Beleggingsstrategie. 34 / Driemaandelijks Beheerverslag GEDIVERSIFIEERD BEHEER 18%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsstrategie. 34 / Driemaandelijks Beheerverslag GEDIVERSIFIEERD BEHEER 18%"

Transcriptie

1 Edouard Carmignac Rose Ouahba Gediversifieerd fonds dat gebruik maakt van drie rendementsbronnen: internationale obligaties, internationale aandelen en s. Wij beleggen permanent ten minste 50% van de activa in obligaties en geldmarktproducten. Bij onze flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op minimalisering van de risico s van kapitaalschommelingen en zoeken wij naar beleggingen met een maximaal rendement. Het fonds heeft tot doel gedurende minimaal 3 beter te presteren dan de referentie-indicator. Carmignac Portfolio Patrimoine heeft in het tweede kwartaal van dit een negatief resultaat van -5,44% geboekt, wat lager is dan het rendement van de referentie-indicator (-4,19%). Hierdoor komt de voorlopige winst van 2015 uit op +6,66%, tegenover +7,84% voor de index. Het rendement werd dit kwartaal fors gedrukt door het obligatiegedeelte. Ook de aandelenmarkten en de dollar vielen iets terug. Op de obligatiemarkten is niet alleen de volatiliteit flink toegenomen, maar doordat de geleidelijke inflatiestijging iets eerder door de markten was verwerkt dan we verwacht hadden, ging de rente ook omhoog. We blijven erop anticiperen dat de inflatie aan het einde van het in versneld tempo gaat stijgen. We dachten dat de maatregelen van de ECB voldoende zouden zijn om een rentestijging in Europa te voorkomen. We hebben ons - terecht - afzijdig gehouden van Duitse obligaties, die het meest benadeeld werden door deze maatregelen. Vanaf mei werd de kans dat Griekenland uit de eurozone zou stappen echter groter en daardoor leden we onder een besmettingseffect op onze staatsobligaties van perifere landen. Hierdoor daalde het rendement van het Fonds met 1,6%. Ook het kredietgedeelte van de portefeuille, dat grotendeels uit bancaire leningen bestaat, leverde als gevolg van de Griekse crisis een negatieve bijdrage van 0,6% aan het rendement. Onze obligatieposities als geheel zijn het afgelopen kwartaal met 2,35% gedaald. Bovendien is de dollar, na de laatste tijd sterk te zijn gestegen, de afgelopen periode met 3,96% gedaald, wat ook nadelig was voor het fondsrendement. Onze dollarblootstelling, die we aan het begin van het kwartaal hadden verlaagd, wordt nu gehandhaafd op een gemiddelde van ongeveer 36%. Ontwikkeling van het fonds sinds de creatie % /13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc 50% MSCI ACW NR (Eur) + 50% Citigroup WGBI all maturities (Eur) In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. 18% De komende maanden zullen de volgende factoren bepalend zijn voor de obligatiemarkten: aan de ene kant het risico van een hogere inflatie, wat tot een verkrapping van het monetair beleid in de Verenigde Staten zal leiden. Wij hebben hierop geanticipeerd door het Fonds af te dekken tegen rentestijgingen in de VS en onze blootstelling aan de dollar aan te passen. In Europa zou een stijging van de inflatie negatieve gevolgen hebben voor de Duitse rente. aan de andere kant de kansen die ontstaan door de stijgende rente op staatsobligaties van Europese perifere landen, waarbij de Griekse crisis met een waakzaam oog moet worden gevolgd. Een daling van het niveau zou het rendement van het Fonds positief beïnvloeden. Dit hebben we ook opgenomen in onze Beleggingsstrategie, die gebaseerd is op onze Macro-economische Analyse: De geleidelijke normalisatie van het Amerikaanse monetaire beleid en de verwachte toename van de inflatie zullen het evenwichtspunt van de obligatierente in de ontwikkelde landen wellicht hoger leggen, wat voor ons een reden is om de duurste staatsobligaties te mijden. Wat de aandelenmarkten betreft: deze blijven de favoriete rendementsbron, zodat een aandelenblootstelling dicht bij het toegestane maximum gerechtvaardigd is (45,9%). Bij een toename van het Griekse of het Chinese risico zullen wij de blootstelling tactisch moeten verminderen. De portefeuille bevat hoofdzakelijk bedrijven met goed voorspelbare resultaten die het in een matig groeiende economie goed kunnen doen; hierdoor heeft onze portefeuille een vrij defensief karakter. Voor een gedetailleerde beschrijving van de aandelenstrategie van het Fonds verwijzen wij naar het beheerverslag van Carmignac Portfolio Investissement. Beleggingsstrategie Valuta s en liquide middelen De Amerikaanse Federal Reserve heeft haar monetair beleid gehandhaafd. De vooruitzichten ten aanzien van de beleidsrente wijzen voor 2015 nog altijd op een verhoging van 0,5%. Voor 2016 en 2017 zijn deze echter met 0,25% neerwaarts bijgesteld. We verwachten dat de Fed, dankzij het herstel van de Amerikaanse economie, haar basisscenario zal kunnen handhaven. Hierover bestaat echter nog veel onduidelijkheid. Als een cyclus van rentestijgingen wordt ingezet, heeft dat een positieve impact op de dollar. Ook het feit dat veel beleggers hun dollarpositie hebben verlaagd, verhoogt * Risicoschaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico); risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. De aan dit fonds verbonden risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. 34 / Driemaandelijks Beheerverslag GEDIVERSIFIEERD BEHEER

2 Sectorale verdeling (exclusief derivaten) (%) Telecommunicatie 1,1% Energie 1,1% Discretionair verbruik 26,0% gezondheid 20,5% Informatietechnologie 17,6% Nettoblootstelling per munt voor deelbewijzen in Euro (%) USD EUR JPY GBP CHF AUD en CAD Latijns-Amerika Opkomend Azië Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Overige 0,9% 1,5% 2,6% 1,3% 0,4% 6,4% 0,3% 2,8% 36,8% 46,9% GEDIVERSIFIEERD BEHEER Basis consumptiegoederen 3,4% Geldwezen 16,6% Grondstoffen 6,6% Industrie 7,1% het stijgingspotentieel van de Amerikaanse munt. Na een piek van 72% in het eerste kwartaal bedraagt onze blootstelling aan de dollar nu 36,8%. Als gevolg van de steeds zwakkere groei in Europa zal deze de komende maanden fors worden verhoogd. Het gewicht van de liquide middelen bedroeg aan het einde van het kwartaal circa 3%. Inclusief geldmarktbeleggingen komt dit cijfer uit op 11%. Staatsobligaties De Amerikaanse rente is gestegen. Zo zijn de 2-, 5- en 10-srente met respectievelijk 9, 28 en 43 basispunten gestegen. De correctie op de obligatiemarkten stond vooral in het teken van een stijging van de reële rente, wat het directe gevolg is van de hogere groeiverwachtingen. Diverse factoren pleiten voor een voortzetting van deze trend: de markt zal de hogere inflatie moeten gaan verwerken, de verwachtingen van de markt ten aanzien van een wereldwijde verkrapping van het monetair beleid zijn laag en de waardering van Amerikaanse obligaties ten opzichte van hun kerncijfers is hoog. Op grond van deze factoren dienen we dat risico af te schermen. In Europa is de Portugese 10-srente met 131 basispunten gestegen, de Italiaanse en Spaanse met 109 basispunten en de Duitse met 58 basispunten. Door het vooruitzicht op een betere conjunctuur en door de mislukte onderhandelingen met Griekenland is de rente gestegen. In de koersen van Griekse obligaties, die 0,64% van het Fonds vertegenwoordigen, is een mogelijke wanbetaling van het land al verwerkt. Het besmettingsgevaar voor de andere landen zal beperkt blijven dankzij de door Spanje en Portugal doorgevoerde hervormingen. Ook de geloofwaardigheid van Marion Draghi, die indien nodig zal ingrijpen om de accommoderende financieringsvoorwaarden te handhaven, en de gunstige technische factoren dragen hieraan bij: beleggers hebben hun posities teruggebracht, de waarderingen zijn aantrekkelijker geworden en de stroom van emissies zal in de loop van de zomer tot stilstand komen. De perifere landen hebben al gedeeltelijk aan hun toekomstige financieringsbehoeften voldaan (Portugal heeft zijn behoeften voor 2015 al voor 100% gedekt en Italië en Spanje voor ruim 60%, waarbij de looptijd van de leningen fors is toegenomen). Al deze factoren dragen bij aan een herstel van dit marktsegment, waarvan wij naar verwachting zullen profiteren zodra de Griekse crisis is opgelost. Het risico dat een eventueel akkoord in het huidige klimaat niet zal worden uitgevoerd, blijft echter hoog. De Europese kiezer wordt immers geconfronteerd met forse bezuinigingen, die de opkomst van extremistische partijen in de hand werken. In de komende weken zullen we onze posities dan ook verder afbouwen. Doordat de inflatie de komende maanden in versneld tempo omhoog zal gaan, zal de rente in de kernlanden, en vooral die op Duitse staatsobligaties, verder gaan stijgen. Wij hebben dit risico afgedekt. Onze positie in staatsobligaties is op 21% gehandhaafd. De modified duration is in de loop van het kwartaal verlaagd van 4,3 tot 1,5. Onze beleggingen in bedrijfsobligaties zijn stabiel gebleven op een niveau van 22%. Naast een hogere risico-aversie en een stijging van de nominale rente is ook het emissievolume gestegen, met bijna 18% ten opzichte van Het segment van de niet-financiële bedrijfsobligaties gaat nog altijd gebukt onder een overvloedig aanbod op de primaire markt en een stijgende trend in het aantal fusies en overnames, die minder gunstig zijn voor kredietnemers. Deze ontwikkeling heeft tot juni eerder gevolgen gehad voor investment grade - obligaties dan voor de effecten die wij in portefeuille hebben (achtergestelde obligaties van financiële instellingen) doordat het segment van de bankobligaties te lijden had van de Griekse crisis. Toch was het rendement, gemeten vanaf begin dit, van de meeste obligatieklassen negatief, met uitzondering van het high yield-segment en achtergestelde bankobligaties, waarvan het rendementsverschil groot genoeg was om de rentestijging te compenseren. Wij verleggen het accent van onze beleggingen door afstand te nemen van de Amerikaanse markt en de voorkeur te geven aan segmenten die een hoger rendement bieden en waarvan de risicopremies mogelijk zullen dalen: Europese achtergestelde financiële emissies en olie-exporteurs met lage winningskosten. SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015 / 35

3 GEDIVERSIFIEERD BEHEER Gecumuleerde rendementen (%) Sinds 31/12/ maanden 6 maanden Sinds datum van de eerste NAV Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc 6,66-5,44 6,66 14, ,79 Referentie-indicator* 7,84-4,19 7,84 17, ,13 Gemiddelde van de categorie** 4,73-2,49 4,73 7, ,18 Klassement (kwartiel) * 50% MSCI ACW NR (Eur) + 50% Citigroup WGBI (Eur) (coupons inbegrepen ). **Mixfondsen EUR Neutraal. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Statistieken (%) 1 3 Volatiliteit van het Fonds 10,56 Volatiliteit van de indicator 10,27 Sharpe-ratio 1,34 Rentegevoeligheid van de portefeuille (inclusief derivaten) Euro 2,32 Verenigde staten -1,19 Overige 0,38 Bèta 0,94 Alfa -0,04 Geen berekening : maandelijks Obligatiegedeelte (exclusief derivaten) Verdeling per rating (%) Driemaandelijkse brutorendementsbijdrage Aandelen- enrentederivaten Portfolio Valuta-derivaten Totaal -4,17-0,25-0,77-5,19 Obligatiegedeelte (exclusief derivaten) Verdeling per looptijd (%) < 1 Jaar 1-3 Jaren 3-5 Jaren 5-7 Jaren 7-10 Jaren > 10 Jaren 8,0% 8,0% 22,9% 18,0% 17,8% 25,2% AAA 1,2% AA 0,9% A 14,4% BBB 49,3% BB 28,1% B 3,0% CCC 1,8% Zonder rating 1,4% Value at Risk Fonds Prestatie-indicator 99% - 20D (2 ) 5,30% 6,47% PORTEFEUILLE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE OP 30/06/2015 Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten ,07 10,84 Liquide middelen (inclusief cash collateral uit derivatenposities) ,50 2, ITALY 14/08/2015 Schatkistcertificaat in euro ,22 0, ITALY 31/08/2015 Schatkistcertificaat in euro ,72 1, UNITED STATES 02/07/2015 Schatkistcertificaat in dollar ,48 1, UNITED STATES 23/07/2015 Schatkistcertificaat in dollar ,67 1, UNITED STATES 27/08/2015 Schatkistcertificaat in dollar ,48 3,23 Vastrentende staatsobligaties ontwikkelde landen ,72 20, GREECE 3.38% 17/07/2017 (Griekenland) Euro 57, ,08 0, GREECE 4.75% 17/04/2019 (Griekenland) Euro 55, ,47 0, IRELAND 2.00% 18/02/2045 (Ierland) Euro 88, ,03 0, IRELAND 3.40% 18/03/2024 (Ierland) Euro 115, ,51 0, IRELAND 3.90% 20/03/2023 (Ierland) Euro 119, ,74 0, ITALY 0.75% 15/01/2018 (Italië) Euro 100, ,58 0, ITALY 1.05% 01/12/2019 (Italië) Euro 99, ,40 0, ITALY 2.50% 01/12/2024 (Italië) Euro 101, ,52 0, ITALY 3.50% 01/06/2018 (Italië) Euro 108, ,05 0, ITALY 3.75% 01/09/2024 (Italië) Euro 111, ,93 1, ITALY 4.00% 01/02/2037 (Italië) Euro 111, ,74 0, ITALY 4.50% 01/02/2020 (Italië) Euro 115, ,02 0, ITALY 4.50% 01/03/2024 (Italië) Euro 117, ,27 0, ITALY 5.50% 01/11/2022 (Italië) Euro 123, ,60 1,18 36 / Driemaandelijks Beheerverslag SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015

4 PORTEFEUILLE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE OP 30/06/ PORTUGAL 2.88% 15/10/2025 (Portugal) Euro 99, ,15 0, PORTUGAL 3.88% 15/02/2030 (Portugal) Euro 105, ,38 0, PORTUGAL 4.10% 15/02/2045 (Portugal) Euro 103, ,74 0, PORTUGAL 4.10% 15/04/2037 (Portugal) Euro 105, ,80 0, PORTUGAL 4.35% 16/10/2017 (Portugal) Euro 108, ,79 0, PORTUGAL 4.75% 14/06/2019 (Portugal) Euro 113, ,38 0, PORTUGAL 4.95% 25/10/2023 (Portugal) Euro 117, ,56 0, PORTUGAL 5.65% 15/02/2024 (Portugal) Euro 121, ,32 2, SLOVENIA 5.85% 10/05/2023 (Slovenië) Dollar 113, ,54 0, SPAIN 1.40% 31/01/2020 (Spanje) Euro 101, ,12 1, SPAIN 3.75% 31/10/2015 (Spanje) Euro 101, ,82 0, SPAIN 3.75% 31/10/2018 (Spanje) Euro 109, ,06 0, SPAIN 3.80% 30/04/2024 (Spanje) Euro 112, ,11 0, SPAIN 4.10% 30/07/2018 (Spanje) Euro 110, ,53 0, SPAIN 4.85% 31/10/2020 (Spanje) Euro 117, ,50 0, SPAIN 4.88% 30/07/2017 (Spanje) Euro 108, ,94 0, SPAIN 5.50% 30/04/2021 (Spanje) Euro 122, ,04 0,43 Inflatie gelinkte staatsobligaties ontwikkelde landen ,86 0, SPAIN I/L 1.00% 30/11/2030 (Spanje) Euro 92, ,86 0, SPAIN I/L 1.80% 30/11/2024 (Spanje) Euro 106, ,00 0,19 Vastrentende bedrijfsobligaties ontwikkelde landen ,52 18, ABERDEEN 7.00% 01/03/2018 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 105, ,42 0, ABN AMRO BANK 2.88% 30/06/2020 (Nederland) Geldwezen (subordinated debt) 100, ,47 0, ABN AMRO BANK 7.12% 06/07/2022 (Nederland) Geldwezen (subordinated debt) 127, ,35 0, ACTIVISION 5.62% 15/09/2016 (Verenigde Staten) Informatietechnologie 105, ,24 0, AIR LEASE 4.50% 15/01/2016 (Verenigde Staten) Industrie 101, ,68 0, AIR LEASE 5.62% 01/04/2017 (Verenigde Staten) Industrie 106, ,53 0, ALLIED IRISH 2.75% 16/04/2019 (Ierland) Geldwezen (senior debt) 103, ,47 0, ALPHA CREDIT 3.38% 17/06/2017 (Griekenland) Geldwezen (senior debt) 45, ,66 0, ALTICE SA 6.50% 15/12/2016 (Luxemburg) Telecommunicatie 100, ,82 0, ALTICE SA 7.25% 15/05/2017 (Luxemburg) Discretionair verbruik 101, ,66 0, ALTICE SA 7.75% 15/05/2017 (Luxemburg) Discretionair verbruik 98, ,64 0, AXA 5.12% 04/07/2023 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 114, ,33 0, BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.38% 27/02/2017 (Portugal) Geldwezen (senior debt) 101, ,79 0, BANK OF AMERICA 3.75% 12/07/2016 (Verenigde Staten) Geldwezen (senior debt) 102, ,49 0, BANK OF AMERICA 3.88% 22/03/2017 (Verenigde Staten) Geldwezen (senior debt) 103, ,87 0, BANK OF AMERICA 6.50% 01/08/2016 (Verenigde Staten) Geldwezen (senior debt) 105, ,10 0, BANK OF IRELAND 3.12% 20/11/2015 (Ierland) Geldwezen (covered bond) 101, ,64 0, BANK OF IRELAND 7.38% 18/06/2020 (Ierland) Geldwezen (subordinated debt) 99, ,27 0, BANKIA 3.50% 17/01/2019 (Spanje) Geldwezen (senior debt) 104, ,52 0, BANKIA 4.00% 22/05/2019 (Spanje) Geldwezen (subordinated debt) 97, ,26 0, BARCLAYS 7.75% 10/04/2018 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 108, ,85 0, BBVA 3.25% 21/03/2016 (Spanje) Geldwezen (senior debt) 102, ,41 0, BBVA 3.50% 11/04/2019 (Spanje) Geldwezen (subordinated debt) 103, ,84 0, BBVA 7.00% 19/02/2019 (Spanje) Geldwezen (subordinated debt) 100, ,40 0, BNP PARIBAS 2.38% 14/09/2017 (Frankrijk) Geldwezen (senior debt) 101, ,33 0, BNP PARIBAS 6.12% 17/06/2022 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 100, ,04 0, CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 (Spanje) Geldwezen (senior debt) 101, ,04 0, CHRYSLER 8.25% 15/06/2016 (Verenigde Staten) Discretionair verbruik 109, ,13 0, CITIGROUP INC 4.30% 20/11/2026 (Verenigde Staten) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,35 0, COMMONWEALTH BANK 2.00% 22/04/2022 (Australië) Geldwezen (subordinated debt) 95, ,51 0, CREDIT AGRICOLE 4.38% 17/03/2025 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 96, ,14 0, CREDIT AGRICOLE 4.50% 14/10/2025 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,00 0, CREDIT AGRICOLE 6.50% 23/06/2021 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 100, ,38 0, CREDIT AGRICOLE 7.88% 23/01/2024 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 102, ,10 0, CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2020 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 111, ,02 0, CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/2023 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 109, ,75 0,27 GEDIVERSIFIEERD BEHEER SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015 / 37

5 GEDIVERSIFIEERD BEHEER PORTEFEUILLE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE OP 30/06/ CREDIT SUISSE 7.50% 11/12/2023 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 104, ,64 0, DANSKE BANK 5.88% 06/04/2022 (Denemarken) Geldwezen (subordinated debt) 99, ,28 0, DNO ASA 8.75% 18/06/2017 (Noorwegen) Energie 88, ,92 0, EBAY INC 2.60% 15/04/2022 (Verenigde Staten) Informatietechnologie 92, ,93 0, EBAY INC 2.88% 01/06/2021 (Verenigde Staten) Informatietechnologie 98, ,91 0, EBAY INC 3.45% 01/05/2024 (Verenigde Staten) Informatietechnologie 96, ,01 0, ELDORADO GOLD 6.12% 15/12/2016 (Canada) Grondstoffen 99, ,02 0, ENQUEST PLC 7.00% 15/04/2017 (Verenigd Koninkrijk) Energie 80, ,24 0, EUROFINS SCIENTIFIC 4.88% 29/04/2023 (Luxemburg) gezondheid 98, ,21 0, EXPEDIA INC 5.95% 15/08/2020 (Verenigde Staten) Discretionair verbruik 111, ,26 0, FGA CAPITAL IRELAND PLC 1.38% 17/04/2020 (Ierland) Discretionair verbruik 97, ,42 0, FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.00% 23/10/2019 (Italië) Geldwezen (senior debt) 100, ,75 0, FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.62% 17/04/2019 (Italië) Geldwezen (senior debt) 103, ,00 0, FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018 (Italië) Geldwezen (senior debt) 107, ,73 0, FIAT 6.38% 01/04/2016 (Verenigd Koninkrijk) Discretionair verbruik 103, ,59 0, FIAT 7.75% 17/10/2016 (Verenigd Koninkrijk) Discretionair verbruik 106, ,08 0, FIAT INDUSTRIAL 6.25% 09/03/2018 (Verenigd Koninkrijk) Industrie 110, ,43 0, FMG RESOURCES 9.75% 01/03/2018 (Australië) Grondstoffen 103, ,78 0, FONCIERE LYONNAISE 3.50% 28/11/2017 (Frankrijk) Geldwezen (senior debt) 106, ,63 0, FONCIERE LYONNAISE 4.62% 25/05/2016 (Frankrijk) Geldwezen (senior debt) 103, ,96 0, GENEL ENERGY 7.50% 14/05/2016 (Verenigd Koninkrijk) Energie 91, ,83 0, IBERDROLA 5.00% 11/09/2019 (Spanje) Nutsbedrijven 109, ,93 0, ILIAD 4.88% 01/06/2016 (Frankrijk) Telecommunicatie 103, ,10 0, ING GROEP NV 6.00% 16/04/2020 (Nederland) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,95 0, ING US 5.65% 15/05/2023 (Verenigde Staten) Geldwezen (subordinated debt) 102, ,94 0, INTESA SAN PAOLO 2.38% 13/01/2017 (Italië) Geldwezen (senior debt) 100, ,93 0, INTESA SAN PAOLO 3.00% 28/01/2019 (Italië) Geldwezen (senior debt) 105, ,43 0, INTESA SAN PAOLO 3.12% 15/01/2016 (Italië) Geldwezen (senior debt) 100, ,14 0, INTESA SAN PAOLO 3.75% 23/11/2016 (Italië) Geldwezen (senior debt) 103, ,40 0, INTESA SAN PAOLO 3.88% 16/01/2018 (Italië) Geldwezen (senior debt) 103, ,22 0, INTESA SAN PAOLO 4.12% 19/09/2016 (Italië) Geldwezen (senior debt) 104, ,37 0, INTESA SAN PAOLO 5.25% 12/01/2024 (Italië) Geldwezen (senior debt) 107, ,56 0, KBC GROEP NV 5.62% 19/03/2019 (België) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,66 0, LEUCADIA 5.50% 18/01/2023 (Verenigde Staten) Geldwezen (senior debt) 102, ,44 0, LLOYDS 6.50% 14/09/2020 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 115, ,48 0, LUNDIN MINING 7.50% 01/11/2017 (Canada) Grondstoffen 107, ,76 0, MURPHY OIL 6.00% 15/08/2018 (Verenigde Staten) Energie 105, ,53 0, NBG FINANCE 4.38% 30/04/2019 (Griekenland) Geldwezen (senior debt) 40, ,97 0, NORTH ATLANTIC DRILLING 6.25% 01/02/2019 (Noorwegen) Energie 78, ,05 0, NUMERICABLE 5.62% 15/05/2019 (Frankrijk) Discretionair verbruik 101, ,79 0, NUMERICABLE 6.00% 15/05/2017 (Frankrijk) Discretionair verbruik 98, ,90 0, NUMERICABLE 6.25% 15/05/2019 (Frankrijk) Discretionair verbruik 99, ,92 0, PERSHING SQUARE 5.50% 15/06/2022 (Verenigde Staten) Geldwezen (senior debt) 100, ,85 0, PIRAEUS 5.00% 27/03/2017 (Griekenland) Geldwezen (senior debt) 43, ,95 0, RABOBANK 6.50% 29/12/2049 (Nederland) Geldwezen (subordinated debt) 109, ,14 0, RENAULT 4.00% 25/01/2016 (Frankrijk) Discretionair verbruik 102, ,12 0, ROYAL BANK OF SCOTLAND 3.62% 25/03/2019 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 102, ,24 0, ROYAL BANK OF SCOTLAND 6.93% 09/04/2018 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 112, ,87 0, SANTANDER 4.62% 21/03/2016 (Spanje) Geldwezen (senior debt) 103, ,85 0, SANTANDER 6.25% 12/03/2019 (Spanje) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,33 0, SANTANDER UK 7.38% 24/06/2022 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 99, ,41 0, SEADRILL LTD 6.12% 15/09/2017 (Noorwegen) Energie 89, ,07 0, SOCIETE GENERALE 6.75% 07/04/2021 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 99, ,89 0, SOCIETE GENERALE 7.88% 18/12/2023 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 100, ,19 0, SOCIETE GENERALE 8.25% 29/11/2018 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 105, ,72 0, T-MOBILE USA 6.25% 01/04/2017 (Verenigde Staten) Telecommunicatie 102, ,13 0,01 38 / Driemaandelijks Beheerverslag SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015

6 PORTEFEUILLE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE OP 30/06/ TRANSOCEAN 4.95% 15/11/2015 (Verenigde Staten) Energie 101, ,59 0, TRIONISTA 6.88% 30/04/2016 (Duitsland) Industrie 105, ,84 0, TULLOW OIL 6.00% 01/11/2016 (Verenigd Koninkrijk) Energie 90, ,14 0, TULLOW OIL 6.25% 15/04/2017 (Verenigd Koninkrijk) Energie 89, ,62 0, UBS AG 4.75% 12/02/2021 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 106, ,27 0, UBS AG 4.75% 22/05/2018 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 101, ,79 0, UBS AG 5.12% 15/05/2024 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 99, ,37 0, UBS AG 5.75% 19/02/2022 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 101, ,75 0, UBS AG 7.62% 17/08/2022 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 116, ,48 0, UNICREDIT 6.38% 02/05/2018 (Italië) Geldwezen (subordinated debt) 105, ,91 0, UNICREDIT 6.75% 10/09/2021 (Italië) Geldwezen (subordinated debt) 97, ,17 0, UNICREDIT 6.95% 31/10/2022 (Italië) Geldwezen (subordinated debt) 115, ,09 0, UNIPOLSAI SPA 5.75% 18/06/2024 (Italië) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,89 0, VIENNA INSURANCE 5.50% 09/10/2023 (Oostenrijk) Geldwezen (subordinated debt) 107, ,53 0, XPO LOGISTICS INC 5.75% 15/12/2017 (Verenigde Staten) Industrie 98, ,73 0,11 Bedrijfsobligaties ontwikkelde landen met variabele rente ,38 0, BBVA TV 09/05/2018 (Spanje) Geldwezen (subordinated debt) 108, ,05 0, INTESA SAN PAOLO TV 11/01/2016 (Italië) Geldwezen (senior debt) 100, ,33 0,30 Vastrentende bedrijfsobligaties groeilanden ,67 2, AXIS BANK 5.12% 05/09/2017 (India) Geldwezen (senior debt) 105, ,40 0, BRF SA 2.75% 03/06/2022 (Brazilië) Basis consumptiegoederen 97, ,03 0, CBQ FINANCE 7.50% 18/11/2019 (Qatar) Geldwezen (subordinated debt) 119, ,18 0, CHINA MENGNIU 3.50% 27/11/2018 (China) Basis consumptiegoederen 102, ,13 0, CHINA MERCHAN 4.02% 11/12/2018 (Hong Kong) Geldwezen (senior debt) 104, ,61 0, CHINA RESOURCE 3.75% 03/08/2015 (China) Nutsbedrijven 100, ,56 0, FIDEICOM 5.25% 15/12/2024 (Mexico) Geldwezen (senior debt) 104, ,20 0, HAITONG INTERNATIONAL 3.95% 29/10/2018 (China) Geldwezen (senior debt) 104, ,14 0, HDFC BANK 3.00% 30/11/2016 (India) Geldwezen (senior debt) 101, ,15 0, ICICI BANK 4.70% 21/02/2018 (India) Geldwezen (senior debt) 105, ,78 0, ICICI BANK 5.00% 15/01/2016 (India) Geldwezen (senior debt) 101, ,97 0, LENOVO 4.70% 08/05/2019 (China) Informatietechnologie 104, ,04 0, ONGC VIDESH 2.75% 15/07/2021 (India) Energie 101, ,75 0, PETROLEOS MEXICANOS 3.50% 30/01/2023 (Mexico) Energie 94, ,34 0, PHOSAGRO 4.20% 13/02/2018 (Rusland) Grondstoffen 96, ,28 0, SANTANDER 3.75% 22/09/2015 (Chili) Geldwezen (senior debt) 100, ,09 0, SANTANDER 4.12% 09/11/2022 (Mexico) Geldwezen (senior debt) 99, ,49 0, SHINHAN BANK 4.38% 15/09/2015 (Zuid-Korea) Geldwezen (senior debt) 100, ,27 0, TENCENT HOLDINGS 2.88% 11/02/2020 (China) Informatietechnologie 99, ,26 0,16 Asset Backed Securities ,07 0, ACASC X A1 (Verenigde Staten) CLO (AAA tranche) 99, ,21 0, ALLEG X A (Verenigde Staten) CLO (AAA tranche) 99, ,93 0, AURIUM CLO 1X A (Ierland) CLO (AAA tranche) 99, ,70 0, OCP X A1 (Verenigde Staten) CLO (AAA tranche) 100, ,23 0,14 Aandelen ontwikkelde landen ,53 35,54 Noord-Amerika ,95 20, ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP (Verenigde Staten) Informatietechnologie 291, ,46 0, AMAZON.COM INC (Verenigde Staten) Discretionair verbruik 434, ,45 2, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (Verenigde Staten) Geldwezen 61, ,38 1, ANADARKO PETROLEUM (Verenigde Staten) Energie 78, ,41 0, BARRICK GOLD (Canada) Grondstoffen 10, ,16 0, CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO (Canada) Industrie 72, ,62 0, CELGENE CORP (Verenigde Staten) gezondheid 115, ,92 1, FACEBOOK INC (Verenigde Staten) Informatietechnologie 85, ,29 1, FIRST QUANTUM MINERALS LTD (Canada) Grondstoffen 16, ,21 0, FRANCO-NEVADA CORP (Canada) Grondstoffen 59, ,08 0, GOLDCORP INC (Canada) Grondstoffen 16, ,23 0,38 GEDIVERSIFIEERD BEHEER SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015 / 39

7 GEDIVERSIFIEERD BEHEER PORTEFEUILLE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE OP 30/06/ GOOGLE INC (Verenigde Staten) Informatietechnologie 540, ,08 1, GROUPON INC (Verenigde Staten) Discretionair verbruik 5, ,60 0, HUDBAY MINERALS INC (Canada) Grondstoffen 10, ,59 0, INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC (Verenigde Staten) gezondheid 241, ,53 0, INTERCONTINENTAL EXCHANGE (Verenigde Staten) Geldwezen 223, ,14 1, LAS VEGAS SANDS (Verenigde Staten) Discretionair verbruik 52, ,80 0, LEVEL 3 COMMUNICATIONS (Verenigde Staten) Telecommunicatie 52, ,02 0, MASTERCARD INC (Verenigde Staten) Informatietechnologie 93, ,78 0, MORGAN STANLEY (Verenigde Staten) Geldwezen 38, ,71 0, NEWMONT MINING (Verenigde Staten) Grondstoffen 23, ,11 0, PERRIGO CO PLC (Verenigde Staten) gezondheid 184, ,12 0, SERVICENOW (Verenigde Staten) Informatietechnologie 74, ,51 0, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (Verenigde Staten) gezondheid 129, ,89 0, UNION PACIFIC CORP (Verenigde Staten) Industrie 95, ,54 0, VISA INC (Verenigde Staten) Informatietechnologie 67, ,32 0,91 Azië / Pacific ,48 0, PANASONIC CORP. (Japan) Discretionair verbruik 1 681, ,48 0,86 Europa ,10 14, AENA SA (Spanje) Industrie 93, ,04 0, ALTICE SA (Nederland) Discretionair verbruik 123, ,50 2, BAYER AG (Duitsland) gezondheid 125, ,25 0, CIE FINANCIERE RICHEMONT (Zwitserland) Discretionair verbruik 76, ,15 0, CRITEO (Frankrijk) Informatietechnologie 47, ,44 0, DASSAULT AVIATION SA (Frankrijk) Industrie 1 150, ,20 0, HERMES INTERNATIONAL (Frankrijk) Discretionair verbruik 334, ,40 0, HOLCIM LTD (Zwitserland) Grondstoffen 69, ,13 0, INDITEX (Spanje) Discretionair verbruik 29, ,41 1, LAFARGE SA (Frankrijk) Grondstoffen 59, ,40 0, NOVARTIS AG (Zwitserland) gezondheid 92, ,71 1, NOVO NORDISK AS (Denemarken) gezondheid 364, ,13 2, NUMERICABLE GROUP (Frankrijk) Discretionair verbruik 47, ,22 0, ROLLS-ROYCE HLDG (Verenigd Koninkrijk) Industrie 8, ,86 0, SABMILLER PLC (Verenigd Koninkrijk) Basis consumptiegoederen 33, ,27 0, SHIRE PLC (Verenigd Koninkrijk) gezondheid 50, ,99 0,52 Aandelen Groeilanden ,99 10,48 Latijns-Amerika ,58 2, BANCO SANTANDER MEXICO (Mexico) Geldwezen 9, ,69 0, FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (Mexico) Geldwezen 37, ,18 0, GRUPO PAO DE ACUCAR (Brazilië) Basis consumptiegoederen 73, ,32 0, MERCADOLIBRE INC (Argentinië) Informatietechnologie 141, ,39 0,55 Azië ,00 8, AIA GROUP (Hong Kong) Geldwezen 50, ,33 1, BAIDU.COM (China) Informatietechnologie 199, ,74 0, GMR INFRASTRUCTURE LTD (India) Industrie 14, ,69 0, ICICI BANK (India) Geldwezen 308, ,42 1, LARSEN & TOUBRO (India) Industrie 1 782, ,83 0, MIDEA GROUP CO LTD-A (China) Discretionair verbruik 37, ,03 0, SANDS CHINA LTD (Hong Kong) Discretionair verbruik 26, ,32 0, TATA MOTORS LTD (India) Discretionair verbruik 434, ,84 0, TENCENT HOLDINGS (China) Informatietechnologie 154, ,13 0, UNITED SPIRITS LTD (India) Basis consumptiegoederen 3 381, ,87 0, WYNN MACAU LTD (Hong Kong) Discretionair verbruik 12, ,80 0,40 Midden-Oosten ,41 0, TURK HAVA YOLLARI (Turkije) Industrie 8, ,41 0,31 Waarde van de portefeuille ,74 89,16 Netto-actief ,81 100,00 40 / Driemaandelijks Beheerverslag SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (GBF)

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (GBF) HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (GBF) (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs - Tel.:

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het op 30 juni 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.:

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Chinese economie is in het derde kwartaal van 215 minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal.

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft gisteren zijn verwachting van de gemiddelde prijs van ruwe olie over 2016 neerwaarts

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de industriële productie in de eurozone in november 2015 daalde met

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Volgens de cijfers die het Braziliaanse statistiekbureau gisteren publiceerde is de economie van Brazilië

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 21-Oct-15 9:12 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 21-Oct-15 9:12 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft de gemiddelde olieprijs naar beneden bijgesteld. In juli ging de Wereldbank uit van

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor het vierde kwartaal 2013

Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor het vierde kwartaal 2013 Persbericht Parijs, 14 november 2013 Economische vooruitzichten en beleggingsstrategie voor het vierde kwartaal 2013 De markten profiteren van de overvloedige liquiditeit en de gematigde groei van de wereldeconomie

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de rentestijging

Alles wat je moet weten over de rentestijging ARTIKEL 17 december 2015 Alles wat je moet weten over de rentestijging In eerste de maanden na een rentestijging neemt bij aandelen de volatiliteit vaak toe De impact van de renteverhoging op obligaties

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe Visie op 21 Frans de Jong, directievoorzitter 1 Rabobank West Betuwe Programma Welkomstwoord: directievoorzitter Frans de Jong Visie op 21: Allard Bruinshoofd Gelegenheid tot vragen en afsluitende borrel

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route FBTO Oranje Route In het afgelopen kwartaal was de markt in de greep van angst voor een tweede recessie in kort tijdsbestek. De enorme overheidstekorten in de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld België 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Nederland 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Duitsland 0,09%

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Memling CDO. Kwartaalverslag van de portefeuillebeheerder. 21 april 2011-21 juli 2011

Memling CDO. Kwartaalverslag van de portefeuillebeheerder. 21 april 2011-21 juli 2011 Memling CDO Kwartaalverslag van de portefeuillebeheerder 21 april 2011-21 juli 2011 Voor professionele investeerders Produktbeschrijving Met Memling CDO (Combo Note) belegt u in credit default swaps op

Nadere informatie

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015 Presentatie ALV 2015 IBEV Volendam, 29 april 2015 Wie is Care IS? 2009 2011 2013 2014 2015 Begonnen omdat vermogensbeheer beter kon en moest Geen kick backs, 100% transparant, vermogensbehoud Verhuizing

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid!

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! Delta Lloyd Safe Target bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE TARGET Delta Lloyd Safe Target is een belegging die gebaseerd is op een aandelenportefeuille met 5 internationale

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Informatie beleggingstitels Care IS

Informatie beleggingstitels Care IS Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie