Online preventiedatabank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online preventiedatabank"

Transcriptie

1 Online preventiedatabank Stefan Busato, Coördinator Veiligheid

2 2 Overzicht De online preventiedatabank is een tweetalige website waarin de leden van (de Belgische zuivere openbare DistributieNetBeheerders, kortweg DNB s) hun veiligheid- en gezondheidsplannen kunnen creëren en beheren in het kader van de wet op het welzijn van 4 augustus De activiteiten van de leden hebben voornamelijk betrekking op de distributie van gas en elektriciteit en de kabeldistributie. De aannemers die betrokken zijn bij de projecten van de DNB s kunnen via de site de projectinformatie en de gerelateerde relevante werkfiches en risicoanalyses raadplegen.

3 3 Inhoudsopgave Overzicht... 2 Inhoudsopgave... 3 Doel en inhoud van de online preventiedatabank Doel van de toepassing... 4 Welzijn op het werk... 5 Onderdelen... 6 Online toepassing Databankstructuur Authentication & authorization Business rules Bronnen Bijlage 1: Kinney factoren... 19

4 4 Doel en inhoud van de online preventiedatabank De online preventiedatabank is een webtoepassing die ter beschikking stelt aan haar leden om allerhande gegevens te beheren en documenten te genereren die betrekking hebben op het domein van de preventie en bescherming op het werk, in het bijzonder in verband met de veiligheidscoördinatie. is de overkoepelende vereniging van de zuivere openbare energie- en kabelcommunicatiesector in België. Haar leden zijn actief in de distributie van gas en elektriciteit, de kabeldistributie en de riolering. Deze laatste activiteit is strikt genomen geen onderdeel van het werkterrein van de leden, maar wel van een zustermaatschappij van een aantal van hen. Aangezien het gebied van de preventie en bescherming op het werk gecentraliseerd gebeurt, wordt deze activiteit ook opgenomen in de databank. Doel van de toepassing Welzijn op het werk vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Zeker in de sector van de energiedistributie en riolering is het voeren van een actief beleid inzake welzijn en preventie van primordiaal belang. Dit beleid steunt op een doorgedreven risicoanalyse, op het informeren van werknemers, het coördineren van werkprocedures en instructies op werven tussen opdrachtgever en (onder)aannemers, evenals op de informatie-uitwisseling bij het inplannen en uitvoeren van werkzaamheden in het algemeen. Daarenboven heeft de wetgever eveneens een aantal verplichtingen opgelegd waaraan werknemers in het algemeen en de leden van in het bijzonder moeten voldoen. Om ervoor te zorgen dat de leden van op een gelijkaardige wijze risico s inschatten en grotendeels uniforme eisen stellen aan hun werknemers en aan onderaannemers hebben ze beslist om op dit domein samen te werken en gegevens uit te wisselen en te standaardiseren. Deze geharmoniseerde gegevens vormen dan ook de basis van de databank en worden constant bijgewerkt door het Platform Veiligheid, een werkgroep binnen. Aangezien de leden van zowel in het noorden als het zuiden van het land actief zijn, wordt de volledige toepassing, inclusief de documenten, zowel in het Nederlands als in het Frans aangeboden.

5 5 Welzijn op het werk De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de "welzijnswet" genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Deze wet schept namelijk een kader waarin de uitvoeringsbesluiten genomen worden. Deze uitvoeringsbesluiten worden gebundeld in de Codex over het welzijn op het werk. De besluiten in deze codex zijn opgebouwd volgens een filosofie die vernieuwend is ten opzichte van deze waarvan uitgegaan werd in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), de vroegere codificatie van voorschriften inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid. Daar waar in de huidige welzijnsreglementering uitgegaan wordt van doelvoorschriften, bevat het ARAB voornamelijk gedetailleerde middelenvoorschriften. De welzijnswet en de codex houden dus minder uitvoerig omschreven technische voorschriften in. Er wordt gewerkt volgens een lossere structuur met voornamelijk rechtsnormen waaraan de werkgever op zijn eigen manier een concrete invulling kan geven. Het ARAB is reeds grotendeels uitgehold en zal binnen afzienbare tijd helemaal verdwijnen doordat ook de resterende bepalingen uit het ARAB zullen worden overgeheveld naar de codex of wanneer dat niet mogelijk is, worden opgeheven. Cruciaal in de nieuwe filosofie is het volgen van de preventieprincipes: risico's voorkomen, bij de bron uitschakelen of verminderen; voorkeur aan collectieve beschermingsmiddelen boven individuele; zorgen voor opleiding en informatie van de werknemers. Om deze risico s op te sporen moet een risicoanalyse worden uitgevoerd. Deze risicoanalyse brengt de gevaren en mogelijke blootstelling van de werknemers in kaart, met de daaraan verbonden risico s en dient als basis voor het uitwerken van de maatregelen die voldoen aan bovenstaande preventieprincipes. Gevaar versus risico Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen risico en gevaar. In het courante taalgebruik worden deze begrippen door elkaar gebruikt, maar in de wereld van het welzijn dekken deze woorden een verschillende lading. Een gevaar is een intrinsieke eigenschap of vermogen van een object, proces, situatie, werkmethode, persoon, gewoonte, dat tot nadelige gevolgen (schade) kan leiden. Het risico is de kans dat deze nadelige gevolgen zich daadwerkelijk realiseren onder de vorm van ziekte/ongeval/andere schade (door de blootstelling aan het gevaar). Een gevaar kan maar een risico worden als er een blootstelling is. Risicofactoren zijn elementen die te maken hebben met het gevaar en die het risico in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Risicofactoren kunnen de kans dat er zich daadwerkelijk negatieve gevolgen voordoen, laten toe- of afnemen.

6 6 Het doel van de risicoanalyse is om tot maatregelen te komen die de risico s elimineren of verminderen. Bijvoorbeeld: Bij het doorsnijden van een kabel met een scherp mes kan een werknemer een snijwonde oplopen. Het scherpe mes is hier het gevaar. Het vormt op zich nog geen risico: indien het veilig weggeborgen zit in een gereedschapskist, dan is de kans op een snijwonde door het mes nihil. Het risico is m.a.w. nul. Vooraleer er een risico bestaat, moet er blootstelling zijn en die is er bij het snijden van de kabel. Het nadelige gevolg is hier de snijwonde. De kans op een snijwonde (het risico) wordt beïnvloed door het al dan niet dragen van werkhandschoenen (dit is de risicofactor die een invloed heeft op het risico). Kinney In de preventiedatabank wordt gebruik gemaakt van een berekeningsmethode om het risico in te schatten: de Fine & Kinney methode. Deze methode vermenigvuldigt 3 factoren (waarschijnlijkheid x blootstelling x ernst) en geeft een risicoscore als resultaat. De factoren zijn atomair. De risicoscore wordt vervolgens geëvalueerd volgens een vaste schaal. (zie Bijlage 1: Kinney factoren) In de databank worden voor elk gevaar de mogelijk risico s opgelijst en geëvalueerd volgens de Kinney methode. Ook worden voor elk van de risico s de maatregelen voorgesteld om het risico te verkleinen. Voor zowel de toestand vóór als ná de maatregelen wordt een risicoscore berekend. Onderdelen De bestaande online toepassing bevat verschillende functionaliteiten: Werken met derden (o.a. aannemergegevens, gegevens van externe coördinatoren of studiebureaus, veiligheid- en gezondheidsplannen, coördinatiedagboeken 1 ) Beheer van documentatie (o.a. werkfiches / instructies) Procesbeheersing (o.a. risicoanalyses, handelingen) Interne organisatie (o.a. personeelsgegevens & kwalificaties) Beheer van gebruikers De verschillende functionaliteiten worden hierna verder uitgewerkt. 1 Coördinatiedagboeken maken geen onderdeel uit van de initiële ontwikkeling. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat dit mogelijk in een latere fase zal worden ontwikkeld.

7 7 Werken met derden In de Codex Titel III, Hoofstuk V worden de wettelijke bepalingen voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen vastgelegd. 2 Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van de werken op de bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten uitoefenen, is de veiligheidscoördinatie tijdens de ontwerp- en verwezenlijkingsfase verplicht. 3 De wet schrijft eveneens een aantal coördinatie-instrumenten voor. Dit zijn documenten die de veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking moet opstellen, bijhouden en aanvullen. Ook de coördinatiestructuur is een coördinatie-instrument: Veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) Coördinatiedagboek (CD) Postinterventiedossier (PID) Veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) Het VGP is het document of het geheel van documenten waarvan de inhoud aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het bevat preventiemaatregelen die vastgesteld worden op basis van risicoanalyses. Deze maatregelen dienen de risico s te voorkomen waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden. Het volledig VGP bevat: De beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking De beschrijving van de resultaten van de risicoanalyses De beschrijving van de preventiemaatregelen De raming van de duur van de verwezenlijking van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden De lijst met namen en adressen van alle opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden De naam en het adres van de coördinator-ontwerp De naam en het adres van de coördinator-verwezenlijking vanaf het moment van zijn aanstelling In de online toepassing worden de verschillende stappen van het project ingegeven. Deze stappen bestaan uit de handelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werken. Aan deze handelingen zijn op zich weer risicoanalyses gekoppeld en bijhorende werkfiches. 2 KB 25/01/ Onder aannemers worden in deze context niet enkel aannemers bedoeld zoals in de courante omgangstaal, maar ook alle natuurlijke of rechtspersonen die tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk activiteiten verrichten (inclusief nutsmaatschappijen).

8 8 Bijkomend moet de mogelijkheid worden uitgewerkt om een last-minute risicoanalyse toe te voegen aan het V&G plan. Deze risicoanalyse gebeurt ter plaatse en bevat specifieke risico s die niet automatisch worden gegenereerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om risico s die betrekking hebben op het werken in de buurt van scholen of verzorgingsinstellingen. In eerste instantie zal dit worden ingevoerd onder de vorm van een ingescand document. Tenslotte moet de mogelijkheid worden aangeboden om DNB-specifieke werkfiches mee in het project te integreren (zie verder bij Beheer van documentatie). Coördinatiedagboek (ter info behoort niet tot de scope van de softwareontwikkeling) Het coördinatiedagboek is het document of het geheel van documenten dat door de coördinator wordt bijgehouden en dat de gegevens en bemerkingen vermeldt betreffende de veiligheidscoördinatie en gebeurtenissen op de bouwplaats. De gegevens en bemerkingen worden vermeld op genummerde bladzijden of geregistreerd aan de hand van een geschikt technologisch middel, zodanig dat de verwijdering van de vermelde gegevens of bemerkingen onmogelijk is. Het moet de volgende elementen vermelden: De namen en adressen van de tussenkomende partijen, het ogenblik van hun tussenkomst op de bouwplaats en voor ieder van hen, het voorziene aantal op de bouwplaats tewerk te stellen werknemers evenals de voorziene duur van de werken De beslissingen, vaststellingen en gebeurtenissen die voor het ontwerp of de verwezenlijking van het bouwwerk van belang zijn De opmerkingen gemaakt aan de tussenkomende partijen, in het bijzonder degene met betrekking tot hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzes of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes, en de gevolgen die ze eraan gegeven hebben De opmerkingen van de aannemers, aangevuld met het visum van de betrokken partijen De gevolgen gegeven aan de opmerkingen van de tussenkomende partijen en van de werknemersvertegenwoordigers die van belang zijn voor het ontwerp van het project of de verwezenlijking van het bouwwerk De tekortkomingen van de tussenkomende partijen ten opzichte van de algemene preventiebeginselen, de toepasselijke regels en de concrete maatregelen aangepast aan de specifieke kenmerken van de tijdelijke of mobiele bouwplaats, of ten opzichte van het veiligheids- en gezondheidsplan De verslagen van de vergaderingen van de coördinatiestructuur De ongevallen Aannemers In de bestaande preventiedatabank worden de gegevens van aannemers eveneens in het onderdeel Werken met derden behandeld. Eventueel kunnen in dit onderdeel ook de externe coördinatoren worden opgenomen. Aangezien externe coördinatoren tewerkgesteld kunnen zijn bij een aannemer of studiebureau, worden studiebureaus als aannemer in de databank opgenomen.

9 9 Naast het bijhouden van een aantal administratieve gegevens per aannemer geeft de toepassing ook de mogelijkheid om aannemers te kwalificeren voor bepaalde soorten werk. Deze soorten werk, in de vorige versie van de databank kwalificatie 4 genoemd vormen een manier om per aannemer te kunnen bijhouden welk soort werk hij kan uitvoeren. 5 Aan elk soort werk worden vervolgens risicoanalyses gekoppeld. De inhoud en het opstellen van deze risicoanalyses wordt in het gedeelte 4 In de vorige versie van de databank werden er 2 kwalificaties gedefinieerd: het soort werk dat een aannemer kan uitvoeren en personeelskwalificaties (zie verder) 5 Er zijn in de toepassing op dit ogenblik geen business constraints hiermee gerelateerd.

10 10 Procesbeheersing verder omschreven. Aannemers krijgen een afzonderlijke login, niet gerelateerd aan een DNB. Het soort werk dat de aannemer kan uitvoeren wordt wel per DNB vastgelegd. Na het inloggen kunnen aannemers enkel gegevens raadplegen die betrekking hebben op de projecten waarin ze als aannemer meewerken (leesrechten). Het is de bedoeling dat aannemers op termijn ook de kwalificaties van hun eigen personeel in de site kunnen beheren. Op geen enkel ogenblik mag de DNB de mogelijkheid hebben om deze personeelsgegevens aan te passen, maar alle gegevens moeten wel zichtbaar zijn voor de DNB. 6 Beheer van documentatie De preventiedatabank stelt een groot aantal documenten ter beschikking van de gebruiker. Het grootste gedeelte hiervan betreft werkfiches. Werkfiches worden steeds in 2 talen aangeboden en bevatten de instructies voor allerlei handelingen. Er moet een versioneringssysteem bestaan, zodat kan worden nagegaan welke versie van een werkfiche bij een project werd gebruikt. Naast de werkfiches die gemeenschappelijk zijn voor alle DNB s moet er per DNB eveneens nog een mogelijkheid bestaan om eigen specifieke werkfiches in het systeem in te brengen. Deze specifieke werkfiches worden niet gekoppeld aan handelingen. Bij het afdrukken van het VGP van een project moet de mogelijkheid bestaan om de werkfiches die horen bij de handelingen die zullen worden uitgevoerd mee af te drukken. Tenslotte zijn er ook nog basisdocumenten die hetzij algemeen, hetzij DNB specifiek zijn. Sommige van deze documenten worden standaard bij een project getoond. 6 De beslissing over deze ontwikkeling is nog niet definitief.

11 11 Procesbeheersing Het gedeelte procesbeheersing betreft het beheer van risicoanalyses. Zoals hiervoor werd beschreven vormt de risicoanalyse de basis van het preventiebeleid. Risicoanalyses kunnen allerlei vormen aannemen, maar vertrekken steeds van een inventarisatie van de gevaren van een proces, een handeling, een situatie, een plaats, etc. In de preventiedatabank wordt steeds gestart vanaf een elementaire handeling. Alle gevaren en de bijhorende risico s van de handeling worden vervolgens geïnventariseerd en geanalyseerd. Voorbeeld: Enkele voorbeelden van handelingen in de databank zijn: het gebruik van een mes, het aansluiten van een laagspanningskabel op een blank kopernet, het uitvoeren van metingen aan een laagspanningskast, het voorlopig afdichten van een middendruk gaslek, In het geval van het aansluiten van een laagspanningskabel op een blank kopernet vinden we in de databank 2 verschillende gevaren terug: - Uitvoeren van werken onder spanning - Kuisen van kopergeleider Voor de handeling aansluiten van een laagspanningskabel op een blank kopernet worden 2 risico s omschreven: elektrocutie en kortsluiting. Voor beide risico s worden maatregelen voorgesteld en er wordt een berekening gemaakt volgens de Kinney methode per risico vóór en ná de voorgestelde maatregelen. Risicoanalyses in de preventiedatabank worden opgesteld voor een opeenvolging van één of meer elementaire handelingen. Een handeling kan dus in heel wat verschillende risicoanalyses voorkomen. Het geheel van die handelingen vormt steeds een volwaardig geheel van werkzaamheden en creëert zo de risicoanalyse. Voorbeeld: De handeling aansluiten van een laagspanningskabel op een blank kopernet komt o.a. voor in de risicoanalyses voor het monteren van kabels op een paal. Interne organisatie In de preventiedatabank worden zowel het eigen personeel als de externe coördinatoren als onderdeel van de interne organisatie beschouwd.

12 12 Externe coördinatoren zijn coördinatoren ontwerp en/of verwezenlijking zoals in de welzijnswet bedoeld. Externe coördinatoren zijn geen personeelsleden, maar werken als zelfstandig coördinator of bij een aannemer/studiebureau. Het opnemen van de externe coördinator in de interne organisatie is een historische evolutie in de ontwikkeling van het systeem en kan eventueel behouden worden. Het is niet de bedoeling om in de databank een volledig bestand van alle personeelsleden van een DNB bij te houden. Enkel personen met een bepaalde rol binnen het preventiebeleid worden in de databank opgenomen. Voor personeelsleden en externe coördinatoren worden een aantal contactgegevens opgeslagen, samen met hun actieterrein 7 en hun functie binnen het preventiebeleid, zoals preventieadviseur, coördinator ontwerp/verwezenlijking of toezichter. De contactgegevens bevatten minimaal een naam en telefoonnummer, maar moeten ook andere gegevens toelaten (zoals , adres, etc.). Daarnaast kunnen in de preventiedatabank ook kwalificaties aan de werknemer of externe coördinator worden toegevoegd. Voor elke kwalificatie van een persoon wordt er bijgehouden wie deze heeft toegekend en op welke datum dit gebeurde. Voorbeeld: Enkele voorbeelden van kwalificaties zijn: - Technicus Elektriciteit Schakelagent - Technicus Teledistributie & Telecom Junior - Technicus bediende Netaanleg In de databank wordt naast de titel van de kwalificatie eveneens een afkorting en een ruimere omschrijving opgenomen. 7 Het actieterrein is de technische specialisatie / omgeving waarin de persoon werkt: administratie, elektriciteit, gas, teledistributie e.d. of combinaties hiervan. Op dit ogenblik worden hier geen business rules in de applicatie aan gekoppeld.

13 13 Beheer van gebruikers Gebruikers krijgen toegang per DNB 8 en zijn role-based. Een uitzondering hierop zijn de aannemers en externe coördinatoren. Aannemers en externe coördinatoren worden niet binnen een DNB gecreëerd en krijgen toegangsrechten voor alle projecten waarin ze als aannemer werden aangeduid, ongeacht de DNB. De specifieke rechten per gebruiker worden in het hoofdstuk De V&G plannen moeten samen alle projectgegevens tonen: Algemene gegevens (delen Ontwerp en Realisatie) Overzicht van alle soorten werk voor het project (deel Ontwerp) Overzicht van alle werkfiches met referentie en omschrijving (deel Ontwerp) De verschillende aannemers (deel Realisatie) De werfspecifieke risicoanalyses per aannemer (deel Realisatie) De werfspecifieke werkfiches per aannemer (deel Realisatie) De risicoanalyse rapporten wordt uitgesplitst per handeling, per gevaar met daarbij een volledige omschrijving van de Kinney risicoanalyse. Op de projectgerelateerde rapporten wordt steeds het logo van de DNB weergegeven. 8 In het geval van Infrax wordt hier omwille van historische redenen een onderscheid gemaakt tussen verschillende werkmaatschappijen: zo zijn er logins voor Infrax West, Infrax Limburg, PBE en IVEG. De mogelijkheid wordt overwogen om users toe te laten om in te loggen met dezelfde gebruiker voor meerdere werkmaatschappijen.

14 14 Online toepassing besproken. Rapportering De applicatie moet standaard voorzien in 4 gegenereerde rapporten die als pdf worden weergegeven. De layout van de rapporten wordt in overleg met de opdrachtgever ontworpen: V&G Plan Ontwerp V&G Plan Realisatie Risicoanalyses per project Risicoanalyse De V&G plannen moeten samen alle projectgegevens tonen: Algemene gegevens (delen Ontwerp en Realisatie) Overzicht van alle soorten werk voor het project (deel Ontwerp) Overzicht van alle werkfiches met referentie en omschrijving (deel Ontwerp) De verschillende aannemers (deel Realisatie) De werfspecifieke risicoanalyses per aannemer (deel Realisatie) De werfspecifieke werkfiches per aannemer (deel Realisatie) De risicoanalyse rapporten wordt uitgesplitst per handeling, per gevaar met daarbij een volledige omschrijving van de Kinney risicoanalyse. Op de projectgerelateerde rapporten wordt steeds het logo van de DNB weergegeven.

15 15 Online toepassing Databankstructuur DNB-gegevens De gegevens van de DNB worden door de DNB beheerd. In de databankstructuur wordt gebruik gemaakt van de afkorting DNO (Engels: Distribution Network Operator) DNO Employee OperationalRole ContractorDNO DNOEmployeeOperationalRole Contractor Aannemers Aannemers worden in het systeem toegevoegd door een DNB. De DNB kan de personeelsgegevens van de aannemer enkel lezen, maar heeft wel het beheer over de types werk die met de aannemer worden geassocieerd. De aannemer kan de eigen gegevens editeren en heeft het volledige en exclusieve beheer over de werknemergegevens. ContractorDNOTypeOfWork TypeOfWork ContractorDNO Contractor Employee EmployeeQualification

16 16 Risicoanalyses Risicoanalyses worden beheerd door de admin. DNB s kunnen deze gegevens raadplegen (eventueel enkel in rapport vorm); aannemers krijgen deze gegevens enkel te zien als onderdeel van een project in rapport vorm. Instruction TypeOfWork OperationInstruction RiskAnalysis RiskAnalysisTypeOfWork Operation RiskAnalysisOperation Hazard Risk Projecten Projecten worden ingegeven en beheerd door de DNB. Nadat een project wordt gearchiveerd kan het project niet meer worden gewijzigd. ProjectHSEPlan DNO Contractor ProjectFile Project ProjectContractor ProjectLocation ProjectTypeOfWork ProjectContractorTypeOfWork TypeOfWork

17 17 Authentication & authorization De toepassing is stand-alone en maakt gebruik van form based authentication. Users moeten een initieel paswoord toegestuurd krijgen en dit na een eerste login kunnen wijzigen. Voor standaardgebruikers zijn er verschillende roles: Werknemer aannemer o Actieve projecten aannemer bekijken o Rapport basisgegevens project opvragen o Rapport risicoanalyses gekoppeld aan project opvragen o Werkfiches gekoppeld aan project opvragen o Eigen gegevens kunnen opvragen (incl. kwalificaties) Aannemer o Zelfde functies als Werknemer aannemer o Eigen gegevens editeren o Eigen werknemers beheren + user Werknemer aannemer creëren o Kwalificaties eigen werknemers beheren Werknemer DNB o Rapport afzonderlijke risicoanalyse opvragen o Werkfiches opvragen o Eigen gegevens kunnen opvragen (incl. kwalificaties) Projectbeheerder DNB o Zelfde functies als Werknemer DNB o Projecten aanmaken, editeren en archiveren o Projecten verwijderen indien nog niet gestart 9 o Aannemers toevoegen + user Aannemer creëren o Aannemers toevoegen aan de tabel ContractorDNO (de lijst met aannemers die voor de DNB projecten kunnen uitvoeren) o Aannemers editeren o Aannemers verwijderen 10 o Kwalificaties van de werknemers van aannemers opvragen o Eigen users creëren o Beheer van eigen werknemers (incl. kwalificaties) o Beheren van coördinatoren ontwerp van DNB (= type werknemer) o Beheer van coördinatoren realisatie binnen DNB (= type werknemer) o Externe coördinatoren creëren + user Externe coördinator creëren o Externe coördinatoren zoeken en toevoegen aan lijst van eigen DNB o Externe coördinatoren gekoppeld aan eigen DNB beheren o Projectspecifieke werkfiches toevoegen o DNB specifieke werkfiches toevoegen 9 Ingevoerde projecten worden automatisch gestart 10 Aannemers kunnen enkel worden verwijderd indien ze in geen enkel project zitten

18 18 Coördinator DNB o Zelfde functies als Werknemer DNB o Alle projecten DNB bekijken (zowel gearchiveerd als niet gearchiveerd) o Projecten editeren waarin coördinator DNB coördinator is Externe coördinator o Zelfde functies als Werknemer DNB o Alle projecten DNB bekijken waarin externe coördinator coördinator is (zowel gearchiveerd als niet gearchiveerd) o Projecten editeren waarin externe coördinator coördinator is Preventieadviseur DNB o Zelfde functies als projectbeheerder DNB o User Projectbeheerder DNB toevoegen o DNB specifieke documenten beheren (toevoegen / verwijderen) Administrator o Zelfde functies als Preventieadviseur DNB o Zelfde functies als Aannemer o Gemeenten aan DNB koppelen o Risicoanalyses beheren o Soorten werk beheren en koppelen met risicoanalyses o Werkfiches toevoegen en koppelen met handelingen o Algemene documenten beheren (toevoegen / verwijderen)

19 19 Business rules Fine & Kinney De berekening gebeurt automatisch door de applicatie en de resultaten worden met een kleur aangeduid. Zie hiervoor ook pagina 6. Archivering Projecten kunnen worden gearchiveerd. Gearchiveerde projecten kunnen nooit worden gewijzigd. Enkel users met de rechten Administrator of Projectbeheerder DNB kunnen projecten archiveren of dearchiveren. Geografische beperking Projecten van een DNB worden steeds beperkt tot de gemeenten waar de DNB actief is. Verwijderen van gegevens Projecten kunnen enkel worden verwijderd indien ze niet gestart zijn. Aannemers kunnen enkel worden verwijderd indien ze in geen enkel project zitten en aan geen enkele DNB zijn toegevoegd. Werknemers kunnen enkel worden verwijderd indien ze in geen enkel project zitten. Bijkomende gegevens per project De mogelijkheid moet bestaan om extra documenten bij een project te voegen. Dit kunnen plannen zijn, maar ook bvb een pdf met een last minute risicoanalyse of extra werkfiches. De last minute risicoanalyse moet samen met de andere risicoanalyses worden getoond indien het rapport wordt opgevraagd. Het document mag wel als afzonderlijk document worden getoond. De extra werkfiches moeten eveneens worden getoond bij het opvragen van de werkfiches van een project. Logging Het raadplegen van een project moet worden gelogd per user. Het raadplegen van een werkfiche door een aannemer moet worden gelogd. Er kan overwogen worden om enkel het aanklikken van een link naar een werkfiche in de automatische te registreren.

20 20 Bronnen FreeDigitalPhotos.net: foto s en afbeeldingen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg toelichting over de welzijnswet Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publicatie over de veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

21 21 Bijlage 1: Kinney factoren Waarschijnlijkheid (W) 0,1 bijna niet denkbaar 0,2 praktisch onmogelijk 0,5 denkbaar maar onwaarschijnlijk 1 onwaarschijnlijk maar mogelijk 3 ongewoon 6 zeer goed mogelijk 10 te verwachten Blootstelling (B) 0,5 zeer zelden (< 1 maal per jaar) 1 zelden 2 soms (maandelijks) 3 af en toe (wekelijks) 6 regelmatig (dagelijks) 10 voortdurend Ernst (E) 1 gering 3 belangrijk, letsel met verlet 7 ernstig, blijvend letsel 15 zeer ernstig, met dode 40 ramp, meerdere doden Risicoscore (R = WxBxE) R 20 zeer beperkt risico aanvaardbaar 20 < R 70 aandacht vereist 70 < R 200 maatregelen vereist 200 < R 400 directe verbetering vereist R > 400 werkzaamheden stoppen

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) Ing. Meino de Jong IRMM ISM Retieseweg 111 2440 Geel Onze referentie: A20110531-611124-RPU Datum van overdracht: 31/5/2011 Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer:

Nadere informatie

RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004)

RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) AQUAFIN nv Ing. Tom Deweirdt Dijkstraat, 8 B-2630 AARTSELAAR Onze referentie: A20151102-76829-01 Datum van overdracht: 2/11/2015 Dactylo-datum: 31/10/2015 RPU Veiligheidscoördinator:

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode

Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode : De methode van Kinney is geen kwantitatieve doch een kwalitatieve risicoevaluatiemethode Hierbij wil ik aantonen

Nadere informatie

15 jaar KB TMB. Ervaringen van een inspecteur

15 jaar KB TMB. Ervaringen van een inspecteur 15 jaar KB TMB Ervaringen van een inspecteur Studienamiddag Prebes Boom 06.10.2016 Yves De Groeve Sociaal inspecteur TWW Oost-Vlaanderen yves.degroeve@werk.belgie.be 4 foto s - voorbeelden 2016 2 3 15

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN. Ondertitel of verduidelijking

WERKEN MET DERDEN. Ondertitel of verduidelijking WERKEN MET DERDEN Ondertitel of verduidelijking 2 ALGEMEEN In bijna iedere school worden regelmatig werknemers van andere bedrijven, de zogenaamde derden tewerkgesteld. Men spreekt dan mogelijk van: Tewerkstelling

Nadere informatie

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Plan van aanpak KB 2012-12-04 Afdeling VIII Art. 23 Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Installaties < 1981/1983 Installaties > 1981/1983 Controle volgens

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd, Tussen: Identificatie opdrachtgever: BOFAS vzw Straat + nummer: Jules Bordetlaan 166 b1 Gemeente: 1140 Brussel Vertegenwoordigd : Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Nadere informatie

COORDINATIE-DAGBOEK DE MANDATARIS VLAAMSE OVERHEID. Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus Brussel

COORDINATIE-DAGBOEK DE MANDATARIS VLAAMSE OVERHEID. Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus Brussel COORDINATIE-DAGBOEK Voorwerp : Verbouwen 6 de verdieping tot havencoördinatiecentrum FASE 2: Ruwbouwwerken Afwerkingen, sanitair & vast meubilair Hvac Elektriciteit Los meubilair DOSSIERNR: 414.034 BOUWPLAATS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie

Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie 1/11 Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie Artikel 1. Aard en voorwerp van de opdracht. De opdrachtgever belast de coördinator-ontwerp, die aanvaardt, de coördinatietaak inzake veiligheid

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN. Ondertitel of verduidelijking

WERKEN MET DERDEN. Ondertitel of verduidelijking WERKEN MET DERDEN Ondertitel of verduidelijking 2 ALGEMEEN In bijna iedere school worden regelmatig werknemers van andere bedrijven, de zogenaamde derden tewerkgesteld, vooral als het gaat over werkzaamheden

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving.

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving. Eerste hulp Met de publicatie van het KB van 15.12.10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan de werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, in het BS van 28.12.10,

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand WERKEN MET DERDEN WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1 ir.ph.durand philippe.durand@werk.belgie.be 1 Historiek -> Kaderrichtlijn 89/391/EG - 12/06/89 Veiligheid en gezondheid op het werk -> Op

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Coördinatie voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Toelichting over het koninklijk besluit van 19 januari 2005

Coördinatie voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Toelichting over het koninklijk besluit van 19 januari 2005 Coördinatie voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Toelichting over het koninklijk besluit van 19 januari 2005 (tekst afkomstig van website Federale Overheid www.meta.fgov.be ) I. Inleiding De regelgeving

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE

RISICO-INVENTARISATIE RISICO-INVENTARISATIE 1 Algemeen 1.1 Bij het opstellen van een risico-inventarisatie worden eerst alle gevaren geïdentificeerd (binnen de gestelde gebruiksgrenzen van het product), vervolgens wordt ingeschat

Nadere informatie

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Samenwerken met onderaannemers ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Hoofdstuk IV, Afdeling 1: werken met derden Hoofdstuk V: tijdelijke of mobiele bouwplaatsen KB tijdelijke of

Nadere informatie

HET INDIENSTSTELLINGSVERSLAG IN DE PRAKTIJK

HET INDIENSTSTELLINGSVERSLAG IN DE PRAKTIJK HET INDIENSTSTELLINGSVERSLAG IN DE PRAKTIJK Er zijn al verschillende studiedagen geweest over arbeidsmiddelen en de drie groene lichten. We onthouden daaruit dat het derde groene licht (= de indienststelling)

Nadere informatie

De coördinatie van tijdelijke of mobiele bouwprojecten Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken

De coördinatie van tijdelijke of mobiele bouwprojecten Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken De coördinatie van tijdelijke of mobiele Vereenvoudigd regime voor kleinere bouwwerken De totstandkoming van de reglementering Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen heeft een langdurig en moeilijk verloop

Nadere informatie

Werken met derden - Wettelijk Kader

Werken met derden - Wettelijk Kader Programma Werken met derden - Wettelijk Kader Wet welzijn: hoofdstuk 4 afdeling 1 [HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten

Nadere informatie

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

1 Beschrijving. 3 Regelgeving. 3.1 KB Eerste hulp Definities Eerste hulp

1 Beschrijving. 3 Regelgeving. 3.1 KB Eerste hulp Definities Eerste hulp Preventiefiche O003 05/2016 Organisatie van EHBO 1 Beschrijving De organisatie van de eerste hulp in de bouwonderneming is niet enkel verplicht, maar ook van cruciaal belang, want in deze sector zijn de

Nadere informatie

Vreemde talen op de bouwplaats

Vreemde talen op de bouwplaats . 09/10/2012 ir. Tom Vermeersch FOD WASO, TWW RD Oost-Vlaanderen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken i.v.m. buitenlandse bouwvakkers: Objectief: Gebrekkige talenkennis Tekort aan veiligheids-en gezondheidsopleiding

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

8 "postinterventiedossier" : dossier waarvan de inhoud beantwoordt aan de bijlage I, deel C, en dat de voor de veiligheid en de gezondheid nuttige

8 postinterventiedossier : dossier waarvan de inhoud beantwoordt aan de bijlage I, deel C, en dat de voor de veiligheid en de gezondheid nuttige 19 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Arborisico s bij politie (Nederland) Arbeidsveiligheid als opdracht voor de werkgever. Morele plicht

Arborisico s bij politie (Nederland) Arbeidsveiligheid als opdracht voor de werkgever. Morele plicht Arbeidsveiligheid als opdracht voor de werkgever Arborisico s bij politie (Nederland) 16 juni 2008 Centrum voor Politiestudies HCP Piet RECOUR Sectiechef Arbeidsveiligheid Vlaanderen Federale Politie Morele

Nadere informatie

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB 1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB gepland van toepassing? Geen VC vereist Regelgeving VC voor grote bouwwerken houdt werkzaamh. in met verh. gevaar? (3) of ferte(5) verzekert VContwerp(1) offerte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG16/187 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014, GEWIJZIGD OP 6 SEPTEMBER 2016, INZAKE DE TOEGANG TOT DE

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77

VEILIGHEIDSPLAN. NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77 VEILIGHEIDSPLAN NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77 1. Inhoudstafel A. Inleiding 1. Inhoudstafel 2. Beleidsverklaring 3. Toelichting

Nadere informatie

Veiligheid in het technieklokaal

Veiligheid in het technieklokaal Veiligheid in het technieklokaal Als leraar techniek heb je te maken met leerlingen die met allerlei gereedschappen aan de slag gaan. Dit moet veilig gebeuren en daarom is het van belang dat je voldoende

Nadere informatie

COORDINATIEDAGBOEK ONDERHOUDSWERKEN RIJWEGEN DIENSTJAAR 2016 HOGE WEG (GROTE MOLENWEG TOT WITVENSTRAAT) BESTEK NR. I PROVINCIE ANTWERPEN

COORDINATIEDAGBOEK ONDERHOUDSWERKEN RIJWEGEN DIENSTJAAR 2016 HOGE WEG (GROTE MOLENWEG TOT WITVENSTRAAT) BESTEK NR. I PROVINCIE ANTWERPEN PROVINCIE ANTWERPEN I-007.123 COODAGB(ONTWERP) SB3.1 V000 ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE STABROEK ONDERHOUDSWERKEN RIJWEGEN DIENSTJAAR 2016 HOGE WEG (GROTE MOLENWEG TOT WITVENSTRAAT) BESTEK NR. I-007.123.

Nadere informatie

AANBESTEDING Open procedure Procedure no. JRC/GEE/2016/D.1/0006/OC Raamovereenkomst voor diensten betreffende veiligheidscoördinatie

AANBESTEDING Open procedure Procedure no. JRC/GEE/2016/D.1/0006/OC Raamovereenkomst voor diensten betreffende veiligheidscoördinatie EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Directoraat D - Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen Site Management AANBESTEDING Open procedure Procedure

Nadere informatie

!!!!!! Het veiligheid+ en gezondheidsplan

!!!!!! Het veiligheid+ en gezondheidsplan Pagina1 Het veiligheid+ en gezondheidsplan ConformhetKB25/01/2001 Dewetophetwelzijn04/08/1996 endeeuropeserichtlijn92/57eeg Dit Veiligheid/ en Gezondheids Plan werd opgesteld door TELENET N.V., dat er

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 58 van 25 oktober 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

Circulaire 2016/03. Tarifering Externe Diensten PBW

Circulaire 2016/03. Tarifering Externe Diensten PBW Een nieuwe tarifering voor Externe Diensten Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) PRINCIPE KB 27 november 2015, dat het KB Externe Diensten van 27 maart 1998 wijzigt WELZIJNSWET 1996 Welzijnswet

Nadere informatie

1 Inleiding. Infofiche J009 09/2015. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever als werkgever en gebruiker van een steiger 1/5

1 Inleiding. Infofiche J009 09/2015. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever als werkgever en gebruiker van een steiger 1/5 Infofiche J009 09/2015 Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever als werkgever en gebruiker van een steiger 1 Inleiding Deze fiche is bedoeld om op een niet-limitatieve wijze de (wettelijke) opdrachten

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18.9.1996)

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18.9.1996) Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18.9.1996) Gewijzigd bij: (1) wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de

Nadere informatie

Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2)

Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2) Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2) Inhoud Algemene instellingen... 2 Inloggen tot het systeem... 2 Uw gedelegeerde beheerders beheren... 2 Uw organisatie gegevens beheren... 4

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING 1. Inleiding In de reglementering inzake welzijn op het werk staat de beheersing van risico s centraal. Zo dient elke werkgever op een systematische

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/121 BERAADSLAGING NR. 13/088 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 158 van 29 april 2011 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger Informatiefiche Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger Deze fiche geeft een overzicht van de taken die voortvloeien uit de welzijnsreglementering en de wettelijke contractvormen

Nadere informatie

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S )

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S ) Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18.9.1996) Gewijzigd bij: (1) wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Toelichting RI&E Formats Bioscopen

Toelichting RI&E Formats Bioscopen Toelichting RI&E Formats Bioscopen Achtergrond Iedere werkgever in Nederland moet een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. De grondslag hiervoor ligt in de Arbowet (artikel 5.1 t/m 5.6).

Nadere informatie

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten A. SOCIALE DOCUMENTEN e documenten of aanbevolen op werf Digitale vorm Arbeidsreglement Art. 15 Wet 8/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen voor

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 74 van 27 februari 2004 over een ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

RI&E Wat, waarom en hoe?

RI&E Wat, waarom en hoe? RI&E Wat, waarom en hoe? FEBEM / FEGE 4 juni 2012 Rik Brebels Corporate Advisor SHEQ van Gansewinkel Groep 1 Inhoud 1. RI&E 2. Taak Risico Analyse TRA 3. Plan van aanpak RI&E RI&E = Risico-inventarisatie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht.

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. 9 februari 2016 Mevrouw, Mijnheer, Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. Voorafgaand: Het wetsontwerp tot aanvulling en

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Welzijnsreglementering en risicopreventie

Welzijnsreglementering en risicopreventie - Inleiding - De Europese regelgeving - Toestand voor 1989 - Welzijnswet + CODEX - Toekomst Kip en ei - Belgische Welzijnsreglementering: 1888 - Europese wetgeving: 1957 - Europese Welzijnswetgeving: 1974

Nadere informatie

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Risicoanalyse en preventiemaatregelen Arbeidsongevallen en onbezoldigde stages Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen en in het kader van die opleiding arbeidsprestaties verrichten bij een werkgever om beroepservaring

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Employee Self Service

Employee Self Service Employee Self Service Met de online verloftool van OKc HR Software vragen medewerkers via het internet zelf hun afwezigheden aan, raadplegen ze de status van hun aanvragen en bekijken het overblijvend

Nadere informatie

8/11/2016. Inhoudsopgave. Wat zijn natuurlijke elementen? 1.4 Groene speelplaats welke regels kan ik volgen? bomen. hellingen/reliëf.

8/11/2016. Inhoudsopgave. Wat zijn natuurlijke elementen? 1.4 Groene speelplaats welke regels kan ik volgen? bomen. hellingen/reliëf. 1.4 Groene speelplaats welke regels kan ik volgen? Kristel Vanorbeek Welzijnsdag 21/11/2016 Inhoudsopgave 1. Wat zijn natuurlijke elementen? 2. Rol van de PA 3. Tips 4. Definities 5. 6. 7. Niet-natuurlijke

Nadere informatie

Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk Toelichting over het koninklijk besluit betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden Kader Kader Definities Verplichtingen van

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Titelpagina Inhoudsopgave Eerste gebruik - Inloggen - Persoonlijke gegevens aanpassen - Werknemers registreren - Roosters toevoegen - Klantenbestand bijwerken Website

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebouwbeheer Automatisch gemeenschappelijke deuren beheren Gebruikershandleiding Versie:20160404 Inhoud Inleiding... 3 De Gebouwbeheer functie in het Ivana Easy beheerplatform... 4 De functie of rol Gebouwbeheer

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

aangevuld en/of gewijzigd met de bepalingen van het KB dd

aangevuld en/of gewijzigd met de bepalingen van het KB dd Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen ( B.S. 7.2.2001 ) Omzetting in Belgisch recht van de achtste bijzondere richtlijn 92/57/EEG van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Deze reglementering legt sinds 1 mei 2001 drie categorieën van nieuwe verplichtingen op inzake veiligheid op de bouwplaatsen:

Deze reglementering legt sinds 1 mei 2001 drie categorieën van nieuwe verplichtingen op inzake veiligheid op de bouwplaatsen: VEILIGHEIDSCOORDINATIE REGLEMENTERING OP DE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN Het koninklijk besluit van 25 januari 2001, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2001, heeft de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet:

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: 7.1.2 Bestrijding van ernstige arbeidsongevallen Wat is een ernstig arbeidsongeval? Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats

Nadere informatie

VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen

VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen Voorstellen tot wijziging van KB TMB 1. Afschaffing van de 500 m² grens De oppervlakte van een project

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen ( B.S )

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen ( B.S ) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen ( B.S. 7.2.2001 ) Gewijzigd door : KB van 15-07-2011 BS van 09-08-2011 KB van 17/05/2007 BS van 07/06/2007 KB van

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS

SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS SPECIFIEK VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-VBP-SP-17-01 PROVINCIE VLAAMS- BRABANT - PROVINCIEHUIS In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001

Nadere informatie

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl Handleiding www.vervangerspool.nl 1 Inhoudsopgave: 1. Login... 3 1.1 Wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 3 1.2 Nog geen wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 4 2 Overzicht gebruikers:... 4

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie