Verslag van de Raad van Commissarissen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Raad van Commissarissen"

Transcriptie

1 Verslag van de Raad van Commissarissen Goedkeuring Volkshuisvestingsverslag was voor woningstichting Het Grootslag een rustig jaar, zeker in vergelijking met De Raad van Commissarissen (RvC) spreekt zijn waardering uit aan de directie en medewerkers voor de door haar/hem geleverde inzet en het behaalde resultaat. De RvC is van mening dat de stukken een helder en inzichtelijk beeld geven van de inspanningen en activiteiten die door woningstichting Het Grootslag zijn gerealiseerd in De RvC meldt daarnaast dat de activiteiten passen binnen de doelstellingen van de stichting en aansluiten op de verantwoordingsvelden van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Jaarstukken 2009 Het bestuur stelde de jaarrekening 2009 vast. De accountant heeft verslag gedaan van zijn bevindingen bij de controle van de administratie en het opstellen van de jaarstukken aan de audit commissie. De Raad keurde na een advies van de audit commissie de jaarstukken 2009 goed. Tijdens de vergadering van de audit commissie was tevens de heer J.L. Wisse als accountant aanwezig om nadere toelichting te verstrekken over het volkshuisvestingsverslag en de verkorte jaarrekening. Binnen de RvC is afgesproken dat de accountant minimaal 1 keer per jaar tijdens een vergadering van de RvC aanwezig is om de stukken toe te lichten. Om het jaar is hij aanwezig tijdens een vergadering van de RvC inzake de jaarstukken. Het andere jaar tijdens de bespreking van de begroting. Verder nodigt de RvC en/of de audit commissie de accountant uit wanneer zij dat noodzakelijk acht. De Raad heeft in haar vergadering van 17 juni 2010 goedkeuring verleend aan de teksten van het volkshuisvestingsverslag 2009, de jaarrekening en de verkorte jaarrekening Toezicht De RvC houdt gestructureerd toezicht op de strategie, het financiële beleid en de realisering van de volkshuisvestelijke taken van woningstichting Het Grootslag en de verbonden rechtspersonen/verbindingen. De RvC streeft, in het verlengde van wat er in de statuten is bepaald, een goed toezicht op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen woningstichting Het Grootslag na. In dit jaarverslag legt de RvC, als onderdeel van een maatschappelijke organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling gaf aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in In het verkorte gedrukte jaarverslag (de populaire versie) is een verkort jaarverslag van de RvC gepubliceerd met verwijzing naar de website voor het volledige jaarverslag van de RvC. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen liggen vast in de statuten van de woningstichting. Daarnaast zijn in het Reglement voor bestuur en toezicht woningstichting Het Grootslag, zowel taken en bevoegdheden van de Raad als voor het bestuur opgenomen. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen woningstichting Het Grootslag en de deelnemingen. De Raad is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren. Hiervoor dient ze het bestuur te vragen, te bevragen en om nadere informatie te vragen wanneer de Raad dat noodzakelijk acht. Bij de beoordeling van

2 het beleid van het bestuur wordt de missie betrokken zoals deze is vastgesteld in de Toekomstvisie Daarnaast wordt jaarlijks een werkplan vastgesteld waarin de beleidsdoelstellingen zijn verwoord voor het komende jaar. Ook dit is een kader waarbinnen de Raad het bestuur toetst in haar handelen. Verder stond de Raad ook in 2010 het bestuur met raad en daad bij en verleende het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Vergaderingen en vertegenwoordigingen van leden van de Raad De Raad van Commissarissen kwam 4 keer in een vergadering bijeen. Daarnaast vond er tijdens een dagdeel een themabijeenkomst met het bestuur, managementteam en het voltallige bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek plaats. Hier is aandacht besteed aan Klantgericht Denken en Doen. Er vond in 2010 geen gecombineerde vergadering plaats van bestuur en RvC. In 2010 vond geen overleg met de Ondernemingsraad (OR) plaats. Reden hiervoor was de nieuwe samenstelling van de OR. Wel voerde een afgevaardigde van de RvC overleg met het bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek. Ook was de Raad vertegenwoordigd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Leden van de RvC volgen met enige regelmaat cursussen op het gebied van volkshuisvesting, financiën en vastgoedontwikkelingen. Governancecode binnen woningstichting Het Grootslag De Raad heeft besloten om jaarlijks te bekijken welke informatie op de website van woningstichting Het Grootslag wordt geplaatst. In 2010 sprak de Raad alle stukken door en bepaalde welke stukken werden geplaatst en welke geactualiseerd. Op onze website geven we aan waarom en in welke gevallen Het Grootslag afwijkt van de Governancecode. Veel aandacht is besteed aan het lidmaatschap van Aedes. In de Aedescode is opgenomen dat een corporatie verplicht om de vier jaar wordt gevisiteerd. Wanneer een lid van Aedes zich niet aan deze verplichting houdt, wordt het lidmaatschap ontbonden. De Raad is principieel niet tegen visitatie, alleen de verplichting en de daarbij behorende hoge kosten staan ter discussie. Ook omdat we ons als organisatie al op verschillende manieren laten beoordelen; KWH-Huurlabel, KWH-Participatielabel, medewerkers belevingsonderzoek en verder vanuit de accountant, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het WSW en de gemeenten. Binnen Het Grootslag is het principe pas toe of leg uit van groot belang. In 2011 zal de bestuurder alle op- en aanmerkingen meenemen binnen de verenigingsdiscussie van Aedes over dit onderwerp. Zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen De RvC vergaderde in 2010 eenmaal in afwezigheid van het bestuur. Dit in verband met de beoordeling van de directeur bestuurder. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de zelfevaluatie van de Raad uit te voeren. Begin 2010 vonden de individuele functioneringsgesprekken plaats, ter voorbereiding op de zelfevaluatie van de Raad. De directeur bestuurder heeft geen rol bij de zelfevaluatie en de Raad maakt hiervoor ook geen gebruik van derden. De voorzitter van de RvC houdt jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur bestuurder.

3 Rol en functie toezichthoudend orgaan en de daarbij behorende samenstelling. Het bestuur is belast met het besturen van de woningcorporatie, wat ondermeer inhoudt dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van woningstichting Het Grootslag, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, het beleid ten aanzien van deelnemingen en het bestuur geeft leiding aan de organisatie. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvC. De Raad ziet erop toe dat dit op een behoorlijke wijze gebeurt en of het bestuur zich aan de regels van het spel houdt en niet handelt in strijd met de wet, statuten en andere (interne) regels. De wenselijkheid van kennis van de maatschappelijke omgeving waarbinnen woningstichting Het Grootslag werkzaam is, komt tijdens iedere vergadering van de Raad aan de orde. Hierdoor heeft de Raad voldoende inzicht in de positie en strategie van de organisatie om deze goed te kunnen beoordelen en toetsen. De beoordelingen van het CFV en WSW zijn besproken met het bestuur. De Raad besprak AEDES en VTW rapportages over de toezichthoudende rol van de corporaties. Vergoeding De vaste jaarlijkse vergoeding voor de leden van de Raad is vastgesteld op 2.911,- per persoon per jaar. De voorzitter ontving een vergoeding van 4.498,-. Daarnaast ontvingen de leden van de audit commissie en de wervings- en selectiecommissie een vaste bijdrage per vergadering van respectievelijk 291,- en 212,- per vergadering. Alle bedragen zijn bruto bedragen. Met ingang van 2006 wordt de vergoeding jaarlijks trendmatig aangepast, gelijk aan de huuraanpassing zoals deze is bepaald in de begroting van het betreffende jaar. Tevens zijn in 2010 de vergoedingen voor de Raad geëvalueerd aan de hand van de landelijk gebruikelijke norm, zoals deze door de VTW in 2010 is vastgesteld. De RvC heeft in 2008 het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden voor het bestuur voor de komende 4 jaar opnieuw vastgesteld. Wel is er in 2010 nadrukkelijk gekeken naar de nieuwe Beloningscode voor bestuurders van Woningcorporaties die gehanteerd wordt vanaf 1 oktober 2010 binnen de sector. Aan de hand van deze code bepaalde de RvC in welke categorie het salaris van de bestuurder valt. De huidige arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd en wijken enigszins af aan de nieuwe norm. Deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden De Raad is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook kunnen opereren en de Raad op evenwichtige wijze haar afwegingen maakt. De samenstelling van de Raad is van dien aard dat deze haar taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming van een lid van de Raad vindt slechts plaats na zorgvuldige afweging en daarbij wordt de profielschets in acht genomen. Binnen de Raad is overeengekomen dat een lid van de Raad niet deel neemt aan een discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer een situatie zich voordoet wordt hiervan verslag gedaan in het jaarverslag van de RvC. In 2010 deed deze situatie zich eenmaal voor. Profiel en omvang In 2009 is de profielschets voor de leden van de RvC geactualiseerd. In de profielschets is rekening gehouden met de aard van de organisatie, de activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond. Na de vaststelling van de Toekomstvisie wordt de profielschets aangepast aan de vernieuwde activiteiten en

4 missie. De Raad telt minimaal 5 en maximaal 7 leden. De basis is dat ieder individueel lid van de Raad in staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de Raad over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Nadrukkelijk is ervoor gekozen dat ook leden die op basis van een (bindende) voordracht worden benoemd aan het profiel moeten voldoen. Bij een herbenoeming wordt eveneens gekeken naar het totale profiel en de toegevoegde waarde van het herbenoembaar lid. In de profielschets is opgenomen dat binnen de gehele Raad de volgende kennis- en ervaringsgebieden vertegenwoordigd zijn: volkshuisvestelijk; juridisch; sociaal/maatschappelijk gerelateerd aan de zorg; financieel economisch; en technisch (bouwkundig). Daarnaast wordt van het individuele lid verwacht: bestuurlijke ervaring; betrokkenheid bij de volkshuisvesting; het vermogen op hoofdlijnen beleidsmatig te kunnen denken; en het onderhouden van kennis die van belang is. Tevens wordt van de voorzitter als aanvullende kwaliteiten verwacht: overtuigingskracht en besluitvaardigheid; leidinggevend vermogen; en een goed communicatief vermogen. Het volledige profiel is te lezen op de website van woningstichting Het Grootslag. Audit commissie In 2006 is de audit commissie benoemd. Er is geen reglement voor de commissie vastgesteld. Het doel van deze commissie is het ondersteunen van de RvC bij haar toezichthoudende rol bij de financiële verantwoording en de interne beheersing. De commissie richt zich in ieder geval op: de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving; het beoordelen en bewaken van de financiële informatievoorziening vanuit het werkapparaat en bestuur; de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant; de relatie met de externe accountant; het beoordelen en adviseren van treasury activiteiten; het beoordelen en bespreken van jaarstukken van woningstichting Het Grootslag en die van de dochteronderneming Olympia Vastgoedbeheer BV. De audit commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Commissarissen, de heren G.M.J. Korse en J.H. Mels. Als reservelid is namens de Raad de heer J.W.

5 Bloem aangesteld. Vanuit het werkapparaat nemen de directeur bestuurder en de manager Financiële, Economische en Algemene Zaken (FEAZ), de heren J.Th. Kröger en T.J.M. Koenis, deel. De accountant van Deloitte is aanwezig geweest bij de bespreking van het accountantsverslag en de jaarrekening In 2010 is de commissie 2 keer bij elkaar geweest. Remuneratiecommissie In 2006 is een remuneratiecommissie met beperkte bevoegdheden benoemd, bestaande uit twee vertegenwoordigers van de RvC en één lid van het bestuur van huurdersvereniging De Driehoek. De commissie heeft als doel om: voorstellen te maken voor de selectiecriteria en herbenoemingprocedure voor de leden van de RvC. Na dit advies stelt de RvC de wervingsprocedure en herbenoemingprocedure vast; een voorstel op te stellen voor een profielschets van de RvC; het werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC ter benoeming voor de RvC. Er is gekozen voor een transparante procedure waar een advertentie in de lokale en regionale kranten onderdeel van uitmaakt. Verder is na overleg met het bestuur van de huurdersvereniging en de Ondernemingsraad (OR) in de procedure opgenomen dat er een eensluidende procedure komt voor alle nieuwe en herbenoemde Raadsleden. Dat betekent dat de huurdersvereniging standaard is vertegenwoordigd in de remuneratiecommissie en dat de Ondernemingsraad vertegenwoordigd is als een vertegenwoordiger namens de medewerkers wordt geworven dan wel wordt herbenoemd. De andere taken die behoren bij de remuneratiecommissie worden door de voltallige RvC afgedaan. Dat betreft ondermeer de taken: het doen van voorstellen betreffende het bezoldigingsbeleid voor de leden van de RvC; de arbeidsvoorwaarden van de directeur bestuurder; de beloning van de directeur bestuurder. In 2010 is de commissie niet bij elkaar geweest, omdat er geen vacature was en geen herbenoeming per 1 januari De commissie bestaat uit de heren J.F.M. Pennock en G.M.J. Korse namens de RvC. Besluiten en goedkeuring In 2010 nam de Raad tijdens haar vergaderingen 4 besluiten: beloningsbeleid bestuur 2010; vaststellen beloning leden van de RvC en vergoeding deelname aan commissies 2010; vaststellen beloning bestuur 2010; herbenoeming de heer J.F. Pennock als lid van de Raad voor vijf jaar (1 januari 2015) benoeming vicevoorzitter van de Raad, mevrouw M.M.A. von Bönninghausen tot Herinkhave - Visser; benoeming lid auditcommissie de heer J.H. Mels en als plaatsvervangend lid de heer J.W. Bloem; jaarverslag 2009 van de RvC;

6 Gedurende het jaar verleende de Raad naast de eerdergenoemde goedkeuring van de jaarstukken ook goedkeuring aan de volgende bestuursbesluiten: realisatie 14 woningen in Reigersborg Zuid te Hoogkarspel; realisatie woonzorgcomplex met RIBW aan de Beldersweg in Andijk; samenwerkingsovereenkomst tot realisatie van het MFC Zwaagdijk-Oost; vaststellen minimale solvabiliteit binnen Het Grootslag; huurbeleid 2010 inclusief huurharmonisatie vanaf 1 juli 2010; uitgangspunten begroting 2011; werkplan en begroting 2011; investeringsbegroting ; jaarrekening Olympia Vastgoedbeheer BV 2009; risicoparagraaf Er vond in 2010 geen interventie van een bestuursbesluit plaats. Interne zaken Tijdens de vergaderingen zijn de interne ontwikkelingen een vast agendapunt. De volgende onderwerpen kwamen (regelmatig) aan de orde: bespreking en verdere uitvoering van de Toekomstvisie , inclusief de missie en de legitimatie. Waarbij de meetbare doelstellingen belangrijke onderwerpen zijn voor het werkplan Ontwikkeling nieuwe Toekomstvisie , verslag rondetafelgesprekken en stand van zaken. de nieuwbouwontwikkelingen; personele en organisatorische zaken; vacatures binnen de organisatie; de voortgangsrapportages; managementletter van de interim-controle van de accountant en de actielijst van de te nemen maatregelen door het bestuur; ontwikkeling dorpshuizen binnen de gemeente Wervershoof; taken en het functioneren van woningstichting Het Grootslag als maatschappelijk ondernemer. Waarbij de Raad zich intern beraadde welke rol en functie zij voor zichzelf ziet in het gehele proces; uitgangspunten voor de financiële begroting en de meerjarenprognose; energie-prestatie-adviezen (EPA) en de rol van woningstichting Het Grootslag daarin; benchmarkonderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting; afsluiten van nieuwe leningen; ontwikkelingen Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zwaagdijk Oost; ontwikkelingen centrumplan Hoogkarspel regionale woonvisie. Vogelaarheffing / projectsteun wijken en corporaties huisvesting buitenlandse werknemers staatssteundossier EU jaarrekening Delphia vastgoed BV Stichting Morene lidmaatschap VTW Cao Woondiensten 2010

7 Aedes, interne ontwikkelingen, nieuw bestuur en nieuwe directeur; Jan Boeve PWW, kiezen voor Westfrisland Aedes rapportage: het moet beter de corporatie benchmark ontwikkelingen Molenweg in Andijk en samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Andijk over de woningen. integriteitbeleid binnen de organisatie Aedes, duurzaam verdienmodel kabinetsplannen en eventuele gevolgen en kansen voor de organisatie Sloop woningen Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof het plotseling overlijden van een medewerker. Standaard ontvangt de Rvc de notulen van het overleg tussen het bestuur en de Ondernemingsraad en het (dagelijks) bestuur van de huurdersvereniging. Ook worden de goedgekeurde notulen van het MT aan de leden van de RvC toegezonden. Het interne mededelingenblad voor de medewerkers wordt ook gezonden naar de leden van de RvC. Leden van de RvC stellen zo nodig hierover individueel vragen aan het bestuur. Maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkgebied Regelmatig informeerde het bestuur de RvC over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die speelden binnen de drie gemeenten en bij de stakeholders waar woningstichting Het Grootslag mee samenwerkt. Ook op dit gebied maakte de RvC gebruik van de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken. Er vond in 2010 geen stakeholdersoverleg plaats. Wel hebben er enkele rondetafelgesprekken plaatsgevonden ter voorbereiding van de Toekomstvisie Enkele leden van de RvC woonden per toerbeurt een rondetafeloverleg bij. De aanwezigen oriënteerden zich op de toekomst.de input uit het stakeholdersoverleg wordt gebruikt voor de Toekomstvisie Verder is de huidige Toekomstvisie geëvalueerd in het werkplan 2010 en besproken met de stakeholders. In het kader pas toe of leg uit is overeengekomen dat er niet jaarlijks een eigen stakeholders bijeenkomst wordt georganiseerd. Het is niet noodzakelijk dat de voltallige RcC bij een stakeholders bijeenkomst aanwezig is. Verder wonen het bestuur en een afvaardiging van de RvC jaarlijks de ledenvergadering van de huurdersvereniging bij. Binnen de Raad zijn in 2010 de volgende onderwerpen expliciet besproken: ontwikkelingen in PWW verband; huisvesting buitenlandse werknemers; het Strategisch Vastgoed Beleid (SVB); samenwerkingsverband N3 tussen Intermarishoeksteen, Wooncompagnie en Woonwaard Noord-Kennemerland; stand van zaken Vogelaarheffing; VSO 2; financiële verantwoording van de investeringen achteraf; voortgangsrapportages;

8 ontwikkelingen met Delphia Vastgoed BV; stand van zaken Beldersweg in Andijk; marktconform huurbeleid en advies van huurdersvereniging De Driehoek Centraal Fonds Volkshuisvesting: oordeelsbrief 2009 en concept brief 2010; meldpunt integriteit woningcorporaties; Corporatie in perspectief. de eigen rapportage en samenvatting hiervan; participatiebeleid. Landelijke ontwikkelingen Ook in 2010 is veel tijd besteed aan landelijke ontwikkelingen. Iedere vergadering van de Raad was dit een vast agendapunt. In 2010 stond wederom de gehele corporatiesector ter discussie. De gevolgen en effecten hiervan zijn nadrukkelijk behandeld en besproken binnen de RvC. Ook het bezwaarschrift tegen de Vogelaarheffing maakte onderdeel uit van de beraadslagingen van de RvC. Verder informeerde het bestuur de RvC in iedere vergadering nader over de stand van zaken en de bepaling van standpunten. Belangrijke onderwerpen waren: rapportage van VROM: beloningen in de corporatiesector; WSW rapportage; locatiekeuze voor de Nieuwe Schoof in Wervershoof; continuïteitsoordeel Centraal Fonds Volkshuisvesting; ontwikkelingen rondom Aedes en haar nieuwe bestuur; de ontwikkelingen rondom de vennootschapsbelasting; ontwikkelingen Governancecode; het Wooninvesteringsfonds; standpunt bepaling Maatschappelijke Onderneming. problemen rondom het overleg tussen Aedes en de minister; concreet plan van Aedes inzake investeren door de corporaties in de 40 prachtwijken; regionaal plan om te komen tot een solidariteitsfonds; problemen op het gebied van vastgoed door de kredietcrisis; nieuwbouwprojecten die (nog) niet worden ontwikkeld door de kredietcrisis Het Grootslag in perspectief, rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting; solvabiliteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting; WSW beoordeling en verantwoordingsgegevens; ontwikkelingen voor de sector in het kader van de bezuinigingsmaatregelen van het Kabinet; de EU ontwikkelingen en de status van sociale woningbouw in Nederland en in het bijzonder binnen het eigen werkgebied; toenemende spanning op de gehele woningmarkt;

9 Samenstelling Raad van Commissarissen (per 31 december 2010) Naam Functie Jaar van Jaar van Beroep Vergoedin g (her) Beëindiging 2010 benoeming* * Dhr. G.M.J. Voorzitter ** Agrariër/ 4.498,- Korse directeur J.W. Bloem Lid Advocaat 2.911,- Dhr. J.F.M. Lid ** P&O 2.911,- Pennock functionaris Dhr. J.H. Mels Lid Hoofd 2.911,- Mw. M.M.A. von Bönninghausen tot Herinkhave- Visser Vice - voorzitter grondgebied Directeur bestuurder RIBW * bedoeld wordt 1 januari van het jaar van aftreden of beëindiging. ** 2 e zittingstermijn als lid van de RvC 2.911,- De statuten schrijven voor dat een lid van de RvC maximaal twee termijnen van vijf jaar zitting kan hebben binnen de RvC. De heren G.M.J. Korse en J.F.M. Pennock zijn benoemd op bindende voordracht van huurdersvereniging De Driehoek. Mevrouw M.M.A. von Bönninghausen tot Herinkhave- Visseris is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. De heer J.F.M. Pennock is huurder van woningstichting Het Grootslag. De RvC acht de onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd binnen de RvC om goed te kunnen functioneren. Hierdoor is de RvC van mening dat de heer J.F.M Pennock zitting kan nemen binnen de RvC. Samenstelling Raad van Bestuur ( per 31 december 2010) NAAM FUNCTIE JAAR VAN HERBENOEMING per 1-1 De heer J. Th. Kröger (52 jaar) Directeur Bestuurder 2012 In 2008 voor de 1 e maal herbenoemd JAAR VAN AFTREDEN per In dienst sedert 1 maart 2004 FUNCTIE BINNEN RvC Ambtelijk secretaris van de RvC. VERGOEDING 2010 De heer Kröger is naast deze functie tevens: Lid van de gemeenteraad Zijpe (regio Kop van Noord-Holland) Lid van Raad van Toezicht van de Stichting DNO

10 Vergoeding Het salaris van het bestuur is gebaseerd op maximaal 94,5% van de oude schaal D van Izeboud. Naast het vaste salaris is sprake van een variabel salaris van maximaal 5% van het vaste salaris, afhankelijk van de beoordeling en de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken. De RvC is van oordeel dat de prestatiecriteria zoals deze begin 2010 door de Raad zijn vastgesteld met benoemde aandachtspunten, voor 2010 bepalend zijn voor het toekennen van het variabele loongedeelte. In 2011 worden de bevindingen en de behaalde ondernemingsresultaten besproken binnen de RvC en daarmee het variabele deel en de aanpassing van de jaarlijkse periodiek definitief bepaald. Begin 2010 bepaalde de RvC haar bevindingen over 2009 (de relatie tussen de missie, beleidsdoelstellingen en het uiteindelijke ondernemingsresultaat). Op basis van de totale beoordeling wordt jaarlijks het functioneren van het bestuur vastgesteld. Op grond van deze gegevens is begin 2011 aan het bestuur over 2010 een variabele beloning van 3% van het vaste brutosalaris toegekend.

DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN op eigen kracht 79 De raad van commissarissen (RvC) heeft als primaire taak toezicht uitoefenen op het functioneren van het bestuur. De Raad is van mening dat woningstichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Reglement RvC Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende,

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONIGBOUWVERENIGING DE KOMBINATIE Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Kombinatie op 25 maart 2008 1 Artikel 1 Vaststelling en

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega

Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf te Wolvega Reglement werkwijze voor de raad van commissarissen van te Wolvega Inhoudsopgave Artikel Onderwerp 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 2 Taak van de raad van commissarissen 3 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015.

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOOILAND Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen 11 februari 2008 1 REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING SSHN Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim

Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim Reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen van Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim Dit reglement is bijgesteld en vastgesteld door de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonstichting Vooruitgang

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave 2 Bouwen aan de toekomst 5 1 Inleiding 6 1.1 Missie en identiteit 6 2 Governance 8 2.1 Governancecode Woningcorporaties 8 2.2 De Raad van Toezicht 10 2.3 Het bestuur 10 2.4 Interne risicobeheersings-

Nadere informatie

INHOUDSOPGAV. 1. Bestuursverslag 2. 2. Verslag van de Raad van Commissarissen 6. 3. Interne Organisatie en externe invloeden 10

INHOUDSOPGAV. 1. Bestuursverslag 2. 2. Verslag van de Raad van Commissarissen 6. 3. Interne Organisatie en externe invloeden 10 J A A R V E R S L A G 5 2 0 0 INHOUDSOPGAV 1. Bestuursverslag 2 2. Verslag van de Raad van Commissarissen 6 3. Interne Organisatie en externe invloeden 10 4. Betrokkenheid bewoners bij beleid en beheer

Nadere informatie

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM

REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING ELAN WONEN TE HAARLEM Dit reglement is integraal gewijzigd door de raad van commissarissen van Elan Wonen op 16 december 2008. Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Governance jaarverslag 2014 19 juni 2015 37 Jaarstukken deltawonen 2014 DeltaWonen onderschrijft de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties. De principes zijn vastgelegd in afzonderlijke documenten

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Transvorm

Reglement raad van toezicht Transvorm Tilburg, 20 april 2009 Inhoud Inleiding Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Verkeer met de raad van bestuur Samenstelling Werkwijze en besluitvorming Integriteit en onafhankelijkheid Informatie en communicatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 JAARVERSLAG over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 1 Algemene gegevens Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Adres : Drossard de la Courtstraat 51 5421 JG Gemert Postadres

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

Reglement. Bestuur SWB

Reglement. Bestuur SWB Reglement Bestuur SWB Raymond Rensen Status: definitief RvC 14-3-2012 Lienden, maart 2012 Reglement Bestuur SWB. Maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte reglement... 3 2 Benoeming en ontslag...

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie