IOLI. QOÃ mm. i,-,tel. 2U MEI20i5 GEMEENTE STADSKANAAL. Raadhuisplein 1. Handelsstraat 59

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IOLI. QOÃ mm. i,-,tel. 2U MEI20i5 GEMEENTE STADSKANAAL. Raadhuisplein 1. Handelsstraat 59"

Transcriptie

1 QOÃ mm Wa Qyx Q, "L", rf; Aan de raadsleden van de gemeente Stadskanaal, IOLI Raadhuisplein 1 _ 9501 SZ Stadskanaal GEMEENTE STADSKANAAL 2U MEI20i5,3 i,-,tel Stichting Wiz-Art Handelsstraat EW Stadskanaal Stadskanaal Mei 2015 Betreft: Achterdeurproblematiek coffeeshop Wiz-Art Geacht Raadslid, ln 2008 heeft de stichting Wiz-Art toenmalig burgemeester de heer J. Stavast geïnformeerd over de schadelijke gevolgen van de zogenaamde achterdeurproblematiek voor de bedrijfsvoering van coffeeshop Wiz Art in Stadskanaal. Tegelijkertijd hebben wij voorstellen gedaan om de gezondheidsbelangen van consumenten beterte beschermen en de criminaliteit rondom de bevoorrading uit te bannen, Een en ander op basis van de, in overleg met de gemeente vastgestelde, niet- commerciële stichtingsdoelstellingen (1) en binnen de kaders van de in 2001 aan de stichting verleende gedoogbeschikking. De afgelopen jaren hebben wij zowel de gemeente Stadskanaal als de landelijke politiek en andere betrokkenen regelmatig geïnformeerd over de gevolgen die deze achterdeurproblematiek heeft voor het functioneren van coffeeshops (2). ln 2014 heeft de stichting een beëdigde verklaring afgelegd in een rechtszaak waarin deze problematiek centraal staat. Om onduidelijkheden te voorkomen hebben wij gemeend onze positie in deze onder uw aandacht te moeten brengen. Vanaf 2001 heeft de stichting Wiz Art zich ingespannen om aan cannabisconsumenten uit de regio Stadskanaal, een veilige en sociale omgeving te bieden waar, door goed opgeleide medewerkers voorlichting wordt gegeven over (de consumptie van)softdrugs en waar binnen de gestelde A.H;O.G..J. criteria, een in eigen beheer, deugdelijk getest product kan worden gekocht (3). De coffeeshop is 7 dagen per week op vastgestelde tijden geopend. Er gelden duidelijke huisregels en agressie wordt in geen enkele vorm getolereerd (*). Noemenswaardige incidenten hebben zich vanaf 2001 dan ook niet voorgedaan en van klachten uit de buurt over het functioneren van de coffeeshop is in de afgelopen 14 jaar niet of nauwelijks sprake geweest. De stichting heeft 13 medewerkers in vaste dienst en de shop is met ± 250 bezoekers per dag landelijk gezien een relatief kleine, regionale voorziening met ongeveer 25% minder bezoekers dan de gemiddelde Nederlandse coffeeshop. 1 Doe/stellingen Stichting Wiz-Art 2001 Blz Briefaan het college van B en W van de gemeente Stadskanaa/ 2008 Blz, 13 t/m 16 3 Overzicht van onze testmethode Blz. 17 t/m 23 1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 86 * Huisregels stichting Wiz-Art B/2. 10

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 86 I Tot op hedenblijftde wetgever nog altijd in gebreke om door middel van regelgeving tot een beleidsmatigeoplossing voor de achterdeurproblematiek te komen. De vanaf 2004 ingezette beleidslijn waarin niet langer de volksgezondheidsbelangen maar vooral repressie en handhaving centraal lijken te staan heeft, door een ongekende inzet van mensen en middelen, geleid tot een nietsontziende klopjacht op cannabiskwekers. Deze oorlog tegen cannabis crimlnaliseert echter in toenemende mate ook de bonafide kwekers die op een verantwoorde wijze een product proberen te telen wat bestemd is voor, door lokale overheden op basis van het geldend softdrugsbeleid, toegestane verkooppunten. r Deze beleidsmatige tegenstrijdigheden lokken criminaliteit uit en dwingen ook integere coffeeshophouders om via een illegale achterdeur zaken te moeten doen met een onbetrouwbaar en ongecontroleerd inkoopcircuit. Daarmee komt de vanuit het softdrugsbeleid aan de coffeeshop toebedeelde preventieve rol om, door o.a. het geven van goede voorlichting, (hard)drugsmisbruik te kunnen voorkomen en de consumptie van softdrugs met zo min mogelijk (gezondheids)schade in goede banen te leiden steeds verder in het gedrang. Daarnaast worden door de verregaande criminalisering van de gehele cannabismarkt zowel consumenten als coffeeshopmedewerkers onnodig gestigmatiseerd en wordt de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers op onaanvaardbare wijze op het spel gezet. Om bovenstaande redenen en met inachtneming van de stichtingsdoelstellingen heeft het bestuur van de stichting Wiz Art in 2014 unaniem besloten om, bij monde van de bedrijfsleider de heer R. Slikker, een beëdigde verklaring af te leggen in de strafzaak van de professionele telers uit Bierum waarmee wij contacten onderhouden. Deze kwekers leverden in de afgelopen jaren op transparante, betrouwbare wijze een verantwoord geteeld en gifvrij product, uitsluitend bestemd voor twee gedoogde coffeeshops. Het oordeel van de rechtbank Groningen in deze zaak luidt als volgt: " Vo/gens de Aanwijzing Opiumwet richt het Nederlandse drugsbeleid zich op het tegengaan en reduceren van drugsgebruik, zeker voor zover het leidt tot gezondheids- en sociale schade, en op het voorkomen en verminderen van de maatschappelijke schade die aan het gebruik van, de productie van en de handel in drugs is verbonden. Uitgangspunt van het Nederlands drugsbeleid is het onderscheid dat in de Opiumwet wordt gemaakt tussen verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid (harddrugs) en andere middelen (softdrugs), waarvan de risico's door de wetgever minder groot zijn ingeschat. Softdrugs hebben daardoor een minder streng strafk/imaat dan harddrugs. Het door de Nederlandse overheid ontwikkelde gedoogbeleid houdt in dat voor cannabis (hennep) speciale verkooppunten in de vorm van coffeeshops in het leven zijn geroepen en worden gedoogd (het zogenaamde coffeeshopbeleid), waarbij onder strikte voorwaarden de verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De achterliggende gedachte hiervan is dat de overheid wil voorkomen dat de cannabisgebruiker in aanraking komt met drugs met een groter gezondheidsrisico (harddrugs). Daarbij is van belang dat de grondslag van het gedoogbeleid ligt in de afweging van belangen waarbij het belang van handhaving moet wijken voor een hoger identificeerbaar algemeen belang. In de context van het drugsbeleid wordt dit hogere belang gevonden in de volksgezondheid (scheiding der markten) en de openbare orde. Het is een feit van algemene bekendheid dat dit coffeeshopbeleid hybride trekken vertoont. Enerzijds is de verkoop van carinabisproducten vanuit een coffeeshop meteen gedoogvergunning, onder voorwaarden, toegestaan.

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 86 Anderzijds is het vervaardigen, telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren en het in grotere hoeveelheid aanwezig hebben van die hennepproducten strafbaar. Dit staat algemeen bekend als de "achterdeurproblematiek. De achterdeurprob/ematiek speelt ook in deze strafzaak een rol. De rechtbank acht in dit kader van belang dat er in' Nederland - in weerwil van het verbod in de Opiumwet - sprake is van een beleid waarbinnen verkoop van softdrugs van door de overheid gedoogde coffeeshops, gedoogd wordt. Nu de verkoop van softdrugs uit deze coffeeshops gedoogd wordt, impliceert dit ook dat de coffeeshops bevoorraad worden en mitsdien dat ten behoeve van die aanvoer, ook geteeld wordt, Over de vraag hoe die bevoorrading dan plaats moet vinden laat het beleid zich niet uit. Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte en medeverdachte telkens tegenover de politie, het openbaar ministerie en de belastingdienst openheid van zaken hebben gegeven over het feit dat zij zich bezig hielden met de hennepteelt. Verdachte en medeverdachte hebben de benodigde elektriciteit op een verantwoorde en veilige manier afgenomen en de elektriciteitsrekeningen aan de leverancier betaald. Verdachte en medeverdachte ontvingen, naast hun drugsinkomsten geen uitkering. Zij hebben van hun inkomsten een administratie bijgehouden, deze inkomsten opgegeven aan de belastingdienst en daarover ook belasting betaald. Daarnaast hebben verdachte en medeverdachte bij hun hennepteelt geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Verder is uit het dossier gebleken dat er bij de kwekerij geen sprake was van een brandgevaarlijke situatie. Ten aanzien van de hennepkwekerij van verdachte en medeverdachte is geen overlast in de nabije omgeving geconstateerd. Verdachte en medeverdachte hebben voorts de door hen gekweekte hennep enkel en uitsluitend willen afleveren en afgeleverd aan twee gedoogde coffeeshops. Van grensoverschrijdende verkoop is voorts evenmin gebleken. Verdachte en medeverdachte hebben ge/et op het voorgaande gehandeld binnen de belangrijkste doelstellingen van het door de overheid ontwikkelde softdrugsbeleid, te weten het belang van de volksgezondheid en het handhaven van de openbare orde. In verband met voornoemde specifieke omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd acht de rechtbank het raadzaam dat aan verdachte geen straf of maatregel zal worden opgelegd. De rechtbank zal daarom verdachte met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht schuldig verklaren zonder oplegging van straf (*). Het O.M. heeft tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend. Wij zien de uitspraak van het Hof in deze echter met vertrouwen tegemoet. De huidige situatie rondom de toelevering aan de coffeeshops is vanuit het algemeen belang gezien immers onhoudbaar geworden. In andere strafzaken waarin de achterdeurproblematiek een doorslaggevende rol heeft gespeeld is bovendien door moedige rechters de toon al gezet (4). De uitspraak van het Hof kan tevensfeen aanzet zijn om het door desinformatie en onderbuik gevoelens ontspoorde (soft)drugsdebat weer op de rails te zetten (5). * Uitspraak gerechtshof Noord-Nederland Telers uit Bierum ECLi;NL:RBNNE:2014: Overzicht uitspraken in strafzakenbetreffendeachterdeurproblematiek Blz. 25 t/m 31 5 Artikel NRC: De feitenzijn geheel naar wens Blz, 33 t/m 40 ø 3

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 86 ' In de beleidsnota drugs en coffeeshopbeleid gemeente Stadskanaal 2014 wordt onder 2.3 Recente ontwikkelingen in het coffeeshop~ en drugsbeleid aangegeven: Hoewel het huidig beleid zich vooral kenmerkt in zijn repressieve aanpak, is er sinds 2009 een beweging op gang die zich de meer principiële vraag stelt of het softdrugsbeleid zoals dat tot nog toe is gevoerd niet aan een fundamentele koerswijziging toe is. In 2009 werd in opdracht van het toenmalig kabinet een adviescommissie ingesteld (commissie Van de - Donk) die vergaande adviezen en voorstellen deed. Zo adviseerde de commissie dat sprake zou moeten zijn van een gereguleerd gebruik waarmee met name de teelt en aanvoer van cannabis (de zogenaamde achterdeur) verder zou moeten worden gereguleerd (en niet zozeer legaliseren omdat er nu eenmaal sprake is van verdragsverplichtingen die dit blokkeren). Het reguleren van de achterdeur zou niet alleen sterk ontlastend werken voor politie en justitie en kosten daarop besparen, er zouden bovendien extra belastingopbrengsten mee kunnen worden gegenereerd. Er zijn in 1 7 gemeenten onderzoeken gestart die juist op de achterdeurproblematiek een antwoord proberen te vinden. De experimenten laten in ieder geval zien dat het Nederlands drugs- en coffeeshopbeleid zich nog steeds ontwikkelt. inmiddels hebben 57 burgemeesters, die meer dan 80% van de coffeeshops binnen hun gemeentegrenzen hebben, het manifest Joint Regulation (6) ondertekend en daarmee aangegeven overtuigd te zijn van het nut en de noodzaak tot regulering van de achterdeur. Wij vragen aan de burgemeester van Stadskanaal om dit manifest mede te ondertekenen en de oproep voor een effectiever cannabisbeleid te ondersteunen (7). Het voorstel van Wet tot regulering voor en achterdeur van coffeeshops dat hiertoe recent is uitgewerkt biedt een solide basis voor een op feiten gebaseerd softdrugsbeleid en is in overleg met de sector betrekkelijk eenvoudig uit te voeren (8). De politieke moed om na 4Ojaar gedogen het beleid te actualiseren en gezondheidsbelangen beter te beschermen is daarvoor echter noodzakelijk. ln de discussienota van de Stichting Maatschappij en Veiligheid van 5 maartj.l wordt op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek o.a. geconcludeerd dat Met het voortbestaan van de huidige hypocrisie de geloofwaardigheid van de Nederlandse overheid niet is gediend. De SMV roept de Nederlandse regering op tot enige durfom de patste/ling te doorbreken en vanwege gezondheidsbelongen ruimte te scheppen voor aangepast beleid (9). Deze initiatieven sluiten aan bij de adviezen uit het rapport van de Global Commission on Drug Policy uit 2014 (*). Dit rapport concludeert dat de War on Drugs een wereldwijd fiasco is. Honderd jaar van drugsverboden hebben de illusie van een drugsvrije samenleving nog nergens een stap dichterbij gebracht. Het gebruik van (roes)middelen is wereldwijd een vast gegeven en laat zich simpelweg niet verbieden. 6 ManifestlointRegulation 31 januari 2014 Blz. 41 t/m 45 7 VAN BLOKKADE NAAR RUIM BAAN VOOR NIEUW CANNABISBELE/D Blz Wetsvoorstel D66 reguleren wietteelt 26~02~2015 Blz. 49 t/m 71 9 Discussienata SMV: Nederlands drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis Blz. 73 t/m 81 *

5 Ook keiharde repressie blijkt hiervoor geen effectief middel te zijn en leidt uiteindelijk tot meer maatschappelijke schade dan het gebruik zelf, Het middel is daarmee erger dan de kwaal gebleken, ln dit rapport worden regeringen daarom expliciet opgeroepen om binnen het gevoerde drugsbeleid de volksgezondheidsbelangen te laten prevaleren en experimenten te starten om met name de teelt, en de consumptie van cannabis, wereldwijd het meest gebruikte illegale roesmiddel, te kunnen reguleren en uit de sfeer van het strafrecht te ' verwijderen. De verdragsrechtelijke ruimte die Nederland in internationaal en Europees perspectief heeft om de bevoorrading var de gedoogde verkooppunten te reguleren is in 2010 door Mr. Y. Buruma (lid Hoge Raad) onderzocht. De conclusie van het onderzoek is duidelijk: Neder/and heeft in de afgelopen 40 jaar stabiel vastgehouden aan de wens om in het belang van de volksgezondheid ruimte te houden om niet strafrechtelijk te hoeven handhaven. Die ruimte is onbetwist wat betreft de internationale verdragen en wordt ook zij - - het niet altijd met blijdschap erkend in de Europese gremia. Als Nederland vasthoudt aan de /ijn dat misdaadbestrijding en volksgezondheid zo doeltreffend mogelijk worden bediend als de productie en aanvoer van wiet ten behoeve van streng gecontroleerde coffeeshops wordt gereguleerd, dan is dat naar ons oordeel ook internationaal verdedigbaar. Daarmee nemen wij' afstand van de mening dat een wetswijziging die ertoe strekt de softdrugsketen te reguleren of een experiment daartoe mogelijk te maken, niet mogelijk is binnen het bestaande juridische kader van internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen. Vanwege het doorgedrongen besef dat het gedoogbeleid inmiddels aan een grondige herziening toe is zijn er door een aantal gemeenten en andere betrokkenen diverse reguleringsmodellen uitgewerkt. Het gedegen certificeringsmodelvoor een gesloten en belastingplichtige cannaaisketen zoals omschreven in bijgevoegd wetsvoorstel is, in onze visie, de meest pragmatische aanpak om het kat van het koren te scheiden en de geldkraan naar het illegale circuit dicht te draaien. Om de primaire doelstellingen van het Nederlandse (soft)drugsbeleid te kunnen realiseren en cannabis variëteiten te leveren die zo min mogelijk gezondheidsschade opleveren, is inzicht en invloed op zowel de teeltwijze als de samenstelling van het geleverde product van cruciaal belang. Alleen de transparante (aan) evering van een verantwoord gekweekt en deugdelijk gecontroleerd product biedt hiervoor voldoende waarborgen, Voornoemdejurisprudentie biedt de gemeente Stadskanaal naast de bestaande beleidsmatige mogelijkheden ook in juridische zin ruimte om hiertoe lokaal maatwerk te ontwikkelen en daarmee de gezondheidsbelangen van zijn inwoners te beschermen, Bij een doortimmerde optimalisering van het sinds 2001 gefaciliteerde en vrijwel unieke nietcommerciële coffeeshopmodel zijn, naar ons inzien, alle belanghebbenden gebaat. De stichting zou daarmee niet alleen bij de voordeur maar ook bij de achterdeur invulling kunnen geven aan een solide gemeentelijk coffeeshopbeleid. Binnen onze organisatie is de daarvoor benodigde kennis en ervaring aanwezig en wij nemen liever vandaag dan morgen hierin onze verantwoordelijkheid.. 5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 86

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 86 Alvorens een en ander in de dagelijkse praktijk te kunnen concretiseren zouden wij daarom graag, op basis van overleg met de gemeente, overeenstemming willen bereiken omtrent de doelstellingen en de (aanvullende) voorwaarden waaraan de bevoorrading van de Wiz- Art vanaf zaadje tot zakje dient te voldoen. ln bijgevoegd wetsvoorstel is de centrale rol van de gemeente zorgvuldig uitgewerkt en dit kan binnen het overleg wellicht als leidraad dienen. De stichting is daarnaast gaarne bereid orn het College en de gemeenteraad nader te informeren en eventuele vragen te beantwoorden. Wij hopen hierbij op uw medewerking en vragen u dit initiatief binnen uw eigen invloedssfeer te ondersteunen. Graag horen wij van u. Namens het bestuur van de stichting Wiz-Art. j/63)? R.D. Hesselink Voorzitter \K H. Smit Penningmeester É F.D. Jager Secretari. _ 7 R. Slikker Bedrijfsleider

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 86 \\7IZ-ART Maandag t/m Openmgstuden. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag tot tot tot tot 22.00

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 86 V

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 86 Overzicht bijlagen. *_ Huisregels van de stichting Wiz-Art. Blz Doelstellingen van de stichting Wiz-Art Blz Brief aan college van B en W gemeente Stadskanaal Blz. 13 t/m Overzicht testmethode Blz. 17 t/m verzicht_uitspraken in strafzaken betreffende achterdeurproblematiek t/m O Blz. 25 t/m ArtikelNRC: 'De feiten zijn geheel naar wens' Blz. 33 t/m Manifest Joint Regulation Blz. 41 t/m Artikel Binnenlands Bestuur: cannabisbeleid' Blz. 47 'Van blokkade naar ruim baan voor nieuw 8. Wetsvoorstel D66: Wet regulering voor- en achterdeur coffeeshops. Jaarvergadering Tweede Kamer nr. 3, Blz. 49 t/m Discussienota SMV: 'Nederlands drugsbeleíd, in het bijzonder ten aanzien van cannabis' Blz. 73 t/m 81 10, Bronvermelding en literratuur. Blz. 83

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 86 Welkom J l. l 0 Iedereen vanaf 18 jaar met geldige legitimatie. 0 Zonder drank of harddrugs. 0 Als je denkt aan het verkeer en juist parkeert. 0 Zolangje (de buurt) geen overlast bezorgt. 0 Je niet doorverkoopt aan anderen. 0 Je niet meer dan 5 gram softdrugs in bezit hebt. 0 Je relaxed bent en geen rommel maakt. Agressie wordt niet getolereerd. Houd je aan de aanwijzingen van het personeel. Overtredingen kunnen leiden tot een toegangsverbod. \V I Z -1\Iš"i`

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 86 í I - ~ -~ - M -~ O Stichtingsdoelstellingen Bijlage š De verschemwn pwrmmncn, nandwlende aïs -~ f"'~fvverklaarden: ~ - - ««- ~"«-~-" * ~~-~- ~" ~ - ~ «-«~~~«~--«~~~~ l Da stichting werd opgericht bij akte op nwem maart ww~~ megeniwnhondard vijfenneqentiq vmrlmden vomr mon - p1aatvervaug&r QLa(_f{S],;ë,J1;5kšil van _ mr., _., A.J.M. Jansen, _ nnïaris.._ te,,,,_ -.._.. _ M.._-_... ~ - ~ ~ A I ^ ~ ~~*-~w f ~ 2 _ in de op vier :1<=:<':exn}.' er 2:wee:du:Lzenc:1 een çgmz-houcic-n bestuursvergadering van gemeïde stichting werd besloïam Um de ~ ßatutmn van dc stichning nu wijigen, zulkm blijkana -w~-~~~-~~ het aangehechte afßchršft uit de notulen van de desbelre2fende ~ ~-~-----~~~«4~~-~vergadering. Voorts verklaarden de verschanen personen dm Gtatutenwijziging te effemtuaren en de statuten te w31jz±_gqn alg;,.,.,-_. ~.---_- ~ ~_»_ _. ~~«_---»- ~ vülgt, --~"""*'~~~-- *'* ' 'f " `* MèAü EN ZÉT LmßM_DUHå Artikel -~~~~-~~" - ~~~-~~-~~~ 1 ~ - - ~ ~ ~ - - A - ~ ~ - -~~~ ~ 1, Da stichting draagt ds naam: Stichting Wiz-ART. 2. Zij heeft haar zetel in åe gemeente Stadskanaal. 3. Da sichüing is opgrichï vøor ønbepaalde tijd. LJQEL...»...\...._,.._,, _,.,...\..,,.,_ _,...,_, _ _ Artikel 2,_.., -_,... _._ _ _.... doel 3. De stichting stelt zich ten het verantwoord en -I' gccontrmleerd verkwpen van softdrugs met inachtneming van de ~ :er zake bescaaná en nog te geven riahclijnen van de overheid in hët kader van het gedmogbßlëid aar zake mfnârugs, ht gevßn van inførmatie en het bevorderen van werkxaamhedën ter zake van de praventie, de centrale èn de begeleiding benxekkjng tot het van drugë, met gebruik M--M genoemd in da Opiumwet, en vocrls al hetgeen møt een eú ~ ander rechtstreeks of zijdelings verband høudt mi daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des wooxds 2v De stichting tracha haar dmel ondermewr te -----~~-~~~ varwezenlijkan áøwff _ -- - M ~4»- W~«-~~M-~~»~~-- a. hßt opzetten, stimuleran en uinvoeïen van activiteiten met bet::r=. 3f_ -Ling tnt infc ir:ma1;i-2 en voorli<::h,t:ing, gf =:ri<:1~± t op pa;v:tic;u1 :Maren, groeperl en oncïerwij sizmtal íirggfan; - - b. het leggen sn onderhouden van canaacten met gebruikers van drugs, ander maar via het van -~~«~~~ (thematische) bijeenkomsten en (jongaren)activiteican, Q. heü løggen -~W --~ en onderhouden van contacten met de overheidsinstellingen en hulp~ an öienstverlenende» ~ - instantie; - ~ ~ - - Y - ~ - _~~~~~ ~-~«-~~~---- M~- d. hat bijáxagen aan een preventiebeleid in samenwerking mat overheidßinwtellingen en anderen ten aanzien - het gebruik van en de handel in drugs; van - ~ - - ~~~~ ~ ~ ~ - ~ ~ 11

12 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 86

13 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 86 Stadskanaal Bijlage 2 6 Februari 2008 Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal Geachte College, Hierbij sturen wij u onze analyse van 3Ojaar softdrugsbeleid zoals wij die aan onze regering en volksvertegenwoordiging hebben doen toekomen.1 Vanuit onze rol in de praktijk en als zodanig medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale softdrugsbeleid onderschrijven wij de standpunten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ten aanzien van de cannabisbriefvan de regering. Wij sluiten ons aan bij de conclusie van de VNG. daf. er een dringende noodzaak bestaat om de oorzaken van de achterdeurproblematiek op te lossen, Continuering van het huidige hypocriete beleid is een doodlopende weg. De bestaande problematiek oplossen zc-nder de regulering van de achterdeur daarin te betrekken is geen realistische optie. Daarover is men het inmiddels in een brede kring van politici, lokale bestuurders, onderzoekers en andere betrokkenen wel eens. Men is in ruime meerderheid tot de conclusie gekomen dat een aan strikte voorwaarden gebonden normalisering van teelt tot gebruik in combinatie met een gericht handhavingsbeleid de beste garanties biedt om de volksgezondheidsbelangen te beschermen en de criminaliteit uit te bannen. Een verdergaande regulering van de bevoorrading van de toegestane verkooppunten is daarin geen middel voor alle kwalen maar wel de noodzakelijke eerste stap. Voor een ieder die zich in de problematiek en de bijbehorende cijfers en feiten heeft verdiept zal dit duidelijk zijn. Het door politieke onwil en desinteresse nog altijd achterwege blijven van "Haags" beleid dat daarvoor de ruimte schept, zet in combinatie met de harde integrale aanpak van de illegale teelt onze weloverwogen bedrijfsfilosofie om alleen zaken te doen met betrouwbare kwekers in toenemende mate onder druk. 1 Op basis van ons bedrijfsplan en na een zorgvuldige screening van onze medewerkers zijn wij in 2001 uit een groot aantal kandidaten gekozen om als stichting naar Bussums model de enige in Stadskanaal toegestane coffeeshop te exploiteren. Een even zorgvuldig voorbereide regulering van de bevoorrading daarvan is ons inziens na 7 jaar ervaring met onze werkwijze een logische en noodzakelijke volgende stap. Aan de gestelde AHOJ - G criteria dient ons inziens de T van teelt te worden toegevoegd. Op korte termijn presenteren wij daarom aan de gemeente Stadskanaal een uitgewerkt plan voor een in tijd en plaats beperkt experiment met de gecontroleerde bevoorrading van onze coffeeshop. Wat ons voor ogen staat is een relatief eenvoudig controleerbaar en uitvoerbaar experiment met heldere doelstellingen en verantwoordelijkheden Tussen onze opzet en de plannen van burgemeester Leers van Maastricht voor de gereguleerde aanvoer van de koffieshops aldaar bestaan naast het grote onderscheid in schaalgrootte nog een tweetal duidelijke verschillen. 1 Bijlage 2a: Reguleren is controleren 0 13

14 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 86 Ten eerste kiezen wij er bewust voor om als stichting de enige verantwoordelijke te zijn voor zowel de teelt als de verkoop. Alle medewerkers zijn in loondienst bij de stichting en er wordt uitsluitend gekweekt voor de bevoorrading van de eigen shop. Ons inziens houdt dit de lijnen kort en hebben wij zo het beste zicht en de meeste invloed op wat, wanneer en hoe er gekweekt wordt. In deze opzet kunnen er geen conflicterende belangen ontstaan tussen kweker en verkoper. Daarnaast worden er op deze manier voor controlerende instanties mogelijkheden geschapen om wanneer er rondom de teelt onregelmatigheden plaatsvinden ook de coffeeshop te kunnen sanctioneren. Ten tweede, in de coffeeshop zijn er in onze opzet uitsluitend nog deugdelijk gecontroleerde producten verkrijgbaar afkomstig uit de eigen biologische teelt. Binnen onze stichting is alle kennis en het benodigd enthousiasme ruimschoots aanwezig om aan de consumenten een in eigen beheer gekweekt kwaliteitsproduct te bieden voorzien van de juiste productinformatie. De (gezondheids)belangen en de consumentenrechten van cannabisgebruikers worden door ons serieus genomen. De resultaten die dit, vanuit het "Stadskanaalster perspectief vormgegeven experiment opleveren kunnen mede richting geven aan toekomstig lokaal beleid en kunnen als zodanig ook bruikbaar zijn voor de tientallen andere gemeenten die een vergelijkbaar beleid van één of twee coffeeshops hanteren. Tevens kan het experiment een bruikbare aanvulling zijn op de in het Manifest van Maastricht voorgestelde aanpak van de achterdeurproblematiel<. Wij menen dat met het realiseren van deze eerste gecontroleerde bioshop van Nederland de gemeente Stadskanaal zich terecht kan profileren als de eerste gemeente waar er vanaf de teelt tot aan het gebruik een samenhangend, transparant en verantwoordelijk lokaal softdrugsbeleid wordt gevoerd. Wij vragen u om binnen uw eigen invloedssfeer ons initiatief te steunen. ~ O Met vriendelijke groet, Bestuur en medewerkers van de stichting Wiz-Art

15 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 86 Bijlage 2a Aan de woordvoerders in het drugsdebat. Feb Reguleren is controleren Vanafde jaren '70 volgen wij het beleid en de publicaties rondom het softdrugsbeleid met buitengewone belangstelling. Aan de vooravond van het drugsdebat hebben wij gemeend, na 30jaar observatie en praktijkervaringen in het softdrugscircuit, een aantal conclusies te kunnen/moeten trekken. Ons Nederlands softdrugsbeleid is uniek in de wereld en kent vele voordelen maar is helaas, zonder meer hypocriet te noemen. Het is immers zonneklaar dat een product dat wordt verkocht ook moet worden ingekocht. Als coffeeshopexploitant en werkgever zitten wij al vele jaren in de onmogelijke spagaat van een onder strikte voorwaarden en streng gecontroleerde verkoop aan de voordeur en de, bewust in de criminele sfeer gehouden, inkoop bij de achterdeur. Het achterwege blijven van een gecontroleerde bevoorrading van de toegestane verkooppunten is de hoofdoorzaak van de clandestiene massale teelt van cannabis en de grote problemen die dit oplevert voor zowel consument als samenleving. ln een brede kring van politici, deskundigen, lokale bestuurders en andere betrokkenen is men inmiddels tot de conclusie gekomen dat een zorgvuldig voorbereide normalisering van de softdrugsmarkt, in combinatie met een gericht handhavingsbeleid, de best mogelijke garanties biedt om de volksgezondheidsbelangen te beschermen en de criminaliteit uit te bannen. In de aanscherping van de drugsnota, zoals uitgewerkt in de cannabisbrief uit 2004, waarin uitdrukkelijk de hele keten van teelt tot gebruik wordt aangepakt zien we echter uitsluitend een breed scala aan handhavingsmaatregelen voorbij komen. Voor de onderliggende oorzaken, en met name de achterdeurproblematiek worden geen werkbare alternatieven geboden. De reactie van de vereniging van Nederlawdse gemeenten op de cannabisbrief is daarover veelzeggend en wordt door ons van harte onderschreven. Daarnaast menen wij dat de aanpak van de teelt zonder een vorm van regulering van de bevoorrading naar de coffeeshops een kwestie is van dweilen met de kraan open. De door tegenstanders van een verdere normalisering/regulering gebruikte argumenten roepen bij ons een sterk gevoel van déjà vu op. Het zijn dezelfde argumenten, ingegeven door hetzelfde gedachtegoed, als waarmee de decriminalisering van het softdrugsgebruik in 1976 door hen werd afgewezen. Het cannatisverbod dat vanuit dit gedachtegoed in stand wordt gehouden heeft sacrale trekjes gekregen en is daarmee ongevoelig voor de feiten en cijfers die 30 jaar (wetenschappelijk) onderzoek hebben opgeleverd. Gekleed in een moreel harnas waarop alle data en observaties afketsen en met het papieren zwaard van verroeste internationale verdragen in de hand worden alle initiatieven en Kamermoties om tot normalisering van de markt te komen door de minister als niet ter zake doende gekwalificeerd. Verdere regulering afwijzen door te stellen dat dit niet te verenigen is met de Europese en internationaalrechtelijke verplichtingen is echter een drogreden. Ook met het huidige Nederlandse softdrugsbeleid zijn de grenzen van wat internationaal toelaatbaar wordt geacht immers reeds overschreden, Daarnaast rijst de vraag in hoeverre onjuiste beeldvorming in andere landen als een relevant argument tegen verdere regulering kan worden beschouwd. Uitdraging van de voordelen van regulering zou tot meer begrip moeten leiden. De andere argumenten die gebruikt worden tegen 15

16 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 86 een verdere regulering zijn: de toename van het coffeeshoptoerisme en de aanzuigende werking op buitenlandse criminele netwerken. Ook deze argumenten overtuigen niet. Er is geen enkele reden _ om aan te nemen dat de aanzuigende werking na verdere regulering groter zal worden dan nu al het geval is. De politieke onwil van de kabinetten Balkenende om tot verdere regulering te komen is in strijd met zowel de (gezondheids)be angen als de consumentenrechten van de honderdduizenden Nederlanders die nu zonder problemen een jointje roken. De verdergaande criminalisering van deze groep zal geen oplossingen bieden voor de bestaande problemen en staat haaks op de uitgangspunten van ons softdrugsbeleid. Een verdergaande handhaving van het verbod op de professionele teelt staat op gespannen voet met de maatschappelijke acceptatie die inherent is aan het gedogen van de verkoop van hennepproducten merkte de algemene rekenkamer terecht op. De onderzoekers van het trimbos-instituut merken op dat het uit het oogpunt van de volksgezondheid belangrijk is datde verkopers van cannabis de kwaliteit van hun producten kunnen garanderen. Alleen als de coffeeshophouder een duidelijk zicht heeft op het product dat hij verkoopt kan hij een daaraan gekoppeld goed advies geven. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het gebruik van geen enkel roesmiddel zonder risico's is, ook cannabisgebruik niet. Wij nemen vanuit de sector liever vandaag dan morgen onze verantwoordelijkheden om te komen tot een gecontroleerd kwaliteitsproduct, liefst biologisch gekweekt, en voorzien van de juiste productinformatie richting de consument. Wij stellen echter vast dat een en ander alleen mogelijk is in een gecontroleerde setting. Wij roepen de verantwoordelijke politici en leden van de tweede kamer op om in het aankomende drugsdebat een einde te maken aan de hypocrisie, het kafvan het koren te scheiden en de onomstotelijk bewezen voordelen van ons softdrugsbeleid verder uit te bouwen. Regulering is daarin geen middel voor alle kwalen maar wel de noodzakelijke eerste stap. De andere optie, sluiting van de gedoogde verkooppunten en het in de illegaliteit duwen van de consumenten speelt slechts de georganiseerde misdaad in de kaart. Daarmee wordt de Nederlandse samenleving, in onze ogen, een slechte dienst bewezen. De tijd van horen, zien en zwijgen is al lang voorbij. Het is de hoogste tijd om de juiste keuzes te maken en te komen tot een samenhangend, transparant en verantwoordelijk softdrugsbeleid. Wij adviseren onze tegenstanders om hun harnas goed na te kijken op eventuele beschadigingen en hun versleten argumenten goed op te poetsen want het cannabisverbod kan de toets van een kritische benadering niet doorstaan. Tegen onze medestanders zouden we willen zeggen: Alle feiten en cijfers bevestigen ons gelijk. De roep om regulering wordt steeds luider. De tijd is rijp, nu doorpakkenl Succes! Wij gaan er even goed voor zitten en hopen op een stomend debat. U hoort nog van ons! Bestuur en medewerkers van de stichting Wiz-Art. 1

17 ii! Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 86 O D O Q I O O Q U I U Q O O O O I O O I De testmethøden. 01. Inkomende documenten Be teelt ten behoevevan het medšcinaalgebruik van cannabiswnmt in Nederlandøxclusief verzorgd door de firma Bedrocan in Veendam, Daanteelt is gebonáen aan een deugdelijk kweøkprmocøl en hat elnclpmduclt wørdt onánr toezicht van naoverheid dear het Bureau Medlcinala Cannabisgroncilggetest. Filegeznnnheldsbalangenvan de groep medlcênale geâzxruikerswerdt daarmee effectief gewaarbnrgd. Tax'bescherming van de geznmšheldsbelangenvan de honderdduizenden recreatievecannabiscnnsumentendie ter ontspanning eenjnintje mknn is ar ap het gebied van kwašiteitstøezicht echter niets gefegeld. Vnnr coifnesn nps is het zelfs onmogelijk nm cannabiate laten testen daar een professioneel labaratomm. Een in onze ngan niscutatwle vorm van meten met twee maten en cnntraproductšef vonr het realiserenvan de 'Harm raductšon'doelstellingen van het huidige softcírugsbeleid. Um nndanksde bentaandetestbeprkingen toch relevante kunnen verstrekkenneblaeneen aantal van onze rnednwerkers een cursusgevolgd om mat de 5 1:10cm de samnnstnllmg Vergelijkbaar met een sijzagea äšš á I O U O U O Q O D U O effect. Naast de EJ.L.Cdetectie wordt de cannabíamicmswpísch onderzocht op (biologlscnejl verontreinigingen en gefotøgrafenrd ap mícroniveau. Tenslotte werdt de cannabisdoor maerüere ewaringsdeskunáigen nenordeelt nngeur, smaak en uitwerking. [Ile te-stgegeven worden samengevat in een uannabšnoïdenprofiel. Uem proelen wofden gebruikt nm de consument te ènfnrmamneenhet eigen kennisniveau te verlangen. 17

18 ' 01. Inkomende documenten Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van Datum IFNIZWXI van THC. van åå WIT Knølfß lit!!! TM [N100 lllúkí WN ÃWWI Hmm anderúvbmp C1106! Carwmlxndvå 1396 ï0,394 :muamwnhmuulmmmccm uulxxàdharumm Elnlnåhkh Imam :na/mn\møna«nmmule ßußmmienn _ hnnhrudbn Vüßn ålšwmm mwlflamm Swim MNM; Oanmkirvpu blijkt dat, naast de onder lampiicht. De teelt 1CAHDYKUSH 2Xmßim :mk-nwømmüiuw :Gum xlhßßåt :tß xà 2% (taal :Mammut duqrëuramdwrgwmu zlßalmisxdlürsupmøm ßdwílllßliltt :Wong *- zvouåimm ßbwlnliß. czntsparmend effect, kan het CBDgehaíte tevens genemch U C I O O Q O O U U O O U U Q I Qi efw' \ -NIK O O Q U U I Q U riemen die we hebben. dear professionele labøratoria te laten testen, roeien wij COO Q

19 n 01. Inkomende documenten Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 86

20 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van Inkomende documenten WO _ -I nu. «

Conceptversie: 8. Manifest Joint Regulation

Conceptversie: 8. Manifest Joint Regulation Conceptversie: 8 Manifest Joint Regulation Het water staat ons aan de lippen Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan en de teelt van deze drugs illegaal is, mag

Nadere informatie

Manifest. Joint Regulation

Manifest. Joint Regulation Manifest Joint Regulation Utrecht, 31 januari 2014 Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan en de teelt van deze drugs illegaal is, mag misschien wel werken in

Nadere informatie

Dit manifest wordt mede onderschreven door:

Dit manifest wordt mede onderschreven door: Dit manifest wordt mede onderschreven door: Gemeente: Naam: c^&st^kjss: Handtekening: Manifest Joint Regulation \ 31 Januari 2014 Utrecht, 31 januari 2014 Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Voorstel voor initiatief tot een raadsbesluit Sina Salim D66 Ede Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Dit voorstel bevat de hoofdlijnen van een plan om een stichting op gereguleerde wijze

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Manifest van Maastricht: experiment voor het reguleren van de teelt en handel van softdrugs

Manifest van Maastricht: experiment voor het reguleren van de teelt en handel van softdrugs Manifest van Maastricht: experiment voor het reguleren van de teelt en handel van softdrugs Vooraf Dit manifest dient als eerste aanzet tot de oplossing van de problemen die veroorzaakt worden door de

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

de vraag naar wiet zal blijven

de vraag naar wiet zal blijven secondant #3/4 juli-augustus 2011 17 interview Nicole Maalsté, onderzoeker Universiteit Tilburg over het coffeeshopbeleid: de vraag naar wiet zal blijven Als het kabinet de huidige cannabisoverlast effectief

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen

uitspraak van de meervoudige kamer van 17 januari 2013 in de zaak tussen LJN: BY8753, Rechtbank Breda, 12/4648 Datum uitspraak: 17-01-2013 Datum publicatie: 17-01-2013 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Last onder

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 157617-111785-VGP

Nadere informatie

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen?

Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? Dispuut in de praktijk: leidt belastingfraude altijd tot (een vervolging voor) witwassen? De Hoge Raad oordeelde op 7 oktober jl. dat gelden die door belastingontduiking zijn verkregen, kunnen worden aangemerkt

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

TEYLINGEN BURGEMEESTERSBESLUIT 2008/06788. Coffeeshop beleid. Beheer Leefomgeving. C.M, HoektfJ^Jsifc. De burgemeester besluit:

TEYLINGEN BURGEMEESTERSBESLUIT 2008/06788. Coffeeshop beleid. Beheer Leefomgeving. C.M, HoektfJ^Jsifc. De burgemeester besluit: BURGEMEESTERSBESLUIT TEYLINGEN onderwerp registratienummer Coffeeshop beleid 2008/06788 afdeling Beheer Leefomgeving paraaf afdelingshoofd ^ behandeld door datum besluit C.M, HoektfJ^Jsifc paraaf burgemeester

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

Geregelde Achterdeur Een voorstel om de bevoorrading van Arnhemse coffeeshops te reguleren door middel van georganiseerde wietkweek

Geregelde Achterdeur Een voorstel om de bevoorrading van Arnhemse coffeeshops te reguleren door middel van georganiseerde wietkweek Geregelde Achterdeur Een voorstel om de bevoorrading van Arnhemse coffeeshops te reguleren door middel van georganiseerde wietkweek D66, Hans Giesing GroenLinks, Sjaak van t Hof SP, Jurgen Elfrink GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood 28 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid Nut en nood van coffeeshops Zes op tien coffeeshops dicht door kabinetsbeleid, Sluit coffeeshops in Maastricht,

Nadere informatie

LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012

LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 Nieuwsbrief van het Landelijk Bureau Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Antwoord van burgemeester en wethouders

gemeente Eindhoven Antwoord van burgemeester en wethouders gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01517 Beslisdatum B&W 28 augustus 2012 Dossiernummer 12.35.103 2.1.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. P. Leenders (CDA) inzake cocaïnegebruik in Eindhoven De CDA-fractie

Nadere informatie

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo 17 november 2008 Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging

Nadere informatie

Gereguleerde wietteelt of niet? Afstudeerpaper CDA Talent Academie 2014-2015

Gereguleerde wietteelt of niet? Afstudeerpaper CDA Talent Academie 2014-2015 Gereguleerde wietteelt of niet? Afstudeerpaper CDA Talent Academie 2014-2015 Marjon Verkleij Mentor: Liesbeth Spies, burgemeester te Alphen a/d Rijn, portefeuille o.a. Openbare Orde Inhoudsopgave Gereguleerde

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 april 2008 Onderwerp: Voorgestelde kaders voor het softdrugsbeleid. Samenvatting: In Sliedrecht is al vele jaren

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098

Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie-eenheid Den Haag. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/098 2014/098 de Nationale ombudsman 1/5 Gerard* is eigenaar van een

Nadere informatie

Nee tegen Nederwiet in grensstreek

Nee tegen Nederwiet in grensstreek 22 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Fotoserie Werken tegen wiet Nee tegen Nederwiet in Nederlandse grensstreek Werkvloer Een toestroom van drugstoeristen, levensbedreigende hennepkwekerijen en wapengevaarlijke

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten KAPPEN MET DRUGS KAPPEN MET DRUGS Failliet beleid Het drugsbeleid van Nederland is failliet. De gevolgen van het gedoogbeleid op de volksgezondheid, de veiligheid en het sociale leven zijn ontwrichtend.

Nadere informatie

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 54/14 Luxemburg, 8 april 2014 Pers en Voorlichting Arrest in gevoegde de zaken C-293/12 en C-594/12 Digital Rights Ireland en Seitlinger e.a. Hof

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

Voorstel voor regulering van de achterdeur van de coffeeshops in Drachten

Voorstel voor regulering van de achterdeur van de coffeeshops in Drachten Voorstel voor regulering van de achterdeur van de coffeeshops in Drachten In maart 2013 heeft de raad van Smallingerland middels een initiatiefvoorstel het college van B&W opdracht gegeven om de lokale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 165 Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen en Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet in verband met de regulering van de teelt en verkoop

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 42 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof.mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Autoverzekering. Verzwijging

Nadere informatie

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081

ECGR/U200901131 Lbr. 09/081 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Gemeentelijk optreden bij incidenten met honden naar aanleiding intrekking RAD uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200901131

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Rechtbank Assen Budget Webhosting DomJur 2011-761 Rechtbank Assen Parketnummer: 19.606217-07 Datum: 24 november 2009 vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie

Nadere informatie

Camera-toezicht op de werkplek

Camera-toezicht op de werkplek Camera-toezicht op de werkplek december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 24 077 Drugbeleid Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Beleidsregels van de burgemeester van Vaals voor de toepassing van artikel 3b Opiumwet en artikel 74a Gemeentewet Inhoudsopgave Blz.. Inleiding 3 t/m 6 Vooraf 3 t/m 5 Beleidsmatig onderscheid 5 Relatie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 202 d.d. 24 augustus 2011 (mr. R.J. Paris, voorzitter, en mr. W.F.C. Baars en mr. H.J. Schepen, leden) Samenvatting Adviseren over financiële

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 08/5117 WWB 08/5118 WWB U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [appellante] (hierna: appellante) en [appellant] (hierna: appellant), beiden wonende te Amsterdam,

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

B en W. nr. 13.1167 d.d. 17-12-2013 BBnr. 13.114

B en W. nr. 13.1167 d.d. 17-12-2013 BBnr. 13.114 B en W. nr. 13.1167 d.d. 17-12-2013 BBnr. 13.114 Onderwerp Afdoening motie inzake de legalisering en regulering van wietteelt ( Motie VOD inzake gemeentelijke wietteelt d.d. 19 september 2013) De Burgemeester

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 1 d.d. 11 januari 2010 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM 1 Eigen Belang. Makelaar koopt via rechtspersoon. Beklaagde heeft van een gemeente een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van een kantoorpand ontvangen. Er was weinig belangstelling en het pand is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 6 mei 2013. Rapportnummer: 2013/047

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 6 mei 2013. Rapportnummer: 2013/047 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht Datum: 6 mei 2013 Rapportnummer: 2013/047 2 Klacht Verzoeksters klagen over de beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen van

Nadere informatie

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Onderhandelingsperikelen. Onjuiste beeldvorming over positie veroorzaakt. Vertrouwen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 Rapport Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf in zijn persbericht van 13 april 2006 stelt de bevindingen

Nadere informatie

Overzicht Gemeentelijke Plannen en Voornemens Wietteelt December 2013. Gemeente Reactie Bijlagen Breda

Overzicht Gemeentelijke Plannen en Voornemens Wietteelt December 2013. Gemeente Reactie Bijlagen Breda Overzicht Gemeentelijke Plannen en Voornemens Wietteelt December 2013 Gemeente Reactie Bijlagen Breda (14 maart 2013, burgemeester P.A.C.M. van der Velden) Geen In de vergadering van de raadscommissie

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z18749 Datum 4 november

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling.

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Klagers hebben een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. Voordat de woning aan klagers verkocht werd, was met andere gegadigden ook al een koopovereenkomst

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 1.1 Inleiding Evenals andere Nederlandse gemeenten ziet de gemeente Leek zich geconfronteerd met drugscriminaliteit die (mede) plaatsvindt in of wordt georganiseerd vanuit

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 25 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 25 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012 Onderwerp Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Voorzitter E.H. Zorgdrager Griffie M. Josemans

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-359 d.d. 28 december 2011 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr.

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op

Nadere informatie

PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik

PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik 2007-0008691 r PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik Opmerkingen: 26 mei 2008: T.o.v. de versie van 1 juli 2007 zijn de volgende punten gewijzigd:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 Datum: 17 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: n.v.t. N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur)

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Almere (hierna: de Inspecteur) Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/00631 uitspraakdatum: 18 maart 2014 Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013

illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 illinium i ui 10.1313624 24/12/2013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente, l i,i l, l i

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-08

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-08 Uitspraak Commissie van Beroep 2010-08 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 33 d.d. 22 februari 2010 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.Th. de

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 204 d.d. 30 augustus 2011 (mr P.A. Offers, voorzitter, prof. mr M.L. Hendrikse en mr B.F. Keulen, leden, en mr S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 Rapport Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gereageerd op zijn brieven waarin hij klachten

Nadere informatie

ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid

ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid f i 1 «~. i i 1 i - ~«--««- - M»,i L \ i er s ;:*i- L; rr ff ij. Ministerievan SocialeZakenen X. Werkgelegenheid I B, = P+ Snn< ll. i "*'^ vr j ~ «~--«~ ~»Ã~~,,,, >-.«~._. M > Retouradres Postbus 90801

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

ANPR IJsselland. Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition. Regionaal politiekorps IJsselland

ANPR IJsselland. Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition. Regionaal politiekorps IJsselland ANPR IJsselland Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition Regionaal politiekorps IJsselland Rapportage van Definitieve Bevindingen College bescherming

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen 8 mei 2006 RA0611562 Samenvatting Met enige regelmaat wenden ondernemers met financiële problemen zich tot de ombudsman.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie