Online preventiedatabank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online preventiedatabank"

Transcriptie

1 Online preventiedatabank Stefan Busato, Coördinator Veiligheid

2 2 Overzicht De online preventiedatabank is een tweetalige website waarin de leden van (de Belgische zuivere openbare DistributieNetBeheerders, kortweg DNB s) hun veiligheid- en gezondheidsplannen kunnen creëren en beheren in het kader van de wet op het welzijn van 4 augustus De activiteiten van de leden hebben voornamelijk betrekking op de distributie van gas en elektriciteit en de kabeldistributie. De aannemers die betrokken zijn bij de projecten van de DNB s kunnen via de site de projectinformatie en de gerelateerde relevante werkfiches en risicoanalyses raadplegen.

3 3 Inhoudsopgave Overzicht... 2 Inhoudsopgave... 3 Doel en inhoud van de online preventiedatabank Doel van de toepassing... 4 Welzijn op het werk... 5 Onderdelen... 6 Online toepassing Databankstructuur Authentication & authorization Business rules Bronnen Bijlage 1: Kinney factoren... 19

4 4 Doel en inhoud van de online preventiedatabank De online preventiedatabank is een webtoepassing die ter beschikking stelt aan haar leden om allerhande gegevens te beheren en documenten te genereren die betrekking hebben op het domein van de preventie en bescherming op het werk, in het bijzonder in verband met de veiligheidscoördinatie. is de overkoepelende vereniging van de zuivere openbare energie- en kabelcommunicatiesector in België. Haar leden zijn actief in de distributie van gas en elektriciteit, de kabeldistributie en de riolering. Deze laatste activiteit is strikt genomen geen onderdeel van het werkterrein van de leden, maar wel van een zustermaatschappij van een aantal van hen. Aangezien het gebied van de preventie en bescherming op het werk gecentraliseerd gebeurt, wordt deze activiteit ook opgenomen in de databank. Doel van de toepassing Welzijn op het werk vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Zeker in de sector van de energiedistributie en riolering is het voeren van een actief beleid inzake welzijn en preventie van primordiaal belang. Dit beleid steunt op een doorgedreven risicoanalyse, op het informeren van werknemers, het coördineren van werkprocedures en instructies op werven tussen opdrachtgever en (onder)aannemers, evenals op de informatie-uitwisseling bij het inplannen en uitvoeren van werkzaamheden in het algemeen. Daarenboven heeft de wetgever eveneens een aantal verplichtingen opgelegd waaraan werknemers in het algemeen en de leden van in het bijzonder moeten voldoen. Om ervoor te zorgen dat de leden van op een gelijkaardige wijze risico s inschatten en grotendeels uniforme eisen stellen aan hun werknemers en aan onderaannemers hebben ze beslist om op dit domein samen te werken en gegevens uit te wisselen en te standaardiseren. Deze geharmoniseerde gegevens vormen dan ook de basis van de databank en worden constant bijgewerkt door het Platform Veiligheid, een werkgroep binnen. Aangezien de leden van zowel in het noorden als het zuiden van het land actief zijn, wordt de volledige toepassing, inclusief de documenten, zowel in het Nederlands als in het Frans aangeboden.

5 5 Welzijn op het werk De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de "welzijnswet" genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Deze wet schept namelijk een kader waarin de uitvoeringsbesluiten genomen worden. Deze uitvoeringsbesluiten worden gebundeld in de Codex over het welzijn op het werk. De besluiten in deze codex zijn opgebouwd volgens een filosofie die vernieuwend is ten opzichte van deze waarvan uitgegaan werd in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), de vroegere codificatie van voorschriften inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid. Daar waar in de huidige welzijnsreglementering uitgegaan wordt van doelvoorschriften, bevat het ARAB voornamelijk gedetailleerde middelenvoorschriften. De welzijnswet en de codex houden dus minder uitvoerig omschreven technische voorschriften in. Er wordt gewerkt volgens een lossere structuur met voornamelijk rechtsnormen waaraan de werkgever op zijn eigen manier een concrete invulling kan geven. Het ARAB is reeds grotendeels uitgehold en zal binnen afzienbare tijd helemaal verdwijnen doordat ook de resterende bepalingen uit het ARAB zullen worden overgeheveld naar de codex of wanneer dat niet mogelijk is, worden opgeheven. Cruciaal in de nieuwe filosofie is het volgen van de preventieprincipes: risico's voorkomen, bij de bron uitschakelen of verminderen; voorkeur aan collectieve beschermingsmiddelen boven individuele; zorgen voor opleiding en informatie van de werknemers. Om deze risico s op te sporen moet een risicoanalyse worden uitgevoerd. Deze risicoanalyse brengt de gevaren en mogelijke blootstelling van de werknemers in kaart, met de daaraan verbonden risico s en dient als basis voor het uitwerken van de maatregelen die voldoen aan bovenstaande preventieprincipes. Gevaar versus risico Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen risico en gevaar. In het courante taalgebruik worden deze begrippen door elkaar gebruikt, maar in de wereld van het welzijn dekken deze woorden een verschillende lading. Een gevaar is een intrinsieke eigenschap of vermogen van een object, proces, situatie, werkmethode, persoon, gewoonte, dat tot nadelige gevolgen (schade) kan leiden. Het risico is de kans dat deze nadelige gevolgen zich daadwerkelijk realiseren onder de vorm van ziekte/ongeval/andere schade (door de blootstelling aan het gevaar). Een gevaar kan maar een risico worden als er een blootstelling is. Risicofactoren zijn elementen die te maken hebben met het gevaar en die het risico in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Risicofactoren kunnen de kans dat er zich daadwerkelijk negatieve gevolgen voordoen, laten toe- of afnemen.

6 6 Het doel van de risicoanalyse is om tot maatregelen te komen die de risico s elimineren of verminderen. Bijvoorbeeld: Bij het doorsnijden van een kabel met een scherp mes kan een werknemer een snijwonde oplopen. Het scherpe mes is hier het gevaar. Het vormt op zich nog geen risico: indien het veilig weggeborgen zit in een gereedschapskist, dan is de kans op een snijwonde door het mes nihil. Het risico is m.a.w. nul. Vooraleer er een risico bestaat, moet er blootstelling zijn en die is er bij het snijden van de kabel. Het nadelige gevolg is hier de snijwonde. De kans op een snijwonde (het risico) wordt beïnvloed door het al dan niet dragen van werkhandschoenen (dit is de risicofactor die een invloed heeft op het risico). Kinney In de preventiedatabank wordt gebruik gemaakt van een berekeningsmethode om het risico in te schatten: de Fine & Kinney methode. Deze methode vermenigvuldigt 3 factoren (waarschijnlijkheid x blootstelling x ernst) en geeft een risicoscore als resultaat. De factoren zijn atomair. De risicoscore wordt vervolgens geëvalueerd volgens een vaste schaal. (zie Bijlage 1: Kinney factoren) In de databank worden voor elk gevaar de mogelijk risico s opgelijst en geëvalueerd volgens de Kinney methode. Ook worden voor elk van de risico s de maatregelen voorgesteld om het risico te verkleinen. Voor zowel de toestand vóór als ná de maatregelen wordt een risicoscore berekend. Onderdelen De bestaande online toepassing bevat verschillende functionaliteiten: Werken met derden (o.a. aannemergegevens, gegevens van externe coördinatoren of studiebureaus, veiligheid- en gezondheidsplannen, coördinatiedagboeken 1 ) Beheer van documentatie (o.a. werkfiches / instructies) Procesbeheersing (o.a. risicoanalyses, handelingen) Interne organisatie (o.a. personeelsgegevens & kwalificaties) Beheer van gebruikers De verschillende functionaliteiten worden hierna verder uitgewerkt. 1 Coördinatiedagboeken maken geen onderdeel uit van de initiële ontwikkeling. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat dit mogelijk in een latere fase zal worden ontwikkeld.

7 7 Werken met derden In de Codex Titel III, Hoofstuk V worden de wettelijke bepalingen voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen vastgelegd. 2 Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van de werken op de bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten uitoefenen, is de veiligheidscoördinatie tijdens de ontwerp- en verwezenlijkingsfase verplicht. 3 De wet schrijft eveneens een aantal coördinatie-instrumenten voor. Dit zijn documenten die de veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking moet opstellen, bijhouden en aanvullen. Ook de coördinatiestructuur is een coördinatie-instrument: Veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) Coördinatiedagboek (CD) Postinterventiedossier (PID) Veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) Het VGP is het document of het geheel van documenten waarvan de inhoud aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het bevat preventiemaatregelen die vastgesteld worden op basis van risicoanalyses. Deze maatregelen dienen de risico s te voorkomen waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden. Het volledig VGP bevat: De beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking De beschrijving van de resultaten van de risicoanalyses De beschrijving van de preventiemaatregelen De raming van de duur van de verwezenlijking van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden De lijst met namen en adressen van alle opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden De naam en het adres van de coördinator-ontwerp De naam en het adres van de coördinator-verwezenlijking vanaf het moment van zijn aanstelling In de online toepassing worden de verschillende stappen van het project ingegeven. Deze stappen bestaan uit de handelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werken. Aan deze handelingen zijn op zich weer risicoanalyses gekoppeld en bijhorende werkfiches. 2 KB 25/01/ Onder aannemers worden in deze context niet enkel aannemers bedoeld zoals in de courante omgangstaal, maar ook alle natuurlijke of rechtspersonen die tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk activiteiten verrichten (inclusief nutsmaatschappijen).

8 8 Bijkomend moet de mogelijkheid worden uitgewerkt om een last-minute risicoanalyse toe te voegen aan het V&G plan. Deze risicoanalyse gebeurt ter plaatse en bevat specifieke risico s die niet automatisch worden gegenereerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om risico s die betrekking hebben op het werken in de buurt van scholen of verzorgingsinstellingen. In eerste instantie zal dit worden ingevoerd onder de vorm van een ingescand document. Tenslotte moet de mogelijkheid worden aangeboden om DNB-specifieke werkfiches mee in het project te integreren (zie verder bij Beheer van documentatie). Coördinatiedagboek (ter info behoort niet tot de scope van de softwareontwikkeling) Het coördinatiedagboek is het document of het geheel van documenten dat door de coördinator wordt bijgehouden en dat de gegevens en bemerkingen vermeldt betreffende de veiligheidscoördinatie en gebeurtenissen op de bouwplaats. De gegevens en bemerkingen worden vermeld op genummerde bladzijden of geregistreerd aan de hand van een geschikt technologisch middel, zodanig dat de verwijdering van de vermelde gegevens of bemerkingen onmogelijk is. Het moet de volgende elementen vermelden: De namen en adressen van de tussenkomende partijen, het ogenblik van hun tussenkomst op de bouwplaats en voor ieder van hen, het voorziene aantal op de bouwplaats tewerk te stellen werknemers evenals de voorziene duur van de werken De beslissingen, vaststellingen en gebeurtenissen die voor het ontwerp of de verwezenlijking van het bouwwerk van belang zijn De opmerkingen gemaakt aan de tussenkomende partijen, in het bijzonder degene met betrekking tot hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzes of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes, en de gevolgen die ze eraan gegeven hebben De opmerkingen van de aannemers, aangevuld met het visum van de betrokken partijen De gevolgen gegeven aan de opmerkingen van de tussenkomende partijen en van de werknemersvertegenwoordigers die van belang zijn voor het ontwerp van het project of de verwezenlijking van het bouwwerk De tekortkomingen van de tussenkomende partijen ten opzichte van de algemene preventiebeginselen, de toepasselijke regels en de concrete maatregelen aangepast aan de specifieke kenmerken van de tijdelijke of mobiele bouwplaats, of ten opzichte van het veiligheids- en gezondheidsplan De verslagen van de vergaderingen van de coördinatiestructuur De ongevallen Aannemers In de bestaande preventiedatabank worden de gegevens van aannemers eveneens in het onderdeel Werken met derden behandeld. Eventueel kunnen in dit onderdeel ook de externe coördinatoren worden opgenomen. Aangezien externe coördinatoren tewerkgesteld kunnen zijn bij een aannemer of studiebureau, worden studiebureaus als aannemer in de databank opgenomen.

9 9 Naast het bijhouden van een aantal administratieve gegevens per aannemer geeft de toepassing ook de mogelijkheid om aannemers te kwalificeren voor bepaalde soorten werk. Deze soorten werk, in de vorige versie van de databank kwalificatie 4 genoemd vormen een manier om per aannemer te kunnen bijhouden welk soort werk hij kan uitvoeren. 5 Aan elk soort werk worden vervolgens risicoanalyses gekoppeld. De inhoud en het opstellen van deze risicoanalyses wordt in het gedeelte 4 In de vorige versie van de databank werden er 2 kwalificaties gedefinieerd: het soort werk dat een aannemer kan uitvoeren en personeelskwalificaties (zie verder) 5 Er zijn in de toepassing op dit ogenblik geen business constraints hiermee gerelateerd.

10 10 Procesbeheersing verder omschreven. Aannemers krijgen een afzonderlijke login, niet gerelateerd aan een DNB. Het soort werk dat de aannemer kan uitvoeren wordt wel per DNB vastgelegd. Na het inloggen kunnen aannemers enkel gegevens raadplegen die betrekking hebben op de projecten waarin ze als aannemer meewerken (leesrechten). Het is de bedoeling dat aannemers op termijn ook de kwalificaties van hun eigen personeel in de site kunnen beheren. Op geen enkel ogenblik mag de DNB de mogelijkheid hebben om deze personeelsgegevens aan te passen, maar alle gegevens moeten wel zichtbaar zijn voor de DNB. 6 Beheer van documentatie De preventiedatabank stelt een groot aantal documenten ter beschikking van de gebruiker. Het grootste gedeelte hiervan betreft werkfiches. Werkfiches worden steeds in 2 talen aangeboden en bevatten de instructies voor allerlei handelingen. Er moet een versioneringssysteem bestaan, zodat kan worden nagegaan welke versie van een werkfiche bij een project werd gebruikt. Naast de werkfiches die gemeenschappelijk zijn voor alle DNB s moet er per DNB eveneens nog een mogelijkheid bestaan om eigen specifieke werkfiches in het systeem in te brengen. Deze specifieke werkfiches worden niet gekoppeld aan handelingen. Bij het afdrukken van het VGP van een project moet de mogelijkheid bestaan om de werkfiches die horen bij de handelingen die zullen worden uitgevoerd mee af te drukken. Tenslotte zijn er ook nog basisdocumenten die hetzij algemeen, hetzij DNB specifiek zijn. Sommige van deze documenten worden standaard bij een project getoond. 6 De beslissing over deze ontwikkeling is nog niet definitief.

11 11 Procesbeheersing Het gedeelte procesbeheersing betreft het beheer van risicoanalyses. Zoals hiervoor werd beschreven vormt de risicoanalyse de basis van het preventiebeleid. Risicoanalyses kunnen allerlei vormen aannemen, maar vertrekken steeds van een inventarisatie van de gevaren van een proces, een handeling, een situatie, een plaats, etc. In de preventiedatabank wordt steeds gestart vanaf een elementaire handeling. Alle gevaren en de bijhorende risico s van de handeling worden vervolgens geïnventariseerd en geanalyseerd. Voorbeeld: Enkele voorbeelden van handelingen in de databank zijn: het gebruik van een mes, het aansluiten van een laagspanningskabel op een blank kopernet, het uitvoeren van metingen aan een laagspanningskast, het voorlopig afdichten van een middendruk gaslek, In het geval van het aansluiten van een laagspanningskabel op een blank kopernet vinden we in de databank 2 verschillende gevaren terug: - Uitvoeren van werken onder spanning - Kuisen van kopergeleider Voor de handeling aansluiten van een laagspanningskabel op een blank kopernet worden 2 risico s omschreven: elektrocutie en kortsluiting. Voor beide risico s worden maatregelen voorgesteld en er wordt een berekening gemaakt volgens de Kinney methode per risico vóór en ná de voorgestelde maatregelen. Risicoanalyses in de preventiedatabank worden opgesteld voor een opeenvolging van één of meer elementaire handelingen. Een handeling kan dus in heel wat verschillende risicoanalyses voorkomen. Het geheel van die handelingen vormt steeds een volwaardig geheel van werkzaamheden en creëert zo de risicoanalyse. Voorbeeld: De handeling aansluiten van een laagspanningskabel op een blank kopernet komt o.a. voor in de risicoanalyses voor het monteren van kabels op een paal. Interne organisatie In de preventiedatabank worden zowel het eigen personeel als de externe coördinatoren als onderdeel van de interne organisatie beschouwd.

12 12 Externe coördinatoren zijn coördinatoren ontwerp en/of verwezenlijking zoals in de welzijnswet bedoeld. Externe coördinatoren zijn geen personeelsleden, maar werken als zelfstandig coördinator of bij een aannemer/studiebureau. Het opnemen van de externe coördinator in de interne organisatie is een historische evolutie in de ontwikkeling van het systeem en kan eventueel behouden worden. Het is niet de bedoeling om in de databank een volledig bestand van alle personeelsleden van een DNB bij te houden. Enkel personen met een bepaalde rol binnen het preventiebeleid worden in de databank opgenomen. Voor personeelsleden en externe coördinatoren worden een aantal contactgegevens opgeslagen, samen met hun actieterrein 7 en hun functie binnen het preventiebeleid, zoals preventieadviseur, coördinator ontwerp/verwezenlijking of toezichter. De contactgegevens bevatten minimaal een naam en telefoonnummer, maar moeten ook andere gegevens toelaten (zoals , adres, etc.). Daarnaast kunnen in de preventiedatabank ook kwalificaties aan de werknemer of externe coördinator worden toegevoegd. Voor elke kwalificatie van een persoon wordt er bijgehouden wie deze heeft toegekend en op welke datum dit gebeurde. Voorbeeld: Enkele voorbeelden van kwalificaties zijn: - Technicus Elektriciteit Schakelagent - Technicus Teledistributie & Telecom Junior - Technicus bediende Netaanleg In de databank wordt naast de titel van de kwalificatie eveneens een afkorting en een ruimere omschrijving opgenomen. 7 Het actieterrein is de technische specialisatie / omgeving waarin de persoon werkt: administratie, elektriciteit, gas, teledistributie e.d. of combinaties hiervan. Op dit ogenblik worden hier geen business rules in de applicatie aan gekoppeld.

13 13 Beheer van gebruikers Gebruikers krijgen toegang per DNB 8 en zijn role-based. Een uitzondering hierop zijn de aannemers en externe coördinatoren. Aannemers en externe coördinatoren worden niet binnen een DNB gecreëerd en krijgen toegangsrechten voor alle projecten waarin ze als aannemer werden aangeduid, ongeacht de DNB. De specifieke rechten per gebruiker worden in het hoofdstuk De V&G plannen moeten samen alle projectgegevens tonen: Algemene gegevens (delen Ontwerp en Realisatie) Overzicht van alle soorten werk voor het project (deel Ontwerp) Overzicht van alle werkfiches met referentie en omschrijving (deel Ontwerp) De verschillende aannemers (deel Realisatie) De werfspecifieke risicoanalyses per aannemer (deel Realisatie) De werfspecifieke werkfiches per aannemer (deel Realisatie) De risicoanalyse rapporten wordt uitgesplitst per handeling, per gevaar met daarbij een volledige omschrijving van de Kinney risicoanalyse. Op de projectgerelateerde rapporten wordt steeds het logo van de DNB weergegeven. 8 In het geval van Infrax wordt hier omwille van historische redenen een onderscheid gemaakt tussen verschillende werkmaatschappijen: zo zijn er logins voor Infrax West, Infrax Limburg, PBE en IVEG. De mogelijkheid wordt overwogen om users toe te laten om in te loggen met dezelfde gebruiker voor meerdere werkmaatschappijen.

14 14 Online toepassing besproken. Rapportering De applicatie moet standaard voorzien in 4 gegenereerde rapporten die als pdf worden weergegeven. De layout van de rapporten wordt in overleg met de opdrachtgever ontworpen: V&G Plan Ontwerp V&G Plan Realisatie Risicoanalyses per project Risicoanalyse De V&G plannen moeten samen alle projectgegevens tonen: Algemene gegevens (delen Ontwerp en Realisatie) Overzicht van alle soorten werk voor het project (deel Ontwerp) Overzicht van alle werkfiches met referentie en omschrijving (deel Ontwerp) De verschillende aannemers (deel Realisatie) De werfspecifieke risicoanalyses per aannemer (deel Realisatie) De werfspecifieke werkfiches per aannemer (deel Realisatie) De risicoanalyse rapporten wordt uitgesplitst per handeling, per gevaar met daarbij een volledige omschrijving van de Kinney risicoanalyse. Op de projectgerelateerde rapporten wordt steeds het logo van de DNB weergegeven.

15 15 Online toepassing Databankstructuur DNB-gegevens De gegevens van de DNB worden door de DNB beheerd. In de databankstructuur wordt gebruik gemaakt van de afkorting DNO (Engels: Distribution Network Operator) DNO Employee OperationalRole ContractorDNO DNOEmployeeOperationalRole Contractor Aannemers Aannemers worden in het systeem toegevoegd door een DNB. De DNB kan de personeelsgegevens van de aannemer enkel lezen, maar heeft wel het beheer over de types werk die met de aannemer worden geassocieerd. De aannemer kan de eigen gegevens editeren en heeft het volledige en exclusieve beheer over de werknemergegevens. ContractorDNOTypeOfWork TypeOfWork ContractorDNO Contractor Employee EmployeeQualification

16 16 Risicoanalyses Risicoanalyses worden beheerd door de admin. DNB s kunnen deze gegevens raadplegen (eventueel enkel in rapport vorm); aannemers krijgen deze gegevens enkel te zien als onderdeel van een project in rapport vorm. Instruction TypeOfWork OperationInstruction RiskAnalysis RiskAnalysisTypeOfWork Operation RiskAnalysisOperation Hazard Risk Projecten Projecten worden ingegeven en beheerd door de DNB. Nadat een project wordt gearchiveerd kan het project niet meer worden gewijzigd. ProjectHSEPlan DNO Contractor ProjectFile Project ProjectContractor ProjectLocation ProjectTypeOfWork ProjectContractorTypeOfWork TypeOfWork

17 17 Authentication & authorization De toepassing is stand-alone en maakt gebruik van form based authentication. Users moeten een initieel paswoord toegestuurd krijgen en dit na een eerste login kunnen wijzigen. Voor standaardgebruikers zijn er verschillende roles: Werknemer aannemer o Actieve projecten aannemer bekijken o Rapport basisgegevens project opvragen o Rapport risicoanalyses gekoppeld aan project opvragen o Werkfiches gekoppeld aan project opvragen o Eigen gegevens kunnen opvragen (incl. kwalificaties) Aannemer o Zelfde functies als Werknemer aannemer o Eigen gegevens editeren o Eigen werknemers beheren + user Werknemer aannemer creëren o Kwalificaties eigen werknemers beheren Werknemer DNB o Rapport afzonderlijke risicoanalyse opvragen o Werkfiches opvragen o Eigen gegevens kunnen opvragen (incl. kwalificaties) Projectbeheerder DNB o Zelfde functies als Werknemer DNB o Projecten aanmaken, editeren en archiveren o Projecten verwijderen indien nog niet gestart 9 o Aannemers toevoegen + user Aannemer creëren o Aannemers toevoegen aan de tabel ContractorDNO (de lijst met aannemers die voor de DNB projecten kunnen uitvoeren) o Aannemers editeren o Aannemers verwijderen 10 o Kwalificaties van de werknemers van aannemers opvragen o Eigen users creëren o Beheer van eigen werknemers (incl. kwalificaties) o Beheren van coördinatoren ontwerp van DNB (= type werknemer) o Beheer van coördinatoren realisatie binnen DNB (= type werknemer) o Externe coördinatoren creëren + user Externe coördinator creëren o Externe coördinatoren zoeken en toevoegen aan lijst van eigen DNB o Externe coördinatoren gekoppeld aan eigen DNB beheren o Projectspecifieke werkfiches toevoegen o DNB specifieke werkfiches toevoegen 9 Ingevoerde projecten worden automatisch gestart 10 Aannemers kunnen enkel worden verwijderd indien ze in geen enkel project zitten

18 18 Coördinator DNB o Zelfde functies als Werknemer DNB o Alle projecten DNB bekijken (zowel gearchiveerd als niet gearchiveerd) o Projecten editeren waarin coördinator DNB coördinator is Externe coördinator o Zelfde functies als Werknemer DNB o Alle projecten DNB bekijken waarin externe coördinator coördinator is (zowel gearchiveerd als niet gearchiveerd) o Projecten editeren waarin externe coördinator coördinator is Preventieadviseur DNB o Zelfde functies als projectbeheerder DNB o User Projectbeheerder DNB toevoegen o DNB specifieke documenten beheren (toevoegen / verwijderen) Administrator o Zelfde functies als Preventieadviseur DNB o Zelfde functies als Aannemer o Gemeenten aan DNB koppelen o Risicoanalyses beheren o Soorten werk beheren en koppelen met risicoanalyses o Werkfiches toevoegen en koppelen met handelingen o Algemene documenten beheren (toevoegen / verwijderen)

19 19 Business rules Fine & Kinney De berekening gebeurt automatisch door de applicatie en de resultaten worden met een kleur aangeduid. Zie hiervoor ook pagina 6. Archivering Projecten kunnen worden gearchiveerd. Gearchiveerde projecten kunnen nooit worden gewijzigd. Enkel users met de rechten Administrator of Projectbeheerder DNB kunnen projecten archiveren of dearchiveren. Geografische beperking Projecten van een DNB worden steeds beperkt tot de gemeenten waar de DNB actief is. Verwijderen van gegevens Projecten kunnen enkel worden verwijderd indien ze niet gestart zijn. Aannemers kunnen enkel worden verwijderd indien ze in geen enkel project zitten en aan geen enkele DNB zijn toegevoegd. Werknemers kunnen enkel worden verwijderd indien ze in geen enkel project zitten. Bijkomende gegevens per project De mogelijkheid moet bestaan om extra documenten bij een project te voegen. Dit kunnen plannen zijn, maar ook bvb een pdf met een last minute risicoanalyse of extra werkfiches. De last minute risicoanalyse moet samen met de andere risicoanalyses worden getoond indien het rapport wordt opgevraagd. Het document mag wel als afzonderlijk document worden getoond. De extra werkfiches moeten eveneens worden getoond bij het opvragen van de werkfiches van een project. Logging Het raadplegen van een project moet worden gelogd per user. Het raadplegen van een werkfiche door een aannemer moet worden gelogd. Er kan overwogen worden om enkel het aanklikken van een link naar een werkfiche in de automatische te registreren.

20 20 Bronnen FreeDigitalPhotos.net: foto s en afbeeldingen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg toelichting over de welzijnswet Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publicatie over de veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

21 21 Bijlage 1: Kinney factoren Waarschijnlijkheid (W) 0,1 bijna niet denkbaar 0,2 praktisch onmogelijk 0,5 denkbaar maar onwaarschijnlijk 1 onwaarschijnlijk maar mogelijk 3 ongewoon 6 zeer goed mogelijk 10 te verwachten Blootstelling (B) 0,5 zeer zelden (< 1 maal per jaar) 1 zelden 2 soms (maandelijks) 3 af en toe (wekelijks) 6 regelmatig (dagelijks) 10 voortdurend Ernst (E) 1 gering 3 belangrijk, letsel met verlet 7 ernstig, blijvend letsel 15 zeer ernstig, met dode 40 ramp, meerdere doden Risicoscore (R = WxBxE) R 20 zeer beperkt risico aanvaardbaar 20 < R 70 aandacht vereist 70 < R 200 maatregelen vereist 200 < R 400 directe verbetering vereist R > 400 werkzaamheden stoppen

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Risicoanalyse & Risicobeheer. Organisatie van actieve ontspanningsevenementen. (Voorlopige versie)

Risicoanalyse & Risicobeheer. Organisatie van actieve ontspanningsevenementen. (Voorlopige versie) Risicoanalyse & Risicobeheer Organisatie van actieve ontspanningsevenementen (Voorlopige versie) Editie1.0 Deze brochure is grotendeels gebaseerd op een document opgesteld door de firma isi-print. Indien

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3

Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3 Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3 Vrije Universiteit Amsterdam Postgraduate IT Audit Opleiding Eindscriptie, mei 2007 Ewald Franse Voorwoord Deze scriptie is de afsluiting van de Postgraduate

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING ------------------------ VERSLAG -------------- In het interprofessioneel

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Management Veiligheid Informatie Systeem versie 1.0.0.2 Software handleiding Module V&G Ontwerpfase

Management Veiligheid Informatie Systeem versie 1.0.0.2 Software handleiding Module V&G Ontwerpfase MaVIS Management Veiligheid Informatie Systeem versie 1.0.0.2 Software handleiding Module V&G Ontwerpfase Inhoudsopgave 1 Introductie... 7 1.1 Voorwoord... 7 1.2 Structuur van het document... 7 2 Getting

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek November 2013 Ten behoeve van Pilots Deponering Jaarrekening met Verklaring 1-1-2014 tot 30-6-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wat is XBRL?

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

MaVIS Management Veiligheid Informatie Systeem versie 2.0 Software handleiding Module V&G Ontwerpfase

MaVIS Management Veiligheid Informatie Systeem versie 2.0 Software handleiding Module V&G Ontwerpfase MaVIS Management Veiligheid Informatie Systeem versie 2.0 Software handleiding Module V&G Ontwerpfase Inhoudsopgave 1 Introductie... 7 1.1 Voorwoord... 7 1.2 Structuur van het document... 7 2 Getting Started...

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie