NatuursteenVakdag Kansen in de natuursteensector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NatuursteenVakdag 2014. Kansen in de natuursteensector"

Transcriptie

1 NatuursteenVakdag 2014 Kansen in de natuursteensector

2 Kansen in de natuursteensector Rapport T.b.v. BranchePlatform Natuursteen Ing. Florens van der Gaag, Mark de Graaf MSc RE Mei 2014 a14bpnmv1

3 Inhoud 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Achtergrondkenmerken doelgroepen 4 Toepassing natuursteen + marktbewerking natuursteenbedrijven 5 Customer journey 6 Imago Trends en Ontwikkelingen 3

4 1.1 Managementsamenvatting toepassing natuursteen Professionals!! Ten opzichte van 2010 is nauwelijks sprake van verandering in de toepassing van natuursteen. Wanneer markt aantrekt, geldt dit ook voor de natuursteensector.!! In zijn algemeenheid wordt de keuze voor een bepaalde materiaalsoort gebaseerd op dezelfde criteria als in Architecten vinden het logischerwijs belangrijker hoe een materiaal eruit ziet, terwijl aannemers zich vaker laten leiden door de keuze van een opdrachtgever.!! Wanneer het specifiek gaat over natuursteen blijken duurzaamheid en het onderhoudsvriendelijke karakter van natuursteen een belangrijkere rol te spelen dan in 2010.!! Natuursteen wordt steeds meer gezien als materiaal dat past binnen het duurzaam bouwen principe en dat is belangrijk met het oog op de actualiteit van deze trend.!! Montage/plaatsing wordt steeds vaker gezien als bottleneck in de toepassing van natuursteen. Consumenten!! Ten opzichte van 2010 is nauwelijks sprake van verandering in de toepassing van natuursteen. Wanneer markt aantrekt, geldt dit ook voor de natuursteensector.!! Wanneer het specifiek gaat over natuursteen blijkt esthetica een minder belangrijke rol te spelen dan in Kwalitatieve aspecten blijken een meer doorslaggevende rol te krijgen. Marktbewerking natuursteenbedrijven!! Natuursteenbedrijven maken voornamelijk gebruik van traditionele communicatievormen richting hun (potentiële) klanten. Websites sluiten vaak niet aan op de nieuwe werkelijkheid, waarin online shopping steeds belangrijker wordt.!! Gezien de geringe eisen die worden gesteld aan het specialistische opleidingsniveau van medewerkers binnen natuursteenbedrijven ligt concurrentie op de loer.!! De belangrijkste ondersteuningbehoefte vanuit natuursteenbedrijven, promotie van de gehele natuursteensector, wijkt af van de behoefte binnen andere sectoren binnen de afbouwbranche. Opvallend in dit licht is ook het geringe aantal natuursteenbedrijven met een keurmerk en de relatief geringe aansluiting bij een professioneel netwerk. 4

5 1.2 Managementsamenvatting customer journey Professionals!! Het overgrote deel van de professionals heeft al enige kennis van het product natuursteen. Toch blijkt er behoefte aan advies gezien het percentage van rond de 80% dat wel eens advies heeft ontvangen.!! Internet is, nog meer dan in 2010, de meest gebruikte bron ter oriëntatie op de toepassing van natuursteen. Professionals die wel eens een website van een natuursteenbedrijf bezoeken, zijn voornamelijk te spreken over het informatie aanbod en de overzichtelijkheid van de website. Interieurarchitecten zijn echter kritischer op de overzichtelijkheid. Websites van natuursteenbedrijven werken in mindere mate inspirerend.!! Natuursteenbedrijven blijven de meest favoriete aankoopplaats van natuursteen, gevolgd door de bouwmaterialenhandel. Er is zelfs sprake van een lichte stijging van het aandeel dat natuursteen bij een natuursteenbedrijf heeft gekocht.!! Het aandeel aannemers dat zelf natuursteen plaatst is ten opzichte van vier jaar geleden afgenomen. Gezien het feit dat steeds meer professionals plaatsing/montage zien als bottleneck een logische ontwikkeling. Consumenten!! De rol van natuursteenbedrijven in de customer journey van de consument blijkt evenals in 2010 gering.!! Consumenten oriënteren zich op twee manieren op eventuele toepassing van natuursteen. Bezoek aan een aankoopplaats/ showroom, meestal in de vorm van een bouwmarkt blijkt de meest voorkomende wijze, gevolgd door oriëntatie via internet. De rol van natuursteenbedrijven is zeer gering. Er is sprake van een stabiele situatie ten opzichte van 2010.!! Consumenten kopen natuursteen bij voorkeur bij een bouwmarkt, hoewel dit in mindere mate het geval is dan in Prijs en beschikbaarheid zijn veruit de meest belangrijke voorkeursredenen.!! Evenals in 2010 blijken producten in de bijna een derde van de gevallen zelf of door de partner te worden geplaatst/gemonteerd. Een aannemer wordt iets minder vaak in de arm genomen dan vier jaar geleden. 5

6 1.3 Managementsamenvatting imago Imago natuursteenbedrijven!! Het imago dat natuursteenbedrijven van hun eigen sector hebben, wijkt op een aantal punten sterk van het imago onder consumenten en professionals. Voornamelijk op het gebied van innovativiteit en de rol van samenwerkingspartner blijken natuursteenbedrijven zichzelf hoger aan te slaan.!! Om deze imagodiscrepantie het hoofd te bieden en met het oog op de uitgesproken ondersteuningsbehoefte op het gebied van promotie van de sector, lijkt hier een uitgelezen kans te liggen voor het BranchePlatform Natuursteen. Imago product natuursteen!! Naast het promoten van het sectorimago is het van belang om de positieve imagoaspecten (lange levensduur, de natuurlijke uitstraling, de luxe uitstraling) van het product natuursteen te benadrukken in de markt en de negatieve associaties (hoge prijs), waar mogelijk in perspectief te plaatsen.!! Het maatwerkkarakter blijkt door natuursteenbedrijven zelf te worden gezien als belangrijke producteigenschap, terwijl dit aspect door consumenten en professionals minder wordt herkend. Ook hier is sprake van een vorm van imagodiscrepantie, waar door middel van promotie van de gehele sector wat aan kan worden gedaan. Trends en ontwikkelingen!! De trends en ontwikkelingen die door natuursteenbedrijven en professionele partijen als kans en bedreiging worden gezien komen voor een belangrijk deel overeen. Aandacht voor duurzaamheid, aanboren van nieuwe markten, automatisering en digitalisering, ketenintegratie, verschuiving van nieuwbouw naar renovatie worden door zowel de natuursteenbedrijven, als de professionals al kans gezien. Toenemende wet- en regelgeving, financieringsproblemen bij opdrachtgevers en dreigend tekort aan personeel worden door beide groepen als bedreiging gezien.!! Het belangrijkste verschil tussen natuursteenbedrijven en professionals zit hem in de mate waarin zij verwachten dat deze ontwikkelingen invloed hebben op hun bedrijf. (Een gedeelte van) de natuursteensector lijkt een wat passievere houding aan te nemen dan veel professionals. 6

7 Inhoud 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Achtergrondkenmerken doelgroepen 4 Toepassing natuursteen + marktbewerking natuursteenbedrijven 5 Customer journey 6 Imago Trends en Ontwikkelingen 7

8 2.1 Onderzoeksaanleiding In de natuursteenbranche zijn veel ontwikkelingen gaande. De economische crisis heeft ook deze sector beïnvloed en er zijn veel bewegingen in de personeels- en bedrijvenpopulatie. Daarnaast wordt er steeds meer aandacht besteed aan thema s als ARBO, duurzaamheid en duurzame handel. Het accent komt meer en meer te liggen op de professionele markt, terwijl het aandeel op de consumentenmarkt vermindert. Vakorganisaties FNV Bouw en CNV Vakmensen, de werkgeversorganisatie Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven en CAO-partijen betrokken bij de CAO voor het Natuursteenbedrijf, hebben onlangs een nieuw kennis- en adviescentrum opgericht, BranchePlatform Natuursteen. De natuursteenbranche investeert in het opleiden van werknemers. Dankzij goede natuursteenopleidingen worden vakkennis en inzetbaarheid in de bedrijven vergroot. Door vakwerk te leveren van de allerhoogste kwaliteit, draagt een goed opgeleide werknemer bij aan het positieve imago van de sector. Het BranchePlatform Natuursteen zal de taak op zich gaan nemen om de scholing in de natuursteenbranche te (blijven) stimuleren, in nauwe samenwerking met ROC Midden-Nederland en Fundeon. Het voorliggende rapport is het resultaat van een derde onderzoek naar de markt voor natuursteen. Het BranchePlatform Natuursteen heeft USP gevraagd een marktmonitor uit te voeren om de relevante stuur- en marktinformatie in kaart te brengen onder de particuliere en professionele doelgroepen. Hiervoor zal aandacht besteed worden aan actuele thema s, maar zal ook een vergelijking gemaakt worden met diverse belangrijke resultaten van het onderzoek uit Met de informatie uit dit onderzoek kan het BranchePlatform Natuursteen het beleid ten aanzien van de natuursteenbranche verder vorm geven. 8

9 2.2 Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen Doelstelling: Het in kaart brengen van de Nederlandse natuursteensector qua marktverdeling, imago, tevredenheid en trends en ontwikkelingen. Met deze informatie worden natuursteenbedrijven voorzien van bedrijfsinformatie waarmee zij marktgerichter kunnen acteren en kan het Brancheplatform Natuursteen het functioneren van de branche toetsen en een nieuw beleid voor de komende jaren ontwikkelen. Onderzoeksvragen: Hoofdstuk 3 Op welke wijze en in welke mate wordt natuursteen toegepast door professionals en consumenten? Op welke wijze proberen natuursteenbedrijven de markt te bewerken? Hoofdstuk 4 Op welke wijze oriënteren professionals en consumenten op (mogelijke) het gebruik van natuursteen? Op welke wijze wordt natuursteen aangekocht door professionals en consumenten? Wie plaatst natuursteen en in welke mate zijn professionals en consumenten tevreden? Hoofdstuk 5 Wat is het imago van natuursteenbedrijven onder professionals, consumenten en de natuursteenbedrijven zelf? Wat is het imago van het product natuursteen ten opzichte van concurrerende materialen? Hoofdstuk 6 Welke trends en ontwikkelingen worden als kansrijk en bedreigend gezien voor de natuursteensector door professionals en natuursteenbedrijven zelf? Op welke wijze verwachten natuursteenbedrijven concurrentie van zowel binnen, als buiten de natuursteensector? 9

10 2.3 Onderzoeksproces Deskresearch en intern onderzoek Kwanitatief onderzoek Spiegelonderzoek Analyse, rapportage en advies Activiteiten: Activiteiten: Activiteiten: Activiteiten: Kick-off met Opstellen en afstemmen Afnemen van de online Analyseren data (SPSS BranchePlatform vragenlijst. enquêtes onder de en Excel). Natuursteen. Programmeren en testen natuursteenbedrijven. Tabellenboek (Excel). Desk research (internet, bestuderen relevante onderzoeksrapporten). Output: Aansluiting op eerdere onderzoeken. Eerste beeld van de trends, ontwikkelingen en verwachtingen in de markt. Verder zal duidelijk zijn waarnaar kwantitatief onderzoek nodig zal zijn en welke vragen de vragenlijsten zullen bevatten. vragenlijst. Interviews met klantgroepen (consumenten, aannemers en architecten). Output: Meer kennis van de markt, spelers, wensen en behoeften. Output: Een grote meerwaarde van een spiegelonderzoek is het kunnen vergelijken van de mening van de klant en het uitgevoerde deskresearch en de wijze waarop de natuursteenbedrijven zelf in de markt staan. Rapport (PowerPoint). Presentatie Output: Een complete rapportage van de uitkomsten uit alle onderzoeksfases. Inzicht in prioriteiten qua marktbewerking en aanbevelingen/advies voor de sector verwerkt in de rapportage en uiteengezet in een presentatie tijdens de Natuursteenvakdag op 23 mei

11 2.4 Respons en representativiteit Hieronder staat per doelgroep weergegeven hoeveel respondenten zijn uitgenodigd, de wijze waarop, alsmede het responspercentage. De professionals zijn telefonisch benaderd door het callcenter van USP. De consumenten hebben online deelgenomen aan het onderzoek en zijn benaderd via het consumentenpanel van USP, deeluwmening.nl. De natuursteenbedrijven ten slotte zijn benaderd uit de ledenlijst van de Algemene Bond Natuursteen, aangevuld met adressen door USP. Met de onderstaande respons kan, daar waar de resultaten hierom vragen en met elkaar vergelijkbaar zijn, een eerlijk vergelijk worden gemaakt met resultaten uit Interessante vergelijking worden tekstueel toegelicht. Doelgroep Geslaagde enquêtes Online Telefonisch Responspercentage Professionals: aannemers B&U % Professionals: interieurarchitecten 50 37% Professionals: bouwkundige architecten 50 19% Consumenten % Natuursteenbedrijven 62 9% 11

12 Inhoud 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Achtergrondkenmerken doelgroepen 4 Toepassing natuursteen + marktbewerking natuursteenbedrijven 5 Customer journey 6 Imago Trends en Ontwikkelingen 12

13 3.1 Achtergrondkenmerken Professionals Achtergrondkenmerken - Bouwkundig architecten Geslacht 4 58% Functie Directeur/eigenaar Architect/ontwerper 2 Projectleider 14% Tekenaar 4% Bestekschrijver Anders Wil niet zeggen 50% Aantal FTE 4,1 Geslacht Achtergrondkenmerken - Interieurarchitecten Functie Aantal FTE Directeur/eigenaar 9 1,6 5 47% Tekenaar Anders Achtergrondkenmerken - Aannemers B&U Geslacht Functie Aantal FTE 9 7% Directeur/eigenaar Werkvoorbereider Bestekschrijver 10% 5 14,5 Beleidsmedewerker 1% Anders 27% 13

14 3.2 Achtergrondkenmerken Consumenten 1 Achtergrondkenmerken Geslacht Leeftijd Hoogst voltooide opleiding 4 58% 55 jaar en ouder 47% < 25 jaar 0% jaar 7% jaar 2 WO HBO HAO 11% 1 28% Gemiddelde leeftijd MBO jaar 24% MAO LBO 7% 15% Gezinssituatie Netto huishoudinkomen Alleenstaande 1 Eénoudergezin Anders Partners zonder kinderen 4 Minder dan 1675 Euro 7% Tussen de 1675 en 3000 Euro 4 Meer dan 3000 Euro 28% Partners met kinderen 39% Weet niet/geen mening 2 14

15 3.2 Achtergrondkenmerken Consumenten 2 Achtergrondkenmerken Type woning Tussenwoning/rijtje 3 2 onder 1 kap 19% Regio Hoekwoning Flat/appartement 17% 1 Soort woning Vrijstaande woning 1 Boerderij Maisonnette 1% 1% West: 47% Noordoost: 3 Anders, namelijk Ligging woning Nieuwbouw woning: 24% In het centrum van een stad 11% Bestaande woning: 7 Buiten het centrum van een stad 45% Zuid: 21% In het centrum van een dorp 14% Buiten het centrum van een dorp 28% Op het platteland, buiten het dorp 15

16 3.3 Achtergrondkenmerken Natuursteenbedrijven Achtergrondkenmerken Aantal FTE Functie 0-1 fte 2 Directeur/eigenaar 89% 2-5 fte 38% Bedrijfsleider 8% 6-10 fte 20% fte 15% Productiemedewerker Meer dan 50 fte Anders Nieuwe grafmonumenten Aanvullend werk/ onderhoud grafmonumenten Nieuwbouw gevels Nieuwbouw vloeren Nieuwbouw overig Onderhoud/ renovatie woning- en utiliteitsbouw Overig Verdeling omzet in 2013 naar toepassing 4% 1 14% 19% 17% 27% Particulieren/consumenten Aannemers B&U Architecten (interieur) Architecten (bouwkundig) Overige professionele opdrachtgevers Andere natuursteenbedrijven Verdeling omzet in 2013 naar klantgroep 1% 4% 8% % 16

17 Inhoud 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Achtergrondkenmerken doelgroepen 4 Toepassing natuursteen + marktbewerking natuursteenbedrijven 5 Customer journey 6 Imago Trends en Ontwikkelingen 17

18 4. Toepassing natuursteen In het voorliggende hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de toepassing, oftewel het gebruik van natuursteen door professionals en consumenten. Afsluitend wordt voor de natuursteenbedrijven aangegeven op welke wijze zij de markt (proberen te) bewerken. Per paragraaf worden de volgende vragen beantwoord: 4.1 Professionals In welke mate wordt natuursteen toegepast door professionals? In welke bouwwerken en voor welke specifieke productgroepen wordt natuursteen toegepast door professionals? Waarom wordt er door professionals gekozen voor natuursteen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van natuursteen in de ogen van de professional? 4.2 Consumenten In welke mate wordt natuursteen toegepast door consumenten? Waarom wordt er door consumenten gekozen voor natuursteen? 4.3 Natuursteenbedrijven Welke communicatiemiddelen gebruiken natuursteenbedrijven om hun (potentiële) klanten te bereiken? Door welke netwerkinitiatieven worden natuursteenbedrijven op dit moment ondersteund? Hoe is het gesteld met de bekendheid en de gestelde eisen ten aanzien van vakspecialistische opleidingen? In hoeverre hebben natuursteenbedrijven behoefte aan ondersteuning? 18

19 4.1 Toepassing natuursteen - professionals Een belangrijk deel van de professionals heeft wel eens natuursteen toegepast in zijn of haar werkzaamheden. Hierin is nagenoeg geen verandering zichtbaar ten opzichte van De meeste ervaring met het gebruik van natuursteen hebben professionals evenals in 2010 binnen woningen. Ook de ervaring binnen de overige gebouwtypen komt overeen met de resultaten van vier jaar geleden. Natuursteen toegepast Toepassing natuursteen naar gebouwtype Bouwkundig architecten % 88% 9 Interieurarchitecten 95% 9 94% Aannemers B&U 88% 8 90% Woningen/appartementen Kantoren Bedrijfsgebouwen 68% 6 71% 6 60% 9 91% 9 8 Zorgcentra/ziekenhuizen 29% 30% 34% Onderwijs 9% 31% 40% Winkelcentra Hallen en loodsen 38% 11% 3 19% 15% 27% Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 19

20 4.1 Toepassing natuursteen - professionals Evenals in 2010 hebben professionals natuursteen het meest toegepast voor de productgroepen dorpels, vensterbanken en drempels. Toepassing natuursteen naar product Dorpels Vensterbanken Drempels Natte ruimtes Afwerkvloeren Trappen Buitengevels Wastafels Bestrating Balie Binnenwanden % 29% 4 40% 4 40% 40% 51% 54% 57% 5 69% 7 67% % 74% 8 81% 81% 94% 87% 97% 94% 9 90% 85% 89% Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 20

21 4.1 Toepassing natuursteen - professionals Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de reden m natuursteen toe te passen. In 2010 is werd duurzaamheid niet als aparte categorie benoemd. Uit de associaties die professionals hebben bij de term duurzaamheid, namelijk lange levensduur, mag worden geconcludeerd dat duurzaamheid ook in 2010 een rol speelde. Dit aspect werd destijds namelijk het meest genoemd als reden om natuursteen toe te passen. Dit jaar wordt lange levensduur/sterk minder vaak genoemd en komt duurzaamheid op de tweede plaats. Redenen voor toepassing natuursteen Esthetica Duurzaamheid Keuze klant/opdrachtgever Luxe uitstraling Lange levensduur/sterk Kwaliteit Onderhoudsvriendelijk Natuurlijke product Warme uitstraling Imago Prijs van het materiaal Anders Weet niet/geen mening 9% 9% 4% 4% % 11% 1 15% 1 15% 10% 17% 21% 24% 25% 2 2 Lange levensduur Slijtvast Milieuvriendelijk Anders 35% 38% 48% 48% 5 Associaties term duurzaamheid 65% 71% 18% 18% 1 Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 100% 21

22 4.1 Toepassing natuursteen - professionals Ook de keuze voor een bepaalde materiaalsoort wordt in zijn algemeenheid gebaseerd op dezelfde criteria als in Top 10 Keuzecriteria materiaal in het algemeen Esthetica Prijs Lange levensduur/sterk Keuze opdrachtgever Luxe uitstraling Kleurmogelijkheden Past in duurzaam bouwen Uitstraling in het algemeen Onderhoudsvriendelijk Toepasbaarheid 1 10% 15% 11% 1 1 7% 9% 9% 10% 1 9% 7% 1 4% 1 4% 10% 21% 24% 21% 20% 19% 29% 31% 4 Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 22

23 4.1 Toepassing natuursteen - professionals De drie meest genoemde sterke punten van natuursteen komen overeen met de resultaten uit Toepasbaarheid in duurzaam bouwen en het onderhoudsvriendelijke karakter worden relatief vaker genoemd dan in 2010 Top 10 sterke punten natuursteen Lange levensduur/sterk Esthetica Luxe uitstraling Onderhoudsvriendelijk Kwaliteit Past in duurzaam bouwen Natuurlijke uitstraling Algemene uitstraling Warme uitstraling Kleurmogelijkheden 4% 4% 4% 4% 9% 7% 9% 7% % 21% 1 18% 1 11% 1 11% 15% 18% 1 11% % 28% 40% 3 Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 23

24 4.1 Toepassing natuursteen - professionals Montage/verwerking van natuursteen wordt vaker dan in 2010 genoemd als zwak punt. De twee meest genoemde zwakke punten zijn evenals vier jaar geleden de kwetsbaarheid en de prijs. Zwakke punten natuursteen Kwetsbaar/breekbaar Prijs van het materiaal Moeilijke montage Vlekgevoelig Krasgevoelig Moeilijk verwerkbaar Gewicht 4% 10% 9% 9% 10% 4% 4% 1 10% 7% 7% 15% 21% 2 24% 29% 3 41% Onderhoud 11% Weinig ontwerpmogelijkheden Mindere kwaliteit 1% 1% Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 24

25 4.2 Toepassing natuursteen consumenten Vloeren blijken in de afgelopen drie jaar, evenals in 2010 de meest aangeschafte productgroep. In 7% van de gevallen betrof het een natuurstenen vloer. In 2010 was dit percentage. Aanrechtbladen werden door 11% van de consumenten aangeschaft in de afgelopen drie jaar, tegenover 14% in dezelfde periode voor Het aandeel natuursteen is met lager dan vier jaar geleden (1) Vloer Tuinbestrating Tafels/tafelbladen Toilet Aanrechtblad Wastafels Tegelwand Gekochte producten in de afgelopen drie jaar 2 15% 1 11% 11% 11% 27% Laminaat Tegels/plavuizen Tapijt Parket Houten planken Vinyl Natuursteen Hardsteen Linoleum/marmoleum Graniet 27% 21% 11% 8% 8% 7% 5% 50% Vensterbanken 7% Drempels 4% Kunststof 34% Haarden Composiet/kunststeen 25% Lambriseringen Hout 19% Dorpels Graniet 1 Trap Natuursteen Schouwen Laminaat 25

26 4.2 Toepassing natuursteen consumenten Kwaliteit van het materiaal blijkt voor consumenten de belangrijkste reden om voor natuursteen te kiezen. In 2010 kwam dit aspect op de derde plaats met 3. Esthetica blijkt een geringere rol te spelen dan in Destijds kwam esthetica op de tweede plaats met en werd dit aspect door 57% van de consumenten belangrijk gevonden. Lange levensduur werd vier jaar geleden als meest belangrijk bestempeld (61%). Doordat dit jaar duurzaamheid als aparte categorie is meegenomen en gezien de associaties die consumenten hebben bij duurzaamheid (nl. lange levensduur) staat dit aspect als zodanig niet meer bovenaan. Kwaliteit Motivatie keuze natuursteen 48% Makkelijk schoon te maken/te houden Lange levensduur/sterk 4 4 Duurzaamheid Luxe uitstraling Tijdloos 3 38% 39% Warme uitstraling 31% Hygiënisch 24% Esthetica/is mooi 24% Praktisch Kleurmogelijkheden Prijs Comfort 8% 8% 7% 1 Associatie term duurzaamheid Lange levensduur. Weinig onderhoud. Behoud zijn kwaliteit. Levert geen gevaar op voor de natuur en de mens. Mooie documentatie Weet niet/geen mening 5% 26

27 4.3 Marktbewerking door natuursteenbedrijven Negen van de tien natuursteenbedrijven geeft aan een eigen website te hebben. Het gebruiksdoel van de websites is nog vrij traditioneel en voornamelijk toegespitst op zenden van informatie (contact + product). Interactie tussen professional/consument en natuursteenbedrijf vindt al wel plaats in de vorm van online offerteaanvragen, maar in veel mindere mate op het gebied van online shoppen. Gebruikte communicatiemiddelen Eigen website Visitekaartjes 8 90% Gem. besteding per jaar! 2.078! 215 Contactinformatie Productinformatie Aanvragen offertes Functies website 9 84% 71% Social media Bedrijfskleding met eigen naam/logo Sponsoring van sport- of andere vereniging Sponsoring van evenementen en goede doelen Advertenties in lokale kranten Verspreiden van folders 5 54% 51% %! 201! 838! 1.170! 565! 2.770! Online bestellen Webshop Prijslijsten Anders Weet niet Facebook 20% 15% 7% 1 Gebruik social media 94% Online advertenties 25%! LinkedIn 50% Stand op vakbeurzen Reclame op lokaal radio/tv station Anders 21% 7% 10%! 9.230! Twitter Youtube Pinterest App 15% 15% 1 41% Geen Weet niet/geen mening - - Anders Weet niet 1 27

28 4.3 Marktbewerking door natuursteenbedrijven Keurmerken blijken in de ogen van natuursteenbedrijven in geringe een (bewuste) rol te vervullen. Bijna driekwart van de natuursteenbedrijven geeft aan dat zijn of haar bedrijf niet over een keurmerk beschikt. Bijna een kwart van de natuursteenbedrijven geeft uit zichzelf aan actief te zijn binnen de (jongerenafdeling van, JAO) de Algemene Bond Natuursteen. De perceptie van een professioneel netwerk loopt uiteen van beurzen en netwerken als LinkedIn, tot en met aansluiting bij een brancheorganisatie. Keurmerken Actief in een professioneel netwerk Nee 7 Nee 39% Erkend leerbedrijf 7% ABN 20% Keurmerk natuursteen 7% NGS JAO ABN Ondernemingsvereniging Anders Weet niet/geen mening 8% Anders Weet niet/geen mening 10% 21% LinkedIn Ondernemingsvereniging Beurzen 28

29 4.3 Marktbewerking door natuursteenbedrijven De eisen die worden gesteld aan het specialistische opleidingsniveau van medewerkers binnen natuursteenbedrijven is in de helft van de gevallen nihil. Het recent opgerichte BranchePlatform Natuursteen is bijna voor de helft bekend als aanbieder van natuursteenopleidingen. Het failliet verklaarde Centrum Natuursteen is tot 2013 als aanbieder van de natuursteenopleidingen bekend. Minimale opleidingsniveau medewerkers Geen eisen gesteld m.b.t. natuursteenopleidingen Assistentopleiding Basisberoepsopleiding natuursteenbewerker Allround opleiding natuursteenbewerker 5% 1 48% Bekende aanbieders van vakspecialistische opleidingen Centrum Natuursteen (tot 2013) BranchePlatform Natuursteen Fundeon ROC 49% 49% 4 69% Kaderopleidingen Academie voor vakwerk en steen 10% Anders 1 Anders 10% Weet niet/geen mening 1 Weet niet/geen mening 1 Weet niet/ geen mening 6 Aansluiting huidige aanbod aan specialistische vakopleidingen Ja 15% Nee 2 Voldoet aan de eisen. Er worden opleidingen aangeboden op verschillende niveaus. Er is inhoudelijk totaal geen match tussen de vraag en aanbod. Geen aansluiting op bedrijfsbelang. 29

30 4.3 Marktbewerking door natuursteenbedrijven Het op de kaart zetten/promoten van de gehele natuursteensector is voor ruim de helft van de natuursteenbedrijven de belangrijkste ondersteuningsbehoefte. Opvallend is de geringe behoefte aan opleidingen. Onbekendheid met de mate waarin opleidingen aansluiten bij de behoefte lijken hierin een belangrijke rol te spelen. Behoefte aan ondersteuningselementen Promotie van de gehele natuursteensector 5 Materiaaladvies Marketingondersteuning bij promotie van het eigen bedrijf 25% 2 Productadvies 1 Producttrainingen 1 Materiaaltrainingen Opleidingen (MBO niveau 1 t/m 4) Anders 10% 1 1 Weet niet/geen mening 25% 30

31 Inhoud 1 Managementsamenvatting 2 Onderzoeksverantwoording 3 Achtergrondkenmerken doelgroepen 4 Toepassing natuursteen + marktbewerking natuursteenbedrijven 5 Customer journey 6 Imago Trends en Ontwikkelingen 31

32 5. Customer journey In het voorliggende hoofdstuk wordt ingegaan op de customer journey van zowel de professional als de consument. Het gaat daarbij om het proces van oriëntatie tot en met de uiteindelijke plaatsing van het product. Per paragraaf worden de volgende vragen beantwoord: 5.1 Professionals Welke bronnen worden er door professionals ter oriëntatie geraadpleegd? Hebben natuursteenbedrijven een adviesrol richting de professional? Wat is de rol van websites van natuursteenbedrijven voor de professional? Waar wordt natuursteen aangeschaft door professionals? Door wie laten professionals natuursteen plaatsen en in welke mate is men daar tevreden over? 5.2 Consumenten Welke bronnen worden er door professionals ter oriëntatie geraadpleegd? Waar wordt natuursteen aangeschaft door consumenten en waarom? Door wie laten consumenten natuursteen plaatsen en in welke mate is men daar tevreden over? 32

33 5.1 Customer journey: oriëntatie - professionals Internet is de meest gebruikte bron om zich te oriënteren op de toepassing van natuursteen. Met name aannemers oriënteren zich vaker via internet dan in 2010 (destijds 17%). Het bezoek aan een showroom wordt minder vaak genoemd dan in Een bezoek van een vertegenwoordiger daarentegen komt juist vaker voor. Top 10 geraadpleegde bronnen Internet Orienteert zich niet op natuursteen Bezoek van vertegenwoordiger Via de leverancier Beurzen Vaktijdschriften en vakbladen Bezoek aan showroom Contact met collega's Bezoeken referentieprojecten Telefonisch 4% 10% 4% 8% 10% 1 5% 10% 8% 4% 4% 8% 1% 4% 1 18% 18% 34% 27% 2 28% Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 44% 4 Top 3 bezochte beurzen Bouwbeurs Utrecht Geveltotaalbeurs Woonbeurs Top 3 geraadpleegde vakbladen Bouwwereld de Architect Cobouw 33

34 5.1 Customer journey: oriëntatie - professionals Het kennisniveau ten aanzien van natuursteen wordt door de professionals zelf ingeschat als een basisniveau. Tweederde tot driekwart van de professionals geeft aan over enige kennis te beschikken. Professionals die wel eens een website van een natuursteenbedrijf bezoeken, zijn voornamelijk te spreken over het informatie aanbod en de overzichtelijkheid van de website. Interieurarchitecten zijn echter kritischer op de overzichtelijkheid. Websites van natuursteenbedrijven werken in mindere mate inspirerend. Kennis van de typen en mogelijkheden natuursteen Advies van een natuursteenbedrijf Bouwkundig architecten 24% 68% 8% Bouwkundig architecten 84% 1 Interieurarchitecten 2 78% Interieurarchitecten 84% 1 Aannemers B&U 1 79% 9% Aannemers B&U 7 24% Veel kennis Enige kennis Geen kennis Bezoek website van een natuursteenbedrijf Ja Nee Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 8% 8% 7% 60% 7 50% Informatief Overzichtelijk Inspirerend Elementen website 48% 44% 38% 39% 71% 71% 79% 71% 75% Ja, regelmatig Ja, soms Nee, nooit 34

35 5.1 Customer journey: aankoop - professionals Het aandeel aannemers dat natuursteen zowel wel eens, als meestal aankoopt bij een natuursteenbedrijf is ten opzichte van 2010 gestegen. Destijds gaf respectievelijk 68% en 58% aan wel eens en meestal te kopen bij een natuursteenbedrijf. Een bouwmaterialenhandel heeft daarentegen iets aan aandeel verloren (van 19% naar 11% die hier meestal koopt). Voor architecten geldt eveneens, zij het in iets mindere mate, dat natuursteenbedrijven een belangrijke aankoopplaats zijn. In 2010 is het aankoopgedrag voor deze groep niet doorgemeten. Bedrijven waar wel eens natuursteen wordt gekocht Natuursteenbedrijf Bouwmaterialenhandel Tegelzetter Importeur Importeert zelf Anders Weet niet/geen mening 2 18% 34% 19% 18% 28% 35% 24% 17% 0% 0% 9% 1% 0% 61% 8 9 Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U Bedrijven waar meestal natuursteen wordt gekocht 61% Natuursteenbedrijf 74% 8 Bouwmaterialenhandel Importeur Tegelzetter Anders Weet niet/geen mening 11% 11% 21% 1 4% 1% 4% Bouwkundig architecten Interieurarchitecten Aannemers B&U 35

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3 februari 2011 AgentschapNL De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle

Nadere informatie

Hoe zoekt de consument een financieel advies?

Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Hoe zoekt de consument een financieel advies? Nibud, 2010 Voorwoord Waar letten consumenten op wanneer zij een (levens- of schade-)verzekering willen afsluiten?

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Herhalingsonderzoek vraagzijde beeldende kunst in Nederland

Herhalingsonderzoek vraagzijde beeldende kunst in Nederland Herhalingsonderzoek vraagzijde beeldende kunst / P.1 / 11-10-2010 / P.1 Herhalingsonderzoek vraagzijde beeldende kunst in Nederland Rapportage Amsterdam Oktober 2010

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 COLOFON 2 Het rapport Woonaccessoires is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de brancheorganisatie Inretail

Nadere informatie

Zzp'ers in Amsterdam

Zzp'ers in Amsterdam Het effect van de economische recessie Definitief Projectnummer: 10095 In opdracht van: Economische Zaken Gemeente Amsterdam drs. Idske de Jong drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

INNOVATIEKRACHT OPENBARE BIBLIOTHEKEN

INNOVATIEKRACHT OPENBARE BIBLIOTHEKEN INNOVATIEKRACHT OPENBARE BIBLIOTHEKEN Utrecht, 5 juli 2007 Floris Bannink Oerm Matern Menno van Hoeve 33539 INNOVATIEKRACHT OPENBARE BIBLIOTHEKEN INHOUD Blz. MANAGEMENTSAMENVATTING...1 1. INLEIDING...10

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Internet in de detailhandel

Internet in de detailhandel Internet in de detailhandel Een onderzoek naar de Internetadoptie van detaillisten in binnensteden en de gevolgen hiervan voor hun organisatie. Het rapport Internet in de detailhandel is een uitgave van

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Visie op de koers van de watersportdetailhandel. Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming

Visie op de koers van de watersportdetailhandel. Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming Visie op de koers van de watersportdetailhandel Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming 2 Visie op de koers van de watersportdetailhandel Een cross channel route met de watersportspecialist

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Kenmerkend mbo. Hiteq. www.hiteq.org. Een vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van mbo-leerlingen, vmbo-leerlingen en de generatie Einstein

Kenmerkend mbo. Hiteq. www.hiteq.org. Een vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van mbo-leerlingen, vmbo-leerlingen en de generatie Einstein Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieteam Ronald Provoost, Marjolein Reedijk, Helene Hallebeek MSc. Mei 2013 v13agbov1a Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Anderhalf jaar in de uitkering

Anderhalf jaar in de uitkering Opdrachtgever IWI Anderhalf jaar in de uitkering Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Anderhalf jaar in de uitkering; nota van bevindingen Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 1 januari 2008 Categorie

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie

Multichannel Monitor 2009

Multichannel Monitor 2009 1 Multichannel Monitor 2009 Voor Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Thuiswinkel.org B10340, september 2009 Website evaluatie Consumentenbond Q1 2009 t.b.v. De Consumentenbond Blauw Research / B10347 mei

Nadere informatie

Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014

Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014 Haalbaarheidsonderzoek Fictiva Care Shop Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo 25 november 2014 1 2 Inhoudsopgave Inleiding.p4 1. Kansen, bedreigingen en trends binnen de branche op basis van deskresearch.p6

Nadere informatie

Breedband en de Gebruiker 2007

Breedband en de Gebruiker 2007 Breedband en de Gebruiker 2007 Eindrapportage In opdracht van: Het Ministerie van Economische Zaken KPN Het Stimuleringsfonds voor de Pers Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie