Privatisering & deregulering Landelijke CAO Gemeenten Een Centrale Ondernemingsraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privatisering & deregulering Landelijke CAO Gemeenten Een Centrale Ondernemingsraad"

Transcriptie

1 JUNI BULLETIN VAN HET AFDELINGSGROEPSBESTUUR ABVAKABO LAGERE OVERHEDEN [ EEN ACTUEEL EN INFORMEREND BLAD VOOR DE AMSTERDAMSE ABVAKABO-LEDEN] NUMMER Privatisering & deregulering Landelijke CAO Gemeenten Een Centrale Ondernemingsraad

2 Privatisering & Deregulering Sinds de jaren 80 woedt er een privatiseringsgolf over Nederland, onder het adagium alles wat de markt kan, moet men aan de markt overlaten! De overheid wenst alles wat er maar aan te besteden is aan de private marktpartijen. Daarnaast is een ander belangrijk Haags stokpaardje de deregulering. Echter, inmiddels leven we in het begin van de 21e eeuw en kan men zich in alle redelijkheid afvragen of het vrije markt beleid wel de gewenste effecten heeft gehad. Inhoud Het akkoord van Wassenaar uit 81 de ambtenaren al beroofd had 1982 tussen de vakbeweging onder van een deel van hun salaris. leiding van de heer Kok, de werkgevers onder leiding van de heer En dus ging het kabinet Lubbers zich Van Veen en het kabinet onder richtten op het afstoten van uitvoerende taken van de overheid. De rol leiding van premier Lubbers, had tot doel loonmatiging in ruil voor van de overheid werd beperkt tot arbeidstijdverkorting. Eén van de opdrachtgever en regisseur. neven-effecten van het akkoord was Daarnaast was de privatisering ook een enorme herbezinning van de een gevolg van internationale ontwikkelingen op ideologisch gebied, overheid ten aanzien van de taken die men uitvoerden. o.a. de maatregelen van Thatcher en De eerste hersenspinsels over Reagan. privatisering hadden al de kop opgestoken onder de twee voorgaande kabinetten van Van Agt, de van de regeringen zich in de richting In Nederland verschoof de ideologie premier die door middel van Bestek van het Angel-saksische model in plaats van het Rijnlandse model dat in Nederland en Duitsland werd aangehangen. Het Rijnlandse model stond voor het zoeken naar het evenwicht in belangen tussen vak- Privatisering & deregulering Integer handelen Column Ome Jan De Nieuwe Ooster Begraafplaats II Landelijke CAO gemeenten Een Centrale Ondernemingsraad beweging, werkgevers en overheid. In Nederland beter bekend als het Polder-model, omdat er in Nederland nog meer sprake was naar het zoeken van het evenwicht dan in Duitsland. Het Angelsaksische model is het model van het internationale kapitalisme, waarbij de arbeiders überhaupt aan het kortste eind trekken. De massawerkloosheid in het begin van de jaren 80 was een ideale aanleiding voor het kapitaal om de aanval op de taken van de overheid te richtten. Immers, er lagen kansen voor dat kapitaal om nieuwe gebieden in te lijven, zoals het openbaar vervoer, gezondheidszorg, energievoorziening, reïntegratie-activiteiten voor werkzoekenden e.d. Het kapitaal werd bij die privatisering nog maar door één ding belemmerd en dat waren de overheidsregels. Het kapitaal wilde af van alle regels en voorschriften, dus ontstond de zogenaamde deregulering. Al met al werd het geheel ook een aanval op de vakbeweging, omdat er een fragmentatie van collectieve belangen ontstond, banen die wel/niet zouden verdwijnen, sociaal beleid dat op de tocht kwam te staan, aanvallen op de arbeidsvoorwaarden et cetera. Daarbij was het ook een aanval op de macht van de vakbeweging, door werknemers te separeren in diverse bedrijven kon men machtsblokken breken. In Amsterdam was het voorbeeld het instellen van de Stadsdelen waardoor de machts-blokken van Openbare Werken en de Reiniging werden gebroken. Vanaf de jaren 80 tot heden zijn er vele taken die van oudsher door de overheid werden uitgevoerd, weggezet op de private markt. Voorbeelden daarvan zijn: verzelfstandiging van de NS, overgang van het GEB naar NUON, de verzelfstandiging/privatisering van de bedrijven in de Sociale Werkvoorziening, het verkopen van de gemeentelijke kabelnetten, de uitbesteding van reïntegratie-activiteiten voor men- sen in de Bijstand, WAO, WW e.d., het vrijgeven van het stroomnet. En op dit moment is actueel de door minister Peijs gewenste privatisering van het openbaar vervoer in de grote steden. Het is ontegenzeglijk dat de Nederlandse burger niet al te happy kan zijn met de effecten van dit vrije markt denken en deregulering. Met name in het openbaar vervoer, de NS en de taxiwet, zijn schrijnende voorbeelden van hoe het niet moet. Bij privatisering en verzelfstandiging zal altijd kostenbeheersing de boventoon voeren, en dat gaat dan altijd ten koste van het personeel en het materieel. Afname van personeel door overtolligheid of aanvallen op de arbeidsvoorwaarden, uitstellen van investeringen in materieel, rails e.d. En ten aanzien van de deregulering komen dan vaak de veiligheidsaspecten onder druk te staan. Maar de burger draait overal voor op, duurdere kaartjes en ritjes, lange wachttijden, geen zitplaatsen, vele overstapmomenten, toename van het autoverkeer waardoor weer meer files ontstaan et cetera. In Oss is de afgelopen tijd zelfs niet meer gereden door het openbaar vervoer. De busmaatschappij had er de brui aan gegeven omdat zij de nieuwe concessie is misgelopen. In de aanbestedingen voor sociale zekerheid concessies is het effect van deregulering een enorme toename van de bureaucratie. Er gaan vele productieve uren verloren aan het schrijven van de bestekken en procedures, moeten er door de aanbieders offertes worden gemaakt en in meervoud worden ingeleverd. Dan volgen er uren en dagen om matrixen in te vullen die een beeld moeten geven van de offertes, vervolgens nog mondelinge toelichtingen op de offertes en dan pas de besluitvorming. En dit spel vindt ieder jaar plaats! Geld dat beter besteed kan worden aan het helpen van mensen in de vorm van toeleiding naar werk of een leefbare uitkering. Het vrije markt denken en de deregulering hebben wel uitbreiding van controle voor de overheid tot gevolg gehad, de mededingingspolitie en de Arbeidsinspectie. De Mededingings Autoriteiten hebben als opdracht om erop toe te zien dat er geen monopolisten op de vrije markt zullen gaan opereren en dat aanbestedingen conform de regelgeving geschieden. De bouwfraude heeft laten zien dat de vrije markt toch wel verdeeld wordt onder de grote jongens; de kabelnetten zijn verdeeld onder een paar aanbieders, zoals UPC en Casema. Leve de vrij markt! En de Nederlandse Mededingings Autoriteiten komen ambtenaren tekort om hun werk naar behoren te kunnen doen. Bij de Arbeidsinspectie krijgt men het ook steeds drukker met controletaken omdat bedrijven een loopje dreigen te nemen met de regelgeving. Een voorbeeld van deregulering en verzelfstandiging kan de lezer niet onthouden worden. Het op afstand van de overheid zetten van de scholen en als gevolg daarvan de losgebarsten concurrentiestrijd tussen scholen. E.e.a. heeft geleid tot een enorme fusiedrift in het onderwijs, daardoor ontstond een enorme schaalvergroting. Maar, het neveneffect was een vervreemding bij de leerlingen, wat tot een stijgende voortijdige uitval van diezelfde leerlingen heeft geleid. Die jongeren lopen weer de kans om in aanraking te komen met Politie, Justitie, Jeugdhulpverlening et cetera. En zij zijn aangewezen op de overheid om toch een weg te vinden naar de arbeidsmarkt. De conclusie kan al met al niet anders zijn dan dat privatisering en deregulering kostenverplaatsingen teweeg hebben gebracht i.p.v. kostenbesparingen. En voor die kosten draait toch de burger op! De burger kan dan toch niet geloven dat dit ooit het beoogde effect was van het adagium alles wat de markt kan, moet men aan de markt overlaten! Een herbezinning is nu op zijn plaats, de gemeente Amsterdam kan daarbij een voorbeeld stellen door de uitvoering van het openbaar vervoer in Amsterdam, nl. het GVB, met hand en tand te verdedigen tegen de Angelsaksische vrije markt ideologen onder leiding van premier Balkenende. En misschien wil Balkenende nu wel eens luisteren naar zijn voorgangers Lubbers en Van Agt, die ieder afzonderlijk een kritische noot hebben afgegeven aan dit kabinet. Die erop neer komt dat het huidige beleid niet tot de gewenste resultaten zal leiden. En naar wie kan Balkenende beter luisteren dan naar deze twee voormalige CDA-premiers, want het moge duidelijk zijn dat de effecten van het beleid van de jaren 70 én 80 ook niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. 2 3

3 INTEGER HANDELEN Er was zo n 10 jaar geleden een minister van Binnenlandse Zaken, Ien Dales was haar naam. Zij was van de Partij van de Arbeid. Het was de tijd waarin de partijen nog ergens voor stonden en bestuurders nog echte bestuurders waren. Zij had het goed voor met de burgers en haar ambtenaren. Zij ergerde zich echter mateloos aan een aantal gevallen van corruptie welke zich binnen het overheidsapparaat manifesteerde. Zij nam uiteindelijk een aantal besluiten dat ook op gemeentelijk niveau zijn weerslag zou krijgen. Zo hebben we in Amsterdam inmiddels het Bureau Integriteit, is ambtseed weer ingevoerd en kennen we de Klokkenluiderregeling. Een scala aan instrumenten waaraan ieder gemeentelijk bedrijf en elke deelraad weer zijn eigen invulling moet geven en geeft. Het kan dan ook niet anders of de gemeentelijke organisatie bestaat over pakweg 5 jaar weer geheel uit rechtschapen en onkreukbare medewerkers. Over 5 jaar is er geen ambtenaar meer die buiten de boot, of toepasselijker gezegd, tegen de boom piest. Het is echter de vraag of dat wel zo is. Resulteren deze acties wel in het doel dat Ien Dales zich destijds stelde, namelijk het uitbannen van corruptie binnen het overheidsbedrijf. Schieten we niet door? Creëren we niet een organisatie waarin iedereen elkaar in de gaten houdt? Gaan we niet richting klikcultuur, waarin onderlinge rekeningen worden vereffend? Wordt een ambtenaar integer door in rotten van drie de ambtseed op te dreunen? Wordt het gemeentelijk apparaat er echt geloofwaardiger door? Zijn de burgers gediend met alle energie en middelen die in dit project worden gestoken? De vraag stellen is lastig, want lijkt niet loyaal, is dus een beetje niet integer. Hier toch maar de discussie geopend aan de hand van een voorbeeld; het Gemeentelijk Bureau Integriteit (BI). Dit bureau werd in januari 2002 door B&W ingesteld en onderzoekt in opdracht mogelijke integriteitschendingen. De opdracht voor zo n onderzoek wordt door de stadsdeelsecretaris, directeur, College van B&W of de Burgemeester gegeven. Deze zijn verplicht vermoedens van integriteitschendingen aan BI te melden. Het vermoeden van een integriteitschending kan ontstaan uit informatie die van binnen of buiten de organisatie is verkregen. Op grond van de Klokkenluiderregeling is elke ambtenaar verplicht om: bij een ernstig vermoeden van een mistand, dat intern aan de orde te stellen. Het Bureau Integriteit heeft eigen onderzoekers in dienst, maar kan na overleg met de opdrachtgever ook derden inschakelen. Het bureau kan bij haar onderzoek medewerkers interviewen, volgen, foto s nemen, camera s plaatsen en werkplekonderzoeken doen. Ook kan zij bij het vermoeden van oneigenlijk gebruik van de telecommunicatiemiddelen het en internetgebruik monitoren. (BI, leest geen mails en tapt geen telefoons af!). Dit alles binnen de wet en onder strikte voorwaarden, welke laatste zijn vastgelegd in een onderzoeksprotocol. Op zich niets schokkends te melden dus. Ook de ambtenaar die onderwerp van onderzoek wordt, heeft de gebruikelijke rechtsbescherming. Daarbij kan hij/zij een beroep doen op een onafhankelijk gemeentelijk vertrouwenspersoon. Hij/zij mag zich bij de interviews laten bijstaan door een eigen raadsman (die weliswaar niet aan het gesprek mag deelnemen). Hij/zij krijgt het verslag van het interview voor akkoord te zien en krijgt de mogelijkheid om niet juist geciteerde teksten te laten corrigeren. Er is een klachtregeling. Wederom niets om panisch van te worden. Het zijn dan ook niet de ieder afzonderlijk mogelijk te nemen acties, die je doen afvragen of we nog wel de goede weg bewandelen en niet zijn doorgeslagen. Het is de verbijzonderde en geïnstitutionaliseerde vorm die tot kritische kanttekeningen noopt. Het is niet ondenkbaar dat er weer een bureau is ingesteld dat zijn bestaansrecht moet en zal bewijzen. Mislukken kan vanwege de politieke druk bijna niet meer. Het is ook de krampachtigheid waarmee sommige organisaties in dit kader met het begrip integriteit omgaan dat je de wenkbrauwen doet fronsen. Vanaf de eerste melding treedt er een trein in beweging die nog moeilijk is te stoppen. Wat is een ernstig vermoeden van een mistand? In het protocol wordt dat wel geduid, maar kan elke leidinggevende die schifting maken? Ben je eenmaal onderwerp van onderzoek, dan zit je meestal met een schorsing thuis, in afwachting van de bevindingen en de bestuurlijke maatregelen die daarop afgekondigd kunnen worden. In situaties waarin je onterecht bent gesanctioneerd, ben je maanden, zoniet jaren verder voordat je via de bezwarenprocedure of rechter je gelijk gehaald hebt. En dan nog. Terugkomen is meestal onmogelijk wegens een verstoorde werkrelatie. Het is de bundeling van dat alles die bij sommigen van ons Kafkaiaanse vergezichten oproept. Het lijkt er op dat met het instellen van het bureau BI het onderzoek naar de handel en wandel van een ambtenaar via objectieve criteria zal plaatsvinden. Echter het besluit tot het houden van een onderzoek, de wijze waarop en wanneer de betrokkene over een lopend onderzoek wordt geïnformeerd en de mate waarin, al dan niet besloten wordt tot een sanctie, blijft per slot van rekening een besluit van de directeur en het DB. Deze kunnen de positie of de waarde van de betrokken ambtenaar in de organisatie laten meewegen, bij het besluit betrekken. Daardoor is het niet denkbeeldig dat in geval van strafmaat of rehabilitatie er met verschillende maten gemeten wordt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het zwarte scenario zoals dat boven wordt geschetst ook voor de integriteits-hype mogelijk was en voorkwam. Het is echter de vraag of we met de middelen die er al waren, namelijk de wetboeken en het ARA, niet beter af waren. Is het niet ook hier weer de waan van de dag die regeert? Ondanks dat veel, vooral ingehuurde deskundigen zeggen dat de positie van de Ambtenaar bijna onaantastbaar is, is de realiteit een heel andere. Volgens de al bestaande regels van het ARA kon/kan iedere Ambtenaar na het constateren van een overtreding gesanctioneerd worden. Afhankelijk van de ernst van de zaak behoort strafontslag zeker tot de mogelijkheden. Dan moet je op organisatieniveau wel zorgvuldig te werk gaan en je zaakjes voor elkaar hebben, onderzoeken verantwoordingsgesprekken houden, hoor en wederhoor toepassen en moeten de dossiers in orde zijn. Dan is een goed gekwalificeerde afdeling P&O onontbeerlijk. Daar heb je geen zwaar opgetuigde organisatie voor nodig, hoef je de medewerkers geen cursus klokluiden voor te geven en hoef je geen protocollen te doorlopen die voornamelijk uiterlijk vertoon zijn. Daarbij dien je zelf als leidinggevende/ bestuurder het goede voorbeeld te geven. Met andere woorden, rechtschapen en onkreukbaar te zijn. 4 5

4 Ome Jan Column Normen en waarden Op de televisie is minister-president maal niets uit; geld is geld. Balkenende aan het woord en hij Zo zien we dus weer eens hoe figuren uit het bedrijfsleven met bonus- spreekt over de normen en waarden die verloren dreigen te gaan. sen en allerlei, speciaal voor hen Natuurlijk zegt de man zinnige ontworpen, voorzieningen, rustig woorden, maar er blijft bij mij toch doorgaan met graaien en pakken een vraag hangen. Over wiens normen en waarden gaat het? In de wet wat je pakken kan. staat beschreven dat je niet mag Laten we wat namen noemen. stelen, dat is dus een norm. In de Philips bestuursvoorzitter Kleisterlee ontvangt 18% meer basissalaris. bijbel staat ook Gij zult niet stelen. Een norm van fatsoen en als je daarnaar leeft, brengt het vanzelf zijn ,= en omdat ze bang waren Mijnheer s loon groeide naar waarden op. Je zou zeggen, wat let dat hij daarmee niet zou rond ons, maar er zijn ook in de samenleving mensen die normen en bonus bovenop, zodat zijn bruto komen, deed men er nog een kleine waarden anders beleven. inkomen neerkomt op 1,2 miljoen. Laat ik die ook even naar voren En wat roept het bondsbestuur nu? halen. Schandalig! Dat is terecht, maar daar blijft het We leven in een economische crisistijd en van overheidszijde moeten boekenplank toch een lijst met dan bij. Aangezien ik thuis op de we allemaal een stapje terug doen, namen heb liggen, zal ik er nog maar om Nederland uit het slop te halen. één noemen. Onze vakbonden, waarbij de normen en waarden hoog in het vaandel tje steeg met een percentage waar ING, de heer Kist, zijn schamel loon- staan, toonden onmiddellijk hun je u tegen zegt. Zijn inkomen goede wil met het bevriezen van de bedraagt 1,16 miljoen. Wilt u lonen en salarissen. weten hoe die inkomstenstijging Dát is onze bijdrage om tot herstel wordt verdedigd? te komen. Mijnheer had een achterstand en die Wat is nu de bijdrage van hen waarvoor wij een stapje hebben terugge- daarmee is de kous af. is nu via een bonus ingelopen en zet? Zijn hun inkomsten nu ook bevroren? Is het hen écht duidelijk Nu weet ik, en u ook waarde lezer, gemaakt dat pakken en graaien niet dat óók wij een achterstand hebben, past daar waar men spreekt over denk maar (als voorbeeld) aan de 3% normen en waarden? Ja, dat is ze wel inhouding uit de tijd dat we belubber(s)erd werden. duidelijk gemaakt, alleen hun normen en waarden zijn anders. Hun Het geld dat van ons werd ingehouden, was ook al voor het goede doel, norm is geld en hun waarden is geld en niets anders. Of dat eerlijk verdiend geld is, of geld via de weg van En toen het allemaal weer beter nl. het land uit het slop halen. fraude, dubbele boekhouding of ging en de vraag werd gesteld of wij belastingontduiking, het maakt alle- ook wat kregen, was het argument dat als we dát wilden, we ons dan uit de markt zouden prijzen, met als gevolg grote werkeloosheid. Begrijpt u nu waarom ik me afvraag als de heer Balkenende praat over normen en waarden, tot wie richt hij dan het woord? Tot het volk en welk deel van de bevolking dan? Tot degenen die vanwege de bezuinigingen hun kinderen naar school moeten laten gaan met een lege maag, omdat er geen geld is om brood te kopen. Of tot degenen, die hun mond vol hebben over eerlijk delen, doen voorkomen als toonbeelden van naastenliefde. Maar, in de praktijk voorop gaan, om de armen armer te maken en zichzelf verrijken. Hoelang en tot hoe ver gaat dit door? Wie zal het tij keren? Het antwoord ligt bij de bonden en de oppositie. De Nieuwe Ooster intern verzelfstandigd [deel 2] Het personeel De Nieuwe Ooster, begraafplaats, crematorium, gedenkpark in het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer werd met ingang van 1 januari 2004 intern verzelfstandigd. Het personeel van de DNO is een zeer betrokken groep, die houdt van hun werk. Medezeggenschap is daarom dan ook belangrijk voor het personeel. Om goede medezeggenschap te hebben is gekozen voor een onderdeelcommissie van de Ondernemingsraad. Er werden verkiezingen gehouden met een gigantische opkomst (87%) en de OC is nu een feit. Drie man/vrouw sterk. Maartje de Vries, Rick Shamier en Jeroen Mater vormen deze OC. In de vorige aflevering was het woord aan de directeur, Marie Louise Meuris, nu is het de beurt aan het personeel, wat is hun mening over deze toch ingrijpende verandering. Omdat Maartje thuis is (bevallen van een prachtige zoon) en Rick op vakantie is, praten we met het kersverse OC/OR-lid van de DNO, Jeroen Mater. De eerste vraag is natuurlijk: Konden jullie je vinden in het verhaal van Marie Louise? Ja, we konden ons goed vinden in haar verhaal. De gekozen opzet om op deze manier intern zelfstandig te worden is goed verlopen, omdat de processen zorgvuldig en naar onze bevindingen goed zijn verlopen. Jullie wilden deze interne verzelfstandiging ook graag, waarom eigenlijk? Als onderdeel van het stadsdeel waren er vaak problemen met andere afdelingen waar wij diensten van af namen, zoals personeelszaken en financiën. Daarnaast was dat in onze ogen veel te duur. Verdienden wel veel geld, maar verdween dat weer in de algemene middelen. Dat maakte dat er niet of nauwelijks geïnvesteerd kon worden, maar we wel elk jaar met een tekort werden opgezadeld en dat maakte een goede en gezonde bedrijfsvoering onmogelijk. Nu kunnen, nee moeten we ons zelf bewijzen en daar gaan we dan ook voor. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste voordelen van deze interne verzelfstandiging en wat zijn dan de nadelen? Snel kunnen handelen in geval van veranderingen op de markt zien we als een voordeel en zodra het economisch tegen zit, moeten we er voor gezorgd hebben dat we een buffer hebben opgebouwd. Concrete nadelen zien we op dit moment niet, niemand kan in de toekomst kijken dus blijven we optimistisch. Hoe kijkt het personeel er nu tegenaan? Zijn ze tevreden met deze stap? De algemene indruk is positief! Het personeel op de werkvloer merkt eigenlijk geen verschil, de organisatie als zodanig zal echter sneller in kunnen spelen op veranderingen in de markt. Het is nog te vroeg om nu al iets te kunnen zeggen over de tevredenheid. Vinden jullie dat een en ander zorgvuldig is verlopen? En zijn jullie tevreden over de rol van de vakbond bijvoorbeeld? Over zorgvuldigheid hebben we niets te klagen, het gehele pro- Lees verder op pagina 8 6 7

5 Vervolg van pagina 7 ces heeft wel veel tijd in beslag genomen. De vakbond als zodanig is er minimaal aan te pas gekomen, wel kunnen we zeggen dat de OR er vanaf de eerste minuut bij betrokken is geweest en positief heeft ingestemd met het verloop van het gehele proces. Wat zijn de belangrijkste veranderingen binnen de organisatie? En zijn er consequenties voor het personeel geweest? Gedurende de interne verzelfstandigingsperiode heeft er ook nog een reorganisatie plaatsgevonden. Er is gekozen voor een wijziging volgens natuurlijk verloop en B ELONING Geen resultaatgerichte beloning, tenzij de werkgever op een groot aantal punten haar zin krijgt. L OOPTIJD Twee jaar. twee personeelsleden zijn een outplacementtraject gestart. Zijn jullie van mening dat de OC de belangen van het personeel op een goede manier zal kunnen behartigen? We hebben er alle vertrouwen in dat de belangen op een juiste wijze worden behartigd. Daarnaast worden we uiteraard ondersteund door de Ondernemingsraad en hebben we een externe adviseur. Jullie moeten nu de markt op om zelf je broek op te houden, voelen jullie die commerciële druk al? M IDDELLOONSTELSEL PENSIOENEN Nee, er is geen extra druk ontstaan. Op de kosten letten is een standaardgegeven voor elke onderneming. Tot slot, ook aan jullie de vraag: Waarom zou je als je dood gaat- nu voor De Nieuwe Ooster moeten kiezen voor begraven of cremeren? De Nieuwe Ooster is het paradijs op aarde. Verder nodigen we iedereen uit om eens langs te komen om met eigen ogen te zien wat we bedoelen. En om meteen maar een beetje sluikreclame te maken: Kijk ook eens op onze website voor al uw mogelijkheden op het gebied van begraven, cremeren en gedenken. Landelijke CAO Gemeenten/overlegklimaat We schrijven 11 juni, ruim drie weken voor het uitkomen van Amsterdams Aaneen. Het is zwaar weer aan de landelijke onderhandelingstafels. Op 23 april jl. heeft de werkgever de inzet voor de CAO Gemeenten bepaald. Samengevat komt dat op het volgende neer*: In verband met de vorig jaar overeengekomen wijziging van de ABP-pensioenregeling in een middelloonstelsel, moet binnen de sector worden afgesproken welke toelagen pensioengevend worden. Als bijvoorbeeld het overwerk pensioengevend wordt, dan stelt het College van Arbeidszaken (CvA/ Vereniging Nederlandse Gemeenten) dat hierover premie betaald moet worden; de netto overwerktoeslag zal hierdoor dalen. V ERLOFREGELINGEN De verlofaanspraken moeten (deels) opgaan in de levensloopregeling. Wat dit concreet betekent is nog niet duidelijk, maar een verbetering van de verlofaanspraken heeft men in ieder geval niet op het oog! De terugbetalings-verplichting moet worden verruimd. Ouders die na een periode van ouderschapsverlof binnen een jaar in deeltijd gaan werken, moeten het betaalde verlof terugbetalen. De betaling van het ouderschapsverlof moet omlaag - 50% van het zogenaamde maximum-dagloon, met als ondergrens 80% van het minimumloon. G EMEENTELIJKE FPU (ZELF BE- TAALDE PRÉ- PENSIOENREGELING) De gemeentelijke aanvulling op de FPU moet worden aangepast. Het moet volgens het CvA goedkoper en meer gericht op langer doorwerken. Bovendien wil men de regeling weer loskoppelen van de reguliere FPU, zodat toekomstige wijzigingen in de FPU geen invloed hebben op de gemeentelijke seniorenregeling. Concrete voorstellen hebben werkgevers nog niet gedaan. FLO (Vervroegd Leeftijds Ontslag) Het CvA wil af van de FLO in z'n huidige vorm. Men vindt de regeling te duur en niet meer van deze tijd. De regeling die het CvA hiervoor in de plaats wil kent geen collectieve leeftijdsgrens, maar gaat uit van de mogelijkheden van het individu. Een mobiliteitsbeleid en herplaatsing in een andere functie moet voortijdig ontslag of arbeidsongeschiktheid voorkomen. Ook hier weten wij nog slechts in hoofdlijnen wat de werkgever wil. S OCIALE ZEKERHEID Het CvA wil een ingrijpende herziening van het sociale stelsel. Dit moet meer marktconform worden en moet langdurige "inactiviteit" voorkomen. De afschaffing van de WW (Werkloosheids Wet) -vervolguitkering moet volledig doorwerken in de gemeentelijke bovenwettelijke uitkeringen. Dit betekent een verkorting van de werkloosheidsuitkering met 2 tot 3,5 jaar. De loondoorbetaling in het tweede ziektejaar moet worden aangepast aan het najaarsakkoord en het advies van de SER, te weten 70% van het salaris. O NTSLAGVOLGORDE Het CvA wil een andere ontslagvolgorde, gebaseerd op het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. De concrete uitwerking hiervan wil men ingeval van reorganisaties lokaal laten plaatsvinden, daarbij kan volgens de werkgever ook de kwaliteit van de werknemers bepalend zijn. A RBEIDSVOORWAARDENMODEL Werkgevers willen naar een ander model voor de arbeidsvoorwaardenvorming: meer centraal, minder lokaal ("centraal, tenzij"). Het GO (Georganiseerd Overleg) Lees verder op pagina

6 Vervolg van pagina 9 Een Centrale OR bij de gemeente amsterdam? krijgt dan een andere rol, vooral gericht op reorganisaties. De OR (Ondernemings Raad) moet een grotere rol krijgen bij het personeelsbeleid. Ook de komende CAO moet in z'n geheel gelden voor de 4 grootste steden. Met andere woorden: het meer dan tien jaar bestaande aanvullende CAO overleg van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, bedoeld als verfijning naar de grootstedelijke situatie, moet verdwijnen. Dat is dan de inzet van de werkgever in een tijd waarin het najaarsakkoord van 2003 nog recht overeind stond, o.a. 2 jaar de nullijn voor de salarissen. Inmiddels ligt ook het najaarsakkoord aan gruzelementen door de no nonsense kabinetsopstelling t.o.v. de pré-pensioenregelingen. Het kan niet anders of dit heeft ook zijn weerslag op de verdere onderhandelingen voor de CAO Gemeenten. Het overlegklimaat verslechtert al naar gelang het kabinet Balkenende langer zit. De gemeenten schurken zich aan. Het poldermodel (via de overlegtafel tot overeenstemming komen) is achterhaald, heet het. De nullijn is niet genoeg. De afbraak gaat verder. Wat mede door de inzet van de vakbeweging afgelopen decennia aan sociale voorzieningen is opgebouwd, moet tot de grond toe worden afgebroken, lijkt het. Deregulering, marktwerking, individualisering en eigen verantwoordelijkheid zijn de stopwoorden van dit CDA, VVD, D66 kabinet. Zij schroomt niet in haar ijver de collectieve voorzieningen af te breken en daarbij bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Bij de pensioenregelingen heet het dat de jongere werknemer niet meer mee wil betalen aan deze voorzieningen van zijn oudere collega s. Demagogie heette dat vroeger! De vakbeweging wordt op allerlei fronten rechts gepasseerd en geschoffeerd. Constant wordt zij in het offensief gedrukt. Afgelopen jaren is het constant verdedigen tegen verslechteringen in de rechtspositie en de primaire arbeidsvoorwaarden geweest. Kijk de landelijke en stedelijke akkoorden er maar op na! Hoe lang gaan wij zo nog door? Net zolang tot we de collectieve belangenbehartiging van de vakbeweging in kunnen ruilen voor een individuele rechtsbijstandverzekering? Net zolang tot de vakbeweging is gemarginaliseerd tot een (vak) bewegingsloos orgaan. Net zolang tot we "solidariteit" alleen nog maar in het "vreemde woordenboek" terug kunnen vinden? Aan het zittende kabinet zal het niet liggen. Lodewijk de Waal heeft namens de FNV in het voorjaarsoverleg, samen met de overige vakcentrales, een streep getrokken: de door het kabinet voorgestane slik of stikverslechteringen in de pré-pensioenregelingen zijn onaanvaardbaar!. Het voorstel zal met een negatief advies aan de leden worden voorgelegd. Volgens onze inschatting zal het overgrote deel van de leden ook afwijzend reageren. Kijken hoe lang Lodewijk zijn poot daarna nog stijf houdt. Wat ons betreft geldt hetzelfde voor de onderhandelingen over de CAO Gemeenten. Als het CvA niet drastisch bijstuurt zal het voorstel van de werkgevers met een negatief advies aan de leden moeten worden voorgelegd. Het is eigenlijk intriest, maar als de werkgevers hun ramkoers blijven varen, zullen zij wel merken wat afschaffen van het "polderen" betekent. Rondom het ter perse gaan van deze Amsterdams Aaneen worden de eerste protestdemonstraties tegen het pensioendictaat van dit kabinet georganiseerd. Om met de woorden van Jan Moelee in zijn column af te sluiten: "Hoelang en tot hoe ver gaat dit door? Wie zal het tij keren? Het antwoord ligt bij de bonden en de oppositie". De gemeentelijke organisatie telt zo n 52 OR-en van wisselende omvang, maximaal 15 en minimaal 5 leden. Dit betekent dat er een grote groep mensen is die zaken in een breder perspectief zien dan hun dagelijkse werkzaamheden bij een gemeentelijke organisaties. Zowel binnen de bond als daarbuiten zijn er bewegingen gaande om overleg van OR-en af te stemmen om gezamenlijk invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Eind 2002 is er een initiatiefgroep COR (Centrale Ondernemingsraad) van ondernemingsraden bij de gemeente Amsterdam opgericht. De initiatiefgroep stelt zich tot doel te komen tot een overkoepelende ondernemingsraad bij de gemeente Amsterdam. Ook in het verleden zijn er met enige regelmaat initiatieven ontwikkeld. Al vanaf 1980, toen er bij diensten en bedrijven van de gemeente Amsterdam nog (C)MC s bestonden, zijn er door de MC s pogingen ondernomen om tot een OMC te komen, soms met tijdelijk succes. Toen de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing werd verklaard op overheidsorganisaties, ontstonden er bewegingen bij OR-vertegenwoordigingen die een platform voorstonden en een COR in Amsterdam wensten. Binnen ABVAKABO was als gevolg daarvan enige jaren een vrij beperkte club mensen c.q. een platform actief, bestaande uit ABVAKABO-leden van OR-en uit de Stadsdelen. Al deze pogingen om tot een COR in Amsterdam te komen werden door de ABVAKABO-besturen en bestuurders met argusogen bekeken opdat er geen mogelijke concurrenten zouden opstaan. Hierdoor konden deze initiatieven, die buiten de bond ontstonden, nauwelijks op medewerking van de bond rekenen, nee eerder op tegenwerking. Deze houding was zeker niet exclusief voor ABVAKABO Amsterdam. De vakbeweging heeft altijd al een haat-liefde verhouding met het fenomeen ondernemingsraden gehad. In het verre verleden werden al heftige discussies gevoerd inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR-en. Onder meer de Industriebond FNV opgegaan in FNV Bondgenoten bepleitte beperkingen van de zeggenschap van OR-en. Gevreesd werd dat de bonden bij CAO-onderhandelingen buitenspel Een prikkelende visie van Kees de Jong c zouden worden gezet. Deze vrees was niet geheel onterecht. Werkgevers in de particuliere sector, zoals IKEA, hebben enkele jaren geleden een CAO met de OR proberen af te sluiten. In dit soort gevallen kom je aan het primaat en het bestaansrecht van de bonden. Het waren tot nu toe echter uitzonderingen op de regel. Nu de regering de algemeen verbindendverklaring van de CAO s ter discussie stelt, kan e.e.a. drastisch wijzigen in de toekomst. Ook binnen de gemeentelijke verhoudingen zijn veranderingen te bespeuren. Bij de laatste arbeidsvoorwaardenbesprekingen zette de gemeente in op het afschaffen van het Amsterdamse arbeidsvoorwaardenoverleg, waardoor Amsterdam in de pas zou moeten lopen met het landelijk arbeidsvoorwaardenoverleg. Voorts zijn centralisatietendensen waarneembaar, bijvoorbeeld ingeval van het functiewaarderingssysteem en regelingen op het gebied van integriteit. Zaken waar het Georganiseerd Overleg van de bonden buitenspel wordt gezet en ook de OR-en van de stadsdelen en diensten het nakijken hebben. Lees verder op pagina

7 Vervolg van pagina 11 Tot voor kort kwam in ABVAKABO- groepen een functie. Deze groepen houding van de bestuurders is verband een eigen, zij het beperkte vanuit de gemeentelijke bedrijven veranderd. Eén van de bestuurders koepel, vakbondsplatform van gaan er echter van uit dat via het heeft zich positief uitgesproken ten ABVAKABO OR-leden uit de stads- Georganiseerd Overleg met de opzichte van het initiatief, maar delen bijeen. Voorts bestonden er gemeente Amsterdam e.e.a. te staat hier kennelijk nog sceptisch enkele stedelijke verbanden als regelen valt. De oriëntatie op de tegenover omdat hij op weerstand Vakgroep Wegen en sinds enige werkgever wordt bepaald door het stuit bij enkele gemeentelijke groe- jaren een platform van vertegen- bedrijf/de directie. En de instru- pen en het AGB van ABVAKABO. woordigers van gemeentelijke menten daartoe zijn in een enkel Reinigingsdiensten. geval de BedrijfsLedenGroep, maar Een argument tegen het ontstaan meer de OR-en, om doelen te reali- van een COR in Amsterdam zou kun- De ABVAKABO-kaderleden bij de grotere diensten hebben tot nu toe geen behoefte gehad aan bredere verbanden. Het eigen bedrijf was al breed genoeg. Om de belangen van deze groepen te verdedigen, werden de kaderleden van deze diensten afgevaardigd in allerlei ABVAKABO-besturen. Zo heeft o.m. het Amsterdamse Groepsbestuur seren. Het gemeenschappelijke, de werkgever Gemeente Amsterdam blijft hiermee buiten schot. Het Amsterdamse Groepsbestuur van ABVAKABO heeft zijn kaarten gezet op het Georganiseerd Overleg, maar heeft nauwelijks oog voor de ontwikkelingen binnen de bond. nen zijn, dat naast de regelgeving m.b.t. het Georganiseerd Overleg, de bevoegdheden van de afzonderlijke OR-en zouden kunnen worden aangetast. Volgens de initiatiefnemers is het tegen een COR zijn een achterhoedegevecht. De COR komt er. Volgens de Wet op van ABVAKABO, naast een aantal Illustratief waren de laatstgehou- de Ondernemingsraden is er een landelijke verbanden, voor deze den OR-verkiezingen waar zowel verplichting om deze in te stellen. Colofon door het AGB als de bondsbestuurders nauwelijks enige support is Den Haag is één van de grote steden die wat dat betreft Amsterdam is gegeven aan de ABVAKABO-leden voorgegaan Amsterdams Aaneen is een bulletin van en voor de die zich hiervoor inzetten. Ook de Amsterdamse leden Lagere Overheden, uitgegeven onder nazorg, het contact houden en Duidelijk is dat het GO niet bij verantwoording van het Afdelingsgroepsbestuur LO. tezamen brengen van actieve leden, machte is om een aantal zaken op te Redactie: Simon Logman, Kees de Jong, Jelle Silberman, Ron Rumkorf, Nico Lammers, Jonny Middelkoop heeft niet plaatsgevonden. Afgelopen jaren hebben bestuur- pakken. De afzonderlijke OR-en zijn dat ook niet. Aan dit nummer werkten verder mee: Jeroen Mater, Kees de Jong, Jan Moelee, Ronald de Goede ders en het AGB allerlei ideeën aangedragen zoals: Met het afnemen van de invloed van Correctie: Judy Janssen Vormgeving: Vomgevingsbureau Stadsdrukkerij Amsterdam: Daniël Rey Piuma/Robert Viset Druk: Oplage: Stadsdrukkerij Amsterdam NV het ontwikkelen van BedrijfsLeden- Groepen bij diensten en bedrijven, het opzetten van een OR-steunpunt voor ABVAKABO-leden en het uitbreiden van het vakbonds-platform van OR leden. Kennelijk zijn al die ABVAKABO als vakorganisatie, zou een heroriëntatie op het OR-gebeuren in Amsterdam op zijn plaats zijn. Ook al is volgens sommigen de invloed van de bond niet afgenomen, dan nog is een oriëntatie Schriftelijke reacties richten aan: Redactie Amsterdams Aaneen Gatwickstraat HB Amsterdam Telefoon Fax ideeën met de herstructurering van ABVAKABO naar Bedrijf en Vereniging, verdwenen. Het is daarom niet vreemd dat er zich buiten ABVAKABO serieuze noodzakelijk door bestuurders en besturen op die kaderleden die in OR-en actief zijn en behoeven zij ondersteuning en steun in de vorm van stedelijke verbanden. Ingezonden reacties kunnen (in overleg) worden ingekort. Anonieme reacties worden niet in behandeling genomen. zaken ontwikkelen die onze aandacht verdienen. Bij de initiatief- De instelling van een stedelijke COR met een sterke ABVAKABO-fractie groep COR bestaat de indruk dat de is daarvoor een goede stap. 12

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel.

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel. Zaaknummer: 00409457 Onderwerp: wijziging CAR-UWO vanwege nieuwe CAO 2013-2015 Collegevoorstel Inleiding Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt met

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I Opgave 3 Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en werk en politieke besluitvorming) Maximumscore 5 15 Voorbeelden van een juiste omschrijving van de verzorgingsstaat (één van de volgende): 3

Nadere informatie

Eindelijk een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren

Eindelijk een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren CAO gemeenten bulletin gemeenten gemeenten Informatie van het College voor Arbeidszaken Eindelijk een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren Sinds mei 2007 zijn het College voor Arbeidszaken (CvA) en de vakbonden

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren Maanden WW Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW Hoe was de WW geregeld? Tot 1 januari 2016 kreeg je, afhankelijk van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden WW. Per gewerkt jaar bouwde je een

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Wat het pensioen betreft zijn er vier situaties te onderscheiden.

Wat het pensioen betreft zijn er vier situaties te onderscheiden. Loon en pensioen in 2009 In januari 2009 verandert er veel in de Dierenartspraktijken wat de arbeidsvoorwaarden betreft. Vandaar dat we de zaken op een rij zetten. We beginnen met het pensioen en in het

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011 Rapportnummer: 2011/358 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeentesecretaris

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO PRINCIPE AKKOORD 13 maart 2014 PROTOCOL CAO Tata Steel IJmuiden BV en de aangesloten bedrijven te IJmuiden, gezamenlijk vormend de Sociale Eenheid IJmuiden (verder te noemen Tata Steel) en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Uitwerking CAO Gemeenten 2007-2009 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen.

Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. Oefening 1: globaal lezen Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. In het najaar van 1996 ontdekt de buitenlandse pers het poldermodel. Er verschijnen lovende artikelen

Nadere informatie

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Situatie 1 Petra (leerkracht en 28 jaar) komt op wintersport in Oostenrijk in botsing met een Tsjechische skiër en loopt een gecompliceerde bekkenbreuk

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland VRAGEN NR. 28 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 3 april 2007 Onderwerp: Vragen van de heer D. Graatsma (SP) De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010 KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER 1 januari 2010 Herzien februari 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 28 januari 2014 Instemming OR d.d. 21 januari 2014 Goedgekeurd door de Raad van commissarissen

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

r , Website t ARCHIEFEXEMPlAAR

r ,  Website  t ARCHIEFEXEMPlAAR ~ Burgemeester en Wethouders ~ ABVAKABO De heer P. Lempens Postbus 1555 3500 BN UTRECHT VERZOND:::-M 1 5 0 KT. 2014 uw kenmerk uw brief van zaaknummer behandeld door telefoonnummer e-mail 794627 R. Albersnagel

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van 01-01-2005 t/m 31-03-2006 1. Looptijd De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2005 t/m 31 maart 2006. 2. Inkomen Ingaande 1 januari 2005 worden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden. NIEUWSBRIEF maart 2015 CAO Rijk Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 229134 Portefeuillehouder: De heer P. de Koning Datum voorstel: 5 oktober 2016 Afdeling: BV P&O agendapunt 2 Niet openbaar, want ook toelichten in paragraaf communicatie Onderwerp/Titel:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Besluit van houdende vaststelling van de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor 2005 Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek, 12 december 2016 Colofon In opdracht van: Het bestuur Pré Wonen Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1. LOOPTIJD EN INKOMENSONTWIKKELING 1.1 Looptijd Deze overeenkomst heeft een looptijd

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group

Conclusies enquête The Future Group Prof. dr. Henk W. Volberda Politieke Ronde Tafel Alliander 27 Conclusies enquête Flexibilisering van arbeid is een niet te stuiten trend. Het zou goed zijn om hier passend en toekomstgericht beleid op

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 18 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700540 Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid!

Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Leve de overheid? Deze werkvorm kan op zichzelf staan, maar kan ook goed worden uitgevoerd als vervolg op Leve de overheid! Korte omschrijving van de werkvorm (havo/vwo) De docent noemt een aantal taken

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Cao akkoord sociale werkvoorziening

Cao akkoord sociale werkvoorziening Cao akkoord sociale werkvoorziening http://www.vng.nl/print/43596 Page 1 of 1 14-12-2012 Gepubliceerd op VNG (http://www.vng.nl) Home > Cao akkoord sociale werkvoorziening Cao akkoord sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Nr Melding. vermoedens misstanden gemeente Alkmaar (voormalig Klokkenluidersregeling)

Nr Melding. vermoedens misstanden gemeente Alkmaar (voormalig Klokkenluidersregeling) Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Principeakkoord beperken gedwongen ontslag

Principeakkoord beperken gedwongen ontslag Principeakkoord beperken gedwongen ontslag Datum Versie 16 december 2010 Definitief Auteur Telefoonnummer Bart van Bolhuis 0592 347 944 Inhoudsopgave 1 Verminderen gedwongen ontslagen 2 2 Externe partij

Nadere informatie

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief)

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Partijen betrokken bij de CAO Afval & Milieu hebben op 31 oktober 2007 een akkoord bereikt over de CAO voor de periode van 1 mei 2007 tot en met 1 juni

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht; Klokkenluidersregeling KSU Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Versie Datum Wijzigingen 1.0 Initieel document Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie