Verslag van de Raad van Commissarissen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Raad van Commissarissen"

Transcriptie

1 Verslag van de Raad van Commissarissen Goedkeuring Volkshuisvestingsverslag was voor woningstichting Het Grootslag een rustig jaar, zeker in vergelijking met De Raad van Commissarissen (RvC) spreekt zijn waardering uit aan de directie en medewerkers voor de door haar/hem geleverde inzet en het behaalde resultaat. De RvC is van mening dat de stukken een helder en inzichtelijk beeld geven van de inspanningen en activiteiten die door woningstichting Het Grootslag zijn gerealiseerd in De RvC meldt daarnaast dat de activiteiten passen binnen de doelstellingen van de stichting en aansluiten op de verantwoordingsvelden van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Jaarstukken 2009 Het bestuur stelde de jaarrekening 2009 vast. De accountant heeft verslag gedaan van zijn bevindingen bij de controle van de administratie en het opstellen van de jaarstukken aan de audit commissie. De Raad keurde na een advies van de audit commissie de jaarstukken 2009 goed. Tijdens de vergadering van de audit commissie was tevens de heer J.L. Wisse als accountant aanwezig om nadere toelichting te verstrekken over het volkshuisvestingsverslag en de verkorte jaarrekening. Binnen de RvC is afgesproken dat de accountant minimaal 1 keer per jaar tijdens een vergadering van de RvC aanwezig is om de stukken toe te lichten. Om het jaar is hij aanwezig tijdens een vergadering van de RvC inzake de jaarstukken. Het andere jaar tijdens de bespreking van de begroting. Verder nodigt de RvC en/of de audit commissie de accountant uit wanneer zij dat noodzakelijk acht. De Raad heeft in haar vergadering van 17 juni 2010 goedkeuring verleend aan de teksten van het volkshuisvestingsverslag 2009, de jaarrekening en de verkorte jaarrekening Toezicht De RvC houdt gestructureerd toezicht op de strategie, het financiële beleid en de realisering van de volkshuisvestelijke taken van woningstichting Het Grootslag en de verbonden rechtspersonen/verbindingen. De RvC streeft, in het verlengde van wat er in de statuten is bepaald, een goed toezicht op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen woningstichting Het Grootslag na. In dit jaarverslag legt de RvC, als onderdeel van een maatschappelijke organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling gaf aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in In het verkorte gedrukte jaarverslag (de populaire versie) is een verkort jaarverslag van de RvC gepubliceerd met verwijzing naar de website voor het volledige jaarverslag van de RvC. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen liggen vast in de statuten van de woningstichting. Daarnaast zijn in het Reglement voor bestuur en toezicht woningstichting Het Grootslag, zowel taken en bevoegdheden van de Raad als voor het bestuur opgenomen. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen woningstichting Het Grootslag en de deelnemingen. De Raad is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren. Hiervoor dient ze het bestuur te vragen, te bevragen en om nadere informatie te vragen wanneer de Raad dat noodzakelijk acht. Bij de beoordeling van

2 het beleid van het bestuur wordt de missie betrokken zoals deze is vastgesteld in de Toekomstvisie Daarnaast wordt jaarlijks een werkplan vastgesteld waarin de beleidsdoelstellingen zijn verwoord voor het komende jaar. Ook dit is een kader waarbinnen de Raad het bestuur toetst in haar handelen. Verder stond de Raad ook in 2010 het bestuur met raad en daad bij en verleende het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Vergaderingen en vertegenwoordigingen van leden van de Raad De Raad van Commissarissen kwam 4 keer in een vergadering bijeen. Daarnaast vond er tijdens een dagdeel een themabijeenkomst met het bestuur, managementteam en het voltallige bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek plaats. Hier is aandacht besteed aan Klantgericht Denken en Doen. Er vond in 2010 geen gecombineerde vergadering plaats van bestuur en RvC. In 2010 vond geen overleg met de Ondernemingsraad (OR) plaats. Reden hiervoor was de nieuwe samenstelling van de OR. Wel voerde een afgevaardigde van de RvC overleg met het bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek. Ook was de Raad vertegenwoordigd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Leden van de RvC volgen met enige regelmaat cursussen op het gebied van volkshuisvesting, financiën en vastgoedontwikkelingen. Governancecode binnen woningstichting Het Grootslag De Raad heeft besloten om jaarlijks te bekijken welke informatie op de website van woningstichting Het Grootslag wordt geplaatst. In 2010 sprak de Raad alle stukken door en bepaalde welke stukken werden geplaatst en welke geactualiseerd. Op onze website geven we aan waarom en in welke gevallen Het Grootslag afwijkt van de Governancecode. Veel aandacht is besteed aan het lidmaatschap van Aedes. In de Aedescode is opgenomen dat een corporatie verplicht om de vier jaar wordt gevisiteerd. Wanneer een lid van Aedes zich niet aan deze verplichting houdt, wordt het lidmaatschap ontbonden. De Raad is principieel niet tegen visitatie, alleen de verplichting en de daarbij behorende hoge kosten staan ter discussie. Ook omdat we ons als organisatie al op verschillende manieren laten beoordelen; KWH-Huurlabel, KWH-Participatielabel, medewerkers belevingsonderzoek en verder vanuit de accountant, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het WSW en de gemeenten. Binnen Het Grootslag is het principe pas toe of leg uit van groot belang. In 2011 zal de bestuurder alle op- en aanmerkingen meenemen binnen de verenigingsdiscussie van Aedes over dit onderwerp. Zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen De RvC vergaderde in 2010 eenmaal in afwezigheid van het bestuur. Dit in verband met de beoordeling van de directeur bestuurder. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de zelfevaluatie van de Raad uit te voeren. Begin 2010 vonden de individuele functioneringsgesprekken plaats, ter voorbereiding op de zelfevaluatie van de Raad. De directeur bestuurder heeft geen rol bij de zelfevaluatie en de Raad maakt hiervoor ook geen gebruik van derden. De voorzitter van de RvC houdt jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur bestuurder.

3 Rol en functie toezichthoudend orgaan en de daarbij behorende samenstelling. Het bestuur is belast met het besturen van de woningcorporatie, wat ondermeer inhoudt dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van woningstichting Het Grootslag, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, het beleid ten aanzien van deelnemingen en het bestuur geeft leiding aan de organisatie. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de RvC. De Raad ziet erop toe dat dit op een behoorlijke wijze gebeurt en of het bestuur zich aan de regels van het spel houdt en niet handelt in strijd met de wet, statuten en andere (interne) regels. De wenselijkheid van kennis van de maatschappelijke omgeving waarbinnen woningstichting Het Grootslag werkzaam is, komt tijdens iedere vergadering van de Raad aan de orde. Hierdoor heeft de Raad voldoende inzicht in de positie en strategie van de organisatie om deze goed te kunnen beoordelen en toetsen. De beoordelingen van het CFV en WSW zijn besproken met het bestuur. De Raad besprak AEDES en VTW rapportages over de toezichthoudende rol van de corporaties. Vergoeding De vaste jaarlijkse vergoeding voor de leden van de Raad is vastgesteld op 2.911,- per persoon per jaar. De voorzitter ontving een vergoeding van 4.498,-. Daarnaast ontvingen de leden van de audit commissie en de wervings- en selectiecommissie een vaste bijdrage per vergadering van respectievelijk 291,- en 212,- per vergadering. Alle bedragen zijn bruto bedragen. Met ingang van 2006 wordt de vergoeding jaarlijks trendmatig aangepast, gelijk aan de huuraanpassing zoals deze is bepaald in de begroting van het betreffende jaar. Tevens zijn in 2010 de vergoedingen voor de Raad geëvalueerd aan de hand van de landelijk gebruikelijke norm, zoals deze door de VTW in 2010 is vastgesteld. De RvC heeft in 2008 het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden voor het bestuur voor de komende 4 jaar opnieuw vastgesteld. Wel is er in 2010 nadrukkelijk gekeken naar de nieuwe Beloningscode voor bestuurders van Woningcorporaties die gehanteerd wordt vanaf 1 oktober 2010 binnen de sector. Aan de hand van deze code bepaalde de RvC in welke categorie het salaris van de bestuurder valt. De huidige arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd en wijken enigszins af aan de nieuwe norm. Deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden De Raad is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook kunnen opereren en de Raad op evenwichtige wijze haar afwegingen maakt. De samenstelling van de Raad is van dien aard dat deze haar taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming van een lid van de Raad vindt slechts plaats na zorgvuldige afweging en daarbij wordt de profielschets in acht genomen. Binnen de Raad is overeengekomen dat een lid van de Raad niet deel neemt aan een discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer een situatie zich voordoet wordt hiervan verslag gedaan in het jaarverslag van de RvC. In 2010 deed deze situatie zich eenmaal voor. Profiel en omvang In 2009 is de profielschets voor de leden van de RvC geactualiseerd. In de profielschets is rekening gehouden met de aard van de organisatie, de activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond. Na de vaststelling van de Toekomstvisie wordt de profielschets aangepast aan de vernieuwde activiteiten en

4 missie. De Raad telt minimaal 5 en maximaal 7 leden. De basis is dat ieder individueel lid van de Raad in staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de Raad over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Nadrukkelijk is ervoor gekozen dat ook leden die op basis van een (bindende) voordracht worden benoemd aan het profiel moeten voldoen. Bij een herbenoeming wordt eveneens gekeken naar het totale profiel en de toegevoegde waarde van het herbenoembaar lid. In de profielschets is opgenomen dat binnen de gehele Raad de volgende kennis- en ervaringsgebieden vertegenwoordigd zijn: volkshuisvestelijk; juridisch; sociaal/maatschappelijk gerelateerd aan de zorg; financieel economisch; en technisch (bouwkundig). Daarnaast wordt van het individuele lid verwacht: bestuurlijke ervaring; betrokkenheid bij de volkshuisvesting; het vermogen op hoofdlijnen beleidsmatig te kunnen denken; en het onderhouden van kennis die van belang is. Tevens wordt van de voorzitter als aanvullende kwaliteiten verwacht: overtuigingskracht en besluitvaardigheid; leidinggevend vermogen; en een goed communicatief vermogen. Het volledige profiel is te lezen op de website van woningstichting Het Grootslag. Audit commissie In 2006 is de audit commissie benoemd. Er is geen reglement voor de commissie vastgesteld. Het doel van deze commissie is het ondersteunen van de RvC bij haar toezichthoudende rol bij de financiële verantwoording en de interne beheersing. De commissie richt zich in ieder geval op: de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving; het beoordelen en bewaken van de financiële informatievoorziening vanuit het werkapparaat en bestuur; de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant; de relatie met de externe accountant; het beoordelen en adviseren van treasury activiteiten; het beoordelen en bespreken van jaarstukken van woningstichting Het Grootslag en die van de dochteronderneming Olympia Vastgoedbeheer BV. De audit commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Commissarissen, de heren G.M.J. Korse en J.H. Mels. Als reservelid is namens de Raad de heer J.W.

5 Bloem aangesteld. Vanuit het werkapparaat nemen de directeur bestuurder en de manager Financiële, Economische en Algemene Zaken (FEAZ), de heren J.Th. Kröger en T.J.M. Koenis, deel. De accountant van Deloitte is aanwezig geweest bij de bespreking van het accountantsverslag en de jaarrekening In 2010 is de commissie 2 keer bij elkaar geweest. Remuneratiecommissie In 2006 is een remuneratiecommissie met beperkte bevoegdheden benoemd, bestaande uit twee vertegenwoordigers van de RvC en één lid van het bestuur van huurdersvereniging De Driehoek. De commissie heeft als doel om: voorstellen te maken voor de selectiecriteria en herbenoemingprocedure voor de leden van de RvC. Na dit advies stelt de RvC de wervingsprocedure en herbenoemingprocedure vast; een voorstel op te stellen voor een profielschets van de RvC; het werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC ter benoeming voor de RvC. Er is gekozen voor een transparante procedure waar een advertentie in de lokale en regionale kranten onderdeel van uitmaakt. Verder is na overleg met het bestuur van de huurdersvereniging en de Ondernemingsraad (OR) in de procedure opgenomen dat er een eensluidende procedure komt voor alle nieuwe en herbenoemde Raadsleden. Dat betekent dat de huurdersvereniging standaard is vertegenwoordigd in de remuneratiecommissie en dat de Ondernemingsraad vertegenwoordigd is als een vertegenwoordiger namens de medewerkers wordt geworven dan wel wordt herbenoemd. De andere taken die behoren bij de remuneratiecommissie worden door de voltallige RvC afgedaan. Dat betreft ondermeer de taken: het doen van voorstellen betreffende het bezoldigingsbeleid voor de leden van de RvC; de arbeidsvoorwaarden van de directeur bestuurder; de beloning van de directeur bestuurder. In 2010 is de commissie niet bij elkaar geweest, omdat er geen vacature was en geen herbenoeming per 1 januari De commissie bestaat uit de heren J.F.M. Pennock en G.M.J. Korse namens de RvC. Besluiten en goedkeuring In 2010 nam de Raad tijdens haar vergaderingen 4 besluiten: beloningsbeleid bestuur 2010; vaststellen beloning leden van de RvC en vergoeding deelname aan commissies 2010; vaststellen beloning bestuur 2010; herbenoeming de heer J.F. Pennock als lid van de Raad voor vijf jaar (1 januari 2015) benoeming vicevoorzitter van de Raad, mevrouw M.M.A. von Bönninghausen tot Herinkhave - Visser; benoeming lid auditcommissie de heer J.H. Mels en als plaatsvervangend lid de heer J.W. Bloem; jaarverslag 2009 van de RvC;

6 Gedurende het jaar verleende de Raad naast de eerdergenoemde goedkeuring van de jaarstukken ook goedkeuring aan de volgende bestuursbesluiten: realisatie 14 woningen in Reigersborg Zuid te Hoogkarspel; realisatie woonzorgcomplex met RIBW aan de Beldersweg in Andijk; samenwerkingsovereenkomst tot realisatie van het MFC Zwaagdijk-Oost; vaststellen minimale solvabiliteit binnen Het Grootslag; huurbeleid 2010 inclusief huurharmonisatie vanaf 1 juli 2010; uitgangspunten begroting 2011; werkplan en begroting 2011; investeringsbegroting ; jaarrekening Olympia Vastgoedbeheer BV 2009; risicoparagraaf Er vond in 2010 geen interventie van een bestuursbesluit plaats. Interne zaken Tijdens de vergaderingen zijn de interne ontwikkelingen een vast agendapunt. De volgende onderwerpen kwamen (regelmatig) aan de orde: bespreking en verdere uitvoering van de Toekomstvisie , inclusief de missie en de legitimatie. Waarbij de meetbare doelstellingen belangrijke onderwerpen zijn voor het werkplan Ontwikkeling nieuwe Toekomstvisie , verslag rondetafelgesprekken en stand van zaken. de nieuwbouwontwikkelingen; personele en organisatorische zaken; vacatures binnen de organisatie; de voortgangsrapportages; managementletter van de interim-controle van de accountant en de actielijst van de te nemen maatregelen door het bestuur; ontwikkeling dorpshuizen binnen de gemeente Wervershoof; taken en het functioneren van woningstichting Het Grootslag als maatschappelijk ondernemer. Waarbij de Raad zich intern beraadde welke rol en functie zij voor zichzelf ziet in het gehele proces; uitgangspunten voor de financiële begroting en de meerjarenprognose; energie-prestatie-adviezen (EPA) en de rol van woningstichting Het Grootslag daarin; benchmarkonderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting; afsluiten van nieuwe leningen; ontwikkelingen Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zwaagdijk Oost; ontwikkelingen centrumplan Hoogkarspel regionale woonvisie. Vogelaarheffing / projectsteun wijken en corporaties huisvesting buitenlandse werknemers staatssteundossier EU jaarrekening Delphia vastgoed BV Stichting Morene lidmaatschap VTW Cao Woondiensten 2010

7 Aedes, interne ontwikkelingen, nieuw bestuur en nieuwe directeur; Jan Boeve PWW, kiezen voor Westfrisland Aedes rapportage: het moet beter de corporatie benchmark ontwikkelingen Molenweg in Andijk en samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Andijk over de woningen. integriteitbeleid binnen de organisatie Aedes, duurzaam verdienmodel kabinetsplannen en eventuele gevolgen en kansen voor de organisatie Sloop woningen Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof het plotseling overlijden van een medewerker. Standaard ontvangt de Rvc de notulen van het overleg tussen het bestuur en de Ondernemingsraad en het (dagelijks) bestuur van de huurdersvereniging. Ook worden de goedgekeurde notulen van het MT aan de leden van de RvC toegezonden. Het interne mededelingenblad voor de medewerkers wordt ook gezonden naar de leden van de RvC. Leden van de RvC stellen zo nodig hierover individueel vragen aan het bestuur. Maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkgebied Regelmatig informeerde het bestuur de RvC over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die speelden binnen de drie gemeenten en bij de stakeholders waar woningstichting Het Grootslag mee samenwerkt. Ook op dit gebied maakte de RvC gebruik van de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken. Er vond in 2010 geen stakeholdersoverleg plaats. Wel hebben er enkele rondetafelgesprekken plaatsgevonden ter voorbereiding van de Toekomstvisie Enkele leden van de RvC woonden per toerbeurt een rondetafeloverleg bij. De aanwezigen oriënteerden zich op de toekomst.de input uit het stakeholdersoverleg wordt gebruikt voor de Toekomstvisie Verder is de huidige Toekomstvisie geëvalueerd in het werkplan 2010 en besproken met de stakeholders. In het kader pas toe of leg uit is overeengekomen dat er niet jaarlijks een eigen stakeholders bijeenkomst wordt georganiseerd. Het is niet noodzakelijk dat de voltallige RcC bij een stakeholders bijeenkomst aanwezig is. Verder wonen het bestuur en een afvaardiging van de RvC jaarlijks de ledenvergadering van de huurdersvereniging bij. Binnen de Raad zijn in 2010 de volgende onderwerpen expliciet besproken: ontwikkelingen in PWW verband; huisvesting buitenlandse werknemers; het Strategisch Vastgoed Beleid (SVB); samenwerkingsverband N3 tussen Intermarishoeksteen, Wooncompagnie en Woonwaard Noord-Kennemerland; stand van zaken Vogelaarheffing; VSO 2; financiële verantwoording van de investeringen achteraf; voortgangsrapportages;

8 ontwikkelingen met Delphia Vastgoed BV; stand van zaken Beldersweg in Andijk; marktconform huurbeleid en advies van huurdersvereniging De Driehoek Centraal Fonds Volkshuisvesting: oordeelsbrief 2009 en concept brief 2010; meldpunt integriteit woningcorporaties; Corporatie in perspectief. de eigen rapportage en samenvatting hiervan; participatiebeleid. Landelijke ontwikkelingen Ook in 2010 is veel tijd besteed aan landelijke ontwikkelingen. Iedere vergadering van de Raad was dit een vast agendapunt. In 2010 stond wederom de gehele corporatiesector ter discussie. De gevolgen en effecten hiervan zijn nadrukkelijk behandeld en besproken binnen de RvC. Ook het bezwaarschrift tegen de Vogelaarheffing maakte onderdeel uit van de beraadslagingen van de RvC. Verder informeerde het bestuur de RvC in iedere vergadering nader over de stand van zaken en de bepaling van standpunten. Belangrijke onderwerpen waren: rapportage van VROM: beloningen in de corporatiesector; WSW rapportage; locatiekeuze voor de Nieuwe Schoof in Wervershoof; continuïteitsoordeel Centraal Fonds Volkshuisvesting; ontwikkelingen rondom Aedes en haar nieuwe bestuur; de ontwikkelingen rondom de vennootschapsbelasting; ontwikkelingen Governancecode; het Wooninvesteringsfonds; standpunt bepaling Maatschappelijke Onderneming. problemen rondom het overleg tussen Aedes en de minister; concreet plan van Aedes inzake investeren door de corporaties in de 40 prachtwijken; regionaal plan om te komen tot een solidariteitsfonds; problemen op het gebied van vastgoed door de kredietcrisis; nieuwbouwprojecten die (nog) niet worden ontwikkeld door de kredietcrisis Het Grootslag in perspectief, rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting; solvabiliteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting; WSW beoordeling en verantwoordingsgegevens; ontwikkelingen voor de sector in het kader van de bezuinigingsmaatregelen van het Kabinet; de EU ontwikkelingen en de status van sociale woningbouw in Nederland en in het bijzonder binnen het eigen werkgebied; toenemende spanning op de gehele woningmarkt;

9 Samenstelling Raad van Commissarissen (per 31 december 2010) Naam Functie Jaar van Jaar van Beroep Vergoedin g (her) Beëindiging 2010 benoeming* * Dhr. G.M.J. Voorzitter ** Agrariër/ 4.498,- Korse directeur J.W. Bloem Lid Advocaat 2.911,- Dhr. J.F.M. Lid ** P&O 2.911,- Pennock functionaris Dhr. J.H. Mels Lid Hoofd 2.911,- Mw. M.M.A. von Bönninghausen tot Herinkhave- Visser Vice - voorzitter grondgebied Directeur bestuurder RIBW * bedoeld wordt 1 januari van het jaar van aftreden of beëindiging. ** 2 e zittingstermijn als lid van de RvC 2.911,- De statuten schrijven voor dat een lid van de RvC maximaal twee termijnen van vijf jaar zitting kan hebben binnen de RvC. De heren G.M.J. Korse en J.F.M. Pennock zijn benoemd op bindende voordracht van huurdersvereniging De Driehoek. Mevrouw M.M.A. von Bönninghausen tot Herinkhave- Visseris is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. De heer J.F.M. Pennock is huurder van woningstichting Het Grootslag. De RvC acht de onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd binnen de RvC om goed te kunnen functioneren. Hierdoor is de RvC van mening dat de heer J.F.M Pennock zitting kan nemen binnen de RvC. Samenstelling Raad van Bestuur ( per 31 december 2010) NAAM FUNCTIE JAAR VAN HERBENOEMING per 1-1 De heer J. Th. Kröger (52 jaar) Directeur Bestuurder 2012 In 2008 voor de 1 e maal herbenoemd JAAR VAN AFTREDEN per In dienst sedert 1 maart 2004 FUNCTIE BINNEN RvC Ambtelijk secretaris van de RvC. VERGOEDING 2010 De heer Kröger is naast deze functie tevens: Lid van de gemeenteraad Zijpe (regio Kop van Noord-Holland) Lid van Raad van Toezicht van de Stichting DNO

10 Vergoeding Het salaris van het bestuur is gebaseerd op maximaal 94,5% van de oude schaal D van Izeboud. Naast het vaste salaris is sprake van een variabel salaris van maximaal 5% van het vaste salaris, afhankelijk van de beoordeling en de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken. De RvC is van oordeel dat de prestatiecriteria zoals deze begin 2010 door de Raad zijn vastgesteld met benoemde aandachtspunten, voor 2010 bepalend zijn voor het toekennen van het variabele loongedeelte. In 2011 worden de bevindingen en de behaalde ondernemingsresultaten besproken binnen de RvC en daarmee het variabele deel en de aanpassing van de jaarlijkse periodiek definitief bepaald. Begin 2010 bepaalde de RvC haar bevindingen over 2009 (de relatie tussen de missie, beleidsdoelstellingen en het uiteindelijke ondernemingsresultaat). Op basis van de totale beoordeling wordt jaarlijks het functioneren van het bestuur vastgesteld. Op grond van deze gegevens is begin 2011 aan het bestuur over 2010 een variabele beloning van 3% van het vaste brutosalaris toegekend.

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Selectiecommissie. Regelement 2015

Selectiecommissie. Regelement 2015 Selectiecommissie Regelement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door de RVC op: 10 april 2015 Inhoud 1. Inleiding en definities... 3 2. Vaststelling van het reglement... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012

Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012 Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012 1. Inleiding Woonvereniging Patrimonium in Barendrecht

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN op eigen kracht 79 De raad van commissarissen (RvC) heeft als primaire taak toezicht uitoefenen op het functioneren van het bestuur. De Raad is van mening dat woningstichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO

Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO Sint-Oedenrode, 14 september 2011 Zoals vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 14 september 2011 R. Braat Voorzitter Raad van Toezicht WOVESTO

Nadere informatie

Toelichting Governance Code FCCA

Toelichting Governance Code FCCA Aan : Raad van Toezicht FCCA Van : Bestuur FCCA Betreft : Toelichting Governance Code en structuur FCCA Bijlage : 3 Datum nota : 1 juni 2009 Gevraagd besluit : Vaststellen van de toelichting op de wijze

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Reikwijdte en vaststelling. 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies

Inhoudsopgave. 1 Reikwijdte en vaststelling. 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies Reglement voor de Raad van Commissarissen van Wonen Zuidwest Friesland 10/6/2016 Inhoudsopgave 1 Reikwijdte en vaststelling 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies 3 Samenstelling en profiel, benoeming,

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. Velison Wonen

Reglement Raad van Commissarissen. Velison Wonen Reglement Raad van Commissarissen Velison Wonen Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Reglement Raad van Commissarissen Velison Wonen, d.d. 28 februari 2014 - definitief 1 Doel en reikwijdte 1. Dit

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 18 september 2007 Preambule In dit reglement van de raad van commissarissen wordt verstaan

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de statuten van de stichting, bij akte van

Nadere informatie

Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag

Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag Inhoud Inhoud... 1 1 Uitgangspunten besturing, toezicht en responsiviteit... 2 1.1 Generiek kader en systeem-ankers van de governance... 2 1.2 Spelers en rolverdeling...

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Reglement RvC Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Statuten van de Stichting, bij Akte van

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Governance in Inleiding. Het bestuur

Governance in Inleiding. Het bestuur Governance in 2014 Inleiding In dit hoofdstuk is beschreven hoe Parteon inhoud geeft aan de principes van de per 1 juli 2007 in werking getreden en per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode (GC). De GC

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement. Bestuur SWB

Reglement. Bestuur SWB Reglement Bestuur SWB Raymond Rensen Status: definitief RvC 14-3-2012 Lienden, maart 2012 Reglement Bestuur SWB. Maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte reglement... 3 2 Benoeming en ontslag...

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING STADGENOOT

STATUTEN STICHTING STADGENOOT STATUTEN STICHTING STADGENOOT NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Stadgenoot. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. DOEL EN WERKGEBIED Artikel 2 De stichting

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reglement selectie- en remuneratiecommissie...

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

De Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key, in vergadering bijeen op 29 september 2004, overwegende dat

De Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key, in vergadering bijeen op 29 september 2004, overwegende dat REGLEMENT WERKWIJZE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WOONSTICHTING DE KEY 1 Considerans De Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key, in vergadering bijeen op 29 september 2004, overwegende dat De Raad

Nadere informatie

1. Principes die ten grondslag liggen aan de profielschets voor de Leden van de Raad van Commissarissen alsmede algemeen kwaliteitsprofiel

1. Principes die ten grondslag liggen aan de profielschets voor de Leden van de Raad van Commissarissen alsmede algemeen kwaliteitsprofiel Rollen en Profielen Raad van Commissarissen Woningstichting Nijkerk Dit memorandum is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nijkerk (WSN) op 17 december

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 28 november 2007. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015 1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties 2011 1.2. Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron. 12.4 statuten 1.3. Bewonersorganisatie:

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Algemeen Status en inhoud van het

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Casade en de met haar verbonden onderneming

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Toezichtsverslag 2011

Toezichtsverslag 2011 Toezichtsverslag 2011 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de strategische koers van de organisatie. In dit hoofdstuk legt de Raad van Toezicht van Wovesto verantwoording af over

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Inleidende bepalingen Artikel 1 1.1 a Dit Bestuur- en directiestatuut beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van de directeur-bestuurder zoals

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen

Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Versie 24 november 2015 Reglement RvC 0 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Vastgesteld 25-08-2010 1 Uitgangspunten Het primaire vertrekpunt van Woonstichting VechtHorst voor de komende jaren is de woonomgeving van onze

Nadere informatie

Definitief 21 november Profielschets Raad van Commissarissen Mijande Wonen. Missie Mijande Wonen. Samenstelling Raad van Commissarissen

Definitief 21 november Profielschets Raad van Commissarissen Mijande Wonen. Missie Mijande Wonen. Samenstelling Raad van Commissarissen Definitief 21 november 2017 Profielschets Raad van Commissarissen Mijande Wonen Missie Mijande Wonen Mijande Wonen staat voor betaalbaar wonen op het Twentse platteland voor al diegenen die niet in hun

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

3 De profielschetsen van de Raad van Commissarissen liggen voor belanghebbenden ter inzage op het kantoor van de Wassenaarsche Bouwstichting.

3 De profielschetsen van de Raad van Commissarissen liggen voor belanghebbenden ter inzage op het kantoor van de Wassenaarsche Bouwstichting. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1. Reikwijdte reglement 1. Dit reglement geeft in aanvulling op de statuten van de Wassenaarsche Bouwstichting, regels met betrekking tot aangelegenheden van de

Nadere informatie

/// Profielschets Raad van Commissarissen

/// Profielschets Raad van Commissarissen /// Profielschets Raad van Commissarissen Rooster van aftreden Datum 15 december 2016 Van Leo Overmars Status: versie 03 Deze Profielschets Raad van Commissarissen vervangt de Profielschets Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie