EEMSMOND energie. Dienst Regelingen Team vergunningen en ontheffingen uitvoering Postbus CM Den Haag Nederland 19 februari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEMSMOND energie. Dienst Regelingen Team vergunningen en ontheffingen uitvoering Postbus 19530 2500 CM Den Haag Nederland 19 februari 2010"

Transcriptie

1 EEMSMOND energie Dienst Regelingen Team vergunningen en ontheffingen uitvoering Postbus CM Den Haag Nederland 19 februari 2010 Geachte heer, mevrouw, Eemsmond Energie ontheffing aanvrag: Flora- en faunawet Bijgaand ontvangt u onze ontheffing aanvraag in het kader artikel 9 van de Flora- en fauna wet voor het project Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemsmond Energie. Eemsmond Energie BV is voornemens een aardgasgestookte elektriciteitscentrale te bouwen in de Eemshaven. Voor het koelen wordt gebruik gemaakt van hybride koeltorens. Het water zal worden ontrokken uit de Verlengde Wilhelminahaven. Het inlaatwerk is dusdanig ontworpen dat inzuiging van en negatieve effecten op vissen wordt geminimaliseerd. Hierdoor zijn er geen negatieve effecten te verwachten op de gunstige staat van instandhouding van vissoorten in de omgeving van de centrale. Telefonisch contact tussen Beno Koolstra (senior specialist ecologie, ARCADIS) en DLG in voorjaar 2009 wees uit dat een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet niet nodig werd geacht door DLG. In december 2009 is een visonderzoek in de Eemshaven afgerond, uitgevoerd door Schuchardt & ScholIe in opdracht van NUON en RWE. Naar aanleiding van nieuw contact tussen Dhr. Van de der Schuur (DLG) en Dhr. Koolstra ( 14 januari 2010) is geadviseerd om toch een ontheffing aan te vragen. Wij verzoeken u om een spoedige behandeling van deze aanvraag en de wettelijke termijn van 16 weken proceduretijd aan te houden. Mocht u naar aanleiding van deze aanvraag nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met mevr. S.Schultz, projectleider ARCADIS op Met vriendelijke groet, /. James Dickson Project manager Eemsmond Energie BV Eemsmond Energie B.V. Laan Corpu s den Hoorn 300 NL-9728 JT Groninaen Telefoon +44 (0) Fax +44 (0)

2 EEMSMOND energie Bijlagen: Aanvraagformulier (analoog) Kopie legitimatiebewijs aanvrager (analoog) Kopie Uitreksel Kamer van koophandel (analoog) Memo inlaatwerk met tekeningen (analoog) 1 x cd-rom met daarop digitale versies van bovengenoemde documenten en: MER Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemsmond Energie BV (digitaal) Passende Beoordeling Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemsmond Energie BV (digitaal) 2

3 Dienst Regelingen ~. landbouw, natuur en ~""III voedsel kwaliteit Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u ontheffing aan voor activiteiten die gevolgen hebben voor beschermde dier- en plantensoorten. Namelijk voor:. ruimtelijke ingrepen. beheer en schadebestrijding, voor het gebruik van verboden vangmiddelen, voor de opvang van wilde dieren of voor de ringplicht van gefokte dieren. onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie. biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden Meer informatie Lees vóór het invullen van de vragen eerst de toelichting bij dit formulier. Meer informatie vindt u op nl/loket. Uw gegevens la Wie vraagt de ontheffing aan? Naam organisatie Naam aanvrager Functie aanvrager Bezoekadres Postcode en plaats Postadres Postcode en plaats Telefoonnummer{s) SeVY\.~WLCi\d fue~3 i~ 'BV 'CJA-VY\e~ 1)1' CkSo Vl Q v PrOjuJ- ~r LCVJ.i\. CDr plá-~ c\.ev\ Hoo (Y'\ & j-r 8rüV\H'\'3l?VI La.o..V\ CDr ru..::, den H.w,.- V\ 300 ~ 1-2- (j J T 9ro V\ i V'-(fV\ -t 4- ti- (0) 2.-0) CilCt0t-) t 4-4 (u) 1346 '34b3'5i [VYlob;elj Faxnummer adres In te vullen door Dienst Regelingen Aanvraagnummer ~ Lf4 Lv) ,9 7{2 0 1 JO Ontvangstdatum Paraaf Opmerkingen L 1

4 Uw gegevens (vervolg) lb Met wie kunnen wij contact opnemen met vragen over dit formulier? Vul hier uw eigen gegevens in of die van uw contactpersoon. Naam organisatie Naam contactpersoon Fu nctie contactpersoon ÁrcCLdlS Nede.~.\(>-J\d 15\1 S~CLVlV\e &\;Lu\ 1:L m,+>,ójecj \etc\er 0 Bezoekadres Postcode en plaats ~CLu-\i.eu.SWO.oJ: Ga 00 1\G- Ar 'f\\t\en'\ Postadres ~'G\-W~ 2bLj Postcode en plaats bc9 00 f\g- frrv\ \r\e ra Telefoonnummer(s) oca -?. 7 ö b \02.,9 Faxnummer - adres Over uw activiteiten 2 Wat is de naam van uw project? Geef uw activiteiten een korte en herkenbare titel. Deze naam zal in de correspondentie gebruikt worden om naar uw aanvraag te verwijzen. 3 In welke gemeente(n) en provi ncie(s) gaat u de werkzaamheden of activiteiten uitvoeren? Als u werkzaamheden of activiteiten in heel Nederland gaat uitvoeren, vu lt u in 'heel Nederland'. Gemeente(n) Provincie(s) 4 Voor welke periode vraagt u de ontheffing aan? 0\ \ '0 - ' t/m 30 - Oj 2..0 IS 5 Voor welke soort activiteit vraagt u X. Ruimtelij ke ingrepen ~ Ga naar vraag 6 ontheffing aan? Beheer en schadebestrijding, gebruik van verboden vangmiddelen, Kruis één optie aan. Wilt u voor opvang van wilde dieren of ri ngplicht van gefokte dieren ~ Ga naar vraag 8 verschillende soorten activiteiten ontheffing aanvragen? Vul voor elke activiteit apart een formulier in. Onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie Gebruik van biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden ~ ~ Ga naar vraag 11 Ga naar vraag 14 Ruimtelijke ingrepen 6 Waarom vraagt u ontheffing aan? Bescherming van flora en fauna (belang b) De wet spreekt van be langen. Deze vindt u in artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. U kunt meerdere opties aankruisen. Veiligheid van het luchtverkeer (belang c) Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d) Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (belang e) Bestendig beheer en onderhoud in de land- en bosbouw (belang h) Bestendig gebruik (belang i) \( Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang j) L 2

5 I Specifieke soorten Nederlandse naam 'R\ VI er< ~ri k J>~ViS ~wk.~-ke 8ror0e! 1\clr~ ~JelY\e 8ct-kd..ol~ ZQeMCllcl Wetenschappelijke naam LampetfLl -*LuviClb\iS ~tis 3W'1Yl vel10 fomo..to ~t')kts m(uop.) A5'I'WS W.JV. çhre<.dm ~u (\ Cl t'\.o-.i1ku. s IJ V r()~k llctm L-i pari.s l \ fct ris Beschermingsregime Soort uit tabel2 ')( v Soort uit tabel 3 x Vogels Verbodsbepalingen ArtikelS Artikel 9 (planten) (dieren) plukken verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen van groeiplaats verwijderen plukken verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen van groeiplaats verwijderen plukken verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen van groeiplaats verwijderen i doden verwonden vangen bemachtigen met het oog daarop opsporen y. doden verwonden vangen bemachtigen met het oog daarop opsporen..f. doden verwonden vangen bemachtigen met het oog daarop opsporen Artikel 10 (dieren) opzettelijk verontrusten opzettelijk verontrusten opzettelijk verontrusten Artikel 11 (voortplantings-. rust of verblijfplaatsen van dieren) beschadigen vernielen uithalen wegnemen verstoren beschadigen vernielen uithalen wegnemen verstoren beschadigen vernielen uithalen wegnemen verstoren Artikel 12 (eieren) zoeken rapen uit nest nemen beschadigen vernielen zoeken rapen uit nest nemen beschadigen vernielen zoeken rapen uit nest nemen beschadigen vernielen Artikel 13 (alleen met het oog op verplaatsen) vervoer en onder zich hebben vervoer en onder zich hebben vervoer en onder zich hebben < c < < Ol =0 ~, ~ :J :E [J a.. I'D cr ~ - ~ ~ ~ 5' 0 0 o 0 ;+ ;+ ~ ~ :J :J o ~ :J ~ ::rö<' ~ ~... < cr ~ ~,,., '" cr 0 ::ro.., ~ '" cr 3 _. '0 ~ :J 10 Ol =: '" :J lil _. :J ~ 3 < ~, c ~ ;::;:\ Ol C [ g IV... ::r o ~ ~3;." :J Ol 10 ~ ; ' V ::r ~ o 3 ei 10 ~ ij;"." ~I UJ Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage)

6 Beheei en schadebestrijding. het gebruik van verboden vangmiddelen. de opvang van wilde di~ren of de ringplicht van gefokte dieren.l _ 1 vraagt u ontheffing aan? De wet spreekt van belangen. De belangen vindt u in artikel 2, lid 3 va n het Besluit vrijstelling beschermde dier- en pla ntensoorten. U kunt meerdere opties aankruisen. Bescherming van flora en fauna (belang b) Veiligheid van het luchtverkeer (belang c) Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d) Voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom, anders dan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren (belang f) Belangrijke overlast veroorzaakt door dieren van een beschermde inheemse diersoort (belang g) Ove rige, namelijk 9 Voor welke verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet vraagt u ontheffi ng aan? U kunt meerdere opties aankruisen. Verbodsbepalingen beschermde inheemse planten of producten van planten Arti kel 8 plukken Arti kel 13 Artikel 14 verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen op een andere manier van de groeiplaats verwijderen verbod op bezit, vervoer uitzaaien Verbodsbepalingen beschermde inheemse dieren of eieren van dieren of producten daarvan Artikel 9 Arti kel 10 Arti kel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 doden verwonden vangen bemachtigen met het oog op een van de bovenstaande doelen opsporen opzettelijk verontrusten beschadigen / vernielen / uithalen / wegneme n I verstoren van nesten / holen / andere voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen (doorholen wat niet van toepassing is) zoeken / rapen / uit nesten nemen / beschadigen / vernielen van eieren (doorhalen wat niet van toepassing is) verbod op bezit, vervoer uitzetten in de vrije natuur verboden vangmiddelen Ove rige, namelijk L 4

7 'Specifieke soorten Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschermingsregime Basisverordening Flora- en faunawet Habitatrichtlijn (CITES-Bijlagen) (Bijlage IV)... 1 o Kruis aan en streep door wat niet van toepassing is :::J :i: /I) ;;<= /I) CT /I) '" n ::r /I) 3 <.-. äj :::J Ol ~ : c: _. 0 3 :::J /I)... ::r < /I) ~3; /I) :::J :::J 1.0 a. Ol /I) N Ol :::J /I)... ê o ~ :::J... V1 Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage)

8 vraagt u ontheffing aan? De wet spreekt va n belangen. Het belang vi ndt u in artikel 75, lid 6 onderdeel a. Kruis aan. Ik vraag ontheffing aan voor onderzoek en ondervvijs, repopulatie en herintroductie, en ook de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten. 12 Voor welke verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet vraagt u ontheffing aan? U kunt meerdere opties aankruisen. Verbodsbepalingen beschermde inheemse planten of producten van planten Artikel 8 plukken Artikel 13 Artikel 14 verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen op een andere manier van de groeiplaats verwijderen verbod op bezit, vervoer uitzaaien Verbodsbepalingen beschermde inheemse dieren of eieren van dieren of producten daarvan Artikelg doden Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 verwonden vangen bemachtigen met het oog op een van de bovenstaande doelen opsporen opzettelijk verontrusten beschadigen / vernielen / uithalen / wegnemen / verstoren van nesten / holen / andere voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen (doorhalen wat niet van toepassing is) zoeken / rapen / uit nesten nemen / beschadigen / vernielen van eieren (doorhalen wat niet van toepassing is) verbod op bezit, vervoer uitzetten in de vrije natuur verboden vangmiddelen Overige, namelijk L 6

9 'specifieke soorten Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschermingsregime Basisverordening Flora- en faunawet Habitatrichtlijn (CiTES-Bijlagen) (Bijlage IV) Kruis aan en streep door wat niet van toepassing is A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee c < - Cl. '" Qj CT ~ :::J o :::J Cl. ~ ~ ~ ~ '"..- ~ ~ CT 0 '" 0 )!; ;::+ ::r '",'" < :::J :J Ol '"... iil c ' ;; '" ::r < '" ~3l - :J ~ 10 Cl. Ol N :J Ol '"." ~ o ;::+ :J." '" I A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A/B/ C/ D Ja I nee Ja I nee A/B /C /D Ja I nee Ja I nee A/B/CID Ja I nee Ja I nee A / B/ CI D Ja I nee Ja I nee... A / B/C/ D Ja I nee Ja I nee Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage)

10 Ik vraag ontheffing aan voor de bescherming van flora en fauna. Het belang vi ndt u in artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelli ng beschermde dier- en plantensoorten. Kruis aan. 15 Voor welke verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet vraagt u ontheffi ng aan? Kruis aan. Ik vraag ontheffing aan voor het uitzetten van dieren of eieren van dieren in de vrije natuur. 16 Waar wilt u de soort of het organisme uitzetten? U kunt meerdere opties aankruisen. in kassen in het open veld in openbaar groen in natuurlijk gebied in overige, nl 17 Voor welke soort vraagt u ontheffing aan? Geef de volledige wetenschappelijke naam: geslacht, soort en auteursnaam. 18 Vraagt u deze ontheffing aan voor een inheems of een uitheems organisme? inheems organisme uitheems organisme 19 Ha ngt deze aanvraag samen met een andere ontheffingsaanvraag? Nee ~ Ga naar Activiteitenplan (verplichte bijlage) Ja ~ Ga naar vraag Voor welke soort of organisme heeft u een andere aanvraag ingediend? Geef de volledige wetenschappelijke naam: geslacht, soort en auteursnaam. Soort of organisme Aanvraagnummer (voor zover bekend) 21 Gaat het bij de andere aanvraag om een inheems of een uitheems organisme? inheems organisme uitheems organisme L 8

11 A B Activiteitenplan (verplichte bijlage) Waar staan de verplichte onderdelen in uw activiteitenplan? Wij beoordelen uw aa nvraag op basis van een activiteitenplan. U bent verplicht de onderdelen uit het schema in uw plan op te nemen. Geef aan op welke bladzijde en in welke paragraaf het onderdeel staat. Lees de toelichting bij dit formulier. Vraagt u ontheffing aan voor Biologische bestrijders? Daarvoor gelden afwijkende eisen. Neem contact op met Het LNV-Loket e p:... 'b~~tc.~ be(x)( odi~ Verplicht onderdeel Bladzijde Paragraaf -~--,9 1.\ Adres, postcode, gemeente en provincie van de locatie(s) waar de activiteiten worden uitgevoerd 4b 3 ) 3 Omschrijving activiteiten en werkzaamheden C Ingetekende topografische kaart 5 D E Ma nier waarop u de activiteiten wilt uitvoeren f::b-b'1 - ~.~ ?:,-lf - bb,6 1 -D"T "2. Doel en belang van uw activiteiten 31-0"2- Planning en onderbouwing van de activiteiten tr5-66 \. I ~.?,.8 6'4. I G Deskundige die betrokken is bij uw activiteiten en zijn/haar kwalificaties H Korte termijn effecten op de beschermde soort(en) per fase/activiteit Y\.Ve Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de soort(en) per fase/activiteit 5 1\ 2 Verantwoording van uw effectenstudie Niet verplicht Bladzijde Paragraaf K Overheidsinstantie die eventueel al toestemming heeft verleend voor uw activiteiten vanuit andere wet- en regelgeving \l'\v\:; Vraagt u ontheffing aan voor een ruimtelijke ingreep? Geef aan waar de extra eisen staan in uw activiteitenplan. Vu l alleen in als u ontheffing aanvraagt voor een ruim telijke ingreep. L Verplicht onderdeel bij ruimtelijke ing repen ~ Beschrijving huidige situatie van het gebied Bladzijde Paragraaf 5 lt.) M Positie van de uitvoeringslocatie ten opzichte van natuurgebieden N Verspreiding van beschermde soorten op en nabij de uitvoeringslocatie o Verantwoording verspreidingsinformatie P Maatregelen om schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende maatregelen) Q Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen) bo- bz. t05-\d, - -- "6ö - 6<4 Ibb V\vt 5 Il 1 U l..{ 21- '5 I\.3 ~. :',1 'S Il.:' R Tijdstip en locatie mitigerende en compenserende maatregelen ~ JY1<j- msl!s.j.\-\. \(odst~ l~e(li' O( ópeduji~t eco/q)le I Arcadls, \bb L 9

12 Activiteitenplan (verplichte bijlage) (vervolg) Vraagt u ontheffing aan voor vogels, voor soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn of voor soorten uit bijlage 1 'Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten'? Geef aan waar de extra eisen staan in uw activiteitenplan. Vul alleen in als u ontheffing aanvraagt voor een ruimtelijke ingreep. Voor soorten, zie tabel 3 in de toelichting. Verplicht onderdeel bij ruimtelijke ingrepen 5 Beschrijving alternatieven en reden waarom u die alternatieven niet gebruikt Bladzijde lt '2.. -Lil.-i US -46 Paragraaf ~.1.6>?:,-I IO T Beschrijving zorgvuldig handelen -t4 ZIe. 'oj;fvcecye. rrtqwto Vraagt u ontheffing aan voor een dwingende reden van groot openbaar belang? Geef aan waar de extra eis staat in uw activiteitenplan. Vul alleen in als u ontheffing aanvraagt voor een ruimtelijke ingreep. Verplicht onderdeel bij ruimtelijke ingrepen Bladzijde Paragraaf U Omschrijving dwingende reden van groot openbaar belang Checklist bijlagen Welke bijlagen stuurt u mee? Kruis aan welke bijlag en u meestuu rt. Zie de toelichti ng. Verplichte bijlage )( Activiteitenplan in tweevoud Verplicht bij Ruimtelijke ingrepen en Beheer en schadebestrijding b( Topografische kaart in tweevoud van het gebied waar u de werkzaamheden wilt uitvoeren Verplicht, voor zover van toepassing Twee kopieën van eerdere vergunningen die u heeft gekregen van ons of een ander overheidsorgaan voor dezelfde werkzaamheden of activiteiten X Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager )( Een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de aanvrager een rechtspersoon is Machtingsformulier als u iemand wilt machtigen om de ontheffing voor u aan te vragen Kosten Hoe betaalt u de kosten voor deze aanvraag? Kruis één optie aan. Rekeninghouder: ).( Ik krijg een factuur van Dienst Regelingen Ik ga akkoord met een éénmalige afschrijving van mijn (post)bankrekening voor de kosten van de ontheffing voor: ruimtelijke ingrepen belang b, c en d: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar ruimtelijke ingrepen belang e, h, i en j: 300 beheer en schadebestrijding, het gebruik van verboden vangmiddelen, de opvang van wilde dieren: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden: 100 voor een ontheffing langer dan één jaar, of 60 voor een ontheffing van maximaal één jaar Voorletters en achternaam m v Adres Rekeningnummer Handtekening rekeninghouder L 10

13 Ondertekening Onderteken en stuur met alle bijlagen terug naar: Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. Naam Dienst Rege li ngen Team Vergunningen en Ontheffingen Uitvoering Postbus CM Den Haag Plaats Datum Graag ontvangen wij uw activiteitenplan ook digitaal via lnv. nl, onder vermelding van de projectnaam. L 11

14 MEMO Onderwerp: Inlaatwerk Eemsmond Energie Eemshaven Arnhem, Projectnummer: 16 december 2009 B Van: Susanne Schultz Opgesteld door: D. Lagas en B. Koolstra ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus AG Arnhem Tel Fax DIVISIE MILIEU & RUIMTE Afdeling: Milieueffectstudies Aan: Dienst Regelingen (Min LNV) Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Kopieën aan: Doel Het doel van deze memo is een toelichting te geven op de inlaatconstructie voor koelwater van Eemsmond Energie. Deze informatie dient ter beoordeling voor DLG om te bepalen of een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk is. Achtergrond Eemsmond Energie BV is voornemens een aardgasgestookte elektriciteitscentrale te realiseren in de Eemshaven. De centrale wordt uitgerust met de meest energiezuinige turbines, de zogenaamde gasturbines van de H-klasse. De centrale heeft een bruto elektrisch vermogen van 1170 MW e en een netto vermogen van 1147 MW e 1. Het rendement van de centrale bedraagt minimaal 58,6 %. Voor de benodigde koeling zal gebruik worden gemaakt van een hybride koeltoren. Hierbij vindt koeling van de centrale zowel door luchtkoeling als door waterkoeling plaats. Het benodigde koelwater wordt onttrokken uit de Verlengde Wilhelminahaven. Een deel van het water verdampt, het overgebleven water wordt geloosd in het Doekegat (Waddenzee). De Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium zijn rijk aan vissen. Er zijn nauwelijks gegevens voorhanden over het voorkomen van vis in de Eemshaven zelf. De resultaten van het visonderzoek dat momenteel in de Eemshaven wordt uitgevoerd zijn nog niet beschikbaar. Bij het ontwerpen van de centrale heeft Eemsmond Energie maatregelen opgenomen om schade aan vissen zoveel mogelijk te voorkomen. De effecten van de voorgenomen activiteit zijn beschreven in het Milieueffectrapport Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven (kenmerk: B02024/CE9/0A1/ (17 augustus 2009)). 1 Bij omgevingscondities van 9 o C en 90% relatieve vochtigheid als gemiddelde meteorologische omstandigheden in Eemshaven. Blad: 1/4

15 Locatie In de huidige situatie bestaat het terrein uit moerasachtige vegetaties met open water. In de nabije toekomst zal Groningen Seaports (GSP) het bouwterrein van Eemsmond Energie echter bouwrijp opleveren door het op te hogen met zand. Voor het verlies tijdens het bouwrijp maken heeft Groningen Seaports een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd en wordt compensatie uitgevoerd. Verlies van leefgebied door verstoring valt strikt genomen- buiten het kader van de Flora- en Faunawet, er is immers geen sprake van opzettelijk verontrusten. Het verlies van habitat van soorten wordt echter in het kader van de Natuurbeschermingswet volledig gecompenseerd (lopend initiatief Groningen Seaports). De soorten die niet onder de Natuurbeschermingswet vallen, profiteren hier ook van. De langs het terrein aanwezige compensatiestrook (met ondermeer groenknolorchis) wordt tijdens de werkzaamheden beschermd tegen onbedoelde betreding. Afbeelding 1. Geplande locatie Toelichting op het ontwerp Ter beperking van visintrek en om vervuiling te bestrijden wordt de koelwaterinlaat voorzien van een daartoe geëigende zeefinstallatie. De bovenkant van de opening van de inlaatconstructie ligt op NAP -3,50 m. De onderkant van de opening ligt op NAP -5,00 m. De bodem van de Verlengde Wilhelminahaven ligt op NAP m (zie tekening C0133). De volgende maatregelen genomen: Grofrooster voor het filteren van grofvuil. Roterende zeef maaswijdte van 5x5 mm. Een visretoursysteem in het inlaatpunt zodat de vis die alsnog op de roterende zeef is beland weer wordt teruggevoerd naar het havengebied. Maximale stroomsnelheid in de kokers bedraagt 0,13 m/s ter voorkoming dat vissen actief de inlaatconstructie ingezogen worden. Deze maatregelen voldoen aan de best beschikbare technieken (BAT = Best Available Techniques) voor koelwatersystemen, gebaseerd op de BREF industrial cooling (IPPC 2001). Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Blad: 2/4

16 Grofrooster Het grof rooster zorgt ervoor dat drijvend en zwevend vuil wordt afgevangen (zie tekening C0133). De tussenafstand van het spijlenrooster bedraagt circa 25 mm. Het grof rooster voorkomt tevens dat grotere vissen in het koelwater inlaatgebouw terecht komen. De maximale stroomsnelheid voor het grof rooster bedraagt 0,13 m/s (bij een koelwaterdebiet van maximaal m3/h). Voor en na het grof rooster vindt een niveaumeting van het water plaats. Bij een te groot verval over het grof rooster wordt deze automatisch gereinigd met een harkrooster die het vuil middels een transportband naar een opgestelde container afvoert. Voor het grof rooster vindt tevens een pulse chloordosering plaats om macrofauling, aangroei van mosselen en o.a. Japanse oester te voorkomen. Achter het grof rooster worden schotbalk sponningen in de betonconstructie opgenomen om het grof rooster ten behoeve van groot onderhoud van achteren af te kunnen sluiten. Fijnrooster Het fijn rooster bestaat uit een roestvast staal roterende drum met een diameter van 11 meter (zie tekening C0113). De platen op de drum hebben een maaswijdte van 5 mm. De drum is voorzien van een kathodische bescherming. Het water vanuit de drie aanvoerkokers komen samen in één ruimte en stroomt via de beide zijkanten van de stalen drum naar binnen. Het water stroomt door de mazen van de drum van binnen naar buiten en stroomt vervolgens naar de pompenkelder. Binnenin de drum zijn voorzieningen getroffen om vissen op te vangen en via een leiding naar de visretentie bassin af te voeren. Bij een te groot verval over de drum wordt deze automatisch in twee stappen gereinigd met respectievelijk visterugspoelsysteem inclusief drijvend vuil en sproeistralen om de mazen van de drum te reinigen. Het vuil wordt via een leiding teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven. Visretoursysteem De afgevangen vis in het koelwater inlaatgebouw wordt via een visretentie bassin via de zijwand van de Overgangsconstructie teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven (zie tekening C0119 en C0124). Vanuit visvriendelijkheid is de afstand van de terugvoer locatie zover mogelijk van het koelwater inlaatgebouw en van de inlaatwerken van Nuon en RWE. De exacte afstand wordt bij de detail engineering nader bepaald. Visretentie bassin Vanaf de drum van het koelwater inlaatgebouw wordt een leiding met een doorsnede van 500 mm op het visretentie bassin aangesloten (zie tekening C0119 en C0124). Door de niet volledig gevulde leiding stroomt water met afgevangen vis vanaf de drum naar het retentie bassin over een lengte van circa 16 meter. Het bassin heeft een lengte van circa 7,0 meter, breedte van circa 6,0 meter en is circa 7,0 meter diep. Het overtollige water stort over een interne overstortdrempel in het bassin. Het overgestortte water wordt geloosd op de Verlengde Wilhelminahaven. De overstort snelheid is dermate laag dat gedesoriënteerde vis nauwelijks overstort. Het bassin met herstellende vis wordt bij hoog water geleegd door een schuifafsluiter te openen. Het water met vis stroomt via een korte leiding over de damwandconstructie terug naar de Verlengde Wilhelminahaven. De betonwanden van de visretentie bassin worden als ringen ingegraven. Nadat de betonwand op diepte is gebracht wordt de betonvloer gestort. Effecten Effecten op vis worden door bovengenoemde maatregelen zo veel mogelijk voorkomen. Doordat het laagste punt van de inlaatopening bijna 13 meter boven de bodem van de haven ligt, worden bodemvissen in ieder geval niet ingezogen. Wel kunnen pelagische soorten en passief in het water drijvende dieren (vislarven, mossellarven, etc.) met het koelwater meegezogen. Het gaat om een Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Blad: 3/4

17 inname van maximaal 0,85 m 3 /seconde (3045 m 3 /uur), terwijl de doorvoer van water in de Eems ongeveer m 3 /seconde bedraagt. De wateronttrekking bedraagt dan 0,005 %. De wateronttrekking is natuurlijk een continu proces, waarbij zowel aan het ingaande als het uitgaande water wordt onttrokken. Dit betekent dat meer dan één maal aan hetzelfde water wordt onttrokken. Hiermee rekening houdend zal de onttrekking van vislarven dan ook groter zijn dan 0,005 %, maar zal altijd veel lager zijn dan 1% (of zelfs 0,1 %). Ten tijde van vislarvenmigratie is sprake van steeds weer aanvulling vanuit de Noordzee. De concentratie van vislarven zal daarom niet veranderen ten gevolge van onttrekking door koelwatergebruik, en significante effecten op instandhouding van de soorten zijn uitgesloten. Conclusie Van de onder de Flora- en Faunawet beschermde vissen, kan alleen de rivierprik voorkomen in het havenbekken: de overige beschermde soorten zijn alle zoetwatervissen. De kans dat de rivierprik wordt ingezogen is gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de -zich overwegend nabij de bodem ophoudenderivierprik wordt ingezogen verwaarloosbaar klein. Bijlagen: Afbeelding ligging koelwaterleidingen. C0113 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede A-A. C0115 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede C-C. C0119 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede H-H. C0120 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname Plattegrond op 4.00 NAP & NAP. C0124 Design cooling water system Eemsmond Vis retentiesysteem Bovenaanzicht, doorsnede en palenplan. Ons kenmerk: B02024/CE0/016/000050/MW Blad: 4/4

18 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Dienstregelingen Flora- en faunawet t.a.v. de heer D. van Buiten Postbus CM DEN HAAG 2500CM19530 ^o`^afp=kbaboi^ka=_s= _É~ìäáÉìëíê~~í=OO= mçëíäìë=osq= SUMM=^d=^êåÜÉã= qéä=mos=pttu=vnn= c~ñ=mos=prnr=opr= ïïïk~êå~çáëkåä= = låçéêïéêéw= Aanvullende informatie FF/75C/2010/0085 afsfpfb=jfifbr=c=orfjqb= = Geachte heer Van Buiten, Naar aanleiding van uw brief d.d. 29 maart 2010 ontvangt u hierbij de gevraagde aanvullende informatie in het kader van het project "Aardgasgestookte energiecentrale Eemsmond Energie BV". In de bijlagen treft u een bewijs dat de heer J. Dickson gemachtigd is om namens Eemsmond Energie BV in rechte te handelen. Tevens is een aangepaste memo opgenomen waarin in wordt gegaan op de effecten op vissen als gevolg van de inname van koelwater in de Verlengde Wilhelminahaven. De bijlagen behorende bij de memo zijn reeds in uw bezit. In uw brief vraagt u om onderzoeksgegevens van Elektrabel die worden genoemd in de passende beoordeling. De betreffende passage in de passende beoordeling heeft betrekking op het lozen van koelwater in het Doekgat (Eemshaven). Dit is een andere locatie dan het inlaatpunt. In de aangepaste memo wordt ingegaan op de te verwachten aanwezigheid van de vissoorten bij het inlaatpunt. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u mij bereiken op nevenstaand telefoonnummer. ^êåüéãi= 26 april 2010 `çåí~åíééêëççåw= drs. S. Schultz qéäéñççååìããéêw= bjã~áäw= = låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/039/000050/MW = = Met vriendelijke groet, ARCADIS Nederland BV Susanne Schultz Projectleider ARCADIS Bijlagen: Volmacht (2x) Uitreksel Kamer van Koophandel (2x) Aangepaste memo effecten op vis (2x) = == e~åçéäëêéöáëíéê== VMPSRMQ== =

19 jbjl= låçéêïéêéw= Inlaatwerk Eemsmond Energie Eemshaven ^êåüéãi= = 26 april 2010 s~åw= Susanne Schultz léöéëíéäç=çççêw= Susanne Schultz en Beno Koolstra ^o`^afp=kbaboi^ka=_s= _É~ìäáÉìëíê~~í=OO= mçëíäìë=osq= SUMM=^d=^êåÜÉã= qéä=mos=pttu=vnn= c~ñ=mos=prnr=opr= ïïïk~êå~çáëkåä= = afsfpfb=jfifbr=c=orfjqb= = ^ÑÇÉäáåÖW= Milieueffectstudies ^~åw= Min LNV (DR en DLG) låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW hçéáéøå=~~åw= Doel Het doel van deze memo is een toelichting te geven op de inlaatconstructie voor koelwater van Eemsmond Energie en de effecten op beschermde vis. Achtergrond Eemsmond Energie BV is voornemens een aardgasgestookte elektriciteitscentrale te realiseren in de Eemshaven. De centrale wordt uitgerust met de meest energiezuinige turbines, de zogenaamde gasturbines van de H-klasse. De centrale heeft een bruto elektrisch vermogen van 1170 MW e en een netto vermogen van 1147 MW e 1. Het rendement van de centrale bedraagt minimaal 58,6 %. Voor de benodigde koeling zal gebruik worden gemaakt van een hybride koeltoren. Hierbij vindt koeling van de centrale zowel door luchtkoeling als door waterkoeling plaats. Het benodigde koelwater wordt onttrokken uit de Verlengde Wilhelminahaven die momenteel wordt aangelegd. Een deel van het water verdampt, het overgebleven water wordt geloosd in het Doekegat (Waddenzee) (zie afbeelding 1). De Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium zijn rijk aan vissen. Er zijn nauwelijks gegevens voorhanden over het voorkomen van vis in de Eemshaven zelf. De resultaten van het visonderzoek dat momenteel in de Eemshaven wordt uitgevoerd zijn nog niet beschikbaar. Bij het ontwerpen van de centrale heeft Eemsmond Energie maatregelen opgenomen om schade aan vissen zoveel mogelijk te voorkomen. De effecten van de voorgenomen activiteit zijn beschreven in het Milieueffectrapport Aardgasgestookte elektriciteitscentrale Eemshaven (kenmerk: B02024/CE9/0A1/ (17 augustus 2009)). 1 Bij omgevingscondities van 9 o C en 90% relatieve vochtigheid als gemiddelde meteorologische omstandigheden in Eemshaven. _ä~çw= 1/5

20 Locatie In de huidige situatie bestaat het terrein uit moerasachtige vegetaties met open water. In de nabije toekomst zal Groningen Seaports (GSP) het bouwterrein van Eemsmond Energie echter bouwrijp opleveren door het op te hogen met zand. Voor het verlies tijdens het bouwrijp maken heeft Groningen Seaports een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aangevraagd en wordt compensatie uitgevoerd. Verlies van leefgebied door verstoring valt strikt genomen- buiten het kader van de Flora- en Faunawet, er is immers geen sprake van opzettelijk verontrusten. Het verlies van habitat van soorten wordt echter in het kader van de Natuurbeschermingswet volledig gecompenseerd (lopend initiatief Groningen Seaports). De soorten die niet onder de Natuurbeschermingswet vallen, profiteren hier ook van. De langs het terrein aanwezige compensatiestrook (met ondermeer groenknolorchis) wordt tijdens de werkzaamheden beschermd tegen onbedoelde betreding. In Uit Afbeelding 1. Geplande locatie Elektriciteitscentrale en in- en uitlaat. Toelichting op het ontwerp Ter beperking van visintrek en om vervuiling te bestrijden wordt de koelwaterinlaat voorzien van een daartoe geëigende zeefinstallatie. De bovenkant van de opening van de inlaatconstructie ligt op NAP -3,50 m. De onderkant van de opening ligt op NAP -5,00 m. De bodem van de Verlengde Wilhelminahaven ligt op NAP m (zie tekening C0133). De volgende maatregelen genomen: Grofrooster voor het filteren van grofvuil. Roterende zeef maaswijdte van 5x5 mm. Een visretoursysteem in het inlaatpunt zodat de vis die alsnog op de roterende zeef is beland weer wordt teruggevoerd naar het havengebied. Maximale stroomsnelheid in de kokers bedraagt 0,13 m/s ter voorkoming dat vissen actief de inlaatconstructie ingezogen worden. Deze maatregelen voldoen aan de best beschikbare technieken (BAT = Best Available Techniques) voor koelwatersystemen, gebaseerd op de BREF industrial cooling (IPPC 2001). låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 2/5

21 Grofrooster Het grof rooster zorgt ervoor dat drijvend en zwevend vuil wordt afgevangen (zie tekening C0133). De tussenafstand van het spijlenrooster bedraagt circa 25 mm. Het grof rooster voorkomt tevens dat grotere vissen in het koelwater inlaatgebouw terecht komen. De maximale stroomsnelheid voor het grof rooster bedraagt 0,13 m/s (bij een koelwaterdebiet van maximaal m3/h). Voor en na het grof rooster vindt een niveaumeting van het water plaats. Bij een te groot verval over het grof rooster wordt deze automatisch gereinigd met een harkrooster die het vuil middels een transportband naar een opgestelde container afvoert. Voor het grof rooster vindt tevens een pulse chloordosering plaats om macrofauling, aangroei van mosselen en o.a. Japanse oester te voorkomen. Achter het grof rooster worden schotbalk sponningen in de betonconstructie opgenomen om het grof rooster ten behoeve van groot onderhoud van achteren af te kunnen sluiten. Fijnrooster Het fijn rooster bestaat uit een roestvast staal roterende drum met een diameter van 11 meter (zie tekening C0113). De platen op de drum hebben een maaswijdte van 5 mm. De drum is voorzien van een kathodische bescherming. Het water vanuit de drie aanvoerkokers komen samen in één ruimte en stroomt via de beide zijkanten van de stalen drum naar binnen. Het water stroomt door de mazen van de drum van binnen naar buiten en stroomt vervolgens naar de pompenkelder. Binnenin de drum zijn voorzieningen getroffen om vissen op te vangen en via een leiding naar de visretentie bassin af te voeren. Bij een te groot verval over de drum wordt deze automatisch in twee stappen gereinigd met respectievelijk visterugspoelsysteem inclusief drijvend vuil en sproeistralen om de mazen van de drum te reinigen. Het vuil wordt via een leiding teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven. Visretoursysteem De afgevangen vis in het koelwater inlaatgebouw wordt via een visretentie bassin via de zijwand van de Overgangsconstructie teruggevoerd naar de Verlengde Wilhelminahaven (zie tekening C0119 en C0124). Vanuit visvriendelijkheid is de afstand van de terugvoer locatie zover mogelijk van het koelwater inlaatgebouw en van de inlaatwerken van Nuon en RWE. De exacte afstand wordt bij de detail engineering nader bepaald. Visretentie bassin Vanaf de drum van het koelwater inlaatgebouw wordt een leiding met een doorsnede van 500 mm op het visretentie bassin aangesloten (zie tekening C0119 en C0124). Door de niet volledig gevulde leiding stroomt water met afgevangen vis vanaf de drum naar het retentie bassin over een lengte van circa 16 meter. Het bassin heeft een lengte van circa 7,0 meter, breedte van circa 6,0 meter en is circa 7,0 meter diep. Het overtollige water stort over een interne overstortdrempel in het bassin. Het overgestortte water wordt geloosd op de Verlengde Wilhelminahaven. De overstort snelheid is dermate laag dat gedesoriënteerde vis nauwelijks overstort. Het bassin met herstellende vis wordt bij hoog water geleegd door een schuifafsluiter te openen. Het water met vis stroomt via een korte leiding over de damwandconstructie terug naar de Verlengde Wilhelminahaven. De betonwanden van de visretentie bassin worden als ringen ingegraven. Nadat de betonwand op diepte is gebracht wordt de betonvloer gestort. Effecten Effecten op vis worden door bovengenoemde maatregelen zo veel mogelijk voorkomen. Doordat het laagste punt van de inlaatopening bijna 13 meter boven de bodem van de haven ligt, worden bodemvissen in ieder geval niet ingezogen. Wel kunnen pelagische soorten en passief in het water drijvende dieren (vislarven, mossellarven, etc.) met het koelwater meegezogen. Het gaat om een låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 3/5

22 inname van maximaal 0,85 m 3 /seconde (3045 m 3 /uur), terwijl de doorvoer van water in de Eems ongeveer m 3 /seconde bedraagt. De wateronttrekking bedraagt dan 0,005 %. De wateronttrekking is natuurlijk een continu proces, waarbij zowel aan het ingaande als het uitgaande water wordt onttrokken. Dit betekent dat meer dan één maal aan hetzelfde water wordt onttrokken. Hiermee rekening houdend zal de onttrekking van vislarven dan ook groter zijn dan 0,005 %, maar zal altijd veel lager zijn dan 1% (of zelfs 0,1 %). Ten tijde van vislarvenmigratie is sprake van steeds weer aanvulling vanuit de Noordzee. De concentratie van vislarven zal daarom niet veranderen ten gevolge van onttrekking door koelwatergebruik, en gevolgen voor de gunstige staat van instandhouding van de soorten zijn uitgesloten. Conclusie Van de onder de Flora- en faunawet beschermde vissen, kan een aantal soorten voorkomen in het havenbekken. De meeste beschermde vissensoorten 2 zijn zoetwatervissen. De zoutwatervissen die wel zijn beschermd en in het havenbekken kunnen voorkomen zijn: Botervis. Brakwatergrondel. Harnasman. Kleine zeenaald. Rivierprik. Slakdolf. Botervis De botervis is een lange slanke vis die ongeveer 25 cm lang wordt. De soort dankt zijn naam aan de zeer glibberige huid. De soort houdt zich overwegend op in ondiep water, maar kan tot op 100 meter diepte worden aangetroffen. Het voorkeurshabitat van de soort bestaat uit een begroeide waterbodem waar wordt gefoerageerd op kleine waterdieren. Dit habitat komt in de Verlengde Wilhelmina niet voor, de soort zal hier daarom niet in grote aantallen voorkomen. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de botervis wordt ingezogen zeer klein. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. Brakwatergrondel De brakwategrondel is een klein visje van minder dan 7 cm lang. De soort komt in ondiepe geulen in de Waddenzee voor en trekt als de watertemperatuur minder dan 5 graden wordt naar volle zee. Gezien de habitatvoorkeur zal deze bodemvis slechts incidenteel in het havenbekken voorkomen. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de botervis wordt ingezogen zeer klein. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. 2 Alle van nature in Nederland voorkomende vissoorten zijn beschermd, met uitzondering van de soorten die in de Visserijwet genoemd staan. Vrijwel alle zoutwatervissen (waaronder ook bijvoorbeeld de elft en de fint) staan in de Visserijwet genoemd en zijn derhalve niet beschermd. låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 4/5

23 Harnasman De harnasman is een bodemgebonden zeevis van cm groot. De soort dacht zijn naar aan de vergroeide beenplaten die een harnas vormen. De soort foerageert op de bodem naar zeewormen en kreeftjes. Het havenbekken is een onnatuurlijk habitat, hoge aantallen van de soort worden hier niet verwacht. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de botervis wordt ingezogen zeer klein. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. Kleine zeenaald Zeenaalden behoren tot de zelfde familie als de zeepaardjes. De kleine zeenaald leeft tussen zeewier en andere onderwaterbegroeiing waar wordt gefoerageerd op vissenlarven en kleine kreeftachtigen die ze met hun snuit opzuigen. Hoewel het havenbekken van de Verlengde Wilhelminahaven geen geschikt habitat voor de soort vormt, kan deze overwegend passief in het water zwevende soort wel in het havenbekken voorkomen. Doordat de soort ook passief door waterstromen mee laat voeren kan de soort eenvoudig in het koelwerk ingezogen worden. Gezien de kwetsbaarheid van de soort zal een groot deel van de ingezogen zeenaalden niet levend door het retoursysteem komen. Aangezien slechts lage aantallen in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht worden, en het debiet van de koelinstallatie laag is, is het echter uitgesloten dat de sterfte een negatief effect heeft op de gunstige staat van instandhouding van de soort. Rivierprik De rivierprik leeft als volwassen vis als parasiet op grotere pelagische zoutwatervis. Deze grote vis wordt niet of nauwelijks ingezogen, waardoor effecten op parasitair levende rivierprik vrijwel zeker uitgesloten is. Solitair levende rivierprik houdt zich, vanwege het ontbreken van een zwemblaas, overwegend nabij de zeebodem op. Gezien de afstand van bijna 13 meter tussen de bodem van de haven en de onderzijde van de inlaatopening, is de kans dat de rivierprik wordt ingezogen zeer klein. Een gevolg voor de gunstige staat van instandhouding kan worden uitgesloten. Slakdolf De slakdolf wordt alleen in de herfst in de Nederlandse kustwateren aangetroffen (als bijvangst). De soort foerageert hoofdzakelijk op kreeftachtigen in het getijdengebied. Aangezien het havenbekken geen onderdeel uit maakt van het getijdengebied zal de soort daar slechts incidenteel in lage aantallen voorkomen. Gezien de lage aantallen van de soort die in de Verlengde Wilhelminahaven verwacht mogen worden, zal een effect van inzuiging zeker geen gevolgen hebben voor de gunstige staat van instandhouding van de soort. Bijlagen: Afbeelding ligging koelwaterleidingen. C0113 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede A-A. C0115 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede C-C. C0119 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname doorsnede H-H. C0120 Design cooling water system Eemsmond Koelwater inname Plattegrond op 4.00 NAP & NAP. C0124 Design cooling water system Eemsmond Vis retentiesysteem Bovenaanzicht, doorsnede en palenplan. låë=âéåãéêâw= B02024/CE0/040/000050/MW _ä~çw= 5/5

24 Julianahaven I I I I Legenda Locatie Eemsmond Energie Natura 2000 gebied Waddenzee Meters ± I I I f I

25 2 3,[1, A / B 1inahaven Ol /, IOOgte 3,OOm "NAP! / / [ RW[ BOUwterrein D t j ~ E F LEGEND OOI = COOliNG WATER IN (MAKE-UP) DNO' COOLING WATER OUT (OISCHARGE) WTUI = WATER TREATMENT UNIT IN (FEEO) wruo = WATER TREATMENT UNIT OUT (RETENTATE) NG' NATURAL GAS MR = MAIN ACCESS ROAD PW' POTABLE WATER E ELECTRICAL (380kV EXPORT) MONITORING I SAMPLING POINT NOTES: 1. THIS DRAWING HAS BEEN PRODUCED UTILIZING THE FOLLOWING DRAWINGS: G5P: Rev [ G5P: Rey ( Jacobs: NL L-0007 Rev 0 2. DISCHARGE MONITORING ANO GRAB SAMPLING POINT. 3. ALTERNATIVE GRID CABLE CONNECTION 4. MAIN NATURAL GAS LlNE 5. moling TOWER BLOWDOWN MONITORING, CONTINUOUS METERING ANO GRAB SAMPLING POINT. ~ 1J _2DDI WENT CllHMEMT51NCORPlRATED FOR CIHtENT i J i! i f ~ I < SE5 lar.iic OF I, Thio *_110 lhopr...,.. '..."'...'.. CI..'... H 101_. wllhtho... tridion lhotlho... ti... _ W... ~ "",1oo"'-'"""_"-"~,,,,,,,lIIo1(j1n,",.._,, hr..,...-.",.._ior_hio""'r"""" Cllllllll'l"ljId'" Advanced Power AG Eemshaven SES lar.iic DF I nj o.o.. ~ CII..t Driwin9 NlJnber NL L-0025 ~::,Willl Al,~ 1 1 1_,

26

27

28

29

30

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel -nummer 83103 Pagina 1 (van 3) Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 1 Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Nadere informatie

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Regelingen Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM Postbus 19530 2500 CM Den Haag www.drloket.nl T 0800-22 333 22 F 070-378

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Pieter Vermeulen Museum W.B. Bosch Driehuizerkerkweg 34D 1985 EL DRIEHUIS Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied)

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) 5 november 2011 Wat doen DR en DLG Dienst Regelingen is namens

Nadere informatie

Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN. Datum 28 mei 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN. Datum 28 mei 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F

Nadere informatie

S.J. van der Stok Benedeneind ZZ 309 3405 CK BENSCHOP. Datum 8 oktober 2013 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

S.J. van der Stok Benedeneind ZZ 309 3405 CK BENSCHOP. Datum 8 oktober 2013 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag S.J. van der Stok Benedeneind ZZ 309 3405 CK BENSCHOP Postbus 19530 2500 CM Den Haag www.drloket.nl T 0800-22 333 22 F 070-378 61 39 ffwet@dienst-regelingen.nl

Nadere informatie

Gemeente Amstelveen, Wijkbeheer Zuid Team Natuur en Milieu Educatie Postbus 4 1180 BAAMSTELVEEN

Gemeente Amstelveen, Wijkbeheer Zuid Team Natuur en Milieu Educatie Postbus 4 1180 BAAMSTELVEEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Amstelveen, Wijkbeheer Zuid Team Natuur en Milieu Educatie Postbus 4 1180 BAAMSTELVEEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F

Nadere informatie

Aanvraag Ontheffing Flora en Faunawet. Zuidlob Wind B.V. io. Windpark De Zuidlob

Aanvraag Ontheffing Flora en Faunawet. Zuidlob Wind B.V. io. Windpark De Zuidlob Aanvraag Ontheffing Flora en Faunawet Zuidlob Wind B.V. io Windpark De Zuidlob Project: Windpark De Zuidlob Auteurs: Dhr. J.P. de Gooijer / Nuon Wind Development B.V. Referentie Nummer: 11128006/JdG/0510/0ff

Nadere informatie

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen Dienst Regelingen Team Natuur Conny Krutzen Martijn van Opijnen Vleermuizen in de stad 4 september 2012 In deze presentatie 1. Over Dienst Regelingen 2. Flora- en faunawet, Wabo 3. Vleermuizen en de wet

Nadere informatie

Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN. Datum 7 maart 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN. Datum 7 maart 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 27 januari 2015 tot en met 26 januari 2020.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 27 januari 2015 tot en met 26 januari 2020. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag ARK Natuurontwikkeling P. Souwerbren Molenveldlaan 43 6523 RJ NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.js Betreft

Nadere informatie

De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM

De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM > Retouradres De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 19530 2500 CM Den Haag

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam C. Cavallo Turfdraagsterpad 9 1012 XT AMSTERDAM

Universiteit van Amsterdam C. Cavallo Turfdraagsterpad 9 1012 XT AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Universiteit van Amsterdam C. Cavallo Turfdraagsterpad 9 1012 XT AMSTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Faunabeheereenheid Zeeland J. Ramondt Postbus 46 4460 BA GOES Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag SABIC Innovative Plastics J. Castelijn Postbus 117 4600 AC BERGEN OP ZOOM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

... ... ... :::J :::J. ... r:::: 1/1 ... :E QJ. laser. ..c QJ.0

... ... ... :::J :::J. ... r:::: 1/1 ... :E QJ. laser. ..c QJ.0 , C' :;:::, I ~gentschap laser 1lJ,..., :> ~ 1/1 1/1...... >... r:::: 1/1 r::::... :E..c.0... :::J :::J... llj 2 ~~ :::J 0.0 '"'0 r:::: llj...j '\ \_l Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Aanvr-aaggegevens,~- ----------~---.

Aanvr-aaggegevens,~- ----------~---. Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvr-aaggegevens,~- ----------~---. 2012.01 Let op: vu! het formulier a!stublieft volle dig in. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Uw referentiecode Ingediend

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR DE BOUW VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE IN HET INDUSTRIEHAVENTERREIN TE HARLINGEN.

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR DE BOUW VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE IN HET INDUSTRIEHAVENTERREIN TE HARLINGEN. TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR DE BOUW VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE IN HET INDUSTRIEHAVENTERREIN TE HARLINGEN. G:\BBPROJECT\Tekst\P06115 Industriehaven Harlingen\rapport\Toetsing Flora- en faunawet

Nadere informatie

Rotonde Oosthuizerweg te Edam Volendam

Rotonde Oosthuizerweg te Edam Volendam Rotonde Oosthuizerweg te Edam Volendam Inventarisatie naar beschermde vissoorten M. van Straaten 2013 Opdrachtgever Gemeente Edam Volendam G&G advies 2013 Versie Datum Concept 19 4 2013 Eindrapport 3 6

Nadere informatie

Gemeente Overbetuwe I.A.N.M. van Riel Postbus 11 6660 AA ELST. Datum 1 oktober 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Overbetuwe I.A.N.M. van Riel Postbus 11 6660 AA ELST. Datum 1 oktober 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Overbetuwe I.A.N.M. van Riel Postbus 11 6660 AA ELST Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Datum

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen Notitie Opdrachtgever: Dhr. H. Verloop Auteur: A. de Baerdemaeker Betreft: Quick scan plaatsing POP-huisjes Projectnummer: 1020 Datum: 4 september 2013 Status: Definitief bezoekadres: Natuurhistorisch

Nadere informatie

Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN. Datum 10 oktober 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN. Datum 10 oktober 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 tt,h,lt,ht,,lhtttttttilil Assen, 30 april 2015

provinci renthe r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 tt,h,lt,ht,,lhtttttttilil Assen, 30 april 2015 Proaincieb uîs lveste brink r, Assen Postadres Postbus ï22, 94ooAc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ MILIEUVERGUNNING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 4.20 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: (026)

Nadere informatie

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel pagina 1 van 5 Bedrijfsprofiel UITTREKSEL Dossiernummer: 20141699 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1480359. Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 12. Ingediend op 06-11-2014

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1480359. Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 12. Ingediend op 06-11-2014 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2014.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 1480359 Aanvraagnaam Kapvergunning Oude IJsselstreek 12 Uw referentiecode

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen

Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen In het kader van de Flora- en faunawet In opdracht van: De Woningstichting Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen RA13343-01 2 Colofon Tekst, foto's en samenstelling

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers

Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Voorschotformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 810674610 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam DIT Technical Services 1 B.V. Statutaire zetel 's-hertogenbosch Eerste inschrijving handelsregister 19-07-2002

Nadere informatie

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Datum : 27 maart 2014 Projectnummer : 13-0255 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Inleiding Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

> s:::::: ... laser. c III. ..c ""0 s:::::: ~ QJ... ~ ""0

> s:::::: ... laser. c III. ..c 0 s:::::: ~ QJ... ~ 0 QJ c ~ ""0 QJ 0 > s:::::: QJ r".. ~;... QJ ~ QJ... I.- QJ ~... ~... I.-... Z, ~ 0..c ""0 s::::::...j Agentschap LASER Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Directie Zeeland Projectbureau

Nadere informatie

Inventaris Wob-verzoek W15-06

Inventaris Wob-verzoek W15-06 Inventaris Wob-verzoek W15-06 wordt verstrekt weigeringsgronden nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 NTS 2015107 Dierstudies virale infecties luchtwegen 1 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Westpolder/Bolwerk, deelplan 5 bouwstroom F1 en G, Berkel en Rodenrijs.

Quickscan samenvatting natuurtoets Westpolder/Bolwerk, deelplan 5 bouwstroom F1 en G, Berkel en Rodenrijs. InterConcept Advies & Uitvoering T.a.v. dhr. M. Proper Leeuwenhoekweg 58 2661 DD Bergschenhoek Contactpersoon Kenmerk Status Datum Ing. M.G. Hoksberg 15-088 definitief 27 augustus 2015 Betreft Quickscan

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek. Bedrijfsprofiel UITTREKSEL Dossiernummer: 27117721 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam

Nadere informatie

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH)

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) september 2009

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE In het kader van de regeling Nadere regels subsidie aanleg groene ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aanvraag Ontheffing luchtvervoer voor eigen bedrijf

Aanvraag Ontheffing luchtvervoer voor eigen bedrijf Ontheffing luchtvervoer voor eigen bedrijf Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan voor het plegen van luchtvervoer zonder vergunning voor vervoer voor eigen bedrijf. Bij paragraaf 3.6 een kopie

Nadere informatie

Vaststellingsformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers

Vaststellingsformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Vaststellingsformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Verhoging inzetbaarheid werknemers Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

ENERGIE voor de zakelijke markt

ENERGIE voor de zakelijke markt VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen

Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen Quickscan natuurtoets samenvatting Realisatie stadsboerderij Hertenkamp, Ommen Auteur: A. (Adriaan) de Gelder Veldonderzoek: M. (Martijn) Bunskoek Project: 14-236 Datum: 1 augustus 2014 Status: Concept

Nadere informatie

Vaststellingformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Vaststellingformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Vaststellingformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website

Nadere informatie

Quickscan Flora- en faunawet t.b.v. de sloop van opstallen aan de Heuvelseweg 1a te Lunteren

Quickscan Flora- en faunawet t.b.v. de sloop van opstallen aan de Heuvelseweg 1a te Lunteren Quickscan Flora- en faunawet t.b.v. de sloop van opstallen aan de Heuvelseweg 1a te Lunteren m Ecologisch Adviesbureau Mulder Colofon Mulder,J.(2011): Quickscan Flora- en faunawet t.b.v. de sloop van opstallen

Nadere informatie

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: 1 Invullen door Aanvrager 1.2 Doel van de aanvraag > Aankruisen wat van toepassing is Aanvraagformulier Invullen in blokletters; Ten behoeve van: aanbestedingsprocedure extra aantal VOG exemplaren (alleen

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. BEDRIJF Verzoek om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen tot een vergoeding van schade op grond van het gestelde in de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en

Nadere informatie

Dossier help mij. Voornaam: Majid Naam: Nabeel Geslacht: M/ V Leeftijd: 19 jaar Leefsituatie: samenwonend & het is ingewikkeld

Dossier help mij. Voornaam: Majid Naam: Nabeel Geslacht: M/ V Leeftijd: 19 jaar Leefsituatie: samenwonend & het is ingewikkeld Dossier help mij Voornaam: Majid Naam: Nabeel Geslacht: M/ V Leeftijd: 19 jaar Leefsituatie: samenwonend & het is ingewikkeld 8 maanden Eigen zaak 7 maanden 6 maanden 5 maanden! 4 maanden 3 maanden 2 maanden

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard S. Retel Postbus 4059 3006 AB ROTTERDAM

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard S. Retel Postbus 4059 3006 AB ROTTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard S. Retel Postbus 4059 3006 AB ROTTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT ONTHEFFING

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT ONTHEFFING 4518 DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Naar aanleiding van het verzoek van heer E. Koperdraat namens de gemeente Leiderdorp, op 15 juni 2004 en aangevuld op 9 september 2004 gelet op

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Alkyon Hydraulic Consultancy & Research

Alkyon Hydraulic Consultancy & Research bezoekadres Voorsterweg 28 8316 PT Marknesse postadres Postbus 248 8300 AE Emmeloord e-mail info@alkyon.nl internet http://www.alkyon.nl Mw. Centrale Handhaving Dierproeven VWA Noord west Hooge Kadijk

Nadere informatie

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Advies : QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Datum : 14 januari 2014 Opdrachtgever : De heer L.P.G. Oudenhoven Projectnummer : 211x05418 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam Uittreksel https://server.db.kvk.nl/tst-bin/rb/rbwww06@?butt=23091843&jane=tw... Página 1 de 2 Dossiernummer: 23091843 Blad 00001 Uittreksel uit het van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt

Nadere informatie

Inzien uittreksel - Feenstra Verwarming B.V. (39022746) Kamer van Koophandel, 23 oktober 2015-12:35

Inzien uittreksel - Feenstra Verwarming B.V. (39022746) Kamer van Koophandel, 23 oktober 2015-12:35 pagina 1 van 6 Inzien uittreksel - Feenstra Verwarming B.V. (39022746) Kamer van Koophandel, 23 oktober 2015-12:35 KvK-nummer 39022746 Rechtspersoon RSIN 003397749 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire

Nadere informatie

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam.

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam. 1. Aanvrager Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer vestigingsnummer statutaire naam handelsnaam adres Is de rechtspersoon BTW-plichtig? Ja, het nummer is nee 2. Contactpersoon

Nadere informatie

:BESLOTEN VENNOOTSCHAP :MULTICHOOSE B.V. :VAASSEN :04-12-1990 :30-11-1990

:BESLOTEN VENNOOTSCHAP :MULTICHOOSE B.V. :VAASSEN :04-12-1990 :30-11-1990 09-09-1998 15:31:29 SIGNALERINGEN DATUM REGISTRATIE LAATSTE WIJZIGING :07-11-1996 DATUM LAATSTE WIJZIGING :16-11-1996 DIT DOSSIER VALT ONDER HET BEHEER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN DE VELUWE

Nadere informatie

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Telefax 058 215 39 49 E-mail gemeente@leeuwarden.nl Exploitatievergunning horecabedrijf

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied T. Martens Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied T. Martens Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied T. Martens Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een bijdrage uit Het Fonds via de VBNO

Aanvraagformulier voor een bijdrage uit Het Fonds via de VBNO Aanvraagformulier voor een bijdrage uit Het Fonds via de VBNO Om te kunnen beoordelen of uw project of evenement in aanmerking komt voor een bijdrage uit Het Fonds vult u onderstaande gegevens volledig

Nadere informatie

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2009 Groesbeek Cranenburgsestraat Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 6) Rechtspersoon RSIN 003397749 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Lelystad Eerste inschrijving handelsregister 09-10-1968 Datum akte van oprichting 26-03-1968

Nadere informatie

Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers)

Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers) Aanvraagformulier Informatienummers (elf-cijferige nummers) Algemene toelichting Wat kunt u met dit formulier? Met dit formulier kunt u elf-cijferige informatienummers aanvragen uit het Nummerplan telefoonen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers)

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Algemene toelichting Wat kunt u doen met dit formulier? U kunt met dit formulier nummers voor toegang tot ondernemingen

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Bouwbedrijf J. Heldoorn B.V. P. Rosier Pascalweg 10 8013 RC ZWOLLE. Datum 5 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Bouwbedrijf J. Heldoorn B.V. P. Rosier Pascalweg 10 8013 RC ZWOLLE. Datum 5 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Bouwbedrijf J. Heldoorn B.V. P. Rosier Pascalweg 10 8013 RC ZWOLLE Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.sg

Nadere informatie

Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT. Datum 28 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT. Datum 28 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst Corus in IJmuiden TRUST Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst TRUST Tata Power - corus - Tata Steel Corus in IJmuiden is van plan de komende jaren een nieuwe warmtekrachtcentrale

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 003397749 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Lelystad Eerste inschrijving handelsregister 09-10-1968 Datum akte van oprichting 26-03-1968

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

BEDRIJF. Aanvraag om schadevergoeding

BEDRIJF. Aanvraag om schadevergoeding BEDRIJF Aanvraag om schadevergoeding Met dit aanvraagformulier kunt u een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010.

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010. Aan Dura Vermeer Van N. Scheerder Telefoon 0613221762 Projectnummer RM002426 Onderwerp Update ecologisch onderzoek Stationsplein Utrecht ten behoeve van het Noordgebouw Datum 18-12-2014 1. Aanleiding en

Nadere informatie

. Het leveren van informatie uit het register. U wilt bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel ondernemingen met

. Het leveren van informatie uit het register. U wilt bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel ondernemingen met Kamer van Koophandel Oost Nederland Kantoor Enschede Hengelosestraat 585 Postbus 5500 75OO GM ENSCHEDE T 053 484 9849 F +31 53 484 97 11 www.kvk.nl Am Bühlbach 14 48653 COESFELD BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Methodiek

Notitie. Inleiding. Methodiek Notitie Opdrachtgever: A. Nijssen, gemeente Leiden Auteur: W. Moerland Betreft: FFW Rijnsburgerblok Leiden Projectnummer: 1001 Datum: 25 juli 2014 Status: definitief bezoekadres: Natuurhistorisch Museum

Nadere informatie

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1 Invullen door Aanvrager 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de VOG verlangt Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken o.v.v. Talint foar Fryslân II Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken o.v.v. Talint foar Fryslân II Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslan Paragraaf 4.1 Talint foar Fryslan (TFF) Formulier retour sturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN MELDINGSFORMULIER MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN Melding op grond van artikel 28 Lsv van het voornemen om een houtopstand behorende tot

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER Projectnaam (Kies een logische aanduiding van ongeveer vijf woorden) Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst bij DLG: Paraaf ontvangst: Projectnummer:

Nadere informatie

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam F. van Hage Postbus 1104 1000 BC AMSTERDAM

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam F. van Hage Postbus 1104 1000 BC AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam F. van Hage Postbus 1104 1000 BC AMSTERDAM Postbus 19530 22500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 6700AH4 Centrale Commissie Dierproeven Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.zbo-ccd.nl 0900 28 000 28 (10 ct/min) Onze referentie Aanvraagnummer 1 Datum Betreft

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Methodiek. Delfland S. Jaarsma & M.A.J. Grutters. Vervolgonderzoek Dijkhoornseweg Den Hoorn. Projectnummer: 1029

Notitie. Inleiding. Methodiek. Delfland S. Jaarsma & M.A.J. Grutters. Vervolgonderzoek Dijkhoornseweg Den Hoorn. Projectnummer: 1029 Notitie Opdrachtgever: Auteur: Betreft: Projectnummer: 1029 Dhr. M. Moerman, gemeente Midden- Delfland S. Jaarsma & M.A.J. Grutters Datum: 1 oktober 2014 Status: Vervolgonderzoek Dijkhoornseweg Den Hoorn

Nadere informatie

Aanvullend Bibob vragenformulier

Aanvullend Bibob vragenformulier Aanvullend Bibob vragenformulier Verzend Gemeente Rotterdam Directie Veiligheid Kenniscentrum BIBOB Postbus 70012 3002 KP Rotterdam Dit formulier kunt u in de computer invullen. Om te ondertekenen dient

Nadere informatie