5. Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota Paragrafen... 22

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota... 21 6. Paragrafen... 22"

Transcriptie

1 1

2 2 Zomernota 2015

3 nhoudsopgave Bestuurssamenvatting Ontwikkelingen Resultaat Specificatie forecast en niet-budgettair neutrale mutaties Toelichting per programma Economische Stimulering Sociale infrastructuur Leefomgeving Ruimtelijke Ontwikkeling Bestuur en Dienstverlening Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risico s Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Grondbeleid Subsidies Reserves Algemene reserve Reserve werkzaamheden Cofinancieringsfonds Taakstelling organisatie / ombuigingen BJLAGE 1 Budget neutrale mutaties programma s BJLAGE 2 Mutatie reserves

4 Leeswijzer Deze zomernota is als volgt opgebouwd. Als eerste komt de bestuurssamenvatting aan de orde. De belangrijkste (niet-financiële) ontwikkelingen staan in hoofdstuk één centraal. Een samenvatting van de voorgestelde begrotingswijzigingen (zowel neutraal als nietneutraal) is opgenomen in hoofdstuk 2. Een totaal overzicht van de verwachte afwijkingen tussen begroting 2015 en realisatie, alsmede de niet-budgettair neutrale voorgestelde begrotingswijzigingen komt in hoofdstuk 3 aan de orde; deze worden vervolgens per programma/kernthema nader toegelicht in hoofdstuk 4. n hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de algemene uitkering. De (verplichte) paragrafen komen in hoofdstuk zes aan de orde. De reserves en de bezuinigingen staan in het laatste hoofdstuk (7) centraal. Voor de leesbaarheid van dit stuk zijn bedragen zoveel mogelijk afgerond op hele bedragen (x 1.000). 4

5 Bestuurssamenvatting Voor u ligt de zomernota Dit is het derde planning & control instrument over het jaar De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u inmiddels in de raad besproken danwel vastgesteld. Na deze zomernota komen nog de novemberbrief 2015 en tot slot natuurlijk de jaarrekening 2015 die we in de eerste helft van 2016 aan u voorleggen. De zomernota is een afwijkingenrapportage waarin we het criterium hebben gehanteerd dat de afwijking betrekking moet hebben op geld (duurder/goedkoper) en tijd (eerder/later). Bovendien ligt de nadruk op afwijkingen die ontstaan zijn door exogene factoren. De afwijkingen binnen deze zomernota hebben betrekking op de maanden januari, februari, maart, april en mei. Tot en met maart gaan we daarbij uit van de feitelijke begrotingsafwijkingen en over de maanden april en mei nemen we majeure afwijkingen zoveel mogelijk mee. Feitelijk is de zomernota de enige echte afwijkingen rapportage. De novembernota is veel meer een financieel technisch planning & control instrument waarmee we op het einde van het jaar zoveel mogelijk potentiële begrotingsonregelmatigheden inpassen in de begroting. We mogen vaststellen dat de eerste maanden van 2015 voor ons en onze stad enorm enerverend waren. Natuurlijk waren er de drie decentralisatietaken op het gebied van jeugdzorg en de WMO die voor het eerst onder de vlag van de gemeente werden uitgevoerd. De vraag was of de jarenlange voorbereidingen vruchten zouden afwerpen. Alhoewel het moment nog lang niet is aangebroken om te evalueren mogen we vooralsnog met enige trots aangeven dat de invoering van de nieuwe taken voor zowel burgers als instellingen rustig en zonder veel gedoe verloopt. Wel is er sprake van een aanzienlijk toegenomen werkdruk, waardoor op onderdelen vertraging ontstaat in de afhandeling van aanvragen. Maar we kregen ook te maken met echte tegenslag en intens persoonlijk leed. Het trieste nieuws dat een 7 jarig jongetje dood gevonden was in Zeswegen raakte ons diep. Ook tijdens de gasexplosie aan de van Weerden Poelmanstraat op een prachtige lentemorgen stond de tijd even stil. Na een paar weken beschouwen wij het nog altijd als een wonder dat het aantal gewonden beperkt is gebleven. Tegelijkertijd wordt onze tijd in beslag genomen door enerverende en aansprekende zaken als de voorbereidingen van Serious Request en is het Jaar van de Mijnen (waar vroeg in 2015 een directeur benoemd werd) op stoom. Als college namen wij afscheid van onze collega en burgemeester Paul Depla en hebben wij Frans Weekers als interim burgemeester verwelkomd; na de zomer wordt Ralf Krewinkel onze nieuwe burgervader. Deze zomernota bestaat naast de beschrijvingen van de afwijkingen, uit de bijgestelde raming van baten en lasten per programma en afwijkingen én de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en reserves in de begroting Per saldo resulteert dit in een tekort van We gaan aan u voorstellen om dit tekort, conform het beleid dat we daarvoor hebben, ten laste van de algemene reserve te brengen. We zagen tijdens het samenstellen van deze zomernota dat de cijfers binnen de drie decentralisaties nog niet hard genoeg waren om daadwerkelijk te kunnen verwerken in onze begroting. We kunnen u in deze zomernota nog geen volledig beeld geven van de cijfers binnen de drie decentralisaties. n het najaar, wanneer de cijfers harder zijn, informeren wij u over de ontwikkelingen binnen de drie decentralisaties en doen wij eventueel een voorstel wat wel en wat niet te verwerken in de begroting. 5

6 1. Ontwikkelingen n dit hoofdstuk staan per kernthema de belangrijkste relevante ontwikkelingen, voor zover deze niet reeds in de bestuurssamenvatting staan verwoord. A. Programma Economische stimulering / Sociale infrastructuur Sinds 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse nieuwe taken in het Sociaal Domein. Taken die voorheen werden uitgevoerd door rijk en provincie. Deze transitie is een omvangrijke operatie die heel wat vergt van burgers en organisatie. De eerste maanden is de transitie vanuit het perspectief van de burgers goed verlopen. Door goede communicatie en duidelijke afspraken met aanbieders over zorgcontinuïteit is het aantal incidenten vanuit het perspectief van de burgers zeer beperkt gebleven. Er zijn nauwelijks klachten en bezwaren geweest en ook vanuit andere kanalen hebben wij weinig signalen van onregelmatigheden gekregen. Ook over problemen rondom de uitbetaling van de PGB s, waar landelijk veel aandacht voor is, zijn er bij de gemeente Heerlen een stuk minder meldingen binnengekomen dan in andere gemeenten. De zorgvuldige en intensieve voorbereidingen ten aanzien van de invoer van gegevens voor de SVB op de valreep eind december lijken hier een belangrijke bijdrage aan te hebben geleverd. Voor de organisatie is de werkdruk wel zeer hoog. Niet alleen de grote omvang en de relatieve onbekendheid met de nieuwe doelgroepen, maar ook de veranderingen in werkwijzen voor zowel de eigen organisatie als voor de zorgaanbieders zorgen op sommige fronten voor vertraging in de afhandeling. CT-systemen die nog onvoldoende zijn toegerust op de nieuwe taken, onduidelijkheden in wet- en regelgeving en de korte voorbereidingstijd voor de mensen in de uitvoering zijn gedurende het tweede kwartaal wel zijn tol gaan eisen. Er zijn inmiddels diverse maatregelen genomen om verdere vertragingen tegen te gaan om de consequenties voor burgers die ondersteuning nodig hebben zo beperkt mogelijk te houden, zoals het aantrekken van extra menskracht, maar het kost enige tijd voordat de effecten zichtbaar zijn; op dit moment worden de termijnen waarbinnen een besluit genomen dient te worden, niet in alle gevallen gehaald. Ten aanzien van het budget 2015 is het voor de jeugdhulp en de Wmo lastig een goede voorspelling te doen. Doorrekeningen die wij van de gemeente Maastricht hebben gekregen op basis van het aantal jeugdigen binnen de gemeente Heerlen én de zorg die zij ontvingen per 1 januari jl. laten bij de individuele voorzieningen voor de jeugdhulp een fors tekort zien. Bij de Wmo lijkt het budget net voldoende te zijn. Het is echter lastig goede voorspellingen te doen, vanwege de vele factoren die van invloed hierop zijn. We vermoeden dat het tekort bij Jeugdzorg te maken heeft met het zogenaamde woonplaatsbeginsel, waardoor bij met name bij jeugdigen, vervuiling in de gegevens waar het budget op gebaseerd is ontstaan. Ook de informatie die we van instellingen hebben ontvangen is niet altijd correct geweest. Samen met de gemeente Maastricht en de instellingen proberen we meer zicht te krijgen op de juiste cijfers. De reserve gecreëerd uit het rekeningoverschot 2014 voor de opvang van de tekorten ten aanzien van de 3D lijkt vooralsnog voldoende. Daarbij is reeds rekening gehouden met het feit dat geen eigen bijdrage gevraagd wordt bij toekenningen jeugdzorg, alsmede herijking van het innovatiebudget. B. Programma Leefomgeving Kernthema veiligheid Veiligheidsanalyse Dit jaar wordt op basis van een met alle relevante partners (met name politie en Justitie) opgestelde Veiligheidsanalyse de basis gelegd voor de komende drie jaren van gemeentelijk veiligheidsbeleid. Dat beleid en door de raad daarbij te benoemen prioriteiten in preventief, 6

7 repressief en zorg-perspectief, wordt vastgelegd in een wettelijk voorgeschreven Kadernota Veiligheid Binnenkort zal blijken hoe de berichten in de media n.a.v. de conclusies in AD-misdaadmonitor zich verhouden tot onze Veiligheidsanalyse, waarin Heerlen (nr. 5) en Maastricht (nr. 2 na Amsterdam) een hoge plek innemen, gevolgd door Sittard-Geleen (nr. 10). De Veiligheidsanalyse wordt samen met de Gebiedsscan 2014 van de politie aan de commissie Leefomgeving gepresenteerd in juni. Daarop vooruitlopen is nu niet opportuun, noch veel minder is dat ten aanzien van de politiek-bestuurlijke keuzes die naar aanleiding daarvan in het najaar gemaakt worden. Outlaw Motor Gangs Veel aandacht trekken al enige tijd diverse provocaties van elkaar naar het leven staande motorbendes in deze provincie. Met name in de Westelijke Mijnstreek nemen die ernstige vormen aan. Maar ook deze regio, met name Kerkrade en Heerlen, worden steeds vaker geconfronteerd met zgn. Outlaw Motor Gangs (OMG) die op diverse locaties vaste voet aan de grond proberen te krijgen, d.w.z. pogen een clubhuis te vestigen. Vanzelfsprekend zijn wij daar in nauwe samenwerking met politie en Justitie zeer alert op. Sluiting woningen bij hennep Verder wordt onderzocht of het beleid, t.a.v. sluiting van woningen waarin hennepplantages zijn aangetroffen, kan worden aangepast voor die gevallen waarbij de eigenaar in actie is gekomen om een einde te maken aan de hennepteelt door zijn/haar eigen huurder. Het huidige beleid is om in dergelijke gevallen over te gaan tot sluiting van de betreffende woning gedurende een jaar. Tegelijkertijd en in samenhang daarmee wordt onderzocht of een versteviging van het beleid opportuun is; namelijk in die zin dat bij het voor het eerst aantreffen van een hennepplantage niet langer wordt volstaan met een waarschuwing maar onmiddellijk wordt overgegaan tot sluiting. Maatregelen cameratoezicht De door de raad verlangde evaluatie van het gemeentelijk cameratoezicht in 2015 (die nu in voorbereiding is) vergt externe expertise op het gebied van techniek, uitvoering en marktkennis. De kosten daarvoor zijn niet geraamd. Op dit moment is de omvang van deze kostenpost nog niet bekend. Deze kosten zullen daarom dus pas in de novembernota kunnen worden verwerkt. Preventie drugsgebruik onder jongeren Een vorig jaar aangevraagde Provinciale subsidie drugspreventie bij jongeren samen met 4 andere Limburgse gemeenten om inzet te realiseren van outreached preventiemedewerkers van Mondriaan, is nog steeds niet gehonoreerd. De extra inzet op preventie loopt hierdoor vertraging op. Kadernota en Uitvoeringsplan ntegrale Veiligheid vaststellen; Het beleid wordt niet zoals genoemd in de begroting vastgesteld voor 4 jaar ( ) maar voor 3 jaar ( ); hierdoor loopt deze periode parallel aan de MBP-periode. Jihadisme Het Jihadisme is, met name door een aantal voorvallen en de ontstane maatschappelijke onrust, speerpunt van beleid geworden. Daarvoor diende de nodige expertise aangeboord te worden, nauwe samenwerking met politie en justitie aangegaan en is er een meldpunt binnen de gemeente ingericht. Kernthema mobiliteit en parkeren Parkeerbeleid n de begroting 2015 is verwoord dat het parkeerbeleid geactualiseerd wordt en er een nieuwe Parkeernota en Nota Gehandicapten parkeren wordt opgesteld. Bij de uitwerking zal de 7

8 Parkeernota 2015 worden opgesteld in de vorm van een koepelnota met enkele separate deelbeleidsnota s, zoals de Nota Gehandicapten parkeren en de Nota Parkeernormen. Gratis/goedkoper openbaar vervoer minima-ouderen Aangegeven is dat onderzocht wordt of minima-ouderen kunnen genieten van een bepaalde vorm van gratis of goedkoper openbaar vervoer. Dit onderzoek wordt uitgesteld totdat de nieuwe OVconcessie rond is. Hierover wordt u via een separate raadsinformatiebrief nader geïnformeerd. Mobiliteitsbeleid en voetgangers Voetgangers worden vaak vergeten als het gaat over mobiliteitsbeleid. n het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan zal deze doelgroep specifiek aandacht krijgen; dit betekent dat er geen separate beleidsnota hierover wordt opgesteld. C. Programma Ruimtelijke ontwikkeling Kernthema herstructurering Scopewijzigingen en latere oplevering BMV Hoensbroek-Zuid Op dit moment worden gesprekken gevoerd over het Programma van Eisen (PvE) voor dit BMV. Het PvE wordt verder uitgewerkt, waarbij niet alle elementen binnen de oorspronkelijke opdracht vallen. Onderwerpen die in nadere afspraken worden uitgewerkt zijn onder andere de wijze van aanbesteden (mogelijk innovatief), energieneutraal gebouw versus frisse scholen, herbestemmen MFC en sporthal en beperkte barfunctie. Uit de inmiddels opgestelde planning blijkt dat de BMV niet eerder dan eind 2017 opgeleverd wordt, waar eerder het idee was dat dit reeds einde 2016 zou kunnen. Onduidelijk eindresultaat transformatieproces Sibelco Doordat de provincie het voortouw neemt met betrekking tot het maken van afspraken met Sibelco inzake het eindresultaat van het transformatieproces voor het gebied, loopt de gemeente het risico dat het onvoldoende invloed op de gewenste kwaliteit van dat eindresultaat heeft. Kernthema centrum Schinkel zuid Ontwikkelaar Plu CV/Multi heeft te kennen gegeven het oorspronkelijke plan niet te kunnen/willen realiseren. Zij wil de her te ontwikkelen locatie optimaliseren en komt uit op een kleiner plan ten aanzien van winkels, de winkels oriënteren zich op de Promenade. De koopovereenkomst van het stadskantoor is beëindigd. n de loop van 2015 wordt duidelijk wat het nieuwe plan behelst. Schinkel noord: nieuwe ontwikkeling Begin 2015 is met de ontwikkelaar een Letter of ntent getekend voor de locatie Schinkel Noord. Gemeente en Metroprop bekijken de komende periode samen of de initiatieven kansrijk zijn. ndien dat het geval is, wordt er een nieuwe overeenkomst gesloten. Kegelpaleis n het najaar 2014 heeft Weller afgezien van het Kegelpaleis, zij gaan zich richten op hun core business: woningbouw. Momenteel wordt onderhandeld over de intentieovereenkomst. Door deze ontwikkeling beschouwen we Sporthuis Diana en Kegelpaleis als twee aparte projecten. De gemeente gaat in samenwerking met de Nieuwe Nor onderzoeken of een uitbreiding van de Nieuwe Nor haalbaar is in het Kegelpaleis. Het door de Nieuwe Nor-directeur ingediende Music X- perience -plan is als kandidaatproject toegelaten tot BA parkstad. 8

9 Romeinskwartier: BA status Begin dit jaar is gestart met een traject dat gericht is op de verkenning van de concrete toekomstige invulling van de huidige thermenlocatie in de context van een Romeins kwartier. Besloten is het voorstel Romeins kwartier in te dienen bij BA parkstad. Op 17 april heeft BA Parkstad aan het voorstel Romeins kwartier het BA kandidaat label toegekend. Dit betekent dat in samenwerking met BA het voorstel nader geconcretiseerd kan worden. Nieuwe functie Royal Theater Er heeft zich tot op heden niemand gemeld voor mogelijke koop van de Royal. Derhalve wordt erop gekoerst om de Royal voor de komende jaren een multifunctionele invulling te geven vanuit de thema s horeca, filmhuis, representativiteit en architectuur. Door een nieuwe ontsluiting naar de 1 e verdieping van de Royal en het afsluiten van het balkon als separate zaalruimte kan het filmhuis eventueel onafhankelijk van andere exploitanten functioneren. Op de 2 e en 3 e verdieping zou een Peutz huis gerealiseerd kunnen worden. Dit initiatief wordt gesteund door BA. Kernthema Duurzaamheid en milieu Stadsdistributiecentrum vergroten Op dit moment zien we nog maar beperkte voortgang bij het stadsdistributiecentrum. De gewenste schaalvergroting is nog niet ingezet. Sterker wij achten het risico aanwezig dat dit niet haalbaar zal zijn, omdat de animo vanuit de markt om hieraan deel te nemen vooralsnog beperkt is. Geluidwerende voorzieningen Akerstraat Noord Het herinrichtingsplan voor de Akerstraat Noord is aangepast waardoor er een nieuw akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Hierdoor lopen we vertraging op in de planning. We voorzien nu dat het daadwerkelijk aanbrengen van gevelmaatregelen pas in 2016 kan plaatsvinden. D. Programma Bestuur en dienstverlening Kernthema Middelen Schinkelkwadrant Zuid n de begroting zijn de raadskredieten voor in totaal aan investeringen in nieuwe huisvesting (locatie Schinkelkwadrant en Gebouw GH) vertaald naar kapitaalslasten, groot onderhoud, energie e.d. Nu de huisvesting in Schinkelkwadrant Zuid (besluit 1 april 2015) niet door gaat heeft dit mogelijke financiële impact op het resultaat van Daarnaast blijven we een aantal jaren in bestaande gebouw gehuurd en gaan we nieuwe locaties onderzoeken. Voorgesteld wordt: 1. Mogelijke financiële impact 2015 nog uitzoeken De mogelijke financiële impact wordt in de loop van 2015 duidelijk. We hebben voor de huisvesting Schinkelkwadrant Zuid tot 1 april 2015 kosten gemaakt. De termijnbetalingen aan de Plu CV en de door ons gemaakte V&T kosten zijn inmiddels in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. 2. Een krediet van te heralloceren T.o.v. de oorspronkelijke raming in m2 van in totaal m2 heeft een verschuiving plaatsgevonden van Schinkelkwadrant Zuid naar Gebouw G/H (Maankwartier). Deze verschuiving omvat 300 m2 en leidt tot een vermindering op de investering van bij Schinkelkwadrant Zuid. Deze wordt gebruikt voor de V&T kosten bij Gebouw G/H. De V&T kosten zijn geraamd op afgerond

10 3. Ter beschikkingstelling voorbereidingskrediet voor de nieuwe locatie van n de loop van 2015 wordt meer duidelijk over de aanpak van de nieuwe locatie. Hierover ontvangt u een separaat raadsvoorstel. Daarin zal het nu ter beschikking gestelde voorbereidingskrediet verrekend worden met het krediet van de nieuwe locatie. Afschrijving en waardering / hernieuwde nota Het actualiseren van de nota afschrijving en waardering heeft vertraging opgelopen. Aan deze actualisatie is een bezuiniging gekoppeld van structureel. Met de oorspronkelijk gedachte beleidswijziging - verlenging afschrijvingstermijn gebouwen met 5 jaar- blijkt dat de bezuiniging niet geheel wordt gerealiseerd. Op dit moment worden alternatieven onderzocht. Voorgesteld wordt de ingeboekte bezuiniging incidenteel in 2015 (deels) te realiseren door de vertraging van investeringen (voordeel a.g.v. overboekingskredieten). Uit de uitkomst van het onderzoek moet blijken of de nieuwe beleidsnota miv 2015 of 2016 wordt ingesteld. Meicirculaire 2015 Begin juni is de zogenaamde meicirculaire door het rijk uitgebracht. Deze nota heeft een forse impact, aangezien de algemene uitkering structureel (met ongeveer 3,4 miljoen) naar beneden wordt bijgesteld. n paragraaf 5 wordt dit nader toegelicht. Kernthema Bestuurskracht Agenda stad Vanuit het ministerie van BZK is een aanzet gegeven om samen met de stedelijke agglomeraties te werken aan de stedelijke agenda. Doel is om barrières binnen het rijksbeleid te slechten en afspraken te maken met het rijk in zogenaamde City deals. Binnen het Tripool netwerk is hierbij stilgestaan en zijn twee thema s benoemd: 1. Stedelijke herstructureringsopgave / demografische ontwikkelingen 2. Grensoverschrijdende agglomeratie Bij de voorbereidingen laat het rijk zich onder meer adviseren door het kennisnetwerk Platform 31; vanuit dit platform is geadviseerd om in te zetten op het versterken van kansen binnen de grensoverschrijdende agglomeratie. Een voorstel wordt in de komende maanden uitgewerkt. 10

11 2. Resultaat A. Budgettair neutrale mutaties over de programma s n onderstaande tabel zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen (zie raadsvoorstel 2). Dit betreffen administratieve bijstellingen, die geen effect hebben op het beleid en prioritering. n bijlage één is een gedetailleerde weergave van deze bijstellingen opgenomen. Prog. Primitieve Begroting Wijz. tot zomernota Zomernota 2015 Totaal baten Primitieve Begroting Wijz. tot zomernota Zomernota 2015 Totaal lasten Primitieve Begroting Zomernota 2015 (voorstel 2) Totaal baten/last en Resultaat voor bestemming Bestemming Baten Lasten Saldo Baten/ lasten Resultaat na bestemming (bedragen x 1.000)

12 B. De voorgestelde niet-budgettair neutrale mutaties De mutaties die hieronder zijn opgenomen, zijn in de voorgestelde begrotingswijziging meegenomen (zie raadsvoorstel 3). n het volgende hoofdstuk worden deze mutaties verder toegelicht. Programma Totaal baten / lasten (zie tabel A) Begrotingswijziging Zomernota (voorstel 3) Bijgestelde begroting na zomernota Resultaat voor bestemming onttrekking uit algemene reserve Bestemming Resultaat na bestemming (bedragen x 1.000) 12

13 3. Specificatie forecast en niet-budgettair neutrale mutaties n onderstaand overzicht zijn per programma in kolom A de verwachtingen opgenomen ten aanzien van de afwijkingen tussen begroting en verwachte realisatie 2015 (forecast). Daarnaast zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen zie voorstel (3) opgenomen. Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 1 Arbeidsmarkt Afrekening bonus/malus WOZL Arbeidsmarkt Sociale Werkvoorziening:incidenteel positief resultaat over Bijdrage aan WOZL inzake plan van aanpak 1 Arbeidsmarkt verbeterprogramma Groen Licht. Hiervan volgt een apart Raadsvoorstel Totaal Programma Armoedebestrijding 2 Armoedebestrijding 2 ntegraal Jeugdbeleid Kosten i.h.k.v. schuldhulpverlening, die niet uit het participatiebudget gefinancierd kunnen worden. Reguliere Bijstand: verhoging BUG budget cf. beschikking Ministerie ntegraal Jeugdbeleid: lagere uitgaven peuterspeelzaalwerk+kinderopvang 497 Totaal Programma Schoon en Heel Gladheidsbestrijding Schoon en Heel Huur brandkranen S Schoon en Heel Asbestsanering volkstuinencomplex Schoon en Heel Afsluiting binnenstad Schoon en Heel nkomsten schade verkeersmeubilair (het niet kunnen S verhalen van schades) Veiligheid Beëindigen samenwerking gemeente Simpelveld S Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 RUD Veiligheid nstalleren camera-apparatuur tbv DNO de Klomp Veiligheid wegvallen CJB vergoedingen (PV vergoedingen) S Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio Totaal Programma (bedragen x 1.000) 13

14 Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 4 Fysieke leefomgeving Taakstelling grondverkopen -200 Totaal Programma Dienstverlening Minder inkomsten secretarie S Dienstverlening Meer inkomsten in gebruik geven gemeente grond S Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB gebruikers obv actuelere cijfers BsGW Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB Eigenaren obv actuelere cijfers BsGW Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB niet-woningen obv actuelere cijfers BsGw Middelen Grondbedrijf, rentelasten niet meer activeren Middelen Stelpost dekking kapitaallasten detailhandel Heerlerbaan Middelen Algemene Uitkering 2015 (basis decembercirulaire 2014) Middelen Verlaging dividend BNG S Middelen Minder inkomsten omgevingsvergunning (minder grote bouwplannen) Middelen Verhoging dividend Enexis Holding NV Middelen Lagere huurinkomsten vastgoed, stopzetting huurcontract Royal Bestuurskracht Bijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio Parkstad Limburg Bestuurskracht Pensioenverplichting gewezen wethouders S Bestuurskracht FLO Bestuurskracht Minder bijdrage lokale rekenkamer 20-5 Buurtgericht werken Promotion/communicatie 50 - Totaal Programma Totaal alle programma's Organisatiekosten -711 Totaal apparaatskosten Gebeurtenissen ná peildatum zomernota 5 Middelen Meicirculaire (toelichting zie paragraaf 5) S Totaal gebeurtenissen ná peildatum zomernota (bedragen x 1.000) Totaal programma-en apparaatskosten Legenda: = ncidenteel (alleen 2015) S=Structurele wijziging (2015 en volgende jaren) 14

15 4. Toelichting per programma n dit hoofdstuk komen per programma de verwachte afwijkingen tussen begroting 2015 en realisatie aan de orde, alsmede de niet-budgettair neutrale voorgestelde begrotingswijzigingen. Per programma is eerst een detailspecificatie opgenomen, waarna iedere post nader wordt toegelicht. 4.1 Economische Stimulering Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 1 Arbeidsmarkt Afrekening bonus/malus WOZL Arbeidsmarkt Sociale Werkvoorziening:incidenteel positief resultaat over Bijdrage aan WOZL inzake plan van aanpak 1 Arbeidsmarkt verbeterprogramma Groen Licht. Hiervan volgt een apart Raadsvoorstel Totaal Programma (bedragen x 1.000) Kernthema Arbeidsmarkt Besparing WOZL De afrekening ten gevolge van de bonus/malus WOZL met betrekking tot 2014, heeft een positief effect van voor Heerlen. Dit komt doordat de gemeente Heerlen relatief gezien meer heeft ingekocht aan diensten bij WOZL dan andere, in de GR deelnemende, gemeenten. Daarmee heeft Heerlen een lagere bijdrage in het verlies van het WOZL. Tekort WOZL lager dan begroot Het tekort in de jaarrekening WOZL is ongeveer 0,7 mln lager dan begroot en leidt tot lagere uitgaven voor de gemeente Heerlen. Een deel hiervan is reeds verwerkt in de jaarrekening 2014 van de gemeente. Het restant is als meevaller verwerkt. Verbeterprogramma Groen Licht Om meer aansluiting met de markt te krijgen wordt door WOZL een plan van aanpak opgesteld: het verbeterprogramma Groen Licht, in combinatie met het herstructureringsadvies n.a.v. roko. Later dit jaar volgt hierover een apart Raadsvoorstel; derhalve is hier geen begrotingswijziging voor opgenomen in deze zomernota. 4.2 Sociale infrastructuur Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S (bedragen x 1.000) Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 2 Armoedebestrijding Kosten i.h.k.v. schuldhulpverlening, die niet uit het participatiebudget gefinancierd kunnen worden Armoedebestrijding Reguliere Bijstand: verhoging BUG budget cf. beschikking Ministerie ntegraal Jeugdbeleid: lagere uitgaven ntegraal Jeugdbeleid peuterspeelzaalwerk+kinderopvang Totaal Programma

16 Kernthema Armoedebestrijding Schuldhulpverlening Ondanks de extra beschikbaar gestelde Klijnsma middelen (ad ) bedraagt het geraamde tekort dit jaar ; dit tekort is gebaseerd op de cijfers Voorheen was het mogelijk om het participatiebudget hiervoor in te zetten. Momenteel ontbreekt echter de ruimte hiervoor. BUG budget De ontwikkelingen rondom de uitgaven armoedebestrijding laten zich niet eenvoudig voorspellen. Daarom wordt vooralsnog het beschikbaar gestelde BUG-budget als norm gehanteerd; dit budget bedroeg en is bij ministeriële beschikking verhoogd tot ; het verschil (afgerond ) is als incidentele baten in deze zomernota verantwoord. Kernthema ntegraal Jeugdbeleid Lagere uitgaven peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Wij verwachten dit bedrag over te houden. Momenteel loopt er een onderzoek naar de toekomst van de voorschoolse voorzieningen. Mogelijk dat de uitkomst van dit onderzoek nog van invloed kan zijn op het verwacht overschot; derhalve verwerken wij deze mutatie nog niet. 4.3 Leefomgeving Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 3 Schoon en Heel Gladheidsbestrijding Schoon en Heel Huur brandkranen S Schoon en Heel Asbestsanering volkstuinencomplex Schoon en Heel Afsluiting binnenstad Schoon en Heel nkomsten schade verkeersmeubilair (het niet kunnen S verhalen van schades) Veiligheid Beëindigen samenwerking gemeente Simpelveld S Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 RUD Veiligheid nstalleren camera-apparatuur tbv DNO de Klomp Veiligheid wegvallen CJB vergoedingen (PV vergoedingen) S Veiligheid Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio Totaal Programma (bedragen x 1.000) Kernthema Schoon en Heel Gladheidsbestrijding n januari en februari van dit jaar zijn meer preventieve uitrukken voor gladheidsbestrijding nodig geweest dan verwacht. Dit was het gevolg van een hoge vochtigheid in combinatie met lage temperaturen in deze maanden. Huur brandkranen Het onderhoud en de huur vaste brandkraanrechten bedraagt structureel meer dan in de begroting opgenomen. Asbestsanering volkstuinencomplex n het groengebied van het voormalig volkstuincomplex bij de Weggebekker is in 2014 asbest aangetroffen. De sanering hiervan heeft begin 2015 plaatsgevonden. 16

17 Afsluiting binnenstad Als gevolg van een tegenvaller in de aanbesteding van automatische afsluitpalen voor de centra is de aanleg hiervan uitgesteld in De centra moeten momenteel dan ook handmatig afgesloten worden. Dit was niet voorzien in de begroting. nkomsten schade verkeersmeubilair n de praktijk is het niet altijd mogelijk om schades aan verkeersmeubilair op de veroorzaker te verhalen. Kernthema Veiligheid Beëindigen samenwerking Simpelveld Dit jaar is de overeenkomst met de gemeente Simpelveld m.b.t. de inhuur van BOA-capaciteit beëindigd. Simpelveld heeft besloten tot het aanstellen van een eigen BOA om beter de regie op de inzet daarvan te kunnen nemen. Hierdoor loopt onze gemeente baten mis in 2015 (ad ). Structureel is dat met ingang van Restitutie overschot RUD Als gevolg van het positieve resultaat van de jaarrekening 2014 van de RUD wordt een bedrag van gerestitueerd. nstalleren camera-apparatuur Klomp n het kader van het hospitality-concept van het Leger des Heils is besloten dat zij de toegangscontrole in de Dag & Nachtopvang De Klomp per 1 juli 2015 zelf gaan verzorgen. De incidentele kosten van verbouwing/verhuizing c.a. komen t.l.v. de gemeente. Compensatie wegvallen CJB-vergoedingen Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om per januari 2015 de regeling vergoeding Proces verbaal (pv) te beëindigen. Het betreft een vergoeding gebaseerd op de zgn. Wet Mulder-feiten (handhaving verkeersvoorschriften) waarvoor baten zijn geraamd ad ; met ingang van 2015 worden geen vergoedingen meer verstrekt door het CJB. Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio Als gevolg van het positieve resultaat van de jaarrekening van De Veiligheidsregio wordt aan de gemeente Heerlen een bedrag van gerestitueerd. Dit bedrag is opgebouwd uit het nettoresultaat en de terugbetaling van de loon- en prijscompensatie. 4.4 Ruimtelijke Ontwikkeling Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 4 Fysieke leefomgeving Taakstelling grondverkopen Totaal Programma (bedragen x 1.000) Kernthema Fysieke leefomgeving Taakstelling grondverkopen Zoals de markt er nu voor staat is het moeilijk deze taakstelling op incidentele verkopen in te vullen. 17

18 4.5 Bestuur en Dienstverlening Progr. Kernthema Toelichting Forecast Zomernota 2015 /S Forecast Zomernota (A) Voorstel (3) 5 Dienstverlening Minder inkomsten secretarie S Dienstverlening Meer inkomsten in gebruik geven gemeente grond S Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB gebruikers obv actuelere cijfers BsGW Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB Eigenaren obv actuelere cijfers BsGW Middelen Negatieve bijstelling begroting OZB niet-woningen obv actuelere cijfers BsGw Middelen Grondbedrijf, rentelasten niet meer activeren Middelen Stelpost dekking kapitaallasten detailhandel Heerlerbaan Middelen Algemene Uitkering 2015 (basis decembercirulaire 2014) Middelen Verlaging dividend BNG S Middelen Minder inkomsten omgevingsvergunning (minder grote bouwplannen) Middelen Verhoging dividend Enexis Holding NV Middelen Lagere huurinkomsten vastgoed, stopzetting huurcontract Royal Bestuurskracht Bijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio Parkstad Limburg Bestuurskracht Pensioenverplichting gewezen wethouders S Bestuurskracht FLO Bestuurskracht Minder bijdrage lokale rekenkamer Buurtgericht werken Promotion/communicatie 50 0 Totaal Programma (bedragen x 1.000) Kernthema Dienstverlening Minder inkomsten secretarie Er is sprake van minder inkomsten van de baten secretarieleges. Dit heeft te maken met een terugloop in het aantal aanvragen voor uittreksels uit de GBA, doordat steeds meer (semi) overheidsinstanties zelf de GBA raadplegen en dus geen uittreksel meer vragen. Daarnaast is veelal geen uittreksel meer nodig, waar dit voorheen wel het geval is. Bij de reisdocumenten is eveneens sprake van een andere cyclus als gevolg waarvan het aantal aanvragen voor deze producten in het verleden hoger was dan normaal. Meer inkomsten in gebruik geven gemeentegrond Bij de jaarrekening 2014 is reeds aangegeven dat er meer inkomsten zijn bij het in gebruik geven gemeentegrond dan begroot. Dit is het gevolg van het opnieuw inventariseren en factureren van het bestand in gebruik geven gronden. De begroting 2016 wordt op dit punt aangepast. Kernthema Middelen Bijstellingen BsGW De begroting van de Gemeente Heerlen is voor vaststelling in november door de gemeenteraad gebaseerd op de op dat moment meest actuele cijfers van augustus / september n januari 2015 zijn bij de BsGW alle benodigde gegevens, zoals aantallen, waarde-mutaties onroerend nieuwbouw, verbouw en sloop, voor de aanslagen OZB bekend. Hier zit jaarlijks een afwijking in en deze presenteren wij in deze zomernota. Op basis van deze actuele cijfers verwachten wij een negatieve bijstelling van onze begroting met voor wat betreft OZB opbrengsten. 18

19 Grondbedrijf: Rentelasten niet meer activeren Een toelichting hierop is te vinden in de paragraaf grondbeleid. Stelpost dekking kapitaallasten detailhandel Heerlerbaan n 2005 zijn plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van detailhandel Heerlerbaan. Destijds is aangegeven dat ter dekking van de kapitaallasten een bedrag beschikbaar wordt gesteld van Over de verdere ontwikkeling hiervan zijn nog onduidelijkheden; derhalve is het bedrag vooralsnog niet als budgetmutatie opgenomen in deze zomernota. Algemene uitkering n de decembercirculaire 2014 is aangegeven dat de bijdrage van het Rijk aan de gemeente Heerlen verhoogd wordt; voor de jaren daarna wordt de uitkering ook zij het met een lager bedrag verhoogd; met deze bedragen is overigens rekening gehouden in de kaderbrief begroting Verlaging dividend BNG Het renteresultaat over 2014 bedraagt 444 miljoen (2013: 530 miljoen). De belangrijkste reden achter de daling van het renteresultaat ten opzichte van 2013 is de aanhoudende daling van de marktrente. Behalve door een structurele daling van het renteresultaat wordt de forse daling van de nettowinst vooral veroorzaakt door ongerealiseerde negatieve marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. Deze ontwikkeling heeft impact op het nettoresultaat en daarmee de dividenduitkering. Het dividend bedraagt 0,57 per aandeel van 2,50 (2013: 1,27 per aandeel). De dividenduitkering in 2015 bedraagt n de begroting van 2015 is een bedrag van begroot als dividenduitkering BNG. Het nadelige verschil ad wordt verwerkt. Minder inkomsten omgevingsvergunning Op grond van de nu ingediende bouwplannen zullen de leges inkomsten (geëxtrapoleerd naar jaareinde toe) naar beneden bijgesteld dienen te worden. Eén (grote) vergunningsaanvraag kan echter deze raming fors bijstellen. Verhoging dividend Enexis Holding NV De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van Enexis N.V. heeft besloten om 50% van het nettoresultaat over 2014, een bedrag van 265,5 miljoen, in de vorm van dividend uit te keren. Het totale dividend bedraagt 132,8 miljoen, of wel 0,887 per aandeel. Het ontvangen dividend in 2015 voor de gemeente Heerlen is Begroot was , dit resulteert in een voordeel van t.o.v. de primitieve begroting Lagere huurinkomsten vastgoed Dit wordt veroorzaakt door stopzetting huurcontract met Royal-bioscoop ultimo Kernthema Bestuurskracht Bijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio Parkstad Limburg Op 28 oktober 2013 hebben de raden van de acht Parkstad gemeenten het document Toekomst van de regionale samenwerking in samenhang met de besluitvorming over de BA geaccordeerd. Onderdeel daarvan was de stapsgewijze afbouw van het regiofonds van ruim 7 miljoen naar bijna 2 miljoen euro in 2018 en daaraan gekoppeld, de verkleining van het regiobureau van 28,5 naar 9,5 fte. De stapsgewijze afbouw van het regiofonds wordt conform planning uitgevoerd. De personele transformatie vindt plaats binnen een breder kader. Op waren bij de GR Parkstad nog ongeveer 110 fte in dienst, inclusief de belastingsamenwerking (GBRD) en de samenwerking op het gebied van BAG/GEO. De GBRD is inmiddels opgegaan in Limburgse belastingsamenwerking BSGW en voor BAG/GEO wordt in 2015 een afzonderlijke GR opgericht, die ook voor gemeenten buiten Parkstad toegankelijk is. Het 19

20 regiobureau Parkstad had op nog 29,4 fte in dienst. Voor de transformatie van het regiobureau is een sociaal plan opgesteld met een looptijd van tot Voor de uitvoering van dit proces is voor de looptijd van het sociaal plan een frictiebudget beschikbaar. Per is de bezetting van het bureau teruggebracht tot 11,7 fte. Daarmee verloopt dit proces voorspoedig (binnen de tijdsplanning en de financiële kaders). Echter bij de omzettingen van de begroting is per abuis het onderdeel regionale initiatieven Stadsregio Parkstad Limburg (o.a. bedrijventerreinmanagement, toerisme, starterscentrum en VVV) voor een bedrag ad niet meegenomen. Dit bedrag is wel verwerkt in onze meerjarenramingen, vandaar dat wij dit bedrag eenmalig moeten bijstellen. Pensioenverplichting gewezen wethouders We verwachten in 2015 een overschrijding van het beschikbare budget. FLO Op basis van de vernieuwde prognoses die we in 2014 van de brandweer hebben gekregen, verwachten we een tekort van in 2015 ten opzichte van de begroting. Minder bijdrage lokale rekenkamer De lagere bijdrage ad is het gevolg van de nieuwe opzet van de Rekenkamercommissie sinds begin Kernthema Buurtgericht werken Promotion/communicatie Ten gevolge van het lager uitvallen van de gevraagde subsidies door buurtorganisaties is een bedrag van nog niet besteed. Oorzaak is vooral het 'interen' van deze buurtorganisaties op hun reserves. Op een enkele buurtorganisatie na zal dit hoogstwaarschijnlijk het laatste jaar van interen zijn. 20

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 28-5-2013 B en W-besluit nr.: 13.0508 Naam programma: Programma Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215... 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Restant boekwaarde Paulusschool en Korenbloem Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie