het roodgroene programma voor Temse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het roodgroene programma voor Temse"

Transcriptie

1 het roodgroene programma voor Temse De partijen sp.a & Groen willen vanaf 2013 samen de gemeente Temse besturen, vandaar dat ze zich in kartel aan de kiezers presenteren en vandaar ook dat ze na grondig debat een gemeenschappelijk beleidsprogramma hebben uitgewerkt. We willen dit samen met u realiseren maar horen ook graag uw bemerkingen. Laat ons gerust iets weten. Voor de sp.a kan dat via Bert Bauwelinck en voor Groen neemt u contact op met Raf Catthoor Veel leesplezier! wonen We voorzien meer sociale woningen. Temse telt al een aanzienlijk aantal sociale woningen, wij zitten in de top. Maar momenteel staan nog altijd vele honderden mensen voor vele jaren op de wachtlijst. Dan beslissen om een bouwstop in te lassen, vinden wij onverantwoord. Tegelijk vinden wij dat meer mensen in aanmerking moeten komen voor een sociale woning en dat een sociale mix moet worden nagestreefd. Verder moeten er ook meer kleinschalige projecten inzake sociale woningen komen op plaatsen waar er nu geen zijn. sp.a & Groen willen nieuwe wijken met alleen sociale woningen vermijden, opdat mensen niet gestigmatiseerd of geïsoleerd worden We verbeteren de kwaliteit op de private huurmarkt en starten in Temse een sociaal verhuurkantoor (SVK). Sociale verhuurkantoren huren woningen op de private huurmarkt en verhuren die dan door aan sociaal kwetsbare huurders. Ze zorgen er mee voor dat lage inkomensgroepen mits huursubsidie een betaalbare woning vinden op de private huurmarkt. Ze garanderen de verhuurder elke maand een eerlijke huurprijs en zorgen ervoor dat het huis wordt onderhouden. Een SVK is een goede aanvulling op het aanbod van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De Bouwmaatschappij van Temse stelt koopwoningen ter beschikking die mensen goedkoper kunnen kopen, op voorwaarde dat ze hier voor langere tijd komen wonen. We informeren eigenaars en verhuurders over de minimale woningkwaliteitsnormen, die vastliggen in de Vlaamse Wooncode. Het gaat om normen inzake veiligheid en gezondheid, minimaal comfort, energiezuinigheid en toegankelijkheid. We informeren inwoners over de premies waarop zij een beroep kunnen doen om de kwaliteit te verbeteren van de woningen die zij bewonen of verhuren. Huurwoningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen sporen we op. We informeren huurders en verhuurders over de procedure. Als de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard 1/23

2 wordt, helpen we de huurders bij hun herhuisvesting. We controleren het verplichte afficheren van de huurprijs. We pakken leegstand en verkrotting streng aan, door belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen, zodat er niet altijd nieuwe verkavelingen moeten worden aangesneden. We stimuleren nieuwe vormen van wonen, zoals gemeenschapswonen, kangoeroewoningen en samenwonen voor alleenstaanden. Samen met de bouwmaatschappijen voorzien we ook meer aangepaste sociale woningen met aandacht voor senioren, mensen met een handicap of motorische beperkingen, dit kan eventueel ook door renovatie van huidige woningen. Waar nodig moeten samenwerkingsverbanden opgestart worden met zorginstellingen energie Energie neemt een te grote hap uit het gezinsbudget en pleegt een aanslag op onze natuurlijke rijkdommen. Je kan veel zelf doen, maar de gemeente kan de gezinnen en bedrijven helpen en zelf het goede voorbeeld geven. Bij heel wat mensen gaat er teveel warmte en energie verloren door slechte isolatie of verouderde intallaties. Een energieloket kan onze inwoners hierin op de juiste weg helpen èn hen naar de juiste goedkope leningen voor energie-investeringen leiden. De gemeente moet de motor en promotor worden van groene energie, zoals bvb. de samenaankopen voor energie via de provincie of de vergelijking van energieleveranciers door overheid of milieu organisaties. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld inzake rationeel energieverbruik en duurzame energie. Bij de aanbesteding van openbare gebouwen wordt niet alleen de kostprijs, maar ook de levensduur en de energiekost van het gebouw als doorslaggevend criterium gehanteerd. Voor het eigen verbruik schakelt de gemeente volledig over op groene stroom. De gemeente plant zonnedaken op de eigen gebouwen. Er wordt getracht om eigen nieuwbouwprojecten van de gemeente zoveel mogelijk met passieve energievoorziening uit te voeren. De gemeente promoot energiezuinige wijken: wijkverwarmingssystemen met kleine warmtekrachtkoppelingssystemen en zonne-installaties. De gemeente onderzoekt, samen met afvalintercommunale MIWA, hoe ze best haar afvalstromen kan recycleren en valoriseren. Zo kan biomassa afkomstig uit GFT-ophalingen, landbouwoverschotten en landschapsonderhoud vergist worden voor energieopwekking en omgevormd tot hoogwaardig compost. 2/23

3 De gemeente volgt haar energieverbruik nauwkeurig op door middel van een energieboekhouding. Er worden maatregelen genomen om de energie-efficiëntie van bestaande overheidsgebouwen te verhogen: via energie-audits gaat de gemeente na hoe ze energie kan besparen zonder comfortverlies. Als de gemeente hiervoor zelf niet de expertise in huis heeft, zijn er heel wat private organisaties die hierbij kunnen helpen. Sensibiliserende acties blijven belangrijk, zowel voor eigenaars als voor huurders. In de eerste plaats richten we ons hierbij op rationeel energiegebruik. Er zijn heel wat initiatieven die te weinig bekend zijn (energiescans Eandis, InterWaas, ). De gemeente geeft financiële steun voor energiebesparingswerken aan scholen als dit gekoppeld wordt aan een sensibilisering bij de leerlingen. Scholen die de energiefactuur omlaag krijgen, kunnen de bespaarde middelen besteden aan eigen duurzame projecten. Energie besparen is vooral bij maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroepen belangrijk. Zij hebben vaak een hoge energiefactuur, doordat ze bvb. in slecht geïsoleerde woningen wonen. Het OCMW is de perfecte partner om de juiste mensen te zoeken en te helpen. De gemeente streeft naar een energiezuinige openbare verlichting, door een oordeelkundige inplanting van de lichtbronnen, het gebruik van efficiënte armaturen met een goede oriëntatie van de lichtbundel, en het gebruik van energiezuinige en/of bewegingsdetecterende lampen. De lokale overheid kan, in samenwerking met de lokale bevolking en verenigingen, effectiever omgaan met klemtoon-, monumenten- en feestverlichting en niet-noodzakelijke verlichting zoals reclameverlichting. Ze kan ook de verlichting van bedrijven- en sportterreinen een gedeelte van de nacht doven veilig en proper sp.a en Groen willen inzake veiligheid zowel preventief als probleemoplossend werken. Daarbij tekenen we een lokaal veiligheidsplan uit waarbij strafbare feiten en kleine criminaliteit correct worden aangepakt, maar waarbij ook naar de oorzaken wordt gekeken, zodat problemen bij de wortel worden aangepakt. De inwoners van onze gemeente moeten zich veilig voelen in hun huis en op straat. Politie moet meer op straat te zien zijn en makkelijk aanspreekbaar zijn, zowel bij strafbare feiten zoals drugs dealen, met de auto parkeren op een voetpad, straatraces, als in minder acute situaties (burenruzies, nachtlawaai, pesterijen, ). We gaan de strijd aan tegen vandalisme, sluikstorten, wildplassen en ander sociaal onaanvaardbaar gedrag. De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) worden beter bekend gemaakt bij de bevolking. Ze mogen geen gemakkelijkheidsoplossing zijn om de onderliggende problemen uit de 3/23

4 weg te gaan. Dus vooraleer er GAS-boetes worden uitgeschreven moet er bemiddeld worden. Bij kleine overtredingen (bvb sluikstorten) laten we mensen voelen wat ze gedaan hebben, via gemeenschapsdienst. In buurten met een veiligheidsprobleem willen we een integrale aanpak, in samenspraak met de buurtbewoners. Wij willen gezellige buurten en doen daarbij zo vaak mogelijk beroep op ontwerpers, studenten, buurtbewoners Inwoners moeten beseffen dat fietsen, reclameborden, vuilniszakken niet thuishoren in het midden van het voetpad. We investeren in voldoende vuilnisbakken en afvalcontainers. Op plaatsen met veel zitbanken moet een vuilbakje aanwezig zijn. In de buurt van appartementen, scholen en horecazaken ijveren we voor ondergrondse afvalcontainers of gemeenschappelijke afvalsorteerplaatsen. Het concept van wijkcompostering moet op meerdere plaatsen gerealiseerd worden rivier voetpaden, fietspaden, autowegen, spoor en sp.a en Groen willen een verkeersveilig Temse: met ruimte voor fietsers, met beter openbaar vervoer èn bewonerskaarten in zones voor betaald parkeren. Daarvoor willen we de bevindingen in het bestaande mobiliteitsplan vertalen in concrete acties. Temse wordt een fietsvriendelijke gemeente! We promoten om meer de fiets te nemen of te voet te gaan naar het werk, de school of de winkel. We willen meer en beter openbaar vervoer: heel de dag bussen naar Bornem, het herbekijken van de busroutes door Temse, met voldoende aandacht voor de deelgemeenten (met het NMBS station en De Zaat op de route). We willen comfortabele en stipte treinen in Temse. We onderhandelen met de NMBS om twee treinen per uur te bekomen op de lijn Sint-Niklaas - Mechelen. We maken het centrum van kerngemeente Temse en de kernen van de deelgemeenten autoluw. We geven voorrang aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. We onderzoeken of we de Kouterstraat maandelijks kunnen omdopen tot verkeersvrije winkelwandelstraat. Er moeten een duidelijk parkeerplan komen met betere bewegwijzering naar betaalde en gratis parkeerplaatsen. Bewoners hebben recht op 1 bewonerskaart/gezin voor parkeerplaatsen in hun buurt, waar betaald parkeren geldt. 4/23

5 We plaatsen meer en veiliger fietsstallingen. We werken in samenspraak met ervaringsdeskundigen zoals de Fietsersbond, seniorenverenigingen, jeugdraad, scholen en ouderraden, bedrijven, We organiseren meer fietscursussen voor kleuters, kinderen en volwassenen in samenwerking met de Fietsersbond, scholen, senioren- en migrantenorganisaties. We besteden extra aandacht aan veilige voetgangers en fietsroutes naar school, ook als die scholen buiten Temse liggen. We schakelen hierbij ook de trage wegen in. sp.a en Groen zijn voor een Fietspunt aan het station van Temse waarbij mensen die de trein of de bus nemen snel geholpen worden met een klein defect aan hun fiets, waarbij sociale tewerkstelling wordt gecreëerd en de sociale controle aan de fietsstallingen verbeterd wordt. Dat kan door de fietsherstelplaats van de vzw Intro van TTS over te brengen naar het station. We blijven een prioriteit maken van goed onderhouden voetpaden, fietspaden, pleinen, parken. Dit kan, waar mogelijk, via sociale economieprojecten. Er moet permanente aandacht zijn voor de bewegingsvrijheid van mensen met fysieke beperkingen, mensen met buggy s, rollators. Omleidingen bij wegenwerkingen moeten beter georganiseerd en gecommuniceerd worden milieu en openbare ruimte We moeten zorgvuldig omspringen met de groene open ruimte die ons nog rest. Nieuwe verkavelingsaanvragen worden zeer kritisch bekeken. We geven altijd de voorrang aan projecten die de dorpskern hernieuwen en de leegstand terugdringen. In Temse is er nog voldoende bouwgelegenheid, door de recente verkavelingen op De Zaat, de Cliviawijk, de geplande Doornwijk, en een aantal kleinere verkavelingen. Daarom willen we de resterende woonuitbreidingsgebieden niet aansnijden. Tegelijk moeten we ook kijken of alle reeds geplande woongebieden of vervallen industriegebieden nog nodig zijn op die plaats en eventueel anders kunnen worden ingevuld. De steenbakkerij in Steendorp wordt omgevormd tot een natuurgebied dat het Kijkverdriet verbindt met de Roomkouter en het Gelaagpark. Ook de omgeving van de Roomacker in Tielrode wordt versterkt als natuurgebied. Zo krijgen Steendorp en Tielrode een grotere groene long, met een toeristische bonus. We onderhouden de openbare ruimtes zonder gebruik te maken van chemische middelen. Er moet een gemeentelijk plan komen om het gebruik van pesticiden en herbiciden in de landbouw drastisch terug te dringen, zodat de biodiversiteit opnieuw de natuurlijke partner wordt van landbouwers.we 5/23

6 nemen milieucriteria mee bij openbare aanbestedingen, waarbij het gebruik van ecologische materialen gestimuleerd wordt. We proberen lawaaihinder van autowegen te beperken met geluidswerende schermen of andere maatregelen zoals bermen met natuurlijke beplanting. De gemeente informeert de bewoners over hoe (in overleg verkavelaars, Vlaams Gewest) een oplossing kan gezocht worden voor de overlast van geluid en fijn stof. Bij de aanleg van nieuwe mobiliteitsprojecten of verkavelingen moet de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente geluidswerende maatregelen nemen. We sensibiliseren onze inwoners om de verdraagzaamheid tegenover spelende kinderen, fuivende jongeren en feestende inwoners in het algemeen te vergroten. Uiteraard mag de leefbaarheid van de buurt niet in gedrang komen. We treden op tegen agressieve lichtreclame. We schrappen de planning van wijken in gevoelig overstromingsgebied. Bij de (her)inrichting van oude en nieuwe wijken hebben we aandacht voor milieu en leefbaarheid: autoluwe straten, een bepaald percentage van de oppervlakte is groen (of moet dat worden) en er is ook aandacht voor publieke voorzieningen als speelpleintjes en zitbanken. Ook op vlak van ruimtelijke ordening willen we zoveel mogelijk rekening houden met de mening van de bewoners Dierenwelzijn We willen een gemeente die actief aandacht heeft voor dierenwelzijn. We kunnen gebruik maken van de volgende instrumenten: het politiereglement, het vergunningsbeleid, sensibiliseringsacties en controle. Met het oog op meer levenskwaliteit voor dieren, willen we van de volgende punten werk maken: Een schepen die expliciet de bevoegdheid heeft over dierenwelzijn. Een politiezone met minstens één politie-agent die zich specialiseert in dierenwelzijn. Samenwerking met dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties voor de opvang van zwerfdieren, zieke en gezonde dieren. Zo zorgt men ook voor een diervriendelijke aanpak bij problemen met overpopulaties. Dit kan eveneens door onder bepaalde voorwaarden steun te verlenen aan dierenopvang en -hulpcentra, door een sterilisatie- en vaccinatiecampagne voor zwerfkatten en - honden, door geboortebeperking met behulp van eimanipulatie bij duiven. 6/23

7 Sensibiliseren van de bevolking via een beurs met dierenrechtenorganisaties. Bewustmaking rond faux gras, gezelschap voor kuddedieren, schuilplaatsen tegen zon en regen voor weidedieren,enz...is nodig. Verantwoordelijkheid opnemen en zorgen voor een goede regeling voor de rituele slachtingen zodat de wet op een correcte wijze kan worden toegepast. Onverdoofd slachten wordt ontraden, verdoving wordt aangemoedigd. Stimuleren van diervriendelijke veehouderij. Nieuwe vergunningsaanvragen voor varkens- en kippenkwekerijen en pelshouderijen zeer kritisch beoordelen. Informeren van de bevolking om voorzorgsmaatregelen te nemen bij vuurwerk. Voor vuurwerk in de buurt van weiden of stallingen met dieren zouden geen vergunningen gegeven mogen worden. Circussen met wilde dieren verbieden op het grondgebied van Temse samen leven in de buurt De gemeente levert een extra inspanning om alle bewoners te betrekken, zowel oude als nieuwe Temsenaren. Het gemeentebestuur zorgt voor logistieke en financiële ondersteuning bij wijk en buurtfeesten. We zorgen ervoor dat de diverse culturen elkaars achtergrond en cultuur beter leren kennen d.m.v. verschillende projecten. sp.a en Groen zijn voorstanders van een nieuwjaarsreceptie voor de hele bevolking. Het kennismakingsmoment voor nieuwe inwoners moet een moment zijn waarop de nieuwe Temsenaren kennis kunnen maken met alle aspecten van de gemeente, met meerderheid én oppositie. Buurthuizen moeten mensen met diverse achtergronden uit de onmiddellijke omgeving met elkaar in contact brengen. Niet enkel in Den Boodt, maar ook op andere plaatsen kan dit voor enthousiasme in de wijk zorgen. Dit kan eventueel ingeplant worden in de verschillende bibliotheken. De gemeente start dit mee op. In samenspraak met de buurtbewoners richten we verschillende bestaande pleintjes gezelliger in. Vele buurtbewoners hebben creatieve ideeën om ons hierbij te helpen. We voorzien banken, publieke barbecuestellen, speeltuigjes, Dit bevordert het sociale contact tussen de buurtbewoners. We ondersteunen vrijwilligers logistiek en, indien mogelijk, financieel in hun opzet om de buurt te verbeteren. Dit kan bvb. gaan over een boodschappendienst voor oudere bewoners. 7/23

8 Vele mensen hebben goede ideeën. Het gemeentebestuur kan hen hierin aanmoedigen door hen, indien mogelijk, logistiek te ondersteunen Vergaderzalen van AC De Zaat en andere gemeentelijke infrastructuur moeten (financieel) toegankelijker gemaakt worden voor verenigingen voor vergaderingen en aangepaste activiteiten. Verenigingen moeten de kans krijgen om hun werking voldoende uit te bouwen. Ook jongeren moeten plaatsen hebben om rond te hangen. We denken hierbij aan speelterreinen, speelbossen, jeugdhuis en jongerencafés. Temse profileert zich als een toeristische stad, maar openbare toiletten ontbreken. Wij vinden dit noodzakelijk op sommige plaatsen. Ze moeten natuurlijk ook fysiek toegankelijk zijn voor àlle mensen. Publieke ruimten en openbare gebouwen moeten ook voor mensen met fysieke beperkingen toegankelijk zijn. sp.a & Groen willen dat de gemeente dit in kaart brengt en meewerkt om die toegankelijkheid te verzekeren indien nodig. Autoluwe speelstraten worden tijdens de vakantieperiodes georganiseerd in kinderrijke wijken. We willen meer aandacht besteden aan kleine èn grote landschapselementen in het buitengebied. We denken ook aan recreatief groen, bvb. speelbossen met waterpartijen die tegelijk een educatieve functie kunnen hebben, via de verdere uitbouw van het poelenproject bijvoorbeeld. We creëren extra volkstuintjes en zorgen voor gemeenschappelijke gronden, waar mensen uit de buurt met een te kleine privé-tuin of een appartement even kunnen proefdraaien en gezonde verse groenten kunnen komen oogsten mooie gebouwen en toerisme We voeren de dialoog over de herbestemming van kerken. We brengen met de centrale kerkraad een breed gesprek op gang over de toekomst van ons religieus erfgoed, een debat waar de kerkfabrieken van Groot-Temse trouwens zelf vragende partij voor zijn. Vanuit deze dialoog zoeken we naar een manier waarop dit erfgoed een maatschappelijk relevante rol kan blijven spelen. sp.a en Groen pleiten daarbij voor een meer polyvalente invulling dan vandaag en vragen om aandacht te geven aan de infrastructuurnoden van alle levensbeschouwingen in de gemeente. De Wilfordkaai wordt opnieuw het visitekaartje van Temse. De Wilfordkaai moet uitgebouwd worden als centraal toeristisch knooppunt van bovenlokaal belang. Het moet het hart worden van het groenrecreatieve wandel-, fiets- en watertoerisme langs Schelde- en Durmedijken en de natuurgebieden die daar langs liggen (groene longen van Steendorp, Tielrode en Elversele). We gaan na hoe de fietsverbinding tussen de Wilfordkaai en de Zaat eventueel via een fiets- en 8/23

9 wandelesplanade- vlotter kan gemaakt worden en we creëren ook een fietslink tussen De Zaat en de dijk langs de Schelde in Tielrode. De Wilfordkaai moet hèt regionaal startpunt worden voor wandel en fietstoerisme. In samenwerking met het fietspunt, de toeristische dienst en horecazaken zetten we ook een verhuurdienst voor recreatief fietsen op. We voorzien plaatsen voor mobilhomes met een mooi zicht op de Schelde of de Durme. Het watertoerisme moet verder ondersteund en uitgebouwd worden. De openingsuren van de toeristische dienst moeten beter afgestemd worden aan de vrije tijd van de toeristen. Temse heeft een goed beleid inzake trage wegen. sp.a en Groen willen nog meer buurtwegen, openbare jaagpaden, voetwegen en kerkwegels onderhouden en heropenen en bij de realisatie van nieuwe wijken moeten er nieuwe bijkomen. sp.a en Groen willen een spoedbeleid om (samen met de eigenaars) waardevolle gebouwen maximaal te bewaren en architecturele gehelen te beschermen tegen de oprukkende appartementitis (Wilfordkaai, omgeving Markt, belle epoque woningen Oeverstraat, ) tegelijk willen we meer kwaliteit, duurzaamheid en energiezuinigheid brengen in nieuwbouwprojecten en bestaande gebouwen. Wat Temse mist is een typisch museum, kenmerkend voor Temse en uniek in België. Er is maar één museum dat die rol perfect zou vervullen en dat is een groot modern museum over de Boelwerf. Het zou een prachtig project kunnen worden met medewerking van ex-boelwerkers en professionele inbreng van academici en onderzoekers. Toeristen moeten vlot aan toeristische informatie geraken: zowel bij aankomst in Temse als bij het plannen van een toeristisch bezoek is alle informatie snel te vinden. Een wandel en fietsroute moet gratis beschikbaar zijn: printen, mobiele toepassingen, winkelen Door diverse initiatieven gaan we de lokale handelaars in de schijnwerpers plaatsen. We verfraaien de belangrijkste winkelstraten in centrumgemeente Temse en focussen op een drietal winkelkernen die we met elkaar verbinden, en denken hierrond een langetermijnvisie uit. Nieuwe winkels komen bij voorkeur in deze winkelkernen, maar in de deelgemeenten streven we ernaar om samen met de lokale handelaars een kruidenier en bakker aan de dorpsbewoners aan te bieden. Zijn die er niet meer, dan moet een boodschappendienst of een mobiele winkel in samenwerking met handelaars soelaas bieden voor de mensen die minder mobiel zijn. We werken een parkeerbeleid uit, met aandacht voor de leefbaarheid èn de bereikbaarheid van de handelaars in het centrum. We stimuleren het winkelen met de fiets. Tijdens openbare werken is er aandacht voor een goede bewegwijzering èn trachten we de hinder voor bewoners en handelaars tot een minimum te beperken. 9/23

10 sp.a en Groen blijven zich kanten tegen de ontwikkeling van een winkelcentrum op de site van Wittock-Van Landeghem (achter de Gasthuisstraat). In het bestuur zullen wij weigeren mee te werken aan de uitwerking van de nodige vergunningen om dit project te realiseren. Wij gaan voor een versterking en betere ondersteuning van de bestaande winkelkern, terwijl we op het voormalige terrein van Wittock Van Landeghem ijveren voor een groenzone. Om de winkelstraten te verfraaien, bieden we winkeliers een gevelrenovatiepremie aan werken Werkloosheid terugdringen door kwaliteitsvolle en duurzame werkgelegenheid blijft voor sp.a en Groen een prioriteit. Een lokaal werkgelegenheidsplan, in samenwerking met alle betrokken lokale partners en in overleg met de VDAB, kan extra aandacht schenken aan kansarme groepen. Hierbij werken we drempels weg die de stap naar een job in de weg staan. Zelfstandig ondernemen is een bron van creativiteit en vooruitgang en creëert jobs. We bieden mensen die met een eigen handelszaak willen beginnen informatie en advies waarmee ze hun plannen kunnen realiseren en hun kansen op succes kunnen verhogen. Dat doen we in samenwerking met de lokale afdelingen van Unizo en Voka. We geven onze bewoners bij bepaalde gelegenheden, zoals huwelijken, gouden bruiloften of 100- jarigenvieringen, geschenkbonnen (Temsebons) die ze kunnen gebruiken bij lokale winkeliers. sp.a en Groen willen dat deze bons ook buiten de openingsuren van de gemeentelijke diensten te koop zijn bij de handelaars zelf of in horecazaken. We zetten in op duurzame bedrijventerreinen, met aandacht voor materiaalkringlopen en afvalbeheer, hernieuwbare energievoorziening, ecologische infrastructuur, waterbuffers en collectief vervoer. We werken aan een lokale regie van de sociale economie, met een meerjarenplanning en een duidelijke visie. We werken meer samen met de sociale economie, binnen de eigen gemeente en met andere gemeenten. We maken dat mensen die daar klaar voor zijn, kunnen doorstromen van de sociale economie naar de gangbare economie. Dat doen we door mee actief jobs te creëren op de reguliere arbeidsmarkt en bruggen te bouwen tussen de sociale en de reguliere economie. 10/23

11 We bouwen de sociale economie verder uit rond lokale maatschappelijke noden (lokale diensteneconomie): klusjesdiensten, onderhoud van de publieke ruimte, sociale restaurants, kleine ingrepen aan woningen van bejaarden om die veiliger, comfortabeler en energievriendelijker te maken. De sociale economie waarbij beschutte en sociale werkplaatsen horen geeft ook werk aan personen met een handicap en aan mensen met een psychosociale problematiek. We steunen deze projecten, en schakelen de werkplaatsen in bij lokale overheidsopdrachten. Denk aan het onderhoud van parken, van groen, van de publieke ruimte en van sportinfrastructuur. Werken moet makkelijker combineerbaar worden met een gezin. We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang, waarbij de prijs afhangt van het inkomen. We verhogen de kans om snel een opvangplaats te vinden. We coördineren een toegankelijk en flexibel aanbod, moedigen bestaande initiatieven aan en vullen leemtes op. We vergeten niet dat ook jonge tieners in vakantieperiodes ergens terecht moeten kunnen. We voorzien een aangepast aanbod voor deze leeftijdscategorie. Ouders moeten terecht kunnen bij één loket dat alle informatie over het opvangaanbod, de vrije plaatsen en de prijzen verzamelt en een overstap tussen diverse initiatieven makkelijker maakt. We ondersteunen opvanginitiatieven door jaarlijks een aantal gratis vuilzakken te geven, en een gratis screening van de (brand)veiligheid zorgen voor elkaar We steunen gezinnen die het nodig hebben bij een geboorte of adoptie, of mensen die mantelzorg verlenen aan zieke mensen en kinderen in hun buurt. Omdat er zeer diverse noden zijn, gaat het noodgedwongen om beperkte bedragen, zoals bijvoorbeeld de bestaande mantelzorg in Temse. Net daarom maken we dat deze premies het eerst terechtkomen bij wie die echt niet kan missen. Dus dat betekent dat we ook de factor inkomen moeten bekijken bij de aanvragers, waardoor de mensen die dit het meeste nodig hebben méér middelen kunnen krijgen. We promoten het sociaal huis, waar mensen terecht kunnen bij vragen over opvang, hulp, zorg en premies. We maken daarvoor één vlot toegankelijk aanspreekpunt van de huidige twee locaties. Wij hebben in Temse altijd fel geprotesteerd tegen de ziekenhuisfusie waardoor ons openbaar ziekenhuis De Pelikaan opging in het grote Sint-Niklase ziekenhuis. In de toekomst zal het ziekenhuis in Temse volledig sluiten. sp.a en Groen vinden dat eenvoudige ingrepen en daghospitalisatie in Temse mogelijk moeten blijven via een polikliniek. Voor een gemeente met een kleine inwoners is dat geen overbodige luxe. Voor specialistische gezondheidszorg kan men terecht in grotere ziekenhuizen in de steden. 11/23

12 Een lokale gemeenschap ziet het snelst wat de noden en behoeften van onze buren zijn en hoe we de diverse zorgdiensten en instellingen efficiënt op elkaar kunnen afstemmen. We kunnen zelfs nieuwe voorzieningen oprichten als het aanbod niet volstaat. We letten er hierbij op dat er geen mensen uit de boot vallen. We maken thuiszorg efficiënter. De huidige zorgverlening ondersteunt thuiszorg te weinig. De patiënt en mantelzorgers moeten ze nog altijd zelf bij elkaar zoeken. De zorgvoorzieningen zijn niet goed op elkaar afgestemd. We voeren acties voor de preventie van ziekten. We voeren campagnes tegen roken en voor gezonde voeding. Dit samen met artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers. We werken nog meer samen met gezondheidsnetwerken als LOGO-Waasland. We schakelen ambtenaren in als preventiemedewerkers. Zij werken aan gestructureerde preventieprogramma s als condoomautomaten plaatsen, toezien op het rookverbod in openbare plaatsen, de diensten geestelijke gezondheidszorg ondersteunen, of programma s van gezondheidsopvoeding en voorlichting introduceren. Ze werken samen met verenigingen, gezondheidswerkers en andere overheidsinstanties. We ondersteunen bestaande lokale initiatieven zoals goedkope buurtmaaltijden in een buurtwerking of in een sociaal restaurant. In buurten waar er nood is aan deze dienstverlening en ze nog niet bestaat, zetten we zelf dergelijke initiatieven in de steigers. Eén keer per week wordt er in een deelgemeente door vrijwilligers gekookt strijden tegen armoede De armoede in Temse en deelgemeenten als Tielrode en Steendorp is te hoog, in het bijzonder bij kinderen (1 op 10) en ouderen (1 op 5). sp.a en Groen willen alle kansen geven aan nieuwe initiatieven als Den Boodt in Temse. Verschillende elementen kunnen (gecombineerd) aan de basis van armoede liggen: een laag beschikbaar inkomen, gebrekkige huisvesting, schoolse achterstand, opvoedingsproblemen, gebrek aan sociale integratie, en geen werk. Alle schepenen moeten binnen hun eigen bevoegdheden initiatieven nemen die armoede bij kinderen verminderen. We betrekken verenigingen die mensen in armoede ondersteunen bij het lokale beleid en ondersteunen waar mogelijk hun projecten. We onderzoeken of er in Temse nood is aan een sociale kruidenier en ondersteunen zo nodig de opstart ervan. We zorgen dat bepaalde groepen mensen geïnformeerd worden hoe ze hun huishouden goedkoop, gezond en degelijk kunnen runnen. 12/23

13 sp.a en Groen willen prioritaire aandacht geven aan armoede bij kinderen in Temse; te beginnen bij de allerjongsten. Zo voorkomen we dat een nieuwe generatie armen ontstaat. Dat kan via een geïntegreerd beleid met een gemeentelijk kinderrechtenplan. Rond dit plan willen we iedereen in de gemeente die met kinderen werkt samenbrengen: Kind en Gezin, het OCMW, de scholengemeenschappen, het LOP (lokaal overlegplatform), de jongerenbewegingen, mutualiteiten, gezondheidswerkers van thuisverpleging tot dokters, de welzijnsschakels, Met dit plan willen we ouders ondersteunen in hun rol als ouder/opvoeder. We zorgen ook voor kwalitatieve, collectieve kinderopvang die meer is dan louter verzorgen van kinderen en inzet op een opvoedende aanpak. We versterken ook het schoolopbouwwerk en bekijken of we nog meer studenten leerkrachten/opvoeders kunnen inzetten. We bouwen de gemeentelijke voorzieningen voor jongeren zoals de bibliotheek, de speelpleinwerking en de Speel-o-theek nog meer uit, zodat jongeren uit minder kansrijke gezinnen meer betrokken kunnen worden. We maken een recente sociale foto van onze gemeente. Met behulp van lokale armoede-indicatoren zetten we gerichte acties op, die onderzoeken welke de noden van de meest kwetsbaren zijn. Een eerste stap is het inventariseren van al onze beschikbare lokale gegevens over (kinder)armoede. We houden een vinger aan de pols, en reageren snel op nieuwe tendensen. We ondersteunen mensen in armoede bij de opvoeding van hun kinderen. Den Boodt in de Boodtstraat is een ontmoetingsruimte waar kansarmen en ook andere buurtbewoners terecht kunnen voor bijvoorbeeld deskundig opvoedingsadvies, of voor informele ontmoetingen met andere ouders. Ze kunnen er af en toe ook terecht bij een dokter of verpleegkundige, een logopediste, een diëtiste, een arbeidsbemiddelaar of een juridisch adviseur. Dit moet wel zeker voldoende bekendgemaakt worden bij mensen met kinderen en senioren. We stimuleren de kennis van onze taal en begeleiden en betrekken ouders bij onderwijs. Het organiseren van taalcursussen bij anderstaligen bij het OCMW maakt deel uit van een voorbereidingstraject richting arbeidsmarkt. In Temse bestaan al goede initiatieven zoals Babbelonië en de taalcursussen van het CVO. We willen dit zeker verder zetten. Binnen het onderwijs in de gemeente stimuleren we extra ruimte voor participatie van kansarme ouders. Dat kan via het LOP, het lokaal onderwijs platform en het schoolopbouwwerk. We motiveren de ouderraad om drempelverlagende initiatieven te nemen, die maken dat ouders van kansarme kinderen mee hun zegje doen over het schoolbeleid. We brengen een huisbezoek aan de meest kwetsbare gezinnen en gezinnen die moeilijk op de jeugddienst geraken, zoals anderstalige gezinnen. Op deze manier willen we hun kinderen toch de kans geven om aansluiting te vinden met leeftijdsgenoten via het speelplein, jeugdbewegingen We sporen verdoken armoede op. Het OCMW heeft in samenwerking met de andere gemeentelijke diensten (onderwijs, wijkagenten ) een unieke rol in het opsporen van stille of verdoken armoede. OCMW en andere diensten kunnen proactief te werk gaan bij het detecteren van sociale noden. 13/23

14 Schulden stapelen zich vaak op. We helpen mensen om beter om te gaan met hun beschikbare budget en hun schulden weg te werken door via het OCMW aan schuldhulpverlening te doen. We pakken de wachtlijsten voor schuldhulpverlening aan. Zo organiseren we in het OCMW infosessies over de mogelijkheden van schuldhulpverlening door het OCMW en geven de deelnemers meteen ook praktische informatie mee. Sommige mensen krijgen op die manier al de informatie die ze nodig hebben. We verkleinen de kloof tussen kansrijke en kansarme groepen, op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, cultuur, jeugd, sport en vrije tijd. Dit houden we in het achterhoofd bij elk beleidsvoorstel en elk project dat we steunen senioren en andersvaliden De gemeente moet meer aandacht hebben voor de vergrijzing en de vereenzaming van senioren. Er moet beter vooruit gepland worden zodat goede zorgvoorzieningen betaalbaar en bereikbaar worden voor alle oudere Temsenaren. Tegelijk moeten ouderen niet altijd als een te verzorgen groep gezien worden: met hun wijsheid, hun verhalen, hun ervaring, kunnen zij helpen om de stenen en de structuren van Temse en de deelgemeenten hun ziel en warmte terug te geven. Senioren moeten niet alleen de juiste zorgen krijgen, maar ook blijvend kunnen deelnemen aan een rijk en sociaal cultureel leven. Samen met het OCMW intensifiëren en promoten we de seniorenklusjesdienst voor ouderen. We stimuleren buurtbewoners om ouderen een handje te helpen, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Een boodschappendienst helpt ouderen zelfstandig thuis te wonen. We investeren in mobiliteitsprojecten zoals taxicheques, de gratis bedeling van personenalarmtoestellen, vrijwilligerswerking en maaltijdbedelingen door het sociaal huis van het OCMW de 2 aangekondigde dienstencentra in Temse (OCMW) en Tielrode (rustoord) moeten snel gerealiseerd worden. Een basisaanbod aan nieuwe media en informatietechnologie dringt de sociale kloof drastisch terug. We bieden ook basiscursussen internet en computergebruik aan. We zijn ons hierbij bewust van nieuwe evoluties die ook voor senioren nuttig kunnen zijn, zoals de opkomst van smartphones en tabletcomputers. We bouwen en promoten ook extra zorgvoorzieningen voor ouderen zoals serviceflats, aanleunwoningen en kangeroewoningen, en bekijken hoe we dit aanbod niet enkel in Temse, Tielrode en Steendorp, maar ook in Elversele en op Temse-Velle minimaal kunnen realiseren, zodat mensen langer in hun eigen woonomgeving kunnen blijven. 14/23

15 We bieden cursussen en vormingen aan op maat van de senior. Dat biedt hen extra kansen op sociaal contact. We organiseren informatiesessies over pensioenen en wijzen mensen uitdrukkelijk op hun rechten zoals het Gewaarborgd Inkomen voor Ouderen, een bijpassing voor mensen met een te laag pensioen. We creëren een aanbod van activiteiten voor actieve opa s en oma s en hun kleinkinderen. We bereiden ons voor op bijzondere weersomstandigheden die senioren extra belasten, zoals uitzonderlijk warm of koud weer. We stellen samen met het gemeente- en OCMW-bestuur een zomer- en een winterplan op. Dat garandeert onze oudere inwoners en andere mensen die op dat vlak wat ondersteuning kunnen gebruiken voldoende verkoeling of juist warmte. We voorzien een sneeuwtelefoon, voor ouderen die zelf de sneeuw voor hun deur niet kunnen opruimen. Als buren elkaar kunnen helpen is dat natuurlijk ook mooi meegenomen. We worden een dementievriendelijke gemeente. Er moet een aanbod komen van verzorgers, informatiesessies voor mantelzorgers, familieleden en andere geïnteresseerden, en activiteiten voor mantelzorgers en personen met dementie. Door deel te nemen aan activiteiten, vermindert de kans op een snelle opname in een voorziening. Wij zetten hoger in op nabijheidszorgen als ouderzorg en accommodatie (ook in de deelgemeenten) en zorg en residentie voor mensen met een handicap. Vele ouders met volwassen mindervalide kinderen zijn nu radeloos. Het kartel sp.a-groen wil mee aan de kar duwen om hierrond initiatieven te ontwikkelen. Om zelfstandig te wonen, kunnen mensen met een handicap een beroep doen op dienstverlening zoals poetsdiensten, de bedeling van warme maaltijden, boodschap- en klusjesdiensten, een noodoproepsysteem, een financiële toelage voor ouders die een zwaar gehandicapt kind thuis opvoeden, en opvangdiensten. Die diensten steunen we en combineren we met maatregelen ten voordele van ouderen, zieken en gezinnen. We promoten verder de handicar en seniorenmobiel, een vervoerdienst voor minder mobiele mensen zoals personen met een handicap, ouderen en zieken. We houden de tarieven betaalbaar. Daarvoor ondersteunen we nog beter de vrijwilligers die met de handicar en seniorenmobiel rondrijden. Aangezien de vraag hoog is, voorzien we een tweede seniorenmobiel. Verzorging in de bestaande rusthuizen moet beter en efficiëntere met méér aandacht voor hun noden en veiligheid. 482 Duurzaam Temse 15/23

16 We doen actief aan ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor is het essentieel dat er een schepen bevoegd is voor ontwikkelingssamenwerking en ook écht iets doet met die bevoegdheid, dat er een ambtenaar of een gemeentelijke dienst is voor Noord-Zuidverhoudingen, dat er een beleids- en actieplan is. We gebruiken de expertise van maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland om te sensibiliseren over het bredere thema van globalisering. We vragen ook de medewerking van immigranten en inwoners van onze gemeente die ervaring hebben met projecten in het Zuiden. In het kader van de jaarlijkse Internationale Vrouwendag op 8 maart, organiseren we ook in onze gemeente activiteiten. We voeren een eerlijk en duurzaam aankoop- en aanbestedingsbeleid. We gebruiken dus duurzaam gewonnen hout, koffie, wijn of fruitsap uit de eerlijke handel en kledij met een sociaal label voor ons personeel. Het is logisch dat de Wereldwinkel van Temse daarin een belangrijke partner is. Zo werken we mee aan een waardige toekomst voor kleine boeren in het Zuiden en duurzame producenten in het Noorden. Temse kan een FairTrade Gemeente worden. Daarvoor moeten we voldoen aan een aantal criteria. Een trekkersgroep laat ons zelf de stap zetten naar eerlijke handel en overtuigt winkels, horeca, scholen, bedrijven en organisaties om mee te doen. We nemen ook initiatieven rond lokale duurzame voeding en produkten, en ondersteunen verenigingen en ondernemingen die zich hiermee bezig houden (vb. Voedselteams) baby s, kleuters, kinderen en jongeren We overtuigen ouders van het belang om hun kleuters regelmatig naar school te laten gaan. Na de schooluren laten we de scholen hun poorten openen, voor sport, cultuur, ontspanning en om bij te leren. We moedigen onderwijsinstellingen aan om daarvoor samen te werken met sociaalculturele verenigingen, sportverenigingen en jongerenorganisaties. We organiseren ook een voldoende groot en divers aanbod aan kunst- en muziekonderwijs. We voorzien verder huiswerkbegeleiding aan huis of op school aan doelgroepen die een pedagogische achterstand dreigen op te lopen. We geven de ouders in kwestie begeleiding om zelf het huiswerk van hun kinderen beter op te volgen. Schoolopbouwwerk Temse doet dit al een tijdje en dit mag best wat meer gepromoot worden. We bouwen en onderhouden toegankelijke speelpleinen of skateparken. Een graffitimuur is een uitlaatklep voor jong creatief talent. We denken hierbij aan de fietstunnel of de muur van de Stationsstraat. Temse stripgemeente kan hierin een inspiratiebron zijn. We ondersteunen een divers jeugdwerkaanbod, met onder meer jeugdbewegingen, jeugdateliers en speelpleinwerking. 16/23

17 Jeugd Temse in Beweging (met de speelkaai) is een prachtig initiatief dat verder moet worden uitgebouwd. Zulke laagdrempelige gratis evenementen zijn een mooie stap naar het verenigingsleven. Een voldoende groot en divers vrijetijdsaanbod is nodig tijdens schoolvakanties. Hangjongeren zorgen niet altijd voor overlast. We brengen plaatsen waar jongeren vaak samenkomen in kaart en proberen, indien nodig, samen met de buurt en de jongeren naar oplossingen te zoeken. De straathoekwerker kan dè perfecte tussenpersoon zijn tussen buurt en jongeren. De straathoekwerker bestààt in onze gemeente, maar niemand weet wie dat is. Security bij fuiven is belangrijk voor de veiligheid op de fuif en de rust voor de buurt. We pleiten voor een semiprofessioneel fuifbegeleidingsteam, bestaande uit een vaste groep vrijwilligers en enkele organisatoren. Hierdoor wordt de druk van de schouders van de jongeren deels weggehaald. Elke fuif wordt met dit fuifbegeleidingsteam grondig voorbereid en geëvalueerd. Een fuifloket, in het jeugdhuis, kan een aanspreekpunt zijn voor organisatoren en feestgangers. Dit is handig bij het voorbereiden èn evalueren van fuiven en/of evenementen. Het fuifloket kan ook logistieke hulp bieden. Het fuifloket promoot ook de huidige fuifkoffers, met praktische tips en materialen om dè perfecte fuif te organiseren. De pretcamionette, een speelbusje, blijft regelmatig langsgaan in buurten waar veel kinderen wonen. Het is een heel laagdrempelige manier om kinderen in hun spelen te stimuleren én het is succesvol. In samenspraak met de jeugdbewegingen werken we aan: Vandalismepreventie Brandveiligheid Energiezuinige lokalen Het subsidiereglement voor jeugdverenigingen kan eenvoudiger. Kinderen en jongeren moeten creatief kunnen leven. Er moet dus ruimte zijn voor experiment en vernieuwing. We trachten de jeugdraad meer te promoten bij niet verenigde jeugd. De jeugdraad moet nog meer een ontmoetingsplaats worden van jongeren om samen aan een levendige gemeente voor de jeugd te bouwen. Financiële steun is welkom voor het bouwen en verbouwen van jeugdlokalen, voor alarminstallaties, kampvervoer, enzovoort. Jeugdlokalen zitten nog te vaak in (rechts)onzekerheid. De gemeente zorgt hier voor advies, en zo nodig rechtsbijstand. Jongeren die moeilijk aansluiting vinden met de samenleving trachten we via buurtwerkingen in contact te brengen met het speelplein, de jeugdbewegingen of jeugdorganisaties in de buurt. Den 17/23

18 Boodt en de Sompershoekwerken zijn mooie voorbeelden. Dit moet ook kunnen in de deelgemeenten. Jeugdwelzijnsoverleg brengt alle partners aan tafel die lokaal met dit thema bezig zijn. Dit kan gaan om het OCMW, CAW, JAC, CLB s, welzijns- en preventiedienst, Fedasil of de bijzondere jeugdzorg. De speel-o-theek hoort meer thuis in het jeugdhuis i.p.v. AC De Zaat. Op deze manier komen kinderen sneller in aanraking met de werking van het jeugdhuis èn leren de ouders het gebouw en de werking van het jeugdhuis kennen. We stellen speelkoffers ter beschikking van verenigingen die maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bereiken. Dit kan samengesteld worden met materiaal uit de speelotheek. We zorgen dat de monitoren op het speelplein en in de jeugdbewegingen zoveel mogelijk de juiste basisvormingen hebben gehad: we denken hierbij aan EHBO, omgaan met bvb. autisme/adhd/kinderen met een handicap. We organiseren hiervoor regelmatig een workshopdag. De drempel voor sociaal kwetsbare jongeren moet zo klein mogelijk gehouden worden om te kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking. We zoeken uit of er vraag en mogelijkheid is om het speelplein ook te organiseren tijdens andere schoolvakanties. De SpeGTbus moet opnieuw ingevoerd en beter gepromoot worden. We voorzien een gebruiksvriendelijke jeugdwebsite voor kinderen en jongeren èn werken deze regelmatig bij mij de meest actuele informatie. Vakantiewerk voor studenten is een goede manier om praktijkervaring op te doen en om de vakantiebezetting op de verschillende gemeentelijke diensten op te vangen. Waar mogelijk breiden we de vakantie ondersteuning verder uit bruisende cultuur & gedegen onderwijs De bibliotheek moet nog meer bruisen. De bibliotheek kan een bakermat zijn van verschillende cultuurdragers en activiteiten. We zijn voorstander van een koffiebar in de bibliotheek, die evenwel de serene sfeer in de leeszaal niet verstoort. Dit bevordert het sociale contact in een mooie boekenomgeving. De openingsuren van de bibliotheek moeten beter. De feestcultuur die in Temse aanwezig is moet beter ondersteund worden: carnaval, feestjes op de kaai, dorpsfeesten, spontane initiatieven van lokale cafés en middenstandersorganisaties,. 18/23

19 sp.a en Groen zetten in op ernstig omgaan met het eigen historisch immaterieel en materieel erfgoed. De herinnering aan belangrijke lokale economieën (Boelwerf en vlasnijverheid) moet beter uitgewerkt worden en we durven hier onze nek voor uitsteken. sp.a en Groen willen uitdrukkelijk blijven investeren in het gemeentelijk volwassen dag avond en weekendonderwijs. Permanente bijscholing is nodig in een steeds veranderende maatschappij. Cultuur moet betaalbaar én toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. We garanderen een evenwichtige keuzen aan optredens, tentoonstellingen, cursussen en andere culturele activiteiten. Er moet wel ruimte zijn voor experiment en vernieuwing. Cultuur moet divers zijn en zoveel mogelijk mensen aanspreken en inspireren. We willen Temse in de Wolken vernieuwen naar hedendaagse normen én met een aanbod voor iedereen. De bibliotheek moet steeds kunnen vernieuwen en meegaan op moderne trends. sp.a en Groen wil het openluchtaanbod uitbreiden en haar inwoners meer naar buiten krijgen. Verschillende openluchtactiviteiten kunnen bijdragen aan een sociale omgeving. We steunen de teken- en muziekacademies die een verrassend en toegankelijk aanbod bieden, zowel aan permanente en tijdelijke cursussen. Temse moet een cultuurminnende omgeving worden. Dit kan door kleine aanpassingen in het straatbeeld op het hele grondgebied. We voeden aanstormend talent. We geven hen de kans om hun werk voor te stellen aan het publiek, om hun werk te ontwikkelen (bvb. deftige repetitiekoten, professioneler expositieruimten). Kunst is meer dan stillevens van kastelen en molens, we willen gedurfde eigentijdse kunst van lokaal talent zeker en vast de kans geven om gezien te worden. Kunst moet niet enkel dienen als toeristisch decorstuk, maar moet mensen ook doen denken, doen dromen, doen discussiëren We verlagen de financiële drempel voor cultuurparticipatie. We gaan na of we samenwerkingsverbanden kunnen aangaan met grotere cultuurhuizen in de nabijgelegen steden en gemeenten. We voeren een kansenpas in om o.a. cultuurtickets goedkoper aan te bieden aan minder gegoede mensen, zonder gestigmatiseerd te worden. We stimuleren de openbare bibliotheek om in het aankoopbeleid meer aandacht te hebben voor werken van oude en hedendaagse auteurs uit de landen van oorsprong van onze etnisch-culturele minderheden. We voorzien in toegankelijkheid voor minder mobiele mensen in gemeentelijke gebouwen. We zetten onze (toeristische) troeven voldoende in de kijker. 19/23

20 Met de thema s waarop we vanuit het lokale bestuur zwaar inzetten, werken we aantrekkelijke en herkenbare verhalen en campagnes uit. Mooie voorbeelden daarvan zijn de projecten van organisaties als erfgoedorganisatie Op Stoapel (Boelwerf - Temse) en Heemkundige Kring Braem (Tachtig is Prachtig - Elversele) Sport, spel en beweging Lichaamsbeweging is niet alleen fysiek gezond, het brengt ook mensen samen. Sommigen hebben een zetje nodig om te gaan sporten, in de best mogelijke omstandigheden, onder begeleiding van daartoe opgeleide mensen. We hebben aandacht voor topsport, competitiesport èn recreatieve sport. We lanceren een campagne om kinderen en jongeren aan lichaamsbeweging te laten doen. Zo kan een samenwerking tussen sportclubs leiden tot een gemeentelijke bewegingsschool van waaruit de allerkleinste kinderen kunnen voortvloeien naar de sportclubs. We zetten sportclubs aan om met scholen samen te werken. We investeren in laagdrempelige cursussen voor senioren, bvb. petanque, yoga,... Er is daarvoor een grote vraag bij de senioren, toch zijn er maar een beperkt aantal sportclubs die hierop inspelen. Senioren moeten ook overdag kunnen sporten. Clubs die inspanningen doen om een degelijk aanbod te voorzien voor mensen vanaf 60 jaar verdienen onze steun. We stimuleren ook aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap. We zorgen ervoor dat het lidmaatschap voor iedereen betaalbaar is. Zowel de infrastructuur als de opleiding binnen de clubs dient kwaliteitsvol te zijn. We steunen de opmaak van bedrijfssportplannen. In samenspraak met BLOSO en de burensportdienst wordt een sportuitleendienst op punt gezet. In samenspraak met de clubs verzorgen clubtrainers sportinitiatie in bedrijven. Bedrijven die sportinfrastructuur of toestellen voorzien, verdienen extra ondersteuning We bieden de niet-georganiseerde sporter toch de mogelijkheid om samen met anderen te sporten, bv. via het aanbieden van een internetforum, waar men kan afspreken. Vanuit de sportdienst zet men in samenspraak met de sportclubs projecten op om specifieke groepen aan het sporten te krijgen. We investeren in speelpleinen, skateparken e.a. en maken alle sportinfrastructuur gratis voor jeugdtrainingen en voor lichamelijke opvoeding op school. 20/23

21 We voorzien in een openbaar zwembad waar iedereen welkom is. Het openbaar zwembad is altijd voor iedereen toegankelijk, zowel voor de recreatieve zwemmer als voor de zwemmer die graag baantjes trekt. Tegelijk moeten we bekijken hoe we het Scheldebad kunnen omvormen tot een hedendaags zwempaleis. We besteden ook voldoende aandacht aan zogenaamde kleinere sporten. In sommige van deze sporten blinken onze Temsese ploegen uit op nationaal vlak. We organiseren sportinitiatiedagen met medewerking van de sportclubs, maar ook met het betrekken van topsporters. Sportshoppen en sportcheques: voor slechts enkele euro s kunnen onze inwoners met bv. een tienbeurtenkaart proeven van een waaier van sporten. De clubs krijgen hierdoor potentiële nieuwe sporters inspraak en communicatie in de 21ste eeuw Het kartel sp.a-groen wil een politieke participatie van onderuit, waarbij aan beleidsplannen gewerkt wordt in samenspraak met de bevolking. We vragen hierbij uiteraard ook het advies van specialisten. Dialoog en inspraak zijn belangrijk en nuttig. We organiseren indien nodig openbare hoorzittingen. We organiseren vraag-maar-raak-cafés in aanwezigheid van (een deel van het) schepencollege, een aantal mensen van de gemeentelijke diensten en de politie, waar mensen van gedachten kunnen wisselen met het college, ambtenaren en politieagenten. De resultaten van deze gesprekken worden opgeschreven, gestructureerd en de ideeën worden naar duidelijke afspraken vertaald. Deze vraagmaar-raak-cafés worden grondig voorbereid en begeleid. Het is goed dat burgers, politici en ambtenaren elkaar tijdens een vraag-maar-raak-café beter leren kennen, want je kunt alleen maar vertrouwen hebben in mensen die je kent. Een gemeente moet mee met de tijd. We moeten de mensen op een efficiëntere manier bereiken en gebruiken ook de digitale media. De website van de gemeente is een catalogus met alle producten en diensten waarvoor je bij de gemeente of het OCMW terecht kan. We hebben aandacht voor de kwaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) van de gemeente en het OCMW. De gemeenteberichten die in DNO gepubliceerd worden, worden ook online aangeboden, om meer mensen te bereiken. Informatie kunnen opzoeken via het internet is in deze tijden een basisrecht geworden. We bieden dus gratis internet aan in zoveel mogelijk openbare gebouwen. Dit kan bijvoorbeeld door niet enkel PC s met internetaansluiting aan te bieden in de bibliotheek of het jeugdhuis, maar ook op minder evidente plekken als bv. Den Boodt (waar een internetaansluiting is), de ontvangstruimte aan de dienst bevolking en de ontmoetingsruimten in de rustoorden. Uiteraard vergeten we de bevolking zonder internet niet: communicatie op papier en op strategische plaatsen blijft belangrijk. We maken die voor iedereen aangenaam en duidelijk verstaanbaar.we 21/23

22 informeren iedereen met een magazine dat enkele malen per jaar verschijnt, waarin we alle nieuwe projecten van onze gemeente uitleggen en een kijkje bieden achter de schermen van het bestuur. De gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap wordt opgewaardeerd. We kunnen pas over gelijkwaardigheid spreken als personen met een handicap ook inspraak hebben over hun leefwereld. We richten één meldpunt op voor problemen en klachten, in het sociaal huis. Deze ombudsdienst is bereikbaar via de telefoon (sociaal noodnummer, doorverbinding naar de sociale cel van de politie), via , of via een applicatie op onze website, waarmee inwoners ook foto s kunnen opladen. Het gemeentelijk KMO loket moet gepromoot worden. De gemeentelijke diensten en het OCMW zijn nu niet bereikbaar buiten de kantooruren. We organiseren een keer per week een avondopening. We promoten het sociaal huis, dat dienst doet als een gemeentelijk basisloket. Senioren, personen met een handicap, ouders op zoek naar kinderopvang, mantelzorgers en vele andere betrokkenen hebben behoefte aan een centraal aanspreekpunt. Nu moeten ze de broodnodige informatie her en der bijeensprokkelen en zelf langsgaan bij alle voorzieningen. Bij het basisloket kunnen ze terecht voor alle informatie over beschikbare plaatsen en diensten, prijzen, premies en tegemoetkomingen. Ze krijgen er ook hulp bij het invullen van aanvragen en andere administratieve formaliteiten. Ze worden doorverwezen naar de juiste instanties indien nodig. We richten binnen de technische dienst een snelle interventieploeg op, die op korte termijn kan uitrukken om kleine herstellingen te doen, zoals losliggende stoeptegels herstellen. Onze ambtenaren komen naar je toe. Mensen die gemeentedocumenten nodig hebben, zoals een nieuwe identiteitskaart, een bouwaanvraag of vergunning, en die een gegronde redenen hebben waarom zij zich niet bij de gemeentediensten kunnen aanbieden, kunnen een afspraak maken, waarop een ambtenaar aan huis komt. Het gaat dan voornamelijk om mensen die zich om medische redenen of door hun hoge leeftijd niet bij de gemeentediensten kunnen aanbieden. Met speciale apparatuur kunnen de ambtenaren bij mensen thuis documenten inscannen. We bestrijden elke vorm van discriminatie krachtdadig. We maken het mogelijk dat klachten gemeld worden en volgen ze op. We maken duidelijke werkafspraken met een discriminatiemeldpunt. We hanteren in onze externe en interne communicatie een geslachtsneutrale taal over huwelijk en ouderschap personeel en financiën We voeren een open aanwervingsbeleid, waarbij we kandidaten enkel op basis van hun persoonlijke vaardigheden beoordelen. We zorgen dat advertenties bij nieuwe aanwervingen ook aanlokkelijk zijn 22/23

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN 26 ACTIES OM GOE TE SPELEN Kinderen spelen overal in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte is meer dan het openstellen van speelstraten. De straat is van iedereen, niet enkel van de auto, het

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

1. PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN

1. PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN CHECKLIST LEEFTIJDSVRIENDELIJKE GEMEENTE Items Het is belangrijk om je score telkens te beargumenteren met concrete voorbeelden die je gezien hebt. Die kunnen dan ook aangegrepen worden om aan de situatie

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

bestuur goed stassen 1 jos

bestuur goed stassen 1 jos SamenvoorKruibeke goed bestuur *ontbreken op de foto: Kristof Van de Vyver, Iris Sinnaeve en Jeannine Cap Een echt bestuur voor een financieel gezond Kruibeke doe je niet alleen, niet als individu, ook

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koksijde heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Cijfers en feiten 2011: 1,86 miljoen 65 plussers 2020: 2,22 miljoen De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan

LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan Thema 1:Landbouw- en natuureducatie D1: Inzetten op educatie die landbouw als belangrijke economische sector in de streek in de kijker zet,

Nadere informatie

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar * Locatie: Donderdag 11 december 2014: 09u30 12u30. Sporthal Heist op den Berg Praktijktafel 1 O.l.v. Dirk Van Noten (voorzitter

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken. Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst

Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken. Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst Het onderzoek: Centrale vraag Welke diverse ideeën leven bij buurtbewoners

Nadere informatie

HUIS VAN HET KIND EEKLO

HUIS VAN HET KIND EEKLO HUIS VAN HET KIND EEKLO Indicatoren Kinderarmoedebestrijding 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 8,02% 10,64% 8,03% 8,61% 16,11% 10,45% 12,66% 11,90% 9,47% 6,00% 4,00% 2,00% 0,87% 0,78% 2,10% 1,40%

Nadere informatie

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Juli 2016 Jo Steyaert Partner jo@indiville.be +32(0)472 530941 Jurgen Minnebo Partner jurgen@indiville.be +32(0)478 380369

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Eindverslag enquête 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Stelling 1. Betaalbare woningen Met de huidige geplande sociale woonprojecten

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners AA Waar bent u naar op zoek? ZOEKEN Home > Organisatie > Partners Partners OCMW's in de regio Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Boom POD Maatschappelije Integratie bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

investeer in seniorenflats

investeer in seniorenflats investeer in seniorenflats in een Onze visie Beleg in seniorenflats Residentie Leiedam zet zich dagdagelijks in Vanuit onze doorgedreven dienstverlenende Uw geld op vandaag een degelijke meerwaarde BELEG

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Inhoud 3 Vooraf 5 Een andere kijk op spijbelen 6 Over de diepere betekenis van kinderspel 7 Kinderen hebben zo hun kijk op quality time 8 Plan

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies ensen brengt m samen Bij Stichting Welzijn Veere staan de inwoners van alle kernen van onze gemeente centraal. Bij ons draait het om u: hoe het met u gaat en of u zich thuis voelt in uw woonomgeving. Samen

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

Een dementievriendelijke gemeente: wat is dat? Patrick De Rynck Gent, 13 oktober 2011

Een dementievriendelijke gemeente: wat is dat? Patrick De Rynck Gent, 13 oktober 2011 Een dementievriendelijke gemeente: wat is dat? Patrick De Rynck Gent, 13 oktober 2011 1. DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE: WAT? een containerbegrip een bonte variatie een jong begrip in evolutie - pionierstijd

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum Vrouwencentrum 20 jaar vrouwencentrum Opstart 1991vanuit sociale dienst alleenstaande, gescheiden vrouwen beperkt budget, soms schulden Vragen over opvoeding van hun kinderen, hoederecht, onderhoudsgeld,

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst

Resultaten Vragenlijst Resultaten Vragenlijst - Aanpassing dienstverlening van De Lijn (meer bussen, bussen moeten DOOR Smeerebbe- Vloerzegem i.p.v. erlangs) - Organiseren van sport- en culturele activiteiten - Activiteiten

Nadere informatie

SAMEN MAARKEDAL ANDERS. voor

SAMEN MAARKEDAL ANDERS. voor SAMEN ANDERS voor MAARKEDAL Samen Anders 1. Een Ander Maarkedal met gezonde en rechtvaardige financiën, goed bestuur en open communicatie. samen-sp.a ziet zeven speerpunten voor een sterk Maarkedal. We

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koekelare heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie

Bouwsteen 4 Trots op elk talent. 4.1. Ieders talent telt, van jongs af aan. Bekijk de wereld eens door de ogen van je kinderen.

Bouwsteen 4 Trots op elk talent. 4.1. Ieders talent telt, van jongs af aan. Bekijk de wereld eens door de ogen van je kinderen. Bouwsteen 4 Trots op elk talent Bekijk de wereld eens door de ogen van je kinderen. Ze zitten anders in elkaar, generatie na generatie. We mogen jonge mensen niet in ons oude denken dwingen. We moeten

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4: Meerjarenplanning sportinfrastructuur 1. SWOT analyse Kansen: - Uitbreiden van de openingsuren - Veel open ruimten beschikbaar - Meer gebruik

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Riemst

Actieplan Verkeersveiligheid Riemst Actieplan Verkeersveiligheid Riemst Door middel van dit actieplan verkeersveiligheid zet de gemeente Riemst sterk in op de verbetering van de verkeersveiligheid in haar gemeente. Hierdoor wordt er een

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN OOSTROZEBEKE OPEN KRISTELIJK RESPECTVOL ACTIEF BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN IN 2012 1 DOET DE ZILVERPROEF OKRA 55+ is in onze gemeente de grootste socio culturele beweging

Nadere informatie