NatuursteenVakdag Kansen in de natuursteensector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NatuursteenVakdag 2014. Kansen in de natuursteensector"

Transcriptie

1 NatuursteenVakdag 2014 Kansen in de natuursteensector

2 Kansen in de natuursteensector Rapport T.b.v. BranchePlatform Natuursteen Ing. Florens van der Gaag, Mark de Graaf MSc RE Mei 2014 a14bpnmv1

3 Inhoud 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Achtergrondkenmerken doelgroepen 4 Toepassing natuursteen + marktbewerking natuursteenbedrijven 5 Customer journey 6 Imago Trends en Ontwikkelingen 3

4 1.1 Managementsamenvatting toepassing natuursteen Professionals!! Ten opzichte van 2010 is nauwelijks sprake van verandering in de toepassing van natuursteen. Wanneer markt aantrekt, geldt dit ook voor de natuursteensector.!! In zijn algemeenheid wordt de keuze voor een bepaalde materiaalsoort gebaseerd op dezelfde criteria als in Architecten vinden het logischerwijs belangrijker hoe een materiaal eruit ziet, terwijl aannemers zich vaker laten leiden door de keuze van een opdrachtgever.!! Wanneer het specifiek gaat over natuursteen blijken duurzaamheid en het onderhoudsvriendelijke karakter van natuursteen een belangrijkere rol te spelen dan in 2010.!! Natuursteen wordt steeds meer gezien als materiaal dat past binnen het duurzaam bouwen principe en dat is belangrijk met het oog op de actualiteit van deze trend.!! Montage/plaatsing wordt steeds vaker gezien als bottleneck in de toepassing van natuursteen. Consumenten!! Ten opzichte van 2010 is nauwelijks sprake van verandering in de toepassing van natuursteen. Wanneer markt aantrekt, geldt dit ook voor de natuursteensector.!! Wanneer het specifiek gaat over natuursteen blijkt esthetica een minder belangrijke rol te spelen dan in Kwalitatieve aspecten blijken een meer doorslaggevende rol te krijgen. Marktbewerking natuursteenbedrijven!! Natuursteenbedrijven maken voornamelijk gebruik van traditionele communicatievormen richting hun (potentiële) klanten. Websites sluiten vaak niet aan op de nieuwe werkelijkheid, waarin online shopping steeds belangrijker wordt.!! Gezien de geringe eisen die worden gesteld aan het specialistische opleidingsniveau van medewerkers binnen natuursteenbedrijven ligt concurrentie op de loer.!! De belangrijkste ondersteuningbehoefte vanuit natuursteenbedrijven, promotie van de gehele natuursteensector, wijkt af van de behoefte binnen andere sectoren binnen de afbouwbranche. Opvallend in dit licht is ook het geringe aantal natuursteenbedrijven met een keurmerk en de relatief geringe aansluiting bij een professioneel netwerk. 4

5 1.2 Managementsamenvatting customer journey Professionals!! Het overgrote deel van de professionals heeft al enige kennis van het product natuursteen. Toch blijkt er behoefte aan advies gezien het percentage van rond de 80% dat wel eens advies heeft ontvangen.!! Internet is, nog meer dan in 2010, de meest gebruikte bron ter oriëntatie op de toepassing van natuursteen. Professionals die wel eens een website van een natuursteenbedrijf bezoeken, zijn voornamelijk te spreken over het informatie aanbod en de overzichtelijkheid van de website. Interieurarchitecten zijn echter kritischer op de overzichtelijkheid. Websites van natuursteenbedrijven werken in mindere mate inspirerend.!! Natuursteenbedrijven blijven de meest favoriete aankoopplaats van natuursteen, gevolgd door de bouwmaterialenhandel. Er is zelfs sprake van een lichte stijging van het aandeel dat natuursteen bij een natuursteenbedrijf heeft gekocht.!! Het aandeel aannemers dat zelf natuursteen plaatst is ten opzichte van vier jaar geleden afgenomen. Gezien het feit dat steeds meer professionals plaatsing/montage zien als bottleneck een logische ontwikkeling. Consumenten!! De rol van natuursteenbedrijven in de customer journey van de consument blijkt evenals in 2010 gering.!! Consumenten oriënteren zich op twee manieren op eventuele toepassing van natuursteen. Bezoek aan een aankoopplaats/ showroom, meestal in de vorm van een bouwmarkt blijkt de meest voorkomende wijze, gevolgd door oriëntatie via internet. De rol van natuursteenbedrijven is zeer gering. Er is sprake van een stabiele situatie ten opzichte van 2010.!! Consumenten kopen natuursteen bij voorkeur bij een bouwmarkt, hoewel dit in mindere mate het geval is dan in Prijs en beschikbaarheid zijn veruit de meest belangrijke voorkeursredenen.!! Evenals in 2010 blijken producten in de bijna een derde van de gevallen zelf of door de partner te worden geplaatst/gemonteerd. Een aannemer wordt iets minder vaak in de arm genomen dan vier jaar geleden. 5

6 1.3 Managementsamenvatting imago Imago natuursteenbedrijven!! Het imago dat natuursteenbedrijven van hun eigen sector hebben, wijkt op een aantal punten sterk van het imago onder consumenten en professionals. Voornamelijk op het gebied van innovativiteit en de rol van samenwerkingspartner blijken natuursteenbedrijven zichzelf hoger aan te slaan.!! Om deze imagodiscrepantie het hoofd te bieden en met het oog op de uitgesproken ondersteuningsbehoefte op het gebied van promotie van de sector, lijkt hier een uitgelezen kans te liggen voor het BranchePlatform Natuursteen. Imago product natuursteen!! Naast het promoten van het sectorimago is het van belang om de positieve imagoaspecten (lange levensduur, de natuurlijke uitstraling, de luxe uitstraling) van het product natuursteen te benadrukken in de markt en de negatieve associaties (hoge prijs), waar mogelijk in perspectief te plaatsen.!! Het maatwerkkarakter blijkt door natuursteenbedrijven zelf te worden gezien als belangrijke producteigenschap, terwijl dit aspect door consumenten en professionals minder wordt herkend. Ook hier is sprake van een vorm van imagodiscrepantie, waar door middel van promotie van de gehele sector wat aan kan worden gedaan. Trends en ontwikkelingen!! De trends en ontwikkelingen die door natuursteenbedrijven en professionele partijen als kans en bedreiging worden gezien komen voor een belangrijk deel overeen. Aandacht voor duurzaamheid, aanboren van nieuwe markten, automatisering en digitalisering, ketenintegratie, verschuiving van nieuwbouw naar renovatie worden door zowel de natuursteenbedrijven, als de professionals al kans gezien. Toenemende wet- en regelgeving, financieringsproblemen bij opdrachtgevers en dreigend tekort aan personeel worden door beide groepen als bedreiging gezien.!! Het belangrijkste verschil tussen natuursteenbedrijven en professionals zit hem in de mate waarin zij verwachten dat deze ontwikkelingen invloed hebben op hun bedrijf. (Een gedeelte van) de natuursteensector lijkt een wat passievere houding aan te nemen dan veel professionals. 6

7 Inhoud 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Achtergrondkenmerken doelgroepen 4 Toepassing natuursteen + marktbewerking natuursteenbedrijven 5 Customer journey 6 Imago Trends en Ontwikkelingen 7

8 2.1 Onderzoeksaanleiding In de natuursteenbranche zijn veel ontwikkelingen gaande. De economische crisis heeft ook deze sector beïnvloed en er zijn veel bewegingen in de personeels- en bedrijvenpopulatie. Daarnaast wordt er steeds meer aandacht besteed aan thema s als ARBO, duurzaamheid en duurzame handel. Het accent komt meer en meer te liggen op de professionele markt, terwijl het aandeel op de consumentenmarkt vermindert. Vakorganisaties FNV Bouw en CNV Vakmensen, de werkgeversorganisatie Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven en CAO-partijen betrokken bij de CAO voor het Natuursteenbedrijf, hebben onlangs een nieuw kennis- en adviescentrum opgericht, BranchePlatform Natuursteen. De natuursteenbranche investeert in het opleiden van werknemers. Dankzij goede natuursteenopleidingen worden vakkennis en inzetbaarheid in de bedrijven vergroot. Door vakwerk te leveren van de allerhoogste kwaliteit, draagt een goed opgeleide werknemer bij aan het positieve imago van de sector. Het BranchePlatform Natuursteen zal de taak op zich gaan nemen om de scholing in de natuursteenbranche te (blijven) stimuleren, in nauwe samenwerking met ROC Midden-Nederland en Fundeon. Het voorliggende rapport is het resultaat van een derde onderzoek naar de markt voor natuursteen. Het BranchePlatform Natuursteen heeft USP gevraagd een marktmonitor uit te voeren om de relevante stuur- en marktinformatie in kaart te brengen onder de particuliere en professionele doelgroepen. Hiervoor zal aandacht besteed worden aan actuele thema s, maar zal ook een vergelijking gemaakt worden met diverse belangrijke resultaten van het onderzoek uit Met de informatie uit dit onderzoek kan het BranchePlatform Natuursteen het beleid ten aanzien van de natuursteenbranche verder vorm geven. 8

9 2.2 Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen Doelstelling: Het in kaart brengen van de Nederlandse natuursteensector qua marktverdeling, imago, tevredenheid en trends en ontwikkelingen. Met deze informatie worden natuursteenbedrijven voorzien van bedrijfsinformatie waarmee zij marktgerichter kunnen acteren en kan het Brancheplatform Natuursteen het functioneren van de branche toetsen en een nieuw beleid voor de komende jaren ontwikkelen. Onderzoeksvragen: Hoofdstuk 3 Op welke wijze en in welke mate wordt natuursteen toegepast door professionals en consumenten? Op welke wijze proberen natuursteenbedrijven de markt te bewerken? Hoofdstuk 4 Op welke wijze oriënteren professionals en consumenten op (mogelijke) het gebruik van natuursteen? Op welke wijze wordt natuursteen aangekocht door professionals en consumenten? Wie plaatst natuursteen en in welke mate zijn professionals en consumenten tevreden? Hoofdstuk 5 Wat is het imago van natuursteenbedrijven onder professionals, consumenten en de natuursteenbedrijven zelf? Wat is het imago van het product natuursteen ten opzichte van concurrerende materialen? Hoofdstuk 6 Welke trends en ontwikkelingen worden als kansrijk en bedreigend gezien voor de natuursteensector door professionals en natuursteenbedrijven zelf? Op welke wijze verwachten natuursteenbedrijven concurrentie van zowel binnen, als buiten de natuursteensector? 9

10 2.3 Onderzoeksproces Deskresearch en intern onderzoek Kwanitatief onderzoek Spiegelonderzoek Analyse, rapportage en advies Activiteiten: Activiteiten: Activiteiten: Activiteiten: Kick-off met Opstellen en afstemmen Afnemen van de online Analyseren data (SPSS BranchePlatform vragenlijst. enquêtes onder de en Excel). Natuursteen. Programmeren en testen natuursteenbedrijven. Tabellenboek (Excel). Desk research (internet, bestuderen relevante onderzoeksrapporten). Output: Aansluiting op eerdere onderzoeken. Eerste beeld van de trends, ontwikkelingen en verwachtingen in de markt. Verder zal duidelijk zijn waarnaar kwantitatief onderzoek nodig zal zijn en welke vragen de vragenlijsten zullen bevatten. vragenlijst. Interviews met klantgroepen (consumenten, aannemers en architecten). Output: Meer kennis van de markt, spelers, wensen en behoeften. Output: Een grote meerwaarde van een spiegelonderzoek is het kunnen vergelijken van de mening van de klant en het uitgevoerde deskresearch en de wijze waarop de natuursteenbedrijven zelf in de markt staan. Rapport (PowerPoint). Presentatie Output: Een complete rapportage van de uitkomsten uit alle onderzoeksfases. Inzicht in prioriteiten qua marktbewerking en aanbevelingen/advies voor de sector verwerkt in de rapportage en uiteengezet in een presentatie tijdens de Natuursteenvakdag op 23 mei

11 2.4 Respons en representativiteit Hieronder staat per doelgroep weergegeven hoeveel respondenten zijn uitgenodigd, de wijze waarop, alsmede het responspercentage. De professionals zijn telefonisch benaderd door het callcenter van USP. De consumenten hebben online deelgenomen aan het onderzoek en zijn benaderd via het consumentenpanel van USP, deeluwmening.nl. De natuursteenbedrijven ten slotte zijn benaderd uit de ledenlijst van de Algemene Bond Natuursteen, aangevuld met adressen door USP. Met de onderstaande respons kan, daar waar de resultaten hierom vragen en met elkaar vergelijkbaar zijn, een eerlijk vergelijk worden gemaakt met resultaten uit Interessante vergelijking worden tekstueel toegelicht. Doelgroep Geslaagde enquêtes Online Telefonisch Responspercentage Professionals: aannemers B&U % Professionals: interieurarchitecten 50 37% Professionals: bouwkundige architecten 50 19% Consumenten % Natuursteenbedrijven 62 9% 11

12 Inhoud 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Achtergrondkenmerken doelgroepen 4 Toepassing natuursteen + marktbewerking natuursteenbedrijven 5 Customer journey 6 Imago Trends en Ontwikkelingen 12

13 3.1 Achtergrondkenmerken Professionals Achtergrondkenmerken - Bouwkundig architecten Geslacht 4 58% Functie Directeur/eigenaar Architect/ontwerper 2 Projectleider 14% Tekenaar 4% Bestekschrijver Anders Wil niet zeggen 50% Aantal FTE 4,1 Geslacht Achtergrondkenmerken - Interieurarchitecten Functie Aantal FTE Directeur/eigenaar 9 1,6 5 47% Tekenaar Anders Achtergrondkenmerken - Aannemers B&U Geslacht Functie Aantal FTE 9 7% Directeur/eigenaar Werkvoorbereider Bestekschrijver 10% 5 14,5 Beleidsmedewerker 1% Anders 27% 13

14 3.2 Achtergrondkenmerken Consumenten 1 Achtergrondkenmerken Geslacht Leeftijd Hoogst voltooide opleiding 4 58% 55 jaar en ouder 47% < 25 jaar 0% jaar 7% jaar 2 WO HBO HAO 11% 1 28% Gemiddelde leeftijd MBO jaar 24% MAO LBO 7% 15% Gezinssituatie Netto huishoudinkomen Alleenstaande 1 Eénoudergezin Anders Partners zonder kinderen 4 Minder dan 1675 Euro 7% Tussen de 1675 en 3000 Euro 4 Meer dan 3000 Euro 28% Partners met kinderen 39% Weet niet/geen mening 2 14

15 3.2 Achtergrondkenmerken Consumenten 2 Achtergrondkenmerken Type woning Tussenwoning/rijtje 3 2 onder 1 kap 19% Regio Hoekwoning Flat/appartement 17% 1 Soort woning Vrijstaande woning 1 Boerderij Maisonnette 1% 1% West: 47% Noordoost: 3 Anders, namelijk Ligging woning Nieuwbouw woning: 24% In het centrum van een stad 11% Bestaande woning: 7 Buiten het centrum van een stad 45% Zuid: 21% In het centrum van een dorp 14% Buiten het centrum van een dorp 28% Op het platteland, buiten het dorp 15

16 3.3 Achtergrondkenmerken Natuursteenbedrijven Achtergrondkenmerken Aantal FTE Functie 0-1 fte 2 Directeur/eigenaar 89% 2-5 fte 38% Bedrijfsleider 8% 6-10 fte 20% fte 15% Productiemedewerker Meer dan 50 fte Anders Nieuwe grafmonumenten Aanvullend werk/ onderhoud grafmonumenten Nieuwbouw gevels Nieuwbouw vloeren Nieuwbouw overig Onderhoud/ renovatie woning- en utiliteitsbouw Overig Verdeling omzet in 2013 naar toepassing 4% 1 14% 19% 17% 27% Particulieren/consumenten Aannemers B&U Architecten (interieur) Architecten (bouwkundig) Overige professionele opdrachtgevers Andere natuursteenbedrijven Verdeling omzet in 2013 naar klantgroep 1% 4% 8% % 16

17 Inhoud 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Achtergrondkenmerken doelgroepen 4 Toepassing natuursteen + marktbewerking natuursteenbedrijven 5 Customer journey 6 Imago Trends en Ontwikkelingen 17

18 4. Toepassing natuursteen In het voorliggende hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de toepassing, oftewel het gebruik van natuursteen door professionals en consumenten. Afsluitend wordt voor de natuursteenbedrijven aangegeven op welke wijze zij de markt (proberen te) bewerken. Per paragraaf worden de volgende vragen beantwoord: 4.1 Professionals In welke mate wordt natuursteen toegepast door professionals? In welke bouwwerken en voor welke specifieke productgroepen wordt natuursteen toegepast door professionals? Waarom wordt er door professionals gekozen voor natuursteen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van natuursteen in de ogen van de professional? 4.2 Consumenten In welke mate wordt natuursteen toegepast door consumenten? Waarom wordt er door consumenten gekozen voor natuursteen? 4.3 Natuursteenbedrijven Welke communicatiemiddelen gebruiken natuursteenbedrijven om hun (potentiële) klanten te bereiken? Door welke netwerkinitiatieven worden natuursteenbedrijven op dit moment ondersteund? Hoe is het gesteld met de bekendheid en de gestelde eisen ten aanzien van vakspecialistische opleidingen? In hoeverre hebben natuursteenbedrijven behoefte aan ondersteuning? 18

19 4.1 Toepassing natuursteen - professionals Een belangrijk deel van de professionals heeft wel eens natuursteen toegepast in zijn of haar werkzaamheden. Hierin is nagenoeg geen verandering zichtbaar ten opzichte van De meeste ervaring met het gebruik van natuursteen hebben professionals evenals in 2010 binnen woningen. Ook de ervaring binnen de overige gebouwtypen komt overeen met de resultaten van vier jaar geleden. Natuursteen toegepast Toepassing natuursteen naar gebouwtype Bouwkundig architecten % 88% 9 Interieurarchitecten 95% 9 94% Aannemers B&U 88% 8 90% Woningen/appartementen Kantoren Bedrijfsgebouwen 68% 6 71% 6 60% 9 91% 9 8 Zorgcentra/ziekenhuizen 29% 30% 34% Onderwijs 9% 31% 40% Winkelcentra Hallen en loodsen 38% 11% 3 19% 15% 27% Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 19

20 4.1 Toepassing natuursteen - professionals Evenals in 2010 hebben professionals natuursteen het meest toegepast voor de productgroepen dorpels, vensterbanken en drempels. Toepassing natuursteen naar product Dorpels Vensterbanken Drempels Natte ruimtes Afwerkvloeren Trappen Buitengevels Wastafels Bestrating Balie Binnenwanden % 29% 4 40% 4 40% 40% 51% 54% 57% 5 69% 7 67% % 74% 8 81% 81% 94% 87% 97% 94% 9 90% 85% 89% Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 20

21 4.1 Toepassing natuursteen - professionals Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de reden m natuursteen toe te passen. In 2010 is werd duurzaamheid niet als aparte categorie benoemd. Uit de associaties die professionals hebben bij de term duurzaamheid, namelijk lange levensduur, mag worden geconcludeerd dat duurzaamheid ook in 2010 een rol speelde. Dit aspect werd destijds namelijk het meest genoemd als reden om natuursteen toe te passen. Dit jaar wordt lange levensduur/sterk minder vaak genoemd en komt duurzaamheid op de tweede plaats. Redenen voor toepassing natuursteen Esthetica Duurzaamheid Keuze klant/opdrachtgever Luxe uitstraling Lange levensduur/sterk Kwaliteit Onderhoudsvriendelijk Natuurlijke product Warme uitstraling Imago Prijs van het materiaal Anders Weet niet/geen mening 9% 9% 4% 4% % 11% 1 15% 1 15% 10% 17% 21% 24% 25% 2 2 Lange levensduur Slijtvast Milieuvriendelijk Anders 35% 38% 48% 48% 5 Associaties term duurzaamheid 65% 71% 18% 18% 1 Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 100% 21

22 4.1 Toepassing natuursteen - professionals Ook de keuze voor een bepaalde materiaalsoort wordt in zijn algemeenheid gebaseerd op dezelfde criteria als in Top 10 Keuzecriteria materiaal in het algemeen Esthetica Prijs Lange levensduur/sterk Keuze opdrachtgever Luxe uitstraling Kleurmogelijkheden Past in duurzaam bouwen Uitstraling in het algemeen Onderhoudsvriendelijk Toepasbaarheid 1 10% 15% 11% 1 1 7% 9% 9% 10% 1 9% 7% 1 4% 1 4% 10% 21% 24% 21% 20% 19% 29% 31% 4 Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 22

23 4.1 Toepassing natuursteen - professionals De drie meest genoemde sterke punten van natuursteen komen overeen met de resultaten uit Toepasbaarheid in duurzaam bouwen en het onderhoudsvriendelijke karakter worden relatief vaker genoemd dan in 2010 Top 10 sterke punten natuursteen Lange levensduur/sterk Esthetica Luxe uitstraling Onderhoudsvriendelijk Kwaliteit Past in duurzaam bouwen Natuurlijke uitstraling Algemene uitstraling Warme uitstraling Kleurmogelijkheden 4% 4% 4% 4% 9% 7% 9% 7% % 21% 1 18% 1 11% 1 11% 15% 18% 1 11% % 28% 40% 3 Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 23

24 4.1 Toepassing natuursteen - professionals Montage/verwerking van natuursteen wordt vaker dan in 2010 genoemd als zwak punt. De twee meest genoemde zwakke punten zijn evenals vier jaar geleden de kwetsbaarheid en de prijs. Zwakke punten natuursteen Kwetsbaar/breekbaar Prijs van het materiaal Moeilijke montage Vlekgevoelig Krasgevoelig Moeilijk verwerkbaar Gewicht 4% 10% 9% 9% 10% 4% 4% 1 10% 7% 7% 15% 21% 2 24% 29% 3 41% Onderhoud 11% Weinig ontwerpmogelijkheden Mindere kwaliteit 1% 1% Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 24

25 4.2 Toepassing natuursteen consumenten Vloeren blijken in de afgelopen drie jaar, evenals in 2010 de meest aangeschafte productgroep. In 7% van de gevallen betrof het een natuurstenen vloer. In 2010 was dit percentage. Aanrechtbladen werden door 11% van de consumenten aangeschaft in de afgelopen drie jaar, tegenover 14% in dezelfde periode voor Het aandeel natuursteen is met lager dan vier jaar geleden (1) Vloer Tuinbestrating Tafels/tafelbladen Toilet Aanrechtblad Wastafels Tegelwand Gekochte producten in de afgelopen drie jaar 2 15% 1 11% 11% 11% 27% Laminaat Tegels/plavuizen Tapijt Parket Houten planken Vinyl Natuursteen Hardsteen Linoleum/marmoleum Graniet 27% 21% 11% 8% 8% 7% 5% 50% Vensterbanken 7% Drempels 4% Kunststof 34% Haarden Composiet/kunststeen 25% Lambriseringen Hout 19% Dorpels Graniet 1 Trap Natuursteen Schouwen Laminaat 25

26 4.2 Toepassing natuursteen consumenten Kwaliteit van het materiaal blijkt voor consumenten de belangrijkste reden om voor natuursteen te kiezen. In 2010 kwam dit aspect op de derde plaats met 3. Esthetica blijkt een geringere rol te spelen dan in Destijds kwam esthetica op de tweede plaats met en werd dit aspect door 57% van de consumenten belangrijk gevonden. Lange levensduur werd vier jaar geleden als meest belangrijk bestempeld (61%). Doordat dit jaar duurzaamheid als aparte categorie is meegenomen en gezien de associaties die consumenten hebben bij duurzaamheid (nl. lange levensduur) staat dit aspect als zodanig niet meer bovenaan. Kwaliteit Motivatie keuze natuursteen 48% Makkelijk schoon te maken/te houden Lange levensduur/sterk 4 4 Duurzaamheid Luxe uitstraling Tijdloos 3 38% 39% Warme uitstraling 31% Hygiënisch 24% Esthetica/is mooi 24% Praktisch Kleurmogelijkheden Prijs Comfort 8% 8% 7% 1 Associatie term duurzaamheid Lange levensduur. Weinig onderhoud. Behoud zijn kwaliteit. Levert geen gevaar op voor de natuur en de mens. Mooie documentatie Weet niet/geen mening 5% 26

27 4.3 Marktbewerking door natuursteenbedrijven Negen van de tien natuursteenbedrijven geeft aan een eigen website te hebben. Het gebruiksdoel van de websites is nog vrij traditioneel en voornamelijk toegespitst op zenden van informatie (contact + product). Interactie tussen professional/consument en natuursteenbedrijf vindt al wel plaats in de vorm van online offerteaanvragen, maar in veel mindere mate op het gebied van online shoppen. Gebruikte communicatiemiddelen Eigen website Visitekaartjes 8 90% Gem. besteding per jaar! 2.078! 215 Contactinformatie Productinformatie Aanvragen offertes Functies website 9 84% 71% Social media Bedrijfskleding met eigen naam/logo Sponsoring van sport- of andere vereniging Sponsoring van evenementen en goede doelen Advertenties in lokale kranten Verspreiden van folders 5 54% 51% %! 201! 838! 1.170! 565! 2.770! Online bestellen Webshop Prijslijsten Anders Weet niet Facebook 20% 15% 7% 1 Gebruik social media 94% Online advertenties 25%! LinkedIn 50% Stand op vakbeurzen Reclame op lokaal radio/tv station Anders 21% 7% 10%! 9.230! Twitter Youtube Pinterest App 15% 15% 1 41% Geen Weet niet/geen mening - - Anders Weet niet 1 27

28 4.3 Marktbewerking door natuursteenbedrijven Keurmerken blijken in de ogen van natuursteenbedrijven in geringe een (bewuste) rol te vervullen. Bijna driekwart van de natuursteenbedrijven geeft aan dat zijn of haar bedrijf niet over een keurmerk beschikt. Bijna een kwart van de natuursteenbedrijven geeft uit zichzelf aan actief te zijn binnen de (jongerenafdeling van, JAO) de Algemene Bond Natuursteen. De perceptie van een professioneel netwerk loopt uiteen van beurzen en netwerken als LinkedIn, tot en met aansluiting bij een brancheorganisatie. Keurmerken Actief in een professioneel netwerk Nee 7 Nee 39% Erkend leerbedrijf 7% ABN 20% Keurmerk natuursteen 7% NGS JAO ABN Ondernemingsvereniging Anders Weet niet/geen mening 8% Anders Weet niet/geen mening 10% 21% LinkedIn Ondernemingsvereniging Beurzen 28

29 4.3 Marktbewerking door natuursteenbedrijven De eisen die worden gesteld aan het specialistische opleidingsniveau van medewerkers binnen natuursteenbedrijven is in de helft van de gevallen nihil. Het recent opgerichte BranchePlatform Natuursteen is bijna voor de helft bekend als aanbieder van natuursteenopleidingen. Het failliet verklaarde Centrum Natuursteen is tot 2013 als aanbieder van de natuursteenopleidingen bekend. Minimale opleidingsniveau medewerkers Geen eisen gesteld m.b.t. natuursteenopleidingen Assistentopleiding Basisberoepsopleiding natuursteenbewerker Allround opleiding natuursteenbewerker 5% 1 48% Bekende aanbieders van vakspecialistische opleidingen Centrum Natuursteen (tot 2013) BranchePlatform Natuursteen Fundeon ROC 49% 49% 4 69% Kaderopleidingen Academie voor vakwerk en steen 10% Anders 1 Anders 10% Weet niet/geen mening 1 Weet niet/geen mening 1 Weet niet/ geen mening 6 Aansluiting huidige aanbod aan specialistische vakopleidingen Ja 15% Nee 2 Voldoet aan de eisen. Er worden opleidingen aangeboden op verschillende niveaus. Er is inhoudelijk totaal geen match tussen de vraag en aanbod. Geen aansluiting op bedrijfsbelang. 29

30 4.3 Marktbewerking door natuursteenbedrijven Het op de kaart zetten/promoten van de gehele natuursteensector is voor ruim de helft van de natuursteenbedrijven de belangrijkste ondersteuningsbehoefte. Opvallend is de geringe behoefte aan opleidingen. Onbekendheid met de mate waarin opleidingen aansluiten bij de behoefte lijken hierin een belangrijke rol te spelen. Behoefte aan ondersteuningselementen Promotie van de gehele natuursteensector 5 Materiaaladvies Marketingondersteuning bij promotie van het eigen bedrijf 25% 2 Productadvies 1 Producttrainingen 1 Materiaaltrainingen Opleidingen (MBO niveau 1 t/m 4) Anders 10% 1 1 Weet niet/geen mening 25% 30

31 Inhoud 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Achtergrondkenmerken doelgroepen 4 Toepassing natuursteen + marktbewerking natuursteenbedrijven 5 Customer journey 6 Imago Trends en Ontwikkelingen 31

32 5. Customer journey In het voorliggende hoofdstuk wordt ingegaan op de customer journey van zowel de professional als de consument. Het gaat daarbij om het proces van oriëntatie tot en met de uiteindelijke plaatsing van het product. Per paragraaf worden de volgende vragen beantwoord: 5.1 Professionals Welke bronnen worden er door professionals ter oriëntatie geraadpleegd? Hebben natuursteenbedrijven een adviesrol richting de professional? Wat is de rol van websites van natuursteenbedrijven voor de professional? Waar wordt natuursteen aangeschaft door professionals? Door wie laten professionals natuursteen plaatsen en in welke mate is men daar tevreden over? 5.2 Consumenten Welke bronnen worden er door professionals ter oriëntatie geraadpleegd? Waar wordt natuursteen aangeschaft door consumenten en waarom? Door wie laten consumenten natuursteen plaatsen en in welke mate is men daar tevreden over? 32

33 5.1 Customer journey: oriëntatie - professionals Internet is de meest gebruikte bron om zich te oriënteren op de toepassing van natuursteen. Met name aannemers oriënteren zich vaker via internet dan in 2010 (destijds 17%). Het bezoek aan een showroom wordt minder vaak genoemd dan in Een bezoek van een vertegenwoordiger daarentegen komt juist vaker voor. Top 10 geraadpleegde bronnen Internet Orienteert zich niet op natuursteen Bezoek van vertegenwoordiger Via de leverancier Beurzen Vaktijdschriften en vakbladen Bezoek aan showroom Contact met collega's Bezoeken referentieprojecten Telefonisch 4% 10% 4% 8% 10% 1 5% 10% 8% 4% 4% 8% 1% 4% 1 18% 18% 34% 27% 2 28% Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 44% 4 Top 3 bezochte beurzen Bouwbeurs Utrecht Geveltotaalbeurs Woonbeurs Top 3 geraadpleegde vakbladen Bouwwereld de Architect Cobouw 33

34 5.1 Customer journey: oriëntatie - professionals Het kennisniveau ten aanzien van natuursteen wordt door de professionals zelf ingeschat als een basisniveau. Tweederde tot driekwart van de professionals geeft aan over enige kennis te beschikken. Professionals die wel eens een website van een natuursteenbedrijf bezoeken, zijn voornamelijk te spreken over het informatie aanbod en de overzichtelijkheid van de website. Interieurarchitecten zijn echter kritischer op de overzichtelijkheid. Websites van natuursteenbedrijven werken in mindere mate inspirerend. Kennis van de typen en mogelijkheden natuursteen Advies van een natuursteenbedrijf Bouwkundig architecten 24% 68% 8% Bouwkundig architecten 84% 1 Interieurarchitecten 2 78% Interieurarchitecten 84% 1 Aannemers B&U 1 79% 9% Aannemers B&U 7 24% Veel kennis Enige kennis Geen kennis Bezoek website van een natuursteenbedrijf Ja Nee Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 8% 8% 7% 60% 7 50% Informatief Overzichtelijk Inspirerend Elementen website 48% 44% 38% 39% 71% 71% 79% 71% 75% Ja, regelmatig Ja, soms Nee, nooit 34

35 5.1 Customer journey: aankoop - professionals Het aandeel aannemers dat natuursteen zowel wel eens, als meestal aankoopt bij een natuursteenbedrijf is ten opzichte van 2010 gestegen. Destijds gaf respectievelijk 68% en 58% aan wel eens en meestal te kopen bij een natuursteenbedrijf. Een bouwmaterialenhandel heeft daarentegen iets aan aandeel verloren (van 19% naar 11% die hier meestal koopt). Voor architecten geldt eveneens, zij het in iets mindere mate, dat natuursteenbedrijven een belangrijke aankoopplaats zijn. In 2010 is het aankoopgedrag voor deze groep niet doorgemeten. Bedrijven waar wel eens natuursteen wordt gekocht Natuursteenbedrijf Bouwmaterialenhandel Tegelzetter Importeur Importeert zelf Anders Weet niet/geen mening 2 18% 34% 19% 18% 28% 35% 24% 17% 0% 0% 9% 1% 0% 61% 8 9 Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U Bedrijven waar meestal natuursteen wordt gekocht 61% Natuursteenbedrijf 74% 8 Bouwmaterialenhandel Importeur Tegelzetter Anders Weet niet/geen mening 11% 11% 21% 1 4% 1% 4% Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 35

Kansen in de natuursteensector

Kansen in de natuursteensector Kansen in de natuursteensector Rapport T.b.v. BranchePlatform Natuursteen Ing. Florens van der Gaag, Mark de Graaf MSc RE Mei 2014 a14bpnmv1 Inhoud 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3

Nadere informatie

Welkom! NatuursteenVakdag 2014

Welkom! NatuursteenVakdag 2014 Welkom! NatuursteenVakdag 2014 NatuursteenVakdag 2014 Welkom Astrid Joosten Dagvoorzi=er NatuursteenVakdag 2014 Opening Elrie Bakker Voorzi=er Hoofdbedrijfschap Ambachten & Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

De Woonconsument Relevante informatie voor uw marketingbeleid

De Woonconsument Relevante informatie voor uw marketingbeleid De Woonconsument Relevante informatie voor uw marketingbeleid T.b.v. Bouwkennis en USP 1 Inhoud presentatie 1 Achtergrond WoonOmnibus 2 Kerncijfers Woonconsument 3 Oriëntatie van de woonconsument 4 Rol

Nadere informatie

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015 Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 205 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 4. Achtergrondkenmerken bedrijven 5. Organisatorische kenmerken 5.2 Activiteiten 7.3 Omzet 9 2. Marktomvang-

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1 Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1 T.b.v. openbare publicatie Henri Busker Woensdag 10 juli 2013 Inleiding Dit

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke btwverlaging. renovatie en onderhoud in de bouw-, installatie- en groenvoorziening?

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke btwverlaging. renovatie en onderhoud in de bouw-, installatie- en groenvoorziening? Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke btwverlaging voor renovatie en onderhoud in de bouw-, installatie- en groenvoorziening? Belangrijkste resultaten Meting 2 T.b.v. openbare publicatie Henri

Nadere informatie

Persbericht USP Bouwsignalen

Persbericht USP Bouwsignalen Internationale BouwBeurs nog steeds dé beurs voor bouwend Nederland Persbericht USP Bouwsignalen Rotterdam USP Marketing Consultancy heeft net na afloop van de Internationale BouwBeurs onder 700 bedrijven

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

OnderhoudNL Ondernemerspanel. 25 e meting Hoogseizoen 2014

OnderhoudNL Ondernemerspanel. 25 e meting Hoogseizoen 2014 OnderhoudNL Ondernemerspanel 25 e meting Hoogseizoen 2014 Rapportage T.b.v. OnderhoudNL Mark de Graaf MSc RE, drs Hanane Bouazzaoui Januari 2015 a14onlov2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Respons en bedrijfskenmerken

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

OnderhoudNL Ondernemerspanel. 25 e meting Hoogseizoen 2014

OnderhoudNL Ondernemerspanel. 25 e meting Hoogseizoen 2014 OnderhoudNL Ondernemerspanel 25 e meting Hoogseizoen 2014 Rapportage T.b.v. OnderhoudNL Mark de Graaf MSc RE, drs Hanane Bouazzaoui Januari 2015 a14onlov2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Respons en bedrijfskenmerken

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2012 en voor de veilingen van 2012 geldt dat werd vergeleken met de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2011 en zo wordt elk jaar vergeleken met 1 januari van het voorgaande

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Wat wil die consument nu eigenlijk

Wat wil die consument nu eigenlijk Wat wil die consument nu eigenlijk duurzaam 13 mei Ronald Provoost 1 Om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk 2 Welke plannen heeft hij/zij 3 Welke partijen zijn belangrijk voor de consument 4 Waarop baseert

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) VRAGENLIJST RENOVATIE & ONDERHOUD MONITOR 214 Doelstelling: Tegenwoordig blijven mensen steeds langer in hun eigen woning wonen in plaats van te verhuizen. De renovatiemarkt is hiermee een steeds belangrijkere

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

Kinderschoenen Monitor 2013. Over Gigagaaf. Gigagaaf.nl is een website die zich. focust op het aanbieden van kinderschoenen met de hoogste kwaliteit.

Kinderschoenen Monitor 2013. Over Gigagaaf. Gigagaaf.nl is een website die zich. focust op het aanbieden van kinderschoenen met de hoogste kwaliteit. Kinderschoenen Monitor 2013 Over Gigagaaf Gigagaaf.nl is een website die zich focust op het aanbieden van kinderschoenen met de hoogste kwaliteit. De website bestaat sinds 2006 en is in die tijd uitgegroeid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 april-mei 2011 Opdrachtgever: Vereniging Eigen Huis, dhr. Steven Wayenberg, dhr. Angelo Vedder Uitvoerend bureau: Marlyse-Research Contactpersoon: dhr. Mike Lankhorst Projectcode:

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Instroom mensen met arbeidsbeperking en duurzaamheid van de plaatsingen Rapport

Instroom mensen met arbeidsbeperking en duurzaamheid van de plaatsingen Rapport Instroom mensen met arbeidsbeperking en duurzaamheid van de plaatsingen Rapport Drs. Henri Busker, Consultant Drs. Linda Aders-van der Geest, Senior Research Analyst April 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010 Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Synovate BV 1. Een uiteenlopende range aan directe kanalen maakt het bedrijven of organisaties

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 1. Onderzoeksopzet Datum: 23 november 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Doelgroep: Eigenaren van rijksmonumentale kerkgebouwen (3.880 panden)

Nadere informatie

Customer journey: opzet en steekproef

Customer journey: opzet en steekproef Customer journey: opzet en steekproef VMS Insight in opdracht van VAvdZ en RAI Vereniging, mede gefinancierd door RDC 91,3% is werknemer, 95% is man 85% geleased, 11% gekocht 20% is (mede)verantwoordelijk

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK NATUURSTEEN DE VRAAG NAAR DUURZAAMHEID 16:00. Jan-Paul Schop Florens van der Gaag Reinoud de Jager 7 oktober 2009

ONDERZOEK NATUURSTEEN DE VRAAG NAAR DUURZAAMHEID 16:00. Jan-Paul Schop Florens van der Gaag Reinoud de Jager 7 oktober 2009 ONDERZOEK NATUURSTEEN DE VRAAG NAAR DUURZAAMHEID 16:00 Jan-Paul Schop Florens van der Gaag Reinoud de Jager 7 oktober 2009 Overzicht marktstructuur USP voert in Nederland voor WGDN een studie uit een studie

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie