BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE"

Transcriptie

1 A-4/- 9/9 BRUELE HOOFDTEDELIJKE RAAD A-4/-9/9 CONEIL DE LA REGION DE BRUXELLE-CAPITALE GEWONE ZITTING EI 99 EION ORJDINAIRE AI 99 ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende nping vn de lgemene uitgvenbegroting vn het initerie vn het Bruele Hoofdtedelijk Gewet voor het begrotingjr 99 PROJET D'ORDONNANCE jutnt Ie budget generl de depene du initere de l Region de BruxeIle-Cpitle pour Pnnee budgetire 99 INHOUDOPGAVE INDEX Bidz. Ontwerp vn ordonnntie..'... Tbellen... 5 Pge Projet d'ordonnnce... Tbleux... 5 ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE DE EXECUTIEVE Op de voordrcht vn de initer vn Finncien en vn Begroting en n er over berdlgd te hebben, L'EXECUTIF ur l propoition du initre de Finnce et du Budget et pre en voir delibere,. BELUIT : De initer vn Finncien en vn Begroting i gelt in nm vn de Executieve bij de Bruele Hoofdtedelijke Rd het ordonnntieontwerp in te dienen wrvn de tekt volgt : ARRETE: Le initre de Finnce et du Budget et chrge de preenter, u nom de PExecutif, u Coneil de l Region de BruxeIle-Cpitle le projet d'ordonnnce dont l teneur uit :

2 A.4/-9/9-2 - A-4/- 9/9 Artikel Deze ordonnntie regelt een mterie bedoeld in rtikel Wquter vn de Grondwet. Article " L preente ordonnnce regle une mtiere viee & 'rticle Wquter de l Contitution. Artikel 2 Overeenkomtig de tbel gevoegd bij deze ordonnntie worden de in de lgemene uitgvenbegroting voor het begrotingjr 99 ingechreven kredieten l volgt ngept : Ordonnn- cering- kredieten Vtleggingkredieten Article 2 Conformement u tbleu nnexe b l preente ordonnnce, le credit incrit u budget generl de depene pour 'nnee budgetire 99 ont jute comme uit : in miljoen frnk Credit Credit d'eng- d'ordongement nncement en million de frnc Niet geplitte kredieten Initil bijkredieten verminderingen Angept Bijkredieten voor vorige dientjren 32.74, , - 697, ,8 58, , , - 697, ,8 58,7 Credit non diocie Initiux credit upplementire reduction Ajute Credit upplementire pour nnee nterieur Gcplite kredieten Initil bijkredieten verminderingen Angept.75, 92, ,5 6.45, 3.588, ,4 Credit diocie Initiux credit upplementire reduction Ajute Totl Initil Angept Vorige dientjren ,5 39.9, , ,2 58,7 58,7 Totux Initiux Ajute Annee nterieure Artikel 3 Article 3 In de ordonnntie vn jnuri 99 houdende de uitgvenbegroting 99 wordt een rtikel 22bi ingelt luidende l volgt : «. - Het niet-geplitte krediet voorzien op rtikel 43.2, ectie 34, Titel! mg verbintenien dekken vn voorgnde jren met betrekking tot de leningen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, voorheen vtgelegd en geordonnnceerd ten lte vn het Fond voor economiche expnie A, Titel IV, Deel I.' 2. - Het niet-geplitte krediet voorzien op rtikel 63.2, ectie 34, Titel II, mg verbintenien dekken vn voorgnde jren met betrekking tot de lenin'gen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, vtgelegd en geordonnnceerd ten lte vn het Fond voor economiche expnie 6...3A, Titel IV, Deel.» Dn 'ordonnnce du jnvier 99 contennt Ie Budget de depene pour 'rmee budgetire 99 et inere un rticle 22bi ubell6 comme uit : «. - Le credit non diocie incrit 'rticle 43.2, ection 34, Titre I peut couvrir de obligtion d'nnee nterieure reltive ux emprunt contrcte pr l DRB en vue de 'cquiition de terrin indutriel, enggee et ordonnncee uprvnt b chrge du Fond d'expnion economique A, Titre IV, Prtie I Le credit non diocie incrit b 'rticle 63.2, ection 34, Titre II peut couvrir de obligtion d'nnee nterieure, reltive ux emprunt contrcte pr l DRB en vue de 'cquiition de terrin indutriel, enggee et ordonnncee chrge du Fond d'expnion economique 6...3A, Titre IV, Prtie II.»

3 A-4/-9/9-3 - A-4/-9/9 Artikel 4 Article 4. - De verbintenien inzke de interetlten vn de leningen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, uittnde op het Fond voor economiche expnie 6..A, ectie II, ubectie I, fdeling, kunnen in 99 worden vereffend op de billoctie De verbintenien inzke de floingen vn de leningen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, uittnde op het Fond voor economiche expnie 6..A, ectie II, ubectie I, fdeling, kunnen in 99 worden vereffend op billoctie Artikel 5 In uitvoering vn rtikel 8, 2, vn de wet vn 28 juni 963 tot wijziging en nvulling vn de wetten op de Rijkcomptbiliteit worden de overdrchten die het voorwerp uitmken vn de beluiten vn de Executieve vn 6 pril 99 goedgekeurd. Artikel 6 De Executieve wordt gemchtigd working- en inveteringubidie toe te kennen ten lte vn de volgende billoctie uit de dminitrtieve begroting : Afdeling - Algemene uitgven ubidie n de v.z.w. ocile Dient vn het initerie vn het Bruel Hoofdtedelijk Gewet B.A Toelgen n intellingen belt met gewetelijke ttitieken B.A Toelgen inzke niet-economich wetenchpbeleid B.A Afdeling - Economiche Ontwikkeling Toelge n de GERB B.A Toelgen n Hotelnijverheid B.A Afdeling 6 - Ruimtelijke Ordening Toelgen n lokle beturen en intellingen vn openbr nut voor de vernieuwing' vn fgednkte bedrijfruimten B.A Afdeling 2 - Energiebeleid ubidie n openbre beturen die beroep doen op de «Derde-inveteerder» B.A Le obligtion exitnte ur Ie Fond d'expnion economique 6..A, ection II, ouection I, diviion, en mtiere de chrge d'interet de emprunt contrcte pr l DRB en vue d'cquerir de terrin indutriel, peuvent etre liquidee en 99 ur 'lloction de be Le obligtion exitnte ur Ie Fond d'expnion economique 6..A de l ection II, ou-ection I, diviion, en mtiere d'mortiement de emprunt contrcte pr l DRB en vue d'cquerir de terrin indutriel, peuvent etre liquidee en 99 ur 'lloction de be Article 5 En execution de 'rticle 8, 2, de l loi du 28 juin 963 modifint et completnt le loi ur l comptbilite de 'Ett, le report de credit diocie fint 'objet de rrete de 'Executif du 6 vril 99 ont pprouvet Article 6 L'Executif et utorie octroyer de ubvention de fonctionnement et d'invetiement chrge de lloction de be figurnt dn Ie budget dminitrtif et reprie ci-pre : Diviion - Depene generte ubide '..b.l. ervice ocil du initere de l Region de Bruxelle-Cpitle A.B ubvention ux orgnime chrge de ttitique regionle A.B ubvention en mtiere de politique cientifique non-economique A.B Diviion - Developpement economique ubvention u CERB A.B ubide ITndutrie hoteliere A.B Diviion 6 - 'Amengement du territoire ubide ux pouvoir locux et orgnime d'interet public pour l renovtion de ite d'ctivite economique deffecte A.B Diviion 2 - Politique de I'energie ubide ux pouvoir public fint ppel u «Tier-invetieur» A.B

4 A-4/- 9/9-4 - A-4/-9/9 Afdeling 22 - Coordinte vn het beleid vn de Executieve Toelgen in verbnd met de bevordering vn het ntionle en interntionle imgo vn het Bruele Hoofdtedelijk Gewet B.A Werkingtoelge n de v.z.w. «Verbindingbureu Bruel-Europ» B.A Toelgen voor de bevordering vn het ntionle en interntionle imgo vn het Bruel Hoofdtedelijk Gewet B.A Toelgen n de v.z.w, «Verbindingbureu Bruel-Europ»inzke kpitluitgven B.A Diviion 22 - Coordintion de l politique de I'Executif ubvention en mtiere de promotion de 'imge ntionle et interntionle de l Region de Bruxelle- Cpitle A.B ubvention de fonctionnement '..b.l. «Bureu de liion Bruxelle-Europe» A.B ubvention en mtiere de promotion de 'imge ntionle et interntionle de l Region de Bruxelle- Cpitle A.B ubvention '..b.l. «Bureu de liion Bruxelle-Europe» en mtiere de depene de cpitl A.B Artikel 7. Article 7 In de tbellen vn ectie II (Uitgven op begrotingfonden) vn de ordonnntie vn jnuri 99 houdende de lgemene uitgvenbegroting vn het Bruele Hoofdtedelijk Gewet voor het begrotingjr 99, worden heringechreven, onder ubectie I, Afdeling 5, het fond 6.2 «Toelge n de Ntionle tchppij voor de Huiveting en n de Ntionle Lndmtchppij om ze in de mogelijkheid te tellen tot de betling over te gn vn de intereten die ze n hun lener verchuldigd zijn, ten belope vn het verchil tuen het totl bedrg vn deze intereten en het jrlijk interetenndeel dt te hunnen lte i gelegd lmede vn de terugbetlingpremie die ze n hun lener hebben toegetn en vn de bijkomende lt die voor hen voortvloeit uit de toeping vn de belting over de toegevoegde wrde op de bouwprijzen» en onder ubectie II, Afdeling 5, het Fond 6.35 «fond betemd om grondreerve n te leggen voor de bouw vn volkwoningen en om de ocile woningbouw te verwezenlijken». Artikel 8 De kredieten toegetn bij deze ordonnntie worden door de lgemene middelen vn het Gewet gedekt. Artikel 9 Deze ordonnntie treedt in werking op de dg vn hr bekendmking in het Belgich ttbld. Gegeven te Bruel, 8 pril 99. Nmen de Executieve, De initer vn Finncien en vn Begroting, J. CHABERT Dn le tbleux de l ection II, (Depene ur fond budgetire) de 'ordonnnce du jnvier 99 contennt Ie budget generl de depene de l Region de Bruxelle-Cpitle pour 'nnee budgetire 99, ont reincrit, dn l ou-ection I, Diviion 5, Ie fond 6.2 «ubide l ociete ntionle du Logement et l ociete ntionle terrienne pour leur permettre de couvrir le interet qu'elle doivent leur preteur, juqu' concurrence de l difference entre Ie montnt de ce interet et l quote-prt nnuelle d'interet mie leur chrge, ini que le prime de rembourement qu'elle ont conentie leur preteur et l chrge upplementire reultnt pour elle de 'ppliction de l txe ur l vleur joutee ur Ie prix de l contruction» et dn l ouection II, Diviion 5, Ie fond 6.35 «Fond detine l cretion de reerve fonciere pour l contruction de logement ociux et l relition de logement ociux». Article 8 Le credit ccorde pr l preente ordonnnce ont couvert pr le recette generle de l Region. Article 9 L preente ordonnnce entre en vigueur Ie jour de publiction u oniteur beige. Donne Bruxelle, Ie 8 vril 99. Au nom de I'Executif, Le initre de Finnce et du Budget, J.CHABERT

5 A-4/- 9/9. A-4/- 9/9 ECTIEI UITGAVEN VAN ALGEEEN BETUUR ECTION I DEFENE D'ADINITRATION GENERALE

6 A-4/- 9/9-6 - A-4/-9/9 8»-< 4 - i ' gg e G o o oj w ' bo rj H C " R '. ' 3 3 ty \ b /»' '<, C, g I i! 3' i- oo *; <=> i -i. W 3 I? l 2 l P ll Q g t 5' & o» P tfl h 5 I' 8 m o.2 fl '3' '3' - O 8.ll IXfj 5 'o r- di-i B cr> y o\ " g'l- Cu '4 + -( / c- (- oc. r- e tf T~ / \ '>? -j.>" o o3 lil 3 &. 3 <'! '-. oo >n \ cn' T- ' : ert ' t-- oo'!?, T-< r-?' ' 3- I? 5- I? - g '. j2 J i 8.5 in 5 6 U V> *L '" 5? <'>''' tfl. U p-< ' 8 (g o >7 <o P & m g? - E i i3 j tff 4) 3 o 2 ;i2 o " Eg o» ' IU j rt»

7 A-4/- 9/9-7 - A-4/-9/9 & 8 8 ' 3 <-> ill Q g "j co T3 rq BO rt g B 5 " 'o o '5-' w w t) <U g '.."! & T3,. ' : o o " 3 ' t r -' -"- ' : ' " i, g ;-: - -!..., g., ' l 6 -, : < "i g'g, f K. i I.-" : 'fi..? 55Qrt&.Q c c ctfcd c c c 'c? to?5 t l.l X C<-) N i-i c9 g <iu»-< &ii-< * ' -gi <; i-i +/-, - N G. CO ( O ' O O O O N o >n w o N oo o c-" t- i>w O ccnoo in ' i l-i (N r b {2 n X J c3 P. 3 <& CT> in ( ' m -i ' N ' ' ' GO \o c" \ en r3 -i '-< " : 33 - f Oj, '> \ C CO C-5'. oo 'n w C o c w (j ' T l w - ; r-f ' V'-Q 'Q -- A j)' A 3 j) BO 3 U *L o - 4) 'g f-l - CO o >?"~» cd A u & /' /. / /~ /~ ~\ /~ /~ CD C T O A C Q C Q n co cu to j'l i i TO T3 ( 'o 'o g f. i g i - ) 2 > 3 t o o ' c ; t) g g 2 '!l L. 2 iil < <u.9.2 ' ' o 3 o g g.l..?. mpi-,'k>owo fi cj CQ '* m o r-~,-» Cti

8 A-4/-9/9-8 - A-4/-9/9 i 8 (g 3 li ' bo - x> V3 V H ' ' /- '-/. c, u - g g 8.8 i 4) %' P I. }! B g l K.g m ' -8 : ' i ' j!b '8) - - '< i: H i i % ' 3.2 o- E ft fi Q! g '. g. ll l ttu i - g (5.,'g - u > " 2'3 6 c 3P 'J c-3 < (y < my fc - rt c!x>u (H,ov (u c rt X) u in l i Bl "2 H 9 B >$ xi " i *!, ' trt in" 5 r-l &ir-l i 3, " <I 8 + /-T <-< '-r' C? C3 (- C" ON ' Q" W " ' f '- (, gtr> trom oo w en t' w T-< <-i oi m' t~" T-l Cl m t- ' '-5 N $ t> m r w iu 3 % " ' g 8 ' K l tl' T-<. W i o''. ('-" t-i XT' Q? in" w o' >n oo t-~" t~-' c--'' r-i r' \o" " f <ri in >n I r-l ' 'i r-< I ' rt i - <\ Q ei,, q, '- N i 'lii 'f-'ii \ >/. $ «-) r4 e o,? in fi r-l Cl rt co'y (o'?' i.o'y CT! i u e ]U <U ll l.u.9 h gi 8 6 oo v +'.2 t 3 G P 2 ' 5 N-, rt u A i I "!! e '" B - I 8 A '-<.! rl 9 t! w tt «3 Eb ' 5 I > g >! < "' ' 8)8 g' o I 9 - " i! ] - - ' -j, li j ( t m li g

9 ( cri < < - m <o too ll g "I Ili 'o o- oo 85 T3 '. ''9 ' Q \Qi \ ~ / " CTI, y w <u w m c g. '" 2 ' 9 i t z t i K. o 2 CT< > - & ' g i >! g 5 f i < < & g. g ' '3, "rg V C H -i o U m E-iQ BJ nxiu la",iu t,oo i.ou t n) c, u o. g g h c <. (d 9 -» > 2 ii + 5 o\ po\ 3» ( '- < < bo ff L; 9. C % '3 &, g <<??' 3 (-- OT-IO - oocio oo<o oo ctitn woo - t cb (r-<i> oooin ccn '4-cc (ro oo I~~(I'+OOO<(NI w. - <-i C r-i T-! i-i C > rt oo,co,c,.,o,u-)>n cnoo, m '-( Wl l ' NCN -'> t" ' t~~ ' l-l (~~ oo <o i/i w oo c«l r-( en oo -+ C-j t- <-] " <o >r (-; i-i V-l ' T-l '3 \.» \ Q o> o\ 5 i ' (,,,, - - wc'oooooomcc-')-- c - [-' t-oo' ic m r-< >n r-i l-< l-i r-5 C I-'O' ' >/ ) t-j \ (-~ o (i c u C T)A O > <-> c id A o nl ) '5'", g IU ju T3 Q 4> r2. A g - 8 ' -.9. <u? g c t Eb o <u «L o ) ' t/3 - > y- g.9- ' c t>. ' i H > ' ' 'C ' i! I -g - g - ' O r i B. l > & u l 9 t? ' g di r; 3 m u u fi fc fc<! - m c% 8

10 g r 8 L 4-* u P. 8 g i!? e n,.'" T3 T3 j *2 ' 6 T3 ''3 (U 3 3 b ''""''*' "\ / ". (, c? CQ. IU 't) o 5 T-i (U 2 I' 2 ; & g <-5 i 5 g i2. tl 'y '?' '' U * B " w - 5 o- w g i i 5 - C/3 -y Q - 2.»-< 'n % ' '. " g» 8 ll H to P lifi i"i P-l R P-l u / 3" '3 2 '3',, 2 " K 9.2, <, ' g g '<" Q<T-< <-' \ <L> i " c t>oc.g, g <; + /~ t TI m c m t- CO CQ i-; CQ, m" i-~ r-i >n in o»-< t- c in C» C (N r-l r-< >n o 6 i3 K" 3 g.2, o n %'" rt & 9 Q <<5-. q, ' r - i 7' i/ in c co en co y J en TT ( r-i fi >n o o r in ( -- CJ i-l 8 r-l 'c? '3 ' - " t ft U. " o J3 t> A '- ii-g fi. & g % wi u " g 'g PI r-4 CO o!> / '- ' / B) 3 U & 'i I g?! i : -g > 3.E ' < g 'yo. ' 5 " 3 'o 'g o- m g '5 "t' T-< fl D (U, r -) 3 - g J ij -J p " t3 i i-i ) 4) T3 T3 r< h 6." 'c I) B '9 Q co Eb " c " c i b " '";! <u & <u <; t/i

11 »-i c c< - >n 'O. t-) c "I " III J3 - 'O.ff 'u 'O 'u ' ''. hl. c 4> u cl< ill hi -, t.! i til y " ' i> 43 Q v o c fi D O <U lu o.3 i" <" <U 3 F! i j :i i g. ( i?-' i??''' 4 5 f - +~ T-l I. I! < \ C< O'-OCOTlO cn inoot~-oo'i-ti> ;g i-i N KO - CO (- '* - w en 6 f-j -; 9X ' J B % ' rt, 3 < C - ft., C~f, -» ',. \ -m % r-i t-l -. l-" t-"\o C - CO \. t- ' '3 r - r- ~\ l t x-i ooooo>n'>o ini-ii ioo-i-t- r-i l oc r-r i-r T l ( C '2" 3 '3' '3 2"' 2 III -ga n ' g ' ) fl) bfi 5 " '? '-' », g-.i -3 ' g. > - w 5 : fl - e <u Q > i> fc B > u <u <; '? joo "'3.9R? iuiud'3 A H i - B C Q i t-i c cn 3' >n o

12 A-4/-9/9 '-2- A-4/-9/9 t-i f. en t- >D o 4-> c ' " c i J, J3 o - - Q j3 -~-,,?j, u - il 93 wi 3 ' rr' B l U' " g "! 3 o - d o g '; g : g5 - i ' i <. l p \" i i i i i ii «pli rt', -ort'brt-o Q BI\OU Bju ni c cooiiu 43 ' >rt" C.2 li. 2 5 "o r-.4-4 <- g.l '" <; P i3 - g g 8. " <u 'y -39 <<' + / T ( II / 52- O--ll t~~ t-oo (om o N om IONC o\oo T-<i i<o o l" mo >n(n t-iri-f 'o'f '> o (rci r-i ' cf-> <i-'i W O O O O t 't'l/ct >no oiccc CQ i-l I CN C N! I I -+ U-) W --?g? '-! r' r-i <o - >n en in OQ N C ' T-< ' l 3 t in' o" o IN m o o ( r,, o,, CT\ i-ir-ii-i' ' c'lin 'o t" '> ' ' t f ' ' i-5 t-i t-~ m 'o <-] >C \ o en <o c i-!»-< tiu cj,ou "i i ctfutiu j, l <u t3 T3 Q ". li -,. &! ) & A i r " ' f-l CQ o > I? "5' I i J bo-g ' ;3 & '? '2 C ', i l 2 j 8 -g - 9 'g'3 P& o c Q'"'" c 9>p3 g 'bl < A '? - 2 g '?? g " 8 il g iig i. 8 ffl pi;&55fi- >2

13 »-< c.i m 3- I- III J3 ' - ' ) '3 3 \(D ' 8.- " '', N CT). U 6 <u g <u fc ' i i '% '& -8 g z % % - I li. i ll B -t> Cfl " (D l crt w g, -o &- 3 '5' c '5'' 3 3 C l-i on h CL fri <u ' 2" ' ''3' 2" & i w i. n i~< g ( J CT ) t-< &<-( I-' ct\ U o> 3 - <; b i-j Q g g g., y o -o Q. El % 'i" i o- <; + r-t < / < t- \ fl en i- c'l vo <o en en. ' m" r-7 oc en" Q. t- en en i T-( o\, i rt o\ -. ' o\.' CT' - '- < c? i - ( t ' m \o o o en I? ''3' " '"2''. l U il) '- g. ' lli. g,g 6 g? il -,- / ff) ) t? ' il, c, 8 5P 3 " B '. l I'c n N <u 5 ' I.. II hbi. LJ < -.5 v J [ " ". fr ' n u i3 3 g) <u g? g o o)<;o&, i fri> il. 8

14 A-4/- 9/9-4 - A-4/- 9/9 ( J <u h g J ) e-g J3 fi O 'O ff \(U (U & I? 2" & g g 8!? y " t> & 'g ' i 8 l.. y ;o i % fc" tl n> B [T, ; g & -». ', Q i ll.. i 8 l ii. i <%.< Q. 5- \ '"' I? 5"2"' w D t-i «- n r-< C \l) r-l fri»-l * \ > \ " C >\ 3 " < + t ' n -~ CQ * (~~ < f~ - - W ( i-i en i-i i- en c r-l 6 h 3 '.% " o II <<g <= T [ ' N vo' l/l" (-» ( \ ; r-< m "3 r-4 8 : '- -3 '- ( ' O' W i- k en t> t- c i itrn CT' W ~~ t ' ( ( r'l ' '5' c ni A u m '''2"' rt IU g 3 c 2 ". 3 ijl & G U i '3 P "? '.-~. c A u i ' ; < iy - ID c! g 5 5 c3 5,5 ) O 2; 'o 'R.-r oo., y, G ill!. Ill <; bp-o - 3.g :g' K ' u -! < i o ;=! ff 5Q 3

15 3 g 8 ID ill III c o " 3 3 ff r ' -'"' ni - u i-i i 8 i - '," 3 o gj i3 ' t/) " +J.2 'o '" g g g t!.9 t - i Q '5'"??' 'y'3'' ''" 'y "?- ' lu 8 K ll x -j g / -J,- &<,-! '" 4-> &- < <c?? + T-l / cn t~-oo roo >noo r-< COCQO i ( CCO 'DNO r-looo 'C T-l T- T l C ' U ( in o o CQ <!- ' m!- ff n g & p & j <" ff B % &, g <;5 r- o ( i o, m o o >n w o CN o, r~, m oo m, ( - ' i-!' m o CQ / c -- ' ' '-i '3 CT.H \ ' \.-g fl r- -- '- T-I vi 5 - o 5 <, r t.\ l/uo OOr-l i i T-I - vo r<l i- N >n o o en o" o \ T-l I-l X-l \ '5"2'' "Z'' '5' '??' '?' n) X) ' A e c m D il. c 5 BO g U 'y"- t) c3,. -g, o - 'g g ' 3 %,. l i g i Q - " ' t 2 E i ft <U N ID i li i.» &> i% g g 8 '

16 A-4/- 9/9-6 - A-4/--9/9 A T ( 8 IL tn o -?! i " c T3 r< C 5.P " B 'O ' III \ (y b & ''.o '3" y u (~) o O c I " g -8 Q» i ' 3 rt.5 F. <u u? -o g -o h Z 'lu 4> -' iu, 3 l-! m i rt G i< ' 3 u u c & lit I ii oo fl ' o '' y CQ CQ CQ '3' ll xl r ' / 3-5 "u r-l & I-' &8 X "<< < +,~N r-4 / ll /- r-l y-i - l i '<") rt (< ) " C - oc >ri 6 H ff go J e ' &< 3 5 <5- \ cn" i-i \ m r-f CT) en w' '-' " 8 : -- T-< i/ r-i T- ( IT) U <? " t c c '. 3' V CQ J CQ 3" i -< > g e ' - [ t fi te & ' ' -4»-< ro o > /N/- (d V ii o c.38» > i, d 3 il i-i i P &.2 " t> P - - III QJJ CQ J l-l fc- > e <u o e, n y n g - < & t 5 B u. w & T I i I C I W

17 «) h ' w 9 "? T3 i-i B, " B ' T3 Q 'V ' <<~> «, v, % in u/ hy Ld :i 4 Z B i-' oo D 9 -' u 5 I -»?3 5 'T3, U? ri o ft ' < I? '' 9\ B u? i-j! g t "3 > Q g- 3 I.2. 4J I) Q 't? y g g ''"' 8 fl) y? h ml f> <! t 8( (-* 5,-(, i-i &i -' <;?7 + r-l T i T- CO v-t -( t r-t 9 <» Vi ( ' i-t 3 OJO i-. j2.; 9 3.," II <-??'. i-( 5 c OT T I '"i ".- r w o' oo»-?' % rt W -< i '3 o\.» o j3 o\. " c r - '-'5 T- 3 oc r- c woe N O ft) fl (?,-~ c?"- o i B <u g -g ' ',9.9 (i> o 6 > '! 4) 'g " /- - oj n? n <u l> C - " C< ' N 3» ge g! p j ' ci > -h > c rt < U " '. i -. g-. C ci P4 B o \ '"' B *E.2 c B % % \ 3 -o Q "C '3 g.» - < "... <U B o 5b Pi; ' i

18 A-4/- 9/9-8 - A-4/- 9/9 Gezien om te worden gevoegd bij on beluit vn 8 pril 99. Vu pour etre nnexe notre rrgte du 8 vril 99. Nmen de Executieve : De initer vn Finncien en vn Begroting, J. CHABERT Au nom de 'Executif : Le initre de Finnce et du Budget, J.CHABERT

19 <C±) i

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130 72*57 Riw ^lenst VR DE IJSSELMEERPLDERS 213 B.3LITHEEK RIJK ;R DE IJ..:.:...IMRPLDERS Intern Rpport No. 196 Jrverslg 1969 Kmpbeheer Zl 378/WP/VP RIJKSDIENST VR DE IJSSELMEERPLDERS Hoofdfdeling Algemene,

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil v Svi OKTOBER 2015 TEBERDE Pil Dz Svi v i-ff Di 3 p 2015 l v pil Dz Svi D p All pij ij l ij i-ffij i Ai A v PPipi vl Hy S Mj p Cl Ji Dlij v ij pilj pil Svi BIJZONDER IN SAMENLEVEN N l F C R v B i

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren vr senir Adviseurs Visie In dit pleidingstraject 'Adviseren vr Senir Adviseurs' ligt de fs p het vergrten van de impact van de adviseur Uitgangspunt is dat de deelnemers

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat -1106/1-92/93 (Chambre) 809-1 (1992-1993) (Sénat) Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat - 1106/1-92193 (Kamer) 809-1 (1992-1993) (Senaat) Chambre des Représentants et Sénat de Belgique

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer3 mede te deelen,dat bij lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij i1 1 c b e er 1 L bc -1 i PROCUREUR-GENERAAL BJ HET GERECHTSHOF Amsterdam, den...... Z.sen &pk.!&.~.i 192... e,. *r. ' 6?7flfl/.NOOFDBUREAU

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal i i i Of - ij i i i i i i ii i ië i i - ii f i i ii i i ff i f i ii ii M i i i ii i i i i i Gi i i i G i 1 ij i iëi i, i ii: ij i ii ij i i i i i 2 I ij i i i i ii i (i f y, ) i i (i y- i ii) i i i i i

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS.

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS. n> ^r OJ (0 fd /O I?. I» L P? 9 P. 6 Iff -Ji.il ro ai «: OS IÖ 7 X fd - DJ O l/l > CL /5 r> " in ^ r- 2 CU ro o. (T> Ü) ft ro y O, (O x erbij d houde aken v enings rt- DJ O ö : CL _ - fd m fd - fd A O"

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD PROJET D'ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD PROJET D'ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE A-55/1-89/90 A-55/1-89/90 CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 1989-1990 11 JUIN 1990 GEWONE ZITTING 1989-1990 11 JUNI 1990 PROJET D'ORDONNANCE habilitant

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU (RGIE 104) Lorsqu un incendie se déclare dans un bâtiment, l objectif essentiel est le sauvetage de vies humaines. C est pourquoi nous attachons

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

aanvraag Wabo Prins Bernhardlaan 24 te Vlagtwedde

aanvraag Wabo Prins Bernhardlaan 24 te Vlagtwedde lllllllilyilltllllllllltilll)llkl!lyll)illllllllllllilltillltlll l)$'11cl77'l!lè1 ' ' 60 Aanvraagnummer Aanvraagnaam Uw referentiecode # ' t.j ' Uu -, -, /0. qgz.x lngediend op.--- t,2....-. Gefaseerd

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD A-204/1-91/92. A-204/1-91/92 CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 1991-1992 7 OCTOBRE 1992 GEWONE ZITTING 1991-1992 7 OKTOBER 1992 Budget administratif

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

De rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau

De rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau De rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau 1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen. 2. Het bureau moet alle betrokkenen op een

Nadere informatie

VERBETERING VAN DE AFVOER VAN DE ZENNE BEREKENING VAN HYDRAULISCHE ASSEN. Mod. 279

VERBETERING VAN DE AFVOER VAN DE ZENNE BEREKENING VAN HYDRAULISCHE ASSEN. Mod. 279 VERBETERING VAN DE AFVOER VAN DE ZENNE BEREKENING VAN HYDRAULISCHE ASSEN Mod. 279 I. ONDERWERP VAN HET VERSLAG. Dit verslag beschrijft de eerste berekeningen van hydraulische assen die werden uitgevoerd

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD 1 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1999-2000 1 DECEMBER 1999 SESSION ORDINAIRE 1999-2000 1 er DECEMBRE 1999 houdende aanpassing van de Middelenbegroting

Nadere informatie

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48)

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) door Ir. W. Tops april 1949 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel Neweg Rdvrtel 2008-86 An de qeeterd nderwerp: Vrberedngkredet hlbrhednderzek "Herte! htrhe t-wetverbndng Neweg" Afdelng: ngerbre t? 9 APR?QQ8 Prtefellehder:.G.J. Breer Blg: Xnledng n het llegeprgr 2006-200

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

TENTOONSTELLINfi VAN 1913

TENTOONSTELLINfi VAN 1913 1/( III 3 1-]21.. STAD OENT TENTOONSTELLINfi VAN 1913 OYfJtEENKOIST lissdiel de Numleole Iwscbappij.er Wereld el literutiellie Teai.. lstellil, 'II &eiit ed de StU tiedt. 2" BIJVOEGSEL. {Boraltelllac ted

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

- 7 MAART 2013. Beleid en regie. Gemeente Oostzaan. Gemeenteraad Oostzaan. Postbus 20 1530 AA Wormer. 13/13 13-002848 28 februari 2013

- 7 MAART 2013. Beleid en regie. Gemeente Oostzaan. Gemeenteraad Oostzaan. Postbus 20 1530 AA Wormer. 13/13 13-002848 28 februari 2013 Onderwerp Gemeente Oostzaan Bir iten aewoon Gemeenteraad Oostzaan Postbus 20 1530 AA Wormer Beantwoording raadsvragen r GESCAND OP 7 MAART 2013 Gemeente Oostzaan L..._.... Bezoekadres Postadres Telefoon

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011

Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011 Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011 André de Waal Telefoon Mobiel Email nternet Msn Mobiel Lidie Mobiel Frank Mobiel Mieke 078 6816836 06 22953456 andre@bramengaarde126.nl http://blog.bramengaarde126.nl

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

INDICATIEF ONDERZOEK. Uitgebracht in opdracht van. Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, Uitgebracht door. architect en beëdigd expert, gevestigd te

INDICATIEF ONDERZOEK. Uitgebracht in opdracht van. Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, Uitgebracht door. architect en beëdigd expert, gevestigd te INDICATIEF ONDERZOEK 1313 003 Uitgebracht in opdracht van Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, Uitgebracht door gevestigd te architect en beëdigd expert, Omschrijving van de opdracht Het onderzoeken van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES NE W! ZUIVER L A N O PERS TRAINING S E G A K C PA BEREIK JOUW SPORTIEVE DOEL BINNEN 3 MAANDEN MET EEN PERSONAL TRAINER! Wi j fv, pirr r f r i hp zij i r ij? Ki vr éé v Zivr Pr Trii Pc S v prfi j ri j priv

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S wz Zl W Mlw Uw R wj Pl D G Sppy Uw w cl E l w E jp z. W w. I z pl. S wz Zl W Zl lz wc Zl W jp w w. Il c w wj. D w Zl W, w w wwz, c, w zj pl 2 jl zj wz lw Kwll 87 89, z z zc. D w w

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST HIOICH OZO IG I- fi, ii & : I.... v Hij : I : Ihv. Iii.... civ.... civ.... hyi.... ii.... ii i...., Hiich (H-).... Viii..... Vch ci..... Uiv z.... vi..... Vch ci..... Uiv z.... ihv..... Vch ci..... Uiv

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht DI RECTI EPL AN 86-90 Fase I JV33 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht D I R E C T I E P L A N 1 9 8 6-1 9 9 0 29 oktober

Nadere informatie

Behandeld door Telefoon: Fax Email

Behandeld door Telefoon: Fax Email ABO~ VERZONDEN Ü5NOV. 2008 member of the EXEQUTES Group ABO-Milieuconsult B.V. Livingstoneweg 42 4462 GL Goes Gemeente Middelburg t.a.v. dhr. J. Treurniet Postbus 6000 4330 LA Middelburg Datum Ons kenmerk

Nadere informatie