voorwoord 2013 was een geslaagd jaar. De lat ligt, terecht, hoger voor Jupijn Haffmans directeur foto: Maurice Bos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorwoord 2013 was een geslaagd jaar. De lat ligt, terecht, hoger voor 2014. Jupijn Haffmans directeur - 4 - foto: Maurice Bos"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave voorwoord Missie en visie, Programma s en doelstellingen, Kerntaken projecten en adviezen Programma klimaat en energie Programma schone lucht Programma meer groen partners en netwerk communicatie en marketing interne organisatie financiën financieel verslag Jaarrekening bijlagen DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013 DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

3 voorwoord We konden in 2013 zestien nieuwe bedrijven in ons netwerk verwelkomen. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief steeg van ca. 600 naar De zichtbaarheid van De Gezonde Stad werd bovendien vergroot door de 39 laadpunten die in de stad zijn verwezenlijkt, een concrete bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de stad. Bovendien hebben we het jaar financieel positief afgesloten. foto: Maurice Bos 2013 was voor De Gezonde Stad het jaar van de waarheid. Het jaar waarin we - na de lancering van onze organisatie in moesten bewijzen dat we bestaansrecht hebben. We hadden ons daarom niet de minste doelen gesteld, waaronder vijftien nieuwe samenwerkingsverbanden met bedrijven in Amsterdam, minimaal drie keer zoveel lezers van de nieuwsbrief, initiëren van aansprekende nieuwe projecten én een positief financieel resultaat. In 2013 hebben er enkele veranderingen plaatsgevonden in het team van De Gezonde Stad. Hierdoor was het mogelijk om de inhoud van de functies nog beter op elkaar af te stemmen en daar de passende personen bij te vinden. Daarnaast is het team door het positieve financiële resultaat uitgebreid per 1 januari 2014 met een projectmedewerker. Dat geeft goede moed, maar ook een belofte, omdat een aantal unieke projecten op de rol staan voor dit jaar: het aanleggen van 1 hectare daknatuur in de stad, het realiseren van openbare laadpunten aan de kade voor elektrische bootjes, en het opzetten van een voedselinformatiepunt voor iedereen in Amsterdam die zich bezighoudt met stadslandbouw was een geslaagd jaar. De lat ligt, terecht, hoger voor Jupijn Haffmans directeur DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

4 Missie en visie, Programma s en doelstellingen, Kerntaken Missie De Gezonde Stad draagt bij aan het gezonder maken van de stad Amsterdam door het versnellen en zichtbaar maken van duurzame initiatieven van bedrijven en instellingen in de stad, in verbinding met de gemeente en met Amsterdammers. De Gezonde Stad zet zich daarbij in voor maximale milieuwinst op de thema s klimaat, lucht en groen. Visie Amsterdam is een populaire stad. Dat uit zich in een verwachte groei van het aantal inwoners met maar liefst vijfenzeventigduizend de komende vijftien jaar. Voor al deze bewoners, maar ook voor bezoekers en werkenden, is een gezond Amsterdam met een goed klimaat, schone lucht en groene ruimte van cruciaal belang. De gezonde stad waar we ons hard voor maken, kenmerkt zich door: º een duurzaam verkeer- en vervoerssysteem; º groen dichter bij bewoners: inventief nieuw groen en de verbinding tussen stad en landschap; º vermindering van het gebruik van energie; º meer lokaal hernieuwbaar geproduceerde energie; º klimaatneutraal en slimmer (ver)bouwen. Bedrijven hebben de middelen en de daadkracht om deze gezonde stad dichterbij te brengen. Een gezonde stad voorziet duurzaam en in balans in de behoeften van bevolking en bedrijven. Programma s De Gezonde Stad streeft naar een klimaatneutrale stad met schone lucht en veel groen. Dit kunnen we het beste bereiken door verschillende activiteiten te ontplooien. Zoals het opzetten van projecten, adviseren van (bedrijfs)partners, positief beïnvloeden van het beleid van de gemeente, ondersteunen van de Amsterdammer en het organiseren van evenementen. Om onze ambitie en ons doel op een gestructureerde manier na te streven, kiezen we voor een programmatische aanpak. Activiteiten zetten we in samenhang op en we zorgen ervoor dat ze elkaar versterken. Op deze manier leveren we een directe bijdrage aan onze doelstellingen, maken we op meerdere fronten inzichtelijk wat mogelijk is en bereiken we DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

5 verschillende groepen mensen. We richten ons op drie programma s: Klimaat & Energie, Schone lucht en Meer groen. Doelstellingen De Gezonde Stad heeft zich bij deze programma s lange-termijn doelen gesteld. We hebben de ambitie om deze binnen dertig jaar (voor 2042) te realiseren. De lange-termijndoelstellingen zijn: º een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad, º vervoer zoveel mogelijk te voet, per fiets en met elektrisch vervoer (zowel vrachtvervoer als personenvervoer), º een compacte en tegelijkertijd leefbare stad in termen van luchtkwaliteit, recreatieve voorzieningen, ondernemen en woonkwaliteit in de meest brede zin van het woord, º een groene stad. Kerntaken De kerntaken van De Gezonde Stad zijn projecten met en advies aan bedrijven, netwerkontwikkeling en -ondersteuning en beleidsbeïnvloeding. Deze kerntaken worden onderstaand kort toegelicht: º Projecten met en advies aan bedrijven: De Gezonde Stad voert in samenwerking met Amsterdamse bedrijven en organisaties projecten uit. Projecten van De Gezonde Stad zijn concreet en leggen altijd een verbinding tussen bewoners en bedrijven van de stad. Daarnaast geeft De Gezonde Stad advies over hoe bedrijven en organisaties hun business kunnen verduurzamen. In het hoofdstuk Partners en netwerk en op de website staat een overzicht van bedrijven waarmee De Gezonde Stad samenwerkt. º Netwerkontwikkeling en ondersteuning van het netwerk: De Gezonde Stad heeft meer dan zeventig aangesloten Amsterdamse organisaties en groepen. Deze organisaties en groepen richten zich voornamelijk op lokale natuur- en milieuonderwerpen en zijn meestal op buurtniveau actief. Ook individuele burgers maken deel uit van het netwerk van De Gezonde Stad. In bijlage 3 en op de website staat een overzicht van aangesloten organisaties. º Beleidsadvies: De Gezonde Stad richt zich op het klimaat-, luchtkwaliteit-, natuur- en milieubeleid van de stad. We doen dit door het adviseren van politici en betrokken ambtenaren. Daarnaast heeft De Gezonde Stad zitting in de Klimaatraad en de commissie Ontheffingen Milieuzone. DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013 DE noordrand van Amsterdam foto: Flickr Onno b.

6 Projecten en adviezen De Gezonde Stad heeft binnen de drie programma s Klimaat & Energie, Schone lucht en Meer groen verschillende projecten opgezet en uitgevoerd. Daarnaast heeft De Gezonde Stad zowel aan bedrijven als aan de gemeente Amsterdam adviezen gegeven. Hieronder een overzicht van projecten en adviezen ingedeeld naar programma. Klimaat en energie De effecten van klimaatverandering hebben grote gevolgen voor de stad en de manier waarop we leven. Tegelijkertijd gebruiken we in de stad veel energie en dragen we daarmee zelf bij aan het veranderen van het klimaat. De Gezonde Stad wil de veerkracht van de stad behouden en versterken. Door het energiegebruik te verminderen en daardoor de uitstoot van CO 2 te verminderen. De Gezonde Stad helpt bewoners en bedrijven op een energiebewuste manier te leven en te ondernemen. Strategie De Gezonde Stad heeft als doelstelling: een klimaatneutrale stad in Om dat te realiseren moeten we samen aan de slag. Bedrijven en overheden, maar vooral ook bewoners! Onze strategie is concrete projecten te starten die een verbinding maken tussen bewoners en bedrijven, omdat wij denken dat juist die verbinding de komende jaren het verschil zal maken. Daarnaast houden we de gemeente Amsterdam scherp door te wijzen op de voortgang of het uitblijven daarvan bij hun ambities. Binnen het programma Klimaat & Energie wil De Gezonde Stad een voorloper rol spelen. Door vernieuwende en slimme projecten wil De Gezonde Stad aan Amsterdam laten zien wat de mogelijkheden zijn. De Gezonde Stad richt zich op energiebesparing in de gebouwde omgeving, op het opwekken van duurzame energie in de gebouwde omgeving en op verduurzaming van het verkeer en vervoer. DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

7 Projecten De Gezonde Stad heeft in het programma Klimaat & Energie in 2013 geparticipeerd in de volgende projecten: Energiebesparing huishoudens en Dutch Tree Challenge, Nacht van de Nacht en Duurzame zelfbouw coöperaties. Energiebesparing huishoudens en Dutch Tree Challenge Elk huishouden veroorzaakt door vervoer, gas- en elektriciteitverbruik in huis een mengsel van broeikasgassen, waaronder CO 2. Omgerekend naar alleen CO 2 komt er jaarlijks gemiddeld bijna 8,5 ton (8.400 kilogram) kooldioxide vrij per huishouden. Om in 2042 een klimaatneutrale stad te bereiken is dus heel wat nodig. Ook het team van De Gezonde Stad zet zich daar voor in. Daarom gingen de medewerkers van De Gezonde Stad de Dutch Tree Challenge aan en namen gedurende zes weken met de Wattcher, een energiemonitor die het stroomverbruik van het hele huis laat zien, ons eigen energieverbruik onder de loep. Naast onze eigen inzet om energie besparen, stimuleren we dit bij Amsterdamse huishoudens. In opdracht van De Gezonde Stad hebben tweedejaars studenten Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam ideeën ontwikkeld en uitgewerkt om Amsterdamse huishoudens minder CO 2 te laten uitstoten. Deze wedstrijd heeft een aantal nieuwe ideeën op hoofdlijnen opgeleverd waarmee De Gezonde Stad samen met haar partners aan de slag gaat. Ook nemen we de ideeën mee in de lobby richting de gemeente, bedrijven en instellingen. Zo komen we met elkaar steeds dichter bij ons doel: een klimaatneutraal Amsterdam. Er zijn meer organisaties werkzaam op dit thema en met dit doel. De Gezonde Stad zoekt altijd de samenwerking met partijen die aan hetzelfde doel in de stad werken. Zo is een samenwerking aangegaan met Amsterdam Smart City binnen het programma City Zen. De effecten daarvan zullen in 2014 zichtbaar worden. Er zijn wereldwijd al onnoembaar veel initiatieven (geweest) met het doel om juist huishoudens te verleiden minder energie te gebruiken. Dat is niet verwonderlijk, omdat meer dan de de helft van de CO 2 -uitstoot uit de gebouwde omgeving komt. Hier zit ook de meeste kans op besparing. Onderzoek wijst uit dat met bestaande technieken de helft van de CO 2 - uitstoot vermeden kan worden. Niemand weet echter hoe. Om daar meer inzicht in te krijgen is een student aangetrokken die dit onderzoekt. De resultaten van dit onderzoek worden in 2014 verwacht. Nacht van de Nacht In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober doofde De Gezonde Stad met 23 partners het onnodige licht van de kantoorpanden, de spots op gebouwen en reclameverlichting. Tijdens deze Nacht van de Nacht, georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties, vroegen we aandacht voor de gevolgen van lichtvervuiling en -hinder en vieren we de duisternis. Het s nachts onnodig laten branden van het licht zorgt voor energieverspilling, ontregeling van het dagelijkse ritme van dieren en mensen en een De wattcher in werking foto: de gezonde stad DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

8 Impressie van de duurzaam verbouwde school beeld: ons dorp amsterdam verminderd zicht op de sterrenhemel. Vooral in de groten steden, zoals Amsterdam, is dit een serieus probleem. Van tot uur ging de onnodige verlichting van de panden van De Gezonde Stad en haar partners uit. De deelnemende partners waren: After Press Group, Amsterdam Energie, Burgermeester, Canal Company, De Dakdokters, Drukkerij Raddraaier, Ecotap, EkoPlaza, Greenhost, Icova, Join the Pipe, MacBike, Mokum Mariteam, Sawadee Reizen, Singaz, Switch My Light, Theater Bellevue, UDEA, UTZ Certified, Wattcher, WeGo, Wieringen Prins, en ZuidOost Partners. Duurzame zelfbouw coöperaties We hielpen de zelfbouwgroep Ons Dorp Amsterdam bij het duurzaam verbouwen van hun pand, een oud schoolgebouw aan de Elisabeth Wolffstraat. Door een aantal inspiratiesessies over duurzame ontwikkeling voor alle toekomstige bewoners te organiseren, en door mee te denken over de aanvraag voor het Amsterdams Investeringsfonds (AIF). Dat heeft geresulteerd in een succesvolle aanvraag voor een lening voor het AIF. De aanvraag bevatte onder meer uitgewerkte plannen om de energievoorziening van het bijna honderdjaar oude pand tot zo n 85% zelfvoorzienend te maken, zoals warmtepompen, zonenpanelen en extra isolatie. Ons Dorp Amsterdam is een goed voorbeeld van een groep die zelf initiatief neemt. Onze partner Technisch Buro Klomp keek met Ons Dorp Amsterdam mee bij de energieberekeningen. Advies Dit jaar hebben we veel aandacht besteed aan het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Naast het volgen van en bijdragen aan een aantal belangrijke dossiers, hebben we hier ook vanuit kritisch oogpunt naar gekeken en de gemeente proberen scherp te houden. Zoals bij de Zonvisie die in 2013 is vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente de burgers en bedrijven in staat wil stellen om hun eigen zonne-energieproject te realiseren. De Gezonde Stad droeg bij tijdens brainstormsessies van de gemeente en heeft daarnaast ingesproken bij de gemeenteraad. Hier was de boodschap dat de ambitie opgeschroefd moet worden, omdat deze niet aansloot bij de toenemende populariteit van zonnepanelen. Een ander dossier waar we goed naar hebben gekeken is de ambitie van de gemeente om de CO 2 - uitstoot van de eigen organisatie te verlagen. In eerste instantie verkondigde de gemeente klimaatneutraal te worden, maar in 2013 werd deze ambitie meer dan gehalveerd en ook nog eens tien jaar vooruit geschoven. Ook hier spraken wij bij de gemeenteraad in, omdat we vinden dat het ambitieuzer moet, zeker gezien de voorbeeldrol van de overheid. Verder ondersteunde De Gezonde Stad de Haven van Amsterdam bij het uitwerken van de havenvisie om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de haven bijdraagt aan een duurzame stad. Klimaatraad De Gezonde stad heeft zitting in de Klimaatraad die de gemeente adviseert over het beleid op dit gebied. De Klimaatraad is in 2013 tweemaal bijeengekomen. Diverse leden, onder wie Jupijn Haffmans namens De Gezonde Stad, hebben tussentijds geadviseerd over concrete DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

9 schone lucht Gezonde lucht is voor iedereen belangrijk en hoort bij een gezonde stad. Nu nog leven Amsterdammers gemiddeld 9 maanden korter door de ongezonde lucht die we dagelijks inademen. Deze vorm van vervuiling is een collectieve last die mensen onvrijwillig opzadelt met een gezondheidsprobleem. Binnen het programma Schone lucht richt De Gezonde Stad zich op elektrisch vervoer. Alle vormen van verkeer en vervoer kunnen hierbij aan bod komen, inclusief goederenvervoer, personenvervoer, openbaar vervoer, vervoer over het water, scooters en fietsen. De Gezonde Stad wil zelf een steentje bijdragen aan het faciliteren van elektrisch vervoer door projecten te starten. In 2013 heeft De Gezonde Stad ingezet op elektrische tweewielers. Amsterdam is inmiddels een echte scooterstad. Er rijden op dit moment meer dan scooters en brommers. 11% van de Amsterdammers heeft een scooter, en dat percentage stijgt nog steeds. De scooter is echter de meest vervuilende vorm van vervoer in de stad. De scooter stoot gemiddeld meer vervuilende stoffen uit dan een vrachtwagen per gereden kilometer. Dat er zoveel vervuilende scooters in de stad rijden, heeft grote gevolgen voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid van mensen. Projecten De Gezonde Stad heeft in het programma Schone Lucht in 2013 geparticipeerd in de volgende projecten: Laadpunten voor e-scooters en e-fietsen en de Gezonde Stad-app. Daarnaast zijn we in 2013 op zoek gegaan naar nieuwe projecten die bijdragen aan de missie van De Gezonde Stad. In het programma Schone lucht waren dat: Voedsellogica en Laadpunten voor elektrische boten. Laadpunten voor e-scooters en e-fietsen Steeds meer Amsterdammers hebben een elektrische scooter of fiets. Een elektrische scooter is sneller, stiller en goedkoper in gebruik dan een benzinescooter: het opladen van een e-scooter kost maar een paar cent. De Gezonde Stad promoot het gebruik van elektrische tweewielers. We leggen een netwerk van elektrische laadpunten in de stad aan, door het aanbieden van elektrische laadpunten aan ondernemers en instellingen in de stad. Door dit netwerk van laadpunten kunnen mensen die 2-, 3- of 4-hoog wonen en niet konden kiezen voor een elektrische scooter die keuze nu wel maken. In 2013 zijn 39 oplaadpunten verkocht en geïnstalleerd. nationale fijnstof meetdag foto: De gezonde stad DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

10 De Gezonde Stad-app De GezondeStad-app voor iphone maakt het voor Amsterdammers makkelijk om hun dagelijkse leven duurzaam in te richten. De app geeft een overzicht van: º Oplaadpunten voor elektrische auto s º Oplaadpunten voor e-scooters en e-fietsen º Fietspompen om je fietsband op te pompen º Waterpunten om je flesje te vullen De Gezonde Stad heeft deze app ontwikkeld. We willen bijdragen aan een gezonde lucht in Amsterdam door het stimuleren van faciliteiten voor elektrisch vervoer en fietsers. Ook streven we naar een schonere omgeving door het tegengaan van rondzwervende plastic flesjes en het tegengaan van de afvalberg. Heb je geen iphone, dan zijn de laadpunten, fietspompen en waterpunten ook te vinden via De Groene Gids op onze website. Meer informatie over de app vind je in het hoofdstuk 'Communicatie en marketing'. Voedsellogica Voor het project Voedsellogica verkende De Gezonde Stad samen met Cities een mogelijk pilot project in Amsterdam. Uit de verkenning blijkt dat er een grote vraag in de stad bestaat naar duurzaam vracht vervoer. De eerste inzichten zijn veelbelovend, in 2014 wordt bepaald of De Gezonde Stad betrokken blijft en in welke rol. Laadpunten voor elektrische boten Het verschonen van de pleziervaart in de grachten van Amsterdam zou een enorme bijdrage leveren aan een gezonde stad. Dat kan concreet door de duizenden bootjes langzaam te vervangen door elektrische bootjes. Schoon en stil, met voordelen voor gebruiker en omgeving. Grootste probleem tot nu is het gebrek aan oplaadmogelijkheden. In tegenstelling tot de inmiddels welbekende laadpalen voor elektrische auto's, zijn er geen laadpalen voor bootjes. De Gezonde Stad maakte in 2013 een afspraak met Stadsdeel Centrum om in de eerste vijf laadpunten aan de grachten te realiseren. In 2014 wordt dit project verder uitgevoerd. Advies Adviescommissie Milieuzone In 2013 heeft De Gezonde Stad zitting genomen in de Adviescommissie Milieuzone. De commissie adviseert over aangevraagde ontheffingen voor de milieuzone voor vrachtwagens. Vanuit het belang van schone lucht voor de Amsterdammer adviseren we de gemeente over een streng maar ook eerlijk beleid en over handhaving. Scooter sluipmoordenaar De Gezonde Stad deed in 2013 een onderzoek naar het aandeel sterk vervuilende tweetaktscooters en brommers in de stad. Er werd verondersteld, o.a. door de gemeente, dat dit maar een paar procent van het totaal van scooters en brommers in Amsterdam zou zijn. Het onderzoek toonde aan dat het percentage 44% is. Voor dit onderzoek zijn ca scooters in 5 stadsdelen geteld. Dit resultaat is voor een aantal partijen in de gemeenteraad aanleiding geweest maatregelen voor te stellen, waaronder een milieuzone voor tweetakt. Het volledige rapport is te vinden op de website van De Gezonde Stad. scooter sluipmoordenaar foto: shutterstock DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

11 meer groen We richten ons op het verbeteren van de groenvoor zieningen in en rond de stad ten behoeve van de beleving van de stadsbewoners. Een goede biodiversiteit draagt bij aan aantrekkelijke groengebieden. We streven dus naar gezonde natuur die optimaal door de Amsterdammer beleefd kan worden. De Gezonde Stad probeert zowel traditionele manieren van groenbeleving, zoals wandelen, als moderne vormen (bijvoorbeeld festivals) in te passen in het groen. Belangrijkste groengebieden zijn de parken. Ook hechten we veel waarde aan groen in en rond gebouwen, waarbij we vooral kijken naar de openbare ruimte, de (platte) daken, en verticaal groen. Bedrijven willen namelijk vooral financieel bijdragen aan activiteiten in het groen of aan het vergroenen van de directe omgeving, maar niet aan het verbeteren van de groenvoorziening in het algemeen. Projecten De Gezonde Stad heeft in het programma Schone Lucht in 2013 geparticipeerd in de volgende projecten: 1 hectare daknatuur, Parkenoverleg en Op de Schop. Daarnaast zijn we in 2013 op zoek gegaan naar nieuwe projecten die bijdragen aan de missie van De Gezonde Stad. In het programma Meer groen waren dat: Color your Space en het Loket Stadslandbouw/Voedsel Informatie Punt. 1 hectare daknatuur In 2013 hebben we een ambitieuze droom geformuleerd: het ontwikkelen van een nieuw Nederlands natuurgebied, midden in de stad. Dit natuurgebied ligt verspreid over verschillende daken van de stad en is een hectare groot. Het historische centrum van Amsterdam kent een uniek daklandschap. Ook buiten de grachtengordel vormen de daken een bijzonder landschap. Op dit moment ligt het Amsterdamse daklandschap er veelal ongebruikt DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013 Daknatuur op dak van de Stopera foto: Richard Mouw

12 Amsterdam Roots Festival in het Oosterpark foto: Dave Sag bij. Het vormt een zee van zwart teer en grind. Binnentuinen zijn opgeofferd aan uitbouwen, tuinhuizen en opslag. Daarmee dragen verstening en zwarte daken bij aan een aantal problemen van de stad, ten koste van de gezondheid van de Amsterdammer. Gelukkig liggen er ongekende mogelijkheden op de daken in de stad. De potentie om natuur terug te brengen in de stad is enorm. Daknatuur verkoelt de stad, filtert giftige stoffen uit de lucht en geeft ons een groene leefomgeving. Hierdoor hebben Amsterdammers minder of geen last van hittestress en wordt de kans op luchtwegaandoeningen kleiner. Door de therapeutische werking van groen op de gezondheid zullen ontspanning en positieve gevoelens de overhand krijgen en zal stress afnemen. Daarnaast levert het vergroenen van het dak een belangrijke bijdrage aan waterbuffering, biodiversiteit en geluidsdemping. Vastgoedwaarde kan toenemen bij uitzicht op groen, en ook de levensduur van het dak wordt verdubbeld. Het project is een gezamenlijk initiatief van De Gezonde Stad en De Groene Grachten, met hulp van De Dakdokters. In 2013 lag de nadruk op netwerken, conceptontwikkeling, marketing en communicatie, en het organiseren van activiteiten. Dit resulteerde in persaandacht op o.a. AT5, NOS, Radio Noord Holland, BNR, Haarlems Dagblad, Parool, Telegraaf, Spits en Noordhollands Dagblad. Op 3 juli 2013 verkenden wij de animo in de stad met een eerste informatiebijeenkomst. Ook selecteerden en bezochten wij de eerste daken die vergroend kunnen worden en besteedden we veel tijd aan promotie van het project, zoals op het Festival of Cools, de Museumnacht en de Nationale Groendag. In het project streven we naar het opzetten van een groene beweging van Amsterdammers. In 2013 is de eerste aanzet gedaan. Het project is in oktober 2013 genomineerd voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs Waternet droeg het project een warm hart toe door struviet (kunstmest) te doneren voor de bemesting van het toekomstige natuurgebied. In 2014 wordt het eerste dak binnen dit project aangelegd. Parkenoverleg Het Parkenoverleg Amsterdam bestaat uit individuen en vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten voor het behoud van stedelijk groen. Het Parkenoverleg komt vier keer per jaar bijeen voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van groen en natuur in Amsterdam. Met enige regelmaat organiseert het Parkenoverleg excursies in de parken en groengebieden van Amsterdam. De Gezonde Stad faciliteert het Parkenoverleg. Vergaderingen worden voorbereid door het kernteam. Doorgaans vraagt het kernteam externe sprekers een lezing te geven over een actueel onderwerp op het gebied van groenvoorziening en natuur in Amsterdam. Onderlinge samenwerking van de parken om te komen tot een gezamenlijk initiatief dat bijdraagt aan een gezonde stad is daarbij uitgangspunt. Op de Schop In het project Op de Schop worden overwoekerde en braakliggende terreinen in Amsterdam onder handen genomen. Onder begeleiding van De Gezonde Stad creëren buurtbewoners en leerlingen van basisscholen een levendige natuurspeeltuin in hun eigen wijk. Drie stadsdelen hebben braakliggende landjes beschikbaar gesteld voor tijdelijke inrichting: DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

13 De Puur Natuur Tuin in Tuindorp Oostzaan In mei 2013 is de Puur Natuur Tuin aan de Kometensingel officieel geopend. Bij de feestelijke opening op Stekjesdag hielp de hele buurt mee. Ook De Gezonde Stad stond er met een standje en Intratuin doneerde onder andere tientallen fruitbomen, zaden en grond. De tuin is ingericht door de kinderen. Sindsdien vrolijken de houten moesbakken met o.a. aardappelen en kroppen sla de Puur Natuur Tuin op. Er zijn ook activiteiten georganiseerd, zoals een muziekvoorstelling voor de kleintjes, een buurtbarbecue en in de winter worden er kerstkransjes gemaakt van snoeihout. Kavel 1 op IJburg Op het braakliggende Kavel 1 aan de Johan van der Keukenstraat staan stadslandbouw en groene energie centraal. In maart 2013 is het landje geopend. Sinds deze Groene Inspiratiedag staat er een energieopwekkende windmolen die de kinderen van de Daltonschool Neptunes met De Gezonde Stad en projectbureau HOTPOT hebben gebouwd. Ook werd Kavel 1 beloond met de Noord-Hollandse Pluk van de Petteflet Natuurprijs. Deze prijs is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties en het radioprogramma Vroege Vogels voor burgers die zich inzetten voor natuur en landschap. Bovendien heeft Kavel 1 in van het Oranje Fonds ontvangen, dat onder meer werd gebruikt voor activiteiten om meer buurtbewoners te betrekken bij het speelterrein. Zo werden er Grote Klusmiddagen georganiseerd, is er een Zonnepoort geplaatst waarbij de ingangspoort verlicht wordt door middel van zonne-energie, en waren er workshops voor kinderen die spelenderwijs konden meedenken over de verdere inrichting van de tuin. Kavel 1 foto: Marleen Sijpestijn Het landje bij het Dijkgraafplein in Osdorp Een gedeelte van het braakliggende terrein bij het Dijkgraafplein is veranderd in een natuurlijke speel-, leer-, en ontmoetingsplek voor kinderen en volwassenen. Het terrein ligt rondom de tijdelijke huisvesting van de Visser t Hooft basisschool. De leerlingen van de school doorlopen een les programma over stadsnatuur. BOOM opera Met het project BOOM! Amsterdam is een opera bracht De Nationale Opera een ode aan de natuur. DNO wilde laten zien op welke manier de kunst zich in kan zetten voor een duurzame stad. De Gezonde Stad ondersteunde bij de publiciteit en invulling van de One Minute Opera s die DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013 Puur Natuur Tuin foto: Ingrid Govers

14 bij verschillende bomen in de stad werden gehouden. Medewerkers van De Gezonde Stad spraken tijdens de One Minute Opera s wensen uit voor een groen daklandschap, meer elektrisch vervoer en fruitbomen in het openbare groen. Color your Space Met het project Color your Space wil De Gezonde Stad met nieuwe vormen van burgerparticipatie zorgen voor een verbetering en vergroening van de openbare ruimte. Een mobiele applicatie (app) stelt burgers in staat mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte in hun buurt. De app is reeds beschikbaar voor iphone. In 2013 hebben we gesprekken gevoerd met verschillende decentrale overheden om te verkennen hoe zij de methodiek kunnen inzetten bij herstructureringsprojecten. Voedsel Informatie Punt/Loket Stadslandbouw In 2012 hebben een aantal organisaties waaronder Platform Eetbaar Amsterdam, Farming the City en Anmec met de gemeente verkend op welke manier het Voedsel Informatie Punt, toen nog Loket Stadslandbouw genoemd, ingevuld kan worden. In 2013 is De Gezonde Stad aangehaakt om de realisatie verder te brengen. De rol van De Gezonde Stad hierin is die van aanjager en verbinder tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente. In 2014 hopen we in ieder geval te komen tot een digitaal platform. Daarnaast heeft De Gezonde Stad in 2013 gezocht naar bedrijfspartners die met kennis en middelen kunnen bijdragen aan het succes van die informatiepunt; dit wordt in 2014 voortgezet. Advies De Gezonde Stad heeft haar visie op het voorgestelde plan om autoparkeren toe te staan in het Diemerpark toegelicht in een brief. Daarnaast hebben we met diverse politici en bewoners(organisaties) om de tafel gezeten om tot een oplossing te komen. Dit resulteerde in een extra consultatieronde en een compromis dat onder aangescherpte voorwaarden parkeren toelaat in het Diemerpark. color your space op de zuidas foto: De gezonde Stad DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

15 Partners en netwerk De Gezonde Stad werkt samen met verschillende soorten partners en participeert in verschillende netwerken. We onderscheiden founding partners, bedrijfspartners (MKBduurzaamheidspartners en projectpartners), samenwerkingspartners en bewoners- en belangengroepen. Founding partners De Gezonde Stad heeft twee zogenaamde founding partners, die de organisatie gedurende meerdere jaren financieel ondersteunen. De founding partners zijn de Gemeente Amsterdam en de Nationale Postcode Loterij. (MKB-)duurzaamheidspartners Afgelopen jaar heeft De Gezonde Stad voornamelijk ingezet op het binden van zowel bestaande als nieuwe MKB-duurzaamheidspartners. Deze partners scharen zich nadrukkelijk achter de doelstellingen van De Gezonde Stad en willen met ons zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan deze doelstellingen. Dertien bedrijven verbonden zich in 2013 aan De Gezonde Stad. Projectpartners Vanuit onze corebusiness, het realiseren van concrete projecten die een verbinding laten zien tussen bewoners en bedrijven, is er in de tweede helft van het jaar ook gekeken naar nieuwe partners die hierin van toegevoegde waarde kunnen zijn. Partners van De Gezonde Stad streven naar samenwerking in projecten van De Gezonde Stad waarin ze een financiële, personele of materiële bijdrage leveren. Meer groen is één van de drie programma s van De Gezonde Stad. Om in 2014 op dit thema nog meer (project)resultaat te boeken is er in het laatste kwartaal voornamelijk ingezet op het aangaan van een strategische samenwerking met vooraanstaande hoveniers die op het gebeid van groene innovatie het verschil kunnen maken. Sinds eind 2013 zijn de hoveniersbedrijven Wieringen Prins, Donker Groen en Van der Tol Groep projectpartner van De Gezonde Stad. Een nieuwe en aanvullende partnerstrategie, namelijk het zoeken naar partners die kunnen aansluiten bij projecten van De Gezonde Stad, vraagt ook om een nieuwe overeenkomstvorm. Een overeenkomst waarin, in tegen- DE GEZONDE STAD JAARVERSLAG 2013

voorwoord foto: Maurice Bos

voorwoord foto: Maurice Bos Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 04 06 10 11 16 21 24 25 26 27 28 32 36 38 40 50 51 55 Voorwoord Missie en visie, Kerntaken en Doelstellingen Projecten en adviezen Thema Gezond klimaat Thema Gezonde lucht

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Cogas Infra en Beheer B.V.

Cogas Infra en Beheer B.V. Cogas Infra en Beheer B.V. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Financiële ratio s (Besluit financieel beheer netbeheerder) 5 Verslag van de directie 6 Jaarrekening 2013 14 Bijlage: Gesegmenteerde

Nadere informatie

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 In het Handvest voor de Aarde staat: De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.nl Jaarverslag 2011 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Inhoudsopgave

Nadere informatie

I I. Inhoudsopgave. Inleiding 3. 1. Speerpunten 4 Duurzame mobiliteit 4 Duurzame bouw 6 Duurzaam voedsel 8 Duurzame energie en klimaat 10

I I. Inhoudsopgave. Inleiding 3. 1. Speerpunten 4 Duurzame mobiliteit 4 Duurzame bouw 6 Duurzaam voedsel 8 Duurzame energie en klimaat 10 Jaarverslag 2013 nhoudsopgave nleiding 3 1. Speerpunten 4 Duurzame mobiliteit 4 Duurzame bouw 6 Duurzaam voedsel 8 Duurzame energie en klimaat 10 2. Speciale projecten 12 coonproject: Van Leerpark naar

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Inhoud 1 Groen en Gezond 2 Klimaat en energie 3 Duurzaam in bedrijf 4 Leren in de stadsnatuur 5 Afval in de stad Bijlage 1 Bijlage 2

Inhoud 1 Groen en Gezond 2 Klimaat en energie 3 Duurzaam in bedrijf 4 Leren in de stadsnatuur 5 Afval in de stad Bijlage 1 Bijlage 2 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 5 Lijst van afkortingen 6 Inleiding 7 1 Groen en Gezond 8 Natuurlijk spelen Gezonde voeding Stadslandbouw 2 Klimaat en energie 13 3 Duurzaam in bedrijf 14 4 Leren in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Inhoud Voorwoord 5 1 Het Amsterdamse klimaat- en energieprogramma 6 1.1 Doelstellingen klimaat en energie 7 1.2 De Energiestrategie 2040 7 1.3 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Den Haag krijgt nieuwe energie. Naar een klimaatneutrale stad in 2040

Den Haag krijgt nieuwe energie. Naar een klimaatneutrale stad in 2040 Tussenrapport - Maart 2012 werkgroep Nieuwe Energie Voorstel van de werkgroep Nieuwe Energie Leden van de werkgroep (op persoonlijke titel; alfabetisch) Michiel van Bokhorst (GroenLinks) vanaf 12-2-2012

Nadere informatie

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer De stekker in, maar hoe? Startgids voor n die aan de slag gaan met De en 1. Rollen die de vervullen.1 Organisatie van EV binnen de en 1. met Activiteiten partners :.1. e 1. Het effect van EV activiteiten.

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum.

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum. Jaarverslag 2009 1 Ameland Amsterdam Stadsdoelen Amsterdam Vondelpark Amsterdam Zeeburg Apeldoorn Arnhem Bakkum Bergen op Zoom Den Haag Domburg Doorwerth Dordrecht Egmond Elst Gorssel Grou Haarlem Heeg

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 COLOFON Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Zuiderpark 16, 9724 AG Groningen 050 313 08 00 info@nmfgroningen.nl

Nadere informatie

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011 Goudappel Groep Experts in mobiliteit jaarverslag 2011 Organogram Stichting Goudappel Coffeng Beheer Stichting Administratiekantoor Goudappel Coffeng MINT NV (

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes

Jaarverslag 2012. Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes Jaarverslag 2012 Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes 1 Vooraf Verantwoording Voor u ligt het jaarverslag van 2012. Een verslag van een bewogen jaar, waarin tot medio

Nadere informatie

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie 20 mei 2015 JAARSTUKKEN 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen VOORWOORD Voor u liggen de jaarstukken 2014 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voor. Noaberkracht Dinkelland

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen jaarverslag inhoud 2 Voorwoord 2 Kengetallen 4 jaarverslag 21 Jaarrekening 4 Directieverslag 21 Geconsolideerde jaarrekening QNH Consulting Geconsolideerde balans per 31 december FastFlex Geconsolideerde

Nadere informatie