Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. 1911."

Transcriptie

1

2 JAARBOEKJE.

3

4 Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. (Achtste Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ

5

6 EEN WOORD VOORAF. Bijdragen in voldoenden getale: daarvoor onzen dank! Daar verschillende er van echter weder zóó laat inkwamen dat het ook ditmaal onmogelijk werd, het Jaarboekje nog vdór Nieuwjaar het licht te doen zien, heeft de Redactie besloten, de Korte Kroniek niet met 5 November - Oprichtingsdag van,,oud.leiden - te sluiten, maar te vervolgen tot 31 December 1910, eene wuziging, welke zg van plan is ook in de volgende jaargangen te bestendigen. Onze medewerkers zullen - naar wu hopen - daarin geene uitnoodiging zien, hunne door onze Commissie zoo gewaardeerde bijdragen nòg later dan tot nog toe wel eens het geval was, in te zenden! Moge het boekske zun weg vinden, zooals zijne voorgangers dien gevonden hebben! De Commissie van Redactie: J. E. HEERES, Voorzitter. W. J. J. C. BIJLEVELD, Secretnris. D. HARTEVELT HCZN. L. KNAPPERT. J. C. OVERVOORDE.

7

8 Vereeniging,,Oud-Leiden. Verslag over het jaar Het Bestuur heeft het genoegen hierbij verslag te geven over de werkzaamheden in het afgeloopen jaar. Op 9 Maart 1910 trad de Heer F. D. K. BOSCH, Litt. cand., ab.actis der MaskeradeCommissie, in ons midden op, met een8 lezing over:,,de Blijde Incomste van Frederik Hendrik binnen Amsterdam, Eenige historische toelichtingen tot de a. s. Maskerade. Als excursie valt te vermelden het bezoek op 9 Mei 1910 gebracht aan het Museum Meermanno.Westreenianum en aan de Schilderuen Collectie van Jhr. Steengracht van Duivenvoorde te s Gravenhage. Met waardeering herdenkt ons Bestuur de vriendelijke voorlichting der Heeren BYVANCR in genoemd Museum. Op 9 Juni 1910 maakte een aantal onzer leden gebruik van de welwillende toestemming van den Heer Directeur der Sted. Fabrieken van Gas en Electriciteit alhier, om deze fabrieken te bezichtigen. Een woord

9 van openlijken dank zij hier nog gebracht aan den Heer N. W. VAN DOEUBIJRGH voor de gastvrue ontvangst ons gezelschap bereid. Ten gevolge van onze bemoeiingen bij het Gemeentebestuur werd ter plaatse, waar in de Breestraat voorheen,,de Blauwe Steen gelegen heeft, een ronde steen geplaatst. De herinnering aan de plek, waar in de middeleeuwen ontpoortering en gerechtstelling placht te geschieden, wordt zoodoende voor het nageslacht bewaard. In zake ons adres aan de N.-Z.-Hollandsche Tramweg- Maatschappu alhier, betreffende verplaatsing en daardoor behoud van de oude afstandspaien op den Runsburgschen weg, op 500 en 800 roeden van de stad, aangevende de grenzen, waarbinnen in vroeger eeuwen, geen nering of warmoezer~ mocht worden gedaan, kan worden medegedeeld, dat aan ons verzoek welwillend voldaan is. Ten slotte zij nog vermeld dat, door een onzer leden daarop gewezen, het Gemeentebestuur van Noordwijk- Binnen, zich bereid verklaarde om het opschrift onder de wijzerplaat van den toren, luidende,,daar is uur, noch tgd, hetwelk door den tand des tgds bgna geheel uitgewischt was, wederom in beetren staat te doen herstellen. Het Jaarboekje wordt den leden gratis uitgereikt. HET BESTUUR.

10 STATUTEN. Overgenomen uit,,bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscoura& van Donderdag 5 April 1906, no. 80. VEREENIGING : Oud-Leiden, te Leiden. 1. De vereeniging Oud-Leiden is gevestigd te Leiden en stelt zich ten doel de bevordering van de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Leiden en omstreken en het behoud der aldaar nog aanwezige bouwwerken en voorwerpen, belangruk voor de locale en kunstgeschiedenis. 2. ZU tracht dit doel te bereiken door: a. het houden van voordrachten en tentoonstellingen, het uitgeven van geschriften en het steunen van pogingen door anderen in den geest der vereeniging ondernomen; b. het steunen van de pogingen van de commissie voor het stedelijk museum tot het bijeenbrengen van voorwerpen, belangrijk voor de geschiedenis van Leiden en omstreken. c. het verzamelen van gegevens over in Leiden en omgeving nog aanwezige oude gebouwen en historische voorwerpen. 3. Lid der vereeniging is elk die zich hiertoe bu het bestuur opgeeft en de vastgestelde contributie betaalt. Lid-begunstiger is elk die eene contributie betaalt van minstens f 10 of een bedrag in eens van minstens f De contributie der gewone leden bedraagt minstens f 2,50 per jaar. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari

11 tot 31 December. Het bestuur kan correspondeerende leden benoemen buiten Leiden woonachtig. Deze betalen geene contributie, doch hebben gelijke rechten als de leden, behalve ten opzichte van de door de vereeniging uit te geven werken. 5. De leden hebben recht van toegang tot alle ledenvergaderingen en door de vereeniging te houden tentoonstellingen. ZU ontvangen de door of met steun van de vereeniging uit te geven werken gratis of tegen verminderd tarief. De correspondeerende leden genieten alleen van deze laatste bepaling indien eg de voor de gewone leden vastgestelde contributie betalen. 6. Het bestuur bestaat uit minstens 6 leden, op de binnen de 3 eerste maanden van het jaar te houden algemeene vergadering door de leden te benoemen. Zij nemen voor één jaar zitting, doch zun terstond herkiesbaar. In die jaarvergadering wordt verslag gedaan van het afgeloopen vereenigingsjaar en rekening en verantwoor. ding afgelegd. 7. Naast de door de algemeene vergadering te benoemen bestuursleden kunnen zitting nemen: een lid aan te wijzen door burgemeester en wethouders van Leiden en een lid aan te wijzen door het collegium van het Leidsch Studentenkorps. Deze 2 bestuursleden moeten lid zijn der vereeniging. 8. Het bestuur benoemt uit z$jn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester en regelt onderling de werkzaamheden.

12 9. De inkomsten der vereeniging bestaan uit contributies, giften in eens, entrées op te houden tentoonstellingen en opbrengst van uit te geven werken. 10. De vereeniging wordt aangegaan voor den tud van 29 jaren en 11 maanden, te rekenen van den dag van oprichting, zijnde 5 November Niet in deze statuten voorziene gevallen worden door het bestuur beslist. 12. Wijzigingen in deze statuten mogen alleen gebracht worden door besluit van de meerderheid der leden aanwe. zig op de algemeene vergadering,nadat het voorstel hiertoe minstens eene week te voren aan de leden is medegedeeld. Deze wijzigingen treden eerst in werking nadat hierop de KoninklUke goedkeuring is verkregen. Bij ontbinding der vereeniging wordt bij het ontbindingsbesluit geregeld op welke wijze gehandeld zal worden met de eventueel in het bezit der vereeniging zijnde voorwerpen. Het archief wordt aan het gemeentebestuur van Leiden aangeboden ter plaatsing in het gemeentearchief, en het eventueel aanwezig batig saldo, naaftrek van alle lasten, wordt aangeboden aan de gemeente Leiden, om te strekken tot aankoopen ten behoeve van het stedeluk museum, behoudens de inachtneming van de voorschriften van art B. W. ( Volgen de onderteekeningen.) Goedgek. bij KoninkliJk besluit dd. 14 Maart 1906 no. 50. M1J bekend, De Minister van Justitie, E. E. VAN RAALTE.

13 Bestuur: Dr. L, KNAPPERT, Voorzitter. Dr. P. J. BLOK, Onder- Vooraitter. S. J. LE POOLLE L.Gz., Secretaris. (Bilderdijkstraat 1). D. HARTEVELT H.Cz., Pewningmeester. (Nieuwe Rijn 64). Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE. Auct. L. REIMERINGER. Jhr. W. A. BEET,AERTS VAN BLOELAND. Commissie voor de redactie van het Jaarboek je: Mr. J. E. HEERES, Voorzitter. W. J. J. C. BIJLEVELD, Secretwis. D. HARTEVELT H.Cz. Dr. L. KNAPPERT. Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE.

14 Ledenlijst der Vereeniging,,Oud-Leiden. Mr. P. J. M. Aalberse. W. Alt. Mr. M. d bumerie. Dr. H. G. Van de Sande Bakhuyzen. J. M. v. Beek. Jhr. H. Beelaerts van Blokland. Jhr. W. H. Beelaerts van Blokland. Dr. A. Beets. Dr. J. M. Van Bemmelen. G. L. v. d. Berg. D. Beuth. Mej. R. A. Biegel. J. W. C. Bloem. Dr. P. J. Blok. Dr. G. J. Boekenoogen. C. Bonger. C. Bos. Is. W. Briët. tir. P. E. Briët. 3urgwsdUk & Niermans. Ir. K. H. Th. Bussemaker. liievr. B. J. W. Bgleveld- Van der Vliet. W. J. J. C. Bijleveld. J. W. 0. Clant. Mr. H. M. A. Coebergh. Mr. J. A. F. Coebergh. J. G. Colenbrander. F. R. Crommelin. L. H. Daendels. F. A. Dec. Mevr. Wed. Mr. Ch. M. Dozy. J. P. Driessen. Dr. P. Aug. Driessen. Carl Th. Driessen. Felix Driessen. G. L. Driessen.

15 Mevr. Wed. P. L.C. Driessen. Mr. H. L. Drucker. Dr. A. H. Van Eek. Mr. A. Van der Elst. Mr. A. Meerkamp van Embden. Mr. J. W. Enschedé. V. L. G. Farensbach. K. 8. Felix. H. W. Fischsr. Mr. S. J. Fockema Andrem. Dr. A. P. N. Franchimont. Mej. H. J. De Fremery. A. W. Frentzen. 0. Gerlings. H. F. C. Gerlings. Mej. S Goekoop. F. Gordon. J. A. Gorter. Mr. H. B. Greven. J. G. M. Van Griethuysen. J. A. M. A. Grondhout. E. De Groot. Jhr. Mr. N. C. de Gyselaar. D. Hartevelt H.Cz. J. Hartevelt Az. Mr. J. E. Heeres. Prof. Dr. D. Hesseling. R. Siegenbeek v. Heukelom. M. C. v. d. Hoog. Dr. C. Snouck Hurgronje. Dr. G. Jelgersma. H. J. Jesse. R. Jesse Rzn. Mr. H. W. C. J. de Jong. Dr. 0. Kalff. Dr. P. Th. L. Kan. Gemeente Katwgk. J. M. van Kempen Sr. J. Kloos. H. H. v. d. Kloot Meyburg. Dr. L. Knappert. Mevr. Wed. J. Kneppelhout - v. Braam. J. Koorevaar P.Azn. Mej. C. Korsse. Dr. J. A. Korteweg. 8. H. Koster. A. De Koster Jr. Mevr. C. H. Krantz-Van Dgk. Dr. W. Brede Kristensen. Mevr. Wed. Krol -Van Driel. J. E. Kroon. Dr. A. W. Kroon. J. J. Ter Laag Czn. Dr. C. S. Lechner. W, A. Leembruggen. Dr. E. C. Van Leersum., C. P. Van Leeuwen.

16 Mevr. L. Librecht Lezwijn- Nierstrasz. J. B. Van Loenen. Th. R. Valck Lucassen. Dr. W. Martin. Dr. P. C. Molhuysen. J. P. Mulder. W. C. Mulder. Mej. M. H. Nederburgh. G. W. J. Neeb. H. G. A. Obreen. ti. Kamerlingh Onnes. Dr. H. Oort. 8. W. Overvoorde. Mr. Dr. J C. Overvoorde. Baresse van Pallandt van Rosendael geb. Loudon. C. Peltenburg. L. D. Petit. H. van Poelgeest. Mej. C. J. Le Poole. S. J. Le Poole. S. J. Le Poole L.Gzn. Dr. N. W. Posthumus. Mr. van der Pot. Dames Prins. J. J. v. Reenen. W. M. C. Regt. Aug. L. Reimeringer. Jhr. J. A. Repelaer. Dr. C. L. Reuvens. Mej. G. B. C. Van RhUn. Jhr. W. F. Röell. Mr. A. J. v. Royen. J. Roem. J. H. L. Van der Schaaff. R. J. Graaf Schimmelpenninck. W. Schouten. J. A. C. Sleyster. Dr. J. S. Speyer. H. Th. Van Steeden. H. E. Stenfert Kroese. Jhr. Mr. Victor de Steurs. L. G. Van Steyn. W. J. P. Suringar. Mevr. Wed. Dr. L. J. Suringar-Muntendam. W. J. Suringar. G. Henri Sijthoff. Mr. H. A. Sypkens. G. F. Theonville. J. P. Trap. Dr. J. Verdam. Prof. M. De Villiers. Mr. J. Th. C. Viruly. Mr. A. C. Visser van IJzen. doorn. Mr. W. Vissering. Mej. M. Vlielander.

17 Mr. W. Van der Vlugt. Mr. C. Van Vollenhoven. Mej. Ch. Van Vollenhoven. Mr. Egbert de Vries. F. G. Waller. H. M. Van Waveren. H. P. Th. Van Wensen. Mej. M. Weydung. Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland. Mevr. Wed. J. C. Zaalberg- Vervooren. Mr. J. B. Zuurdeeg.

18 KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RTJNLAND.

19

20 NOVEMBER Pl,eohtigre inwijding van de nieuwe Parochiale school t e Wa.rmond. Aan den heer W. Cramer, hoofd der Jongensscho,ol 2de klasse te Leiden, op zijn verzo8ek op de mwst eervolle wijze ontslag uit zijw betrekking verleend Te Zsegwaard bij hcrst,cmming to#t lid van den Raad gekozen do heer C. Noordsm. Inwijding van ihet ni euxw, in Gothischen stijl opgetrokken, St.-Elisabetbs-aickcnhuis aan de Hooigracht te Leiden. Overlijden van den Burgemeester van Leiden, Mr. Nicolaas do Ri dder. D(o Lmeidsche Paardentram loopt JO jaar. Mr. J. A. F. Coabergh 40 jaar Notaris ter standplaats Leiden. December jarig ambbjubileum van den hoer F. UittmPnbr,o,ek, ho,ofd van de Chr. Scholol voor on- en minvermogenden aan de Pietefskerkgracht te Leiden. B,eno,emd tot conserva,tor bij s Rijks Ethnographisch Museum. Dr. H. W. de Visser.

21 DECEMBER G L#eids&e KunstvNeseeniging : Tentoonstelling van schil derijcn,do)or M ej. C. de Gavere te Laren. Bij K#o,n. B#esluit is aan Dr. A. W. Kroon, lid en voorzitter van het CSollegc van regenten over de Rijkswerkinrichting vo or Vrouwen te Leiden op zijn verzoek Neervol ontslag uit zijn b#ctrekking verleend,onder adankbmetuiging vo,or de daarin bcwezen diensten (en in zijn plaats b eno cmd tot voorzitter Mr. J. Th. C. Viruly. Benoemd tot lid van het CoUege van Regenten aan de Rijkswerkinricht#ing voor Vr.ouwen t e Leiden de heer F. G. H. Qerlings, dir&eur der Leidsche Bankvereseniging alhier. 18 Prof. Dr. J. Boeke, aanvaardt het h,onogleeraasssmbt in de on,tlcsdkunde aan de Rijksuniversiteit alhier me,t het uitsprek en een#cr rede over,,dc menschelijke anatomie in haar verhouding tot vergelijk ende anatomie en ontwikkclingsgeschiedenis. Overle den te Llcidcn de heer A. J. Kuiper, laatst overgebdev cn firman,t der firma Parmenticr en Zonen, sajetfabriek en br cierei, ~:Ben der b#eiangrijkste industrie cle inst#ellingen van de stad. Aan 300 personen gaf zij werk. Zij is in eigendom overgegaan aan de firma Clos en L eembruggen, die de ~exploit~atie overneemt. Bij Kon. Besluit is met ingang van 1 Januari 1910 bermemd tot,directeur van srijks Herba: rium te Leiden, tevens, lector in de faculteit drr wis- en n,atuurkunde aan de Rijksuniversiteit,, om onderwijs te geven in de syst ematische botanir,

22 DECEMBER dr. J. AI-. Chr. Gotethart, thans conservator aan s Rijks Herbarium. Onltbinding der Verceniging,,Lei dens Belang. Baseken cn bescheiden worden aan het Gcmeentc-archief afgestaan. Bij Kon. Besl. is de G emcpnte-secretaris van Voorhout A. van Sonsbceck benoemd t,ot burgemeest,er van Goirle,(K.-Br.) Bij Min. besl. is me,t inga.ng van 1 Januari benomemd tot c~oneervato:r bij het Rijksmwxm van Natuurlijk e Historie,dr. J. H. Vernhout, tijdelijk c~ons~ervator. DNO 1Tnielibesalc Riesver8ecniging,,Thorbecke g e - c80nstitueserd. Tot bestuursleden werden benoemd : Pr of. mr. J. E. Hmesereq vo orzitter; D. van Grut,ing, vioe-voorzi ttlcr ; Mr. E. C. Wiersma, penningmneest#er ; Dr. J. Vollgraff, secretaris; C. J. V8erzijdsen; Prof. dr. B. D. Ecrdmans; K. 1. G. van der Staay. Leidsche Kunstvereeniging : Tentoonstelling van een verzameling voorwcrpcn van Makassa,arschen oorsprong, v,erzameld donor d#en Gontroleur B. 13. J. Tideman. G eorganiseerd do#or de afdeeling,,leiden van de V~we~eniging,,Oost en West. Te Katwijk aan den Rijn op 77.jarigen leeftijd overlmed-en de heer B. C. van Straelen, past olor. 36 jaren was hij aldaar werkzaam.

23 DECEMBER De nieuwgebouwde a,rb eiderswoningen in de wijk tussch en Zijdgracht, Levendaal en Gceregracht gereed gekomen. De Gemeenteraad van Noordwijk geeft c;oncessie aan de Leidsche cent,ralc tot levering van electriciteit in do gemeente. Januari1910. De heer F. A. Verster va.n Wulvcrhorst herdenkt den dag, waarop hij 50 ja, geleden in betrekking trad als administrateur bij het MusNeum van Natuurl. Historie te Lcidcn. De heer C. P. van Leeuwen.iO jaren werkzaam in d#c boekhandels- en uitgevcrsfirms J. W. van Leeuwen. Overlijden va,n Dr. Lecndert Punt, rector van het Loidsoh Gymnasium, sinds 1903 in deze functie. Leidsche Kunstverc cniging : Tsentoonst,elling van Schilderijen door H. J. XTolter. Dr. H. T. Co18anbrandmtr, secretaris der Commissie van a,dvies van s-rijks Geschiedkundige I ublicntibn tr: s-gravenhage, toeg;cla.tcn als privaat-tlocent in dc fa.culteit der rechtsgeleerdheid aa.n <IC Rijks,.Universiteit te Leiden, om onderwijs te gcven in de Staatkundige Geschiedc nis.

24 JANUARI jarig jubileum van het College van Collectanten der Ned. Herv. Kerk alhier. Overlcdcn in den ouderdom van 59 jaar de heer F. van Cranenhurgh, grootindustrieel, lid van dr? firma V,t:rvoort 8(kn va.n Cranenburgh, ridder in de orde van d cn Heiligen Gregorius den Gratote. Bij Kon. Besl. benoemd t,ot kantonrechter t,c Slphcn, Mr. J. de Bcrgh, thans griffier bij het kantongerecht tc Oss. De Lcidsche Opcrct~tcnverccrliging,,Offenbach opgericht. Benoemd tot. burgemccstmer der gemeent e Leiden: Jhr. Mr. Dr. Nicolaas Charles de Gijsclaar, lid van de Provinciale St,atcn van Zuid-Holland.!13entuonstSclling in de,,lakenhallc te Leidcn v:an een rcck.s port,rctt en van Leidsche Burgemeesters, door den Gcm#eente-archivaris mr. dr. J. C. Owrvoorde ingericht. Tot lid van den Rsad van Z oeterwoude gek ozcn de heer 1). J. Rot,teveel. 13ij Min. besluit m,et ingang van 1 F ebr. op zijn verzoek eervol ontslag vcrleund aan dr. J. I. Loky, als directeur van u Itijks Herbarium te Leiden.

25 FEBRUARI Februari Tweede Lustrum van de,,vcreeniging voor Vrauwrelijkse Studenten. Bij Kon. Be&. is de heer Vcrster van Wulvcrhor&, a,dministrateur van s Rijks Museum van Nat. Hist. te Leiden, benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Benoemd tot kantonrechter te Rotterdam Mr. H. M. G. Kloppenburg, kantonrechter te Leiden. Net ingang van 15 Febr benoemd tot voorzitter van den Raad van Beroep voor de v,ermogingsb~elasting t e Leiden en van dien voor de I%rs80neele Belasting aldaar, Prof. Mr. H. Krabbe, tde Leiden. Prof. Dr. A. W. Sieuwenhuis íx Leiden het ridderkruis lstf klasse van de Koninklijke Saksische Albrochtsorde verleend, geschonkmen door den K oning van Saksen. 335ste verjaardag der Leidsche Hoogeschuol. De reetor magnificus, prof. dr. J. C. Kluyver, houdt een rede over,,de gestadige vervorming der Wiskundme. Tot tijdelijk lceraar in de Sardrijkskunde aan de H. 13. S. voor Jongens beno cmd de heer Chr. Ti. H. Dumont. Tot praeses collcgii van het Leidsch Student encorps bij enkele candidaatstelling gekozen Jhr. E. F. M. J. Michiels van Verduynen.

26 FEBRUARI Vijftig jaa,r geleden dat het burgeme8esterschap van Voorhout vereenigd werd met dat van Oegstgeest. Bij Kon. B8esl. benoemd tot curat,or der Rijks-Universiteit te Leidsen jhr. mr. dr. N. C. dc Gijseiaar, burgemeester van Leiden To t voorzit& van het depart ement Leiden der Maatschappij va.n Nijverheid gekozen de heser M. H. van Wavercn. IJe 3 pcrccne18en aan de Hooigracht No. 12, 14, 16, aangekocht do.o,r de gemccnt c Leiden, ten behoeve van de Gemoentelijk~c Gas- en Elcctricitcitsfabriek,en, voor f Leidsche Kunstve,roeniging : Tentoonstelling van Schilderijen etc. door W. C. de Zwart. E~crvol ontslag aan mej. 1. M. Oort, als tijdelijk locrares aan de H. B. S. voor Meisjes. Eervol onmag aan den heer H. Brouwer als dircuteur van de Kweekschool volor Onderwijzers cn Onde,rwijzcress,en Leidschc Kunstverceniging : Voordracht met Lichtb,e#clden doqr dr. W. Vogcls ang, over,,tuin en Pask. Overlijden op SG-jarigcn leeftijd van den h eer M. van Wmesel, oud-~odsdienstlcrraar bij de Isra i litische Gcmwntc rxn hnrme inst~cllin;qcn te Leiden.

27 MAART Maart jarig bestaan van het Leidsch Dagblad. De heser C. 1. Rro,ers 60 jaren wcrkzasm aan de fabriek van gouden en zilveren wilrken der firma Van Kempen en Zoon, te Voorschoten. Installatie van jhr. mr. dr. N. C. de Gijselaar als burgemce&r van Lcidcn. Den heer A..J. W. Monnik, bcnocmtl burgemeester van Aaltcn, wordt op zijn verzoek op de meest cnrvolle wijze ontslafi vcrlecnd als Serretaria van Warmend Vcaeeniging,,Ontl-Leiden. - Vergadering met damw m,,maison Prins. lh ab-acii.5 van d e Msskeradc-Commissie, de heer E. D. K. ISos,ch, houdt cene cauwrio over het ondcrwcrp van den in Juni t.c houden hislorischen optocht van het Lei(lsch Studentencorps, voorst~cllende :,,De blij& lnc:omst8e van Sijne Hoochrit, P,rcderick Hcndrick hinncn hmstertlam, in hvt gezelschap van Haarc Najestcit Henrititte hlarin van Bourbon, Coninginne van Engeland t, met hunue hoogh e Govolgh en, ton tww en t,wintighst,cn van Bloaimaant in tlcn Jaare 1Gti. Opening van d#c J(lc scho~ol der Verccniging vo or Christelijk Onderwijs ten beho eve van on- en minvermogenden te Leiden aan de Mid&elstNe- en Uitcrsk Gracht,. Openburc Leeszaal o n Bibliothelek,,&uv.ens, Brrw straa.t 27, gcop~cnd. Mejuffrouw Iteuvcns, dc uchmenk-

28 MAART ster van dit groot,r pa,nd, werd in hei opaningswoord door prof. Kuenen, als voorzitter der Vereeniging van de V801kslwssa.al, wa,rme hulde gebracht Dc Leidxhs Univrrsit,cit verleent het Ecwdoc,toraat aan Prof. Dr. Edw. L#ehma.nn, ho~oglwra.ar tsc Kopcnhagrn, thans bcnoemtl t e Rerlijn e n aan den heer D. F. Scheurlwr, bankier te s-gravonhsge, bek end als schrijver van b elangrijke wcrken op het gebied der muziekgwchiodenis, in het bijzonder van X~ederland. Benoemd tot Icct or in de facult,eit der geneeskunde aan de Rijks-Univcrait,cit. te Leiden, om onderwijs t(e geven in (111 hisinlogic, Dr. E. van de Velde te s,-grawnhn.g?. Bij Min. beschikking benoemd t,ol sdjutor voor dc Midden-Aziatische talcn aan de Rijks-linivcrsiteit Le Leiden, Dr. S. Marquart,, thans c:onscrvscor bij s Rijks E,t,hnographisch Muscum alhif,r. Rij Min. beschikking btxnoemd tot, o#bscrvalor BUI dc St3c~rrenwsc:ht TC L:Titlrn, de hwr 1. C. li:. G. VBoût,c De V wecnigdc Vergad ering van Rijnland bcnocmt tot secretaris van hei H800ghecmrasdschsp Mr. C. w. van der l3ot Bzn., hoof&commies aan de Prov. G.riffir van Overi,jsscl. Ovorlcdcn op lil -jarigen l ecftijtl tl r hwr P..J. Groen, sredprt, velc jaren secretaris van het Gcnoo!schap Mathesis Scientiarum G cnctrix c:n wcrkza.am aan het Gemeent,e-Archief.

29 MAART ?!f Begin gemaakt met de vernieuwing en vecbre eding van de Blsuwpoo&brug. Tot rect.or van het Leidsch Gymnasium benoemd Dr. N. J. Bcvcrsen, rector te Zwolle. Leidsche Kunstvereseniging : Tent800nstelling van Schild8erij~en van C. H. Hummes en C. L. Dake Jz. Bij Kon. Besl. benoemd tot kantonrecht cr t#r Lciden Mr. J. Klein, thans kantonrochtrr t c Gouda. De galerij van gipsb cclden van het Rijks Museum van Oudheden, gev&igd in het Gebouw van het Rijki Museum van Natuurlijke Hist,orie, wederom gelopend. Dc &rw. Zusters der Congregatie van Onz~e Lieve Vrouw van Liefde van hngers, in het gesticht,,de Goedc Hcrdor onder Zo~eterwoutle, herdenken het 50.jarig bsestasn van hare Stichting. Gdc K,edcrlandsche I hilologcn-congre. April Uij Kon. Besluit benoemd bij hot Rijksburcnu tot,onderzork van hantl(~lsunrfn tot. directeur Dr. G. L. Voerman cn tot adviwur Prof. Dr. Hl 1. XYijsman, buitengewoon ho80$eeraar aan de Universiteit tc Utrecht.

30 APRIL Jaarvergadering van den Nationalen Vrouwenraad t e Leiden. Districtsafdceling van tde VeremeQing,,Pro Juven- t.ute te Leiden opgericht, onder het voorloopi,g bestuur van de hecren prof. mr. J. E. Hcews, F. v. W&cm, prof. mr. A. J. Bl ok, mr. P. E. Briët, mr. A. van der Elst en de dames It. Dricssru cn IFv. Greven. Overlijden van Mr. F. 9. Uarge, advocaat cn procureur. Bezoek van Z. K. H. Prins Hendrik aan dc X-stermachine,,De LeNoghwat.cr aan de Kaag. Prof. Dr. P. I. Kuencn, hoogleeraar in de Natuurkunde aan de Universit,eit alhier, b8enocmd tot lid van t Z~eeuws~ch Genootschap van Wctcnschappcn te Middelburg. DG nieuwbenoemde lector in de Egyptologie, dr. P. A. A. Boeser, aanvaardt zijn ambt met het uitspraken ecner rede over :,,D#e i Egyptologie cn haar,sam,enhang met andere wetenschappen. G,ekozen t,ot lid van den G8emecnterand te Ter- Aar de heer S. van Vliet Jzn. Benoemd tot regentessen van het Heilige Geest- of arme Wew en Kindcrhuis mevrouw de wed. S. G. A. Vreede-Van Oos,terzee en mcvrouw A. C. Montsgne-Van der Ze#e. Tot lid van den G~em80cnteraad te Waddingsvccn gckozen, de herr S. van Leeuwen..

31 APRIL Opening van het hôt,el,,ka&el Oud-Wass#enaar, voorheen eigendom van en b,ewoond door den heer C. J. van der Oudermeulen, te Wassenaar. Dr. J. H. Holw erda, conservator aan s Rijks Museum van Oudheden, aanvaardt zijn lectoraat in de Praehis.torisch Romeinsche Archi,obogie met een rede pver dat o,nderwerp. Aan,het uurwerk van den Stadhuist#oren zijn twee nieuwe wijzers a.angebracht, inplsats van den éénen wij her, die sinds onheugelijk e tijden dienst de,ed. Tent800nst,elling van het N#ederlandsch Sclmolmuseum in de Stadsgehoorzaal. Tot lid der commissie van het, Stedselijk Museum,,D,e Lak,enhd benoemd de heer D. Hartevelt H.Czn. Tot tijd.elijk conservator van,,de Lakenhal bmesoemd de h e er J. A. Frederiks. 30 H. %I. d,e Koningin heeft. bekrachtigd de beno eming van mr. dr. S. C. G. Jonker, h ofogle8era.ar te Leiden, tot lid van de Letterkundige Afdseling der Koninklijke Academie van % ctenschappen. Mei Ja.cobus,de Gr o,ot 75 jsrcn werkzaam bij de firma Kouwenhoven, bloemisten te Warmend.

32 MEI D e hele,r H. Eekhout op zijn verzoek oervol onisl~~g v.erleend als dir ecteur van het Postkanto80r te Leiden. Overlcden t80 Voorschot,#en de heer S. Stecnevcld, sinds tal van jaren wethouder der G cmeentc. Installatie van den nieuwen kantnnrechtcr mr. J. KLein. Overlijden van mr. C orn,elis Fock, sinds 32 jaren lid van het College van Curatoraan van de Rijksuniversiteit, t#e Lmeiden. 12 D e t,e Leid,en b#ekende distilltxrderij,,de Prnnschc Kroon, van Hartevclt en Zoon, viert haar EOjarig bestaan. Bij Kon. Besluit de heer F. G. Kramp benoemd t 0.t ridder in de orde van Oranje Nassau ste algemeene jaarlijksche vergadering van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genetrix te Leiden. Die Gemecnt,c-Commissie van het, Xedcsduitsch-Hervo,rmd K~erkgenoxotschap te Leiden bericht dat de ni euwe Uegraafplssts,,lthijnhof vanaf 22 Mei in gebruik wordt genomen en vanaf dien datum dc b egraafplaata aan dc voormaligc Hcer enpoort zal worden geslot en. D e Geme#entleraad te Leiden ntiemt aan, het voorstel tot d,e levering van ga.s aan de Gemeente Warmon.d door de Gemeentelijke Gas- en ElectriciteitstiP brieken.

33 MEI De inspecteur der registratie en domeinen t)c Leiden, de heer A. E. J. Bcrtling, bcnocmd tolt dircc,teur der registratie en domeinen te Leeuwarden Onzn stadgonoot, dme hoer J. W. van Nouhuys, gcuagvoerdcr bij de Gouvern ements-marine in Ned.- Indië en deelnemer aan de Nedcrlandsche expe,ditie naar het Sneeuwgebergte op Nieuw-Guinea, wordt bij zijne terugkomst gehuld,igd. Do heer S. C. Tuymelaar, op zijn -9crzo ek eervol ontslagen als burgemeest.er van Yíaddingsveon. Benoemd. tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Le euw d#e hamer J. W. van Nouhuys. Dr. F. 1. Keyser t.c L eid,en benoemd t,ot keuringsve,carts aan het GemeBentIc-Slachthuis t.e Arnhem De heer J. J. Verniouwmc, pastoor van de St. Pet,ruskerk, e)ervol ontslag vcrlcend uit zijn,e pastorale bediening. Opening van de Nieuwe Begraafplaats,,Rhijnhof. Het Tuberculose-Muscum van de Z.-H. Vore eniging,,het Groene Kruis, tijd,elijk gehuisvest te Loiden in de Stadsgchoorzaal, wordt geopend dsoor prof. dr. W. Solen, vo#orzit&~r dor Leidsche Verepniging ter b,cst.rijd,ing dor Tuberculose.

34 JUNI Juni lo-jarig jubileum va,n den Gemeen%ontvanpcr G. H. Kokxhoorn. De heer Jan van Kralingen Gj jarca werkzaam bij den heer Van Egmond te Rijnsburg Benoemd tot kant,onrecht,er-pla~ttsvervsnger in het kanton Leiden mr. A. J. Pokkcr, advocaat en procureur te Leiden. Jaarlijksche Vergad.ering van de Maatschappij der Nederlands& Letterkunde. Benoemd tot leden mr. A. J. Blok, h~oogleeraar in t Strafrecht te Leiden, W. J. J. C. Bijleveld te Oegstgeest, ds. H. van Druten, predikant der Hervormde Gemeente te Rijnsburg, jhr. mr. dr. N. C. de Gijselaar, burgem~eester te Leiden, J. B. van Loenen, hoofd,opzicht#er van het Boogheemraa~dschap Rijnland t e Leiden en dr. Th. D. Juynboll, adjutor Interpr. Leg. Warner. te Leiden. Installatie van d cn nieuwbenoemden pastoor dfer St.- P~etruskerk, d e heer A. J. M. Hafk ens,cheid. Gekozen tot lid, der Pr~ovinciale Staten van Zuid- Holland, district Leiden : Mr. 1. E. Briët ; herstemming tusschen J. A. Bots en H. Paul; district Leiderdorp: herkozen J. J. van Ho eken en mr. L. M. J. H. Korstens ; dist,rict Zoetermeer: herkozen de beide aftredende leden, de heeren W. B. van Liefland en D. J. G. J. Baron van Pallandt; district Alphen: de b#eide etftretlende leden dme heeren 7V. Los en F. H. van Wichen.

35 JÜNI Hist orische opt,ocht, t,er gelegenheid van het.xwtc Lustrum der Leidsche HoogescBo,ol, door leden van het Leidsch StudentNencorps, voorstellende,,lxe blijde Incomste van Sijne Hoochheit Frederick Hendrick, I rince van Oraniën, Grave van Nassau: etc. etc., vergcselschapt van Haare Maj&eit Henriëtte Maria Coninginne van Engelant, Vrankrijck ende Ierlant, binn en Amsterdam, de n twintigstsen Mei van den ja,re Schitt ercndc illuminatie van de stad des avonds. Openluchtvoorstelling aan den Z80cterwoudschen Singel van,,alianora, Houwelycksspel van Reynalt van Nassau, Hartoghe van Gclrc en Elianora van Engelant ; door leden va,n het LNeidsch Studentjencorps met medewerking van L eidsche dames. Concours Hippiqua op het Schuttersveld bij Zomerzorg. Plechtige Cour, geho&cn door Z. H. Frederick Hcndrick, Prime van Oraniën, Grave van Nassau, Stathouder van Hollant, Zeelant enz. enz. cn H. M. H,onriëtte Maria, bij de Gra,ti e Qods Coninginne van Groot-Brittanifin, Vrankrijk en Ierland etc. T ot lid van de Provinciale Stat,en, district, L eid cm, bij herstemming gekozen de heer H. Paul. 25 Juni tot 17 Juli. 28 Internationale Kegclwedstrijdcn te Leiden. in de St,adszaal. Feest aangeb#oden door de Burgerij aan het, Leidsch Sludcntcncorps;,

36 30 Ihf. dr. J. M. van Remmelcn alhier is gekozen tot Eerelid der,,so.ciqtc: Va,udoisr des Scienccs Nsturellrs te Laussnnr. Aan mej. dr. Chr. Ligtenberg op haar verzoek ccrvol ontslag verlecncl als leorarcs aan de H. H. S. voor Meisjes te Lcid,en. nr. B. J. Goossens wordt op zijn vorzock eervol onts1agcn als lccraar ztun de 1X. B. S. voor Jongens. 4 Juli Do heer Markus Kii,l is 50 jaren merkzasm op do looierij-led~rfsbriek van den heer II. A. Schmier te LeidIen. Opgericht dee afdwling Lcidcn van de Roomsch Katholieke Mid,denstsndsvereclligin~ Tot IetLcn VXI den Gcmwntcraa.d t,c Xoord\vijk gekozen de heeren A. van deu Berg G.z,l. cn Th. S. van Went. Rcnot~md tot, ridder i n de Orde van d a n IJcdcriandscho Leeuw prof. dr. D. A. (1~ Jong, bnitcngewoon ho~ogleersnr aan ttr Rijks-Cnivrrsitc>it t e Leidrn, abgcm~een secretaris v a n het i n 1909 t<x s-gravenhage gchou :lcn S,~,gentlc lntcrnntionul Vcc8artsenijkuntlig Congres. nenocmd te Leiden tot hoofd der school 31^ klasse Ko. 7 c!e hrer A.,J. J. Vcrbrugg:,; t,ot hotofd

Inlichtingen omtreut enkele openbare inrichtingen en besturen.

Inlichtingen omtreut enkele openbare inrichtingen en besturen. Inlichtingen omtreut enkele openbare inrichtingen en besturen. LEIDEN. Burgemeester: Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar. Wethouders : J. A. van Harnel, J. Korevaar Mr. L. M. J. H. Kerstens, Mr. J. C. van

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN KORTE KRONIEK LEIDEN EN VAN NOVEMBER 1909. 11 inwijding van de nieuwe Parochiale school Aan den heer W. hoofd der klasse te Leiden, op zijn eervolle wijze ontslag uit op de verleend. 17 19 Te bij lid

Nadere informatie

Inlichtingen omtrent enkele besturen en openbare inrichtingen.

Inlichtingen omtrent enkele besturen en openbare inrichtingen. Inlichtingen omtrent enkele besturen en openbare inrichtingen. LEIDEN. Burgemeester: Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar. Wethouders: Mr. J. C. van der Lip, J. A. Bots, Mr. C. W. van der Pot Bzn., W. Pera.

Nadere informatie

Verslag over de jaren en

Verslag over de jaren en VEREENIGING,,OUD-LEIDEN". Verslag over de jaren en Hierbij geeft ons Bestuur wederom de gebruikelijke mededeelingen over de twee laatste vereenigingsjaren. Het steeg niet onbelangrijk, aangezien vele studenten

Nadere informatie

omtrent openbare personen en lichamen.

omtrent openbare personen en lichamen. omtrent openbare personen en lichamen. LEIDEN. Burgemeester: Jhr. Mr. Dr. N. C. de Wethouders: Mr. C. van A. Bots, J de Lange, W. Pera. Secretaris: Mr. Dr. C. E. van Strijen. Ontvanger: G. H. Kokxhoorn.

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1943. JANUARI. Van heden af wordt geen tolgeld meer geheven bij de Leiderdorpsche brug, welke tol sedert 1542 bestaan heeft. 4

Nadere informatie

Vereeniging,,Oud-Leiden.

Vereeniging,,Oud-Leiden. Vereeniging,,Oud-Leiden. VERSLAG OVER HET JAAR -1905. Het is het Bestuur aangenaam hiernavolgens in herinnering en ter kennis te brengen, wat in het jaar door Oud-Leiden verricht is. Op 7 December 1904

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JAN 1911. 1 4 10 Zestigjarig bestaan der Yrukkcrij der firma. een prooi der vlammen. van den heer H. Visser tent-resident Biliton. F. Engels jaar lid Collectnntcn

Nadere informatie

VEREENIGING LEIDEN. Verslag over het jaar 1934.

VEREENIGING LEIDEN. Verslag over het jaar 1934. VEREENIGING LEIDEN. Verslag over het jaar 1934. De eerste bijeenkomst voor de leden had plaats op 15 Januari, toen Mr. S. J. Fockema Andreae een lezing hield over Middeleeuwsch Oegstgeest. Den 16en Maart

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1942. 7 Jan. De Heer A. D. Vijgh, oudste der notarissen, op leeftijd overleden. De Heer P. G. C. van Doorn, sedert 1908 arts te

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK.*) 13 Febr. Overlijden van Prof. G. P. J. hoogleeraar der wijsbegeerte. 18 Mrt. De telefooncentrale wordt overgebracht van de Papengracht naar het kantoor.

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND JANUARI 1912. H. bcnocmd tot conservator bij Rijks treedt, ruim dienst, hoofd Chr. School D e op. de a l s herdenkt den dag dat hij de door B. bcnocmd dor gemeente-belastingen.

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1908. LELDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ.

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1908. LELDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. JAARBOE.KJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LELDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1908. (Vijfde Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. 1908 EEN WOORD

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. 1 Jan. KORTE KRONIEK. 1930. Firma J. en A. le Poole bestaat 250 jaar. 40 jarig ambtsjubileum van J.W. Broekhuizen, van het gemeentelijk museum de Lakenhal. Opening

Nadere informatie

o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN (ELFDE JAARGANG)

o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN (ELFDE JAARGANG) JAARBOEKJE. o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN 1914 (ELFDE JAARGANG) LEIDEN - G. F. THl?ONVILLE. EEN WOORD VOORAF.

Nadere informatie

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil ~ ql m nt der Piershilse BranJweervereniging Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil REGLEMENT Brandweervereniging.. P Iersh'I" I ÛPlleric1t 11 Septem1er 1946 te Piers1tI Artikel 1. 1 De vereniging 'stelt

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang).

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang). JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF s UITG.-MIJ. 1910. EEN

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1941.")

VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1941.) KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1941.") 16 Jan. Ds. R. Blommaert uit Middelburg neemt het beroep naar de Waalsche Gemeente alhier aan, waardoor voorzien is in de vacature van wijlen ds. L. G. M. Bresson.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105 Pagina 1 V E R E N I G I N G: Kampeervereniging "De Golfbreker", te Koog aan de Zaan. Naam, plaats van vestiging en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Kampeervereniging,,De Golfbreker", en is

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1909. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. VOOR VAN TEVENS

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1909. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. VOOR VAN TEVENS JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. (Zesde Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF s UITG.-MIJ. 1909. EEN WOORD

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK. 1934. 2 Jan. 4 4 7 7 7 Dr. D. Timmermans, arts te Oestgeest, op 65-jarigen leeftijd overleden. Dr. Mr. N. G. Veldhoen, Ned. Herv. pred. te Voorburg,

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

0 JAARBOEKJE 0 LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (DERTIENDE JAARGANG).

0 JAARBOEKJE 0 LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (DERTIENDE JAARGANG). JAARBOEKJE. 0 JAARBOEKJE 0 VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1916 (DERTIENDE JAARGANG). LEIDEN - G. F. THÉONVILLE. EEN WOORD VOORAF.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo.

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. Artikel 2 Het verenigingsjaar, tevens boekjaar begint op de eerste

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1913. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. (Tiende Jaargang.)

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1913. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. (Tiende Jaargang.) JAARBOEKJE. \ Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1913. (Tiende Jaargang.) LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG:MIJ. 1913. EEN WOORD

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN

DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN In den zomer van het jaar kwam bij de restauratie van de Ned. Hervormde Kerk te Koudekerk een kleine grafkelder aan het licht. Daar deze grafkelder

Nadere informatie

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S Aanvraag Debiteur Naam Referentie nummer nummer 14087 Dossiers/ Subd Naam/ Documenttype Boek jaar Registr. datum Vervaldatum Aant. Pag's 28095495 r=>.

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST ARCHIEF Het Archief der Gemeente is gevestigd in het gebouw aan de Mathenesserlaan 315 en geopend op werkdagen van half

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KRONIEK 1932 1 Jan. 3 Eervol ontslag wegens het bereiken van de leeftijdsgrens aan Dr. J. W. C. Goethart als directeur van het Rijksherbarium en lector in de systematische

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Goede voorgangers van de Juridische faculteit.

Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Welverdiend is de goede naam, waarin de Leidsche zich op het gebied der rechtswetenschap mag verheugen, en groot is het aantal beroemde rechtsgeleerden, wier

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK, 1 Jan. De heer J. G. M. van Griethuyzen, Burgemeester van Oestgeest en Voorhout, op 77-jarigen leeftijd overleden. 6 Jan. Herdenkingsplechtigheid Willem

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

KORTE KRONIEK LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK V A N LEIDEN EN RIJNLAND Jan. 5 6-8 25 KRONIEK 1936 De Haarlemmermeerlijnen, dorp, Haarlem-Aalsmeer en Hoofddorp, zijn opgeheven. Spoorlijn Alphen-Uithoorn opgeheven. Afscheid van Ds. Nauta

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923.

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. Bericht op schrijven van.24februari»23 No.699 Frankenstraat 39. Afd.H.O., 11 ir.,a» 4inn laj» ~ ^en g e l ieve bij het antwoord dagteekening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

ONTWERP STATUTEN 1. Artikel 4 De leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Drenthe, die lid zijn van de VNG.

ONTWERP STATUTEN 1. Artikel 4 De leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Drenthe, die lid zijn van de VNG. NOTARISKANTOOR OOSTERHESSELEN 25 september 2001 Burgemeester de Kockstraat 21 7861 AA Oosterhesselen Tel. 0524-581543 Ref: o:20011144.stw/jb ONTWERP STATUTEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Vandaag, tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: * De verschenen persoon

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

JAA LEIDEN EN RIJNLAND 1921-1922 TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS

JAA LEIDEN EN RIJNLAND 1921-1922 TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS JAARBOEKJE JAA VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1921-1922 (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS EEN WOORD VOORAF. Het

Nadere informatie

0 JAARBOEKJE C VOOR LEIDEN EN RIJNLA.ND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON.

0 JAARBOEKJE C VOOR LEIDEN EN RIJNLA.ND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON. 0 JAARBOEKJE C VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLA.ND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1920 (ZEVENTIENDE JAARGANG). LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON. EEN WOORD VOORAF. Trots

Nadere informatie

: JAARBOEKJE : VOOR LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN. LEIDEN - P. J. MULDER di ZOON.

: JAARBOEKJE : VOOR LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN. LEIDEN - P. J. MULDER di ZOON. * JAARBOEKJE. : JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1919 (ZESTIENDE JAARGANG). LEIDEN - P. J. MULDER di ZOON. EEN WOORD

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BA8151

ECLI:NL:RVS:2007:BA8151 ECLI:NL:RVS:2007:BA8151 Instantie Raad van State Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 27-06-2007 Zaaknummer 200607820/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Statuten De Laatste Eer Assen

Statuten De Laatste Eer Assen Statuten De Laatste Eer Assen NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Onderlinge Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" U.A. Zij is gevestigd te Assen. DUUR EN VERENIGINGSJAAR Artikel 2 1. De

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden ANWB

Vereniging van Gepensioneerden ANWB Vereniging van Gepensioneerden ANWB tstatuten Statuten van de VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB te Den Haag Artikel 1. Naam en zetel 1. De Vereniging is genaamd: VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB.

Nadere informatie

Van depolitieverbindingen;

Van depolitieverbindingen; nr. 796.1^9 KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN EEN AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 22 JUNI 1965 TE 'S-GRAVENHAGE Aanwezig zijn de heren: Van depolitieverbindingen;

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING SURINAAMSE ZAALVOETBALBOND, AFGEKORT S.Z.V.B.

STATUTEN VAN DE VERENIGING SURINAAMSE ZAALVOETBALBOND, AFGEKORT S.Z.V.B. VAN DE VERENIGING SURINAAMSE ZAALVOETBALBOND, AFGEKORT S.Z.V.B. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Surinaamse Zaalvoetbalbond, afgekort S.Z.V.B., in deze Statuten verder aangeduid

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. NOVEMBER 1904. Oprichtingsdag van,,oud-leiden 9 Opening van de Leidsche Arbeidersbeurs, uitgaande van den Chr. Bestuurdersbond. Gekozen tot lid van den gemeenteraad

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden.

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. STATUTEN VAN DE VOLLEYBALVERENIGING L.E.O.S. Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. Duur. Artikel 2 Doel. Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

In den naam Gods amen.

In den naam Gods amen. In den naam Gods amen. Albrecht, bij de gratie Gods, paltsgraaf op den Ryn, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, allen die deze brief nu of in de toekomst zullen lezen saluut en

Nadere informatie

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING 2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING Naam en Zetel ---------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum"

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum Jaarverslag 1949 /'2 - a -icy y// 3' Stichting Het Nederlands Belastingmuseum" E 17 Directeur: Prof. Dr J. van der Poel, Conservator voor het fiscaal zegel: C. Eeltjes, Geestbrugweg 114, Rijswijk. Archivaris:

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd 1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd Reünistenvereniging Zwin College. Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG. van de. GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING ORANJE-NASSAU te s-gravenhage. inzake jaarrekening s-gravenhage, 4 juni 2016

FINANCIEEL VERSLAG. van de. GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING ORANJE-NASSAU te s-gravenhage. inzake jaarrekening s-gravenhage, 4 juni 2016 FINANCIEEL VERSLAG van de GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING ORANJE-NASSAU te s-gravenhage inzake jaarrekening 2015 s-gravenhage, 4 juni 2016 Blad 2 INHOUD Blad Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 83 maart 1980

Nieuwsbrief 83 maart 1980 Nieuwsbrief 83 maart 1980 Bestuur: B. van Tongeren, Voorzitter Sportparklaan 1980 GOED BEGONNEN VOOR DE V.O.H.B. Voordat In januari heeft de Heemsteedse bibliotheek een collectie heemkundige literatuur

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie