EEMSMOND energie. Dienst Regelingen Team vergunningen en ontheffingen uitvoering Postbus CM Den Haag Nederland 19 februari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEMSMOND energie. Dienst Regelingen Team vergunningen en ontheffingen uitvoering Postbus 19530 2500 CM Den Haag Nederland 19 februari 2010"

Transcriptie

1 EEMSMOND energie Dienst Regelingen Team vergunningen en ontheffingen uitvoering Postbus CM Den Haag Nederland 19 februari 2010 Geachte heer, mevrouw, Eemsmond Energie ontheffing aanvrag: Flora- en faunawet Bijgaand ontvangt u onze ontheffing aanvraag in het kader artikel 9 van de Flora- en fauna wet voor het project Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemsmond Energie. Eemsmond Energie BV is voornemens een aardgasgestookte elektriciteitscentrale te bouwen in de Eemshaven. Voor het koelen wordt gebruik gemaakt van hybride koeltorens. Het water zal worden ontrokken uit de Verlengde Wilhelminahaven. Het inlaatwerk is dusdanig ontworpen dat inzuiging van en negatieve effecten op vissen wordt geminimaliseerd. Hierdoor zijn er geen negatieve effecten te verwachten op de gunstige staat van instandhouding van vissoorten in de omgeving van de centrale. Telefonisch contact tussen Beno Koolstra (senior specialist ecologie, ARCADIS) en DLG in voorjaar 2009 wees uit dat een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet niet nodig werd geacht door DLG. In december 2009 is een visonderzoek in de Eemshaven afgerond, uitgevoerd door Schuchardt & ScholIe in opdracht van NUON en RWE. Naar aanleiding van nieuw contact tussen Dhr. Van de der Schuur (DLG) en Dhr. Koolstra ( 14 januari 2010) is geadviseerd om toch een ontheffing aan te vragen. Wij verzoeken u om een spoedige behandeling van deze aanvraag en de wettelijke termijn van 16 weken proceduretijd aan te houden. Mocht u naar aanleiding van deze aanvraag nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met mevr. S.Schultz, projectleider ARCADIS op Met vriendelijke groet, /. James Dickson Project manager Eemsmond Energie BV Eemsmond Energie B.V. Laan Corpu s den Hoorn 300 NL-9728 JT Groninaen Telefoon +44 (0) Fax +44 (0)

2 EEMSMOND energie Bijlagen: Aanvraagformulier (analoog) Kopie legitimatiebewijs aanvrager (analoog) Kopie Uitreksel Kamer van koophandel (analoog) Memo inlaatwerk met tekeningen (analoog) 1 x cd-rom met daarop digitale versies van bovengenoemde documenten en: MER Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemsmond Energie BV (digitaal) Passende Beoordeling Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemsmond Energie BV (digitaal) 2

3 Dienst Regelingen ~. landbouw, natuur en ~""III voedsel kwaliteit Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u ontheffing aan voor activiteiten die gevolgen hebben voor beschermde dier- en plantensoorten. Namelijk voor:. ruimtelijke ingrepen. beheer en schadebestrijding, voor het gebruik van verboden vangmiddelen, voor de opvang van wilde dieren of voor de ringplicht van gefokte dieren. onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie. biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden Meer informatie Lees vóór het invullen van de vragen eerst de toelichting bij dit formulier. Meer informatie vindt u op nl/loket. Uw gegevens la Wie vraagt de ontheffing aan? Naam organisatie Naam aanvrager Functie aanvrager Bezoekadres Postcode en plaats Postadres Postcode en plaats Telefoonnummer{s) SeVY\.~WLCi\d fue~3 i~ 'BV 'CJA-VY\e~ 1)1' CkSo Vl Q v PrOjuJ- ~r LCVJ.i\. CDr plá-~ c\.ev\ Hoo (Y'\ & j-r 8rüV\H'\'3l?VI La.o..V\ CDr ru..::, den H.w,.- V\ 300 ~ 1-2- (j J T 9ro V\ i V'-(fV\ -t 4- ti- (0) 2.-0) CilCt0t-) t 4-4 (u) 1346 '34b3'5i [VYlob;elj Faxnummer adres In te vullen door Dienst Regelingen Aanvraagnummer ~ Lf4 Lv) ,9 7{2 0 1 JO Ontvangstdatum Paraaf Opmerkingen L 1

4 Uw gegevens (vervolg) lb Met wie kunnen wij contact opnemen met vragen over dit formulier? Vul hier uw eigen gegevens in of die van uw contactpersoon. Naam organisatie Naam contactpersoon Fu nctie contactpersoon ÁrcCLdlS Nede.~.\(>-J\d 15\1 S~CLVlV\e &\;Lu\ 1:L m,+>,ójecj \etc\er 0 Bezoekadres Postcode en plaats ~CLu-\i.eu.SWO.oJ: Ga 00 1\G- Ar 'f\\t\en'\ Postadres ~'G\-W~ 2bLj Postcode en plaats bc9 00 f\g- frrv\ \r\e ra Telefoonnummer(s) oca -?. 7 ö b \02.,9 Faxnummer - adres Over uw activiteiten 2 Wat is de naam van uw project? Geef uw activiteiten een korte en herkenbare titel. Deze naam zal in de correspondentie gebruikt worden om naar uw aanvraag te verwijzen. 3 In welke gemeente(n) en provi ncie(s) gaat u de werkzaamheden of activiteiten uitvoeren? Als u werkzaamheden of activiteiten in heel Nederland gaat uitvoeren, vu lt u in 'heel Nederland'. Gemeente(n) Provincie(s) 4 Voor welke periode vraagt u de ontheffing aan? 0\ \ '0 - ' t/m 30 - Oj 2..0 IS 5 Voor welke soort activiteit vraagt u X. Ruimtelij ke ingrepen ~ Ga naar vraag 6 ontheffing aan? Beheer en schadebestrijding, gebruik van verboden vangmiddelen, Kruis één optie aan. Wilt u voor opvang van wilde dieren of ri ngplicht van gefokte dieren ~ Ga naar vraag 8 verschillende soorten activiteiten ontheffing aanvragen? Vul voor elke activiteit apart een formulier in. Onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie Gebruik van biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden ~ ~ Ga naar vraag 11 Ga naar vraag 14 Ruimtelijke ingrepen 6 Waarom vraagt u ontheffing aan? Bescherming van flora en fauna (belang b) De wet spreekt van be langen. Deze vindt u in artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. U kunt meerdere opties aankruisen. Veiligheid van het luchtverkeer (belang c) Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d) Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (belang e) Bestendig beheer en onderhoud in de land- en bosbouw (belang h) Bestendig gebruik (belang i) \( Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang j) L 2

5 I Specifieke soorten Nederlandse naam 'R\ VI er< ~ri k J>~ViS ~wk.~-ke 8ror0e! 1\clr~ ~JelY\e 8ct-kd..ol~ ZQeMCllcl Wetenschappelijke naam LampetfLl -*LuviClb\iS ~tis 3W'1Yl vel10 fomo..to ~t')kts m(uop.) A5'I'WS W.JV. çhre<.dm ~u (\ Cl t'\.o-.i1ku. s IJ V r()~k llctm L-i pari.s l \ fct ris Beschermingsregime Soort uit tabel2 ')( v Soort uit tabel 3 x Vogels Verbodsbepalingen ArtikelS Artikel 9 (planten) (dieren) plukken verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen van groeiplaats verwijderen plukken verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen van groeiplaats verwijderen plukken verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen van groeiplaats verwijderen i doden verwonden vangen bemachtigen met het oog daarop opsporen y. doden verwonden vangen bemachtigen met het oog daarop opsporen..f. doden verwonden vangen bemachtigen met het oog daarop opsporen Artikel 10 (dieren) opzettelijk verontrusten opzettelijk verontrusten opzettelijk verontrusten Artikel 11 (voortplantings-. rust of verblijfplaatsen van dieren) beschadigen vernielen uithalen wegnemen verstoren beschadigen vernielen uithalen wegnemen verstoren beschadigen vernielen uithalen wegnemen verstoren Artikel 12 (eieren) zoeken rapen uit nest nemen beschadigen vernielen zoeken rapen uit nest nemen beschadigen vernielen zoeken rapen uit nest nemen beschadigen vernielen Artikel 13 (alleen met het oog op verplaatsen) vervoer en onder zich hebben vervoer en onder zich hebben vervoer en onder zich hebben < c < < Ol =0 ~, ~ :J :E [J a.. I'D cr ~ - ~ ~ ~ 5' 0 0 o 0 ;+ ;+ ~ ~ :J :J o ~ :J ~ ::rö<' ~ ~... < cr ~ ~,,., '" cr 0 ::ro.., ~ '" cr 3 _. '0 ~ :J 10 Ol =: '" :J lil _. :J ~ 3 < ~, c ~ ;::;:\ Ol C [ g IV... ::r o ~ ~3;." :J Ol 10 ~ ; ' V ::r ~ o 3 ei 10 ~ ij;"." ~I UJ Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage)

6 Beheei en schadebestrijding. het gebruik van verboden vangmiddelen. de opvang van wilde di~ren of de ringplicht van gefokte dieren.l _ 1 vraagt u ontheffing aan? De wet spreekt van belangen. De belangen vindt u in artikel 2, lid 3 va n het Besluit vrijstelling beschermde dier- en pla ntensoorten. U kunt meerdere opties aankruisen. Bescherming van flora en fauna (belang b) Veiligheid van het luchtverkeer (belang c) Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d) Voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom, anders dan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren (belang f) Belangrijke overlast veroorzaakt door dieren van een beschermde inheemse diersoort (belang g) Ove rige, namelijk 9 Voor welke verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet vraagt u ontheffi ng aan? U kunt meerdere opties aankruisen. Verbodsbepalingen beschermde inheemse planten of producten van planten Arti kel 8 plukken Arti kel 13 Artikel 14 verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen op een andere manier van de groeiplaats verwijderen verbod op bezit, vervoer uitzaaien Verbodsbepalingen beschermde inheemse dieren of eieren van dieren of producten daarvan Artikel 9 Arti kel 10 Arti kel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 doden verwonden vangen bemachtigen met het oog op een van de bovenstaande doelen opsporen opzettelijk verontrusten beschadigen / vernielen / uithalen / wegneme n I verstoren van nesten / holen / andere voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen (doorholen wat niet van toepassing is) zoeken / rapen / uit nesten nemen / beschadigen / vernielen van eieren (doorhalen wat niet van toepassing is) verbod op bezit, vervoer uitzetten in de vrije natuur verboden vangmiddelen Ove rige, namelijk L 4

7 'Specifieke soorten Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschermingsregime Basisverordening Flora- en faunawet Habitatrichtlijn (CITES-Bijlagen) (Bijlage IV)... 1 o Kruis aan en streep door wat niet van toepassing is :::J :i: /I) ;;<= /I) CT /I) '" n ::r /I) 3 <.-. äj :::J Ol ~ : c: _. 0 3 :::J /I)... ::r < /I) ~3; /I) :::J :::J 1.0 a. Ol /I) N Ol :::J /I)... ê o ~ :::J... V1 Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage)

8 vraagt u ontheffing aan? De wet spreekt va n belangen. Het belang vi ndt u in artikel 75, lid 6 onderdeel a. Kruis aan. Ik vraag ontheffing aan voor onderzoek en ondervvijs, repopulatie en herintroductie, en ook de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten. 12 Voor welke verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet vraagt u ontheffing aan? U kunt meerdere opties aankruisen. Verbodsbepalingen beschermde inheemse planten of producten van planten Artikel 8 plukken Artikel 13 Artikel 14 verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen op een andere manier van de groeiplaats verwijderen verbod op bezit, vervoer uitzaaien Verbodsbepalingen beschermde inheemse dieren of eieren van dieren of producten daarvan Artikelg doden Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 verwonden vangen bemachtigen met het oog op een van de bovenstaande doelen opsporen opzettelijk verontrusten beschadigen / vernielen / uithalen / wegnemen / verstoren van nesten / holen / andere voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen (doorhalen wat niet van toepassing is) zoeken / rapen / uit nesten nemen / beschadigen / vernielen van eieren (doorhalen wat niet van toepassing is) verbod op bezit, vervoer uitzetten in de vrije natuur verboden vangmiddelen Overige, namelijk L 6

9 'specifieke soorten Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschermingsregime Basisverordening Flora- en faunawet Habitatrichtlijn (CiTES-Bijlagen) (Bijlage IV) Kruis aan en streep door wat niet van toepassing is A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee c < - Cl. '" Qj CT ~ :::J o :::J Cl. ~ ~ ~ ~ '"..- ~ ~ CT 0 '" 0 )!; ;::+ ::r '",'" < :::J :J Ol '"... iil c ' ;; '" ::r < '" ~3l - :J ~ 10 Cl. Ol N :J Ol '"." ~ o ;::+ :J." '" I A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/ C/ D Ja I nee Ja I nee A/B /C /D Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A / B/ CI D Ja I nee Ja I nee... A / B/C/ D Ja I nee Ja I nee Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage)

10 Ik vraag ontheffing aan voor de bescherming van flora en fauna. Het belang vi ndt u in artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelli ng beschermde dier- en plantensoorten. Kruis aan. 15 Voor welke verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet vraagt u ontheffi ng aan? Kruis aan. Ik vraag ontheffing aan voor het uitzetten van dieren of eieren van dieren in de vrije natuur. 16 Waar wilt u de soort of het organisme uitzetten? U kunt meerdere opties aankruisen. in kassen in het open veld in openbaar groen in natuurlijk gebied in overige, nl 17 Voor welke soort vraagt u ontheffing aan? Geef de volledige wetenschappelijke naam: geslacht, soort en auteursnaam. 18 Vraagt u deze ontheffing aan voor een inheems of een uitheems organisme? inheems organisme uitheems organisme 19 Ha ngt deze aanvraag samen met een andere ontheffingsaanvraag? Nee ~ Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage) Ja ~ Ga naar vraag Voor welke soort of organisme heeft u een andere aanvraag ingediend? Geef de volledige wetenschappelijke naam: geslacht, soort en auteursnaam. Soort of organisme Aanvraagnummer (voor zover bekend) 21 Gaat het bij de andere aanvraag om een inheems of een uitheems organisme? inheems organisme uitheems organisme L 8

11 A B Activiteitenplan (verplichte bijlage) Waar staan de verplichte onderdelen in uw activiteitenplan? Wij beoordelen uw aa nvraag op basis van een activiteitenplan. U bent verplicht de onderdelen uit het schema in uw plan op te nemen. Geef aan op welke bladzijde en in welke paragraaf het onderdeel staat. Lees de toelichting bij dit formulier. Vraagt u ontheffing aan voor Biologische bestrijders? Daarvoor gelden afwijkende eisen. Neem contact op met Het LNV-Loket e p:... 'b~~tc.~ be(x)( odi~ Verplicht onderdeel Bladzijde Paragraaf -~--,9 1.\ Adres, postcode, gemeente en provincie van de locatie(s) waar de activiteiten worden uitgevoerd 4b 3 ) 3 Omschrijving activiteiten en werkzaamheden C Ingetekende topografische kaart 5 D E Ma nier waarop u de activiteiten wilt uitvoeren f::b-b'1 - ~.~ ?:,-lf - bb,6 1 -D"T "2. Doel en belang van uw activiteiten 31-0"2- Planning en onderbouwing van de activiteiten tr5-66 \. I ~.?,.8 6'4. I G Deskundige die betrokken is bij uw activiteiten en zijn/haar kwalificaties H Korte termijn effecten op de beschermde soort(en) per fase/activiteit Y\.Ve Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de soort(en) per fase/activiteit 5 1\ 2 Verantwoording van uw effectenstudie Niet verplicht Bladzijde Paragraaf K Overheidsinstantie die eventueel al toestemming heeft verleend voor uw activiteiten vanuit andere wet- en regelgeving \l'\v\:; Vraagt u ontheffing aan voor een ruimtelijke ingreep? Geef aan waar de extra eisen staan in uw activiteitenplan. Vu l alleen in als u ontheffing aanvraagt voor een ruim telijke ingreep. L Verplicht onderdeel bij ruimtelijke ing repen ~ Beschrijving huidige situatie van het gebied Bladzijde Paragraaf 5 lt.) M Positie van de uitvoeringslocatie ten opzichte van natuurgebieden N Verspreiding van beschermde soorten op en nabij de uitvoeringslocatie o Verantwoording verspreidingsinformatie P Maatregelen om schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende maatregelen) Q Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen) bo- bz. t05-\d, - -- "6ö - 6<4 Ibb V\vt 5 Il 1 U l..{ 21- '5 I\.3 ~. :',1 'S Il.:' R Tijdstip en locatie mitigerende en compenserende maatregelen ~ JY1<j- msl!s.j.\-\. \(odst~ l~e(li' O( ópeduji~t eco/q)le I Arcadls, \bb L 9

12 Activiteitenplan (verplichte bijlage) (vervolg) Vraagt u ontheffing aan voor vogels, voor soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn of voor soorten uit bijlage 1 'Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten'? Geef aan waar de extra eisen staan in uw activiteitenplan. Vul alleen in als u ontheffing aanvraagt voor een ruimtelijke ingreep. Voor soorten, zie tabel 3 in de toelichting. Verplicht onderdeel bij ruimtelijke ingrepen 5 Beschrijving alternatieven en reden waarom u die alternatieven niet gebruikt Bladzijde lt '2.. -Lil.-i US -46 Paragraaf ~.1.6>?:,-I IO T Beschrijving zorgvuldig handelen -t4 ZIe. 'oj;fvcecye. rrtqwto Vraagt u ontheffing aan voor een dwingende reden van groot openbaar belang? Geef aan waar de extra eis staat in uw activiteitenplan. Vul alleen in als u ontheffing aanvraagt voor een ruimtelijke ingreep. Verplicht onderdeel bij ruimtelijke ingrepen Bladzijde Paragraaf U Omschrijving dwingende reden van groot openbaar belang Checklist bijlagen Welke bijlagen stuurt u mee? Kruis aan welke bijlag en u meestuu rt. Zie de toelichti ng. Verplichte bijlage )( Activiteitenplan in tweevoud Verplicht bij Ruimtelijke ingrepen en Beheer en schadebestrijding b( Topografische kaart in tweevoud van het gebied waar u de werkzaamheden wilt uitvoeren Verplicht, voor zover van toepassing Twee kopieën van eerdere vergunningen die u heeft gekregen van ons of een ander overheidsorgaan voor dezelfde werkzaamheden of activiteiten X Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager )( Een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de aanvrager een rechtspersoon is Machtingsformulier als u iemand wilt machtigen om de ontheffing voor u aan te vragen Kosten Hoe betaalt u de kosten voor deze aanvraag? Kruis één optie aan. Rekeninghouder: ).( Ik krijg een factuur van Dienst Regelingen Ik ga akkoord met een éénmalige afschrijving van mijn (post)bankrekening voor de kosten van de ontheffing voor: ruimtelijke ingrepen belang b, c en d: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar ruimtelijke ingrepen belang e, h, i en j: 300 beheer en schadebestrijding, het gebruik van verboden vangmiddelen, de opvang van wilde dieren: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar Voorletters en achternaam m v Adres Rekeningnummer Handtekening rekeninghouder L 10

13 Ondertekening Onderteken en stuur met alle bijlagen terug naar: Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. Naam Dienst Rege li ngen Team Vergunningen en Ontheffingen Uitvoering Postbus CM Den Haag Plaats Datum Graag ontvangen wij uw activiteitenplan ook digitaal via lnv. nl, onder vermelding van de projectnaam. L 11

14 MEMO Onderwerp: Inlaatwerk Eemsmond Energie Eemshaven Arnhem, Projectnummer: 16 december 2009 B Van: Susanne Schultz Opgesteld door: D. Lagas en B. Koolstra ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus AG Arnhem Tel Fax DIVISIE MILIEU & RUIMTE Afdeling: Milieueffectstudies Aan: Dienst Regelingen (Min LNV) Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Kopieën aan: Doel Het doel van deze memo is een toelichting te geven op de inlaatconstructie voor koelwater van Eemsmond Energie. Deze informatie dient ter beoordeling voor DLG om te bepalen of een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk is. Achtergrond Eemsmond Energie BV is voornemens een aardgasgestookte elektriciteitscentrale te realiseren in de Eemshaven. De centrale wordt uitgerust met de meest energiezuinige turbines, de zogenaamde gasturbines van de H-klasse. De centrale heeft een bruto elektrisch vermogen van 1170 MW e en een netto vermogen van 1147 MW e 1. Het rendement van de centrale bedraagt minimaal 58,6 %. Voor de benodigde koeling zal gebruik worden gemaakt van een hybride koeltoren. Hierbij vindt koeling van de centrale zowel door luchtkoeling als door waterkoeling plaats. Het benodigde koelwater wordt onttrokken uit de Verlengde Wilhelminahaven. Een deel van het water verdampt, het overgebleven water wordt geloosd in het Doekegat (Waddenzee). De Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium zijn rijk aan vissen. Er zijn nauwelijks gegevens voorhanden over het voorkomen van vis in de Eemshaven zelf. De resultaten van het visonderzoek dat momenteel in de Eemshaven wordt uitgevoerd zijn nog niet beschikbaar. Bij het ontwerpen van de centrale heeft Eemsmond Energie maatregelen opgenomen om schade aan vissen zoveel mogelijk te voorkomen. De effecten van de voorgenomen activiteit zijn beschreven in het Milieueffectrapport Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven (kenmerk: B02024/CE9/0A1/ (17 augustus 2009)). 1 Bij omgevingscondities van 9 o C en 90% relatieve vochtigheid als gemiddelde meteorologische omstandigheden in Eemshaven. Blad: 1/4

15 Locatie In de huidige situatie bestaat het terrein uit moerasachtige vegetaties met open water. In de nabije toekomst zal Groningen Seaports (GSP) het bouwterrein van Eemsmond Energie echter bouwrijp opleveren door het op te hogen met zand. Voor het verlies tijdens het bouwrijp maken heeft Groningen Seaports een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd en wordt compensatie uitgevoerd. Verlies van leefgebied door verstoring valt strikt genomen- buiten het kader van de Flora- en Faunawet, er is immers geen sprake van opzettelijk verontrusten. Het verlies van habitat van soorten wordt echter in het kader van de Natuurbeschermingswet volledig gecompenseerd (lopend initiatief Groningen Seaports). De soorten die niet onder de Natuurbeschermingswet vallen, profiteren hier ook van. De langs het terrein aanwezige compensatiestrook (met ondermeer groenknolorchis) wordt tijdens de werkzaamheden beschermd tegen onbedoelde betreding. Afbeelding 1. Geplande locatie Toelichting op het ontwerp Ter beperking van visintrek en om vervuiling te bestrijden wordt de koelwaterinlaat voorzien van een daartoe geëigende zeefinstallatie. De bovenkant van de opening van de inlaatconstructie ligt op NAP -3,50 m. De onderkant van de opening ligt op NAP -5,00 m. De bodem van de Verlengde Wilhelminahaven ligt op NAP m (zie tekening C0133). De volgende maatregelen genomen: Grofrooster voor het filteren van grofvuil. Roterende zeef maaswijdte van 5x5 mm. Een visretoursysteem in het inlaatpunt zodat de vis die alsnog op de roterende zeef is beland weer wordt teruggevoerd naar het havengebied. Maximale stroomsnelheid in de kokers bedraagt 0,13 m/s ter voorkoming dat vissen actief de inlaatconstructie ingezogen worden. Deze maatregelen voldoen aan de best beschikbare technieken (BAT = Best Available Techniques) voor koelwatersystemen, gebaseerd op de BREF industrial cooling (IPPC 2001). Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Blad: 2/4

16 Grofrooster Het grof rooster zorgt ervoor dat drijvend en zwevend vuil wordt afgevangen (zie tekening C0133). De tussenafstand van het spijlenrooster bedraagt circa 25 mm. Het grof rooster voorkomt tevens dat grotere vissen in het koelwater inlaatgebouw terecht komen. De maximale stroomsnelheid voor het grof rooster bedraagt 0,13 m/s (bij een koelwaterdebiet van maximaal m3/h). Voor en na het grof rooster vindt een niveaumeting van het water plaats. Bij een te groot verval over het grof rooster wordt deze automatisch gereinigd met een harkrooster die het vuil middels een transportband naar een opgestelde container afvoert. Voor het grof rooster vindt tevens een pulse chloordosering plaats om macrofauling, aangroei van mosselen en o.a. Japanse oester te voorkomen. Achter het grof rooster worden schotbalk sponningen in de betonconstructie opgenomen om het grof rooster ten behoeve van groot onderhoud van achteren af te kunnen sluiten. Fijnrooster Het fijn rooster bestaat uit een roestvast staal roterende drum met een diameter van 11 meter (zie tekening C0113). De platen op de drum hebben een maaswijdte van 5 mm. De drum is voorzien van een kathodische bescherming. Het water vanuit de drie aanvoerkokers komen samen in één ruimte en stroomt via de beide zijkanten van de stalen drum naar binnen. Het water stroomt door de mazen van de drum van binnen naar buiten en stroomt vervolgens naar de pompenkelder. Binnenin de drum zijn voorzieningen getroffen om vissen op te vangen en via een leiding naar de visretentie bassin af te voeren. Bij een te groot verval over de drum wordt deze automatisch in twee stappen gereinigd met respectievelijk visterugspoelsysteem inclusief drijvend vuil en sproeistralen om de mazen van de drum te reinigen. Het vuil wordt via een leiding teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven. Visretoursysteem De afgevangen vis in het koelwater inlaatgebouw wordt via een visretentie bassin via de zijwand van de Overgangsconstructie teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven (zie tekening C0119 en C0124). Vanuit visvriendelijkheid is de afstand van de terugvoer locatie zover mogelijk van het koelwater inlaatgebouw en van de inlaatwerken van Nuon en RWE. De exacte afstand wordt bij de detail engineering nader bepaald. Visretentie bassin Vanaf de drum van het koelwater inlaatgebouw wordt een leiding met een doorsnede van 500 mm op het visretentie bassin aangesloten (zie tekening C0119 en C0124). Door de niet volledig gevulde leiding stroomt water met afgevangen vis vanaf de drum naar het retentie bassin over een lengte van circa 16 meter. Het bassin heeft een lengte van circa 7,0 meter, breedte van circa 6,0 meter en is circa 7,0 meter diep. Het overtollige water stort over een interne overstortdrempel in het bassin. Het overgestortte water wordt geloosd op de Verlengde Wilhelminahaven. De overstort snelheid is dermate laag dat gedesoriënteerde vis nauwelijks overstort. Het bassin met herstellende vis wordt bij hoog water geleegd door een schuifafsluiter te openen. Het water met vis stroomt via een korte leiding over de damwandconstructie terug naar de Verlengde Wilhelminahaven. De betonwanden van de visretentie bassin worden als ringen ingegraven. Nadat de betonwand op diepte is gebracht wordt de betonvloer gestort. Effecten Effecten op vis worden door bovengenoemde maatregelen zo veel mogelijk voorkomen. Doordat het laagste punt van de inlaatopening bijna 13 meter boven de bodem van de haven ligt, worden bodemvissen in ieder geval niet ingezogen. Wel kunnen pelagische soorten en passief in het water drijvende dieren (vislarven, mossellarven, etc.) met het koelwater meegezogen. Het gaat om een Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Blad: 3/4

17 inname van maximaal 0,85 m 3 /seconde (3045 m 3 /uur), terwijl de doorvoer van water in de Eems ongeveer m 3 /seconde bedraagt. De wateronttrekking bedraagt dan 0,005 %. De wateronttrekking is natuurlijk een continu proces, waarbij zowel aan het ingaande als het uitgaande water wordt onttrokken. Dit betekent dat meer dan één maal aan hetzelfde water wordt onttrokken. Hiermee rekening houdend zal de onttrekking van vislarven dan ook groter zijn dan 0,005 %, maar zal altijd veel lager zijn dan 1% (of zelfs 0,1 %). Ten tijde van vislarvenmigratie is sprake van steeds weer aanvulling vanuit de Noordzee. De concentratie van vislarven zal daarom niet veranderen ten gevolge van onttrekking door koelwatergebruik, en significante effecten op instandhouding van de soorten zijn uitgesloten. Conclusie Van de onder de Flora- en Faunawet beschermde vissen, kan alleen de rivierprik voorkomen in het havenbekken: de overige beschermde soorten zijn alle zoetwatervissen. De kans dat de rivierprik wordt ingezogen is gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de -zich overwegend nabij de bodem ophoudenderivierprik wordt ingezogen verwaarloosbaar klein. Bijlagen: Afbeelding ligging koelwaterleidingen. C0113 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede A-A. C0115 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede C-C. C0119 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede H-H. C0120 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname Plattegrond op 4.00 NAP & NAP. C0124 Design cooling water system Eemsmond Vis retentiesysteem Bovenaanzicht, doorsnede en palenplan. Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Blad: 4/4

18 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Dienstregelingen Flora- en faunawet t.a.v. de heer D. van Buiten Postbus CM DEN HAAG 2500CM19530 ^o`^afp=kbaboi^ka=_s= _É~ìäáÉìëíê~~í=OO= mçëíäìë=osq= SUMM=^d=^êåÜÉã= qéä=mos=pttu=vnn= c~ñ=mos=prnr=opr= ïïïk~êå~çáëkåä= = låçéêïéêéw= Aanvullende informatie FF/75C/2010/0085 afsfpfb=jfifbr=c=orfjqb= = Geachte heer Van Buiten, Naar aanleiding van uw brief d.d. 29 maart 2010 ontvangt u hierbij de gevraagde aanvullende informatie in het kader van het project "Aardgasgestookte energiecentrale Eemsmond Energie BV". In de bijlagen treft u een bewijs dat de heer J. Dickson gemachtigd is om namens Eemsmond Energie BV in rechte te handelen. Tevens is een aangepaste memo opgenomen waarin in wordt gegaan op de effecten op vissen als gevolg van de inname van koelwater in de Verlengde Wilhelminahaven. De bijlagen behorende bij de memo zijn reeds in uw bezit. In uw brief vraagt u om onderzoeksgegevens van Elektrabel die worden genoemd in de passende beoordeling. De betreffende passage in de passende beoordeling heeft betrekking op het lozen van koelwater in het Doekgat (Eemshaven). Dit is een andere locatie dan het inlaatpunt. In de aangepaste memo wordt ingegaan op de te verwachten aanwezigheid van de vissoorten bij het inlaatpunt. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u mij bereiken op nevenstaand telefoonnummer. ^êåüéãi= 26 april 2010 `çåí~åíééêëççåw= drs. S. Schultz qéäéñççååìããéêw= bjã~áäw= = låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/039/000050/MW = = Met vriendelijke groet, ARCADIS Nederland BV Susanne Schultz Projectleider ARCADIS Bijlagen: Volmacht (2x) Uitreksel Kamer van Koophandel (2x) Aangepaste memo effecten op vis (2x) = == e~åçéäëêéöáëíéê== VMPSRMQ== =

19 jbjl= låçéêïéêéw= Inlaatwerk Eemsmond Energie Eemshaven ^êåüéãi= = 26 april 2010 s~åw= Susanne Schultz léöéëíéäç=çççêw= Susanne Schultz en Beno Koolstra ^o`^afp=kbaboi^ka=_s= _É~ìäáÉìëíê~~í=OO= mçëíäìë=osq= SUMM=^d=^êåÜÉã= qéä=mos=pttu=vnn= c~ñ=mos=prnr=opr= ïïïk~êå~çáëkåä= = afsfpfb=jfifbr=c=orfjqb= = ^ÑÇÉäáåÖW= Milieueffectstudies ^~åw= Min LNV (DR en DLG) låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW hçéáéøå=~~åw= Doel Het doel van deze memo is een toelichting te geven op de inlaatconstructie voor koelwater van Eemsmond Energie en de effecten op beschermde vis. Achtergrond Eemsmond Energie BV is voornemens een aardgasgestookte elektriciteitscentrale te realiseren in de Eemshaven. De centrale wordt uitgerust met de meest energiezuinige turbines, de zogenaamde gasturbines van de H-klasse. De centrale heeft een bruto elektrisch vermogen van 1170 MW e en een netto vermogen van 1147 MW e 1. Het rendement van de centrale bedraagt minimaal 58,6 %. Voor de benodigde koeling zal gebruik worden gemaakt van een hybride koeltoren. Hierbij vindt koeling van de centrale zowel door luchtkoeling als door waterkoeling plaats. Het benodigde koelwater wordt onttrokken uit de Verlengde Wilhelminahaven die momenteel wordt aangelegd. Een deel van het water verdampt, het overgebleven water wordt geloosd in het Doekegat (Waddenzee) (zie afbeelding 1). De Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium zijn rijk aan vissen. Er zijn nauwelijks gegevens voorhanden over het voorkomen van vis in de Eemshaven zelf. De resultaten van het visonderzoek dat momenteel in de Eemshaven wordt uitgevoerd zijn nog niet beschikbaar. Bij het ontwerpen van de centrale heeft Eemsmond Energie maatregelen opgenomen om schade aan vissen zoveel mogelijk te voorkomen. De effecten van de voorgenomen activiteit zijn beschreven in het Milieueffectrapport Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven (kenmerk: B02024/CE9/0A1/ (17 augustus 2009)). 1 Bij omgevingscondities van 9 o C en 90% relatieve vochtigheid als gemiddelde meteorologische omstandigheden in Eemshaven. _ä~çw= 1/5

20 Locatie In de huidige situatie bestaat het terrein uit moerasachtige vegetaties met open water. In de nabije toekomst zal Groningen Seaports (GSP) het bouwterrein van Eemsmond Energie echter bouwrijp opleveren door het op te hogen met zand. Voor het verlies tijdens het bouwrijp maken heeft Groningen Seaports een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd en wordt compensatie uitgevoerd. Verlies van leefgebied door verstoring valt strikt genomen- buiten het kader van de Flora- en Faunawet, er is immers geen sprake van opzettelijk verontrusten. Het verlies van habitat van soorten wordt echter in het kader van de Natuurbeschermingswet volledig gecompenseerd (lopend initiatief Groningen Seaports). De soorten die niet onder de Natuurbeschermingswet vallen, profiteren hier ook van. De langs het terrein aanwezige compensatiestrook (met ondermeer groenknolorchis) wordt tijdens de werkzaamheden beschermd tegen onbedoelde betreding. In Uit Afbeelding 1. Geplande locatie Elektriciteitscentrale en in- en uitlaat. Toelichting op het ontwerp Ter beperking van visintrek en om vervuiling te bestrijden wordt de koelwaterinlaat voorzien van een daartoe geëigende zeefinstallatie. De bovenkant van de opening van de inlaatconstructie ligt op NAP -3,50 m. De onderkant van de opening ligt op NAP -5,00 m. De bodem van de Verlengde Wilhelminahaven ligt op NAP m (zie tekening C0133). De volgende maatregelen genomen: Grofrooster voor het filteren van grofvuil. Roterende zeef maaswijdte van 5x5 mm. Een visretoursysteem in het inlaatpunt zodat de vis die alsnog op de roterende zeef is beland weer wordt teruggevoerd naar het havengebied. Maximale stroomsnelheid in de kokers bedraagt 0,13 m/s ter voorkoming dat vissen actief de inlaatconstructie ingezogen worden. Deze maatregelen voldoen aan de best beschikbare technieken (BAT = Best Available Techniques) voor koelwatersystemen, gebaseerd op de BREF industrial cooling (IPPC 2001). låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 2/5

21 Grofrooster Het grof rooster zorgt ervoor dat drijvend en zwevend vuil wordt afgevangen (zie tekening C0133). De tussenafstand van het spijlenrooster bedraagt circa 25 mm. Het grof rooster voorkomt tevens dat grotere vissen in het koelwater inlaatgebouw terecht komen. De maximale stroomsnelheid voor het grof rooster bedraagt 0,13 m/s (bij een koelwaterdebiet van maximaal m3/h). Voor en na het grof rooster vindt een niveaumeting van het water plaats. Bij een te groot verval over het grof rooster wordt deze automatisch gereinigd met een harkrooster die het vuil middels een transportband naar een opgestelde container afvoert. Voor het grof rooster vindt tevens een pulse chloordosering plaats om macrofauling, aangroei van mosselen en o.a. Japanse oester te voorkomen. Achter het grof rooster worden schotbalk sponningen in de betonconstructie opgenomen om het grof rooster ten behoeve van groot onderhoud van achteren af te kunnen sluiten. Fijnrooster Het fijn rooster bestaat uit een roestvast staal roterende drum met een diameter van 11 meter (zie tekening C0113). De platen op de drum hebben een maaswijdte van 5 mm. De drum is voorzien van een kathodische bescherming. Het water vanuit de drie aanvoerkokers komen samen in één ruimte en stroomt via de beide zijkanten van de stalen drum naar binnen. Het water stroomt door de mazen van de drum van binnen naar buiten en stroomt vervolgens naar de pompenkelder. Binnenin de drum zijn voorzieningen getroffen om vissen op te vangen en via een leiding naar de visretentie bassin af te voeren. Bij een te groot verval over de drum wordt deze automatisch in twee stappen gereinigd met respectievelijk visterugspoelsysteem inclusief drijvend vuil en sproeistralen om de mazen van de drum te reinigen. Het vuil wordt via een leiding teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven. Visretoursysteem De afgevangen vis in het koelwater inlaatgebouw wordt via een visretentie bassin via de zijwand van de Overgangsconstructie teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven (zie tekening C0119 en C0124). Vanuit visvriendelijkheid is de afstand van de terugvoer locatie zover mogelijk van het koelwater inlaatgebouw en van de inlaatwerken van Nuon en RWE. De exacte afstand wordt bij de detail engineering nader bepaald. Visretentie bassin Vanaf de drum van het koelwater inlaatgebouw wordt een leiding met een doorsnede van 500 mm op het visretentie bassin aangesloten (zie tekening C0119 en C0124). Door de niet volledig gevulde leiding stroomt water met afgevangen vis vanaf de drum naar het retentie bassin over een lengte van circa 16 meter. Het bassin heeft een lengte van circa 7,0 meter, breedte van circa 6,0 meter en is circa 7,0 meter diep. Het overtollige water stort over een interne overstortdrempel in het bassin. Het overgestortte water wordt geloosd op de Verlengde Wilhelminahaven. De overstort snelheid is dermate laag dat gedesoriënteerde vis nauwelijks overstort. Het bassin met herstellende vis wordt bij hoog water geleegd door een schuifafsluiter te openen. Het water met vis stroomt via een korte leiding over de damwandconstructie terug naar de Verlengde Wilhelminahaven. De betonwanden van de visretentie bassin worden als ringen ingegraven. Nadat de betonwand op diepte is gebracht wordt de betonvloer gestort. Effecten Effecten op vis worden door bovengenoemde maatregelen zo veel mogelijk voorkomen. Doordat het laagste punt van de inlaatopening bijna 13 meter boven de bodem van de haven ligt, worden bodemvissen in ieder geval niet ingezogen. Wel kunnen pelagische soorten en passief in het water drijvende dieren (vislarven, mossellarven, etc.) met het koelwater meegezogen. Het gaat om een låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 3/5

22 inname van maximaal 0,85 m 3 /seconde (3045 m 3 /uur), terwijl de doorvoer van water in de Eems ongeveer m 3 /seconde bedraagt. De wateronttrekking bedraagt dan 0,005 %. De wateronttrekking is natuurlijk een continu proces, waarbij zowel aan het ingaande als het uitgaande water wordt onttrokken. Dit betekent dat meer dan één maal aan hetzelfde water wordt onttrokken. Hiermee rekening houdend zal de onttrekking van vislarven dan ook groter zijn dan 0,005 %, maar zal altijd veel lager zijn dan 1% (of zelfs 0,1 %). Ten tijde van vislarvenmigratie is sprake van steeds weer aanvulling vanuit de Noordzee. De concentratie van vislarven zal daarom niet veranderen ten gevolge van onttrekking door koelwatergebruik, en gevolgen voor de gunstige staat van instandhouding van de soorten zijn uitgesloten. Conclusie Van de onder de Flora- en faunawet beschermde vissen, kan een aantal soorten voorkomen in het havenbekken. De meeste beschermde vissensoorten 2 zijn zoetwatervissen. De zoutwatervissen die wel zijn beschermd en in het havenbekken kunnen voorkomen zijn: Botervis. Brakwatergrondel. Harnasman. Kleine zeenaald. Rivierprik. Slakdolf. Botervis De botervis is een lange slanke vis die ongeveer 25 cm lang wordt. De soort dankt zijn naam aan de zeer glibberige huid. De soort houdt zich overwegend op in ondiep water, maar kan tot op 100 meter diepte worden aangetroffen. Het voorkeurshabitat van de soort bestaat uit een begroeide waterbodem waar wordt gefoerageerd op kleine waterdieren. Dit habitat komt in de Verlengde Wilhelmina niet voor, de soort zal hier daarom niet in grote aantallen voorkomen. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de botervis wordt ingezogen zeer klein. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. Brakwatergrondel De brakwategrondel is een klein visje van minder dan 7 cm lang. De soort komt in ondiepe geulen in de Waddenzee voor en trekt als de watertemperatuur minder dan 5 graden wordt naar volle zee. Gezien de habitatvoorkeur zal deze bodemvis slechts incidenteel in het havenbekken voorkomen. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de botervis wordt ingezogen zeer klein. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. 2 Alle van nature in Nederland voorkomende vissoorten zijn beschermd, met uitzondering van de soorten die in de Visserijwet genoemd staan. Vrijwel alle zoutwatervissen (waaronder ook bijvoorbeeld de elft en de fint) staan in de Visserijwet genoemd en zijn derhalve niet beschermd. låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 4/5

23 Harnasman De harnasman is een bodemgebonden zeevis van cm groot. De soort dacht zijn naar aan de vergroeide beenplaten die een harnas vormen. De soort foerageert op de bodem naar zeewormen en kreeftjes. Het havenbekken is een onnatuurlijk habitat, hoge aantallen van de soort worden hier niet verwacht. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de botervis wordt ingezogen zeer klein. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. Kleine zeenaald Zeenaalden behoren tot de zelfde familie als de zeepaardjes. De kleine zeenaald leeft tussen zeewier en andere onderwaterbegroeiing waar wordt gefoerageerd op vissenlarven en kleine kreeftachtigen die ze met hun snuit opzuigen. Hoewel het havenbekken van de Verlengde Wilhelminahaven geen geschikt habitat voor de soort vormt, kan deze overwegend passief in het water zwevende soort wel in het havenbekken voorkomen. Doordat de soort ook passief door waterstromen mee laat voeren kan de soort eenvoudig in het koelwerk ingezogen worden. Gezien de kwetsbaarheid van de soort zal een groot deel van de ingezogen zeenaalden niet levend door het retoursysteem komen. Aangezien slechts lage aantallen in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht worden, en het debiet van de koelinstallatie laag is, is het echter uitgesloten dat de sterfte een negatief effect heeft op de gunstige staat van instandhouding van de soort. Rivierprik De rivierprik leeft als volwassen vis als parasiet op grotere pelagische zoutwatervis. Deze grote vis wordt niet of nauwelijks ingezogen, waardoor effecten op parasitair levende rivierprik vrijwel zeker uitgesloten is. Solitair levende rivierprik houdt zich, vanwege het ontbreken van een zwemblaas, overwegend nabij de zeebodem op. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de rivierprik wordt ingezogen zeer klein. Een gevolg voor de gunstige staat van instandhouding kan worden uitgesloten. Slakdolf De slakdolf wordt alleen in de herfst in de Nederlandse kustwateren aangetroffen (als bijvangst). De soort foerageert hoofdzakelijk op kreeftachtigen in het getijdengebied. Aangezien het havenbekken geen onderdeel uit maakt van het getijdengebied zal de soort daar slechts incidenteel in lage aantallen voorkomen. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. Bijlagen: Afbeelding ligging koelwaterleidingen. C0113 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede A-A. C0115 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede C-C. C0119 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede H-H. C0120 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname Plattegrond op 4.00 NAP & NAP. C0124 Design cooling water system Eemsmond Vis retentiesysteem Bovenaanzicht, doorsnede en palenplan. låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 5/5

24 Julianahaven I I I I Legenda Locatie Eemsmond Energie Natura 2000 gebied Waddenzee Meters ± I I I f I

25 2 3,[1, A / B 1inahaven Ol /, IOOgte 3,OOm "NAP! / / [ RW[ BOUwterrein D t j ~ E F LEGEND OOI = COOliNG WATER IN (MAKE-UP) DNO' COOLING WATER OUT (OISCHARGE) WTUI = WATER TREATMENT UNIT IN (FEEO) wruo = WATER TREATMENT UNIT OUT (RETENTATE) NG' NATURAL GAS MR = MAIN ACCESS ROAD PW' POTABLE WATER E ELECTRICAL (380kV EXPORT) MONITORING I SAMPLING POINT NOTES: 1. THIS DRAWING HAS BEEN PRODUCED UTILIZING THE FOLLOWING DRAWINGS: G5P: Rev [ G5P: Rey ( Jacobs: NL L-0007 Rev 0 2. DISCHARGE MONITORING ANO GRAB SAMPLING POINT. 3. ALTERNATIVE GRID CABLE CONNECTION 4. MAIN NATURAL GAS LlNE 5. moling TOWER BLOWDOWN MONITORING, CONTINUOUS METERING ANO GRAB SAMPLING POINT. ~ 1J _2DDI WENT CllHMEMT51NCORPlRATED FOR CIHtENT i J i! i f ~ I < SE5 lar.iic OF I, Thio *_110 lhopr...,.. '..."'...'.. CI..'... H 101_. wllhtho... tridion lhotlho... ti... _ W... ~ "",1oo"'-'"""_"-"~,,,,,,,lIIo1(j1n,",.._,, hr..,...-.",.._ior_hio""'r"""" Cllllllll'l"ljId'" Advanced Power AG Eemshaven SES lar.iic DF I nj o.o.. ~ CII..t Driwin9 NlJnber NL L-0025 ~::,Willl Al,~ 1 1 1_,

26

27

28

29

30

Aanvraag. Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet. Waarom dit formulier? Uw gegevens. In te vullen door Dienst Regelingen.

Aanvraag. Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet. Waarom dit formulier? Uw gegevens. In te vullen door Dienst Regelingen. Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet o A o B Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u ontheffing aan voor activiteiten die gevolgen hebben voor beschermde dier- en plantensoorten.

Nadere informatie

Telefoonnummer(s) 0575-568233. a.noordermeer@brummen.nl

Telefoonnummer(s) 0575-568233. a.noordermeer@brummen.nl Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet Wilt u een ontheffing aanvragen voor activiteiten die gevolgen voor beschermde dier- en plantsoorten? Namelijk voor: ruimtelijke ingrepen beheer en schadebestrijding,

Nadere informatie

2 Gegevens contactpersoon 2.1 Vul hier uw gegevens in. Naam organisatie Eco Reest Naam contactpersoon Janien Kamps Dhr. Mw.

2 Gegevens contactpersoon 2.1 Vul hier uw gegevens in. Naam organisatie Eco Reest Naam contactpersoon Janien Kamps Dhr. Mw. Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet Wilt u een ontheffing aanvragen voor activiteiten die gevolgen voor beschermde dier- en plantsoorten? Namelijk voor: ruimtelijke ingrepen beheer en schadebestrijding,

Nadere informatie

Telefoonnummer(s) 0165301851

Telefoonnummer(s) 0165301851 Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet Wilt u een ontheffing aanvragen voor activiteiten die gevolgen voor beschermde dier- en plantsoorten? Namelijk voor: ruimtelijke ingrepen beheer en schadebestrijding,

Nadere informatie

2 Gegevens contactpersoon 2.1 Vul hier uw gegevens in. Naam organisatie de Woningstichting Naam contactpersoon A.M. Bogers Dhr. Mw.

2 Gegevens contactpersoon 2.1 Vul hier uw gegevens in. Naam organisatie de Woningstichting Naam contactpersoon A.M. Bogers Dhr. Mw. Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet Wilt u een ontheffing aanvragen voor activiteiten die gevolgen voor beschermde dier- en plantsoorten? Namelijk voor: ruimtelijke ingrepen beheer en schadebestrijding,

Nadere informatie

ntheffing artikel 75 Fl Waterschap Veluwe P Spaan Secretaris - directeur Steenbokstraat 10 7324 AX Postbus 4142 7320 AC (055) 527 29 11

ntheffing artikel 75 Fl Waterschap Veluwe P Spaan Secretaris - directeur Steenbokstraat 10 7324 AX Postbus 4142 7320 AC (055) 527 29 11 r Dienst Regelingen Aanvraag 5 ntheffing artikel 75 Fl landbouw, natuur an voediclkwiliteit r Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u ontheffing aan voor activiteiten die gevolgen hebben voor

Nadere informatie

Eelerwoude B.V. S. Semmekrot Mossendamsdwarsweg AB GOOR. Datum 18 november 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Eelerwoude B.V. S. Semmekrot Mossendamsdwarsweg AB GOOR. Datum 18 november 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Eelerwoude B.V. S. Semmekrot Mossendamsdwarsweg 3 7470 AB GOOR Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Formulier voor aanvraag ontheffing op grond van: Wet Natuurbescherming Onderdeel: Soorten (hoofdstuk 3 Wnb)

Formulier voor aanvraag ontheffing op grond van: Wet Natuurbescherming Onderdeel: Soorten (hoofdstuk 3 Wnb) Formulier voor aanvraag ontheffing op grond van: Wet Natuurbescherming Onderdeel: Soorten (hoofdstuk 3 Wnb) Het formulier heeft betrekking op het verzoek tot ontheffing Wet Natuurbescherming (Wnb), onderdeel

Nadere informatie

r Waarom dit formulier?

r Waarom dit formulier? r Dienst Regelingen r Waarom dit formulier? ~i A n Met dit formulier vagt u ontheffing aan voor ativiteiten die gevolgen hebben voor beshermde dier- en plantensoorten. Namelijk voor: ruimtelijke ingrepen

Nadere informatie

Biodivers B.V. P.J.L. de Groot Hoenkoopse Buurtweg GB OUDEWATER. Datum 3 augustus 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Biodivers B.V. P.J.L. de Groot Hoenkoopse Buurtweg GB OUDEWATER. Datum 3 augustus 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Biodivers B.V. P.J.L. de Groot Hoenkoopse Buurtweg 51 3421 GB OUDEWATER Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel -nummer 83103 Pagina 1 (van 3) Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 1 Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Nadere informatie

Ecomilieu R. Gerritsen Bergweg 5A 7671 TA VRIEZENVEEN. Datum 16 maart 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Ecomilieu R. Gerritsen Bergweg 5A 7671 TA VRIEZENVEEN. Datum 16 maart 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Ecomilieu R. Gerritsen Bergweg 5A 7671 TA VRIEZENVEEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Op 6 maart 2014 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Gagel knippen ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing.

Op 6 maart 2014 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Gagel knippen ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag van Houwelingen sierteelt B.V. F. van Houwelingen Gerestraat 13a 4063 CN HEESSELT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39

Nadere informatie

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER. Datum 19 juni 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER. Datum 19 juni 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 24 februari 2015 tot en met 1 januari 2018.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 24 februari 2015 tot en met 1 januari 2018. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Radboud Universiteit Nijmegen Prof. Dr. H. Siepel Postbus 9201 6500 GL NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 3) Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 51 Handelsregisterbesluit genoemde organisaties. Rechtspersoon RSIN 810874106 Rechtsvorm Statutaire naam Statutaire

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM. Geachte heer Van Blerck,

Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM. Geachte heer Van Blerck, Dienst Regelingen Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 3 februari 2006 ff75.06.toek.007.rc 27

Nadere informatie

Tabel 1: Inventarisatieschema onderzoek Waterspitsmuis.

Tabel 1: Inventarisatieschema onderzoek Waterspitsmuis. Notitie Aanvullend onderzoek Waterspitsmuis Assenrade Hattem Auteurs: ing. M. van der Sluis (Eindredactie drs. I. Veeman) Project: 06093A Datum: 20 december 2007 Status: definitief ecogroen advies bv Postbus

Nadere informatie

Staatsbosbeheer Divisie Ontwikkeling en Beheer S. Thijsen Smallepad MG AMERSFOORT

Staatsbosbeheer Divisie Ontwikkeling en Beheer S. Thijsen Smallepad MG AMERSFOORT > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Staatsbosbeheer Divisie Ontwikkeling en Beheer S. Thijsen Smallepad 5 3811 MG AMERSFOORT Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Staatsbosbeheer T. Muusse Hilweg MT WERKENDAM. Datum 7 augustus 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Staatsbosbeheer T. Muusse Hilweg MT WERKENDAM. Datum 7 augustus 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Staatsbosbeheer T. Muusse Hilweg 4 4251 MT WERKENDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Eelerwoude B.V. S. Semmekrot Mossendamsdwarsweg AB GOOR. Datum 12 augustus 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Eelerwoude B.V. S. Semmekrot Mossendamsdwarsweg AB GOOR. Datum 12 augustus 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Eelerwoude B.V. S. Semmekrot Mossendamsdwarsweg 3 7470 AB GOOR Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Aanvraag Wet Natuurbescherming - Basismodule

Aanvraag Wet Natuurbescherming - Basismodule Dit formulier wordt regelmatig als gevolg van gewijzigde inzichten aangepast; raadpleeg voor de meest recente versie daarom www.zeeland.nl FORMULIER Postadres Postbus 6001 4330 LA Middelburg E provincie@zeeland.nl

Nadere informatie

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan 1 1601 MA ENKHUIZEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Erasmus Medisch Centrum B.E.E. Martina Dr. Molewaterplein GEROTTERDAM

Erasmus Medisch Centrum B.E.E. Martina Dr. Molewaterplein GEROTTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Erasmus Medisch Centrum B.E.E. Martina Dr. Molewaterplein 50 3015 GEROTTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN. Geachte heer Van Westrienen,

Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN. Geachte heer Van Westrienen, Dienst Regelingen Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum ff75a.06.toek.012.gs 11 mei 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Quickscan Flora- en Faunawet. t.b.v. sloop Opstallen. Oude Maasstraat 18 gemeente Uden

Quickscan Flora- en Faunawet. t.b.v. sloop Opstallen. Oude Maasstraat 18 gemeente Uden Quickscan Flora- en Faunawet t.b.v. sloop Opstallen Oude Maasstraat 18 gemeente Uden Zaaknummer:Ecologisch 253720 Adviesbureau Ettema december 2015 Behoort bij besluit van het College van burgemeester

Nadere informatie

Veldbiologische Werken J.C. Knotters Kastanjeberg KA ROOSENDAAL. Datum 16 december 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Veldbiologische Werken J.C. Knotters Kastanjeberg KA ROOSENDAAL. Datum 16 december 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Veldbiologische Werken J.C. Knotters Kastanjeberg 12 4708 KA ROOSENDAAL Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Regelingen Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM Postbus 19530 2500 CM Den Haag www.drloket.nl T 0800-22 333 22 F 070-378

Nadere informatie

Gemeente Heerenveen H. Huisman Postbus BH HEERENVEEN. Datum 16 februari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Heerenveen H. Huisman Postbus BH HEERENVEEN. Datum 16 februari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Heerenveen H. Huisman Postbus 15.000 8441 BH HEERENVEEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2021.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2021. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag PCF Holland B.V. J. Koole Postbus 2087 8203 AB LELYSTAD Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Datum 15 november

Nadere informatie

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld ED NIJMEGEN

Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld ED NIJMEGEN > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld 1 6525 ED NIJMEGEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Pieter Vermeulen Museum W.B. Bosch Driehuizerkerkweg 34D 1985 EL DRIEHUIS Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Gemeente Amstelveen, Wijkbeheer Zuid Team Natuur en Milieu Educatie Postbus 4 1180 BAAMSTELVEEN

Gemeente Amstelveen, Wijkbeheer Zuid Team Natuur en Milieu Educatie Postbus 4 1180 BAAMSTELVEEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Amstelveen, Wijkbeheer Zuid Team Natuur en Milieu Educatie Postbus 4 1180 BAAMSTELVEEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F

Nadere informatie

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied)

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) 5 november 2011 Wat doen DR en DLG Dienst Regelingen is namens

Nadere informatie

NatuurInclusief J. Beijk Alexandrinalaan NN BORCULO. Datum 13 februari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

NatuurInclusief J. Beijk Alexandrinalaan NN BORCULO. Datum 13 februari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag NatuurInclusief J. Beijk Alexandrinalaan 7 7271 NN BORCULO Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Alterra Wageningen UR G. Müskens Droevendaalsesteeg PB WAGENINGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Alterra Wageningen UR G. Müskens Droevendaalsesteeg PB WAGENINGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Alterra Wageningen UR G. Müskens Droevendaalsesteeg 3 6708 PB WAGENINGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Aanvraag Ontheffing Flora en Faunawet. Zuidlob Wind B.V. io. Windpark De Zuidlob

Aanvraag Ontheffing Flora en Faunawet. Zuidlob Wind B.V. io. Windpark De Zuidlob Aanvraag Ontheffing Flora en Faunawet Zuidlob Wind B.V. io Windpark De Zuidlob Project: Windpark De Zuidlob Auteurs: Dhr. J.P. de Gooijer / Nuon Wind Development B.V. Referentie Nummer: 11128006/JdG/0510/0ff

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 20 september 2016 tot en met 15 oktober 2017.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 20 september 2016 tot en met 15 oktober 2017. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Jasja Dekker dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN. Datum 28 mei 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN. Datum 28 mei 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Netwerk Groene Bureaus J.P.M. Burger Zeisterweg NL ODIJK. Datum 24 februari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Netwerk Groene Bureaus J.P.M. Burger Zeisterweg NL ODIJK. Datum 24 februari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Netwerk Groene Bureaus J.P.M. Burger Zeisterweg 14 3984 NL ODIJK Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Provincie Noord-Holland p/a Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied Postbus 40225 Postbus

Nadere informatie

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F

Nadere informatie

M.B.A. Knuvers Vicarisweg AC VARSSELDER. Datum 15 juli 2016 Betreft Beslissing aanvraag art. 75 Flora en faunawet. Geachte mevrouw Knuvers,

M.B.A. Knuvers Vicarisweg AC VARSSELDER. Datum 15 juli 2016 Betreft Beslissing aanvraag art. 75 Flora en faunawet. Geachte mevrouw Knuvers, > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag M.B.A. Knuvers Vicarisweg 35 7076 AC VARSSELDER Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer H. van der Meer Postbus HB AMSTERDAM

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer H. van der Meer Postbus HB AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer H. van der Meer Postbus 95089 1090 HB AMSTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

S.J. van der Stok Benedeneind ZZ 309 3405 CK BENSCHOP. Datum 8 oktober 2013 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

S.J. van der Stok Benedeneind ZZ 309 3405 CK BENSCHOP. Datum 8 oktober 2013 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag S.J. van der Stok Benedeneind ZZ 309 3405 CK BENSCHOP Postbus 19530 2500 CM Den Haag www.drloket.nl T 0800-22 333 22 F 070-378 61 39 ffwet@dienst-regelingen.nl

Nadere informatie

Gegevens bevoegd gezag BEM1500105. Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1605039. Ingediend op 06-01-2015.

Gegevens bevoegd gezag BEM1500105. Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1605039. Ingediend op 06-01-2015. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM1500105 gemeente Steenbergen Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1605039 Aanvraagnaam Assumburgweg

Nadere informatie

Stichting Waterproef R.W.G.M. Melis Postbus ZGEDAM. Datum 7 maart 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting Waterproef R.W.G.M. Melis Postbus ZGEDAM. Datum 7 maart 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Waterproef R.W.G.M. Melis Postbus 43 1135 ZGEDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus AA NIEUWEGEIN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus AA NIEUWEGEIN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Stichting opvang Bronsbergen H.W. Enzerink Bronsbergen AA ZUTPHEN

Stichting opvang Bronsbergen H.W. Enzerink Bronsbergen AA ZUTPHEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting opvang Bronsbergen H.W. Enzerink Bronsbergen 10 7207 AA ZUTPHEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN

Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie Ministerie van Justitie Datum aanvraag (dd-mm-jj) Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van

Nadere informatie

Bureau Natuurbalans - Limes Divergens B.V. B.H.J.M. Crombaghs Postbus GA NIJMEGEN

Bureau Natuurbalans - Limes Divergens B.V. B.H.J.M. Crombaghs Postbus GA NIJMEGEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Bureau Natuurbalans - Limes Divergens B.V. B.H.J.M. Crombaghs Postbus 6508 6503 GA NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 27 juli 2016 t/m 1 september 2020.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 27 juli 2016 t/m 1 september 2020. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Natuurmuseum Brabant F.J.M. Ellenbroek Spoorlaan 434 5038 CH TILBURG Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Gemeente Leiden Dienst Bouwen en Wonen Projectmanagementbureau Mevrouw M.J. Rieter Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. Geachte mevrouw Rieter,

Gemeente Leiden Dienst Bouwen en Wonen Projectmanagementbureau Mevrouw M.J. Rieter Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. Geachte mevrouw Rieter, Dienst Regelingen Gemeente Leiden Dienst Bouwen en Wonen Projectmanagementbureau Mevrouw M.J. Rieter Postbus 9100 2300 PC LEIDEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum ff75c.05.toek.403.sh 16 februari

Nadere informatie

Hogeschool Van Hall Larenstein T.R. Huisman Agora CJ LEEUWARDEN. Datum 15 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Hogeschool Van Hall Larenstein T.R. Huisman Agora CJ LEEUWARDEN. Datum 15 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Hogeschool Van Hall Larenstein T.R. Huisman Agora 1 8934 CJ LEEUWARDEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Vereniging Natuurmonumenten J. Quik Slabroekseweg PX NISTELRODE. Datum 12 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Vereniging Natuurmonumenten J. Quik Slabroekseweg PX NISTELRODE. Datum 12 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Vereniging Natuurmonumenten J. Quik Slabroekseweg 5 5388 PX NISTELRODE Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Gemeente Midden-Drenthe M.W.L. Koster Postbus AA BEILEN. Datum 16 december 2015 Betreft Beslissing aanvraag art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Midden-Drenthe M.W.L. Koster Postbus AA BEILEN. Datum 16 december 2015 Betreft Beslissing aanvraag art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Midden-Drenthe M.W.L. Koster Postbus 24 9410 AA BEILEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen Dienst Regelingen Team Natuur Conny Krutzen Martijn van Opijnen Vleermuizen in de stad 4 september 2012 In deze presentatie 1. Over Dienst Regelingen 2. Flora- en faunawet, Wabo 3. Vleermuizen en de wet

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Dienst Regelingen Stichting Dierenambulance Den Haag de heer E. Louwrier Oosterbeek 5 2597 VJ DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Natuurmuseum Fryslan G. Koopmans Schoenmakersperk 2 8911 EM LEEUWARDEN. Datum 18 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Natuurmuseum Fryslan G. Koopmans Schoenmakersperk 2 8911 EM LEEUWARDEN. Datum 18 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Natuurmuseum Fryslan G. Koopmans Schoenmakersperk 2 8911 EM LEEUWARDEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. B.J.M. Mertens Dorpstraat JX OIRSBEEK

Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. B.J.M. Mertens Dorpstraat JX OIRSBEEK > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. B.J.M. Mertens Dorpstraat 98 6438 JX OIRSBEEK Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA QUICKSCAN FLORA EN FAUNA Behorende bij project: ( Naast) Elststraat 2, te Rosmalen Gemeente s-hertogenbosch Opdrachtgever: De heer P. van Hooft Projectnummer: PS.2016.618 Datum: 9 augustus 2016 Pasmaat

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR T.P. Bult Ankerpark AG DEN HELDER. Datum 16 februari 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

IMARES Wageningen UR T.P. Bult Ankerpark AG DEN HELDER. Datum 16 februari 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag IMARES Wageningen UR T.P. Bult Ankerpark 27 1781 AG DEN HELDER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.js Betreft

Nadere informatie

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen De das in de nieuwe wet natuurbescherming Beleven, benutten en beschermen Integratie van bestaande natuurwetten Natuurbeschermingswet 1998 gebieden hoofdstuk 2 Flora- en faunawet soorten hoofdstuk 3 Boswet

Nadere informatie

De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat WD AMERSFOORT

De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat WD AMERSFOORT > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle De Vuurvogel B.V. J. van Lamoen en T. Etaoil Coninckstraat 21 3811 WD AMERSFOORT Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN. Datum 7 maart 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN. Datum 7 maart 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Stichting Ravon R.W. Westrienen Toernooiveld ED NIJMEGEN. Datum 17 augustus 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting Ravon R.W. Westrienen Toernooiveld ED NIJMEGEN. Datum 17 augustus 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting Ravon R.W. Westrienen Toernooiveld 1 6525 ED NIJMEGEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Aanvraagformulier 05 EB-1

Aanvraagformulier 05 EB-1 Aanvraagformulier 05 EB-1 Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen (De met een * gemerkte vragen worden in de toelichting nader toegelicht) Onvolledig

Nadere informatie

Gemeente Westland P. Moerman Postbus AD NAALDWIJK. Datum 7 juli 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Westland P. Moerman Postbus AD NAALDWIJK. Datum 7 juli 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Westland P. Moerman Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Gemeente Leiden F. van der Sluis Postbus PC LEIDEN. Datum 31 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Gemeente Leiden F. van der Sluis Postbus PC LEIDEN. Datum 31 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Leiden F. van der Sluis Postbus 9100 2300 PC LEIDEN Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

M. Snelleman Ds. H. Pauwstraat AC BRIELLE. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

M. Snelleman Ds. H. Pauwstraat AC BRIELLE. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag M. Snelleman Ds. H. Pauwstraat 6 3232 AC BRIELLE Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Bureau Biota G. Milder-Mulderij Krulmate 88 8014 KD ZWOLLE. Datum 9 oktober 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Bureau Biota G. Milder-Mulderij Krulmate 88 8014 KD ZWOLLE. Datum 9 oktober 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Bureau Biota G. Milder-Mulderij Krulmate 88 8014 KD ZWOLLE Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl FF/75A/2014/032

Nadere informatie

Op 30 november 2016 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een ontheffing voor Ontheffing roeken. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing.

Op 30 november 2016 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een ontheffing voor Ontheffing roeken. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Gemeente Emmen M. Middendorp Postbus 3001 7800 RA EMMEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Datum 9 december

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 27 januari 2015 tot en met 26 januari 2020.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 27 januari 2015 tot en met 26 januari 2020. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag ARK Natuurontwikkeling P. Souwerbren Molenveldlaan 43 6523 RJ NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Op 12 november 2014 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Welkom Bever ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing.

Op 12 november 2014 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Welkom Bever ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland T.J. Wams Noordereinde 60 1243 JJ S GRAVELAND Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Faunabeheereenheid Zeeland J. Ramondt Postbus 46 4460 BA GOES Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel KvK-nummer 30145906 Pagina 1 (van 4) Rechtspersoon RSIN Rechtsvorm Statutaire naam Statutaire zetel Eerste inschrijving handelsregister Datum akte van oprichting

Nadere informatie

Seamarco B.V. R.A. Kastelein Julianalaan CC HARDERWIJK. Datum 12 augustus 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Seamarco B.V. R.A. Kastelein Julianalaan CC HARDERWIJK. Datum 12 augustus 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Seamarco B.V. R.A. Kastelein Julianalaan 46 3834 CC HARDERWIJK Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam C. Cavallo Turfdraagsterpad 9 1012 XT AMSTERDAM

Universiteit van Amsterdam C. Cavallo Turfdraagsterpad 9 1012 XT AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Universiteit van Amsterdam C. Cavallo Turfdraagsterpad 9 1012 XT AMSTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 december 2014 Onderwerp Activiteit/betreft Verlenen/afwijzen : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-014975 - Groesbeek :weren

Nadere informatie

B i j l a g e 4 g. B r i e f A a n v u l l i n g A a n s l u i t i n g A 9 H e i l o o, A r c a d i s, 1 1 j a n u a r i

B i j l a g e 4 g. B r i e f A a n v u l l i n g A a n s l u i t i n g A 9 H e i l o o, A r c a d i s, 1 1 j a n u a r i N a t u u r w e t g e v i n g B i j l a g e 4 g. B r i e f A a n v u l l i n g A a n s l u i t i n g A 9 H e i l o o, A r c a d i s, 1 1 j a n u a r i 2 0 1 7 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland T.a.v.

Nadere informatie

Aanvr-aaggegevens,~- ----------~---.

Aanvr-aaggegevens,~- ----------~---. Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvr-aaggegevens,~- ----------~---. 2012.01 Let op: vu! het formulier a!stublieft volle dig in. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Uw referentiecode Ingediend

Nadere informatie

SOORTBESCHERMING IN DE PRAKTIJK. De praktische wijzigingen tussen Flora- en faunawet en de Wet Natuurbescherming

SOORTBESCHERMING IN DE PRAKTIJK. De praktische wijzigingen tussen Flora- en faunawet en de Wet Natuurbescherming SOORTBESCHERMING IN DE PRAKTIJK De praktische wijzigingen tussen Flora- en faunawet en de Wet Natuurbescherming Presentatie Regiobijeenkomst West 14 september 2016 INHOUDSOPGAVE - Huidige soortbescherming

Nadere informatie

Brandweer Nunspeet C. Barneveld Elburgerweg TA NUNSPEET. Datum 14 januari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Brandweer Nunspeet C. Barneveld Elburgerweg TA NUNSPEET. Datum 14 januari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Brandweer Nunspeet C. Barneveld Elburgerweg 13 8071 TA NUNSPEET Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem

Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem Aanvullend natuuronderzoek locatie Nieuweweg / Parklaan te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen en steenmarter Datum: 15-10-2012 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

SOVON Vogelonderzoek Nederland R.L. Vogel Toernooiveld ED NIJMEGEN

SOVON Vogelonderzoek Nederland R.L. Vogel Toernooiveld ED NIJMEGEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag SOVON Vogelonderzoek Nederland R.L. Vogel Toernooiveld 1 6525 ED NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 15 maart 2016 tot 1 juli Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 15 maart 2016 tot 1 juli Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta A. Godlieb Rechtewalsterweg 3 9943 TD NIEUW SCHEEMDA Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378

Nadere informatie

O bv O nv O stichting O vereniging O coöperatie O onderlinge waarborgmaatschappij O cv O vof O eenmanszaak

O bv O nv O stichting O vereniging O coöperatie O onderlinge waarborgmaatschappij O cv O vof O eenmanszaak CIBG Farmatec-BMC AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN AANWIJZIGING/VERGUNNING OP GROND VAN DE WET INZAKE BLOEDVOORZIENING (WIBV) VELDEN MET EEN * ZIJN VERPLICHT ORGANISATIE WAARVOOR DE AANWIJZING/VERGUNNING WORDT

Nadere informatie

Quick-scan Stationlaan Zevenbergen

Quick-scan Stationlaan Zevenbergen Quick-scan Stationlaan Zevenbergen Opdrachtgever : Timek bouwmanagement Tholen Kruisland, 28 november 2008 Rapport 2008/10 Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist Brugweg 6 4756 SM Kruisland 0167 533272 henk@habitatrichtlijn.nl

Nadere informatie

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland Bijlage 3. Ecologie B3.1. Beleidskader Aanleiding en doel De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 31 woningen op een deels braakliggende kavel en delen van zeer diepe achtertuinen (zie ook paragraaf

Nadere informatie

Notitie aanvullend onderzoek

Notitie aanvullend onderzoek Notitie aanvullend onderzoek Vleermuizen Langbroekerdijk, Overlangbroek Auteur(s ): Ing. M. (Martijn) Bunskoek Project: 09078 Datum: 28 oktober 2009 Status: Definitief ecogroen advies bv Postbus 625, 8000

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Witpaard BV Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. J. Drenth 15-182 concept 13 mei 2015 Betreft Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Omschrijving Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

Op 2 mei 2016 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Otter ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing.

Op 2 mei 2016 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Otter ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting Natuuractiviteitencentrum De Koppel I. van Huizen Vechtstraat 8 7772 AX HARDENBERG Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie