Gevraagde beslissing: Vaststellen. Vanwege een praktische invulling van de vergadering is gekozen voor een afwijkende volgorde van de agendapunten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevraagde beslissing: Vaststellen. Vanwege een praktische invulling van de vergadering is gekozen voor een afwijkende volgorde van de agendapunten."

Transcriptie

1 maart 2010 Onderwerp: agenda voor PHO GROM van 26 april 2012 portefeuillehoudersoverleg GROM vergadering 26 april 2012 agendapunt 00 Gevraagde beslissing: Vaststellen. Vanwege een praktische invulling van de vergadering is gekozen voor een afwijkende volgorde van de agendapunten. (00 Korte opening mededelingen volgen later) 01 Bestuurlijke consultatie Deltaprogramma Rijnmond 09:30 u. Drechtsteden, met presentatie Toelichting: Zoals afgesproken tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van de Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden en de betrokken gemeenten van 8 maart jl., gebruikt het programmabureau de periode tot de zomer van 2012 om een consultatie te houden over de opgaven voor de waterveiligheid en zoetwater en om de mogelijke oplossingsstrategieën te bespreken. Tijdens deze vergadering wil men bij de volgende onderwerpen stilstaan: kennis nemen van de stand van zaken: wat zijn de opgaven in uw regio vanuit waterveiligheid en zoetwater? bespreken van de mogelijke strategieën, met de vragen: Hoe lang gaat de huidige strategie nog mee? en Wat zijn mogelijke alternatieve strategieën? Aanpak van de verkenning van kansrijke strategieën in het komend jaar, met de vragen: Wat zijn de belangrijke criteria bij het beoordelen van de kansrijkheid van strategieën vanuit uw visie op een vitale delta? Welke voor het vraagstuk relevante ruimtelijke ontwikkelingen spelen in uw regio? Ziet u kansen of bedreigingen? Zie voor verdere informatie de bijgevoegde aan u gerichte brief van het programmabureau. Bijgevoegd: brief aan de leden van PHO GROM van de programmadirecteur Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden en het verslag van de bestuurlijke bijeenkomst van 8 maart Gevraagd: bespreken van de onderwerpen uit de annotatie 02 Klimaatadaptatie, presentatie Regionale klimaateffectatlas 10:30 u. en Toolbox Toelichting: Dit agendapunt betreft het presenteren van tussenresultaten op weg naar een regionale klimaatadaptatiestrategie. In 2011 is de stadsregio samen met de regiogemeenten een verkenning gestart naar de behoeften van de regiogemeenten. De uitkomst van verkenning is dat de regiogemeenten meerwaarde zien in regionale samenwerking aan klimaatadaptatie (klimaatbestendig maken van de regio). Gemeenten hebben behoefte aan meer inzicht in wat klimaatverandering voor hun gemeente betekent, aan kennis over praktische toepassingen op de korte en middellange termijn en aan het onderling delen van kennis en ervaring. Om aan deze behoefte tegemoet te komen is nu op basis van de nationale Klimaateffectatlas een vertaling gemaakt voor de regio, die gepresenteerd wordt in dit portefeuillehoudersoverleg. Daarnaast is voor een aantal relevante thema s een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijk te treffen maatregelen (zogenaamde toolbox), die eveneens wordt gepresenteerd. Bijgevoegd: agendapost regionale Klimaatadaptatie strategie. De concept regionale Klimaateffectatlas en toolbox worden ter vergadering uitgedeeld. Gevraagde beslissing: kennisnemen van de presentatie van de regionale Klimaateffectatlas en de toolbox van mogelijk te treffen maatregelen. 03 Mededelingen: 10:55 u. > Stand van zaken Metropoolregio incl. pijlers Ruimte/Wonen en agenda GROM /R+G/MvG / / SR / D01 / datum Pagina 1

2 Groen, mondelinge toelichting door Mw. Mourik en/of dhr. Van Belzen > stand van zaken RGSP-3, mondelinge toelichting door dhr. Van Belzen > Nieuwe Omgevingsrecht. Met de stukken voor deze vergadering is een agendapost meegestuurd (waarin een toelichting wordt gegeven op de nieuwe Omgevingsrecht) en 4 bijlagen. Dit onderwerp zal regelmatig op de agenda van PHO GROM terugkeren. > Europese subsidie voor duurzame ontwikkeling Ter kennisname is bijgevoegd: factsheet EU-subsidies: een helpende hand bij lokale ambities. Deze factsheet is opgesteld door de DCMR in opdracht van de stadsregio Rotterdam en geeft gemeenten inzicht in de do s en dont s bij het aanvragen van Europese subsidie voor duurzame ontwikkeling. 04 Verslag van de vergadering van GROM op 16 februari :15 Bijgevoegd: het desbetreffende verslag Gevraagde beslissing: vaststellen 05 Regionaal convenant windenergie 11:20 u. Toelichting: N.a.v. de bespreking van het onderwerp windenergie in het vorige portefeuillehoudersoverleg van 16 februari heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan worden ter vergadering gepresenteerd en in de bijlagen nader toegelicht. Tevens wordt uw instemming gevraagd met de concept tekst van het regionaal convenant windenergie dat is bijgevoegd. Bijgevoegd: - Agendapost met stand van zaken regionaal convenant windenergie; - Matrix met overzicht van windenergielocaties; - kaart met windenergielocaties; - concepttekst regionaal convenant windenergie. Gevraagde beslissing: 1. een uitspraak te doen over het totale regionale aanbod aan windenergielocaties t.b.v. het regionaal convenant windenergie; 2. in te stemmen met de concept tekst van het convenant met het oog op behandeling in colleges regiogemeenten, inclusief verzoek om mandatering ondertekening convenant. 05 Rondvraag en sluiting 11:50 u. 12:00 u. agenda GROM /R+G/MvG / / SR / D01 / datum Pagina 2

3 geleideformulier agendapost voor portefeuillehoudersoverleg datum vergadering: onderwerp: akkoord dagelijks bestuur: Voordat een agendapost verder in procedure gaat, dient afstemming te hebben plaatsgevonden met de collega's uit de andere sectoren. De steller is verantwoordelijk voor die i n t e r n e a f s t e m m i n g. fase wie paraaf datum opmerkingen 1a steller 1b BTW (netto? BTW compensabel? etc.) Meerjarenbeeld en dekking Register financiële verplichtingen Subsidie / opdracht / anders, nl Aanbesteding (zie Handboek AO) (staf)afdelingshoofd (N.b.: indien het dagelijks bestuur het voorstel integraal heeft vastgesteld, kan direct wordt overgegaan naar fase 4.1 en/of 4.2). De directie/stafafdeling (steller) is ook verantwoordelijk voor coördinatie van de volgende fase. Indien de steller van oordeel is dat de functionarissen onder 2a, 2b of 2c niet behoeven te adviseren, wordt dit duidelijk aangegeven (bijvoorbeeld door "n.v.t." in te vullen). De stappen 2a, 2b, 2c behoeven niet altijd volgtijdelijk te worden gezet: dat kan / mag ook parallel. 2a 2b 2c controller communicatieadviseur juridisch adviseur Awb-publicatie ja/nee Mandaat- en volmachtregister ja/nee De steller verwerkt zo nodig de opmerkingen van de in fase 2 gemaakte opmerkingen. Indien er geen kanttekeningen zijn geplaatst, mag bij 3b "n.v.t." worden ingevuld. De portefeuillehouder hoeft niet hoogstpersoonlijk zijn paraaf te zetten. Indien zijn fiat bijvoorbeeld telefonisch of per mail is ontvangen, dient door de steller te worden geparafeerd. 3a 3b 3c portefeuillehouder wijzigingen verwerkt door steller akkoord van sectorhoofd Agendapost + bijlagen voor desbetreffende PHO: uiterlijk 2 ½ week tevoren uur (maandag voor verzending) in papieren vorm aanleveren bij Bureau Bestuurlijke Zaken én elektronisch (in DocLoods zaaknummer vergadering) agenda GROM /R+G/MvG / / SR / D01 / datum Pagina 3

4 Agendaposten voor portefeuillehoudersoverleggen behoeven niet langs Bureau Bestuurlijke Zaken en secretaris. Deze stukken dienen ruim 2 weken van tevoren geaccordeerd te zijn én kopieergereed te worden aangeleverd bij de uitvoerend secretaris van het portefeuillehoudersoverleg. Elektronisch opslaan (in DocLoods zaaknummer vergadering). 4. Secretaris portefeuillehoudersoverleg agenda GROM /R+G/MvG / / SR / D01 / datum Pagina 4

5 a 1 Stadsregio Rotterdam Portefeuillehoudersoverleg GROM Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden Contactpersoon: Annemieke Hoogeveen Ons kenmerk: - Uw kenmerk: - Bijlage(n): - Datum 16 april 2012 Onderwerp Bestuurlijke consultatie Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden op 26 april 2012 Geachte bestuurders, In het Deltaprogramma wordt verkend wat op de lange termijn de gevolgen zijn van klimaatverandering op de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening en hoe Nederland zich hierop kan voorbereiden. De regio Rijnmond-Drechtsteden is een dichtbevolkt gebied met enorme economische betekenis voor Nederland, met name door de havenactiviteiten. In dit gebied - rond Rotterdam en Dordrecht - komt het water van twee kanten: van zee en van de rivieren. Door de klimaatverandering en bodemdaling neemt de kans op overstromingen in dit gebied toe en verzilt het rivier- en polderwater. Economische en ruimtelijke ontwikkeling van deze regio is alleen mogelijk als de bescherming tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening - ook op lange termijn - op orde zijn. Het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden brengt de (toekomstige) problemen in deze regio in kaart en zoekt naar oplossingen. In 2014 neemt het kabinet een besluit over de Delta. Dit besluit zal mede worden gebaseerd op het advies van de betrokken regionale stuurgroepen. Zoals afgesproken tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van 8 maart jl. van de Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden met de betrokken gemeenten gebruiken we de periode tot de zomer 2012 om de betrokken gemeenten te consulteren over de opgaven voor waterveiligheid en zoetwater en om de mogelijke oplossingsstrategieën te bespreken. Op 26 april willen wij met u bij de volgende onderwerpen stilstaan: Kennis nemen van de stand van zaken: wat zijn de opgaven in uw regio vanuit waterveiligheid en zoetwater? Bespreken van de mogelijke strategieën, met de vragen: Hoe lang gaat de huidige strategie nog mee? en: Wat zijn mogelijke alternatieve strategieën? Aanpak van de verkenning van kansrijke strategieën in het komend jaar, met de vragen: Wat zijn voor u belangrijke criteria bij het beoordelen van de kansrijkheid van strategieën vanuit uw visie op een vitale delta? Welke voor het vraagstuk relevante - ruimtelijke ontwikkelingen spelen in uw regio? Ziet u kansen of bedreigingen? Op 13 juni ( u) bent u vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg met de Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden. Hierin zullen de Pagina 1 van 8

6 uitkomsten van de consultatie en de conclusies voor het vervolgtraject met alle gemeenten worden besproken. Het Deltaprogramma In het Deltaprogramma wordt onder leiding van de Deltacommissaris verkend wat op de lange termijn de gevolgen zijn van klimaatverandering op de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in Nederland, en hoe deze gevolgen kunnen worden opgevangen. Het Deltaprogramma is verdeeld in negen deelprogramma s: zes gebieden (IJsselmeer, Kust, Rijnmond-Drechtsteden, Rivieren, Wadden en de Zuidwestelijke Delta) en drie generieke programma s (Veiligheid, Nieuwbouw en herstructurering en Zoetwater). Datum 165 april 2012 Ons kenmerk: - Het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden heeft een regionale stuurgroep waarin Rijk en regio zijn vertegenwoordigd. De Stuurgroep wordt voorgezeten door burgemeester Aboutaleb. Mede vanuit de Stadsregio Rotterdam is wethouder Van Huffelen lid van de Stuurgroep. Het Deltaprogramma richt zich op Deltabeslissingen, die uiteindelijk door het kabinet zullen worden genomen. Dit zijn strategische beslissingen die vragen om een integrale afweging. De belangrijkste Deltabeslissingen voor Rijnmond-Drechtsteden zijn de beslissingen Rijn-Maas-Delta, Zoetwater en Veiligheid. In de Deltabeslissing Rijn-Maas-Delta staat centraal hoe het water uit de rivieren Rijn en Maas veilig naar zee kan stromen, wat de bescherming tegen de zee moet zijn en hoe de zoetwatervoorziening zo betrouwbaar mogelijk kan worden gemaakt. De stuurgroepen van de Deltaprogramma s Rivieren, Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden geven gezamenlijk advies aan de Deltacommissaris, die op zijn beurt de Staatssecretaris zal adviseren. Voor de Deltabeslissing Rijn- Maasdelta wordt daarom intensief samengewerkt tussen de deelprogramma s Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta en Rivieren. Fasering Deltaprogramma In het Deltaprogramma wordt stapsgewijs toegewerkt naar Deltabeslissingen: van mogelijke strategieën via kansrijke strategieën naar een voorkeursstrategie. In het proces ziet dit er als volgt uit:

7 Opgaven in Rijnmond-Drechtsteden Op dit moment wordt door het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden gewerkt aan de afronding van de aangescherpte probleemanalyse en de afronding van de mogelijke strategieën. Voor de probleemanalyse is gebruik gemaakt van de resultaten van de Derde Toetsing 1, de resultaten van de veiligheidsstudies 2, de effecten van klimaatverandering op de veiligheid en de meest recente inzichten over de opgaven voor de zoetwatervoorziening. Hoofdconclusies zijn: - Uit de technische studies blijkt dat een deel van Rijnmond-Drechtsteden extra aandacht behoeft met betrekking tot het beschermingsniveau, omdat het aantal mensen en de waarde achter de dijken een hogere bescherming verdienen dan nu wordt geboden en - door klimaatverandering zal een deel van de dijken in de toekomst te laag zijn. - Ook blijkt uit de 3 e toetsing dat er verschillende keringen in het gebied nu al niet sterk genoeg zijn en versterkt moeten worden. - Buitendijkse gebieden zullen zonder aanvullende maatregelen door zeespiegelstijging in de toekomst vaker en dieper onder water komen te staan. - De zoetwatervoorziening in West Nederland is sterk afhankelijk van de waterinlaatpunten in het hoofdwatersysteem, die komen onder druk te staan door verzilting als gevolg van zeespiegelstijging en lagere zomerafvoeren op de rivieren. Daarbij kan tot 2050 de vraag naar zoet water verdubbelen. Datum 165 april 2012 Ons kenmerk: - Bij waterveiligheid is uitgegaan van de werkelijke hoogte van dijken in het gebied. Bovenstaande inzichten gelden voor de zogenoemde deltascenario s Stoom en Warm, die de sterkste klimaatverandering kennen. Bij de scenario s Druk en Rust (minder sterke klimaatverandering) zullen de momenten waarop de opgaven ontstaan later in de tijd optreden. Voor wat betreft sociaal-economische ontwikkeling is geconcludeerd dat mogelijke uitbreiding van stedelijk gebied tot 2050 niet leidt tot een significant hoger risico van overstromingen, doordat deze ontwikkelingen gering zijn in verhouding tot de reeds aanwezige bevolking en bestaande waarden binnen de dijken. Voor de periode daarna zijn de effecten nog nader te verkennen 1 In de Derde Toetsing is nagegaan in hoeverre het huidige stelsel van dijken en keringen voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen. 2 In de veiligheidsstudies is nagegaan of het huidige beschermingsniveau nog voldoende is gelet op het aantal inwoners en de waarde van gebouwen, infrastructuur enz.

8 Datum 165 april 2012 Ons kenmerk: - Hoofdconclusies op kaart: Regiospecifiek: wat zijn de opgaven in de Stadsregio Rotterdam? Hieronder vindt u een beschrijving van de opgaven voor waterveiligheid en zoet water die relevant zijn voor de Stadsregio Rotterdam op basis van de huidige inzichten. De Stadsregio bestaat uit verschillende dijkringen en buitendijkse gebieden met verschillende karakteristieken en beschermingsniveaus. Daarom zijn de opgaven hier divers. Waterveiligheid - De veiligheidsopgave in de Stadsregio is het grootste in de Krimpenerwaard en aanvullend aan de westzijde van de Hollandsche IJssel. - In de derde toetsronde van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn de keringen en 80 % dijken langs beide zijden van de Hollandsche IJssel afgekeurd. De hoogte is in de huidige situatie niet een groot probleem.

9 Door klimaatverandering en bodemdaling zullen de Hollandsche IJsseldijken op termijn echter ook te laag worden. - Langs en op de dijken langs de Hollandsche IJssel staat op veel plekken bebouwing. Het versterken van deze dijken kost veel, omdat dure civieltechnische constructies moeten worden toegepast of houdt in dat veel van de bebouwing gesloopt moet worden. - Overstromingsrisico s van de Krimpenerwaard zijn relatief groot, doordat de polders diep zijn en snel kunnen onderlopen. Er liggen een aantal steden met veel inwoners (bv. Krimpen aan den IJssel) en hoge economische waarden. Daardoor is het aantal slachtoffers en de schade bij een eventuele overstroming hoog. Dat wordt versterkt doordat het gebied moeilijk te evacueren is. - Ook aan de westzijde van de Hollandsche IJssel zijn de risico s van een overstroming groot doordat het water er snel tot grote hoogte stijgt en er zich veel mensen en waarden bevinden. - Langs de noordrand van de Nieuwe Waterweg-Nieuwe Maas (dijkring 14) is een beperkte opgave voor de dijken. De waarde en aantal mensen achter de dijk vragen echter om een hoger beschermingsniveau. - Voorne-Putten kent een beperkte dijkopgave door klimaatverandering. Wel zijn er in de laatste toetsing dijken aangegeven waarbij nader onderzoek nodig is én zijn de dijken langs het Spui door erosie niet sterk genoeg meer. Ook op Voorne-Putten vraagt het aantal mensen en de waarde van het onroerend goed achter de dijken om een bezinning op het beschermingsniveau. Dat geldt speciaal voor Spijkenisse. - Buitendijks gebied wordt in de regio veel gebruikt voor wonen en werken. Het gaat onder andere om de Kop van Feijenoord, het Noordereiland en Heijplaat. Deze gebieden vragen extra aandacht. De haventerreinen in de regio liggen ook grotendeels buitendijks. De haventerreinen liggen echter hoger en overstromen dus minder vaak. - In buitendijkse woongebieden leidt een overstroming tot overlast en schade. Slachtoffers zijn niet te verwachten. - Op IJsselmonde zijn de komende eeuw geen waterveiligheidsproblemen voorzien. Pernis en Rozenburg kennen een beperkte opgave die relatief eenvoudig met de huidige middelen (dijkversterking) op te lossen is. Datum 165 april 2012 Ons kenmerk: -

10 Zoetwater - Het grootste deel van het watergebruik in zuidwest Nederland wordt gebruikt voor peilhandhaving (meer dan 50%), gevolgd door doorspoeling, wateronttrekking en beregening. Datum 165 april 2012 Ons kenmerk: - - Het belangrijke innamepunt voor zoet water bij Bernisse levert water aan Voorne-Putten, het haven-industrieel complex en Delfland. Dit inlaatpunt is bij het meest extreme klimaatscenario omstreeks 2050 niet meer betrouwbaar genoeg om aan de vraag te voldoen. Hierdoor zullen de functies die afhankelijk zijn van zoet water, zoals de tuinbouw in Oost- en Westland en de van proceswater afhankelijk industrie in de haven, in de problemen komen tijdens droge perioden. - Ook het inlaatpunt Gouda dat zoet water levert aan Midden-Holland kent soortgelijke problemen. Mogelijke strategieën Voor de fase van mogelijke strategieën zijn voor waterveiligheid drie zoekrichtingen gebruikt, die de breedte van het speelveld omspannen. Er is verkend hoe de huidige aanpak te optimaliseren is en tot wanneer. Daarnaast zijn ingrepen in het hoofdwatersysteem onderzocht, maatregelen die de opgave op belangrijkste knelpunten uit de probleemanalyse kunnen verkleinen. Denk hierbij aan wijziging van de afvoerverdeling over de riviertakken, beweegbare rivierkeringen of scheepvaartsluizen in de Nieuwe waterweg of rivierarmen. Ook een volledig open Haringvliet is onderzocht.

11 Een aantal strategieën bevat de maatregel: extra berging op de Grevelingen. Het gaat hierbij om de afweging tussen dijkversterking langs Haringvliet/Hollands Diep en het aankoppelen van Grevelingen ten behoeve van extra waterberging. Een gezamenlijke studie van de deltaprogramma s Zuidwestelijke Delta en Rijnond-Drechtsteden hiernaar is gaande. Tot slot is er een gebiedsgerichte risicobenadering, waarbij niet langer preventie van overstromingen centraal staat, maar juist ingezet wordt op maatregelen die de gevolgen van overstromingen beperken, door middel van een adequate ruimtelijk inrichting en rampenbeheersing. Datum 165 april 2012 Ons kenmerk: - 1. Optimalisatie huidige strategie 2. Gesloten zeezijde; met gesloten ring rivierkeringen 3. Open Haringvliet; met gesloten ring rivierkeringen 4. Lek extra ontzien; met beweegbare rivierkeringen 5. Anders omgaan met water Voor de zoetwatervoorziening zijn twee leidende beleidsprincipes benoemd op basis waarvan strategieen zijn ontwikkeld: - Wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel van het waterbeheer: publieke of private partijen? - Accepteren we het veranderende aanbod in water of wordt de watervraag gefaciliteerd? Aan de hand daarvan zijn vijf mogelijke en vooral onderscheidende strategieën opgesteld die het speelveld van oplossingsrichtingen omvatten. Daarin zijn maatregelen in het hoofdwatersysteem beschreven zoals: Het tegengaan van externe verzilting door optimalisering van het beheer Haringvlietsluizen, beperking zoutindringing Nieuwe Waterweg (met bellenscherm, trapjeslijn of versmalling) of een zoutwaterkering in het Spui om achterwaartse verzilting van het Haringvliet te voorkomen. Ook zijn maatregelen in het regionaal watersysteem beschreven zoals: het efficiënter benutten door de eindgebruiker en gebruik van effluent. Regiospecifiek: Wat betekenen de mogelijke strategieën voor de Stadsregio Rotterdam? - Het is van groot belang om binnen de huidige strategie de stedelijke ontwikkelingen aan de waterveiligheidsmaatregelen te koppelen. Interessante locaties zijn vooral plekken, waar dijkversterking in de toekomst te koppelen is aan de huidige herstructureringsplannen (Vierhavengebied (Stadshavens) en Rivierfront Vlaardingen). Voor enkele locaties is een mogelijke koppeling uitgewerkt in het kader van de Architectuur Biënnale.

12 - Het verminderen van de faalkans van de Maeslantkering is een alternatief voor dijkversterking langs de Nieuwe Waterweg Nieuwe Maas. - Een open Haringvliet vergroot de wateropgave in het totale gebied van de stadsregio en zorgt ervoor dat het grootste deel van de dijken verhoogd moet worden. Daar staan ecologische voordelen tegenover. - Als de Lek extra wordt ontzien en het water via de Gelderse IJssel wordt afgevoerd, verlaagt dat de veiligheidsopgave rond Rotterdam. Het geeft echter een extra opgave langs de Gelderse IJssel. - Het aanpassen van het sluitregime van de Maeslantkering zorgt ervoor dat buitendijkse gebieden minder vaak overstromen maar levert schades op voor de scheepvaart. - Een ring van scheepvaartsluizen in de rivierarmen zorgt ervoor dat buitendijkse gebieden binnen de ring niet meer bedreigd worden en binnendijkse gebieden veiliger worden. Nadelen van deze strategie zijn: Hoge kosten; verhoging waterstanden elders dus kosten en risico s; grote ingrepen nodig, zoals Nieuwe Lek; scheepvaart en natuur. Datum 165 april 2012 Ons kenmerk: - Van mogelijke naar kansrijke strategieën De focus van het Deltaprogramma ligt tot de zomer op de afronding van het onderzoek naar de mogelijke strategieën. Om te komen tot kansrijke strategieën zal vanaf de zomer 2012 gekeken worden hoe effectief en wenselijk de verschillende onderdelen van thans onderzochte de strategieën voor waterveiligheid en zoetwater zijn. Met andere woorden, er wordt gekeken hoe de strategieën passen in het eindbeeld van een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. In het komende overleg willen wij met u verkennen wat de belangrijke criteria zijn bij het beoordelen van de kansrijkheid van de strategieën, vanuit uw visie op de ontwikkeling van de Stadsregio Rotterdam en op een vitale delta. Tot slot In uw overleg op 26 april zullen de opgaven en mogelijke strategieën nader worden toegelicht en is gelegenheid voor discussie. Ook bespreek ik graag met u hoe het programma de komende fase van de kansrijke strategieën op een goede wijze vorm en inhoud kan geven. Daarbij zijn de volgende vragen aan de orde: Wat zijn voor u belangrijke criteria bij het beoordelen van de kansrijkheid van strategieën vanuit uw visie op een vitale delta? Welke - voor het watervraagstuk relevante - ruimtelijke ontwikkelingen spelen in uw regio? Ziet u kansen of bedreigingen? Met vriendelijke groet, Emmy Meijers Programmadirecteur Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

13 Verslag Bestuurlijke Bijeenkomst Stuurgroepen Rijnmond-Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta met de Zuid-Hollandse gemeenten en de Noord-Brabantse gemeenten voor zover aan het Hollands Diep gelegen, op 8 maart 2012 Openingswoord door Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid-Holland en lid van beide Stuurgroepen) Er is veel samenhang tussen de deelgebieden van de deelprogramma s Zuidwestelijke Delta (ZWD) en Rijnmond-Drechtsteden (RD). Vandaar vandaag deze gezamenlijke consultatie van beide deelprogramma s. ZWD heeft al eerder dit soort oplopen georganiseerd. Voor RD is het de eerste keer, maar er komt een vervolg in het traject naar de Stuurgroep RD van 13 juni. Han Weber introduceert Hans Oosters, lid van de Stuurgroep RD, Jan Geluk, lid van de Stuurgroep ZWD en Arie Haasnoot, gemeente-ambassadeur van de deelprogramma s RD en ZWD. Introductie door Emmy Meijers (programmadirecteur Rijnmond-Drechtsteden) We werken in schooljaren met de Deltaprogramma s. Jaar 1: start. Jaar 2: probleemanalyse Jaar 3: mogelijke strategieën met onder meer de vraag hoe ver kunnen we komen met de huidige strategie? Parallel wordt er gewerkt aan alternatieve strategieën. Dit jaar worden nog geen keuzen gemaakt maar houden we de set van mogelijke strategieën zo breed mogelijk. Vandaag gaat het vooral over de problemen en de opgave en over de huidige strategie. De presentaties zijn een weergave van ons work in progress, nog niet alle inzichten zijn uitgekristalliseerd. De alternatieve oplossingsstrategieën komen aan de orde in de consultaties die we per samenwerkingsverband van gemeenten gaan doen. Op 13 juni in de bestuurlijke conferentie van de stuurgroep RD wordt dit in gezamenlijkheid besproken. Presentatie van Nick van Barneveld De sheets van deze presentatie staan op Deltaweb. Nick van Barneveld (programmateam RD) geeft een presentatie van de opgaven in Rijnmond- Drechtsteden. Hij start met een kenschets van het gebied. De opgaven worden benaderd vanuit het assenkruis met op de assen: nu en straks en kans en gevolg. Dit levert een beeld op waar de grootste opgaven zich voordoen. Jan Geluk merkt op dat de gevolgen niet te dramatisch moeten worden voorgesteld. De kans op overstromingen is in werkelijkheid heel klein. Voor de huidige strategie zijn de knikpunten in beeld gebracht. Dit zijn de momenten waarop het voortzetten van de huidige strategie niet meer mogelijk lijkt. Bij deze inzichten kun je je afvragen wat is acceptabel? en wanneer is iets een risico. Om hierop goed antwoord te kunnen geven is een maatschappelijke discussie noodzakelijk.

14 Presentatie Joost Schrijnen De sheets van deze presentatie staan op Deltaweb. Joost Schrijnen (programmadirecteur RD): Het gaat om één Delta. Dat merk je als het spannend is. De Deltawerken na de stormvloed van 1953 zijn niet alleen van Zeeland, maar ook van Zuid-Holland en van Brabant. Actueel zijn de hoge rivierafvoeren en storm op zee zoals we die begin dit jaar hebben meegemaakt. In deze situatie kan het water niet naar buiten worden afgevoerd is ruimte voor waterberging nodig. Voor de korte termijn is al 70 miljoen uitgetrokken voor extra berging op het Volkerak Zoommeer. Nu is de vraag aan de orde of we voor de lange termijn opgaven tot uitbreiding van de bergingscapaciteit moeten komen op de Grevelingen of dat we de dijken langs Haringvliet/Hollandsch Diep verhogen. Zoetwater is een nieuw vraagstuk. Er zijn verscheidene opgaven, een belangrijke is dat Gouda niet mag verzilten. Relevant is bijvoorbeeld de indringing van zout water vanuit zee, de opvang van regenwater, en het maken van afspraken met Duitsland over de aanvoer van zoet rivierwater in tijden van droogte. Er wordt nu gewerkt aan vijf strategieën maar dit is echt pas het begin van de discussie omdat voor zoetwater anders dan voor waterveiligheid - geen doelen zijn geformuleerd. Discussie o.l.v. Hans Oosters Wethouder van Ouderkerk (Boere-Schoonderwoerd). Tot nu toe hebben we in flarden informatie ontvangen over het Deltaprogramma. Daarom ben ik blij met deze bijeenkomst. Voor de Krimpenerwaard staat er heel wat te gebeuren. Hoe verloopt het proces verder? Wanneer moet ik mijn raad informeren? Bijvoorbeeld om hun tijdig te informeren over de mogelijke consequenties voor bestemmingsplannen en planschade. Emmy Meijers. We proberen nu vooral de problematiek in beeld te krijgen. Binnenkort gaan we langs de samenwerkingsverbanden van gemeenten om met u en uw collega s in gesprek te komen over wat dit voor uw gebied betekent. Dan moet ook de samenhang met de ruimtelijke plannen ook duidelijk worden. Jan Geluk. Communicatie is heel wezenlijk. ZWD is goed voorbeeld en bij RD moet men nog een slag maken. We krijgen mogelijk ook nog een heel ingewikkelde discussie over eventuele nieuwe normering. Draagvlak verwerven is de opdracht. Hans Oosters. De koppeling van korte termijn aan lange termijn bij uitvoering van werken is belangrijk. Het Hoog Water Beschermings Programma HWBP 2 is, in samenwerking tussen waterschappen en Rijk, momenteel in uitvoering, en zal in 2016/2017 klaar zijn. Daarna komt HWBP 3, waarin de normering aan de orde komt, afhankelijk daarvan, te verwachten is dat een groot aantal kilometers dijk zal worden afgekeurd. Zo zal in HWBP 3 de kering van de Hollandse IJssel vermoedelijk worden afgekeurd. Daarnaast ook nog onderkennen dat het om één systeem gaat. Daarom werken we toe naar één deltabeslissing voor de Rijn-Maasdelta. In het kader van de deltabeslissing wordt bekeken of er dijkversterking moet plaatsvinden of dat er andere oplossingen

15 moeten komen. Dit zijn inderdaad flarden die moeilijk te communiceren zijn, maar uiteindelijk moeten leiden tot bestuurlijk gedragen beslissingen. Joost Schrijnen. Voor goede communicatie is het van belang dat we afspreken dat in deze informatieve fase alles bespreekbaar is. Ook bijvoorbeeld zoiets als het afdammen van de Hollandsche IJssel. Wethouder Capelle a.d IJssel (Van Winden). Wij snappen dat er nog veel onzekerheid is over de opgaven en de toekomstscenario s maar bestuurlijk willen we mee kunnen denken over de oplossingen en ook over de strategie hoe je draagvlak bij gemeenten kunt krijgen. Ik wil het verder brengen richting gemeenteraad om draagvlak te verkrijgen. Goof van Vliet (ambtelijk contactpersoon Drechtsteden). De resultaten van de Architectuur Biënnale zijn te benutten om de discussie binnen gemeenten te starten. Wethouder Zwijndrecht (Mirck). Alleen communiceren over de opgaven werkt niet. Het is jammer dat vandaag de mogelijke oplossingsrichtingen niet aan de orde zijn. Emmy Meijers. Het is work in progress. In de ronde langs de gemeentelijke regio s willen we aangeven aan welke oplossingen je kunt denken. We zijn ook altijd bereid om toelichting te komen in gemeenteraden. Vooral bij gemeenten zoals Zuidplas, Liesveld en Ouderkerk kan ik me voorstellen dat daaraan behoefte is. Wethouder Liesveld (Van Gelder). We hebben al twee rondes dijkophogingen gehad. Je kunt hier niet mee door blijven gaan. Het wordt lastig om voor een nieuwe ronde dijkverhogingen opnieuw draagvlak te krijgen. Er moet duidelijkheid komen. Ook of systeemingrepen bovenstrooms een oplossingen kunnen bieden. Jan Geluk. De waterschappen hebben bij het kabinet aangedrongen op duidelijke nieuwe normen. Wethouder Rotterdam (van Huffelen). Het helpt als je dit onderwerp in de gemeenteraad brengt. Men vindt dit interessant ook omdat het een Hollands onderwerp is. Het is goed om niet te vroeg in oplossingen te denken. Neem de tijd om erover te praten. Wethouder Moerdijk (Punt). Het gaat uiteindelijk over geld. Er moeten keuzen worden gemaakt. Zogenaamde slimme oplossingen zijn niet voor iedereen slim. Er zijn verschillende kanten en belangen aan een oplossing. Hoe wordt er afgewogen? Hans Oosters. We hebben afgesproken om eerst te komen tot de beste oplossing en te vermijden dat er om redenen van kosten wordt afgewenteld. In ieder geval heeft het Kabinet er geld voor uitgetrokken: 1 miljard per jaar vanaf Misschien moet een deel van de kosten decentraal (door gemeenten en waterschappen) gefinancierd worden. Wethouder Rotterdam (van Huffelen). De economische en sociale consequenties van de oplossingen zijn net zo belangrijk als de waterstaatkundige aspecten. Deze moeten allemaal in beeld worden gebracht. Het is ook interessant om te weten welke oplossingen niet worden uitgewerkt en waarom niet.

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

Z.: 2 3 NOV 2012. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan:

Z.: 2 3 NOV 2012. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Koops, RB (Rolf) donderdag 22 november 2012 13:38 'statengriffie@drenthe.nl'; 'row@mailman.prvgld.nr; postbus; 'info@veltenvecht.nl'; 'waterschap@veluwe.nl';

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

Synthesedocument Waddengebied

Synthesedocument Waddengebied Deltaprogramma Waddengebied Synthesedocument Waddengebied Achtergronddocument B10 Bijlage Deltaprogramma 2015 Waddengebied 2 Inhoud Bestuurlijke samenvatting 5 1. Introductie 7 2. Context 9 2.1 Het waddengebied

Nadere informatie

Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel

Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel Hoofdlijnen voorkeursstrategie rivieren Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel Deltaprogramma Rivieren Juli 2014 Inhoud Voorkant Waal bij Beneden Leeuwen, 2011 Foto: Tineke Dijkstra

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Water in beeld. Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014

Water in beeld. Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014 Water in beeld Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014 Voorwoord Het einde van de looptijd van het eerste Nationaal Waterplan is in zicht. Er is in de afgelopen

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Dr. R. van der Brugge Drs. G.J. Ellen Dr. Ir. J. Eshuis 1220109-000 Deltares, 2015, B Titel Resultaten

Nadere informatie

Bestuurs. akkoord. Water

Bestuurs. akkoord. Water Bestuurs akkoord Water a p r i l 2 0 1 1 Wij, rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben besloten maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in dit Bestuursakkoord

Nadere informatie

Advies over het Deltaprogramma 2012. 13 oktober 2011 / rapportnummer 2562 58

Advies over het Deltaprogramma 2012. 13 oktober 2011 / rapportnummer 2562 58 Advies over het Deltaprogramma 2012 13 oktober 2011 / rapportnummer 2562 58 1. Inleiding Onder verantwoordelijkheid van de Deltacommissaris is en wordt gewerkt aan het Deltaprogramma. In 2015 zal aan

Nadere informatie

Rotterdamse adaptatiestrategie THEMARAPPORT STEDELIJK WATERSYSTEEM

Rotterdamse adaptatiestrategie THEMARAPPORT STEDELIJK WATERSYSTEEM Rotterdamse adaptatiestrategie THEMARAPPORT STEDELIJK WATERSYSTEEM Daniël Goedbloed / oktober 2013 Voorwoord Voor u ligt een themarapport dat is opgesteld in het kader van de ontwikkeling van de Rotterdamse

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport Dr. Robert J. de Graaff 14 september 2011 14 september 2011 pag. 2 van 49 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 Inleiding... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

De Haakse Zeedijk Verkend

De Haakse Zeedijk Verkend 31 januari 2012 Rijkswaterstaat Status Ministerie van infrastructuur en miljieu Definitief De Haakse Zeedijk Verkend Datum 31 januari 2012 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Waterdienst

Nadere informatie

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013 Deltascenario s voor 2050 en 2100 Nadere uitwerking 2012-2013 - 2 - Inhoudsopgave Samenvatting (brochure) Herziene Deltascenario s: scherpere toekomstblik door meerdere vensters 4 Inleiding 15 1.1 Scenario

Nadere informatie

Ontwerp Beleidslijn nieuwe Wro

Ontwerp Beleidslijn nieuwe Wro Ontwerp Beleidslijn nieuwe Wro Beleidsneutrale omzetting van het Streekplan (zoals vastgesteld door PS in december 2004) Statencommissie nieuwe Wro In samenwerking met projectteam invoering nieuwe Wro

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE

Nadere informatie

Waterbeheerplan 2010-2015. Keuzes maken, kansen benutten

Waterbeheerplan 2010-2015. Keuzes maken, kansen benutten Waterbeheerplan 2010-2015 Keuzes maken, kansen benutten 2 Voorwoord De ontwikkelingen in de waterwereld volgen elkaar in hoog tempo op. Klimaatverandering, zeespiegelstijging, verzilting en nieuwe wetten

Nadere informatie

ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015

ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015 ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015 Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Datum: 10 december 2008 Doc.naam: WOora023, 0806458 Bijlage: WOorb023, 0806460 Kaarten: 0806461, 0806462, 0806466, 0806467, 0806818, 0806819

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Merkbaar minder regeldruk P r a k t i j k o n d e r z o e k

Merkbaar minder regeldruk P r a k t i j k o n d e r z o e k Merkbaar minder regeldruk P r a k t i j k o n d e r z o e k In opdracht van Actal Eindrapportage USBO Advies Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht 10 oktober 2012 Praktijkonderzoek

Nadere informatie

2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen.

2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen. portefeuillehoudersoverleg wonen vergadering 24 september 2014 Agenda voor de vergadering 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Platform Zoetwater Regio West-Nederland Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Zout Peil Geen aanvoer Datum 6 maart 2012 Kenmerk 076324540:0.1 Projectnr

Nadere informatie

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 BEGROTING 2011 De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 Doelgroep: Algemeen bestuur Datum: 23 november 2010 Versie: 1.5 (na behandeling in het AB

Nadere informatie

Nationaal 1. Actueel beleid van het Rijk in het ruimtelijk domein MIRT Onderzoeken Project- en programmabladen

Nationaal 1. Actueel beleid van het Rijk in het ruimtelijk domein MIRT Onderzoeken Project- en programmabladen Nationaal 1 Actueel beleid van het Rijk in het ruimtelijk domein MIRT Onderzoeken Project- en programmabladen Actueel beleid van het Rijk in het ruimtelijk domein Het Rijk werkt aan integrale oplossingen

Nadere informatie