Kunstendecreet Meerjarig Artistiek advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kunstendecreet Meerjarig 2013-2014 Artistiek advies"

Transcriptie

1 Kunstendecreet Meerjarig Artistiek advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-001 Carte Blanche vzw ,00 euro 1 Beoordeling volgens artistieke criteria Carte Blanche omschrijft zichzelf als een interculturele kunsteducatieve organisatie die jongeren en volwassenen voornamelijk Afrikaanse en Braziliaanse kunsten in al hun uitingsvormen leert waarderen. De organisatie zegt op die manier ook openheid na te streven voor deze kunstuitingen in de Vlaamse samenleving. Vanuit een maatschappelijk engagement legt Carte Blanche zich met andere woorden toe op het geven van cursussen, workshops en buitenlandse stages Afrikaanse en Braziliaanse kunsten. In haar dossier geeft de organisatie een uitgebreid overzicht van alle lessen en projecten die zij in dat verband aanbiedt. Uit dat overzicht blijkt dat het overgrote deel van de docenten die voor Carte Blanche werken uit Afrika, Brazilië en Cuba komen. Omdat Carte Blanche haar jaarwerking minstens wil behouden en graag wil uitbreiden en omdat haar belangrijkste subsidiënt, de stad Antwerpen, haar een andere opdracht geeft, vraagt de organisatie nu voor haar reguliere werking een structurele subsidie voor twee jaar in het kader van het kunstendecreet. De commissie heeft echter bedenkingen bij die vraag omdat de reguliere werking van Carte Blanche eerder aanleunt bij cultuureducatie dan bij kunsteducatie. De toeleiding tot de kunsten, per definitie een voorwaarde voor subsidie onder het Kunstendecreet, vindt ze in het dossier niet terug. Bij de beschrijving van haar concept en methodiek schuift de organisatie bovendien het sociaal gebeuren als primordiaal naar voor, wat niet strookt met de definitie van kunsteducatie onder het Kunstendecreet. Bij Carte Blanche gaat kunsteducatie volgens de commissie m.a.w. eerder over een verhoging en verdieping van de eigen culturele competenties dan over een toeleiding tot de kunsten. Carte Blanche heeft een structurele samenwerking met het stedelijk ontmoetingscentrum het Oude Badhuis waardoor ze een goed onderkomen heeft in Antwerpen-Noord. De buurtwerking die de organisatie er op het getouw zet, verdient waardering maar in het kader van de sociaal-artistieke werking die ze uitvoert in opdracht van de stad Antwerpen en niet in het kader van het Kunstendecreet. De activiteiten die Carte Blanche graag zou realiseren met financiële steun van de Vlaamse overheid vinden voornamelijk in Antwerpen plaats. Van een geografische spreiding is dus hoegenaamd geen sprake. Bij de opsomming van de partners en de samenwerkingen vinden we enkel namen van plaatsen waar workshops worden gegeven. Hoe de organisatie een nieuw publiek aanboort, wordt onvoldoende uitgelegd. Het promotiemateriaal dat zij tot nu toe maakt, is zeer traditioneel en richt zich voornamelijk op het publiek dat de organisatie al kent. Pagina 1 van 88

2 2 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie niet te subsidiëren. Een individueel advies is geen garantie op subsidie. De Vlaamse Regering kent de subsidies toe binnen het totale beschikbare budget. De toekenning gebeurt na rangschikking van uw organisatie in het ontwerp van beslissing dat Kunsten en Erfgoed na de definitieve adviezen van de commissies aan de Vlaamse Regering zal voorleggen. Het is mogelijk dat ten gevolge van bepaalde elementen in de advisering uw organisatie wordt gerangschikt op een plaats in de rangschikking die zich buiten het beschikbare budget bevindt. 3 Gemotiveerde behandeling repliek De organisatie maakte geen gebruik van de mogelijkheid om een repliek in te dienen. De commissie handhaaft dan ook haar advies. 4 Definitief artistiek advies Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie niet te subsidiëren. Pagina 2 van 88

3 Kunstendecreet Meerjarig Zakelijk advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-001 Carte Blanche vzw ,00 euro 1 Beknopte historiek organisatie Carte Blanche is een Antwerpse interculturele kunsteducatieve organisatie die in 1993 werd opgericht door Hilde Broos en Fanny Heuten vanuit een passie en interesse voor andere culturen en de behoefte om te dansen en te musiceren. De organisatie wil in de Vlaamse samenleving een lans breken voor Afrikaanse en Braziliaanse kunsten door jongeren en volwassenen die kunsten te leren waarderen d.m.v. cursusreeksen, workshops, buitenlandse stages en sociaal-artistieke producties. Carte Blanche werkt tot nu toe met middelen van de provincie en de stad Antwerpen. 2 Korte evaluatie voorbije werking indien gesubsidieerd Niet van toepassing. De organisatie heeft nog geen subsidie gekregen onder het Kunstendecreet. 3 Beoordeling volgens zakelijke criteria 3.1 Samenwerking Voor Carte Blanche werkt een twintigtal binnen- en buitenlandse freelance lesgevers. Zij doceren Afrikaanse, Braziliaanse of Arabische percussie, Hip Hop, Flamenco, Afrikaanse of Afro Braziliaanse dans, Samba, hedendaagse dans, Capoeira, zang natuurstem of zang polyfonie,... Voor die lessen, die anderhalf à twee uren duren, betaalt de organisatie gemiddeld 100 euro. De organisaties waar Carte Blanche mee samenwerkt voor de realisatie van gezamenlijke stages en infomomenten zijn de Brusselse vzw s Percutattoo en Manding Foli. Via de Ecole de Sable Toubab Dialaw in Senegal worden de actuele evoluties in de Afrikaanse dans bijgehouden. De workshops die Carte Blanche verzorgt voor het maatschappelijke middenveld, bedrijven en scholen geven naar eigen zeggen- de docenten de kans om meer ervaring op te doen en verbreden haar draagvlak. Een structureel samenwerkingsverband heeft Carte Blanche met Ontmoetingscentrum het Oude Badhuis. Sinds 2002 vult ze -op vraag van het huis en de stad- het vormingsaanbod van de locatie in. In ruil voor werkruimtes, kantoren, techniek en ondersteuning voor de wijkwerking zet de vereniging een werking naar buurtscholen op, organiseert ze de plaatselijke Murga en nodigt ze buurtbewoners uit op toonmomenten en evenementen. Het dossier beschrijft bondig wat Carte Blanche doet: uit interesse voor de Afrikaanse en Braziliaanse cultuur verzorgt de organisatie zang- en danscursussen. Om die cursussen goed te kunnen geven, heeft ze contact met andere vzw s die zich in die materie verdiepen. Omwille van haar specifieke kennis vragen organisaties uit het gesubsidieerde kunsten- en cultuurlandschap Carte Blanche voor workshops en initiaties. Van samenwerkingen is er hier niet echt sprake. Met het Oude Badhuis heeft de organisatie Pagina 3 van 88

4 wel een samenwerkingsverband. Die samenwerking vraagt echter een grote inzet. Vandaar dat Carte Blanche voor haar reguliere werking -het geven van cursussen in Antwerpen- subsidie aanvraagt aan de Vlaamse overheid. Het is nochtans niet in de zin van het decreet dat een in principe niet subsidieerbare activiteit het geven van lokale cursussen- zou gesubsidieerd worden om een eveneens zuiver lokale samenwerking mogelijk te maken. 3.2 Geografische spreiding Met uitzondering van haar buitenlandse zomerstages, is de vereniging bijna uitsluitend actief in het Oude Badhuis. Haar cursisten komen voor 80% uit de provincie Antwerpen. De overige 20% komt vooral uit het Waasland, maar ook uit Nederlands Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel. Algemeen kan worden gesteld dat de activiteiten van Carte Blanche niet voldoende worden gespreid om te kunnen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 3.3 Sporen inhoudelijk en financieel beleidsplan Carte Blanche vraagt voor 2013 en 2014 aan de Vlaamse overheid een structurele subsidie van euro. Die middelen wil de organisatie voornamelijk gebruiken om vaste medewerkers te kunnen engageren: een zakelijk leider, een artistiek leider en een zakelijk assistent. Kosten De organisatie voorziet ,00 euro voor personeel in vaste loondienst: een zakelijk leider (1 VTE) en een artistiek leider (0,7 VTE) die allebei worden ingeschaald in niveau A van PC 304 met een anciënniteit van 22 jaar. Voor de zakelijk medewerker -die nog moet worden aangeworven- wordt 15 jaar anciënniteit voorzien en een inschaling in niveau B van PC 304. Voor haar lesgevers voorziet Carte Blanche een budget van euro. Met dat bedrag kan de organisatie een 20-tal docenten betalen voor de 952 lessen die er in 2013 op het programma staan. De algemene werkingskosten van Carte Blanche worden begroot op euro. Daarin is inbegrepen het huurgeld dat moet worden betaald voor lessen op verplaatsing, over de communicatie-, promotie- en representatiekosten tot de honoraria voor de boekhouder en de revisor. Alle posten worden verklaard. Niet opgenomen in de algemene werkingskosten zijn de afschrijvingen. Die worden voorzien op 600 euro per jaar. Opbrengsten Carte Blanche heeft veel eigen inkomsten uit abonnementen/cursusreeksen en uit losse ticketverkoop/workshops: euro euro = euro. Voorts zijn er nog de inkomsten uit de buitenlandse stages, evenementen en sponsoring: euro. Dat brengt het totaal eigen inkomsten op euro of 59,5% van de totale inkomsten. Wat de andere subsidiekanalen betreft, rekent Carte Blanche op een toelage van de provincie Antwerpen en van de stad Antwerpen voor een totaal van euro, d.i. 8% van de totale inkomsten. Pagina 4 van 88

5 Het subsidiebedrag dat Carte Blanche aan de Vlaamse overheid vraagt, komt overeen met 32,5% van de totale inkomsten. Het agentschap is van oordeel dat de aard van de activiteiten, het ontbreken van spreiding en van reële samenwerking met het kunstenveld niet van aard zijn om een subsidiëring door de Vlaamse overheid mogelijk te maken. Dergelijke activiteiten zouden typisch door lokale overheden moeten worden ondersteund. 3.4 Concretisering interculturaliteit op vlak van personeelsbeleid en bestuur Een organisatie die cursussen en workshops zang en dans aanbiedt met de Afrikaanse en Braziliaanse cultuur als bron van inspiratie is een interculturele organisatie. Die interculturaliteit is vanzelfsprekend ook zichtbaar in de docentenploeg van Carte Blanche vzw die uit Afrikanen, Brazilianen en Vlamingen bestaat. 4 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie niet te subsidiëren. Een individueel advies is geen garantie op subsidie. De Vlaamse Regering kent de subsidies toe binnen het totale beschikbare budget. De toekenning gebeurt na rangschikking van uw organisatie in het ontwerp van beslissing dat Kunsten en Erfgoed na de definitieve adviezen van de commissies aan de Vlaamse Regering zal voorleggen. Het is mogelijk dat ten gevolge van bepaalde elementen in de advisering uw organisatie wordt gerangschikt op een plaats in de rangschikking die zich buiten het beschikbare budget bevindt. 5 Gemotiveerde behandeling repliek Carte Blanche maakte geen gebruik van de mogelijkheid om een repliek in te dienen. Het agentschap handhaaft dan ook zijn advies. 6 Definitief zakelijk advies Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie niet te subsidiëren. Pagina 5 van 88

6 Kunstendecreet Meerjarig Artistiek advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-002 Irma Firma vzw ,00 euro 1 Beoordeling volgens artistieke criteria Irma Firma profileert zich in haar mission statement als een kunsteducatieve organisatie die workshops, lezingen en artistieke hoogstaande eindproducten maakt voor een breed en divers publiek vertrekkende vanuit filosofische en maatschappelijke relevante vraagstellingen, het onderzoek. De organisatie vraagt voor de eerste keer een subsidie aan onder de noemer kunsteducatie en dit voor een structurele ondersteuning van twee jaar. De nadruk ligt op drie pijlers: onderzoek, workshops/lezingen en een artistiek eindresultaat. De organisatie is opgezet rond Ann Van De Vyvere. Alle in het dossier beschreven activiteiten rond de drie pijlers worden door haar gerealiseerd. De commissie vraagt zich af waar het verschil ligt met de artistieke praktijk van andere hedendaagse kunstenaars. De commissie apprecieert de reflectieve ingesteldheid van de organisatie en de samenstelling van een onderzoeksgroep maar het streven naar niet-academisch onderzoek met academische én maatschappelijke waarde is niet onderbouwd. De werkmethode is niet specifiek omschreven, waardoor de commissie geen zicht krijgt op de meerwaarde van deze aanvraag binnen het kunsteducatieve veld. Het kunsteducatieve concept en de kunsteducatieve werking worden niet voldoende omschreven of geduid binnen de artistieke werking, en voldoen, zoals ze in het dossier worden beschreven, niet aan het concept van kunsteducatie dat gehanteerd wordt in de visietekst kunsteducatie, die bepaalt dat de organisaties zich in hoofdzaak moeten bezighouden met educatie. Het dossier leest veeleer als de ondersteuning van de artistieke praktijk van de kunstenaar Ann Van De Vyvere. De commissie apprecieert deze artistieke praktijk maar stelt vast dat die praktijk niet van kunsteducatieve aard is, zoals gedefinieerd in het Kunstendecreet en geëxpliciteerd in de visietekst. 2 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie niet te subsidiëren. Een individueel advies is geen garantie op subsidie. De Vlaamse Regering kent de subsidies toe binnen het totale beschikbare budget. De toekenning gebeurt na rangschikking van uw organisatie in het ontwerp van beslissing dat Kunsten en Erfgoed na de definitieve adviezen van de commissies aan de Vlaamse Regering zal voorleggen. Het is mogelijk dat ten gevolge van bepaalde elementen in de advisering uw organisatie wordt gerangschikt op een plaats in de rangschikking die zich buiten het beschikbare budget bevindt. 3 Gemotiveerde behandeling repliek De reactie op het preadvies van de commissie over de aanvraag voor structurele subsidie van Irma Firma draait vooral rond drie punten: (1) Irma Firma zegt geen eenmansorganisatie te zijn, (2) Ann Van de Vyvere zegt dat Irma Firma een kunsteducatieve organisatie is (3) Irma Firma zegt haar educatieve werking te kunnen Pagina 6 van 88

7 verduidelijken. Zij geeft daarover echter geen informatie aan de commissie die haar op andere gedachten brengt. Zij zegt dat de organisatie verslagen van workshops en werkprocessen kan bezorgen om de werkmethode te verduidelijken. Die verduidelijking had echter al in het dossier moeten gebeuren. Ook het argument dat ze een eenmansorganisatie is omdat er geen structurele middelen zijn om de organisatie uit te breiden of om andere kunstenaars aan te werven voor de artistieke projecten, het onderzoek en de workshops en dat Ann Van de Vyvere in de eerste plaats een bemiddelaar, een mediator tussen publiek en kunst is en zeker geen kunstenaar die ondersteuning zoekt voor haar persoonlijke artistieke werk, kan de commissie niet overtuigen. De commissie is van mening dat een structureel gesubsidieerde kunsteducatieve organisatie de volle inzet van een kunsteducatieve specialist vereist. De commissie is er ook na de reactie niet van overtuigd dat dat in volle omvang het geval zal zijn. Het argument dat Irma Firma gelooft dat het creëren van het artistiek product deel uitmaakt van het kunsteducatieve proces is op zichzelf wel waardevol; de commissie is echter van mening dat de argumentatie niet duidelijk aantoont wat dat kunsteducatieve proces voor het overige nog inhoudt. Het slot van haar betoog dat de toetreding van de organisatie tot de kunsteducatie binnen het Kunstendecreet een vernieuwing kan zijn voor de sector vindt de commissie eveneens lovenswaardig maar er worden geen concrete argumenten aangebracht hoe dat zal gebeuren. Ze blijft dan ook bij haar advies. 4 Definitief artistiek advies Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie niet te subsidiëren. Pagina 7 van 88

8 Kunstendecreet Meerjarig Zakelijk advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-002 Irma Firma vzw ,00 euro 1 Beknopte historiek organisatie Irma Firma is een artistieke eenmansorganisatie die werkt vanuit Brussel. Ann Van de Vyvere (meester in de Beeldende Kunsten, Sint-Lukas Brussel) richtte de vzw op in Sindsdien is zij als artistiek coördinator, regisseur en kunstenaar actief in de culturele en artistieke sector. 2 Korte evaluatie voorbije werking indien gesubsidieerd Irma Firma heeft sinds haar ontstaan in 2004 al drie keer financiële steun gekregen onder het Kunstendecreet: 2 keer projectsubsidie theater voor The Walk, Club Illusie en een ontwikkelingsgerichte beurs. 3 Beoordeling volgens zakelijke criteria 3.1 Samenwerking Irma Firma heeft tot nu toe met verschillende soorten organisaties samengewerkt: scholen, theaters, cultuurcentra, productiehuizen, musea, sociale instellingen, festivals, etc. Die samenwerkingen waren mogelijk omdat Irma Firma voor haar projecten kon werken onder de vleugels van grotere gestructureerde huizen zoals Globe Aroma, Off World en het Kaaitheater. Omdat deze partners een groot deel van de administratie op zich namen, kon Irma Firma haar projecten inhoudelijk uitwerken. In wil Irma Firma -in de mate van het mogelijke- samenwerken met het productiehuis voor documentaire- en animatiefilm, Off World en met de KVS. Met Off World plant zij de productie van haar film Travelling People, Plants and Animals, een reisverslag over onze hedendaagse fauna en flora. In opdracht van de KVS werkt zij mee aan het stadsproject Toc Toc Knock. Voor dat project zal Irma Firma werken rond het thema wonen. Onder de noemer onderzoek gaat zij op verkenning bij het Kunstenfestivaldesarts, de Vlaamse Kring voor Esthetica en de VUB. Op die manier zoekt zij uit of er in de toekomst samenwerkingen mogelijk zijn. Over de draagwijdte van de genoemde samenwerkingen blijft Irma Firma erg vaag. Bovendien is het onduidelijk in hoeverre de opgesomde projecten kunsteducatie zijn. Het agentschap kan uit dit dossier dus niet afleiden waarom Irma Firma subsidie aanvraagt als kunsteducatieve organisatie. 3.2 Geografische spreiding Irma Firma is een eenmansorganisatie die ook haar eigen spreiding en verkoop verzorgt. Die spreiding is echter niet optimaal. Irma Firma geeft toe dat een grotere continuïteit van de werking en een grotere spreiding kan worden bewerkstelligd, maar dan moet er een zakelijk leider worden geëngageerd op halftime basis. Pagina 8 van 88

9 Voorts poneert Irma Firma nog dat haar werking steeds lokaal is ingebed en dat haar film Travelling People, Plants and Animals internationaal zou kunnen toeren omdat zij 1) voor de uitbouw van de mogelijke tournee een beroep kan doen op de expertise van het productiehuis Offworld, 2) voor de opnames samenwerkt met verschillende Europese organisaties. De projecten die Irma Firma in 2013 en 2014 plant, vinden allemaal plaats in Brussel en omgeving. Over de mogelijke spreiding van haar film zijn geen concrete afspraken gemaakt. Het agentschap kan bijgevolg alleen concluderen dat de activiteiten van de organisatie in de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet voldoende worden gespreid. 3.3 Sporen inhoudelijk en financieel beleidsplan Irma Firma vraagt voor de subsidieperiode een structurele subsidie aan van gemiddeld euro of 35% van de totale kosten/opbrengsten. Met die middelen wil Ann Van de Vyvere haar organisatie ondersteunen en verder uitbouwen. Uit het weinig overzichtelijke dossier kon het agentschap de volgende elementen afleiden: Kosten Ann Van de Vyvere zou graag meer ruimte en bijgevolg werkingsmiddelen krijgen om aan onderzoek te doen zodat zij in alle vrijheid telkens opnieuw keuzes kan maken. Als artistiek en zakelijk leider van Irma Firma zou Ann Van de Vyvere graag in loondienst van de organisatie werken (1 VTE) en meteen ook een zakelijk medewerker engageren (0,5 VTE). Daarnaast zal er voor de projecten en de workshops worden gewerkt met freelancers. Voor al wie deelneemt aan de onderzoekscel en wordt uitgenodigd voor de lezingen worden forfaitaire vergoedingen voorzien. Voor de boekhouder wordt een honorarium en voor het sociaal secretariaat worden de werkingskosten begroot. Een derde grote post in de uitgaven is een werkplek met alle bijbehorende lasten. Uit dit alles blijkt dat de artistiek en zakelijk leider vooral een inspirerende omgeving wil creëren om zelf aan interessante kunstprocessen te kunnen meewerken. Met name de aanwerving van een halftijds zakelijk medewerker voor een eenpersoonsbedrijf is overdreven. Opbrengsten Uit coproductie en samenwerking rekent Irma Firma op euro euro voor haar film Travelling People, Plants and Animals = euro van het VAF euro van Canvas euro van internationale presela en euro van Off World euro van de KVS = equivalent van 6 maanden loon A14 Dan zijn er nog de opbrengsten van de workshops die worden begroot op euro. 4 maal nieuwe workshops x euro = euro + 40 maal bestaande workshops x 400 euro = euro Indien al deze opbrengsten gerealiseerd zouden kunnen worden, zouden de eigen inkomsten uitkomen op een bedrag van euro of 55% van de totale inkomsten. Uit het dossier is moeilijk op te maken of deze inschatting realistisch is. 3.4 Concretisering interculturaliteit op vlak van personeelsbeleid en bestuur Het dossier geeft over deze aspecten geen precieze informatie. Het agentschap heeft dan ook geen specifieke appreciatie ter zake. Pagina 9 van 88

10 4 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie niet te subsidiëren. Een individueel advies is geen garantie op subsidie. De Vlaamse Regering kent de subsidies toe binnen het totale beschikbare budget. De toekenning gebeurt na rangschikking van uw organisatie in het ontwerp van beslissing dat Kunsten en Erfgoed na de definitieve adviezen van de commissies aan de Vlaamse Regering zal voorleggen. Het is mogelijk dat ten gevolge van bepaalde elementen in de advisering uw organisatie wordt gerangschikt op een plaats in de rangschikking die zich buiten het beschikbare budget bevindt. 5 Gemotiveerde behandeling repliek In haar reactie op het zakelijk advies probeert Irma Firma een aantal elementen aan te brengen die moeten aantonen dat het werk van de organisatie wel degelijk van kunsteducatieve aard is. Deze argumenten blijven echter erg vaag en voegen niets wezenlijks toe aan wat al in het dossier werd gezegd. Hetzelfde geldt voor de argumenten i.v.m. de partnerorganisaties, de verkoop en de spreiding. Ook hier wordt er niet verder geconcretiseerd. Het agentschap noteert dat de bijkomende halftijdse medewerker niet zakelijk maar polyvalent zou zijn. Omdat de reactie onvoldoende concrete argumenten biedt, blijft het agentschap bij zijn advies. 6 Definitief zakelijk advies Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie niet te subsidiëren. Pagina 10 van 88

11 Kunstendecreet Meerjarig Artistiek advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-001 MUSICA (impulscentrum voor muziek) vzw ,50 euro 1 Beoordeling volgens artistieke criteria MUSICA werd in 1978 opgericht. De organisatie verwierf in de beginjaren vooral bekendheid door haar kennis over oude muziek. Er werden toen ook educatieve activiteiten aangeboden: eerst alleen voor volwassenen, daarna ook voor kinderen. Na een opsplitsing van de vzw en een erkenning via verschillende decreten (Volwassenenwerk en Jeugdwerk) kwam MUSICA vanaf 1999 (opnieuw als één geheel) terecht onder het Muziekdecreet en later onder het Kunstendecreet. Ondertussen profileert de organisatie zich als een impulscentrum voor muziek, klank en stilte waar veel meer onderwerpen aan bod komen dan enkel historische muziek. De vzw MUSICA is gevestigd in Neerpelt in lokalen op het provinciaal domein Dommelhof. Het dossier dat de organisatie indiende voor het verkrijgen van een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking is helder geschreven en aangenaam om te lezen. Het dossier voor de vorige subsidieperiode was opgebouwd rond vier grote trajecten, die op een heldere wijze de diverse activiteiten van MUSICA afbakenden: baby s en peuters, kinderen en jongeren, klankkunst en kunst en muzikaal erfgoed. In het nieuwe dossier vertrekt MUSICA niet meer vanuit afgebakende trajecten, maar worden formats gedefinieerd waaronder projecten thuishoren. Binnen elke format gaat alle aandacht naar het proces dat de deelnemers doormaken. Drie psychologische basisbehoeften schragen het proces: expressie, autonomie en verbondenheid. Dit theoretische model wordt spijtig genoeg niet met voorbeelden geïllustreerd, zodat de commissie wat op haar honger blijft zitten. Opvallend is de aandacht die er wordt besteed aan de omschrijving van de eigen productieve werking. In vergelijking daarmee worden de andere rubrieken erg summier behandeld. Het educatieve concept komt uit het genoemde theoretische model niet duidelijk tot uiting. De organisatie wil geen methodieken opgeven. Ze zegt dat ze procesmatig werkt maar ontwikkelt die bewering niet. Hetzelfde geldt voor het concept informeel leren. In het dossier wordt dat niet praktisch geduid in functie van de concrete werking van de organisatie. Daardoor blijft het te vaag. Ook blijft onduidelijk hoe kunstenaars als katalysator fungeren voor informeel leren. Daarenboven worden nergens concrete kunstenaars benoemd, terwijl gerenommeerde artiesten vaak voorkomen in de tekst van het dossier. Wanneer dan onder de hoofding projecten alle concrete activiteiten worden toegelicht, worden deze nog maar nauwelijks verbonden met bovenvermeld theoretisch model. In de praktijk zijn de activiteiten van MUSICA zeer divers en niet allemaal van kunsteducatieve aard. De commissie is van oordeel dat, hoewel er altijd moet gekeken worden naar wat de hoofdbrok is van een organisatie, er ook kansen moeten worden gegeven aan activiteiten die de organisatie daarnaast nog ontwikkelt. Anderzijds vindt de commissie dat MUSICA duidelijker had kunnen verantwoorden in hoever kunsteducatie niet alleen theoretisch maar ook in de praktijk nog de core business is van de organisatie. MUSICA heeft duidelijk een langetermijnvisie. Bij het op handen zijnde afscheid van de stichtend directeur en de komst van een nieuwe directeur wordt omzichtig te werk Pagina 11 van 88

12 gegaan om ervoor te zorgen dat een zekere continuïteit gewaarborgd blijft. Anderzijds voelt de organisatie ook trends aan in de samenleving. Zo was ze een van de eersten die modellen ontwierp voor de professionalisering van de kinderopvang in kunstenorganisaties, maar ook bijvoorbeeld op het vlak van de klankecologie is ze erg bedrijvig. Methodisch is de organisatie vernieuwend door o.m. de grote nadruk op informeel leren. MUSICA vervult een voorbeeldfunctie binnen het educatieve veld. Ze durft projecten in gang te zetten met externe partners en die weer los te laten eenmaal ze op hun eigen benen kunnen staan. Wanneer MUSICA zoekt naar partners in de erfgoedsector of de podiumkunsten, kijkt ze over de muur heen en zoekt ze een uitweg naar andere disciplines. Dat is volgens de commissie lovenswaardig maar toch slechts een beperkte vorm van multidisciplinariteit. Andere decretale voorwaarden, zoals de samenwerking met kunstenaars, de geografische spreiding en de publieksgerichtheid worden probleemloos vervuld. Alleen over de concretisering van de interculturaliteit is niets in het dossier vermeld. 2 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie te subsidiëren, maar niet voor het gevraagde bedrag. 3 Gemotiveerde behandeling repliek De commissie dankt MUSICA om nogmaals de educatieve basisprincipes van de organisatie en haar werking uitgebreid uit te leggen. In die uitleg komen echter geen wezenlijke nieuwe elementen aan bod, het betreft eerder een verduidelijking, die nu wel wordt geïllustreerd met vele voorbeelden. De commissie dankt ook daarvoor. De reactie gaat ook uitvoerig in op de kritiek van de commissie dat MUSICA duidelijker had kunnen verantwoorden in hoever kunsteducatie niet alleen theoretisch maar ook in de praktijk nog de core business is van de organisatie. In dat verband stelt de organisatie dat ze voor haar activiteiten ALTIJD vertrekt vanuit kunsteducatie. De commissie acht dit echter niet voldoende. Het is niet omdat een activiteit een educatief uitgangspunt heeft dat ze ook een educatieve activiteit is. Omdat producties een groot gewicht krijgen in het dossier kan uit de reactie nog altijd niet met zekerheid worden afgeleid dat kunsteducatie de core business van de organisatie blijft. Met name voor de Dag Oude Muziek zou het raadzaam zijn snel naar een nieuwe partner te zoeken, zodat de kosten voor deze activiteit, die geen educatieve activiteit in deze zin is, kunnen gespreid worden. Gezien het voorgaande blijft de commissie bij haar advies. 4 Definitief artistiek advies Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie te subsidiëren, maar niet voor het gevraagde bedrag. Pagina 12 van 88

13 Kunstendecreet Meerjarig Zakelijk advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-001 MUSICA (impulscentrum voor muziek) vzw ,5 euro 1 Beknopte historiek organisatie MUSICA werd in 1978 opgericht. Na een opsplitsing van de vzw en een erkenning via verschillende decreten (Volwassenenwerk en Jeugdwerk) kwam MUSICA vanaf 1999 (opnieuw als één geheel) terecht onder het Muziekdecreet en later onder het Kunstendecreet. Onder het Kunstendecreet werd aan MUSICA voor de periode een structurele subsidie toegekend waarbij jaarlijks euro werd ontvangen. Vervolgens diende MUSICA een aanvraag in tot het bekomen van een meerjarige werkingssubsidie voor de periode De aanvraag werd gehonoreerd en MUSICA ontving jaarlijks euro structurele subsidie. Ook in de periode werd aan de organisatie een algemene werkingssubsidie toegekend. In 2011 bedraagt die ,63 euro (met indexverhoging ,62 euro). 2 Korte evaluatie voorbije werking indien gesubsidieerd Tijdens de voorbije controles van de werking van de organisatie werden geen problemen vastgesteld. Enkele werkpunten geformuleerd bij vorige visitaties werden weggewerkt. MUSICA sloot het werkingsjaar 2010 af met een positief resultaat. 3 Beoordeling volgens zakelijke criteria 3.1 Samenwerking MUSICA heeft een uitgebreid netwerk van partners en samenwerkingen opgebouwd, zowel nationaal als internationaal. Het betreft niet alleen logische partners zoals lokale besturen of organisaties maar ook belangrijke spelers uit het Vlaamse kunstenlandschap (bijvoorbeeld Festival van Vlaanderen Gent, MAfestival Brugge, Concertgebouw Brugge, Amuz Antwerpen) en een aantal internationale partners, zoals Enfance et Musique Parijs (FR), National Center for Early Music (GB), Companhia de Musica Teatral (PT), Sociedade Artistica Musical dos Poussos (PT), Kabóca Puppet Theatre (HU). Met een aantal van deze partners werkt MUSICA al geruime tijd samen, met andere organisaties is het partnerschap nog pril. MUSICA zegt dat het voor nagenoeg alle projecten op zoek gaat naar één of meerdere samenwerkende partners omdat het de experimenten die het opzet en de kennis die het ontwikkelt zo breed mogelijk wil spreiden en implementeren. Dat is een uitstekende communicatievorm om de naambekendheid te vergroten, die misschien wel een gedeelte van de geplande specifieke communicatie-uitbreiding overbodig maakt. De komende beleidsperiode wil de organisatie bovendien extra inzetten op de uitbouw van haar internationale netwerk door een hechtere band te smeden met gelijksoortige organisaties in Europa. Hiertoe wordt een substantiële Europese subsidie aangevraagd. Het agentschap veronderstelt dat indien deze subsidie niet wordt verkregen, het Europese project vervalt. Pagina 13 van 88

14 3.2 Geografische spreiding MUSICA heeft partners in het hele Vlaamse land. Daarenboven blijkt uit de bestaande werking dat er niet alleen activiteiten worden georganiseerd in Neerpelt maar dat er ook vele activiteiten plaatsvinden in andere steden en gemeenten over heel Vlaanderen. 3.3 Sporen inhoudelijk en financieel beleidsplan MUSICA wil minimaal de huidige werking bestendigen, maar verwacht ook meer uitgaven, niet alleen door een natuurlijke stijging van de vaste kosten maar ook door ambitieuzere artistiek-educatieve plannen. Kosten Om die plannen te realiseren vraagt MUSICA een structurele subsidie aan van gemiddeld ,50 euro. Dat is ongeveer 13% meer dan de organisatie in 2010 van de Vlaamse overheid heeft gekregen. Het bijkomende bedrag zegt MUSICA nodig te hebben voor de realisatie van grote projecten, om te kunnen investeren in een sterker communicatiebeleid en te kunnen inzetten op de uitbouw van een Europees Netwerk. Voor dat laatste vraagt zij nochtans een afzonderlijke Europese subsidie aan. De sterkere nadruk op grote projecten verantwoordt MUSICA omdat ze een spin-off creëren naar de rest van de werking en omdat ze noodzakelijk zijn om de organisatie sterker te profileren naar een breder publiek. Er wordt echter nauwelijks aangegeven hoe deze effecten gerelateerd zouden zijn aan de bijkomende middelen die er voor worden gebruikt. Wat het communicatiebeleid betreft, zet MUSICA in op een gediversifieerde communicatiemix voor de doelgroepenwerking, een aantal kanalen voor het aanboren van een nieuw publiek en een werking naar een publiek van geïnteresseerden. Ook hier zijn er echter weinig of geen concrete voorbeelden en wordt niet voldoende aangetoond welke extra inspanningen het bijkomende budget verantwoorden. Een vergelijking van de vergoedingen die de organisatie heeft uitbetaald aan medewerkers in loondienst in 2010 en de bedragen die zij daarvoor voorziet in 2013 toont aan dat MUSICA meer wil gaan uitgeven aan personeel. Die verhoogde loonkost heeft vooral te maken met het feit dat er in 2013 een algemeen directeur en een artistiek leider zijn ingeschreven in de organisatie en dat de opdracht van de communicatieverantwoordelijke aanzienlijk wordt uitgebreid. Voor een organisatie van de omvang van MUSICA is het agentschap van oordeel dat een overgangsperiode waarin een algemeen directeur en een artistiek leider twee jaar lang naast elkaar functioneren, een overdreven uitgavepost veroorzaakt. Daarenboven vraagt het agentschap zich af waarom een organisatie die al meer dan dertig jaar bestaat bijzonder moet inzetten op communicatie, o.m. om de naambekendheid te vergroten. Opbrengsten De eigen inkomsten worden in 2013 begroot op een bedrag ter waarde van 20,5% van de totale inkomsten. Dat bedrag behelst onder meer inkomsten verkregen uit coproducties, uitkoopsommen en eigen verkoop van tickets. Ter vergelijking: in 2010 verwierf MUSICA eigen inkomsten uit verkoop en dienstprestaties en schenkingen ter waarde van 16,5% van de totale inkomsten. Blijkbaar wil de organisatie in de nieuwe subsidieperiode vooral inkomsten genereren uit de verkoop van tickets en uit de diensten die worden geleverd aan andere producenten. Dat ligt in de lijn der verwachtingen als MUSICA van dan af een gerenommeerd festival ( Dag van de Oude Muziek wordt Festival Muziek en Erfgoed ) zelfstandig gaat organiseren en meer gaat inzetten op coproducties. Het aandeel van de begrote subsidie (excl. de aangevraagde meerjarige subsidie van de Vlaamse overheid) komt uit op een bedrag ter waarde van 18% van de begrote Pagina 14 van 88

15 inkomsten. Het agentschap meent dat MUSICA vrij realistisch heeft ingeschat welke subsidiebedragen zij naast de aangevraagde meerjarige subsidie mag verwachten. Met uitzondering van de posten waar MUSICA extra op wil inzetten in de volgende decretale periode, grote projecten en communicatie, wordt de ingediende begroting voldoende toegelicht. Er dient wel te worden opgemerkt dat de inkomsten die MUSICA in de nieuwe decretale periode verwacht niet in dezelfde mate stijgen als de gevraagde subsidie. 3.4 Concretisering interculturaliteit op vlak van personeelsbeleid en bestuur Het dossier geeft over deze aspecten geen precieze informatie. Het agentschap heeft dan ook geen specifieke appreciatie ter zake. 4 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie te subsidiëren, maar voor een lager bedrag dan gevraagd, voor zover de beoordelingscommissie subsidiëring ook opportuun acht. 5 Gemotiveerde behandeling repliek Het agentschap neemt nota van de commentaar die MUSICA in haar repliek geeft bij het zakelijke advies. Eerst en vooral wenst het agentschap met nadruk de redenering tegen te spreken dat wat de vorige keer als subsidie werd aangevraagd maar niet toegekend door de minister als referentiepunt kan worden gebruikt. De zakelijke analyse is uiteraard gebaseerd op de effectief toegekende subsidie in Voorts blijft het agentschap van oordeel dat de verhoging van het communicatiebudget erg groot is. Ook de uitsplitsing van dat budget, die in de reactie op het zakelijke advies wordt toegelicht, kan de administratie niet overtuigen, bijvoorbeeld omdat zij het budget voor grote projecten, die door de commissie in vraag worden gesteld, nog zou verhogen. Wat het personeel betreft, blijft het agentschap van mening dat de overgangsregeling voor de algemeen directeur voor een organisatie van de omgang van MUSICA overdreven is. Het argument van MUSICA dat ze voor die regeling eerder een reserve heeft opgebouwd, vindt het agentschap niet sterk genoeg omdat het genoemde bedrag beter voor andere doeleinden was gebruikt. Het agentschap ziet bijgevolg in de commentaar van MUSICA geen noodzaak om zijn advies te wijzigen. 6 Definitief zakelijk advies Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie te subsidiëren, maar voor een lager bedrag dan gevraagd, voor zover de beoordelingscommissie subsidiëring ook opportuun acht. Pagina 15 van 88

16 Kunstendecreet Meerjarig Artistiek advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-002 Ars Musica-Projects vzw ,00 euro 1 Beoordeling volgens artistieke criteria De activiteiten die de vzw Ars Musica-Projects verzorgt, maakten tot voor kort deel uit van werking van de privémuziekschool Ars Musica. Tot aan de oprichting van de vzw Ars Musica-Projects in mei 2011 werden in die muziekschool naast lessen ook naschoolse activiteiten georganiseerd. Dat naschoolse programma kende een groot succes en kon bijgevolg niet langer binnen de context van de muziekschool worden aangeboden. Daarom werd beslist om voor de organisatie van dat programma een zelfstandige structuur op te richten. De aangevraagde subsidie moet mogelijk maken dat de werking van Ars Musica-Projects kan worden verdergezet, uitgebreid en verdiept. De activiteiten omvatten projecten zoals muzikale initiatie voor tieners, kunstprojecten voor kleuters, muziek- en kunstkampen, koorkampen en muziekstages, muzikale wandel- en fietstochten, kunstroutes, een Ars Musica Ensemble, evenals concerten, musicals, kunstprojecten i.s.m. scholen, koren of andere verenigingen, musicalateliers... De commissie heeft respect voor die ambitieuze missie maar stelt ernstige vragen bij het uiteindelijke doel ervan. Bij vele activiteiten is niet duidelijk hoe zij toeleiden tot de kunsten; het dossier gaat daar ook niet nader op in. Ook de reden waarom naast muziek nu andere kunsten bij de werking worden betrokken, is onduidelijk. Het gaat hier niet over een multidisciplinaire aanpak in de ware zin van het woord maar eerder om nevenschikking. Dat dreigt de werking te verzwakken in plaats van te versterken; het draagt ook niet bij tot verdieping van de programmering. Het educatieve concept is in het dossier evenmin echt uitgewerkt. Er zijn geen inhoudelijke doelstellingen die gekoppeld worden aan een methodiek die verder kan worden uitgewerkt; het vernieuwende karakter van de gehanteerde methoden ontbreekt eveneens. Voor de commissie is het ook onduidelijk waarom Ars Musica-Projects -zonder ooit te hebben gesolliciteerd voor een projectsubsidie- meteen structurele subsidie voor vier jaar aanvraagt bij de Vlaamse overheid. Nieuwe spelers in het professionele kunstenlandschap maken meestal een groeitraject door waarin zij kunnen bewijzen dat zij een bijzondere positie kunnen innemen in het kunstenlandschap. Dat is hier niet het geval. Er is evenmin sprake van een langetermijnvisie; die blijft beperkt tot het bestendigen van een bestaande werking, maar met meer middelen. Uit het dossier kan niet worden opgemaakt in hoever de organisatie samenwerkt met kunstenaars en/of kunstenorganisaties. Er is bijvoorbeeld sprake van samenwerking met het Lemmensinstituut maar noch de concrete invulling noch de meerwaarde ervan zijn duidelijk. De activiteiten worden weinig of niet geografisch gespreid; in wezen is de werking lokaal. Bijgevolg is ook de publieksgerichtheid beperkt tot enkele gemeenten en daarbinnen vooral tot de leden en hun families. Hoewel de werking van Ars Musica Projects zeker waarde heeft voor de lokale bevolking komt ze niet in aanmerking voor structurele subsidie. De werking is te lokaal en daarenboven geen kunsteducatie in de zin van het decreet. Pagina 16 van 88

17 2 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie niet te subsidiëren. 3 Gemotiveerde behandeling repliek De organisatie maakte geen gebruik van de mogelijkheid om een repliek in te dienen. De commissie handhaaft dan ook haar advies. 4 Definitief artistiek advies Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie niet te subsidiëren. Pagina 17 van 88

18 Kunstendecreet Meerjarig Zakelijk advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-002 Ars Musica-Projects vzw ,00 euro 1 Beknopte historiek organisatie De vzw Ars Musica-Projects werd opgericht in mei De activiteiten die de vzw verzorgt, bestaan al een hele tijd als nevenactiviteit van de privémuziekschool Ars Musica. Die muziekschool heeft in het verleden subsidie gekregen onder het decreet Jeugdwerk, maar werkt al geruime tijd zonder subsidie. 2 Korte evaluatie voorbije werking indien gesubsidieerd Niet van toepassing. De organisatie heeft nog geen subsidie gekregen onder het Kunstendecreet. 3 Beoordeling volgens zakelijke criteria 3.1 Samenwerking De organisatie is de natuurlijke partner van muziekschool Ars Musica. Daar wordt vanzelfsprekend mee samengewerkt. Andere partners worden gerangschikt onder de noemers: kunstenorganisaties, bands/kunstenaars, structurele partners (steden en gemeenten), partners uit het lager en hoger onderwijs, componisten/arrangeurs. Wat opvalt aan die opsomming is de lokale verankering van de organisatie: er wordt samengewerkt met vele organisaties uit de omgeving. De lijst bevat echter geen enkele organisatie of kunstenaar die subsidie krijgt onder het Kunstendecreet. In het professionele kunstenlandschap heeft Ars Musica-projects met andere woorden (nog) geen partners. 3.2 Geografische spreiding De organisatie werkt vanuit diverse locaties (Zelzate, Wondelgem, Assenede en Oosteekloo). Die spreiding is onvoldoende om in aanmerking genomen te worden voor structurele subsidiëring onder het Kunstendecreet. 3.3 Sporen inhoudelijk en financieel beleidsplan De zelfstandige organisatie Ars Musica-Projects is nog jong en krijgt tot nu toe geen subsidie. Zij wil subsidie aanvragen bij de provincie Oost-Vlaanderen en vraagt een erkenning aan bij de stad Gent. Voor het agentschap is het onduidelijk waarom Ars Musica-Projects -zonder ooit te hebben gesolliciteerd voor een projectsubsidie- meteen structurele subsidie voor vier jaar aanvraagt bij de Vlaamse overheid. Nieuwe spelers in het professionele kunstenlandschap maken meestal een groeitraject door waarin zij kunnen bewijzen dat zij een bijzondere positie kunnen innemen in het kunstenlandschap. Dat is hier niet het geval. Ars Musica-Projects toont in het dossier ook niet voldoende aan dat ze de ambitie Pagina 18 van 88

19 kan realiseren om volledig te professionaliseren en een langetermijnwerking te ontwikkelen als kunsteducatieve organisatie onder het Kunstendecreet. Dat blijkt onder meer uit de begroting. Een groot gedeelte van de kosten gaat naar lonen en vergoedingen, in het bijzonder naar de lonen van de zakelijk leider en de artistiek medewerker. Van die lonen wordt nochtans niet eens gespecificeerd volgens welk paritair comité zij zijn ingeschaald. Anderzijds voorziet de vereniging voor de prestaties van de artistieke/educatieve medewerkers (de corebusiness van Ars Musica-Projects!) slechts een klein bedrag aan kleinevergoedingsregelingen terwijl dergelijke regelingen niet eens mogen worden toegepast voor activiteiten waarbij het pedagogische of educatieve primeert boven het artistieke. Een dergelijke begroting getuigt niet van de professionaliteit die van een structureel gesubsidieerde kunstenorganisatie mag worden verwacht. 3.4 Concretisering interculturaliteit op vlak van personeelsbeleid en bestuur Het dossier geeft over deze aspecten geen informatie. Het agentschap heeft bijgevolg geen specifieke appreciatie ter zake. 4 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie niet te subsidiëren. 5 Gemotiveerde behandeling repliek Ars Musica-Projects maakte geen gebruik van de mogelijkheid om een repliek in te dienen. Het agentschap handhaaft dan ook zijn advies. 6 Definitief zakelijk advies Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie niet te subsidiëren. Pagina 19 van 88

20 Kunstendecreet Meerjarig Artistiek advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-003 BAS vzw ,41 euro 1 Beoordeling volgens artistieke criteria Belgisch Afrikaans Slagwerk (BAS) werd opgericht in BAS werkte tot in 2006 met beperkte werkingsmiddelen van de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen. Vanaf 2007 is de organisatie meerjarig gesubsidieerd als kunsteducatieve organisatie onder het Kunstendecreet. De organisatie heeft als doel het uitdragen en onderzoeken van de Afrikaanse en door Afrika geïnspireerde muziek en cultuur via actieve muziekbeoefening op djembe, dundun, krin, balafoon, andere slagwerkinstrumenten en zang. BAS verzorgt ook workshops, lezingen en cursussen op locatie. Jaarlijks organiseert BAS ook een avondvullende voorstelling door cursisten en docenten, die telkens een ontmoeting is tussen verschillende culturen. De commissie stelt een stagnatie van de activiteiten vast. De organisatie is niet wezenlijk geëvolueerd; de in het dossier aangehaalde vernieuwingen zijn niet van aard om de plaats in het kunsteducatieve veld te bestendigen. Met name op het vlak van de samenwerking met organisaties uit het kunsteducatieve en kunstenveld scoort BAS onvoldoende. De samenwerkingen zijn louter pragmatisch, waardoor BAS er haar eigen tekortkomingen niet mee kan compenseren. De kunsteducatieve activiteit van BAS blijft grotendeels beperkt tot cursussen en workshops. Dat volstaat niet om als kunsteducatieve organisatie erkend te blijven. Het gaat er ook om de artistieke meerwaarde te zien en discipline-overschrijdend te werken. De werking zou de cursisten de stap moeten doen zetten naar meer. De commissie kan dat niet vaststellen. De commissie mist derhalve de toeleiding tot de kunsten in het werk van BAS. Wat betreft het spreidingscriterium verwijst de commissie naar het zakelijk advies. 2 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie niet te subsidiëren. 3 Gemotiveerde behandeling repliek Aangezien BAS een geïntegreerde tekst heeft gemaakt als reactie op het zakelijke en het artistieke advies reageren het agentschap en de commissie gezamenlijk. Het agentschap en de commissie stellen vast dat BAS samenwerkt met vele partners, maar blijft van oordeel dat de organisatie te weinig aansluiting heeft bij het professionele kunstenveld. Van een structureel gesubsidieerde kunsteducatieve organisatie wordt verwacht dat zij actief deel uitmaakt van het professionele kunstenveld waartoe ook de organisaties kunsteducatie behoren. Het agentschap en de commissie blijven van mening dat dit bij BAS niet in voldoende mate het geval is. Pagina 20 van 88

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud Kunstendecreet Handleiding Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies: Projecten binnen de sector kunsten Kunsteducatieve of sociaal-artistieke

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Podiumkunsten (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nederlandse taalrol)

Podiumkunsten (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nederlandse taalrol) Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf 3040002 Podiumkunsten (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nederlandse taalrol) Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009 (95.487)...

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

Maandag 12 december Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Viering 20 jaar oko - Concertgebouw Brugge

Maandag 12 december Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Viering 20 jaar oko - Concertgebouw Brugge Maandag 12 december 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering 20 jaar oko - Concertgebouw Brugge Dames en heren, Vandaag vieren we het 20-jarige bestaan

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Kunstendecreet Meerjarig 2013-2014 Artistiek advies

Kunstendecreet Meerjarig 2013-2014 Artistiek advies Kunstendecreet Meerjarig 2013-2014 Artistiek advies Volgnummer: KD2013-2014-WS-MU-FE-001 Organisatie: Swing 2000 Gevraagd bedrag: 20.000,00 euro 1 Beoordeling volgens artistieke criteria 1.1 Beknopte historiek

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

VR DOC.0728/1

VR DOC.0728/1 VR 2016 2906 DOC.0728/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de ondersteunende

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen Artikel 1 - Definitie Binnen de perken van de daartoe op de begroting

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Al jaren ijvert NICC voor meer rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars. Het verheugde ons dan ook dat minister van Cultuur Bert Anciaux

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat)

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat) Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2013 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Het overzicht met veelgestelde vragen zal regelmatig worden aangevuld

Nadere informatie

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING

Verordening nr. 03/01 24 april Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING Verordening nr. 03/01 24 april 2003 Verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten I. MEMORIE VAN TOELICHTING De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voert een breed en inclusief kunstenbeleid.

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

Logo (leeuw) Vlaamse Regering

Logo (leeuw) Vlaamse Regering Logo (leeuw) Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Reserveregeling Kunstendecreet

Reserveregeling Kunstendecreet Reserveregeling Kunstendecreet A. Uw organisatie wordt niet verder gesubsidieerd 1. Privaatrechtelijk of publiekrechtelijke persoon Wat wordt verstaan onder reserve? Een reserve wordt in de balans van

Nadere informatie

PERSBERICHT. Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof. Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten

PERSBERICHT. Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof. Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten Neerpelt, 26 februari 2013 PERSBERICHT Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten Van woensdag 27 februari tot en met zondag

Nadere informatie

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst Handleiding projectbeurzen Beeldende kunst Wat is een projectbeurs? Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars die een specifiek project willen realiseren. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM

ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM 1 ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM STIMULANSPREMIE 2017 Veruit de meeste filmvertoningen in Vlaanderen vinden plaats in een multiplex waar het accent ligt op films met een commercieel potentieel.

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Beoordelingscommissie Muziek

Beoordelingscommissie Muziek Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be Beoordelingscommissie Muziek Wettelijke Basis Kunstendecreet Periode 2013-2014 en

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015 Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan 2017-2020 30 november 2015 Inleiding Tot 1 februari 2016 12.00 uur kunnen subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 worden ingediend

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet Vernieuwingen sinds aanpassing Kunstendecreet medio 2008 : - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

Kunstendecreet Meerjarig 2013-2014 Artistiek advies

Kunstendecreet Meerjarig 2013-2014 Artistiek advies Kunstendecreet Meerjarig 2013-2014 Artistiek advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD2013-2014-WS-MU-CO-001 Kursaal Oostende 450.000,00 euro 1 Beoordeling volgens artistieke criteria 1.1 Beknopte

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

"## '#( * $ #" $$$ #" $$ $ %) $ $$ '$ '$" # ' "# & #"#%

## '#( * $ # $$$ # $$ $ %) $ $$ '$ '$ # ' # & ##% !"# #" $$ $%$ $ "" "## '#( $'"$ % ) $' "# $ ' %$$ '"# ## % * $ #" $$$ # " #' % +#" "," "$$ $ %) $ $$ '$ ""$% '$" # ' #"'% #$"" $ % '" ' #"#' -$ "" " $##" $$$$ "# $# "# #"#% 2 !!!"#$ %#!.. $ " $$" $ " $

Nadere informatie

Kunstendecreet Meerjarig 2013-2014 Artistiek advies

Kunstendecreet Meerjarig 2013-2014 Artistiek advies Kunstendecreet Meerjarig 2013-2014 Artistiek advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD2013-2014-WS-AK-FE-03 vzw Marcel 75.000,00 euro 1 Beoordeling volgens artistieke criteria Vzw Marcel is een

Nadere informatie

VERSLAG PRAKTIJKSESSIE KUNSTENDECREET: BEELDENDE KUNST / DESIGN / ARCHITECTUUR / AUDIOVISUELE KUNSTEN

VERSLAG PRAKTIJKSESSIE KUNSTENDECREET: BEELDENDE KUNST / DESIGN / ARCHITECTUUR / AUDIOVISUELE KUNSTEN VERSLAG PRAKTIJKSESSIE KUNSTENDECREET: BEELDENDE KUNST / DESIGN / ARCHITECTUUR / AUDIOVISUELE KUNSTEN Pannelleden Sarah Indeherberge (Flacc, lid commissie beeldende kunsten) Robert Michel (Ag. K& E, secretaris

Nadere informatie

Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf

Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf Reserveregeling Kunstendecreet voor meerjarige werkingssubsidies vanaf 2017-2021 A. Uw organisatie wordt niet verder gesubsidieerd 1. Privaatrechtelijk of publiekrechtelijke persoon Wat wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Per 1 januari 2017 ging ook de nieuwe subsidieperiode van kracht.

Per 1 januari 2017 ging ook de nieuwe subsidieperiode van kracht. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 231 van MARIUS MEREMANS datum: 26 april 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Meerjarige werkingssubsidies Kunstendecreet - Reserveopbouw Kunstenorganisaties

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Het overzicht met veelgestelde vragen zal regelmatig worden aangevuld

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

STEL U KANDIDAAT ALS COMMISSIELID OF EXPERT CULTUREEL ERFGOED

STEL U KANDIDAAT ALS COMMISSIELID OF EXPERT CULTUREEL ERFGOED STEL U KANDIDAAT ALS COMMISSIELID OF EXPERT CULTUREEL ERFGOED De afdeling Cultureel Erfgoed zoekt kandidaten voor de adviescommissie Cultureel Erfgoed en voor de pool van experten binnen het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet

Nadere informatie

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES Provinciale subsidiereglementen SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies werkingssubsidies Met dit reglement

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet SUBSIDIERING IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET I. Kunstenorganisaties geheel van de projecten II. Organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke geheel van de projecten III.

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK SUBSIDIERING VAN VERENIGINGEN VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 17 oktober 1996 en nadien gewijzigd in vergadering van 23 maart 1998,

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET EENMALIGE CULTUREEL-ERFGOEDPUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende bladzijden > Inhoudstafel

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid Arenbergstraat

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking Het uitvoeringsbesluit regelt de projectsubsidies voor ontwikkelingseducatie en brengt enkele wijzigingen aan in het besluit over de financiering

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 Artikel 1: Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode verleent

Nadere informatie

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Noord-Zuid Zuid-samenwerking Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst, Oostmeers

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie