IOLI. QOÃ mm. i,-,tel. 2U MEI20i5 GEMEENTE STADSKANAAL. Raadhuisplein 1. Handelsstraat 59

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IOLI. QOÃ mm. i,-,tel. 2U MEI20i5 GEMEENTE STADSKANAAL. Raadhuisplein 1. Handelsstraat 59"

Transcriptie

1 QOÃ mm Wa Qyx Q, "L", rf; Aan de raadsleden van de gemeente Stadskanaal, IOLI Raadhuisplein 1 _ 9501 SZ Stadskanaal GEMEENTE STADSKANAAL 2U MEI20i5,3 i,-,tel Stichting Wiz-Art Handelsstraat EW Stadskanaal Stadskanaal Mei 2015 Betreft: Achterdeurproblematiek coffeeshop Wiz-Art Geacht Raadslid, ln 2008 heeft de stichting Wiz-Art toenmalig burgemeester de heer J. Stavast geïnformeerd over de schadelijke gevolgen van de zogenaamde achterdeurproblematiek voor de bedrijfsvoering van coffeeshop Wiz Art in Stadskanaal. Tegelijkertijd hebben wij voorstellen gedaan om de gezondheidsbelangen van consumenten beterte beschermen en de criminaliteit rondom de bevoorrading uit te bannen, Een en ander op basis van de, in overleg met de gemeente vastgestelde, niet- commerciële stichtingsdoelstellingen (1) en binnen de kaders van de in 2001 aan de stichting verleende gedoogbeschikking. De afgelopen jaren hebben wij zowel de gemeente Stadskanaal als de landelijke politiek en andere betrokkenen regelmatig geïnformeerd over de gevolgen die deze achterdeurproblematiek heeft voor het functioneren van coffeeshops (2). ln 2014 heeft de stichting een beëdigde verklaring afgelegd in een rechtszaak waarin deze problematiek centraal staat. Om onduidelijkheden te voorkomen hebben wij gemeend onze positie in deze onder uw aandacht te moeten brengen. Vanaf 2001 heeft de stichting Wiz Art zich ingespannen om aan cannabisconsumenten uit de regio Stadskanaal, een veilige en sociale omgeving te bieden waar, door goed opgeleide medewerkers voorlichting wordt gegeven over (de consumptie van)softdrugs en waar binnen de gestelde A.H;O.G..J. criteria, een in eigen beheer, deugdelijk getest product kan worden gekocht (3). De coffeeshop is 7 dagen per week op vastgestelde tijden geopend. Er gelden duidelijke huisregels en agressie wordt in geen enkele vorm getolereerd (*). Noemenswaardige incidenten hebben zich vanaf 2001 dan ook niet voorgedaan en van klachten uit de buurt over het functioneren van de coffeeshop is in de afgelopen 14 jaar niet of nauwelijks sprake geweest. De stichting heeft 13 medewerkers in vaste dienst en de shop is met ± 250 bezoekers per dag landelijk gezien een relatief kleine, regionale voorziening met ongeveer 25% minder bezoekers dan de gemiddelde Nederlandse coffeeshop. 1 Doe/stellingen Stichting Wiz-Art 2001 Blz Briefaan het college van B en W van de gemeente Stadskanaa/ 2008 Blz, 13 t/m 16 3 Overzicht van onze testmethode Blz. 17 t/m 23 1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 86 * Huisregels stichting Wiz-Art B/2. 10

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 86 I Tot op hedenblijftde wetgever nog altijd in gebreke om door middel van regelgeving tot een beleidsmatigeoplossing voor de achterdeurproblematiek te komen. De vanaf 2004 ingezette beleidslijn waarin niet langer de volksgezondheidsbelangen maar vooral repressie en handhaving centraal lijken te staan heeft, door een ongekende inzet van mensen en middelen, geleid tot een nietsontziende klopjacht op cannabiskwekers. Deze oorlog tegen cannabis crimlnaliseert echter in toenemende mate ook de bonafide kwekers die op een verantwoorde wijze een product proberen te telen wat bestemd is voor, door lokale overheden op basis van het geldend softdrugsbeleid, toegestane verkooppunten. r Deze beleidsmatige tegenstrijdigheden lokken criminaliteit uit en dwingen ook integere coffeeshophouders om via een illegale achterdeur zaken te moeten doen met een onbetrouwbaar en ongecontroleerd inkoopcircuit. Daarmee komt de vanuit het softdrugsbeleid aan de coffeeshop toebedeelde preventieve rol om, door o.a. het geven van goede voorlichting, (hard)drugsmisbruik te kunnen voorkomen en de consumptie van softdrugs met zo min mogelijk (gezondheids)schade in goede banen te leiden steeds verder in het gedrang. Daarnaast worden door de verregaande criminalisering van de gehele cannabismarkt zowel consumenten als coffeeshopmedewerkers onnodig gestigmatiseerd en wordt de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers op onaanvaardbare wijze op het spel gezet. Om bovenstaande redenen en met inachtneming van de stichtingsdoelstellingen heeft het bestuur van de stichting Wiz Art in 2014 unaniem besloten om, bij monde van de bedrijfsleider de heer R. Slikker, een beëdigde verklaring af te leggen in de strafzaak van de professionele telers uit Bierum waarmee wij contacten onderhouden. Deze kwekers leverden in de afgelopen jaren op transparante, betrouwbare wijze een verantwoord geteeld en gifvrij product, uitsluitend bestemd voor twee gedoogde coffeeshops. Het oordeel van de rechtbank Groningen in deze zaak luidt als volgt: " Vo/gens de Aanwijzing Opiumwet richt het Nederlandse drugsbeleid zich op het tegengaan en reduceren van drugsgebruik, zeker voor zover het leidt tot gezondheids- en sociale schade, en op het voorkomen en verminderen van de maatschappelijke schade die aan het gebruik van, de productie van en de handel in drugs is verbonden. Uitgangspunt van het Nederlands drugsbeleid is het onderscheid dat in de Opiumwet wordt gemaakt tussen verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid (harddrugs) en andere middelen (softdrugs), waarvan de risico's door de wetgever minder groot zijn ingeschat. Softdrugs hebben daardoor een minder streng strafk/imaat dan harddrugs. Het door de Nederlandse overheid ontwikkelde gedoogbeleid houdt in dat voor cannabis (hennep) speciale verkooppunten in de vorm van coffeeshops in het leven zijn geroepen en worden gedoogd (het zogenaamde coffeeshopbeleid), waarbij onder strikte voorwaarden de verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De achterliggende gedachte hiervan is dat de overheid wil voorkomen dat de cannabisgebruiker in aanraking komt met drugs met een groter gezondheidsrisico (harddrugs). Daarbij is van belang dat de grondslag van het gedoogbeleid ligt in de afweging van belangen waarbij het belang van handhaving moet wijken voor een hoger identificeerbaar algemeen belang. In de context van het drugsbeleid wordt dit hogere belang gevonden in de volksgezondheid (scheiding der markten) en de openbare orde. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit coffeeshopbeleid hybride trekken vertoont. Enerzijds is de verkoop van carinabisproducten vanuit een coffeeshop meteen gedoogvergunning, onder voorwaarden, toegestaan.

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 86 Anderzijds is het vervaardigen, telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren en het in grotere hoeveelheid aanwezig hebben van die hennepproducten strafbaar. Dit staat algemeen bekend als de "achterdeurproblematiek. De achterdeurprob/ematiek speelt ook in deze strafzaak een rol. De rechtbank acht in dit kader van belang dat er in' Nederland - in weerwil van het verbod in de Opiumwet - sprake is van een beleid waarbinnen verkoop van softdrugs van door de overheid gedoogde coffeeshops, gedoogd wordt. Nu de verkoop van softdrugs uit deze coffeeshops gedoogd wordt, impliceert dit ook dat de coffeeshops bevoorraad worden en mitsdien dat ten behoeve van die aanvoer, ook geteeld wordt, Over de vraag hoe die bevoorrading dan plaats moet vinden laat het beleid zich niet uit. Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte en medeverdachte telkens tegenover de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst openheid van zaken hebben gegeven over het feit dat zij zich bezig hielden met de hennepteelt. Verdachte en medeverdachte hebben de benodigde elektriciteit op een verantwoorde en veilige manier afgenomen en de elektriciteitsrekeningen aan de leverancier betaald. Verdachte en medeverdachte ontvingen, naast hun drugsinkomsten geen uitkering. Zij hebben van hun inkomsten een administratie bijgehouden, deze inkomsten opgegeven aan de belastingdienst en daarover ook belasting betaald. Daarnaast hebben verdachte en medeverdachte bij hun hennepteelt geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Verder is uit het dossier gebleken dat er bij de kwekerij geen sprake was van een brandgevaarlijke situatie. Ten aanzien van de hennepkwekerij van verdachte en medeverdachte is geen overlast in de nabije omgeving geconstateerd. Verdachte en medeverdachte hebben voorts de door hen gekweekte hennep enkel en uitsluitend willen afleveren en afgeleverd aan twee gedoogde coffeeshops. Van grensoverschrijdende verkoop is voorts evenmin gebleken. Verdachte en medeverdachte hebben ge/et op het voorgaande gehandeld binnen de belangrijkste doelstellingen van het door de overheid ontwikkelde softdrugsbeleid, te weten het belang van de volksgezondheid en het handhaven van de openbare orde. In verband met voornoemde specifieke omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd acht de rechtbank het raadzaam dat aan verdachte geen straf of maatregel zal worden opgelegd. De rechtbank zal daarom verdachte met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht schuldig verklaren zonder oplegging van straf (*). Het O.M. heeft tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend. Wij zien de uitspraak van het Hof in deze echter met vertrouwen tegemoet. De huidige situatie rondom de toelevering aan de coffeeshops is vanuit het algemeen belang gezien immers onhoudbaar geworden. In andere strafzaken waarin de achterdeurproblematiek een doorslaggevende rol heeft gespeeld is bovendien door moedige rechters de toon al gezet (4). De uitspraak van het Hof kan tevensfeen aanzet zijn om het door desinformatie en onderbuik gevoelens ontspoorde (soft)drugsdebat weer op de rails te zetten (5). * Uitspraak gerechtshof Noord-Nederland Telers uit Bierum ECLi;NL:RBNNE:2014: Overzicht uitspraken in strafzakenbetreffendeachterdeurproblematiek Blz. 25 t/m 31 5 Artikel NRC: De feitenzijn geheel naar wens Blz, 33 t/m 40 ø 3

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 86 ' In de beleidsnota drugs en coffeeshopbeleid gemeente Stadskanaal 2014 wordt onder 2.3 Recente ontwikkelingen in het coffeeshop~ en drugsbeleid aangegeven: Hoewel het huidig beleid zich vooral kenmerkt in zijn repressieve aanpak, is er sinds 2009 een beweging op gang die zich de meer principiële vraag stelt of het softdrugsbeleid zoals dat tot nog toe is gevoerd niet aan een fundamentele koerswijziging toe is. In 2009 werd in opdracht van het toenmalig kabinet een adviescommissie ingesteld (commissie Van de - Donk) die vergaande adviezen en voorstellen deed. Zo adviseerde de commissie dat sprake zou moeten zijn van een gereguleerd gebruik waarmee met name de teelt en aanvoer van cannabis (de zogenaamde achterdeur) verder zou moeten worden gereguleerd (en niet zozeer legaliseren omdat er nu eenmaal sprake is van verdragsverplichtingen die dit blokkeren). Het reguleren van de achterdeur zou niet alleen sterk ontlastend werken voor politie en justitie en kosten daarop besparen, er zouden bovendien extra belastingopbrengsten mee kunnen worden gegenereerd. Er zijn in 1 7 gemeenten onderzoeken gestart die juist op de achterdeurproblematiek een antwoord proberen te vinden. De experimenten laten in ieder geval zien dat het Nederlands drugs- en coffeeshopbeleid zich nog steeds ontwikkelt. inmiddels hebben 57 burgemeesters, die meer dan 80% van de coffeeshops binnen hun gemeentegrenzen hebben, het manifest Joint Regulation (6) ondertekend en daarmee aangegeven overtuigd te zijn van het nut en de noodzaak tot regulering van de achterdeur. Wij vragen aan de burgemeester van Stadskanaal om dit manifest mede te ondertekenen en de oproep voor een effectiever cannabisbeleid te ondersteunen (7). Het voorstel van Wet tot regulering voor en achterdeur van coffeeshops dat hiertoe recent is uitgewerkt biedt een solide basis voor een op feiten gebaseerd softdrugsbeleid en is in overleg met de sector betrekkelijk eenvoudig uit te voeren (8). De politieke moed om na 4Ojaar gedogen het beleid te actualiseren en gezondheidsbelangen beter te beschermen is daarvoor echter noodzakelijk. ln de discussienota van de Stichting Maatschappij en Veiligheid van 5 maartj.l wordt op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek o.a. geconcludeerd dat Met het voortbestaan van de huidige hypocrisie de geloofwaardigheid van de Nederlandse overheid niet is gediend. De SMV roept de Nederlandse regering op tot enige durfom de patste/ling te doorbreken en vanwege gezondheidsbelongen ruimte te scheppen voor aangepast beleid (9). Deze initiatieven sluiten aan bij de adviezen uit het rapport van de Global Commission on Drug Policy uit 2014 (*). Dit rapport concludeert dat de War on Drugs een wereldwijd fiasco is. Honderd jaar van drugsverboden hebben de illusie van een drugsvrije samenleving nog nergens een stap dichterbij gebracht. Het gebruik van (roes)middelen is wereldwijd een vast gegeven en laat zich simpelweg niet verbieden. 6 ManifestlointRegulation 31 januari 2014 Blz. 41 t/m 45 7 VAN BLOKKADE NAAR RUIM BAAN VOOR NIEUW CANNABISBELE/D Blz Wetsvoorstel D66 reguleren wietteelt 26~02~2015 Blz. 49 t/m 71 9 Discussienata SMV: Nederlands drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis Blz. 73 t/m 81 *

5 Ook keiharde repressie blijkt hiervoor geen effectief middel te zijn en leidt uiteindelijk tot meer maatschappelijke schade dan het gebruik zelf, Het middel is daarmee erger dan de kwaal gebleken, ln dit rapport worden regeringen daarom expliciet opgeroepen om binnen het gevoerde drugsbeleid de volksgezondheidsbelangen te laten prevaleren en experimenten te starten om met name de teelt, en de consumptie van cannabis, wereldwijd het meest gebruikte illegale roesmiddel, te kunnen reguleren en uit de sfeer van het strafrecht te ' verwijderen. De verdragsrechtelijke ruimte die Nederland in internationaal en Europees perspectief heeft om de bevoorrading var de gedoogde verkooppunten te reguleren is in 2010 door Mr. Y. Buruma (lid Hoge Raad) onderzocht. De conclusie van het onderzoek is duidelijk: Neder/and heeft in de afgelopen 40 jaar stabiel vastgehouden aan de wens om in het belang van de volksgezondheid ruimte te houden om niet strafrechtelijk te hoeven handhaven. Die ruimte is onbetwist wat betreft de internationale verdragen en wordt ook zij - - het niet altijd met blijdschap erkend in de Europese gremia. Als Nederland vasthoudt aan de /ijn dat misdaadbestrijding en volksgezondheid zo doeltreffend mogelijk worden bediend als de productie en aanvoer van wiet ten behoeve van streng gecontroleerde coffeeshops wordt gereguleerd, dan is dat naar ons oordeel ook internationaal verdedigbaar. Daarmee nemen wij' afstand van de mening dat een wetswijziging die ertoe strekt de softdrugsketen te reguleren of een experiment daartoe mogelijk te maken, niet mogelijk is binnen het bestaande juridische kader van internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen. Vanwege het doorgedrongen besef dat het gedoogbeleid inmiddels aan een grondige herziening toe is zijn er door een aantal gemeenten en andere betrokkenen diverse reguleringsmodellen uitgewerkt. Het gedegen certificeringsmodelvoor een gesloten en belastingplichtige cannaaisketen zoals omschreven in bijgevoegd wetsvoorstel is, in onze visie, de meest pragmatische aanpak om het kat van het koren te scheiden en de geldkraan naar het illegale circuit dicht te draaien. Om de primaire doelstellingen van het Nederlandse (soft)drugsbeleid te kunnen realiseren en cannabis variëteiten te leveren die zo min mogelijk gezondheidsschade opleveren, is inzicht en invloed op zowel de teeltwijze als de samenstelling van het geleverde product van cruciaal belang. Alleen de transparante (aan) evering van een verantwoord gekweekt en deugdelijk gecontroleerd product biedt hiervoor voldoende waarborgen, Voornoemdejurisprudentie biedt de gemeente Stadskanaal naast de bestaande beleidsmatige mogelijkheden ook in juridische zin ruimte om hiertoe lokaal maatwerk te ontwikkelen en daarmee de gezondheidsbelangen van zijn inwoners te beschermen, Bij een doortimmerde optimalisering van het sinds 2001 gefaciliteerde en vrijwel unieke nietcommerciële coffeeshopmodel zijn, naar ons inzien, alle belanghebbenden gebaat. De stichting zou daarmee niet alleen bij de voordeur maar ook bij de achterdeur invulling kunnen geven aan een solide gemeentelijk coffeeshopbeleid. Binnen onze organisatie is de daarvoor benodigde kennis en ervaring aanwezig en wij nemen liever vandaag dan morgen hierin onze verantwoordelijkheid.. 5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 86

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 86 Alvorens een en ander in de dagelijkse praktijk te kunnen concretiseren zouden wij daarom graag, op basis van overleg met de gemeente, overeenstemming willen bereiken omtrent de doelstellingen en de (aanvullende) voorwaarden waaraan de bevoorrading van de Wiz- Art vanaf zaadje tot zakje dient te voldoen. ln bijgevoegd wetsvoorstel is de centrale rol van de gemeente zorgvuldig uitgewerkt en dit kan binnen het overleg wellicht als leidraad dienen. De stichting is daarnaast gaarne bereid orn het College en de gemeenteraad nader te informeren en eventuele vragen te beantwoorden. Wij hopen hierbij op uw medewerking en vragen u dit initiatief binnen uw eigen invloedssfeer te ondersteunen. Graag horen wij van u. Namens het bestuur van de stichting Wiz-Art. j/63)? R.D. Hesselink Voorzitter \K H. Smit Penningmeester É F.D. Jager Secretari. _ 7 R. Slikker Bedrijfsleider

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 86 \\7IZ-ART Maandag t/m Openmgstuden. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag tot tot tot tot 22.00

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 86 V

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 86 Overzicht bijlagen. *_ Huisregels van de stichting Wiz-Art. Blz Doelstellingen van de stichting Wiz-Art Blz Brief aan college van B en W gemeente Stadskanaal Blz. 13 t/m Overzicht testmethode Blz. 17 t/m verzicht_uitspraken in strafzaken betreffende achterdeurproblematiek t/m O Blz. 25 t/m ArtikelNRC: 'De feiten zijn geheel naar wens' Blz. 33 t/m Manifest Joint Regulation Blz. 41 t/m Artikel Binnenlands Bestuur: cannabisbeleid' Blz. 47 'Van blokkade naar ruim baan voor nieuw 8. Wetsvoorstel D66: Wet regulering voor- en achterdeur coffeeshops. Jaarvergadering Tweede Kamer nr. 3, Blz. 49 t/m Discussienota SMV: 'Nederlands drugsbeleíd, in het bijzonder ten aanzien van cannabis' Blz. 73 t/m 81 10, Bronvermelding en literratuur. Blz. 83

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 86 Welkom J l. l 0 Iedereen vanaf 18 jaar met geldige legitimatie. 0 Zonder drank of harddrugs. 0 Als je denkt aan het verkeer en juist parkeert. 0 Zolangje (de buurt) geen overlast bezorgt. 0 Je niet doorverkoopt aan anderen. 0 Je niet meer dan 5 gram softdrugs in bezit hebt. 0 Je relaxed bent en geen rommel maakt. Agressie wordt niet getolereerd. Houd je aan de aanwijzingen van het personeel. Overtredingen kunnen leiden tot een toegangsverbod. \V I Z -1\Iš"i`

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 86 í I - ~ -~ - M -~ O Stichtingsdoelstellingen Bijlage š De verschemwn pwrmmncn, nandwlende aïs -~ f"'~fvverklaarden: ~ - - ««- ~"«-~-" * ~~-~- ~" ~ - ~ «-«~~~«~--«~~~~ l Da stichting werd opgericht bij akte op nwem maart ww~~ megeniwnhondard vijfenneqentiq vmrlmden vomr mon - p1aatvervaug&r QLa(_f{S],;ë,J1;5kšil van _ mr., _., A.J.M. Jansen, _ nnïaris.._ te,,,,_ -.._.. _ M.._-_... ~ - ~ ~ A I ^ ~ ~~*-~w f ~ 2 _ in de op vier :1<=:<':exn}.' er 2:wee:du:Lzenc:1 een çgmz-houcic-n bestuursvergadering van gemeïde stichting werd besloïam Um de ~ ßatutmn van dc stichning nu wijigen, zulkm blijkana -w~-~~~-~~ het aangehechte afßchršft uit de notulen van de desbelre2fende ~ ~-~-----~~~«4~~-~vergadering. Voorts verklaarden de verschanen personen dm Gtatutenwijziging te effemtuaren en de statuten te w31jz±_gqn alg;,.,.,-_. ~.---_- ~ ~_»_ _. ~~«_---»- ~ vülgt, --~"""*'~~~-- *'* ' 'f " `* MèAü EN ZÉT LmßM_DUHå Artikel -~~~~-~~" - ~~~-~~-~~~ 1 ~ - - ~ ~ ~ - - A - ~ ~ - -~~~ ~ 1, Da stichting draagt ds naam: Stichting Wiz-ART. 2. Zij heeft haar zetel in åe gemeente Stadskanaal. 3. Da sichüing is opgrichï vøor ønbepaalde tijd. LJQEL...»...\...._,.._,, _,.,...\..,,.,_ _,...,_, _ _ Artikel 2,_.., -_,... _._ _ _.... doel 3. De stichting stelt zich ten het verantwoord en -I' gccontrmleerd verkwpen van softdrugs met inachtneming van de ~ :er zake bescaaná en nog te geven riahclijnen van de overheid in hët kader van het gedmogbßlëid aar zake mfnârugs, ht gevßn van inførmatie en het bevorderen van werkxaamhedën ter zake van de praventie, de centrale èn de begeleiding benxekkjng tot het van drugë, met gebruik M--M genoemd in da Opiumwet, en vocrls al hetgeen møt een eú ~ ander rechtstreeks of zijdelings verband høudt mi daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des wooxds 2v De stichting tracha haar dmel ondermewr te -----~~-~~~ varwezenlijkan áøwff _ -- - M ~4»- W~«-~~M-~~»~~-- a. hßt opzetten, stimuleran en uinvoeïen van activiteiten met bet::r=. 3f_ -Ling tnt infc ir:ma1;i-2 en voorli<::h,t:ing, gf =:ri<:1~± t op pa;v:tic;u1 :Maren, groeperl en oncïerwij sizmtal íirggfan; - - b. het leggen sn onderhouden van canaacten met gebruikers van drugs, ander maar via het van -~~«~~~ (thematische) bijeenkomsten en (jongaren)activiteican, Q. heü løggen -~W --~ en onderhouden van contacten met de overheidsinstellingen en hulp~ an öienstverlenende» ~ - instantie; - ~ ~ - - Y - ~ - _~~~~~ ~-~«-~~~---- M~- d. hat bijáxagen aan een preventiebeleid in samenwerking mat overheidßinwtellingen en anderen ten aanzien - het gebruik van en de handel in drugs; van - ~ - - ~~~~ ~ ~ ~ - ~ ~ 11

12 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 86

13 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 86 Stadskanaal Bijlage 2 6 Februari 2008 Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal Geachte College, Hierbij sturen wij u onze analyse van 3Ojaar softdrugsbeleid zoals wij die aan onze regering en volksvertegenwoordiging hebben doen toekomen.1 Vanuit onze rol in de praktijk en als zodanig medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale softdrugsbeleid onderschrijven wij de standpunten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ten aanzien van de cannabisbriefvan de regering. Wij sluiten ons aan bij de conclusie van de VNG. daf. er een dringende noodzaak bestaat om de oorzaken van de achterdeurproblematiek op te lossen, Continuering van het huidige hypocriete beleid is een doodlopende weg. De bestaande problematiek oplossen zc-nder de regulering van de achterdeur daarin te betrekken is geen realistische optie. Daarover is men het inmiddels in een brede kring van politici, lokale bestuurders, onderzoekers en andere betrokkenen wel eens. Men is in ruime meerderheid tot de conclusie gekomen dat een aan strikte voorwaarden gebonden normalisering van teelt tot gebruik in combinatie met een gericht handhavingsbeleid de beste garanties biedt om de volksgezondheidsbelangen te beschermen en de criminaliteit uit te bannen. Een verdergaande regulering van de bevoorrading van de toegestane verkooppunten is daarin geen middel voor alle kwalen maar wel de noodzakelijke eerste stap. Voor een ieder die zich in de problematiek en de bijbehorende cijfers en feiten heeft verdiept zal dit duidelijk zijn. Het door politieke onwil en desinteresse nog altijd achterwege blijven van "Haags" beleid dat daarvoor de ruimte schept, zet in combinatie met de harde integrale aanpak van de illegale teelt onze weloverwogen bedrijfsfilosofie om alleen zaken te doen met betrouwbare kwekers in toenemende mate onder druk. 1 Op basis van ons bedrijfsplan en na een zorgvuldige screening van onze medewerkers zijn wij in 2001 uit een groot aantal kandidaten gekozen om als stichting naar Bussums model de enige in Stadskanaal toegestane coffeeshop te exploiteren. Een even zorgvuldig voorbereide regulering van de bevoorrading daarvan is ons inziens na 7 jaar ervaring met onze werkwijze een logische en noodzakelijke volgende stap. Aan de gestelde AHOJ - G criteria dient ons inziens de T van teelt te worden toegevoegd. Op korte termijn presenteren wij daarom aan de gemeente Stadskanaal een uitgewerkt plan voor een in tijd en plaats beperkt experiment met de gecontroleerde bevoorrading van onze coffeeshop. Wat ons voor ogen staat is een relatief eenvoudig controleerbaar en uitvoerbaar experiment met heldere doelstellingen en verantwoordelijkheden Tussen onze opzet en de plannen van burgemeester Leers van Maastricht voor de gereguleerde aanvoer van de koffieshops aldaar bestaan naast het grote onderscheid in schaalgrootte nog een tweetal duidelijke verschillen. 1 Bijlage 2a: Reguleren is controleren 0 13

14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 86 Ten eerste kiezen wij er bewust voor om als stichting de enige verantwoordelijke te zijn voor zowel de teelt als de verkoop. Alle medewerkers zijn in loondienst bij de stichting en er wordt uitsluitend gekweekt voor de bevoorrading van de eigen shop. Ons inziens houdt dit de lijnen kort en hebben wij zo het beste zicht en de meeste invloed op wat, wanneer en hoe er gekweekt wordt. In deze opzet kunnen er geen conflicterende belangen ontstaan tussen kweker en verkoper. Daarnaast worden er op deze manier voor controlerende instanties mogelijkheden geschapen om wanneer er rondom de teelt onregelmatigheden plaatsvinden ook de coffeeshop te kunnen sanctioneren. Ten tweede, in de coffeeshop zijn er in onze opzet uitsluitend nog deugdelijk gecontroleerde producten verkrijgbaar afkomstig uit de eigen biologische teelt. Binnen onze stichting is alle kennis en het benodigd enthousiasme ruimschoots aanwezig om aan de consumenten een in eigen beheer gekweekt kwaliteitsproduct te bieden voorzien van de juiste productinformatie. De (gezondheids)belangen en de consumentenrechten van cannabisgebruikers worden door ons serieus genomen. De resultaten die dit, vanuit het "Stadskanaalster perspectief vormgegeven experiment opleveren kunnen mede richting geven aan toekomstig lokaal beleid en kunnen als zodanig ook bruikbaar zijn voor de tientallen andere gemeenten die een vergelijkbaar beleid van één of twee coffeeshops hanteren. Tevens kan het experiment een bruikbare aanvulling zijn op de in het Manifest van Maastricht voorgestelde aanpak van de achterdeurproblematiel<. Wij menen dat met het realiseren van deze eerste gecontroleerde bioshop van Nederland de gemeente Stadskanaal zich terecht kan profileren als de eerste gemeente waar er vanaf de teelt tot aan het gebruik een samenhangend, transparant en verantwoordelijk lokaal softdrugsbeleid wordt gevoerd. Wij vragen u om binnen uw eigen invloedssfeer ons initiatief te steunen. ~ O Met vriendelijke groet, Bestuur en medewerkers van de stichting Wiz-Art

15 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 86 Bijlage 2a Aan de woordvoerders in het drugsdebat. Feb Reguleren is controleren Vanafde jaren '70 volgen wij het beleid en de publicaties rondom het softdrugsbeleid met buitengewone belangstelling. Aan de vooravond van het drugsdebat hebben wij gemeend, na 30jaar observatie en praktijkervaringen in het softdrugscircuit, een aantal conclusies te kunnen/moeten trekken. Ons Nederlands softdrugsbeleid is uniek in de wereld en kent vele voordelen maar is helaas, zonder meer hypocriet te noemen. Het is immers zonneklaar dat een product dat wordt verkocht ook moet worden ingekocht. Als coffeeshopexploitant en werkgever zitten wij al vele jaren in de onmogelijke spagaat van een onder strikte voorwaarden en streng gecontroleerde verkoop aan de voordeur en de, bewust in de criminele sfeer gehouden, inkoop bij de achterdeur. Het achterwege blijven van een gecontroleerde bevoorrading van de toegestane verkooppunten is de hoofdoorzaak van de clandestiene massale teelt van cannabis en de grote problemen die dit oplevert voor zowel consument als samenleving. ln een brede kring van politici, deskundigen, lokale bestuurders en andere betrokkenen is men inmiddels tot de conclusie gekomen dat een zorgvuldig voorbereide normalisering van de softdrugsmarkt, in combinatie met een gericht handhavingsbeleid, de best mogelijke garanties biedt om de volksgezondheidsbelangen te beschermen en de criminaliteit uit te bannen. In de aanscherping van de drugsnota, zoals uitgewerkt in de cannabisbrief uit 2004, waarin uitdrukkelijk de hele keten van teelt tot gebruik wordt aangepakt zien we echter uitsluitend een breed scala aan handhavingsmaatregelen voorbij komen. Voor de onderliggende oorzaken, en met name de achterdeurproblematiek worden geen werkbare alternatieven geboden. De reactie van de vereniging van Nederlawdse gemeenten op de cannabisbrief is daarover veelzeggend en wordt door ons van harte onderschreven. Daarnaast menen wij dat de aanpak van de teelt zonder een vorm van regulering van de bevoorrading naar de coffeeshops een kwestie is van dweilen met de kraan open. De door tegenstanders van een verdere normalisering/regulering gebruikte argumenten roepen bij ons een sterk gevoel van déjà vu op. Het zijn dezelfde argumenten, ingegeven door hetzelfde gedachtegoed, als waarmee de decriminalisering van het softdrugsgebruik in 1976 door hen werd afgewezen. Het cannatisverbod dat vanuit dit gedachtegoed in stand wordt gehouden heeft sacrale trekjes gekregen en is daarmee ongevoelig voor de feiten en cijfers die 30 jaar (wetenschappelijk) onderzoek hebben opgeleverd. Gekleed in een moreel harnas waarop alle data en observaties afketsen en met het papieren zwaard van verroeste internationale verdragen in de hand worden alle initiatieven en Kamermoties om tot normalisering van de markt te komen door de minister als niet ter zake doende gekwalificeerd. Verdere regulering afwijzen door te stellen dat dit niet te verenigen is met de Europese en internationaalrechtelijke verplichtingen is echter een drogreden. Ook met het huidige Nederlandse softdrugsbeleid zijn de grenzen van wat internationaal toelaatbaar wordt geacht immers reeds overschreden, Daarnaast rijst de vraag in hoeverre onjuiste beeldvorming in andere landen als een relevant argument tegen verdere regulering kan worden beschouwd. Uitdraging van de voordelen van regulering zou tot meer begrip moeten leiden. De andere argumenten die gebruikt worden tegen 15

4 Wijziging van de Opiumwet

4 Wijziging van de Opiumwet 4 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt ( 32842 ). Ik heet de minister

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint

Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint A.G. Mein Verwey-Jonker Instituut M.M.J. van Ooyen-Houben Erasmus Universiteit Rotterdam Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint A.G. Mein M.M.J. van

Nadere informatie

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 2 Inhoud Hoofdstuk 1. Aanleiding... 4 Hoofdstuk 2. De huidige context van het drugs- en coffeeshopbeleid... 5 2.1 Het landelijk beleidskader...

Nadere informatie

Coffeeshops in Dordrecht

Coffeeshops in Dordrecht Coffeeshops in Dordrecht Gedoog- en handhavingsbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet Auteur J.H. Boogaard Sector Stads Bestuurs Centrum Afdeling Openbare orde en veiligheid Onderwerp Coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Evaluatie softdrugsbeleid Vlissingen 2005

Raadsvoorstel. Onderwerp: Evaluatie softdrugsbeleid Vlissingen 2005 Raadsvoorstel Portefeuillehouder: A. van Dok- van Weele Collegebesluit: 8 maart 2005 Afdeling, auteur: F.H. Kuijper Commissievergadering: 14 maart 2004 Telefoonnummer: 487115 Raadsvergadering: 26 mei 2005

Nadere informatie

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman E valuati e coffeeshopbele i d Haarlemmermeer Wietbeleid gewogen J. Snippe K. de Haan B. Bieleman Wietbeleid gewogen Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer September 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Hardenberg - vastgesteld d.d. 15 oktober 2013

Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Hardenberg - vastgesteld d.d. 15 oktober 2013 - Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Hardenberg - vastgesteld d.d. 15 oktober 2013 1 Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Hardenberg 2013 De burgemeester van Hardenberg, - gelet op

Nadere informatie

scripta Cannabis Gezondheid en Binnenland & Justitie

scripta Cannabis Gezondheid en Binnenland & Justitie scripta Cannabis Gezondheid en Binnenland & Justitie scripta Cannabis Tot stand gekomen door samenwerking werkgroepen Gezondheid en Binnenland en Justitie Schrijvers: Maarten van Ooijen (redactie) Sander

Nadere informatie

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Voorstel voor initiatief tot een raadsbesluit Sina Salim D66 Ede Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Dit voorstel bevat de hoofdlijnen van een plan om een stichting op gereguleerde wijze

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 De burgemeester en burgemeester en wethouders van Velsen, ieder voor zover het zijn/hun bevoegdheid

Nadere informatie

2. Verwervingscriminaliteit, bijvoorbeeld diefstal om aan geld te komen om drugs te kunnen kopen;

2. Verwervingscriminaliteit, bijvoorbeeld diefstal om aan geld te komen om drugs te kunnen kopen; Discussienota Datum 5 maart 2015 Nederlands drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis Een discussienota van de Stichting Maatschappij en Veiligheid als antwoord op het rapport War on Drugs

Nadere informatie

Juridische en praktische. Limburg trekt zijn grens

Juridische en praktische. Limburg trekt zijn grens Juridische en praktische Haalbaarheid van Limburg trekt zijn grens Tilburg, april 2010 NJM Maalsté (TSPB) GJM van den Brink (TSPB) GJ Brouwer (RUG) AE Schilder (VU) Inhoudsopgave Pagina Voorwoord Deel

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Vastgesteld door de burgemeester op 19 december 2013 In werking getreden op 1 januari 2014 Voorwoord Coffeeshopbeleid moet rekening houden met veel verschillende belangen.

Nadere informatie

REGULERING HENNEPTEELT EEN PRAKTIJKONDERZOEK HEERLEN 04-03-15. Dr. Luc Peters Mr. Wendy Uland. Pagina 1 van 52

REGULERING HENNEPTEELT EEN PRAKTIJKONDERZOEK HEERLEN 04-03-15. Dr. Luc Peters Mr. Wendy Uland. Pagina 1 van 52 REGULERING HENNEPTEELT EEN PRAKTIJKONDERZOEK HEERLEN 04-03-15 Dr. Luc Peters Mr. Wendy Uland Pagina 1 van 52 AANLEIDING Het gevoerde beleid met betrekking tot cannabis in Nederland is aan vernieuwing toe.

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Zwolle

Drugsbeleid gemeente Zwolle veilig Publiekszaken Fysieke Leefomgeving Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 27 95 j.kroon@zwolle.nl www.zwolle.nl Drugsbeleid gemeente Zwolle Versie 5 Inhoud 1

Nadere informatie

Over de grenzen van gedogen

Over de grenzen van gedogen 2530 Wetenschap Over de grenzen van gedogen Het failliet van de B en de I in het coffeeshopbeleid Jan Brouwer en Jon Schilder 1 Vaak wordt het Nederlandse gedoogbeleid inzake cannabis een zeer vooruitstrevend

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL B. Bieleman R. Nijkamp R. Voogd Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl September 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus

Nadere informatie

Hennepteelt in Tilburg. Een kosten-batenanalyse van mogelijk alternatief beleid

Hennepteelt in Tilburg. Een kosten-batenanalyse van mogelijk alternatief beleid Hennepteelt in Tilburg Een kosten-batenanalyse van mogelijk alternatief beleid Auteur : J.H. Besenbruch Studentnummer : 289421 Opleiding : Parttime masterprogramma Bestuurskunde Begeleider : Prof. dr C.W.A.M.

Nadere informatie

NOTA CANNABISBELEID 2009. Gemeente ROOSENDAAL

NOTA CANNABISBELEID 2009. Gemeente ROOSENDAAL NOTA CANNABISBELEID 2009 Gemeente ROOSENDAAL Vastgesteld: 3 maart 2009 In werking treding: 16 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Het Nederlandse drugsbeleid... 6 2.1 Het Nederlandse drugsbeleid,

Nadere informatie

Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam

Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam www.rotterdam.nl Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops in de gemeente Rotterdam Maart 2012 Voorwoord Deze Verkenning verplaatsingsmogelijkheden coffeeshops is tot stand gekomen naar aanleiding

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Keurmerk coffeeshops Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. CMM Hageman Telefoon 0235113820 E-mail: chageman@haarlem.nl VVH/ Reg.nr. VVH/VHR/2012/342911 GEEN bijlagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. De stadsgewestelijke situatie. 3. AHOJG-criteria en jurisprudentie 3.1. AHOJG-criteria 3.2. Jurisprudentie.

Inhoudsopgave. 2. De stadsgewestelijke situatie. 3. AHOJG-criteria en jurisprudentie 3.1. AHOJG-criteria 3.2. Jurisprudentie. Inhoudsopgave SOFTDRUGSBELEID VLISSINGEN - MIDDELBURG 1. Inleiding 1.1. Wat is gedogen? 1.2. Ontwikkelingen 1.2.1. Coffeeshops 1.2.2. Detailhandel 1.2.3. Overige vormen van verkoop 1.2.4. Scholen 1.2.5.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 874 Wijziging van de Opiumwet Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Scheltema-de

Nadere informatie

Zicht op de cannabissector

Zicht op de cannabissector Zicht op de cannabissector Zicht op de cannabissector Pilotstudie naar de bedrijfsvoering en kwetsbaarheden van coffeeshops, growshops en smartshops in de gemeente Utrecht en onderzoeksmogelijkheden in

Nadere informatie

Plan van Aanpak Softdrugsbeleid

Plan van Aanpak Softdrugsbeleid Plan van Aanpak Softdrugsbeleid Het No Nonsense Model Dringende oproep aan het nieuwe kabinet B.J. Gardebroek P.J. Schenderling Plan van Aanpak Softdrugsbeleid Het No Nonsense Model Auteur: B.J. Gardebroek,

Nadere informatie

De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar?

De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar? De weg naar de hennepteelt, (ver)volgbaar? - Een onderzoek naar de noodzakelijkheid van nieuwe Opiumwetgeving, rekening houdend met de grondrechten van de verdachte - Naam: Nadieh van Noort Studentnummer:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 990 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 842 Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca

Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca & Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) en de Landelijke Vereniging van Anti

Nadere informatie