Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. 1911."

Transcriptie

1

2 JAARBOEKJE.

3

4 Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. (Achtste Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ

5

6 EEN WOORD VOORAF. Bijdragen in voldoenden getale: daarvoor onzen dank! Daar verschillende er van echter weder zóó laat inkwamen dat het ook ditmaal onmogelijk werd, het Jaarboekje nog vdór Nieuwjaar het licht te doen zien, heeft de Redactie besloten, de Korte Kroniek niet met 5 November - Oprichtingsdag van,,oud.leiden - te sluiten, maar te vervolgen tot 31 December 1910, eene wuziging, welke zg van plan is ook in de volgende jaargangen te bestendigen. Onze medewerkers zullen - naar wu hopen - daarin geene uitnoodiging zien, hunne door onze Commissie zoo gewaardeerde bijdragen nòg later dan tot nog toe wel eens het geval was, in te zenden! Moge het boekske zun weg vinden, zooals zijne voorgangers dien gevonden hebben! De Commissie van Redactie: J. E. HEERES, Voorzitter. W. J. J. C. BIJLEVELD, Secretnris. D. HARTEVELT HCZN. L. KNAPPERT. J. C. OVERVOORDE.

7

8 Vereeniging,,Oud-Leiden. Verslag over het jaar Het Bestuur heeft het genoegen hierbij verslag te geven over de werkzaamheden in het afgeloopen jaar. Op 9 Maart 1910 trad de Heer F. D. K. BOSCH, Litt. cand., ab.actis der MaskeradeCommissie, in ons midden op, met een8 lezing over:,,de Blijde Incomste van Frederik Hendrik binnen Amsterdam, Eenige historische toelichtingen tot de a. s. Maskerade. Als excursie valt te vermelden het bezoek op 9 Mei 1910 gebracht aan het Museum Meermanno.Westreenianum en aan de Schilderuen Collectie van Jhr. Steengracht van Duivenvoorde te s Gravenhage. Met waardeering herdenkt ons Bestuur de vriendelijke voorlichting der Heeren BYVANCR in genoemd Museum. Op 9 Juni 1910 maakte een aantal onzer leden gebruik van de welwillende toestemming van den Heer Directeur der Sted. Fabrieken van Gas en Electriciteit alhier, om deze fabrieken te bezichtigen. Een woord

9 van openlijken dank zij hier nog gebracht aan den Heer N. W. VAN DOEUBIJRGH voor de gastvrue ontvangst ons gezelschap bereid. Ten gevolge van onze bemoeiingen bij het Gemeentebestuur werd ter plaatse, waar in de Breestraat voorheen,,de Blauwe Steen gelegen heeft, een ronde steen geplaatst. De herinnering aan de plek, waar in de middeleeuwen ontpoortering en gerechtstelling placht te geschieden, wordt zoodoende voor het nageslacht bewaard. In zake ons adres aan de N.-Z.-Hollandsche Tramweg- Maatschappu alhier, betreffende verplaatsing en daardoor behoud van de oude afstandspaien op den Runsburgschen weg, op 500 en 800 roeden van de stad, aangevende de grenzen, waarbinnen in vroeger eeuwen, geen nering of warmoezer~ mocht worden gedaan, kan worden medegedeeld, dat aan ons verzoek welwillend voldaan is. Ten slotte zij nog vermeld dat, door een onzer leden daarop gewezen, het Gemeentebestuur van Noordwijk- Binnen, zich bereid verklaarde om het opschrift onder de wijzerplaat van den toren, luidende,,daar is uur, noch tgd, hetwelk door den tand des tgds bgna geheel uitgewischt was, wederom in beetren staat te doen herstellen. Het Jaarboekje wordt den leden gratis uitgereikt. HET BESTUUR.

10 STATUTEN. Overgenomen uit,,bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscoura& van Donderdag 5 April 1906, no. 80. VEREENIGING : Oud-Leiden, te Leiden. 1. De vereeniging Oud-Leiden is gevestigd te Leiden en stelt zich ten doel de bevordering van de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Leiden en omstreken en het behoud der aldaar nog aanwezige bouwwerken en voorwerpen, belangruk voor de locale en kunstgeschiedenis. 2. ZU tracht dit doel te bereiken door: a. het houden van voordrachten en tentoonstellingen, het uitgeven van geschriften en het steunen van pogingen door anderen in den geest der vereeniging ondernomen; b. het steunen van de pogingen van de commissie voor het stedelijk museum tot het bijeenbrengen van voorwerpen, belangrijk voor de geschiedenis van Leiden en omstreken. c. het verzamelen van gegevens over in Leiden en omgeving nog aanwezige oude gebouwen en historische voorwerpen. 3. Lid der vereeniging is elk die zich hiertoe bu het bestuur opgeeft en de vastgestelde contributie betaalt. Lid-begunstiger is elk die eene contributie betaalt van minstens f 10 of een bedrag in eens van minstens f De contributie der gewone leden bedraagt minstens f 2,50 per jaar. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari

11 tot 31 December. Het bestuur kan correspondeerende leden benoemen buiten Leiden woonachtig. Deze betalen geene contributie, doch hebben gelijke rechten als de leden, behalve ten opzichte van de door de vereeniging uit te geven werken. 5. De leden hebben recht van toegang tot alle ledenvergaderingen en door de vereeniging te houden tentoonstellingen. ZU ontvangen de door of met steun van de vereeniging uit te geven werken gratis of tegen verminderd tarief. De correspondeerende leden genieten alleen van deze laatste bepaling indien eg de voor de gewone leden vastgestelde contributie betalen. 6. Het bestuur bestaat uit minstens 6 leden, op de binnen de 3 eerste maanden van het jaar te houden algemeene vergadering door de leden te benoemen. Zij nemen voor één jaar zitting, doch zun terstond herkiesbaar. In die jaarvergadering wordt verslag gedaan van het afgeloopen vereenigingsjaar en rekening en verantwoor. ding afgelegd. 7. Naast de door de algemeene vergadering te benoemen bestuursleden kunnen zitting nemen: een lid aan te wijzen door burgemeester en wethouders van Leiden en een lid aan te wijzen door het collegium van het Leidsch Studentenkorps. Deze 2 bestuursleden moeten lid zijn der vereeniging. 8. Het bestuur benoemt uit z$jn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester en regelt onderling de werkzaamheden.

12 9. De inkomsten der vereeniging bestaan uit contributies, giften in eens, entrées op te houden tentoonstellingen en opbrengst van uit te geven werken. 10. De vereeniging wordt aangegaan voor den tud van 29 jaren en 11 maanden, te rekenen van den dag van oprichting, zijnde 5 November Niet in deze statuten voorziene gevallen worden door het bestuur beslist. 12. Wijzigingen in deze statuten mogen alleen gebracht worden door besluit van de meerderheid der leden aanwe. zig op de algemeene vergadering,nadat het voorstel hiertoe minstens eene week te voren aan de leden is medegedeeld. Deze wijzigingen treden eerst in werking nadat hierop de KoninklUke goedkeuring is verkregen. Bij ontbinding der vereeniging wordt bij het ontbindingsbesluit geregeld op welke wijze gehandeld zal worden met de eventueel in het bezit der vereeniging zijnde voorwerpen. Het archief wordt aan het gemeentebestuur van Leiden aangeboden ter plaatsing in het gemeentearchief, en het eventueel aanwezig batig saldo, naaftrek van alle lasten, wordt aangeboden aan de gemeente Leiden, om te strekken tot aankoopen ten behoeve van het stedeluk museum, behoudens de inachtneming van de voorschriften van art B. W. ( Volgen de onderteekeningen.) Goedgek. bij KoninkliJk besluit dd. 14 Maart 1906 no. 50. M1J bekend, De Minister van Justitie, E. E. VAN RAALTE.

13 Bestuur: Dr. L, KNAPPERT, Voorzitter. Dr. P. J. BLOK, Onder- Vooraitter. S. J. LE POOLLE L.Gz., Secretaris. (Bilderdijkstraat 1). D. HARTEVELT H.Cz., Pewningmeester. (Nieuwe Rijn 64). Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE. Auct. L. REIMERINGER. Jhr. W. A. BEET,AERTS VAN BLOELAND. Commissie voor de redactie van het Jaarboek je: Mr. J. E. HEERES, Voorzitter. W. J. J. C. BIJLEVELD, Secretwis. D. HARTEVELT H.Cz. Dr. L. KNAPPERT. Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE.

14 Ledenlijst der Vereeniging,,Oud-Leiden. Mr. P. J. M. Aalberse. W. Alt. Mr. M. d bumerie. Dr. H. G. Van de Sande Bakhuyzen. J. M. v. Beek. Jhr. H. Beelaerts van Blokland. Jhr. W. H. Beelaerts van Blokland. Dr. A. Beets. Dr. J. M. Van Bemmelen. G. L. v. d. Berg. D. Beuth. Mej. R. A. Biegel. J. W. C. Bloem. Dr. P. J. Blok. Dr. G. J. Boekenoogen. C. Bonger. C. Bos. Is. W. Briët. tir. P. E. Briët. 3urgwsdUk & Niermans. Ir. K. H. Th. Bussemaker. liievr. B. J. W. Bgleveld- Van der Vliet. W. J. J. C. Bijleveld. J. W. 0. Clant. Mr. H. M. A. Coebergh. Mr. J. A. F. Coebergh. J. G. Colenbrander. F. R. Crommelin. L. H. Daendels. F. A. Dec. Mevr. Wed. Mr. Ch. M. Dozy. J. P. Driessen. Dr. P. Aug. Driessen. Carl Th. Driessen. Felix Driessen. G. L. Driessen.

15 Mevr. Wed. P. L.C. Driessen. Mr. H. L. Drucker. Dr. A. H. Van Eek. Mr. A. Van der Elst. Mr. A. Meerkamp van Embden. Mr. J. W. Enschedé. V. L. G. Farensbach. K. 8. Felix. H. W. Fischsr. Mr. S. J. Fockema Andrem. Dr. A. P. N. Franchimont. Mej. H. J. De Fremery. A. W. Frentzen. 0. Gerlings. H. F. C. Gerlings. Mej. S Goekoop. F. Gordon. J. A. Gorter. Mr. H. B. Greven. J. G. M. Van Griethuysen. J. A. M. A. Grondhout. E. De Groot. Jhr. Mr. N. C. de Gyselaar. D. Hartevelt H.Cz. J. Hartevelt Az. Mr. J. E. Heeres. Prof. Dr. D. Hesseling. R. Siegenbeek v. Heukelom. M. C. v. d. Hoog. Dr. C. Snouck Hurgronje. Dr. G. Jelgersma. H. J. Jesse. R. Jesse Rzn. Mr. H. W. C. J. de Jong. Dr. 0. Kalff. Dr. P. Th. L. Kan. Gemeente Katwgk. J. M. van Kempen Sr. J. Kloos. H. H. v. d. Kloot Meyburg. Dr. L. Knappert. Mevr. Wed. J. Kneppelhout - v. Braam. J. Koorevaar P.Azn. Mej. C. Korsse. Dr. J. A. Korteweg. 8. H. Koster. A. De Koster Jr. Mevr. C. H. Krantz-Van Dgk. Dr. W. Brede Kristensen. Mevr. Wed. Krol -Van Driel. J. E. Kroon. Dr. A. W. Kroon. J. J. Ter Laag Czn. Dr. C. S. Lechner. W, A. Leembruggen. Dr. E. C. Van Leersum., C. P. Van Leeuwen.

16 Mevr. L. Librecht Lezwijn- Nierstrasz. J. B. Van Loenen. Th. R. Valck Lucassen. Dr. W. Martin. Dr. P. C. Molhuysen. J. P. Mulder. W. C. Mulder. Mej. M. H. Nederburgh. G. W. J. Neeb. H. G. A. Obreen. ti. Kamerlingh Onnes. Dr. H. Oort. 8. W. Overvoorde. Mr. Dr. J C. Overvoorde. Baresse van Pallandt van Rosendael geb. Loudon. C. Peltenburg. L. D. Petit. H. van Poelgeest. Mej. C. J. Le Poole. S. J. Le Poole. S. J. Le Poole L.Gzn. Dr. N. W. Posthumus. Mr. van der Pot. Dames Prins. J. J. v. Reenen. W. M. C. Regt. Aug. L. Reimeringer. Jhr. J. A. Repelaer. Dr. C. L. Reuvens. Mej. G. B. C. Van RhUn. Jhr. W. F. Röell. Mr. A. J. v. Royen. J. Roem. J. H. L. Van der Schaaff. R. J. Graaf Schimmelpenninck. W. Schouten. J. A. C. Sleyster. Dr. J. S. Speyer. H. Th. Van Steeden. H. E. Stenfert Kroese. Jhr. Mr. Victor de Steurs. L. G. Van Steyn. W. J. P. Suringar. Mevr. Wed. Dr. L. J. Suringar-Muntendam. W. J. Suringar. G. Henri Sijthoff. Mr. H. A. Sypkens. G. F. Theonville. J. P. Trap. Dr. J. Verdam. Prof. M. De Villiers. Mr. J. Th. C. Viruly. Mr. A. C. Visser van IJzen. doorn. Mr. W. Vissering. Mej. M. Vlielander.

17 Mr. W. Van der Vlugt. Mr. C. Van Vollenhoven. Mej. Ch. Van Vollenhoven. Mr. Egbert de Vries. F. G. Waller. H. M. Van Waveren. H. P. Th. Van Wensen. Mej. M. Weydung. Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland. Mevr. Wed. J. C. Zaalberg- Vervooren. Mr. J. B. Zuurdeeg.

18 KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RTJNLAND.

19

20 NOVEMBER Pl,eohtigre inwijding van de nieuwe Parochiale school t e Wa.rmond. Aan den heer W. Cramer, hoofd der Jongensscho,ol 2de klasse te Leiden, op zijn verzo8ek op de mwst eervolle wijze ontslag uit zijw betrekking verleend Te Zsegwaard bij hcrst,cmming to#t lid van den Raad gekozen do heer C. Noordsm. Inwijding van ihet ni euxw, in Gothischen stijl opgetrokken, St.-Elisabetbs-aickcnhuis aan de Hooigracht te Leiden. Overlijden van den Burgemeester van Leiden, Mr. Nicolaas do Ri dder. D(o Lmeidsche Paardentram loopt JO jaar. Mr. J. A. F. Coabergh 40 jaar Notaris ter standplaats Leiden. December jarig ambbjubileum van den hoer F. UittmPnbr,o,ek, ho,ofd van de Chr. Scholol voor on- en minvermogenden aan de Pietefskerkgracht te Leiden. B,eno,emd tot conserva,tor bij s Rijks Ethnographisch Museum. Dr. H. W. de Visser.

21 DECEMBER G L#eids&e KunstvNeseeniging : Tentoonstelling van schil derijcn,do)or M ej. C. de Gavere te Laren. Bij K#o,n. B#esluit is aan Dr. A. W. Kroon, lid en voorzitter van het CSollegc van regenten over de Rijkswerkinrichting vo or Vrouwen te Leiden op zijn verzoek Neervol ontslag uit zijn b#ctrekking verleend,onder adankbmetuiging vo,or de daarin bcwezen diensten (en in zijn plaats b eno cmd tot voorzitter Mr. J. Th. C. Viruly. Benoemd tot lid van het CoUege van Regenten aan de Rijkswerkinricht#ing voor Vr.ouwen t e Leiden de heer F. G. H. Qerlings, dir&eur der Leidsche Bankvereseniging alhier. 18 Prof. Dr. J. Boeke, aanvaardt het h,onogleeraasssmbt in de on,tlcsdkunde aan de Rijksuniversiteit alhier me,t het uitsprek en een#cr rede over,,dc menschelijke anatomie in haar verhouding tot vergelijk ende anatomie en ontwikkclingsgeschiedenis. Overle den te Llcidcn de heer A. J. Kuiper, laatst overgebdev cn firman,t der firma Parmenticr en Zonen, sajetfabriek en br cierei, ~:Ben der b#eiangrijkste industrie cle inst#ellingen van de stad. Aan 300 personen gaf zij werk. Zij is in eigendom overgegaan aan de firma Clos en L eembruggen, die de ~exploit~atie overneemt. Bij Kon. Besluit is met ingang van 1 Januari 1910 bermemd tot,directeur van srijks Herba: rium te Leiden, tevens, lector in de faculteit drr wis- en n,atuurkunde aan de Rijksuniversiteit,, om onderwijs te geven in de syst ematische botanir,

22 DECEMBER dr. J. AI-. Chr. Gotethart, thans conservator aan s Rijks Herbarium. Onltbinding der Verceniging,,Lei dens Belang. Baseken cn bescheiden worden aan het Gcmeentc-archief afgestaan. Bij Kon. Besl. is de G emcpnte-secretaris van Voorhout A. van Sonsbceck benoemd t,ot burgemeest,er van Goirle,(K.-Br.) Bij Min. besl. is me,t inga.ng van 1 Januari benomemd tot c~oneervato:r bij het Rijksmwxm van Natuurlijk e Historie,dr. J. H. Vernhout, tijdelijk c~ons~ervator. DNO 1Tnielibesalc Riesver8ecniging,,Thorbecke g e - c80nstitueserd. Tot bestuursleden werden benoemd : Pr of. mr. J. E. Hmesereq vo orzitter; D. van Grut,ing, vioe-voorzi ttlcr ; Mr. E. C. Wiersma, penningmneest#er ; Dr. J. Vollgraff, secretaris; C. J. V8erzijdsen; Prof. dr. B. D. Ecrdmans; K. 1. G. van der Staay. Leidsche Kunstvereeniging : Tentoonstelling van een verzameling voorwcrpcn van Makassa,arschen oorsprong, v,erzameld donor d#en Gontroleur B. 13. J. Tideman. G eorganiseerd do#or de afdeeling,,leiden van de V~we~eniging,,Oost en West. Te Katwijk aan den Rijn op 77.jarigen leeftijd overlmed-en de heer B. C. van Straelen, past olor. 36 jaren was hij aldaar werkzaam.

23 DECEMBER De nieuwgebouwde a,rb eiderswoningen in de wijk tussch en Zijdgracht, Levendaal en Gceregracht gereed gekomen. De Gemeenteraad van Noordwijk geeft c;oncessie aan de Leidsche cent,ralc tot levering van electriciteit in do gemeente. Januari1910. De heer F. A. Verster va.n Wulvcrhorst herdenkt den dag, waarop hij 50 ja, geleden in betrekking trad als administrateur bij het MusNeum van Natuurl. Historie te Lcidcn. De heer C. P. van Leeuwen.iO jaren werkzaam in d#c boekhandels- en uitgevcrsfirms J. W. van Leeuwen. Overlijden va,n Dr. Lecndert Punt, rector van het Loidsoh Gymnasium, sinds 1903 in deze functie. Leidsche Kunstverc cniging : Tsentoonst,elling van Schilderijen door H. J. XTolter. Dr. H. T. Co18anbrandmtr, secretaris der Commissie van a,dvies van s-rijks Geschiedkundige I ublicntibn tr: s-gravenhage, toeg;cla.tcn als privaat-tlocent in dc fa.culteit der rechtsgeleerdheid aa.n <IC Rijks,.Universiteit te Leiden, om onderwijs te gcven in de Staatkundige Geschiedc nis.

24 JANUARI jarig jubileum van het College van Collectanten der Ned. Herv. Kerk alhier. Overlcdcn in den ouderdom van 59 jaar de heer F. van Cranenhurgh, grootindustrieel, lid van dr? firma V,t:rvoort 8(kn va.n Cranenburgh, ridder in de orde van d cn Heiligen Gregorius den Gratote. Bij Kon. Besl. benoemd t,ot kantonrechter t,c Slphcn, Mr. J. de Bcrgh, thans griffier bij het kantongerecht tc Oss. De Lcidsche Opcrct~tcnverccrliging,,Offenbach opgericht. Benoemd tot. burgemccstmer der gemeent e Leiden: Jhr. Mr. Dr. Nicolaas Charles de Gijsclaar, lid van de Provinciale St,atcn van Zuid-Holland.!13entuonstSclling in de,,lakenhallc te Leidcn v:an een rcck.s port,rctt en van Leidsche Burgemeesters, door den Gcm#eente-archivaris mr. dr. J. C. Owrvoorde ingericht. Tot lid van den Rsad van Z oeterwoude gek ozcn de heer 1). J. Rot,teveel. 13ij Min. besluit m,et ingang van 1 F ebr. op zijn verzoek eervol ontslag vcrleund aan dr. J. I. Loky, als directeur van u Itijks Herbarium te Leiden.

25 FEBRUARI Februari Tweede Lustrum van de,,vcreeniging voor Vrauwrelijkse Studenten. Bij Kon. Be&. is de heer Vcrster van Wulvcrhor&, a,dministrateur van s Rijks Museum van Nat. Hist. te Leiden, benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Benoemd tot kantonrechter te Rotterdam Mr. H. M. G. Kloppenburg, kantonrechter te Leiden. Net ingang van 15 Febr benoemd tot voorzitter van den Raad van Beroep voor de v,ermogingsb~elasting t e Leiden en van dien voor de I%rs80neele Belasting aldaar, Prof. Mr. H. Krabbe, tde Leiden. Prof. Dr. A. W. Sieuwenhuis íx Leiden het ridderkruis lstf klasse van de Koninklijke Saksische Albrochtsorde verleend, geschonkmen door den K oning van Saksen. 335ste verjaardag der Leidsche Hoogeschuol. De reetor magnificus, prof. dr. J. C. Kluyver, houdt een rede over,,de gestadige vervorming der Wiskundme. Tot tijdelijk lceraar in de Sardrijkskunde aan de H. 13. S. voor Jongens beno cmd de heer Chr. Ti. H. Dumont. Tot praeses collcgii van het Leidsch Student encorps bij enkele candidaatstelling gekozen Jhr. E. F. M. J. Michiels van Verduynen.

26 FEBRUARI Vijftig jaa,r geleden dat het burgeme8esterschap van Voorhout vereenigd werd met dat van Oegstgeest. Bij Kon. B8esl. benoemd tot curat,or der Rijks-Universiteit te Leidsen jhr. mr. dr. N. C. dc Gijseiaar, burgemeester van Leiden To t voorzit& van het depart ement Leiden der Maatschappij va.n Nijverheid gekozen de heser M. H. van Wavercn. IJe 3 pcrccne18en aan de Hooigracht No. 12, 14, 16, aangekocht do.o,r de gemccnt c Leiden, ten behoeve van de Gemoentelijk~c Gas- en Elcctricitcitsfabriek,en, voor f Leidsche Kunstve,roeniging : Tentoonstelling van Schilderijen etc. door W. C. de Zwart. E~crvol ontslag aan mej. 1. M. Oort, als tijdelijk locrares aan de H. B. S. voor Meisjes. Eervol onmag aan den heer H. Brouwer als dircuteur van de Kweekschool volor Onderwijzers cn Onde,rwijzcress,en Leidschc Kunstverceniging : Voordracht met Lichtb,e#clden doqr dr. W. Vogcls ang, over,,tuin en Pask. Overlijden op SG-jarigcn leeftijd van den h eer M. van Wmesel, oud-~odsdienstlcrraar bij de Isra i litische Gcmwntc rxn hnrme inst~cllin;qcn te Leiden.

27 MAART Maart jarig bestaan van het Leidsch Dagblad. De heser C. 1. Rro,ers 60 jaren wcrkzasm aan de fabriek van gouden en zilveren wilrken der firma Van Kempen en Zoon, te Voorschoten. Installatie van jhr. mr. dr. N. C. de Gijselaar als burgemce&r van Lcidcn. Den heer A..J. W. Monnik, bcnocmtl burgemeester van Aaltcn, wordt op zijn verzoek op de meest cnrvolle wijze ontslafi vcrlecnd als Serretaria van Warmend Vcaeeniging,,Ontl-Leiden. - Vergadering met damw m,,maison Prins. lh ab-acii.5 van d e Msskeradc-Commissie, de heer E. D. K. ISos,ch, houdt cene cauwrio over het ondcrwcrp van den in Juni t.c houden hislorischen optocht van het Lei(lsch Studentencorps, voorst~cllende :,,De blij& lnc:omst8e van Sijne Hoochrit, P,rcderick Hcndrick hinncn hmstertlam, in hvt gezelschap van Haarc Najestcit Henrititte hlarin van Bourbon, Coninginne van Engeland t, met hunue hoogh e Govolgh en, ton tww en t,wintighst,cn van Bloaimaant in tlcn Jaare 1Gti. Opening van d#c J(lc scho~ol der Verccniging vo or Christelijk Onderwijs ten beho eve van on- en minvermogenden te Leiden aan de Mid&elstNe- en Uitcrsk Gracht,. Openburc Leeszaal o n Bibliothelek,,&uv.ens, Brrw straa.t 27, gcop~cnd. Mejuffrouw Iteuvcns, dc uchmenk-

28 MAART ster van dit groot,r pa,nd, werd in hei opaningswoord door prof. Kuenen, als voorzitter der Vereeniging van de V801kslwssa.al, wa,rme hulde gebracht Dc Leidxhs Univrrsit,cit verleent het Ecwdoc,toraat aan Prof. Dr. Edw. L#ehma.nn, ho~oglwra.ar tsc Kopcnhagrn, thans bcnoemtl t e Rerlijn e n aan den heer D. F. Scheurlwr, bankier te s-gravonhsge, bek end als schrijver van b elangrijke wcrken op het gebied der muziekgwchiodenis, in het bijzonder van X~ederland. Benoemd tot Icct or in de facult,eit der geneeskunde aan de Rijks-Univcrait,cit. te Leiden, om onderwijs t(e geven in (111 hisinlogic, Dr. E. van de Velde te s,-grawnhn.g?. Bij Min. beschikking benoemd t,ol sdjutor voor dc Midden-Aziatische talcn aan de Rijks-linivcrsiteit Le Leiden, Dr. S. Marquart,, thans c:onscrvscor bij s Rijks E,t,hnographisch Muscum alhif,r. Rij Min. beschikking btxnoemd tot, o#bscrvalor BUI dc St3c~rrenwsc:ht TC L:Titlrn, de hwr 1. C. li:. G. VBoût,c De V wecnigdc Vergad ering van Rijnland bcnocmt tot secretaris van hei H800ghecmrasdschsp Mr. C. w. van der l3ot Bzn., hoof&commies aan de Prov. G.riffir van Overi,jsscl. Ovorlcdcn op lil -jarigen l ecftijtl tl r hwr P..J. Groen, sredprt, velc jaren secretaris van het Gcnoo!schap Mathesis Scientiarum G cnctrix c:n wcrkza.am aan het Gemeent,e-Archief.

29 MAART ?!f Begin gemaakt met de vernieuwing en vecbre eding van de Blsuwpoo&brug. Tot rect.or van het Leidsch Gymnasium benoemd Dr. N. J. Bcvcrsen, rector te Zwolle. Leidsche Kunstvereseniging : Tent800nstelling van Schild8erij~en van C. H. Hummes en C. L. Dake Jz. Bij Kon. Besl. benoemd tot kantonrecht cr t#r Lciden Mr. J. Klein, thans kantonrochtrr t c Gouda. De galerij van gipsb cclden van het Rijks Museum van Oudheden, gev&igd in het Gebouw van het Rijki Museum van Natuurlijke Hist,orie, wederom gelopend. Dc &rw. Zusters der Congregatie van Onz~e Lieve Vrouw van Liefde van hngers, in het gesticht,,de Goedc Hcrdor onder Zo~eterwoutle, herdenken het 50.jarig bsestasn van hare Stichting. Gdc K,edcrlandsche I hilologcn-congre. April Uij Kon. Besluit benoemd bij hot Rijksburcnu tot,onderzork van hantl(~lsunrfn tot. directeur Dr. G. L. Voerman cn tot adviwur Prof. Dr. Hl 1. XYijsman, buitengewoon ho80$eeraar aan de Universiteit tc Utrecht.

30 APRIL Jaarvergadering van den Nationalen Vrouwenraad t e Leiden. Districtsafdceling van tde VeremeQing,,Pro Juven- t.ute te Leiden opgericht, onder het voorloopi,g bestuur van de hecren prof. mr. J. E. Hcews, F. v. W&cm, prof. mr. A. J. Bl ok, mr. P. E. Briët, mr. A. van der Elst en de dames It. Dricssru cn IFv. Greven. Overlijden van Mr. F. 9. Uarge, advocaat cn procureur. Bezoek van Z. K. H. Prins Hendrik aan dc X-stermachine,,De LeNoghwat.cr aan de Kaag. Prof. Dr. P. I. Kuencn, hoogleeraar in de Natuurkunde aan de Universit,eit alhier, b8enocmd tot lid van t Z~eeuws~ch Genootschap van Wctcnschappcn te Middelburg. DG nieuwbenoemde lector in de Egyptologie, dr. P. A. A. Boeser, aanvaardt zijn ambt met het uitspraken ecner rede over :,,D#e i Egyptologie cn haar,sam,enhang met andere wetenschappen. G,ekozen t,ot lid van den G8emecnterand te Ter- Aar de heer S. van Vliet Jzn. Benoemd tot regentessen van het Heilige Geest- of arme Wew en Kindcrhuis mevrouw de wed. S. G. A. Vreede-Van Oos,terzee en mcvrouw A. C. Montsgne-Van der Ze#e. Tot lid van den G~em80cnteraad te Waddingsvccn gckozen, de herr S. van Leeuwen..

31 APRIL Opening van het hôt,el,,ka&el Oud-Wass#enaar, voorheen eigendom van en b,ewoond door den heer C. J. van der Oudermeulen, te Wassenaar. Dr. J. H. Holw erda, conservator aan s Rijks Museum van Oudheden, aanvaardt zijn lectoraat in de Praehis.torisch Romeinsche Archi,obogie met een rede pver dat o,nderwerp. Aan,het uurwerk van den Stadhuist#oren zijn twee nieuwe wijzers a.angebracht, inplsats van den éénen wij her, die sinds onheugelijk e tijden dienst de,ed. Tent800nst,elling van het N#ederlandsch Sclmolmuseum in de Stadsgehoorzaal. Tot lid der commissie van het, Stedselijk Museum,,D,e Lak,enhd benoemd de heer D. Hartevelt H.Czn. Tot tijd.elijk conservator van,,de Lakenhal bmesoemd de h e er J. A. Frederiks. 30 H. %I. d,e Koningin heeft. bekrachtigd de beno eming van mr. dr. S. C. G. Jonker, h ofogle8era.ar te Leiden, tot lid van de Letterkundige Afdseling der Koninklijke Academie van % ctenschappen. Mei Ja.cobus,de Gr o,ot 75 jsrcn werkzaam bij de firma Kouwenhoven, bloemisten te Warmend.

32 MEI D e hele,r H. Eekhout op zijn verzoek oervol onisl~~g v.erleend als dir ecteur van het Postkanto80r te Leiden. Overlcden t80 Voorschot,#en de heer S. Stecnevcld, sinds tal van jaren wethouder der G cmeentc. Installatie van den nieuwen kantnnrechtcr mr. J. KLein. Overlijden van mr. C orn,elis Fock, sinds 32 jaren lid van het College van Curatoraan van de Rijksuniversiteit, t#e Lmeiden. 12 D e t,e Leid,en b#ekende distilltxrderij,,de Prnnschc Kroon, van Hartevclt en Zoon, viert haar EOjarig bestaan. Bij Kon. Besluit de heer F. G. Kramp benoemd t 0.t ridder in de orde van Oranje Nassau ste algemeene jaarlijksche vergadering van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genetrix te Leiden. Die Gemecnt,c-Commissie van het, Xedcsduitsch-Hervo,rmd K~erkgenoxotschap te Leiden bericht dat de ni euwe Uegraafplssts,,lthijnhof vanaf 22 Mei in gebruik wordt genomen en vanaf dien datum dc b egraafplaata aan dc voormaligc Hcer enpoort zal worden geslot en. D e Geme#entleraad te Leiden ntiemt aan, het voorstel tot d,e levering van ga.s aan de Gemeente Warmon.d door de Gemeentelijke Gas- en ElectriciteitstiP brieken.

33 MEI De inspecteur der registratie en domeinen t)c Leiden, de heer A. E. J. Bcrtling, bcnocmd tolt dircc,teur der registratie en domeinen te Leeuwarden Onzn stadgonoot, dme hoer J. W. van Nouhuys, gcuagvoerdcr bij de Gouvern ements-marine in Ned.- Indië en deelnemer aan de Nedcrlandsche expe,ditie naar het Sneeuwgebergte op Nieuw-Guinea, wordt bij zijne terugkomst gehuld,igd. Do heer S. C. Tuymelaar, op zijn -9crzo ek eervol ontslagen als burgemeest.er van Yíaddingsveon. Benoemd. tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Le euw d#e hamer J. W. van Nouhuys. Dr. F. 1. Keyser t.c L eid,en benoemd t,ot keuringsve,carts aan het GemeBentIc-Slachthuis t.e Arnhem De heer J. J. Verniouwmc, pastoor van de St. Pet,ruskerk, e)ervol ontslag vcrlcend uit zijn,e pastorale bediening. Opening van de Nieuwe Begraafplaats,,Rhijnhof. Het Tuberculose-Muscum van de Z.-H. Vore eniging,,het Groene Kruis, tijd,elijk gehuisvest te Loiden in de Stadsgchoorzaal, wordt geopend dsoor prof. dr. W. Solen, vo#orzit&~r dor Leidsche Verepniging ter b,cst.rijd,ing dor Tuberculose.

34 JUNI Juni lo-jarig jubileum va,n den Gemeen%ontvanpcr G. H. Kokxhoorn. De heer Jan van Kralingen Gj jarca werkzaam bij den heer Van Egmond te Rijnsburg Benoemd tot kant,onrecht,er-pla~ttsvervsnger in het kanton Leiden mr. A. J. Pokkcr, advocaat en procureur te Leiden. Jaarlijksche Vergad.ering van de Maatschappij der Nederlands& Letterkunde. Benoemd tot leden mr. A. J. Blok, h~oogleeraar in t Strafrecht te Leiden, W. J. J. C. Bijleveld te Oegstgeest, ds. H. van Druten, predikant der Hervormde Gemeente te Rijnsburg, jhr. mr. dr. N. C. de Gijselaar, burgem~eester te Leiden, J. B. van Loenen, hoofd,opzicht#er van het Boogheemraa~dschap Rijnland t e Leiden en dr. Th. D. Juynboll, adjutor Interpr. Leg. Warner. te Leiden. Installatie van d cn nieuwbenoemden pastoor dfer St.- P~etruskerk, d e heer A. J. M. Hafk ens,cheid. Gekozen tot lid, der Pr~ovinciale Staten van Zuid- Holland, district Leiden : Mr. 1. E. Briët ; herstemming tusschen J. A. Bots en H. Paul; district Leiderdorp: herkozen J. J. van Ho eken en mr. L. M. J. H. Korstens ; dist,rict Zoetermeer: herkozen de beide aftredende leden, de heeren W. B. van Liefland en D. J. G. J. Baron van Pallandt; district Alphen: de b#eide etftretlende leden dme heeren 7V. Los en F. H. van Wichen.

35 JÜNI Hist orische opt,ocht, t,er gelegenheid van het.xwtc Lustrum der Leidsche HoogescBo,ol, door leden van het Leidsch StudentNencorps, voorstellende,,lxe blijde Incomste van Sijne Hoochheit Frederick Hendrick, I rince van Oraniën, Grave van Nassau: etc. etc., vergcselschapt van Haare Maj&eit Henriëtte Maria Coninginne van Engelant, Vrankrijck ende Ierlant, binn en Amsterdam, de n twintigstsen Mei van den ja,re Schitt ercndc illuminatie van de stad des avonds. Openluchtvoorstelling aan den Z80cterwoudschen Singel van,,alianora, Houwelycksspel van Reynalt van Nassau, Hartoghe van Gclrc en Elianora van Engelant ; door leden va,n het LNeidsch Studentjencorps met medewerking van L eidsche dames. Concours Hippiqua op het Schuttersveld bij Zomerzorg. Plechtige Cour, geho&cn door Z. H. Frederick Hcndrick, Prime van Oraniën, Grave van Nassau, Stathouder van Hollant, Zeelant enz. enz. cn H. M. H,onriëtte Maria, bij de Gra,ti e Qods Coninginne van Groot-Brittanifin, Vrankrijk en Ierland etc. T ot lid van de Provinciale Stat,en, district, L eid cm, bij herstemming gekozen de heer H. Paul. 25 Juni tot 17 Juli. 28 Internationale Kegclwedstrijdcn te Leiden. in de St,adszaal. Feest aangeb#oden door de Burgerij aan het, Leidsch Sludcntcncorps;,

36 30 Ihf. dr. J. M. van Remmelcn alhier is gekozen tot Eerelid der,,so.ciqtc: Va,udoisr des Scienccs Nsturellrs te Laussnnr. Aan mej. dr. Chr. Ligtenberg op haar verzoek ccrvol ontslag verlecncl als leorarcs aan de H. H. S. voor Meisjes te Lcid,en. nr. B. J. Goossens wordt op zijn vorzock eervol onts1agcn als lccraar ztun de 1X. B. S. voor Jongens. 4 Juli Do heer Markus Kii,l is 50 jaren merkzasm op do looierij-led~rfsbriek van den heer II. A. Schmier te LeidIen. Opgericht dee afdwling Lcidcn van de Roomsch Katholieke Mid,denstsndsvereclligin~ Tot IetLcn VXI den Gcmwntcraa.d t,c Xoord\vijk gekozen de heeren A. van deu Berg G.z,l. cn Th. S. van Went. Rcnot~md tot, ridder i n de Orde van d a n IJcdcriandscho Leeuw prof. dr. D. A. (1~ Jong, bnitcngewoon ho~ogleersnr aan ttr Rijks-Cnivrrsitc>it t e Leidrn, abgcm~een secretaris v a n het i n 1909 t<x s-gravenhage gchou :lcn S,~,gentlc lntcrnntionul Vcc8artsenijkuntlig Congres. nenocmd te Leiden tot hoofd der school 31^ klasse Ko. 7 c!e hrer A.,J. J. Vcrbrugg:,; t,ot hotofd

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1912,. LEIDEN en.rijnland. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ. 1912.

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1912,. LEIDEN en.rijnland. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ. 1912. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en.rijnland. TEVENB Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1912,. (Negende Jaargang.) LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ. 1912. EEN

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904.

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. LEIDEN - A. W. SIJTHOFF. 1904. EEN WOORD VOORAF. De Vereeniging Oud

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1954

LEIDS JAARBOEKJE 1954 LEIDS JAARBOEKJE 1954 SI 0011\\ I~GOT:l~I~G.~NG.LAX LI13 lil JNSHCRGl:II\~-I:G met dc stoomtram van de Rijnlandsche StoomtramInaatschappij, LeidenP Katwijk, geopend ISXI Links het oude koffiehuis Zomerzorg.

Nadere informatie

DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.)

DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.) LEIDS JAARBOEKJE 955 DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.) JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN I955 ZEVEN EN VEERTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam.

DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam. LEIDS JAARBOEKJE 1958 DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1958 VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING

Nadere informatie

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april.

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. I LEIDS JAARBOEKJE 1962 Foto W. Dijkman Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1962 VIER EN

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1977

LEIDS JAARBOEKJE 1977 LEIDS JAARBOEKJE 1977 JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1977 NEGEN EN ZESTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING OUDLEIDEN DOOR BEUGELSDIJK LEIDEN B.V. Frontispice: Brouchovenhofje

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1989

LEIDS JAARBOEKJE 1989 LEIDS JAARBOEKJE 1989 JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1989 EENENTACHTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING OUD LEIDEN DOOR BEUGELSDIJK LEIDEN B.V. Omslag: De Morspoort.

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1999

LEIDS JAARBOEKJE 1999 LEIDS JAARBOEKJE 1999 JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1999 EENENNEGENTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING OUD LEIDEN DOOR NAUTILUS LEIDEN COLOFON Zetwerk: Grafaria

Nadere informatie

Prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven worden in de Lakenhal binnengeleid door de minister-president prof. J. Zijlstra; 4 januari 1967. Foto J.

Prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven worden in de Lakenhal binnengeleid door de minister-president prof. J. Zijlstra; 4 januari 1967. Foto J. LEIDS JAARBOEKJE 1968 Prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven worden in de Lakenhal binnengeleid door de minister-president prof. J. Zijlstra; 4 januari 1967. Foto J. Holvast (Gem. Arch. prentverz.

Nadere informatie

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917 bron Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1916-1917. E.J. Brill, Leiden

Nadere informatie

( ) VERSLAG. Dr ABR. KUYPERSTICHTING. van de verrichtingen der. gedurende 1938

( ) VERSLAG. Dr ABR. KUYPERSTICHTING. van de verrichtingen der. gedurende 1938 VERSLAG van de verrichtingen der Dr ABR. KUYPERSTICHTING gedurende 1938 ( ) BIJLAGE VAN: ANTIREVOLUTIONAIRE STAATKUNDE ORGAAN VAN DE Dr ABRAHAM KUYPERSTICHTING VERSLAG VAN DE VERRICHTINGEN DER Dr A. KUYPERSTICHTING

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JANUARI 1918. 1 5 13 15 17 19 21 25 28 Januari Dr. J. G. van der herdenkt den dag dat hij vóór jaren promoveerde tot Doctor in de Medicijnen. Opening der tweede R.

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar.

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. 2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. Secretariaat: Verenigingscentrum, bezoek- en informatieadres:

Nadere informatie

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' "':'~;.:l' ~.- : J!

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' ':'~;.:l' ~.- : J! ---- ----- ~ --- JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48 Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). J', : f..-;;

Nadere informatie

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910.

Vel 72. 273 Tweede Kamer. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG 11 NOVEMBER 1910. Vel 72. 273 Tweede Kamer. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Begrooting van Ned.-Indië voor hot dienstjaar 1911. De algemeene beraadslaging wordt voortgezet. 17 de VERGADERING. VERGADERING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

Curatorium der Stichting Museum Boymans

Curatorium der Stichting Museum Boymans Curatorium der Stichting Museum Boymans Vergaderingen 1939-1950 Relevante passages betreffende Collectie Koenigs zijn grijs gemarkeerd en beschikbaar in Engelse vertaling. De passages #1 en #2 zijn ook

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie

Delfia Batavorum. Negende Jaarboek 1999

Delfia Batavorum. Negende Jaarboek 1999 mi.a. Delfia Batavorum ;(.] Negende Jaarboek 1999 ;;,!.>f: 'ly^'-ri fi^ji utin-!;. U:i:) H.vrn n-j Historische Vereniging Delfia Batavorum Delft 2000 De redactiecommissie van de Historische Vereniging

Nadere informatie

Vereniging Oud Oegstgeest presenteert:

Vereniging Oud Oegstgeest presenteert: Vereniging Oud Oegstgeest presenteert: HALFJAARU.J

Nadere informatie

ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK

ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK ST AA TSABSOLUTISME IN HET ROMEINSCHE RIJK DOOR PROF. DR. A. SIZOO. Niet zelden hoort men in onze dagen de opmerking maken, dat het tijdperk, waarin wij leven, in verschillende opzichten een treffende

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337 ARCHIEF DE BOOIJ Deel 2 Inhoud: Hoofdstuk 13. (deel 2) Hendrik de Booij (1867-1964) c. Fragmenten dagboek 1947-1964 (deel 2). 2 d. Verhalen "Mensen die ik ontmoette..37 e. Fragmenten dagboek Concertgebouw

Nadere informatie