EEMSMOND energie. Dienst Regelingen Team vergunningen en ontheffingen uitvoering Postbus CM Den Haag Nederland 19 februari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEMSMOND energie. Dienst Regelingen Team vergunningen en ontheffingen uitvoering Postbus 19530 2500 CM Den Haag Nederland 19 februari 2010"

Transcriptie

1 EEMSMOND energie Dienst Regelingen Team vergunningen en ontheffingen uitvoering Postbus CM Den Haag Nederland 19 februari 2010 Geachte heer, mevrouw, Eemsmond Energie ontheffing aanvrag: Flora- en faunawet Bijgaand ontvangt u onze ontheffing aanvraag in het kader artikel 9 van de Flora- en fauna wet voor het project Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemsmond Energie. Eemsmond Energie BV is voornemens een aardgasgestookte elektriciteitscentrale te bouwen in de Eemshaven. Voor het koelen wordt gebruik gemaakt van hybride koeltorens. Het water zal worden ontrokken uit de Verlengde Wilhelminahaven. Het inlaatwerk is dusdanig ontworpen dat inzuiging van en negatieve effecten op vissen wordt geminimaliseerd. Hierdoor zijn er geen negatieve effecten te verwachten op de gunstige staat van instandhouding van vissoorten in de omgeving van de centrale. Telefonisch contact tussen Beno Koolstra (senior specialist ecologie, ARCADIS) en DLG in voorjaar 2009 wees uit dat een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet niet nodig werd geacht door DLG. In december 2009 is een visonderzoek in de Eemshaven afgerond, uitgevoerd door Schuchardt & ScholIe in opdracht van NUON en RWE. Naar aanleiding van nieuw contact tussen Dhr. Van de der Schuur (DLG) en Dhr. Koolstra ( 14 januari 2010) is geadviseerd om toch een ontheffing aan te vragen. Wij verzoeken u om een spoedige behandeling van deze aanvraag en de wettelijke termijn van 16 weken proceduretijd aan te houden. Mocht u naar aanleiding van deze aanvraag nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met mevr. S.Schultz, projectleider ARCADIS op Met vriendelijke groet, /. James Dickson Project manager Eemsmond Energie BV Eemsmond Energie B.V. Laan Corpu s den Hoorn 300 NL-9728 JT Groninaen Telefoon +44 (0) Fax +44 (0)

2 EEMSMOND energie Bijlagen: Aanvraagformulier (analoog) Kopie legitimatiebewijs aanvrager (analoog) Kopie Uitreksel Kamer van koophandel (analoog) Memo inlaatwerk met tekeningen (analoog) 1 x cd-rom met daarop digitale versies van bovengenoemde documenten en: MER Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemsmond Energie BV (digitaal) Passende Beoordeling Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemsmond Energie BV (digitaal) 2

3 Dienst Regelingen ~. landbouw, natuur en ~""III voedsel kwaliteit Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u ontheffing aan voor activiteiten die gevolgen hebben voor beschermde dier- en plantensoorten. Namelijk voor:. ruimtelijke ingrepen. beheer en schadebestrijding, voor het gebruik van verboden vangmiddelen, voor de opvang van wilde dieren of voor de ringplicht van gefokte dieren. onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie. biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden Meer informatie Lees vóór het invullen van de vragen eerst de toelichting bij dit formulier. Meer informatie vindt u op nl/loket. Uw gegevens la Wie vraagt de ontheffing aan? Naam organisatie Naam aanvrager Functie aanvrager Bezoekadres Postcode en plaats Postadres Postcode en plaats Telefoonnummer{s) SeVY\.~WLCi\d fue~3 i~ 'BV 'CJA-VY\e~ 1)1' CkSo Vl Q v PrOjuJ- ~r LCVJ.i\. CDr plá-~ c\.ev\ Hoo (Y'\ & j-r 8rüV\H'\'3l?VI La.o..V\ CDr ru..::, den H.w,.- V\ 300 ~ 1-2- (j J T 9ro V\ i V'-(fV\ -t 4- ti- (0) 2.-0) CilCt0t-) t 4-4 (u) 1346 '34b3'5i [VYlob;elj Faxnummer adres In te vullen door Dienst Regelingen Aanvraagnummer ~ Lf4 Lv) ,9 7{2 0 1 JO Ontvangstdatum Paraaf Opmerkingen L 1

4 Uw gegevens (vervolg) lb Met wie kunnen wij contact opnemen met vragen over dit formulier? Vul hier uw eigen gegevens in of die van uw contactpersoon. Naam organisatie Naam contactpersoon Fu nctie contactpersoon ÁrcCLdlS Nede.~.\(>-J\d 15\1 S~CLVlV\e &\;Lu\ 1:L m,+>,ójecj \etc\er 0 Bezoekadres Postcode en plaats ~CLu-\i.eu.SWO.oJ: Ga 00 1\G- Ar 'f\\t\en'\ Postadres ~'G\-W~ 2bLj Postcode en plaats bc9 00 f\g- frrv\ \r\e ra Telefoonnummer(s) oca -?. 7 ö b \02.,9 Faxnummer - adres Over uw activiteiten 2 Wat is de naam van uw project? Geef uw activiteiten een korte en herkenbare titel. Deze naam zal in de correspondentie gebruikt worden om naar uw aanvraag te verwijzen. 3 In welke gemeente(n) en provi ncie(s) gaat u de werkzaamheden of activiteiten uitvoeren? Als u werkzaamheden of activiteiten in heel Nederland gaat uitvoeren, vu lt u in 'heel Nederland'. Gemeente(n) Provincie(s) 4 Voor welke periode vraagt u de ontheffing aan? 0\ \ '0 - ' t/m 30 - Oj 2..0 IS 5 Voor welke soort activiteit vraagt u X. Ruimtelij ke ingrepen ~ Ga naar vraag 6 ontheffing aan? Beheer en schadebestrijding, gebruik van verboden vangmiddelen, Kruis één optie aan. Wilt u voor opvang van wilde dieren of ri ngplicht van gefokte dieren ~ Ga naar vraag 8 verschillende soorten activiteiten ontheffing aanvragen? Vul voor elke activiteit apart een formulier in. Onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie Gebruik van biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden ~ ~ Ga naar vraag 11 Ga naar vraag 14 Ruimtelijke ingrepen 6 Waarom vraagt u ontheffing aan? Bescherming van flora en fauna (belang b) De wet spreekt van be langen. Deze vindt u in artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. U kunt meerdere opties aankruisen. Veiligheid van het luchtverkeer (belang c) Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d) Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (belang e) Bestendig beheer en onderhoud in de land- en bosbouw (belang h) Bestendig gebruik (belang i) \( Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang j) L 2

5 I Specifieke soorten Nederlandse naam 'R\ VI er< ~ri k J>~ViS ~wk.~-ke 8ror0e! 1\clr~ ~JelY\e 8ct-kd..ol~ ZQeMCllcl Wetenschappelijke naam LampetfLl -*LuviClb\iS ~tis 3W'1Yl vel10 fomo..to ~t')kts m(uop.) A5'I'WS W.JV. çhre<.dm ~u (\ Cl t'\.o-.i1ku. s IJ V r()~k llctm L-i pari.s l \ fct ris Beschermingsregime Soort uit tabel2 ')( v Soort uit tabel 3 x Vogels Verbodsbepalingen ArtikelS Artikel 9 (planten) (dieren) plukken verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen van groeiplaats verwijderen plukken verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen van groeiplaats verwijderen plukken verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen van groeiplaats verwijderen i doden verwonden vangen bemachtigen met het oog daarop opsporen y. doden verwonden vangen bemachtigen met het oog daarop opsporen..f. doden verwonden vangen bemachtigen met het oog daarop opsporen Artikel 10 (dieren) opzettelijk verontrusten opzettelijk verontrusten opzettelijk verontrusten Artikel 11 (voortplantings-. rust of verblijfplaatsen van dieren) beschadigen vernielen uithalen wegnemen verstoren beschadigen vernielen uithalen wegnemen verstoren beschadigen vernielen uithalen wegnemen verstoren Artikel 12 (eieren) zoeken rapen uit nest nemen beschadigen vernielen zoeken rapen uit nest nemen beschadigen vernielen zoeken rapen uit nest nemen beschadigen vernielen Artikel 13 (alleen met het oog op verplaatsen) vervoer en onder zich hebben vervoer en onder zich hebben vervoer en onder zich hebben < c < < Ol =0 ~, ~ :J :E [J a.. I'D cr ~ - ~ ~ ~ 5' 0 0 o 0 ;+ ;+ ~ ~ :J :J o ~ :J ~ ::rö<' ~ ~... < cr ~ ~,,., '" cr 0 ::ro.., ~ '" cr 3 _. '0 ~ :J 10 Ol =: '" :J lil _. :J ~ 3 < ~, c ~ ;::;:\ Ol C [ g IV... ::r o ~ ~3;." :J Ol 10 ~ ; ' V ::r ~ o 3 ei 10 ~ ij;"." ~I UJ Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage)

6 Beheei en schadebestrijding. het gebruik van verboden vangmiddelen. de opvang van wilde di~ren of de ringplicht van gefokte dieren.l _ 1 vraagt u ontheffing aan? De wet spreekt van belangen. De belangen vindt u in artikel 2, lid 3 va n het Besluit vrijstelling beschermde dier- en pla ntensoorten. U kunt meerdere opties aankruisen. Bescherming van flora en fauna (belang b) Veiligheid van het luchtverkeer (belang c) Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d) Voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom, anders dan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren (belang f) Belangrijke overlast veroorzaakt door dieren van een beschermde inheemse diersoort (belang g) Ove rige, namelijk 9 Voor welke verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet vraagt u ontheffi ng aan? U kunt meerdere opties aankruisen. Verbodsbepalingen beschermde inheemse planten of producten van planten Arti kel 8 plukken Arti kel 13 Artikel 14 verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen op een andere manier van de groeiplaats verwijderen verbod op bezit, vervoer uitzaaien Verbodsbepalingen beschermde inheemse dieren of eieren van dieren of producten daarvan Artikel 9 Arti kel 10 Arti kel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 doden verwonden vangen bemachtigen met het oog op een van de bovenstaande doelen opsporen opzettelijk verontrusten beschadigen / vernielen / uithalen / wegneme n I verstoren van nesten / holen / andere voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen (doorholen wat niet van toepassing is) zoeken / rapen / uit nesten nemen / beschadigen / vernielen van eieren (doorhalen wat niet van toepassing is) verbod op bezit, vervoer uitzetten in de vrije natuur verboden vangmiddelen Ove rige, namelijk L 4

7 'Specifieke soorten Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschermingsregime Basisverordening Flora- en faunawet Habitatrichtlijn (CITES-Bijlagen) (Bijlage IV)... 1 o Kruis aan en streep door wat niet van toepassing is :::J :i: /I) ;;<= /I) CT /I) '" n ::r /I) 3 <.-. äj :::J Ol ~ : c: _. 0 3 :::J /I)... ::r < /I) ~3; /I) :::J :::J 1.0 a. Ol /I) N Ol :::J /I)... ê o ~ :::J... V1 Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage)

8 vraagt u ontheffing aan? De wet spreekt va n belangen. Het belang vi ndt u in artikel 75, lid 6 onderdeel a. Kruis aan. Ik vraag ontheffing aan voor onderzoek en ondervvijs, repopulatie en herintroductie, en ook de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten. 12 Voor welke verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet vraagt u ontheffing aan? U kunt meerdere opties aankruisen. Verbodsbepalingen beschermde inheemse planten of producten van planten Artikel 8 plukken Artikel 13 Artikel 14 verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen op een andere manier van de groeiplaats verwijderen verbod op bezit, vervoer uitzaaien Verbodsbepalingen beschermde inheemse dieren of eieren van dieren of producten daarvan Artikelg doden Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 verwonden vangen bemachtigen met het oog op een van de bovenstaande doelen opsporen opzettelijk verontrusten beschadigen / vernielen / uithalen / wegnemen / verstoren van nesten / holen / andere voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen (doorhalen wat niet van toepassing is) zoeken / rapen / uit nesten nemen / beschadigen / vernielen van eieren (doorhalen wat niet van toepassing is) verbod op bezit, vervoer uitzetten in de vrije natuur verboden vangmiddelen Overige, namelijk L 6

9 'specifieke soorten Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschermingsregime Basisverordening Flora- en faunawet Habitatrichtlijn (CiTES-Bijlagen) (Bijlage IV) Kruis aan en streep door wat niet van toepassing is A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee c < - Cl. '" Qj CT ~ :::J o :::J Cl. ~ ~ ~ ~ '"..- ~ ~ CT 0 '" 0 )!; ;::+ ::r '",'" < :::J :J Ol '"... iil c ' ;; '" ::r < '" ~3l - :J ~ 10 Cl. Ol N :J Ol '"." ~ o ;::+ :J." '" I A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/ C/ D Ja I nee Ja I nee A/B /C /D Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A / B/ CI D Ja I nee Ja I nee... A / B/C/ D Ja I nee Ja I nee Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage)

10 Ik vraag ontheffing aan voor de bescherming van flora en fauna. Het belang vi ndt u in artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelli ng beschermde dier- en plantensoorten. Kruis aan. 15 Voor welke verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet vraagt u ontheffi ng aan? Kruis aan. Ik vraag ontheffing aan voor het uitzetten van dieren of eieren van dieren in de vrije natuur. 16 Waar wilt u de soort of het organisme uitzetten? U kunt meerdere opties aankruisen. in kassen in het open veld in openbaar groen in natuurlijk gebied in overige, nl 17 Voor welke soort vraagt u ontheffing aan? Geef de volledige wetenschappelijke naam: geslacht, soort en auteursnaam. 18 Vraagt u deze ontheffing aan voor een inheems of een uitheems organisme? inheems organisme uitheems organisme 19 Ha ngt deze aanvraag samen met een andere ontheffingsaanvraag? Nee ~ Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage) Ja ~ Ga naar vraag Voor welke soort of organisme heeft u een andere aanvraag ingediend? Geef de volledige wetenschappelijke naam: geslacht, soort en auteursnaam. Soort of organisme Aanvraagnummer (voor zover bekend) 21 Gaat het bij de andere aanvraag om een inheems of een uitheems organisme? inheems organisme uitheems organisme L 8

11 A B Activiteitenplan (verplichte bijlage) Waar staan de verplichte onderdelen in uw activiteitenplan? Wij beoordelen uw aa nvraag op basis van een activiteitenplan. U bent verplicht de onderdelen uit het schema in uw plan op te nemen. Geef aan op welke bladzijde en in welke paragraaf het onderdeel staat. Lees de toelichting bij dit formulier. Vraagt u ontheffing aan voor Biologische bestrijders? Daarvoor gelden afwijkende eisen. Neem contact op met Het LNV-Loket e p:... 'b~~tc.~ be(x)( odi~ Verplicht onderdeel Bladzijde Paragraaf -~--,9 1.\ Adres, postcode, gemeente en provincie van de locatie(s) waar de activiteiten worden uitgevoerd 4b 3 ) 3 Omschrijving activiteiten en werkzaamheden C Ingetekende topografische kaart 5 D E Ma nier waarop u de activiteiten wilt uitvoeren f::b-b'1 - ~.~ ?:,-lf - bb,6 1 -D"T "2. Doel en belang van uw activiteiten 31-0"2- Planning en onderbouwing van de activiteiten tr5-66 \. I ~.?,.8 6'4. I G Deskundige die betrokken is bij uw activiteiten en zijn/haar kwalificaties H Korte termijn effecten op de beschermde soort(en) per fase/activiteit Y\.Ve Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de soort(en) per fase/activiteit 5 1\ 2 Verantwoording van uw effectenstudie Niet verplicht Bladzijde Paragraaf K Overheidsinstantie die eventueel al toestemming heeft verleend voor uw activiteiten vanuit andere wet- en regelgeving \l'\v\:; Vraagt u ontheffing aan voor een ruimtelijke ingreep? Geef aan waar de extra eisen staan in uw activiteitenplan. Vu l alleen in als u ontheffing aanvraagt voor een ruim telijke ingreep. L Verplicht onderdeel bij ruimtelijke ing repen ~ Beschrijving huidige situatie van het gebied Bladzijde Paragraaf 5 lt.) M Positie van de uitvoeringslocatie ten opzichte van natuurgebieden N Verspreiding van beschermde soorten op en nabij de uitvoeringslocatie o Verantwoording verspreidingsinformatie P Maatregelen om schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende maatregelen) Q Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen) bo- bz. t05-\d, - -- "6ö - 6<4 Ibb V\vt 5 Il 1 U l..{ 21- '5 I\.3 ~. :',1 'S Il.:' R Tijdstip en locatie mitigerende en compenserende maatregelen ~ JY1<j- msl!s.j.\-\. \(odst~ l~e(li' O( ópeduji~t eco/q)le I Arcadls, \bb L 9

12 Activiteitenplan (verplichte bijlage) (vervolg) Vraagt u ontheffing aan voor vogels, voor soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn of voor soorten uit bijlage 1 'Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten'? Geef aan waar de extra eisen staan in uw activiteitenplan. Vul alleen in als u ontheffing aanvraagt voor een ruimtelijke ingreep. Voor soorten, zie tabel 3 in de toelichting. Verplicht onderdeel bij ruimtelijke ingrepen 5 Beschrijving alternatieven en reden waarom u die alternatieven niet gebruikt Bladzijde lt '2.. -Lil.-i US -46 Paragraaf ~.1.6>?:,-I IO T Beschrijving zorgvuldig handelen -t4 ZIe. 'oj;fvcecye. rrtqwto Vraagt u ontheffing aan voor een dwingende reden van groot openbaar belang? Geef aan waar de extra eis staat in uw activiteitenplan. Vul alleen in als u ontheffing aanvraagt voor een ruimtelijke ingreep. Verplicht onderdeel bij ruimtelijke ingrepen Bladzijde Paragraaf U Omschrijving dwingende reden van groot openbaar belang Checklist bijlagen Welke bijlagen stuurt u mee? Kruis aan welke bijlag en u meestuu rt. Zie de toelichti ng. Verplichte bijlage )( Activiteitenplan in tweevoud Verplicht bij Ruimtelijke ingrepen en Beheer en schadebestrijding b( Topografische kaart in tweevoud van het gebied waar u de werkzaamheden wilt uitvoeren Verplicht, voor zover van toepassing Twee kopieën van eerdere vergunningen die u heeft gekregen van ons of een ander overheidsorgaan voor dezelfde werkzaamheden of activiteiten X Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager )( Een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de aanvrager een rechtspersoon is Machtingsformulier als u iemand wilt machtigen om de ontheffing voor u aan te vragen Kosten Hoe betaalt u de kosten voor deze aanvraag? Kruis één optie aan. Rekeninghouder: ).( Ik krijg een factuur van Dienst Regelingen Ik ga akkoord met een éénmalige afschrijving van mijn (post)bankrekening voor de kosten van de ontheffing voor: ruimtelijke ingrepen belang b, c en d: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar ruimtelijke ingrepen belang e, h, i en j: 300 beheer en schadebestrijding, het gebruik van verboden vangmiddelen, de opvang van wilde dieren: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar Voorletters en achternaam m v Adres Rekeningnummer Handtekening rekeninghouder L 10

13 Ondertekening Onderteken en stuur met alle bijlagen terug naar: Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. Naam Dienst Rege li ngen Team Vergunningen en Ontheffingen Uitvoering Postbus CM Den Haag Plaats Datum Graag ontvangen wij uw activiteitenplan ook digitaal via lnv. nl, onder vermelding van de projectnaam. L 11

14 MEMO Onderwerp: Inlaatwerk Eemsmond Energie Eemshaven Arnhem, Projectnummer: 16 december 2009 B Van: Susanne Schultz Opgesteld door: D. Lagas en B. Koolstra ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus AG Arnhem Tel Fax DIVISIE MILIEU & RUIMTE Afdeling: Milieueffectstudies Aan: Dienst Regelingen (Min LNV) Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Kopieën aan: Doel Het doel van deze memo is een toelichting te geven op de inlaatconstructie voor koelwater van Eemsmond Energie. Deze informatie dient ter beoordeling voor DLG om te bepalen of een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk is. Achtergrond Eemsmond Energie BV is voornemens een aardgasgestookte elektriciteitscentrale te realiseren in de Eemshaven. De centrale wordt uitgerust met de meest energiezuinige turbines, de zogenaamde gasturbines van de H-klasse. De centrale heeft een bruto elektrisch vermogen van 1170 MW e en een netto vermogen van 1147 MW e 1. Het rendement van de centrale bedraagt minimaal 58,6 %. Voor de benodigde koeling zal gebruik worden gemaakt van een hybride koeltoren. Hierbij vindt koeling van de centrale zowel door luchtkoeling als door waterkoeling plaats. Het benodigde koelwater wordt onttrokken uit de Verlengde Wilhelminahaven. Een deel van het water verdampt, het overgebleven water wordt geloosd in het Doekegat (Waddenzee). De Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium zijn rijk aan vissen. Er zijn nauwelijks gegevens voorhanden over het voorkomen van vis in de Eemshaven zelf. De resultaten van het visonderzoek dat momenteel in de Eemshaven wordt uitgevoerd zijn nog niet beschikbaar. Bij het ontwerpen van de centrale heeft Eemsmond Energie maatregelen opgenomen om schade aan vissen zoveel mogelijk te voorkomen. De effecten van de voorgenomen activiteit zijn beschreven in het Milieueffectrapport Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven (kenmerk: B02024/CE9/0A1/ (17 augustus 2009)). 1 Bij omgevingscondities van 9 o C en 90% relatieve vochtigheid als gemiddelde meteorologische omstandigheden in Eemshaven. Blad: 1/4

15 Locatie In de huidige situatie bestaat het terrein uit moerasachtige vegetaties met open water. In de nabije toekomst zal Groningen Seaports (GSP) het bouwterrein van Eemsmond Energie echter bouwrijp opleveren door het op te hogen met zand. Voor het verlies tijdens het bouwrijp maken heeft Groningen Seaports een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd en wordt compensatie uitgevoerd. Verlies van leefgebied door verstoring valt strikt genomen- buiten het kader van de Flora- en Faunawet, er is immers geen sprake van opzettelijk verontrusten. Het verlies van habitat van soorten wordt echter in het kader van de Natuurbeschermingswet volledig gecompenseerd (lopend initiatief Groningen Seaports). De soorten die niet onder de Natuurbeschermingswet vallen, profiteren hier ook van. De langs het terrein aanwezige compensatiestrook (met ondermeer groenknolorchis) wordt tijdens de werkzaamheden beschermd tegen onbedoelde betreding. Afbeelding 1. Geplande locatie Toelichting op het ontwerp Ter beperking van visintrek en om vervuiling te bestrijden wordt de koelwaterinlaat voorzien van een daartoe geëigende zeefinstallatie. De bovenkant van de opening van de inlaatconstructie ligt op NAP -3,50 m. De onderkant van de opening ligt op NAP -5,00 m. De bodem van de Verlengde Wilhelminahaven ligt op NAP m (zie tekening C0133). De volgende maatregelen genomen: Grofrooster voor het filteren van grofvuil. Roterende zeef maaswijdte van 5x5 mm. Een visretoursysteem in het inlaatpunt zodat de vis die alsnog op de roterende zeef is beland weer wordt teruggevoerd naar het havengebied. Maximale stroomsnelheid in de kokers bedraagt 0,13 m/s ter voorkoming dat vissen actief de inlaatconstructie ingezogen worden. Deze maatregelen voldoen aan de best beschikbare technieken (BAT = Best Available Techniques) voor koelwatersystemen, gebaseerd op de BREF industrial cooling (IPPC 2001). Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Blad: 2/4

16 Grofrooster Het grof rooster zorgt ervoor dat drijvend en zwevend vuil wordt afgevangen (zie tekening C0133). De tussenafstand van het spijlenrooster bedraagt circa 25 mm. Het grof rooster voorkomt tevens dat grotere vissen in het koelwater inlaatgebouw terecht komen. De maximale stroomsnelheid voor het grof rooster bedraagt 0,13 m/s (bij een koelwaterdebiet van maximaal m3/h). Voor en na het grof rooster vindt een niveaumeting van het water plaats. Bij een te groot verval over het grof rooster wordt deze automatisch gereinigd met een harkrooster die het vuil middels een transportband naar een opgestelde container afvoert. Voor het grof rooster vindt tevens een pulse chloordosering plaats om macrofauling, aangroei van mosselen en o.a. Japanse oester te voorkomen. Achter het grof rooster worden schotbalk sponningen in de betonconstructie opgenomen om het grof rooster ten behoeve van groot onderhoud van achteren af te kunnen sluiten. Fijnrooster Het fijn rooster bestaat uit een roestvast staal roterende drum met een diameter van 11 meter (zie tekening C0113). De platen op de drum hebben een maaswijdte van 5 mm. De drum is voorzien van een kathodische bescherming. Het water vanuit de drie aanvoerkokers komen samen in één ruimte en stroomt via de beide zijkanten van de stalen drum naar binnen. Het water stroomt door de mazen van de drum van binnen naar buiten en stroomt vervolgens naar de pompenkelder. Binnenin de drum zijn voorzieningen getroffen om vissen op te vangen en via een leiding naar de visretentie bassin af te voeren. Bij een te groot verval over de drum wordt deze automatisch in twee stappen gereinigd met respectievelijk visterugspoelsysteem inclusief drijvend vuil en sproeistralen om de mazen van de drum te reinigen. Het vuil wordt via een leiding teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven. Visretoursysteem De afgevangen vis in het koelwater inlaatgebouw wordt via een visretentie bassin via de zijwand van de Overgangsconstructie teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven (zie tekening C0119 en C0124). Vanuit visvriendelijkheid is de afstand van de terugvoer locatie zover mogelijk van het koelwater inlaatgebouw en van de inlaatwerken van Nuon en RWE. De exacte afstand wordt bij de detail engineering nader bepaald. Visretentie bassin Vanaf de drum van het koelwater inlaatgebouw wordt een leiding met een doorsnede van 500 mm op het visretentie bassin aangesloten (zie tekening C0119 en C0124). Door de niet volledig gevulde leiding stroomt water met afgevangen vis vanaf de drum naar het retentie bassin over een lengte van circa 16 meter. Het bassin heeft een lengte van circa 7,0 meter, breedte van circa 6,0 meter en is circa 7,0 meter diep. Het overtollige water stort over een interne overstortdrempel in het bassin. Het overgestortte water wordt geloosd op de Verlengde Wilhelminahaven. De overstort snelheid is dermate laag dat gedesoriënteerde vis nauwelijks overstort. Het bassin met herstellende vis wordt bij hoog water geleegd door een schuifafsluiter te openen. Het water met vis stroomt via een korte leiding over de damwandconstructie terug naar de Verlengde Wilhelminahaven. De betonwanden van de visretentie bassin worden als ringen ingegraven. Nadat de betonwand op diepte is gebracht wordt de betonvloer gestort. Effecten Effecten op vis worden door bovengenoemde maatregelen zo veel mogelijk voorkomen. Doordat het laagste punt van de inlaatopening bijna 13 meter boven de bodem van de haven ligt, worden bodemvissen in ieder geval niet ingezogen. Wel kunnen pelagische soorten en passief in het water drijvende dieren (vislarven, mossellarven, etc.) met het koelwater meegezogen. Het gaat om een Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Blad: 3/4

17 inname van maximaal 0,85 m 3 /seconde (3045 m 3 /uur), terwijl de doorvoer van water in de Eems ongeveer m 3 /seconde bedraagt. De wateronttrekking bedraagt dan 0,005 %. De wateronttrekking is natuurlijk een continu proces, waarbij zowel aan het ingaande als het uitgaande water wordt onttrokken. Dit betekent dat meer dan één maal aan hetzelfde water wordt onttrokken. Hiermee rekening houdend zal de onttrekking van vislarven dan ook groter zijn dan 0,005 %, maar zal altijd veel lager zijn dan 1% (of zelfs 0,1 %). Ten tijde van vislarvenmigratie is sprake van steeds weer aanvulling vanuit de Noordzee. De concentratie van vislarven zal daarom niet veranderen ten gevolge van onttrekking door koelwatergebruik, en significante effecten op instandhouding van de soorten zijn uitgesloten. Conclusie Van de onder de Flora- en Faunawet beschermde vissen, kan alleen de rivierprik voorkomen in het havenbekken: de overige beschermde soorten zijn alle zoetwatervissen. De kans dat de rivierprik wordt ingezogen is gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de -zich overwegend nabij de bodem ophoudenderivierprik wordt ingezogen verwaarloosbaar klein. Bijlagen: Afbeelding ligging koelwaterleidingen. C0113 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede A-A. C0115 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede C-C. C0119 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede H-H. C0120 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname Plattegrond op 4.00 NAP & NAP. C0124 Design cooling water system Eemsmond Vis retentiesysteem Bovenaanzicht, doorsnede en palenplan. Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Blad: 4/4

18 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Dienstregelingen Flora- en faunawet t.a.v. de heer D. van Buiten Postbus CM DEN HAAG 2500CM19530 ^o`^afp=kbaboi^ka=_s= _É~ìäáÉìëíê~~í=OO= mçëíäìë=osq= SUMM=^d=^êåÜÉã= qéä=mos=pttu=vnn= c~ñ=mos=prnr=opr= ïïïk~êå~çáëkåä= = låçéêïéêéw= Aanvullende informatie FF/75C/2010/0085 afsfpfb=jfifbr=c=orfjqb= = Geachte heer Van Buiten, Naar aanleiding van uw brief d.d. 29 maart 2010 ontvangt u hierbij de gevraagde aanvullende informatie in het kader van het project "Aardgasgestookte energiecentrale Eemsmond Energie BV". In de bijlagen treft u een bewijs dat de heer J. Dickson gemachtigd is om namens Eemsmond Energie BV in rechte te handelen. Tevens is een aangepaste memo opgenomen waarin in wordt gegaan op de effecten op vissen als gevolg van de inname van koelwater in de Verlengde Wilhelminahaven. De bijlagen behorende bij de memo zijn reeds in uw bezit. In uw brief vraagt u om onderzoeksgegevens van Elektrabel die worden genoemd in de passende beoordeling. De betreffende passage in de passende beoordeling heeft betrekking op het lozen van koelwater in het Doekgat (Eemshaven). Dit is een andere locatie dan het inlaatpunt. In de aangepaste memo wordt ingegaan op de te verwachten aanwezigheid van de vissoorten bij het inlaatpunt. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u mij bereiken op nevenstaand telefoonnummer. ^êåüéãi= 26 april 2010 `çåí~åíééêëççåw= drs. S. Schultz qéäéñççååìããéêw= bjã~áäw= = låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/039/000050/MW = = Met vriendelijke groet, ARCADIS Nederland BV Susanne Schultz Projectleider ARCADIS Bijlagen: Volmacht (2x) Uitreksel Kamer van Koophandel (2x) Aangepaste memo effecten op vis (2x) = == e~åçéäëêéöáëíéê== VMPSRMQ== =

19 jbjl= låçéêïéêéw= Inlaatwerk Eemsmond Energie Eemshaven ^êåüéãi= = 26 april 2010 s~åw= Susanne Schultz léöéëíéäç=çççêw= Susanne Schultz en Beno Koolstra ^o`^afp=kbaboi^ka=_s= _É~ìäáÉìëíê~~í=OO= mçëíäìë=osq= SUMM=^d=^êåÜÉã= qéä=mos=pttu=vnn= c~ñ=mos=prnr=opr= ïïïk~êå~çáëkåä= = afsfpfb=jfifbr=c=orfjqb= = ^ÑÇÉäáåÖW= Milieueffectstudies ^~åw= Min LNV (DR en DLG) låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW hçéáéøå=~~åw= Doel Het doel van deze memo is een toelichting te geven op de inlaatconstructie voor koelwater van Eemsmond Energie en de effecten op beschermde vis. Achtergrond Eemsmond Energie BV is voornemens een aardgasgestookte elektriciteitscentrale te realiseren in de Eemshaven. De centrale wordt uitgerust met de meest energiezuinige turbines, de zogenaamde gasturbines van de H-klasse. De centrale heeft een bruto elektrisch vermogen van 1170 MW e en een netto vermogen van 1147 MW e 1. Het rendement van de centrale bedraagt minimaal 58,6 %. Voor de benodigde koeling zal gebruik worden gemaakt van een hybride koeltoren. Hierbij vindt koeling van de centrale zowel door luchtkoeling als door waterkoeling plaats. Het benodigde koelwater wordt onttrokken uit de Verlengde Wilhelminahaven die momenteel wordt aangelegd. Een deel van het water verdampt, het overgebleven water wordt geloosd in het Doekegat (Waddenzee) (zie afbeelding 1). De Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium zijn rijk aan vissen. Er zijn nauwelijks gegevens voorhanden over het voorkomen van vis in de Eemshaven zelf. De resultaten van het visonderzoek dat momenteel in de Eemshaven wordt uitgevoerd zijn nog niet beschikbaar. Bij het ontwerpen van de centrale heeft Eemsmond Energie maatregelen opgenomen om schade aan vissen zoveel mogelijk te voorkomen. De effecten van de voorgenomen activiteit zijn beschreven in het Milieueffectrapport Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven (kenmerk: B02024/CE9/0A1/ (17 augustus 2009)). 1 Bij omgevingscondities van 9 o C en 90% relatieve vochtigheid als gemiddelde meteorologische omstandigheden in Eemshaven. _ä~çw= 1/5

20 Locatie In de huidige situatie bestaat het terrein uit moerasachtige vegetaties met open water. In de nabije toekomst zal Groningen Seaports (GSP) het bouwterrein van Eemsmond Energie echter bouwrijp opleveren door het op te hogen met zand. Voor het verlies tijdens het bouwrijp maken heeft Groningen Seaports een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd en wordt compensatie uitgevoerd. Verlies van leefgebied door verstoring valt strikt genomen- buiten het kader van de Flora- en Faunawet, er is immers geen sprake van opzettelijk verontrusten. Het verlies van habitat van soorten wordt echter in het kader van de Natuurbeschermingswet volledig gecompenseerd (lopend initiatief Groningen Seaports). De soorten die niet onder de Natuurbeschermingswet vallen, profiteren hier ook van. De langs het terrein aanwezige compensatiestrook (met ondermeer groenknolorchis) wordt tijdens de werkzaamheden beschermd tegen onbedoelde betreding. In Uit Afbeelding 1. Geplande locatie Elektriciteitscentrale en in- en uitlaat. Toelichting op het ontwerp Ter beperking van visintrek en om vervuiling te bestrijden wordt de koelwaterinlaat voorzien van een daartoe geëigende zeefinstallatie. De bovenkant van de opening van de inlaatconstructie ligt op NAP -3,50 m. De onderkant van de opening ligt op NAP -5,00 m. De bodem van de Verlengde Wilhelminahaven ligt op NAP m (zie tekening C0133). De volgende maatregelen genomen: Grofrooster voor het filteren van grofvuil. Roterende zeef maaswijdte van 5x5 mm. Een visretoursysteem in het inlaatpunt zodat de vis die alsnog op de roterende zeef is beland weer wordt teruggevoerd naar het havengebied. Maximale stroomsnelheid in de kokers bedraagt 0,13 m/s ter voorkoming dat vissen actief de inlaatconstructie ingezogen worden. Deze maatregelen voldoen aan de best beschikbare technieken (BAT = Best Available Techniques) voor koelwatersystemen, gebaseerd op de BREF industrial cooling (IPPC 2001). låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 2/5

21 Grofrooster Het grof rooster zorgt ervoor dat drijvend en zwevend vuil wordt afgevangen (zie tekening C0133). De tussenafstand van het spijlenrooster bedraagt circa 25 mm. Het grof rooster voorkomt tevens dat grotere vissen in het koelwater inlaatgebouw terecht komen. De maximale stroomsnelheid voor het grof rooster bedraagt 0,13 m/s (bij een koelwaterdebiet van maximaal m3/h). Voor en na het grof rooster vindt een niveaumeting van het water plaats. Bij een te groot verval over het grof rooster wordt deze automatisch gereinigd met een harkrooster die het vuil middels een transportband naar een opgestelde container afvoert. Voor het grof rooster vindt tevens een pulse chloordosering plaats om macrofauling, aangroei van mosselen en o.a. Japanse oester te voorkomen. Achter het grof rooster worden schotbalk sponningen in de betonconstructie opgenomen om het grof rooster ten behoeve van groot onderhoud van achteren af te kunnen sluiten. Fijnrooster Het fijn rooster bestaat uit een roestvast staal roterende drum met een diameter van 11 meter (zie tekening C0113). De platen op de drum hebben een maaswijdte van 5 mm. De drum is voorzien van een kathodische bescherming. Het water vanuit de drie aanvoerkokers komen samen in één ruimte en stroomt via de beide zijkanten van de stalen drum naar binnen. Het water stroomt door de mazen van de drum van binnen naar buiten en stroomt vervolgens naar de pompenkelder. Binnenin de drum zijn voorzieningen getroffen om vissen op te vangen en via een leiding naar de visretentie bassin af te voeren. Bij een te groot verval over de drum wordt deze automatisch in twee stappen gereinigd met respectievelijk visterugspoelsysteem inclusief drijvend vuil en sproeistralen om de mazen van de drum te reinigen. Het vuil wordt via een leiding teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven. Visretoursysteem De afgevangen vis in het koelwater inlaatgebouw wordt via een visretentie bassin via de zijwand van de Overgangsconstructie teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven (zie tekening C0119 en C0124). Vanuit visvriendelijkheid is de afstand van de terugvoer locatie zover mogelijk van het koelwater inlaatgebouw en van de inlaatwerken van Nuon en RWE. De exacte afstand wordt bij de detail engineering nader bepaald. Visretentie bassin Vanaf de drum van het koelwater inlaatgebouw wordt een leiding met een doorsnede van 500 mm op het visretentie bassin aangesloten (zie tekening C0119 en C0124). Door de niet volledig gevulde leiding stroomt water met afgevangen vis vanaf de drum naar het retentie bassin over een lengte van circa 16 meter. Het bassin heeft een lengte van circa 7,0 meter, breedte van circa 6,0 meter en is circa 7,0 meter diep. Het overtollige water stort over een interne overstortdrempel in het bassin. Het overgestortte water wordt geloosd op de Verlengde Wilhelminahaven. De overstort snelheid is dermate laag dat gedesoriënteerde vis nauwelijks overstort. Het bassin met herstellende vis wordt bij hoog water geleegd door een schuifafsluiter te openen. Het water met vis stroomt via een korte leiding over de damwandconstructie terug naar de Verlengde Wilhelminahaven. De betonwanden van de visretentie bassin worden als ringen ingegraven. Nadat de betonwand op diepte is gebracht wordt de betonvloer gestort. Effecten Effecten op vis worden door bovengenoemde maatregelen zo veel mogelijk voorkomen. Doordat het laagste punt van de inlaatopening bijna 13 meter boven de bodem van de haven ligt, worden bodemvissen in ieder geval niet ingezogen. Wel kunnen pelagische soorten en passief in het water drijvende dieren (vislarven, mossellarven, etc.) met het koelwater meegezogen. Het gaat om een låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 3/5

22 inname van maximaal 0,85 m 3 /seconde (3045 m 3 /uur), terwijl de doorvoer van water in de Eems ongeveer m 3 /seconde bedraagt. De wateronttrekking bedraagt dan 0,005 %. De wateronttrekking is natuurlijk een continu proces, waarbij zowel aan het ingaande als het uitgaande water wordt onttrokken. Dit betekent dat meer dan één maal aan hetzelfde water wordt onttrokken. Hiermee rekening houdend zal de onttrekking van vislarven dan ook groter zijn dan 0,005 %, maar zal altijd veel lager zijn dan 1% (of zelfs 0,1 %). Ten tijde van vislarvenmigratie is sprake van steeds weer aanvulling vanuit de Noordzee. De concentratie van vislarven zal daarom niet veranderen ten gevolge van onttrekking door koelwatergebruik, en gevolgen voor de gunstige staat van instandhouding van de soorten zijn uitgesloten. Conclusie Van de onder de Flora- en faunawet beschermde vissen, kan een aantal soorten voorkomen in het havenbekken. De meeste beschermde vissensoorten 2 zijn zoetwatervissen. De zoutwatervissen die wel zijn beschermd en in het havenbekken kunnen voorkomen zijn: Botervis. Brakwatergrondel. Harnasman. Kleine zeenaald. Rivierprik. Slakdolf. Botervis De botervis is een lange slanke vis die ongeveer 25 cm lang wordt. De soort dankt zijn naam aan de zeer glibberige huid. De soort houdt zich overwegend op in ondiep water, maar kan tot op 100 meter diepte worden aangetroffen. Het voorkeurshabitat van de soort bestaat uit een begroeide waterbodem waar wordt gefoerageerd op kleine waterdieren. Dit habitat komt in de Verlengde Wilhelmina niet voor, de soort zal hier daarom niet in grote aantallen voorkomen. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de botervis wordt ingezogen zeer klein. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. Brakwatergrondel De brakwategrondel is een klein visje van minder dan 7 cm lang. De soort komt in ondiepe geulen in de Waddenzee voor en trekt als de watertemperatuur minder dan 5 graden wordt naar volle zee. Gezien de habitatvoorkeur zal deze bodemvis slechts incidenteel in het havenbekken voorkomen. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de botervis wordt ingezogen zeer klein. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. 2 Alle van nature in Nederland voorkomende vissoorten zijn beschermd, met uitzondering van de soorten die in de Visserijwet genoemd staan. Vrijwel alle zoutwatervissen (waaronder ook bijvoorbeeld de elft en de fint) staan in de Visserijwet genoemd en zijn derhalve niet beschermd. låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 4/5

23 Harnasman De harnasman is een bodemgebonden zeevis van cm groot. De soort dacht zijn naar aan de vergroeide beenplaten die een harnas vormen. De soort foerageert op de bodem naar zeewormen en kreeftjes. Het havenbekken is een onnatuurlijk habitat, hoge aantallen van de soort worden hier niet verwacht. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de botervis wordt ingezogen zeer klein. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. Kleine zeenaald Zeenaalden behoren tot de zelfde familie als de zeepaardjes. De kleine zeenaald leeft tussen zeewier en andere onderwaterbegroeiing waar wordt gefoerageerd op vissenlarven en kleine kreeftachtigen die ze met hun snuit opzuigen. Hoewel het havenbekken van de Verlengde Wilhelminahaven geen geschikt habitat voor de soort vormt, kan deze overwegend passief in het water zwevende soort wel in het havenbekken voorkomen. Doordat de soort ook passief door waterstromen mee laat voeren kan de soort eenvoudig in het koelwerk ingezogen worden. Gezien de kwetsbaarheid van de soort zal een groot deel van de ingezogen zeenaalden niet levend door het retoursysteem komen. Aangezien slechts lage aantallen in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht worden, en het debiet van de koelinstallatie laag is, is het echter uitgesloten dat de sterfte een negatief effect heeft op de gunstige staat van instandhouding van de soort. Rivierprik De rivierprik leeft als volwassen vis als parasiet op grotere pelagische zoutwatervis. Deze grote vis wordt niet of nauwelijks ingezogen, waardoor effecten op parasitair levende rivierprik vrijwel zeker uitgesloten is. Solitair levende rivierprik houdt zich, vanwege het ontbreken van een zwemblaas, overwegend nabij de zeebodem op. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de rivierprik wordt ingezogen zeer klein. Een gevolg voor de gunstige staat van instandhouding kan worden uitgesloten. Slakdolf De slakdolf wordt alleen in de herfst in de Nederlandse kustwateren aangetroffen (als bijvangst). De soort foerageert hoofdzakelijk op kreeftachtigen in het getijdengebied. Aangezien het havenbekken geen onderdeel uit maakt van het getijdengebied zal de soort daar slechts incidenteel in lage aantallen voorkomen. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. Bijlagen: Afbeelding ligging koelwaterleidingen. C0113 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede A-A. C0115 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede C-C. C0119 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede H-H. C0120 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname Plattegrond op 4.00 NAP & NAP. C0124 Design cooling water system Eemsmond Vis retentiesysteem Bovenaanzicht, doorsnede en palenplan. låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 5/5

24 Julianahaven I I I I Legenda Locatie Eemsmond Energie Natura 2000 gebied Waddenzee Meters ± I I I f I

25 2 3,[1, A / B 1inahaven Ol /, IOOgte 3,OOm "NAP! / / [ RW[ BOUwterrein D t j ~ E F LEGEND OOI = COOliNG WATER IN (MAKE-UP) DNO' COOLING WATER OUT (OISCHARGE) WTUI = WATER TREATMENT UNIT IN (FEEO) wruo = WATER TREATMENT UNIT OUT (RETENTATE) NG' NATURAL GAS MR = MAIN ACCESS ROAD PW' POTABLE WATER E ELECTRICAL (380kV EXPORT) MONITORING I SAMPLING POINT NOTES: 1. THIS DRAWING HAS BEEN PRODUCED UTILIZING THE FOLLOWING DRAWINGS: G5P: Rev [ G5P: Rey ( Jacobs: NL L-0007 Rev 0 2. DISCHARGE MONITORING ANO GRAB SAMPLING POINT. 3. ALTERNATIVE GRID CABLE CONNECTION 4. MAIN NATURAL GAS LlNE 5. moling TOWER BLOWDOWN MONITORING, CONTINUOUS METERING ANO GRAB SAMPLING POINT. ~ 1J _2DDI WENT CllHMEMT51NCORPlRATED FOR CIHtENT i J i! i f ~ I < SE5 lar.iic OF I, Thio *_110 lhopr...,.. '..."'...'.. CI..'... H 101_. wllhtho... tridion lhotlho... ti... _ W... ~ "",1oo"'-'"""_"-"~,,,,,,,lIIo1(j1n,",.._,, hr..,...-.",.._ior_hio""'r"""" Cllllllll'l"ljId'" Advanced Power AG Eemshaven SES lar.iic DF I nj o.o.. ~ CII..t Driwin9 NlJnber NL L-0025 ~::,Willl Al,~ 1 1 1_,

26

27

28

29

30

Milieueffectrapport aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven

Milieueffectrapport aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven Imagine the result Milieueffectrapport aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven VERGUNNINGEN eemsmondvergunningen.indd 2 27-10-2009 16:44:03 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Eemsmond

Nadere informatie

Actualiserend onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet F. van Vliet M. Boonman D. Beuker

Actualiserend onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet F. van Vliet M. Boonman D. Beuker Effecten op beschermde soorten Harselaar-Zuid Fase 1A, Barneveld Actualiserend onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet F. van Vliet M. Boonman D. Beuker Effecten op beschermde soorten Harselaar-Zuid

Nadere informatie

Dwingende redenen van groot openbaar belang in de Flora en faunawet

Dwingende redenen van groot openbaar belang in de Flora en faunawet TBR 2014/112 Dwingende redenen van groot openbaar belang in de Flora en faunawet Een analyse van deze ontheffingsgrond naar aanleiding van recente jurisprudentie Mr. drs. F. Onrust en mr. A. Drahmann 1

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan 6 1217 GH HILVERSUM. Geachte heer Van der Baan,

Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan 6 1217 GH HILVERSUM. Geachte heer Van der Baan, Stichting Administratiekantoor Kantuta Holding B.V. t.a.v. de heer E. van der Baan Bisonlaan 6 1217 GH HILVERSUM 1217GH6 ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (citeeropschrift: "het Soortenbesluit")

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (citeeropschrift: het Soortenbesluit) Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (citeeropschrift: "het Soortenbesluit") Datum 15/05/2009 DOCUMENT 1. Inleiding Dit verslag aan de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Ecologisch onderzoek Boord 19 Te Nuenen

Ecologisch onderzoek Boord 19 Te Nuenen Ecologisch onderzoek Boord 19 Te Nuenen Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 Rapport 2012-5 Status: definitief

Nadere informatie

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet.

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet. GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 17 februari 2015. Nr. 2015-07459/8, LGW Zaaknummer 557716 Verzonden: 2 O FEB. 2015 Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Gedragscode bestendig beheer en onderhoud van de Gemeente Dordrecht en de Gemeente Zwijndrecht

Gedragscode bestendig beheer en onderhoud van de Gemeente Dordrecht en de Gemeente Zwijndrecht Gedragscode bestendig beheer en onderhoud van de Gemeente Dordrecht en de Gemeente Zwijndrecht Gedragscode in het kader van de Flora- en faunawet voor het zorgvuldig handelen bij bestendig beheer en onderhoud

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

BESCHIKKING. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus 91 5000 MA TILBURG

BESCHIKKING. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus 91 5000 MA TILBURG BESCHIKKING Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus 91 5000 MA TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11

Nadere informatie

Soortenstandaard. Das Meles meles

Soortenstandaard. Das Meles meles Soortenstandaard Das Meles meles Inhoud Inleiding 3 Deel 1 De das 7 1 Informatie over de das 8 1.1 Soortkenmerken 8 1.2 Leefwijze 8 1.3 Voedsel 9 1.4 Beschrijving habitat 10 1.5 Verspreiding 10 1.6 Aantalsontwikkelingen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

MEMO Fax 043 3639 981

MEMO Fax 043 3639 981 MEMO ARCADIS NEDERLANDD BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP B Maastricht Tel 0433 3523 300 Fax 043 3639 981 www.arcadis.nl Onderwerp: Natuurtoets BP Noorderbrug e.o. Maastricht, 29 mei 2012 Van:

Nadere informatie

Ons kenmerk -------------------- Pagina 1 van 32 Betreft Bestuurlijke boete aan Inpetto in verband

Ons kenmerk -------------------- Pagina 1 van 32 Betreft Bestuurlijke boete aan Inpetto in verband OPENBARE VERSIE Aangetekend met handtekening retour Inpetto Services B.V. De directie Denenburg 35 2591 AA DEN HAAG Nee Datum 30 december 2014 ------- Pagina 1 van 32 Betreft Bestuurlijke boete aan Inpetto

Nadere informatie

Ons kenmerk -------------------- Pagina 1 van 36. Betreft

Ons kenmerk -------------------- Pagina 1 van 36. Betreft OPENBARE VERSIE Aangetekend met handtekening retour Inpetto Services B.V. De heer E.J. Meter Denenburg 35 2591 AA DEN HAAG Nee Datum 30 december 2014 -------- Pagina 1 van 36 Geachte heer Meter, Betreft

Nadere informatie

Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk INT------------------ Pagina 1 van 19. Telefoon 020------------ E-mail. Betreft

Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk INT------------------ Pagina 1 van 19. Telefoon 020------------ E-mail. Betreft Openbare versie De heer A. Jansen Postbus 8197 6710 AD EDE Datum 19 juni 2012 Pagina 1 van 19 Telefoon 020------------ E-mail ---------------------@afm.nl Betreft Last onder dwangsom Geachte heer Jansen,

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA Six Advocaten B.V. Koninginneweg 182 1075 EH AMSTERDAM Leeuwarden, 19 november 2008 Verzonden, 19 december 2008 Ons kenmerk : 00793446 Afdeling : Landelijk Gebied Beleid Behandeld door : F. Wagenaar /

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WILDINGHELAAN 10 WONS Colofon Ruimtelijke onderbouwing Projectnummer: EN.12.1049.01 Versie: Definitief Datum: 10 juni 2013 Gewijzigd: 29 oktober 2013 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

Aanwijzing artikel 67 van de Flora- en Faunawet voor het uitvoeren van de door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde afschotplannen reewild

Aanwijzing artikel 67 van de Flora- en Faunawet voor het uitvoeren van de door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde afschotplannen reewild 1 Aanwijzing artikel 67 van de Flora- en Faunawet voor het uitvoeren van de door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde afschotplannen reewild Noodzaak aanwijzing In de periode 1 januari tot en met

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Rapportage Proces vergunningverlening Offshore Windpark Egmond aan Zee. Document No: OWEZ_R_192_20070820 Custodian: Johan Dekkers Date: August 2007

Rapportage Proces vergunningverlening Offshore Windpark Egmond aan Zee. Document No: OWEZ_R_192_20070820 Custodian: Johan Dekkers Date: August 2007 Document No: OWEZ_R_192_20070820 Custodian: Johan Dekkers Date: August 2007 Rapportage Proces vergunningverlening Offshore Windpark Egmond aan Zee OWEZ_R_192_20070820 Pagina 1 van 76 Rapportage Proces

Nadere informatie

Oriënterend onderzoek (quick scan) in het kader van de Flora- en faunawet I. Hille Ris Lambers F.L.A. Brekelmans K. Krijgsveld M.

Oriënterend onderzoek (quick scan) in het kader van de Flora- en faunawet I. Hille Ris Lambers F.L.A. Brekelmans K. Krijgsveld M. Effecten van evenementen in Stadspark Schothorst te Amersfoort op beschermde soorten Oriënterend onderzoek (quick scan) in het kader van de Flora- en faunawet I. Hille Ris Lambers F.L.A. Brekelmans K.

Nadere informatie

Natuurwaardenonderzoek Overtoomse veld

Natuurwaardenonderzoek Overtoomse veld Natuurwaardenonderzoek Overtoomse veld Planteam Groen, ecologie, Stedelijke recreatie en Water November 2010 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies... 3 2. Inleiding... 5 3. Kaders... 6 4. Beschrijving van

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD TENNET TSO BV 19 september 2014 077958069:C - Definitief C05058.000052.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1

Nadere informatie

AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum: Harlingen 19 november 2013, Kenmerk: EG/13266

Nadere informatie

RAPPORT Flora- en faunaquickscan Doolhofstraat 14 te Weert

RAPPORT Flora- en faunaquickscan Doolhofstraat 14 te Weert RAPPORT Flora- en faunaquickscan Doolhofstraat 14 te Weert Opdrachtgever Stichting eerbied voor het Leven p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK WEERT Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM14251 Status

Nadere informatie

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie