5. Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota Paragrafen... 22

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota... 21 6. Paragrafen... 22"

Transcriptie

1 1

2 2 Zomernota 2015

3 nhoudsopgave Bestuurssamenvatting Ontwikkelingen Resultaat Specificatie forecast en niet-budgettair neutrale mutaties Toelichting per programma Economische Stimulering Sociale infrastructuur Leefomgeving Ruimtelijke Ontwikkeling Bestuur en Dienstverlening Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risico s Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Grondbeleid Subsidies Reserves Algemene reserve Reserve werkzaamheden Cofinancieringsfonds Taakstelling organisatie / ombuigingen BJLAGE 1 Budget neutrale mutaties programma s BJLAGE 2 Mutatie reserves

4 Leeswijzer Deze zomernota is als volgt opgebouwd. Als eerste komt de bestuurssamenvatting aan de orde. De belangrijkste (niet-financiële) ontwikkelingen staan in hoofdstuk één centraal. Een samenvatting van de voorgestelde begrotingswijzigingen (zowel neutraal als nietneutraal) is opgenomen in hoofdstuk 2. Een totaal overzicht van de verwachte afwijkingen tussen begroting 2015 en realisatie, alsmede de niet-budgettair neutrale voorgestelde begrotingswijzigingen komt in hoofdstuk 3 aan de orde; deze worden vervolgens per programma/kernthema nader toegelicht in hoofdstuk 4. n hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de algemene uitkering. De (verplichte) paragrafen komen in hoofdstuk zes aan de orde. De reserves en de bezuinigingen staan in het laatste hoofdstuk (7) centraal. Voor de leesbaarheid van dit stuk zijn bedragen zoveel mogelijk afgerond op hele bedragen (x 1.000). 4

5 Bestuurssamenvatting Voor u ligt de zomernota Dit is het derde planning & control instrument over het jaar De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u inmiddels in de raad besproken danwel vastgesteld. Na deze zomernota komen nog de novemberbrief 2015 en tot slot natuurlijk de jaarrekening 2015 die we in de eerste helft van 2016 aan u voorleggen. De zomernota is een afwijkingenrapportage waarin we het criterium hebben gehanteerd dat de afwijking betrekking moet hebben op geld (duurder/goedkoper) en tijd (eerder/later). Bovendien ligt de nadruk op afwijkingen die ontstaan zijn door exogene factoren. De afwijkingen binnen deze zomernota hebben betrekking op de maanden januari, februari, maart, april en mei. Tot en met maart gaan we daarbij uit van de feitelijke begrotingsafwijkingen en over de maanden april en mei nemen we majeure afwijkingen zoveel mogelijk mee. Feitelijk is de zomernota de enige echte afwijkingen rapportage. De novembernota is veel meer een financieel technisch planning & control instrument waarmee we op het einde van het jaar zoveel mogelijk potentiële begrotingsonregelmatigheden inpassen in de begroting. We mogen vaststellen dat de eerste maanden van 2015 voor ons en onze stad enorm enerverend waren. Natuurlijk waren er de drie decentralisatietaken op het gebied van jeugdzorg en de WMO die voor het eerst onder de vlag van de gemeente werden uitgevoerd. De vraag was of de jarenlange voorbereidingen vruchten zouden afwerpen. Alhoewel het moment nog lang niet is aangebroken om te evalueren mogen we vooralsnog met enige trots aangeven dat de invoering van de nieuwe taken voor zowel burgers als instellingen rustig en zonder veel gedoe verloopt. Wel is er sprake van een aanzienlijk toegenomen werkdruk, waardoor op onderdelen vertraging ontstaat in de afhandeling van aanvragen. Maar we kregen ook te maken met echte tegenslag en intens persoonlijk leed. Het trieste nieuws dat een 7 jarig jongetje dood gevonden was in Zeswegen raakte ons diep. Ook tijdens de gasexplosie aan de van Weerden Poelmanstraat op een prachtige lentemorgen stond de tijd even stil. Na een paar weken beschouwen wij het nog altijd als een wonder dat het aantal gewonden beperkt is gebleven. Tegelijkertijd wordt onze tijd in beslag genomen door enerverende en aansprekende zaken als de voorbereidingen van Serious Request en is het Jaar van de Mijnen (waar vroeg in 2015 een directeur benoemd werd) op stoom. Als college namen wij afscheid van onze collega en burgemeester Paul Depla en hebben wij Frans Weekers als interim burgemeester verwelkomd; na de zomer wordt Ralf Krewinkel onze nieuwe burgervader. Deze zomernota bestaat naast de beschrijvingen van de afwijkingen, uit de bijgestelde raming van baten en lasten per programma en afwijkingen én de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en reserves in de begroting Per saldo resulteert dit in een tekort van We gaan aan u voorstellen om dit tekort, conform het beleid dat we daarvoor hebben, ten laste van de algemene reserve te brengen. We zagen tijdens het samenstellen van deze zomernota dat de cijfers binnen de drie decentralisaties nog niet hard genoeg waren om daadwerkelijk te kunnen verwerken in onze begroting. We kunnen u in deze zomernota nog geen volledig beeld geven van de cijfers binnen de drie decentralisaties. n het najaar, wanneer de cijfers harder zijn, informeren wij u over de ontwikkelingen binnen de drie decentralisaties en doen wij eventueel een voorstel wat wel en wat niet te verwerken in de begroting. 5

6 1. Ontwikkelingen n dit hoofdstuk staan per kernthema de belangrijkste relevante ontwikkelingen, voor zover deze niet reeds in de bestuurssamenvatting staan verwoord. A. Programma Economische stimulering / Sociale infrastructuur Sinds 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse nieuwe taken in het Sociaal Domein. Taken die voorheen werden uitgevoerd door rijk en provincie. Deze transitie is een omvangrijke operatie die heel wat vergt van burgers en organisatie. De eerste maanden is de transitie vanuit het perspectief van de burgers goed verlopen. Door goede communicatie en duidelijke afspraken met aanbieders over zorgcontinuïteit is het aantal incidenten vanuit het perspectief van de burgers zeer beperkt gebleven. Er zijn nauwelijks klachten en bezwaren geweest en ook vanuit andere kanalen hebben wij weinig signalen van onregelmatigheden gekregen. Ook over problemen rondom de uitbetaling van de PGB s, waar landelijk veel aandacht voor is, zijn er bij de gemeente Heerlen een stuk minder meldingen binnengekomen dan in andere gemeenten. De zorgvuldige en intensieve voorbereidingen ten aanzien van de invoer van gegevens voor de SVB op de valreep eind december lijken hier een belangrijke bijdrage aan te hebben geleverd. Voor de organisatie is de werkdruk wel zeer hoog. Niet alleen de grote omvang en de relatieve onbekendheid met de nieuwe doelgroepen, maar ook de veranderingen in werkwijzen voor zowel de eigen organisatie als voor de zorgaanbieders zorgen op sommige fronten voor vertraging in de afhandeling. CT-systemen die nog onvoldoende zijn toegerust op de nieuwe taken, onduidelijkheden in wet- en regelgeving en de korte voorbereidingstijd voor de mensen in de uitvoering zijn gedurende het tweede kwartaal wel zijn tol gaan eisen. Er zijn inmiddels diverse maatregelen genomen om verdere vertragingen tegen te gaan om de consequenties voor burgers die ondersteuning nodig hebben zo beperkt mogelijk te houden, zoals het aantrekken van extra menskracht, maar het kost enige tijd voordat de effecten zichtbaar zijn; op dit moment worden de termijnen waarbinnen een besluit genomen dient te worden, niet in alle gevallen gehaald. Ten aanzien van het budget 2015 is het voor de jeugdhulp en de Wmo lastig een goede voorspelling te doen. Doorrekeningen die wij van de gemeente Maastricht hebben gekregen op basis van het aantal jeugdigen binnen de gemeente Heerlen én de zorg die zij ontvingen per 1 januari jl. laten bij de individuele voorzieningen voor de jeugdhulp een fors tekort zien. Bij de Wmo lijkt het budget net voldoende te zijn. Het is echter lastig goede voorspellingen te doen, vanwege de vele factoren die van invloed hierop zijn. We vermoeden dat het tekort bij Jeugdzorg te maken heeft met het zogenaamde woonplaatsbeginsel, waardoor bij met name bij jeugdigen, vervuiling in de gegevens waar het budget op gebaseerd is ontstaan. Ook de informatie die we van instellingen hebben ontvangen is niet altijd correct geweest. Samen met de gemeente Maastricht en de instellingen proberen we meer zicht te krijgen op de juiste cijfers. De reserve gecreëerd uit het rekeningoverschot 2014 voor de opvang van de tekorten ten aanzien van de 3D lijkt vooralsnog voldoende. Daarbij is reeds rekening gehouden met het feit dat geen eigen bijdrage gevraagd wordt bij toekenningen jeugdzorg, alsmede herijking van het innovatiebudget. B. Programma Leefomgeving Kernthema veiligheid Veiligheidsanalyse Dit jaar wordt op basis van een met alle relevante partners (met name politie en Justitie) opgestelde Veiligheidsanalyse de basis gelegd voor de komende drie jaren van gemeentelijk veiligheidsbeleid. Dat beleid en door de raad daarbij te benoemen prioriteiten in preventief, 6

7 repressief en zorg-perspectief, wordt vastgelegd in een wettelijk voorgeschreven Kadernota Veiligheid Binnenkort zal blijken hoe de berichten in de media n.a.v. de conclusies in AD-misdaadmonitor zich verhouden tot onze Veiligheidsanalyse, waarin Heerlen (nr. 5) en Maastricht (nr. 2 na Amsterdam) een hoge plek innemen, gevolgd door Sittard-Geleen (nr. 10). De Veiligheidsanalyse wordt samen met de Gebiedsscan 2014 van de politie aan de commissie Leefomgeving gepresenteerd in juni. Daarop vooruitlopen is nu niet opportuun, noch veel minder is dat ten aanzien van de politiek-bestuurlijke keuzes die naar aanleiding daarvan in het najaar gemaakt worden. Outlaw Motor Gangs Veel aandacht trekken al enige tijd diverse provocaties van elkaar naar het leven staande motorbendes in deze provincie. Met name in de Westelijke Mijnstreek nemen die ernstige vormen aan. Maar ook deze regio, met name Kerkrade en Heerlen, worden steeds vaker geconfronteerd met zgn. Outlaw Motor Gangs (OMG) die op diverse locaties vaste voet aan de grond proberen te krijgen, d.w.z. pogen een clubhuis te vestigen. Vanzelfsprekend zijn wij daar in nauwe samenwerking met politie en Justitie zeer alert op. Sluiting woningen bij hennep Verder wordt onderzocht of het beleid, t.a.v. sluiting van woningen waarin hennepplantages zijn aangetroffen, kan worden aangepast voor die gevallen waarbij de eigenaar in actie is gekomen om een einde te maken aan de hennepteelt door zijn/haar eigen huurder. Het huidige beleid is om in dergelijke gevallen over te gaan tot sluiting van de betreffende woning gedurende een jaar. Tegelijkertijd en in samenhang daarmee wordt onderzocht of een versteviging van het beleid opportuun is; namelijk in die zin dat bij het voor het eerst aantreffen van een hennepplantage niet langer wordt volstaan met een waarschuwing maar onmiddellijk wordt overgegaan tot sluiting. Maatregelen cameratoezicht De door de raad verlangde evaluatie van het gemeentelijk cameratoezicht in 2015 (die nu in voorbereiding is) vergt externe expertise op het gebied van techniek, uitvoering en marktkennis. De kosten daarvoor zijn niet geraamd. Op dit moment is de omvang van deze kostenpost nog niet bekend. Deze kosten zullen daarom dus pas in de novembernota kunnen worden verwerkt. Preventie drugsgebruik onder jongeren Een vorig jaar aangevraagde Provinciale subsidie drugspreventie bij jongeren samen met 4 andere Limburgse gemeenten om inzet te realiseren van outreached preventiemedewerkers van Mondriaan, is nog steeds niet gehonoreerd. De extra inzet op preventie loopt hierdoor vertraging op. Kadernota en Uitvoeringsplan ntegrale Veiligheid vaststellen; Het beleid wordt niet zoals genoemd in de begroting vastgesteld voor 4 jaar ( ) maar voor 3 jaar ( ); hierdoor loopt deze periode parallel aan de MBP-periode. Jihadisme Het Jihadisme is, met name door een aantal voorvallen en de ontstane maatschappelijke onrust, speerpunt van beleid geworden. Daarvoor diende de nodige expertise aangeboord te worden, nauwe samenwerking met politie en justitie aangegaan en is er een meldpunt binnen de gemeente ingericht. Kernthema mobiliteit en parkeren Parkeerbeleid n de begroting 2015 is verwoord dat het parkeerbeleid geactualiseerd wordt en er een nieuwe Parkeernota en Nota Gehandicapten parkeren wordt opgesteld. Bij de uitwerking zal de 7

8 Parkeernota 2015 worden opgesteld in de vorm van een koepelnota met enkele separate deelbeleidsnota s, zoals de Nota Gehandicapten parkeren en de Nota Parkeernormen. Gratis/goedkoper openbaar vervoer minima-ouderen Aangegeven is dat onderzocht wordt of minima-ouderen kunnen genieten van een bepaalde vorm van gratis of goedkoper openbaar vervoer. Dit onderzoek wordt uitgesteld totdat de nieuwe OVconcessie rond is. Hierover wordt u via een separate raadsinformatiebrief nader geïnformeerd. Mobiliteitsbeleid en voetgangers Voetgangers worden vaak vergeten als het gaat over mobiliteitsbeleid. n het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan zal deze doelgroep specifiek aandacht krijgen; dit betekent dat er geen separate beleidsnota hierover wordt opgesteld. C. Programma Ruimtelijke ontwikkeling Kernthema herstructurering Scopewijzigingen en latere oplevering BMV Hoensbroek-Zuid Op dit moment worden gesprekken gevoerd over het Programma van Eisen (PvE) voor dit BMV. Het PvE wordt verder uitgewerkt, waarbij niet alle elementen binnen de oorspronkelijke opdracht vallen. Onderwerpen die in nadere afspraken worden uitgewerkt zijn onder andere de wijze van aanbesteden (mogelijk innovatief), energieneutraal gebouw versus frisse scholen, herbestemmen MFC en sporthal en beperkte barfunctie. Uit de inmiddels opgestelde planning blijkt dat de BMV niet eerder dan eind 2017 opgeleverd wordt, waar eerder het idee was dat dit reeds einde 2016 zou kunnen. Onduidelijk eindresultaat transformatieproces Sibelco Doordat de provincie het voortouw neemt met betrekking tot het maken van afspraken met Sibelco inzake het eindresultaat van het transformatieproces voor het gebied, loopt de gemeente het risico dat het onvoldoende invloed op de gewenste kwaliteit van dat eindresultaat heeft. Kernthema centrum Schinkel zuid Ontwikkelaar Plu CV/Multi heeft te kennen gegeven het oorspronkelijke plan niet te kunnen/willen realiseren. Zij wil de her te ontwikkelen locatie optimaliseren en komt uit op een kleiner plan ten aanzien van winkels, de winkels oriënteren zich op de Promenade. De koopovereenkomst van het stadskantoor is beëindigd. n de loop van 2015 wordt duidelijk wat het nieuwe plan behelst. Schinkel noord: nieuwe ontwikkeling Begin 2015 is met de ontwikkelaar een Letter of ntent getekend voor de locatie Schinkel Noord. Gemeente en Metroprop bekijken de komende periode samen of de initiatieven kansrijk zijn. ndien dat het geval is, wordt er een nieuwe overeenkomst gesloten. Kegelpaleis n het najaar 2014 heeft Weller afgezien van het Kegelpaleis, zij gaan zich richten op hun core business: woningbouw. Momenteel wordt onderhandeld over de intentieovereenkomst. Door deze ontwikkeling beschouwen we Sporthuis Diana en Kegelpaleis als twee aparte projecten. De gemeente gaat in samenwerking met de Nieuwe Nor onderzoeken of een uitbreiding van de Nieuwe Nor haalbaar is in het Kegelpaleis. Het door de Nieuwe Nor-directeur ingediende Music X- perience -plan is als kandidaatproject toegelaten tot BA parkstad. 8

9 Romeinskwartier: BA status Begin dit jaar is gestart met een traject dat gericht is op de verkenning van de concrete toekomstige invulling van de huidige thermenlocatie in de context van een Romeins kwartier. Besloten is het voorstel Romeins kwartier in te dienen bij BA parkstad. Op 17 april heeft BA Parkstad aan het voorstel Romeins kwartier het BA kandidaat label toegekend. Dit betekent dat in samenwerking met BA het voorstel nader geconcretiseerd kan worden. Nieuwe functie Royal Theater Er heeft zich tot op heden niemand gemeld voor mogelijke koop van de Royal. Derhalve wordt erop gekoerst om de Royal voor de komende jaren een multifunctionele invulling te geven vanuit de thema s horeca, filmhuis, representativiteit en architectuur. Door een nieuwe ontsluiting naar de 1 e verdieping van de Royal en het afsluiten van het balkon als separate zaalruimte kan het filmhuis eventueel onafhankelijk van andere exploitanten functioneren. Op de 2 e en 3 e verdieping zou een Peutz huis gerealiseerd kunnen worden. Dit initiatief wordt gesteund door BA. Kernthema Duurzaamheid en milieu Stadsdistributiecentrum vergroten Op dit moment zien we nog maar beperkte voortgang bij het stadsdistributiecentrum. De gewenste schaalvergroting is nog niet ingezet. Sterker wij achten het risico aanwezig dat dit niet haalbaar zal zijn, omdat de animo vanuit de markt om hieraan deel te nemen vooralsnog beperkt is. Geluidwerende voorzieningen Akerstraat Noord Het herinrichtingsplan voor de Akerstraat Noord is aangepast waardoor er een nieuw akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Hierdoor lopen we vertraging op in de planning. We voorzien nu dat het daadwerkelijk aanbrengen van gevelmaatregelen pas in 2016 kan plaatsvinden. D. Programma Bestuur en dienstverlening Kernthema Middelen Schinkelkwadrant Zuid n de begroting zijn de raadskredieten voor in totaal aan investeringen in nieuwe huisvesting (locatie Schinkelkwadrant en Gebouw GH) vertaald naar kapitaalslasten, groot onderhoud, energie e.d. Nu de huisvesting in Schinkelkwadrant Zuid (besluit 1 april 2015) niet door gaat heeft dit mogelijke financiële impact op het resultaat van Daarnaast blijven we een aantal jaren in bestaande gebouw gehuurd en gaan we nieuwe locaties onderzoeken. Voorgesteld wordt: 1. Mogelijke financiële impact 2015 nog uitzoeken De mogelijke financiële impact wordt in de loop van 2015 duidelijk. We hebben voor de huisvesting Schinkelkwadrant Zuid tot 1 april 2015 kosten gemaakt. De termijnbetalingen aan de Plu CV en de door ons gemaakte V&T kosten zijn inmiddels in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. 2. Een krediet van te heralloceren T.o.v. de oorspronkelijke raming in m2 van in totaal m2 heeft een verschuiving plaatsgevonden van Schinkelkwadrant Zuid naar Gebouw G/H (Maankwartier). Deze verschuiving omvat 300 m2 en leidt tot een vermindering op de investering van bij Schinkelkwadrant Zuid. Deze wordt gebruikt voor de V&T kosten bij Gebouw G/H. De V&T kosten zijn geraamd op afgerond

10 3. Ter beschikkingstelling voorbereidingskrediet voor de nieuwe locatie van n de loop van 2015 wordt meer duidelijk over de aanpak van de nieuwe locatie. Hierover ontvangt u een separaat raadsvoorstel. Daarin zal het nu ter beschikking gestelde voorbereidingskrediet verrekend worden met het krediet van de nieuwe locatie. Afschrijving en waardering / hernieuwde nota Het actualiseren van de nota afschrijving en waardering heeft vertraging opgelopen. Aan deze actualisatie is een bezuiniging gekoppeld van structureel. Met de oorspronkelijk gedachte beleidswijziging - verlenging afschrijvingstermijn gebouwen met 5 jaar- blijkt dat de bezuiniging niet geheel wordt gerealiseerd. Op dit moment worden alternatieven onderzocht. Voorgesteld wordt de ingeboekte bezuiniging incidenteel in 2015 (deels) te realiseren door de vertraging van investeringen (voordeel a.g.v. overboekingskredieten). Uit de uitkomst van het onderzoek moet blijken of de nieuwe beleidsnota miv 2015 of 2016 wordt ingesteld. Meicirculaire 2015 Begin juni is de zogenaamde meicirculaire door het rijk uitgebracht. Deze nota heeft een forse impact, aangezien de algemene uitkering structureel (met ongeveer 3,4 miljoen) naar beneden wordt bijgesteld. n paragraaf 5 wordt dit nader toegelicht. Kernthema Bestuurskracht Agenda stad Vanuit het ministerie van BZK is een aanzet gegeven om samen met de stedelijke agglomeraties te werken aan de stedelijke agenda. Doel is om barrières binnen het rijksbeleid te slechten en afspraken te maken met het rijk in zogenaamde City deals. Binnen het Tripool netwerk is hierbij stilgestaan en zijn twee thema s benoemd: 1. Stedelijke herstructureringsopgave / demografische ontwikkelingen 2. Grensoverschrijdende agglomeratie Bij de voorbereidingen laat het rijk zich onder meer adviseren door het kennisnetwerk Platform 31; vanuit dit platform is geadviseerd om in te zetten op het versterken van kansen binnen de grensoverschrijdende agglomeratie. Een voorstel wordt in de komende maanden uitgewerkt. 10

11 2. Resultaat A. Budgettair neutrale mutaties over de programma s n onderstaande tabel zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen (zie raadsvoorstel 2). Dit betreffen administratieve bijstellingen, die geen effect hebben op het beleid en prioritering. n bijlage één is een gedetailleerde weergave van deze bijstellingen opgenomen. Prog. Primitieve Begroting Wijz. tot zomernota Zomernota 2015 Totaal baten Primitieve Begroting Wijz. tot zomernota Zomernota 2015 Totaal lasten Primitieve Begroting Zomernota 2015 (voorstel 2) Totaal baten/last en Resultaat voor bestemming Bestemming Baten Lasten Saldo Baten/ lasten Resultaat na bestemming (bedragen x 1.000)

12 B. De voorgestelde niet-budgettair neutrale mutaties De mutaties die hieronder zijn opgenomen, zijn in de voorgestelde begrotingswijziging meegenomen (zie raadsvoorstel 3). n het volgende hoofdstuk worden deze mutaties verder toegelicht. Programma Totaal baten / lasten (zie tabel A) Begrotingswijziging Zomernota (voorstel 3) Bijgestelde begroting na zomernota Resultaat voor bestemming onttrekking uit algemene reserve Bestemming Resultaat na bestemming (bedragen x 1.000) 12

13 3. Specificatie forecast en niet-budgettair neutrale mutaties n onderstaand overzicht zijn per programma in kolom A de verwachtingen opgenomen ten aanzien van de afwijkingen tussen begroting en verwachte realisatie 2015 (forecast). Daarnaast zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen zie voorstel (3) opgenomen. Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 1 Arbeidsmarkt Afrekening bonus/malus WOZL Arbeidsmarkt Sociale Werkvoorziening:incidenteel positief resultaat over Bijdrage aan WOZL inzake plan van aanpak 1 Arbeidsmarkt verbeterprogramma Groen Licht. Hiervan volgt een apart Raadsvoorstel Totaal Programma Armoedebestrijding 2 Armoedebestrijding 2 ntegraal Jeugdbeleid Kosten i.h.k.v. schuldhulpverlening, die niet uit het participatiebudget gefinancierd kunnen worden. Reguliere Bijstand: verhoging BUG budget cf. beschikking Ministerie ntegraal Jeugdbeleid: lagere uitgaven peuterspeelzaalwerk+kinderopvang 497 Totaal Programma Schoon en Heel Gladheidsbestrijding Schoon en Heel Huur brandkranen S Schoon en Heel Asbestsanering volkstuinencomplex Schoon en Heel Afsluiting binnenstad Schoon en Heel nkomsten schade verkeersmeubilair (het niet kunnen S verhalen van schades) Veiligheid Beëindigen samenwerking gemeente Simpelveld S Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 RUD Veiligheid nstalleren camera-apparatuur tbv DNO de Klomp Veiligheid wegvallen CJB vergoedingen (PV vergoedingen) S Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio Totaal Programma (bedragen x 1.000) 13

14 Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 4 Fysieke leefomgeving Taakstelling grondverkopen -200 Totaal Programma Dienstverlening Minder inkomsten secretarie S Dienstverlening Meer inkomsten in gebruik geven gemeente grond S Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB gebruikers obv actuelere cijfers BsGW Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB Eigenaren obv actuelere cijfers BsGW Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB niet-woningen obv actuelere cijfers BsGw Middelen Grondbedrijf, rentelasten niet meer activeren Middelen Stelpost dekking kapitaallasten detailhandel Heerlerbaan Middelen Algemene Uitkering 2015 (basis decembercirulaire 2014) Middelen Verlaging dividend BNG S Middelen Minder inkomsten omgevingsvergunning (minder grote bouwplannen) Middelen Verhoging dividend Enexis Holding NV Middelen Lagere huurinkomsten vastgoed, stopzetting huurcontract Royal Bestuurskracht Bijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio Parkstad Limburg Bestuurskracht Pensioenverplichting gewezen wethouders S Bestuurskracht FLO Bestuurskracht Minder bijdrage lokale rekenkamer 20-5 Buurtgericht werken Promotion/communicatie 50 - Totaal Programma Totaal alle programma's Organisatiekosten -711 Totaal apparaatskosten Gebeurtenissen ná peildatum zomernota 5 Middelen Meicirculaire (toelichting zie paragraaf 5) S Totaal gebeurtenissen ná peildatum zomernota (bedragen x 1.000) Totaal programma-en apparaatskosten Legenda: = ncidenteel (alleen 2015) S=Structurele wijziging (2015 en volgende jaren) 14

15 4. Toelichting per programma n dit hoofdstuk komen per programma de verwachte afwijkingen tussen begroting 2015 en realisatie aan de orde, alsmede de niet-budgettair neutrale voorgestelde begrotingswijzigingen. Per programma is eerst een detailspecificatie opgenomen, waarna iedere post nader wordt toegelicht. 4.1 Economische Stimulering Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 1 Arbeidsmarkt Afrekening bonus/malus WOZL Arbeidsmarkt Sociale Werkvoorziening:incidenteel positief resultaat over Bijdrage aan WOZL inzake plan van aanpak 1 Arbeidsmarkt verbeterprogramma Groen Licht. Hiervan volgt een apart Raadsvoorstel Totaal Programma (bedragen x 1.000) Kernthema Arbeidsmarkt Besparing WOZL De afrekening ten gevolge van de bonus/malus WOZL met betrekking tot 2014, heeft een positief effect van voor Heerlen. Dit komt doordat de gemeente Heerlen relatief gezien meer heeft ingekocht aan diensten bij WOZL dan andere, in de GR deelnemende, gemeenten. Daarmee heeft Heerlen een lagere bijdrage in het verlies van het WOZL. Tekort WOZL lager dan begroot Het tekort in de jaarrekening WOZL is ongeveer 0,7 mln lager dan begroot en leidt tot lagere uitgaven voor de gemeente Heerlen. Een deel hiervan is reeds verwerkt in de jaarrekening 2014 van de gemeente. Het restant is als meevaller verwerkt. Verbeterprogramma Groen Licht Om meer aansluiting met de markt te krijgen wordt door WOZL een plan van aanpak opgesteld: het verbeterprogramma Groen Licht, in combinatie met het herstructureringsadvies n.a.v. roko. Later dit jaar volgt hierover een apart Raadsvoorstel; derhalve is hier geen begrotingswijziging voor opgenomen in deze zomernota. 4.2 Sociale infrastructuur Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S (bedragen x 1.000) Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 2 Armoedebestrijding Kosten i.h.k.v. schuldhulpverlening, die niet uit het participatiebudget gefinancierd kunnen worden Armoedebestrijding Reguliere Bijstand: verhoging BUG budget cf. beschikking Ministerie ntegraal Jeugdbeleid: lagere uitgaven ntegraal Jeugdbeleid peuterspeelzaalwerk+kinderopvang Totaal Programma

16 Kernthema Armoedebestrijding Schuldhulpverlening Ondanks de extra beschikbaar gestelde Klijnsma middelen (ad ) bedraagt het geraamde tekort dit jaar ; dit tekort is gebaseerd op de cijfers Voorheen was het mogelijk om het participatiebudget hiervoor in te zetten. Momenteel ontbreekt echter de ruimte hiervoor. BUG budget De ontwikkelingen rondom de uitgaven armoedebestrijding laten zich niet eenvoudig voorspellen. Daarom wordt vooralsnog het beschikbaar gestelde BUG-budget als norm gehanteerd; dit budget bedroeg en is bij ministeriële beschikking verhoogd tot ; het verschil (afgerond ) is als incidentele baten in deze zomernota verantwoord. Kernthema ntegraal Jeugdbeleid Lagere uitgaven peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Wij verwachten dit bedrag over te houden. Momenteel loopt er een onderzoek naar de toekomst van de voorschoolse voorzieningen. Mogelijk dat de uitkomst van dit onderzoek nog van invloed kan zijn op het verwacht overschot; derhalve verwerken wij deze mutatie nog niet. 4.3 Leefomgeving Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 3 Schoon en Heel Gladheidsbestrijding Schoon en Heel Huur brandkranen S Schoon en Heel Asbestsanering volkstuinencomplex Schoon en Heel Afsluiting binnenstad Schoon en Heel nkomsten schade verkeersmeubilair (het niet kunnen S verhalen van schades) Veiligheid Beëindigen samenwerking gemeente Simpelveld S Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 RUD Veiligheid nstalleren camera-apparatuur tbv DNO de Klomp Veiligheid wegvallen CJB vergoedingen (PV vergoedingen) S Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio Totaal Programma (bedragen x 1.000) Kernthema Schoon en Heel Gladheidsbestrijding n januari en februari van dit jaar zijn meer preventieve uitrukken voor gladheidsbestrijding nodig geweest dan verwacht. Dit was het gevolg van een hoge vochtigheid in combinatie met lage temperaturen in deze maanden. Huur brandkranen Het onderhoud en de huur vaste brandkraanrechten bedraagt structureel meer dan in de begroting opgenomen. Asbestsanering volkstuinencomplex n het groengebied van het voormalig volkstuincomplex bij de Weggebekker is in 2014 asbest aangetroffen. De sanering hiervan heeft begin 2015 plaatsgevonden. 16

Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15. 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17

Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15. 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17 Jaarstukken 2014 Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave Raadsvoorstel 5 Raadsbesluit 11 Leeswijzer 13 Kerncijfers 15 1. Bestuurssamenvatting/rapportage bestuurlijke prioriteiten 17 Programmaverantwoording 23

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? 1 2 Vlottrekken woningmarkt College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2009-2

Bestuursrapportage 2009-2 Bestuursrapportage 2009-2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Samenvattend voorstel...4 3. Financiële positie...5 3.1 Exploitatie...5 3.2 Reserves en voorzieningen...6 4. Ontwikkelingen in de exploitatie...7

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen,

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, KADERNOTA 2015 Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, In deze kadernota geven wij inzicht in de voorziene ontwikkelingen en het financieel perspectief. Wij bieden u de uitgangspunten van het

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie