Inkoopprogramma Kabelverbindingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopprogramma Kabelverbindingen"

Transcriptie

1 Inkoopprogramma Kabelverbindingen Large Projects / Grid Service Strategie Hoogspanningskabelverbindingen

2 Disclaimer Deze presentatie en daarin vermelde informatie is concept c.q. indicatief. TenneT behoudt zich het recht voor om haar strategie en (aanbestedings) processen te wijzigen zonder consultatie van en/of kennisgeving aan marktpartijen. Aan deze presentatie en daarin vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 2

3 Strategie en Inkoopprogramma s 3

4 Doelstelling Op de leveranciersdag van maart 2014 heeft TenneT haar doelstelling, ambitie, uitdagingen en strategie toegelicht; De strategie, waarvan inkoopprogramma s een onderdeel zijn, blijft gehandhaafd en is ondertussen verder uitgewerkt; Deze presentatie zal kort de doelstelling en uitdagingen herhalen en een toelichting geven m.b.t. het inkoopprogramma Verbindingen, onderdeel kabelverbindingen. 4

5 Assetmanagementketen TenneT De AM-keten staat voor de veiligheid, kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het net en het werk hier aan TenneT heeft al enkele jaren geleden het Assetmanagement model geïntroduceerd: in de kern een verdeling van rollen De Owner bepaalt, de Asset Manager vertaalt en accepteert, Grid Service / Large projects regisseren en de Leverancier (i.c. marktpartijen) voeren uit Kernactiviteiten blijven we zelf doen ( kruisjeslijst conform de Energiewet ), nietkernactiviteiten willen zo goed mogelijk uitbesteden 5

6 Visie op Netbeheer: positie in waardeketen De komende jaren moeten we als regisseur en beheerder meer werk verzetten. Dit betekent: Focus op de kernactiviteiten, kaders stellen, ontwerpen en regisseren Kernactiviteiten zoals maken Basis Ontwerpen en uitvoeren inspecties, commissionning en inbedrijfname en opleveren veilige werkplek zullen we zelf blijven doen De huidige invulling van de regiefunctie is goed, maar kan nog steeds worden verbeterd Keuzes gemaakt welke niet-kernactiviteiten we aan de markt mogen, willen en kunnen overlaten Uitdaging: met ongeveer hetzelfde aantal medewerkers de omzet in korte tijd meer dan verdubbelen! 6

7 Ontwikkelingen in de portfolio De investeringsportfolio laat in de nabije toekomst een flinke golf zien Verwachting voor Base load EUR 2.0 bn Specials EUR 0.4 bn Large clusters EUR 3.1 bn De beheer en instandhoudingskosten voor het net bedragen in mln Let op: bedragen bij benadering, sterk afhankelijk ontwikkelingen E-markt! De realisatie over 2014 is in lijn geweest met de eerdere verwachtingen, de toekomstige prognoses zijn heden nog actueel. 7

8 Marktbenadering Lange termijn (1 tot 3 jaar) Inkoopprogramma s met (o.a.) geïntegreerde contracten Hechte relaties, afroepcontracten Inkoopprogramma s vanuit TenneT met eigen marktbenadering. B&I Wintrack II Verbindingen (waaronder lijnen en kabels) Stations 8

9 Strategische Thema s Centrale thema s van de TenneT Strategie zijn Veiligheid Beschikbaarheid CAPEX-efficiency Doelmatigheid Safety Roadmap * met focus op One TenneT Safety Leadership Contractor Management Samen meetbaar verbeteren! * nadere informatie in boardlevel meeting safety presentatie dd

10 Veiligheid is prioriteit nr. 1 Veiligheidsdoelstellingen voor 2018 LTIF <1 (TenneT en Contractors) TenneT is een leidende organisatie op het gebied van veiligheid Streven naar zero incidents 10

11 Scope Inkoopprogramma Kabelverbindingen 11

12 Inkoopprogramma Verbindingen Het programma bestaat uit 2 onderdelen, nl; Kabel en Lijnen Large Projects District Noord District Zuid District West Landelijk Contracting Kabelverbindingen (nieuwbouw, verleggingen) (detail engineering, coördinatie leveringen, civiel werk, HDD boringen, leggen kabel, ondersteuning kabelleverancier / SAT) Contracting Lijnverbindingen Wintrack geleidermontage Het programma kabelverbindingen is gericht op de heel Nederland 12

13 Generieke thema s programma Verbindingen Samenwerking Beperkt aantal preferred suppliers voor Verbindingen Borgen beschikbaarheid voor TenneT Uitgangspunt voor inkoopprogramma is Markt tenzij (concentreren op regiefunctie) Beter benutten kennis en kunde van de markt Realisatie verbeteringen Standaardisatie processen en documentatie Optimalisatie van beschikbare VNB s (m.n. bij Lijnverbindingen) KPI s koppelen aan doelstellingen TenneT, prestatiemeting en verbetercyclus (SPM) 13

14 Huidige inkoop situatie (Kabel - Contracting) Erkenning met 2 percelen voor contracting (EU-141), veel aanbieders in perceel 1 (12 erkende partijen), hierdoor beperkte herhalingsgraad Huidige werkwijze o.b.v. erkenningen sluit beperkt aan op de (gewijzigde) behoefte vanuit GS / LP Tot op heden beperkte vraag naar reconstructie / renovatie m.b.t. bestaande kabelverbindingen Beperkte ontwerp / engineering vrijheden voor aannemer HS-Kabel via directielevering onder erkenning (EU-100) 14

15 Proces huidige situatie Engineering (BO, DO) geschiedt veelal door TenneT Huidige werkwijze is gebaseerd op clustering van werkzaamheden tot 2 werkpakketten, te weten: Levering van kabel, moffen, eindsluiting, crossbonding en aardingsysteem, supervisie van kabelleggen, montagewerkzaamheden op locatie (moffen, eindsluitingen) en SAT testen; Uitvoeringsontwerp (o.a. boorplan), toegangswegen, werkterrein, civiele werkzaamheden (ontgravingen, persingen), HDD boringen, kabelleggen, ondersteuning kabelleverancier. Werkzaamheden op locatie zijn gekoppeld door coördinatie overeenkomst. Aantal vrijheidsgraden voor leverancier(s) is beperkt. Tracé / werkstrook is veelal al bepaald. 15

16 Verbeterpunten en beoogde resultaten Verbeterpunten: Standaardisatie aanvraag- en gunningproces, incl. contracten (efficiency) Standaardisatie processen, projectdocumenten en specificaties samen met marktpartijen (kwaliteit / efficiency) Invoeren prestatiemeting en verbetercyclus (kwaliteit) Meer ontwerpverantwoordelijkheid (DO, UO) bij leverancier en wijze van uitvoering (o.a. gebruik nieuwe methodes) Meenemen renovatie en reconstructie van (delen van) kabelverbindingen Beoogde resultaten: Preferred suppliers voor Kabelverbindingen TenneT preferred customer Samenwerken en samen verbeteren in dedicated teams 16

17 Geschatte Waarde Kabelverbindingen Geschatte gezamenlijke waarde van de kabel en civiele werk voor GS-NA en Large Projects 17

18 Spendanalyse Kabelverbindingen Toekomstige spend voor GS-NA (baseload) en Large Projects Kabelprojecten GS Kabelprojecten LP ( aansluiting stations) Mogelijk programma Verkabeling Optionele spend ESP s / Reddyn Type spend GS-NA, veelal grote projecten (> 1 miljoen euro tot ongeveer 10 miljoen euro) Benoemde spend is inclusief materialen (o.a. directieleveringen), engineering en activiteiten m.b.t. conditionering (onderzoeken, vergunningen). 18

19 Procesanalyse Kabelverb. (gewenste situatie) Vergunningen, ZRO s Veldonderzoeken Scope TenneT Ontheffingen, meldingen Scope Markt Coördinatie projectspecifieke maatregelen Bouwrijp maken, toegangswegen, werkterrein Civiele werkzaamheden (ontgravingen, persingen) HDD boringen Scope TenneT Directielevering kritische materialen UAV-gc Opstijgpunt (staalwerk) B.O. F.O. D.O. U.O. Kabelleggen (evt. onder supervisie kabelleverancier) (Coördinatie) Levering kabel en garnituren In bedrijfname en onderhoud Project afhankelijk (Coördinatie) Montage garnituren (o.a. moffen) (ondersteuning bij) SAT testen Comm. met stakeholders Comm. met stakeholders Optioneel Beheer en Instandhouding Contractmanagement en kwaliteitsbeheersing Handhaving afspraken / eisen uit ZRO s 19

20 Wezenlijke wijzigingen Integratie engineering en uitvoering bijvoorbeeld: thermische geleidbaarheid, waterbezwaar. Functionele integratie (uitvoering) bijvoorbeeld: Cultuur Techniek Interface reductie bijvoorbeeld: Omgevingsmanagement Risicomanagement Risico s beheersen daar waar ze het beste beheersbaar zijn. (UAV-gc) Veiligheid We werken veilig of we werken niet Conditionering Meer en eerdere betrokkenheid van leverancier. Dit vraagt om andere kennis en competenties 20

21 Inkoopstrategie Kabelverbindingen 21

22 Overall inkoopstrategie Kabel Afsluiten van raamovereenkomsten: Met 6 partijen waarvan 3 partijen gekoppeld zijn aan een district Met 1 reserve partij (bankpartij) Meerjarige looptijd (bijvoorbeeld jaren); Juridisch kader o.b.v. geïntegreerd contract (UAV-gc), meer verantwoordelijkheid bij marktpartijen; Koppeling tussen leveranciers en geografische gebieden ( districten ) voor kleine projecten 22

23 Overall inkoopstrategie Kabel Gunning van projecten afhankelijk van waarde project: kleine werken, single source aan district leveranciers (middel)grote werken o.b.v. mini-competitie tussen alle 6 raamcontract-leveranciers Voorbehoud m.b.t. projecten: boven 10 mln. euro en/of boringen >1000 m en/of 380kV net Directie levering kabel, situatie afhankelijk; Mogelijk kleine werken via leverancier ROVK Mogelijk levering kabel, garnituren (incl. kabelsupervisie civiel werk) als directielevering met koppeling via coördinatie overeenkomst Inkoopprogramma -mogei Kabelverbindingen 3 februari

24 Overall inkoopstrategie Kabelverbindingen Perceel civiel werk incl. kleine projecten 1 Contract DNO Perceel civiel werk incl. kleine projecten 1 Contract DWE Perceel civiel werk incl. kleine projecten 1 Contract DSO Perceel civiel werk werk tot 10 mln. Contract met 3 partijen Optioneel: werk boven 10 mln. en/of boringen >1.000 m en/of 380kV net Bankpartij Fall-back Contract / erkenning met leverancier voor levering kabel en garnituren, supervisie leggen en SAT testen ( verantwoordelijk voor elektrisch systeem ) Interface wordt gemanaged o.b.v. coördinatie overeenkomst tussen TenneT, civiele aannemer en kabellev. 24

25 Meetbaar verbeteren TenneT wil gedurende de contractperiode samen meetbaar verbeteren, door middel van toepassing van Supplier Performance Management (SPM) De SPM cyclus bestaat primair uit meten, verbeteren en belonen (toekennen EMVI korting i.g.v. goede prestaties) Secundair doel van SPM is scherp houden van leveranciers, sturen i.g.v. onderpresteren (toekennen EMVI malus) en zo nodig ingrijpen i.g.v. wanprestatie 25

26 Vervanging Belonen Realisatie Werking SPM (Plan-Do-Check-Act) Aanbesteding Raamovereenkomsten Preferred Suppliers Mini-competitie Bankpartij SPM rapportage Beoordeling 26

27 Samenvatting Afsluiten van raamovereenkomsten met 6 Preferred Suppliers en 1 reserve partij Onderhandse gunning van kleine werken aan 1 leverancier per district ( single source ) Gunning van (middel)grote werken op basis van mini-competitie onder alle Preferred Suppliers Samen verbeteren en standaardiseren SPM (meten, verbeteren en belonen) is belangrijk onderdeel van het contractmanagement. 27

28 Vervolgstappen en globale planning Q1 / Afronding Strategiefase - Start Selectie fase aanbesteding Q2 / Start Gunningsfase aanbesteding - BAFO fase en EMVI beoordeling - Voorlopige gunning Q2-Q3 / Ondertekening overeenkomsten 28

29 Overweging TenneT wenst meer projecten en volume te realiseren met minder leveranciers dan en nu erkend zijn De integrale scope van de beoogde overeenkomsten vraagt om integrale leveranciers, samenwerking in de keten is wenselijk De erkenningsregeling: Levering en montage kabel EU-100 blijft De erkenningsregeling: Civiele partijen EU-141 met perceel 1 en 2 wijzigen Onderscheid tussen huidige perceel 1 en 2 verdwijnt 29

30 Overweging Meer focus op proces en (risico) beheersing Bredere scope, eerder betrokken in de keten Samen verbeteren Dus een betere partner! 30

31 Toetsing en feedback Zijn er, vanuit optiek van de markt elementen in de strategie en aanpak van TenneT die onverenigbaar zijn met de visie van de markt dan wel onredelijk bezwarend zijn? Deze horen wij graag uiterlijk 16 februari 2015, voor uur, per aan: Nanko Stevens Rick Mulling 31

32 TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie. Taking power further

Inkoopprogramma Lijnverbindingen. Large Projects / Grid Services. Strategie

Inkoopprogramma Lijnverbindingen. Large Projects / Grid Services. Strategie Inkoopprogramma Lijnverbindingen Large Projects / Grid Services Strategie Disclaimer Deze presentatie en daarin vermelde informatie is concept c.q. indicatief. TenneT behoudt zich het recht voor om haar

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategieën 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT. Elektriciteit 2014-2023

KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT. Elektriciteit 2014-2023 KWALITEITS- EN CAPACITEITSDOCUMENT Elektriciteit 2014-2023 Voorwoord Enexis in de maatschappij Enexis heeft als netbeheerder van gas- en elektriciteitsnetten een belangrijke maatschappelijke rol. Het elektriciteits-

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 150kV-netten 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 6 2 VISIE EN MISSIE 8 3 KWALITEITSBEHEERSING 10 3.1 Verantwoordelijkheden 11 3.2 Het Asset Management

Nadere informatie

Toepassing geïntegreerde contractvormen

Toepassing geïntegreerde contractvormen Toepassing geïntegreerde contractvormen Praktijkgericht onderzoek naar barrières en kansen bij toepassing door het MKB Definitief In opdracht van: PSIBouw Groningenweg 10 2803 PV Gouda Grontmij Nederland

Nadere informatie

ICT Haalbaarheidstoets

ICT Haalbaarheidstoets ICT Haalbaarheidstoets Doorontwikkeling IT 12 & 26 juni 2015 Rapportage Definitief Versie 1.0 Datum 20 juli 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Eerste Workshop 3 Managementsamenvatting Tweede Workshop

Nadere informatie

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland. Bijlage 1 beschrijving organisatie directie Beheer & Uitvoering 1. DIRECTIE BEHEER & UITVOERING (B&U) Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Inhoud 1 Inleiding 4 2 Waarom BIM? 6 2.1 Streefbeeld 7 2.2 De urgentie voor WS 7 2.3 Het belang van

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

OverheidsTelecom 2010

OverheidsTelecom 2010 OverheidsTelecom 2010 Beschrijvend Document 9 November 2011 Cluster VoIP-centrales Overheidstelecom 2010 (OT2010) Overheidstelecom 2010: Cluster VoIP-centrales Pagina 1 van 86 november 2011 Beschrijvend

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Plan van Aanpak & Aanbestedingsstrategie Aanbestedingskenmerk: HU.BI&A EU.2014.55 Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Auteur: Hogeschool Utrecht - Bureau Inkoop en Aanbesteden Datum:

Nadere informatie

Bouwinvest in de Maatschappij

Bouwinvest in de Maatschappij Bouwinvest in de Maatschappij MVO Beleidsplan 2011 en verder Environment Social Governance voorwoord directievoorzitter Bouwinvest in de Maatschappij MVO Beleidsplan 2011 2 Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Bouwinvest in de Maatschappij. MVO Beleidsplan 2011 en verder. Environment Social Governance

Bouwinvest in de Maatschappij. MVO Beleidsplan 2011 en verder. Environment Social Governance Bouwinvest in de Maatschappij MVO Beleidsplan 2011 en verder Environment Social Governance voorwoord directievoorzitter Maatschappelijk verantwoord ondernemen en rendement gaan heel goed samen. Basis voor

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn

Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn DEFINITIEF Onderzoek Verzorgingsgebieden van de vtspn 1 e Tussenrapportage project 1958 versie 1.0 datum 4 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 2 De situatie per Verzorgingsgebied wordt uitgedrukt in

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Verzorgingsgebied en kerngegevens Liander

Nadere informatie

Projectspiegel. Waterschap Groot Salland. HWBP Maatregel Zwolle

Projectspiegel. Waterschap Groot Salland. HWBP Maatregel Zwolle Projectspiegel Waterschap Groot Salland HWBP Maatregel Zwolle De Projectspiegel Waterschap Groot Salland HWBP Maatregel Zwolle Datum: 8 december 2014 Status: Opdracht van: Definitief Waterschap Groot Salland

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties?

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? Inhoud De eerste Infra Asset Management Monitor 1 Asset management 3 De monitor: resultaten

Nadere informatie