BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE"

Transcriptie

1 A-4/- 9/9 BRUELE HOOFDTEDELIJKE RAAD A-4/-9/9 CONEIL DE LA REGION DE BRUXELLE-CAPITALE GEWONE ZITTING EI 99 EION ORJDINAIRE AI 99 ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende nping vn de lgemene uitgvenbegroting vn het initerie vn het Bruele Hoofdtedelijk Gewet voor het begrotingjr 99 PROJET D'ORDONNANCE jutnt Ie budget generl de depene du initere de l Region de BruxeIle-Cpitle pour Pnnee budgetire 99 INHOUDOPGAVE INDEX Bidz. Ontwerp vn ordonnntie..'... Tbellen... 5 Pge Projet d'ordonnnce... Tbleux... 5 ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE DE EXECUTIEVE Op de voordrcht vn de initer vn Finncien en vn Begroting en n er over berdlgd te hebben, L'EXECUTIF ur l propoition du initre de Finnce et du Budget et pre en voir delibere,. BELUIT : De initer vn Finncien en vn Begroting i gelt in nm vn de Executieve bij de Bruele Hoofdtedelijke Rd het ordonnntieontwerp in te dienen wrvn de tekt volgt : ARRETE: Le initre de Finnce et du Budget et chrge de preenter, u nom de PExecutif, u Coneil de l Region de BruxeIle-Cpitle le projet d'ordonnnce dont l teneur uit :

2 A.4/-9/9-2 - A-4/- 9/9 Artikel Deze ordonnntie regelt een mterie bedoeld in rtikel Wquter vn de Grondwet. Article " L preente ordonnnce regle une mtiere viee & 'rticle Wquter de l Contitution. Artikel 2 Overeenkomtig de tbel gevoegd bij deze ordonnntie worden de in de lgemene uitgvenbegroting voor het begrotingjr 99 ingechreven kredieten l volgt ngept : Ordonnn- cering- kredieten Vtleggingkredieten Article 2 Conformement u tbleu nnexe b l preente ordonnnce, le credit incrit u budget generl de depene pour 'nnee budgetire 99 ont jute comme uit : in miljoen frnk Credit Credit d'eng- d'ordongement nncement en million de frnc Niet geplitte kredieten Initil bijkredieten verminderingen Angept Bijkredieten voor vorige dientjren 32.74, , - 697, ,8 58, , , - 697, ,8 58,7 Credit non diocie Initiux credit upplementire reduction Ajute Credit upplementire pour nnee nterieur Gcplite kredieten Initil bijkredieten verminderingen Angept.75, 92, ,5 6.45, 3.588, ,4 Credit diocie Initiux credit upplementire reduction Ajute Totl Initil Angept Vorige dientjren ,5 39.9, , ,2 58,7 58,7 Totux Initiux Ajute Annee nterieure Artikel 3 Article 3 In de ordonnntie vn jnuri 99 houdende de uitgvenbegroting 99 wordt een rtikel 22bi ingelt luidende l volgt : «. - Het niet-geplitte krediet voorzien op rtikel 43.2, ectie 34, Titel! mg verbintenien dekken vn voorgnde jren met betrekking tot de leningen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, voorheen vtgelegd en geordonnnceerd ten lte vn het Fond voor economiche expnie A, Titel IV, Deel I.' 2. - Het niet-geplitte krediet voorzien op rtikel 63.2, ectie 34, Titel II, mg verbintenien dekken vn voorgnde jren met betrekking tot de lenin'gen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, vtgelegd en geordonnnceerd ten lte vn het Fond voor economiche expnie 6...3A, Titel IV, Deel.» Dn 'ordonnnce du jnvier 99 contennt Ie Budget de depene pour 'rmee budgetire 99 et inere un rticle 22bi ubell6 comme uit : «. - Le credit non diocie incrit 'rticle 43.2, ection 34, Titre I peut couvrir de obligtion d'nnee nterieure reltive ux emprunt contrcte pr l DRB en vue de 'cquiition de terrin indutriel, enggee et ordonnncee uprvnt b chrge du Fond d'expnion economique A, Titre IV, Prtie I Le credit non diocie incrit b 'rticle 63.2, ection 34, Titre II peut couvrir de obligtion d'nnee nterieure, reltive ux emprunt contrcte pr l DRB en vue de 'cquiition de terrin indutriel, enggee et ordonnncee chrge du Fond d'expnion economique 6...3A, Titre IV, Prtie II.»

3 A-4/-9/9-3 - A-4/-9/9 Artikel 4 Article 4. - De verbintenien inzke de interetlten vn de leningen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, uittnde op het Fond voor economiche expnie 6..A, ectie II, ubectie I, fdeling, kunnen in 99 worden vereffend op de billoctie De verbintenien inzke de floingen vn de leningen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, uittnde op het Fond voor economiche expnie 6..A, ectie II, ubectie I, fdeling, kunnen in 99 worden vereffend op billoctie Artikel 5 In uitvoering vn rtikel 8, 2, vn de wet vn 28 juni 963 tot wijziging en nvulling vn de wetten op de Rijkcomptbiliteit worden de overdrchten die het voorwerp uitmken vn de beluiten vn de Executieve vn 6 pril 99 goedgekeurd. Artikel 6 De Executieve wordt gemchtigd working- en inveteringubidie toe te kennen ten lte vn de volgende billoctie uit de dminitrtieve begroting : Afdeling - Algemene uitgven ubidie n de v.z.w. ocile Dient vn het initerie vn het Bruel Hoofdtedelijk Gewet B.A Toelgen n intellingen belt met gewetelijke ttitieken B.A Toelgen inzke niet-economich wetenchpbeleid B.A Afdeling - Economiche Ontwikkeling Toelge n de GERB B.A Toelgen n Hotelnijverheid B.A Afdeling 6 - Ruimtelijke Ordening Toelgen n lokle beturen en intellingen vn openbr nut voor de vernieuwing' vn fgednkte bedrijfruimten B.A Afdeling 2 - Energiebeleid ubidie n openbre beturen die beroep doen op de «Derde-inveteerder» B.A Le obligtion exitnte ur Ie Fond d'expnion economique 6..A, ection II, ouection I, diviion, en mtiere de chrge d'interet de emprunt contrcte pr l DRB en vue d'cquerir de terrin indutriel, peuvent etre liquidee en 99 ur 'lloction de be Le obligtion exitnte ur Ie Fond d'expnion economique 6..A de l ection II, ou-ection I, diviion, en mtiere d'mortiement de emprunt contrcte pr l DRB en vue d'cquerir de terrin indutriel, peuvent etre liquidee en 99 ur 'lloction de be Article 5 En execution de 'rticle 8, 2, de l loi du 28 juin 963 modifint et completnt le loi ur l comptbilite de 'Ett, le report de credit diocie fint 'objet de rrete de 'Executif du 6 vril 99 ont pprouvet Article 6 L'Executif et utorie octroyer de ubvention de fonctionnement et d'invetiement chrge de lloction de be figurnt dn Ie budget dminitrtif et reprie ci-pre : Diviion - Depene generte ubide '..b.l. ervice ocil du initere de l Region de Bruxelle-Cpitle A.B ubvention ux orgnime chrge de ttitique regionle A.B ubvention en mtiere de politique cientifique non-economique A.B Diviion - Developpement economique ubvention u CERB A.B ubide ITndutrie hoteliere A.B Diviion 6 - 'Amengement du territoire ubide ux pouvoir locux et orgnime d'interet public pour l renovtion de ite d'ctivite economique deffecte A.B Diviion 2 - Politique de I'energie ubide ux pouvoir public fint ppel u «Tier-invetieur» A.B

4 A-4/- 9/9-4 - A-4/-9/9 Afdeling 22 - Coordinte vn het beleid vn de Executieve Toelgen in verbnd met de bevordering vn het ntionle en interntionle imgo vn het Bruele Hoofdtedelijk Gewet B.A Werkingtoelge n de v.z.w. «Verbindingbureu Bruel-Europ» B.A Toelgen voor de bevordering vn het ntionle en interntionle imgo vn het Bruel Hoofdtedelijk Gewet B.A Toelgen n de v.z.w, «Verbindingbureu Bruel-Europ»inzke kpitluitgven B.A Diviion 22 - Coordintion de l politique de I'Executif ubvention en mtiere de promotion de 'imge ntionle et interntionle de l Region de Bruxelle- Cpitle A.B ubvention de fonctionnement '..b.l. «Bureu de liion Bruxelle-Europe» A.B ubvention en mtiere de promotion de 'imge ntionle et interntionle de l Region de Bruxelle- Cpitle A.B ubvention '..b.l. «Bureu de liion Bruxelle-Europe» en mtiere de depene de cpitl A.B Artikel 7. Article 7 In de tbellen vn ectie II (Uitgven op begrotingfonden) vn de ordonnntie vn jnuri 99 houdende de lgemene uitgvenbegroting vn het Bruele Hoofdtedelijk Gewet voor het begrotingjr 99, worden heringechreven, onder ubectie I, Afdeling 5, het fond 6.2 «Toelge n de Ntionle tchppij voor de Huiveting en n de Ntionle Lndmtchppij om ze in de mogelijkheid te tellen tot de betling over te gn vn de intereten die ze n hun lener verchuldigd zijn, ten belope vn het verchil tuen het totl bedrg vn deze intereten en het jrlijk interetenndeel dt te hunnen lte i gelegd lmede vn de terugbetlingpremie die ze n hun lener hebben toegetn en vn de bijkomende lt die voor hen voortvloeit uit de toeping vn de belting over de toegevoegde wrde op de bouwprijzen» en onder ubectie II, Afdeling 5, het Fond 6.35 «fond betemd om grondreerve n te leggen voor de bouw vn volkwoningen en om de ocile woningbouw te verwezenlijken». Artikel 8 De kredieten toegetn bij deze ordonnntie worden door de lgemene middelen vn het Gewet gedekt. Artikel 9 Deze ordonnntie treedt in werking op de dg vn hr bekendmking in het Belgich ttbld. Gegeven te Bruel, 8 pril 99. Nmen de Executieve, De initer vn Finncien en vn Begroting, J. CHABERT Dn le tbleux de l ection II, (Depene ur fond budgetire) de 'ordonnnce du jnvier 99 contennt Ie budget generl de depene de l Region de Bruxelle-Cpitle pour 'nnee budgetire 99, ont reincrit, dn l ou-ection I, Diviion 5, Ie fond 6.2 «ubide l ociete ntionle du Logement et l ociete ntionle terrienne pour leur permettre de couvrir le interet qu'elle doivent leur preteur, juqu' concurrence de l difference entre Ie montnt de ce interet et l quote-prt nnuelle d'interet mie leur chrge, ini que le prime de rembourement qu'elle ont conentie leur preteur et l chrge upplementire reultnt pour elle de 'ppliction de l txe ur l vleur joutee ur Ie prix de l contruction» et dn l ouection II, Diviion 5, Ie fond 6.35 «Fond detine l cretion de reerve fonciere pour l contruction de logement ociux et l relition de logement ociux». Article 8 Le credit ccorde pr l preente ordonnnce ont couvert pr le recette generle de l Region. Article 9 L preente ordonnnce entre en vigueur Ie jour de publiction u oniteur beige. Donne Bruxelle, Ie 8 vril 99. Au nom de I'Executif, Le initre de Finnce et du Budget, J.CHABERT

5 A-4/- 9/9. A-4/- 9/9 ECTIEI UITGAVEN VAN ALGEEEN BETUUR ECTION I DEFENE D'ADINITRATION GENERALE

6 A-4/- 9/9-6 - A-4/-9/9 8»-< 4 - i ' gg e G o o oj w ' bo rj H C " R '. ' 3 3 ty \ b /»' '<, C, g I i! 3' i- oo *; <=> i -i. W 3 I? l 2 l P ll Q g t 5' & o» P tfl h 5 I' 8 m o.2 fl '3' '3' - O 8.ll IXfj 5 'o r- di-i B cr> y o\ " g'l- Cu '4 + -( / c- (- oc. r- e tf T~ / \ '>? -j.>" o o3 lil 3 &. 3 <'! '-. oo >n \ cn' T- ' : ert ' t-- oo'!?, T-< r-?' ' 3- I? 5- I? - g '. j2 J i 8.5 in 5 6 U V> *L '" 5? <'>''' tfl. U p-< ' 8 (g o >7 <o P & m g? - E i i3 j tff 4) 3 o 2 ;i2 o " Eg o» ' IU j rt»

7 A-4/- 9/9-7 - A-4/-9/9 & 8 8 ' 3 <-> ill Q g "j co T3 rq BO rt g B 5 " 'o o '5-' w w t) <U g '.."! & T3,. ' : o o " 3 ' t r -' -"- ' : ' " i, g ;-: - -!..., g., ' l 6 -, : < "i g'g, f K. i I.-" : 'fi..? 55Qrt&.Q c c ctfcd c c c 'c? to?5 t l.l X C<-) N i-i c9 g <iu»-< &ii-< * ' -gi <; i-i +/-, - N G. CO ( O ' O O O O N o >n w o N oo o c-" t- i>w O ccnoo in ' i l-i (N r b {2 n X J c3 P. 3 <& CT> in ( ' m -i ' N ' ' ' GO \o c" \ en r3 -i '-< " : 33 - f Oj, '> \ C CO C-5'. oo 'n w C o c w (j ' T l w - ; r-f ' V'-Q 'Q -- A j)' A 3 j) BO 3 U *L o - 4) 'g f-l - CO o >?"~» cd A u & /' /. / /~ /~ ~\ /~ /~ CD C T O A C Q C Q n co cu to j'l i i TO T3 ( 'o 'o g f. i g i - ) 2 > 3 t o o ' c ; t) g g 2 '!l L. 2 iil < <u.9.2 ' ' o 3 o g g.l..?. mpi-,'k>owo fi cj CQ '* m o r-~,-» Cti

8 A-4/-9/9-8 - A-4/-9/9 i 8 (g 3 li ' bo - x> V3 V H ' ' /- '-/. c, u - g g 8.8 i 4) %' P I. }! B g l K.g m ' -8 : ' i ' j!b '8) - - '< i: H i i % ' 3.2 o- E ft fi Q! g '. g. ll l ttu i - g (5.,'g - u > " 2'3 6 c 3P 'J c-3 < (y < my fc - rt c!x>u (H,ov (u c rt X) u in l i Bl "2 H 9 B >$ xi " i *!, ' trt in" 5 r-l &ir-l i 3, " <I 8 + /-T <-< '-r' C? C3 (- C" ON ' Q" W " ' f '- (, gtr> trom oo w en t' w T-< <-i oi m' t~" T-l Cl m t- ' '-5 N $ t> m r w iu 3 % " ' g 8 ' K l tl' T-<. W i o''. ('-" t-i XT' Q? in" w o' >n oo t-~" t~-' c--'' r-i r' \o" " f <ri in >n I r-l ' 'i r-< I ' rt i - <\ Q ei,, q, '- N i 'lii 'f-'ii \ >/. $ «-) r4 e o,? in fi r-l Cl rt co'y (o'?' i.o'y CT! i u e ]U <U ll l.u.9 h gi 8 6 oo v +'.2 t 3 G P 2 ' 5 N-, rt u A i I "!! e '" B - I 8 A '-<.! rl 9 t! w tt «3 Eb ' 5 I > g >! < "' ' 8)8 g' o I 9 - " i! ] - - ' -j, li j ( t m li g

9 ( cri < < - m <o too ll g "I Ili 'o o- oo 85 T3 '. ''9 ' Q \Qi \ ~ / " CTI, y w <u w m c g. '" 2 ' 9 i t z t i K. o 2 CT< > - & ' g i >! g 5 f i < < & g. g ' '3, "rg V C H -i o U m E-iQ BJ nxiu la",iu t,oo i.ou t n) c, u o. g g h c <. (d 9 -» > 2 ii + 5 o\ po\ 3» ( '- < < bo ff L; 9. C % '3 &, g <<??' 3 (-- OT-IO - oocio oo<o oo ctitn woo - t cb (r-<i> oooin ccn '4-cc (ro oo I~~(I'+OOO<(NI w. - <-i C r-i T-! i-i C > rt oo,co,c,.,o,u-)>n cnoo, m '-( Wl l ' NCN -'> t" ' t~~ ' l-l (~~ oo <o i/i w oo c«l r-( en oo -+ C-j t- <-] " <o >r (-; i-i V-l ' T-l '3 \.» \ Q o> o\ 5 i ' (,,,, - - wc'oooooomcc-')-- c - [-' t-oo' ic m r-< >n r-i l-< l-i r-5 C I-'O' ' >/ ) t-j \ (-~ o (i c u C T)A O > <-> c id A o nl ) '5'", g IU ju T3 Q 4> r2. A g - 8 ' -.9. <u? g c t Eb o <u «L o ) ' t/3 - > y- g.9- ' c t>. ' i H > ' ' 'C ' i! I -g - g - ' O r i B. l > & u l 9 t? ' g di r; 3 m u u fi fc fc<! - m c% 8

10 g r 8 L 4-* u P. 8 g i!? e n,.'" T3 T3 j *2 ' 6 T3 ''3 (U 3 3 b ''""''*' "\ / ". (, c? CQ. IU 't) o 5 T-i (U 2 I' 2 ; & g <-5 i 5 g i2. tl 'y '?' '' U * B " w - 5 o- w g i i 5 - C/3 -y Q - 2.»-< 'n % ' '. " g» 8 ll H to P lifi i"i P-l R P-l u / 3" '3 2 '3',, 2 " K 9.2, <, ' g g '<" Q<T-< <-' \ <L> i " c t>oc.g, g <; + /~ t TI m c m t- CO CQ i-; CQ, m" i-~ r-i >n in o»-< t- c in C» C (N r-l r-< >n o 6 i3 K" 3 g.2, o n %'" rt & 9 Q <<5-. q, ' r - i 7' i/ in c co en co y J en TT ( r-i fi >n o o r in ( -- CJ i-l 8 r-l 'c? '3 ' - " t ft U. " o J3 t> A '- ii-g fi. & g % wi u " g 'g PI r-4 CO o!> / '- ' / B) 3 U & 'i I g?! i : -g > 3.E ' < g 'yo. ' 5 " 3 'o 'g o- m g '5 "t' T-< fl D (U, r -) 3 - g J ij -J p " t3 i i-i ) 4) T3 T3 r< h 6." 'c I) B '9 Q co Eb " c " c i b " '";! <u & <u <; t/i

11 »-i c c< - >n 'O. t-) c "I " III J3 - 'O.ff 'u 'O 'u ' ''. hl. c 4> u cl< ill hi -, t.! i til y " ' i> 43 Q v o c fi D O <U lu o.3 i" <" <U 3 F! i j :i i g. ( i?-' i??''' 4 5 f - +~ T-l I. I! < \ C< O'-OCOTlO cn inoot~-oo'i-ti> ;g i-i N KO - CO (- '* - w en 6 f-j -; 9X ' J B % ' rt, 3 < C - ft., C~f, -» ',. \ -m % r-i t-l -. l-" t-"\o C - CO \. t- ' '3 r - r- ~\ l t x-i ooooo>n'>o ini-ii ioo-i-t- r-i l oc r-r i-r T l ( C '2" 3 '3' '3 2"' 2 III -ga n ' g ' ) fl) bfi 5 " '? '-' », g-.i -3 ' g. > - w 5 : fl - e <u Q > i> fc B > u <u <; '? joo "'3.9R? iuiud'3 A H i - B C Q i t-i c cn 3' >n o

12 A-4/-9/9 '-2- A-4/-9/9 t-i f. en t- >D o 4-> c ' " c i J, J3 o - - Q j3 -~-,,?j, u - il 93 wi 3 ' rr' B l U' " g "! 3 o - d o g '; g : g5 - i ' i <. l p \" i i i i i ii «pli rt', -ort'brt-o Q BI\OU Bju ni c cooiiu 43 ' >rt" C.2 li. 2 5 "o r-.4-4 <- g.l '" <; P i3 - g g 8. " <u 'y -39 <<' + / T ( II / 52- O--ll t~~ t-oo (om o N om IONC o\oo T-<i i<o o l" mo >n(n t-iri-f 'o'f '> o (rci r-i ' cf-> <i-'i W O O O O t 't'l/ct >no oiccc CQ i-l I CN C N! I I -+ U-) W --?g? '-! r' r-i <o - >n en in OQ N C ' T-< ' l 3 t in' o" o IN m o o ( r,, o,, CT\ i-ir-ii-i' ' c'lin 'o t" '> ' ' t f ' ' i-5 t-i t-~ m 'o <-] >C \ o en <o c i-!»-< tiu cj,ou "i i ctfutiu j, l <u t3 T3 Q ". li -,. &! ) & A i r " ' f-l CQ o > I? "5' I i J bo-g ' ;3 & '? '2 C ', i l 2 j 8 -g - 9 'g'3 P& o c Q'"'" c 9>p3 g 'bl < A '? - 2 g '?? g " 8 il g iig i. 8 ffl pi;&55fi- >2

13 »-< c.i m 3- I- III J3 ' - ' ) '3 3 \(D ' 8.- " '', N CT). U 6 <u g <u fc ' i i '% '& -8 g z % % - I li. i ll B -t> Cfl " (D l crt w g, -o &- 3 '5' c '5'' 3 3 C l-i on h CL fri <u ' 2" ' ''3' 2" & i w i. n i~< g ( J CT ) t-< &<-( I-' ct\ U o> 3 - <; b i-j Q g g g., y o -o Q. El % 'i" i o- <; + r-t < / < t- \ fl en i- c'l vo <o en en. ' m" r-7 oc en" Q. t- en en i T-( o\, i rt o\ -. ' o\.' CT' - '- < c? i - ( t ' m \o o o en I? ''3' " '"2''. l U il) '- g. ' lli. g,g 6 g? il -,- / ff) ) t? ' il, c, 8 5P 3 " B '. l I'c n N <u 5 ' I.. II hbi. LJ < -.5 v J [ " ". fr ' n u i3 3 g) <u g? g o o)<;o&, i fri> il. 8

14 A-4/- 9/9-4 - A-4/- 9/9 ( J <u h g J ) e-g J3 fi O 'O ff \(U (U & I? 2" & g g 8!? y " t> & 'g ' i 8 l.. y ;o i % fc" tl n> B [T, ; g & -». ', Q i ll.. i 8 l ii. i <%.< Q. 5- \ '"' I? 5"2"' w D t-i «- n r-< C \l) r-l fri»-l * \ > \ " C >\ 3 " < + t ' n -~ CQ * (~~ < f~ - - W ( i-i en i-i i- en c r-l 6 h 3 '.% " o II <<g <= T [ ' N vo' l/l" (-» ( \ ; r-< m "3 r-4 8 : '- -3 '- ( ' O' W i- k en t> t- c i itrn CT' W ~~ t ' ( ( r'l ' '5' c ni A u m '''2"' rt IU g 3 c 2 ". 3 ijl & G U i '3 P "? '.-~. c A u i ' ; < iy - ID c! g 5 5 c3 5,5 ) O 2; 'o 'R.-r oo., y, G ill!. Ill <; bp-o - 3.g :g' K ' u -! < i o ;=! ff 5Q 3

15 3 g 8 ID ill III c o " 3 3 ff r ' -'"' ni - u i-i i 8 i - '," 3 o gj i3 ' t/) " +J.2 'o '" g g g t!.9 t - i Q '5'"??' 'y'3'' ''" 'y "?- ' lu 8 K ll x -j g / -J,- &<,-! '" 4-> &- < <c?? + T-l / cn t~-oo roo >noo r-< COCQO i ( CCO 'DNO r-looo 'C T-l T- T l C ' U ( in o o CQ <!- ' m!- ff n g & p & j <" ff B % &, g <;5 r- o ( i o, m o o >n w o CN o, r~, m oo m, ( - ' i-!' m o CQ / c -- ' ' '-i '3 CT.H \ ' \.-g fl r- -- '- T-I vi 5 - o 5 <, r t.\ l/uo OOr-l i i T-I - vo r<l i- N >n o o en o" o \ T-l I-l X-l \ '5"2'' "Z'' '5' '??' '?' n) X) ' A e c m D il. c 5 BO g U 'y"- t) c3,. -g, o - 'g g ' 3 %,. l i g i Q - " ' t 2 E i ft <U N ID i li i.» &> i% g g 8 '

16 A-4/- 9/9-6 - A-4/--9/9 A T ( 8 IL tn o -?! i " c T3 r< C 5.P " B 'O ' III \ (y b & ''.o '3" y u (~) o O c I " g -8 Q» i ' 3 rt.5 F. <u u? -o g -o h Z 'lu 4> -' iu, 3 l-! m i rt G i< ' 3 u u c & lit I ii oo fl ' o '' y CQ CQ CQ '3' ll xl r ' / 3-5 "u r-l & I-' &8 X "<< < +,~N r-4 / ll /- r-l y-i - l i '<") rt (< ) " C - oc >ri 6 H ff go J e ' &< 3 5 <5- \ cn" i-i \ m r-f CT) en w' '-' " 8 : -- T-< i/ r-i T- ( IT) U <? " t c c '. 3' V CQ J CQ 3" i -< > g e ' - [ t fi te & ' ' -4»-< ro o > /N/- (d V ii o c.38» > i, d 3 il i-i i P &.2 " t> P - - III QJJ CQ J l-l fc- > e <u o e, n y n g - < & t 5 B u. w & T I i I C I W

17 «) h ' w 9 "? T3 i-i B, " B ' T3 Q 'V ' <<~> «, v, % in u/ hy Ld :i 4 Z B i-' oo D 9 -' u 5 I -»?3 5 'T3, U? ri o ft ' < I? '' 9\ B u? i-j! g t "3 > Q g- 3 I.2. 4J I) Q 't? y g g ''"' 8 fl) y? h ml f> <! t 8( (-* 5,-(, i-i &i -' <;?7 + r-l T i T- CO v-t -( t r-t 9 <» Vi ( ' i-t 3 OJO i-. j2.; 9 3.," II <-??'. i-( 5 c OT T I '"i ".- r w o' oo»-?' % rt W -< i '3 o\.» o j3 o\. " c r - '-'5 T- 3 oc r- c woe N O ft) fl (?,-~ c?"- o i B <u g -g ' ',9.9 (i> o 6 > '! 4) 'g " /- - oj n? n <u l> C - " C< ' N 3» ge g! p j ' ci > -h > c rt < U " '. i -. g-. C ci P4 B o \ '"' B *E.2 c B % % \ 3 -o Q "C '3 g.» - < "... <U B o 5b Pi; ' i

18 A-4/- 9/9-8 - A-4/- 9/9 Gezien om te worden gevoegd bij on beluit vn 8 pril 99. Vu pour etre nnexe notre rrgte du 8 vril 99. Nmen de Executieve : De initer vn Finncien en vn Begroting, J. CHABERT Au nom de 'Executif : Le initre de Finnce et du Budget, J.CHABERT

19 <C±) i

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0)

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0) i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130 72*57 Riw ^lenst VR DE IJSSELMEERPLDERS 213 B.3LITHEEK RIJK ;R DE IJ..:.:...IMRPLDERS Intern Rpport No. 196 Jrverslg 1969 Kmpbeheer Zl 378/WP/VP RIJKSDIENST VR DE IJSSELMEERPLDERS Hoofdfdeling Algemene,

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen BcoSp N99 3 Nij Uid Vi Vooi i, i d lw, l d Ndld Bi 5 à 20 i j i o of Apldoo of Afoo Fij l j Vooi STRLIJK WONN IN VOORTUIZN l dlpl olof lid lij Wo i Vooi Od Bi oloc wod d woi i di j o Wij i oo i lij oi

Nadere informatie

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia)

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) Pag.l / 10 Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) 'De Mijlpaal' Voorstelling De bomen zijn zeer grote Acacia's en aangeduid met nummer 31,32 en 33 op het plan (zie bijlage). Deze bevinden zich aan

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat -1106/1-92/93 (Chambre) 809-1 (1992-1993) (Sénat) Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat - 1106/1-92193 (Kamer) 809-1 (1992-1993) (Senaat) Chambre des Représentants et Sénat de Belgique

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil v Svi OKTOBER 2015 TEBERDE Pil Dz Svi v i-ff Di 3 p 2015 l v pil Dz Svi D p All pij ij l ij i-ffij i Ai A v PPipi vl Hy S Mj p Cl Ji Dlij v ij pilj pil Svi BIJZONDER IN SAMENLEVEN N l F C R v B i

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 80237 SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION [C 2015/03453] 18 DECEMBRE 2015. Loi contenant le troisième ajustement du budget général des

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

PROEFSTATION VOOR DE AKKERBOUW LELYSTAD. Verslagenvan interprovinciale proeven nr. 161 (1975)

PROEFSTATION VOOR DE AKKERBOUW LELYSTAD. Verslagenvan interprovinciale proeven nr. 161 (1975) RFTAT VR D AKKRBW LLYTAD Verlagenvan terrviale reven nr. 6 (975) ï TRRVAL RV 97 erie654 r.a.d. BAART en R.. ABR LATZKTKD DT WA DAV biz. nleig refjaar972/7 a.delvaneref k b.zetvaneref h.itvergentijtienvanteag

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

Inundatiescenario's. Aan: Polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden en Betuwe T.a.v. ing. J.H. Boer Postbus CE GELDERMALSEN

Inundatiescenario's. Aan: Polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden en Betuwe T.a.v. ing. J.H. Boer Postbus CE GELDERMALSEN jtermijn af D Ministerie van Verkeer en Waterstaat D i rect raat-g en eraal R i j ks waterstaat Buwdienst Rijkswaterstaat 8IBLITHEEK BUWDIENST RIJKSWATERSTAAT Rapprt TCB-R-94001 Inundatiescenari's NR.

Nadere informatie

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par les travailleurs masculins et féminins.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par les travailleurs masculins et féminins. CONVENTION COLLECTIVE DE TRVIL DU 30 JUIN 2003, CONCLUE U SEIN DE L COMMISSION PRITIRE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, EN EXECUTION DU PROTOCOLE D'CCORD DU 30 JUIN 2003, RELTIVE L'HORIRE DE TRVIL JOURNLIER DES

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren vr senir Adviseurs Visie In dit pleidingstraject 'Adviseren vr Senir Adviseurs' ligt de fs p het vergrten van de impact van de adviseur Uitgangspunt is dat de deelnemers

Nadere informatie

Multi Functioneel Centrum. depaladijn MFC De Paladijn. gedragsproblemen/psychiatrische. problematiek

Multi Functioneel Centrum. depaladijn MFC De Paladijn. gedragsproblemen/psychiatrische. problematiek 1 Multi Functioneel Centrum 1Fc depaladijn MFC De Paladijn Samenwerking met Auriga Doelgroep: kinderen met een licht versta ndelijke beperking en gedragsproblemen/psychiatrische problematiek Uitgangspunten/kernwaarden

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons 2 Bscop ij isd i Vi Vooi is, i d slw, sl d s dld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WO VOORZ lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc wod d woi i di j o Wij i oo is lij oi olop

Nadere informatie

Hieronder treft u de werkwijze aan inzake inzending en declareren bij het Ministerie

Hieronder treft u de werkwijze aan inzake inzending en declareren bij het Ministerie IN 141.01500 U A L I T Y A S S U R A N C Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veere T.a.v. Dhr. CM. Filius Postbus 1000 4357T Domburg GMNT VR 07 02 Beesd, 06 maart 2014 Kenmerk: 2014-1003079_01 Betreft:

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G A, Kc 1 6 i 2016 D i Gi Ii i G. D i ii i i A. O 5, 6 7 i k A z. Z i 5 i i ki, ij 6 i i A z 7 i. O i z fijk ijk zij fk k. Z k A ijijk i bikb. i ijijk f f bk bikb zij. A z i k ij i - b,

Nadere informatie

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal i i i Of - ij i i i i i i ii i ië i i - ii f i i ii i i ff i f i ii ii M i i i ii i i i i i Gi i i i G i 1 ij i iëi i, i ii: ij i ii ij i i i i i 2 I ij i i i i ii i (i f y, ) i i (i y- i ii) i i i i i

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 52246 BELGISCH STAATSBLAD 09.07.2014 MONITEUR BELGE Epidemische varkensziekten : a) vesiculaire varkensziekte, b) vesiculaire stomatitis, c) Afrikaanse varkenspest, d) klassieke varkenspest, e) mond- en

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie