LCj 11 s<:;pl '2CJ / s (fa r 2/~1 ;ît'~y-~)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LCj 11 s<:;pl '2CJ / s (fa r 2/~1 ;ît'~y-~)"

Transcriptie

1 jk~r~ ~z.~ LCj 11 s<:;pl '2CJ / s (fa r 2/~1 ;ît'~y-~) (i) Tekst inspraak Frank Tazelaar, woensdag 11 sept. Cie. LCJ Geachte leden van de commissie LCJ, Wij hebben mail gestuurd namens productiehuis De Nieuwe Oost, de samenwerking van de drie talentontwikkelaars in Oost-Nederland (Generale Oost, ON en Wintertuin), over de invulling van het beleid inzake talentontwikkeling. Ik ben hier om deze mail toe te lichten. Wij hebben zorgen over het traject van de besluitvorming, dat niet inzichtelijk was, en dat vragen stelt over de serieusheid van de keuze voor talentontwikkeling als beleidsdoel. Nadelige gevolgen: begroten voor de komende jaar wordt onzeker gemaakt. Ook afspraken met partners: fondsen, gemeenten, opleiding en afnemers leiden hier onder. Wij juichen het toe dat de provincies Gelderland en Overijssel talentontwikkeling als kernwaarde in hun cultuurbeleid hebben benoemd. Productiehuizen, de organisaties die uitvoering geven aan talentontwikkeling, zijn voor veel jonge creatieven de noodzakelijke schakel tussen opleiding en beroepspraktijk. Dat beide provincies dat hebben gedaan is niet zonder belang. Zij geven daarmee aan dat talentontwikkeling is gebaat bij een benadering die de grenzen van de eigen provincie overstijgt - een logische benadering gezien de vestiging van ArtEZ in beide provincies. Brief ArtEZ: een belangrijke partner als het gaat om het houden van jonge talenten in Gelderland -7 ArtEZ is niet gekend in de besluitvorming. ArtEZ betreurt dit. Door bundeling van krachten is het mogelijk in Oost-Nederland een infrastructuur te realiseren die jonge talenten maximaal ondersteunt bij hun artistieke ontwikkeling, hun cultureel ondernemerschap en hun overstap naar de beroepspraktijk. Talentontwikkeling is samenhangend geheel. Daarom voor ArtEZ en voor de topgezelschappen en voor het creatieve klimaat is vitaal middensegment noodzakelijk. Continuïteit is belangrijk voor infrastructuur: opleidingen, nieuwe initiatieven, maar ook kleine podia in de regio-7 kleine podia in de regio zijn zeer afhankelijk van jonge makers en kleine bespelers. Voor afgestudeerden uit het kunstonderwijs ontbreekt in feite een reguliere arbeidsmarkt. Wij bieden arbeidsgelegenheid. Cijfers laten zien dat 75% van de afgestudeerden van het kunstvakonderwijs als

2 Q) zelfstandige aan het werk gaan. Het aantal potentiële werkgevers is immers uitermate beperkt. Nieuwkomers op de markt zullen zich dan ook een eigen positie binnen of naast het bestaande aanbod moeten verwerven. Dat is verre van eenvoudig en vergt tijd en specifieke ondersteuning. In deze tijd van groeiende jeugdwerkloosheid is professionele talentontwikkeling dan ook van groot belang voor het realiseren van een zelfstandige beroepspraktijk. Over onze ondernemendheid: Tot en met 2012 werd De Nieuwe Oost (al ruim 15 jaar zijn de productiehuizen een betrouwbare partner van de Provincie) gefinancierd door een combinatie van provincies, gemeenten en het ministerie van OCW. De Nieuwe Oost vangt het verlies van ruim ,-- door het wegvallen van de BIS-subsidie van het ministerie van OCW per 2013 zelf op. Hiervoor is een ingrijpende reorganisatie van onze samenwerkende organisaties doorgevoerd. Zoals u weet, vragen wij hiervoor géén compensatie van de provincie. Wij realiseren ons terdege dat we in deze tijd moeten inkrimpen en nieuwe inkomstenbronnen moeten vinden. Daar zijn we ook succesvol in: De Nieuwe Oost trekt een groot publiek en haalt inkomsten uit crowdfunding, verkoop, opdrachten sponsoring en donateurs. De eigen inkomsten zijn 35%. De Nieuwe Oost trekt substantiële geldstromen van buiten Gelderland aan, door sponsoring, private funding, cultuurfondsen en verkoop van talentproducties. Talentontwikkeling echter, kan onmogelijk alleen met incidentele financiering tot stand worden gebracht. Het is een langdurig proces dat vraagt om continuïteit en specifieke deskundigheid en voorzieningen. De Nieuwe Oost bundelt de noodzakelijke ervaring en deskundigheid alsmede de benodigde voorzieningen. Het opgestelde beleidsplan stelt de komende jaren hoge eisen aan ons ondernemerschap. Maar om reëel uitvoering te kunnen geven aan talentontwikkeling in Oost Nederland, is en blijft een substantiële ondersteuning van de verschillende overheden noodzakelijk. De Nieuwe Oost is nu ingedeeld in de zgn. categorie C. De categorie waarin de subsidie in drie jaar wordt teruggebracht tot 50% van het bedrag in Ook bij een mogelijk maximale bijdrage uit het SmpG programma betekent dit voor De Nieuwe Oost een onoverkomelijke opgave De Nieuwe Oost wil niets liever dan invulling blijven geven aan onze functie: het begeleiden, stimuleren en behouden van (top)talent. We doen dit in de wetenschap dat het bijdraagt aan de culturele en economische levendigheid van Gelderland en bovendien de noodzakelijke verbinding legt tussen de opleidingen aan ArtEZ, de universiteiten, de Gelderse creatieve klasse, de BIS instellingen en het topsegement.

3 Tot slot: 2 vragen aan de leden van de commissie: l. waarom de specifiek op het beleidsdoel 'talentontwikkeling' gerichte organisatie De Nieuwe Oost niet in categorie B is ondergebracht. Gezien inhoud en randvoorwaarden van talentontwikkeling en de beleidsinzet van de provincie Gelderland, zou indeling in subsidiecategorie B een voor de hand liggende keuze zijn. 2. door de fusie DNO kost de provincie niet veel geld en levert veel op. Zonder geen basis geen top. Is het niet mogelijk om de kortingen die zoals het er nu uit ziet leiden het stoppen van DNO op termijn, te verzachten? Cijfers: De Nieuwe Oost: Ondersteuning Provincie Gelderland Provincie Gelderland ( ( Maximale bijdrage SmpG ( ( ( Totaal provincie ( ( ( ( ( verschil t.o.v. Peiljaar ( ( (

4 J h Sr~ P1-t4A 9.r 'W'l.~ t (j /' Hy ~ ZO! ~ (CI_p Slldll inlol Ed~sc &haap~kudm Pos Ihu> ~ IJ 11 (,;, 0 AC Ede fl ank 30-1l \17'! J{~k : 3T'" IIt NLIll S[JOI Geachte voorzitter,secretaris en leden van de Commissie Landelijk Gebied,Cultuur en Jeugdzorg. Inleiding. Ik spreek hier namens het bestuur van de Stichting Edese Schaapskudde, omdat onze stichting rechtstreeks wordt getroffen door de gevolgen van het besluit van GS om een andere vorm van financiering van natuurbeheer door gehoede schaapskuddes te kiezen. We hebben met ontsteltenis kennis genomen van de statennotitie over de financiering van natuurbeheer met gehoede schaapskuddes. In deze notitie wordt de financiering van natuurbeheer met gehoede schaapskuddes in Gelderland gecontinueerd in een gewijzigde vorm. Dit heeft als gevolg dat Defensie als eigenaar van de Eder- en Ginkelseheide geen subsidie meer kan aanvragen voor schapenbegrazing. Dit heeft directe gevolgen voor het beheer van meer dan 1100 ha waardevol heideterrein, voor de instandhouding van onze stichting en de werkgelegenheid van 2 herders en de instandhouding van het zeldzame huisdierenras het Veluws Heideschaap. Deze gevolgen zal ik u hierbij toelichten en tevens een mogelijkheid aanreiken om binnen het bestaande budget van ,= het beheer van de Eder-en Ginkelseheide, de instandhouding van de recreatieve waarden van dit gebied en het voortbestaan van 2 schaapskuddes, veilig te stellen. Stichting Edese Schaapskudde. De stichting Edese Schaapskudde is een stichting die al sinds 1953 bestaat en verantwoordelijk is voor een goed begrazingsbeheer en daarmee de instandhouding van de Eder-en Ginkelseheide. Beide heideterreinen zijn grotendeels gelegen binnen het Natura 2000 gebied. Met het begrazingsbeheer wordt invulling gegeven aan het provinciaal beleid gericht op herstel en ontwikkeling van de natuurwaarden van heideterreinen. De stichting Edese schaapskudde zet voor de begrazing 2 schaapskuddes in met totaal ca 500 schapen. Hierbij kan worden aangetekend dat 2 jaar geleden een compleet nieuwe schaapskooi is gebouwd om de schaapskudde op de Ederheide te huisvesten. Uitbreiding van de schaapskudde en de bouw van een nieuwe kooi voor 350 schapen was nodig om een optimaal begrazingsbeheer op de Ederheide uit te kunnen voeren en ook schapenbegrazing van heideterreinen op het Planken Wambuis (eigendom van Natuurmonumenten) mogelijk te maken. Naast de waarde voor natuurbeheer hebben genoemde kuddes grote recreatieve waarden wat blijkt uit de vele honderdduizenden bezoekers die jaarlijks beide heideterreinen bezoeken. De recreatieve en educatieve waarde is voor de provincie aanleiding geweest afgelopen jaren een speciale recreatiebijdrage beschikbaar te stellen van 4.076,= per kudde.

5 Voorstel nieuwe subsidieregeling. Ons is bekend dat al enige tijd door de provincie wordt nagegaan op welke wijze de instandhouding van heideterreinen kan worden veilig gesteld. Dat dit nu resulteert in een regeling waarbij een natuurgebied van 1100 ha wordt uitgezonderd verbaast ons, omdat hiervoor enkel het argument aangehaald wordt dat de eigenaar niet onder het regime van de SNL valt. De natuurwaarden van de Eder-en Ginkelseheide en redenen voor instandhouding zijn gelijk aan al de andere heideterreinen in Gelderland waar wel subsidie voor beschikbaar wordt gesteld. Ook zijn de Eder-en Ginkelseheide altijd binnen het subsidieregime in Gelderland gevallen. Voor betreft de financiën is het van groot belang er op te wijzen dat het totale subsidiebedrag voor natuurbeheer met gehoede schaapskuddes gelijk blijft met een bedrag van ,= De voorgestelde wijziging is dus geen bezuiniging aangezien het bedrag wordt verdeeld over 9 ipv 11 schaapskuddes. Dit omdat enkel voor de Eder-en Ginkelseheide, en daarmee voor onze stichting, geen subsidie meer mogelijk is, aangezien Defensie buiten het stelsel SNL valt. Gevolgen van de nieuwe subsidieregeling voor de instandhouding van de natuurwaarden van de Eder- en Ginkelseheide en het voortbestaan van 2 schaapskuddes. 1) Door Defensie als terreineigenaar van de Eder-en Ginkelseheide, is aangegeven dat bij het wegvallen van de provinciale subsidie van ,= dit bedrag niet door Defensie kan worden opgevangen en schapenbegrazing niet meer aan de orde zal zijn. Zij zullen zich beperken tot beheermaatregelen om de heideterreinen geschikt te houden voor militair gebruik en te voldoen aan wettelijke eisen betreffende natuur beheer. Verhoging van natuurwaarden en biodiversiteit door schapenbegrazing is dan niet meer aan de orde. 2) Voor de Stichting Edese Schaapskudde zal het niet meer verstrekken van de subsidie door de Provincie van ,= dramatische gevolgen hebben. Niet alleen omdat deze subsidie vervalt, maar ook de begrazingsvergoeding van Defensie van ,= per jaar. Defensie heeft aangegeven geen schapenbegrazing meer in te zetten als de Provinciale subsidie niet kan worden aangevraagd voor de Eder-en Ginkelseheide. Dergelijke bedragen zijn voor onze stichting niet op te vangen door sponsorgelden of andere inkomstenbronnen aan te boren. Niet doorgaan van de subsidie en daarmee stoppen van schapenbegrazing, zal voor onze 60 jarige stichting het einde betekenen en daarmee ook het vervallen van de 2 formatieplaatsen voor onze fulltime herders. 3) De begrazing van het Planken Wambuis en daarmee de verhoging van natuurwaarden en biodiversiteit in dit gebied, zal niet kunnen worden gecontinueerd omdat geen schaapskudde vanaf de naastgelegen Ederheide kan worden ingezet. 4) Verdwijnen van 2 schaapskudden van de Eder- en Ginkelseheide heeft grote gevolgen voor de recreatieve en educatieve waarden, naast verlies aan cultuurwaarden. Ook zal een gedeelte van de functie van het nabij gelegen Natuurcentrum komen te vervallen. Zoals aangegeven bezoeken vele honderdduizenden mensen beide heideterreinen waarbij de aanwezigheid van schaapskuddes de grote trekker is. Deze bezoekers zullen weg blijven waarmee ook economische schade ontstaat voor het gebied. 5) Leegstand van 3 schaapskooien. Zoals aangegeven is recent een nieuwe schaapskooi gebouwd met sponsor- en gemeenschapsgeld. Uitvoeren van de subsidieregeling in zijn huidige vorm betekent dat er geen functie is voor deze 3 kooien waarvan er 2 rijksmonument zijn. Leegstand en daarmee verval van deze unieke gebouwen zal het gevolg zijn. Voor wat betreft de nieuwe schaapskooi is tevens sprake van een aanzienlijke kapitaalvernietiging.

6 Oproep. Met u onderschrijven wij het grote belang van instandhouding van heideterreinen in Gelderland en de belangrijke rol die schaapskuddes spelen bij behoud van natuurwaarden en biodiversiteit. Zoals u duidelijk zal zijn hebben wij daar met onze gehoede schaapskuddes vele tientallen jaren aan bij kunnen dragen voor de Eder- en Ginkelseheide en willen dat graag voortzetten. Zoals de financiering van natuurbeheer met gehoede schaapskuddes nu is voorgesteld, kunnen wij daar niet meer aan bijdragen en bestaat het gevaar van achteruitgang van natuur- en recreatieve waarden op genoemde heideterreinen. Daarom pleiten wij voor een even simpele als handzame oplossing, door handhaving van de subsidies voor alle heideterreinen in Gelderland, ongeacht de eigendomsituatie, binnen de nu beschikbare middelen van ,= Met inachtneming van bestaande wet- en regelgeving stellen wij u voor de subsidie rechtstreeks aan onze Stichting beschikbaar te stellen, zodat wij het jarenlange begrazingsbeheer kunnen continueren en natuurwaarden en recreatieve waarden van de Eder- en Ginkelseheide optimaal veilig gesteld kunnen worden Ede, 9 september H.(Herman)P. Prangsma ( bestuurslid Stichting Edese Schaapskudde)

7 JO\. \(' v..1v- L ( j ti,).! \ e",,-~ I( f p) 20 l j E :::J!......, C QJ u bd ~ E > QJ c...c o u!... - QJ co CO bd o > '+ o ~ ~ V)

8 Wetgeving Vanaf juni 2012 moeten alle opvangcentra van inheemse wilde dieren voldoen aan de nieuwe eisen die zijn opgesteld door het ministerie. Het gevolg hiervan: Sluiting van opvangcentra. Uitbreiding capaciteit bestaande opvangen. Extra opvang kosten. Extra investeringen voor bestaande opvangen. De huidige opvangen hebben de verantwoordelijkheid om de verloren vergaarde kennis en kunde op te vangen en door te geven. <9

9 Soorten slachtoffers De meeste dieren die door de dierenambulances of particulieren worden gebracht zijn slachtoffer van direct of indirect menselijk handelen. Verkeer Prikkeldraad Raam Bebouwen of verbouwen Zomertijd/wintertijd Kat/hond 9

10 Zorgplicht Functie van een opvang. Maatschappelijke functie. Dierenleed te voorkomen/beperken. Bescherming voor dieren op de rode Lijst. Educatie. e

11 Educatie Naast ons hoofddoel het opvangen, behandelen, verzorgen en revalideren van de gewonde en verzwakte dieren, geven we: Informatie Voorlichting Tips en adviezen Verzorgen gastlessen Streven naar een constructieve samenwerking met andere opvangcentra om wederzijdse kennis en kunde te vergroten, met als doel nog betere resultaten met de opvang en revalidatie van de beschermde inheemse dieren te bereiken Kennis overdracht aan studenten (stage plekken) G

12 Toekomst en voortbestaan Tot slot ervaren wij dat er een ontwikkeling gaande is bij mensen, dat je de natuur soms een handje moet helpen. Mensen zijn zich meer en meer bewust dat ze een verantwoordelijkheid hebben, kennen en nemen. Dit sluit aan bij de zorgplicht die we hebben ten opzichte van zieke en gewonde dieren. De conclusie die wij hier uittrekken is dat wij als organisatie de komende jaren, meer dan voorheen, moeten investeren om het groeiende aanbod van hulpbehoevende, gewonde en zieke dieren op te kunnen vangen. Als Stichting willen we kwaliteit blijven bieden. We realiseren ons dat dit alles niet lukt zonder financiële ondersteuning van derden. C2

13 -- c b.o ::J!I... Q) +-J ti) C cu ~ QJ "'C N C Q) Q)!I... o g

14 Hartelijk dank namens de opvangcentra in Gelderland. Wij wensen u wijsheid in de besluitvorming Joke Holtslag Stichting Roofvogel Opvangcentrum Barchem Schoneveldsdijk RP Barchem Telefoon Bankrekeningnr Website: ~.

15 1<"1C/1.I{ ~ ~ vd0{ Aan Commissieleden Van dr. Femmie Kraaijeveld-Smit Datum 11 september 2013 Betreft Initiatiefvoorstel Regeling voor opvangcentra voor inheemse dieren in nood J ft I 20 n (a p ~J Beste commissieleden, Vandaag laat u zich informeren over het initiatiefvoorstel: Regeling voor opvangcentra voor inheemse dieren in nood. Mocht u het voorstel aannemen, dan zal de provincie jaarlijks financieel bijdragen aan het vervoeren en hulp bieden aan in nood geraakte dieren uit het wild. Via deze weg wil ik u, als bioloog, en als beleidsmedewerker bij de Dierenbescherming, voorzien van kennis op het gebied van hulp aan in nood zijnde wilde dieren. Duidelijk zal worden dat veel dieren in nood komen door menselijk toedoen en dat hulp vaak leidt tot herstel. De Dierenbescherming is daarom van mening dat het ons aller plicht is om dieren die in nood geraakt zijn te helpen. Structurele ondersteuning vanuit de provincie zal bijdragen aan het vervullen van deze morele en wettelijke plicht. Het opvangen van wilde dieren roept veel uiteenlopende reacties op. De een vindt het vanzelfsprekend dat een wild dier dat in nood is, opgevangen wordt om de kans te krijgen om te herstellen, terwijl de ander zich afvraagt of een wild dier überhaupt wel opgevangen kan en moet worden. Een goed voorbeeld is de ophef die ontstaan is rondom de pinguïn Happy Feet en orka Morgan. De een ziet het als geldverspilling, de ander vindt het zielig omdat lijden (mogelijk) verlengd wordt, terwijl weer een ander hulp bieden goed vindt. Eén ding is zeker, als hulp geboden wordt, is het onduidelijk wie daarvoor financieel verantwoordelijk is. De staatssecretaris zegt niet verantwoordelijk te zijn. Dieren sterven nu eenmaal in de natuur. Dit is een natuurlijk selectieproces. Je vraagt je af wat er natuurlijk is aan een visdraad, of een auto of een hoogspanningskabel, waar dieren in verstrikt raken of tegen aan vliegen en om die reden in nood raken. Maar goed. De wet zegt dat een ieder zorg in acht dient te nemen voor in het wild levende dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving. Handelingen met nadelige gevolgen dienen achterwege gelaten te worden. Of men dient maatregelen te nemen die deze nadelige gevolgen zo goed mogelijk voorkomen. Of ongedaan te maken. Onder dit laatste zou opvang van gewonde dieren kunnen vallen. Deze zorgplicht laat veel ruimte over voor diverse interpretaties. Wanneer vallen wilde dieren in nood precies onder deze zorgplicht? Op welke manier moet de zorgplicht ingevuld worden? Wie is financieel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zorgplicht? Even terug naar: Wat is nu eigenlijk "goed doen"? Dat zal afhangen van de reden waarom een dier in nood gekomen is en de mogelijkheden om nood te kunnen verhelpen. Wat zijn de feiten? In Nederland wordt jaarlijks x uitgereden door dierenambulances voor wilde dieren in nood en in van de gevallen is hulp noodzakelijk (opvang of euthanasie). In België, waar gegevens over de oorzaak van opname en uitkomst centraal geregistreerd worden, is 25% van de binnengekomen dieren gewond door menselijk toedoen, 7% gewond door roofdier (kat), 9% gewond door jacht of werd illegaal gehouden, 8% is verzwakt, 5% is ziek en 38% betreft een jong dier zonder ouder. Van deze dieren wordt 54% na herstel weer in

16 E 0 vrijheid gebracht, 31% overlijdt en 9% is bij binnenkomst dusdanig verwond of ziek, dat het dier geëuthanaseerd wordt. Van een aantal soorten weten we dat deze ook na uitzetten goede overlevingskansen hebben. Het gaat dan om de wilde eend, bosuil, buizerd, sperwer, knobbelzwaan, egel, vleermuis, eekhoorn en vos. Van andere soorten is niets bekend over de overleving na uitzetten. Aan de hand van de gevonden gegevens kan gesteld worden dat meer dan een derde van de wilde dieren in nood zijn gekomen door menselijk toedoen. Ook blijkt dat veel diersoorten, wanneer er sprake is van kwaliteit in de opvangcentra, goed opgevangen en teruggeplaatst kunnen worden. Een groot aandeel in de opvang is jong. Vaak komen deze dieren voor niets en door onwetendheid bij de burger in de opvang terecht. Betere voorlichting richting het publiek kan nadelige gevolgen voor deze dieren voorkomen. De opvangcentra kunnen, mits voorzien van voldoende financiële ondersteuning, bijdragen aan goede voorlichting richting het publiek. Hiermee wordt het onnodig opvangen van jonge dieren voorkomen. Mocht de provincie besluiten om het initiatiefvoorstel aan te nemen, zal het daaraan gekoppelde budget zeker nuttig besteed worden en een deel van de morele en wettelijke plicht die wij als samenleving hebben richting in nood zijnde wilde dieren hebben, vervullen. Dank voor uw aandacht. Contactgegevens Dr. Femmie Kraaijeveld-Smit Beleidsmedewerker In het wild levende dieren Landelijke Dierenbescherming Scheveningseweg 58, 2508 CR Den Haag / Pagina 2 van 2

17 (. I () Aan Frank Dales, algemeen bestuurder/directeur Van Groep Dierenbeleid, Hulp en Toezicht, EvJ Datum 11 september 2013 Betreft Initiatiefvoorstel PW Gelderland Kernboodschap Noodhulp aan In het Wilde levende dieren De meeste mensen vinden dat een dier uit de natuur dat door menselijk handelen gewond of verzwakt raakt passende hulp verdient. Wie die hulp moet bieden is niet erg duidelijk. Wetgeving legt die plicht feitelijk bij iedereen, die 'iets' kan betekenen. Op dit moment wordt het bieden van zorg daardoor feitelijk aan het toeval overgelaten, oftewel de (on)wil om al dan niet in actie te komen. Het moet daarom beter geregeld worden. De Dierenbescherming kiest voor het motto 'gedeelde smart is halve smart' en wil er samen met overheden, opvangcentra en andere betrokken als dierenartsen voor zorgen dat deze hulp in Nederland daadwerkelijk goed geregeld wordt. Daarbij hoort ook een politiek pleidooi richting in ieder geval zowel de rijksoverheid, provincie als gemeente. Uitgangspunten van de Dierenbescherming In het wild levende dieren kunnen op natuurlijke en zelfstandige wijze functioneren en worden in principe met rust gelaten. Hiervoor is het belangrijk dat directe bedreigingen verminderen Uacht, verkeer, schadebestrijding) en dat de leefomgeving in stand wordt gehouden en verder wordt uitgebreid. Maar ook het individuele dier telt: dieren in nood moeten geholpen worden en direct of na kortstondige opvang opnieuw worden vrij gelaten. Als de verwachting is dat het dier niet meer zelfstandig kan functioneren in de natuurlijke omgeving, volgt euthanasie. Kerngegevens dieren in nood (uit Project Hulpverlening, dierenpolitie/144) Per jaar wordt in heel Nederland ca keer gereden voor in het wild levende dieren. In gevallen is veterinaire zorg nodig (euthanasie en behandeling gericht op herstel). De basisvoorziening van hulp aan wilde dieren in acute nood kost afdelingen van de Dierenbescherming, dierenartsen en dierenambulances rond de 6,4 miljoen euro (= zonder kosten voor opvang!). Wat biedt de Dierenbescherming? Samenwerking met opvangcentra (gezamenlijke lobby, inrichten lokaal/regionaal netwerk dierenhulpverlening, soms ook faciliteren op het terrein van communicatie en fondsenwerving Financiële subsidies aan vervoerders, dierenartsen en opvangcentra (projectmatig, deels ook exploitatie). Deels voert de Dierenbescherming zelf taken uit (met name vervoer). Soms ook organisatorische ondersteuning aan opvangcentra. Welke oproep doet de Dierenbescherming? 1. Alle overheidslagen hebben vanuit wettelijke taken te maken met dierennoodhulp in relatie tot in het wild levende dieren. 2. Aan een passende rol van met name provincie en gemeenten kan praktisch invulling worden gegeven door het maken van privaatrechtelijke afspraken, bijvoorbeeld door het Basisarrangement Dierennoodhulp (Project Hulpverlening in kader dierenpolitie/144) over te nemen en op te nemen in het Faunabeleid.

18 3. De landelijke overheid kan faciliteren en ondersteunen dat er duidelijkheid komt over een verdere verduidelijking van de precieze rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken private- en publieke partijen (denk bijv. aan de positie van de dierenarts). 4. In de Wet Natuurbescherming, die op termijn de FFW gaat vervangen, moeten de taken en verantwoordelijkheden van de overheid voor dieren noodhulp worden geconcretiseerd. 5. In of vanuit andere relevante wet- en regelgeving moeten er meer algemene uitgangspunten komen om de positie van de hulp aan dieren binnen overheidshulpverlening algemeen te bepalen. Stand van zaken provincies Noord-Holland in 2011 eenmalige subsidie aan opvangen om daarmee aanpassingen te kunnen doorvoeren aan gebouwen of in administratieve zin, zodat zij konden voldoen aan de door de Rijksoverheid ingestelde kwaliteitscriteria. Subsidieplafond ,-. Provincie Groningen en Drenthe ondersteunen reeënopvang Westerwolde. Provincie Groningen subsidieerde deel van Otteropvang in Provincie Limburg doneert jaarlijks 5.000,- aan Natuurhulpcentrum Opglabbeek in België. Noord-Brabant , Nota 'Opvang wilde inheemse dieren Noord-Brabant' aangenomen. o eenmalige stimuleringssubsidie o per jaar cofinanciering o per jaar subsidie voor vervoerskosten. Stand van zaken landelijke overheid Uit reactie (3 juni 2013) van staatssecretaris op vragen vanuit de provincie Noord-Brabant kan opgemaakt worden dat zij geen wettelijke rol ziet voor de centrale overheid om via natuur geoormerkte gelden opvangen/hulp te financieren. Dit betreft volgens haar een maatschappelijke behoefte, die via particuliere middelen gerealiseerd dient te worden. Het betreft volgens haar niet de zorgplicht uit de Flora- en faunawet (artikel 2) en ook niet artikel 36 uit de GWWD. Hulpbehoevende dieren uit het wild zouden immers in de natuur niet overleven en het is een natuurlijk selectieproces (uiteraard zijn visdraden, hoogspanningskabels, auto's niet natuurlijk te noemen, en dieren die daardoor in de problemen komen, dienen te worden geholpen, zo luidt het standpunt van de Dierenbescherming). Landen om ons heen Spanje: incidentele provinciale steun. België: ,- van het Vlaams gewest per jaar en sommige gemeenten per jaar voor Natuurhulpcentrum Opglabbeek (dekt slechts 5% van de onkosten). Denemarken: structurele landelijke steun aan opvangcentra in kader van de "animal 991" (= Nederlandse 144) ,- jaarlijks. Helft van de meldingen/afhandelingen betreft wilde dieren. Kleine landelijke overheidsbijdrage voor dierenartskosten. Pagina 2 van 2

19 ~ IA ç 'f~ VGk cut /-1QM. L C J ii I t'f J 2 0 ti (a. p. cp) Geachte leden van de Provinciale Staten, Ik ben inwoner van Gelderland en voorzitter van de regionale Dierenbescherming. 1. Ik vind het belangrijk dat onze provincie de financiële verantwoordelijkheid op zich neemt van opvang en vervoer van gewond aangetroffen in het wild levende dieren. 2. Het vaststellen van de regels heeft de landelijke overheid op zich genomen. Een groot aantal van de opvangcentra in onze provincie is door deze regels verdwenen. Het lukte ze niet aan de gestelde eisen te voldoen. Een aantal opvangcentra is het gelukkig wel gelukt, mede dankzij bijdrages van particulieren. Om die opvangcentra gaat het. Als er niet wordt ingegrepen vallen ze om. Oorzaken: - de toegenomen druk door het wegvallen van collega-opvangcentra - de economische problemen in Nederland. Ook de vervoerders, veelal dierenambulances, zijn door het wegvallen van al die opvancentra in de problemen gekomen doordat zij veel grotere afstanden met de dieren moeten afleggen. 3. Onze natuurgebieden worden doorkruist door wegen, wandel- en fietspaden, afrasteringen en afgezet met hekken en bijbehorende wildroosters. De leefomgeving van 'Wilde' dieren wordt door mensen gereguleerd en afgekaderd. 4. Vorig jaar, tijdens een bijeenkomst hier, waarbij vertegenwoordigers van diverse instanties aanwezig waren (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Kroondomein Het Loo, etc.) stelde ik de volgende vraag: "Wie is verantwoordelijk voor gewonde wilde dieren?" Het was even stil. Tot de vertegenwoordiger van de jagers zei: "Dat is geregeld." "Ja", zei ik, "dat is geregeld voor wat betreft dieren voor wie het beter is dat ze afgemaakt worden dan dat ze opgeknapt worden." "Maar wie is verantwoordelijk voor de dieren die wel kunnen worden opgeknapt en teruggezet?" Iedereen knikte en voelde aan dat het niet van deze tijd is een gewond dier maar te laten liggen, maar dat je een gewond dier verzorgt.

20 5. Gemeentes hebben ook te maken met vervoer en opvang van dieren. Daar gaat het om gedomesticeerde dieren (huisdieren, veelal honden en katten). Daar geldt: regelgeving door de Rijksoverheid, financiering door de gemeentes. Gemeentes betalen over het algemeen een bedrag per inwoner enjof een bedrag per opgehaald en opgevangen dier. Maar terug naar het punt: Wie zou de kosten moeten betalen voor de niet-gedomesticeerde dieren (de in het wild levende dieren)? Volgens mij is dat 'de Provincie'. 'Het Rijk' heeft de regels opgesteld, maar is niet in staat lokaal een vinger aan de pols te houden. Ik heb ook begrepen dat met de decentralisatie natuurbeleid uw taak geworden is. 'De gemeente' is volgens mij ook niet de aangewezen partij. Veel natuurgebieden en provinciale wegen zijn gemeentegrensoverschrijdend. 'Particulieren', zoals mevrouw Dijksma noemt? Dat is een onbegonnen werk. De nu al tot over hun oren in het werk zittende opvancentra lukt dat niet. Als ik mensen in mijn omgeving vroeg hoe zij dachten dat het geregeld was, gaven zij aan, dat ze dachten dat de overheid dat regelde. 6. Ik ben nu zes jaar voorzitter van de Gelderse Dierenbescherming en heb veel nagedacht en verschillende rapporten gelezen, zowel de financiële kant bekeken als de ethische kant. Mocht u de komende tijd nog informatie nodig hebben om uw beslissing voor te bereiden, kunt u mij altijd bellen of mailen. Als ik zelf het antwoord niet weet kan ik u in verbinding brengen met een deskundige. Onderaan het verslag van hetgeen ik zojuist gezegd heb staan mijn telefoonnummer en e mailadres. Ik hoop dat u t.z.t. weloverwogen een beslissing neemt over dit voorstel. Een beslissing waar u achteraf tevreden over bent. Dank voor uw tijd. Marleen van der Meulen, Voorzitter Dierenbescherming afdeling OverGeider

Convenant Dierenhulpverlening

Convenant Dierenhulpverlening Convenant Dierenhulpverlening Ondergetekenden: 1. De Minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; 2. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Resultaten enquête onder beheerders

Resultaten enquête onder beheerders Resultaten enquête onder beheerders Algemeen - De enquête is ingevuld door 9 respondenten waarvan vrouw en 8 mannen. - Van de 9 respondenten, zijn jonger dan 5 jaar, tussen de 5 en jaar, respondenten zijn

Nadere informatie

EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN?

EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN? EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN? Ook in uw gemeente komen wilde vogels voor. Wilde vogels trekken steeds meer de stedelijke gebieden in, reden hiervoor zijn onder andere de iets hogere temperaturen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Statenvoorstel 61/12 A

Statenvoorstel 61/12 A Statenvoorstel 61/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 21 september 2012 Statencommissie : Ecologie en Handhaving Onderwerp Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake opvang van

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Beschikbaarstelling middelen 2013 aan Stichting Theatergroep Kwatta Agendaverzoek van GS voor de Statenvergadering van 20 maart 2013 PS2013-296 Agendering

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract):

Nadere informatie

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang gemeente Eindhoven Concernstaf Bestsarssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede Onderwerp: afspraken met regio en provincie over evenredige verdeling en maximum aantal van 1,25% van de Edese bevolking de opvang van vluchtelingen een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle gemeenten

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie.

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie. Doesburg, 16 november 2015 Aan: Onderwerp: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg BSMR-advies nr. 2015-003 inzake concept beleidsplan tegenprestatie Gemeente Doesburg, november

Nadere informatie

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel 1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Aan de leden van de Commissie Cultuur van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de Commissie Cultuur van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de Commissie Cultuur van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft: Slagen in cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013-2016 Programma Ondernemerschap

Nadere informatie

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen - Onderwerp Besluit Korte toelichting

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 januari 2014 Nr. : 2014-4 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie 28684 Naar een veiliger samenleving 28286 Dierenwelzijn Nr. 422 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Beleidsplan. van het. Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o.

Beleidsplan. van het. Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. 2012-2017 Beleidsplan van het Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. HEEMSKERK, VERSIE D.D. 1 MAART 2012 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Inleiding... 2 3. Missie, visie en ambitie... 3 4. Doelstellingen... 3 5.

Nadere informatie

Basisarrangement Dierennoodhulp. Kwalitatieve beschrijving van de Basisvoorziening voor het verzorgen van Dierennoodhulp

Basisarrangement Dierennoodhulp. Kwalitatieve beschrijving van de Basisvoorziening voor het verzorgen van Dierennoodhulp Basisarrangement Dierennoodhulp Kwalitatieve beschrijving van de Basisvoorziening voor het verzorgen van Dierennoodhulp Colofon Samenstelling & Eindredactie Vormgeving Nederlandse Vereniging tot Bescherming

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO

SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO 20 oktober 2015 SAMENVATTING 1 WAAROM DE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ER IS De Bewonersgroep Tonselse

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra.

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Agroketens en Prins Clauslaan 5 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 vra2007ocw-23 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld (wordt door griffie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2018

Beleidsplan 2013 2018 Beleidsplan 2013 2018 Inhoudsopgave 1. Stichting Kinder Rijk 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Werkterrein... 3 1.3 Visie... 3 2. Strategische Koers 2.1 Historie... 4 2.2 Ontwikkelingen... 4 2.3 Lokale Partnerorganisatie...

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 FELIDA Big Cat Centre

Beleidsplan 2016 FELIDA Big Cat Centre Beleidsplan 2016 FELIDA Big Cat Centre 2 december 2015 Jaguar Onca speelt met een kartonnen doos bij FELIDA Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 2 1.1 Locatie... 2 1.2 Belang... 2 2. Organisatie... 3 2.1

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente voor de uitvoering van een activiteit. Het gebruik van het formulier is verplicht. Onvolledige

Nadere informatie

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL Reg.nr. Faunaf onc l s Dat. ontv.: Routing 11 JAN 2006 a.d. Bijl:: Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE uw brief van uw kenmerk onderwerp FF/2006.009

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Het maatschappelijk hart van Bloemendaal. Vrijwilligerswerkbeleid Bloemendaal 2005 t/m 2010

Het maatschappelijk hart van Bloemendaal. Vrijwilligerswerkbeleid Bloemendaal 2005 t/m 2010 Inleiding Sinds 2001 doet de gemeente Bloemendaal een beroep op de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De besteding van de

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland GLOBAL SERVICE / INDUSTRY Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland Provincie Flevoland 24 oktober 2008 Inhoudsopgave Conclusies Advies KPMG Overwegingen Aanpak Functies en bezetting NMF Consequenties uitvoeren

Nadere informatie

Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn

Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn (SPPW) De SPPW is in 2003 opgericht om op te komen voor de belangen van en het welzijn van papegaaien en parkieten die

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 6. 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 3 juli 2015 ONTWIKKELINGEN BON Inleiding Zoals bekend is in 2014 een noordelijke Stuurgroep ingesteld met het oog op de huidige en toekomstige organisatie

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4

Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4 Beleidsplan 2010 2013 Nieuwe kansen, samen bouwen Door Guido Wassink Versie 04032010 Beleidsplan stichting World of Wildlife 0 van 4 Beleidsplan Stichting World of Wildlife Inleiding Het veld van goede

Nadere informatie