Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe"

Transcriptie

1 Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe

2 3 Colofon Uitgave in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe ETT Media Postbus 70112, 9704 AC Groningen. Tel internet Teksten & Teksten te Groningen Concept en realisatie ETT Media en Studio ETT Oplage exemplaren. Overname van artikelen is in beginsel toegestaan mits hieraan vooraf toestemming van de uitgever of de gemeente wordt verkregen. Deze krant is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Zowel de uitgever als de gemeente zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant. Gemeente Midden-Drenthe Postbus AA Beilen Tel Fax internet Inhoud 3 Met elkaar zorgen dat iedereen mee kan doen 5 De Wet maatschappelijke ondersteuning. Waarom een nieuwe wet? 7 De Wmo zet echt niet alles op zijn kop 9 Uit welke zorgaanbieders kunt u kiezen? 10 Wat merkt u van de invoering? 11 Het Wmo-loket: een klantvriendelijk loket 13 De Wmo-raad is er voor iedereen! 15 Mantelzorgers, het cement van de samenleving 17 De Wmo is er óók voor vrijwilligers 18 Loket voor Zorg en Dienstverlening 19 De tien meest gestelde vragen over de Wmo Met elkaar zorgen dat iedereen mee kan doen De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt eraan. Dat is de wet die ervoor moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Op 1 januari 2007 wordt de nieuwe wet in het hele land ingevoerd. Een nieuwe wet brengt natuurlijk veranderingen met zich mee. Maar ter geruststelling kan ik ook zeggen dat er zoveel mogelijk bij het oude blijft. In deze krant leest u wat de invoering van de wet voor u betekent. DE WMO MAAKT HET MAKKELIJKER In de nieuwe wet worden enkele bestaande wetten samengevoegd: de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet en de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ. De gemeente wordt het aanspreekpunt waar iedereen terecht kan voor advies, hulp en ondersteuning. De Wmo maakt het makkelijker: voor alle aanvragen kunt u straks bij één loket terecht. De bestaande loketten van de gemeente en Zorg en Dienstverlening in de verschillende plaatsen blijven overigens gewoon bestaan. Stichting Welzijn Ouderen en de Stichting Welzijn Midden- Drenthe, maar ook met bibliotheken, dorpshuizen, sportclubs, mantelzorgers en vrijwilligers. Midden-Drenthe wordt dan ook vaak als voorbeeld aangehaald als het gaat om goed kleine dorpenbeleid. Als gemeente hebben we een breed netwerk en staan we ook veel dichter bij de mensen dan de rijksoverheid. Die goede contacten die we hebben, willen we blijven stimuleren en onderhouden. VERTEL HET ONS Het komende jaar, het eerste jaar dat de Wmo gaat gelden, gaan we kijken wat er goed gaat en wat er beter moet. Daarvoor moeten we als gemeente heel goed luisteren naar onze inwoners. Als blijkt dat mensen buiten de boot vallen, dat dingen niet goed lopen, dan gaan we dat repareren. Daarom vinden we het heel belangrijk dat inwoners ons dat vertellen. Want we moeten het met elkaar doen! KWALITEIT STAAT VOOROP De gemeenten hebben zelf niet gekozen voor deze nieuwe wet. Dat wordt opgelegd door de rijksoverheid en daar ontkom je als gemeente niet aan. Maar nu we het toch moeten doen, doen we het zo goed mogelijk. Je hoort vaak zeggen dat de wet bedoeld is om zo goedkoop mogelijk te kunnen werken. Maar we hebben ervoor gewaakt dat niet het geld op de eerste plaats komt, maar de kwaliteit. Bovendien hebben we nauw samengewerkt met de andere gemeenten in Drenthe. Zo hebben we kosten kunnen besparen en sluit het beleid in de verschillende gemeenten goed op elkaar aan. MET ELKAAR De Wmo gaat niet alleen over zorg, maar ook over welzijn. De nieuwe wet verplicht gemeenten het welzijnswerk te ondersteunen. Want iedereen, oud of jong, ziek of gezond, moet kunnen meedoen of blijven meedoen aan de samenleving. Ook wat dat betreft verandert de wet niet zoveel. Want in onze gemeente zorgen we daar nu al met elkaar voor, bijvoorbeeld met de Mary Looman-Struijs Wethouder gemeente Midden-Drenthe

3 5 Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. En iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen. Maar zeker ook voor ouderen en mensen met een handicap of beperking. Per 1 januari 2007 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Het doel van de Wmo is ervoor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig meedoet in de maatschappij. U als burger krijgt hierbij grote eigen verantwoordelijkheid. Waarom de Wmo? Iedereen moet kunnen meedoen HULP DICHTBIJ Sommige mensen hebben hulp nodig om zelfstandig te kunnen leven. Bijvoorbeeld bij de boodschappen, of bij klusjes in huis. Ze worden geholpen door familie, bekenden of door vrijwilligers. Door deze hulp kunnen ze zelfstandig blijven wonen. Er zijn ook mensen die afhankelijk zijn van professionele hulp. Deze mensen moeten vaak bij verschillende organisaties aankloppen voor hulp. Dat is lastig en kost veel tijd. Met de invoering van de Wmo komt daar verandering in. Voor mensen die geen hulp kunnen verwachten van familie, bekenden of vrijwilligers is er de Wmo. Men kan dan voor huishoudelijke zorg een indicatie aanvragen bij de gemeente en bij de Loketten voor Zorg en dienstverlening waar ook andere vormen van zorg kunnen worden aangemeld. ONDERSTEUNING DICHT BIJ DE BURGER Tot nu toe regelden de gemeente én de rijksoverheid allebei een deel van de maatschappelijke ondersteuning. Met de invoering van de Wmo komt de verantwoordelijkheid voor ondersteuning alleen bij de gemeente te liggen. En dat is een vooruitgang. Want de gemeente weet beter wat er in Midden-Drenthe nodig is om iedereen mee te laten doen dan de rijksoverheid. MEER ONDERLINGE BETROKKENHEID Maar de Wmo is er niet alleen voor mensen die hulp nodig hebben. De wet is er ook voor mensen die hulp of ondersteuning willen bieden, dus voor vrijwilligers en mantelzorgers. Het doel van de wet is: meedoen, zorgen voor meer onderlinge betrokkenheid. Zorgen dat álle burgers aan álle facetten van de samenleving meedoen, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Wie een goed plan heeft om zelf actief te zijn als vrijwilliger of mantelzorger, kan vanaf januari 2007 op nóg meer ondersteuning van de gemeente rekenen. EÉN FORMULIER Mensen met beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom moeten nu voor iedere voorziening uit een andere wet weer aparte papieren invullen. Dat leidt tot een hoop administratie. De Wmo bundelt een aantal losse wetten tot één regeling. Dat betekent dat mensen maar één formulier hoeven in te vullen. EÉN AANSPREEKPUNT Verderop in deze krant leest u meer over het Wmo-loket waar u terecht kunt voor advies, hulp en ondersteuning. WAT VERANDERT ER VOOR U? Mensen die hulp nodig hebben zullen te maken krijgen met de invoering van de Wmo. Voorzieningen voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld rolstoelen, trapliften en andere hulpmiddelen en voorzieningen voor wonen en vervoer, vallen tot 31 december 2006 onder de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Daarna vallen ze onder de Wmo. MEER VERANDERINGEN Ook huishoudelijke verzorging, die nu nog betaald wordt uit de AWBZ, wordt in de Wmo opgenomen. Vanaf januari regelt de gemeente dus de hulp bij het huishouden. U hoort van de gemeente en het Zorgkantoor wat er voor u gaat veranderen. Vanaf de invoering van de Wmo kunt u tevens kiezen voor een persoonsgebonden budget bij een individuele voorziening. Het persoonsgebonden budget is een bedrag wat door de gemeente wordt verstrekt nu, nadat een indicatie is vastgesteld betreffende de zorgbehoefte. Met dit bedrag kan men zelf de nodige zorg in gaan kopen, zoals men dat zelf het beste vind HULP ONDERSTEUNEN Bent u vrijwilliger of mantelzorger? Of heeft u een plan voor uw wijk of buurt? Dan heeft de Wmo ook consequenties voor u. Vanaf de invoering van de Wmo heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om u zo goed mogelijk bij uw werk te ondersteunen. Wie anderen helpt, of daartoe plannen heeft, kan altijd bij het Wmo-loket terecht. UW INVLOED OP HET WMO-BELEID De gemeenteraad beslist over de manier waarop de gemeente Wmo-voorzieningen gaat aanbieden. Om goed contact te hebben met gebruikers van de Wmo, is er in de gemeente Midden- Drenthe de Wmo-raad opgericht. De Wmo-raad denkt mee met de gemeente en geeft deze gevraagd en ongevraagd advies vanuit de signalen van haar achterban. Ook daarover leest u meer in deze krant.

4 7 Harry Dekkers, projectleider Wmo De Wmo zet echt niet alles op zijn kop De invoering van de Wmo is voor de gemeenten in Nederland een van de grootste operaties van de laatste twintig jaar, zegt Harry Dekkers, projectleider Wmo voor de gemeente. We zijn er het laatste halfjaar met een paar mensen fulltime mee bezig. Ook na 1 januari, als de wet van kracht wordt, moet er nog veel gedaan worden. Maar het belangrijkste is dan goed geregeld: de zorg. WAT GAAT ER VERANDEREN? Wat is nu de belangrijkste verandering die de burger in de praktijk gaat merken? Dekkers: Met de nieuwe wet wordt de gemeente het loket waar alle mensen terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteuning. Al jarenlang is de gemeente aanspreekpunt voor de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Per 1 januari wordt ze dus ook het aanspreekpunt voor de aanvraag van huishoudelijke verzorging. Het persoonsgebonden budget (pgb), een 'financiële tegemoetkoming' om zelf hulp te regelen bestaat al langer. Nieuw is dat het nu ook voor de Wvg gaat gelden. Wordt dan alles op zijn kop gezet door de nieuwe wet? Dat valt wel mee, vindt Dekkers. Wat bijvoorbeeld niet verandert is de plek waar mensen de aanvraag kunnen indienen. Dat kan gewoon bij de bestaande loketten en als iemand nu een voorziening heeft blijft dat natuurlijk zo. EEN VREEMDE HULP OVER DE VLOER? De wet verplicht de gemeente contracten te sluiten met een aantal thuiszorgaanbieders die de huishoudelijke zorg gaan verlenen. Dat kunnen organisaties zijn die nu nog niet in de gemeente werkzaam zijn. Veel mensen maken zich dan ook zorgen dat ze in de nieuwe situatie een onbekende hulp thuis krijgen. Of dat ze minder goede zorg krijgen. Is die vrees terecht? De gemeente Midden-Drenthe heeft bij de aanbesteding niet op de eerste plaats naar de prijs gekeken, maar naar de kwaliteit, aldus Dekkers. We hebben nu een lijst met kwalitatief goede aanbieders waaruit mensen kunnen kiezen. Daar zijn ook organisaties bij die nu al in de gemeente werken. Daar komt nog bij dat de meeste daarvan zowel huishoudelijke verzorging als eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden, aanbieden. Bij huishoudelijke verzorging gaat het om mensen, die zelf niet meer de regie kunnen voeren over hun huishouding. Dus als de cliënt meer hulpbehoevend wordt, hoeft hij niet over naar een andere organisatie. Er is trouwens nog een andere mogelijkheid. Je kunt met het persoonsgebonden budget ook buiten het lijstje kiezen. Ook een familielid of een buur mag de huishoudelijke verzorging doen. Die keuzevrijheid, dat is een groot goed. Wilt u meer weten? De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Midden-Drenthe ligt tot en met december 2006 ter inzage bij de afdeling Externe Dienstverlening op onze drie locaties in Beilen, Smilde en Westerbork of de loketten voor Zorg en Dienstverlening. U kunt ook kijken op

5 9 Harry Dekkers, projectleider Wmo De Wmo zet echt niet alles op zijn kop SNELLER EN BETER De gemeente gaat zoveel mogelijk zelf beoordelen of u recht heeft op huishoudelijke hulp of een voorziening. Deze procedure heet indicatiestelling en werd tot nu door het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) gedaan. Ook de indicatiestelling voor de voorzieningen die nu onder de Wvg vallen blijven via de gemeente lopen. Dekkers: Het voordeel is dat de procedure zo sneller gaat. Ook hoeven mensen niet steeds opnieuw hun verhaal te doen aan andere instanties. Zo bieden we de burger betere kwaliteit en daar gaat het uiteindelijk om. SAMENWERKING BIEDT VOORDELEN De nieuwe wet wordt in heel Nederland ingevoerd. Maar er is geen provincie waar zo nauw wordt samengewerkt door alle gemeenten als Drenthe. Een unieke samenwerking, vindt Dekkers. De gemeenten hebben daar baat bij, want zo kunnen de werkzaamheden verdeeld worden en hoeft niet ieder voor zich steeds weer het wiel uit te vinden. Maar ook de burger heeft er voordeel van. Doordat we de aanbesteding voor de zorgaanbieders gezamenlijk hebben gedaan, zijn we trouwens goedkoper uit. Huishoudelijke verzorging is hulp bij het schoonmaken en hulp bij het organiseren van het huishouden. De gemeente heeft met de volgende zorgaanbieders afspraken gemaakt voor de levering van huishoudelijke verzorging. Alle zorgaanbieders bieden de volledige huishoudelijke verzorging aan, behalve Thuiszorg Groningen. Thuiszorg Groningen biedt alleen hulp bij het organiseren van het huishouden aan. Zorgaanbieders De Zorgzaak b.v. Crerarstraat AE Hoogeveen Telefoon: (0528) Stichting Zorg- en Dienstverlening '94/ Woonzorgcentrum Wester Es Havenkade AH Assen Telefoon: (0592) Stichting Icare Blankenstein PH Meppel Telefoon: (0522) Stichting De Nieuwe Zorg Thuis Rollecate GG Nieuwleusen Telefoon: (0900) Stichting Woon en Zorgcentrum Derkshoes Marsdijk LE Westerbork Telefoon: (0593) Stichting Thuiszorg Groningen Laan Corpus den Hoorn JR Groningen Telefoon: (050)

6 10 Het rijk maakt de wetten en stelt de hoofdlijnen vast. Een gemeente werkt dat uit in een verordening waarin zij haar eigen regels stelt. Zo gaat het ook met de Wmo. Voor onze gemeente verzorgt Marco Korf, beleidsmedewerker Sociale Zaken dit. Korf houdt zich bezig met zaken als het opstellen van de nota s en beleidsregels. Een technisch verhaal, zegt Korf. Maar waar het om gaat is dat we als gemeente er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de invoering van de nieuwe wet zo min mogelijk hinder voor de mensen oplevert. De invoering van de Wmo Zo min mogelijk hinder voor de klant De invoering van de wet brengt voor u als burger maar ook voor de gemeente veel veranderingen en veel nieuwe termen. Samen met Korf zetten we een aantal zaken op een rijtje. WAT MERKT U VAN DE VERANDERINGEN? Als u een aanvraag voor huishoudelijke verzorging wilt indienen, hoeft u niet meer naar het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt voortaan terecht bij de gemeente. Net zoals dat voor de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) al het geval is. De gemeente beslist of u in aanmerking komt voor hulp uit de Wmo, zoals een hulp in de huishouding of een voorziening zoals bijvoorbeeld een rolstoel. Het persoonsgebonden budget gaat nu ook gelden voor de Wvg. Het persoonsgebonden budget kunt u aanvragen bij de gemeente. Als de gemeente beslist dat u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget, krijgt u een beschikking waarin staat welk budget u ontvangt, voor welke periode het budget geldt en wanneer het geld wordt overgemaakt: per maand, kwartaal of halfjaar. U kunt met het persoonsgebonden budget hulp, ondersteuning of een Wvg-voorziening inkopen. Wilt u niet zelf de administratie van dit alles dan kunt u dit ook aan de gemeente overlaten. Dit laatste noemen we Zorg in natura. De hulp, ondersteuning en/of Wvg-voorziening wordt dan voor u geregeld of thuis afgeleverd. Een aantal voorzieningen wordt alleen in natura verstrekt. Bijvoorbeeld: de collectieve vervoersvoorziening die u misschien beter kent als vervoerspas van Arriva; trapliften en mobiele tilliften: losse douchestoelen, douchewagens, douchebrancards en badplanken; toiletstoelen. Voor enkele zaken wordt een éénmalige financiële tegemoetkoming gegeven, zoals voor verhuiskosten of tijdelijke huisvesting. De eigen bijdrage wordt anders berekend. De eigen bijdrage is een bijdrage in de kosten van de Wmo-ondersteuning die de gemeente van u mag vragen. Er is een inkomensonafhankelijke bijdrage. Dat is een bedrag dat iedereen moet betalen, onafhankelijk van het inkomen. De maximale hoogte van die bijdrage is vastgesteld door het rijk. Onze gemeente houdt zich aan dat bedrag. Maar u betaalt nooit meer dan het bedrag dat de voorziening kost. Voor huishoudelijke verzorging betaalt u zolang als de voorziening nodig is. Voor andere zaken zoals woon- en vervoersvoorzieningen geldt een éénmalige eigen bijdrage. Voor een rolstoelen en scootmobielen wordt nooit een eigen bijdrage gevraagd. DE OVERGANGSREGELING Heeft u nu al een persoonsgebonden budget op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) dan blijft dat zo tot de einddatum van de indicatie of maximaal tot 31 december Stel u heeft nu op grond van de AWBZ-indicatie zorg in natura. U krijgt huishoudelijke hulp via een zorgaanbieder die niet op het lijstje van de gemeente staat, maar u wilt wel graag diezelfde verzorger houden. Dan kunt u in plaats van die zorg in natura kiezen voor een persoonsgebonden budget en toch de verzorger die u al heeft houden. MAG U HET BUDGET NAAR EIGEN GOEDDUNKEN BESTEDEN? 1,5% van het budget is vrij besteedbaar met een maximum van 1.250,00 (ook in combinatie met de AWBZ geldt dit maximum) en maximaal 10% van het budget mag worden overgeheveld naar het volgende jaar. Het is heel belangrijk dat u altijd kunt laten zien wat u met het geld doet. Bewaar daarom zaken als de originele rekeningen, een kopie van het betalingsbewijs, een kopie van het onderhouds- en servicecontract, een verzekeringsbewijs en een reparatiebewijs. Ook moet u het aantal uren dat u hulp krijgt bijhouden. WAT IS BETER? EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET OF EEN VOORZIENING IN NATURA? Alles in het leven heeft zo zijn voordelen en nadelen. Kiest u voor in natura, dan wordt alles voor u geregeld. Kiest u voor een persoonsgebonden budget dan moet u veel zelf regelen. Want als u zelf zorg inkoopt, bent u als het ware werkgever. Dat betekent dat u ook moet denken aan zaken als salarisadministratie en verzekeringen voor uw werknemer. Voordeel is dat u de vrijheid heeft om zelf keuzes te maken en zelf bijvoorbeeld kunt bepalen op welke tijden u hulp wilt.

7 11 Een klantvriendelijk loket De gemeente maakt regels, de gemeente voert regels uit. Jan Kogelman, coördinator uitvoering van de afdeling Sociale Zaken houdt zich met dat laatste bezig. Hij moet ervoor zorgen dat er een Wmo-loket komt. Ons uitgangspunt is dat de klanten zo min mogelijk last moeten hebben van de overgang van het Zorgkantoor naar het nieuwe loket van de gemeente. Zij hebben er tenslotte niet om gevraagd. KLANTVRIENDELIJK LOKET Klanten die in het nieuwe jaar een Wmo-voorziening willen aanvragen of advies willen kunnen gewoon terecht bij de bestaande gemeentelijke loketten en de loketten voor Zorg en Dienstverlening van Stichting Welzijn Ouderen. Voor het indienen van een aanvraag of voor advies. Voor hulp bij het invullen van de formulieren kunnen ze naar één van de loketten voor Zorgen Dienstverlening van Stichting Welzijn Ouderen, of naar het spreekuur van de sociaal raadsvrouw Vicky Cloosterman. Voor welke zaken kunnen mensen nu terecht bij het Wmo-loket? Kogelman: Voor de huishoudelijke verzorging, die valt onder de Wmo. En natuurlijk voor voorzieningen die nu nog onder de Wvg, maar straks onder de Wmo vallen. De persoonlijke verzorging blijft in de AWBZ, maar de aanvraag daarvoor kan wel bij de gemeente. Wij zorgen dan dat de formulieren zo compleet mogelijk bij het Zorgkantoor terechtkomen, zodat mensen niet twee keer hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG Deskundige consulenten van de gemeente gaan beoordelen of mensen in aanmerking komen voor ondersteuning. Als dat niet lukt, wordt advies ingewonnen bij het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). En als mensen niet in staat zijn naar het loket te komen? Als een persoonlijk gesprek noodzakelijk is en mensen zijn niet in staat naar één van de loketten te komen, kan een huisbezoek plaatsvinden. Of het digitale loket voor Wmo-zaken (bijvoorbeeld het via internet indienen van een aanvraag) ook al per 1 januari draait, durft Kogelman nog niet met zekerheid te zeggen. Maar met elkaar zorgen we er in ieder geval voor dat de klant vanaf 2 januari van het nieuwe jaar goed geholpen wordt! Gemeentelijke loketten Bezoekadressen en openingstijden: Beilen: Raadhuisplein NB Beilen ma uur di uur wo uur do uur vr uur Smilde: Hoofdweg AG Smilde ma uur do uur Westerbork: B.G. van Weezelplein AG Westerbork di uur Loketten Zorg en Dienstverlening U kunt op werkdagen van 8.30 tot uur in Beilen, Smilde en Westerbork terecht bij de loketten Zorg en Dienstverlening van Stichting Welzijn Ouderen. Het loket is op werkdagen van 8.30 tot uur telefonisch bereikbaar. Kunt u zelf niet komen, dan komen de medewerkers bij u thuis. Gaat het om een ingewikkelde aanvraag, dan kan de ouderenadviseur bij u aan huis komen voor informatie en persoonlijk advies. Uw vragen worden zomogelijk direct beantwoord, anders uitgezocht. Aanmeldingen worden doorgegeven aan de desbetreffende instanties. De medewerkers hebben een beroepsgeheim. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het loket voor Zorg en Dienstverlening. Beilen: Karspelstraat ND Beilen Tel: (0593) Smilde: Stuurboord HT Smilde Tel: (0592) Westerbork: Marsdijk LE Westerbork Tel: (0593)

8 13 De WMO-raad is er voor iedereen! Wat is de Wmo-raad? De Wmo-raad behartigt de belangen van alle mensen die zorg of een voorziening nodig hebben en is spreekbuis tussen burgers en gemeente. WIE ZITTEN ER IN DE RAAD? Alle burgers van Midden-Drenthe zijn zo breed mogelijk vertegenwoordigd in de Wmo-raad. In deze raad zitten mensen die veel ervaring hebben op het gebied van zorgverlening. Vaak hebben ze zelf direct te maken met voorzieningen, hulpmiddelen en zorg en zijn ze vanuit hun eigen achterban heel dicht betrokken bij mensen die zorg nodig hebben. WAT DOET DE RAAD? De raad heeft een signaleringsfunctie en geeft geluiden van de achterban door aan de gemeente. Ook geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. Eens per vier weken vindt overleg plaats met de gemeente. De raad onderhoudt contact met zowel de verantwoordelijke wethouder als met de ambtenaren. De Wmo-raad staat open voor uw vragen, suggesties en wensen. U vindt de gegevens op de website van de gemeente Midden-Drenthe en in de gemeentegids. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Wmo-raad Margriet Buiten. Zij is te bereiken via In september hebben de Wmo-raad en de gemeente Midden-Drenthe een overeenkomst ondertekend. Daarin staat dat de Wmo-raad wordt erkend als vertegenwoordiger en gesprekspartner namens alle doelgroepen in onze gemeente die onder de Wmo vallen. Voorzitter Margiet Buiten van de Wmo-raad sprak bij deze gelegenheid haar waardering uit voor de gemeente en de samenwerking. OPKOMEN VOOR IEDEREEN Margriet Buiten wilde graag lid worden van een van de clusters van de Wmo-raad. Maar toen bleek dat er dringend behoefte was aan een voorzitter, stelde ze zich daarvoor beschikbaar. Ze is onafhankelijk voorzitter van de WMO raad Midden-Drenthe. Eerder was ze onder meer lid van de Stichting Gehandicaptenbeleid Dordrecht en thans is ze lid van de adviesraad Gehandicaptenbeleid Midden-Drenthe. Vanuit haar ervaringen in de gezondheidszorg heeft ze geleerd inclusief te denken. Dat betekent dat je je niet op één doelgroep spitst, maar ook kijkt naar het grotere verband. Wat speelt er nog meer? Hoe kunnen we zorgen dat iedereen van een facet van de Wmo-voorzieningen gebruik kan maken? We proberen dit laatste waar te maken door te zorgen dat de informatie over de nieuwe wet op de juiste plekken terechtkomt en door mensen nu al bewust te maken van wat er gaat komen. DE WMO RAAD IS ER VOOR ALLE BURGERS! Ook na 1 januari blijft er nog veel te doen voor de Wmo-raad. Margriet Buiten: We blijven nauw betrokken bij het beleid. En we geven gevraagd en ongevraagd advies. Een voorbeeld? We hebben bepleit bij de gemeente om nog eens te kijken naar het Wvg-beleid. Om dingen die de afgelopen jaren niet zo goed gingen nu aan te passen. We gaan ook goed kijken hoe andere gemeenten in de provincie en de rest van het land het doen. Want we willen graag dat het Wmo-beleid zo veel mogelijk op één lijn komt. Het moet niet zo zijn dat er grote verschillen zijn in het beleid van meerdere plaatsen. Wat in de ene plaats kan moet ook in een andere plaats mogelijk zijn. De Wmo-raad probeert dit zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. OPROEP Alda Drost-Weurding is penningmeester van de Wmo-raad Midden-Drenthe namens het cluster Cliëntenraden/Zorginstellingen. Dat doet zij naast haar fulltime baan als consulente van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. Zelf heb ik sinds 1995 een pgb en ik had nogal wat commentaar, vertelt ze. Ik vond dat ik daar iets mee moest doen en zo ben ik in dit werk gerold. Ook het werk als lid van de Wmo-raad doet ze met plezier. Als je op de hoogte bent van bepaalde zaken, dan moet je die kennis inzetten voor je medemens is mijn idee, vandaar mijn inzet. Als raad willen we goede informatie geven en voor zover mogelijk de ongerustheid van mensen wegnemen. Ik roep mensen op om naar ons toe te komen, want we zijn er voor iedereen! Vertegenwoordigers in de raad De Wmo-raad bestaat uit vertegenwoordigers van zeven clusters. Vanuit elk cluster zijn maximaal twee leden vertegenwoordigd. Mensen met een beperking (lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten en chronisch zieken) Senioren Cliëntenraden / Zorginstellingen Mantelzorg en Vrijwillige hulpverlening Geestelijke gezondheidszorg Sociale zekerheid Welzijn

9 15 Mantelzorgers Het cement van de samenleving Onze maatschappij zou er heel anders uitzien zonder de inzet van mantelzorgers. Hoe zouden mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven het redden zonder behulpzame buren of familieleden die voor hen de boodschappen halen of klusjes doen? De Wmo is de eerste wet die (vrijwilligers en) mantelzorgers ondersteunt. Broer Roorda, senior medewerker Welzijn, vertelt wat dat inhoudt voor de gemeente Midden-Drenthe. WAAR KUNNEN MANTELZORGERS NU AL TERECHT? Het Contactpunt Mantelzorg Midden-Drenthe (CPM) is een lotgenotengroep van mantelzorgers die elkaar ondersteunen. Het Contactpunt organiseert regelmatig informatie- en themabijeenkomsten. Ongeveer 95% van de mantelzorgers geeft zorg aan ouderen. Een belangrijk aandachtspunt is ook de jeugdige mantelzorger: jongeren die de zorg hebben voor bijvoorbeeld een hulpbehoevende ouder. Voor mantelzorgers is het van belang dat zij vlak bij huis en laagdrempelig ondersteuning kunnen krijgen. Dat kan via het Loket voor Zorg en Dienstverlening. Contactpersoon voor het CPM is mevrouw Hadderingh, bereikbaar via telefoonnummer (0593) HET KOMT OP JE PAD Mantelzorg is zorg die mensen vrijwillig bieden aan een naaste, een familielid, vriend of buur. Een werkend echtpaar dat zorgt voor een zoon met een beperking, een meisje van 16 dat zorgt voor haar moeder die een psychiatrische aandoening heeft, een gepensioneerde man die voor zijn zieke buurvrouw zorgt. Mantelzorgers voelen zich moreel verplicht om die zorg te bieden Je kiest er niet voor, het komt gewoon op je pad. Vaak gaat het om langdurige zorg waardoor andere maatschappelijke verplichtingen in het gedrang komen. Mantelzorgers hebben soms geen tijd meer over om iets voor zichzelf te doen. WAT MOET DE GEMEENTE DOEN? De gemeente besteedt in haar beleid aandacht aan mantelzorgers. De verwachting is dat in de toekomst een nog groter beroep op hun inzet gedaan zal worden. De gemeente moet beleid maken en daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij wat er al is. Dat betekent: Het raadplegen van landelijke en provinciale kenniscentra; Het in kaart brengen van het huidige aanbod van mantelzorg ondersteuning; Werk maken van voorlichting over voorzieningen die mantelzorg ondersteunen; Zorg dragen voor een centrale plek voor mantelzorgondersteuning en voorlichting; Inventariseren van de lokale praktische knelpunten in overleg met zorginstellingen en doelgroepen. STEUNPUNT MANTELZORGONDERSTEUNING De professionele mantelzorgondersteuning is voor de provincie Drenthe ondergebracht bij Icare Mantelzorgondersteuning Drenthe. Bij het Steunpunt Mantelzorg wordt u geholpen door een professionele mantelzorgconsulent. De mantelzorgconsulent is bereikbaar via de lokale steunpunten en via telefoonnummer (0522) , op werkdagen van 8.30 tot uur, behalve vrijdagmiddag. Het Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening Midden-Drenthe vormt een schakel tussen hulpvrager en hulpverlener. U kunt er terecht met al uw vragen over vrijwillige hulp in en om de thuissituatie. Deze hulpverlening is bedoeld ter ondersteuning en zo nodig ter vervanging van de hulp die door familie, buren en/of vrienden wordt gegeven. De hulp kan nooit een vervanging zijn van professionele, betaalde hulp. De volgende organisaties doen mee aan het Centraal Meldpunt: Alzheimervereniging, De Zonnebloem, Icare Vrijwillige Thuiszorg, Het Nederlandse Rode Kruis, Het Maatjesproject, Humanitas en Stichting Welzijn Ouderen. U vindt het Centraal Meldpunt bij het Loket voor Zorg en Dienstverlening Praktische tips voor zowel mantelzorgers als werkgevers zijn te vinden op de nieuwe site en algemene informatie kunt u vinden via en natuurlijk bij bovengenoemde adressen. Op pagina 11 vindt u de adressen en telefoonnummers van de gemeentelijke loketten en de loketten Zorg en Dienstverlening.

10 17 De Wmo is er óók voor vrijwilligers Misschien heeft u ze wel gezien, in de krant of op de televisie. De leden van het Koninklijk Huis die onlangs op Make a Difference Day (MADD), de landelijke vrijwilligersdagen, de handen uit de mouwen staken bij verschillende activiteiten. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima is aanwezig bij de uitreiking van de MADDawards. Het geeft wel aan hoe belangrijk we de inzet van vrijwilligers in onze samenleving vinden. Ook in onze gemeente zijn vrijwilligers onmisbaar. Of het nu gaat om sport, buurtwerk, bibliotheekwerk, zorg en hulpverlening en noem maar op; tal van sectoren kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers, en duizenden mensen beleven er plezier aan. De Wmo verplicht gemeenten de vrijwillige inzet te ondersteunen. Wat betekent dat voor Midden-Drenthe? Aan het woord is Selma van Dijk. Als beleidsmedewerker van de afdeling Welzijn heeft ze onder meer het vrijwilligersbeleid onder haar hoede. POSITIEVE BIJDRAGE Als je mensen vraagt, waarom ze vrijwilligerswerk doen, noemen ze vaak als eerste het plezier dat ze eraan beleven. Je ontmoet er andere mensen door. Bovendien is het een manier om je zelf te ontplooien en werkervaring op te doen. Zo werkt het van twee kanten. Want dankzij de vrijwillige inzet wordt veel mogelijk. Selma van Dijk noemt een aantal voorbeelden: Als mensen elkaar helpen, kunnen kwetsbare groepen weer meedoen aan de samenleving. Vrijwillige inzet biedt mensen de gelegenheid elkaar te ontmoeten en kan ook etnische verschillen overbruggen. Zaken die anders zouden blijven liggen, worden alsnog opgepakt. Kortom: de positieve bijdrage van vrijwilligers is onmiskenbaar. BREDE INZET Een ontwikkeling van de laatste jaren is dat ook op andere terreinen gebruik wordt gemaakt van vrijwillige inzet. In het onderwijs bijvoorbeeld worden maatschappelijke stages opgezet voor jongeren. Het bedrijfsleven stimuleert werknemers om in werktijd vrijwilligerswerk te doen of stelt hun kennis en kunde beschikbaar. Zo ondersteunen managers uit het bedrijfsleven culturele instellingen in het kader van de Stichting Kunst & Zaken. Hetzelfde gebeurt op het gebied van sport. KIJKEN NAAR VRAAG EN AANBOD Onze gemeente heeft al een vrijwilligersbeleid. Een paar jaar geleden hebben we de aanpak zoals we die we nu hebben, vastgesteld. In het kader van de Wmo gaan we nu kijken hoe we de vrijwillige inzet kunnen versterken. Daarvoor gaan we eerst de vraag en het aanbod op dit gebied in onze gemeente op een rijtje zetten. Een handig instrument daarvoor is de digitale monitor waarmee vrijwilligersorganisaties geënquêteerd zullen worden: met dit onderzoeksinstrument kan de gemeente een schat aan informatie krijgen over het lokale vrijwilligerswerk. Vrijwilligersorganisaties kunnen deze enquête online, via het internet, gaan invullen. In deze digitale enquête komen onder meer het vrijwilligerswerk binnen de eigen organisatie, maar ook de relatie met de gemeente en thema s als maatschappelijke stages en de Wmo aan de orde. Ook kunnen via deze enquête onder meer de acute knelpunten en de behoefte aan ondersteuning aangegeven worden. Wilt u zich als vrijwilligersorganisatie alvast aanmelden voor deelname aan deze enquête dan kan dit via de gemeentesite WAT DOET DE GEMEENTE AL? Op het gebied van vrijwillige inzet is al veel goed geregeld en dat blijft zo. Instellingen en organisaties kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op de gemeentelijke subsidieregeling deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. Dit jaar is een bedrag tot 6000,- beschikbaar voor cursussen en scholing van vrijwilligers. Ook verleent de gemeente subsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen voor de onkostenvergoeding en voor het begeleiden van haar vrijwilligers. Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze samenleving, die moet je koesteren. Daarom zet de gemeente dit jaar voor de tweede keer een vrijwilliger in het zonnetje. Inwoners konden tot 31 oktober kandidaten voordragen als Vrijwilliger van het Jaar. Een jury besluit welke drie mensen genomineerd worden. Bij de nieuwjaarsreceptie wordt bekendgemaakt wie de Vrijwilliger van het jaar 2006 is. Natuurlijk wordt die op passende wijze gehuldigd! In Midden-Drenthe is een centraal meldpunt Vrijwillige Hulpverlening Midden-Drenthe waar volgende organisaties in samenwerken: Alzheimervereniging, De Zonnebloem, Icare Vrijwillige Thuiszorg, Het Nederlandse Rode Kruis, Het Maatjesproject, Humanitas en Stichting Welzijn Ouderen. U vindt het Centraal Meldpunt bij het Loket voor Zorg en Dienstverlening.

11 18 Loket voor Zorg en Dienstverlening Omdat je niet alles zelf kunt weten Eén loket voor al uw vragen, dat is wat het Loket voor Zorg en Dienstverlening nu al acht jaar is. Alle inwoners van Midden-Drenthe kunnen er terecht met al hun vragen op gebied van aangepast wonen, zorg en welzijn. Mensen zijn vaak niet op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is. Dat hoeft ook niet, als ze maar weten dat ze bij het Loket terecht kunnen. Zie het maar als een wegwijzer of als een winkel waarin je kunt zien wat er allemaal te koop is en waar je ook terecht kunt voor hulp bij het invullen van formulieren, zegt Mieke Sol van de Loketten Zorg en Dienstverlening. Ons uitgangspunt is dat wij de vráag doorsturen en niet de mensen. NIET VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR. Het loket is voor alle inwoners van alle leeftijden, benadrukt Mieke Sol. Voor vitale en hulpbehoevende ouderen, voor mensen met een beperking, maar ook voor mantelzorgers en vrijwilligers. We zijn een vraagloket, we bieden geen zorg aan, maar hebben wel het hele pakket aan mogelijkheden bij de hand om te zorgen dat ouderen en mensen met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Mensen kunnen hier op één plek hun vragen stellen, bespreken welke mogelijkheden er zijn en, als het nodig is, een aanmelding doen. Ze hoeven niet van het kastje naar de muur, want de medewerkers van het Loket hebben een helikoptervisie : zij hebben het overzicht van alle mogelijkheden, zowel op gebied van professionele als vrijwillige hulp. Ze zorgen ervoor dat mensen antwoord krijgen op hun vragen en ook dat de eventuele aanvraag op de juiste plaats terechtkomt. Zodat mensen niet zelf van de ene naar de andere instantie te hoeven te gaan. Als men huishoudelijke zorg of hulpmiddelen nodig heeft kan men terecht bij de gemeente. Ook de aanvraag voor persoonlijke verzorging kan door de gemeente worden geregeld met een aanmelding naar het Zorgkantoor. BREED LOKET U kunt bij het loket kosteloos terecht met vragen over welzijn, wonen en zorg. Bijvoorbeeld als u zich aan wilt melden voor cursussen en activiteiten voor ouderen. Maar ook als u vragen heeft over financiën, huisvesting voor mensen met een handicap, zorg thuis, verpleeghuis of een tijdelijke opname in een verzorgingshuis. We krijgen hier heel uiteenlopende vragen. Ook voor praktische vragen hebben we oplossingen. Als iemand geen boodschappen meer kan doen of als het eten koken moeilijker wordt bijvoorbeeld. Of als iemand vervoer nodig heeft, vertelt Mieke Sol. Elders in de krant vindt u de adressen van de loketten. VRIJWILLIGERS In het loket zijn ook het Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening en het Contactpunt Mantelzorg Midden-Drenthe opgenomen. Deze organisaties worden ondersteund door de Stichting Welzijn Ouderen en maken gebruik van elkaars netwerken. Bent u op zoek naar een leuke en nuttige tijdsbesteding, dan vindt u bij het Loket een scala aan mogelijkheden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Mieke Sol: We zien een nieuwe generatie vrijwilligers komen: De zilveren kracht, de na-oorlogse generatie die na hun werkzame leven niet alleen leuke dingen willen doen, maar zich ook verdienstelijk willen maken. Vrijwilligers spelen ook een belangrijke rol bij de ondersteuning van mantelzorgers. Zij nemen tijdelijk de zorg over zodat mantelzorgers de mogelijkheid hebben om ook iets voor zichzelf te doen. U leest er op pagina 17 in deze krant meer over. DE NIEUWE WET Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijft het Loket hetzelfde. De plekken veranderen niet en mensen kunnen ook met vragen over de nieuwe wet bij ons komen. Met algemene vragen, maar ook met persoonlijke vragen en aanmeldingen Wmo zoals huishoudelijke hulp of hulpmiddelen, benadrukt Mieke Sol.

12 19 Wmo: De tien meest gestelde vragen 1. WAT IS DE WMO? De Wmo is een wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Hieronder vallen bijvoorbeeld: sociaal cultureel werk, zoals buurthuizen en subsidies aan verenigingen maatschappelijke opvang, zoals Blijf-van-mijn-lijf-huizen en daklozenopvang ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, hulp aan mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven, zoals een aanpassing aan een woning of een rolstoel en huishoudelijke hulp. 2. WAT IS HET DOEL VAN DE WMO? Het doel van de Wmo is: 'meedoen'. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom gaan gemeenten zorgen voor voorzieningen voor iedereen. Soms lukt het mensen niet om mee te doen zonder extra hulp. Voor deze hulp kunnen mensen een beroep doen op de Wmo en een indicatie krijgen voor de noodzakelijke hulp welke niet gemist kan worden. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers en mantelzorgers die een deel hulp geven. De gemeente gaat aan deze vrijwilligers ondersteuning bieden. 3. VOOR WIE IS DE WMO? De Wmo is er voor iedereen. Met de Wmo ondersteunen gemeenten bijvoorbeeld clubs, wijkcentra, dorpshuizen en andere activiteiten in uw buurt waar iedereen gebruik van kan maken. Bent u vrijwilliger of mantelzorger? Dan kan de gemeente u ondersteunen bij uw werk. De gemeente biedt ook hulp als u hindernissen in het dagelijkse leven ervaart die u zelf niet kunt verhelpen. Bijvoorbeeld als u een handicap heeft, chronisch ziek bent of vanwege uw leeftijd een beperking heeft. Er wordt dan geïndiceerd welke hulp of voorziening voor u noodzakelijk is. 4. WAARVOOR KAN IK EEN PERSOONS- GEBONDEN BUDGET (PGB) KRIJGEN? Mensen kunnen een personsgebonden budget aanvragen voor huishoudelijke hulp en/of een voorziening. Met een persoonsgebonden budget kan men zelf hulp inkopen en zelf bepalen wanneer deze hulp wordt geboden en tevens zelf een hulpverlener in dienst nemen. Het PGB voor huishoudelijke hulp kan uitsluitend worden verstrekt als men langer dan 3 maanden deze zorg nodig heeft. Voor zorg die korter duurt dan 3 maanden wordt zorg in natura verstrekt. 5. IK KRIJG GELD VAN DE GEMEENTE OM MIJN HUISHOUDEN TE LATEN DOEN. MAG IK DAT DOOR MIJN ZUS OF MIJN BUURMAN LATEN DOEN? Ja, als u een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden heeft gekregen, mag u zelf weten wie u het werk laat doen. Wel moet u kunnen laten zien dat u het loon betaald heeft. Dit kan door een zorgovereenkomst op te stellen. 6. GA IK VOOR TIJDELIJKE HULPMIDDELEN NAAR DE GEMEENTE? Nee, dit valt buiten de Wmo. Heeft u tijdelijk een rolstoel, rollator of bijvoorbeeld krukken nodig, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze weet waar u terecht kunt. 7. IK BEN VRIJWILLIGER. WAT HEB IK AAN DE WMO? In de Wmo staat dat de gemeente het vrijwilligerswerk gaat ondersteunen. Een gemeente stimuleert bijvoorbeeld mensen om vrijwilligerswerk te gaan oppakken. Of zet een vrijwilliger in het zonnetje. 8. MOET IK MIJ VERZEKEREN VOOR DE WMO? Nee, de Wmo is geen verzekering. U hoeft ook geen Wmo-premie te betalen. U kunt als dat nodig is gewoon gebruik maken van de Wmo-voorzieningen van de gemeente. 9. MOET IK EEN EIGEN BIJDRAGE BETALEN VOOR DE WMO-VOORZIENING? Ja, vaak moet u een deel van de kosten betalen: de eigen bijdrage. De hoogte van het bedrag dat u zelf moet betalen is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Met een inkomen van 120% van het sociaal minimum betaalt u een vast bedrag en daarboven een inkomensafhankelijke bijdrage van 15%. Naar uw vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt niet gekeken. 10. WAAR KAN IK TERECHT MET ANDERE VRAGEN? Vanaf 1 januari 2007 kunt u met al uw vragen terecht bij de Wmo-loketten van de afdeling Externe Dienstverlening van de gemeente in Beilen, Smilde en Westerbork en de loketten voor Zorg en Dienstverlening van Stichting Welzijn Ouderen. U leest meer over de adressen en openingstijden op pagina 11.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

M a ntelzorggids 2 0 1 3

M a ntelzorggids 2 0 1 3 M a ntelzorggids 2 0 1 3 Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg en wie is mantelzorger pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Praktische hulp en

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk Ambities en ervaringen van de ambassadeurs Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

Meedoen op eigen kracht:

Meedoen op eigen kracht: Informatiekrant Wmo in de Drechtsteden In deze uitgave: Meedoen op eigen kracht: we zijn begonnen Wist u dat er meer instanties zijn waar u terecht kunt met uw vragen over de zorg? Met deze krant informeren

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen voor gebruikers van Wmo-voorzieningen en degenen die hun belangen behartigen Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie