Kunstendecreet Meerjarig Artistiek advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kunstendecreet Meerjarig 2013-2014 Artistiek advies"

Transcriptie

1 Kunstendecreet Meerjarig Artistiek advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-001 Carte Blanche vzw ,00 euro 1 Beoordeling volgens artistieke criteria Carte Blanche omschrijft zichzelf als een interculturele kunsteducatieve organisatie die jongeren en volwassenen voornamelijk Afrikaanse en Braziliaanse kunsten in al hun uitingsvormen leert waarderen. De organisatie zegt op die manier ook openheid na te streven voor deze kunstuitingen in de Vlaamse samenleving. Vanuit een maatschappelijk engagement legt Carte Blanche zich met andere woorden toe op het geven van cursussen, workshops en buitenlandse stages Afrikaanse en Braziliaanse kunsten. In haar dossier geeft de organisatie een uitgebreid overzicht van alle lessen en projecten die zij in dat verband aanbiedt. Uit dat overzicht blijkt dat het overgrote deel van de docenten die voor Carte Blanche werken uit Afrika, Brazilië en Cuba komen. Omdat Carte Blanche haar jaarwerking minstens wil behouden en graag wil uitbreiden en omdat haar belangrijkste subsidiënt, de stad Antwerpen, haar een andere opdracht geeft, vraagt de organisatie nu voor haar reguliere werking een structurele subsidie voor twee jaar in het kader van het kunstendecreet. De commissie heeft echter bedenkingen bij die vraag omdat de reguliere werking van Carte Blanche eerder aanleunt bij cultuureducatie dan bij kunsteducatie. De toeleiding tot de kunsten, per definitie een voorwaarde voor subsidie onder het Kunstendecreet, vindt ze in het dossier niet terug. Bij de beschrijving van haar concept en methodiek schuift de organisatie bovendien het sociaal gebeuren als primordiaal naar voor, wat niet strookt met de definitie van kunsteducatie onder het Kunstendecreet. Bij Carte Blanche gaat kunsteducatie volgens de commissie m.a.w. eerder over een verhoging en verdieping van de eigen culturele competenties dan over een toeleiding tot de kunsten. Carte Blanche heeft een structurele samenwerking met het stedelijk ontmoetingscentrum het Oude Badhuis waardoor ze een goed onderkomen heeft in Antwerpen-Noord. De buurtwerking die de organisatie er op het getouw zet, verdient waardering maar in het kader van de sociaal-artistieke werking die ze uitvoert in opdracht van de stad Antwerpen en niet in het kader van het Kunstendecreet. De activiteiten die Carte Blanche graag zou realiseren met financiële steun van de Vlaamse overheid vinden voornamelijk in Antwerpen plaats. Van een geografische spreiding is dus hoegenaamd geen sprake. Bij de opsomming van de partners en de samenwerkingen vinden we enkel namen van plaatsen waar workshops worden gegeven. Hoe de organisatie een nieuw publiek aanboort, wordt onvoldoende uitgelegd. Het promotiemateriaal dat zij tot nu toe maakt, is zeer traditioneel en richt zich voornamelijk op het publiek dat de organisatie al kent. Pagina 1 van 88

2 2 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie niet te subsidiëren. Een individueel advies is geen garantie op subsidie. De Vlaamse Regering kent de subsidies toe binnen het totale beschikbare budget. De toekenning gebeurt na rangschikking van uw organisatie in het ontwerp van beslissing dat Kunsten en Erfgoed na de definitieve adviezen van de commissies aan de Vlaamse Regering zal voorleggen. Het is mogelijk dat ten gevolge van bepaalde elementen in de advisering uw organisatie wordt gerangschikt op een plaats in de rangschikking die zich buiten het beschikbare budget bevindt. 3 Gemotiveerde behandeling repliek De organisatie maakte geen gebruik van de mogelijkheid om een repliek in te dienen. De commissie handhaaft dan ook haar advies. 4 Definitief artistiek advies Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie niet te subsidiëren. Pagina 2 van 88

3 Kunstendecreet Meerjarig Zakelijk advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-001 Carte Blanche vzw ,00 euro 1 Beknopte historiek organisatie Carte Blanche is een Antwerpse interculturele kunsteducatieve organisatie die in 1993 werd opgericht door Hilde Broos en Fanny Heuten vanuit een passie en interesse voor andere culturen en de behoefte om te dansen en te musiceren. De organisatie wil in de Vlaamse samenleving een lans breken voor Afrikaanse en Braziliaanse kunsten door jongeren en volwassenen die kunsten te leren waarderen d.m.v. cursusreeksen, workshops, buitenlandse stages en sociaal-artistieke producties. Carte Blanche werkt tot nu toe met middelen van de provincie en de stad Antwerpen. 2 Korte evaluatie voorbije werking indien gesubsidieerd Niet van toepassing. De organisatie heeft nog geen subsidie gekregen onder het Kunstendecreet. 3 Beoordeling volgens zakelijke criteria 3.1 Samenwerking Voor Carte Blanche werkt een twintigtal binnen- en buitenlandse freelance lesgevers. Zij doceren Afrikaanse, Braziliaanse of Arabische percussie, Hip Hop, Flamenco, Afrikaanse of Afro Braziliaanse dans, Samba, hedendaagse dans, Capoeira, zang natuurstem of zang polyfonie,... Voor die lessen, die anderhalf à twee uren duren, betaalt de organisatie gemiddeld 100 euro. De organisaties waar Carte Blanche mee samenwerkt voor de realisatie van gezamenlijke stages en infomomenten zijn de Brusselse vzw s Percutattoo en Manding Foli. Via de Ecole de Sable Toubab Dialaw in Senegal worden de actuele evoluties in de Afrikaanse dans bijgehouden. De workshops die Carte Blanche verzorgt voor het maatschappelijke middenveld, bedrijven en scholen geven naar eigen zeggen- de docenten de kans om meer ervaring op te doen en verbreden haar draagvlak. Een structureel samenwerkingsverband heeft Carte Blanche met Ontmoetingscentrum het Oude Badhuis. Sinds 2002 vult ze -op vraag van het huis en de stad- het vormingsaanbod van de locatie in. In ruil voor werkruimtes, kantoren, techniek en ondersteuning voor de wijkwerking zet de vereniging een werking naar buurtscholen op, organiseert ze de plaatselijke Murga en nodigt ze buurtbewoners uit op toonmomenten en evenementen. Het dossier beschrijft bondig wat Carte Blanche doet: uit interesse voor de Afrikaanse en Braziliaanse cultuur verzorgt de organisatie zang- en danscursussen. Om die cursussen goed te kunnen geven, heeft ze contact met andere vzw s die zich in die materie verdiepen. Omwille van haar specifieke kennis vragen organisaties uit het gesubsidieerde kunsten- en cultuurlandschap Carte Blanche voor workshops en initiaties. Van samenwerkingen is er hier niet echt sprake. Met het Oude Badhuis heeft de organisatie Pagina 3 van 88

4 wel een samenwerkingsverband. Die samenwerking vraagt echter een grote inzet. Vandaar dat Carte Blanche voor haar reguliere werking -het geven van cursussen in Antwerpen- subsidie aanvraagt aan de Vlaamse overheid. Het is nochtans niet in de zin van het decreet dat een in principe niet subsidieerbare activiteit het geven van lokale cursussen- zou gesubsidieerd worden om een eveneens zuiver lokale samenwerking mogelijk te maken. 3.2 Geografische spreiding Met uitzondering van haar buitenlandse zomerstages, is de vereniging bijna uitsluitend actief in het Oude Badhuis. Haar cursisten komen voor 80% uit de provincie Antwerpen. De overige 20% komt vooral uit het Waasland, maar ook uit Nederlands Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel. Algemeen kan worden gesteld dat de activiteiten van Carte Blanche niet voldoende worden gespreid om te kunnen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 3.3 Sporen inhoudelijk en financieel beleidsplan Carte Blanche vraagt voor 2013 en 2014 aan de Vlaamse overheid een structurele subsidie van euro. Die middelen wil de organisatie voornamelijk gebruiken om vaste medewerkers te kunnen engageren: een zakelijk leider, een artistiek leider en een zakelijk assistent. Kosten De organisatie voorziet ,00 euro voor personeel in vaste loondienst: een zakelijk leider (1 VTE) en een artistiek leider (0,7 VTE) die allebei worden ingeschaald in niveau A van PC 304 met een anciënniteit van 22 jaar. Voor de zakelijk medewerker -die nog moet worden aangeworven- wordt 15 jaar anciënniteit voorzien en een inschaling in niveau B van PC 304. Voor haar lesgevers voorziet Carte Blanche een budget van euro. Met dat bedrag kan de organisatie een 20-tal docenten betalen voor de 952 lessen die er in 2013 op het programma staan. De algemene werkingskosten van Carte Blanche worden begroot op euro. Daarin is inbegrepen het huurgeld dat moet worden betaald voor lessen op verplaatsing, over de communicatie-, promotie- en representatiekosten tot de honoraria voor de boekhouder en de revisor. Alle posten worden verklaard. Niet opgenomen in de algemene werkingskosten zijn de afschrijvingen. Die worden voorzien op 600 euro per jaar. Opbrengsten Carte Blanche heeft veel eigen inkomsten uit abonnementen/cursusreeksen en uit losse ticketverkoop/workshops: euro euro = euro. Voorts zijn er nog de inkomsten uit de buitenlandse stages, evenementen en sponsoring: euro. Dat brengt het totaal eigen inkomsten op euro of 59,5% van de totale inkomsten. Wat de andere subsidiekanalen betreft, rekent Carte Blanche op een toelage van de provincie Antwerpen en van de stad Antwerpen voor een totaal van euro, d.i. 8% van de totale inkomsten. Pagina 4 van 88

5 Het subsidiebedrag dat Carte Blanche aan de Vlaamse overheid vraagt, komt overeen met 32,5% van de totale inkomsten. Het agentschap is van oordeel dat de aard van de activiteiten, het ontbreken van spreiding en van reële samenwerking met het kunstenveld niet van aard zijn om een subsidiëring door de Vlaamse overheid mogelijk te maken. Dergelijke activiteiten zouden typisch door lokale overheden moeten worden ondersteund. 3.4 Concretisering interculturaliteit op vlak van personeelsbeleid en bestuur Een organisatie die cursussen en workshops zang en dans aanbiedt met de Afrikaanse en Braziliaanse cultuur als bron van inspiratie is een interculturele organisatie. Die interculturaliteit is vanzelfsprekend ook zichtbaar in de docentenploeg van Carte Blanche vzw die uit Afrikanen, Brazilianen en Vlamingen bestaat. 4 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie niet te subsidiëren. Een individueel advies is geen garantie op subsidie. De Vlaamse Regering kent de subsidies toe binnen het totale beschikbare budget. De toekenning gebeurt na rangschikking van uw organisatie in het ontwerp van beslissing dat Kunsten en Erfgoed na de definitieve adviezen van de commissies aan de Vlaamse Regering zal voorleggen. Het is mogelijk dat ten gevolge van bepaalde elementen in de advisering uw organisatie wordt gerangschikt op een plaats in de rangschikking die zich buiten het beschikbare budget bevindt. 5 Gemotiveerde behandeling repliek Carte Blanche maakte geen gebruik van de mogelijkheid om een repliek in te dienen. Het agentschap handhaaft dan ook zijn advies. 6 Definitief zakelijk advies Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie niet te subsidiëren. Pagina 5 van 88

6 Kunstendecreet Meerjarig Artistiek advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-002 Irma Firma vzw ,00 euro 1 Beoordeling volgens artistieke criteria Irma Firma profileert zich in haar mission statement als een kunsteducatieve organisatie die workshops, lezingen en artistieke hoogstaande eindproducten maakt voor een breed en divers publiek vertrekkende vanuit filosofische en maatschappelijke relevante vraagstellingen, het onderzoek. De organisatie vraagt voor de eerste keer een subsidie aan onder de noemer kunsteducatie en dit voor een structurele ondersteuning van twee jaar. De nadruk ligt op drie pijlers: onderzoek, workshops/lezingen en een artistiek eindresultaat. De organisatie is opgezet rond Ann Van De Vyvere. Alle in het dossier beschreven activiteiten rond de drie pijlers worden door haar gerealiseerd. De commissie vraagt zich af waar het verschil ligt met de artistieke praktijk van andere hedendaagse kunstenaars. De commissie apprecieert de reflectieve ingesteldheid van de organisatie en de samenstelling van een onderzoeksgroep maar het streven naar niet-academisch onderzoek met academische én maatschappelijke waarde is niet onderbouwd. De werkmethode is niet specifiek omschreven, waardoor de commissie geen zicht krijgt op de meerwaarde van deze aanvraag binnen het kunsteducatieve veld. Het kunsteducatieve concept en de kunsteducatieve werking worden niet voldoende omschreven of geduid binnen de artistieke werking, en voldoen, zoals ze in het dossier worden beschreven, niet aan het concept van kunsteducatie dat gehanteerd wordt in de visietekst kunsteducatie, die bepaalt dat de organisaties zich in hoofdzaak moeten bezighouden met educatie. Het dossier leest veeleer als de ondersteuning van de artistieke praktijk van de kunstenaar Ann Van De Vyvere. De commissie apprecieert deze artistieke praktijk maar stelt vast dat die praktijk niet van kunsteducatieve aard is, zoals gedefinieerd in het Kunstendecreet en geëxpliciteerd in de visietekst. 2 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie niet te subsidiëren. Een individueel advies is geen garantie op subsidie. De Vlaamse Regering kent de subsidies toe binnen het totale beschikbare budget. De toekenning gebeurt na rangschikking van uw organisatie in het ontwerp van beslissing dat Kunsten en Erfgoed na de definitieve adviezen van de commissies aan de Vlaamse Regering zal voorleggen. Het is mogelijk dat ten gevolge van bepaalde elementen in de advisering uw organisatie wordt gerangschikt op een plaats in de rangschikking die zich buiten het beschikbare budget bevindt. 3 Gemotiveerde behandeling repliek De reactie op het preadvies van de commissie over de aanvraag voor structurele subsidie van Irma Firma draait vooral rond drie punten: (1) Irma Firma zegt geen eenmansorganisatie te zijn, (2) Ann Van de Vyvere zegt dat Irma Firma een kunsteducatieve organisatie is (3) Irma Firma zegt haar educatieve werking te kunnen Pagina 6 van 88

7 verduidelijken. Zij geeft daarover echter geen informatie aan de commissie die haar op andere gedachten brengt. Zij zegt dat de organisatie verslagen van workshops en werkprocessen kan bezorgen om de werkmethode te verduidelijken. Die verduidelijking had echter al in het dossier moeten gebeuren. Ook het argument dat ze een eenmansorganisatie is omdat er geen structurele middelen zijn om de organisatie uit te breiden of om andere kunstenaars aan te werven voor de artistieke projecten, het onderzoek en de workshops en dat Ann Van de Vyvere in de eerste plaats een bemiddelaar, een mediator tussen publiek en kunst is en zeker geen kunstenaar die ondersteuning zoekt voor haar persoonlijke artistieke werk, kan de commissie niet overtuigen. De commissie is van mening dat een structureel gesubsidieerde kunsteducatieve organisatie de volle inzet van een kunsteducatieve specialist vereist. De commissie is er ook na de reactie niet van overtuigd dat dat in volle omvang het geval zal zijn. Het argument dat Irma Firma gelooft dat het creëren van het artistiek product deel uitmaakt van het kunsteducatieve proces is op zichzelf wel waardevol; de commissie is echter van mening dat de argumentatie niet duidelijk aantoont wat dat kunsteducatieve proces voor het overige nog inhoudt. Het slot van haar betoog dat de toetreding van de organisatie tot de kunsteducatie binnen het Kunstendecreet een vernieuwing kan zijn voor de sector vindt de commissie eveneens lovenswaardig maar er worden geen concrete argumenten aangebracht hoe dat zal gebeuren. Ze blijft dan ook bij haar advies. 4 Definitief artistiek advies Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie niet te subsidiëren. Pagina 7 van 88

8 Kunstendecreet Meerjarig Zakelijk advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-002 Irma Firma vzw ,00 euro 1 Beknopte historiek organisatie Irma Firma is een artistieke eenmansorganisatie die werkt vanuit Brussel. Ann Van de Vyvere (meester in de Beeldende Kunsten, Sint-Lukas Brussel) richtte de vzw op in Sindsdien is zij als artistiek coördinator, regisseur en kunstenaar actief in de culturele en artistieke sector. 2 Korte evaluatie voorbije werking indien gesubsidieerd Irma Firma heeft sinds haar ontstaan in 2004 al drie keer financiële steun gekregen onder het Kunstendecreet: 2 keer projectsubsidie theater voor The Walk, Club Illusie en een ontwikkelingsgerichte beurs. 3 Beoordeling volgens zakelijke criteria 3.1 Samenwerking Irma Firma heeft tot nu toe met verschillende soorten organisaties samengewerkt: scholen, theaters, cultuurcentra, productiehuizen, musea, sociale instellingen, festivals, etc. Die samenwerkingen waren mogelijk omdat Irma Firma voor haar projecten kon werken onder de vleugels van grotere gestructureerde huizen zoals Globe Aroma, Off World en het Kaaitheater. Omdat deze partners een groot deel van de administratie op zich namen, kon Irma Firma haar projecten inhoudelijk uitwerken. In wil Irma Firma -in de mate van het mogelijke- samenwerken met het productiehuis voor documentaire- en animatiefilm, Off World en met de KVS. Met Off World plant zij de productie van haar film Travelling People, Plants and Animals, een reisverslag over onze hedendaagse fauna en flora. In opdracht van de KVS werkt zij mee aan het stadsproject Toc Toc Knock. Voor dat project zal Irma Firma werken rond het thema wonen. Onder de noemer onderzoek gaat zij op verkenning bij het Kunstenfestivaldesarts, de Vlaamse Kring voor Esthetica en de VUB. Op die manier zoekt zij uit of er in de toekomst samenwerkingen mogelijk zijn. Over de draagwijdte van de genoemde samenwerkingen blijft Irma Firma erg vaag. Bovendien is het onduidelijk in hoeverre de opgesomde projecten kunsteducatie zijn. Het agentschap kan uit dit dossier dus niet afleiden waarom Irma Firma subsidie aanvraagt als kunsteducatieve organisatie. 3.2 Geografische spreiding Irma Firma is een eenmansorganisatie die ook haar eigen spreiding en verkoop verzorgt. Die spreiding is echter niet optimaal. Irma Firma geeft toe dat een grotere continuïteit van de werking en een grotere spreiding kan worden bewerkstelligd, maar dan moet er een zakelijk leider worden geëngageerd op halftime basis. Pagina 8 van 88

9 Voorts poneert Irma Firma nog dat haar werking steeds lokaal is ingebed en dat haar film Travelling People, Plants and Animals internationaal zou kunnen toeren omdat zij 1) voor de uitbouw van de mogelijke tournee een beroep kan doen op de expertise van het productiehuis Offworld, 2) voor de opnames samenwerkt met verschillende Europese organisaties. De projecten die Irma Firma in 2013 en 2014 plant, vinden allemaal plaats in Brussel en omgeving. Over de mogelijke spreiding van haar film zijn geen concrete afspraken gemaakt. Het agentschap kan bijgevolg alleen concluderen dat de activiteiten van de organisatie in de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet voldoende worden gespreid. 3.3 Sporen inhoudelijk en financieel beleidsplan Irma Firma vraagt voor de subsidieperiode een structurele subsidie aan van gemiddeld euro of 35% van de totale kosten/opbrengsten. Met die middelen wil Ann Van de Vyvere haar organisatie ondersteunen en verder uitbouwen. Uit het weinig overzichtelijke dossier kon het agentschap de volgende elementen afleiden: Kosten Ann Van de Vyvere zou graag meer ruimte en bijgevolg werkingsmiddelen krijgen om aan onderzoek te doen zodat zij in alle vrijheid telkens opnieuw keuzes kan maken. Als artistiek en zakelijk leider van Irma Firma zou Ann Van de Vyvere graag in loondienst van de organisatie werken (1 VTE) en meteen ook een zakelijk medewerker engageren (0,5 VTE). Daarnaast zal er voor de projecten en de workshops worden gewerkt met freelancers. Voor al wie deelneemt aan de onderzoekscel en wordt uitgenodigd voor de lezingen worden forfaitaire vergoedingen voorzien. Voor de boekhouder wordt een honorarium en voor het sociaal secretariaat worden de werkingskosten begroot. Een derde grote post in de uitgaven is een werkplek met alle bijbehorende lasten. Uit dit alles blijkt dat de artistiek en zakelijk leider vooral een inspirerende omgeving wil creëren om zelf aan interessante kunstprocessen te kunnen meewerken. Met name de aanwerving van een halftijds zakelijk medewerker voor een eenpersoonsbedrijf is overdreven. Opbrengsten Uit coproductie en samenwerking rekent Irma Firma op euro euro voor haar film Travelling People, Plants and Animals = euro van het VAF euro van Canvas euro van internationale presela en euro van Off World euro van de KVS = equivalent van 6 maanden loon A14 Dan zijn er nog de opbrengsten van de workshops die worden begroot op euro. 4 maal nieuwe workshops x euro = euro + 40 maal bestaande workshops x 400 euro = euro Indien al deze opbrengsten gerealiseerd zouden kunnen worden, zouden de eigen inkomsten uitkomen op een bedrag van euro of 55% van de totale inkomsten. Uit het dossier is moeilijk op te maken of deze inschatting realistisch is. 3.4 Concretisering interculturaliteit op vlak van personeelsbeleid en bestuur Het dossier geeft over deze aspecten geen precieze informatie. Het agentschap heeft dan ook geen specifieke appreciatie ter zake. Pagina 9 van 88

10 4 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie niet te subsidiëren. Een individueel advies is geen garantie op subsidie. De Vlaamse Regering kent de subsidies toe binnen het totale beschikbare budget. De toekenning gebeurt na rangschikking van uw organisatie in het ontwerp van beslissing dat Kunsten en Erfgoed na de definitieve adviezen van de commissies aan de Vlaamse Regering zal voorleggen. Het is mogelijk dat ten gevolge van bepaalde elementen in de advisering uw organisatie wordt gerangschikt op een plaats in de rangschikking die zich buiten het beschikbare budget bevindt. 5 Gemotiveerde behandeling repliek In haar reactie op het zakelijk advies probeert Irma Firma een aantal elementen aan te brengen die moeten aantonen dat het werk van de organisatie wel degelijk van kunsteducatieve aard is. Deze argumenten blijven echter erg vaag en voegen niets wezenlijks toe aan wat al in het dossier werd gezegd. Hetzelfde geldt voor de argumenten i.v.m. de partnerorganisaties, de verkoop en de spreiding. Ook hier wordt er niet verder geconcretiseerd. Het agentschap noteert dat de bijkomende halftijdse medewerker niet zakelijk maar polyvalent zou zijn. Omdat de reactie onvoldoende concrete argumenten biedt, blijft het agentschap bij zijn advies. 6 Definitief zakelijk advies Rekening houdend met alle elementen in het zakelijke advies adviseert het agentschap om de organisatie niet te subsidiëren. Pagina 10 van 88

11 Kunstendecreet Meerjarig Artistiek advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-001 MUSICA (impulscentrum voor muziek) vzw ,50 euro 1 Beoordeling volgens artistieke criteria MUSICA werd in 1978 opgericht. De organisatie verwierf in de beginjaren vooral bekendheid door haar kennis over oude muziek. Er werden toen ook educatieve activiteiten aangeboden: eerst alleen voor volwassenen, daarna ook voor kinderen. Na een opsplitsing van de vzw en een erkenning via verschillende decreten (Volwassenenwerk en Jeugdwerk) kwam MUSICA vanaf 1999 (opnieuw als één geheel) terecht onder het Muziekdecreet en later onder het Kunstendecreet. Ondertussen profileert de organisatie zich als een impulscentrum voor muziek, klank en stilte waar veel meer onderwerpen aan bod komen dan enkel historische muziek. De vzw MUSICA is gevestigd in Neerpelt in lokalen op het provinciaal domein Dommelhof. Het dossier dat de organisatie indiende voor het verkrijgen van een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking is helder geschreven en aangenaam om te lezen. Het dossier voor de vorige subsidieperiode was opgebouwd rond vier grote trajecten, die op een heldere wijze de diverse activiteiten van MUSICA afbakenden: baby s en peuters, kinderen en jongeren, klankkunst en kunst en muzikaal erfgoed. In het nieuwe dossier vertrekt MUSICA niet meer vanuit afgebakende trajecten, maar worden formats gedefinieerd waaronder projecten thuishoren. Binnen elke format gaat alle aandacht naar het proces dat de deelnemers doormaken. Drie psychologische basisbehoeften schragen het proces: expressie, autonomie en verbondenheid. Dit theoretische model wordt spijtig genoeg niet met voorbeelden geïllustreerd, zodat de commissie wat op haar honger blijft zitten. Opvallend is de aandacht die er wordt besteed aan de omschrijving van de eigen productieve werking. In vergelijking daarmee worden de andere rubrieken erg summier behandeld. Het educatieve concept komt uit het genoemde theoretische model niet duidelijk tot uiting. De organisatie wil geen methodieken opgeven. Ze zegt dat ze procesmatig werkt maar ontwikkelt die bewering niet. Hetzelfde geldt voor het concept informeel leren. In het dossier wordt dat niet praktisch geduid in functie van de concrete werking van de organisatie. Daardoor blijft het te vaag. Ook blijft onduidelijk hoe kunstenaars als katalysator fungeren voor informeel leren. Daarenboven worden nergens concrete kunstenaars benoemd, terwijl gerenommeerde artiesten vaak voorkomen in de tekst van het dossier. Wanneer dan onder de hoofding projecten alle concrete activiteiten worden toegelicht, worden deze nog maar nauwelijks verbonden met bovenvermeld theoretisch model. In de praktijk zijn de activiteiten van MUSICA zeer divers en niet allemaal van kunsteducatieve aard. De commissie is van oordeel dat, hoewel er altijd moet gekeken worden naar wat de hoofdbrok is van een organisatie, er ook kansen moeten worden gegeven aan activiteiten die de organisatie daarnaast nog ontwikkelt. Anderzijds vindt de commissie dat MUSICA duidelijker had kunnen verantwoorden in hoever kunsteducatie niet alleen theoretisch maar ook in de praktijk nog de core business is van de organisatie. MUSICA heeft duidelijk een langetermijnvisie. Bij het op handen zijnde afscheid van de stichtend directeur en de komst van een nieuwe directeur wordt omzichtig te werk Pagina 11 van 88

12 gegaan om ervoor te zorgen dat een zekere continuïteit gewaarborgd blijft. Anderzijds voelt de organisatie ook trends aan in de samenleving. Zo was ze een van de eersten die modellen ontwierp voor de professionalisering van de kinderopvang in kunstenorganisaties, maar ook bijvoorbeeld op het vlak van de klankecologie is ze erg bedrijvig. Methodisch is de organisatie vernieuwend door o.m. de grote nadruk op informeel leren. MUSICA vervult een voorbeeldfunctie binnen het educatieve veld. Ze durft projecten in gang te zetten met externe partners en die weer los te laten eenmaal ze op hun eigen benen kunnen staan. Wanneer MUSICA zoekt naar partners in de erfgoedsector of de podiumkunsten, kijkt ze over de muur heen en zoekt ze een uitweg naar andere disciplines. Dat is volgens de commissie lovenswaardig maar toch slechts een beperkte vorm van multidisciplinariteit. Andere decretale voorwaarden, zoals de samenwerking met kunstenaars, de geografische spreiding en de publieksgerichtheid worden probleemloos vervuld. Alleen over de concretisering van de interculturaliteit is niets in het dossier vermeld. 2 Conclusie Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie te subsidiëren, maar niet voor het gevraagde bedrag. 3 Gemotiveerde behandeling repliek De commissie dankt MUSICA om nogmaals de educatieve basisprincipes van de organisatie en haar werking uitgebreid uit te leggen. In die uitleg komen echter geen wezenlijke nieuwe elementen aan bod, het betreft eerder een verduidelijking, die nu wel wordt geïllustreerd met vele voorbeelden. De commissie dankt ook daarvoor. De reactie gaat ook uitvoerig in op de kritiek van de commissie dat MUSICA duidelijker had kunnen verantwoorden in hoever kunsteducatie niet alleen theoretisch maar ook in de praktijk nog de core business is van de organisatie. In dat verband stelt de organisatie dat ze voor haar activiteiten ALTIJD vertrekt vanuit kunsteducatie. De commissie acht dit echter niet voldoende. Het is niet omdat een activiteit een educatief uitgangspunt heeft dat ze ook een educatieve activiteit is. Omdat producties een groot gewicht krijgen in het dossier kan uit de reactie nog altijd niet met zekerheid worden afgeleid dat kunsteducatie de core business van de organisatie blijft. Met name voor de Dag Oude Muziek zou het raadzaam zijn snel naar een nieuwe partner te zoeken, zodat de kosten voor deze activiteit, die geen educatieve activiteit in deze zin is, kunnen gespreid worden. Gezien het voorgaande blijft de commissie bij haar advies. 4 Definitief artistiek advies Rekening houdend met alle elementen in het artistieke advies adviseert de Beoordelingscommissie Kunsteducatie om de organisatie te subsidiëren, maar niet voor het gevraagde bedrag. Pagina 12 van 88

13 Kunstendecreet Meerjarig Zakelijk advies Volgnummer: Organisatie: Gevraagd bedrag: KD WS-KE-OR-001 MUSICA (impulscentrum voor muziek) vzw ,5 euro 1 Beknopte historiek organisatie MUSICA werd in 1978 opgericht. Na een opsplitsing van de vzw en een erkenning via verschillende decreten (Volwassenenwerk en Jeugdwerk) kwam MUSICA vanaf 1999 (opnieuw als één geheel) terecht onder het Muziekdecreet en later onder het Kunstendecreet. Onder het Kunstendecreet werd aan MUSICA voor de periode een structurele subsidie toegekend waarbij jaarlijks euro werd ontvangen. Vervolgens diende MUSICA een aanvraag in tot het bekomen van een meerjarige werkingssubsidie voor de periode De aanvraag werd gehonoreerd en MUSICA ontving jaarlijks euro structurele subsidie. Ook in de periode werd aan de organisatie een algemene werkingssubsidie toegekend. In 2011 bedraagt die ,63 euro (met indexverhoging ,62 euro). 2 Korte evaluatie voorbije werking indien gesubsidieerd Tijdens de voorbije controles van de werking van de organisatie werden geen problemen vastgesteld. Enkele werkpunten geformuleerd bij vorige visitaties werden weggewerkt. MUSICA sloot het werkingsjaar 2010 af met een positief resultaat. 3 Beoordeling volgens zakelijke criteria 3.1 Samenwerking MUSICA heeft een uitgebreid netwerk van partners en samenwerkingen opgebouwd, zowel nationaal als internationaal. Het betreft niet alleen logische partners zoals lokale besturen of organisaties maar ook belangrijke spelers uit het Vlaamse kunstenlandschap (bijvoorbeeld Festival van Vlaanderen Gent, MAfestival Brugge, Concertgebouw Brugge, Amuz Antwerpen) en een aantal internationale partners, zoals Enfance et Musique Parijs (FR), National Center for Early Music (GB), Companhia de Musica Teatral (PT), Sociedade Artistica Musical dos Poussos (PT), Kabóca Puppet Theatre (HU). Met een aantal van deze partners werkt MUSICA al geruime tijd samen, met andere organisaties is het partnerschap nog pril. MUSICA zegt dat het voor nagenoeg alle projecten op zoek gaat naar één of meerdere samenwerkende partners omdat het de experimenten die het opzet en de kennis die het ontwikkelt zo breed mogelijk wil spreiden en implementeren. Dat is een uitstekende communicatievorm om de naambekendheid te vergroten, die misschien wel een gedeelte van de geplande specifieke communicatie-uitbreiding overbodig maakt. De komende beleidsperiode wil de organisatie bovendien extra inzetten op de uitbouw van haar internationale netwerk door een hechtere band te smeden met gelijksoortige organisaties in Europa. Hiertoe wordt een substantiële Europese subsidie aangevraagd. Het agentschap veronderstelt dat indien deze subsidie niet wordt verkregen, het Europese project vervalt. Pagina 13 van 88

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk Koetsweg 122 3010 Leuven Tel 016/25 16 21 Fax 016/25 89 94 info@wisper.be www.wisper.be Inhoud 1 Opzet,

Nadere informatie

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk SoCiuS Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk vzw Gallaitstraat 86 bus 4 1030 Brussel http://www.socius.be Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk 1. Vooraf Naar analogie

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K

T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K BAM, Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst I N H O U D

Nadere informatie

Projectwerking. en amateurkunsten

Projectwerking. en amateurkunsten Projectwerking en amateurkunsten Het voorbereiden en realiseren van een toneelopvoering, een concert of een tentoonstelling kan als een project beschouwd worden. De amateurkunstensector is dan ook vertrouwd

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door:

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door: HANDLEIDING Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging Publicatie: Juli 2013 Uitgevoerd door: Met steun van: Opdrachtgever: POM Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen Handleiding: Op zoek

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Probleemstelling Op 2 oktober 2002 is de Hoge Raad voor de Vrijwilligers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 5 WELZIJN, GEZONDHEID EN SAMENLEVING 131

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 5 WELZIJN, GEZONDHEID EN SAMENLEVING 131 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 5 WELZIJN, GEZONDHEID EN SAMENLEVING 131 1. PAARDENHOUDERIJ ALS ECONOMISCHE DRAGER OP HET PLATTELAND 132 2. TERUGBETALING VAN HIPPOTHERAPIE EN AANGEPAST PAARDRIJDEN 134 2.1. SAMENWERKINGSVERBAND

Nadere informatie

Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten

Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Naar een betere ruil van waarden tussen aanbieders en publiek Kim Joostens Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Naar een betere ruil van waarden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

1 Evaluatie visitatieproces door commissie 77 2 Het visitatieprotocol en de zelfevaluatie 78. Bijlagen

1 Evaluatie visitatieproces door commissie 77 2 Het visitatieprotocol en de zelfevaluatie 78. Bijlagen 2014 2014 Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 5 Deel A Algemene rapportage 10 1 Opdracht en werkwijze visitatiecommissie 9 1.1 Opdracht en doel 9 1.2 Werkwijze 9 1.3 Zelfevaluatie en visitatieprotocol 10

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

beleidsplan Vocvo 2013-2017

beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Technisch voorwoord 7 3 Missie 10 4 Voorstelling van Vocvo 12 5 Gegevensverzameling 14 6 SWOT-analyse 20 7 Doelstellingen

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Sardes Karin Hoogeveen Sandra Beekhoven Oberon Marleen Kieft Afke Donker Michiel van der Grinten

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

culturele basisinfrastructuur 2013 2016

culturele basisinfrastructuur 2013 2016 culturele basisinfrastructuur 2013 2016 Deel 1 Slagen in Cultuur culturele basisinfrastructuur 2013 2016 1 Inhoud Deel 1 Inleiding 5 1.1 Slagen in Cultuur 7 1.2 Adviesaanvraag en beoordelingskader 9 1.3

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie