Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. 1911."

Transcriptie

1

2 JAARBOEKJE.

3

4 Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. (Achtste Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ

5

6 EEN WOORD VOORAF. Bijdragen in voldoenden getale: daarvoor onzen dank! Daar verschillende er van echter weder zóó laat inkwamen dat het ook ditmaal onmogelijk werd, het Jaarboekje nog vdór Nieuwjaar het licht te doen zien, heeft de Redactie besloten, de Korte Kroniek niet met 5 November - Oprichtingsdag van,,oud.leiden - te sluiten, maar te vervolgen tot 31 December 1910, eene wuziging, welke zg van plan is ook in de volgende jaargangen te bestendigen. Onze medewerkers zullen - naar wu hopen - daarin geene uitnoodiging zien, hunne door onze Commissie zoo gewaardeerde bijdragen nòg later dan tot nog toe wel eens het geval was, in te zenden! Moge het boekske zun weg vinden, zooals zijne voorgangers dien gevonden hebben! De Commissie van Redactie: J. E. HEERES, Voorzitter. W. J. J. C. BIJLEVELD, Secretnris. D. HARTEVELT HCZN. L. KNAPPERT. J. C. OVERVOORDE.

7

8 Vereeniging,,Oud-Leiden. Verslag over het jaar Het Bestuur heeft het genoegen hierbij verslag te geven over de werkzaamheden in het afgeloopen jaar. Op 9 Maart 1910 trad de Heer F. D. K. BOSCH, Litt. cand., ab.actis der MaskeradeCommissie, in ons midden op, met een8 lezing over:,,de Blijde Incomste van Frederik Hendrik binnen Amsterdam, Eenige historische toelichtingen tot de a. s. Maskerade. Als excursie valt te vermelden het bezoek op 9 Mei 1910 gebracht aan het Museum Meermanno.Westreenianum en aan de Schilderuen Collectie van Jhr. Steengracht van Duivenvoorde te s Gravenhage. Met waardeering herdenkt ons Bestuur de vriendelijke voorlichting der Heeren BYVANCR in genoemd Museum. Op 9 Juni 1910 maakte een aantal onzer leden gebruik van de welwillende toestemming van den Heer Directeur der Sted. Fabrieken van Gas en Electriciteit alhier, om deze fabrieken te bezichtigen. Een woord

9 van openlijken dank zij hier nog gebracht aan den Heer N. W. VAN DOEUBIJRGH voor de gastvrue ontvangst ons gezelschap bereid. Ten gevolge van onze bemoeiingen bij het Gemeentebestuur werd ter plaatse, waar in de Breestraat voorheen,,de Blauwe Steen gelegen heeft, een ronde steen geplaatst. De herinnering aan de plek, waar in de middeleeuwen ontpoortering en gerechtstelling placht te geschieden, wordt zoodoende voor het nageslacht bewaard. In zake ons adres aan de N.-Z.-Hollandsche Tramweg- Maatschappu alhier, betreffende verplaatsing en daardoor behoud van de oude afstandspaien op den Runsburgschen weg, op 500 en 800 roeden van de stad, aangevende de grenzen, waarbinnen in vroeger eeuwen, geen nering of warmoezer~ mocht worden gedaan, kan worden medegedeeld, dat aan ons verzoek welwillend voldaan is. Ten slotte zij nog vermeld dat, door een onzer leden daarop gewezen, het Gemeentebestuur van Noordwijk- Binnen, zich bereid verklaarde om het opschrift onder de wijzerplaat van den toren, luidende,,daar is uur, noch tgd, hetwelk door den tand des tgds bgna geheel uitgewischt was, wederom in beetren staat te doen herstellen. Het Jaarboekje wordt den leden gratis uitgereikt. HET BESTUUR.

10 STATUTEN. Overgenomen uit,,bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscoura& van Donderdag 5 April 1906, no. 80. VEREENIGING : Oud-Leiden, te Leiden. 1. De vereeniging Oud-Leiden is gevestigd te Leiden en stelt zich ten doel de bevordering van de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Leiden en omstreken en het behoud der aldaar nog aanwezige bouwwerken en voorwerpen, belangruk voor de locale en kunstgeschiedenis. 2. ZU tracht dit doel te bereiken door: a. het houden van voordrachten en tentoonstellingen, het uitgeven van geschriften en het steunen van pogingen door anderen in den geest der vereeniging ondernomen; b. het steunen van de pogingen van de commissie voor het stedelijk museum tot het bijeenbrengen van voorwerpen, belangrijk voor de geschiedenis van Leiden en omstreken. c. het verzamelen van gegevens over in Leiden en omgeving nog aanwezige oude gebouwen en historische voorwerpen. 3. Lid der vereeniging is elk die zich hiertoe bu het bestuur opgeeft en de vastgestelde contributie betaalt. Lid-begunstiger is elk die eene contributie betaalt van minstens f 10 of een bedrag in eens van minstens f De contributie der gewone leden bedraagt minstens f 2,50 per jaar. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari

11 tot 31 December. Het bestuur kan correspondeerende leden benoemen buiten Leiden woonachtig. Deze betalen geene contributie, doch hebben gelijke rechten als de leden, behalve ten opzichte van de door de vereeniging uit te geven werken. 5. De leden hebben recht van toegang tot alle ledenvergaderingen en door de vereeniging te houden tentoonstellingen. ZU ontvangen de door of met steun van de vereeniging uit te geven werken gratis of tegen verminderd tarief. De correspondeerende leden genieten alleen van deze laatste bepaling indien eg de voor de gewone leden vastgestelde contributie betalen. 6. Het bestuur bestaat uit minstens 6 leden, op de binnen de 3 eerste maanden van het jaar te houden algemeene vergadering door de leden te benoemen. Zij nemen voor één jaar zitting, doch zun terstond herkiesbaar. In die jaarvergadering wordt verslag gedaan van het afgeloopen vereenigingsjaar en rekening en verantwoor. ding afgelegd. 7. Naast de door de algemeene vergadering te benoemen bestuursleden kunnen zitting nemen: een lid aan te wijzen door burgemeester en wethouders van Leiden en een lid aan te wijzen door het collegium van het Leidsch Studentenkorps. Deze 2 bestuursleden moeten lid zijn der vereeniging. 8. Het bestuur benoemt uit z$jn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester en regelt onderling de werkzaamheden.

12 9. De inkomsten der vereeniging bestaan uit contributies, giften in eens, entrées op te houden tentoonstellingen en opbrengst van uit te geven werken. 10. De vereeniging wordt aangegaan voor den tud van 29 jaren en 11 maanden, te rekenen van den dag van oprichting, zijnde 5 November Niet in deze statuten voorziene gevallen worden door het bestuur beslist. 12. Wijzigingen in deze statuten mogen alleen gebracht worden door besluit van de meerderheid der leden aanwe. zig op de algemeene vergadering,nadat het voorstel hiertoe minstens eene week te voren aan de leden is medegedeeld. Deze wijzigingen treden eerst in werking nadat hierop de KoninklUke goedkeuring is verkregen. Bij ontbinding der vereeniging wordt bij het ontbindingsbesluit geregeld op welke wijze gehandeld zal worden met de eventueel in het bezit der vereeniging zijnde voorwerpen. Het archief wordt aan het gemeentebestuur van Leiden aangeboden ter plaatsing in het gemeentearchief, en het eventueel aanwezig batig saldo, naaftrek van alle lasten, wordt aangeboden aan de gemeente Leiden, om te strekken tot aankoopen ten behoeve van het stedeluk museum, behoudens de inachtneming van de voorschriften van art B. W. ( Volgen de onderteekeningen.) Goedgek. bij KoninkliJk besluit dd. 14 Maart 1906 no. 50. M1J bekend, De Minister van Justitie, E. E. VAN RAALTE.

13 Bestuur: Dr. L, KNAPPERT, Voorzitter. Dr. P. J. BLOK, Onder- Vooraitter. S. J. LE POOLLE L.Gz., Secretaris. (Bilderdijkstraat 1). D. HARTEVELT H.Cz., Pewningmeester. (Nieuwe Rijn 64). Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE. Auct. L. REIMERINGER. Jhr. W. A. BEET,AERTS VAN BLOELAND. Commissie voor de redactie van het Jaarboek je: Mr. J. E. HEERES, Voorzitter. W. J. J. C. BIJLEVELD, Secretwis. D. HARTEVELT H.Cz. Dr. L. KNAPPERT. Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE.

14 Ledenlijst der Vereeniging,,Oud-Leiden. Mr. P. J. M. Aalberse. W. Alt. Mr. M. d bumerie. Dr. H. G. Van de Sande Bakhuyzen. J. M. v. Beek. Jhr. H. Beelaerts van Blokland. Jhr. W. H. Beelaerts van Blokland. Dr. A. Beets. Dr. J. M. Van Bemmelen. G. L. v. d. Berg. D. Beuth. Mej. R. A. Biegel. J. W. C. Bloem. Dr. P. J. Blok. Dr. G. J. Boekenoogen. C. Bonger. C. Bos. Is. W. Briët. tir. P. E. Briët. 3urgwsdUk & Niermans. Ir. K. H. Th. Bussemaker. liievr. B. J. W. Bgleveld- Van der Vliet. W. J. J. C. Bijleveld. J. W. 0. Clant. Mr. H. M. A. Coebergh. Mr. J. A. F. Coebergh. J. G. Colenbrander. F. R. Crommelin. L. H. Daendels. F. A. Dec. Mevr. Wed. Mr. Ch. M. Dozy. J. P. Driessen. Dr. P. Aug. Driessen. Carl Th. Driessen. Felix Driessen. G. L. Driessen.

15 Mevr. Wed. P. L.C. Driessen. Mr. H. L. Drucker. Dr. A. H. Van Eek. Mr. A. Van der Elst. Mr. A. Meerkamp van Embden. Mr. J. W. Enschedé. V. L. G. Farensbach. K. 8. Felix. H. W. Fischsr. Mr. S. J. Fockema Andrem. Dr. A. P. N. Franchimont. Mej. H. J. De Fremery. A. W. Frentzen. 0. Gerlings. H. F. C. Gerlings. Mej. S Goekoop. F. Gordon. J. A. Gorter. Mr. H. B. Greven. J. G. M. Van Griethuysen. J. A. M. A. Grondhout. E. De Groot. Jhr. Mr. N. C. de Gyselaar. D. Hartevelt H.Cz. J. Hartevelt Az. Mr. J. E. Heeres. Prof. Dr. D. Hesseling. R. Siegenbeek v. Heukelom. M. C. v. d. Hoog. Dr. C. Snouck Hurgronje. Dr. G. Jelgersma. H. J. Jesse. R. Jesse Rzn. Mr. H. W. C. J. de Jong. Dr. 0. Kalff. Dr. P. Th. L. Kan. Gemeente Katwgk. J. M. van Kempen Sr. J. Kloos. H. H. v. d. Kloot Meyburg. Dr. L. Knappert. Mevr. Wed. J. Kneppelhout - v. Braam. J. Koorevaar P.Azn. Mej. C. Korsse. Dr. J. A. Korteweg. 8. H. Koster. A. De Koster Jr. Mevr. C. H. Krantz-Van Dgk. Dr. W. Brede Kristensen. Mevr. Wed. Krol -Van Driel. J. E. Kroon. Dr. A. W. Kroon. J. J. Ter Laag Czn. Dr. C. S. Lechner. W, A. Leembruggen. Dr. E. C. Van Leersum., C. P. Van Leeuwen.

16 Mevr. L. Librecht Lezwijn- Nierstrasz. J. B. Van Loenen. Th. R. Valck Lucassen. Dr. W. Martin. Dr. P. C. Molhuysen. J. P. Mulder. W. C. Mulder. Mej. M. H. Nederburgh. G. W. J. Neeb. H. G. A. Obreen. ti. Kamerlingh Onnes. Dr. H. Oort. 8. W. Overvoorde. Mr. Dr. J C. Overvoorde. Baresse van Pallandt van Rosendael geb. Loudon. C. Peltenburg. L. D. Petit. H. van Poelgeest. Mej. C. J. Le Poole. S. J. Le Poole. S. J. Le Poole L.Gzn. Dr. N. W. Posthumus. Mr. van der Pot. Dames Prins. J. J. v. Reenen. W. M. C. Regt. Aug. L. Reimeringer. Jhr. J. A. Repelaer. Dr. C. L. Reuvens. Mej. G. B. C. Van RhUn. Jhr. W. F. Röell. Mr. A. J. v. Royen. J. Roem. J. H. L. Van der Schaaff. R. J. Graaf Schimmelpenninck. W. Schouten. J. A. C. Sleyster. Dr. J. S. Speyer. H. Th. Van Steeden. H. E. Stenfert Kroese. Jhr. Mr. Victor de Steurs. L. G. Van Steyn. W. J. P. Suringar. Mevr. Wed. Dr. L. J. Suringar-Muntendam. W. J. Suringar. G. Henri Sijthoff. Mr. H. A. Sypkens. G. F. Theonville. J. P. Trap. Dr. J. Verdam. Prof. M. De Villiers. Mr. J. Th. C. Viruly. Mr. A. C. Visser van IJzen. doorn. Mr. W. Vissering. Mej. M. Vlielander.

17 Mr. W. Van der Vlugt. Mr. C. Van Vollenhoven. Mej. Ch. Van Vollenhoven. Mr. Egbert de Vries. F. G. Waller. H. M. Van Waveren. H. P. Th. Van Wensen. Mej. M. Weydung. Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland. Mevr. Wed. J. C. Zaalberg- Vervooren. Mr. J. B. Zuurdeeg.

18 KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RTJNLAND.

19

20 NOVEMBER Pl,eohtigre inwijding van de nieuwe Parochiale school t e Wa.rmond. Aan den heer W. Cramer, hoofd der Jongensscho,ol 2de klasse te Leiden, op zijn verzo8ek op de mwst eervolle wijze ontslag uit zijw betrekking verleend Te Zsegwaard bij hcrst,cmming to#t lid van den Raad gekozen do heer C. Noordsm. Inwijding van ihet ni euxw, in Gothischen stijl opgetrokken, St.-Elisabetbs-aickcnhuis aan de Hooigracht te Leiden. Overlijden van den Burgemeester van Leiden, Mr. Nicolaas do Ri dder. D(o Lmeidsche Paardentram loopt JO jaar. Mr. J. A. F. Coabergh 40 jaar Notaris ter standplaats Leiden. December jarig ambbjubileum van den hoer F. UittmPnbr,o,ek, ho,ofd van de Chr. Scholol voor on- en minvermogenden aan de Pietefskerkgracht te Leiden. B,eno,emd tot conserva,tor bij s Rijks Ethnographisch Museum. Dr. H. W. de Visser.

21 DECEMBER G L#eids&e KunstvNeseeniging : Tentoonstelling van schil derijcn,do)or M ej. C. de Gavere te Laren. Bij K#o,n. B#esluit is aan Dr. A. W. Kroon, lid en voorzitter van het CSollegc van regenten over de Rijkswerkinrichting vo or Vrouwen te Leiden op zijn verzoek Neervol ontslag uit zijn b#ctrekking verleend,onder adankbmetuiging vo,or de daarin bcwezen diensten (en in zijn plaats b eno cmd tot voorzitter Mr. J. Th. C. Viruly. Benoemd tot lid van het CoUege van Regenten aan de Rijkswerkinricht#ing voor Vr.ouwen t e Leiden de heer F. G. H. Qerlings, dir&eur der Leidsche Bankvereseniging alhier. 18 Prof. Dr. J. Boeke, aanvaardt het h,onogleeraasssmbt in de on,tlcsdkunde aan de Rijksuniversiteit alhier me,t het uitsprek en een#cr rede over,,dc menschelijke anatomie in haar verhouding tot vergelijk ende anatomie en ontwikkclingsgeschiedenis. Overle den te Llcidcn de heer A. J. Kuiper, laatst overgebdev cn firman,t der firma Parmenticr en Zonen, sajetfabriek en br cierei, ~:Ben der b#eiangrijkste industrie cle inst#ellingen van de stad. Aan 300 personen gaf zij werk. Zij is in eigendom overgegaan aan de firma Clos en L eembruggen, die de ~exploit~atie overneemt. Bij Kon. Besluit is met ingang van 1 Januari 1910 bermemd tot,directeur van srijks Herba: rium te Leiden, tevens, lector in de faculteit drr wis- en n,atuurkunde aan de Rijksuniversiteit,, om onderwijs te geven in de syst ematische botanir,

22 DECEMBER dr. J. AI-. Chr. Gotethart, thans conservator aan s Rijks Herbarium. Onltbinding der Verceniging,,Lei dens Belang. Baseken cn bescheiden worden aan het Gcmeentc-archief afgestaan. Bij Kon. Besl. is de G emcpnte-secretaris van Voorhout A. van Sonsbceck benoemd t,ot burgemeest,er van Goirle,(K.-Br.) Bij Min. besl. is me,t inga.ng van 1 Januari benomemd tot c~oneervato:r bij het Rijksmwxm van Natuurlijk e Historie,dr. J. H. Vernhout, tijdelijk c~ons~ervator. DNO 1Tnielibesalc Riesver8ecniging,,Thorbecke g e - c80nstitueserd. Tot bestuursleden werden benoemd : Pr of. mr. J. E. Hmesereq vo orzitter; D. van Grut,ing, vioe-voorzi ttlcr ; Mr. E. C. Wiersma, penningmneest#er ; Dr. J. Vollgraff, secretaris; C. J. V8erzijdsen; Prof. dr. B. D. Ecrdmans; K. 1. G. van der Staay. Leidsche Kunstvereeniging : Tentoonstelling van een verzameling voorwcrpcn van Makassa,arschen oorsprong, v,erzameld donor d#en Gontroleur B. 13. J. Tideman. G eorganiseerd do#or de afdeeling,,leiden van de V~we~eniging,,Oost en West. Te Katwijk aan den Rijn op 77.jarigen leeftijd overlmed-en de heer B. C. van Straelen, past olor. 36 jaren was hij aldaar werkzaam.

23 DECEMBER De nieuwgebouwde a,rb eiderswoningen in de wijk tussch en Zijdgracht, Levendaal en Gceregracht gereed gekomen. De Gemeenteraad van Noordwijk geeft c;oncessie aan de Leidsche cent,ralc tot levering van electriciteit in do gemeente. Januari1910. De heer F. A. Verster va.n Wulvcrhorst herdenkt den dag, waarop hij 50 ja, geleden in betrekking trad als administrateur bij het MusNeum van Natuurl. Historie te Lcidcn. De heer C. P. van Leeuwen.iO jaren werkzaam in d#c boekhandels- en uitgevcrsfirms J. W. van Leeuwen. Overlijden va,n Dr. Lecndert Punt, rector van het Loidsoh Gymnasium, sinds 1903 in deze functie. Leidsche Kunstverc cniging : Tsentoonst,elling van Schilderijen door H. J. XTolter. Dr. H. T. Co18anbrandmtr, secretaris der Commissie van a,dvies van s-rijks Geschiedkundige I ublicntibn tr: s-gravenhage, toeg;cla.tcn als privaat-tlocent in dc fa.culteit der rechtsgeleerdheid aa.n <IC Rijks,.Universiteit te Leiden, om onderwijs te gcven in de Staatkundige Geschiedc nis.

24 JANUARI jarig jubileum van het College van Collectanten der Ned. Herv. Kerk alhier. Overlcdcn in den ouderdom van 59 jaar de heer F. van Cranenhurgh, grootindustrieel, lid van dr? firma V,t:rvoort 8(kn va.n Cranenburgh, ridder in de orde van d cn Heiligen Gregorius den Gratote. Bij Kon. Besl. benoemd t,ot kantonrechter t,c Slphcn, Mr. J. de Bcrgh, thans griffier bij het kantongerecht tc Oss. De Lcidsche Opcrct~tcnverccrliging,,Offenbach opgericht. Benoemd tot. burgemccstmer der gemeent e Leiden: Jhr. Mr. Dr. Nicolaas Charles de Gijsclaar, lid van de Provinciale St,atcn van Zuid-Holland.!13entuonstSclling in de,,lakenhallc te Leidcn v:an een rcck.s port,rctt en van Leidsche Burgemeesters, door den Gcm#eente-archivaris mr. dr. J. C. Owrvoorde ingericht. Tot lid van den Rsad van Z oeterwoude gek ozcn de heer 1). J. Rot,teveel. 13ij Min. besluit m,et ingang van 1 F ebr. op zijn verzoek eervol ontslag vcrleund aan dr. J. I. Loky, als directeur van u Itijks Herbarium te Leiden.

25 FEBRUARI Februari Tweede Lustrum van de,,vcreeniging voor Vrauwrelijkse Studenten. Bij Kon. Be&. is de heer Vcrster van Wulvcrhor&, a,dministrateur van s Rijks Museum van Nat. Hist. te Leiden, benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Benoemd tot kantonrechter te Rotterdam Mr. H. M. G. Kloppenburg, kantonrechter te Leiden. Net ingang van 15 Febr benoemd tot voorzitter van den Raad van Beroep voor de v,ermogingsb~elasting t e Leiden en van dien voor de I%rs80neele Belasting aldaar, Prof. Mr. H. Krabbe, tde Leiden. Prof. Dr. A. W. Sieuwenhuis íx Leiden het ridderkruis lstf klasse van de Koninklijke Saksische Albrochtsorde verleend, geschonkmen door den K oning van Saksen. 335ste verjaardag der Leidsche Hoogeschuol. De reetor magnificus, prof. dr. J. C. Kluyver, houdt een rede over,,de gestadige vervorming der Wiskundme. Tot tijdelijk lceraar in de Sardrijkskunde aan de H. 13. S. voor Jongens beno cmd de heer Chr. Ti. H. Dumont. Tot praeses collcgii van het Leidsch Student encorps bij enkele candidaatstelling gekozen Jhr. E. F. M. J. Michiels van Verduynen.

26 FEBRUARI Vijftig jaa,r geleden dat het burgeme8esterschap van Voorhout vereenigd werd met dat van Oegstgeest. Bij Kon. B8esl. benoemd tot curat,or der Rijks-Universiteit te Leidsen jhr. mr. dr. N. C. dc Gijseiaar, burgemeester van Leiden To t voorzit& van het depart ement Leiden der Maatschappij va.n Nijverheid gekozen de heser M. H. van Wavercn. IJe 3 pcrccne18en aan de Hooigracht No. 12, 14, 16, aangekocht do.o,r de gemccnt c Leiden, ten behoeve van de Gemoentelijk~c Gas- en Elcctricitcitsfabriek,en, voor f Leidsche Kunstve,roeniging : Tentoonstelling van Schilderijen etc. door W. C. de Zwart. E~crvol ontslag aan mej. 1. M. Oort, als tijdelijk locrares aan de H. B. S. voor Meisjes. Eervol onmag aan den heer H. Brouwer als dircuteur van de Kweekschool volor Onderwijzers cn Onde,rwijzcress,en Leidschc Kunstverceniging : Voordracht met Lichtb,e#clden doqr dr. W. Vogcls ang, over,,tuin en Pask. Overlijden op SG-jarigcn leeftijd van den h eer M. van Wmesel, oud-~odsdienstlcrraar bij de Isra i litische Gcmwntc rxn hnrme inst~cllin;qcn te Leiden.

27 MAART Maart jarig bestaan van het Leidsch Dagblad. De heser C. 1. Rro,ers 60 jaren wcrkzasm aan de fabriek van gouden en zilveren wilrken der firma Van Kempen en Zoon, te Voorschoten. Installatie van jhr. mr. dr. N. C. de Gijselaar als burgemce&r van Lcidcn. Den heer A..J. W. Monnik, bcnocmtl burgemeester van Aaltcn, wordt op zijn verzoek op de meest cnrvolle wijze ontslafi vcrlecnd als Serretaria van Warmend Vcaeeniging,,Ontl-Leiden. - Vergadering met damw m,,maison Prins. lh ab-acii.5 van d e Msskeradc-Commissie, de heer E. D. K. ISos,ch, houdt cene cauwrio over het ondcrwcrp van den in Juni t.c houden hislorischen optocht van het Lei(lsch Studentencorps, voorst~cllende :,,De blij& lnc:omst8e van Sijne Hoochrit, P,rcderick Hcndrick hinncn hmstertlam, in hvt gezelschap van Haarc Najestcit Henrititte hlarin van Bourbon, Coninginne van Engeland t, met hunue hoogh e Govolgh en, ton tww en t,wintighst,cn van Bloaimaant in tlcn Jaare 1Gti. Opening van d#c J(lc scho~ol der Verccniging vo or Christelijk Onderwijs ten beho eve van on- en minvermogenden te Leiden aan de Mid&elstNe- en Uitcrsk Gracht,. Openburc Leeszaal o n Bibliothelek,,&uv.ens, Brrw straa.t 27, gcop~cnd. Mejuffrouw Iteuvcns, dc uchmenk-

28 MAART ster van dit groot,r pa,nd, werd in hei opaningswoord door prof. Kuenen, als voorzitter der Vereeniging van de V801kslwssa.al, wa,rme hulde gebracht Dc Leidxhs Univrrsit,cit verleent het Ecwdoc,toraat aan Prof. Dr. Edw. L#ehma.nn, ho~oglwra.ar tsc Kopcnhagrn, thans bcnoemtl t e Rerlijn e n aan den heer D. F. Scheurlwr, bankier te s-gravonhsge, bek end als schrijver van b elangrijke wcrken op het gebied der muziekgwchiodenis, in het bijzonder van X~ederland. Benoemd tot Icct or in de facult,eit der geneeskunde aan de Rijks-Univcrait,cit. te Leiden, om onderwijs t(e geven in (111 hisinlogic, Dr. E. van de Velde te s,-grawnhn.g?. Bij Min. beschikking benoemd t,ol sdjutor voor dc Midden-Aziatische talcn aan de Rijks-linivcrsiteit Le Leiden, Dr. S. Marquart,, thans c:onscrvscor bij s Rijks E,t,hnographisch Muscum alhif,r. Rij Min. beschikking btxnoemd tot, o#bscrvalor BUI dc St3c~rrenwsc:ht TC L:Titlrn, de hwr 1. C. li:. G. VBoût,c De V wecnigdc Vergad ering van Rijnland bcnocmt tot secretaris van hei H800ghecmrasdschsp Mr. C. w. van der l3ot Bzn., hoof&commies aan de Prov. G.riffir van Overi,jsscl. Ovorlcdcn op lil -jarigen l ecftijtl tl r hwr P..J. Groen, sredprt, velc jaren secretaris van het Gcnoo!schap Mathesis Scientiarum G cnctrix c:n wcrkza.am aan het Gemeent,e-Archief.

29 MAART ?!f Begin gemaakt met de vernieuwing en vecbre eding van de Blsuwpoo&brug. Tot rect.or van het Leidsch Gymnasium benoemd Dr. N. J. Bcvcrsen, rector te Zwolle. Leidsche Kunstvereseniging : Tent800nstelling van Schild8erij~en van C. H. Hummes en C. L. Dake Jz. Bij Kon. Besl. benoemd tot kantonrecht cr t#r Lciden Mr. J. Klein, thans kantonrochtrr t c Gouda. De galerij van gipsb cclden van het Rijks Museum van Oudheden, gev&igd in het Gebouw van het Rijki Museum van Natuurlijke Hist,orie, wederom gelopend. Dc &rw. Zusters der Congregatie van Onz~e Lieve Vrouw van Liefde van hngers, in het gesticht,,de Goedc Hcrdor onder Zo~eterwoutle, herdenken het 50.jarig bsestasn van hare Stichting. Gdc K,edcrlandsche I hilologcn-congre. April Uij Kon. Besluit benoemd bij hot Rijksburcnu tot,onderzork van hantl(~lsunrfn tot. directeur Dr. G. L. Voerman cn tot adviwur Prof. Dr. Hl 1. XYijsman, buitengewoon ho80$eeraar aan de Universiteit tc Utrecht.

30 APRIL Jaarvergadering van den Nationalen Vrouwenraad t e Leiden. Districtsafdceling van tde VeremeQing,,Pro Juven- t.ute te Leiden opgericht, onder het voorloopi,g bestuur van de hecren prof. mr. J. E. Hcews, F. v. W&cm, prof. mr. A. J. Bl ok, mr. P. E. Briët, mr. A. van der Elst en de dames It. Dricssru cn IFv. Greven. Overlijden van Mr. F. 9. Uarge, advocaat cn procureur. Bezoek van Z. K. H. Prins Hendrik aan dc X-stermachine,,De LeNoghwat.cr aan de Kaag. Prof. Dr. P. I. Kuencn, hoogleeraar in de Natuurkunde aan de Universit,eit alhier, b8enocmd tot lid van t Z~eeuws~ch Genootschap van Wctcnschappcn te Middelburg. DG nieuwbenoemde lector in de Egyptologie, dr. P. A. A. Boeser, aanvaardt zijn ambt met het uitspraken ecner rede over :,,D#e i Egyptologie cn haar,sam,enhang met andere wetenschappen. G,ekozen t,ot lid van den G8emecnterand te Ter- Aar de heer S. van Vliet Jzn. Benoemd tot regentessen van het Heilige Geest- of arme Wew en Kindcrhuis mevrouw de wed. S. G. A. Vreede-Van Oos,terzee en mcvrouw A. C. Montsgne-Van der Ze#e. Tot lid van den G~em80cnteraad te Waddingsvccn gckozen, de herr S. van Leeuwen..

31 APRIL Opening van het hôt,el,,ka&el Oud-Wass#enaar, voorheen eigendom van en b,ewoond door den heer C. J. van der Oudermeulen, te Wassenaar. Dr. J. H. Holw erda, conservator aan s Rijks Museum van Oudheden, aanvaardt zijn lectoraat in de Praehis.torisch Romeinsche Archi,obogie met een rede pver dat o,nderwerp. Aan,het uurwerk van den Stadhuist#oren zijn twee nieuwe wijzers a.angebracht, inplsats van den éénen wij her, die sinds onheugelijk e tijden dienst de,ed. Tent800nst,elling van het N#ederlandsch Sclmolmuseum in de Stadsgehoorzaal. Tot lid der commissie van het, Stedselijk Museum,,D,e Lak,enhd benoemd de heer D. Hartevelt H.Czn. Tot tijd.elijk conservator van,,de Lakenhal bmesoemd de h e er J. A. Frederiks. 30 H. %I. d,e Koningin heeft. bekrachtigd de beno eming van mr. dr. S. C. G. Jonker, h ofogle8era.ar te Leiden, tot lid van de Letterkundige Afdseling der Koninklijke Academie van % ctenschappen. Mei Ja.cobus,de Gr o,ot 75 jsrcn werkzaam bij de firma Kouwenhoven, bloemisten te Warmend.

32 MEI D e hele,r H. Eekhout op zijn verzoek oervol onisl~~g v.erleend als dir ecteur van het Postkanto80r te Leiden. Overlcden t80 Voorschot,#en de heer S. Stecnevcld, sinds tal van jaren wethouder der G cmeentc. Installatie van den nieuwen kantnnrechtcr mr. J. KLein. Overlijden van mr. C orn,elis Fock, sinds 32 jaren lid van het College van Curatoraan van de Rijksuniversiteit, t#e Lmeiden. 12 D e t,e Leid,en b#ekende distilltxrderij,,de Prnnschc Kroon, van Hartevclt en Zoon, viert haar EOjarig bestaan. Bij Kon. Besluit de heer F. G. Kramp benoemd t 0.t ridder in de orde van Oranje Nassau ste algemeene jaarlijksche vergadering van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genetrix te Leiden. Die Gemecnt,c-Commissie van het, Xedcsduitsch-Hervo,rmd K~erkgenoxotschap te Leiden bericht dat de ni euwe Uegraafplssts,,lthijnhof vanaf 22 Mei in gebruik wordt genomen en vanaf dien datum dc b egraafplaata aan dc voormaligc Hcer enpoort zal worden geslot en. D e Geme#entleraad te Leiden ntiemt aan, het voorstel tot d,e levering van ga.s aan de Gemeente Warmon.d door de Gemeentelijke Gas- en ElectriciteitstiP brieken.

33 MEI De inspecteur der registratie en domeinen t)c Leiden, de heer A. E. J. Bcrtling, bcnocmd tolt dircc,teur der registratie en domeinen te Leeuwarden Onzn stadgonoot, dme hoer J. W. van Nouhuys, gcuagvoerdcr bij de Gouvern ements-marine in Ned.- Indië en deelnemer aan de Nedcrlandsche expe,ditie naar het Sneeuwgebergte op Nieuw-Guinea, wordt bij zijne terugkomst gehuld,igd. Do heer S. C. Tuymelaar, op zijn -9crzo ek eervol ontslagen als burgemeest.er van Yíaddingsveon. Benoemd. tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Le euw d#e hamer J. W. van Nouhuys. Dr. F. 1. Keyser t.c L eid,en benoemd t,ot keuringsve,carts aan het GemeBentIc-Slachthuis t.e Arnhem De heer J. J. Verniouwmc, pastoor van de St. Pet,ruskerk, e)ervol ontslag vcrlcend uit zijn,e pastorale bediening. Opening van de Nieuwe Begraafplaats,,Rhijnhof. Het Tuberculose-Muscum van de Z.-H. Vore eniging,,het Groene Kruis, tijd,elijk gehuisvest te Loiden in de Stadsgchoorzaal, wordt geopend dsoor prof. dr. W. Solen, vo#orzit&~r dor Leidsche Verepniging ter b,cst.rijd,ing dor Tuberculose.

34 JUNI Juni lo-jarig jubileum va,n den Gemeen%ontvanpcr G. H. Kokxhoorn. De heer Jan van Kralingen Gj jarca werkzaam bij den heer Van Egmond te Rijnsburg Benoemd tot kant,onrecht,er-pla~ttsvervsnger in het kanton Leiden mr. A. J. Pokkcr, advocaat en procureur te Leiden. Jaarlijksche Vergad.ering van de Maatschappij der Nederlands& Letterkunde. Benoemd tot leden mr. A. J. Blok, h~oogleeraar in t Strafrecht te Leiden, W. J. J. C. Bijleveld te Oegstgeest, ds. H. van Druten, predikant der Hervormde Gemeente te Rijnsburg, jhr. mr. dr. N. C. de Gijselaar, burgem~eester te Leiden, J. B. van Loenen, hoofd,opzicht#er van het Boogheemraa~dschap Rijnland t e Leiden en dr. Th. D. Juynboll, adjutor Interpr. Leg. Warner. te Leiden. Installatie van d cn nieuwbenoemden pastoor dfer St.- P~etruskerk, d e heer A. J. M. Hafk ens,cheid. Gekozen tot lid, der Pr~ovinciale Staten van Zuid- Holland, district Leiden : Mr. 1. E. Briët ; herstemming tusschen J. A. Bots en H. Paul; district Leiderdorp: herkozen J. J. van Ho eken en mr. L. M. J. H. Korstens ; dist,rict Zoetermeer: herkozen de beide aftredende leden, de heeren W. B. van Liefland en D. J. G. J. Baron van Pallandt; district Alphen: de b#eide etftretlende leden dme heeren 7V. Los en F. H. van Wichen.

35 JÜNI Hist orische opt,ocht, t,er gelegenheid van het.xwtc Lustrum der Leidsche HoogescBo,ol, door leden van het Leidsch StudentNencorps, voorstellende,,lxe blijde Incomste van Sijne Hoochheit Frederick Hendrick, I rince van Oraniën, Grave van Nassau: etc. etc., vergcselschapt van Haare Maj&eit Henriëtte Maria Coninginne van Engelant, Vrankrijck ende Ierlant, binn en Amsterdam, de n twintigstsen Mei van den ja,re Schitt ercndc illuminatie van de stad des avonds. Openluchtvoorstelling aan den Z80cterwoudschen Singel van,,alianora, Houwelycksspel van Reynalt van Nassau, Hartoghe van Gclrc en Elianora van Engelant ; door leden va,n het LNeidsch Studentjencorps met medewerking van L eidsche dames. Concours Hippiqua op het Schuttersveld bij Zomerzorg. Plechtige Cour, geho&cn door Z. H. Frederick Hcndrick, Prime van Oraniën, Grave van Nassau, Stathouder van Hollant, Zeelant enz. enz. cn H. M. H,onriëtte Maria, bij de Gra,ti e Qods Coninginne van Groot-Brittanifin, Vrankrijk en Ierland etc. T ot lid van de Provinciale Stat,en, district, L eid cm, bij herstemming gekozen de heer H. Paul. 25 Juni tot 17 Juli. 28 Internationale Kegclwedstrijdcn te Leiden. in de St,adszaal. Feest aangeb#oden door de Burgerij aan het, Leidsch Sludcntcncorps;,

36 30 Ihf. dr. J. M. van Remmelcn alhier is gekozen tot Eerelid der,,so.ciqtc: Va,udoisr des Scienccs Nsturellrs te Laussnnr. Aan mej. dr. Chr. Ligtenberg op haar verzoek ccrvol ontslag verlecncl als leorarcs aan de H. H. S. voor Meisjes te Lcid,en. nr. B. J. Goossens wordt op zijn vorzock eervol onts1agcn als lccraar ztun de 1X. B. S. voor Jongens. 4 Juli Do heer Markus Kii,l is 50 jaren merkzasm op do looierij-led~rfsbriek van den heer II. A. Schmier te LeidIen. Opgericht dee afdwling Lcidcn van de Roomsch Katholieke Mid,denstsndsvereclligin~ Tot IetLcn VXI den Gcmwntcraa.d t,c Xoord\vijk gekozen de heeren A. van deu Berg G.z,l. cn Th. S. van Went. Rcnot~md tot, ridder i n de Orde van d a n IJcdcriandscho Leeuw prof. dr. D. A. (1~ Jong, bnitcngewoon ho~ogleersnr aan ttr Rijks-Cnivrrsitc>it t e Leidrn, abgcm~een secretaris v a n het i n 1909 t<x s-gravenhage gchou :lcn S,~,gentlc lntcrnntionul Vcc8artsenijkuntlig Congres. nenocmd te Leiden tot hoofd der school 31^ klasse Ko. 7 c!e hrer A.,J. J. Vcrbrugg:,; t,ot hotofd

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JAN 1911. 1 4 10 Zestigjarig bestaan der Yrukkcrij der firma. een prooi der vlammen. van den heer H. Visser tent-resident Biliton. F. Engels jaar lid Collectnntcn

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1942. 7 Jan. De Heer A. D. Vijgh, oudste der notarissen, op leeftijd overleden. De Heer P. G. C. van Doorn, sedert 1908 arts te

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang).

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang). JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1910. (Zevende Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF s UITG.-MIJ. 1910. EEN

Nadere informatie

o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN (ELFDE JAARGANG)

o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN (ELFDE JAARGANG) JAARBOEKJE. o JAARBOEKJE : VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,, OUD-LEIDEN 1914 (ELFDE JAARGANG) LEIDEN - G. F. THl?ONVILLE. EEN WOORD VOORAF.

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1908. LELDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ.

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1908. LELDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. JAARBOE.KJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LELDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1908. (Vijfde Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. 1908 EEN WOORD

Nadere informatie

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil ~ ql m nt der Piershilse BranJweervereniging Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil REGLEMENT Brandweervereniging.. P Iersh'I" I ÛPlleric1t 11 Septem1er 1946 te Piers1tI Artikel 1. 1 De vereniging 'stelt

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1909. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. VOOR VAN TEVENS

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1909. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. VOOR VAN TEVENS JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1909. (Zesde Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF s UITG.-MIJ. 1909. EEN WOORD

Nadere informatie

0 JAARBOEKJE 0 LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (DERTIENDE JAARGANG).

0 JAARBOEKJE 0 LEIDEN EN RIJNLAND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (DERTIENDE JAARGANG). JAARBOEKJE. 0 JAARBOEKJE 0 VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1916 (DERTIENDE JAARGANG). LEIDEN - G. F. THÉONVILLE. EEN WOORD VOORAF.

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST ARCHIEF Het Archief der Gemeente is gevestigd in het gebouw aan de Mathenesserlaan 315 en geopend op werkdagen van half

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK, 1 Jan. De heer J. G. M. van Griethuyzen, Burgemeester van Oestgeest en Voorhout, op 77-jarigen leeftijd overleden. 6 Jan. Herdenkingsplechtigheid Willem

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1913. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. (Tiende Jaargang.)

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1913. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. (Tiende Jaargang.) JAARBOEKJE. \ Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1913. (Tiende Jaargang.) LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG:MIJ. 1913. EEN WOORD

Nadere informatie

ONTWERP STATUTEN 1. Artikel 4 De leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Drenthe, die lid zijn van de VNG.

ONTWERP STATUTEN 1. Artikel 4 De leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Drenthe, die lid zijn van de VNG. NOTARISKANTOOR OOSTERHESSELEN 25 september 2001 Burgemeester de Kockstraat 21 7861 AA Oosterhesselen Tel. 0524-581543 Ref: o:20011144.stw/jb ONTWERP STATUTEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Goede voorgangers van de Juridische faculteit.

Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Welverdiend is de goede naam, waarin de Leidsche zich op het gebied der rechtswetenschap mag verheugen, en groot is het aantal beroemde rechtsgeleerden, wier

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden ANWB

Vereniging van Gepensioneerden ANWB Vereniging van Gepensioneerden ANWB tstatuten Statuten van de VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB te Den Haag Artikel 1. Naam en zetel 1. De Vereniging is genaamd: VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB.

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Statuten De Laatste Eer Assen

Statuten De Laatste Eer Assen Statuten De Laatste Eer Assen NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Onderlinge Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" U.A. Zij is gevestigd te Assen. DUUR EN VERENIGINGSJAAR Artikel 2 1. De

Nadere informatie

0 JAARBOEKJE C VOOR LEIDEN EN RIJNLA.ND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON.

0 JAARBOEKJE C VOOR LEIDEN EN RIJNLA.ND. GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON. 0 JAARBOEKJE C VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLA.ND. TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1920 (ZEVENTIENDE JAARGANG). LEIDEN - P.J. MULDER & ZOON. EEN WOORD VOORAF. Trots

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING

2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING 2007L9721/ML OPRICHTING STICHTING Naam en Zetel ---------------------------------------------------------------------------- Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Van depolitieverbindingen;

Van depolitieverbindingen; nr. 796.1^9 KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN EEN AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 22 JUNI 1965 TE 'S-GRAVENHAGE Aanwezig zijn de heren: Van depolitieverbindingen;

Nadere informatie

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125.

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125. OMffiRWIJSRAAD. Bericht op schrijven van.,...: i 13. ff ebruari 1930»Nr.436» Af d.h.o» Betreffende: eer-s-toexes.--vo-or de moderne...talen aim de Ri jksuniversi t ei t en# 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. NOVEMBER 1904. Oprichtingsdag van,,oud-leiden 9 Opening van de Leidsche Arbeidersbeurs, uitgaande van den Chr. Bestuurdersbond. Gekozen tot lid van den gemeenteraad

Nadere informatie

VQ.\K-A. Van de l e de n. Art. 1 _K Het geiuone lidmaatschap uuordt verkregen door toelating tot een aangesloten plaatselijke vereniging. Over deze toelating beslist de plaatselijke vereniging op de uiijze,

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK. 1939. 1 Jan. Gouden jubileum van de N.V. Boek- en Steendrukkerij Eduard Benoemd tot directeur van het Instituut Wullings te Voorschoten Jhr. G. M. E.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923.

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. Bericht op schrijven van.24februari»23 No.699 Frankenstraat 39. Afd.H.O., 11 ir.,a» 4inn laj» ~ ^en g e l ieve bij het antwoord dagteekening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

JAA LEIDEN EN RIJNLAND 1921-1922 TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS

JAA LEIDEN EN RIJNLAND 1921-1922 TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS JAARBOEKJE JAA VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1921-1922 (ACHTTIENDE JAARGANG). AARLANDERVEEN - E. A. PRINS EEN WOORD VOORAF. Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE R.K. UITVAARTVERENIGING "ST. JOZEF" TE 'T VELD opgericht 3 maart 1954, gewijzigd bij besluiten van de algemene ledenvergaderingen d.d. 15 maart 1963, 6 april 1978, 27 april

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum"

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum Jaarverslag 1949 /'2 - a -icy y// 3' Stichting Het Nederlands Belastingmuseum" E 17 Directeur: Prof. Dr J. van der Poel, Conservator voor het fiscaal zegel: C. Eeltjes, Geestbrugweg 114, Rijswijk. Archivaris:

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Temminck zooeven genoemd werd over het aldus verkregen geheel het beheer opgedragen en hem den titel

Temminck zooeven genoemd werd over het aldus verkregen geheel het beheer opgedragen en hem den titel De Ter Waar het Leidsche Jaarboekje in zijne onderscheidene jaargangen den lezers langzamerhand een beeld geeft van wat in vroeger en later jaren door inwoners van Leiden en wetenswaardigs werd verricht

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

Nieuwsbrief 83 maart 1980

Nieuwsbrief 83 maart 1980 Nieuwsbrief 83 maart 1980 Bestuur: B. van Tongeren, Voorzitter Sportparklaan 1980 GOED BEGONNEN VOOR DE V.O.H.B. Voordat In januari heeft de Heemsteedse bibliotheek een collectie heemkundige literatuur

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H A

DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H A DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y ^ Verzoeke b beantwoording datum en nummer van dit schrijven te vermelden. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging

Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging Kantoor van Mr. L.J.A. Simons Notaris Tilburg Afschrift der akte van oprichting van de vereniging Bewonersvereniging Puccinihof gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VHL

Huishoudelijk reglement VHL Huishoudelijk reglement VHL Artikel 1 De "Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek" zal in dit reglement verder worden aangeduid als VHL. Zij houdt adres bij de secretaris van haar bestuur. Structurele

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

blad 1. STATUTENWIJZIGING VERENIGING WWE1178851 d.d. nr.

blad 1. STATUTENWIJZIGING VERENIGING WWE1178851 d.d. nr. blad 1. STATUTENWIJZIGING VERENIGING WWE1178851 d.d. nr. Heden, * verscheen voor mij, mr. Wilhelmus Gertrudis Weijs, notaris te Venray: * te dezer zake handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: a.

Nadere informatie

1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Spijkenisse.

1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Spijkenisse. STATUTEN van FOTOCLUB SPIJKENISSE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden VERVALLEN

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden VERVALLEN Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen BRAND oorzaken Verslag van het verhandelde op het eerste symposium, gehouden op 2 en 3 April 1947 te Leiden, onder auspiciën van de rijksinspectie brandweerwezen van het ministerie van binnenlandse zafceu.

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

45621/JB OPRICHTING STICHTING

45621/JB OPRICHTING STICHTING 1 OPRICHTING STICHTING 45621/JB Heden, zesentwintig juni tweeduizend en zes verschenen voor mij, mr. Anke Marion Deelen-Hoogenboom, notaris in de gemeente Alphen aan den Rijn: 1. de heer EDRIS AHMAD FAIZ

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING DOEL NAAM - de - de negentienhonderdzevenenvijftig, zich legitimerend met een rijbewijs met nummer: 4123097403, Heden, acht april tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Rose Marie Claire Appel,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Vergaderingen van aandeelhouders, bestuur en commissarissen

Vergaderingen van aandeelhouders, bestuur en commissarissen Vergaderingen van aandeelhouders, bestuur en commissarissen Inhoudsopgave Vergaderingen van aandeelhouders, bestuur en commissarissen...1 tot en met 1859...1 1860 tot en met 1869...1 1870 tot en met 1879...2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904.

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. LEIDEN - A. W. SIJTHOFF. 1904. EEN WOORD VOORAF. De Vereeniging Oud

Nadere informatie

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld:

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kansvol. 2. Zij heeft haar zetel in de

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1912,. LEIDEN en.rijnland. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ. 1912.

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1912,. LEIDEN en.rijnland. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ. 1912. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en.rijnland. TEVENB Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1912,. (Negende Jaargang.) LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ. 1912. EEN

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Afschrift. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 29 FeSmiari 1?40. No. 8$?

Nadere informatie

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening 2012 BESTUUR Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit leden van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt. Het Bestuur van de

Nadere informatie

Voorstel statuten voor ALV februari 2007 DE NAAM, DE ZETEL, DE DUUR EN HET VERENIGINGSJAAR

Voorstel statuten voor ALV februari 2007 DE NAAM, DE ZETEL, DE DUUR EN HET VERENIGINGSJAAR Voorstel statuten voor ALV februari 2007 DE NAAM, DE ZETEL, DE DUUR EN HET VERENIGINGSJAAR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING, afdeling Den Haag,

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Statuten. Limburgse Werkgeversvereniging. Roermond

Statuten. Limburgse Werkgeversvereniging. Roermond Statuten Limburgse Werkgeversvereniging Roermond De Limburgse Werkgeversvereniging LWV is opgericht op zesentwintig februari negentienhonderd zeventig en is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van tweeëntwintig

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

OUDERVERENIGING. Namen van de toenmalige ouderraadsleden, worden hier niet genoemd

OUDERVERENIGING. Namen van de toenmalige ouderraadsleden, worden hier niet genoemd OUDERVERENIGING Vandaag veertien juni tweeduizend twee, Verschenen voor mij, mr. J. T. T.M. H., notaris te Almelo: Namen van de toenmalige ouderraadsleden, worden hier niet genoemd De comparanten, handelend

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 991 Wijziging van oek 5 van het urgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars Nr.

Nadere informatie