Kerntakenbegroting. Met kracht op koers. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerntakenbegroting. Met kracht op koers. oktober 2014"

Transcriptie

1 2015 Kerntakenbegroting Met kracht op koers oktober 2014

2

3 Kerntakenbegroting 2015 Met kracht op koers oktober 2014

4 Colofon Datum provincie Overijssel, oktober 2014 Coördinatie en productie eenheid Bedrijfsvoering, team Financiën Traffic Team Communicatie Vormgeving Meindertsma creative company, Zwolle Digitaal drukwerk Molenberg Media B.V., Zwolle Vragen Rinie Scheutjens Telefoon Hergen Vorenkamp Telefoon Redactieadres Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Gefocust voltooien en vooruit kijken Opgaven en ontwikkelingen Financiële samenvatting van de Kerntakenbegroting Opbouw en leeswijzer 9 2 Kerntaakplannen Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Milieu en Energie Inrichting landelijk gebied Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Regionale Economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit Openbaar Bestuur Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Gebiedsontwikkelingen Terugblik vervallen investeringsprestaties Paragrafen Provinciale heffingen Weerstandsvermogen Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Financiële Begroting Uitgangspunten baten & lasten en financiële positie Actualisering budgettair perspectief Meerjarig overzicht van baten & lasten Toelichting op het overzicht van baten en lasten Meerjarige uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichting Personeelsgebonden lasten Provinciale organisatie Provinciale Staten Dagelijks bestuur Ambtelijke organisatie Woordenlijst 414 Bijlagen 420 Bijlage 1 Incidentele lasten en baten 422 Bijlage 2 Doelenboom 2014 vs Bijlage 3 Dynamische Beleidsagenda (DBA) 448 Bijlage 4 Totaal KvO + DIA + IIO 452 Bijlage 5 Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

6 1 4 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Gefocust voltooien en vooruit kijken Deze Kerntakenbegroting beschrijft hoe wij voor 2015 de realisatie van het Hoofdlijnenakkoord en investeringsprogramma Kracht van Overijssel vormgeven is een verkiezingsjaar. In deze begroting staan daarom geen voorstellen voor nieuwe activiteiten. Wij ronden het lopende programma Kracht van Overijssel af en sturen bij waar de omstandigheden ons daartoe dwingen. Het nieuwe college zal zijn eigen lijnen uit kunnen zetten. Bij wijze van overdracht blikken wij wel vooruit op de toekomstige opgaven voor de provincie onder de noemers Openbaar bestuur, Fysieke omgeving en Economisch domein. We voltooien in 2015 een belangrijk deel van de investeringsopgaven. Een aantal investeringsopgaven loopt nog door tot in de volgende collegeperiode. Naast aandacht voor realisatie van de investeringsopgaven voeren we vanzelfsprekend onze reguliere taken uit. Wij duiden hieronder de mijlpalen in globale termen. Voor de concrete omschrijving van de ontwikkelingen en bestuurlijke mijlpalen binnen de individuele kerntaken verwijzen we naar de kerntaakopgaven zoals die in hoofdstuk 2 zijn opgenomen. Een aantal belangrijke mijlpalen is: Alle opgaven voor de kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling, het wonen en het waterbeheer zijn door ons in de realisatiefase gebracht. De werkprogramma s met de drie netwerksteden zijn in uitvoering. De gebiedsgerichte projecten zijn in de realisatiefase, daarvoor zijn we nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en is cofinanciering tot stand gekomen. De overprogrammering in de programma s voor wonen, bedrijfslocaties en detailhandel hebben wij in beeld gebracht en voor de regio s geagendeerd. In deze bestuursperiode zijn veel infrastructurele programma s en projecten voorbereid en tot de uitvoeringsfase gebracht. Provincie en RIjk investeren tussen 2010 en 2020, met een uitloop tot 2028, vele honderden miljoenen in de infrastructuur en kunstwerken van Overijssel (MIRT), zoals opwaardering van de A1, N35, N340, N18, N34, N348 en N307. Alle voornemens over asbest, leefmilieu, verkeersgeluid zijn tot realisatie gebracht. De herijking van het programma Nieuwe Energie heeft de instemming van uw Staten gekregen. In afstemming met de partners Samen werkt beter komt de verdere inrichting van het landelijke gebied tot stand. De door het Rijk aan provincies overgedragen verantwoordelijkheid voor de natuuropgave realiseren wij in de gebiedsprocessen in overleg met onze partners; na de verkenning in 2014 starten wij in 2015 de planuitwerkingen en de uitvoering van een deel van de maatregelen. Voor de regionale economie hebben we nieuwe instrumenten (leningen, deelnemingen) gemaakt en zijn er nu loketten ter bevordering van innovatie in relevante topsectoren. Breedband ICT-infrastructuur en de aanpak van leegstand van kantoren worden in 2015 operationeel. We hebben pilots gestart voor de problematiek van leegstand detailhandel. Om het verwachte tekort aan technici op te vangen hebben we in het verlengde van het nationale Techniekpact geïnvesteerd in de human capital agenda. Voor cultuur hebben we een meerjarig uitvoeringsprogramma in gang gezet. We stimuleren het ondernemerschap door prioriteit te geven aan projecten waar ondernemers meer cofinanciering inbrengen, zoals bij grote restauraties en Rijksmonumenten. Wij hebben de kwaliteit van het openbaar bestuur en de democratie in Overijssel en nieuwe vormen van burgerparticipatie bevorderd. Voor de sociale infrastructuur heeft de afbouw en overdracht van activiteiten naar gemeenten en maatschappelijke organisaties plaatsgevonden. De jeugdzorg dragen wij over aan het Rijk dat besloten heeft deze taak te decentraliseren naar de gemeenten. Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

8 1.2 Opgaven en ontwikkelingen Opgaven op hoofdlijnen Het perspectief van onze provincie ligt de komende jaren in kwalitatieve groei. Dit houdt in het in samenhang verbeteren van de kwaliteit op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, natuur en recreëren en daarmee het creëren van een goed leef- en vestigingsklimaat. We zijn ons bewust van het verschil in ontwikkeling tussen en binnen regio s in Overijssel, op zowel demografisch als economisch vlak. Openbaar bestuur Wij zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat gemeenten, waterschappen en provincie hun taken vervullen. De moderne netwerksamenleving stelt andere en hogere eisen aan de overheid. Omgekeerd leggen overheden meer verantwoordelijkheden neer in de samenleving. De democratie verandert van louter representatieve naar participatieve democratie. Daarnaast gaat het om het verder versterken van het proces naar ontwikkelingsplanologie en kansenplanologie. Dat is het inspelen op de vraag van de eindgebruikers en ruimte geven voor initiatieven van burgers in plaats van (grootschalig) aanbod gestuurd werken. Dit vraagt immers meer dan in het verleden om een samenhangende ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling. Deze moet samen met gebiedspartners tot uitvoering komen. Dat kan door onze voorkantsturing te evolueren naar voorkantsamenwerking, waarbij we in de vroegste planfase overleggen met initiatiefnemers en de betrokkenheid van belanghebbenden bevorderen. De initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan publieke belangen, maatschappelijke opgaven en ruimtelijke kwaliteit en waarvoor draagvlak is ontstaan, bieden we daarmee kansen door bestuurlijke afwegingsruimte te benutten. Daarvoor moeten we kijken naar de provinciale regelingen, interne procedures en de verhouding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Onze primaire neiging tot samenwerking te voorkomen of ongedaan te maken. Wij spelen actief in op ontwikkelingen die bepalend zijn voor de positie van de provincie en de wijze waarop wij onze opgaven kunnen verwezenlijken. Dit betreft de op handen zijnde Omgevingswet en de Structuurvisie voor de ondergrond (STRONG), de werkwijze bij het MIRT, grensoverschrijdende samenwerking en de agendavorming van Europees Parlement en Commissie. Fysieke omgeving De provincie ziet er op toe dat ontwikkelingen in stad of landelijk gebied de kwaliteit van natuurlijk kapitaal respecteren. Dat betekent schoon en voldoende water, goede drinkwaterkwaliteit, droge voeten (Deltaprogramma), een veilige ruimtelijke omgeving, biodiversiteit (Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000) en schone lucht. De Europese regelgeving heeft flinke invloed op ons natuur en milieubeleid. Wij zorgen voor bereikbaarheid met onze provinciale infrastructuur. Voor onze steden en dorpen gaat het nu om kwalitatieve groei, doorontwikkeling en benutting van het bestaande gebied, dat anders in verval raakt. Dat betekent dat we de focus meer leggen op de ontwikkeling van het bestaande stedelijke gebied en dat de programmering van wonen, werken, detailhandel en / of voorzieningen zonodig wordt herzien. De kwalitatieve gebruikersvraag blijft hierbij uitgangspunt. Voor het landelijke gebied liggen de opgaven in een samenhangende aanpak van natuur, water en economie. In het akkoord Samen Werkt Beter (mei 2023) en de bijbehorende uitvoeringsagenda (december 2013) hebben wij met onze partners afspraken gemaakt over een voortvarende aanpak. In samenhang met het programmeringsvraagstuk voor het stedelijke gebied heeft ook het aanbod 6 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

9 Hoofdstuk 1 Inleiding aan vrijkomende agrarische bebouwing onze aandacht. Ten slotte, werken wij in verbinding met kennisinstellingen, de sector en andere partijen aan nieuw beleid dat leidt tot toenemende concurrentiekracht van de agrarische sector onder maatschappelijk aanvaarde voorwaarden. Economisch domein De economie in Overijssel lijkt voorzichtig op te veren. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn nog niet in balans en de omstandigheden veranderen steeds. Waar mogelijk faciliteren wij de economische opleving op regionale schaal en helpen wij de balans van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zich te herstellen. Daarnaast zien wij twee uidagingen voor de regionale economie: Het vergroten van het bruto regionaal product en de werkgelegenheid door innovatie en structuurversterking. Een extra inspanning om de doelstelling van 20% hernieuwbare energie in 2020 alsnog naderbij te brengen; niet alleen door overheden, maar ook door private initiatieven. De prognose is nu dat we met de voorgenomen maatregelen in de herijking van het programma Nieuwe Energie uitkomen op ca. 12,5%. Voor de periode na 2015 zullen wij beleidsvarianten ontwikkelen voor de resterende opgaven tot Organisatie Externe ontwikkelingen, zoals de taakverschuivingen tussen overheden en de andere houding die van de overheid gevraagd wordt, zijn van invloed op het realiseren van de provinciale opgaven. In antwoord daarop werken we aan toename van de wendbaarheid en versterking van de kwaliteit en slagvaardigheid van de organisatie. Ook verbeteren wij onze digitale benadering van en dienstverlening aan de burger. De nodige maatregelen zijn genomen in het kader van de reorganisatie en er is blijvende daadkracht nodig om de opgaven succesvol te realiseren. In lijn met het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel is uitgangspunt om onverminderd te focussen op de kerntaken en de realisatie van de daarbinnen geformuleerde opgaven. De personele formatie is aangepast aan de doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord. De boventalligen werken vanuit aan het vinden van nieuwe banen (zowel intern als extern). Er is een voorziening voor WW-aanspraken opgenomen in de begroting. Op de langere termijn wordt een toekomstrobuuste organisatie bereikt door de koppeling van de juiste mensen aan de te realiseren opgaven. Daartoe is ervoor gekozen een hoger deel van de personele inzet een flexibel karakter te geven: het streven is dat per % van de loonsom flexibel inzetbaar is. Deze grotere flexibele ruimte wordt onder meer benut voor een traineeprogramma. Daarnaast moet een quotum van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (conform de Participatiewet en het quotum zoals in IPO-verband is overeengekomen) uitgedrukt in een aandeel van de formatie worden gerealiseerd. Voor 2015 en 2016 is dit taakstellend opgelegd aan de organisatie. In 2023 gaat dit uiteindelijk om circa 25 fte. Daarmee is het een dermate bepalend deel van de formatie. Onderzocht wordt hoe dit op de meest maatschappelijk passende en doelmatige wijze ingevuld kan worden en welke formatieve, personele en financiële gevolgen hieraan verbonden zijn. Los van de taakstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord zijn ook de decentralisaties op Rijksniveau van invloed op de ontwikkeling van de organisatie: De decentralisatie van de jeugdzorg is al meegenomen in voornoemde reorganisatie. De verdere ontwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdiensten in Overijssel echter nog niet, het lopende onderzoek hiernaar wordt betrokken in de monitor Overijssel 2014-II. In verband met het opheffen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) nemen de twaalf provincies de zeggenschap en bijbehorende capaciteit van 400 fte over. De daarbij behorende middelen ( 41 miljoen) worden in het Provinciefonds gestort. Het kabinet maakt een einde aan de Wgr+ regio s. De belangrijkste taak - verkeer en vervoer - gaat naar de provincie. Dit past bij onze taken op ruimtelijk-economisch gebied. De financiële (en Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

10 personele) consequenties zijn nog niet in de kerntakenbegroting verdisconteerd, omdat de Eerste Kamer nog moet beslissen over dit wetsvoorstel. De invulling van onze rol in Europa vraagt om een goede ambtelijke en bestuurlijke borging, zowel in IPO-verband als binnen Overijssel. 1.3 Financiële samenvatting van de Kerntakenbegroting 2015 Wij presenteren u een sluitende begroting conform de eisen die het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan ons stellen. De Kerntakenbegroting 2015 is structureel in evenwicht. In onderstaand overzicht is de relatie gelegd tussen de bestedingen per kerntaak en de wijze waarop de bestedingen worden bekostigd. Daarbij is per reserve inzichtelijk gemaakt welke bedragen per saldo worden onttrokken aan de reserves en welke bijdrage uit de algemene middelen komt. De bestedingen worden bekostigd uit: Bestedingen Bijdragen Overige Bijdrage uit Algemene Kerntaak 2015 overheden Leges baten reserves middelen 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 2. Milieu en energie Inrichting landelijk gebied Regionale bereikbaarheid en regionaal OV Regionale Economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit Openbaar Bestuur Niet-kerntaak en overig Gebiedsontwikkelingen Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen Totaal Waarvan: Provinciefonds Opcenten Mororrijtuigenbelasting Geldleningen en uitzettingen, bespaarde rente Algemene baten en lasten Totaal algemene middelen Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

11 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.4 Opbouw en leeswijzer Enkele doelenbomen zijn gewijzigd ten opzichte van de Kerntakenbegroting Deze doelenbomen zijn in lijn gebracht met besluitvorming door uw Staten en de actuele stand van realisatie Hoofdlijnenakkoord. De exacte wijzigingen zijn inzichtelijk gemaakt in bijlage 2. De wijzigingen in de doelenbomen kunnen ertoe leiden dat de nummering van de prestaties niet meer opvolgend is. De indeling van de Kerntakenbegroting 2015 is als volgt: Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten Hoofdstuk 3 Paragrafen Hoofdstuk 4 Financiële begroting Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie Hoofdstuk 6 Woordenlijst Bijlage 1 Incidentele lasten en baten Bijlage 2 Doelenbomen 2014 vs 2015 Bijlage 3 Dynamische Beleidsagenda (DBA) Bijlage 4 Totaal KvO + DIA + IIO Bijlage 5 Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

12 2 10 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

13 Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten 2. Kerntaakteksten Kerntakenbegroting De Kerntakenbegroting 2015 is conform de Kerntakenbegroting van vorig jaar opgebouwd vanuit de kerntaken. De indeling in kerntaken vloeit voort uit het door uw Staten vastgestelde IPO - Profiel provincies: 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer. 2. Milieu en Energie. 3. Inrichting landelijk gebied. 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV. 5. Regionale Economie. 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg. 7. Kwaliteit Openbaar Bestuur. 8. Sociale Infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken. 9. Gebiedsontwikkelingen. De prestaties die zijn voortgekomen uit de investeringsagenda, noemen wij investeringsprestaties. Omdat tijdens de coalitieperiode de focus ligt op de uitvoering van deze investeringsimpuls, wordt over deze prestaties uitgebreider gerapporteerd. De volgende onderdelen zullen per investeringsprestatie worden toegelicht: Projectresultaat. Realisatie coalitieperiode. Gerealiseerd projectresultaat Prestaties Mijlpalen Op deze manier wordt het beoogde eindresultaat van het project of programma geschetst, maar wordt ook inzichtelijk gemaakt welke resultaten er in het begrotingsjaar worden nagestreefd. Daarnaast wordt per investeringsprestatie aangegeven welke PS mijlpalen er voor 2015 worden voorzien. In deze begroting wordt tevens per investeringsprestatie teruggekeken op het gerealiseerd projectresultaat voor de periode Dezelfde terugblik voor alle per 2015 vervallen prestaties is aan het eind van dit hoofdstuk te vinden. In tegenstelling tot investeringsprestaties, zullen reguliere prestaties enkel in algemene zin kort worden toegelicht. Wat willen we bereiken? Bij de invulling van de Kerntakenbegroting staan de bekende 3 W vragen centraal ( wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat dat kosten? ). De eerste twee vragen worden geconcretiseerd aan de hand van de doelenboom. Maatschappelijke ambities kennen hun vertrekpunt in het Hoofdlijnenakkoord en zijn van daaruit verder geconcretiseerd naar beleidsdoelen en prestaties. Vervolgens is vanuit deze ambities de vertaling gemaakt naar voor de provincie beïnvloedbare beleidsdoelen en zijn er concrete prestatieafspraken aan verbonden. Als gevolg van de concrete invulling van kerntaken d.m.v. investeringsbesluiten en enkele afgeronde / vervallen prestaties, zijn enkele doelenbomen gewijzigd ten opzichte van de Kerntakenbegroting Daarom hebben wij in bijlage 2 een conversietabel opgenomen waarin de verschillen tussen de doelenbomen van de Kerntakenbegroting 2014 en de Kerntakenbegroting 2015 worden gepresenteerd. Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

14 Wat gaan we daarvoor doen? Per beleidsdoel worden concrete prestaties benoemd. Bij het formuleren van de prestaties zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Elke prestatie komt maar één keer voor in het kerntakenplan en wordt geplaatst onder één beleidsdoel. Wanneer prestaties bijdragen aan meerdere beleidsdoelen is de volgende lijn gehanteerd: - De prestatie wordt opgenomen onder het beleidsdoel waaraan het betreffende budget is gekoppeld. In de tekst van de andere kerntaken kan een relatie worden gelegd naar deze prestatie. - Prestaties met betrekking tot opgaven voor gebiedsontwikkeling worden inhoudelijk verantwoord bij kerntaak 9, maar bij beleidsdoelen van andere kerntaken zijn verwijzingen opgenomen indien de prestatie hier een bijdrage levert. In de beschrijving van investeringsprestaties wordt ingegaan op het einddoel van het totale project, het einddoel voor deze Collegeperiode, het gerealiseerde projectresultaat , de te bereiken resultaten in 2015 en de mijlpalen. Daarmee wordt de rol van Provinciale Staten in grote majeure projecten benoemd. Voortvloeiende uit het eerste uitgangspunt wordt een investeringsprestatie integraal in de begroting opgenomen, waarbij de resultaten en doelen de basis vormen. De dekkingsbron is van ondergeschikt belang. Concreet betekent dit, dat aanpalende budgetten (zoals regulier geld of financiering uit doeluitkeringen) ook bij deze prestatie worden gepresenteerd. Wat mag het kosten? De opzet van de financiële paragraaf is als volgt: Een meerjarenbegroting van het saldo van de lasten en baten op het niveau van de beleidsdoelen (Rekening 2013, Begroting 2014, Begroting 2015, Begroting 2016 ev.). Voor het jaar 2015, het begrotingsjaar, worden naast het saldo ook de lasten en baten weergegeven. Een tabel met daarin de onttrekking, storting en saldo per reserve, voorziening en doeluitkering van de kerntaak. Een financiële toelichting van het saldo (lasten en baten) per investeringsprestatie. Het betreft hier de totale budgetten die hiervoor beschikbaar zijn. In een aparte kolom wordt de relatie met de reserve uitvoering Kracht van Overijssel aangegeven. De reguliere prestaties worden getotaliseerd opgenomen, zodat het totale saldo van het beleidsdoel wordt toegelicht. Totale begroting Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 4% Milieu en Energie - 1% Inrichting landelijk gebied - 19% Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer - 21% Regionale Economie - 8% Culturele infrastructuur en monumentenzorg - 4% Kwaliteit Openbaar Bestuur - 1% Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken - 23% Gebiedsontwikkelingen - 19% 12 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

15 Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Inleiding: wat willen we bereiken? In 2015 ligt de nadruk op het realiseren en afronden van resterende (deel)prestaties uit het coalitieakkoord. Daarnaast maken de komende jaren maatschappelijke ontwikkelingen en trends in het ruimtelijk domein bijstelling van het provinciale beleid noodzakelijk. Dit krijgt vooral beslag in de Revisie van de Omgevingsvisie: de Omgevingsvisie 2.0. Meer dan nu al het geval is, komt daarbij het accent te liggen op initiatieven van buiten en minder nadruk op plannen en programma s die overheidsgestuurd zijn. Voor ons ligt de uitdaging om voortdurend keuzes te maken: waar kunnen wij toegevoegde waarde leveren aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven. Dit vraagt van ons om slimme samenwerking met allerlei partijen: niet alleen binnen de eigen kaders van het coalitieakkoord en Kerntakenbegroting, maar waar nodig ook daarbuiten. De zoektocht is hoe we dit vormgeven zonder dat dit ten koste gaat van onze eigen taakuitvoering en zonder dat we daarbij rechtsongelijkheid en ongewenste precedentwerking introduceren. Het is daarbij de kunst om een beweging in gang te zetten, waarin wij als de provincie zichtbaar en herkenbaar zijn als facilitator van het proces waarlangs, vanuit de samenleving zelf, oplossingen voor maatschappelijke opgaven worden ontwikkeld. Waarbij partijen vervolgens van ons als overheid mogen verwachten dat wij de van onderop ontwikkelde initiatieven verbinden met publieke belangen. Omgevingsvisie 2.0 In 2014 hebben we de voorbereiding van de Omgevingsvisie 2.0 gestart met een Midterm Review en een verkenning. Hieruit zijn vier thema s voortgekomen die nader verkend en geduid moeten worden. Deze thema s zijn: Transitie agro & foodsector, waaronder landbouw faciliteren (onder andere schaalontwikkeling, vrijkomende agrarische bebouwing en nieuwe verdienmodellen). Logistieke activiteiten en kansen voor de regionale economie. (Fysieke) leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit in bestaand bebouwd gebied (herbestemmen en transformeren leegstaand vastgoed). Energietransitie (Relatie ondergrond en bovengrond, nieuwe duurzame energiebronnen). In huiskamerdebatten hebben we met Overijsselaars en andere partners gedebatteerd over beleidsopties. We hebben enkele maatschappelijke boegbeelden gevraagd hun visie op de Overijsselse leefomgeving te geven. In 2015 staat de opbrengst hiervan centraal op een congres en deze biedt mede een basis voor de Omgevingsvisie 2.0. In het bijzonder in de herformulering van hoofdstuk 2 (Visie: balans en dynamiek) in de huidige Omgevingsvisie. Een aantal onderwerpen is in voorbereiding en levert bouwstenen voor de Omgevingsvisie 2.0. Het gaat onder meer om: Het programma Gezond en veilig leefmilieu (kerntaak 2). De visie natuur en biodiversiteit (kerntaak 3). De visie veehouderij (kerntaak 5). De strategische visie infrastructurele knooppunten (kerntaak 5). De cultuurhistorische waardenkaart (kerntaak 6). Consequenties Deltabeslissingen (kerntaak 2). Regionale woon- en bedrijfsterreinenvisies (kerntaak 1 en 5). Rijksstructuurvisie voor de Ondergrond (STRONG, kerntaak 1). Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

16 Wonen Met het aflopen van het programma Wonen in 2015 is een heroriëntatie op taken en opgaven nodig. Een prioritaire opgave is het terugdringen van de overprogrammering. Wij ondersteunen gemeenten bij het vinden van een adequate aanpak om de vraag in balans te brengen met het aanbod, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit krijgt vorm in de regionale woonvisies waarover wij uw Staten in 2014 geinformeerd hebben (zie PS/2014/389) 1. In 2015 vertalen we die visies in woonafspraken, waarvoor u op 2 juli 2014 de kaders heeft vastgesteld. De starterslening is een succesvol instrument gebleken om het eigen woningbezit en de doorstroming te bevorderen. Starters zijn een belangrijke doelgroep voor het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. We gaan in 2015 bezien of het instrument nog past bij de huidige marktomstandigheden. Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving In 2015 evalueren wij het programma Leefbaarheid stadsrandzones en groene omgeving dat begin 2014 in zijn uitwerking is verbreed naar ook binnenstedelijke gebieden. Dit doen we met het oog op de doorontwikkeling van de provinciale uitvoeringsstrategie voor het sturen op (ruimtelijke) kwaliteit. Dit betekent kwaliteit mee realiseren in (veelal gemeentelijke) ruimtelijke ontwikkelingen vanuit een regionaal perspectief. Nationaal landschap IJsseldelta In 2015 eindigt het uitvoeringsprogramma investeren in de kernkwaliteiten van het nationaal landschap IJsseldelta. De circa dertig gebiedspartijen, variërend van dorpsvereniging tot terreinbeherende organisaties, hebben aangegeven een duurzaam en robuust organisatiemodel en financieringsmodel voor het gebied te willen ontwikkelen. Deze partijen hebben met dat doel een kopgroep opdracht geven om een gebiedsdeal te ontwikkelen, zodat ze vanaf 2016 volgens de nieuwe samenwerkingsverhoudingen werken. Belangrijk onderdeel van deze pilot is de vraag wat onze rol is / moet zijn bij een dergelijke transitie, maar ook daarna. Deze pilot levert ervaringen op die ook voor andere gebiedsontwikkelingen van belang kunnen zijn (zie ook kerntaak 9). Netwerksteden In 2015 zijn de werkprogramma s met de drie netwerksteden (Zwolle-Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek-Deventer en Netwerkstad Twente) in uitvoering. In 2014 hebben we met Netwerkstad Twente een bestuursovereenkomst gesloten voor de uitvoering van het werkprogramma. Dit is een nieuwe manier van samenwerken met een gelijkwaardige betrokkenheid van de netwerksteden en de provincie. Met het pilotproject spontane (binnen)stad gaan we in Netwerkstad Twente experimenteren met ruimte voor kleinschalige initiatieven van onderop. In de pilot experimenteren we met andere rollen van de overheid en trekken we lessen uit het in de praktijk brengen van de spontane binnenstad. 1 De aanpak van overprogrammering van wonen hangt nauw samen met die van bedrijfslocaties en detailhandel (kerntaak 5 Regionale economie: uitwerking bedrijventerreinvisies). 14 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

17 Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten Externe ontwikkelingen Deltaprogramma De Deltabeslissingen zullen in september 2014 worden vastgesteld. Het Deltaprogramma zal daarmee in een andere fase komen. We werken samen in een netwerkorganisatie met regionale platforms aan meekoppelkansen voor meerlaagse veiligheid. De provincies zijn daarin als gebiedsregisseur verantwoordelijk voor het regionaal proces en een integrale aanpak. In 2015 stellen wij het werkprogramma vast voor de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, met als partners de regionale overheden, waterbeheerders en belangrijkste gebruikers van water in regio Oost. Hierover doen we in 2015 nadere voorstellen. Aandeel Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer in totale kerntakenbegroting Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 4% Overige kerntaken - 96% Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

18 Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel 1. Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken. 1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur. 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen. 1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst. 1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van landelijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en sociale cohesie. 1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond. 16 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

19 Hoofdstuk 2 Kerntaakplannen Kerntaakteksten Prestaties Investeringsprestaties: Netwerksteden Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.* Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.* Investeringsprestaties: Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* Gebiedsontwikkeling Twickel.* Reguliere prestaties: Voorkantsturing door middel van eens in de zes tot acht weken overleg met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen Inzet WRO-instrumentarium Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, -verordening en borgen Omgevingswet Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en -verspreiding Effectuering ruimtelijk beleid. Investeringsprestaties: Ontwerp en uitvoeren startersleningen Uitvoering prestatieafspraken wonen stimuleren Wonen in Overijssel. Investeringsprestaties: Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.* Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* Reguliere prestaties: Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen Groen-blauwe Hoofdstructuur). Reguliere prestaties: Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen Het concretiseren van de kansen en effecten van de ondergrond binnen ruimtelijke processen Het voorbereiden van programmering van de saneringsopgave Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie in de energietransitie. Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

20 Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel 1. Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken. 1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. 1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. * De gebiedsontwikkelingen zijn opgenomen in de doelenboom om de inhoudelijke relatie / bijdrage tussen de opgaven van deze kerntaak en de gebiedsontwikkelingen zichtbaar te maken. Voor de toelichting op deze prestaties zie hoofdstuk Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

Kerntakenbegroting. Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren. oktober 2013

Kerntakenbegroting. Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren. oktober 2013 Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren oktober Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren oktober Colofon Datum provincie Overijssel, oktober Oplage

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 1 Leefbaarheid kleine kernen 1 1.1 Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen 1.1.2 I - programmakosten 300-300

Nadere informatie

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel In 2030 ziet Overijssel er anders uit dan nu. En in 2050 zal er weer van alles veranderd zijn.

Nadere informatie

Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet

Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet Overijsselse Omgevingsvisie Door: Willemijne Moes, Patricia Pechini, Floor Broshuis 3 december 2015 2015 1. Omgevingsvisie Overijssel nu 2. Omgevingsvisie

Nadere informatie

Programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving

Programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving 1 Aanleiding In het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel (KVO) is een investeringsimpuls van 4 miljoen Euro opgenomen voor Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving. Het investeringsbesluit daarvoor

Nadere informatie

Overzicht incidenteel / structureel

Overzicht incidenteel / structureel 1. Zorgvuldig ruimtegebruik, borgen en bevorderen van ruimtelijke kwaliteit voor steden en platteland. Overzicht incidenteel / structureel 2017 Inleiding Het overzicht van incidentele & structurele baten

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

2 4 JUL 2012. Routing

2 4 JUL 2012. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssel Reg.nr.

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Rond het verbinden van water en ruimte zijn al veel stappen gezet. In het kader van de Vernieuwing van het MIRT is door Rijk, provincies en waterschappen

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

5. Provinciale organisatie

5. Provinciale organisatie 5. Provinciale organisatie 212 Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (College van Gedeputeerde Staten). 5.1 Provinciale Staten

Nadere informatie

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten

e^verijssei N35 Samenvatting van het voorgestelde provincie Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2014/691 N35 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 26.08.2014 2014/0232126 dhr. M. Oving, telefoon 06 46037666 e-mail M.Oving@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Investeringsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 10-12-2013 agendapunt nummer 13INT02344 onderwerp Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, deel 2; Werkprogramma 2014-2018 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door de raden

Nadere informatie

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlage 1 Beleidskader Hieronder worden de beleidsdoelen uit het Streekplan Fryslân en de thematische Structuurvisie Grutsk op e Romte en de ambities/resultaten

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied.

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Naar een uitgebalanceerd Omgevingsplan voor het Buitengebied in Nederweert meebewegend met wat er buiten gebeurt. Inhoudsopgave 1 Waarom

Nadere informatie

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2 Provincie Noord-Brabant Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Wanneer: 15 december 2016 Locatie: KVL/ Lederzaal Tijd: 14.00 17.00 uur Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Regionaal

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Aanpak Omgevingsbeleid. Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid

Aanpak Omgevingsbeleid. Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel van de aanpak 2. Uitgangspunten 3. De werkwijze 4. De planning Bijlage: Voorbeeld Overzicht Modulair Omgevingsbeleid; het

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit Assen 27 oktober 2009 Aanleiding Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Hoe draagt de werkwijze van het Atelier Overijssel bij aan Ruimtelijke kwaliteit? Kan de benadering

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Deventer, Ommen en Haaksbergen (16, 17 en 24 maart 2016) omgevingsvisie.nl Janneke Wessels, Willemijne Moes omgevingsvisie.

Regiobijeenkomst Deventer, Ommen en Haaksbergen (16, 17 en 24 maart 2016) omgevingsvisie.nl Janneke Wessels, Willemijne Moes omgevingsvisie. Regiobijeenkomst Deventer, Ommen en Haaksbergen (16, 17 en 24 maart 2016) omgevingsvisie.nl Janneke Wessels, Willemijne Moes omgevingsvisie.nl Programma 1. Opdracht (medio 2014) 2. Resultaten tot nu toe:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2015/867

Statenvoorstel nr. PS/2015/867 Gebruik van de diepe ondergrond Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 17.11.2015 2015/0361062 mw. ME. Sicco Smit, telefoon 038 4997838 e-mail me.siccosmit@overijssel.nl hr. F. Stam, telefoon 038 4997853 e-mail:

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht

Nadere informatie

Regeling Binnenstadfonds (M )

Regeling Binnenstadfonds (M ) 2017-777 Regeling Binnenstadfonds (M 2016-22) Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 15 februari 2017 - Provinciale Staten op 8 maart 2017 - fatale beslisdatum: 8 maart 2017 Behandeld

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Project ZON. Hoofdvraag. Uitvoering. Regionale afstemming op en inbreng Deltaprogramma. Samenwerking met regio Zuid

Project ZON. Hoofdvraag. Uitvoering. Regionale afstemming op en inbreng Deltaprogramma. Samenwerking met regio Zuid Project ZON Hoofdvraag huidige droogte situatie (2010) gevolgen van de klimaatverandering (2050) zinvolle maatregelen Uitvoering gebied Regio-Oost aansturing vanuit RBO projectgroep Regionale afstemming

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur

7) Kwaliteit van het openbaar bestuur 7) Kwaliteit van het openbaar bestuur Toelichting mutatie plandoel Samen met de bijstelling van budgetten stellen wij uw Staten voor om t.a.v. deze kerntaak een wijziging m.b.t. de plandoelen te accorderen.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-547104711 (DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 22 maart

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Provero bijeenkomst Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Doel Informeren Met elkaar verkennen van de strategie voor invoering van de Omgevingswet Vraag: hoe ver is uw organisatie? Hoe

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Programma 2.1 Stad en Regio

Programma 2.1 Stad en Regio Programma 2.1 Stad en Regio Uitvoeringsagenda De steden worden (structuurversterkend en duurzaam) dynamischer en regio s vitaler. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het partnerschap;

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie. Haarzuilens 24 september 2015

PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie. Haarzuilens 24 september 2015 PARKSTAD LIMBURG Living lab voor stedelijke transformatie Haarzuilens 24 september 2015 PARKSTAD LIMBURG 8 gemeenten: Ca. 247.000 inw. Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Voerendaal

Nadere informatie

Horizonplanning: Brabant achter de horizon

Horizonplanning: Brabant achter de horizon Bijlage I: Opvolging aanbevelingen Commissie Beleidsevaluatie, stand van zaken Onderzoek Aanbevelingen Stand van zaken Horizonplanning: Brabant achter de horizon Het programmaplan: een eerste goede stap

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017 Aan de slag met de Omgevingswet Hart van Brabant 28 juni 2017 Waar gaan wij het over hebben? Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor raad en samenleving Ambitie, veranderopgave en invoeringsstrategieën

Nadere informatie

Leden van Provinciate Staten

Leden van Provinciate Staten www.overijssel.nl Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum

Nadere informatie

Omgevingsvisie Delft

Omgevingsvisie Delft Omgevingsvisie Delft De Omgevingsvisie Omgevingswet Aangenomen in 1 e en 2 e kamer In werking: 2020/2021 Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet Nieuwe instrumenten Omgevingsvisie Omgevingsplan

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Agenda Gedeputeerde Staten

Agenda Gedeputeerde Staten Onderwerp Proces herijking cultuurbeleid vanaf 2013 Beslispunten 1. In te stemmen met de te nemen stappen en aanpak zoals omschreven in de bijlage voor de herijking van het provinciale cultuurbeleid voor

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 gemeente Eindhoven Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 Fundamentele herziening van de lokale ruimtelijke kaders gemeente Eindhoven Inleiding In lijn met de kadernota 2013-2016 ( Morgen centraal ) willen

Nadere informatie