voorwoord 2013 was een geslaagd jaar. De lat ligt, terecht, hoger voor Jupijn Haffmans directeur foto: Maurice Bos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorwoord 2013 was een geslaagd jaar. De lat ligt, terecht, hoger voor 2014. Jupijn Haffmans directeur - 4 - foto: Maurice Bos"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave voorwoord Missie en visie, Programma s en doelstellingen, Kerntaken projecten en adviezen Programma klimaat en energie Programma schone lucht Programma meer groen partners en netwerk communicatie en marketing interne organisatie financiën financieel verslag Jaarrekening bijlagen DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013 DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

3 voorwoord We konden in 2013 zestien nieuwe bedrijven in ons netwerk verwelkomen. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief steeg van ca. 600 naar De zichtbaarheid van De Gezonde Stad werd bovendien vergroot door de 39 laadpunten die in de stad zijn verwezenlijkt, een concrete bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de stad. Bovendien hebben we het jaar financieel positief afgesloten. foto: Maurice Bos 2013 was voor De Gezonde Stad het jaar van de waarheid. Het jaar waarin we - na de lancering van onze organisatie in moesten bewijzen dat we bestaansrecht hebben. We hadden ons daarom niet de minste doelen gesteld, waaronder vijftien nieuwe samenwerkingsverbanden met bedrijven in Amsterdam, minimaal drie keer zoveel lezers van de nieuwsbrief, initiëren van aansprekende nieuwe projecten én een positief financieel resultaat. In 2013 hebben er enkele veranderingen plaatsgevonden in het team van De Gezonde Stad. Hierdoor was het mogelijk om de inhoud van de functies nog beter op elkaar af te stemmen en daar de passende personen bij te vinden. Daarnaast is het team door het positieve financiële resultaat uitgebreid per 1 januari 2014 met een projectmedewerker. Dat geeft goede moed, maar ook een belofte, omdat een aantal unieke projecten op de rol staan voor dit jaar: het aanleggen van 1 hectare daknatuur in de stad, het realiseren van openbare laadpunten aan de kade voor elektrische bootjes, en het opzetten van een voedselinformatiepunt voor iedereen in Amsterdam die zich bezighoudt met stadslandbouw was een geslaagd jaar. De lat ligt, terecht, hoger voor Jupijn Haffmans directeur DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

4 Missie en visie, Programma s en doelstellingen, Kerntaken Missie De Gezonde Stad draagt bij aan het gezonder maken van de stad Amsterdam door het versnellen en zichtbaar maken van duurzame initiatieven van bedrijven en instellingen in de stad, in verbinding met de gemeente en met Amsterdammers. De Gezonde Stad zet zich daarbij in voor maximale milieuwinst op de thema s klimaat, lucht en groen. Visie Amsterdam is een populaire stad. Dat uit zich in een verwachte groei van het aantal inwoners met maar liefst vijfenzeventigduizend de komende vijftien jaar. Voor al deze bewoners, maar ook voor bezoekers en werkenden, is een gezond Amsterdam met een goed klimaat, schone lucht en groene ruimte van cruciaal belang. De gezonde stad waar we ons hard voor maken, kenmerkt zich door: º een duurzaam verkeer- en vervoerssysteem; º groen dichter bij bewoners: inventief nieuw groen en de verbinding tussen stad en landschap; º vermindering van het gebruik van energie; º meer lokaal hernieuwbaar geproduceerde energie; º klimaatneutraal en slimmer (ver)bouwen. Bedrijven hebben de middelen en de daadkracht om deze gezonde stad dichterbij te brengen. Een gezonde stad voorziet duurzaam en in balans in de behoeften van bevolking en bedrijven. Programma s De Gezonde Stad streeft naar een klimaatneutrale stad met schone lucht en veel groen. Dit kunnen we het beste bereiken door verschillende activiteiten te ontplooien. Zoals het opzetten van projecten, adviseren van (bedrijfs)partners, positief beïnvloeden van het beleid van de gemeente, ondersteunen van de Amsterdammer en het organiseren van evenementen. Om onze ambitie en ons doel op een gestructureerde manier na te streven, kiezen we voor een programmatische aanpak. Activiteiten zetten we in samenhang op en we zorgen ervoor dat ze elkaar versterken. Op deze manier leveren we een directe bijdrage aan onze doelstellingen, maken we op meerdere fronten inzichtelijk wat mogelijk is en bereiken we DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

5 verschillende groepen mensen. We richten ons op drie programma s: Klimaat & Energie, Schone lucht en Meer groen. Doelstellingen De Gezonde Stad heeft zich bij deze programma s lange-termijn doelen gesteld. We hebben de ambitie om deze binnen dertig jaar (voor 2042) te realiseren. De lange-termijndoelstellingen zijn: º een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad, º vervoer zoveel mogelijk te voet, per fiets en met elektrisch vervoer (zowel vrachtvervoer als personenvervoer), º een compacte en tegelijkertijd leefbare stad in termen van luchtkwaliteit, recreatieve voorzieningen, ondernemen en woonkwaliteit in de meest brede zin van het woord, º een groene stad. Kerntaken De kerntaken van De Gezonde Stad zijn projecten met en advies aan bedrijven, netwerkontwikkeling en -ondersteuning en beleidsbeïnvloeding. Deze kerntaken worden onderstaand kort toegelicht: º Projecten met en advies aan bedrijven: De Gezonde Stad voert in samenwerking met Amsterdamse bedrijven en organisaties projecten uit. Projecten van De Gezonde Stad zijn concreet en leggen altijd een verbinding tussen bewoners en bedrijven van de stad. Daarnaast geeft De Gezonde Stad advies over hoe bedrijven en organisaties hun business kunnen verduurzamen. In het hoofdstuk Partners en netwerk en op de website staat een overzicht van bedrijven waarmee De Gezonde Stad samenwerkt. º Netwerkontwikkeling en ondersteuning van het netwerk: De Gezonde Stad heeft meer dan zeventig aangesloten Amsterdamse organisaties en groepen. Deze organisaties en groepen richten zich voornamelijk op lokale natuur- en milieuonderwerpen en zijn meestal op buurtniveau actief. Ook individuele burgers maken deel uit van het netwerk van De Gezonde Stad. In bijlage 3 en op de website staat een overzicht van aangesloten organisaties. º Beleidsadvies: De Gezonde Stad richt zich op het klimaat-, luchtkwaliteit-, natuur- en milieubeleid van de stad. We doen dit door het adviseren van politici en betrokken ambtenaren. Daarnaast heeft De Gezonde Stad zitting in de Klimaatraad en de commissie Ontheffingen Milieuzone. DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013 DE noordrand van Amsterdam foto: Flickr Onno b.

6 Projecten en adviezen De Gezonde Stad heeft binnen de drie programma s Klimaat & Energie, Schone lucht en Meer groen verschillende projecten opgezet en uitgevoerd. Daarnaast heeft De Gezonde Stad zowel aan bedrijven als aan de gemeente Amsterdam adviezen gegeven. Hieronder een overzicht van projecten en adviezen ingedeeld naar programma. Klimaat en energie De effecten van klimaatverandering hebben grote gevolgen voor de stad en de manier waarop we leven. Tegelijkertijd gebruiken we in de stad veel energie en dragen we daarmee zelf bij aan het veranderen van het klimaat. De Gezonde Stad wil de veerkracht van de stad behouden en versterken. Door het energiegebruik te verminderen en daardoor de uitstoot van CO 2 te verminderen. De Gezonde Stad helpt bewoners en bedrijven op een energiebewuste manier te leven en te ondernemen. Strategie De Gezonde Stad heeft als doelstelling: een klimaatneutrale stad in Om dat te realiseren moeten we samen aan de slag. Bedrijven en overheden, maar vooral ook bewoners! Onze strategie is concrete projecten te starten die een verbinding maken tussen bewoners en bedrijven, omdat wij denken dat juist die verbinding de komende jaren het verschil zal maken. Daarnaast houden we de gemeente Amsterdam scherp door te wijzen op de voortgang of het uitblijven daarvan bij hun ambities. Binnen het programma Klimaat & Energie wil De Gezonde Stad een voorloper rol spelen. Door vernieuwende en slimme projecten wil De Gezonde Stad aan Amsterdam laten zien wat de mogelijkheden zijn. De Gezonde Stad richt zich op energiebesparing in de gebouwde omgeving, op het opwekken van duurzame energie in de gebouwde omgeving en op verduurzaming van het verkeer en vervoer. DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

7 Projecten De Gezonde Stad heeft in het programma Klimaat & Energie in 2013 geparticipeerd in de volgende projecten: Energiebesparing huishoudens en Dutch Tree Challenge, Nacht van de Nacht en Duurzame zelfbouw coöperaties. Energiebesparing huishoudens en Dutch Tree Challenge Elk huishouden veroorzaakt door vervoer, gas- en elektriciteitverbruik in huis een mengsel van broeikasgassen, waaronder CO 2. Omgerekend naar alleen CO 2 komt er jaarlijks gemiddeld bijna 8,5 ton (8.400 kilogram) kooldioxide vrij per huishouden. Om in 2042 een klimaatneutrale stad te bereiken is dus heel wat nodig. Ook het team van De Gezonde Stad zet zich daar voor in. Daarom gingen de medewerkers van De Gezonde Stad de Dutch Tree Challenge aan en namen gedurende zes weken met de Wattcher, een energiemonitor die het stroomverbruik van het hele huis laat zien, ons eigen energieverbruik onder de loep. Naast onze eigen inzet om energie besparen, stimuleren we dit bij Amsterdamse huishoudens. In opdracht van De Gezonde Stad hebben tweedejaars studenten Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam ideeën ontwikkeld en uitgewerkt om Amsterdamse huishoudens minder CO 2 te laten uitstoten. Deze wedstrijd heeft een aantal nieuwe ideeën op hoofdlijnen opgeleverd waarmee De Gezonde Stad samen met haar partners aan de slag gaat. Ook nemen we de ideeën mee in de lobby richting de gemeente, bedrijven en instellingen. Zo komen we met elkaar steeds dichter bij ons doel: een klimaatneutraal Amsterdam. Er zijn meer organisaties werkzaam op dit thema en met dit doel. De Gezonde Stad zoekt altijd de samenwerking met partijen die aan hetzelfde doel in de stad werken. Zo is een samenwerking aangegaan met Amsterdam Smart City binnen het programma City Zen. De effecten daarvan zullen in 2014 zichtbaar worden. Er zijn wereldwijd al onnoembaar veel initiatieven (geweest) met het doel om juist huishoudens te verleiden minder energie te gebruiken. Dat is niet verwonderlijk, omdat meer dan de de helft van de CO 2 -uitstoot uit de gebouwde omgeving komt. Hier zit ook de meeste kans op besparing. Onderzoek wijst uit dat met bestaande technieken de helft van de CO 2 - uitstoot vermeden kan worden. Niemand weet echter hoe. Om daar meer inzicht in te krijgen is een student aangetrokken die dit onderzoekt. De resultaten van dit onderzoek worden in 2014 verwacht. Nacht van de Nacht In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober doofde De Gezonde Stad met 23 partners het onnodige licht van de kantoorpanden, de spots op gebouwen en reclameverlichting. Tijdens deze Nacht van de Nacht, georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties, vroegen we aandacht voor de gevolgen van lichtvervuiling en -hinder en vieren we de duisternis. Het s nachts onnodig laten branden van het licht zorgt voor energieverspilling, ontregeling van het dagelijkse ritme van dieren en mensen en een De wattcher in werking foto: de gezonde stad DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

8 Impressie van de duurzaam verbouwde school beeld: ons dorp amsterdam verminderd zicht op de sterrenhemel. Vooral in de groten steden, zoals Amsterdam, is dit een serieus probleem. Van tot uur ging de onnodige verlichting van de panden van De Gezonde Stad en haar partners uit. De deelnemende partners waren: After Press Group, Amsterdam Energie, Burgermeester, Canal Company, De Dakdokters, Drukkerij Raddraaier, Ecotap, EkoPlaza, Greenhost, Icova, Join the Pipe, MacBike, Mokum Mariteam, Sawadee Reizen, Singaz, Switch My Light, Theater Bellevue, UDEA, UTZ Certified, Wattcher, WeGo, Wieringen Prins, en ZuidOost Partners. Duurzame zelfbouw coöperaties We hielpen de zelfbouwgroep Ons Dorp Amsterdam bij het duurzaam verbouwen van hun pand, een oud schoolgebouw aan de Elisabeth Wolffstraat. Door een aantal inspiratiesessies over duurzame ontwikkeling voor alle toekomstige bewoners te organiseren, en door mee te denken over de aanvraag voor het Amsterdams Investeringsfonds (AIF). Dat heeft geresulteerd in een succesvolle aanvraag voor een lening voor het AIF. De aanvraag bevatte onder meer uitgewerkte plannen om de energievoorziening van het bijna honderdjaar oude pand tot zo n 85% zelfvoorzienend te maken, zoals warmtepompen, zonenpanelen en extra isolatie. Ons Dorp Amsterdam is een goed voorbeeld van een groep die zelf initiatief neemt. Onze partner Technisch Buro Klomp keek met Ons Dorp Amsterdam mee bij de energieberekeningen. Advies Dit jaar hebben we veel aandacht besteed aan het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Naast het volgen van en bijdragen aan een aantal belangrijke dossiers, hebben we hier ook vanuit kritisch oogpunt naar gekeken en de gemeente proberen scherp te houden. Zoals bij de Zonvisie die in 2013 is vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente de burgers en bedrijven in staat wil stellen om hun eigen zonne-energieproject te realiseren. De Gezonde Stad droeg bij tijdens brainstormsessies van de gemeente en heeft daarnaast ingesproken bij de gemeenteraad. Hier was de boodschap dat de ambitie opgeschroefd moet worden, omdat deze niet aansloot bij de toenemende populariteit van zonnepanelen. Een ander dossier waar we goed naar hebben gekeken is de ambitie van de gemeente om de CO 2 - uitstoot van de eigen organisatie te verlagen. In eerste instantie verkondigde de gemeente klimaatneutraal te worden, maar in 2013 werd deze ambitie meer dan gehalveerd en ook nog eens tien jaar vooruit geschoven. Ook hier spraken wij bij de gemeenteraad in, omdat we vinden dat het ambitieuzer moet, zeker gezien de voorbeeldrol van de overheid. Verder ondersteunde De Gezonde Stad de Haven van Amsterdam bij het uitwerken van de havenvisie om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de haven bijdraagt aan een duurzame stad. Klimaatraad De Gezonde stad heeft zitting in de Klimaatraad die de gemeente adviseert over het beleid op dit gebied. De Klimaatraad is in 2013 tweemaal bijeengekomen. Diverse leden, onder wie Jupijn Haffmans namens De Gezonde Stad, hebben tussentijds geadviseerd over concrete DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

9 schone lucht Gezonde lucht is voor iedereen belangrijk en hoort bij een gezonde stad. Nu nog leven Amsterdammers gemiddeld 9 maanden korter door de ongezonde lucht die we dagelijks inademen. Deze vorm van vervuiling is een collectieve last die mensen onvrijwillig opzadelt met een gezondheidsprobleem. Binnen het programma Schone lucht richt De Gezonde Stad zich op elektrisch vervoer. Alle vormen van verkeer en vervoer kunnen hierbij aan bod komen, inclusief goederenvervoer, personenvervoer, openbaar vervoer, vervoer over het water, scooters en fietsen. De Gezonde Stad wil zelf een steentje bijdragen aan het faciliteren van elektrisch vervoer door projecten te starten. In 2013 heeft De Gezonde Stad ingezet op elektrische tweewielers. Amsterdam is inmiddels een echte scooterstad. Er rijden op dit moment meer dan scooters en brommers. 11% van de Amsterdammers heeft een scooter, en dat percentage stijgt nog steeds. De scooter is echter de meest vervuilende vorm van vervoer in de stad. De scooter stoot gemiddeld meer vervuilende stoffen uit dan een vrachtwagen per gereden kilometer. Dat er zoveel vervuilende scooters in de stad rijden, heeft grote gevolgen voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid van mensen. Projecten De Gezonde Stad heeft in het programma Schone Lucht in 2013 geparticipeerd in de volgende projecten: Laadpunten voor e-scooters en e-fietsen en de Gezonde Stad-app. Daarnaast zijn we in 2013 op zoek gegaan naar nieuwe projecten die bijdragen aan de missie van De Gezonde Stad. In het programma Schone lucht waren dat: Voedsellogica en Laadpunten voor elektrische boten. Laadpunten voor e-scooters en e-fietsen Steeds meer Amsterdammers hebben een elektrische scooter of fiets. Een elektrische scooter is sneller, stiller en goedkoper in gebruik dan een benzinescooter: het opladen van een e-scooter kost maar een paar cent. De Gezonde Stad promoot het gebruik van elektrische tweewielers. We leggen een netwerk van elektrische laadpunten in de stad aan, door het aanbieden van elektrische laadpunten aan ondernemers en instellingen in de stad. Door dit netwerk van laadpunten kunnen mensen die 2-, 3- of 4-hoog wonen en niet konden kiezen voor een elektrische scooter die keuze nu wel maken. In 2013 zijn 39 oplaadpunten verkocht en geïnstalleerd. nationale fijnstof meetdag foto: De gezonde stad DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

10 De Gezonde Stad-app De GezondeStad-app voor iphone maakt het voor Amsterdammers makkelijk om hun dagelijkse leven duurzaam in te richten. De app geeft een overzicht van: º Oplaadpunten voor elektrische auto s º Oplaadpunten voor e-scooters en e-fietsen º Fietspompen om je fietsband op te pompen º Waterpunten om je flesje te vullen De Gezonde Stad heeft deze app ontwikkeld. We willen bijdragen aan een gezonde lucht in Amsterdam door het stimuleren van faciliteiten voor elektrisch vervoer en fietsers. Ook streven we naar een schonere omgeving door het tegengaan van rondzwervende plastic flesjes en het tegengaan van de afvalberg. Heb je geen iphone, dan zijn de laadpunten, fietspompen en waterpunten ook te vinden via De Groene Gids op onze website. Meer informatie over de app vind je in het hoofdstuk 'Communicatie en marketing'. Voedsellogica Voor het project Voedsellogica verkende De Gezonde Stad samen met Cities een mogelijk pilot project in Amsterdam. Uit de verkenning blijkt dat er een grote vraag in de stad bestaat naar duurzaam vracht vervoer. De eerste inzichten zijn veelbelovend, in 2014 wordt bepaald of De Gezonde Stad betrokken blijft en in welke rol. Laadpunten voor elektrische boten Het verschonen van de pleziervaart in de grachten van Amsterdam zou een enorme bijdrage leveren aan een gezonde stad. Dat kan concreet door de duizenden bootjes langzaam te vervangen door elektrische bootjes. Schoon en stil, met voordelen voor gebruiker en omgeving. Grootste probleem tot nu is het gebrek aan oplaadmogelijkheden. In tegenstelling tot de inmiddels welbekende laadpalen voor elektrische auto's, zijn er geen laadpalen voor bootjes. De Gezonde Stad maakte in 2013 een afspraak met Stadsdeel Centrum om in de eerste vijf laadpunten aan de grachten te realiseren. In 2014 wordt dit project verder uitgevoerd. Advies Adviescommissie Milieuzone In 2013 heeft De Gezonde Stad zitting genomen in de Adviescommissie Milieuzone. De commissie adviseert over aangevraagde ontheffingen voor de milieuzone voor vrachtwagens. Vanuit het belang van schone lucht voor de Amsterdammer adviseren we de gemeente over een streng maar ook eerlijk beleid en over handhaving. Scooter sluipmoordenaar De Gezonde Stad deed in 2013 een onderzoek naar het aandeel sterk vervuilende tweetaktscooters en brommers in de stad. Er werd verondersteld, o.a. door de gemeente, dat dit maar een paar procent van het totaal van scooters en brommers in Amsterdam zou zijn. Het onderzoek toonde aan dat het percentage 44% is. Voor dit onderzoek zijn ca scooters in 5 stadsdelen geteld. Dit resultaat is voor een aantal partijen in de gemeenteraad aanleiding geweest maatregelen voor te stellen, waaronder een milieuzone voor tweetakt. Het volledige rapport is te vinden op de website van De Gezonde Stad. scooter sluipmoordenaar foto: shutterstock DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

11 meer groen We richten ons op het verbeteren van de groenvoor zieningen in en rond de stad ten behoeve van de beleving van de stadsbewoners. Een goede biodiversiteit draagt bij aan aantrekkelijke groengebieden. We streven dus naar gezonde natuur die optimaal door de Amsterdammer beleefd kan worden. De Gezonde Stad probeert zowel traditionele manieren van groenbeleving, zoals wandelen, als moderne vormen (bijvoorbeeld festivals) in te passen in het groen. Belangrijkste groengebieden zijn de parken. Ook hechten we veel waarde aan groen in en rond gebouwen, waarbij we vooral kijken naar de openbare ruimte, de (platte) daken, en verticaal groen. Bedrijven willen namelijk vooral financieel bijdragen aan activiteiten in het groen of aan het vergroenen van de directe omgeving, maar niet aan het verbeteren van de groenvoorziening in het algemeen. Projecten De Gezonde Stad heeft in het programma Schone Lucht in 2013 geparticipeerd in de volgende projecten: 1 hectare daknatuur, Parkenoverleg en Op de Schop. Daarnaast zijn we in 2013 op zoek gegaan naar nieuwe projecten die bijdragen aan de missie van De Gezonde Stad. In het programma Meer groen waren dat: Color your Space en het Loket Stadslandbouw/Voedsel Informatie Punt. 1 hectare daknatuur In 2013 hebben we een ambitieuze droom geformuleerd: het ontwikkelen van een nieuw Nederlands natuurgebied, midden in de stad. Dit natuurgebied ligt verspreid over verschillende daken van de stad en is een hectare groot. Het historische centrum van Amsterdam kent een uniek daklandschap. Ook buiten de grachtengordel vormen de daken een bijzonder landschap. Op dit moment ligt het Amsterdamse daklandschap er veelal ongebruikt DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013 Daknatuur op dak van de Stopera foto: Richard Mouw

12 Amsterdam Roots Festival in het Oosterpark foto: Dave Sag bij. Het vormt een zee van zwart teer en grind. Binnentuinen zijn opgeofferd aan uitbouwen, tuinhuizen en opslag. Daarmee dragen verstening en zwarte daken bij aan een aantal problemen van de stad, ten koste van de gezondheid van de Amsterdammer. Gelukkig liggen er ongekende mogelijkheden op de daken in de stad. De potentie om natuur terug te brengen in de stad is enorm. Daknatuur verkoelt de stad, filtert giftige stoffen uit de lucht en geeft ons een groene leefomgeving. Hierdoor hebben Amsterdammers minder of geen last van hittestress en wordt de kans op luchtwegaandoeningen kleiner. Door de therapeutische werking van groen op de gezondheid zullen ontspanning en positieve gevoelens de overhand krijgen en zal stress afnemen. Daarnaast levert het vergroenen van het dak een belangrijke bijdrage aan waterbuffering, biodiversiteit en geluidsdemping. Vastgoedwaarde kan toenemen bij uitzicht op groen, en ook de levensduur van het dak wordt verdubbeld. Het project is een gezamenlijk initiatief van De Gezonde Stad en De Groene Grachten, met hulp van De Dakdokters. In 2013 lag de nadruk op netwerken, conceptontwikkeling, marketing en communicatie, en het organiseren van activiteiten. Dit resulteerde in persaandacht op o.a. AT5, NOS, Radio Noord Holland, BNR, Haarlems Dagblad, Parool, Telegraaf, Spits en Noordhollands Dagblad. Op 3 juli 2013 verkenden wij de animo in de stad met een eerste informatiebijeenkomst. Ook selecteerden en bezochten wij de eerste daken die vergroend kunnen worden en besteedden we veel tijd aan promotie van het project, zoals op het Festival of Cools, de Museumnacht en de Nationale Groendag. In het project streven we naar het opzetten van een groene beweging van Amsterdammers. In 2013 is de eerste aanzet gedaan. Het project is in oktober 2013 genomineerd voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs Waternet droeg het project een warm hart toe door struviet (kunstmest) te doneren voor de bemesting van het toekomstige natuurgebied. In 2014 wordt het eerste dak binnen dit project aangelegd. Parkenoverleg Het Parkenoverleg Amsterdam bestaat uit individuen en vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten voor het behoud van stedelijk groen. Het Parkenoverleg komt vier keer per jaar bijeen voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van groen en natuur in Amsterdam. Met enige regelmaat organiseert het Parkenoverleg excursies in de parken en groengebieden van Amsterdam. De Gezonde Stad faciliteert het Parkenoverleg. Vergaderingen worden voorbereid door het kernteam. Doorgaans vraagt het kernteam externe sprekers een lezing te geven over een actueel onderwerp op het gebied van groenvoorziening en natuur in Amsterdam. Onderlinge samenwerking van de parken om te komen tot een gezamenlijk initiatief dat bijdraagt aan een gezonde stad is daarbij uitgangspunt. Op de Schop In het project Op de Schop worden overwoekerde en braakliggende terreinen in Amsterdam onder handen genomen. Onder begeleiding van De Gezonde Stad creëren buurtbewoners en leerlingen van basisscholen een levendige natuurspeeltuin in hun eigen wijk. Drie stadsdelen hebben braakliggende landjes beschikbaar gesteld voor tijdelijke inrichting: DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

13 De Puur Natuur Tuin in Tuindorp Oostzaan In mei 2013 is de Puur Natuur Tuin aan de Kometensingel officieel geopend. Bij de feestelijke opening op Stekjesdag hielp de hele buurt mee. Ook De Gezonde Stad stond er met een standje en Intratuin doneerde onder andere tientallen fruitbomen, zaden en grond. De tuin is ingericht door de kinderen. Sindsdien vrolijken de houten moesbakken met o.a. aardappelen en kroppen sla de Puur Natuur Tuin op. Er zijn ook activiteiten georganiseerd, zoals een muziekvoorstelling voor de kleintjes, een buurtbarbecue en in de winter worden er kerstkransjes gemaakt van snoeihout. Kavel 1 op IJburg Op het braakliggende Kavel 1 aan de Johan van der Keukenstraat staan stadslandbouw en groene energie centraal. In maart 2013 is het landje geopend. Sinds deze Groene Inspiratiedag staat er een energieopwekkende windmolen die de kinderen van de Daltonschool Neptunes met De Gezonde Stad en projectbureau HOTPOT hebben gebouwd. Ook werd Kavel 1 beloond met de Noord-Hollandse Pluk van de Petteflet Natuurprijs. Deze prijs is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties en het radioprogramma Vroege Vogels voor burgers die zich inzetten voor natuur en landschap. Bovendien heeft Kavel 1 in van het Oranje Fonds ontvangen, dat onder meer werd gebruikt voor activiteiten om meer buurtbewoners te betrekken bij het speelterrein. Zo werden er Grote Klusmiddagen georganiseerd, is er een Zonnepoort geplaatst waarbij de ingangspoort verlicht wordt door middel van zonne-energie, en waren er workshops voor kinderen die spelenderwijs konden meedenken over de verdere inrichting van de tuin. Kavel 1 foto: Marleen Sijpestijn Het landje bij het Dijkgraafplein in Osdorp Een gedeelte van het braakliggende terrein bij het Dijkgraafplein is veranderd in een natuurlijke speel-, leer-, en ontmoetingsplek voor kinderen en volwassenen. Het terrein ligt rondom de tijdelijke huisvesting van de Visser t Hooft basisschool. De leerlingen van de school doorlopen een les programma over stadsnatuur. BOOM opera Met het project BOOM! Amsterdam is een opera bracht De Nationale Opera een ode aan de natuur. DNO wilde laten zien op welke manier de kunst zich in kan zetten voor een duurzame stad. De Gezonde Stad ondersteunde bij de publiciteit en invulling van de One Minute Opera s die DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013 Puur Natuur Tuin foto: Ingrid Govers

14 bij verschillende bomen in de stad werden gehouden. Medewerkers van De Gezonde Stad spraken tijdens de One Minute Opera s wensen uit voor een groen daklandschap, meer elektrisch vervoer en fruitbomen in het openbare groen. Color your Space Met het project Color your Space wil De Gezonde Stad met nieuwe vormen van burgerparticipatie zorgen voor een verbetering en vergroening van de openbare ruimte. Een mobiele applicatie (app) stelt burgers in staat mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte in hun buurt. De app is reeds beschikbaar voor iphone. In 2013 hebben we gesprekken gevoerd met verschillende decentrale overheden om te verkennen hoe zij de methodiek kunnen inzetten bij herstructureringsprojecten. Voedsel Informatie Punt/Loket Stadslandbouw In 2012 hebben een aantal organisaties waaronder Platform Eetbaar Amsterdam, Farming the City en Anmec met de gemeente verkend op welke manier het Voedsel Informatie Punt, toen nog Loket Stadslandbouw genoemd, ingevuld kan worden. In 2013 is De Gezonde Stad aangehaakt om de realisatie verder te brengen. De rol van De Gezonde Stad hierin is die van aanjager en verbinder tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente. In 2014 hopen we in ieder geval te komen tot een digitaal platform. Daarnaast heeft De Gezonde Stad in 2013 gezocht naar bedrijfspartners die met kennis en middelen kunnen bijdragen aan het succes van die informatiepunt; dit wordt in 2014 voortgezet. Advies De Gezonde Stad heeft haar visie op het voorgestelde plan om autoparkeren toe te staan in het Diemerpark toegelicht in een brief. Daarnaast hebben we met diverse politici en bewoners(organisaties) om de tafel gezeten om tot een oplossing te komen. Dit resulteerde in een extra consultatieronde en een compromis dat onder aangescherpte voorwaarden parkeren toelaat in het Diemerpark. color your space op de zuidas foto: De gezonde Stad DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

15 Partners en netwerk De Gezonde Stad werkt samen met verschillende soorten partners en participeert in verschillende netwerken. We onderscheiden founding partners, bedrijfspartners (MKBduurzaamheidspartners en projectpartners), samenwerkingspartners en bewoners- en belangengroepen. Founding partners De Gezonde Stad heeft twee zogenaamde founding partners, die de organisatie gedurende meerdere jaren financieel ondersteunen. De founding partners zijn de Gemeente Amsterdam en de Nationale Postcode Loterij. (MKB-)duurzaamheidspartners Afgelopen jaar heeft De Gezonde Stad voornamelijk ingezet op het binden van zowel bestaande als nieuwe MKB-duurzaamheidspartners. Deze partners scharen zich nadrukkelijk achter de doelstellingen van De Gezonde Stad en willen met ons zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan deze doelstellingen. Dertien bedrijven verbonden zich in 2013 aan De Gezonde Stad. Projectpartners Vanuit onze corebusiness, het realiseren van concrete projecten die een verbinding laten zien tussen bewoners en bedrijven, is er in de tweede helft van het jaar ook gekeken naar nieuwe partners die hierin van toegevoegde waarde kunnen zijn. Partners van De Gezonde Stad streven naar samenwerking in projecten van De Gezonde Stad waarin ze een financiële, personele of materiële bijdrage leveren. Meer groen is één van de drie programma s van De Gezonde Stad. Om in 2014 op dit thema nog meer (project)resultaat te boeken is er in het laatste kwartaal voornamelijk ingezet op het aangaan van een strategische samenwerking met vooraanstaande hoveniers die op het gebeid van groene innovatie het verschil kunnen maken. Sinds eind 2013 zijn de hoveniersbedrijven Wieringen Prins, Donker Groen en Van der Tol Groep projectpartner van De Gezonde Stad. Een nieuwe en aanvullende partnerstrategie, namelijk het zoeken naar partners die kunnen aansluiten bij projecten van De Gezonde Stad, vraagt ook om een nieuwe overeenkomstvorm. Een overeenkomst waarin, in tegen- DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

16 stelling tot de eerder afgesloten manifesten, ook een jaarlijkse financiële bijdrage wordt gevraagd aan de partner. Deze bijdrage stelt beide partijen in staat om proactief nieuwe projecten op te zetten en gezamenlijk te realiseren. Komend jaar wordt ook voor de andere twee hoofdthema s (Schone lucht en Klimaat & Energie) actief gezocht naar nieuwe projectpartners. De Gezonde Stad telde op 31 december 2013 in totaal 30 partners. Een volledig overzicht van al onze partners vind je in bijlage 1. Partneractiviteiten Voor alle bedrijfspartners hebben we op verschillende momenten in het jaar activiteiten georganiseerd. In het voorjaar werd een MKB-bijeenkomst gehouden bij de gemeente over duurzaam inkoopbeleid. In het najaar, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, vond een speeddate-sessie plaats in De Groene Bocht. Het doel van deze bijeenkomst was om de partners onderling kennis te laten maken en daarmee kruisbestuiving qua kennis en business te stimuleren. Samenwerkingspartners Er zijn tal van (semi)professionele organisaties in de stad die zich net als wij inzetten voor een duurzame en vitale metropool van de toekomst. Wij geloven dat samenwerking noodzakelijk is om onze doelen te behalen, en zoeken dus altijd naar mogelijke samenwerkingspartners voor onze projecten. Deze organisaties verschillen van de bewoners- en belangengroepen omdat ze niet een specifieke groep bewoners of een belang vertegenwoordigen. Daarentegen zetten ze hun expertise en ervaring breed in. De missie of doelstelling en werkwijze van deze organisaties sluit aan op die van ons. Samen bekijken we geregeld of we initiatieven kunnen starten. In bijlage 2 vind je een overzicht van alle samenwerkingspartners van De Gezonde Stad. Bewoners- en belangengroepen Eén van de speerpunten van De Gezonde Stad is de relatie met de Amsterdammer. Daarom werken we samen met ruim 90 bewoners- en belangengroepen die zich inzetten voor een duurzaam Amsterdam. Van burgers die zelf energie opwekken tot voedsel coöperaties en stadslandbouwinitiatieven. De Gezonde Stad jaagt deze initiatieven aan en kiest daarin verschillende rollen: 1. Verbinder De Gezonde Stad koppelt vergelijkbare initiatieven aan elkaar, zodat deze samen op kunnen trekken en van elkaar kunnen leren. De verbinding kan ook gelegd worden tussen een groep en een bedrijf in ons netwerk. 2. Facilitator De Gezonde Stad stelt kennis, netwerk en expertise beschikbaar en helpt groepen om hun project verder te brengen. 3. Beleidsbeïnvloeder We combineren onze kennis en kunde met de ervaringen van de bewoners. Hierdoor staan we samen sterker bij het beïnvloeden van beleidsdossiers. In 2013 zijn nieuwe ideeën ontwikkeld over het binden van bewoners- en belangengroepen aan De Gezonde Stad. Deze resulteren in meer zichtbaarheid voor bestaande en nieuwe groepen via onze communicatie-uitingen en in projecten, maar ook het proactief benaderen van verschillende groepen met diverse ambities en achtergronden. Op deze manier streven we naar een goede afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. De bewonersgroepen die zich in 2013 hebben aangesloten bij De Gezonde Stad zijn: º Buurtoverleg Johannes Vermeerbuurt º De Rijkskas º Farming the City º Grown Down Town º Ons Dorp Amsterdam º Platform Eetbaar Amsterdam º Stroom Oostwaarts º Vereniging Vrienden van het Diemerpark º Vokomokum º Wetering Duurzaam In bijlage 3 en op de website vind je een overzicht van alle aangesloten bewoners- en belangengroepen DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

17 Communicatie en marketing De communicatie en marketing van De Gezonde Stad stond in 2013 in het teken van het verder uitrollen van de communicatie- en marketingstrategie die in 2012 is ontwikkeld en het harmoniseren en consolideren van de communicatiemiddelen. Communicatie- en marketingstrategie 2013 De ambitie voor 2013 was het vergroten van de zichtbaarheid en het bereik van De Gezonde Stad. Om dit te bereiken zijn verschillende targets vastgesteld. Voor communicatie en marketing zijn twee zichtbaarheidstargets geformuleerd (zie verder onder Communicatiemiddelen website en nieuwsbrief). Communicatiedoel Het belangrijkste communicatiedoel van De Gezonde Stad voor de periode 2012 t/m 2015 is zichtbaar te zijn in de stad en brand awareness te bereiken bij een breed publiek. De website, de GezondeStad-app en de nieuwsbrief hebben hierin een belangrijke rol. Communicatieboodschap De communicatieboodschap van De Gezonde Stad is voor 2013 als volgt geformuleerd: Amsterdam bruist van de ideeën en initiatieven die de stad energieefficiënter maken, zorgen voor schone lucht en meer groen. De Gezonde Stad stimuleert, versnelt en verbindt deze ideeën en initiatieven van zowel bewoners als bedrijven met elkaar. De Gezonde Stad heeft daarbij de ambitie te streven naar een klimaatneutrale stad in 2042 met veel groen en schone lucht, zonder daarbij de dagelijkse praktijk van behapbare en concrete resultaten op de korte termijn uit het oog te verliezen. Communicatiedoelgroep De Gezonde Stad heeft als primaire communicatiedoelgroep bewoners van de regio Amsterdam. Daarnaast zijn Amsterdamse bedrijven en de gemeente Amsterdam doelgroepen van De Gezonde Stad staat o.a. in het teken van het verder in kaart brengen, segmenteren, definiëren en specificeren van de primaire communicatiedoelgroep. DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

18 Communicatiemiddelen In 2012 heeft De Gezonde Stad op basis van de nieuwe communicatiestrategie en de nieuwe huisstijl een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld. In 2013 zijn deze middelen uitgebreid, beter op elkaar afgestemd en geconsolideerd. De focus lag hierbij op de digitale media: de website en de daaraan gerelateerde GezondeStad-app, en de digitale nieuwsbrief. Website In 2013 is de website van De Gezonde Stad geheel vernieuwd. Het ontwerp is beter afgestemd op de huisstijl van De Gezonde Stad en de interactiemogelijkheden voor bezoekers zijn verbeterd en verder uitgebreid. Daarnaast is er een mobiele versie van de website ontwikkeld. De vernieuwde website en de mobiele website werden in november 2013 gelanceerd. In 2013 werd de website van De Gezonde Stad keer bezocht door bezoekers. Dit is een stijging van respectievelijk 52% en 47% ten opzichte van Pieken in het bezoek waren steeds rond de verzending van de digitale nieuwsbrief. Nieuwe website De gezonde stad foto: de gezonde stad GezondeStad-app De GezondeStad-app voor iphone werd in 2013 aangepast en uitgebreid. De categorie Partners is vervangen door Laadpunten. Daarnaast kunnen gebruikers van de app nu zelf punten toevoegen. Deze toegevoegde punten zijn direct zichtbaar voor andere gebruikers. Sinds juli 2013 zijn de nieuwe onderdelen en de nieuwe functie beschikbaar in de app. Nieuwsbrief De digitale nieuwsbrief is maandelijks verstuurd. In eerste instantie werd de digitale nieuwsbrief alleen verstuurd aan mensen die zichzelf hadden aangemeld voor de nieuwsbrief. Vanaf mei 2013 is besloten de nieuwsbrief ook te sturen naar alle relaties van De Gezonde Stad. Daarmee is het aantal abonnees van de nieuwsbrief gestegen van ca. 600 naar ca Het openingspercentage is gedaald van ca. 50% naar ca. 37%. Het absolute bereik van de nieuwsbrief is daarmee gestegen van 300 naar In 2013 is een nieuw template ontwikkeld voor de digitale nieuwsbrief die aansluit op de nieuwe website. Deze wordt in 2014 geïmplementeerd. Donateursactie en crowdfunding In 2013 zijn de mogelijkheden voor een crowdfundingcampagne onderzocht. Het project 1 hectare daknatuur leent zich uitstekend voor crowdfunding. We hebben verschillende bijeenkomsten over crowdfunding bezocht en literatuur bestudeerd. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met het crowdfundingplatform OnePlanetCrowd en met verschillende filmproductiebedrijven voor een campagnefilm. Daarnaast is eind 2013 een donateurscampagne opgezet voor De Gezonde Stad. Meer dan 2000 contacten van De Gezonde Stad zijn benaderd voor een donatie. In 2014 wordt de donateursactie geëvalueerd. Zichtbaarheid en bereik De zichtbaarheid van De Gezonde Stad was eind 2012 te laag. In december 2012 had de website gemiddeld 32 bezoeken per dag, werden gemiddeld 3,8 pagina s bekeken gedurende 2:48 minuten. Daarnaast was het aantal abonnees op de nieuwsbrief in december 2012 slechts 489. Om de zichtbaarheid te vergroten zijn twee targets gegeven, met een meetmoment in juni en december, uitgedrukt in één getal dat recht doet aan het streven naar meer bezoekers/abonnees én het trekken en vasthouden van de aandacht DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

19 Target website De Gezonde stad heeft het aantal bezoeken per dag vermenigvuldigd met het aantal pagina s per bezoek vermenigvuldigd met de duur van het bezoek per 1 juni 2013 verdrievoudigd (905) en per 1 december 2013 vervijfvoudigd (1508). Dit zogenaamde zichtbaarheidsproduct van de website was per 1 juni 934 en per 1 december 533. Het is gebleken dat het product gedurende het jaar te veel fluctueert en niet goed meetbaar is. Het gemiddeld aantal bezoeken per dag is in een jaar meer dan verdubbeld, het aantal bezochte pagina s is gelijk gebleven en de duur van het bezoek is gedaald. Voor 2014 worden daarom een nieuwe doelen gesteld. Target nieuwsbrief De Gezonde Stad heeft het aantal abonnees x de mailopenratio per 1 juni 2013 verdubbeld (500) en per 1 december 2013 verdrievoudigd (750). Het zichtbaarheidsproduct van de nieuwsbrief was per 1 juni 1175 en per 1 december De target is daarmee ruimschoots gehaald. Pers en media-aandacht De Gezonde Stad richtte zich in 2013 op het uitbouwen van het persbestand. In 2013 verstuurde De Gezonde Stad 7 persberichten. Daarnaast resulteerde het toevoegen van de perscontacten aan de nieuwsbriefmailinglijst in diverse mediamomenten. Met name de lancering van het project 1 hectare daknatuur leverde veel media-aandacht op. Voor de lancering werd geen persbericht verstuurd. Daarnaast was er ruime mediaaandacht voor de publicatie van het rapport Scooter sluipmoordenaar (ook hiervoor werd geen persbericht verstuurd) en voor het project Op de Schop (met name voor Kavel 1). Zie bijlage 4 voor een volledig overzicht van de media-aandacht in Het persbestand is nu grotendeels volledig. In 2014 zet De Gezonde Stad vooral in op het aanhalen van de contacten met specifieke journalisten. Jos Vermeulen ontvangt Pluk-prijs foto: Josien Geerdink DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

20 interne organisatie De Gezonde Stad vraagt van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en vraagt van bewoners om bij het doen van aankopen daar op te letten. Logisch dat we zelf ook letten op de MVO-inspanningen van onze toeleveranciers. Op deze manier dragen ook wij bij aan een duurzame stad en geven we het goede voorbeeld. Huisvesting De Gezonde Stad heeft er bewust voor gekozen om kantoor te houden in het bedrijfsverzamelgebouw De Groene Bocht 1. De energiehuishouding van dit gebouw is verduurzaamd met een brandstofcel, LED en een energiemonitoringsysteem. In 2012 is bovendien extra isolatie aangebracht op de verdieping van De Gezonde Stad. De Groene Bocht 1 huisvest alleen duurzame organisaties. Door krachten te bundelen kunnen we ons samen inzetten voor een duurzame samenleving. Daarnaast wordt er in De Groene Bocht 1 alleen maar biologische koffie en thee geschonken, worden biologische schoonmaakmiddelen gebruikt en wordt afval gescheiden in plastic, papier, glas, batterijen en restafval. Mobiliteitsbeleid De medewerkers van De Gezonde Stad wonen bij voorkeur in Amsterdam en komen op de fiets of te voet naar kantoor. De medewerkers gaan te voet, met de fiets of eventueel met het openbaar vervoer naar afspraken binnen Amsterdam. Voor afspraken buiten Amsterdam reizen we met het openbaar vervoer, voornamelijk de trein. Voor bestemmingen die slecht bereikbaar zijn met OV, wordt gebruik gemaakt van elektrisch vervoer. Leveranciers Bij de keuze voor onze leveranciers speelt duurzaamheid een doorslaggevende rol. We bekijken nadrukkelijk op welke manier de betreffende organisatie duurzaamheid in haar bedrijfsvoering een plek geeft. Onze drukkerij zorgt er voor dat de impact van hun werkzaamheden op het milieu geminimaliseerd is door gebruik van bio-inkten en alcoholvrije drukpersen. We stapten over naar een groene webhostingbedrijf, dat zelf een energiebesparend hostingplatform heeft ontwikkeld. Zendingen laten we verzorgen door de After Press Group, bestellen onze presentjes bij Scheepstra Bloemsierkunst (biologische bloemen), versturen DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2014 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2015 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

I 1 I I 1 I I I. Bibliocenter te Weert. 3.4 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 1 I

I 1 I I 1 I I I. Bibliocenter te Weert. 3.4 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 1 I 050420692074940008 GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERNG Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 INHOUD RAPPORT BLZ. BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT) ACTIVA 2014 2013 VASTE

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3 Toelichting op de jaarrekening 6 3.

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei"

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid De Boei Jaarrekening Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei" - 3 - Bestuursverslag Stichting De vrienden van Inloophuis 'de Boei' hebben maar één doel en dat is Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' financieel

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie