Kerntakenbegroting. Met kracht op koers. oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerntakenbegroting. Met kracht op koers. oktober 2014"

Transcriptie

1 2015 Kerntakenbegroting Met kracht op koers oktober 2014

2

3 Kerntakenbegroting 2015 Met kracht op koers oktober 2014

4 Colofon Datum provincie Overijssel, oktober 2014 Coördinatie en productie eenheid Bedrijfsvoering, team Financiën Traffic Team Communicatie Vormgeving Meindertsma creative company, Zwolle Digitaal drukwerk Molenberg Media B.V., Zwolle Vragen Rinie Scheutjens Telefoon Hergen Vorenkamp Telefoon Redactieadres Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Gefocust voltooien en vooruit kijken Opgaven en ontwikkelingen Financiële samenvatting van de Kerntakenbegroting Opbouw en leeswijzer 9 2 Kerntaakplannen Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Milieu en Energie Inrichting landelijk gebied Regionale bereikbaarheid, regionaal OV Regionale Economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit Openbaar Bestuur Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken Gebiedsontwikkelingen Terugblik vervallen investeringsprestaties Paragrafen Provinciale heffingen Weerstandsvermogen Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Financiële Begroting Uitgangspunten baten & lasten en financiële positie Actualisering budgettair perspectief Meerjarig overzicht van baten & lasten Toelichting op het overzicht van baten en lasten Meerjarige uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichting Personeelsgebonden lasten Provinciale organisatie Provinciale Staten Dagelijks bestuur Ambtelijke organisatie Woordenlijst 414 Bijlagen 420 Bijlage 1 Incidentele lasten en baten 422 Bijlage 2 Doelenboom 2014 vs Bijlage 3 Dynamische Beleidsagenda (DBA) 448 Bijlage 4 Totaal KvO + DIA + IIO 452 Bijlage 5 Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

6 1 4 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Gefocust voltooien en vooruit kijken Deze Kerntakenbegroting beschrijft hoe wij voor 2015 de realisatie van het Hoofdlijnenakkoord en investeringsprogramma Kracht van Overijssel vormgeven is een verkiezingsjaar. In deze begroting staan daarom geen voorstellen voor nieuwe activiteiten. Wij ronden het lopende programma Kracht van Overijssel af en sturen bij waar de omstandigheden ons daartoe dwingen. Het nieuwe college zal zijn eigen lijnen uit kunnen zetten. Bij wijze van overdracht blikken wij wel vooruit op de toekomstige opgaven voor de provincie onder de noemers Openbaar bestuur, Fysieke omgeving en Economisch domein. We voltooien in 2015 een belangrijk deel van de investeringsopgaven. Een aantal investeringsopgaven loopt nog door tot in de volgende collegeperiode. Naast aandacht voor realisatie van de investeringsopgaven voeren we vanzelfsprekend onze reguliere taken uit. Wij duiden hieronder de mijlpalen in globale termen. Voor de concrete omschrijving van de ontwikkelingen en bestuurlijke mijlpalen binnen de individuele kerntaken verwijzen we naar de kerntaakopgaven zoals die in hoofdstuk 2 zijn opgenomen. Een aantal belangrijke mijlpalen is: Alle opgaven voor de kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling, het wonen en het waterbeheer zijn door ons in de realisatiefase gebracht. De werkprogramma s met de drie netwerksteden zijn in uitvoering. De gebiedsgerichte projecten zijn in de realisatiefase, daarvoor zijn we nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en is cofinanciering tot stand gekomen. De overprogrammering in de programma s voor wonen, bedrijfslocaties en detailhandel hebben wij in beeld gebracht en voor de regio s geagendeerd. In deze bestuursperiode zijn veel infrastructurele programma s en projecten voorbereid en tot de uitvoeringsfase gebracht. Provincie en RIjk investeren tussen 2010 en 2020, met een uitloop tot 2028, vele honderden miljoenen in de infrastructuur en kunstwerken van Overijssel (MIRT), zoals opwaardering van de A1, N35, N340, N18, N34, N348 en N307. Alle voornemens over asbest, leefmilieu, verkeersgeluid zijn tot realisatie gebracht. De herijking van het programma Nieuwe Energie heeft de instemming van uw Staten gekregen. In afstemming met de partners Samen werkt beter komt de verdere inrichting van het landelijke gebied tot stand. De door het Rijk aan provincies overgedragen verantwoordelijkheid voor de natuuropgave realiseren wij in de gebiedsprocessen in overleg met onze partners; na de verkenning in 2014 starten wij in 2015 de planuitwerkingen en de uitvoering van een deel van de maatregelen. Voor de regionale economie hebben we nieuwe instrumenten (leningen, deelnemingen) gemaakt en zijn er nu loketten ter bevordering van innovatie in relevante topsectoren. Breedband ICT-infrastructuur en de aanpak van leegstand van kantoren worden in 2015 operationeel. We hebben pilots gestart voor de problematiek van leegstand detailhandel. Om het verwachte tekort aan technici op te vangen hebben we in het verlengde van het nationale Techniekpact geïnvesteerd in de human capital agenda. Voor cultuur hebben we een meerjarig uitvoeringsprogramma in gang gezet. We stimuleren het ondernemerschap door prioriteit te geven aan projecten waar ondernemers meer cofinanciering inbrengen, zoals bij grote restauraties en Rijksmonumenten. Wij hebben de kwaliteit van het openbaar bestuur en de democratie in Overijssel en nieuwe vormen van burgerparticipatie bevorderd. Voor de sociale infrastructuur heeft de afbouw en overdracht van activiteiten naar gemeenten en maatschappelijke organisaties plaatsgevonden. De jeugdzorg dragen wij over aan het Rijk dat besloten heeft deze taak te decentraliseren naar de gemeenten. Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

8 1.2 Opgaven en ontwikkelingen Opgaven op hoofdlijnen Het perspectief van onze provincie ligt de komende jaren in kwalitatieve groei. Dit houdt in het in samenhang verbeteren van de kwaliteit op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, natuur en recreëren en daarmee het creëren van een goed leef- en vestigingsklimaat. We zijn ons bewust van het verschil in ontwikkeling tussen en binnen regio s in Overijssel, op zowel demografisch als economisch vlak. Openbaar bestuur Wij zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat gemeenten, waterschappen en provincie hun taken vervullen. De moderne netwerksamenleving stelt andere en hogere eisen aan de overheid. Omgekeerd leggen overheden meer verantwoordelijkheden neer in de samenleving. De democratie verandert van louter representatieve naar participatieve democratie. Daarnaast gaat het om het verder versterken van het proces naar ontwikkelingsplanologie en kansenplanologie. Dat is het inspelen op de vraag van de eindgebruikers en ruimte geven voor initiatieven van burgers in plaats van (grootschalig) aanbod gestuurd werken. Dit vraagt immers meer dan in het verleden om een samenhangende ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling. Deze moet samen met gebiedspartners tot uitvoering komen. Dat kan door onze voorkantsturing te evolueren naar voorkantsamenwerking, waarbij we in de vroegste planfase overleggen met initiatiefnemers en de betrokkenheid van belanghebbenden bevorderen. De initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan publieke belangen, maatschappelijke opgaven en ruimtelijke kwaliteit en waarvoor draagvlak is ontstaan, bieden we daarmee kansen door bestuurlijke afwegingsruimte te benutten. Daarvoor moeten we kijken naar de provinciale regelingen, interne procedures en de verhouding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Onze primaire neiging tot samenwerking te voorkomen of ongedaan te maken. Wij spelen actief in op ontwikkelingen die bepalend zijn voor de positie van de provincie en de wijze waarop wij onze opgaven kunnen verwezenlijken. Dit betreft de op handen zijnde Omgevingswet en de Structuurvisie voor de ondergrond (STRONG), de werkwijze bij het MIRT, grensoverschrijdende samenwerking en de agendavorming van Europees Parlement en Commissie. Fysieke omgeving De provincie ziet er op toe dat ontwikkelingen in stad of landelijk gebied de kwaliteit van natuurlijk kapitaal respecteren. Dat betekent schoon en voldoende water, goede drinkwaterkwaliteit, droge voeten (Deltaprogramma), een veilige ruimtelijke omgeving, biodiversiteit (Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000) en schone lucht. De Europese regelgeving heeft flinke invloed op ons natuur en milieubeleid. Wij zorgen voor bereikbaarheid met onze provinciale infrastructuur. Voor onze steden en dorpen gaat het nu om kwalitatieve groei, doorontwikkeling en benutting van het bestaande gebied, dat anders in verval raakt. Dat betekent dat we de focus meer leggen op de ontwikkeling van het bestaande stedelijke gebied en dat de programmering van wonen, werken, detailhandel en / of voorzieningen zonodig wordt herzien. De kwalitatieve gebruikersvraag blijft hierbij uitgangspunt. Voor het landelijke gebied liggen de opgaven in een samenhangende aanpak van natuur, water en economie. In het akkoord Samen Werkt Beter (mei 2023) en de bijbehorende uitvoeringsagenda (december 2013) hebben wij met onze partners afspraken gemaakt over een voortvarende aanpak. In samenhang met het programmeringsvraagstuk voor het stedelijke gebied heeft ook het aanbod 6 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

9 Hoofdstuk 1 Inleiding aan vrijkomende agrarische bebouwing onze aandacht. Ten slotte, werken wij in verbinding met kennisinstellingen, de sector en andere partijen aan nieuw beleid dat leidt tot toenemende concurrentiekracht van de agrarische sector onder maatschappelijk aanvaarde voorwaarden. Economisch domein De economie in Overijssel lijkt voorzichtig op te veren. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn nog niet in balans en de omstandigheden veranderen steeds. Waar mogelijk faciliteren wij de economische opleving op regionale schaal en helpen wij de balans van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zich te herstellen. Daarnaast zien wij twee uidagingen voor de regionale economie: Het vergroten van het bruto regionaal product en de werkgelegenheid door innovatie en structuurversterking. Een extra inspanning om de doelstelling van 20% hernieuwbare energie in 2020 alsnog naderbij te brengen; niet alleen door overheden, maar ook door private initiatieven. De prognose is nu dat we met de voorgenomen maatregelen in de herijking van het programma Nieuwe Energie uitkomen op ca. 12,5%. Voor de periode na 2015 zullen wij beleidsvarianten ontwikkelen voor de resterende opgaven tot Organisatie Externe ontwikkelingen, zoals de taakverschuivingen tussen overheden en de andere houding die van de overheid gevraagd wordt, zijn van invloed op het realiseren van de provinciale opgaven. In antwoord daarop werken we aan toename van de wendbaarheid en versterking van de kwaliteit en slagvaardigheid van de organisatie. Ook verbeteren wij onze digitale benadering van en dienstverlening aan de burger. De nodige maatregelen zijn genomen in het kader van de reorganisatie en er is blijvende daadkracht nodig om de opgaven succesvol te realiseren. In lijn met het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel is uitgangspunt om onverminderd te focussen op de kerntaken en de realisatie van de daarbinnen geformuleerde opgaven. De personele formatie is aangepast aan de doelstelling uit het Hoofdlijnenakkoord. De boventalligen werken vanuit aan het vinden van nieuwe banen (zowel intern als extern). Er is een voorziening voor WW-aanspraken opgenomen in de begroting. Op de langere termijn wordt een toekomstrobuuste organisatie bereikt door de koppeling van de juiste mensen aan de te realiseren opgaven. Daartoe is ervoor gekozen een hoger deel van de personele inzet een flexibel karakter te geven: het streven is dat per % van de loonsom flexibel inzetbaar is. Deze grotere flexibele ruimte wordt onder meer benut voor een traineeprogramma. Daarnaast moet een quotum van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (conform de Participatiewet en het quotum zoals in IPO-verband is overeengekomen) uitgedrukt in een aandeel van de formatie worden gerealiseerd. Voor 2015 en 2016 is dit taakstellend opgelegd aan de organisatie. In 2023 gaat dit uiteindelijk om circa 25 fte. Daarmee is het een dermate bepalend deel van de formatie. Onderzocht wordt hoe dit op de meest maatschappelijk passende en doelmatige wijze ingevuld kan worden en welke formatieve, personele en financiële gevolgen hieraan verbonden zijn. Los van de taakstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord zijn ook de decentralisaties op Rijksniveau van invloed op de ontwikkeling van de organisatie: De decentralisatie van de jeugdzorg is al meegenomen in voornoemde reorganisatie. De verdere ontwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdiensten in Overijssel echter nog niet, het lopende onderzoek hiernaar wordt betrokken in de monitor Overijssel 2014-II. In verband met het opheffen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) nemen de twaalf provincies de zeggenschap en bijbehorende capaciteit van 400 fte over. De daarbij behorende middelen ( 41 miljoen) worden in het Provinciefonds gestort. Het kabinet maakt een einde aan de Wgr+ regio s. De belangrijkste taak - verkeer en vervoer - gaat naar de provincie. Dit past bij onze taken op ruimtelijk-economisch gebied. De financiële (en Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

10 personele) consequenties zijn nog niet in de kerntakenbegroting verdisconteerd, omdat de Eerste Kamer nog moet beslissen over dit wetsvoorstel. De invulling van onze rol in Europa vraagt om een goede ambtelijke en bestuurlijke borging, zowel in IPO-verband als binnen Overijssel. 1.3 Financiële samenvatting van de Kerntakenbegroting 2015 Wij presenteren u een sluitende begroting conform de eisen die het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan ons stellen. De Kerntakenbegroting 2015 is structureel in evenwicht. In onderstaand overzicht is de relatie gelegd tussen de bestedingen per kerntaak en de wijze waarop de bestedingen worden bekostigd. Daarbij is per reserve inzichtelijk gemaakt welke bedragen per saldo worden onttrokken aan de reserves en welke bijdrage uit de algemene middelen komt. De bestedingen worden bekostigd uit: Bestedingen Bijdragen Overige Bijdrage uit Algemene Kerntaak 2015 overheden Leges baten reserves middelen 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 2. Milieu en energie Inrichting landelijk gebied Regionale bereikbaarheid en regionaal OV Regionale Economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Kwaliteit Openbaar Bestuur Niet-kerntaak en overig Gebiedsontwikkelingen Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen Totaal Waarvan: Provinciefonds Opcenten Mororrijtuigenbelasting Geldleningen en uitzettingen, bespaarde rente Algemene baten en lasten Totaal algemene middelen Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

11 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.4 Opbouw en leeswijzer Enkele doelenbomen zijn gewijzigd ten opzichte van de Kerntakenbegroting Deze doelenbomen zijn in lijn gebracht met besluitvorming door uw Staten en de actuele stand van realisatie Hoofdlijnenakkoord. De exacte wijzigingen zijn inzichtelijk gemaakt in bijlage 2. De wijzigingen in de doelenbomen kunnen ertoe leiden dat de nummering van de prestaties niet meer opvolgend is. De indeling van de Kerntakenbegroting 2015 is als volgt: Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten Hoofdstuk 3 Paragrafen Hoofdstuk 4 Financiële begroting Hoofdstuk 5 Provinciale organisatie Hoofdstuk 6 Woordenlijst Bijlage 1 Incidentele lasten en baten Bijlage 2 Doelenbomen 2014 vs 2015 Bijlage 3 Dynamische Beleidsagenda (DBA) Bijlage 4 Totaal KvO + DIA + IIO Bijlage 5 Programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

12 2 10 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

13 Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten 2. Kerntaakteksten Kerntakenbegroting De Kerntakenbegroting 2015 is conform de Kerntakenbegroting van vorig jaar opgebouwd vanuit de kerntaken. De indeling in kerntaken vloeit voort uit het door uw Staten vastgestelde IPO - Profiel provincies: 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer. 2. Milieu en Energie. 3. Inrichting landelijk gebied. 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV. 5. Regionale Economie. 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg. 7. Kwaliteit Openbaar Bestuur. 8. Sociale Infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken. 9. Gebiedsontwikkelingen. De prestaties die zijn voortgekomen uit de investeringsagenda, noemen wij investeringsprestaties. Omdat tijdens de coalitieperiode de focus ligt op de uitvoering van deze investeringsimpuls, wordt over deze prestaties uitgebreider gerapporteerd. De volgende onderdelen zullen per investeringsprestatie worden toegelicht: Projectresultaat. Realisatie coalitieperiode. Gerealiseerd projectresultaat Prestaties Mijlpalen Op deze manier wordt het beoogde eindresultaat van het project of programma geschetst, maar wordt ook inzichtelijk gemaakt welke resultaten er in het begrotingsjaar worden nagestreefd. Daarnaast wordt per investeringsprestatie aangegeven welke PS mijlpalen er voor 2015 worden voorzien. In deze begroting wordt tevens per investeringsprestatie teruggekeken op het gerealiseerd projectresultaat voor de periode Dezelfde terugblik voor alle per 2015 vervallen prestaties is aan het eind van dit hoofdstuk te vinden. In tegenstelling tot investeringsprestaties, zullen reguliere prestaties enkel in algemene zin kort worden toegelicht. Wat willen we bereiken? Bij de invulling van de Kerntakenbegroting staan de bekende 3 W vragen centraal ( wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat dat kosten? ). De eerste twee vragen worden geconcretiseerd aan de hand van de doelenboom. Maatschappelijke ambities kennen hun vertrekpunt in het Hoofdlijnenakkoord en zijn van daaruit verder geconcretiseerd naar beleidsdoelen en prestaties. Vervolgens is vanuit deze ambities de vertaling gemaakt naar voor de provincie beïnvloedbare beleidsdoelen en zijn er concrete prestatieafspraken aan verbonden. Als gevolg van de concrete invulling van kerntaken d.m.v. investeringsbesluiten en enkele afgeronde / vervallen prestaties, zijn enkele doelenbomen gewijzigd ten opzichte van de Kerntakenbegroting Daarom hebben wij in bijlage 2 een conversietabel opgenomen waarin de verschillen tussen de doelenbomen van de Kerntakenbegroting 2014 en de Kerntakenbegroting 2015 worden gepresenteerd. Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

14 Wat gaan we daarvoor doen? Per beleidsdoel worden concrete prestaties benoemd. Bij het formuleren van de prestaties zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Elke prestatie komt maar één keer voor in het kerntakenplan en wordt geplaatst onder één beleidsdoel. Wanneer prestaties bijdragen aan meerdere beleidsdoelen is de volgende lijn gehanteerd: - De prestatie wordt opgenomen onder het beleidsdoel waaraan het betreffende budget is gekoppeld. In de tekst van de andere kerntaken kan een relatie worden gelegd naar deze prestatie. - Prestaties met betrekking tot opgaven voor gebiedsontwikkeling worden inhoudelijk verantwoord bij kerntaak 9, maar bij beleidsdoelen van andere kerntaken zijn verwijzingen opgenomen indien de prestatie hier een bijdrage levert. In de beschrijving van investeringsprestaties wordt ingegaan op het einddoel van het totale project, het einddoel voor deze Collegeperiode, het gerealiseerde projectresultaat , de te bereiken resultaten in 2015 en de mijlpalen. Daarmee wordt de rol van Provinciale Staten in grote majeure projecten benoemd. Voortvloeiende uit het eerste uitgangspunt wordt een investeringsprestatie integraal in de begroting opgenomen, waarbij de resultaten en doelen de basis vormen. De dekkingsbron is van ondergeschikt belang. Concreet betekent dit, dat aanpalende budgetten (zoals regulier geld of financiering uit doeluitkeringen) ook bij deze prestatie worden gepresenteerd. Wat mag het kosten? De opzet van de financiële paragraaf is als volgt: Een meerjarenbegroting van het saldo van de lasten en baten op het niveau van de beleidsdoelen (Rekening 2013, Begroting 2014, Begroting 2015, Begroting 2016 ev.). Voor het jaar 2015, het begrotingsjaar, worden naast het saldo ook de lasten en baten weergegeven. Een tabel met daarin de onttrekking, storting en saldo per reserve, voorziening en doeluitkering van de kerntaak. Een financiële toelichting van het saldo (lasten en baten) per investeringsprestatie. Het betreft hier de totale budgetten die hiervoor beschikbaar zijn. In een aparte kolom wordt de relatie met de reserve uitvoering Kracht van Overijssel aangegeven. De reguliere prestaties worden getotaliseerd opgenomen, zodat het totale saldo van het beleidsdoel wordt toegelicht. Totale begroting Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 4% Milieu en Energie - 1% Inrichting landelijk gebied - 19% Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer - 21% Regionale Economie - 8% Culturele infrastructuur en monumentenzorg - 4% Kwaliteit Openbaar Bestuur - 1% Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken - 23% Gebiedsontwikkelingen - 19% 12 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

15 Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Inleiding: wat willen we bereiken? In 2015 ligt de nadruk op het realiseren en afronden van resterende (deel)prestaties uit het coalitieakkoord. Daarnaast maken de komende jaren maatschappelijke ontwikkelingen en trends in het ruimtelijk domein bijstelling van het provinciale beleid noodzakelijk. Dit krijgt vooral beslag in de Revisie van de Omgevingsvisie: de Omgevingsvisie 2.0. Meer dan nu al het geval is, komt daarbij het accent te liggen op initiatieven van buiten en minder nadruk op plannen en programma s die overheidsgestuurd zijn. Voor ons ligt de uitdaging om voortdurend keuzes te maken: waar kunnen wij toegevoegde waarde leveren aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven. Dit vraagt van ons om slimme samenwerking met allerlei partijen: niet alleen binnen de eigen kaders van het coalitieakkoord en Kerntakenbegroting, maar waar nodig ook daarbuiten. De zoektocht is hoe we dit vormgeven zonder dat dit ten koste gaat van onze eigen taakuitvoering en zonder dat we daarbij rechtsongelijkheid en ongewenste precedentwerking introduceren. Het is daarbij de kunst om een beweging in gang te zetten, waarin wij als de provincie zichtbaar en herkenbaar zijn als facilitator van het proces waarlangs, vanuit de samenleving zelf, oplossingen voor maatschappelijke opgaven worden ontwikkeld. Waarbij partijen vervolgens van ons als overheid mogen verwachten dat wij de van onderop ontwikkelde initiatieven verbinden met publieke belangen. Omgevingsvisie 2.0 In 2014 hebben we de voorbereiding van de Omgevingsvisie 2.0 gestart met een Midterm Review en een verkenning. Hieruit zijn vier thema s voortgekomen die nader verkend en geduid moeten worden. Deze thema s zijn: Transitie agro & foodsector, waaronder landbouw faciliteren (onder andere schaalontwikkeling, vrijkomende agrarische bebouwing en nieuwe verdienmodellen). Logistieke activiteiten en kansen voor de regionale economie. (Fysieke) leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit in bestaand bebouwd gebied (herbestemmen en transformeren leegstaand vastgoed). Energietransitie (Relatie ondergrond en bovengrond, nieuwe duurzame energiebronnen). In huiskamerdebatten hebben we met Overijsselaars en andere partners gedebatteerd over beleidsopties. We hebben enkele maatschappelijke boegbeelden gevraagd hun visie op de Overijsselse leefomgeving te geven. In 2015 staat de opbrengst hiervan centraal op een congres en deze biedt mede een basis voor de Omgevingsvisie 2.0. In het bijzonder in de herformulering van hoofdstuk 2 (Visie: balans en dynamiek) in de huidige Omgevingsvisie. Een aantal onderwerpen is in voorbereiding en levert bouwstenen voor de Omgevingsvisie 2.0. Het gaat onder meer om: Het programma Gezond en veilig leefmilieu (kerntaak 2). De visie natuur en biodiversiteit (kerntaak 3). De visie veehouderij (kerntaak 5). De strategische visie infrastructurele knooppunten (kerntaak 5). De cultuurhistorische waardenkaart (kerntaak 6). Consequenties Deltabeslissingen (kerntaak 2). Regionale woon- en bedrijfsterreinenvisies (kerntaak 1 en 5). Rijksstructuurvisie voor de Ondergrond (STRONG, kerntaak 1). Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

16 Wonen Met het aflopen van het programma Wonen in 2015 is een heroriëntatie op taken en opgaven nodig. Een prioritaire opgave is het terugdringen van de overprogrammering. Wij ondersteunen gemeenten bij het vinden van een adequate aanpak om de vraag in balans te brengen met het aanbod, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit krijgt vorm in de regionale woonvisies waarover wij uw Staten in 2014 geinformeerd hebben (zie PS/2014/389) 1. In 2015 vertalen we die visies in woonafspraken, waarvoor u op 2 juli 2014 de kaders heeft vastgesteld. De starterslening is een succesvol instrument gebleken om het eigen woningbezit en de doorstroming te bevorderen. Starters zijn een belangrijke doelgroep voor het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. We gaan in 2015 bezien of het instrument nog past bij de huidige marktomstandigheden. Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving In 2015 evalueren wij het programma Leefbaarheid stadsrandzones en groene omgeving dat begin 2014 in zijn uitwerking is verbreed naar ook binnenstedelijke gebieden. Dit doen we met het oog op de doorontwikkeling van de provinciale uitvoeringsstrategie voor het sturen op (ruimtelijke) kwaliteit. Dit betekent kwaliteit mee realiseren in (veelal gemeentelijke) ruimtelijke ontwikkelingen vanuit een regionaal perspectief. Nationaal landschap IJsseldelta In 2015 eindigt het uitvoeringsprogramma investeren in de kernkwaliteiten van het nationaal landschap IJsseldelta. De circa dertig gebiedspartijen, variërend van dorpsvereniging tot terreinbeherende organisaties, hebben aangegeven een duurzaam en robuust organisatiemodel en financieringsmodel voor het gebied te willen ontwikkelen. Deze partijen hebben met dat doel een kopgroep opdracht geven om een gebiedsdeal te ontwikkelen, zodat ze vanaf 2016 volgens de nieuwe samenwerkingsverhoudingen werken. Belangrijk onderdeel van deze pilot is de vraag wat onze rol is / moet zijn bij een dergelijke transitie, maar ook daarna. Deze pilot levert ervaringen op die ook voor andere gebiedsontwikkelingen van belang kunnen zijn (zie ook kerntaak 9). Netwerksteden In 2015 zijn de werkprogramma s met de drie netwerksteden (Zwolle-Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek-Deventer en Netwerkstad Twente) in uitvoering. In 2014 hebben we met Netwerkstad Twente een bestuursovereenkomst gesloten voor de uitvoering van het werkprogramma. Dit is een nieuwe manier van samenwerken met een gelijkwaardige betrokkenheid van de netwerksteden en de provincie. Met het pilotproject spontane (binnen)stad gaan we in Netwerkstad Twente experimenteren met ruimte voor kleinschalige initiatieven van onderop. In de pilot experimenteren we met andere rollen van de overheid en trekken we lessen uit het in de praktijk brengen van de spontane binnenstad. 1 De aanpak van overprogrammering van wonen hangt nauw samen met die van bedrijfslocaties en detailhandel (kerntaak 5 Regionale economie: uitwerking bedrijventerreinvisies). 14 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

17 Hoofdstuk 2 Kerntaakteksten Externe ontwikkelingen Deltaprogramma De Deltabeslissingen zullen in september 2014 worden vastgesteld. Het Deltaprogramma zal daarmee in een andere fase komen. We werken samen in een netwerkorganisatie met regionale platforms aan meekoppelkansen voor meerlaagse veiligheid. De provincies zijn daarin als gebiedsregisseur verantwoordelijk voor het regionaal proces en een integrale aanpak. In 2015 stellen wij het werkprogramma vast voor de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, met als partners de regionale overheden, waterbeheerders en belangrijkste gebruikers van water in regio Oost. Hierover doen we in 2015 nadere voorstellen. Aandeel Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer in totale kerntakenbegroting Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer - 4% Overige kerntaken - 96% Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

18 Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel 1. Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken. 1.1 Dynamische en bereikbare stedelijke netwerken met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk / passend vestigingsklimaat als motor voor werkgelegenheid en cultuur. 1.2 Behouden en versterken van de diversiteit en identiteit van (binnen)steden, stadsrandzones, landschappen en dorpen. 1.3 Voldoende en diversiteit aan woon- en werkmilieus in bloeiende steden en vitale dorpen, die ruimte bieden aan verschillende doelgroepen nu en in de toekomst. 1.4 Kwalitatieve en toekomstbestendige versterking van landelijk gebied gericht op multifunctioneel ruimtegebruik (waaronder wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water e.d.) met ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe economische dragers, op leefbaarheid en sociale cohesie. 1.5 Het duurzaam beheren van de ondergrond door het vinden van een balans tussen gebruiken, beschermen en herstellen van de ondergrond. 16 Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

19 Hoofdstuk 2 Kerntaakplannen Kerntaakteksten Prestaties Investeringsprestaties: Netwerksteden Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente.* Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek.* Investeringsprestaties: Ontwikkelen en uitvoeren programma Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* Gebiedsontwikkeling Twickel.* Reguliere prestaties: Voorkantsturing door middel van eens in de zes tot acht weken overleg met gemeenten, en advisering over voorontwerp bestemmingsplannen Inzet WRO-instrumentarium Beheren en doorontwikkelen Omgevingsvisie, -verordening en borgen Omgevingswet Samen met partners verbreden en versnellen van de doorontwikkeling van Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving door kennisontwikkeling en -verspreiding Effectuering ruimtelijk beleid. Investeringsprestaties: Ontwerp en uitvoeren startersleningen Uitvoering prestatieafspraken wonen stimuleren Wonen in Overijssel. Investeringsprestaties: Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.* Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.* Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta.* Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.* Reguliere prestaties: Zone Ondernemen met Natuur en Water (voorheen Groen-blauwe Hoofdstructuur). Reguliere prestaties: Toezien op de doorwerking van de ambities en doelstellingen van de Visie op de Ondergrond (onderdeel van de Omgevingsvisie) en de regels voor grondwaterbescherming in bestemmingsplannen Het concretiseren van de kansen en effecten van de ondergrond binnen ruimtelijke processen Het voorbereiden van programmering van de saneringsopgave Inbreng van de provinciale ambities voor de ondergrond in het rijksbeleid Inzicht in rol van duurzame toepassing van bodemenergie in de energietransitie. Provincie Overijssel Kerntakenbegroting

20 Kerntaak 1: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Maatschappelijke ambitie Beleidsdoel 1. Een samenleving waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en meedoen, met bloeiende steden en dorpen als motor voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een aantrekkelijk landschap waarin wonen, natuur, landbouw, ondergrond en water elkaar versterken. 1.6 Een zodanige inrichting van de fysieke leefomgeving dat er nu en in de toekomst voldoende bescherming is tegen overstromingen, wateroverlast en er genoeg water is in droge perioden. 1.7 Schoon, voldoende en gezond water voor mens, dier en plant. * De gebiedsontwikkelingen zijn opgenomen in de doelenboom om de inhoudelijke relatie / bijdrage tussen de opgaven van deze kerntaak en de gebiedsontwikkelingen zichtbaar te maken. Voor de toelichting op deze prestaties zie hoofdstuk Provincie Overijssel Kerntakenbegroting 2015

Kerntakenbegroting. Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren. oktober 2013

Kerntakenbegroting. Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren. oktober 2013 Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren oktober Realiseren in een nieuwe realiteit-focussen, prioriteren, uitvoeren oktober Colofon Datum provincie Overijssel, oktober Oplage

Nadere informatie

Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet

Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet Overijsselse Omgevingsvisie Door: Willemijne Moes, Patricia Pechini, Floor Broshuis 3 december 2015 2015 1. Omgevingsvisie Overijssel nu 2. Omgevingsvisie

Nadere informatie

2 4 JUL 2012. Routing

2 4 JUL 2012. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssel Reg.nr.

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019

Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlagen Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 Bijlage 1 Beleidskader Hieronder worden de beleidsdoelen uit het Streekplan Fryslân en de thematische Structuurvisie Grutsk op e Romte en de ambities/resultaten

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit Assen 27 oktober 2009 Aanleiding Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Hoe draagt de werkwijze van het Atelier Overijssel bij aan Ruimtelijke kwaliteit? Kan de benadering

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden.

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincje.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Provinciale Staten van Overijssel VAN Reg.nr.

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Project ZON. Hoofdvraag. Uitvoering. Regionale afstemming op en inbreng Deltaprogramma. Samenwerking met regio Zuid

Project ZON. Hoofdvraag. Uitvoering. Regionale afstemming op en inbreng Deltaprogramma. Samenwerking met regio Zuid Project ZON Hoofdvraag huidige droogte situatie (2010) gevolgen van de klimaatverandering (2050) zinvolle maatregelen Uitvoering gebied Regio-Oost aansturing vanuit RBO projectgroep Regionale afstemming

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

Financiële vertaling Profiel provincies

Financiële vertaling Profiel provincies Financiële vertaling Profiel provincies De provincies leveren al een forse bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. In de periode 2008-2011 wordt jaarlijks 200 miljoen euro bijgedragen

Nadere informatie

Waddeneilanden. Werkwijze

Waddeneilanden. Werkwijze Werkwijze Waddeneilanden STREEKAGENDA WADDENEILANDEN [DEEL C] Gemeente Vlieland Gemeente Terschelling Gemeente Ameland Gemeente Schiermonnikoog Provincie Fryslân Wetterskip Fryslân C UITGANGSPUNTEN Voor

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap.

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

POL 2014: Erfgoed in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

POL 2014: Erfgoed in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) POL 2014: Erfgoed in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) POL, incl. Omgevingsverordening is vastgesteld op 12 december 2014, Extract door Bart Moonen (bj.moonen@prvlimburg.nl, 06-15090057), oktober

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 29 november 2010 Betreft Uitvoering Nota Ruimte

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 29 november 2010 Betreft Uitvoering Nota Ruimte > Retouradres Postbus 30940 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30940 2500 GX Den Haag Betreft Uitvoering Nota

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Kennis ontwikkelen en kennis delen voor het omgevingsbeleid

Kennis ontwikkelen en kennis delen voor het omgevingsbeleid Kennis ontwikkelen en kennis delen voor het omgevingsbeleid Ruimteconferentie Workshop 11 21-05-2013 Jeannette Beck, Lia van den Broek, Olav-Jan van 1 Inhoud presentatie Context Kennis en decentralisatie

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 5 610 Hoofdstuk 5 5. Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). De ambtelijke organisatie bestaat uit de Directie

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Missie De provincie wil de sociaal-culturele ruggengraat van Drenthe borgen. Cultuur is een kerntaak van de provincie, gekoppeld

Nadere informatie

Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie

Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie In opdracht van de Provincie Zuid-Holland, vastgesteld door Programmaleiders Externe Veiligheid (PLEV) PZH/019/170415/N004 September 2015 Hans

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Statengriffie Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Telefoon 070-441 82 38 Website www.pzh.nl Zoals ook voor andere spelers binnen

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad Klimaatadaptatie van stedelijk gebied staat sinds kort prominent op de publieke agenda. Op Prinsjes dag heeft het kabinet de Deltabeslissing

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

We zijn er voor u! Bijdrage CDA Begroting 2015-2018

We zijn er voor u! Bijdrage CDA Begroting 2015-2018 Bijdrage CDA Begroting 2015-2018 We zijn er voor u! Voorzitter, de begroting 2015 is de laatste in deze Statenperiode. Dat is wat ons betreft een bijzonder moment, waarin je als fractie ook terug kijkt

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Routekaart gebiedsopgaven Portefeuillehouder: Bea Schouten Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/558

Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Statenvoorstel nr. PS/2007/558 Derde diversepostenwijziging 2007 Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-32 21 augustus 2007 2007/0502298 de heer S.P.W. van der Hoeven, telefoon 038 499 89 09,

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten

Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten Statenvoorstel nr. PS/2011/886 Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 november 2011 2011/0224060 dhr. W.RJ. de Haas, telefoon 038499

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Toetsing van de herstructureringsplannen

Toetsing van de herstructureringsplannen Aan de leden van de Dialoogtafel Onderwerp Voortgang leefbaarheidsspoor 1 Geachte dames en heren, In uw vergadering van 12 januari 2015 heeft u het herstructureringsprogramma van leefbaarheidsspoor 1 vastgesteld.

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Coalitieakkoord 2015-2019: Flevoland innovatief en ondernemend (mei 2015)

Coalitieakkoord 2015-2019: Flevoland innovatief en ondernemend (mei 2015) Startnotitie Omgevingsvisie Flevoland 1. Inleiding In 2006 hebben de Provinciale Staten van Flevoland het Omgevingsplan Flevoland II (OPFII) vastgesteld. In het OPFII is het integrale provinciale omgevingsbeleid

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie