IOLI. QOÃ mm. i,-,tel. 2U MEI20i5 GEMEENTE STADSKANAAL. Raadhuisplein 1. Handelsstraat 59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IOLI. QOÃ mm. i,-,tel. 2U MEI20i5 GEMEENTE STADSKANAAL. Raadhuisplein 1. Handelsstraat 59"

Transcriptie

1 QOÃ mm Wa Qyx Q, "L", rf; Aan de raadsleden van de gemeente Stadskanaal, IOLI Raadhuisplein 1 _ 9501 SZ Stadskanaal GEMEENTE STADSKANAAL 2U MEI20i5,3 i,-,tel Stichting Wiz-Art Handelsstraat EW Stadskanaal Stadskanaal Mei 2015 Betreft: Achterdeurproblematiek coffeeshop Wiz-Art Geacht Raadslid, ln 2008 heeft de stichting Wiz-Art toenmalig burgemeester de heer J. Stavast geïnformeerd over de schadelijke gevolgen van de zogenaamde achterdeurproblematiek voor de bedrijfsvoering van coffeeshop Wiz Art in Stadskanaal. Tegelijkertijd hebben wij voorstellen gedaan om de gezondheidsbelangen van consumenten beterte beschermen en de criminaliteit rondom de bevoorrading uit te bannen, Een en ander op basis van de, in overleg met de gemeente vastgestelde, niet- commerciële stichtingsdoelstellingen (1) en binnen de kaders van de in 2001 aan de stichting verleende gedoogbeschikking. De afgelopen jaren hebben wij zowel de gemeente Stadskanaal als de landelijke politiek en andere betrokkenen regelmatig geïnformeerd over de gevolgen die deze achterdeurproblematiek heeft voor het functioneren van coffeeshops (2). ln 2014 heeft de stichting een beëdigde verklaring afgelegd in een rechtszaak waarin deze problematiek centraal staat. Om onduidelijkheden te voorkomen hebben wij gemeend onze positie in deze onder uw aandacht te moeten brengen. Vanaf 2001 heeft de stichting Wiz Art zich ingespannen om aan cannabisconsumenten uit de regio Stadskanaal, een veilige en sociale omgeving te bieden waar, door goed opgeleide medewerkers voorlichting wordt gegeven over (de consumptie van)softdrugs en waar binnen de gestelde A.H;O.G..J. criteria, een in eigen beheer, deugdelijk getest product kan worden gekocht (3). De coffeeshop is 7 dagen per week op vastgestelde tijden geopend. Er gelden duidelijke huisregels en agressie wordt in geen enkele vorm getolereerd (*). Noemenswaardige incidenten hebben zich vanaf 2001 dan ook niet voorgedaan en van klachten uit de buurt over het functioneren van de coffeeshop is in de afgelopen 14 jaar niet of nauwelijks sprake geweest. De stichting heeft 13 medewerkers in vaste dienst en de shop is met ± 250 bezoekers per dag landelijk gezien een relatief kleine, regionale voorziening met ongeveer 25% minder bezoekers dan de gemiddelde Nederlandse coffeeshop. 1 Doe/stellingen Stichting Wiz-Art 2001 Blz Briefaan het college van B en W van de gemeente Stadskanaa/ 2008 Blz, 13 t/m 16 3 Overzicht van onze testmethode Blz. 17 t/m 23 1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 86 * Huisregels stichting Wiz-Art B/2. 10

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 86 I Tot op hedenblijftde wetgever nog altijd in gebreke om door middel van regelgeving tot een beleidsmatigeoplossing voor de achterdeurproblematiek te komen. De vanaf 2004 ingezette beleidslijn waarin niet langer de volksgezondheidsbelangen maar vooral repressie en handhaving centraal lijken te staan heeft, door een ongekende inzet van mensen en middelen, geleid tot een nietsontziende klopjacht op cannabiskwekers. Deze oorlog tegen cannabis crimlnaliseert echter in toenemende mate ook de bonafide kwekers die op een verantwoorde wijze een product proberen te telen wat bestemd is voor, door lokale overheden op basis van het geldend softdrugsbeleid, toegestane verkooppunten. r Deze beleidsmatige tegenstrijdigheden lokken criminaliteit uit en dwingen ook integere coffeeshophouders om via een illegale achterdeur zaken te moeten doen met een onbetrouwbaar en ongecontroleerd inkoopcircuit. Daarmee komt de vanuit het softdrugsbeleid aan de coffeeshop toebedeelde preventieve rol om, door o.a. het geven van goede voorlichting, (hard)drugsmisbruik te kunnen voorkomen en de consumptie van softdrugs met zo min mogelijk (gezondheids)schade in goede banen te leiden steeds verder in het gedrang. Daarnaast worden door de verregaande criminalisering van de gehele cannabismarkt zowel consumenten als coffeeshopmedewerkers onnodig gestigmatiseerd en wordt de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers op onaanvaardbare wijze op het spel gezet. Om bovenstaande redenen en met inachtneming van de stichtingsdoelstellingen heeft het bestuur van de stichting Wiz Art in 2014 unaniem besloten om, bij monde van de bedrijfsleider de heer R. Slikker, een beëdigde verklaring af te leggen in de strafzaak van de professionele telers uit Bierum waarmee wij contacten onderhouden. Deze kwekers leverden in de afgelopen jaren op transparante, betrouwbare wijze een verantwoord geteeld en gifvrij product, uitsluitend bestemd voor twee gedoogde coffeeshops. Het oordeel van de rechtbank Groningen in deze zaak luidt als volgt: " Vo/gens de Aanwijzing Opiumwet richt het Nederlandse drugsbeleid zich op het tegengaan en reduceren van drugsgebruik, zeker voor zover het leidt tot gezondheids- en sociale schade, en op het voorkomen en verminderen van de maatschappelijke schade die aan het gebruik van, de productie van en de handel in drugs is verbonden. Uitgangspunt van het Nederlands drugsbeleid is het onderscheid dat in de Opiumwet wordt gemaakt tussen verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid (harddrugs) en andere middelen (softdrugs), waarvan de risico's door de wetgever minder groot zijn ingeschat. Softdrugs hebben daardoor een minder streng strafk/imaat dan harddrugs. Het door de Nederlandse overheid ontwikkelde gedoogbeleid houdt in dat voor cannabis (hennep) speciale verkooppunten in de vorm van coffeeshops in het leven zijn geroepen en worden gedoogd (het zogenaamde coffeeshopbeleid), waarbij onder strikte voorwaarden de verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De achterliggende gedachte hiervan is dat de overheid wil voorkomen dat de cannabisgebruiker in aanraking komt met drugs met een groter gezondheidsrisico (harddrugs). Daarbij is van belang dat de grondslag van het gedoogbeleid ligt in de afweging van belangen waarbij het belang van handhaving moet wijken voor een hoger identificeerbaar algemeen belang. In de context van het drugsbeleid wordt dit hogere belang gevonden in de volksgezondheid (scheiding der markten) en de openbare orde. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit coffeeshopbeleid hybride trekken vertoont. Enerzijds is de verkoop van carinabisproducten vanuit een coffeeshop meteen gedoogvergunning, onder voorwaarden, toegestaan.

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 86 Anderzijds is het vervaardigen, telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren en het in grotere hoeveelheid aanwezig hebben van die hennepproducten strafbaar. Dit staat algemeen bekend als de "achterdeurproblematiek. De achterdeurprob/ematiek speelt ook in deze strafzaak een rol. De rechtbank acht in dit kader van belang dat er in' Nederland - in weerwil van het verbod in de Opiumwet - sprake is van een beleid waarbinnen verkoop van softdrugs van door de overheid gedoogde coffeeshops, gedoogd wordt. Nu de verkoop van softdrugs uit deze coffeeshops gedoogd wordt, impliceert dit ook dat de coffeeshops bevoorraad worden en mitsdien dat ten behoeve van die aanvoer, ook geteeld wordt, Over de vraag hoe die bevoorrading dan plaats moet vinden laat het beleid zich niet uit. Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte en medeverdachte telkens tegenover de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst openheid van zaken hebben gegeven over het feit dat zij zich bezig hielden met de hennepteelt. Verdachte en medeverdachte hebben de benodigde elektriciteit op een verantwoorde en veilige manier afgenomen en de elektriciteitsrekeningen aan de leverancier betaald. Verdachte en medeverdachte ontvingen, naast hun drugsinkomsten geen uitkering. Zij hebben van hun inkomsten een administratie bijgehouden, deze inkomsten opgegeven aan de belastingdienst en daarover ook belasting betaald. Daarnaast hebben verdachte en medeverdachte bij hun hennepteelt geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Verder is uit het dossier gebleken dat er bij de kwekerij geen sprake was van een brandgevaarlijke situatie. Ten aanzien van de hennepkwekerij van verdachte en medeverdachte is geen overlast in de nabije omgeving geconstateerd. Verdachte en medeverdachte hebben voorts de door hen gekweekte hennep enkel en uitsluitend willen afleveren en afgeleverd aan twee gedoogde coffeeshops. Van grensoverschrijdende verkoop is voorts evenmin gebleken. Verdachte en medeverdachte hebben ge/et op het voorgaande gehandeld binnen de belangrijkste doelstellingen van het door de overheid ontwikkelde softdrugsbeleid, te weten het belang van de volksgezondheid en het handhaven van de openbare orde. In verband met voornoemde specifieke omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd acht de rechtbank het raadzaam dat aan verdachte geen straf of maatregel zal worden opgelegd. De rechtbank zal daarom verdachte met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht schuldig verklaren zonder oplegging van straf (*). Het O.M. heeft tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend. Wij zien de uitspraak van het Hof in deze echter met vertrouwen tegemoet. De huidige situatie rondom de toelevering aan de coffeeshops is vanuit het algemeen belang gezien immers onhoudbaar geworden. In andere strafzaken waarin de achterdeurproblematiek een doorslaggevende rol heeft gespeeld is bovendien door moedige rechters de toon al gezet (4). De uitspraak van het Hof kan tevensfeen aanzet zijn om het door desinformatie en onderbuik gevoelens ontspoorde (soft)drugsdebat weer op de rails te zetten (5). * Uitspraak gerechtshof Noord-Nederland Telers uit Bierum ECLi;NL:RBNNE:2014: Overzicht uitspraken in strafzakenbetreffendeachterdeurproblematiek Blz. 25 t/m 31 5 Artikel NRC: De feitenzijn geheel naar wens Blz, 33 t/m 40 ø 3

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 86 ' In de beleidsnota drugs en coffeeshopbeleid gemeente Stadskanaal 2014 wordt onder 2.3 Recente ontwikkelingen in het coffeeshop~ en drugsbeleid aangegeven: Hoewel het huidig beleid zich vooral kenmerkt in zijn repressieve aanpak, is er sinds 2009 een beweging op gang die zich de meer principiële vraag stelt of het softdrugsbeleid zoals dat tot nog toe is gevoerd niet aan een fundamentele koerswijziging toe is. In 2009 werd in opdracht van het toenmalig kabinet een adviescommissie ingesteld (commissie Van de - Donk) die vergaande adviezen en voorstellen deed. Zo adviseerde de commissie dat sprake zou moeten zijn van een gereguleerd gebruik waarmee met name de teelt en aanvoer van cannabis (de zogenaamde achterdeur) verder zou moeten worden gereguleerd (en niet zozeer legaliseren omdat er nu eenmaal sprake is van verdragsverplichtingen die dit blokkeren). Het reguleren van de achterdeur zou niet alleen sterk ontlastend werken voor politie en justitie en kosten daarop besparen, er zouden bovendien extra belastingopbrengsten mee kunnen worden gegenereerd. Er zijn in 1 7 gemeenten onderzoeken gestart die juist op de achterdeurproblematiek een antwoord proberen te vinden. De experimenten laten in ieder geval zien dat het Nederlands drugs- en coffeeshopbeleid zich nog steeds ontwikkelt. inmiddels hebben 57 burgemeesters, die meer dan 80% van de coffeeshops binnen hun gemeentegrenzen hebben, het manifest Joint Regulation (6) ondertekend en daarmee aangegeven overtuigd te zijn van het nut en de noodzaak tot regulering van de achterdeur. Wij vragen aan de burgemeester van Stadskanaal om dit manifest mede te ondertekenen en de oproep voor een effectiever cannabisbeleid te ondersteunen (7). Het voorstel van Wet tot regulering voor en achterdeur van coffeeshops dat hiertoe recent is uitgewerkt biedt een solide basis voor een op feiten gebaseerd softdrugsbeleid en is in overleg met de sector betrekkelijk eenvoudig uit te voeren (8). De politieke moed om na 4Ojaar gedogen het beleid te actualiseren en gezondheidsbelangen beter te beschermen is daarvoor echter noodzakelijk. ln de discussienota van de Stichting Maatschappij en Veiligheid van 5 maartj.l wordt op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek o.a. geconcludeerd dat Met het voortbestaan van de huidige hypocrisie de geloofwaardigheid van de Nederlandse overheid niet is gediend. De SMV roept de Nederlandse regering op tot enige durfom de patste/ling te doorbreken en vanwege gezondheidsbelongen ruimte te scheppen voor aangepast beleid (9). Deze initiatieven sluiten aan bij de adviezen uit het rapport van de Global Commission on Drug Policy uit 2014 (*). Dit rapport concludeert dat de War on Drugs een wereldwijd fiasco is. Honderd jaar van drugsverboden hebben de illusie van een drugsvrije samenleving nog nergens een stap dichterbij gebracht. Het gebruik van (roes)middelen is wereldwijd een vast gegeven en laat zich simpelweg niet verbieden. 6 ManifestlointRegulation 31 januari 2014 Blz. 41 t/m 45 7 VAN BLOKKADE NAAR RUIM BAAN VOOR NIEUW CANNABISBELE/D Blz Wetsvoorstel D66 reguleren wietteelt 26~02~2015 Blz. 49 t/m 71 9 Discussienata SMV: Nederlands drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis Blz. 73 t/m 81 *

5 Ook keiharde repressie blijkt hiervoor geen effectief middel te zijn en leidt uiteindelijk tot meer maatschappelijke schade dan het gebruik zelf, Het middel is daarmee erger dan de kwaal gebleken, ln dit rapport worden regeringen daarom expliciet opgeroepen om binnen het gevoerde drugsbeleid de volksgezondheidsbelangen te laten prevaleren en experimenten te starten om met name de teelt, en de consumptie van cannabis, wereldwijd het meest gebruikte illegale roesmiddel, te kunnen reguleren en uit de sfeer van het strafrecht te ' verwijderen. De verdragsrechtelijke ruimte die Nederland in internationaal en Europees perspectief heeft om de bevoorrading var de gedoogde verkooppunten te reguleren is in 2010 door Mr. Y. Buruma (lid Hoge Raad) onderzocht. De conclusie van het onderzoek is duidelijk: Neder/and heeft in de afgelopen 40 jaar stabiel vastgehouden aan de wens om in het belang van de volksgezondheid ruimte te houden om niet strafrechtelijk te hoeven handhaven. Die ruimte is onbetwist wat betreft de internationale verdragen en wordt ook zij - - het niet altijd met blijdschap erkend in de Europese gremia. Als Nederland vasthoudt aan de /ijn dat misdaadbestrijding en volksgezondheid zo doeltreffend mogelijk worden bediend als de productie en aanvoer van wiet ten behoeve van streng gecontroleerde coffeeshops wordt gereguleerd, dan is dat naar ons oordeel ook internationaal verdedigbaar. Daarmee nemen wij' afstand van de mening dat een wetswijziging die ertoe strekt de softdrugsketen te reguleren of een experiment daartoe mogelijk te maken, niet mogelijk is binnen het bestaande juridische kader van internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen. Vanwege het doorgedrongen besef dat het gedoogbeleid inmiddels aan een grondige herziening toe is zijn er door een aantal gemeenten en andere betrokkenen diverse reguleringsmodellen uitgewerkt. Het gedegen certificeringsmodelvoor een gesloten en belastingplichtige cannaaisketen zoals omschreven in bijgevoegd wetsvoorstel is, in onze visie, de meest pragmatische aanpak om het kat van het koren te scheiden en de geldkraan naar het illegale circuit dicht te draaien. Om de primaire doelstellingen van het Nederlandse (soft)drugsbeleid te kunnen realiseren en cannabis variëteiten te leveren die zo min mogelijk gezondheidsschade opleveren, is inzicht en invloed op zowel de teeltwijze als de samenstelling van het geleverde product van cruciaal belang. Alleen de transparante (aan) evering van een verantwoord gekweekt en deugdelijk gecontroleerd product biedt hiervoor voldoende waarborgen, Voornoemdejurisprudentie biedt de gemeente Stadskanaal naast de bestaande beleidsmatige mogelijkheden ook in juridische zin ruimte om hiertoe lokaal maatwerk te ontwikkelen en daarmee de gezondheidsbelangen van zijn inwoners te beschermen, Bij een doortimmerde optimalisering van het sinds 2001 gefaciliteerde en vrijwel unieke nietcommerciële coffeeshopmodel zijn, naar ons inzien, alle belanghebbenden gebaat. De stichting zou daarmee niet alleen bij de voordeur maar ook bij de achterdeur invulling kunnen geven aan een solide gemeentelijk coffeeshopbeleid. Binnen onze organisatie is de daarvoor benodigde kennis en ervaring aanwezig en wij nemen liever vandaag dan morgen hierin onze verantwoordelijkheid.. 5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 86

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 86 Alvorens een en ander in de dagelijkse praktijk te kunnen concretiseren zouden wij daarom graag, op basis van overleg met de gemeente, overeenstemming willen bereiken omtrent de doelstellingen en de (aanvullende) voorwaarden waaraan de bevoorrading van de Wiz- Art vanaf zaadje tot zakje dient te voldoen. ln bijgevoegd wetsvoorstel is de centrale rol van de gemeente zorgvuldig uitgewerkt en dit kan binnen het overleg wellicht als leidraad dienen. De stichting is daarnaast gaarne bereid orn het College en de gemeenteraad nader te informeren en eventuele vragen te beantwoorden. Wij hopen hierbij op uw medewerking en vragen u dit initiatief binnen uw eigen invloedssfeer te ondersteunen. Graag horen wij van u. Namens het bestuur van de stichting Wiz-Art. j/63)? R.D. Hesselink Voorzitter \K H. Smit Penningmeester É F.D. Jager Secretari. _ 7 R. Slikker Bedrijfsleider

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 86 \\7IZ-ART Maandag t/m Openmgstuden. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag tot tot tot tot 22.00

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 86 V

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 86 Overzicht bijlagen. *_ Huisregels van de stichting Wiz-Art. Blz Doelstellingen van de stichting Wiz-Art Blz Brief aan college van B en W gemeente Stadskanaal Blz. 13 t/m Overzicht testmethode Blz. 17 t/m verzicht_uitspraken in strafzaken betreffende achterdeurproblematiek t/m O Blz. 25 t/m ArtikelNRC: 'De feiten zijn geheel naar wens' Blz. 33 t/m Manifest Joint Regulation Blz. 41 t/m Artikel Binnenlands Bestuur: cannabisbeleid' Blz. 47 'Van blokkade naar ruim baan voor nieuw 8. Wetsvoorstel D66: Wet regulering voor- en achterdeur coffeeshops. Jaarvergadering Tweede Kamer nr. 3, Blz. 49 t/m Discussienota SMV: 'Nederlands drugsbeleíd, in het bijzonder ten aanzien van cannabis' Blz. 73 t/m 81 10, Bronvermelding en literratuur. Blz. 83

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 86 Welkom J l. l 0 Iedereen vanaf 18 jaar met geldige legitimatie. 0 Zonder drank of harddrugs. 0 Als je denkt aan het verkeer en juist parkeert. 0 Zolangje (de buurt) geen overlast bezorgt. 0 Je niet doorverkoopt aan anderen. 0 Je niet meer dan 5 gram softdrugs in bezit hebt. 0 Je relaxed bent en geen rommel maakt. Agressie wordt niet getolereerd. Houd je aan de aanwijzingen van het personeel. Overtredingen kunnen leiden tot een toegangsverbod. \V I Z -1\Iš"i`

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 86 í I - ~ -~ - M -~ O Stichtingsdoelstellingen Bijlage š De verschemwn pwrmmncn, nandwlende aïs -~ f"'~fvverklaarden: ~ - - ««- ~"«-~-" * ~~-~- ~" ~ - ~ «-«~~~«~--«~~~~ l Da stichting werd opgericht bij akte op nwem maart ww~~ megeniwnhondard vijfenneqentiq vmrlmden vomr mon - p1aatvervaug&r QLa(_f{S],;ë,J1;5kšil van _ mr., _., A.J.M. Jansen, _ nnïaris.._ te,,,,_ -.._.. _ M.._-_... ~ - ~ ~ A I ^ ~ ~~*-~w f ~ 2 _ in de op vier :1<=:<':exn}.' er 2:wee:du:Lzenc:1 een çgmz-houcic-n bestuursvergadering van gemeïde stichting werd besloïam Um de ~ ßatutmn van dc stichning nu wijigen, zulkm blijkana -w~-~~~-~~ het aangehechte afßchršft uit de notulen van de desbelre2fende ~ ~-~-----~~~«4~~-~vergadering. Voorts verklaarden de verschanen personen dm Gtatutenwijziging te effemtuaren en de statuten te w31jz±_gqn alg;,.,.,-_. ~.---_- ~ ~_»_ _. ~~«_---»- ~ vülgt, --~"""*'~~~-- *'* ' 'f " `* MèAü EN ZÉT LmßM_DUHå Artikel -~~~~-~~" - ~~~-~~-~~~ 1 ~ - - ~ ~ ~ - - A - ~ ~ - -~~~ ~ 1, Da stichting draagt ds naam: Stichting Wiz-ART. 2. Zij heeft haar zetel in åe gemeente Stadskanaal. 3. Da sichüing is opgrichï vøor ønbepaalde tijd. LJQEL...»...\...._,.._,, _,.,...\..,,.,_ _,...,_, _ _ Artikel 2,_.., -_,... _._ _ _.... doel 3. De stichting stelt zich ten het verantwoord en -I' gccontrmleerd verkwpen van softdrugs met inachtneming van de ~ :er zake bescaaná en nog te geven riahclijnen van de overheid in hët kader van het gedmogbßlëid aar zake mfnârugs, ht gevßn van inførmatie en het bevorderen van werkxaamhedën ter zake van de praventie, de centrale èn de begeleiding benxekkjng tot het van drugë, met gebruik M--M genoemd in da Opiumwet, en vocrls al hetgeen møt een eú ~ ander rechtstreeks of zijdelings verband høudt mi daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des wooxds 2v De stichting tracha haar dmel ondermewr te -----~~-~~~ varwezenlijkan áøwff _ -- - M ~4»- W~«-~~M-~~»~~-- a. hßt opzetten, stimuleran en uinvoeïen van activiteiten met bet::r=. 3f_ -Ling tnt infc ir:ma1;i-2 en voorli<::h,t:ing, gf =:ri<:1~± t op pa;v:tic;u1 :Maren, groeperl en oncïerwij sizmtal íirggfan; - - b. het leggen sn onderhouden van canaacten met gebruikers van drugs, ander maar via het van -~~«~~~ (thematische) bijeenkomsten en (jongaren)activiteican, Q. heü løggen -~W --~ en onderhouden van contacten met de overheidsinstellingen en hulp~ an öienstverlenende» ~ - instantie; - ~ ~ - - Y - ~ - _~~~~~ ~-~«-~~~---- M~- d. hat bijáxagen aan een preventiebeleid in samenwerking mat overheidßinwtellingen en anderen ten aanzien - het gebruik van en de handel in drugs; van - ~ - - ~~~~ ~ ~ ~ - ~ ~ 11

12 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 86

13 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 86 Stadskanaal Bijlage 2 6 Februari 2008 Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal Geachte College, Hierbij sturen wij u onze analyse van 3Ojaar softdrugsbeleid zoals wij die aan onze regering en volksvertegenwoordiging hebben doen toekomen.1 Vanuit onze rol in de praktijk en als zodanig medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale softdrugsbeleid onderschrijven wij de standpunten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ten aanzien van de cannabisbriefvan de regering. Wij sluiten ons aan bij de conclusie van de VNG. daf. er een dringende noodzaak bestaat om de oorzaken van de achterdeurproblematiek op te lossen, Continuering van het huidige hypocriete beleid is een doodlopende weg. De bestaande problematiek oplossen zc-nder de regulering van de achterdeur daarin te betrekken is geen realistische optie. Daarover is men het inmiddels in een brede kring van politici, lokale bestuurders, onderzoekers en andere betrokkenen wel eens. Men is in ruime meerderheid tot de conclusie gekomen dat een aan strikte voorwaarden gebonden normalisering van teelt tot gebruik in combinatie met een gericht handhavingsbeleid de beste garanties biedt om de volksgezondheidsbelangen te beschermen en de criminaliteit uit te bannen. Een verdergaande regulering van de bevoorrading van de toegestane verkooppunten is daarin geen middel voor alle kwalen maar wel de noodzakelijke eerste stap. Voor een ieder die zich in de problematiek en de bijbehorende cijfers en feiten heeft verdiept zal dit duidelijk zijn. Het door politieke onwil en desinteresse nog altijd achterwege blijven van "Haags" beleid dat daarvoor de ruimte schept, zet in combinatie met de harde integrale aanpak van de illegale teelt onze weloverwogen bedrijfsfilosofie om alleen zaken te doen met betrouwbare kwekers in toenemende mate onder druk. 1 Op basis van ons bedrijfsplan en na een zorgvuldige screening van onze medewerkers zijn wij in 2001 uit een groot aantal kandidaten gekozen om als stichting naar Bussums model de enige in Stadskanaal toegestane coffeeshop te exploiteren. Een even zorgvuldig voorbereide regulering van de bevoorrading daarvan is ons inziens na 7 jaar ervaring met onze werkwijze een logische en noodzakelijke volgende stap. Aan de gestelde AHOJ - G criteria dient ons inziens de T van teelt te worden toegevoegd. Op korte termijn presenteren wij daarom aan de gemeente Stadskanaal een uitgewerkt plan voor een in tijd en plaats beperkt experiment met de gecontroleerde bevoorrading van onze coffeeshop. Wat ons voor ogen staat is een relatief eenvoudig controleerbaar en uitvoerbaar experiment met heldere doelstellingen en verantwoordelijkheden Tussen onze opzet en de plannen van burgemeester Leers van Maastricht voor de gereguleerde aanvoer van de koffieshops aldaar bestaan naast het grote onderscheid in schaalgrootte nog een tweetal duidelijke verschillen. 1 Bijlage 2a: Reguleren is controleren 0 13

14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 86 Ten eerste kiezen wij er bewust voor om als stichting de enige verantwoordelijke te zijn voor zowel de teelt als de verkoop. Alle medewerkers zijn in loondienst bij de stichting en er wordt uitsluitend gekweekt voor de bevoorrading van de eigen shop. Ons inziens houdt dit de lijnen kort en hebben wij zo het beste zicht en de meeste invloed op wat, wanneer en hoe er gekweekt wordt. In deze opzet kunnen er geen conflicterende belangen ontstaan tussen kweker en verkoper. Daarnaast worden er op deze manier voor controlerende instanties mogelijkheden geschapen om wanneer er rondom de teelt onregelmatigheden plaatsvinden ook de coffeeshop te kunnen sanctioneren. Ten tweede, in de coffeeshop zijn er in onze opzet uitsluitend nog deugdelijk gecontroleerde producten verkrijgbaar afkomstig uit de eigen biologische teelt. Binnen onze stichting is alle kennis en het benodigd enthousiasme ruimschoots aanwezig om aan de consumenten een in eigen beheer gekweekt kwaliteitsproduct te bieden voorzien van de juiste productinformatie. De (gezondheids)belangen en de consumentenrechten van cannabisgebruikers worden door ons serieus genomen. De resultaten die dit, vanuit het "Stadskanaalster perspectief vormgegeven experiment opleveren kunnen mede richting geven aan toekomstig lokaal beleid en kunnen als zodanig ook bruikbaar zijn voor de tientallen andere gemeenten die een vergelijkbaar beleid van één of twee coffeeshops hanteren. Tevens kan het experiment een bruikbare aanvulling zijn op de in het Manifest van Maastricht voorgestelde aanpak van de achterdeurproblematiel<. Wij menen dat met het realiseren van deze eerste gecontroleerde bioshop van Nederland de gemeente Stadskanaal zich terecht kan profileren als de eerste gemeente waar er vanaf de teelt tot aan het gebruik een samenhangend, transparant en verantwoordelijk lokaal softdrugsbeleid wordt gevoerd. Wij vragen u om binnen uw eigen invloedssfeer ons initiatief te steunen. ~ O Met vriendelijke groet, Bestuur en medewerkers van de stichting Wiz-Art

15 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 86 Bijlage 2a Aan de woordvoerders in het drugsdebat. Feb Reguleren is controleren Vanafde jaren '70 volgen wij het beleid en de publicaties rondom het softdrugsbeleid met buitengewone belangstelling. Aan de vooravond van het drugsdebat hebben wij gemeend, na 30jaar observatie en praktijkervaringen in het softdrugscircuit, een aantal conclusies te kunnen/moeten trekken. Ons Nederlands softdrugsbeleid is uniek in de wereld en kent vele voordelen maar is helaas, zonder meer hypocriet te noemen. Het is immers zonneklaar dat een product dat wordt verkocht ook moet worden ingekocht. Als coffeeshopexploitant en werkgever zitten wij al vele jaren in de onmogelijke spagaat van een onder strikte voorwaarden en streng gecontroleerde verkoop aan de voordeur en de, bewust in de criminele sfeer gehouden, inkoop bij de achterdeur. Het achterwege blijven van een gecontroleerde bevoorrading van de toegestane verkooppunten is de hoofdoorzaak van de clandestiene massale teelt van cannabis en de grote problemen die dit oplevert voor zowel consument als samenleving. ln een brede kring van politici, deskundigen, lokale bestuurders en andere betrokkenen is men inmiddels tot de conclusie gekomen dat een zorgvuldig voorbereide normalisering van de softdrugsmarkt, in combinatie met een gericht handhavingsbeleid, de best mogelijke garanties biedt om de volksgezondheidsbelangen te beschermen en de criminaliteit uit te bannen. In de aanscherping van de drugsnota, zoals uitgewerkt in de cannabisbrief uit 2004, waarin uitdrukkelijk de hele keten van teelt tot gebruik wordt aangepakt zien we echter uitsluitend een breed scala aan handhavingsmaatregelen voorbij komen. Voor de onderliggende oorzaken, en met name de achterdeurproblematiek worden geen werkbare alternatieven geboden. De reactie van de vereniging van Nederlawdse gemeenten op de cannabisbrief is daarover veelzeggend en wordt door ons van harte onderschreven. Daarnaast menen wij dat de aanpak van de teelt zonder een vorm van regulering van de bevoorrading naar de coffeeshops een kwestie is van dweilen met de kraan open. De door tegenstanders van een verdere normalisering/regulering gebruikte argumenten roepen bij ons een sterk gevoel van déjà vu op. Het zijn dezelfde argumenten, ingegeven door hetzelfde gedachtegoed, als waarmee de decriminalisering van het softdrugsgebruik in 1976 door hen werd afgewezen. Het cannatisverbod dat vanuit dit gedachtegoed in stand wordt gehouden heeft sacrale trekjes gekregen en is daarmee ongevoelig voor de feiten en cijfers die 30 jaar (wetenschappelijk) onderzoek hebben opgeleverd. Gekleed in een moreel harnas waarop alle data en observaties afketsen en met het papieren zwaard van verroeste internationale verdragen in de hand worden alle initiatieven en Kamermoties om tot normalisering van de markt te komen door de minister als niet ter zake doende gekwalificeerd. Verdere regulering afwijzen door te stellen dat dit niet te verenigen is met de Europese en internationaalrechtelijke verplichtingen is echter een drogreden. Ook met het huidige Nederlandse softdrugsbeleid zijn de grenzen van wat internationaal toelaatbaar wordt geacht immers reeds overschreden, Daarnaast rijst de vraag in hoeverre onjuiste beeldvorming in andere landen als een relevant argument tegen verdere regulering kan worden beschouwd. Uitdraging van de voordelen van regulering zou tot meer begrip moeten leiden. De andere argumenten die gebruikt worden tegen 15

16 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 86 een verdere regulering zijn: de toename van het coffeeshoptoerisme en de aanzuigende werking op buitenlandse criminele netwerken. Ook deze argumenten overtuigen niet. Er is geen enkele reden _ om aan te nemen dat de aanzuigende werking na verdere regulering groter zal worden dan nu al het geval is. De politieke onwil van de kabinetten Balkenende om tot verdere regulering te komen is in strijd met zowel de (gezondheids)be angen als de consumentenrechten van de honderdduizenden Nederlanders die nu zonder problemen een jointje roken. De verdergaande criminalisering van deze groep zal geen oplossingen bieden voor de bestaande problemen en staat haaks op de uitgangspunten van ons softdrugsbeleid. Een verdergaande handhaving van het verbod op de professionele teelt staat op gespannen voet met de maatschappelijke acceptatie die inherent is aan het gedogen van de verkoop van hennepproducten merkte de algemene rekenkamer terecht op. De onderzoekers van het trimbos-instituut merken op dat het uit het oogpunt van de volksgezondheid belangrijk is datde verkopers van cannabis de kwaliteit van hun producten kunnen garanderen. Alleen als de coffeeshophouder een duidelijk zicht heeft op het product dat hij verkoopt kan hij een daaraan gekoppeld goed advies geven. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het gebruik van geen enkel roesmiddel zonder risico's is, ook cannabisgebruik niet. Wij nemen vanuit de sector liever vandaag dan morgen onze verantwoordelijkheden om te komen tot een gecontroleerd kwaliteitsproduct, liefst biologisch gekweekt, en voorzien van de juiste productinformatie richting de consument. Wij stellen echter vast dat een en ander alleen mogelijk is in een gecontroleerde setting. Wij roepen de verantwoordelijke politici en leden van de tweede kamer op om in het aankomende drugsdebat een einde te maken aan de hypocrisie, het kafvan het koren te scheiden en de onomstotelijk bewezen voordelen van ons softdrugsbeleid verder uit te bouwen. Regulering is daarin geen middel voor alle kwalen maar wel de noodzakelijke eerste stap. De andere optie, sluiting van de gedoogde verkooppunten en het in de illegaliteit duwen van de consumenten speelt slechts de georganiseerde misdaad in de kaart. Daarmee wordt de Nederlandse samenleving, in onze ogen, een slechte dienst bewezen. De tijd van horen, zien en zwijgen is al lang voorbij. Het is de hoogste tijd om de juiste keuzes te maken en te komen tot een samenhangend, transparant en verantwoordelijk softdrugsbeleid. Wij adviseren onze tegenstanders om hun harnas goed na te kijken op eventuele beschadigingen en hun versleten argumenten goed op te poetsen want het cannabisverbod kan de toets van een kritische benadering niet doorstaan. Tegen onze medestanders zouden we willen zeggen: Alle feiten en cijfers bevestigen ons gelijk. De roep om regulering wordt steeds luider. De tijd is rijp, nu doorpakkenl Succes! Wij gaan er even goed voor zitten en hopen op een stomend debat. U hoort nog van ons! Bestuur en medewerkers van de stichting Wiz-Art. 1

17 ii! Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 86 O D O Q I O O Q U I U Q O O O O I O O I De testmethøden. 01. Inkomende documenten Be teelt ten behoevevan het medšcinaalgebruik van cannabiswnmt in Nederlandøxclusief verzorgd door de firma Bedrocan in Veendam, Daanteelt is gebonáen aan een deugdelijk kweøkprmocøl en hat elnclpmduclt wørdt onánr toezicht van naoverheid dear het Bureau Medlcinala Cannabisgroncilggetest. Filegeznnnheldsbalangenvan de groep medlcênale geâzxruikerswerdt daarmee effectief gewaarbnrgd. Tax'bescherming van de geznmšheldsbelangenvan de honderdduizenden recreatievecannabiscnnsumentendie ter ontspanning eenjnintje mknn is ar ap het gebied van kwašiteitstøezicht echter niets gefegeld. Vnnr coifnesn nps is het zelfs onmogelijk nm cannabiate laten testen daar een professioneel labaratomm. Een in onze ngan niscutatwle vorm van meten met twee maten en cnntraproductšef vonr het realiserenvan de 'Harm raductšon'doelstellingen van het huidige softcírugsbeleid. Um nndanksde bentaandetestbeprkingen toch relevante kunnen verstrekkenneblaeneen aantal van onze rnednwerkers een cursusgevolgd om mat de 5 1:10cm de samnnstnllmg Vergelijkbaar met een sijzagea äšš á I O U O U O Q O D U O effect. Naast de EJ.L.Cdetectie wordt de cannabíamicmswpísch onderzocht op (biologlscnejl verontreinigingen en gefotøgrafenrd ap mícroniveau. Tenslotte werdt de cannabisdoor maerüere ewaringsdeskunáigen nenordeelt nngeur, smaak en uitwerking. [Ile te-stgegeven worden samengevat in een uannabšnoïdenprofiel. Uem proelen wofden gebruikt nm de consument te ènfnrmamneenhet eigen kennisniveau te verlangen. 17

18 ' 01. Inkomende documenten Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van Datum IFNIZWXI van THC. van åå WIT Knølfß lit!!! TM [N100 lllúkí WN ÃWWI Hmm anderúvbmp C1106! Carwmlxndvå 1396 ï0,394 :muamwnhmuulmmmccm uulxxàdharumm Elnlnåhkh Imam :na/mn\møna«nmmule ßußmmienn _ hnnhrudbn Vüßn ålšwmm mwlflamm Swim MNM; Oanmkirvpu blijkt dat, naast de onder lampiicht. De teelt 1CAHDYKUSH 2Xmßim :mk-nwømmüiuw :Gum xlhßßåt :tß xà 2% (taal :Mammut duqrëuramdwrgwmu zlßalmisxdlürsupmøm ßdwílllßliltt :Wong *- zvouåimm ßbwlnliß. czntsparmend effect, kan het CBDgehaíte tevens genemch U C I O O Q O O U U O O U U Q I Qi efw' \ -NIK O O Q U U I Q U riemen die we hebben. dear professionele labøratoria te laten testen, roeien wij COO Q

19 n 01. Inkomende documenten Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 86

20 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van Inkomende documenten WO _ -I nu. «

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

Conceptversie: 8. Manifest Joint Regulation

Conceptversie: 8. Manifest Joint Regulation Conceptversie: 8 Manifest Joint Regulation Het water staat ons aan de lippen Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan en de teelt van deze drugs illegaal is, mag

Nadere informatie

Manifest. Joint Regulation

Manifest. Joint Regulation Manifest Joint Regulation Utrecht, 31 januari 2014 Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan en de teelt van deze drugs illegaal is, mag misschien wel werken in

Nadere informatie

Dit manifest wordt mede onderschreven door:

Dit manifest wordt mede onderschreven door: Dit manifest wordt mede onderschreven door: Gemeente: Naam: c^&st^kjss: Handtekening: Manifest Joint Regulation \ 31 Januari 2014 Utrecht, 31 januari 2014 Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:587

ECLI:NL:RBMNE:2016:587 ECLI:NL:RBMNE:2016:587 Instantie Datum uitspraak 04-02-2016 Datum publicatie 08-02-2016 Zaaknummer UTR 16/79 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN - GENERAAL

AAN ALLE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN - GENERAAL AAN ALLE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN - GENERAAL Den Haag, 21 oktober 2009 Geachte Kamerleden, Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer de nieuwe drugsnota van het kabinet, waarvan de hoofdlijnen staan

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:205

ECLI:NL:GHDHA:2014:205 ECLI:NL:GHDHA:2014:205 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 06-02-2014 Datum publicatie 06-02-2014 Zaaknummer 2200071413 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 077 Drugbeleid Nr. 179 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE, VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP

Initiatiefvoorstel SP Initiatiefvoorstel SP Open brief Stichting Drugsbeleid Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Raad/Raadsgriffie Aan de raad, Aanleiding De Stichting Drugsbeleid heeft een open brief opgesteld inzake het

Nadere informatie

MOTIE manifest legaliseren cannabisteelt

MOTIE manifest legaliseren cannabisteelt MOTIE manifest legaliseren cannabisteelt De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op.., constaterende dat; Er in Nederland een gedoogbeleid is voor cannabis en er in Nederland circa 450.000 gebruikers

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 25-09-2007 Datum publicatie 28-09-2007 Zaaknummer 06/580261-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken parketnummer : 20.001938.96 uitspraakdatum : 29 april 1997 verstek dip GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z16006959 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229536 Nee G.J. Gorter Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:411

ECLI:NL:OGEAA:2016:411 ECLI:NL:OGEAA:2016:411 Instantie Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Datum uitspraak 05-02-2016 Datum publicatie 22-06-2016 Zaaknummer 426 van 2015, P-2015/06927 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

BB/U201600750 Lbr. 16/033

BB/U201600750 Lbr. 16/033 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modernisering cannabisbeleid uw kenmerk ons kenmerk BB/U201600750 Lbr. 16/033 bijlage(n) 1 datum 11 mei 2016

Nadere informatie

POLITIERECHTER AMSTERDAM VERKORT VONNIS. Verkort vonnis van de politierechter Amsterdam, enkelvoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

POLITIERECHTER AMSTERDAM VERKORT VONNIS. Verkort vonnis van de politierechter Amsterdam, enkelvoudige strafkamer, in de strafzaak tegen POLITIERECHTER AMSTERDAM VERKORT VONNIS Parketnummer: 13/098395-14 Datum uitspraak: 3 februari 2016 Verkort vonnis van de politierechter Amsterdam, enkelvoudige strafkamer, in de strafzaak tegen X 1. Het

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Doorkiesnummer XXXXX Datum Waar gaat het om? Ons nummer Uw brief XXXXX Uw kenmerk XXXXX Bijlagen

Postadres Bezoekadres Doorkiesnummer XXXXX Datum Waar gaat het om? Ons nummer Uw brief XXXXX Uw kenmerk XXXXX Bijlagen Geachte xxxxxxx, U heeft namens uw cliënt (xxxxx) bij ons een klacht ingediend over de Belastingdienst. Op ons verzoek heeft u op 3 maart 2016 aanvullende informatie verstrekt. Waar gaat het om? Naar aanleiding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:978

ECLI:NL:GHSHE:2017:978 ECLI:NL:GHSHE:2017:978 Instantie Datum uitspraak 17-02-2017 Datum publicatie 10-03-2017 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003836-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Manifest van Maastricht: experiment voor het reguleren van de teelt en handel van softdrugs

Manifest van Maastricht: experiment voor het reguleren van de teelt en handel van softdrugs Manifest van Maastricht: experiment voor het reguleren van de teelt en handel van softdrugs Vooraf Dit manifest dient als eerste aanzet tot de oplossing van de problemen die veroorzaakt worden door de

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Commissie Mens & Samenleving Behandeld door J.C.D. Hofland Doorkiesnummer 030-28 61256 E-mail j.hofland@utrecht.nl Onderwerp Aanpassing

Nadere informatie

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Voorstel voor initiatief tot een raadsbesluit Sina Salim D66 Ede Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Dit voorstel bevat de hoofdlijnen van een plan om een stichting op gereguleerde wijze

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572

ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572 ECLI:NL:RBMAA:2006:AY6572 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 21-07-2006 Datum publicatie 21-08-2006 Zaaknummer 03/703565-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

"De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties"

De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties NRC Next 27 september 2011 Hoeveel zin heeft het coffeeshop-beleid? "De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties" De Maastrichtse gemeenteraad besluit vandaag waarschijnlijk tot verplaatsing

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen?

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? De Hoge Raad oordeelde op 7 oktober jl. dat gelden die door belastingontduiking zijn verkregen, kunnen worden aangemerkt

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 157617-111785-VGP

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-03-2004 Datum publicatie 08-04-2004 Zaaknummer 06/060115-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt:

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt: B en W. nr. 13.0496 d.d, 11-6-2013 BB.nr. 13.044 Onderwerp Vaststelling Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens van de commissie 1. kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 05-03-2009 Datum publicatie 05-03-2009 Zaaknummer 24-002073-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5840

ECLI:NL:RBDHA:2017:5840 ECLI:NL:RBDHA:2017:5840 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 01-06-2017 Datum publicatie 01-06-2017 Zaaknummer 09/852030-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

Position paper cannabisbeleid

Position paper cannabisbeleid Position paper cannabisbeleid 1. Inleiding Gemeenten ervaren grote maatschappelijke en bestuurlijke problemen als gevolg van de productie van cannabis en de handel in cannabis. Het gaat om problemen op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3092 Vragen van de leden

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen LJN: BY8753, Rechtbank Breda, 12/4648 Datum uitspraak: 17-01-2013 Datum publicatie: 17-01-2013 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Last onder

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Voorwoord bij de tweede druk / VII

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Voorwoord bij de tweede druk / VII INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Voorwoord bij de tweede druk / VII HOOFDSTUK 1 Historische kaders / 1 1.1 Strafrechtelijke handhaving tot de zestiger jaren: van legaal tot semilegaal tot illegaal handelen

Nadere informatie

Wij zijn het eens met deze analyse en zijn dan ook van plan de lijstensystematiek van de Opiumwet in de huidige opzet te handhaven.

Wij zijn het eens met deze analyse en zijn dan ook van plan de lijstensystematiek van de Opiumwet in de huidige opzet te handhaven. > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl VGP/

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 2014/098 de Nationale ombudsman 1/5 Gerard* is eigenaar van een

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde Nulbeleid coffeeshops gemeente Zeewolde 2 Aanleiding In de gemeenteraad is de discussie geweest, mede naar aanleiding van het VNG rapport Modernisering Cannabisbeleid waarin het failliet van het gedoogbeleid

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 Instantie Datum uitspraak 11-11-2009 Datum publicatie 11-11-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-002029-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4290 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 12-05-2010 Datum publicatie 12-05-2010 Zaaknummer 24-002146-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 17-12-2010 Datum publicatie 22-12-2010 Zaaknummer 24-002079-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Uitspraken CRvB inzake boetes en overgangsrecht (in kader Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) Inleiding Op 24 november 2014 heeft de CRvB de eerste uitspraak gedaan over boetes

Nadere informatie

JSAADSGRJFR DQ DR5CHT: UITTREKSEL RAADSNOTULEN ************************* vergadering d.d.: 1 juni 2004. agendapunt: 3 II c

JSAADSGRJFR DQ DR5CHT: UITTREKSEL RAADSNOTULEN ************************* vergadering d.d.: 1 juni 2004. agendapunt: 3 II c JSAADSGRJFR DQ DR5CHT: Dordrecht GEMEENTEBESTUUR UITTREKSEL RAADSNOTULEN ************************* vergadering d.d.: 1 juni 2004 ;.[f: agendapunt: 3 II c Brief van de gemeenteraad van Amsterdam met het

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

de vraag naar wiet zal blijven

de vraag naar wiet zal blijven secondant #3/4 juli-augustus 2011 17 interview Nicole Maalsté, onderzoeker Universiteit Tilburg over het coffeeshopbeleid: de vraag naar wiet zal blijven Als het kabinet de huidige cannabisoverlast effectief

Nadere informatie

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Het LJN nummer is belangrijk om terug te zoeken voor derden. +++++ LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Datum uitspraak: 04-06-2010 Datum publicatie: 07-06-2010 Rechtsgebied:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9917

ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9917 ECLI:NL:RBBRE:2003:AN9917 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 11-12-2003 Datum publicatie 12-12-2003 Zaaknummer 3498-01 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING gegeven naar aanleiding van diverse verzoeken van de verdediging in de strafzaak in

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Internationaal recht en cannabis II Regulering van cannabisteelt en -handel voor recreatief gebruik: positieve mensenrechtenverplichtingen

Internationaal recht en cannabis II Regulering van cannabisteelt en -handel voor recreatief gebruik: positieve mensenrechtenverplichtingen Samenvatting Internationaal recht en cannabis II Regulering van cannabisteelt en -handel voor recreatief gebruik: positieve mensenrechtenverplichtingen versus VN-drugsverdragen Hebben overheden internationaalrechtelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:5798

ECLI:NL:RBGEL:2013:5798 ECLI:NL:RBGEL:2013:5798 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie 17-12-2013 Zaaknummer 06/950395-12 (ontneming) Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/01077 uitspraakdatum: 20 mei 2014 Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van drs.

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2005:AV1120

ECLI:NL:GHSHE:2005:AV1120 ECLI:NL:GHSHE:2005:AV1120 Instantie Datum uitspraak 27-09-2005 Datum publicatie 06-02-2006 Zaaknummer K05/0167 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

Rapport. Op het verkeerde been

Rapport. Op het verkeerde been Rapport Op het verkeerde been Een onderzoek naar aanleiding van een klacht over de voorlichting door de gemeente Bloemendaal en de Immigratie-en Naturalisatiedienst bij een naturalisatieverzoek. Oordeel

Nadere informatie

1.2. Het Gerechtshof heeft nagelaten te onderzoeken hoe de Belgische autoriteiten de beschikking hebben gekregen over de deze microfiches.

1.2. Het Gerechtshof heeft nagelaten te onderzoeken hoe de Belgische autoriteiten de beschikking hebben gekregen over de deze microfiches. MIDDEL 1 Schending en/of verkeerde toepassing van het Nederlands recht, waaronder mede begrepen schending van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en/of verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie te Amsterdam Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/213 2 Feiten Verzoeker is

Nadere informatie

Datum 19 februari 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over een Nederlandse coffeeshopeigenaar die is veroordeeld in Thailand

Datum 19 februari 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over een Nederlandse coffeeshopeigenaar die is veroordeeld in Thailand 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari Rapportnummer: 2014/012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari Rapportnummer: 2014/012 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Datum: 27 februari 2014 Rapportnummer: 2014/012 2 Klacht Verzoeker ontving een bekeuring vanwege een verkeersovertreding.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:4279 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2015:4279 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2015:4279 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 15-10-2015 Datum publicatie 16-10-2015 Zaaknummer 23-001977-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 6 mei 2013. Rapportnummer: 2013/047

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 6 mei 2013. Rapportnummer: 2013/047 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht Datum: 6 mei 2013 Rapportnummer: 2013/047 2 Klacht Verzoeksters klagen over de beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen van

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie