BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE"

Transcriptie

1 A-4/- 9/9 BRUELE HOOFDTEDELIJKE RAAD A-4/-9/9 CONEIL DE LA REGION DE BRUXELLE-CAPITALE GEWONE ZITTING EI 99 EION ORJDINAIRE AI 99 ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende nping vn de lgemene uitgvenbegroting vn het initerie vn het Bruele Hoofdtedelijk Gewet voor het begrotingjr 99 PROJET D'ORDONNANCE jutnt Ie budget generl de depene du initere de l Region de BruxeIle-Cpitle pour Pnnee budgetire 99 INHOUDOPGAVE INDEX Bidz. Ontwerp vn ordonnntie..'... Tbellen... 5 Pge Projet d'ordonnnce... Tbleux... 5 ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE DE EXECUTIEVE Op de voordrcht vn de initer vn Finncien en vn Begroting en n er over berdlgd te hebben, L'EXECUTIF ur l propoition du initre de Finnce et du Budget et pre en voir delibere,. BELUIT : De initer vn Finncien en vn Begroting i gelt in nm vn de Executieve bij de Bruele Hoofdtedelijke Rd het ordonnntieontwerp in te dienen wrvn de tekt volgt : ARRETE: Le initre de Finnce et du Budget et chrge de preenter, u nom de PExecutif, u Coneil de l Region de BruxeIle-Cpitle le projet d'ordonnnce dont l teneur uit :

2 A.4/-9/9-2 - A-4/- 9/9 Artikel Deze ordonnntie regelt een mterie bedoeld in rtikel Wquter vn de Grondwet. Article " L preente ordonnnce regle une mtiere viee & 'rticle Wquter de l Contitution. Artikel 2 Overeenkomtig de tbel gevoegd bij deze ordonnntie worden de in de lgemene uitgvenbegroting voor het begrotingjr 99 ingechreven kredieten l volgt ngept : Ordonnn- cering- kredieten Vtleggingkredieten Article 2 Conformement u tbleu nnexe b l preente ordonnnce, le credit incrit u budget generl de depene pour 'nnee budgetire 99 ont jute comme uit : in miljoen frnk Credit Credit d'eng- d'ordongement nncement en million de frnc Niet geplitte kredieten Initil bijkredieten verminderingen Angept Bijkredieten voor vorige dientjren 32.74, , - 697, ,8 58, , , - 697, ,8 58,7 Credit non diocie Initiux credit upplementire reduction Ajute Credit upplementire pour nnee nterieur Gcplite kredieten Initil bijkredieten verminderingen Angept.75, 92, ,5 6.45, 3.588, ,4 Credit diocie Initiux credit upplementire reduction Ajute Totl Initil Angept Vorige dientjren ,5 39.9, , ,2 58,7 58,7 Totux Initiux Ajute Annee nterieure Artikel 3 Article 3 In de ordonnntie vn jnuri 99 houdende de uitgvenbegroting 99 wordt een rtikel 22bi ingelt luidende l volgt : «. - Het niet-geplitte krediet voorzien op rtikel 43.2, ectie 34, Titel! mg verbintenien dekken vn voorgnde jren met betrekking tot de leningen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, voorheen vtgelegd en geordonnnceerd ten lte vn het Fond voor economiche expnie A, Titel IV, Deel I.' 2. - Het niet-geplitte krediet voorzien op rtikel 63.2, ectie 34, Titel II, mg verbintenien dekken vn voorgnde jren met betrekking tot de lenin'gen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, vtgelegd en geordonnnceerd ten lte vn het Fond voor economiche expnie 6...3A, Titel IV, Deel.» Dn 'ordonnnce du jnvier 99 contennt Ie Budget de depene pour 'rmee budgetire 99 et inere un rticle 22bi ubell6 comme uit : «. - Le credit non diocie incrit 'rticle 43.2, ection 34, Titre I peut couvrir de obligtion d'nnee nterieure reltive ux emprunt contrcte pr l DRB en vue de 'cquiition de terrin indutriel, enggee et ordonnncee uprvnt b chrge du Fond d'expnion economique A, Titre IV, Prtie I Le credit non diocie incrit b 'rticle 63.2, ection 34, Titre II peut couvrir de obligtion d'nnee nterieure, reltive ux emprunt contrcte pr l DRB en vue de 'cquiition de terrin indutriel, enggee et ordonnncee chrge du Fond d'expnion economique 6...3A, Titre IV, Prtie II.»

3 A-4/-9/9-3 - A-4/-9/9 Artikel 4 Article 4. - De verbintenien inzke de interetlten vn de leningen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, uittnde op het Fond voor economiche expnie 6..A, ectie II, ubectie I, fdeling, kunnen in 99 worden vereffend op de billoctie De verbintenien inzke de floingen vn de leningen vn de GOB voor nchf vn indutriegronden, uittnde op het Fond voor economiche expnie 6..A, ectie II, ubectie I, fdeling, kunnen in 99 worden vereffend op billoctie Artikel 5 In uitvoering vn rtikel 8, 2, vn de wet vn 28 juni 963 tot wijziging en nvulling vn de wetten op de Rijkcomptbiliteit worden de overdrchten die het voorwerp uitmken vn de beluiten vn de Executieve vn 6 pril 99 goedgekeurd. Artikel 6 De Executieve wordt gemchtigd working- en inveteringubidie toe te kennen ten lte vn de volgende billoctie uit de dminitrtieve begroting : Afdeling - Algemene uitgven ubidie n de v.z.w. ocile Dient vn het initerie vn het Bruel Hoofdtedelijk Gewet B.A Toelgen n intellingen belt met gewetelijke ttitieken B.A Toelgen inzke niet-economich wetenchpbeleid B.A Afdeling - Economiche Ontwikkeling Toelge n de GERB B.A Toelgen n Hotelnijverheid B.A Afdeling 6 - Ruimtelijke Ordening Toelgen n lokle beturen en intellingen vn openbr nut voor de vernieuwing' vn fgednkte bedrijfruimten B.A Afdeling 2 - Energiebeleid ubidie n openbre beturen die beroep doen op de «Derde-inveteerder» B.A Le obligtion exitnte ur Ie Fond d'expnion economique 6..A, ection II, ouection I, diviion, en mtiere de chrge d'interet de emprunt contrcte pr l DRB en vue d'cquerir de terrin indutriel, peuvent etre liquidee en 99 ur 'lloction de be Le obligtion exitnte ur Ie Fond d'expnion economique 6..A de l ection II, ou-ection I, diviion, en mtiere d'mortiement de emprunt contrcte pr l DRB en vue d'cquerir de terrin indutriel, peuvent etre liquidee en 99 ur 'lloction de be Article 5 En execution de 'rticle 8, 2, de l loi du 28 juin 963 modifint et completnt le loi ur l comptbilite de 'Ett, le report de credit diocie fint 'objet de rrete de 'Executif du 6 vril 99 ont pprouvet Article 6 L'Executif et utorie octroyer de ubvention de fonctionnement et d'invetiement chrge de lloction de be figurnt dn Ie budget dminitrtif et reprie ci-pre : Diviion - Depene generte ubide '..b.l. ervice ocil du initere de l Region de Bruxelle-Cpitle A.B ubvention ux orgnime chrge de ttitique regionle A.B ubvention en mtiere de politique cientifique non-economique A.B Diviion - Developpement economique ubvention u CERB A.B ubide ITndutrie hoteliere A.B Diviion 6 - 'Amengement du territoire ubide ux pouvoir locux et orgnime d'interet public pour l renovtion de ite d'ctivite economique deffecte A.B Diviion 2 - Politique de I'energie ubide ux pouvoir public fint ppel u «Tier-invetieur» A.B

4 A-4/- 9/9-4 - A-4/-9/9 Afdeling 22 - Coordinte vn het beleid vn de Executieve Toelgen in verbnd met de bevordering vn het ntionle en interntionle imgo vn het Bruele Hoofdtedelijk Gewet B.A Werkingtoelge n de v.z.w. «Verbindingbureu Bruel-Europ» B.A Toelgen voor de bevordering vn het ntionle en interntionle imgo vn het Bruel Hoofdtedelijk Gewet B.A Toelgen n de v.z.w, «Verbindingbureu Bruel-Europ»inzke kpitluitgven B.A Diviion 22 - Coordintion de l politique de I'Executif ubvention en mtiere de promotion de 'imge ntionle et interntionle de l Region de Bruxelle- Cpitle A.B ubvention de fonctionnement '..b.l. «Bureu de liion Bruxelle-Europe» A.B ubvention en mtiere de promotion de 'imge ntionle et interntionle de l Region de Bruxelle- Cpitle A.B ubvention '..b.l. «Bureu de liion Bruxelle-Europe» en mtiere de depene de cpitl A.B Artikel 7. Article 7 In de tbellen vn ectie II (Uitgven op begrotingfonden) vn de ordonnntie vn jnuri 99 houdende de lgemene uitgvenbegroting vn het Bruele Hoofdtedelijk Gewet voor het begrotingjr 99, worden heringechreven, onder ubectie I, Afdeling 5, het fond 6.2 «Toelge n de Ntionle tchppij voor de Huiveting en n de Ntionle Lndmtchppij om ze in de mogelijkheid te tellen tot de betling over te gn vn de intereten die ze n hun lener verchuldigd zijn, ten belope vn het verchil tuen het totl bedrg vn deze intereten en het jrlijk interetenndeel dt te hunnen lte i gelegd lmede vn de terugbetlingpremie die ze n hun lener hebben toegetn en vn de bijkomende lt die voor hen voortvloeit uit de toeping vn de belting over de toegevoegde wrde op de bouwprijzen» en onder ubectie II, Afdeling 5, het Fond 6.35 «fond betemd om grondreerve n te leggen voor de bouw vn volkwoningen en om de ocile woningbouw te verwezenlijken». Artikel 8 De kredieten toegetn bij deze ordonnntie worden door de lgemene middelen vn het Gewet gedekt. Artikel 9 Deze ordonnntie treedt in werking op de dg vn hr bekendmking in het Belgich ttbld. Gegeven te Bruel, 8 pril 99. Nmen de Executieve, De initer vn Finncien en vn Begroting, J. CHABERT Dn le tbleux de l ection II, (Depene ur fond budgetire) de 'ordonnnce du jnvier 99 contennt Ie budget generl de depene de l Region de Bruxelle-Cpitle pour 'nnee budgetire 99, ont reincrit, dn l ou-ection I, Diviion 5, Ie fond 6.2 «ubide l ociete ntionle du Logement et l ociete ntionle terrienne pour leur permettre de couvrir le interet qu'elle doivent leur preteur, juqu' concurrence de l difference entre Ie montnt de ce interet et l quote-prt nnuelle d'interet mie leur chrge, ini que le prime de rembourement qu'elle ont conentie leur preteur et l chrge upplementire reultnt pour elle de 'ppliction de l txe ur l vleur joutee ur Ie prix de l contruction» et dn l ouection II, Diviion 5, Ie fond 6.35 «Fond detine l cretion de reerve fonciere pour l contruction de logement ociux et l relition de logement ociux». Article 8 Le credit ccorde pr l preente ordonnnce ont couvert pr le recette generle de l Region. Article 9 L preente ordonnnce entre en vigueur Ie jour de publiction u oniteur beige. Donne Bruxelle, Ie 8 vril 99. Au nom de I'Executif, Le initre de Finnce et du Budget, J.CHABERT

5 A-4/- 9/9. A-4/- 9/9 ECTIEI UITGAVEN VAN ALGEEEN BETUUR ECTION I DEFENE D'ADINITRATION GENERALE

6 A-4/- 9/9-6 - A-4/-9/9 8»-< 4 - i ' gg e G o o oj w ' bo rj H C " R '. ' 3 3 ty \ b /»' '<, C, g I i! 3' i- oo *; <=> i -i. W 3 I? l 2 l P ll Q g t 5' & o» P tfl h 5 I' 8 m o.2 fl '3' '3' - O 8.ll IXfj 5 'o r- di-i B cr> y o\ " g'l- Cu '4 + -( / c- (- oc. r- e tf T~ / \ '>? -j.>" o o3 lil 3 &. 3 <'! '-. oo >n \ cn' T- ' : ert ' t-- oo'!?, T-< r-?' ' 3- I? 5- I? - g '. j2 J i 8.5 in 5 6 U V> *L '" 5? <'>''' tfl. U p-< ' 8 (g o >7 <o P & m g? - E i i3 j tff 4) 3 o 2 ;i2 o " Eg o» ' IU j rt»

7 A-4/- 9/9-7 - A-4/-9/9 & 8 8 ' 3 <-> ill Q g "j co T3 rq BO rt g B 5 " 'o o '5-' w w t) <U g '.."! & T3,. ' : o o " 3 ' t r -' -"- ' : ' " i, g ;-: - -!..., g., ' l 6 -, : < "i g'g, f K. i I.-" : 'fi..? 55Qrt&.Q c c ctfcd c c c 'c? to?5 t l.l X C<-) N i-i c9 g <iu»-< &ii-< * ' -gi <; i-i +/-, - N G. CO ( O ' O O O O N o >n w o N oo o c-" t- i>w O ccnoo in ' i l-i (N r b {2 n X J c3 P. 3 <& CT> in ( ' m -i ' N ' ' ' GO \o c" \ en r3 -i '-< " : 33 - f Oj, '> \ C CO C-5'. oo 'n w C o c w (j ' T l w - ; r-f ' V'-Q 'Q -- A j)' A 3 j) BO 3 U *L o - 4) 'g f-l - CO o >?"~» cd A u & /' /. / /~ /~ ~\ /~ /~ CD C T O A C Q C Q n co cu to j'l i i TO T3 ( 'o 'o g f. i g i - ) 2 > 3 t o o ' c ; t) g g 2 '!l L. 2 iil < <u.9.2 ' ' o 3 o g g.l..?. mpi-,'k>owo fi cj CQ '* m o r-~,-» Cti

8 A-4/-9/9-8 - A-4/-9/9 i 8 (g 3 li ' bo - x> V3 V H ' ' /- '-/. c, u - g g 8.8 i 4) %' P I. }! B g l K.g m ' -8 : ' i ' j!b '8) - - '< i: H i i % ' 3.2 o- E ft fi Q! g '. g. ll l ttu i - g (5.,'g - u > " 2'3 6 c 3P 'J c-3 < (y < my fc - rt c!x>u (H,ov (u c rt X) u in l i Bl "2 H 9 B >$ xi " i *!, ' trt in" 5 r-l &ir-l i 3, " <I 8 + /-T <-< '-r' C? C3 (- C" ON ' Q" W " ' f '- (, gtr> trom oo w en t' w T-< <-i oi m' t~" T-l Cl m t- ' '-5 N $ t> m r w iu 3 % " ' g 8 ' K l tl' T-<. W i o''. ('-" t-i XT' Q? in" w o' >n oo t-~" t~-' c--'' r-i r' \o" " f <ri in >n I r-l ' 'i r-< I ' rt i - <\ Q ei,, q, '- N i 'lii 'f-'ii \ >/. $ «-) r4 e o,? in fi r-l Cl rt co'y (o'?' i.o'y CT! i u e ]U <U ll l.u.9 h gi 8 6 oo v +'.2 t 3 G P 2 ' 5 N-, rt u A i I "!! e '" B - I 8 A '-<.! rl 9 t! w tt «3 Eb ' 5 I > g >! < "' ' 8)8 g' o I 9 - " i! ] - - ' -j, li j ( t m li g

9 ( cri < < - m <o too ll g "I Ili 'o o- oo 85 T3 '. ''9 ' Q \Qi \ ~ / " CTI, y w <u w m c g. '" 2 ' 9 i t z t i K. o 2 CT< > - & ' g i >! g 5 f i < < & g. g ' '3, "rg V C H -i o U m E-iQ BJ nxiu la",iu t,oo i.ou t n) c, u o. g g h c <. (d 9 -» > 2 ii + 5 o\ po\ 3» ( '- < < bo ff L; 9. C % '3 &, g <<??' 3 (-- OT-IO - oocio oo<o oo ctitn woo - t cb (r-<i> oooin ccn '4-cc (ro oo I~~(I'+OOO<(NI w. - <-i C r-i T-! i-i C > rt oo,co,c,.,o,u-)>n cnoo, m '-( Wl l ' NCN -'> t" ' t~~ ' l-l (~~ oo <o i/i w oo c«l r-( en oo -+ C-j t- <-] " <o >r (-; i-i V-l ' T-l '3 \.» \ Q o> o\ 5 i ' (,,,, - - wc'oooooomcc-')-- c - [-' t-oo' ic m r-< >n r-i l-< l-i r-5 C I-'O' ' >/ ) t-j \ (-~ o (i c u C T)A O > <-> c id A o nl ) '5'", g IU ju T3 Q 4> r2. A g - 8 ' -.9. <u? g c t Eb o <u «L o ) ' t/3 - > y- g.9- ' c t>. ' i H > ' ' 'C ' i! I -g - g - ' O r i B. l > & u l 9 t? ' g di r; 3 m u u fi fc fc<! - m c% 8

10 g r 8 L 4-* u P. 8 g i!? e n,.'" T3 T3 j *2 ' 6 T3 ''3 (U 3 3 b ''""''*' "\ / ". (, c? CQ. IU 't) o 5 T-i (U 2 I' 2 ; & g <-5 i 5 g i2. tl 'y '?' '' U * B " w - 5 o- w g i i 5 - C/3 -y Q - 2.»-< 'n % ' '. " g» 8 ll H to P lifi i"i P-l R P-l u / 3" '3 2 '3',, 2 " K 9.2, <, ' g g '<" Q<T-< <-' \ <L> i " c t>oc.g, g <; + /~ t TI m c m t- CO CQ i-; CQ, m" i-~ r-i >n in o»-< t- c in C» C (N r-l r-< >n o 6 i3 K" 3 g.2, o n %'" rt & 9 Q <<5-. q, ' r - i 7' i/ in c co en co y J en TT ( r-i fi >n o o r in ( -- CJ i-l 8 r-l 'c? '3 ' - " t ft U. " o J3 t> A '- ii-g fi. & g % wi u " g 'g PI r-4 CO o!> / '- ' / B) 3 U & 'i I g?! i : -g > 3.E ' < g 'yo. ' 5 " 3 'o 'g o- m g '5 "t' T-< fl D (U, r -) 3 - g J ij -J p " t3 i i-i ) 4) T3 T3 r< h 6." 'c I) B '9 Q co Eb " c " c i b " '";! <u & <u <; t/i

11 »-i c c< - >n 'O. t-) c "I " III J3 - 'O.ff 'u 'O 'u ' ''. hl. c 4> u cl< ill hi -, t.! i til y " ' i> 43 Q v o c fi D O <U lu o.3 i" <" <U 3 F! i j :i i g. ( i?-' i??''' 4 5 f - +~ T-l I. I! < \ C< O'-OCOTlO cn inoot~-oo'i-ti> ;g i-i N KO - CO (- '* - w en 6 f-j -; 9X ' J B % ' rt, 3 < C - ft., C~f, -» ',. \ -m % r-i t-l -. l-" t-"\o C - CO \. t- ' '3 r - r- ~\ l t x-i ooooo>n'>o ini-ii ioo-i-t- r-i l oc r-r i-r T l ( C '2" 3 '3' '3 2"' 2 III -ga n ' g ' ) fl) bfi 5 " '? '-' », g-.i -3 ' g. > - w 5 : fl - e <u Q > i> fc B > u <u <; '? joo "'3.9R? iuiud'3 A H i - B C Q i t-i c cn 3' >n o

12 A-4/-9/9 '-2- A-4/-9/9 t-i f. en t- >D o 4-> c ' " c i J, J3 o - - Q j3 -~-,,?j, u - il 93 wi 3 ' rr' B l U' " g "! 3 o - d o g '; g : g5 - i ' i <. l p \" i i i i i ii «pli rt', -ort'brt-o Q BI\OU Bju ni c cooiiu 43 ' >rt" C.2 li. 2 5 "o r-.4-4 <- g.l '" <; P i3 - g g 8. " <u 'y -39 <<' + / T ( II / 52- O--ll t~~ t-oo (om o N om IONC o\oo T-<i i<o o l" mo >n(n t-iri-f 'o'f '> o (rci r-i ' cf-> <i-'i W O O O O t 't'l/ct >no oiccc CQ i-l I CN C N! I I -+ U-) W --?g? '-! r' r-i <o - >n en in OQ N C ' T-< ' l 3 t in' o" o IN m o o ( r,, o,, CT\ i-ir-ii-i' ' c'lin 'o t" '> ' ' t f ' ' i-5 t-i t-~ m 'o <-] >C \ o en <o c i-!»-< tiu cj,ou "i i ctfutiu j, l <u t3 T3 Q ". li -,. &! ) & A i r " ' f-l CQ o > I? "5' I i J bo-g ' ;3 & '? '2 C ', i l 2 j 8 -g - 9 'g'3 P& o c Q'"'" c 9>p3 g 'bl < A '? - 2 g '?? g " 8 il g iig i. 8 ffl pi;&55fi- >2

13 »-< c.i m 3- I- III J3 ' - ' ) '3 3 \(D ' 8.- " '', N CT). U 6 <u g <u fc ' i i '% '& -8 g z % % - I li. i ll B -t> Cfl " (D l crt w g, -o &- 3 '5' c '5'' 3 3 C l-i on h CL fri <u ' 2" ' ''3' 2" & i w i. n i~< g ( J CT ) t-< &<-( I-' ct\ U o> 3 - <; b i-j Q g g g., y o -o Q. El % 'i" i o- <; + r-t < / < t- \ fl en i- c'l vo <o en en. ' m" r-7 oc en" Q. t- en en i T-( o\, i rt o\ -. ' o\.' CT' - '- < c? i - ( t ' m \o o o en I? ''3' " '"2''. l U il) '- g. ' lli. g,g 6 g? il -,- / ff) ) t? ' il, c, 8 5P 3 " B '. l I'c n N <u 5 ' I.. II hbi. LJ < -.5 v J [ " ". fr ' n u i3 3 g) <u g? g o o)<;o&, i fri> il. 8

14 A-4/- 9/9-4 - A-4/- 9/9 ( J <u h g J ) e-g J3 fi O 'O ff \(U (U & I? 2" & g g 8!? y " t> & 'g ' i 8 l.. y ;o i % fc" tl n> B [T, ; g & -». ', Q i ll.. i 8 l ii. i <%.< Q. 5- \ '"' I? 5"2"' w D t-i «- n r-< C \l) r-l fri»-l * \ > \ " C >\ 3 " < + t ' n -~ CQ * (~~ < f~ - - W ( i-i en i-i i- en c r-l 6 h 3 '.% " o II <<g <= T [ ' N vo' l/l" (-» ( \ ; r-< m "3 r-4 8 : '- -3 '- ( ' O' W i- k en t> t- c i itrn CT' W ~~ t ' ( ( r'l ' '5' c ni A u m '''2"' rt IU g 3 c 2 ". 3 ijl & G U i '3 P "? '.-~. c A u i ' ; < iy - ID c! g 5 5 c3 5,5 ) O 2; 'o 'R.-r oo., y, G ill!. Ill <; bp-o - 3.g :g' K ' u -! < i o ;=! ff 5Q 3

15 3 g 8 ID ill III c o " 3 3 ff r ' -'"' ni - u i-i i 8 i - '," 3 o gj i3 ' t/) " +J.2 'o '" g g g t!.9 t - i Q '5'"??' 'y'3'' ''" 'y "?- ' lu 8 K ll x -j g / -J,- &<,-! '" 4-> &- < <c?? + T-l / cn t~-oo roo >noo r-< COCQO i ( CCO 'DNO r-looo 'C T-l T- T l C ' U ( in o o CQ <!- ' m!- ff n g & p & j <" ff B % &, g <;5 r- o ( i o, m o o >n w o CN o, r~, m oo m, ( - ' i-!' m o CQ / c -- ' ' '-i '3 CT.H \ ' \.-g fl r- -- '- T-I vi 5 - o 5 <, r t.\ l/uo OOr-l i i T-I - vo r<l i- N >n o o en o" o \ T-l I-l X-l \ '5"2'' "Z'' '5' '??' '?' n) X) ' A e c m D il. c 5 BO g U 'y"- t) c3,. -g, o - 'g g ' 3 %,. l i g i Q - " ' t 2 E i ft <U N ID i li i.» &> i% g g 8 '

16 A-4/- 9/9-6 - A-4/--9/9 A T ( 8 IL tn o -?! i " c T3 r< C 5.P " B 'O ' III \ (y b & ''.o '3" y u (~) o O c I " g -8 Q» i ' 3 rt.5 F. <u u? -o g -o h Z 'lu 4> -' iu, 3 l-! m i rt G i< ' 3 u u c & lit I ii oo fl ' o '' y CQ CQ CQ '3' ll xl r ' / 3-5 "u r-l & I-' &8 X "<< < +,~N r-4 / ll /- r-l y-i - l i '<") rt (< ) " C - oc >ri 6 H ff go J e ' &< 3 5 <5- \ cn" i-i \ m r-f CT) en w' '-' " 8 : -- T-< i/ r-i T- ( IT) U <? " t c c '. 3' V CQ J CQ 3" i -< > g e ' - [ t fi te & ' ' -4»-< ro o > /N/- (d V ii o c.38» > i, d 3 il i-i i P &.2 " t> P - - III QJJ CQ J l-l fc- > e <u o e, n y n g - < & t 5 B u. w & T I i I C I W

17 «) h ' w 9 "? T3 i-i B, " B ' T3 Q 'V ' <<~> «, v, % in u/ hy Ld :i 4 Z B i-' oo D 9 -' u 5 I -»?3 5 'T3, U? ri o ft ' < I? '' 9\ B u? i-j! g t "3 > Q g- 3 I.2. 4J I) Q 't? y g g ''"' 8 fl) y? h ml f> <! t 8( (-* 5,-(, i-i &i -' <;?7 + r-l T i T- CO v-t -( t r-t 9 <» Vi ( ' i-t 3 OJO i-. j2.; 9 3.," II <-??'. i-( 5 c OT T I '"i ".- r w o' oo»-?' % rt W -< i '3 o\.» o j3 o\. " c r - '-'5 T- 3 oc r- c woe N O ft) fl (?,-~ c?"- o i B <u g -g ' ',9.9 (i> o 6 > '! 4) 'g " /- - oj n? n <u l> C - " C< ' N 3» ge g! p j ' ci > -h > c rt < U " '. i -. g-. C ci P4 B o \ '"' B *E.2 c B % % \ 3 -o Q "C '3 g.» - < "... <U B o 5b Pi; ' i

18 A-4/- 9/9-8 - A-4/- 9/9 Gezien om te worden gevoegd bij on beluit vn 8 pril 99. Vu pour etre nnexe notre rrgte du 8 vril 99. Nmen de Executieve : De initer vn Finncien en vn Begroting, J. CHABERT Au nom de 'Executif : Le initre de Finnce et du Budget, J.CHABERT

19 <C±) i

Inkomende documenten - 38686

Inkomende documenten - 38686 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 10.. ayq, c,.y î.k j.. :. $..:.'. E.). R /l.k N D c o j'j/j ja L j A h.l te F-. :%'44 'C 1: Q U A L I T Y A S S U R A N E E LX'IL Burgemeester en Wethouders Gemeente

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels.

Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels. FPC Vrstel n het AB Vn Dgelijks Bestuur Crsnr. prten/2013.11402 nderwerp Rehtmtigheid / Nrmenkder 2013 Agendpuntnr. 6 AB-vergdering 11-12-2013 Besluit Vst te stellen : 1. Het in de bijlge 1 pgenmen nrmenkder

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht DI RECTI EPL AN 86-90 Fase I JV33 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht D I R E C T I E P L A N 1 9 8 6-1 9 9 0 29 oktober

Nadere informatie

Chambre. Kamer 372-1947 - 1948 3'12. der Volksvertegenwoordigers. Représentants. pnoje1.' DE LOI II. 12 l,vnj" 1948. 12 APRIL 1948.

Chambre. Kamer 372-1947 - 1948 3'12. der Volksvertegenwoordigers. Représentants. pnoje1.' DE LOI II. 12 l,vnj 1948. 12 APRIL 1948. 372-1947 - 1948 3'12 des Chambre Représentants Kamer der Volksvertegenwoordigers 12 l,vnj 1948. 12 APRL 1948. pnoje1.' DE LO nutorlsant des régularisations, réduisant certains crédits ouverts pour l'exercice

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

Chambre. Représentants. Volksvertegenwoordigers. Kamer. 4- VI (1964-1965) - Nr 1 4- _ VI (1964-1965) - NQ 1 BEGROTING WETSONTWERP

Chambre. Représentants. Volksvertegenwoordigers. Kamer. 4- VI (1964-1965) - Nr 1 4- _ VI (1964-1965) - NQ 1 BEGROTING WETSONTWERP 4- _ VI (964-965) - NQ 4- VI (964-965) - Nr des Chambre Représentants van Kamer Volksvertegenwoordigers SESSION 964-965. ZIITING 96-965. BUDGET des Services du Premier Ministre pour l'exercice 965. BEGROTING

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE A-226/1 2001/2002 A-226/1 2001/2002 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2001-2002 31 OKTOBER 2001 SESSION ORDINAIRE 2001-2002 31 OCTOBRE 2001 ONTWERP

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 24.02.2006 Ed. 3 MONITEUR BELGE 9921 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N. 2006

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

11852 BELGISCH STAATSBLAD 18.04.2000 MONITEUR BELGE

11852 BELGISCH STAATSBLAD 18.04.2000 MONITEUR BELGE 11852 BELGISCH STAATSBLAD 18.04.2000 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2000 997 [S C 2000/31562] 16 DECEMBER.

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE A-452/1 2007/2008 A-452/1 2007/2008 PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2007-2008 14 FEVRIER 2008 GEWONE ZITTING 2007-2008 14 FEBRUARI 2008

Nadere informatie

DESORPTIEKINETIEK VAN ORGANISCHE MICRO'S IABEXP1 irimenten MLTVELDGIiCONTAMINELRDHOI.IANDS-DIHPSI-DIMENT

DESORPTIEKINETIEK VAN ORGANISCHE MICRO'S IABEXP1 irimenten MLTVELDGIiCONTAMINELRDHOI.IANDS-DIHPSI-DIMENT DESORPTIEKINETIEK VAN ORGANISCHE MICRO'S IABEXP1 irimenten MLTVELDGIiCONTAMINELRDHOI.IANDS-DIHPSI-DIMENT WERKDOCUMENT 98.010X WATERSYSTEMEN CHEMEB EN ECOTOXTCOLOGIE CLUSTER MIEIEUCHEMIE H.RIGTERINK AquaSense

Nadere informatie

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001

DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 DOC 51 1370/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 29 octobre 2004 29 oktober 2004 BUDGET DES VOIES ET MOYENS pour l année budgétaire 2005

Nadere informatie

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q, N ei: P C-' u2 4 0, gat CD s e+ Cd. P3 g w co CS Q, Het o\-erscliot op clen gezoonen clienst \vercl in de vorige Nota gestelcl op f 52 030 574,90\ waarbij inttusschen reeds toen werd verlilelcl, dat clit

Nadere informatie

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD

49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD 49798 MONITEUR BELGE 17.07.2009 BELGISCH STAATSBLAD Art. 7. Al annexe MI-003 «compteurs d énergie électrique active» du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1 le point 5.1 est remplacé

Nadere informatie

-1293 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique WETSONTWERP

-1293 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique WETSONTWERP Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers -1293 / 1-97 / 98 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1997-1998 (~) 19 NOVEMBER 1997 SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (~) 19 NOVEMBRE 1997 WETSONTWERP

Nadere informatie

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 69 i CNTRAAL FONDS VOLKSHUISVSTING L66 5 Woonbron t.a.v. het bestuur Postbus 2346 3 CH ROTTRDAM Huizerstraatweg 117-A Postbus 575 141OAB Naarden Telefoon 35-69 547 Telefax 35-548 Internet http;//www.cfv.nl

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

functie van attaché-boekhouder / fmancieel verantwoordelijke (niveau A) voor de personen die houder zijn van een diploma in het Frans.

functie van attaché-boekhouder / fmancieel verantwoordelijke (niveau A) voor de personen die houder zijn van een diploma in het Frans. \f» t» p3 < w e Wl to ft* i REGLEMENT VOOR HET VERGEUTKEND WERVINGSEXAMEN VO FUNCTIE VAN ATTACHÉ-BOEKHOUDER / FINANCIEEL VERANTWQQRDEL M/V (niveau A) met voldoende kenni van het Nederland Het Bruel Hoofdtedelijk

Nadere informatie

':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of

':',1 -; : ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of ST AAN i HOOFD Sectie Veiligheid-LAS Nr. 92.685.w.l3./Conf DATUMS 17 februari 1987 ':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of Datum bericht J 13 februari,,1907

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

'pupet otosz. sjolloc lsa8. ti0z rjenuef 97 'puelua:aaqsu[ry1. gg'or8eu;y /3. Joleulpjo] ase]'uilu uen'l 'JAaw 'A'e'I

'pupet otosz. sjolloc lsa8. ti0z rjenuef 97 'puelua:aaqsu[ry1. gg'or8eu;y /3. Joleulpjo] ase]'uilu uen'l 'JAaw 'A'e'I 1 '1or8 >1[r '11 ;[rlqrn s1 'zp ur l!our uuu ] p Joo^ ufrz lfr;lu1l leeqroo^ frq so1ro6 ]s u n lr u Argp lep Llltz loon lllds lh 'sr puufr.rqrs pleedq tlenlts p Jeep uullq ue uooz ulrru loon 8rpou ]q sio]ro6

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie