Privatisering & deregulering Landelijke CAO Gemeenten Een Centrale Ondernemingsraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privatisering & deregulering Landelijke CAO Gemeenten Een Centrale Ondernemingsraad"

Transcriptie

1 JUNI BULLETIN VAN HET AFDELINGSGROEPSBESTUUR ABVAKABO LAGERE OVERHEDEN [ EEN ACTUEEL EN INFORMEREND BLAD VOOR DE AMSTERDAMSE ABVAKABO-LEDEN] NUMMER Privatisering & deregulering Landelijke CAO Gemeenten Een Centrale Ondernemingsraad

2 Privatisering & Deregulering Sinds de jaren 80 woedt er een privatiseringsgolf over Nederland, onder het adagium alles wat de markt kan, moet men aan de markt overlaten! De overheid wenst alles wat er maar aan te besteden is aan de private marktpartijen. Daarnaast is een ander belangrijk Haags stokpaardje de deregulering. Echter, inmiddels leven we in het begin van de 21e eeuw en kan men zich in alle redelijkheid afvragen of het vrije markt beleid wel de gewenste effecten heeft gehad. Inhoud Het akkoord van Wassenaar uit 81 de ambtenaren al beroofd had 1982 tussen de vakbeweging onder van een deel van hun salaris. leiding van de heer Kok, de werkgevers onder leiding van de heer En dus ging het kabinet Lubbers zich Van Veen en het kabinet onder richtten op het afstoten van uitvoerende taken van de overheid. De rol leiding van premier Lubbers, had tot doel loonmatiging in ruil voor van de overheid werd beperkt tot arbeidstijdverkorting. Eén van de opdrachtgever en regisseur. neven-effecten van het akkoord was Daarnaast was de privatisering ook een enorme herbezinning van de een gevolg van internationale ontwikkelingen op ideologisch gebied, overheid ten aanzien van de taken die men uitvoerden. o.a. de maatregelen van Thatcher en De eerste hersenspinsels over Reagan. privatisering hadden al de kop opgestoken onder de twee voorgaande kabinetten van Van Agt, de van de regeringen zich in de richting In Nederland verschoof de ideologie premier die door middel van Bestek van het Angel-saksische model in plaats van het Rijnlandse model dat in Nederland en Duitsland werd aangehangen. Het Rijnlandse model stond voor het zoeken naar het evenwicht in belangen tussen vak- Privatisering & deregulering Integer handelen Column Ome Jan De Nieuwe Ooster Begraafplaats II Landelijke CAO gemeenten Een Centrale Ondernemingsraad beweging, werkgevers en overheid. In Nederland beter bekend als het Polder-model, omdat er in Nederland nog meer sprake was naar het zoeken van het evenwicht dan in Duitsland. Het Angelsaksische model is het model van het internationale kapitalisme, waarbij de arbeiders überhaupt aan het kortste eind trekken. De massawerkloosheid in het begin van de jaren 80 was een ideale aanleiding voor het kapitaal om de aanval op de taken van de overheid te richtten. Immers, er lagen kansen voor dat kapitaal om nieuwe gebieden in te lijven, zoals het openbaar vervoer, gezondheidszorg, energievoorziening, reïntegratie-activiteiten voor werkzoekenden e.d. Het kapitaal werd bij die privatisering nog maar door één ding belemmerd en dat waren de overheidsregels. Het kapitaal wilde af van alle regels en voorschriften, dus ontstond de zogenaamde deregulering. Al met al werd het geheel ook een aanval op de vakbeweging, omdat er een fragmentatie van collectieve belangen ontstond, banen die wel/niet zouden verdwijnen, sociaal beleid dat op de tocht kwam te staan, aanvallen op de arbeidsvoorwaarden et cetera. Daarbij was het ook een aanval op de macht van de vakbeweging, door werknemers te separeren in diverse bedrijven kon men machtsblokken breken. In Amsterdam was het voorbeeld het instellen van de Stadsdelen waardoor de machts-blokken van Openbare Werken en de Reiniging werden gebroken. Vanaf de jaren 80 tot heden zijn er vele taken die van oudsher door de overheid werden uitgevoerd, weggezet op de private markt. Voorbeelden daarvan zijn: verzelfstandiging van de NS, overgang van het GEB naar NUON, de verzelfstandiging/privatisering van de bedrijven in de Sociale Werkvoorziening, het verkopen van de gemeentelijke kabelnetten, de uitbesteding van reïntegratie-activiteiten voor men- sen in de Bijstand, WAO, WW e.d., het vrijgeven van het stroomnet. En op dit moment is actueel de door minister Peijs gewenste privatisering van het openbaar vervoer in de grote steden. Het is ontegenzeglijk dat de Nederlandse burger niet al te happy kan zijn met de effecten van dit vrije markt denken en deregulering. Met name in het openbaar vervoer, de NS en de taxiwet, zijn schrijnende voorbeelden van hoe het niet moet. Bij privatisering en verzelfstandiging zal altijd kostenbeheersing de boventoon voeren, en dat gaat dan altijd ten koste van het personeel en het materieel. Afname van personeel door overtolligheid of aanvallen op de arbeidsvoorwaarden, uitstellen van investeringen in materieel, rails e.d. En ten aanzien van de deregulering komen dan vaak de veiligheidsaspecten onder druk te staan. Maar de burger draait overal voor op, duurdere kaartjes en ritjes, lange wachttijden, geen zitplaatsen, vele overstapmomenten, toename van het autoverkeer waardoor weer meer files ontstaan et cetera. In Oss is de afgelopen tijd zelfs niet meer gereden door het openbaar vervoer. De busmaatschappij had er de brui aan gegeven omdat zij de nieuwe concessie is misgelopen. In de aanbestedingen voor sociale zekerheid concessies is het effect van deregulering een enorme toename van de bureaucratie. Er gaan vele productieve uren verloren aan het schrijven van de bestekken en procedures, moeten er door de aanbieders offertes worden gemaakt en in meervoud worden ingeleverd. Dan volgen er uren en dagen om matrixen in te vullen die een beeld moeten geven van de offertes, vervolgens nog mondelinge toelichtingen op de offertes en dan pas de besluitvorming. En dit spel vindt ieder jaar plaats! Geld dat beter besteed kan worden aan het helpen van mensen in de vorm van toeleiding naar werk of een leefbare uitkering. Het vrije markt denken en de deregulering hebben wel uitbreiding van controle voor de overheid tot gevolg gehad, de mededingingspolitie en de Arbeidsinspectie. De Mededingings Autoriteiten hebben als opdracht om erop toe te zien dat er geen monopolisten op de vrije markt zullen gaan opereren en dat aanbestedingen conform de regelgeving geschieden. De bouwfraude heeft laten zien dat de vrije markt toch wel verdeeld wordt onder de grote jongens; de kabelnetten zijn verdeeld onder een paar aanbieders, zoals UPC en Casema. Leve de vrij markt! En de Nederlandse Mededingings Autoriteiten komen ambtenaren tekort om hun werk naar behoren te kunnen doen. Bij de Arbeidsinspectie krijgt men het ook steeds drukker met controletaken omdat bedrijven een loopje dreigen te nemen met de regelgeving. Een voorbeeld van deregulering en verzelfstandiging kan de lezer niet onthouden worden. Het op afstand van de overheid zetten van de scholen en als gevolg daarvan de losgebarsten concurrentiestrijd tussen scholen. E.e.a. heeft geleid tot een enorme fusiedrift in het onderwijs, daardoor ontstond een enorme schaalvergroting. Maar, het neveneffect was een vervreemding bij de leerlingen, wat tot een stijgende voortijdige uitval van diezelfde leerlingen heeft geleid. Die jongeren lopen weer de kans om in aanraking te komen met Politie, Justitie, Jeugdhulpverlening et cetera. En zij zijn aangewezen op de overheid om toch een weg te vinden naar de arbeidsmarkt. De conclusie kan al met al niet anders zijn dan dat privatisering en deregulering kostenverplaatsingen teweeg hebben gebracht i.p.v. kostenbesparingen. En voor die kosten draait toch de burger op! De burger kan dan toch niet geloven dat dit ooit het beoogde effect was van het adagium alles wat de markt kan, moet men aan de markt overlaten! Een herbezinning is nu op zijn plaats, de gemeente Amsterdam kan daarbij een voorbeeld stellen door de uitvoering van het openbaar vervoer in Amsterdam, nl. het GVB, met hand en tand te verdedigen tegen de Angelsaksische vrije markt ideologen onder leiding van premier Balkenende. En misschien wil Balkenende nu wel eens luisteren naar zijn voorgangers Lubbers en Van Agt, die ieder afzonderlijk een kritische noot hebben afgegeven aan dit kabinet. Die erop neer komt dat het huidige beleid niet tot de gewenste resultaten zal leiden. En naar wie kan Balkenende beter luisteren dan naar deze twee voormalige CDA-premiers, want het moge duidelijk zijn dat de effecten van het beleid van de jaren 70 én 80 ook niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. 2 3

3 INTEGER HANDELEN Er was zo n 10 jaar geleden een minister van Binnenlandse Zaken, Ien Dales was haar naam. Zij was van de Partij van de Arbeid. Het was de tijd waarin de partijen nog ergens voor stonden en bestuurders nog echte bestuurders waren. Zij had het goed voor met de burgers en haar ambtenaren. Zij ergerde zich echter mateloos aan een aantal gevallen van corruptie welke zich binnen het overheidsapparaat manifesteerde. Zij nam uiteindelijk een aantal besluiten dat ook op gemeentelijk niveau zijn weerslag zou krijgen. Zo hebben we in Amsterdam inmiddels het Bureau Integriteit, is ambtseed weer ingevoerd en kennen we de Klokkenluiderregeling. Een scala aan instrumenten waaraan ieder gemeentelijk bedrijf en elke deelraad weer zijn eigen invulling moet geven en geeft. Het kan dan ook niet anders of de gemeentelijke organisatie bestaat over pakweg 5 jaar weer geheel uit rechtschapen en onkreukbare medewerkers. Over 5 jaar is er geen ambtenaar meer die buiten de boot, of toepasselijker gezegd, tegen de boom piest. Het is echter de vraag of dat wel zo is. Resulteren deze acties wel in het doel dat Ien Dales zich destijds stelde, namelijk het uitbannen van corruptie binnen het overheidsbedrijf. Schieten we niet door? Creëren we niet een organisatie waarin iedereen elkaar in de gaten houdt? Gaan we niet richting klikcultuur, waarin onderlinge rekeningen worden vereffend? Wordt een ambtenaar integer door in rotten van drie de ambtseed op te dreunen? Wordt het gemeentelijk apparaat er echt geloofwaardiger door? Zijn de burgers gediend met alle energie en middelen die in dit project worden gestoken? De vraag stellen is lastig, want lijkt niet loyaal, is dus een beetje niet integer. Hier toch maar de discussie geopend aan de hand van een voorbeeld; het Gemeentelijk Bureau Integriteit (BI). Dit bureau werd in januari 2002 door B&W ingesteld en onderzoekt in opdracht mogelijke integriteitschendingen. De opdracht voor zo n onderzoek wordt door de stadsdeelsecretaris, directeur, College van B&W of de Burgemeester gegeven. Deze zijn verplicht vermoedens van integriteitschendingen aan BI te melden. Het vermoeden van een integriteitschending kan ontstaan uit informatie die van binnen of buiten de organisatie is verkregen. Op grond van de Klokkenluiderregeling is elke ambtenaar verplicht om: bij een ernstig vermoeden van een mistand, dat intern aan de orde te stellen. Het Bureau Integriteit heeft eigen onderzoekers in dienst, maar kan na overleg met de opdrachtgever ook derden inschakelen. Het bureau kan bij haar onderzoek medewerkers interviewen, volgen, foto s nemen, camera s plaatsen en werkplekonderzoeken doen. Ook kan zij bij het vermoeden van oneigenlijk gebruik van de telecommunicatiemiddelen het en internetgebruik monitoren. (BI, leest geen mails en tapt geen telefoons af!). Dit alles binnen de wet en onder strikte voorwaarden, welke laatste zijn vastgelegd in een onderzoeksprotocol. Op zich niets schokkends te melden dus. Ook de ambtenaar die onderwerp van onderzoek wordt, heeft de gebruikelijke rechtsbescherming. Daarbij kan hij/zij een beroep doen op een onafhankelijk gemeentelijk vertrouwenspersoon. Hij/zij mag zich bij de interviews laten bijstaan door een eigen raadsman (die weliswaar niet aan het gesprek mag deelnemen). Hij/zij krijgt het verslag van het interview voor akkoord te zien en krijgt de mogelijkheid om niet juist geciteerde teksten te laten corrigeren. Er is een klachtregeling. Wederom niets om panisch van te worden. Het zijn dan ook niet de ieder afzonderlijk mogelijk te nemen acties, die je doen afvragen of we nog wel de goede weg bewandelen en niet zijn doorgeslagen. Het is de verbijzonderde en geïnstitutionaliseerde vorm die tot kritische kanttekeningen noopt. Het is niet ondenkbaar dat er weer een bureau is ingesteld dat zijn bestaansrecht moet en zal bewijzen. Mislukken kan vanwege de politieke druk bijna niet meer. Het is ook de krampachtigheid waarmee sommige organisaties in dit kader met het begrip integriteit omgaan dat je de wenkbrauwen doet fronsen. Vanaf de eerste melding treedt er een trein in beweging die nog moeilijk is te stoppen. Wat is een ernstig vermoeden van een mistand? In het protocol wordt dat wel geduid, maar kan elke leidinggevende die schifting maken? Ben je eenmaal onderwerp van onderzoek, dan zit je meestal met een schorsing thuis, in afwachting van de bevindingen en de bestuurlijke maatregelen die daarop afgekondigd kunnen worden. In situaties waarin je onterecht bent gesanctioneerd, ben je maanden, zoniet jaren verder voordat je via de bezwarenprocedure of rechter je gelijk gehaald hebt. En dan nog. Terugkomen is meestal onmogelijk wegens een verstoorde werkrelatie. Het is de bundeling van dat alles die bij sommigen van ons Kafkaiaanse vergezichten oproept. Het lijkt er op dat met het instellen van het bureau BI het onderzoek naar de handel en wandel van een ambtenaar via objectieve criteria zal plaatsvinden. Echter het besluit tot het houden van een onderzoek, de wijze waarop en wanneer de betrokkene over een lopend onderzoek wordt geïnformeerd en de mate waarin, al dan niet besloten wordt tot een sanctie, blijft per slot van rekening een besluit van de directeur en het DB. Deze kunnen de positie of de waarde van de betrokken ambtenaar in de organisatie laten meewegen, bij het besluit betrekken. Daardoor is het niet denkbeeldig dat in geval van strafmaat of rehabilitatie er met verschillende maten gemeten wordt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het zwarte scenario zoals dat boven wordt geschetst ook voor de integriteits-hype mogelijk was en voorkwam. Het is echter de vraag of we met de middelen die er al waren, namelijk de wetboeken en het ARA, niet beter af waren. Is het niet ook hier weer de waan van de dag die regeert? Ondanks dat veel, vooral ingehuurde deskundigen zeggen dat de positie van de Ambtenaar bijna onaantastbaar is, is de realiteit een heel andere. Volgens de al bestaande regels van het ARA kon/kan iedere Ambtenaar na het constateren van een overtreding gesanctioneerd worden. Afhankelijk van de ernst van de zaak behoort strafontslag zeker tot de mogelijkheden. Dan moet je op organisatieniveau wel zorgvuldig te werk gaan en je zaakjes voor elkaar hebben, onderzoeken verantwoordingsgesprekken houden, hoor en wederhoor toepassen en moeten de dossiers in orde zijn. Dan is een goed gekwalificeerde afdeling P&O onontbeerlijk. Daar heb je geen zwaar opgetuigde organisatie voor nodig, hoef je de medewerkers geen cursus klokluiden voor te geven en hoef je geen protocollen te doorlopen die voornamelijk uiterlijk vertoon zijn. Daarbij dien je zelf als leidinggevende/ bestuurder het goede voorbeeld te geven. Met andere woorden, rechtschapen en onkreukbaar te zijn. 4 5

4 Ome Jan Column Normen en waarden Op de televisie is minister-president maal niets uit; geld is geld. Balkenende aan het woord en hij Zo zien we dus weer eens hoe figuren uit het bedrijfsleven met bonus- spreekt over de normen en waarden die verloren dreigen te gaan. sen en allerlei, speciaal voor hen Natuurlijk zegt de man zinnige ontworpen, voorzieningen, rustig woorden, maar er blijft bij mij toch doorgaan met graaien en pakken een vraag hangen. Over wiens normen en waarden gaat het? In de wet wat je pakken kan. staat beschreven dat je niet mag Laten we wat namen noemen. stelen, dat is dus een norm. In de Philips bestuursvoorzitter Kleisterlee ontvangt 18% meer basissalaris. bijbel staat ook Gij zult niet stelen. Een norm van fatsoen en als je daarnaar leeft, brengt het vanzelf zijn ,= en omdat ze bang waren Mijnheer s loon groeide naar waarden op. Je zou zeggen, wat let dat hij daarmee niet zou rond ons, maar er zijn ook in de samenleving mensen die normen en bonus bovenop, zodat zijn bruto komen, deed men er nog een kleine waarden anders beleven. inkomen neerkomt op 1,2 miljoen. Laat ik die ook even naar voren En wat roept het bondsbestuur nu? halen. Schandalig! Dat is terecht, maar daar blijft het We leven in een economische crisistijd en van overheidszijde moeten boekenplank toch een lijst met dan bij. Aangezien ik thuis op de we allemaal een stapje terug doen, namen heb liggen, zal ik er nog maar om Nederland uit het slop te halen. één noemen. Onze vakbonden, waarbij de normen en waarden hoog in het vaandel tje steeg met een percentage waar ING, de heer Kist, zijn schamel loon- staan, toonden onmiddellijk hun je u tegen zegt. Zijn inkomen goede wil met het bevriezen van de bedraagt 1,16 miljoen. Wilt u lonen en salarissen. weten hoe die inkomstenstijging Dát is onze bijdrage om tot herstel wordt verdedigd? te komen. Mijnheer had een achterstand en die Wat is nu de bijdrage van hen waarvoor wij een stapje hebben terugge- daarmee is de kous af. is nu via een bonus ingelopen en zet? Zijn hun inkomsten nu ook bevroren? Is het hen écht duidelijk Nu weet ik, en u ook waarde lezer, gemaakt dat pakken en graaien niet dat óók wij een achterstand hebben, past daar waar men spreekt over denk maar (als voorbeeld) aan de 3% normen en waarden? Ja, dat is ze wel inhouding uit de tijd dat we belubber(s)erd werden. duidelijk gemaakt, alleen hun normen en waarden zijn anders. Hun Het geld dat van ons werd ingehouden, was ook al voor het goede doel, norm is geld en hun waarden is geld en niets anders. Of dat eerlijk verdiend geld is, of geld via de weg van En toen het allemaal weer beter nl. het land uit het slop halen. fraude, dubbele boekhouding of ging en de vraag werd gesteld of wij belastingontduiking, het maakt alle- ook wat kregen, was het argument dat als we dát wilden, we ons dan uit de markt zouden prijzen, met als gevolg grote werkeloosheid. Begrijpt u nu waarom ik me afvraag als de heer Balkenende praat over normen en waarden, tot wie richt hij dan het woord? Tot het volk en welk deel van de bevolking dan? Tot degenen die vanwege de bezuinigingen hun kinderen naar school moeten laten gaan met een lege maag, omdat er geen geld is om brood te kopen. Of tot degenen, die hun mond vol hebben over eerlijk delen, doen voorkomen als toonbeelden van naastenliefde. Maar, in de praktijk voorop gaan, om de armen armer te maken en zichzelf verrijken. Hoelang en tot hoe ver gaat dit door? Wie zal het tij keren? Het antwoord ligt bij de bonden en de oppositie. De Nieuwe Ooster intern verzelfstandigd [deel 2] Het personeel De Nieuwe Ooster, begraafplaats, crematorium, gedenkpark in het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer werd met ingang van 1 januari 2004 intern verzelfstandigd. Het personeel van de DNO is een zeer betrokken groep, die houdt van hun werk. Medezeggenschap is daarom dan ook belangrijk voor het personeel. Om goede medezeggenschap te hebben is gekozen voor een onderdeelcommissie van de Ondernemingsraad. Er werden verkiezingen gehouden met een gigantische opkomst (87%) en de OC is nu een feit. Drie man/vrouw sterk. Maartje de Vries, Rick Shamier en Jeroen Mater vormen deze OC. In de vorige aflevering was het woord aan de directeur, Marie Louise Meuris, nu is het de beurt aan het personeel, wat is hun mening over deze toch ingrijpende verandering. Omdat Maartje thuis is (bevallen van een prachtige zoon) en Rick op vakantie is, praten we met het kersverse OC/OR-lid van de DNO, Jeroen Mater. De eerste vraag is natuurlijk: Konden jullie je vinden in het verhaal van Marie Louise? Ja, we konden ons goed vinden in haar verhaal. De gekozen opzet om op deze manier intern zelfstandig te worden is goed verlopen, omdat de processen zorgvuldig en naar onze bevindingen goed zijn verlopen. Jullie wilden deze interne verzelfstandiging ook graag, waarom eigenlijk? Als onderdeel van het stadsdeel waren er vaak problemen met andere afdelingen waar wij diensten van af namen, zoals personeelszaken en financiën. Daarnaast was dat in onze ogen veel te duur. Verdienden wel veel geld, maar verdween dat weer in de algemene middelen. Dat maakte dat er niet of nauwelijks geïnvesteerd kon worden, maar we wel elk jaar met een tekort werden opgezadeld en dat maakte een goede en gezonde bedrijfsvoering onmogelijk. Nu kunnen, nee moeten we ons zelf bewijzen en daar gaan we dan ook voor. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste voordelen van deze interne verzelfstandiging en wat zijn dan de nadelen? Snel kunnen handelen in geval van veranderingen op de markt zien we als een voordeel en zodra het economisch tegen zit, moeten we er voor gezorgd hebben dat we een buffer hebben opgebouwd. Concrete nadelen zien we op dit moment niet, niemand kan in de toekomst kijken dus blijven we optimistisch. Hoe kijkt het personeel er nu tegenaan? Zijn ze tevreden met deze stap? De algemene indruk is positief! Het personeel op de werkvloer merkt eigenlijk geen verschil, de organisatie als zodanig zal echter sneller in kunnen spelen op veranderingen in de markt. Het is nog te vroeg om nu al iets te kunnen zeggen over de tevredenheid. Vinden jullie dat een en ander zorgvuldig is verlopen? En zijn jullie tevreden over de rol van de vakbond bijvoorbeeld? Over zorgvuldigheid hebben we niets te klagen, het gehele pro- Lees verder op pagina 8 6 7

5 Vervolg van pagina 7 ces heeft wel veel tijd in beslag genomen. De vakbond als zodanig is er minimaal aan te pas gekomen, wel kunnen we zeggen dat de OR er vanaf de eerste minuut bij betrokken is geweest en positief heeft ingestemd met het verloop van het gehele proces. Wat zijn de belangrijkste veranderingen binnen de organisatie? En zijn er consequenties voor het personeel geweest? Gedurende de interne verzelfstandigingsperiode heeft er ook nog een reorganisatie plaatsgevonden. Er is gekozen voor een wijziging volgens natuurlijk verloop en B ELONING Geen resultaatgerichte beloning, tenzij de werkgever op een groot aantal punten haar zin krijgt. L OOPTIJD Twee jaar. twee personeelsleden zijn een outplacementtraject gestart. Zijn jullie van mening dat de OC de belangen van het personeel op een goede manier zal kunnen behartigen? We hebben er alle vertrouwen in dat de belangen op een juiste wijze worden behartigd. Daarnaast worden we uiteraard ondersteund door de Ondernemingsraad en hebben we een externe adviseur. Jullie moeten nu de markt op om zelf je broek op te houden, voelen jullie die commerciële druk al? M IDDELLOONSTELSEL PENSIOENEN Nee, er is geen extra druk ontstaan. Op de kosten letten is een standaardgegeven voor elke onderneming. Tot slot, ook aan jullie de vraag: Waarom zou je als je dood gaat- nu voor De Nieuwe Ooster moeten kiezen voor begraven of cremeren? De Nieuwe Ooster is het paradijs op aarde. Verder nodigen we iedereen uit om eens langs te komen om met eigen ogen te zien wat we bedoelen. En om meteen maar een beetje sluikreclame te maken: Kijk ook eens op onze website voor al uw mogelijkheden op het gebied van begraven, cremeren en gedenken. Landelijke CAO Gemeenten/overlegklimaat We schrijven 11 juni, ruim drie weken voor het uitkomen van Amsterdams Aaneen. Het is zwaar weer aan de landelijke onderhandelingstafels. Op 23 april jl. heeft de werkgever de inzet voor de CAO Gemeenten bepaald. Samengevat komt dat op het volgende neer*: In verband met de vorig jaar overeengekomen wijziging van de ABP-pensioenregeling in een middelloonstelsel, moet binnen de sector worden afgesproken welke toelagen pensioengevend worden. Als bijvoorbeeld het overwerk pensioengevend wordt, dan stelt het College van Arbeidszaken (CvA/ Vereniging Nederlandse Gemeenten) dat hierover premie betaald moet worden; de netto overwerktoeslag zal hierdoor dalen. V ERLOFREGELINGEN De verlofaanspraken moeten (deels) opgaan in de levensloopregeling. Wat dit concreet betekent is nog niet duidelijk, maar een verbetering van de verlofaanspraken heeft men in ieder geval niet op het oog! De terugbetalings-verplichting moet worden verruimd. Ouders die na een periode van ouderschapsverlof binnen een jaar in deeltijd gaan werken, moeten het betaalde verlof terugbetalen. De betaling van het ouderschapsverlof moet omlaag - 50% van het zogenaamde maximum-dagloon, met als ondergrens 80% van het minimumloon. G EMEENTELIJKE FPU (ZELF BE- TAALDE PRÉ- PENSIOENREGELING) De gemeentelijke aanvulling op de FPU moet worden aangepast. Het moet volgens het CvA goedkoper en meer gericht op langer doorwerken. Bovendien wil men de regeling weer loskoppelen van de reguliere FPU, zodat toekomstige wijzigingen in de FPU geen invloed hebben op de gemeentelijke seniorenregeling. Concrete voorstellen hebben werkgevers nog niet gedaan. FLO (Vervroegd Leeftijds Ontslag) Het CvA wil af van de FLO in z'n huidige vorm. Men vindt de regeling te duur en niet meer van deze tijd. De regeling die het CvA hiervoor in de plaats wil kent geen collectieve leeftijdsgrens, maar gaat uit van de mogelijkheden van het individu. Een mobiliteitsbeleid en herplaatsing in een andere functie moet voortijdig ontslag of arbeidsongeschiktheid voorkomen. Ook hier weten wij nog slechts in hoofdlijnen wat de werkgever wil. S OCIALE ZEKERHEID Het CvA wil een ingrijpende herziening van het sociale stelsel. Dit moet meer marktconform worden en moet langdurige "inactiviteit" voorkomen. De afschaffing van de WW (Werkloosheids Wet) -vervolguitkering moet volledig doorwerken in de gemeentelijke bovenwettelijke uitkeringen. Dit betekent een verkorting van de werkloosheidsuitkering met 2 tot 3,5 jaar. De loondoorbetaling in het tweede ziektejaar moet worden aangepast aan het najaarsakkoord en het advies van de SER, te weten 70% van het salaris. O NTSLAGVOLGORDE Het CvA wil een andere ontslagvolgorde, gebaseerd op het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. De concrete uitwerking hiervan wil men ingeval van reorganisaties lokaal laten plaatsvinden, daarbij kan volgens de werkgever ook de kwaliteit van de werknemers bepalend zijn. A RBEIDSVOORWAARDENMODEL Werkgevers willen naar een ander model voor de arbeidsvoorwaardenvorming: meer centraal, minder lokaal ("centraal, tenzij"). Het GO (Georganiseerd Overleg) Lees verder op pagina

6 Vervolg van pagina 9 Een Centrale OR bij de gemeente amsterdam? krijgt dan een andere rol, vooral gericht op reorganisaties. De OR (Ondernemings Raad) moet een grotere rol krijgen bij het personeelsbeleid. Ook de komende CAO moet in z'n geheel gelden voor de 4 grootste steden. Met andere woorden: het meer dan tien jaar bestaande aanvullende CAO overleg van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, bedoeld als verfijning naar de grootstedelijke situatie, moet verdwijnen. Dat is dan de inzet van de werkgever in een tijd waarin het najaarsakkoord van 2003 nog recht overeind stond, o.a. 2 jaar de nullijn voor de salarissen. Inmiddels ligt ook het najaarsakkoord aan gruzelementen door de no nonsense kabinetsopstelling t.o.v. de pré-pensioenregelingen. Het kan niet anders of dit heeft ook zijn weerslag op de verdere onderhandelingen voor de CAO Gemeenten. Het overlegklimaat verslechtert al naar gelang het kabinet Balkenende langer zit. De gemeenten schurken zich aan. Het poldermodel (via de overlegtafel tot overeenstemming komen) is achterhaald, heet het. De nullijn is niet genoeg. De afbraak gaat verder. Wat mede door de inzet van de vakbeweging afgelopen decennia aan sociale voorzieningen is opgebouwd, moet tot de grond toe worden afgebroken, lijkt het. Deregulering, marktwerking, individualisering en eigen verantwoordelijkheid zijn de stopwoorden van dit CDA, VVD, D66 kabinet. Zij schroomt niet in haar ijver de collectieve voorzieningen af te breken en daarbij bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Bij de pensioenregelingen heet het dat de jongere werknemer niet meer mee wil betalen aan deze voorzieningen van zijn oudere collega s. Demagogie heette dat vroeger! De vakbeweging wordt op allerlei fronten rechts gepasseerd en geschoffeerd. Constant wordt zij in het offensief gedrukt. Afgelopen jaren is het constant verdedigen tegen verslechteringen in de rechtspositie en de primaire arbeidsvoorwaarden geweest. Kijk de landelijke en stedelijke akkoorden er maar op na! Hoe lang gaan wij zo nog door? Net zolang tot we de collectieve belangenbehartiging van de vakbeweging in kunnen ruilen voor een individuele rechtsbijstandverzekering? Net zolang tot de vakbeweging is gemarginaliseerd tot een (vak) bewegingsloos orgaan. Net zolang tot we "solidariteit" alleen nog maar in het "vreemde woordenboek" terug kunnen vinden? Aan het zittende kabinet zal het niet liggen. Lodewijk de Waal heeft namens de FNV in het voorjaarsoverleg, samen met de overige vakcentrales, een streep getrokken: de door het kabinet voorgestane slik of stikverslechteringen in de pré-pensioenregelingen zijn onaanvaardbaar!. Het voorstel zal met een negatief advies aan de leden worden voorgelegd. Volgens onze inschatting zal het overgrote deel van de leden ook afwijzend reageren. Kijken hoe lang Lodewijk zijn poot daarna nog stijf houdt. Wat ons betreft geldt hetzelfde voor de onderhandelingen over de CAO Gemeenten. Als het CvA niet drastisch bijstuurt zal het voorstel van de werkgevers met een negatief advies aan de leden moeten worden voorgelegd. Het is eigenlijk intriest, maar als de werkgevers hun ramkoers blijven varen, zullen zij wel merken wat afschaffen van het "polderen" betekent. Rondom het ter perse gaan van deze Amsterdams Aaneen worden de eerste protestdemonstraties tegen het pensioendictaat van dit kabinet georganiseerd. Om met de woorden van Jan Moelee in zijn column af te sluiten: "Hoelang en tot hoe ver gaat dit door? Wie zal het tij keren? Het antwoord ligt bij de bonden en de oppositie". De gemeentelijke organisatie telt zo n 52 OR-en van wisselende omvang, maximaal 15 en minimaal 5 leden. Dit betekent dat er een grote groep mensen is die zaken in een breder perspectief zien dan hun dagelijkse werkzaamheden bij een gemeentelijke organisaties. Zowel binnen de bond als daarbuiten zijn er bewegingen gaande om overleg van OR-en af te stemmen om gezamenlijk invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Eind 2002 is er een initiatiefgroep COR (Centrale Ondernemingsraad) van ondernemingsraden bij de gemeente Amsterdam opgericht. De initiatiefgroep stelt zich tot doel te komen tot een overkoepelende ondernemingsraad bij de gemeente Amsterdam. Ook in het verleden zijn er met enige regelmaat initiatieven ontwikkeld. Al vanaf 1980, toen er bij diensten en bedrijven van de gemeente Amsterdam nog (C)MC s bestonden, zijn er door de MC s pogingen ondernomen om tot een OMC te komen, soms met tijdelijk succes. Toen de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing werd verklaard op overheidsorganisaties, ontstonden er bewegingen bij OR-vertegenwoordigingen die een platform voorstonden en een COR in Amsterdam wensten. Binnen ABVAKABO was als gevolg daarvan enige jaren een vrij beperkte club mensen c.q. een platform actief, bestaande uit ABVAKABO-leden van OR-en uit de Stadsdelen. Al deze pogingen om tot een COR in Amsterdam te komen werden door de ABVAKABO-besturen en bestuurders met argusogen bekeken opdat er geen mogelijke concurrenten zouden opstaan. Hierdoor konden deze initiatieven, die buiten de bond ontstonden, nauwelijks op medewerking van de bond rekenen, nee eerder op tegenwerking. Deze houding was zeker niet exclusief voor ABVAKABO Amsterdam. De vakbeweging heeft altijd al een haat-liefde verhouding met het fenomeen ondernemingsraden gehad. In het verre verleden werden al heftige discussies gevoerd inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR-en. Onder meer de Industriebond FNV opgegaan in FNV Bondgenoten bepleitte beperkingen van de zeggenschap van OR-en. Gevreesd werd dat de bonden bij CAO-onderhandelingen buitenspel Een prikkelende visie van Kees de Jong c zouden worden gezet. Deze vrees was niet geheel onterecht. Werkgevers in de particuliere sector, zoals IKEA, hebben enkele jaren geleden een CAO met de OR proberen af te sluiten. In dit soort gevallen kom je aan het primaat en het bestaansrecht van de bonden. Het waren tot nu toe echter uitzonderingen op de regel. Nu de regering de algemeen verbindendverklaring van de CAO s ter discussie stelt, kan e.e.a. drastisch wijzigen in de toekomst. Ook binnen de gemeentelijke verhoudingen zijn veranderingen te bespeuren. Bij de laatste arbeidsvoorwaardenbesprekingen zette de gemeente in op het afschaffen van het Amsterdamse arbeidsvoorwaardenoverleg, waardoor Amsterdam in de pas zou moeten lopen met het landelijk arbeidsvoorwaardenoverleg. Voorts zijn centralisatietendensen waarneembaar, bijvoorbeeld ingeval van het functiewaarderingssysteem en regelingen op het gebied van integriteit. Zaken waar het Georganiseerd Overleg van de bonden buitenspel wordt gezet en ook de OR-en van de stadsdelen en diensten het nakijken hebben. Lees verder op pagina

7 Vervolg van pagina 11 Tot voor kort kwam in ABVAKABO- groepen een functie. Deze groepen houding van de bestuurders is verband een eigen, zij het beperkte vanuit de gemeentelijke bedrijven veranderd. Eén van de bestuurders koepel, vakbondsplatform van gaan er echter van uit dat via het heeft zich positief uitgesproken ten ABVAKABO OR-leden uit de stads- Georganiseerd Overleg met de opzichte van het initiatief, maar delen bijeen. Voorts bestonden er gemeente Amsterdam e.e.a. te staat hier kennelijk nog sceptisch enkele stedelijke verbanden als regelen valt. De oriëntatie op de tegenover omdat hij op weerstand Vakgroep Wegen en sinds enige werkgever wordt bepaald door het stuit bij enkele gemeentelijke groe- jaren een platform van vertegen- bedrijf/de directie. En de instru- pen en het AGB van ABVAKABO. woordigers van gemeentelijke menten daartoe zijn in een enkel Reinigingsdiensten. geval de BedrijfsLedenGroep, maar Een argument tegen het ontstaan meer de OR-en, om doelen te reali- van een COR in Amsterdam zou kun- De ABVAKABO-kaderleden bij de grotere diensten hebben tot nu toe geen behoefte gehad aan bredere verbanden. Het eigen bedrijf was al breed genoeg. Om de belangen van deze groepen te verdedigen, werden de kaderleden van deze diensten afgevaardigd in allerlei ABVAKABO-besturen. Zo heeft o.m. het Amsterdamse Groepsbestuur seren. Het gemeenschappelijke, de werkgever Gemeente Amsterdam blijft hiermee buiten schot. Het Amsterdamse Groepsbestuur van ABVAKABO heeft zijn kaarten gezet op het Georganiseerd Overleg, maar heeft nauwelijks oog voor de ontwikkelingen binnen de bond. nen zijn, dat naast de regelgeving m.b.t. het Georganiseerd Overleg, de bevoegdheden van de afzonderlijke OR-en zouden kunnen worden aangetast. Volgens de initiatiefnemers is het tegen een COR zijn een achterhoedegevecht. De COR komt er. Volgens de Wet op van ABVAKABO, naast een aantal Illustratief waren de laatstgehou- de Ondernemingsraden is er een landelijke verbanden, voor deze den OR-verkiezingen waar zowel verplichting om deze in te stellen. Colofon door het AGB als de bondsbestuurders nauwelijks enige support is Den Haag is één van de grote steden die wat dat betreft Amsterdam is gegeven aan de ABVAKABO-leden voorgegaan Amsterdams Aaneen is een bulletin van en voor de die zich hiervoor inzetten. Ook de Amsterdamse leden Lagere Overheden, uitgegeven onder nazorg, het contact houden en Duidelijk is dat het GO niet bij verantwoording van het Afdelingsgroepsbestuur LO. tezamen brengen van actieve leden, machte is om een aantal zaken op te Redactie: Simon Logman, Kees de Jong, Jelle Silberman, Ron Rumkorf, Nico Lammers, Jonny Middelkoop heeft niet plaatsgevonden. Afgelopen jaren hebben bestuur- pakken. De afzonderlijke OR-en zijn dat ook niet. Aan dit nummer werkten verder mee: Jeroen Mater, Kees de Jong, Jan Moelee, Ronald de Goede ders en het AGB allerlei ideeën aangedragen zoals: Met het afnemen van de invloed van Correctie: Judy Janssen Vormgeving: Vomgevingsbureau Stadsdrukkerij Amsterdam: Daniël Rey Piuma/Robert Viset Druk: Oplage: Stadsdrukkerij Amsterdam NV het ontwikkelen van BedrijfsLeden- Groepen bij diensten en bedrijven, het opzetten van een OR-steunpunt voor ABVAKABO-leden en het uitbreiden van het vakbonds-platform van OR leden. Kennelijk zijn al die ABVAKABO als vakorganisatie, zou een heroriëntatie op het OR-gebeuren in Amsterdam op zijn plaats zijn. Ook al is volgens sommigen de invloed van de bond niet afgenomen, dan nog is een oriëntatie Schriftelijke reacties richten aan: Redactie Amsterdams Aaneen Gatwickstraat HB Amsterdam Telefoon Fax ideeën met de herstructurering van ABVAKABO naar Bedrijf en Vereniging, verdwenen. Het is daarom niet vreemd dat er zich buiten ABVAKABO serieuze noodzakelijk door bestuurders en besturen op die kaderleden die in OR-en actief zijn en behoeven zij ondersteuning en steun in de vorm van stedelijke verbanden. Ingezonden reacties kunnen (in overleg) worden ingekort. Anonieme reacties worden niet in behandeling genomen. zaken ontwikkelen die onze aandacht verdienen. Bij de initiatief- De instelling van een stedelijke COR met een sterke ABVAKABO-fractie groep COR bestaat de indruk dat de is daarvoor een goede stap. 12

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011 Rapportnummer: 2011/358 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeentesecretaris

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen.

Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. Oefening 1: globaal lezen Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. In het najaar van 1996 ontdekt de buitenlandse pers het poldermodel. Er verschijnen lovende artikelen

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Bijlage 1a bij CvA-brief 200802175 Het gemeentelijk referentiemodel

Bijlage 1a bij CvA-brief 200802175 Het gemeentelijk referentiemodel Bijlage 1a bij CvA-brief 200802175 Het gemeentelijk referentiemodel 1. Inleiding 1 2. De onderhandelingsruimte 1 2.1 Technische ruimte 2 2.1.1 Doorwerking ontwikkeling van het gemeentefonds 2 2.1.2 Doorwerking

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Uitwerking CAO Gemeenten 2007-2009 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Akkoord CAO NUFFIC 2005. Looptijd 1 januari 2005 t/m 30 april 2006

Akkoord CAO NUFFIC 2005. Looptijd 1 januari 2005 t/m 30 april 2006 Akkoord CAO NUFFIC 2005 Looptijd 1 januari 2005 t/m 30 april 2006 De stichting NUFFIC, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek, als werkgever enerzijds

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Team: Communicatie & Personeelszaken. Ondernemingsraad, Georganiseerd Overleg, Monique Walboomers, Frans de Waal, Gerben Karssenberg

Team: Communicatie & Personeelszaken. Ondernemingsraad, Georganiseerd Overleg, Monique Walboomers, Frans de Waal, Gerben Karssenberg VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: L. van Dijk Tel nr: 8519 Nummer: 14A.00779 Datum: 17 oktober 2014 Team: Communicatie & Personeelszaken Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad

3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad Klokkenluiders en ondernemingsraad 3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad Alexander Briejer & Miranda Koevoets 1. Inleiding De klokkenluidersproblematiek heeft in literatuur

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

ECCVA/U201301403 Lbr: 13/083 CvA/LOGA 13/14

ECCVA/U201301403 Lbr: 13/083 CvA/LOGA 13/14 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Cao Gemeenten uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201301403 Lbr: 13/083 CvA/LOGA 13/14 bijlage(n) datum 24 oktober

Nadere informatie

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd

2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd 2.1 De keuze tussen werk en vrije tijd Mensen moeten steeds de keuze maken tussen werken en vrije tijd: 1. Werken * Je ontvangt loon in ruil voor je arbeid; * Langer werken geeft meer loon (en dus kun

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd.

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd. Akkoord over de ENb-raam-CAO Op 7 december 2005 hebben de Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N als partijen bij de ENb-raam CAO het volgende akkoord

Nadere informatie

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Situatie 1 Petra (leerkracht en 28 jaar) komt op wintersport in Oostenrijk in botsing met een Tsjechische skiër en loopt een gecompliceerde bekkenbreuk

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden. NIEUWSBRIEF maart 2015 CAO Rijk Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling In het overleg over de cao 2015 kwam als eerste het probleem over de pensioenregeling op tafel. Het verzekeringscontract loopt op 31 december af en moet dan weer

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, nl. zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering (BVPOP)

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, nl. zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering (BVPOP) zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. B&W d.d. 13-12-2011 Openbaar Programma Ja, nl. zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d.

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen?

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen? Deze denkhulp laat zien wat u moet regelen als u bent ontslagen. Dit gaat zowel over volledig ontslag als over gedeeltelijk ontslag, waarbij u van uw werkgever minder uren zou moeten gaan werken. De mate

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Akkoord CAO umc 2013-2015 Datum 4-9-2013 Ons kenmerk 13.6725/DK/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BINDINGNCF. 21 januari 2014. Worden ambtenaren gewone werknemers? Telefoon: 010-4101658 optie 2

BINDINGNCF. 21 januari 2014. Worden ambtenaren gewone werknemers? Telefoon: 010-4101658 optie 2 BINDINGNCF 21 januari 2014 Worden ambtenaren gewone werknemers? Email: mijnncf@ncf.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vrijdag vanaf 9.30 uur tot en met 13.30 uur Adres: Strevelsweg

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Artikel 1 Doel DeltaWonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Nieuw ontslagrecht - rol HR Manager

Nieuw ontslagrecht - rol HR Manager Nieuw ontslagrecht - rol HR Manager - processen - conflictsituatie www.hr-kiosk.nl De gratis Vraagbaak voor HR Andries F. Bongers Directeur De Bongerd Bestuurslid NVP, sectie Arbeidsvoorw. Hoofdredacteur

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND. Wijziging rechtspositionele regelingen

Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND. Wijziging rechtspositionele regelingen PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013-11 Nummer 1497766 Wijziging rechtspositionele regelingen Op 14 mei 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland bij besluit met kenmerk 1478577 ingestemd met

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Vraag naar arbeid Werkgelegenheid Aanbod van arbeid: b Marktmechanisme Loonkosten per product

Arbeidsmarkt Vraag naar arbeid Werkgelegenheid Aanbod van arbeid: b Marktmechanisme Loonkosten per product Arbeidsmarkt Vraag naar arbeid = mensen Door werkgevers: bedrijven en overheid Werkgelegenheid Hoe lager het loon, hoe groter de vraag naar arbeid Aanbod van arbeid: beroepsbevolking (iedereen tussen de

Nadere informatie

Dé financiële informatiekrant van Nederland!

Dé financiële informatiekrant van Nederland! Dé financiële informatiekrant van Nederland! Jan Both (43) Aannemer Zo n twee jaar geleden heb ik alles geregeld, via een tussenpersoon. Ik heb een aanvullend pensioen waarvoor ik elke maand betaal. Geen

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 10B Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering bij privatisering. Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T.

Hoofdstuk 10B Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering bij privatisering. Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Hoofdstuk 10B Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering bij privatisering Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Algemeen Akkoord hoofdstuk 10B SOOA: IO april 2006, VO 6 april

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector.

Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector. Factsheet Pensioen: Waarom en hoe herziening Sw-pensioenregeling? oktober 2012 Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector. Waarom pensioenregeling

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Eerste ideeën cao onderhandelingen Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf

Eerste ideeën cao onderhandelingen Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf Startnotitie MVT 2014-04-02 Aan kaderleden MVT en de collega s Eerste ideeën cao onderhandelingen Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf Inleiding De cao voor het Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf (MVT)

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Eindelijk een onderhandelaarsakkoord voor de cao!

Eindelijk een onderhandelaarsakkoord voor de cao! 30 januari 2008 > Gemeenten Eindelijk een onderhandelaarsakkoord voor de cao! Na een moeizaam proces is op 23 januari 2008 een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao Gemeenten. En dat werd

Nadere informatie

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015

Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015 Protocol detachering medewerkers naar Nayak Aircraft services 2015 Regional Jet Center BV., gevestigd en kantoorhoudende op de luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer (hierna RJC) en De Unie, gevestigd

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie