart aan alle liberale groeperingen. Reiken toi] de criendenhand aan al diegenen die het goed menen en laten wij samen trachten de liberale partij in dit arrondissement tot een hernieuwde bloei ie brengen 1 Fern. BOEY.

5 Beschouwingen rond het B.S.P. In de maand December heeft de B. S. P. haar nationaal congres te Brussel gehouden. Dit congres was merkwaardig onder meer dan één oogpunt. Het meest opvallende was voorzeker de toespraak van partijvoorzittcrmax Buset, Bet is een openbaar geheim dat.de huidige socialistische-liberale regering beantwoordt aan de wens van de partijvoorzitter der B. S. P. en dat hij ze zo lang mogelijk aan het bewind wenst te zien. Max Buset gaat er prat op de huidige regeringscoalitie voorgesteld en verdedigd te hebben tegenover hen die een samengaan met de C. V. P. predikten of prediken. MaxBuset was dus verheuad Over zijn petekinc[llij bracht niet alleen hulde aan Ge Iiherale ministers. maar deed zelfs een aanval ophetsocialistische vakverbond, het A. B. B. V. De eisen der liberale vakbonden noemde hij redelijk, waardoor hij te kennen gaf dat de Iiherale vakbonden niets meer dan hun recht gevraagd hebben en waardoor hij bijgevolg de houding van het A. B. V.V. laakte toen dit vakverhond meende te moeten protesteren tegen de erkenning van de liberale eisen. Hij noemde ook, en dit is heel wat belangrjjker, het eisenprogramma dat het A~B. V. V. met een theoretisch programma, -- maar niet praktisch -, met een demagogisch programma, voor dè dag is gekomen. Men weet dat net A. B. V. V. de nationalisaties in dit programma voorstaat. Max Buset noemde de nationalisatie, o.a. dezer der koolmijnen, een slechte oplossing van het prohleem. Hiermede komen wij aan de kern van de verhouding B.S.P.-Liberale Partij. Het is een algemeen gekend en erkend feit dat de socialistische en liberale partijen op economisch gebied totaal verschillende opvattingen huldigen. De liberalen zijn voorstanders van de vrijhandel, het privaat eigendom ~n het privaat initiatief. De socialisten zijn voorstanders van de geleide economie, tegen het privaat eigendom (herinner U de slogan: «eigendom is dief'stal») en voor het staatsinitiatief.. De liberalen beweren dat het consequent toepassen van de socialistische princiepen noodzakelijk moet leiden tot een economische dictatuur van de Staat, uitgeoefend door diegenen die het roer van de Staat in handen hebben. Deze economische dictatuur leidt tot een po_ litieke dictatuur, tot kortom de gehele dikt a- tuur, waarvan het Sovjet-Russisch model het schoonste voorbeeld is. De socialistische experimenten, waar men de economische dictatuur aan de politieke vrijheid heeft willen koppelen, zijn mis uitgelopen, zoals het voorbeeld vun Groot-Brittanie ons leert. Niet 'alleen zijn er de socialisten verslagen, van het bewind verdrongen, doch de socialisfische politiek werd er stop gezet, en in sommige opzichten werd zelfs een terugkeer naar het oud systeem vastgesteld, o.a. door denationalisa ties. De liberalen beweren dus, en niet ten onrechte, dat een standvastig toepassen der socialistische princiepen, verstaan als gi:>leide econornie en nationalisaties, moet leiden tot een dictatuur, De socialisten van hun kant beweren, en dit ook niet ten onrechte, dat een zuiver toe:- passen van. de economische liberale princiepen, vrijhandel, privaat eigendom en initutief', geleid heeft' tot een andere. economische dictaluur, nl. deze der trusts, der kartels, der superkapitalisten -. Deze economische dictatuur komt niet zo spectaculair naar voren als de socialistische, maar zij is er niet minder werkelijk om-,\vant deze trusts en kartels bcheersen volkomen de vr ije markt, de wet van vraag en aanbod, en vernietigen aldus de liberale economie. -In' feite geeft de onvebreidclrle toepassing van df' liber-ale economie aanleiding tot een stelsel dat de liberale economie vijandig is, en zich slechts kan handhaven door de regels der liberale economie te overtreden. Vandaar dat sommige staten, die zich op de liberale princiepen beroepen, anti-trust wetten gestemd hehben. «De liberalen waarmede we regeren.» Zi'gde Max Buset. «zijn liberalen der twintigste eeuw», waardoor hij hedoelde dat het moderne liberalen zijn, die be~r('pen hebben dat de ongebreidelde vrijhandel, en het privaat initiaticf', die in de vorige eeuw aanleiding hebben gegeven tot het (jn1':;ta{iflvan een k lnsse van proletariërs, thans moeten g~kontroleerd worden door de Staat Maar, dan voegen wij er ogenblikkeliïk en volledigheidshalve aan toe: staatskontrole is geen staatsinitiatief. De moderne liberalen blijven vijandig tegen de gedachte dat de Staat zelf eigenaar wordt, zelf handelaar of nijveraar. De Staat moet zich alleen tevreden. stellen met de rol van kontroleur of inspecteur, en mag alleen tussen beide komen wanneer de 3

6 private handelaar of nijveraar de wetten van de Staat overschrijdt, wetten die ingegeven zijn door het algemeen welzijn. Wij kunnen Max Buset verklaren dat, vandaag alle liberalen, op enkele uitronderingen na, die trouwens de algemene regel bevestigen, moderne liberalen zijn, zoals Max Buset ze hoopte te ontmoeten. Alle Liberalen denken er niet meer aan terug te keren tot verouderde liberale leerstelsels. Maar de liberalen menen dat er nog socialisten zijn die wel de toepassing van de socialistische economische princiepen eisen. Met deze socialisten wil en kan een liberaal geen overeenkomst treffen. De socialistische partij heeft trouwens zelf aanleiding gegeven tot deze strakke houding der liberalen. Want heeft het A. B. V. V. niet nogmaals, tegen alle logica in, de nationalisaties verdedigd en heeft de socialistische partij, na de bevrijding, in haar zogenaamd «Overwinningscongres» de declaratie van Quaregnon, dagtekenend uit de vorige eeuw, niet hernomen? En wordt in deze declaratie nu juist de socialistische economie niet geprezen? Het komt ons voor dat de socialisten meer en meer de socialistische economie loslaten, maar dit nog niet durven bekennen in hun propagandageschriften. Want, indien de socialisten niet meer geloven aan nationalisaties, aan Staatsinitiatief, maar eveneens het privaat eigendom en het privaat initiatief, overkoepeld weliswaar door een Staatskontrole. aanvaarden, wat belet hen dan zich met de «liberalen der twintigste eeuw» om een uitdrukking van Max Buset te gebruiken, te vereenzelvigen? ' Men houde K. Poma. 27 MAART 1955 VRIJ voor het JAARLIJKS WINTERFEEST Zo' ging, t vroeger: met zandstrooier of vloeipapier! maar de moderne mem gebruikt nu Goodwill inkt, de inkt die.. snel opdroogt op papier maar noou in de pen; gemakkelijk vloeit maar nooit loopt,. uw pen al schrijvend reinigt;. oude restanten van vuile inkten oplost geen metaal of rubber aanrast VerlerlJgbaal in ol soorten, uoot vu/pm "Tl UUUT,.;ewone peri, leder tn I rijke licht -'uaste tinten. Blu~- Bla':\<. Rubl\l\Nu d Ihetb\a '::la UW blauw futkuu\s I dq!,tu~\1 Ja t1.w.lt\ 'ti U\J.f\\.l1\ 'ti ',Tto\e\ Schrijf -uoortaan mee GOODWILL de inkt van goede wil Te koop in alle goede papeteries Fabr.; GLUCOLLIN N. V. Antwerpen

7 Aan alle ernstige en deftige BELANGRIJKE OPROEP ARBEIDERS, BEDIENDEN, PERSONEEL IN OPENBARE DIENSTEN. Wendt U in vertrouwen naar de : LIBERALE SOCIALE WERKEN. Hoofdz.: Isabellalei 14, Antwerpen. Te VAKBOND -- ZIEKENKAS - PENSIOENKAS LIBERALE POSTZEGEL KRING «FRATERNITAS» BOND VOUR OUDERDOMSGEPENSIONNEERDEN DER LIBERALE SOCIALE WERK&'J LOON- EN WEDDETREKKENDEN ALLER BEDRIJVEN! Het is nu het ogenblik een kordaat besluit le treffen I Met ons hand in hand gewerkt om de uitbreiding der Liberale Het is méér dan hoog tijd dat we bewust zijn van onze Sociale Werken PLICHT, VERANTWOORDEIJKHElD, SOLIDARITEIT! Voor Antwerpen, Berchem en Borgerhout : o pen alle dagen van 9 tot 12 uur, en van 14 tot 17 ti. 30 Zaterdag namiddag gesloten. Voor Hoboken en Wilrijk: Kioskplaats 117, Hokoben, tel Open alle dagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 u. 30.Woens, Vrij- en Zaterdag namiddag gesloten. Voor Deurne, Wijnegern en Schilde: Turnhoutsebaan 40, Deurne, tel , open alle dagen Val! 14 tot 17 u. 30. Zaterdag gesloten. Voor Merksem en Schoten: Heirmanstraat 80, Merksem, tel Open alle dagen van 9 tot 12 uur. Voor Brasschaat en omliggende: Verhoevenlei 84, tel Open alle dagen van 9 tot 12 uur, alsook de Maandag en Donderdag van 14 tot 17 u. 30. EJegem - Hagedoornlei 3. Kalmthout - Thillostraat 42. Kapellen - Hoevenaebaan 96. Kontich - Jordaensstraat 2. Zandvliet - Bakkerstraat 26. DE LIBERALE 'VAKBONDEN GEWEST ANTWERPEN houden eraan de afdelingen uit de provincie Antwerpen eveneens te vermelden ten titel van propaganda : Aartselaar - Kapellestraat 39. Herentals - Grote Markt 26. Boom - Groenhofstraat 25. Lier - Grote Markt 22. Beersel - Hoogstraat A53. Mechelen - Befferstraat 57. Geel - Statiestraat 69. Niel - Heideplaats 14. Heist op den Berg - Borgstraat 272. Schelle - Poortstaat 7. Hemiksem - Dr De Backerstraat 42. Willebroek - Floridastraat 50. Voor alle andere gemeenten komt ons raadplegen/ I

8 6 Nogmaals de Schoolstrijd ijl U11I1II II H1II1I1I1II1II IIInlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIlIlID1I R ( Zii durven van RECHTEN spreken! "9i111I1II11I1I1I1I1I11UIHIIlUllllllnlllllllllllmIIIIIIIIIIIIIlIIlIIIlIllIllIIllIllUIIIIIIIIIIHlIlIlIllIllIllIIllIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~IIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIURlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ Wanneer wij de toestand op onderwijsgebied in ons land eens ernstig in ogenschouw nemen, dan vragen wij ons onwillekeurig af waar de klerikalen het lef vandaan halen een soort heilige oorlog (waarvan hun geschiedenis wemelt) te ontketenen, ditmaal onder het etiket «schooloorlog». Wij vinden dit dl' brutaliteit wel enigzins vér drijven! In de eerste plaats stellen wij de heren de vraag waar zij de pretentie vandaan halen inzake subsidies van vrije scholen over rechten te spreken? Zij hebben geen enkel recht! Aanhangers van een regering van «grondwetverkrachters», kennen wij onze grondwet, doch wij vonden er nimmer een artikel in dat de staat verplicht vrije onderwijsinstellingen te subsidieren.. Het is dus nog niet voldoende dat vrijzinnige mensen dienen te betalen om godsdieutigc instellingen een bestaan te verschaffen, bovendien zouden zij nog verplicht zijn een onderwijstak, gericht op het produceren van nog meer creaturen wier énig levensdoel er in bestaat te trachten andersdenkenden hun mening op te dringen, niet slechts moeten steunen (wat zij nu reeds doen) doch gelijkwaardig maken aan hun eigen onderwijsinrichtingen! Toen de katholieken, zovele jaren terug, voor het eerst aan het bewind kwamen, beloofden zij aan hun kliek het officieel onderwijs uit te roeien. Dat dit nog steeds de hedoeling is, bewees o.m. Hartnel door zijn flagrante pogingen om dit onderwijs te saboteren door handige infiltratie van fanatieke partij-militanten in de offkiële scholen. Moeten wij dit dan, niet alleen slechts laten gebeuren, maar het zelfs ook in de hand werken? Dat ware het toppunt! Het wetsvoorstel ingediend door de heer Missiaen, verdient dan in de eerste plaats ook alle sympathie. Méér nog: hèt dringt zich op, het is logisch en het is noodzakelijk, rekening houdend met het klerikaal optreden. Het officieel onderwijs is een samenstel van «pestholen en corruptieketens?goed, maar: er uit dan met de vrije leerkrachten! Er was een tijd dat zij, die in officiële scholen les gaven geëxcommuniceerd werden,. wel, dan is er geen enkele reden om ze er nu 111 te proppen, tenzij als een soort commando's... Dat is één. Punt twee nu: de afdanking der interimairs. Toen Harrno l van zijn zetel werd gelicht, was de toestand dusdanig dat 40 p.li. der tijdelijke leerkrachten in het officieel onderwijs uit vrij gediplomeerden bestond, terwijl honderden staats gediplomeerden op de straat stonden. Wel, wij noemen het al héél fair vanwcge de heer Collard, dat hij zich niet alleen bepaalde tot het wandelen zenden van tijdelijken. maar dat hij bovendien nog slechts diegenen hun opzeg lid geworden, die er niet zouden onder lijden op maatschappelijk gebied, en die om één of andere reden onbekwaam waren. (De heer Collard verklaarde dat één ervan een dief. anderen landverraders of niet-competenten zijn l) De katholieken willen twee streng gescheiden. onderwijsvormen. Inderdaad, in het vrij onderwijs zullen zeer weinige gediplomeerde leerkrachten een voet zetten, daar wordt wel voor gezorgd door de heren bisschoppen. Wel, dan vragen wij ons af waarom zij in onze scholen zouden worden toegelaten. En dan noemen wij de woorden van de minister van onderwijs dat «voorrang zal worden verleend aan de dragers van een staatsdiploma» zéér, zéér gematigd! Wij durven de maatregel, door Missiaen voorgesteld, en eertijds ook door de liberaal Mundeleers, logischer en rechtvaardiger noemen! En alsof hun poging om de officiele scholen te verklerikaliseren nog niet voldoende is, evenmin als het feit dat hun concurrerende en op zuiver winstbejag ingestelde inrichtingen, ook door andersdenkenden worden gesteund, gingen zij over enkele maanden (28 April 1954 om nauwkeuriger te zijn nog zo vér om bij monde van kardinaal Van Roev, te insinueren dat de staat eigenlijk eigenlijk-de kosten voor het bouwen der vrije scholen zou moeten dragen! Maar och, wie verwondert zich daar nog over. DE DANS DER CIJFERS Voor wie het interesseert, willen wij hier thans enkele cijfers laten volgen in verband met de toestand op onderwijsgebied, en, zo men wil, in zekere zin in aansluiting op het artikel «HarmeI ontmaskerd» dat in een vorige bijdrage verscheen, van dc hand van de heer Porna.

9 111I1I1IUl1i1lm1llll1ll1l1U1ll11l1ll1lm1ll1l1l1ll1l1l1l1l1li IIIIIHIIIIIIII 1IIIIIIIIIIIIIIIInllmllnlllllllllllHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I11111I11I11II1II1I1I1I1111l!....en van RECHTV AARD I GHEI D!} / 11IlllllllllllnllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHllUHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III/IIJ' HET SCHOLENAANTAL a) officiele '517 b) vrije c) aard der' instelling bewaarscholen lagere scholen middelbare scholen normaalscholen technische scholen Een verhouding dus die nog aardig wat te wensen overlaat! Inderdaad, in bepaalde ouderwijstakken vinden wij haast het dubbel, en bij sommigen meer dan het dubbel aan katholieke instellingen!. STICHTING VAN SCHOLEN. " Van 1945 tot 1950 richtten de linkse regeringen 64 middelbare scholen op en 17 kostscholen. Op een zelfde tijdsbestek ( ) zorgden de rechtsen voor Ii middelbare scholen en 3 kostscholen! Daarentegen werden 82 vrije technische scholen opgericht met 217 afdelingen van het katholiek onderwijs en... 2 rijkstechnische scholen met 34 afdelingen! Lezers van "VRIJ" «EIGEN uw Mutualiteit Onder Harmel's bewind stegen de weddetoelagen in het vrij onderwijs zo maar eventjes met 357 p.h., terwijl de uitgaven voor het officieel onderwijs slechts met 211 p.h. zijn toegenomen! Die weddetoelagen vermeerderden met , en de uitgaven voor het staatsonderwijs met ! In één woord:harmel plunderde de staatskas op een wijze die geen voorgaande heeft gekend! En dat gebeurde dan nog door een regering die dank zij een vuige intrige aan de macht was gekomen met een minderheid van 47 p.h.! Is het dan verwonderlijk dat Collard tijdens een interpellatie van Harmei eenvoudig verklaarde. «Ik heb hier als minister tegenover het Land en tegenover de Regering een plicht te vervullen: de begane misbruiken uitroeien waar dit nog mogelijk is, het eerlijke evenwicht herstellen. Ik zal die plicht nakomen. Daarvoor zal veel geduld en veel moed nodig zijn, maar ik heb dat geduld en die moed.». Wij juichen zijn woorden toe, en hopen dat hij het doel mag bereiken.. Evan. VOORZORG» Schuttershofstraat, 13, Antwerpen Tel

10 Toen ik over ettelijke jaren nog op de schoolbanken zat en mijn hersenen steeds maar met nieuwe stof aanvulde, terwijl de stof' van een zeker gedeelte mijner broek immer maar door in stevigheid afnam, werd mij geleerd dat er drie dimensies hestonden waarin de mens zich kon bewegen: voor- of achterwaarts, zijdelings en op- en afwaarts. Als een brave leerling, zoals ik wel eens kon zijn, nam ik dit dan ook geredelijk aan. Maar sindsdien zijn er al wat jaren verlopen en heb ik moeten vaststellen, dat er ook een vierde dimensie bestaat, namelijk: de tijd; waarin het licht, zij het dan ook maar voor een korte tijdspanne, op het heden, het tegenwoordige valt. In een oogwenk wordt echter het heden 't verleden, en dit verleden zinkt dan ook snel in de duisternis en kan niet meer terugkeren. Wij zwalpen rond tussen verleden en toekomst, een toekomst, eveneens geheel gehuld in duisternis en die niet vooruitgezien kan worden. En toch zijn wij verplicht van zowel voorwaarts als achterwaarts te blikken, wij kunnen niet leven in het voorbijsnellende heden en steeds maar ronddobberen in datgene wat zich iedere dag aan ons voordoet. Uit het verleden komen immers de ondervindingen, de waarnemingen, de lessen die ons moeten leiden, en verder, als wij niet een klein stukje weegs in de toekomst kunnen zien, zullen wij bevreesd op de rand van het licht van het heden hlijven staan, te bedeesd en te beangst om voorwaarts te schrijden. Wij moeten vooruit en achteruit kunnen zien willen wij het heste gebruik van het ogenblik maken. De stromen van hef verleden moeten ons voorwaarts drijven, de levendige verwachtingen van de toekomst moeten ons voorwaarts trekken. Bij onze geboorte werden ons twee grote vermogens medegegeven, waarvan het één achterwaarts ziet in het verleden en zijn schatten opstapelt, terwijl het andere voorwaarts streeft en de sluier oplicht welke voor de toekomst hangt. Deze twee vermogens zijn: het geheugen en de verbeelding. Zonder geheugen konden wij geen ondervinding opdoen, geen kennis verkrijgen. Wij konden ogenblikkelijke, vluchtige visies hebben van snel voorbijgaande tonelen, die een seconde, voor het gezicht zouden verrijzen en weer in de duisternis terug verdwijnen. Het leven zou een verward toneel ~ijn van veranderingen, als in een fifm; elk beeld zou op zichzelf staan en buiten alle verhand. Het zou gelijken op iemand die met ademloze spoed door een of meer vreemde landen snelt, nooit in staat is om halt te houden, te beschouwen en lering te trekken van wat hij De vierde Dimen ziel, omdat de indruk vun elk ogenblik alleen staat. Wij zouden dan doen zoals vele huidige \ erlofgungers, die el' enkel op uit zijn om zoveel mogelijk kilometers gedurende die enkele dagen af te leggen en nooit eens de tijd hebben om in bewondering te blijven staan voor een of ander. hetzij naluurgewrocht of door mensenhanden verwekte mcrkwuardighcid. En door de vcrheelding kunnen wij een blik werpen in de toekomst. Wi] kunnen dl' eindpaal zien naar welke wij streven, de rust voor welke wij arbeiden. Wij kunnen het onuczicne werkelijke'!' maken dan het geziene en din gen die niet hes taan, heter dan die welke heslaan. Wij kunnen de gebeurtenissen vooruit zien, langen tijd voor zij komen, en in een plotseling licht beelden waarnemen, die jaren nodig hebhen om zich Ie ontwikkelen en te verwczcnl ijken. Zonder verbeelding vallen de handen zwaar langs onze zijde, zijn de voeten met lood bezwaard. tast de geest in het duister, en struikelt bij elke stap. Maar als wij dl' fakkel del' verbeelding aansteken, wandelen wij met vaste tred en fonkelend oog in een toekomst, hade nd in haar licht. Geheugen ('11 verbedding zijn echter geen doel op zichzelf, het zijn middelen om ons voor waarts te helpen. Dikwijls wordt gezegd: «plaais voor dl' jongeren, de ouderen hehhen hun tij d gdlad!». Ja, heste lezer. hierin schuilt veel waarheid. maar het is eveneens een feit, dat zonder geheugen, zonder ervaring het heden ook niet kan bestaan, want het heden sluit de toekomst in en een heden zonder vooruitzichten is geheel doelloos. Ouderen en jongeren moeten samenwerken omdat de eersten de ervaring en de tweede de zin del' verbedding in grotere mate hezitten. Ouderen, die in hun geheugen geen prikkel tot handelen, geen waarschuwing of les \001' het tegenwoordige vinden maar het heschouwen als een vertrek vol bleke dromen, spookachtige vormen, waar zij lusteloze uren van droefheid en herouw doorbrengen en waar uit zij krachteloos, vermoeid en onbekwaam lol handelen te voorschijn komen, zijn weliswaar niet de gedroomde medewerkers voor de jeugd... Immers, zulke mensen leven in hel verleden, niet in het heden of de toekomst. Zij leven daarin niet om een of andere les te 1

11 ls1e DE TIJD Ieren maar om zichzelf nog eens te vcrgasten op d~ inademing van de vervluchtigde g~'lln'n, die als narcotische kruiden de vermogens vcrdoven en bedwelmen en ze ongeschikt maken voor de levensarbeid. :\IPn moe! verbeelding hchhcn, maar deze mush niet. onucbrcidcld h zijn en moet toch op e r- varing berusten. Zulke verheelding is dl' groot" si<' v~~n alk vermogens, de scheppende kracht. de macht van de visie; waardoor dl' dinecu eerst gezien en dan werkelijk W'llwakt worden. Zij zag de grootste houwwerken der. wereld eci" non ecu steen uit de groeve was gehouwen. :\Jaar o~k hie-r mag dl' ondervinding niet uithlij ven, zoals duiddijk uit hel volgende voorbeeld zal hl ijk cu. Wanneer dl' Spanjam-den in 1;")21 Mexico OYl'rWOIl!H'1lhadden, waren zij verwondcrd hier zulke reusachtige tempels t(' vinden. Deze werden echter lot op de grond afgehroken, alleen dl' onderhouw hlcof heslaan en hierop werden dan ni eu we hou we-n opgct rokken, meesterwerken voor die lijd, waarhij dl' verbeelding vrij spel had gevierd. Zij moesten echte!' weldra ondervinden dat hierhij de erva ring der Azteken, de inheemse hcvolk ing, ontbroken had, want bij de eerste aardschommelingen iets wat daar meel' voorkomt. storten al d('~(' gebouwen in puin, Lot daar waar dl' overgebleven, oude grondvesten gl'hle\"l'l1 waren. De Aztckun hadden namelijk de ge\nlonll' hun grote steenblokken zo te houwen, dat zij in elkaar schoven en pasten. Hierhij werd aan weinig of geen metselwerk gedaan, de cn o steen paste in de voegen van do vorige' r-n dil waarborgde de stevigheid. De verheelding heeft ook muziek gehoord. dil' de vaardigheid van de toonkunstenaar tevergeefs getracht heeft weer te geven, en schoonheidsvormen gezien, waarvan de grootste kunstwerken slechts de schaduw zijn. Haar visies hebben de wetenschap tpt haar grootste ontdekkingen gebracht, daar zij met reuzenstappen de langzame gang van de rede voorging. Zij heeft de veldslag beraamd en de overwinning VOor de grote veldheer verzekerd. alvorens nog de eerste slag gevallen was. Zij heeft elke stap voorwaarts, die het menselijk geslacht ooit gedaan heeft, vooruit gezien en in levende kleuren het beeld voor de,ogen va n de ziener geschilderd, die, na het gezien te hel>" hen, de mensen aanzette om het tot werkelijkheid te maken. Zij heeft voor de dageraad van ons geslacht daar gestaan, 'ons toewenkende 0111 voorwaarts Ie gaan, gelijk een grote tovenaar, de lucht vcrvullend met gezichten en l'gluidcn die droombeelden schenen, maar niet lcmin dl' gc('st der mensen tot denken en zijn handen tot werken aanspoorden. En wanner wij zo uit de schat der hermneringen de wijsheid van hl'! vcrleden ophalen, dringt dl' verheelding ons altijd voorwaarts: zij is de prikkel dil' he\"l'l'!t; nie-t zitten, niet slaan, maar gaan! HeL geheugen werkt met min of meer gemak en hangt nutuurlijk af van dl' individuele hegaafdheid als grondslag, maar ook van zekere physiologischo ('11 psychologische' voor waarden. Het psychologische en hel pliysiologische zijn innig met dkaar vcrhonden. De gl'estesgedragingcll, zowel als die van ons lichaam zijn onafscheidbaar met elkaar verbonde-n. Dl' geestl'sgedragingen, zowel als die van ons lichaam zijn onafscheidelijk gedurende ons leven. liet zel1uwstelsel en de hersenen, lu-cl in het bijzonder, liggen ten grondslag hieraan. Elke ontsteltenis van het gestel benadeelt de werking der hersenen en bijgevolg ook het gl'heugen. Een goede algemene gezondheidstoestand, een ongcrr-md«ademhaling, een regelmatige bloedsomloop, welgestelde organen, hcvor dcrcn inll'gen<!('l'i het geheugen en heel in 't hijzonder het vastleggen in de bepaalde hcrscnccntruvan dl' helevingen en de beelden, dl' klanken en dl' g('l!l'en, de smaken en de gl'voelens, die onze zintuigen hebben heinvloed. (;ol'd bewaarde heelden kunnen zich inderdaad terug voor ons oog afrollen, juist als een film e n ons hl'! gejll'urci1 met nog meel' genoegen en intense!' doen beleven als dit vroeger op het ogl'nblik zelvl' het g('\"al was. Daarentegen zullen vermoeidheid, zenuw" nchtighcid, ziekte, hckommernissen, het lijden onder alle vormen, ondervoeding, bedorven lucht, te hogl' of te lage temperatuur, de werking van het geheugen belemmeren. Het moment, het uur van dl' dag schijnt ook wel wat invloed te hebben en zo zal de ene persoon heel wat gemakkelijker zijn herinneringen 's morgens kunnen opwekken, nieuwe studies maken en zo meer, terwijl dit bij de anrlerc in de avonduren zal voorkomen. Maal' hij allen is hel hr'gin van de namiddag steeds minder gepast en dit is toe te schrijven aan het feit dat de beweeglijke. witte bloedcellen zich na het eten naar de darmen begeven om hier dl' vl'l- en eiwitstoff'en op te nemen en hen IIHar hun bestemming te brengen. Daardoor gevoelen wij ons ook wnt slaperig op dat ogenhlik. A. Van den Crustee.

12 10 Parochiale ontboezemingen Wij lazen... een Parochiekrantje De herder spreekt ZIJn kudde toe... Een flink wapen in handen van fanatieke en weinig-scrupuleuze pastoorkens is ongetwijfeld hun parochieblaadje dat zij - onder het mom van een soort «kalender van het godsdienstig leven», waarin de gelovige de regeling der erediensten, enz. kan terugvinden - bij veel mensen weten binnen te krijgen. De meesten dier parochiekrantjes zijn niet meer dan een politiek wapen. Wij denken aan die bepaalde artikels, waarin van de «officiële pestholen en corruptiekoten» werd gewaagd, in verband met de schoolstrijd, en aan die «onwaardige ouders die hun kinderen naar officile scholen durven sturen»... Eén ding is er nochtans dat er over 't algemeen hapert aan die parochiale hlaadjcs, en dat is hun doeltreffendheid als politiek wapen problematisch maakt; namelijk de capaciteiten (vergeef ons het cuf'orisme) der opstellersf sic), wier bekrompen fanatisme maar al te dikwijls hun gebrek aan bekwaamheid moet verhelen. FOEI! Zo treffen wij bijvoorbeeld in hel Borgerhoutse parochieblaadje herhaaldelijk indrukwekkende artikelen aan van de hand van een zeker «Sinjoorkc». Nu zijn er twee mogelijkheden: ofwel gaat achter die fijnzinnige schuilnaam werkelijk een sinjoorke schuil, en aan de hand van wat hij schrijft valt het niet moeilijk zich hem voor te stellen met een net slabbetje om; ofwel is het de pastoor zelf, die om begrijpelijke redenen dit liefst niet aan de grote klok gehangen ziet. In het laatste geval, vrezen wij dat de hrave herder, die toch zo'n vergeefse moeite doet om een geslaagde na-aping van Guarcschi's Don Camillo te creëren, «de mol» in zijn brein heeft... Maar kom, ter zake! Eén ding vinden wij bij uitstek lofwaardig in Sinjoork c's geschrijf: zijn overklaarbare openhartigheid, die vooral tot uiting kwam in een «vlammend» artikel, getiteld «Stedenschoon». Welk vindi ngrijk hersenkronkeltje sinjoorkc-pastoor (?) er toe bracht zijn onderwerp (film-adverlenties)in verband te brengen met de titel, die op zichzelf een studie waard is, waarin wij ons echter niet gaan verdiepen. Hij schrijft letterlijk het volgende: «Het loopt met de huidige [ilm pnbliciteit werkelijk de spuigaten uit. zowel voor wat bptreft vele lanceerbladen als (ie qrot«qeoelplok- katen. (Tussen haakjes: laat u geen appelen voor citroenen verkopen. Want. vele filmplakkaten liegen en overdrijven. Het gebeurt herhaaldelijkdat el' van de gewaagde toneeltjes en toiletten en houdingen in de film zelf absoluut niets te vinden is.») Foei, sinjoorke, seffens gaan uw parochianen nog denken zijt...? dat gij zo ondeugend L geweest, Maar toch vinden wij het schoon, hoor sinjoorkc, dat gij - uw brave pappenheimers kennend waarschijnlijk - hun de goeie raad geeft zich «geen appelen voor citroenen te laten verkopen»! Al is men dan zelf beetgenomen, dat is nog geen reden om ook anderen... IIt, Sinjoorkc? ONBESCHAAMDE VREKKEN! Dat de brave parochie van Borgerhout janhagel, vrekken en schaamtelozen bevat zie dat zouden wij nooit hebben durven beweren! Te zeggen dat wij er een flauw vermoeden van hadden, tot daartoe, maar dat zo maar vlakaf zeggen, dat vonden wij te kras. Nu, sinjoorke deed het wél. Hij deed het, geven wij toe, in zeer bij gekozen bewoordingen, die geenszins het parochiaal blad ontsierden. Want... sinjoorke heeft zich kwaad gemaakt Bedenkend dat zijn dierbare parochianen het aandurven geldschalen, offerblokken, «stoeltjeszetster», bijzondere schooibakjes en alle andere geldinzamelingsvoorwerpen te vullen met geldstukken beneden de waarde van 1 frank (<<hollekensgeld» noemt sinjoorke dit), dat heeft hem in het... hart getroffen. De «portaalbewoners», die zo'n geringe bijdrage tot de parochiale bloei durven storten, noemt sinjoorke kordaat «janhagel», dat de kerkschalen durft «bezoedelen» zonder rood te worden tot onder hun oksels»... Dergelijke handelwijze is in een woord: <<onbeschaamd, getuigend van een tekort aan zelfrespect of van gierigheid!» Kranig besluit Sinjoorke: «Het moet er mee uit zijn!» Wel, ALS sinjoorke gelijk is aan de pastoor van de O. L. V. ter Sneeuw parochie, dan moeten wij bekennen - ere wie ere toekomt -- dat hij aithans in één aspect de Don Carnil- Jo-figuur respecteert, namelijk als prototype, of liever als symbool van de kerk in zijn land..., EV(lTl.

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. meer. is niet

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. meer. is niet FRANS is niet Maandelijkse Uitgave van de Federatie der liberale Arrondissement Antwerpen Jeugd Tiende Jaargang Nummer 7 COOOÉ meer Stichter- leider van de Jeugdgroep «De Leeuwkens» Voorzitter van het

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden N r 3. 20 Maart 1937. BELGISCHE KBEWEGING USSION ISYNDÏCdU. ibclcjqut 3YNDIKAUEJ KOMWISSItl WON BtL<l OFFICIEEL ORGAAN DER SYNDIKALE KOMMISSIE WÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊËÊmÊmÊÊimmm BEHEER EN REDAKTIE

Nadere informatie

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER SPIRITUALISTISCHE PHILOSOPHIE HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER DE ONSTERFELIJKHEID DER ZIEL, DEN AARD DER GEESTEN EN HUNNE GEMEENSCHAP MET DEN MENSCH, DE ZEDEKUNDIGE

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

XXXI V Jaargang, Deel 1, N r 2 Februari 1959

XXXI V Jaargang, Deel 1, N r 2 Februari 1959 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXI V Jaargang, Deel, N r 2 Februari 959 Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

De weg naar slavernij

De weg naar slavernij 1 Prof. Dr. H.A. Hayek De weg naar slavernij Ω Omega Boek / Amsterdam 2 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Hayek, F. A. De weg naar slavernij / F.A. Hayek ; [vert. uit het Engels door H. L.

Nadere informatie

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking

Nadere informatie

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437 POLITIEK EN CULTUUR OKTOBER 1966 Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425 Image of politiek? M. Bakker 437 Het Volksfront in de strijd tegen het fascisme M. Meijer 444 Vervreemding,

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook

(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. Wat de LIBERALEN beloven, doen ze ook ANTWERPSE UTGAVE 3e Jaargang, Nr 2 Juni 1958 Abonnementen : 1 jaar : 50 fr. 6 maanden: 30 fr. Hoofdredactie : Dr. K. Poma Pri js per exemplaar: 5 Fr. Liberaal Maandblad De Liberale Partij houdt van Daden!

Nadere informatie

Wat te doen? Vladimir Iljitsj Lenin

Wat te doen? Vladimir Iljitsj Lenin Wat te doen? Vladimir Iljitsj Lenin Lenin s werk Wat te doen? werd geschreven einde 1901, begin 1902. In Waar te beginnen?, gepubliceerd in Iskra, No. 4 (May 1901), zei Lenin dat zijn artikel bedoeld was

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

MENS en. G. de PURUCKER. Pasadena, Den Haag, München THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

MENS en. G. de PURUCKER. Pasadena, Den Haag, München THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS MENS en MENS en G. de PURUCKER THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS Pasadena, Den Haag, München Oorspronkelijke titel: Man in Evolution Second and revised edition Geredigeerd door Grace F. Knoche G. de Purucker

Nadere informatie

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl encheiridion epictetus Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Incognito. Ervaringen die de identificatie tarten

Incognito. Ervaringen die de identificatie tarten Incognito Ervaringen die de identificatie tarten Originele uitgave In incognito, Esperienze che sfidano l identificazione, Cuneo, Italië, september 2003 Deze uitgave is een Nederlands-Belgische samenwerking.

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

het nieuwe fascisme: regeren bij algemeen akkoord

het nieuwe fascisme: regeren bij algemeen akkoord het nieuwe fascisme: regeren bij algemeen akkoord Na de roes van de verzorgingstaat de kater van het fascisme? Het nieuwe fascisme regeren bij algemeen akkoord AYN RAND het nieuwe fascisme: regeren bij

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo Brieven Aan Mijn Vrienden Silo Brief 1. Beste vrienden, Sedert enige tijd ontvang ik uit diverse landen brieven waarin mij wordt gevraagd om bepaalde thema's die ik in mijn boeken behandel, nader toe te

Nadere informatie

THEORIE EN PRACTI]K VAN HET SOCIAL CASEWORK

THEORIE EN PRACTI]K VAN HET SOCIAL CASEWORK GORDON HAMILTON THEORIE EN PRACTI]K VAN HET SOCIAL CASEWORK Nederlandse vertaling 'Van Rob Limburg, onder toezicht van N. Ongerboer, leidster Voortgezette Opleidingen 'Van Maatschappelijke Werkers, UITGEyERIJ

Nadere informatie

parlementaire oppositie

parlementaire oppositie W. J. VEENSTRA Over de strategie van de parlementaire oppositie Op 28 april 1971 troffen de kiezers van dit land 's morgens bij het ontbijt een kaartje aan met een foto van het alternatieve kabinet van

Nadere informatie

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS Aantekeningen van de lezingen van Davide Prosperi en Julián Carrón bij de Opening van het jaar van de volwassenen en de studenten van CL Fiera Rho-Pero, 25 september

Nadere informatie

oktober 1961 olitiek en.cultuur

oktober 1961 olitiek en.cultuur oktober 1961 olitiek en.cultuur OKTOBER 1961 Alles voor de vrede Automatisering en automatie Agrarische vraagstukken Documenten over de Duitse kwestie Suriname- honderd jaar geleden De Franse vrienden

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Het hongerjaar 1566. Erich Kuttner. In het Nederlands bewerkt door Johan Winkler

Het hongerjaar 1566. Erich Kuttner. In het Nederlands bewerkt door Johan Winkler Het hongerjaar 1566 Erich Kuttner In het Nederlands bewerkt door Johan Winkler bron. Amsterdamsche Boek- en Courant maatschappij, Amsterdam 1949 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kutt001hong01_01/colofon.htm

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie