Nr. 2009/74 27 april 2009 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 2009/74 27 april 2009 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Transcriptie

1 Provinciaal Blad Nr. 2009/74 27 april 2009 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland 2009 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 8 Wet milieubeheer BESLUITEN vast te stellen de volgende regeling: Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland 2009 Artikel 1 In deze beleidsregels wordt verstaan onder: aanvraag: acceptabel geurhinderniveau: bestaande bron: bron: European odourunits: gebiedscategorie werken: een aanvraag voor een vergunning op grond van hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer; het niveau van geurbelasting veroorzaakt door een inrichting op een geurgevoelig object dat als toelaatbaar wordt beoordeeld; een bron waarvoor een vergunning geldt of een bron waarvoor krachtens de Wet milieubeheer algemene regels zijn gesteld; een installatie, productie-eenheid of op- en/of overslagfaciliteit of een activiteit in een inrichting waarin geur ontstaat of waarbij geur vrijkomt; de maat voor geurconcentraties per kubieke meter (oue/m³) in lucht in laboratoria gemeten volgens de NEN-EN 13725; gebied waarin zich in hoofdzaak industrie, bedrijven, kantoren of gelijksoortige objecten bevinden; gebiedscategorie wonen/buitengebied: gebied met woningen, winkels, ziekenhuizen of internaten of gebied waarin zich accommodaties voor verblijfsrecreatie of gelijksoortige objecten bevinden/gebied met verspreid liggende woningen of lintbebouwing en gebied voor dagrecreatie of gelijksoortige objecten; geurbelasting: de uurgemiddelde geurconcentratie op de leefomgeving uitgedrukt in European odourunits per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde; code: doc Inlichtingen bij dhr. P.B.A. Klaassens, telefoonnummer (026) adres

2 geuremissie: geurimmissie: grenswaarde: hedonische waarde: NeR: nieuwe bron: percentielwaarde: richtwaarde: streefwaarde: vergunning: uitworp van geur uit een bron, uitgedrukt in European odourunits per uur; geurbelasting, uitgedrukt in percentielwaarde, op de leefomgeving, ten gevolge van de geuremissie van een of meer bronnen; milieukwaliteitsnorm die in acht moet worden genomen bij bestaande bronnen; mate van aangenaamheid van een geur, uitgedrukt in een referentieschaal volgens NVN 2818; Nederlandse emissierichtlijn lucht (uitgave van InfoMil); een bron die zal worden gerealiseerd na een daarvoor verkregen oprichtingsvergunning of veranderingsvergunning of een mede daarvoor verkregen revisievergunning of een bron die in strijd met een daarvoor geldend verbod zonder voorafgaande vergunning is gerealiseerd; percentage van de tijd (als percentage uren per jaar) waarin een bepaalde uurgemiddelde geurconcentratie niet wordt overschreden; milieukwaliteitsnorm waarmee rekening gehouden moet worden bij bestaande bronnen en die in acht moet worden genomen bij nieuwe bronnen; milieukwaliteitsnorm waarmee rekening gehouden moet worden bij bestaande en nieuwe bronnen; een vergunning op grond van hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer. Artikel 2 1. Deze beleidsregels zijn van toepassing op besluiten over vergunningen op grond van de Wet milieubeheer voor inrichtingen die potentieel geurhinder kunnen veroorzaken. 2. Indien in de bijzondere regelingen van de NeR een geurnorm is opgenomen passen Gedeputeerde Staten de systematiek en normstelling uit deze regelingen toe. 3. Indien in de bijzondere regelingen van de NeR geen geurnorm is opgenomen dan passen Gedeputeerde Staten het toetsingskader van deze beleidsregels toe waarbij als voorwaarden gel-den dat: a. de geuremissie kan worden uitgedrukt in European odourunits per tijdseenheid; b. de geurbelasting kan worden berekend. 4. Gedeputeerde Staten bepalen aan de hand van vooroverleg, een aanvraag, een geuronderzoeksrapport, referentie- of ervaringsgegevens of een inrichting potentieel geurhinder kan veroorzaken. Artikel 3 1. Indien Gedeputeerde Staten bepalen dat een inrichting potentieel geurhinder kan veroorzaken dient een aanvraag een geuronderzoeksrapport te bevatten. 2

3 2. Het geuronderzoeksrapport bevat in ieder geval: a. een analyse van de geuremissie en de berekende geurimmissie veroorzaakt door de inrichting; b. de mogelijke maatregelen, conform beste beschikbare technieken, om de geurimmissie te beperken; c. de effecten van de maatregelen op de geurimmissie; d. de kosten van de maatregelen; en e. de eventuele neveneffecten van de maatregelen. Artikel 4 Gedeputeerde Staten stellen het acceptabel geurhinderniveau van de inrichting vast en bepalen de geurnorm die in de vergunning wordt opgenomen overeenkomstig artikel 5, 6 en 7. Artikel 5 1. Gedeputeerde Staten stellen het acceptabel geurhinderniveau voor bestaande bronnen op de richtwaarde vast, of zoveel lager als met toepassing van de beste beschikbare technieken haalbaar is. 2. Gedeputeerde Staten kunnen gemotiveerd afwijken naar boven tot ten hoogste de grenswaarde en stellen het acceptabel geurhinderniveau in dat geval vast naar gelang de mate waarin de geurbelasting kan worden gereduceerd met toepassing van de beste beschikbare technieken. Artikel 6 1. Gedeputeerde Staten stellen het acceptabel geurhinderniveau voor nieuwe bronnen op de streefwaarde vast, of zoveel lager als met toepassing van de beste beschikbare technieken haalbaar is. 2. Gedeputeerde Staten kunnen gemotiveerd afwijken naar boven tot ten hoogste de richtwaarde en stellen het acceptabel geurhinderniveau in dat geval vast naar gelang de mate waarin de geurbelasting kan worden gereduceerd met toepassing van de beste beschikbare technieken. Artikel 7 1. In geval van meerdere bestaande bronnen of van bestaande en nieuwe bronnen in één inrichting stellen Gedeputeerde Staten het acceptabel geurhinderniveau voor de gezamenlijke bronnen vast overeenkomstig artikel In geval van meerdere nieuwe bronnen binnen één inrichting stellen Gedeputeerde Staten het acceptabel geurhinderniveau voor de gezamenlijke bronnen vast overeenkomstig artikel 6. Artikel 8 Gedeputeerde Staten bepalen de aard van de geur aan de hand van de hedonische waarde zoals opgenomen in onderstaande tabel: Als proefpersonen aan een geur bij de volgende concentraties een hedonische waarde -2 toekennen < 1,5 oue/m³ zeer hinderlijk 1,5 5 oue/m³ hinderlijk wordt de geur beoordeeld als: 5 15 oue/m³ minder hinderlijk > 15 oue/m³ niet hinderlijk 3

4 Artikel 9 Gedeputeerde Staten toetsen de overeenkomstig artikel 3 berekende geurimmissie van de inrichting -in samenhang met artikel 8 - aan de waarden die zijn opgenomen in onderstaande tabel: Gebiedscategorie Wonen/Buitengebied Werken Aard van de geur streefwaarde richtwaarde grenswaarde streefwaarde richtwaarde grenswaarde zeer hinderlijk 0,05 0,15 0,5 0,15 0,5 1,5 hinderlijk 0,15 0,5 1,5 0,5 1,5 5 minder hinderlijk 0,5 1,5 5 1, niet hinderlijk 1, De waarden geven immissie geurconcentraties weer in oue/m³ en zijn bepaald als 98- percentielwaarden. Artikel 10 Gedeputeerde Staten toetsen de overeenkomstig artikel 3 berekende geurimmissie van de inrichting in geval van kortdurende of sterk fluctuerende bronnen aan de waarden opgenomen in onderstaande tabel: Gebiedscategorie Wonen/Buitengebied Werken Percentielwaarde streefwaarde richtwaarde grenswaarde streefwaarde richtwaarde grenswaarde 95 0,1 0,3 1 0, ,15 0,5 1,5 0,5 1,5 5 99,5 0, ,9 0, ,99 1, De bij de toetsing gebruikte waarden voor een hinderlijke geur (standaard) zijn in de tabel opgenomen voor de meest gebruikte percentielwaarden. De waarden geven geurconcentraties weer in oue/m³. Artikel 11 Gedeputeerde Staten kunnen voor gebieden binnen de provincie Gelderland specifieke beleidsregels voor het aspect geur vaststellen. Artikel 12 Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland 2009 Artikel 13 De Gelderse beleidsregels voor geur in milieuvergunningen (besluit van Gedeputeerde Staten van 13 september 2002) worden ingetrokken. Artikel 14 Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij zijn geplaatst. 4

5 Algemene Toelichting De beleidsregels vormen de basis voor het voeren van een consequent en kenbaar beleid op het gebied van geur bij besluiten over vergunningen voor bedrijven op grond van de Wet milieubeheer. Deze beleidsregels geven in algemene zin aan in welke gevallen wel en in welke gevallen niet tot vergunningverlening kan worden overgegaan. De Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer bepalen wanneer Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland het bevoegd gezag zijn voor vergunningverlening aan bedrijven. Indien geurhinder een relevant milieugevolg is van activiteiten van een bedrijf dan dienen Gedeputeerde Staten te bepalen of de geurbelasting gereguleerd moet worden in de vergunning. Zo ja, dan zullen Gedeputeerde Staten het acceptabel geurhinderniveau vaststellen en een geurnorm opnemen in de vergunning(voorschriften) voor het betreffende bedrijf. In de Wet milieubeheer staat het principe van beste beschikbare technieken centraal en de doelstelling om waar dat kan doelvoorschriften op te nemen in vergunning. Elk bedrijf moet voldoen aan de beste beschikbare technieken. Hiermee wordt een onnodig hoge belasting van het milieu door het vergunnen van te ruime normen voorkomen. In de beleidsregels is aangesloten op de systematiek die in de NeR staat beschreven. Algemeen uitgangspunt is dat NeR en de bijzondere regelingen geur die daarin zijn opgenomen leidend zijn bij het bepalen van het acceptabel geurhinderniveau en de normering die hier mee samenhangt in de vergunning. De NeR is krachtens de Wet milieubeheer via de Regeling aanwijzing BBT documenten aangewezen als document waarmee rekening moet worden gehouden om onder andere geurhinder te reguleren in de vergunning. De NeR wordt dan toegepast om te bepalen wat voor een bedrijf als beste beschikbare technieken moet worden aangemerkt om een bepaald geurimmissieniveau te bereiken waaronder in zijn algemeenheid geen onacceptabele geurhinder optreedt. In de NeR is een aantal bijzondere regelingen geur opgenomen die zich richten op bepaalde bedrijfstakken waarvan bekend is dat zij geurrelevant zijn. De betreffende bijzondere regelingen geven informatie over het hinderniveau en het bijbehorende standaardmaatregelenpakket. In dit standaardmaatregelenpakket zijn de technische, financiële en sociaal-economische aspecten meegewogen. Dit is echter niet het geval bij alle bijzondere regelingen. Niet in alle bijzondere regelingen worden emissiefactoren en/of een maximale immissiewaarde genoemd. In die gevallen kan via de bijzondere regeling de geursituatie en het hinderniveau dus niet worden vastgesteld. Het uitgangspunt is dat als met behulp van een bijzondere regeling uit de NeR de geursituatie en het hinderniveau kunnen worden vastgesteld omdat in de bijzondere regeling een norm is opgenomen, de bijzondere regeling wordt toegepast. Echter in een aantal bijzondere regelingen is een norm opgenomen en in een aantal niet. In de relatie en afstemming tussen de bijzondere regelingen geur uit de NeR en de beleidsregels kunnen zich drie situaties voordoen: 1. Er is een bijzondere regeling geur van toepassing en in deze regeling is een norm opgenomen In deze gevallen gaat de bijzondere regeling voor de beleidsregels en wordt rekening gehouden met de norm uit de bijzondere regeling. 2. Er is een bijzondere regeling geur van toepassing en in deze bijzondere regeling is geen norm opgenomen In deze gevallen wordt het toetsings- en afwegingskader uit de beleidsregels toegepast om tot een norm te kunnen komen. 3. Er is geen bijzondere regeling geur van toepassing (en er is dus ook geen norm) In deze gevallen wordt het toetsings- en afwegingskader uit de beleidsregels toegepast om tot een norm te kunnen komen. 5

6 Slechts in bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van een bijzondere regeling geur waarin een norm is opgenomen. Alleen als handelen in overeenstemming met deze regeling onevenredige gevolgen zou hebben voor belanghebbenden kan gemotiveerd worden afgeweken van de regel. Het geurbeleid heeft de volgende hoofdkenmerken: - In de regels is een toetsingskader opgenomen waarmee de analyse en beoordeling van een geursituatie kan plaatsvinden. - Het toetsingskader stelt niet één norm, maar omvat een afwegingstraject dat wordt afgebakend door een grens- en streefwaarde, met daartussenin een richtwaarde. - De grenswaarde is te omschrijven als het plafond van hinder die als acceptabel kan worden aangemerkt. De streefwaarde komt overeen met een niveau van geen hinder. De richtwaarde kan gezien worden als een niveau van redelijke hinder. - Het afwegingstraject verschilt voor bestaande en nieuwe situaties. Op deze wijze kan invulling worden gegeven aan het uitgangspunt om geen nieuwe hindersituaties te laten ontstaan. - De toetsingswaarden worden mede bepaald door de aard van de geur, de (on)aangenaamheid (hedonische waarde), de gebiedsfunctie, omgevingsfactoren en stellen beperkingen aan continue geurbelasting, maar zonodig ook aan kortstondige geurbelasting door piekemissies of emissies die zelden optreden. - De regels richten zich op het voorkomen van toekomstige hindersituaties. Een indeling van normen in streef-, richt- en grenswaarden is gangbaar voor diverse (milieu) beleidsterreinen. Het Nederlands milieurecht stelt dat een zeker mate van hinder moet worden geduld. Er kan echter sprake zijn van overlast, dat is die mate van hinder die niet geduld hoeft te worden. In de algemene systematiek van normering komt dit overeen met de term grenswaarde. De laagste normering ligt op het nul-effectniveau en kan worden beschouwd als "de optimale toestand zonder hinder". Dit niveau komt overeen met de streefwaarde. De richtwaarde bevindt zich tussen de streefwaarde en de grenswaarde. De grenswaarde geldt als maximale waarde. Niet voor alle geurgevoelige objecten wordt in de huidige regelgeving - zoals de NeR - en jurisprudentie een zelfde beschermingsniveau nagestreefd. In aansluiting hierop stellen Gedeputeerde Staten het beschermingsniveau afhankelijk van de functie van het gebied waar de ontvanger of het geurgevoelige object zich bevindt. Op een industrieterrein wordt een hogere geurbelasting toelaatbaar geacht dan in de woonomgeving vanwege het verschil in functie van die gebieden. Dit uitgangspunt heeft geleid tot een onderverdeling van het toetsingskader in twee gebiedscategorieën: - wonen/buitengebied; - werken. In bestaande situaties wordt aan de richtwaarde en de grenswaarde getoetst. Bij bestaande situaties kan in beginsel tot maximaal de grenswaarde worden vergund, conform de beste beschikbare technieken. In het geval van nieuwe situaties zijn de streefwaarde en richtwaarde de waarden waaraan wordt getoetst. Bij nieuwe situaties kan daarmee maximaal tot aan de richtwaarde worden vergund, ook weer conform beste beschikbare technieken. De richtwaarde geldt in deze nieuwe situaties als maximale waarde. Indien binnen een inrichting geuren met een verschillende aard (verschillende hedonische klassen) voorkomen, wordt met deze verschillen rekening gehouden door de relatieve bijdragen op immissieniveau te beoordelen. Door vaststelling en toepassing van deze beleidsregels worden door de Gedeputeerde Staten nadere eisen op het gebied van geur betrokken bij besluiten over vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Gedeputeerde Staten maken hierbij expliciet welke afwegingen zijn gemaakt en met welke geuruitstoot en met welke voorzieningen of maatregelen een bedrijf aan het acceptabel hinderniveau kan voldoen en leggen dat vast in de milieuvergunning. Het streven is 6

7 in de milieuvergunningen, waar dat kan, een kwantitatieve norm (doelvoorschrift) op te nemen. De geurnorm weerspiegelt dan het acceptabel hinderniveau, dat het resultaat is van het afwegingsproces waarbij relevante factoren zijn betrokken. Deze norm biedt houvast voor zowel de omgeving, het bedrijf dat geurhinder veroorzaakt als provincie in de rol van bevoegd gezag in het kader van vergunningverlening en -handhaving. 7

8 Artikelsgewijze Toelichting Artikel 1 In het algemeen wordt in deze beleidsregels aangesloten bij begrippen die gangbaar zijn in de Wet milieubeheer, de NeR en daarmee samenhangende documenten die in de praktijk van geuronderzoek, geurmetingen en geurberekeningen worden toegepast. Daarnaast zijn begrippen geïntroduceerd die de basis vormen voor het toetsings- en afwegingskader dat ten grondslag ligt aan de beleidsregels. Artikel 2 Deze beleidsregels zijn van toepassing op alle besluiten over vergunningen op grond van de Wet milieubeheer voor inrichtingen die potentieel geurhinder kunnen veroorzaken. De reikwijdte van de beleidsregels is in die zin beperkt dat als in de NeR via een bijzondere regeling een toepasbare, representatieve geurnorm is opgenomen dat in dat geval de NeR voorgaat en dat de beleidsregels terug treden. Voorwaarde daarbij is wel dat deze bijzondere regeling uit NeR toereikend is voor de betreffende situatie en dat deze als basis voor het besluit over de vergunning kan worden gebruikt Als in de bijzondere regeling van NeR geen geurnorm is opgenomen, of er is in het geheel geen bijzondere regelingen voorhanden dan worden de beleidsregels wel toegepast. Het toepassingsgebied van de beleidsregels is beperkt tot inrichtingen waarbij de geuremissie kan worden uitgedrukt in European odourunits per tijdseenheid. Dan kan de geuremissie en berekende geurimmissie getoetst worden aan de toetsingskaders van artikel 8, 9 en 10. Indien de geuremissie is uitgedrukt in snuffeleenheden via snuffelploegmetingen is de toepassing van de systematiek uit de beleidsregels niet zonder meer mogelijk. Wel kan de systematiek aanknopingspunten bieden voor de specifieke afwegingen in dat geval. Gedeputeerde Staten bepalen aan de hand van vooroverleg, een aanvraag, een geuronderzoeksrapport dat onderdeel is van een aanvraag, referentiegegevens, eigen ervaring of andere hindersignalen, of een inrichting geurrelevant is. Op basis van deze informatie wordt vastgesteld of de inrichting een relevante bron van geuremissie is. Indien geur wel relevant is, wordt via een vooronderzoek nagegaan of voldoende gegevens beschikbaar zijn voor de verdere beoordeling. Het vooronderzoek moet antwoord geven op de vraag of de geursituatie zodanig is dat er geurhinder op zou kunnen treden. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere: omgevingsfactoren, de in de aanvraag opgenomen maatregelen en indicaties over de hinder. Via indicatieve onderzoeksmethoden zoals die omschreven zijn in de NeR kan hierover inzicht worden verkregen Indien Gedeputeerde Staten het geuraspect relevant achten wordt dat gemotiveerd en wordt bepaald welk geurhinderniveau als acceptabel wordt aangemerkt. Alleen bedrijven die geurrelevant zijn hoeven in de aanvraag aandacht aan geurhinder te besteden. Artikel 3 De Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en de NeR bepalen welke gegevens overlegd dienen te worden bij een vergunningaanvraag. Duidelijk moet zijn welke milieugevolgen veroorzaakt worden door de inrichting. Indien gedeputeerde staten bepalen dat een inrichting potentieel geurhinder kan veroorzaken dient een aanvraag een geuronderzoeksrapport te bevatten dat de gebruikelijke gegevens bevat en is opgesteld conform de eisen van de NeR. De NeR gaat expliciet in op de mogelijke onderzoeksmethoden voor geur. Het geuronderzoeksrapport bevat in ieder geval: een analyse van de geuremissie en de berekende geurimmissie veroorzaakt door de inrichting; de mogelijke maatregelen, conform beste beschikbare technieken, om geurhinder te beperken; de effecten van de maatregelen op de geurhinder; de kosten van de maatregelen en de eventuele neveneffecten van de maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen Gedeputeerde Staten geen goede inhoudelijke beoordeling maken van het milieu-aspect geur. 8

9 Een bedrijf dat een milieuvergunning aanvraagt, is zelf verantwoordelijk voor het adequaat in kaart brengen van de geursituatie. Gedeputeerde Staten nemen een aanvraag in behandeling als de geursituatie met voldoende kwaliteit is beschreven. Indien Gedeputeerde Staten zelf het initiatief nemen voor een besluit over een vergunning van een inrichting die potentieel geurhinder kan veroorzaken en de bijzondere regeling uit de NeR geeft geen norm of een norm die niet toepasbaar of representatief is, dan verzamelen Gedeputeerde Staten de nodige informatie om in overeenstemming met de beleidsregels te kunnen besluiten. Artikel 4 In dit artikel is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten het acceptabel geurhinderniveau van de inrichting vaststellen en de geurnorm bepalen aan de hand van het toetsingskader uit de artikelen 8, 9 en 10. Bij het bepalen van de geurnorm wordt rekening gehouden met de gebiedscategorie waarin het geurgevoelige object ligt. De beleidsregels zijn gebiedsgericht. Het gewenste beschermingsniveau hangt af van het type gebied waarin een te beschermen object ligt. Het toetsingskader onderscheidt twee gebiedscategorieën: Wonen en Buitengebied, met zowel aaneengesloten woonbebouwing in de stad als verspreide woningen in buitengebied en Werken, zoals kantoorruimten of bedrijfswoningen). In de beleidsregels wordt een onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe bronnen. De achtergrond hiervan is enerzijds dat het vaak moeilijker en duurder is om onder bestaande omstandigheden maatregelen te nemen of met dezelfde maatregelen evenveel te bereiken. Anderzijds kan hiermee invulling worden gegeven aan het doel om (nieuwe) hinder te voorkomen. Voor nieuwe situaties is de insteek dat (nieuwe) hinder moet worden voorkomen. Dit betekent dat de streefwaarde als toetsingswaarde het uitgangspunt is. De richtwaarde vormt dan de maximale waarde tot waar eventueel kan worden afgeweken van de streefwaarde. In bestaande situaties zou in ieder geval moeten worden voldaan aan de bovenwaarde. Inzet is om te richten op de richtwaarde of zoveel lager als redelijk is, tot aan eventueel de streefwaarde. Artikel 5 Gedeputeerde Staten stellen het acceptabel geurhinderniveau voor bestaande bronnen op de richtwaarde vast, of zoveel lager als mogelijk is. Bij de normstelling hanteren Gedeputeerde Staten de tabel opgenomen in artikel 9. Afwijken naar boven kan tot ten hoogste de grenswaarde, maar Gedeputeerde Staten stellen het acceptabel geurhinderniveau vast naar gelang de mate waarin geurbelasting kan worden gereduceerd met toepassing van de beste beschikbare technieken. Gedeputeerde Staten weigeren de vergunning geheel of gedeeltelijk, indien met redelijkerwijs te verlangen maatregelen of voorzieningen geen geurhinderniveau bereikt kan worden dat gelijk is aan of lager dan de grenswaarde. In dat geval stellen zij de vergunningaanvrager in de gelegenheid, voordat zij een ontwerpbesluit vaststellen, de aanvraag te wijzigen en alsnog zodanige maatregelen of voorzieningen aan te vragen dat positief op de aanvraag kan worden besloten. Artikel 6 Gedeputeerde Staten stellen bij nieuwe bronnen het acceptabel geurhinderniveau op de streefwaarde vast, of zoveel lager als mogelijk is. Bij de normstelling hanteren gedeputeerde staten de tabel opgenomen in artikel 9. Het uitgangspunt van de beleidsregels is dat in geval van nieuwe situaties nieuwe hinder moet worden voorkomen. Dit betekent dat de streefwaarde (nuleffectniveau: dus geen nieuwe hinder) als toetsingswaarde dient. De richtwaarde vormt dan de maximale waarde tot waar eventueel kan worden afgeweken van de streefwaarde naar gelang de mate waarin geurbelasting kan worden gereduceerd met toepassing van de beste beschikbare technieken. Net zoals bij artikel 5 weigeren Gedeputeerde Staten de vergunning geheel of gedeeltelijk, indien overeenkomstig de beste beschikbare technieken geen acceptabel geurhinderniveau bereikt kan 9

10 worden dat gelijk is aan of lager dan in deze gevallen de richtwaarde. Ook hier stellen gedeputeerde staten de vergunningaanvrager in de gelegenheid, voordat een ontwerpbesluit wordt vastgesteld, de aanvraag te wijzigen en alsnog zodanige maatregelen of voorzieningen te treffen dat positief op de aanvraag kan worden besloten. Artikel 7 In artikel 7 eerste lid van de beleidsregels is verwoord dat indien er sprake is van nieuwe bronnen binnen een bestaande inrichting deze nieuwe bronnen worden beschouwd als bestaande bronnen. Voor bestaande inrichtingen kan hiermee in beginsel tot maximaal de grenswaarde worden vergund, conform artikel 5. In artikel 7 tweede lid is opgenomen dat als er bij een nieuwe inrichting altijd sprake is van nieuwe bronnen dat dan wordt getoetst aan artikel 6. In dergelijke gevallen kan daarmee in beginsel tot ten hoogste de richtwaarde worden vergund. Als er sprake is van een inrichting die meerdere geuren uitstoot en die geuren een verschillende hedonische waarden hebben, dan kan op grond van de bijdrage van de voornaamste bron of door weging en toekenning - in de regel aan een (overheersende) hinderlijkheidsklasse - toch een toetsing plaatsvinden vanuit één klasse. Artikel 8 Via de tabel in artikel 8 bepalen Gedeputeerde Staten de aard van de geur en de hinderlijkheidsklasse die hiermee samenhangt. De hinderlijkheidsklasse wordt bepaald door de hedonische waarde van de geur. De methodiek om de hedonische waarde van een geur te verdisconteren in de normstelling is gebaseerd op de voornorm NVN Deze voornorm beschrijft een werkwijze voor het vaststellen van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer en een panel van waarnemers. De hedonische waarde wordt vastgesteld aan concentraties boven de geurdrempel. De geurconcentraties worden uitgedrukt in oue/m³. Informatie over de hedonische waarde dient onderdeel te zijn van het geuronderzoek dat bij de aanvraag hoort. Bij de indeling van geur aan de hand van de hedonische waarde maken Gedeputeerde Staten gebruik van een indeling van de geur in één van de volgende vier klassen: - zeer hinderlijk (relatief zeer onaangename geuren); - hinderlijk (standaardgeuren); - minder hinderlijk (relatief iets minder onaangename geuren); - niet hinderlijk (relatief minder onaangename geuren). Gedeputeerde Staten baseren zich daarbij op de geurconcentratie behorend bij de hedonische waarde van H-2. Indien de concentratie bij hedonische waarde H-2 niet bekend is, maar wel bij een andere waarde (vaak is bijvoorbeeld H-1 of H-0,5 wel bekend), dan extrapoleren Gedeputeerde Staten op grond van ervaringsgegevens de andere waarde naar de waarde H-2. Als geen hedonische waarde bekend is, dan wordt de geur beschouwd als een hinderlijke geur met de daarbij behorende toetsingswaarde. De klasse hinderlijk, wordt als standaard gezien en is representatief voor een groot scala aan geuren. Artikel 9 Gedeputeerde Staten toetsen de overeenkomstig artikel 3 berekende geurimmissie van de inrichting aan de waarden van de in artikel 9 opgenomen tabel. De getallen geven de uurgemiddelde geurconcentraties weer in oue/m³ en zijn aangeduid als 98-percentielwaarden. De geurimmissie (de geurbelasting op leefniveau) wordt uitgedrukt in een percentielwaarde, dat is een percentage van de tijd (op jaarbasis) waarin een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden. Zo betekent een geurconcentratie van 1,5 oue/m³ als 98 percentiel op een bepaalde locatie, dat op die locatie 98% van de tijd van een jaar deze concentratie in een gemiddeld meteojaar niet wordt overschreden. Het betekent dus ook dat op die locatie 2% van de tijd (175 uren per jaar) die geurconcentratie van 1,5 oue/m³ wél wordt overschreden - en daarmee dus ook een beperkt aantal uren hinderlijk kan zijn. Geurimmissie op een bepaalde plaats treedt immers op afhankelijk van onder andere de windrichting ten opzichte van de geurbron. De percentielwaarde is dus ingegeven door de omstandigheid dat een geurimmissie 10

11 per definitie slechts met een bepaalde frequentie (percentage van de tijd) kan optreden. Verder wordt bij de toetsing rekening gehouden met de hedonische waarde van de geur en de gebiedscategorie die van toepassing is op de inrichting en omgeving waar de geurhinder optreedt. Artikel 10 Gedeputeerde Staten toetsen de overeenkomstig artikel 3 berekende geurimmissie van de inrichting in geval van sterk fluctuerende of kortdurende hoge emissies aan de in de in artikel 10 tabel opgenomen waarden en meerdere percentielwaarden en bepalen aan de hand daarvan de normstelling. Zoals hiervoor vermeld betekenen geurnormen op basis van percentielwaarden dat op een bepaalde plaats een bepaalde geurconcentratie een bepaald aantal uren per jaar niet mag worden overschreden en omgekeerd dus ook een aantal uren per jaar wél mag worden overschreden. Deze wijze van normering stelt geen grenzen aan de hoogte van de geurconcentratie die dan tijdens die toegestane overschrijdingsuren mag plaatsvinden. Om te voorkomen dat tijdens die toegestane overschrijdingsuren hoge geurpieken optreden - hetgeen met name bij bedrijven met sterk wisselende periodieke emissies kan optreden - wordt naast de gangbare 98-percentiel ook een norm bij deze hogere percentielwaarden gesteld. In de algemene praktijk van geurnormering zijn in dit verband de 99,5- en 99,9-percentielen gangbare percentielwaarden. Door ook waarden bij hogere percentielen op te nemen, wordt bereikt dat een grens aan piekemissies wordt gesteld. Hiermee wordt de kans op hinder door - weliswaar beperkt voorkomende - hoge geurbelastingen beperkt. Artikel 11 Gedeputeerde Staten kunnen voor gebieden binnen de provincie in overleg met de betreffende gemeente(n) specifieke beleidsregels vaststellen en daarmee het cumulatieve acceptabele geurhinderniveau bepalen voor een gebied. Dit kan door de geurruimte voor de inrichtingen die zijn gevestigd in het gebied en eventuele toekomstige inrichtingen in ogenschouw te nemen. Op deze wijze kan de relatieve bijdrage en daarmee samenhangende ruimte van iedere inrichting in het gebied aan de gezamenlijke geurbelasting in beeld worden gebracht. In voorkomende gevallen wordt dan een zogenaamde zonegrenswaarde voor geur vastgesteld, die niet mag worden overschreden. Een dergelijke systematiek is vergelijkbaar met de mogelijkheid om de gecumuleerde geluidruimte te bepalen zoals daar door de Wet Geluidhinder in is voorzien. Gegeven te Arnhem, 23 april zaaknummer Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, mw. mr. C.J. Compaijen teammanager Operationeel Beleid Uitgegeven 27 april 2009 De secretaris, H.M.D. Brouwer 11

ONTWERP Beleidsregels geur bedrijven (niet-veehouderijen) Gelderland 2016

ONTWERP Beleidsregels geur bedrijven (niet-veehouderijen) Gelderland 2016 ONTWERP Beleidsregels geur bedrijven (niet-veehouderijen) Gelderland 2016 zaaknummer 2016-009302 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Vaststelling beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen Noord-Holland

Vaststelling beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen Noord-Holland Vaststelling beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Overwegende dat gedeputeerde staten bij het beschikken op aanvragen om omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Beleidsregels Geurhinder industriële bedrijven Helmond 2017

Beleidsregels Geurhinder industriële bedrijven Helmond 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Helmond Nr. 47639 24 maart 2017 Beleidsregels Geurhinder industriële bedrijven Helmond 2017 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

Complexe milieusituatie, met name op het gebied van geur en geluid

Complexe milieusituatie, met name op het gebied van geur en geluid Toelichting Complexe milieusituatie, met name op het gebied van geur en geluid De aanwezige industrie in Eerbeek zorgt voor emissie van geur en geluid nabij woongebieden. Voor geur is met name de papierindustrie

Nadere informatie

Mestvergister Eneco / Energy Park Veendam auteur:

Mestvergister Eneco / Energy Park Veendam auteur: memo beoordeling luchtkwaliteit project: Mestvergister Eneco / Energy Park Veendam auteur: H. Brinkman datum: 20 december 2011 Beoordeling geur Inleiding De provincie Groningen heeft een vergunningaanvraag

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2007-63

Provinciaal blad nr. 2007-63 Provinciaal blad nr. 2007-63 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 18 september 2007 de heer H. van Marle, telefoon 038 499 76 49 sregel Toetsingskader vergunningverlening Wm. Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Bijlage 3: Geurhinderbeleid industriële geurbronnen

Bijlage 3: Geurhinderbeleid industriële geurbronnen Bijlage 3: Geurhinderbeleid industriële geurbronnen Deze bijlage maakt deel uit van het Milieuplan 2017-2020 provincie Groningen Gelet op hoofdstuk 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en overwegende

Nadere informatie

Beleidsnota Geurhinderbeleid Provincie Zuid-Holland

Beleidsnota Geurhinderbeleid Provincie Zuid-Holland Geurhinderbeleid Provincie Zuid-Holland Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 november 2010 Beleidsnota Geurhinderbeleid Provincie Zuid-Holland INHOUDSOPGAVE blz. 1. SAMENVATTING EN BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Deze bijlage maakt deel uit van de Beleidsregel VTH 2016 provincie Groningen Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregel

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) Datum: 30 juni 2014 Provincie Gelderland nr /MPM26926

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) Datum: 30 juni 2014 Provincie Gelderland nr /MPM26926 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) Datum: 30 juni 2014 Provincie Gelderland nr. 2013-004728/MPM26926 Onderwerp Wij hebben op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Exploitatiemaatschappij

Nadere informatie

Bijlage 1: Geurhinderbeleid industriële geurbronnen. Hoofdstuk 1 Uitgangspunten provinciaal geurhinderbeleid

Bijlage 1: Geurhinderbeleid industriële geurbronnen. Hoofdstuk 1 Uitgangspunten provinciaal geurhinderbeleid Bijlage 1: Geurhinderbeleid industriële geurbronnen Deze bijlage maakt deel uit van de Beleidsregel VTH 2016 provincie Groningen Hoofdstuk 1 Uitgangspunten provinciaal geurhinderbeleid De provincie Groningen

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2015367/2717248 op de op 9 februari 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Loon- en grondverzetbedrijf W. Arts BV, om vergunning

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n) Gelet op artikel 4.81, eerste lid, Algemene wet

Nadere informatie

Veelgebruikte termen in geurhinderonderzoek

Veelgebruikte termen in geurhinderonderzoek Veelgebruikte termen in geurhinderonderzoek Aanvaardbaar hinderniveau Onderdeel van het acceptabel hinderniveau (milieuhygiënische indicatie), waarbij nog geen rekening is gehouden met technische, financiële,

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij Notitie 20121724-06 Nieuwbouw Sligro Willem Alexanderweg Maastricht Inventarisatie geur omliggende bedrijven Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND nr. MPM7347 Wet milieubeheer/algemene wet bestuursrecht 1 AANVRAAG 1.1 Algemeen Op 24 april 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van Givaudan

Nadere informatie

Memo. Burg. J. Schipperkade 10A 8321 EH Urk Tel Fax

Memo. Burg. J. Schipperkade 10A 8321 EH Urk Tel Fax Memo aan : Mevrouw I. Boers, gemeente Wierden van : Catharina Verheij, Foppen Advies afschrift : De heer W. van der Ploeg, Kleissen en partners opdrachtgever : Gemeente Wierden onderwerp : Geuronderzoek

Nadere informatie

Locatiekeuze Nieuw-Tijenraan Geuronderzoek locatie 1A/1B

Locatiekeuze Nieuw-Tijenraan Geuronderzoek locatie 1A/1B Locatiekeuze Nieuw-Tijenraan Geuronderzoek locatie 1A/1B projectnr. 268667 revisie 05 24 juni 2014 auteur(s) ir. R.A.M. van Rooij Opdrachtgever Gemeente Raalte Postbus 140 8100 AC Raalte datum vrijgave

Nadere informatie

GEURONDERZOEK TWILMIJ TE STROE. Onderzoek in het kader van een vergunningaanvraag Wabo

GEURONDERZOEK TWILMIJ TE STROE. Onderzoek in het kader van een vergunningaanvraag Wabo GEURONDERZOEK TWILMIJ TE STROE Onderzoek in het kader van een vergunningaanvraag Wabo Rapportnummer: BL2014.7133.03-V03 GEURONDERZOEK TWILMIJ TE STROE Onderzoek in het kader van een vergunningaanvraag

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL Aan: Lenger Seafoods Industrieweg 35 4401 LA Yerseke Kenmerk: Afdeling: W-MWP150041/00113735 Vergunningverlening Datum: 24 december 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening

RAADSVOORSTEL. Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening RAADSVOORSTEL Datum: 1 maart 2016 Nummer: Onderwerp: Voorstel inzake Gebiedsvisie en Geurverordening Voorgesteld raadsbesluit: 1. Het verslag van de inspraakreacties op de Gebiedsvisie ten behoeve van

Nadere informatie

Voornemen opleggen maatwerkvoorschriften Schaap CV te Tirns

Voornemen opleggen maatwerkvoorschriften Schaap CV te Tirns FUMO Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v. de heer Ten Klooster en mevr. M. Brontsema Postbus 10 000 8600 HA SNEEK Grou, 1 februari 2017 0 1 Ytti. Z017 Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk 2016-FUMO-0018350

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Concept Zaans Geurbeleid 2014

Gemeente Zaanstad. Concept Zaans Geurbeleid 2014 Gemeente Zaanstad Concept Zaans Geurbeleid 2014 Concept Zaans Geurbeleid 2014 INHOUDSOPGAVE blz. 1. SAMENVATTING 1 2. INLEIDING 3 3. GEURSITUATIE IN ZAANSTAD 4 4. WAAROM ACTUALISEERT ZAANSTAD HET GEURBELEID?

Nadere informatie

Geuronderzoek Uitvaartcentrum Den Helder. FATE13A2, februari 2013 PRA Odournet bv

Geuronderzoek Uitvaartcentrum Den Helder. FATE13A2, februari 2013 PRA Odournet bv Geuronderzoek Uitvaartcentrum Den Helder FATE13A2, februari 2013 PRA Odournet bv titel: rapportnummer: projectcode: trefwoorden: opdrachtgever: contactpersoon: opdrachtnemer: auteur(s): goedgekeurd: Geuronderzoek

Nadere informatie

kennis genomen hebbende van de punten uit de voorbereidende vergadering op 12 mei 2015, Aldus besloten in de raadsvergadering van dinsdag 12 mei 2015

kennis genomen hebbende van de punten uit de voorbereidende vergadering op 12 mei 2015, Aldus besloten in de raadsvergadering van dinsdag 12 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 1785 7 januari 2016 Zaans Geurbeleid 2015 De raad van de Gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, kennis genomen

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BV9444

ECLI:NL:RVS:2012:BV9444 ECLI:NL:RVS:2012:BV9444 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201111372/1/A4 en 201111372/2/A4

Nadere informatie

Overwegende dat op het perceel Keizersdijk 78a een kleinschalige paardenhouderij/ pensionstal gevestigd zal worden;

Overwegende dat op het perceel Keizersdijk 78a een kleinschalige paardenhouderij/ pensionstal gevestigd zal worden; Raadsbesluit *Z0065CCB6E3* Zaaknummer: Z.07781 Documentnummer: INT.04551 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 september 2016 Agendapunt.. De raad van de gemeente Strijen; Overwegende dat op het perceel Keizersdijk

Nadere informatie

Bepalen geurbelasting en geurhinder

Bepalen geurbelasting en geurhinder bijlage 6: Bepalen geurbelasting en geurhinder In stap 5 van de quick scan en stap 12 van de gebiedsvisie wordt bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de geurbelasting.

Nadere informatie

GEURBELEID INDUSTRIËLE BEDRIJVEN GEMEENTE HELMOND Balans tussen woongenot en werkgelegenheid

GEURBELEID INDUSTRIËLE BEDRIJVEN GEMEENTE HELMOND Balans tussen woongenot en werkgelegenheid GEURBELEID INDUSTRIËLE BEDRIJVEN GEMEENTE HELMOND Balans tussen woongenot en werkgelegenheid Rapportnummer: BL2016.7096.03-V05 Pagina 2 van 89 GEURBELEID INDUSTRIËLE BEDRIJVEN GEMEENTE HELMOND Balans tussen

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Versie : 1.0 Datum : 6 oktober 2016 Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente Oost Gelre Nardo Rondeel

Nadere informatie

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek

geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Advies geodesie landschapsarchitectuur civiele techniek Betreft Onderzoek naar de milieuhygiënische belemmeringen vanuit aanwezige inrichtingenen op de uitbreiding van de Beekse Bergen. Ons kenmerk ARC041

Nadere informatie

Monitoren van de geurhinder te Sliedrecht

Monitoren van de geurhinder te Sliedrecht Monitoren van de geurhinder te Sliedrecht Toepassing hindersystematiek Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR) De Afvalberging Derde Merwedehaven te Dordrecht veroorzaakt met name in Sliedrecht klachten

Nadere informatie

Geuronderzoek woningbouwlocatie Oostmaat te Bunschoten

Geuronderzoek woningbouwlocatie Oostmaat te Bunschoten Geuronderzoek woningbouwlocatie Oostmaat te Bunschoten 6 oktober 2008 Geuronderzoek woningbouwlocatie Oostmaat te Bunschoten Verantwoording Titel Geuronderzoek woningbouwlocatie Oostmaat te Bunschoten

Nadere informatie

Geuronderzoek Indië-terrein te Almelo.

Geuronderzoek Indië-terrein te Almelo. SGS Environmental Services Postbus 5252 NL-6802 EG Arnhem Tel : 026-3844500 Fax : 026-4429410 BTW : NL 00 44 0 77 26 B01 R.C. Rotterdam : 24226722 www.nl.sgs.com - rapport - Geuronderzoek Indië-terrein

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad Zaans Geurbeleid 2015

Gemeente Zaanstad Zaans Geurbeleid 2015 2014/270498 Gemeente Zaanstad Zaans Geurbeleid 2015 17 maart 2015 2014/270498 Concept Zaans Geurbeleid 2015 2014/270498 INHOUDSOPGAVE blz. 1. SAMENVATTING 1 2. INLEIDING 4 3. GEURSITUATIE IN ZAANSTAD

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

Aanvraag om vergunning 1

Aanvraag om vergunning 1 Aanvraag om vergunning 1 ABRvS 15 januari 1998, nr. E03.96.0137 (Oudenbosch) Herhaalde aanvraag. Verweerder heeft terecht de aanvraag onder verwijzing naar het eerste besluit afgewezen nu de aanvrager

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

Beleidsregel bebouwde kom Wet milieubeheer/wet geurhinder en veehouderij

Beleidsregel bebouwde kom Wet milieubeheer/wet geurhinder en veehouderij Beleidsregel bebouwde kom Wet milieubeheer/wet geurhinder en veehouderij Uitleg van het begrip bebouwde kom (of aaneengesloten woonbebouwing ) zoals genoemd in de Wet milieubeheer (en bijbehorende algemene

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 459 Beschikking van de Minister van Justitie van 9 oktober 1997, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit luchtkwaliteit

Nadere informatie

Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij

Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij Quick Scan Wet geurhinder en veehouderij Bouwplanlocaties Eindseweg Utrechtse Heuvelrug, Overberg Milieudienst Zuidoost-Utrecht Juli 2009 UHR01011/ 3392 opgesteld door beoordeeld door FVe EGr akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2016/ Bijlage 1. Gemeente Zaanstad. Zaans Geurbeleid 2016

2016/ Bijlage 1. Gemeente Zaanstad. Zaans Geurbeleid 2016 2016/138106 Bijlage 1 Gemeente Zaanstad Zaans Geurbeleid 2016 8 juni 2016 INHOUDSOPGAVE blz. 1. SAMENVATTING 1 1.1 Aanleiding en doel van het geurbeleid 1 1.2 De doelen van het geurbeleid 1 1.3 Geurbeleid

Nadere informatie

GEURBELASTING BENTFIELD TE HILLEGOM. Voorstel voor een acceptabel hinderniveau

GEURBELASTING BENTFIELD TE HILLEGOM. Voorstel voor een acceptabel hinderniveau GEURBELASTING BENTFIELD TE HILLEGOM Voorstel voor een acceptabel hinderniveau Rapportnummer: BL2010.5257.01-V03 GEURBELASTING BENTFIELD TE HILLEGOM Voorstel voor een acceptabel hinderniveau Rapportnummer:

Nadere informatie

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het plan tot wijziging van de agrarische bestemming van deze gronden naar een bedrijfsbestemming.

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het plan tot wijziging van de agrarische bestemming van deze gronden naar een bedrijfsbestemming. Notitie 20130256-02 Geuronderzoek Kruisstraat 9/9a te Rosmalen Datum Referentie Behandeld door 22 april 2013 20130256-02 R. Schoonbrood/AAE 1 Inleiding In opdracht van bureau Verkuylen heeft Cauberg-Huygen

Nadere informatie

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wnb hfdst 2 gebieden Artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en lid 9 en artikel 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit

Nadere informatie

Geuronderzoek. Bandijk 33 datum 7 oktober BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon

Geuronderzoek. Bandijk 33 datum 7 oktober BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon Geuronderzoek opdrachtgever VOF Den Hartog Van Beek status Definitief Bandijk 33 datum 7 oktober 2014 6988 BK Lathum opsteller ing. D.J. (Dick) Hengeveld locatie Bandijk 33a telefoon 088 888 66 61 Lathum

Nadere informatie

Geuronderzoek. Wijziging bestemming Agrarisch naar Wonen. Kuilsendijk 6 Wanroij

Geuronderzoek. Wijziging bestemming Agrarisch naar Wonen. Kuilsendijk 6 Wanroij Geuronderzoek Wijziging bestemming Agrarisch naar Wonen Geuronderzoek Projectlocatie Omschrijving project Geuronderzoek ten behoeve van de wijziging van de bestemming agrarisch naar wonen Projectnummer:

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Uw referentie Onze referentie Ons kenmerk Datum -- GALM10A GALM 17 december 2010

Uw referentie Onze referentie Ons kenmerk Datum -- GALM10A GALM 17 december 2010 PRA Odournet bv Singel 97 1012 VG Amsterdam Nederland telefoon +31 20 6255104 fax +31 20 6201514 nl@odournet.com Gemeente Almere Milieu- en statdsontwikkeling T.a.v. De heer G.J. van de Bovenkamp Postbus

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Zomerstaete Holding B.V. De heer L. Flier Provincialeweg 7d 3271 LW Mijnsheerenland Inleiding In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten

Nadere informatie

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning)

Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Onderzoek geurhinder veehouderijen (V-Stacks Gebied, V-Stacks Vergunning) Locatie: Fluunseweg 14 te Didam Gemeente: Montferland Projectnummer: P1957.01 Opdrachtgever: Familie J. Roemaat Datum: 21 december

Nadere informatie

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Inhoud (Concept) GGD-richtlijn Geur Risicocommunicatie (Kort) Instrument Ruimtelijke Veiligheid GGD-richtlijn Geur Verwacht

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal).

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal). Berekening V-Stacks Gebied Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Achterweg 70 en 74 in Herwijnen (gemeente Lingewaal). Rapportnummer

Nadere informatie

Advies lucht. Intern Advies

Advies lucht. Intern Advies Intern Advies Bevoegd gezag : Datum : 21-06-2016 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 51526 Aan : Ceije Limbeek Van : Herman Brinkman Collegiale toetser : Onderwerp / Locatie : advies gevraagd Alteveersterweg

Nadere informatie

GEUR ONDERZOEK. Champignonkwekerij Gemert BV. Beeksedijk 10 te Gemert. Geuronderzoek Ecologisch upcyclen van champost. Drieweg Advies B.V.

GEUR ONDERZOEK. Champignonkwekerij Gemert BV. Beeksedijk 10 te Gemert. Geuronderzoek Ecologisch upcyclen van champost. Drieweg Advies B.V. GEUR ONDERZOEK Champignonkwekerij Gemert BV Opdrachtgever Handelsnaam en adres van de locatie Handelsnaam: Champignonkwekerij Gemert BV Aard van de activiteit: Champignonkwekerij Adres: Beeksedijk 10 Postcode

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV

Omgevingsvergunning OV Omgevingsvergunning OV 20130168 Aanvraag Op 06 december 2013 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een varkenshouderij (OBM) op het adres Hennesweg 41 te Ospel.

Nadere informatie

Geursituatie. Opdrachtgever: FrieslandCampina Butter & Milkpowder Project: RFC Mountain

Geursituatie. Opdrachtgever: FrieslandCampina Butter & Milkpowder Project: RFC Mountain Laan van Nieuw Oost-Indië 25 2593 BJ Den Haag Postbus 16029 2500 BA Den Haag Telefoon 070 348 09 11 Fax 070 348 05 14 denhaag@tebodin.com www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: FrieslandCampina

Nadere informatie

In het besluit wordt nader gemotiveerd waarom tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften is overgegaan. Het besluit is als volgt opgebouwd:

In het besluit wordt nader gemotiveerd waarom tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften is overgegaan. Het besluit is als volgt opgebouwd: Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Olam Cocoa B.V. De directie: dhr. E. Nederhand Postbus 2 1540 AA KOOG AAN DE ZAAN Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Contactpersoon Nico Damhof Betreft: Besluit

Nadere informatie

Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2005/116 5 januari 2006 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Verordening Cultuurhistorie Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Herinrichting Batterij Poederoijen

Herinrichting Batterij Poederoijen Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven Herinrichting Batterij Poederoijen Gemeente Zaltbommel Datum: 13 april 2015 Projectnummer: 150158 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van het onderzoek

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Opdrachtgever: BJZ.nu Contactpersoon: dhr. W. Bekke Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Onderzoek Geurhinder Veehouderijen V-Stacks Gebied en V-Stacks Vergunning

Onderzoek Geurhinder Veehouderijen V-Stacks Gebied en V-Stacks Vergunning Onderzoek Geurhinder Veehouderijen V-Stacks Gebied en V-Stacks Vergunning Project: Voormalig tuincentrum De Heegh Locatie: Heeghstraat 35 te Didam Projectnummer: P1863.01 Opdrachtgever: G. Zaat Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Het wettelijk beoordelingskader wordt toegepast op een aanvraag tot uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij.

Het wettelijk beoordelingskader wordt toegepast op een aanvraag tot uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij. Conferentie verbeteren leefomgeving 26 april 2007 te Groningen Wet geurhinder en veehouderij Inhoudsopgave Inleiding Inhoud van de Wet geurhinder en veehouderij in vogelvlucht I - beoordelingskader: geuremissie

Nadere informatie

Aanmeldnotitie Besluit Mer

Aanmeldnotitie Besluit Mer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Aanmeldnotitie Besluit Mer Geerlings Metaalrecycling BV te Venlo Zaaknummer 2012-0164 d.d. 5 april 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

ONTWERP BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

ONTWERP BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN *D161028527* W.Z15.012353.05 / D161028527 ONTWERP BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN Vergunninghouder : ENGIE Energie Nederland N.V. Datum besluit : 3 november 2016 Onderwerp : Maatwerkvoorschriften lucht Gemeente/locatie

Nadere informatie

: New Polymeric Compound Industries BV h.o.d.n. Lignius : 10 februari 2017 : Maatwerkvoorschriften geur : Gemeente Druten / Industrieweg 44 te Druten

: New Polymeric Compound Industries BV h.o.d.n. Lignius : 10 februari 2017 : Maatwerkvoorschriften geur : Gemeente Druten / Industrieweg 44 te Druten Omgevingsdienst Regio Nijmegen D170056560 D170056560 MAATWERKVOORSCHRIFTEN Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente/locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit(en) : New Polymeric Compound Industries BV

Nadere informatie

OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei WR VELDHOVEN

OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei WR VELDHOVEN OMGEVINGSTOETS GEURBELASTING Jonkers Advies Weldsehei 4 5508 WR VELDHOVEN Locatie: Woningen Mariëndonkstraat, Elshout Manager Bouw J.S.M. de Groot 06 20 42 38 96 Datum 01-11-2016 DLV Bouw, Milieu en Techniek

Nadere informatie

i. 18 bedrijven met 50% regeling; ii. 16 bedrijven zonder 50% regeling; c. bij normenset 2: 26 bedrijven:

i. 18 bedrijven met 50% regeling; ii. 16 bedrijven zonder 50% regeling; c. bij normenset 2: 26 bedrijven: Gevolgen voor de bedrijven Hieronder zijn de bevindingen van de resultaten weergegeven ten aanzien van de gevolgen voor de bedrijven. 1. De totale geuremissie in de gemeente Cuijk bedraagt: a. in de referentiesituatie

Nadere informatie

Geuronderzoek Hendrix UTD Helmond. Groenkwartier, Helmond

Geuronderzoek Hendrix UTD Helmond. Groenkwartier, Helmond Geuronderzoek Hendrix UTD Helmond Groenkwartier, Helmond Geuronderzoek Hendrix UTD Groenkwartier, Helmond In opdracht van Gemeente Helmond Opgesteld door Auteur SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8

Nadere informatie

Betreft : Quickscan geur ontwikkelingslocaties 01 t/m 05, 10 t/m 12, 18,23 en 32

Betreft : Quickscan geur ontwikkelingslocaties 01 t/m 05, 10 t/m 12, 18,23 en 32 Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum : 8 maart 2011 Bestemd voor : Gemeente Landerd

Nadere informatie

Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)

Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen) Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen) - Datum 28 juni 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Handleiding geur Projectnummer

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING

RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING RAPPORT GEUR ONDERZOEK GEUR EN GEURONDERBOUWING Plangebied Schoolstraat-Oost te Gameren Gemeente Zaltbommel Opdrachtgever: Contactpersoon: Arcadis Nederland BV mevrouw E. Timmermans-Boele Documentnummer:

Nadere informatie

In eerste plaats willen wij ons verontschuldigen voor het feit dat wij niet eerder op uw vraag hebben gereageerd.

In eerste plaats willen wij ons verontschuldigen voor het feit dat wij niet eerder op uw vraag hebben gereageerd. Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan CDA fractie t.a.v. de heer L.T. Pekelsma Vaart ZZ 31 7833 AB Nieuw-Amsterdam Dienst Beleid ons

Nadere informatie

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie geurhinder en veehouderij MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Ontwerp-besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Uitbreiding opslag groenafval. Beatrix Port Services B.V.

Omgevingsvergunning. Ontwerp-besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Uitbreiding opslag groenafval. Beatrix Port Services B.V. Ontwerp-besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Uitbreiding opslag groenafval Beatrix Port Services B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2013 0530 Kenmerk: 2013/64477 d.d.21 november

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 24 oktober 2012 20112006-08 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 24 oktober 2012 20112006-08 J. van Rooij Notitie 20112006-08 Oostenburgereiland te Amsterdam Verkennend geuronderzoek Stadsdeelwerf Dienst Centrum Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 24 oktober 2012 20112006-08 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN

GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN Geuronderzoek realisatie nieuwbouw Ficarystraat te Beuningen Opdrachtgever Fam. Derks Ficarystraat 2 6641 KP Beuningen Rapportnummer 2083.004

Nadere informatie

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning.

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning. Aan : Gemeente Ermelo Jan Balkestein Van : Lex Groenewold Lambert Polinder (Agrifirm Exlan bv) CC : Datum : 5 november 2015 Betreft : Geuraspecten verkleuring Telgterweg 315 Mogelijkheden verkleuring Telgterweg

Nadere informatie

RAPPORT. Geurrapport woonuitbreiding Muldersweg Gevolgen ontwikkelingsruimte bedrijven en milieukwaliteit leefomgeving 4 december 2014

RAPPORT. Geurrapport woonuitbreiding Muldersweg Gevolgen ontwikkelingsruimte bedrijven en milieukwaliteit leefomgeving 4 december 2014 RAPPORT 4 december 2014 Niets uit dit stuk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW. Betreft : Milieuparagrafen bedrijven en milieuzonering, geurhinder en externe veiligheid

Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW. Betreft : Milieuparagrafen bedrijven en milieuzonering, geurhinder en externe veiligheid Memo Datum : 21 oktober 2015 Bestemd voor : Thuisvester Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20150073 Betreft : Milieuparagrafen bedrijven en milieuzonering, geurhinder en externe

Nadere informatie

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Op de volgende pagina s is een toelichting gegeven op de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Nadere informatie

Protocol getest reukorgaan toezichthouder. DCMR protocol

Protocol getest reukorgaan toezichthouder. DCMR protocol Protocol getest reukorgaan toezichthouder DCMR protocol Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Voorwoord 6 1.2 Aanleiding 6 2 Protocol getest reukorgaan (toezichthouders) 7 Protocol getest reukorgaan toezichthouder

Nadere informatie

KLOOSTERDIJK 13 AALTEN

KLOOSTERDIJK 13 AALTEN GEURSCAN MILIEUNEUTRALE AANVRAAG HOENINKDIJK 8 EN KLOOSTERDIJK 13 AALTEN INFORMATIEBRONNEN Bij het opstellen van deze geurscan is gebruik gemaakt van de gegevens behorende bij de vigerende vergunning uit

Nadere informatie

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst)

Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst) Geurberekening Toepassen Wet geurhinder en veehouderij Berekening in verband met ruimtelijke ontwikkelingen op het Landgoed Lijftogtsheide te Hengelo (Gld) (gemeente Bronckhorst) Rapportnummer 15811 Zevenaar,

Nadere informatie

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wnb hfdst 2 gebieden Artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en lid 9 en artikel 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Autobedrijf Westerhof VOF Activiteiten van de inrichting : Autodemontagebedrijf Locatie : Zwaferinksweg 5 te Losser Datum beschikking

Nadere informatie