Beleggingsstrategie. 34 / Driemaandelijks Beheerverslag GEDIVERSIFIEERD BEHEER 18%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsstrategie. 34 / Driemaandelijks Beheerverslag GEDIVERSIFIEERD BEHEER 18%"

Transcriptie

1 Edouard Carmignac Rose Ouahba Gediversifieerd fonds dat gebruik maakt van drie rendementsbronnen: internationale obligaties, internationale aandelen en s. Wij beleggen permanent ten minste 50% van de activa in obligaties en geldmarktproducten. Bij onze flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op minimalisering van de risico s van kapitaalschommelingen en zoeken wij naar beleggingen met een maximaal rendement. Het fonds heeft tot doel gedurende minimaal 3 beter te presteren dan de referentie-indicator. Carmignac Portfolio Patrimoine heeft in het tweede kwartaal van dit een negatief resultaat van -5,44% geboekt, wat lager is dan het rendement van de referentie-indicator (-4,19%). Hierdoor komt de voorlopige winst van 2015 uit op +6,66%, tegenover +7,84% voor de index. Het rendement werd dit kwartaal fors gedrukt door het obligatiegedeelte. Ook de aandelenmarkten en de dollar vielen iets terug. Op de obligatiemarkten is niet alleen de volatiliteit flink toegenomen, maar doordat de geleidelijke inflatiestijging iets eerder door de markten was verwerkt dan we verwacht hadden, ging de rente ook omhoog. We blijven erop anticiperen dat de inflatie aan het einde van het in versneld tempo gaat stijgen. We dachten dat de maatregelen van de ECB voldoende zouden zijn om een rentestijging in Europa te voorkomen. We hebben ons - terecht - afzijdig gehouden van Duitse obligaties, die het meest benadeeld werden door deze maatregelen. Vanaf mei werd de kans dat Griekenland uit de eurozone zou stappen echter groter en daardoor leden we onder een besmettingseffect op onze staatsobligaties van perifere landen. Hierdoor daalde het rendement van het Fonds met 1,6%. Ook het kredietgedeelte van de portefeuille, dat grotendeels uit bancaire leningen bestaat, leverde als gevolg van de Griekse crisis een negatieve bijdrage van 0,6% aan het rendement. Onze obligatieposities als geheel zijn het afgelopen kwartaal met 2,35% gedaald. Bovendien is de dollar, na de laatste tijd sterk te zijn gestegen, de afgelopen periode met 3,96% gedaald, wat ook nadelig was voor het fondsrendement. Onze dollarblootstelling, die we aan het begin van het kwartaal hadden verlaagd, wordt nu gehandhaafd op een gemiddelde van ongeveer 36%. Ontwikkeling van het fonds sinds de creatie % /13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc 50% MSCI ACW NR (Eur) + 50% Citigroup WGBI all maturities (Eur) In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. 18% De komende maanden zullen de volgende factoren bepalend zijn voor de obligatiemarkten: aan de ene kant het risico van een hogere inflatie, wat tot een verkrapping van het monetair beleid in de Verenigde Staten zal leiden. Wij hebben hierop geanticipeerd door het Fonds af te dekken tegen rentestijgingen in de VS en onze blootstelling aan de dollar aan te passen. In Europa zou een stijging van de inflatie negatieve gevolgen hebben voor de Duitse rente. aan de andere kant de kansen die ontstaan door de stijgende rente op staatsobligaties van Europese perifere landen, waarbij de Griekse crisis met een waakzaam oog moet worden gevolgd. Een daling van het niveau zou het rendement van het Fonds positief beïnvloeden. Dit hebben we ook opgenomen in onze Beleggingsstrategie, die gebaseerd is op onze Macro-economische Analyse: De geleidelijke normalisatie van het Amerikaanse monetaire beleid en de verwachte toename van de inflatie zullen het evenwichtspunt van de obligatierente in de ontwikkelde landen wellicht hoger leggen, wat voor ons een reden is om de duurste staatsobligaties te mijden. Wat de aandelenmarkten betreft: deze blijven de favoriete rendementsbron, zodat een aandelenblootstelling dicht bij het toegestane maximum gerechtvaardigd is (45,9%). Bij een toename van het Griekse of het Chinese risico zullen wij de blootstelling tactisch moeten verminderen. De portefeuille bevat hoofdzakelijk bedrijven met goed voorspelbare resultaten die het in een matig groeiende economie goed kunnen doen; hierdoor heeft onze portefeuille een vrij defensief karakter. Voor een gedetailleerde beschrijving van de aandelenstrategie van het Fonds verwijzen wij naar het beheerverslag van Carmignac Portfolio Investissement. Beleggingsstrategie Valuta s en liquide middelen De Amerikaanse Federal Reserve heeft haar monetair beleid gehandhaafd. De vooruitzichten ten aanzien van de beleidsrente wijzen voor 2015 nog altijd op een verhoging van 0,5%. Voor 2016 en 2017 zijn deze echter met 0,25% neerwaarts bijgesteld. We verwachten dat de Fed, dankzij het herstel van de Amerikaanse economie, haar basisscenario zal kunnen handhaven. Hierover bestaat echter nog veel onduidelijkheid. Als een cyclus van rentestijgingen wordt ingezet, heeft dat een positieve impact op de dollar. Ook het feit dat veel beleggers hun dollarpositie hebben verlaagd, verhoogt * Risicoschaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico); risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. De aan dit fonds verbonden risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. 34 / Driemaandelijks Beheerverslag GEDIVERSIFIEERD BEHEER

2 Sectorale verdeling (exclusief derivaten) (%) Telecommunicatie 1,1% Energie 1,1% Discretionair verbruik 26,0% gezondheid 20,5% Informatietechnologie 17,6% Nettoblootstelling per munt voor deelbewijzen in Euro (%) USD EUR JPY GBP CHF AUD en CAD Latijns-Amerika Opkomend Azië Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Overige 0,9% 1,5% 2,6% 1,3% 0,4% 6,4% 0,3% 2,8% 36,8% 46,9% GEDIVERSIFIEERD BEHEER Basis consumptiegoederen 3,4% Geldwezen 16,6% Grondstoffen 6,6% Industrie 7,1% het stijgingspotentieel van de Amerikaanse munt. Na een piek van 72% in het eerste kwartaal bedraagt onze blootstelling aan de dollar nu 36,8%. Als gevolg van de steeds zwakkere groei in Europa zal deze de komende maanden fors worden verhoogd. Het gewicht van de liquide middelen bedroeg aan het einde van het kwartaal circa 3%. Inclusief geldmarktbeleggingen komt dit cijfer uit op 11%. Staatsobligaties De Amerikaanse rente is gestegen. Zo zijn de 2-, 5- en 10-srente met respectievelijk 9, 28 en 43 basispunten gestegen. De correctie op de obligatiemarkten stond vooral in het teken van een stijging van de reële rente, wat het directe gevolg is van de hogere groeiverwachtingen. Diverse factoren pleiten voor een voortzetting van deze trend: de markt zal de hogere inflatie moeten gaan verwerken, de verwachtingen van de markt ten aanzien van een wereldwijde verkrapping van het monetair beleid zijn laag en de waardering van Amerikaanse obligaties ten opzichte van hun kerncijfers is hoog. Op grond van deze factoren dienen we dat risico af te schermen. In Europa is de Portugese 10-srente met 131 basispunten gestegen, de Italiaanse en Spaanse met 109 basispunten en de Duitse met 58 basispunten. Door het vooruitzicht op een betere conjunctuur en door de mislukte onderhandelingen met Griekenland is de rente gestegen. In de koersen van Griekse obligaties, die 0,64% van het Fonds vertegenwoordigen, is een mogelijke wanbetaling van het land al verwerkt. Het besmettingsgevaar voor de andere landen zal beperkt blijven dankzij de door Spanje en Portugal doorgevoerde hervormingen. Ook de geloofwaardigheid van Marion Draghi, die indien nodig zal ingrijpen om de accommoderende financieringsvoorwaarden te handhaven, en de gunstige technische factoren dragen hieraan bij: beleggers hebben hun posities teruggebracht, de waarderingen zijn aantrekkelijker geworden en de stroom van emissies zal in de loop van de zomer tot stilstand komen. De perifere landen hebben al gedeeltelijk aan hun toekomstige financieringsbehoeften voldaan (Portugal heeft zijn behoeften voor 2015 al voor 100% gedekt en Italië en Spanje voor ruim 60%, waarbij de looptijd van de leningen fors is toegenomen). Al deze factoren dragen bij aan een herstel van dit marktsegment, waarvan wij naar verwachting zullen profiteren zodra de Griekse crisis is opgelost. Het risico dat een eventueel akkoord in het huidige klimaat niet zal worden uitgevoerd, blijft echter hoog. De Europese kiezer wordt immers geconfronteerd met forse bezuinigingen, die de opkomst van extremistische partijen in de hand werken. In de komende weken zullen we onze posities dan ook verder afbouwen. Doordat de inflatie de komende maanden in versneld tempo omhoog zal gaan, zal de rente in de kernlanden, en vooral die op Duitse staatsobligaties, verder gaan stijgen. Wij hebben dit risico afgedekt. Onze positie in staatsobligaties is op 21% gehandhaafd. De modified duration is in de loop van het kwartaal verlaagd van 4,3 tot 1,5. Onze beleggingen in bedrijfsobligaties zijn stabiel gebleven op een niveau van 22%. Naast een hogere risico-aversie en een stijging van de nominale rente is ook het emissievolume gestegen, met bijna 18% ten opzichte van Het segment van de niet-financiële bedrijfsobligaties gaat nog altijd gebukt onder een overvloedig aanbod op de primaire markt en een stijgende trend in het aantal fusies en overnames, die minder gunstig zijn voor kredietnemers. Deze ontwikkeling heeft tot juni eerder gevolgen gehad voor investment grade - obligaties dan voor de effecten die wij in portefeuille hebben (achtergestelde obligaties van financiële instellingen) doordat het segment van de bankobligaties te lijden had van de Griekse crisis. Toch was het rendement, gemeten vanaf begin dit, van de meeste obligatieklassen negatief, met uitzondering van het high yield-segment en achtergestelde bankobligaties, waarvan het rendementsverschil groot genoeg was om de rentestijging te compenseren. Wij verleggen het accent van onze beleggingen door afstand te nemen van de Amerikaanse markt en de voorkeur te geven aan segmenten die een hoger rendement bieden en waarvan de risicopremies mogelijk zullen dalen: Europese achtergestelde financiële emissies en olie-exporteurs met lage winningskosten. SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015 / 35

3 GEDIVERSIFIEERD BEHEER Gecumuleerde rendementen (%) Sinds 31/12/ maanden 6 maanden Sinds datum van de eerste NAV Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc 6,66-5,44 6,66 14, ,79 Referentie-indicator* 7,84-4,19 7,84 17, ,13 Gemiddelde van de categorie** 4,73-2,49 4,73 7, ,18 Klassement (kwartiel) * 50% MSCI ACW NR (Eur) + 50% Citigroup WGBI (Eur) (coupons inbegrepen ). **Mixfondsen EUR Neutraal. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Statistieken (%) 1 3 Volatiliteit van het Fonds 10,56 Volatiliteit van de indicator 10,27 Sharpe-ratio 1,34 Rentegevoeligheid van de portefeuille (inclusief derivaten) Euro 2,32 Verenigde staten -1,19 Overige 0,38 Bèta 0,94 Alfa -0,04 Geen berekening : maandelijks Obligatiegedeelte (exclusief derivaten) Verdeling per rating (%) Driemaandelijkse brutorendementsbijdrage Aandelen- enrentederivaten Portfolio Valuta-derivaten Totaal -4,17-0,25-0,77-5,19 Obligatiegedeelte (exclusief derivaten) Verdeling per looptijd (%) < 1 Jaar 1-3 Jaren 3-5 Jaren 5-7 Jaren 7-10 Jaren > 10 Jaren 8,0% 8,0% 22,9% 18,0% 17,8% 25,2% AAA 1,2% AA 0,9% A 14,4% BBB 49,3% BB 28,1% B 3,0% CCC 1,8% Zonder rating 1,4% Value at Risk Fonds Prestatie-indicator 99% - 20D (2 ) 5,30% 6,47% PORTEFEUILLE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE OP 30/06/2015 Liquiditeiten, thesauriebeheer en verrichtingen op derivaten ,07 10,84 Liquide middelen (inclusief cash collateral uit derivatenposities) ,50 2, ITALY 14/08/2015 Schatkistcertificaat in euro ,22 0, ITALY 31/08/2015 Schatkistcertificaat in euro ,72 1, UNITED STATES 02/07/2015 Schatkistcertificaat in dollar ,48 1, UNITED STATES 23/07/2015 Schatkistcertificaat in dollar ,67 1, UNITED STATES 27/08/2015 Schatkistcertificaat in dollar ,48 3,23 Vastrentende staatsobligaties ontwikkelde landen ,72 20, GREECE 3.38% 17/07/2017 (Griekenland) Euro 57, ,08 0, GREECE 4.75% 17/04/2019 (Griekenland) Euro 55, ,47 0, IRELAND 2.00% 18/02/2045 (Ierland) Euro 88, ,03 0, IRELAND 3.40% 18/03/2024 (Ierland) Euro 115, ,51 0, IRELAND 3.90% 20/03/2023 (Ierland) Euro 119, ,74 0, ITALY 0.75% 15/01/2018 (Italië) Euro 100, ,58 0, ITALY 1.05% 01/12/2019 (Italië) Euro 99, ,40 0, ITALY 2.50% 01/12/2024 (Italië) Euro 101, ,52 0, ITALY 3.50% 01/06/2018 (Italië) Euro 108, ,05 0, ITALY 3.75% 01/09/2024 (Italië) Euro 111, ,93 1, ITALY 4.00% 01/02/2037 (Italië) Euro 111, ,74 0, ITALY 4.50% 01/02/2020 (Italië) Euro 115, ,02 0, ITALY 4.50% 01/03/2024 (Italië) Euro 117, ,27 0, ITALY 5.50% 01/11/2022 (Italië) Euro 123, ,60 1,18 36 / Driemaandelijks Beheerverslag SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015

4 PORTEFEUILLE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE OP 30/06/ PORTUGAL 2.88% 15/10/2025 (Portugal) Euro 99, ,15 0, PORTUGAL 3.88% 15/02/2030 (Portugal) Euro 105, ,38 0, PORTUGAL 4.10% 15/02/2045 (Portugal) Euro 103, ,74 0, PORTUGAL 4.10% 15/04/2037 (Portugal) Euro 105, ,80 0, PORTUGAL 4.35% 16/10/2017 (Portugal) Euro 108, ,79 0, PORTUGAL 4.75% 14/06/2019 (Portugal) Euro 113, ,38 0, PORTUGAL 4.95% 25/10/2023 (Portugal) Euro 117, ,56 0, PORTUGAL 5.65% 15/02/2024 (Portugal) Euro 121, ,32 2, SLOVENIA 5.85% 10/05/2023 (Slovenië) Dollar 113, ,54 0, SPAIN 1.40% 31/01/2020 (Spanje) Euro 101, ,12 1, SPAIN 3.75% 31/10/2015 (Spanje) Euro 101, ,82 0, SPAIN 3.75% 31/10/2018 (Spanje) Euro 109, ,06 0, SPAIN 3.80% 30/04/2024 (Spanje) Euro 112, ,11 0, SPAIN 4.10% 30/07/2018 (Spanje) Euro 110, ,53 0, SPAIN 4.85% 31/10/2020 (Spanje) Euro 117, ,50 0, SPAIN 4.88% 30/07/2017 (Spanje) Euro 108, ,94 0, SPAIN 5.50% 30/04/2021 (Spanje) Euro 122, ,04 0,43 Inflatie gelinkte staatsobligaties ontwikkelde landen ,86 0, SPAIN I/L 1.00% 30/11/2030 (Spanje) Euro 92, ,86 0, SPAIN I/L 1.80% 30/11/2024 (Spanje) Euro 106, ,00 0,19 Vastrentende bedrijfsobligaties ontwikkelde landen ,52 18, ABERDEEN 7.00% 01/03/2018 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 105, ,42 0, ABN AMRO BANK 2.88% 30/06/2020 (Nederland) Geldwezen (subordinated debt) 100, ,47 0, ABN AMRO BANK 7.12% 06/07/2022 (Nederland) Geldwezen (subordinated debt) 127, ,35 0, ACTIVISION 5.62% 15/09/2016 (Verenigde Staten) Informatietechnologie 105, ,24 0, AIR LEASE 4.50% 15/01/2016 (Verenigde Staten) Industrie 101, ,68 0, AIR LEASE 5.62% 01/04/2017 (Verenigde Staten) Industrie 106, ,53 0, ALLIED IRISH 2.75% 16/04/2019 (Ierland) Geldwezen (senior debt) 103, ,47 0, ALPHA CREDIT 3.38% 17/06/2017 (Griekenland) Geldwezen (senior debt) 45, ,66 0, ALTICE SA 6.50% 15/12/2016 (Luxemburg) Telecommunicatie 100, ,82 0, ALTICE SA 7.25% 15/05/2017 (Luxemburg) Discretionair verbruik 101, ,66 0, ALTICE SA 7.75% 15/05/2017 (Luxemburg) Discretionair verbruik 98, ,64 0, AXA 5.12% 04/07/2023 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 114, ,33 0, BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.38% 27/02/2017 (Portugal) Geldwezen (senior debt) 101, ,79 0, BANK OF AMERICA 3.75% 12/07/2016 (Verenigde Staten) Geldwezen (senior debt) 102, ,49 0, BANK OF AMERICA 3.88% 22/03/2017 (Verenigde Staten) Geldwezen (senior debt) 103, ,87 0, BANK OF AMERICA 6.50% 01/08/2016 (Verenigde Staten) Geldwezen (senior debt) 105, ,10 0, BANK OF IRELAND 3.12% 20/11/2015 (Ierland) Geldwezen (covered bond) 101, ,64 0, BANK OF IRELAND 7.38% 18/06/2020 (Ierland) Geldwezen (subordinated debt) 99, ,27 0, BANKIA 3.50% 17/01/2019 (Spanje) Geldwezen (senior debt) 104, ,52 0, BANKIA 4.00% 22/05/2019 (Spanje) Geldwezen (subordinated debt) 97, ,26 0, BARCLAYS 7.75% 10/04/2018 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 108, ,85 0, BBVA 3.25% 21/03/2016 (Spanje) Geldwezen (senior debt) 102, ,41 0, BBVA 3.50% 11/04/2019 (Spanje) Geldwezen (subordinated debt) 103, ,84 0, BBVA 7.00% 19/02/2019 (Spanje) Geldwezen (subordinated debt) 100, ,40 0, BNP PARIBAS 2.38% 14/09/2017 (Frankrijk) Geldwezen (senior debt) 101, ,33 0, BNP PARIBAS 6.12% 17/06/2022 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 100, ,04 0, CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 (Spanje) Geldwezen (senior debt) 101, ,04 0, CHRYSLER 8.25% 15/06/2016 (Verenigde Staten) Discretionair verbruik 109, ,13 0, CITIGROUP INC 4.30% 20/11/2026 (Verenigde Staten) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,35 0, COMMONWEALTH BANK 2.00% 22/04/2022 (Australië) Geldwezen (subordinated debt) 95, ,51 0, CREDIT AGRICOLE 4.38% 17/03/2025 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 96, ,14 0, CREDIT AGRICOLE 4.50% 14/10/2025 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,00 0, CREDIT AGRICOLE 6.50% 23/06/2021 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 100, ,38 0, CREDIT AGRICOLE 7.88% 23/01/2024 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 102, ,10 0, CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2020 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 111, ,02 0, CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/2023 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 109, ,75 0,27 GEDIVERSIFIEERD BEHEER SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015 / 37

5 GEDIVERSIFIEERD BEHEER PORTEFEUILLE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE OP 30/06/ CREDIT SUISSE 7.50% 11/12/2023 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 104, ,64 0, DANSKE BANK 5.88% 06/04/2022 (Denemarken) Geldwezen (subordinated debt) 99, ,28 0, DNO ASA 8.75% 18/06/2017 (Noorwegen) Energie 88, ,92 0, EBAY INC 2.60% 15/04/2022 (Verenigde Staten) Informatietechnologie 92, ,93 0, EBAY INC 2.88% 01/06/2021 (Verenigde Staten) Informatietechnologie 98, ,91 0, EBAY INC 3.45% 01/05/2024 (Verenigde Staten) Informatietechnologie 96, ,01 0, ELDORADO GOLD 6.12% 15/12/2016 (Canada) Grondstoffen 99, ,02 0, ENQUEST PLC 7.00% 15/04/2017 (Verenigd Koninkrijk) Energie 80, ,24 0, EUROFINS SCIENTIFIC 4.88% 29/04/2023 (Luxemburg) gezondheid 98, ,21 0, EXPEDIA INC 5.95% 15/08/2020 (Verenigde Staten) Discretionair verbruik 111, ,26 0, FGA CAPITAL IRELAND PLC 1.38% 17/04/2020 (Ierland) Discretionair verbruik 97, ,42 0, FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.00% 23/10/2019 (Italië) Geldwezen (senior debt) 100, ,75 0, FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.62% 17/04/2019 (Italië) Geldwezen (senior debt) 103, ,00 0, FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018 (Italië) Geldwezen (senior debt) 107, ,73 0, FIAT 6.38% 01/04/2016 (Verenigd Koninkrijk) Discretionair verbruik 103, ,59 0, FIAT 7.75% 17/10/2016 (Verenigd Koninkrijk) Discretionair verbruik 106, ,08 0, FIAT INDUSTRIAL 6.25% 09/03/2018 (Verenigd Koninkrijk) Industrie 110, ,43 0, FMG RESOURCES 9.75% 01/03/2018 (Australië) Grondstoffen 103, ,78 0, FONCIERE LYONNAISE 3.50% 28/11/2017 (Frankrijk) Geldwezen (senior debt) 106, ,63 0, FONCIERE LYONNAISE 4.62% 25/05/2016 (Frankrijk) Geldwezen (senior debt) 103, ,96 0, GENEL ENERGY 7.50% 14/05/2016 (Verenigd Koninkrijk) Energie 91, ,83 0, IBERDROLA 5.00% 11/09/2019 (Spanje) Nutsbedrijven 109, ,93 0, ILIAD 4.88% 01/06/2016 (Frankrijk) Telecommunicatie 103, ,10 0, ING GROEP NV 6.00% 16/04/2020 (Nederland) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,95 0, ING US 5.65% 15/05/2023 (Verenigde Staten) Geldwezen (subordinated debt) 102, ,94 0, INTESA SAN PAOLO 2.38% 13/01/2017 (Italië) Geldwezen (senior debt) 100, ,93 0, INTESA SAN PAOLO 3.00% 28/01/2019 (Italië) Geldwezen (senior debt) 105, ,43 0, INTESA SAN PAOLO 3.12% 15/01/2016 (Italië) Geldwezen (senior debt) 100, ,14 0, INTESA SAN PAOLO 3.75% 23/11/2016 (Italië) Geldwezen (senior debt) 103, ,40 0, INTESA SAN PAOLO 3.88% 16/01/2018 (Italië) Geldwezen (senior debt) 103, ,22 0, INTESA SAN PAOLO 4.12% 19/09/2016 (Italië) Geldwezen (senior debt) 104, ,37 0, INTESA SAN PAOLO 5.25% 12/01/2024 (Italië) Geldwezen (senior debt) 107, ,56 0, KBC GROEP NV 5.62% 19/03/2019 (België) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,66 0, LEUCADIA 5.50% 18/01/2023 (Verenigde Staten) Geldwezen (senior debt) 102, ,44 0, LLOYDS 6.50% 14/09/2020 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 115, ,48 0, LUNDIN MINING 7.50% 01/11/2017 (Canada) Grondstoffen 107, ,76 0, MURPHY OIL 6.00% 15/08/2018 (Verenigde Staten) Energie 105, ,53 0, NBG FINANCE 4.38% 30/04/2019 (Griekenland) Geldwezen (senior debt) 40, ,97 0, NORTH ATLANTIC DRILLING 6.25% 01/02/2019 (Noorwegen) Energie 78, ,05 0, NUMERICABLE 5.62% 15/05/2019 (Frankrijk) Discretionair verbruik 101, ,79 0, NUMERICABLE 6.00% 15/05/2017 (Frankrijk) Discretionair verbruik 98, ,90 0, NUMERICABLE 6.25% 15/05/2019 (Frankrijk) Discretionair verbruik 99, ,92 0, PERSHING SQUARE 5.50% 15/06/2022 (Verenigde Staten) Geldwezen (senior debt) 100, ,85 0, PIRAEUS 5.00% 27/03/2017 (Griekenland) Geldwezen (senior debt) 43, ,95 0, RABOBANK 6.50% 29/12/2049 (Nederland) Geldwezen (subordinated debt) 109, ,14 0, RENAULT 4.00% 25/01/2016 (Frankrijk) Discretionair verbruik 102, ,12 0, ROYAL BANK OF SCOTLAND 3.62% 25/03/2019 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 102, ,24 0, ROYAL BANK OF SCOTLAND 6.93% 09/04/2018 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 112, ,87 0, SANTANDER 4.62% 21/03/2016 (Spanje) Geldwezen (senior debt) 103, ,85 0, SANTANDER 6.25% 12/03/2019 (Spanje) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,33 0, SANTANDER UK 7.38% 24/06/2022 (Verenigd Koninkrijk) Geldwezen (subordinated debt) 99, ,41 0, SEADRILL LTD 6.12% 15/09/2017 (Noorwegen) Energie 89, ,07 0, SOCIETE GENERALE 6.75% 07/04/2021 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 99, ,89 0, SOCIETE GENERALE 7.88% 18/12/2023 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 100, ,19 0, SOCIETE GENERALE 8.25% 29/11/2018 (Frankrijk) Geldwezen (subordinated debt) 105, ,72 0, T-MOBILE USA 6.25% 01/04/2017 (Verenigde Staten) Telecommunicatie 102, ,13 0,01 38 / Driemaandelijks Beheerverslag SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015

6 PORTEFEUILLE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE OP 30/06/ TRANSOCEAN 4.95% 15/11/2015 (Verenigde Staten) Energie 101, ,59 0, TRIONISTA 6.88% 30/04/2016 (Duitsland) Industrie 105, ,84 0, TULLOW OIL 6.00% 01/11/2016 (Verenigd Koninkrijk) Energie 90, ,14 0, TULLOW OIL 6.25% 15/04/2017 (Verenigd Koninkrijk) Energie 89, ,62 0, UBS AG 4.75% 12/02/2021 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 106, ,27 0, UBS AG 4.75% 22/05/2018 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 101, ,79 0, UBS AG 5.12% 15/05/2024 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 99, ,37 0, UBS AG 5.75% 19/02/2022 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 101, ,75 0, UBS AG 7.62% 17/08/2022 (Zwitserland) Geldwezen (subordinated debt) 116, ,48 0, UNICREDIT 6.38% 02/05/2018 (Italië) Geldwezen (subordinated debt) 105, ,91 0, UNICREDIT 6.75% 10/09/2021 (Italië) Geldwezen (subordinated debt) 97, ,17 0, UNICREDIT 6.95% 31/10/2022 (Italië) Geldwezen (subordinated debt) 115, ,09 0, UNIPOLSAI SPA 5.75% 18/06/2024 (Italië) Geldwezen (subordinated debt) 98, ,89 0, VIENNA INSURANCE 5.50% 09/10/2023 (Oostenrijk) Geldwezen (subordinated debt) 107, ,53 0, XPO LOGISTICS INC 5.75% 15/12/2017 (Verenigde Staten) Industrie 98, ,73 0,11 Bedrijfsobligaties ontwikkelde landen met variabele rente ,38 0, BBVA TV 09/05/2018 (Spanje) Geldwezen (subordinated debt) 108, ,05 0, INTESA SAN PAOLO TV 11/01/2016 (Italië) Geldwezen (senior debt) 100, ,33 0,30 Vastrentende bedrijfsobligaties groeilanden ,67 2, AXIS BANK 5.12% 05/09/2017 (India) Geldwezen (senior debt) 105, ,40 0, BRF SA 2.75% 03/06/2022 (Brazilië) Basis consumptiegoederen 97, ,03 0, CBQ FINANCE 7.50% 18/11/2019 (Qatar) Geldwezen (subordinated debt) 119, ,18 0, CHINA MENGNIU 3.50% 27/11/2018 (China) Basis consumptiegoederen 102, ,13 0, CHINA MERCHAN 4.02% 11/12/2018 (Hong Kong) Geldwezen (senior debt) 104, ,61 0, CHINA RESOURCE 3.75% 03/08/2015 (China) Nutsbedrijven 100, ,56 0, FIDEICOM 5.25% 15/12/2024 (Mexico) Geldwezen (senior debt) 104, ,20 0, HAITONG INTERNATIONAL 3.95% 29/10/2018 (China) Geldwezen (senior debt) 104, ,14 0, HDFC BANK 3.00% 30/11/2016 (India) Geldwezen (senior debt) 101, ,15 0, ICICI BANK 4.70% 21/02/2018 (India) Geldwezen (senior debt) 105, ,78 0, ICICI BANK 5.00% 15/01/2016 (India) Geldwezen (senior debt) 101, ,97 0, LENOVO 4.70% 08/05/2019 (China) Informatietechnologie 104, ,04 0, ONGC VIDESH 2.75% 15/07/2021 (India) Energie 101, ,75 0, PETROLEOS MEXICANOS 3.50% 30/01/2023 (Mexico) Energie 94, ,34 0, PHOSAGRO 4.20% 13/02/2018 (Rusland) Grondstoffen 96, ,28 0, SANTANDER 3.75% 22/09/2015 (Chili) Geldwezen (senior debt) 100, ,09 0, SANTANDER 4.12% 09/11/2022 (Mexico) Geldwezen (senior debt) 99, ,49 0, SHINHAN BANK 4.38% 15/09/2015 (Zuid-Korea) Geldwezen (senior debt) 100, ,27 0, TENCENT HOLDINGS 2.88% 11/02/2020 (China) Informatietechnologie 99, ,26 0,16 Asset Backed Securities ,07 0, ACASC X A1 (Verenigde Staten) CLO (AAA tranche) 99, ,21 0, ALLEG X A (Verenigde Staten) CLO (AAA tranche) 99, ,93 0, AURIUM CLO 1X A (Ierland) CLO (AAA tranche) 99, ,70 0, OCP X A1 (Verenigde Staten) CLO (AAA tranche) 100, ,23 0,14 Aandelen ontwikkelde landen ,53 35,54 Noord-Amerika ,95 20, ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP (Verenigde Staten) Informatietechnologie 291, ,46 0, AMAZON.COM INC (Verenigde Staten) Discretionair verbruik 434, ,45 2, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (Verenigde Staten) Geldwezen 61, ,38 1, ANADARKO PETROLEUM (Verenigde Staten) Energie 78, ,41 0, BARRICK GOLD (Canada) Grondstoffen 10, ,16 0, CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO (Canada) Industrie 72, ,62 0, CELGENE CORP (Verenigde Staten) gezondheid 115, ,92 1, FACEBOOK INC (Verenigde Staten) Informatietechnologie 85, ,29 1, FIRST QUANTUM MINERALS LTD (Canada) Grondstoffen 16, ,21 0, FRANCO-NEVADA CORP (Canada) Grondstoffen 59, ,08 0, GOLDCORP INC (Canada) Grondstoffen 16, ,23 0,38 GEDIVERSIFIEERD BEHEER SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015 / 39

7 GEDIVERSIFIEERD BEHEER PORTEFEUILLE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE OP 30/06/ GOOGLE INC (Verenigde Staten) Informatietechnologie 540, ,08 1, GROUPON INC (Verenigde Staten) Discretionair verbruik 5, ,60 0, HUDBAY MINERALS INC (Canada) Grondstoffen 10, ,59 0, INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC (Verenigde Staten) gezondheid 241, ,53 0, INTERCONTINENTAL EXCHANGE (Verenigde Staten) Geldwezen 223, ,14 1, LAS VEGAS SANDS (Verenigde Staten) Discretionair verbruik 52, ,80 0, LEVEL 3 COMMUNICATIONS (Verenigde Staten) Telecommunicatie 52, ,02 0, MASTERCARD INC (Verenigde Staten) Informatietechnologie 93, ,78 0, MORGAN STANLEY (Verenigde Staten) Geldwezen 38, ,71 0, NEWMONT MINING (Verenigde Staten) Grondstoffen 23, ,11 0, PERRIGO CO PLC (Verenigde Staten) gezondheid 184, ,12 0, SERVICENOW (Verenigde Staten) Informatietechnologie 74, ,51 0, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (Verenigde Staten) gezondheid 129, ,89 0, UNION PACIFIC CORP (Verenigde Staten) Industrie 95, ,54 0, VISA INC (Verenigde Staten) Informatietechnologie 67, ,32 0,91 Azië / Pacific ,48 0, PANASONIC CORP. (Japan) Discretionair verbruik 1 681, ,48 0,86 Europa ,10 14, AENA SA (Spanje) Industrie 93, ,04 0, ALTICE SA (Nederland) Discretionair verbruik 123, ,50 2, BAYER AG (Duitsland) gezondheid 125, ,25 0, CIE FINANCIERE RICHEMONT (Zwitserland) Discretionair verbruik 76, ,15 0, CRITEO (Frankrijk) Informatietechnologie 47, ,44 0, DASSAULT AVIATION SA (Frankrijk) Industrie 1 150, ,20 0, HERMES INTERNATIONAL (Frankrijk) Discretionair verbruik 334, ,40 0, HOLCIM LTD (Zwitserland) Grondstoffen 69, ,13 0, INDITEX (Spanje) Discretionair verbruik 29, ,41 1, LAFARGE SA (Frankrijk) Grondstoffen 59, ,40 0, NOVARTIS AG (Zwitserland) gezondheid 92, ,71 1, NOVO NORDISK AS (Denemarken) gezondheid 364, ,13 2, NUMERICABLE GROUP (Frankrijk) Discretionair verbruik 47, ,22 0, ROLLS-ROYCE HLDG (Verenigd Koninkrijk) Industrie 8, ,86 0, SABMILLER PLC (Verenigd Koninkrijk) Basis consumptiegoederen 33, ,27 0, SHIRE PLC (Verenigd Koninkrijk) gezondheid 50, ,99 0,52 Aandelen Groeilanden ,99 10,48 Latijns-Amerika ,58 2, BANCO SANTANDER MEXICO (Mexico) Geldwezen 9, ,69 0, FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (Mexico) Geldwezen 37, ,18 0, GRUPO PAO DE ACUCAR (Brazilië) Basis consumptiegoederen 73, ,32 0, MERCADOLIBRE INC (Argentinië) Informatietechnologie 141, ,39 0,55 Azië ,00 8, AIA GROUP (Hong Kong) Geldwezen 50, ,33 1, BAIDU.COM (China) Informatietechnologie 199, ,74 0, GMR INFRASTRUCTURE LTD (India) Industrie 14, ,69 0, ICICI BANK (India) Geldwezen 308, ,42 1, LARSEN & TOUBRO (India) Industrie 1 782, ,83 0, MIDEA GROUP CO LTD-A (China) Discretionair verbruik 37, ,03 0, SANDS CHINA LTD (Hong Kong) Discretionair verbruik 26, ,32 0, TATA MOTORS LTD (India) Discretionair verbruik 434, ,84 0, TENCENT HOLDINGS (China) Informatietechnologie 154, ,13 0, UNITED SPIRITS LTD (India) Basis consumptiegoederen 3 381, ,87 0, WYNN MACAU LTD (Hong Kong) Discretionair verbruik 12, ,80 0,40 Midden-Oosten ,41 0, TURK HAVA YOLLARI (Turkije) Industrie 8, ,41 0,31 Waarde van de portefeuille ,74 89,16 Netto-actief ,81 100,00 40 / Driemaandelijks Beheerverslag SICAV CARMIGNAC PORTFOLIO TWEEDE KWARTAAL 2015

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie Onder de loep Uitgave 3e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Vooruitzichten 3e kwartaal 2011 Het vizier op de middellange termijn De wereldeconomie is opnieuw in een zwakke periode beland. Wij maken ons

Nadere informatie

Best Local Private Bank

Best Local Private Bank Best Local Private Bank BIL BOARD Nieuws uit de financiële markten Herfst 2014 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, De Europese Centrale Bank zag zich eindelijk genoodzaakt

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juni 2015

Maandbericht Beleggen Juni 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 27 mei 2015 Maandbericht Beleggen Juni 2015 mei juni + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Inleiding In het derde kwartaal hebben de Europese markten enkele minder goede berichten moeten verwerken

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2014 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect 2 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten April 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Eric Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2015 Inleiding In het eerste kwartaal herontdekten beleggers de Europese aandelen dankzij een depreciërende

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Degroof Global Isis High *

Degroof Global Isis High * Degroof Global Isis High * KAPITALISATIE Kwartaalbeheersverslag op 30 juni 2015 * Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht NA RUST VOLGT ONRUST Het tweede kwartaal van 2015 werd gekenmerkt

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Niet gereviseerd halfjaarverslag per 30 juni 2015 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxemburg B 27 128 PETERCAM L

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. INHOUD 1. VOORWOORD P. 4 2. BLIK OP DE MARKTEN P. 6 Aandelen Obligaties Andere

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2013 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 PETERCAM L FUND

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie