Service Level Agreements

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreements"

Transcriptie

1 Mw. A. de Touars 1. Inleiding Definitie Terminologie De functie van een Service Level Agreement en contractmanagement als kwaliteitsinstrument Doel van een Service Level Agreement Klanten/afnemers van Wanneer is een organisatie gereed om te werken met Ontwikkelstadium facilitaire organisatie Kwaliteitsontwikkelfase Wat zijn de consequenties voor de organisatie Administreren van de dienstverlening Invloed van op het functioneren van medewerkers Betekenis van voor de klantorganisatie Welke diensten en producten zijn geschikt voor Welke verrekenmethoden kunnen worden gehanteerd Voor- en nadelen van Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Randvoorwaarden Succesbepalende factoren Valkuilen Hoe komen tot stand Wat staat er omschreven in een Service Level Agreement Inhoud Service Level Agreement Hebben juridische gevolgen Levensduur van een Service Level Agreement Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Randvoorwaarden Succesbepalende factoren Valkuilen Hoe worden geïmplementeerd 27

2 Implementatie Doorlooptijd van een implementatietraject Hoe krijg je draagvlak Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Randvoorwaarden Succesbepalende factoren Valkuilen Hoe worden onderhouden en beheerd Het beheren en onderhouden van Service Level Agreements Hoe wordt kwaliteit bewaakt Definitie: wat wordt verstaan onder Service Level Agreements Wat wordt in de praktijk verstaan onder Service Level Agreements Aanleidingen om te werken met Service Level Agreements Terminologie De functie van een Service Level Agreement Met welk doel gebruiken organisaties Service Level Agreements Organisatiedoelen Doelen van de facilitaire organisatie Klanten/afnemers van Wanneer is de organisatie gereed om te werken met? Wat zijn de consequenties voor de organisatie Servicemeldpunt Welke diensten en producten zijn geschikt voor? Welke verrekenmethoden worden er gehanteerd? Voor- en nadelen van Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Randvoorwaarden Succesbepalende factoren Valkuilen Ontwerp en hoe komen tot stand Wat staat er omschreven in een Service Level Agreement Voorbeelden van Producten-en-dienstencatalogus 52

3 Hebben juridische gevolgen Levensduur van een Service Level Agreement Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Hoe worden geïmplementeerd Hoe verloopt de implementatie van Service Level Agreements Doorlooptijd implementatietraject Hoe krijg je draagvlak Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Het beheren en onderhouden van Service Level Agreements Administratieve verwerking Wie beheren Hoe wordt kwaliteit bewaakt Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Overeenkomsten en verschillen tussen theorie en praktijk Definitie Het begrip Terminologie De functie van een Service Level Agreement Doel van een Service Level Agreement Klanten/afnemers van Wanneer is een organisatie gereed om te werken met? Organisatieconsequenties Welke diensten en producten zijn geschikt voor Service Level A greements Verrekenmethoden Voor- en nadelen van Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Hoe komen tot stand Wat staat er omschreven in een Service Level Agreement Hebben juridische gevolgen Levensduur van een Service Level Agreement Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Invoering; hoe worden geïmplementeerd Het implementeren van Doorlooptijd van een implementatietraject 74

4 Draagvlak Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Beheer; hoe worden onderhouden en beheerd Het beheren en onderhouden van Service Level Agreements Kwaliteitsbewaking Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies Samenvatting en conclusie per deelproces Definitie Ontwerp Invoering Beheer Eindconclusie Aanbevelingen Praktisch plan van aanpak om te komen tot het ontwikkelenen implementeren van Fase 1. Definitie Fase 2. Ontwerp Fase 3. Invoeren Fase 4. Onderhoud en beheer Definities Geraadpleegde literatuur Publicaties 105 Bijlage 1.Voorbeeldcontract Service Level Agreement 107 Bijlage 2.Het Servqual-model 113 Bijlage 3.Model vooronderzoek Inleiding Facilitaire organisaties raken steeds meer verankerd in organisaties. Van een uitvoerend organisatieonderdeel u vraagt wij draaien groeit de facilitaire organisatie naar een professioneler niveau. Klanten servicegericht handelen spelen binnen de kwaliteitsgedachte van organisaties een steeds grotere rol. Organisaties móeten ook wel veranderen; klanten worden mondiger en verlangen waar voor hun geld. Facilitaire organisaties moeten hierop anticiperen. Service Level Agreements zijn instrumentaria om in te spelen op de wensen en

5 behoeften van de interne organisatie. Door middel van Service Level Agreements kan de medewerker invloed uitoefenen op de kwaliteit van dienstverlening. Verhoogde kwaliteit levert minder storingen en verhoogt de continuïteit en productiviteit van primaire werkprocessen. Dit kan leiden tot het verbeteren van het primaire eindproduct waar de organisatie én externe klant uiteindelijk baat bij heeft. Dit artikel over is geschreven als scriptie ter afsluiting van de laatste fase van de deeltijdopleiding Facility Management aan Hogeschool Diedenoort. Het artikel bestaat uit drie onderdelen namelijk de literatuurstudie, zie hoofdstuk 1, het praktijkonderzoek, zie hoofdstuk 2 en het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen, zie hoofdstuk 3. Deze drie onderdelen leiden uiteindelijk tot aanbevelingen en conclusies, zie hoofdstuk 4. Voor de leesbaarheid van het artikel bestaat er tussen de verschillende onderdelen een onderlinge samenhang. Deze samenhang wordt bereikt door in elk onderdeel dezelfde vier fasen uit te werken: Definitie: Wat zijn? Ontwerp: Hoe komen tot stand? Invoering: Hoe worden geïmplementeerd? Beheer: Hoe worden onderhouden en beheerd? 1.1 Definitie Oorspronkelijk komen uit Amerika waar ze vooral door de IT-branche worden gebruikt. De reden hiervoor is de snelle ontwikkeling van deze sector, waardoor de winstmarges die kunnen worden behaald steeds kleiner worden. Ook het vaststellen van te leveren serviceniveaus is voor deze branche van belang gezien de hoge investeringen. Prestatienormen vormen de basis waarop investeringen in soft- en hardware worden gedaan. Een Service Level Agreement of SLA is een schriftelijke overeenkomst tussen facilitaire organisatie en de (betalende) klant. In een Service Level Agreement wordt vastgelegd welke diensten en producten er door het facilitair bedrijf worden geleverd, tegen welke kwaliteit, hoeveelheid en tegen welke prijs (Kompier en Ouwehand, 1997). Naast de beschrijving van de te leveren diensten worden ook de rechten en plichten van zowel de aanbieder als afnemer ten aanzien van het overeengekomen kwaliteitsniveau vastgelegd. Door Nota wordt de volgende definitie gehanteerd: Een Service Level Agreement is een contract tussen (interne) klantgroepen en een facilitaire leverancier waarin de minimale service aan de klanten via prestatie-indicatoren is vastgelegd.

6 Een Service Level Agreement is tevens een managementstool voor vragen als: Wie zijn interne klanten? Wat willen de interne klanten? Welke diensten biedt de leverancier? Hoe kunnen veranderingen in klantenwensen adequaat worden gerealiseerd? (Nota) Vanaf het moment dat de klant verantwoordelijk is voor zijn eigen budget en daardoor de facilitaire organisatie als leverancier gaat benaderen, wil de klant inzicht hebben in de kosten en kwaliteit van producten en diensten. Deze vraag naar inzichtelijkheid biedt een prima basis en draagvlak voor het werken met. De hoofdelementen die in een Service Level Agreement aan de orde komen, zijn: Welke producten en diensten worden geleverd? Welke kwaliteits- of prestatieniveaus horen bij die levering? Welke voorwaarden horen bij die levering? Op welke wijze worden de kosten van de geleverde producten en diensten verrekend? Daarnaast kunnen aspecten worden opgenomen over de wijze waarop de klant wordt geïnformeerd over de dienstverlening (rapportage) en kwaliteitsaspecten (Kompier en Ouwehand) Terminologie De Nederlandse vertaling voor Service Level Agreement is Serviceniveau-overeenkomst (SNO), Dienst Niveau Overeenkomst (DNO) of Dienstverleningsafspraken (DVA s) (Kompier en Ouwehand). Ook wordt de term Dienstverleningsovereenkomsten gehanteerd (DVO s). In dit artikel wordt de term gebruikt De functie van een Service Level Agreement hebben meerdere functies. Service Level Agreements worden gebruikt als instrument voor het realiseren van een pro-actieve serviceorganisatie. De kracht van een Service Level Agreement is haar dubbele werking. Ten eerste is het een managementtool dat zowel effectiviteit (de juiste dingen doen) en efficiency (zo goed mogelijk doen) van processen kan realiseren als ook service op maat. Ten tweede hebben de functie van procesindicator in de samenwerking klantleverancier. Het opstellen en invoeren van een Service Level Agreement levert veel managementin-

7 formatie op over de communicatiestructuur en -cultuur tussen interne klanten en leveranciers (Nota e.a.). Daarnaast is een Service Level Agreement een middel voor continue toetsing en optimalisatie van de eigen activiteiten, waarbij inhoud wordt gegeven aan het kwaliteitsdenken. Tevens bereikt de introductie van een andere beleving bij de klant over facilitaire dienstverlening. De klant gaat namelijk steeds meer inzien wat de betekenis en meerwaarde van facility management is voor zijn primaire proces. Uiteindelijk zal dit proces leiden tot een hoge mate van klanttevredenheid. zijn afspraken op operationeel niveau, maar hebben ook duidelijk facilitaire en algemene strategische functies. Dit komt door de positie die interne klanten hebben. Zij geven het facilitair bedrijf haar bestaansrecht. Bij niet tevreden klanten is er gevaar voor het bestaansrecht, waardoor zeker een rol kunnen spelen op strategisch niveau. Door Nota e.a. worden de volgende strategische functies aan toegekend: Facilitair strategische functies: Bijdrage leveren aan het efficiënter en effectiever maken van het facilitair deelproces. Leveren van input (wensen van klanten) voor het opstellen van de facilitaire strategie. facilitaire marketing; verankeren van het facilitair bestaansrecht. Algemeen strategische functies: Kostenreductiestrategie door standaardisatie en uniformering van diensten en producten. Scheppen van een organisatiebrede sfeer van bewustwording van serviceniveaus. Verbetering kwaliteit/prijsverhouding van de facilitaire dienstverlening. Ondersteunen van het personeelsbeleid door het afstemmen van optimale faciliteiten op werknemers. Versterken van de klant-leverancier waardeketen van back- tot front-office. Instrumenten voor het proces van lange fusie- en samenwerkingstrajecten van facilitaire processen.

8 en contractmanagement Een Service Level Agreement volgt de principes van contractmanagement. Centraal daarbij staat de keuze voor het delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En één van de doelen is de regelcapaciteit op de verschillende hiërarchische niveaus te vergroten. Wanneer het strategisch management meer op afstand wil sturen, moeten er instrumenten zijn om inderdaad te kunnen sturen op hoofdlijnen en daarnaast de resultaten van organisatieonderdelen te toetsen. Bij uitbesteding van facilitaire diensten is de klantbehoefte, zoals opgenomen in de Service Level Agreement, vertaald in een programma van eisen dat de basis vormt voor het contract. Contractmanagement is meer dan alleen het toetsen van de feitelijke levering. Contractmanagement is ook het periodiek toetsen of de gemaakte afspraken nog voldoen aan de klantbehoefte. Een Service Level Agreement is daarbij een goed instrument (Kompier en Ouwehand) In het volgende model wordt weergegeven hoe het proces van contractmanagement verloopt. Bij het opstellen van een contract is het van belang dat de klant enig inzicht heeft in de facilitaire processen. Zonder dat inzicht is het moeilijk om op gelijkwaardige basis te onderhandelen. Klantbehoefte (faciliteiten Beheer SLA Programma van Eisen Contract als kwaliteitsinstrument zijn van belang voor kwaliteitsbeheersing. Kwaliteit van dienstverlening is moeilijk te beheersen omdat diensten worden geleverd door mensen. De interactie tussen klant en leveran- Klanttevredenheidstoets Professionele toets Feitelijke levering Analyse resultaten Afstemmen Afrekenen Aanpassen Figuur 1. Contractmanagement en regie, het proces van contractmanagement (ING).

9 cier is op dat moment de kwaliteitsbeleving van de dienst en product dat wordt geleverd. Door middel van prestatie-indicatoren kan er een constante kwaliteit worden geleverd. vormen een aanleiding om vooruit te denken en te plannen. In veel gevallen werken dienstverleners ad hoc. Een Service Level Agreement kan helpen om een basis te leggen voor een planning van werkzaamheden. Men zal dan de productie in capaciteit van serviceprocessen efficiënter en effectiever kunnen maken door het standaardiseren van producten en diensten. De standaardisatie leidt vervolgens tot kostenbesparing door te behalen schaalvoordelen. Door de vastgelegde afspraken ontstaat er een bepaalde afnamezekerheid waaraan de facilitaire organisatie haar bestaansrecht ontleent. Het afstemmen van vraag en aanbod in kwantiteit en kwaliteit maakt het de facilitaire organisatie mogelijk zich te professionaliseren. Een bepaalde mate van kwaliteit en klantgerichtheid moet worden aangeboden om klanttevredenheid te realiseren. Het managen van verwachting en ervaring van de diverse klantgroepen speelt hierin een belangrijke rol (De Groot en Wielinga). Facilitaire organisaties kunnen de tevredenheid van hun klanten meten door hen te vragen naar de beleving en verwachting (vooraf) en de ervaring (achteraf). Het verschil tussen verwachting en ervaring bepaalt in hoge mate de tevredenheid van de klant. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het Serv- Qual-model van Zeithaml en Berry. Het model laat een vijftal gaps of kloven zien. Dit zijn discrepanties tussen wat er geleverd of gedaan moet worden én wat er werkelijk gebeurt. De belangrijkste kloof is die tussen verwachte kwaliteit en de gepercipieerde kwaliteit. Het Servqual-model is als bijlage toegevoegd Doel van een Service Level Agreement Het doel van een Service Level Agreement is het verstrekken van duidelijkheid aan het begin van het budgetjaar over de te leveren en af te nemen facilitaire producten en diensten. De gedachte daarbij is dat zowel de afnemer als de dienstverlener, in casu het facilitair bedrijf, weten waar ze aan toe zijn wat betreft capaciteitsbeslag en financiële consequenties. Een Service Level Agreement functioneert als instrument om de producten en diensten die een facilitaire organisatie levert, eenduidig met de afnemer af te stemmen. Hiermee wordt bereikt dat bij klant en facilitaire organisatie eenzelfde beeld ontstaat over de te leveren producten en diensten. Een Service Level Agreement maakt de relatie tussen klant en facilitaire organisatie expliciet (Kompier en Ouwehand, 1997).

10 worden ingezet om één of meerdere van onderstaande doelen te bereiken: verankeren van facilitair bestaansrecht op bestuursniveau; het bereiken van een efficiënte en effectieve communicatie; kwaliteitsverbetering van facilitaire diensten en processen; betere afstemming van vraag en aanbod in kwantiteit en kwaliteit efficiënter en effectiever werken; creëren van kostenbewustzijn; proactief handelen van de facilitaire organisatie; kostenspecificatie; transparante geldstromen; kostenbeheersing/-besparing. Zonder formele afstemming blijkt in de praktijk vaak dat de verwachtingen van de klant anders zijn dan het aanbod van de facilitaire organisatie. Onjuiste afstemming leidt tot onvrede bij zowel de klant als de leverancier. Gevolg daarvan is dat veel extra diensten geleverd worden op ad hoc basis. De vraag wordt dan gezien als weinig structureel en impulsief. Gevolg is: u roept, wij draaien. De facilitaire organisatie is daardoor reactief en vaak te laat. Een Service Level Agreement kan bijdragen aan een betere en meer tijdige afstemming van vraag en aanbod. Hierdoor kan planmatiger worden gewerkt en beter op de vraag van de klant worden afgestemd. Van groot belang bij het afsluiten van een Service Level Agreement is dat de facilitaire organisatie beschikt over belangrijke basisinformatie zoals goed berekende kostprijzen en het beschikken over simpele, betrouwbare informatie. Het maken van afspraken moet echter geen doel op zich worden. Het opstellen van kost namelijk veel tijd, evenals het periodiek meten van de gemaakte afspraken. Een resultaat van een Service Level Agreement dient co-makership te zijn: samen vorm en inhoud geven aan een werkbare klant-leverancierrelatie Klanten/afnemers van Een facilitaire organisatie is afhankelijk van haar klanten. De klant van nu is mondiger, maar vooral kritischer en zich terdege bewust van zijn macht. Er zijn verschillende type klanten en klantgroepen, die ieder specifieke wensen hebben. Deze klantgroepen zijn zeer divers en vragen ieder een andere benadering. Facilitaire organisaties moeten dus hun producten en diensten hierop aanpassen om zodoende de klant, ook na het afschaffen van verplichte winkelnering, te kunnen behouden (Maas en Pleunis, 2001).

11 Een belangrijk aspect van is dat het facilitair bedrijf de wensen, eisen en ontwikkelingen van haar klanten moet kennen. Dit geldt voor de drie klantgroepen van het facilitair bedrijf: de opdrachtgever, de beslissende klant en de gebruiker. De wijze waarop de wensen, eisen en ontwikkelingen worden geïnventariseerd, is afhankelijk van de klantgroep. Dit kan zijn via: overleg op het hoogste beleidsniveau tussen het management van het facilitair bedrijf en het management van de primaire organisatie (de opdrachtgever); accountmanagement gesprekken met de beslissende klant; enquêtes (vooraf en achteraf) onder gebruikers en nieuwe medewerkers; klantenpanels met beslissende klanten en gebruikers; nauwkeurige registratie van klachten/kengetallen/nee-verkoop registratie; externe brancheanalyses. De opdrachtgever heeft met name behoefte aan informatie over: jaarcijfers: kosten en baten; kwaliteit van dienstverlening; ontwikkelingen binnen de facilitaire organisatie in relatie tot ontwikkelingen binnen het primaire proces. Sommige beslissende klanten dragen de verantwoordelijkheid over een deel van het primaire proces en moeten vaak een zekere kwaliteit en continuïteit bewaken. Dat betekent dat zij niet alleen als vrager, maar ook voor hun functioneren sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. Voor de beslissende klant zijn de volgende zaken met het facilitair bedrijf van belang: De toegevoegde waarde en kosten van facilitaire dienstverlening. Een opdrachtgever is vooral geïnteresseerd in het meetbaar en inzichtelijk maken van effectiviteit- en efficiencyverbeteringen omdat deze hem kwaliteitsverbeteringen en besparingen opleveren. Hij verwacht van het facilitair bedrijf advies en ondersteuning bij het inzichtelijk maken en het bewaken van kosten. Proactief handelen. Hij verwacht dat het management van de facilitaire organisatie hem zal benaderen als er ontwikkelingen zichtbaar zijn. De gebruiker verwacht van het facilitair bedrijf: kwaliteit;

12 snelheid; eenvoud; keuzemogelijkheden. Hoe lager in de klantenhiërarchie, hoe gedetailleerder de communicatie over wat gewenst en geleverd wordt. Zo zullen de afspraken over de facilitaire dienstverlening in verschillende documenten worden vastgelegd. De opdrachtgever zal algemene eisen en randvoorwaarden stellen aan het facilitair bedrijf. Deze eisen en randvoorwaarden worden vastgelegd in het beleidsplan van het facilitair bedrijf. De afspraken met beslissende klanten worden vastgelegd in Service Level Agreements. De afspraken met gebruikers zijn in de vorm van een producten-en-dienstencatalogus vastgelegd (Lenselink en Veeke, 2001). In het volgende overzicht zijn deze afspraken schematisch weergegeven: Opdrachtgever Beleidsplan Beslissende klant SLA Facilitaire organisatie Gebruiker PDC Figuur 2. Schema. Een belangrijk neveneffect van het werken met is dat de betrokkenheid van de klanten wordt vergroot. Bij het opstellen van de in overleg met de klant ontstaat er een proces waarbij klanten zich bewust worden van het feit dat zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening die zij wensen en op de facilitaire kosten die hiermee gepaard gaan. Bij de facilitaire organisatie ontstaat het besef dat het betrekken van de klanten bij de facilitaire organisatie leidt tot dienstverlening die beter aansluit op de wensen van de klanten.

13 Wanneer is een organisatie gereed om te werken met Service Level Agreements Een Service Level Agreement wordt onontkoombaar op het moment dat het facilitair bedrijf gaat werken volgens het principe van het profit center en de klant de facilitaire organisatie gaat benaderen als leverancier. Vanaf dat moment wil de klant inzicht hebben in de kosten en kwaliteit van producten en diensten. Deze inzichtelijkheid biedt een goede basis voor een gesprek over wensen, behoeften, serviceniveaus, kosten en rendement. De afspraken hierover worden vervolgens formeel vastgelegd in een Service Level Agreement (Lenselink en Veeke). zijn vooral effectief in intern verzelfstandigde organisaties of organisaties die zich in het veranderproces naar interne verzelfstandiging bevinden, bijvoorbeeld naar een businessunit -structuur. Ook kunnen een rol spelen om weer grip te krijgen op de (te) zelfstandige onderdelen. Dit kan door de historisch gegroeide vrijheden te legaliseren en wederom te structureren (Nota e.a.). Kleine organisaties met intensieve afstemming over interne dienstverlening zijn over het algemeen minder geschikt om te werken met. De administratieve werkzaamheden kosten dan meer dan dat deze opleveren Ontwikkelstadium facilitaire organisatie De mate van succes van de toepassing van een Service Level Agreement wordt onder andere bepaald door het ontwikkelstadium van de facilitaire organisatie. De facilitaire organisatie dient al enkele jaren ontwikkeling achter de rug te hebben om een Service Level Agreement te kunnen toepassen. In een organisatie waar nog verkenningen plaatsvinden naar de bruikbaarheid en toepasbaarheid van facility management, is een Service Level Agreement geen zinvol instrument. Ook in een situatie van organisatorische integratie, waarbij gezocht wordt naar de juiste positionering van de facilitaire organisatie, is het gebruik van een Service Level Agreements nog te vroeg (Nota e.a.) Kwaliteitsontwikkelfase Het INK-model gaat ervan uit dat een (facilitaire) organisatie eerst intern de zaakjes op orde moet hebben voordat een goede samenwerkingsrelatie met de klanten kan worden opgebouwd.

14 Bij de ontwikkeling naar een volwassen organisatie wordt volgens het INK model de volgende vijf ontwikkelingsfasen doorlopen: Fase 1 Product (ad hoc) Een facilitaire organisatie verkeert nog in de productgerichte fase. De facilitaire organisatie is operationeel, ongestructureerd en voert de werkzaamheden uit op ad-hocbasis. De klachten en wensen van medewerkers bepalen de werkzaamheden: u vraagt, wij draaien. Er wordt geen facilitair beleid gemaakt en de facilitaire organisatie wordt niet betrokken in beleidsbepalingen van de organisatie. Fase 2 Proces (gestructureerd) Facilitaire organisaties in de proces georiënteerde fase worden nog steeds gekenmerkt door reactiviteit, maar er wordt al zicht verkregen in de huidige werkzaamheden en diensten worden gedefinieerd. De facilitaire organisatie wordt steeds meer een zichtbare afdeling. Service Level Agreements hebben in deze fase een beperkte bijdrage. Fase 3 Systeem (klantbewust) De facilitaire organisatie handelt steeds meer pro-actief. Er ontstaat een klantbewustwordingsproces. Er wordt facilitair beleid ontwikkeld, gericht op het profileren van de facilitaire organisatie. Service Level Agreements krijgen in deze fase toegevoegde waarde. Medewerkers ervaren de meerwaarde van, het draagvlak neemt toe. Fase 4 Keten (klantgericht) Er ontstaat een samenwerking met klanten waarbij de wensen van klanten centraal staan. Prestaties worden getoetst door middel van kwaliteitsmetingen of klanttevredenheidsenquêtes. Ook worden prestaties getoetst door middel van benchmarking. De facilitaire organisatie gaat professioneel om met de wensen en behoeften van klanten. Fase 5 Totale kwaliteit (klantgestuurd) De klant, maatschappij en eigen medewerkers staan centraal. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in aanpassingen en verbeteringen van de facilitaire organisatie. De facilitaire organisatie gaat op strategisch niveau een grotere rol spelen en is een volwaardig gesprekspartner met de klant en de directie. Met behulp van het Cyclisch ontwikkelingsmodel van Twijnstra Gudde (1996) kan worden bepaald in welk stadium de facilitaire orga-

15 nisatie zich bevindt en kan de gewenste ontwikkelingsrichting worden aangegeven. De verschillende fasen in de ontwikkeling zijn: pioniersfase; prijsfase; prijs-/prestatiefase; volwassenfase; extraverte fase. Het gaat voor dit artikel te ver om verder uit te wijden over de ontwikkelmodellen. Het gebruik van wordt functioneel, nuttig en zelfs noodzakelijk geacht naarmate de facilitaire organisatie zich bevindt in minstens de prijs-/prestatiefase. In dit stadium van ontwikkeling is de facilitaire organisatie in staat om de kosten van de dienstverlening niet alleen inzichtelijk te maken, maar kan deze dan ook koppelen aan prestatienormen Wat zijn de consequenties voor de organisatie Wanneer er voor het eerst wordt gewerkt met, is er bij de klant onvoldoende kennis aanwezig om het aanbod adequaat te kunnen beoordelen. Het komen tot overeenstemming over de inhoud van een Service Level Agreement kost de eerste jaren veel tijd. Doorlooptijden van twee tot drie maanden om tot overeenstemming te komen, blijken geen uitzondering te zijn. De klant (vraagzijde) moet gelegenheid krijgen om expertise op te bouwen, waardoor hij in staat is gelijkwaardig aan tafel te zitten bij de onderhandelingen over. De facilitaire organisatie moet daar actief aan meehelpen. Figuur 3 geeft aan op welk niveau in de organisatie welke afspraken worden vastgelegd tussen de leverancier en de klant. SLA Contract PDC Meldpunt Primair proces Facilitaire organisatie Leveranciers Figuur 3. Relatie tussen klant, facilitaire organisatie en leverancier (Paul Trumpie).

16 Administreren van de dienstverlening De dienstverlening van de facilitaire organisatie kan bestaan uit een omvangrijke diversiteit van producten en diensten. Voor de beheersing en aansturing van deze processen moet een administratief systeem zijn dat registreert welke diensten voor welke klanten worden geleverd. Bij de inrichting van de administratie is het van belang om aansluiting te vinden bij het dienstverleningsproces. Met andere woorden: waar begint en waar eindigt de levering van een dienst of product? Een centraal meldpunt is bij uitstek geschikt om een eerste registratie te laten plaatsvinden en afgehandelde opdrachten te verwerken. Een adequate administratie is ook noodzakelijk voor de kostprijsberekening, om de doorberekening hiervan te realiseren en om inzicht te krijgen in de prestaties van de facilitaire organisatie. Het inrichten van de administratie is dus afhankelijk van de mate van de gewenste diepgang van monitoring. Dit is weer afhankelijk van de afspraken die met de klant zijn gemaakt over de detaillering van de rapportages over diens afname van diensten en producten Invloed van op het functioneren van medewerkers Het werken met heeft veel consequenties voor de medewerkers. Zo moeten de medewerkers van de facilitaire organisatie goed op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken, zodat in enige mate sprake kan zijn van zelfsturing. Het is daarom van belang om goed met medewerkers te communiceren over het doel en belang van. Ook het feit dat de dienstverlening meetbaar en afrekenbaar wordt, moet goed met de medewerkers worden doorgenomen. Immers, nu de dienstverlening met zo sterk inzichtelijk is gemaakt voor de klant, kan deze heel eenvoudig nagaan of hij krijgt wat is afgesproken. Door middel van een klachtenprocedure wordt hij als het ware uitgenodigd te melden als dit niet het geval blijkt. Dit kan behoorlijk bedreigend zijn voor de medewerkers. Het is aan te raden om medewerkers ruim de tijd te geven om aan de toepassingen van een Service Level Agreement te wennen. Een goede begeleiding en communicatie is daarbij essentieel Betekenis van voor de klantorganisatie Met de introductie van is de afhankelijkheid van de klant ten opzichte van het facilitair bedrijf niet meer aanwezig. Sterker nog, met een Service Level Agreement heeft de klant

17 een uitstekende mogelijkheid om exact aan te geven welke dienstverlening hij verlangt en vooral op welke wijze. Deze verschuiving van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde dienstverlening is een belangrijke ontwikkeling binnen organisaties. De klant onderhandelt over invulling en demarcatie van facilitaire diensten en producten. Hierdoor wordt de klant zich bewust van de aanwezigheid van ondersteunende middelen. De klant wordt als het ware gedwongen na te denken over de ondersteuning die hij het komende jaar nodig denkt te hebben voor de uitvoering van zijn proces. Een Service Level Agreement kan bovendien een stimulans zijn voor de primaire processen van de klant. De klant kan zijn eisen bij iedere onderhandeling aanpassen aan de actuele situatie van het primaire proces. Het facilitair bedrijf moet in de gaten houden of de serviceverhoging met de bestaande middelen haalbaar is. Bekeken moet worden of eventueel extra middelen noodzakelijk zijn om de serviceverhoging te realiseren. De klant kan dan zelfbeoordelen of hij dit voor de serviceverhoging over heeft Welke diensten en producten zijn geschikt voor Service Level Agreements zijn alleen zinvol voor facilitaire diensten die regelmatig worden afgenomen. Als er sprake is van incidenteel gebruik is het proces van het onderhouden en evalueren te tijdrovend en kan beter van geval tot geval worden gekeken welke diensten gewenst zijn (Nota e.a.). Voorwaarde voor het afsluiten van Service Level Agreements is dat er prestatienormen of indicatoren afgesproken worden die meetbaar zijn, zodat bewaakt en bijgesteld kunnen worden. zijn geschikt voor automatiseringsdiensten, gebouwbeheer en gebouwgebonden services zoals beveiliging, schoonmaak, catering en groenvoorzieningen. In principe kunnen alle facilitaire diensten en producten worden opgenomen in basispakketten en pluspakketten. Intern spreekt men af welke diensten en producten worden opgenomen in een basispakket. Deze afspraken worden op strategisch en tactisch niveau gemaakt Welke verrekenmethoden kunnen worden gehanteerd kunnen hun diensten bewijzen als hulpmiddel bij het geven van kostenonderbouwing, maar kunnen ook als instrument bij onderhandelingen worden gebruikt. Indien er bezuinigd moet worden op een budget kan dit gerealiseerd worden door middel

18 van de aanpassing van de dienstverlening; dus aanpassing van het serviceniveau. Afhankelijk van de verdeling van budgetten en bestedingsbevoegdheden wordt beoordeeld op welke wijze verrekening van Service Level Agreements plaatsvindt. De behoefte aan sturing van kosten moet worden gekoppeld aan sturing van de interne vraag. Een middel om de vraag te sturen is het invoeren van decentrale budgetten. De mate van decentralisatie hangt af van de bedrijfsstrategie, beschikbare informatiesystemen en de administratieve organisatie. Wil je kosten kunnen sturen door middel van, dan is het belangrijk om de budgetten daar neer te leggen waar ook de beslissingsbevoegdheid ligt. Met betrekking tot deze uitgangspunten geldt dat in het algemeen de klanten verantwoordelijk zijn voor af te nemen volumes respectievelijk de geïnvesteerde capaciteiten. Daarbij geldt dat contractafspraken hierover intact blijven bij een structureel lagere afname, tenzij een en ander anders kan worden aangewend. Indien zich een hoger capaciteitsbeslag voordoet, worden de extra kosten daarvan gefactureerd. Voorwaarden daarvoor kunnen opgenomen worden in het contract. Overwogen kan worden om aan (verplichte) basisservice geen separate doorbelasting te koppelen. Een praktische afweging voor het basispakket is het toekennen van een bepaalde verdeelsleutel. Het is wel zinvol om hier indicatiebedragen voor op te nemen zodat klanten toch een idee hebben van de kosten. Voorbeeld budgetvorm klantgroep: Facturering facilitair bedrijf Budgetvorm In verband met Vast budget door middel van doorbelasting Additioneel budget Stelpost Verplichte afname van facilitaire diensten en producten (basispakket) Pluspakket Facultatief ad-hocpakket (productenen-dienstencatalogus) Voor het kunnen beschikken over bepaalde gemeenschappelijke faciliteiten respectievelijk het beschikbaar zijn daarvan, kan een vastrechtbedrag in rekening worden gebracht. Het facilitair bedrijf is daarbij verantwoordelijk voor een efficiënte (lees: onder andere marktconforme) uitvoering van de dienstverlening. Tarieven dienen hierop te worden getoetst en per saldo zodanig geformeerd dat het

19 gebudgetteerde all in bedrijfsresultaat nihil is. Efficiëntie- en prijsverschillen geven een resultaat te zien bij het facilitair bedrijf dat uiteindelijk ten goede of ten laste komt van de moedermaatschappij Voor- en nadelen van Voordelen De leverancier beschikt door middel van de opgestelde Service Level Agreement over een duidelijke afnamezekerheid en daarmee een goed verankerd bestaansrecht. betekenen een verdere professionalisering van de klant/leverancier-relatie. De leverancier hoeft alleen te leveren wat in de Service Level Agreements is afgesproken. zijn outputgerichte contracten. De klant staat daardoor meer centraal, omdat er service op maat wordt geleverd. kunnen bij onderhandelingen over de begroting hun dienst bewijzen. Als hulpmiddel bij het geven van een onderbouwing bij cijfers, maar ook als instrument bij de onderhandelingen. Goed geformuleerde helpen organisaties, of afdelingen binnen een organisatie, grip te krijgen op hun dienstverleningsprocessen en bijbehorend bestedingspatroon. Een Service Level Agreement bevordert het kwaliteitsbewustzijn van de eigen organisatie. Het implementeren van Service Level Agreements in de organisatie sluit goed aan bij kwaliteitsverbeteringsprogramma s. Nadelen Omdat outputgerichte contracten zijn, hebben ze ook een keerzijde. Facilitaire leveranciers worden meer en meer afgerekend op hun resultaten, steeds minder op hun inspanningen; Het opstellen van kost veel tijd Randvoorwaarden, succesbepalende factoren en valkuilen Randvoorwaarden Om te laten functioneren moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan (Velden 1998): De facilitaire organisatie moet verankerd zijn in de organisatie, waarbij facility management gezien wordt als een volwaardig vakgebied met een eigen expertise.

20 Bij de klantorganisatie is het van belang dat er voldoende kennis van facilitaire dienstverlening aanwezig is om als serieuze gesprekspartner van de facilitaire organisatie te fungeren. In ieder geval moet de klantorganisatie in staat zijn de gewenste dienstverlening te specificeren. Immers, een overeenkomst is tweerichtingsverkeer: zowel de klant als de facilitaire organisatie binden zich. De klant bindt zich door het ondertekenen van de Service Level Agreements en moet de spelregels die bij een overeenkomst behoren accepteren. Deze spelregels zijn te vertalen als afspraak is afspraak. Het is daarom van belang dat de inhoud en de betekenis van de binnen het klantsysteem (de afdeling of de divisie) intern goed worden gecommuniceerd. Als de gebruikers niet op de hoogte zijn van de door de klant en de facilitaire organisatie in de gemaakte afspraken, kunnen zij zich hier ook niet naar gedragen. De facilitaire organisatie moet inzicht hebben in de kosten om op basis hiervan de kosten door te berekenen aan de klanten. Daarnaast moet men in staat zijn de prestaties van de dienstverlening te meten. Dit is nodig om vast te stellen of de in de Service Level Agreements gemaakte kwantiteit- en kwaliteitsafspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Het communiceren van in de gemaakte afspraken geldt niet alleen voor de klantorganisatie maar ook voor de medewerkers van de facilitaire organisatie. Belangrijk is dat in een Service Level Agreement het serviceniveau wordt vastgelegd dat daadwerkelijk wordt geleverd. Indien een Service Level Agreement afspraken bevat waaraan in de praktijk niet kan worden voldaan, verliest de Service Level Agreement direct zijn waarde. De klant en de facilitaire organisatie kunnen dan niet meer rekenen op de afspraken die zijn gemaakt. Binnen een grote organisatie (met meerdere interne klanten) is het noodzakelijk om met iedere klant afzonderlijk een Service Level Agreement af te sluiten. Daarmee wordt ook de betrokkenheid van de klant vergroot. Er wordt namelijk onderhandeld over de inhoud en er is dan ook ruimte voor (afdeling-) specifieke afspraken. Dit bevordert optimale aansluiting tussen het primaire en secundaire (facilitaire) proces. Het doorberekenen van kosten van facilitaire dienstverlening moet gestalte hebben gekregen voordat zinvol met Service Level Agreements kan worden gewerkt. Wanneer de klant de rekening van de (extra) dienstverlening niet hoeft te betalen, valt er eigenlijk niets te onderhandelen over kwaliteitsniveaus en de daarbij behorende kosten.

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Een haalbaarheidsstudie naar een gemeenschappelijk regionaal Shared Service Center Versie 1.3 rb090514 GEGEVENS DOCUMENT Opdrachtgever: Opsteller: Ronald

Nadere informatie

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers Werkwijzer Overname werkprocessen bij werkgevers 2 Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 4 Hoofdstuk III 2. Inleiding 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Leeswijzer 5 2.3 Verantwoording 5 Effectiviteit van coachen

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing O outsourcingsproces outsourcingsproces T Outsourcingsproces S S Inkoopproces T Inkoopproces O Inkoopproces Outsourcings- proces Inkoopproces Inleiding De aanleiding

Nadere informatie

Beheer van ERP-software

Beheer van ERP-software 3 Beheer van ERP-software Drs. ing. W.H.P. van Boven en mw. drs. E.H.H.M. Sebregts-Van Roosmalen Bij ERP-systemen gaat vaak de meeste aandacht uit naar het implementatietraject. Tijdens de implementatie

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement Q*Primair Ontwikkelproject Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement model Deel 1 Het INK-managementmodel ingevuld voor het primair onderwijs

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead De doorlichting overhead is uitgevoerd onder leiding van Berenschot 10 november 2010 (anonieme versie) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Achternaam, voornaam: Sturkenboom, Hans W.A. Studentnummer: 850003692 Studierichting,

Nadere informatie

5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel

5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel 5.2 deurloo/outvorst/pols_61 13-02-2002 12:23 Pagina 245 Functioneel beheer Een nieuw functioneel-beheermodel 5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel De ervaringen van vijf jaar functioneel beheer 245 Het

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Grip op beveiliging in inkoopcontracten Een prestatiegerichte aanpak in beveiligingsovereenkomsten Versie: 1.0 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteur M. Koers CIP Classificatie Publiek Status CIP categorie Becommentarieerde Practice Datum 7 oktober

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie