LCj 11 s<:;pl '2CJ / s (fa r 2/~1 ;ît'~y-~)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LCj 11 s<:;pl '2CJ / s (fa r 2/~1 ;ît'~y-~)"

Transcriptie

1 jk~r~ ~z.~ LCj 11 s<:;pl '2CJ / s (fa r 2/~1 ;ît'~y-~) (i) Tekst inspraak Frank Tazelaar, woensdag 11 sept. Cie. LCJ Geachte leden van de commissie LCJ, Wij hebben mail gestuurd namens productiehuis De Nieuwe Oost, de samenwerking van de drie talentontwikkelaars in Oost-Nederland (Generale Oost, ON en Wintertuin), over de invulling van het beleid inzake talentontwikkeling. Ik ben hier om deze mail toe te lichten. Wij hebben zorgen over het traject van de besluitvorming, dat niet inzichtelijk was, en dat vragen stelt over de serieusheid van de keuze voor talentontwikkeling als beleidsdoel. Nadelige gevolgen: begroten voor de komende jaar wordt onzeker gemaakt. Ook afspraken met partners: fondsen, gemeenten, opleiding en afnemers leiden hier onder. Wij juichen het toe dat de provincies Gelderland en Overijssel talentontwikkeling als kernwaarde in hun cultuurbeleid hebben benoemd. Productiehuizen, de organisaties die uitvoering geven aan talentontwikkeling, zijn voor veel jonge creatieven de noodzakelijke schakel tussen opleiding en beroepspraktijk. Dat beide provincies dat hebben gedaan is niet zonder belang. Zij geven daarmee aan dat talentontwikkeling is gebaat bij een benadering die de grenzen van de eigen provincie overstijgt - een logische benadering gezien de vestiging van ArtEZ in beide provincies. Brief ArtEZ: een belangrijke partner als het gaat om het houden van jonge talenten in Gelderland -7 ArtEZ is niet gekend in de besluitvorming. ArtEZ betreurt dit. Door bundeling van krachten is het mogelijk in Oost-Nederland een infrastructuur te realiseren die jonge talenten maximaal ondersteunt bij hun artistieke ontwikkeling, hun cultureel ondernemerschap en hun overstap naar de beroepspraktijk. Talentontwikkeling is samenhangend geheel. Daarom voor ArtEZ en voor de topgezelschappen en voor het creatieve klimaat is vitaal middensegment noodzakelijk. Continuïteit is belangrijk voor infrastructuur: opleidingen, nieuwe initiatieven, maar ook kleine podia in de regio-7 kleine podia in de regio zijn zeer afhankelijk van jonge makers en kleine bespelers. Voor afgestudeerden uit het kunstonderwijs ontbreekt in feite een reguliere arbeidsmarkt. Wij bieden arbeidsgelegenheid. Cijfers laten zien dat 75% van de afgestudeerden van het kunstvakonderwijs als

2 Q) zelfstandige aan het werk gaan. Het aantal potentiële werkgevers is immers uitermate beperkt. Nieuwkomers op de markt zullen zich dan ook een eigen positie binnen of naast het bestaande aanbod moeten verwerven. Dat is verre van eenvoudig en vergt tijd en specifieke ondersteuning. In deze tijd van groeiende jeugdwerkloosheid is professionele talentontwikkeling dan ook van groot belang voor het realiseren van een zelfstandige beroepspraktijk. Over onze ondernemendheid: Tot en met 2012 werd De Nieuwe Oost (al ruim 15 jaar zijn de productiehuizen een betrouwbare partner van de Provincie) gefinancierd door een combinatie van provincies, gemeenten en het ministerie van OCW. De Nieuwe Oost vangt het verlies van ruim ,-- door het wegvallen van de BIS-subsidie van het ministerie van OCW per 2013 zelf op. Hiervoor is een ingrijpende reorganisatie van onze samenwerkende organisaties doorgevoerd. Zoals u weet, vragen wij hiervoor géén compensatie van de provincie. Wij realiseren ons terdege dat we in deze tijd moeten inkrimpen en nieuwe inkomstenbronnen moeten vinden. Daar zijn we ook succesvol in: De Nieuwe Oost trekt een groot publiek en haalt inkomsten uit crowdfunding, verkoop, opdrachten sponsoring en donateurs. De eigen inkomsten zijn 35%. De Nieuwe Oost trekt substantiële geldstromen van buiten Gelderland aan, door sponsoring, private funding, cultuurfondsen en verkoop van talentproducties. Talentontwikkeling echter, kan onmogelijk alleen met incidentele financiering tot stand worden gebracht. Het is een langdurig proces dat vraagt om continuïteit en specifieke deskundigheid en voorzieningen. De Nieuwe Oost bundelt de noodzakelijke ervaring en deskundigheid alsmede de benodigde voorzieningen. Het opgestelde beleidsplan stelt de komende jaren hoge eisen aan ons ondernemerschap. Maar om reëel uitvoering te kunnen geven aan talentontwikkeling in Oost Nederland, is en blijft een substantiële ondersteuning van de verschillende overheden noodzakelijk. De Nieuwe Oost is nu ingedeeld in de zgn. categorie C. De categorie waarin de subsidie in drie jaar wordt teruggebracht tot 50% van het bedrag in Ook bij een mogelijk maximale bijdrage uit het SmpG programma betekent dit voor De Nieuwe Oost een onoverkomelijke opgave De Nieuwe Oost wil niets liever dan invulling blijven geven aan onze functie: het begeleiden, stimuleren en behouden van (top)talent. We doen dit in de wetenschap dat het bijdraagt aan de culturele en economische levendigheid van Gelderland en bovendien de noodzakelijke verbinding legt tussen de opleidingen aan ArtEZ, de universiteiten, de Gelderse creatieve klasse, de BIS instellingen en het topsegement.

3 Tot slot: 2 vragen aan de leden van de commissie: l. waarom de specifiek op het beleidsdoel 'talentontwikkeling' gerichte organisatie De Nieuwe Oost niet in categorie B is ondergebracht. Gezien inhoud en randvoorwaarden van talentontwikkeling en de beleidsinzet van de provincie Gelderland, zou indeling in subsidiecategorie B een voor de hand liggende keuze zijn. 2. door de fusie DNO kost de provincie niet veel geld en levert veel op. Zonder geen basis geen top. Is het niet mogelijk om de kortingen die zoals het er nu uit ziet leiden het stoppen van DNO op termijn, te verzachten? Cijfers: De Nieuwe Oost: Ondersteuning Provincie Gelderland Provincie Gelderland ( ( Maximale bijdrage SmpG ( ( ( Totaal provincie ( ( ( ( ( verschil t.o.v. Peiljaar ( ( (

4 J h Sr~ P1-t4A 9.r 'W'l.~ t (j /' Hy ~ ZO! ~ (CI_p Slldll inlol Ed~sc &haap~kudm Pos Ihu> ~ IJ 11 (,;, 0 AC Ede fl ank 30-1l \17'! J{~k : 3T'" IIt NLIll S[JOI Geachte voorzitter,secretaris en leden van de Commissie Landelijk Gebied,Cultuur en Jeugdzorg. Inleiding. Ik spreek hier namens het bestuur van de Stichting Edese Schaapskudde, omdat onze stichting rechtstreeks wordt getroffen door de gevolgen van het besluit van GS om een andere vorm van financiering van natuurbeheer door gehoede schaapskuddes te kiezen. We hebben met ontsteltenis kennis genomen van de statennotitie over de financiering van natuurbeheer met gehoede schaapskuddes. In deze notitie wordt de financiering van natuurbeheer met gehoede schaapskuddes in Gelderland gecontinueerd in een gewijzigde vorm. Dit heeft als gevolg dat Defensie als eigenaar van de Eder- en Ginkelseheide geen subsidie meer kan aanvragen voor schapenbegrazing. Dit heeft directe gevolgen voor het beheer van meer dan 1100 ha waardevol heideterrein, voor de instandhouding van onze stichting en de werkgelegenheid van 2 herders en de instandhouding van het zeldzame huisdierenras het Veluws Heideschaap. Deze gevolgen zal ik u hierbij toelichten en tevens een mogelijkheid aanreiken om binnen het bestaande budget van ,= het beheer van de Eder-en Ginkelseheide, de instandhouding van de recreatieve waarden van dit gebied en het voortbestaan van 2 schaapskuddes, veilig te stellen. Stichting Edese Schaapskudde. De stichting Edese Schaapskudde is een stichting die al sinds 1953 bestaat en verantwoordelijk is voor een goed begrazingsbeheer en daarmee de instandhouding van de Eder-en Ginkelseheide. Beide heideterreinen zijn grotendeels gelegen binnen het Natura 2000 gebied. Met het begrazingsbeheer wordt invulling gegeven aan het provinciaal beleid gericht op herstel en ontwikkeling van de natuurwaarden van heideterreinen. De stichting Edese schaapskudde zet voor de begrazing 2 schaapskuddes in met totaal ca 500 schapen. Hierbij kan worden aangetekend dat 2 jaar geleden een compleet nieuwe schaapskooi is gebouwd om de schaapskudde op de Ederheide te huisvesten. Uitbreiding van de schaapskudde en de bouw van een nieuwe kooi voor 350 schapen was nodig om een optimaal begrazingsbeheer op de Ederheide uit te kunnen voeren en ook schapenbegrazing van heideterreinen op het Planken Wambuis (eigendom van Natuurmonumenten) mogelijk te maken. Naast de waarde voor natuurbeheer hebben genoemde kuddes grote recreatieve waarden wat blijkt uit de vele honderdduizenden bezoekers die jaarlijks beide heideterreinen bezoeken. De recreatieve en educatieve waarde is voor de provincie aanleiding geweest afgelopen jaren een speciale recreatiebijdrage beschikbaar te stellen van 4.076,= per kudde.

5 Voorstel nieuwe subsidieregeling. Ons is bekend dat al enige tijd door de provincie wordt nagegaan op welke wijze de instandhouding van heideterreinen kan worden veilig gesteld. Dat dit nu resulteert in een regeling waarbij een natuurgebied van 1100 ha wordt uitgezonderd verbaast ons, omdat hiervoor enkel het argument aangehaald wordt dat de eigenaar niet onder het regime van de SNL valt. De natuurwaarden van de Eder-en Ginkelseheide en redenen voor instandhouding zijn gelijk aan al de andere heideterreinen in Gelderland waar wel subsidie voor beschikbaar wordt gesteld. Ook zijn de Eder-en Ginkelseheide altijd binnen het subsidieregime in Gelderland gevallen. Voor betreft de financiën is het van groot belang er op te wijzen dat het totale subsidiebedrag voor natuurbeheer met gehoede schaapskuddes gelijk blijft met een bedrag van ,= De voorgestelde wijziging is dus geen bezuiniging aangezien het bedrag wordt verdeeld over 9 ipv 11 schaapskuddes. Dit omdat enkel voor de Eder-en Ginkelseheide, en daarmee voor onze stichting, geen subsidie meer mogelijk is, aangezien Defensie buiten het stelsel SNL valt. Gevolgen van de nieuwe subsidieregeling voor de instandhouding van de natuurwaarden van de Eder- en Ginkelseheide en het voortbestaan van 2 schaapskuddes. 1) Door Defensie als terreineigenaar van de Eder-en Ginkelseheide, is aangegeven dat bij het wegvallen van de provinciale subsidie van ,= dit bedrag niet door Defensie kan worden opgevangen en schapenbegrazing niet meer aan de orde zal zijn. Zij zullen zich beperken tot beheermaatregelen om de heideterreinen geschikt te houden voor militair gebruik en te voldoen aan wettelijke eisen betreffende natuur beheer. Verhoging van natuurwaarden en biodiversiteit door schapenbegrazing is dan niet meer aan de orde. 2) Voor de Stichting Edese Schaapskudde zal het niet meer verstrekken van de subsidie door de Provincie van ,= dramatische gevolgen hebben. Niet alleen omdat deze subsidie vervalt, maar ook de begrazingsvergoeding van Defensie van ,= per jaar. Defensie heeft aangegeven geen schapenbegrazing meer in te zetten als de Provinciale subsidie niet kan worden aangevraagd voor de Eder-en Ginkelseheide. Dergelijke bedragen zijn voor onze stichting niet op te vangen door sponsorgelden of andere inkomstenbronnen aan te boren. Niet doorgaan van de subsidie en daarmee stoppen van schapenbegrazing, zal voor onze 60 jarige stichting het einde betekenen en daarmee ook het vervallen van de 2 formatieplaatsen voor onze fulltime herders. 3) De begrazing van het Planken Wambuis en daarmee de verhoging van natuurwaarden en biodiversiteit in dit gebied, zal niet kunnen worden gecontinueerd omdat geen schaapskudde vanaf de naastgelegen Ederheide kan worden ingezet. 4) Verdwijnen van 2 schaapskudden van de Eder- en Ginkelseheide heeft grote gevolgen voor de recreatieve en educatieve waarden, naast verlies aan cultuurwaarden. Ook zal een gedeelte van de functie van het nabij gelegen Natuurcentrum komen te vervallen. Zoals aangegeven bezoeken vele honderdduizenden mensen beide heideterreinen waarbij de aanwezigheid van schaapskuddes de grote trekker is. Deze bezoekers zullen weg blijven waarmee ook economische schade ontstaat voor het gebied. 5) Leegstand van 3 schaapskooien. Zoals aangegeven is recent een nieuwe schaapskooi gebouwd met sponsor- en gemeenschapsgeld. Uitvoeren van de subsidieregeling in zijn huidige vorm betekent dat er geen functie is voor deze 3 kooien waarvan er 2 rijksmonument zijn. Leegstand en daarmee verval van deze unieke gebouwen zal het gevolg zijn. Voor wat betreft de nieuwe schaapskooi is tevens sprake van een aanzienlijke kapitaalvernietiging.

6 Oproep. Met u onderschrijven wij het grote belang van instandhouding van heideterreinen in Gelderland en de belangrijke rol die schaapskuddes spelen bij behoud van natuurwaarden en biodiversiteit. Zoals u duidelijk zal zijn hebben wij daar met onze gehoede schaapskuddes vele tientallen jaren aan bij kunnen dragen voor de Eder- en Ginkelseheide en willen dat graag voortzetten. Zoals de financiering van natuurbeheer met gehoede schaapskuddes nu is voorgesteld, kunnen wij daar niet meer aan bijdragen en bestaat het gevaar van achteruitgang van natuur- en recreatieve waarden op genoemde heideterreinen. Daarom pleiten wij voor een even simpele als handzame oplossing, door handhaving van de subsidies voor alle heideterreinen in Gelderland, ongeacht de eigendomsituatie, binnen de nu beschikbare middelen van ,= Met inachtneming van bestaande wet- en regelgeving stellen wij u voor de subsidie rechtstreeks aan onze Stichting beschikbaar te stellen, zodat wij het jarenlange begrazingsbeheer kunnen continueren en natuurwaarden en recreatieve waarden van de Eder- en Ginkelseheide optimaal veilig gesteld kunnen worden Ede, 9 september H.(Herman)P. Prangsma ( bestuurslid Stichting Edese Schaapskudde)

7 JO\. \(' v..1v- L ( j ti,).! \ e",,-~ I( f p) 20 l j E :::J!......, C QJ u bd ~ E > QJ c...c o u!... - QJ co CO bd o > '+ o ~ ~ V)

8 Wetgeving Vanaf juni 2012 moeten alle opvangcentra van inheemse wilde dieren voldoen aan de nieuwe eisen die zijn opgesteld door het ministerie. Het gevolg hiervan: Sluiting van opvangcentra. Uitbreiding capaciteit bestaande opvangen. Extra opvang kosten. Extra investeringen voor bestaande opvangen. De huidige opvangen hebben de verantwoordelijkheid om de verloren vergaarde kennis en kunde op te vangen en door te geven. <9

9 Soorten slachtoffers De meeste dieren die door de dierenambulances of particulieren worden gebracht zijn slachtoffer van direct of indirect menselijk handelen. Verkeer Prikkeldraad Raam Bebouwen of verbouwen Zomertijd/wintertijd Kat/hond 9

10 Zorgplicht Functie van een opvang. Maatschappelijke functie. Dierenleed te voorkomen/beperken. Bescherming voor dieren op de rode Lijst. Educatie. e

11 Educatie Naast ons hoofddoel het opvangen, behandelen, verzorgen en revalideren van de gewonde en verzwakte dieren, geven we: Informatie Voorlichting Tips en adviezen Verzorgen gastlessen Streven naar een constructieve samenwerking met andere opvangcentra om wederzijdse kennis en kunde te vergroten, met als doel nog betere resultaten met de opvang en revalidatie van de beschermde inheemse dieren te bereiken Kennis overdracht aan studenten (stage plekken) G

12 Toekomst en voortbestaan Tot slot ervaren wij dat er een ontwikkeling gaande is bij mensen, dat je de natuur soms een handje moet helpen. Mensen zijn zich meer en meer bewust dat ze een verantwoordelijkheid hebben, kennen en nemen. Dit sluit aan bij de zorgplicht die we hebben ten opzichte van zieke en gewonde dieren. De conclusie die wij hier uittrekken is dat wij als organisatie de komende jaren, meer dan voorheen, moeten investeren om het groeiende aanbod van hulpbehoevende, gewonde en zieke dieren op te kunnen vangen. Als Stichting willen we kwaliteit blijven bieden. We realiseren ons dat dit alles niet lukt zonder financiële ondersteuning van derden. C2

13 -- c b.o ::J!I... Q) +-J ti) C cu ~ QJ "'C N C Q) Q)!I... o g

14 Hartelijk dank namens de opvangcentra in Gelderland. Wij wensen u wijsheid in de besluitvorming Joke Holtslag Stichting Roofvogel Opvangcentrum Barchem Schoneveldsdijk RP Barchem Telefoon Bankrekeningnr Website: ~.

15 1<"1C/1.I{ ~ ~ vd0{ Aan Commissieleden Van dr. Femmie Kraaijeveld-Smit Datum 11 september 2013 Betreft Initiatiefvoorstel Regeling voor opvangcentra voor inheemse dieren in nood J ft I 20 n (a p ~J Beste commissieleden, Vandaag laat u zich informeren over het initiatiefvoorstel: Regeling voor opvangcentra voor inheemse dieren in nood. Mocht u het voorstel aannemen, dan zal de provincie jaarlijks financieel bijdragen aan het vervoeren en hulp bieden aan in nood geraakte dieren uit het wild. Via deze weg wil ik u, als bioloog, en als beleidsmedewerker bij de Dierenbescherming, voorzien van kennis op het gebied van hulp aan in nood zijnde wilde dieren. Duidelijk zal worden dat veel dieren in nood komen door menselijk toedoen en dat hulp vaak leidt tot herstel. De Dierenbescherming is daarom van mening dat het ons aller plicht is om dieren die in nood geraakt zijn te helpen. Structurele ondersteuning vanuit de provincie zal bijdragen aan het vervullen van deze morele en wettelijke plicht. Het opvangen van wilde dieren roept veel uiteenlopende reacties op. De een vindt het vanzelfsprekend dat een wild dier dat in nood is, opgevangen wordt om de kans te krijgen om te herstellen, terwijl de ander zich afvraagt of een wild dier überhaupt wel opgevangen kan en moet worden. Een goed voorbeeld is de ophef die ontstaan is rondom de pinguïn Happy Feet en orka Morgan. De een ziet het als geldverspilling, de ander vindt het zielig omdat lijden (mogelijk) verlengd wordt, terwijl weer een ander hulp bieden goed vindt. Eén ding is zeker, als hulp geboden wordt, is het onduidelijk wie daarvoor financieel verantwoordelijk is. De staatssecretaris zegt niet verantwoordelijk te zijn. Dieren sterven nu eenmaal in de natuur. Dit is een natuurlijk selectieproces. Je vraagt je af wat er natuurlijk is aan een visdraad, of een auto of een hoogspanningskabel, waar dieren in verstrikt raken of tegen aan vliegen en om die reden in nood raken. Maar goed. De wet zegt dat een ieder zorg in acht dient te nemen voor in het wild levende dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving. Handelingen met nadelige gevolgen dienen achterwege gelaten te worden. Of men dient maatregelen te nemen die deze nadelige gevolgen zo goed mogelijk voorkomen. Of ongedaan te maken. Onder dit laatste zou opvang van gewonde dieren kunnen vallen. Deze zorgplicht laat veel ruimte over voor diverse interpretaties. Wanneer vallen wilde dieren in nood precies onder deze zorgplicht? Op welke manier moet de zorgplicht ingevuld worden? Wie is financieel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zorgplicht? Even terug naar: Wat is nu eigenlijk "goed doen"? Dat zal afhangen van de reden waarom een dier in nood gekomen is en de mogelijkheden om nood te kunnen verhelpen. Wat zijn de feiten? In Nederland wordt jaarlijks x uitgereden door dierenambulances voor wilde dieren in nood en in van de gevallen is hulp noodzakelijk (opvang of euthanasie). In België, waar gegevens over de oorzaak van opname en uitkomst centraal geregistreerd worden, is 25% van de binnengekomen dieren gewond door menselijk toedoen, 7% gewond door roofdier (kat), 9% gewond door jacht of werd illegaal gehouden, 8% is verzwakt, 5% is ziek en 38% betreft een jong dier zonder ouder. Van deze dieren wordt 54% na herstel weer in

16 E 0 vrijheid gebracht, 31% overlijdt en 9% is bij binnenkomst dusdanig verwond of ziek, dat het dier geëuthanaseerd wordt. Van een aantal soorten weten we dat deze ook na uitzetten goede overlevingskansen hebben. Het gaat dan om de wilde eend, bosuil, buizerd, sperwer, knobbelzwaan, egel, vleermuis, eekhoorn en vos. Van andere soorten is niets bekend over de overleving na uitzetten. Aan de hand van de gevonden gegevens kan gesteld worden dat meer dan een derde van de wilde dieren in nood zijn gekomen door menselijk toedoen. Ook blijkt dat veel diersoorten, wanneer er sprake is van kwaliteit in de opvangcentra, goed opgevangen en teruggeplaatst kunnen worden. Een groot aandeel in de opvang is jong. Vaak komen deze dieren voor niets en door onwetendheid bij de burger in de opvang terecht. Betere voorlichting richting het publiek kan nadelige gevolgen voor deze dieren voorkomen. De opvangcentra kunnen, mits voorzien van voldoende financiële ondersteuning, bijdragen aan goede voorlichting richting het publiek. Hiermee wordt het onnodig opvangen van jonge dieren voorkomen. Mocht de provincie besluiten om het initiatiefvoorstel aan te nemen, zal het daaraan gekoppelde budget zeker nuttig besteed worden en een deel van de morele en wettelijke plicht die wij als samenleving hebben richting in nood zijnde wilde dieren hebben, vervullen. Dank voor uw aandacht. Contactgegevens Dr. Femmie Kraaijeveld-Smit Beleidsmedewerker In het wild levende dieren Landelijke Dierenbescherming Scheveningseweg 58, 2508 CR Den Haag / Pagina 2 van 2

17 (. I () Aan Frank Dales, algemeen bestuurder/directeur Van Groep Dierenbeleid, Hulp en Toezicht, EvJ Datum 11 september 2013 Betreft Initiatiefvoorstel PW Gelderland Kernboodschap Noodhulp aan In het Wilde levende dieren De meeste mensen vinden dat een dier uit de natuur dat door menselijk handelen gewond of verzwakt raakt passende hulp verdient. Wie die hulp moet bieden is niet erg duidelijk. Wetgeving legt die plicht feitelijk bij iedereen, die 'iets' kan betekenen. Op dit moment wordt het bieden van zorg daardoor feitelijk aan het toeval overgelaten, oftewel de (on)wil om al dan niet in actie te komen. Het moet daarom beter geregeld worden. De Dierenbescherming kiest voor het motto 'gedeelde smart is halve smart' en wil er samen met overheden, opvangcentra en andere betrokken als dierenartsen voor zorgen dat deze hulp in Nederland daadwerkelijk goed geregeld wordt. Daarbij hoort ook een politiek pleidooi richting in ieder geval zowel de rijksoverheid, provincie als gemeente. Uitgangspunten van de Dierenbescherming In het wild levende dieren kunnen op natuurlijke en zelfstandige wijze functioneren en worden in principe met rust gelaten. Hiervoor is het belangrijk dat directe bedreigingen verminderen Uacht, verkeer, schadebestrijding) en dat de leefomgeving in stand wordt gehouden en verder wordt uitgebreid. Maar ook het individuele dier telt: dieren in nood moeten geholpen worden en direct of na kortstondige opvang opnieuw worden vrij gelaten. Als de verwachting is dat het dier niet meer zelfstandig kan functioneren in de natuurlijke omgeving, volgt euthanasie. Kerngegevens dieren in nood (uit Project Hulpverlening, dierenpolitie/144) Per jaar wordt in heel Nederland ca keer gereden voor in het wild levende dieren. In gevallen is veterinaire zorg nodig (euthanasie en behandeling gericht op herstel). De basisvoorziening van hulp aan wilde dieren in acute nood kost afdelingen van de Dierenbescherming, dierenartsen en dierenambulances rond de 6,4 miljoen euro (= zonder kosten voor opvang!). Wat biedt de Dierenbescherming? Samenwerking met opvangcentra (gezamenlijke lobby, inrichten lokaal/regionaal netwerk dierenhulpverlening, soms ook faciliteren op het terrein van communicatie en fondsenwerving Financiële subsidies aan vervoerders, dierenartsen en opvangcentra (projectmatig, deels ook exploitatie). Deels voert de Dierenbescherming zelf taken uit (met name vervoer). Soms ook organisatorische ondersteuning aan opvangcentra. Welke oproep doet de Dierenbescherming? 1. Alle overheidslagen hebben vanuit wettelijke taken te maken met dierennoodhulp in relatie tot in het wild levende dieren. 2. Aan een passende rol van met name provincie en gemeenten kan praktisch invulling worden gegeven door het maken van privaatrechtelijke afspraken, bijvoorbeeld door het Basisarrangement Dierennoodhulp (Project Hulpverlening in kader dierenpolitie/144) over te nemen en op te nemen in het Faunabeleid.

18 3. De landelijke overheid kan faciliteren en ondersteunen dat er duidelijkheid komt over een verdere verduidelijking van de precieze rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken private- en publieke partijen (denk bijv. aan de positie van de dierenarts). 4. In de Wet Natuurbescherming, die op termijn de FFW gaat vervangen, moeten de taken en verantwoordelijkheden van de overheid voor dieren noodhulp worden geconcretiseerd. 5. In of vanuit andere relevante wet- en regelgeving moeten er meer algemene uitgangspunten komen om de positie van de hulp aan dieren binnen overheidshulpverlening algemeen te bepalen. Stand van zaken provincies Noord-Holland in 2011 eenmalige subsidie aan opvangen om daarmee aanpassingen te kunnen doorvoeren aan gebouwen of in administratieve zin, zodat zij konden voldoen aan de door de Rijksoverheid ingestelde kwaliteitscriteria. Subsidieplafond ,-. Provincie Groningen en Drenthe ondersteunen reeënopvang Westerwolde. Provincie Groningen subsidieerde deel van Otteropvang in Provincie Limburg doneert jaarlijks 5.000,- aan Natuurhulpcentrum Opglabbeek in België. Noord-Brabant , Nota 'Opvang wilde inheemse dieren Noord-Brabant' aangenomen. o eenmalige stimuleringssubsidie o per jaar cofinanciering o per jaar subsidie voor vervoerskosten. Stand van zaken landelijke overheid Uit reactie (3 juni 2013) van staatssecretaris op vragen vanuit de provincie Noord-Brabant kan opgemaakt worden dat zij geen wettelijke rol ziet voor de centrale overheid om via natuur geoormerkte gelden opvangen/hulp te financieren. Dit betreft volgens haar een maatschappelijke behoefte, die via particuliere middelen gerealiseerd dient te worden. Het betreft volgens haar niet de zorgplicht uit de Flora- en faunawet (artikel 2) en ook niet artikel 36 uit de GWWD. Hulpbehoevende dieren uit het wild zouden immers in de natuur niet overleven en het is een natuurlijk selectieproces (uiteraard zijn visdraden, hoogspanningskabels, auto's niet natuurlijk te noemen, en dieren die daardoor in de problemen komen, dienen te worden geholpen, zo luidt het standpunt van de Dierenbescherming). Landen om ons heen Spanje: incidentele provinciale steun. België: ,- van het Vlaams gewest per jaar en sommige gemeenten per jaar voor Natuurhulpcentrum Opglabbeek (dekt slechts 5% van de onkosten). Denemarken: structurele landelijke steun aan opvangcentra in kader van de "animal 991" (= Nederlandse 144) ,- jaarlijks. Helft van de meldingen/afhandelingen betreft wilde dieren. Kleine landelijke overheidsbijdrage voor dierenartskosten. Pagina 2 van 2

19 ~ IA ç 'f~ VGk cut /-1QM. L C J ii I t'f J 2 0 ti (a. p. cp) Geachte leden van de Provinciale Staten, Ik ben inwoner van Gelderland en voorzitter van de regionale Dierenbescherming. 1. Ik vind het belangrijk dat onze provincie de financiële verantwoordelijkheid op zich neemt van opvang en vervoer van gewond aangetroffen in het wild levende dieren. 2. Het vaststellen van de regels heeft de landelijke overheid op zich genomen. Een groot aantal van de opvangcentra in onze provincie is door deze regels verdwenen. Het lukte ze niet aan de gestelde eisen te voldoen. Een aantal opvangcentra is het gelukkig wel gelukt, mede dankzij bijdrages van particulieren. Om die opvangcentra gaat het. Als er niet wordt ingegrepen vallen ze om. Oorzaken: - de toegenomen druk door het wegvallen van collega-opvangcentra - de economische problemen in Nederland. Ook de vervoerders, veelal dierenambulances, zijn door het wegvallen van al die opvancentra in de problemen gekomen doordat zij veel grotere afstanden met de dieren moeten afleggen. 3. Onze natuurgebieden worden doorkruist door wegen, wandel- en fietspaden, afrasteringen en afgezet met hekken en bijbehorende wildroosters. De leefomgeving van 'Wilde' dieren wordt door mensen gereguleerd en afgekaderd. 4. Vorig jaar, tijdens een bijeenkomst hier, waarbij vertegenwoordigers van diverse instanties aanwezig waren (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Kroondomein Het Loo, etc.) stelde ik de volgende vraag: "Wie is verantwoordelijk voor gewonde wilde dieren?" Het was even stil. Tot de vertegenwoordiger van de jagers zei: "Dat is geregeld." "Ja", zei ik, "dat is geregeld voor wat betreft dieren voor wie het beter is dat ze afgemaakt worden dan dat ze opgeknapt worden." "Maar wie is verantwoordelijk voor de dieren die wel kunnen worden opgeknapt en teruggezet?" Iedereen knikte en voelde aan dat het niet van deze tijd is een gewond dier maar te laten liggen, maar dat je een gewond dier verzorgt.

20 5. Gemeentes hebben ook te maken met vervoer en opvang van dieren. Daar gaat het om gedomesticeerde dieren (huisdieren, veelal honden en katten). Daar geldt: regelgeving door de Rijksoverheid, financiering door de gemeentes. Gemeentes betalen over het algemeen een bedrag per inwoner enjof een bedrag per opgehaald en opgevangen dier. Maar terug naar het punt: Wie zou de kosten moeten betalen voor de niet-gedomesticeerde dieren (de in het wild levende dieren)? Volgens mij is dat 'de Provincie'. 'Het Rijk' heeft de regels opgesteld, maar is niet in staat lokaal een vinger aan de pols te houden. Ik heb ook begrepen dat met de decentralisatie natuurbeleid uw taak geworden is. 'De gemeente' is volgens mij ook niet de aangewezen partij. Veel natuurgebieden en provinciale wegen zijn gemeentegrensoverschrijdend. 'Particulieren', zoals mevrouw Dijksma noemt? Dat is een onbegonnen werk. De nu al tot over hun oren in het werk zittende opvancentra lukt dat niet. Als ik mensen in mijn omgeving vroeg hoe zij dachten dat het geregeld was, gaven zij aan, dat ze dachten dat de overheid dat regelde. 6. Ik ben nu zes jaar voorzitter van de Gelderse Dierenbescherming en heb veel nagedacht en verschillende rapporten gelezen, zowel de financiële kant bekeken als de ethische kant. Mocht u de komende tijd nog informatie nodig hebben om uw beslissing voor te bereiden, kunt u mij altijd bellen of mailen. Als ik zelf het antwoord niet weet kan ik u in verbinding brengen met een deskundige. Onderaan het verslag van hetgeen ik zojuist gezegd heb staan mijn telefoonnummer en e mailadres. Ik hoop dat u t.z.t. weloverwogen een beslissing neemt over dit voorstel. Een beslissing waar u achteraf tevreden over bent. Dank voor uw tijd. Marleen van der Meulen, Voorzitter Dierenbescherming afdeling OverGeider

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Beleidsplan 2017-2020 Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOELSTELLINGEN 2017-2020... 5 ACTIEPLAN PER DOELSTELLING... 6 1. VERKRIJGEN VAN EEN NIEUWE ONTHEFFING

Nadere informatie

Convenant Dierenhulpverlening

Convenant Dierenhulpverlening Convenant Dierenhulpverlening Ondergetekenden: 1. De Minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; 2. De Staatssecretaris

Nadere informatie

1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard

1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer : 11IN005216 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard 2. Doel van het raadsvoorstel en samenvatting

Nadere informatie

Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes

Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes 2015-706 Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 december 2015 - Provinciale Staten op 16 december

Nadere informatie

Resultaten enquête onder beheerders

Resultaten enquête onder beheerders Resultaten enquête onder beheerders Algemeen - De enquête is ingevuld door 9 respondenten waarvan vrouw en 8 mannen. - Van de 9 respondenten, zijn jonger dan 5 jaar, tussen de 5 en jaar, respondenten zijn

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland 2015 t/m 2020 Vogelopvang Soest, Eemweg 2E, Soest Dierentehuis t Hart, Eemweg 2D, Soest Dierenambulance Eemland Inhoud: - Vestiging - Werkzaamheden / onderdelen

Nadere informatie

Weigering ontheffing Wet natuurbescherming. artikel 3.10, eerste lid, onder a, Wnb

Weigering ontheffing Wet natuurbescherming. artikel 3.10, eerste lid, onder a, Wnb Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering ontheffing Wet natuurbescherming Wegens ontbreken ontheffingplicht artikel 3.10, eerste lid, onder a, Wnb Egelopvang Peel en Maasstreek Zaaknummer:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Hoofdstuk 3, ontheffing soorten Artikel 3.3 lid 1 (Vogelrichtlijnsoorten), artikel 3.8 lid 1 (Habitatrichtlijnsoorten en Verdragen

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Agenda Natuurbeleid in Nederland Casus: rol van de overheid Decentralisatie van het beleid Wet Natuurbescherming

Nadere informatie

EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN?

EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN? EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN? Ook in uw gemeente komen wilde vogels voor. Wilde vogels trekken steeds meer de stedelijke gebieden in, reden hiervoor zijn onder andere de iets hogere temperaturen,

Nadere informatie

Samen met gemeenten. 1

Samen met gemeenten. 1 Samen met gemeenten. 1 Over ons Wetgeving Ontwikkelingen Samenwerking Ambitie Inhoud 2 Wat zijn onze doelstellingen? Hulp en opvang voor beschermde wilde vogels die door diverse oorzaken (tijdelijk!) niet

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Vaststellen van de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (3A, 2014, 270/921)

Vaststellen van de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (3A, 2014, 270/921) GEMEENTEBLAD Nr. 68804 27 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Vaststellen van de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (3A, 2014, 270/921) Afdeling 3A Nummer 270/921 Publicatiedatum

Nadere informatie

Verder ben ik niet bevoegd om een beslissing te nemen op uw aanvraag voor de klapmuts, ringelrob en zadelrob.

Verder ben ik niet bevoegd om een beslissing te nemen op uw aanvraag voor de klapmuts, ringelrob en zadelrob. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting A Seal Centrum voor Zeezoogdieren J.D. Wolters Haringvlietplein 3A 3251 LD STELLENDAM Rijksdienst voor Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl

Nadere informatie

Ingediend op: 27 september De ondergetekenden stellen het volgende voor:

Ingediend op: 27 september De ondergetekenden stellen het volgende voor: Initiatiefvoorstel monitoring Zorg / Wonen / Werk en Welzijn Statenfractie 50PLUS Provincie Zuid Holland in relatie tot het proces van decentralisatie en transities Ingediend op: 27 september 2015 De ondergetekenden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr Antwoord op Statenvragen PS2016-107 Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr. 2016-002420 De leden van Provinciale Staten Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid A. Kops (PVV)) over de eerste versie van

Nadere informatie

Regionaal voorstel tegemoetkoming kosten opvang en vervoer van in het wild levende dieren in regio Gooi- en Vechtstreek

Regionaal voorstel tegemoetkoming kosten opvang en vervoer van in het wild levende dieren in regio Gooi- en Vechtstreek Regionaal voorstel tegemoetkoming kosten opvang en vervoer van in het wild levende dieren in regio Gooi- en Vechtstreek 1. Inleiding Binnen de grenzen van een gemeente bevinden zich tal van dieren. De

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00485266 ODH-2017-00068451 1 1 JULI 2017 Beschikking soortenbescherming Wet natuurbescherming omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus

Nadere informatie

Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. In de bijlage kunt u de relevante wet- en regelgeving lezen.

Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. In de bijlage kunt u de relevante wet- en regelgeving lezen. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren F.C. Dales Scheveningseweg 58 2517 KW DEN HAAG Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 12 december 2011. Agenda nr: 10 Onderwerp: opvang van honden en katten. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 12 december 2011. Agenda nr: 10 Onderwerp: opvang van honden en katten. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 12 december 2011. Agenda nr: 10 Onderwerp: opvang van honden en katten. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Volgens het Burgerlijk

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra.

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Agroketens en Prins Clauslaan 5 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van: - de adviezen in de Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) - het Overzicht Participatiebudget

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof LL NIJKERK. Datum 29 juni 2017 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof LL NIJKERK. Datum 29 juni 2017 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof 61 3862 LL NIJKERK Rijksdienst voor Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39

Nadere informatie

Stichting Edese Schaapskudde. Het bestuur:

Stichting Edese Schaapskudde. Het bestuur: Stichting Edese Schaapskudde. Het bestuur: G.W. van Veldhuizen Gijs Barneveld Voorzitter Th. Berkenbosch Theo Ede Secretaris H. Roodzant Hans Bennekom Penningmeester E. van den Brink Eddy Harskamp Bestuurslid

Nadere informatie

Bestuursopdracht n.a.v. het Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn van GroenLinks N.v.t. Griffie

Bestuursopdracht n.a.v. het Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn van GroenLinks N.v.t. Griffie Raadsstuk B&W datum Sector/afdeling Registratienummer Bestuursopdracht n.a.v. het Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn van GroenLinks N.v.t. Griffie Onderwerp: Bestuursopdracht n.a.v. Initatiefvoorstel Dierenwelzijn

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014 Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014 Verslag uitgeoefende activiteiten Dierenhulpcentrum 2014 Konijnenopvang. In het jaar 2014 zijn bij het Dierenhulpcentrum 329 konijnen opgevangen. Van 297

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland 2015 t/m 2020 Vogelopvang Soest, Eemweg 2 E, Soest Dierentehuis t Hart, Eemweg 2D, Soest Dierenambulance Eemland Inhoud: - Vestiging - Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek

Datum 25 mei 2016 Reactie op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de positie van de popmuziek >Retouradres Postbus 1637 00 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 0 Den Haag Postbus 1637 00 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Stichting Edese Schaapskudde. Het bestuur:

Stichting Edese Schaapskudde. Het bestuur: Stichting Edese Schaapskudde. Het bestuur: G.W. van Veldhuizen Gijs Barneveld Voorzitter Th. Berkenbosch Theo Ede Secretaris H. Roodzant Hans Bennekom Penningmeester E. van den Brink Eddy Harskamp Bestuurslid

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2015. 10 januari 2016

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2015. 10 januari 2016 Jaarverslag 2015 10 januari 2016 Kanaalweg 2, 9551 XG Sellingen, tel. 0599-322655/06-22698789 Email: info@reeenopvangwesterwolde.nl www.reeenopvangwesterwolde.nl Bankrek. nr. NL71ABNA043.66.63.600 Ingeschreven

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Statenvoorstel 61/12 A

Statenvoorstel 61/12 A Statenvoorstel 61/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 21 september 2012 Statencommissie : Ecologie en Handhaving Onderwerp Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake opvang van

Nadere informatie

Datum 15 maart 2010 Betreft Feitelijke vragen Voortgang invoering Kwaliteitsprotocol opvang van nietgedomesticeerde

Datum 15 maart 2010 Betreft Feitelijke vragen Voortgang invoering Kwaliteitsprotocol opvang van nietgedomesticeerde > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EK DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl T 070-378

Nadere informatie

Openingswoord van CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de bijeenkomst over burgerinitiatieven in Overijssel op 2 oktober 2013.

Openingswoord van CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de bijeenkomst over burgerinitiatieven in Overijssel op 2 oktober 2013. Openingswoord van CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de bijeenkomst over burgerinitiatieven in Overijssel op 2 oktober 2013. Dames en heren, Wat fijn dat u vandaag bij ons bent. Ik heet u hartelijk welkom

Nadere informatie

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer . provincie ^}(^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: wv/w.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 15 maart 2016 tot 1 juli Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 15 maart 2016 tot 1 juli Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta A. Godlieb Rechtewalsterweg 3 9943 TD NIEUW SCHEEMDA Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378

Nadere informatie

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties Bijlage 1: Beleidskader (gewijzigd n.a.v. overleg met verenigingen) Subsidiebeleid niet-professionele organisaties (verenigingen / vrijwilligersorganisaties) gemeente Oss Inleiding De gemeente Oss wil

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie?

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Willem Lambooij Afdeling Water & Groen Inhoud van de presentatie 1. De Wet natuurbescherming in vogelvlucht 2. Nieuwe taken en bevoegdheden provincie

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

19 december Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën

19 december Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën 19 december 2013 kenmerk H4224817 De ondergetekenden: Namens de Minister

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen De das in de nieuwe wet natuurbescherming Beleven, benutten en beschermen Integratie van bestaande natuurwetten Natuurbeschermingswet 1998 gebieden hoofdstuk 2 Flora- en faunawet soorten hoofdstuk 3 Boswet

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Van licht naar donker, reguleren van lichtemissie bij stallen en bewaken van donkerte in natuurgebieden.

Initiatiefvoorstel. Van licht naar donker, reguleren van lichtemissie bij stallen en bewaken van donkerte in natuurgebieden. Initiatiefvoorstel Van licht naar donker, reguleren van lichtemissie bij stallen en bewaken van donkerte in natuurgebieden Wietse Martens 20 juni 2014 (Foto gemeente Tytsjerksteradiel) Inleiding De nacht

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2015

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2015 Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2015 Verslag uitgeoefende activiteiten Dierenhulpcentrum 2015 Konijnenopvang. In het jaar 2015 zijn bij het Dierenhulpcentrum 339 konijnen opgevangen. Van 292

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit:

Registratienummer collegebesluit: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen Opgesteld door: Stefanie Peters, afdeling Sociaal Domein en Veiligheid Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, Cultuurconvenant 2017 2020 Ministerie van OCW Landsdeel Oost De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, en Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 15 maart 2016 tot 1 juli Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 15 maart 2016 tot 1 juli Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting zeehondenopvang A.C. Schweigmann Pirolastraat 13 8881 CD WEST TERSCHELLING Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW. Titel : Cultuurprogramma

Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW. Titel : Cultuurprogramma S T A T E N V O O R S T E L Datum : 2 november 2004 Nummer PS : PS2004ZCW13 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW Registratienummer : 2004MEC001940i Portefeuillehouder : J.van Bergen Titel : Cultuurprogramma

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

2 Aanhangsel Handelingen nr. 1555, vergaderjaar

2 Aanhangsel Handelingen nr. 1555, vergaderjaar Juridische Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 6 juni 2007 2060717150 TRCJZ/2007/2054 17 juli 2007 onderwerp

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2014. Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië

Jaaroverzicht 2014. Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië Jaaroverzicht 2014 Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië 1. Algemeen Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië (SZR) is zowel actief in Nederland als in Roemenië. In Nederland vragen wij de aandacht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORES01. Tuinmuren vesting Heusden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OORES01. Tuinmuren vesting Heusden Zaaknummer: OORES01 Onderwerp Tuinmuren vesting Heusden Collegevoorstel Inleiding De vesting Heusden heeft het predicaat: beschermd stadsgezicht Dit heeft tot gevolg dat alles wat er in de vesting gebeurt

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

PvdA Amsterdam, 7 mei 2012

PvdA Amsterdam, 7 mei 2012 PvdA Amsterdam, 7 mei 2012 Ten geleide Voor de Partij van de Arbeid geldt wet en regel én onze eigen moraal van soberheid en dienstbaarheid. In ons dagelijks politiek handelen laten wij ons daar door leiden.

Nadere informatie

Samenvatting Bijgaand treft u het plan aan ten behoeve van het groot onderhoud van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem.

Samenvatting Bijgaand treft u het plan aan ten behoeve van het groot onderhoud van de toren van de Hervormde kerk te Woudrichem. Onderwerp Volgnr. 2015-014 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Groot onderhoud toren Woudrichem 15.0005639 / 2015Z00524 15.0005639 wethouder P. Jorritsma de raad E. Smulders Bouw- en Woningtoezicht

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen CBO/Mεilân Heerenveen,... 2012 Partijen, De gemeente Heerenveen, vanaf heden te noemen de gemeente, en schoolbesturen met

Nadere informatie

Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn

Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn (SPPW) De SPPW is in 2003 opgericht om op te komen voor de belangen van en het welzijn van papegaaien en parkieten die

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur);

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur); bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WE THE NORTH 1. provincie Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F. Gräper; 2. de provincie Fryslân, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : Comm. : RZ Datum :

Commissienotitie Reg. nr : Comm. : RZ Datum : Onderwerp Kennisgeving van het beheerplan Sparrenrijk 2010-2019 en bijbehorende financiering. Status informerend Voorstel Kennis te nemen van het beheerplan Sparrenrijk 2010-2019 en de daarbij behorende

Nadere informatie

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake financiering Sociaal Raadslieden Werk

Raadsbijlage Voorstel inzake financiering Sociaal Raadslieden Werk gemeente Eindhoven Dienst Maatsehappelij ke en Culturele Zaken Raadsbij lage nummer 82 Inboeknummer OOU000666 Beslisdatum BaW4 april 2000 Dossiernummer 014.201 Raadsbijlage Voorstel inzake financiering

Nadere informatie

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk Anne Reichgelt en Evelien Verbij 1. Intro Wet Natuurbescherming Doel: natuurwetgeving vereenvoudigen en nauwer aan laten sluiten bij Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

Nadere informatie