Inhoud. Aflevering 8 15 juli 2011 Jaargang 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Aflevering 8 15 juli 2011 Jaargang 15"

Transcriptie

1 Aflevering 8 15 juli 2011 Jaargang 15 Redactie: prof. mr. G.P.M.F. Mols mr. J. Anker mr. dr. J.A.A.C. Claessen mr. M.P. de Graaf prof. mr. T. Spronken mr. J.H. Wesselink prof. mr. J.H.M. Willems Inhoud Redactioneel Eindvonnis in de zaak Wilders p. 621 Regelgeving. Inwerkingtreding van de artikelen IV en X van de Wet OM-afdoening p Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Beginselenwet p. 624 justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties. Wijziging van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen en het Besluit p. 624 tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht Aanwijzing OM-afdoening p Aanwijzing Opiumwet p Aanwijzing effectieve afdoening strafzaken jeugdigen p Aanwijzing politiestrafbeschikking inzake eenvoudige diefstal en p. 626 verduistering. Aanwijzing pre opsporing, opsporing en vervolging van maritieme p. 627 strafbare feiten. Aanwijzing binnenvaart p Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen voor p. 627 misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de WAHV. Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten p. 628 aanzien van vervoer over de weg. Richtlijn voor strafvordering binnenvaart p. 628

2 NbSr INHOUD Rechtspraak 186 Hoge Raad 17 mei 2011, nr , LJN BP0183 De opvatting dat de strafbepaling van art. 142a lid 2 Sr zich ten opzichte van art. 142 lid 2 Sr verhoudt als een bijzondere tot een algemene strafbepaling in die zin dat in gevallen als de onderhavige uitsluitend eerstgenoemde bepaling mag worden toegepast, kan niet als juist worden aanvaard. De strafbepalingen van respectievelijk art. 142a lid 2 Sr en art. 142 lid 2 Sr hebben verschillende strekkingen. Het Hof heeft terecht art. 57 Sr toegepast. [Sr art. 55 lid 2, 57, 142, 142a] 187 Hoge Raad 17 mei 2011, nr , LJN BP9406 De rechter is niet gehouden op een bij appelschriftuur gedaan verzoek tot oproeping van getuigen te beslissen. Alleen een herhaald, ter terechtzitting gedaan verzoek noopt tot een beslissing. De omstandigheid dat de verdachte in hoger beroep niet werd bijgestaan door een raadsman maakt dat niet anders. [Sv art. 287 lid 3 onder a, 450 lid 3] 188 Hoge Raad 24 mei 2011, nr P, LJN BP4399 Gelet op de verwijzing in deze zaak na vernietiging in cassatie en in aanmerking genomen dat art. 577b lid 2 Sv de betrokkene de bevoegdheid geeft na de afdoening van de hoofdzaak te verzoeken om vermindering of kwijtschelding van het vastgestelde ontnemingsbedrag, heeft de betrokkene geen belang bij beoordeling van de klacht in cassatie dat het Hof zijn schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel ten onrechte mede heeft gebaseerd op een feit waarvan de betrokkene is vrijgesproken. [EVRM art. 6; Sr art. 36e; Sv art. 577b lid 2] 189 Hoge Raad 24 mei 2011, nr , LJN BO1587 Met het oordeel dat, ook indien ervan moet worden uitgegaan dat de verdachte in Nederland slechts op doorreis was, haar niet de bescherming toekomt van art. 31 lid 1 Vluchtelingenverdrag, heeft het Hof onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang. Indien het Hof heeft geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat de vluchteling via een derde land naar Nederland is gereisd en daardoor gedurende die reis in dat andere land heeft verbleven meebrengt dat geen sprake is van coming directly als bedoeld in art. 31 Vluchtelingenverdrag, heeft het blijk gegeven van onjuiste rechtsopvatting. Indien het Hof niet van die opvatting is uitgegaan, is zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd, in aanmerking genomen dat het Hof niets heeft vastgesteld omtrent de duur van het verblijf van de verdachte in dat derde land. [Verdrag betreffende de status van vluchtelingen art. 31 lid 1] 190 Hoge Raad 24 mei 2011, nr , LJN BP4479 Het in de overwegingen van het Hof besloten liggende oordeel dat de raadsvrouwe er niet op mocht vertrouwen dat de door de griffiemedewerkster verstrekte informatie omtrent het instellen van een rechtsmiddel geen later fataal p. 628 p. 630 p. 631 p. 632 p Nieuwsbrief Strafrecht , afl. 8 Sdu Uitgevers

3 INHOUD NbSr blijkende fouten of leemten bevat en dat door het instellen van hoger beroep conform deze verstrekte informatie ook het beoogde doel, te weten het rechtsgeldig instellen van het rechtsmiddel wordt bereikt, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk. [Sv art. 450 lid 1 aanhef en onder b] 191 Hoge Raad 24 mei 2011, nr P, LJN BP6044 Nu noch uit de in het rapport wederrechtelijk verkregen voordeel aangehaalde verklaringen van getuigen, noch uit de verklaring die de betrokkene ter terechtzitting in hoger beroep heeft afgelegd kan volgen dat de betrokkene vijftig gram cocaïne per week verkocht, is de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel ontoereikend gemotiveerd. [Sr art. 36e] 192 Hoge Raad 24 mei 2011, nr , LJN BQ5858 Het middel beroept zich in de toelichting op feiten en omstandigheden waarvan niet blijkt dat die in hoger beroep door de verdachte en zijn raadsman naar voren zijn gebracht. Deze feiten en omstandigheden kunnen in cassatie niet op hun juistheid worden onderzocht en daarom daar ook niet voor het eerst naar voren worden gebracht. Zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting is het Hof op grond van de gebezigde bewijsmiddelen tot een bewezenverklaring en tot de kwalificatie poging tot zware mishandeling begaan tegen zijn kind kunnen komen. [Sr art. 304; Sv art. 437] 193 Hoge Raad 24 mei 2011, nr , LJN BP6581 Uit de bewijsvoering van het Hof kan niet volgen dat de verdachte wat betreft het bewezenverklaarde opzettelijk verkopen van hennepplanten en stekken van hennepplanten zo nauw en bewust met een ander heeft samengewerkt dat sprake is van het medeplegen van die gedragingen. De door het Hof in dit verband in het bijzonder in aanmerking genomen omstandigheden dat de verdachte verantwoordelijk is voor hetgeen zich in zijn zaak afspeelt en dat hij zeggenschap heeft over zijn medewerkers, welke omstandigheden eraan zouden kunnen bijdragen dat de verdachte als functionele dader van die gedragingen wordt aangemerkt, zijn onvoldoende om een dergelijke bewuste en nauwe samenwerking te kunnen aannemen. [Sr art. 47, 48, 49, 50, 51; Opiumwet art. 3] 194 Hoge Raad 24 mei 2011, nr B, LJN BP9413 De Rechtbank heeft art. 552a lid 7 Sv miskend door enerzijds het beklag gegrond te achten doch anderzijds het verzoek van de klager tot teruggave niet ontvankelijk te verklaren. Aan het geven van een last tot teruggave aan de beslagene staat niet in de weg dat aan de last niet kan worden voldaan, bijvoorbeeld omdat de zaak inmiddels aan een ander is afgegeven. [Sv art. 552a lid 7] p. 635 p. 637 p. 639 p Sdu Uitgevers Nieuwsbrief Strafrecht , afl

4 NbSr INHOUD 195 Hoge Raad 31 mei 2011, nr , LJN BP6043 Het kennelijke oordeel van het Hof dat onder de bevoegdheid als bedoeld in art. 55b lid 2 Sv tot het doen van onderzoek naar de voorwerpen die de verdachte bij zich draagt of met zich voert, onder omstandigheden ook het onderzoeken van het dashboardkastje van een auto van de verdachte kan vallen voor zover zulks noodzakelijk is voor de vaststelling van de identiteit van de verdachte, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. [Sv art. 55b lid 2] 196 Hoge Raad 31 mei 2011, nr , LJN BQ1978 Het oordeel van het Hof dat het vorderen van inzage van het legitimatiebewijs van de verdachte redelijkerwijs noodzakelijk was voor de uitoefening van de politietaak als bedoeld in art. 8a lid 1 Politiewet 1993, is niet onbegrijpelijk en is toereikend gemotiveerd, in aanmerking genomen dat het Hof heeft vastgesteld dat de ambtenaren van politie de opdracht hadden gekregen extra controle uit te voeren op de voertuigen op de snelwegen langs, en de toe- en afritten vanuit en naar Hendrik-Ido-Ambacht in verband met het terugdringen van het toenemende aantal inbraken in die gemeente, dat de verdachte zich in de bewuste nacht om uur bevond in een voertuig op een afgelegen plaats in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, te weten een tankstation aldaar, dat zich in dat voertuig twee andere personen bevonden die antecedenten bleken te hebben ter zake van diefstal/inbraak en dat de bestuurder de politie had medegedeeld dat hij eerder was aangehouden omdat hij een breekijzer bij zich had. [Politiewet 1993 art. 8a lid 1; Wet op de identificatieplicht] 197 Hoge Raad 31 mei 2011, nr , LJN BO6332 De advocaat-generaal bij het Hof en de verdachte zijn bevoegd voor of bij de behandeling van een zaak in hoger beroep nieuwe bescheiden of stukken van overtuiging over te leggen. De uitoefening van die bevoegdheid is evenwel onderworpen aan de eisen die voortvloeien uit de beginselen van een behoorlijke procesorde. Een algemene regel daaromtrent valt niet te geven. Ingeval bij de behandeling van een zaak in hoger beroep door het openbaar ministerie dan wel door of namens de verdachte het verzoek wordt gedaan om nadere bescheiden of stukken van overtuiging over te leggen, zal de rechter een afwijzende beslissing op een dergelijk verzoek dienen te motiveren aan de hand van de hiervoor genoemde maatstaf. Het Hof heeft bedoelde maatstaf niet toegepast. [Sv art. 414 lid 1] 198 Hoge Raad 31 mei 2011, nr , LJN BQ0050 In het licht van hetgeen aan het verzoek van de raadsman ten grondslag is gelegd, is het oordeel van het Hof dat de noodzaak tot het oproepen van een tweetal getuigen niet is gebleken om redenen als ter terechtzitting uiteengezet door de advocaat-generaal en zoals door hem verwoord in zijn schrijven aan de raadsman, niet zonder meer begrijpelijk. [Sv art. 315] p. 641 p. 643 p. 646 p Nieuwsbrief Strafrecht , afl. 8 Sdu Uitgevers

5 INHOUD NbSr 199 Hoge Raad 31 mei 2011, nr , LJN BP1179 Onrechtmatige afname van een referentiemonster en het daaruit vervaardigde en opgeslagen DNA-profiel is geen vormverzuim, begaan bij het voorbereidend onderzoek als bedoeld in art. 359a Sv. Het oordeel van het Hof dat het beroep van de verdachte op bewijsuitsluiting van het door het NFI verrichte DNA-onderzoek, waarvan blijkt uit de rapporten van het NFI, moet worden verworpen op de grond dat de verdachte in de gegeven omstandigheden niet in een rechtens te respecteren belang is geschaad, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is ook toereikend gemotiveerd (verg. NbSr 2011, 202). [EVRM art. 5, 8; Sv art. 132, 359a; Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden art. 2] 200 Hoge Raad 31 mei 2011, nr , LJN BQ2467 Niet blijkt dat een afschrift van de dagvaarding aan de raadsman is gezonden. Ter terechtzitting in hoger beroep is noch de verdachte, noch een voor de verdachte optredende raadsman verschenen. Daaruit vloeit het ernstige vermoeden voort dat ten aanzien van de dagvaarding in hoger beroep het voorschrift vervat in de tweede volzin van art. 51 Sv niet is nageleefd. Dit in het belang van de verdachte gegeven voorschrift is van zo grote betekenis dat, al is dit niet uitdrukkelijk in de wet bepaald, de niet-nakoming ervan moet worden geacht aan een geldige behandeling van de zaak ter terechtzitting buiten tegenwoordigheid van de verdachte en diens raadsman in de weg te staan. Een goede procesorde brengt voorts mee dat indien reden bestaat tot twijfel omtrent de naleving van voormeld voorschrift, de rechter, alvorens nadat de zaak is uitgeroepen het onderzoek ter terechtzitting voort te zetten en nog voordat kan worden onderzocht of het bepaalde in art. 416 lid 2 Sv toepassing moet vinden, zich ervan vergewist dat hetzij voormeld voorschrift is nageleefd hetzij één der uitzonderingsgevallen zich voordoet. [Sv art. 51, 416 lid 2] 201 Hoge Raad 31 mei 2011, nr B, LJN BQ2483 Ingeval een beslag is gelegd als bedoeld in art. 94a Sv en een derde die stelt eigenaar te zijn, een klaagschrift heeft ingediend, dient de rechter als maatstaf aan te leggen of zich het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel is dat de klager als eigenaar van het voorwerp moet worden aangemerkt en daarvan in zijn beslissing blijk te geven. Indien de klager als eigenaar wordt aangemerkt, zal de rechter tevens moeten onderzoeken en daarvan blijk moeten geven of zich de situatie van art. 94a lid 3 of 4 Sv voordoet. Gelet daarop en in aanmerking genomen dat de Rechtbank heeft vastgesteld dat de klaagster in gemeenschap van goederen is gehuwd met degene onder wie het beslag is gelegd, geeft het oordeel van de Rechtbank, dat het klaagschrift gegrond is omdat niet is voldaan aan de eisen van art. 94a lid 3 Sv, blijk van een onjuiste rechtsopvatting. [Sv art. 94a, 552a] 202 Hoge Raad 31 mei 2011, nr , LJN BP6159 De vaststelling van het Hof dat aannemelijk is dat het bevel tot afname van celmateriaal in de zaak waarin de verdachte in 2005 is veroordeeld niet is p. 648 p. 652 p. 653 p Sdu Uitgevers Nieuwsbrief Strafrecht , afl

6 NbSr INHOUD uitgevoerd omdat, gezien art. 2 lid 1 onder a Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, van de verdachte reeds in 2004 een referentiemonster was afgenomen en een DNA-profiel in de databank was opgenomen, kan de daaruit door het Hof getrokken conclusie, dat het NFI de in de databank aanwezige DNA-sporenprofielen had kunnen vergelijken met het profiel van de verdachte dat na het rechtbankvonnis van 9 februari 2005 had moeten zijn bepaald en verwerkt, niet zonder meer dragen. Het Hof heeft daarbij immers niet kenbaar aandacht eraan besteed of aannemelijk is dat na de veroordeling in 2005 ook de in art. 2 lid 1 onder b Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden vermelde uitzondering zich niet zou hebben voorgedaan. Zijn oordeel is dus zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk (verg. NbSr 2011, 199). [Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden art. 2 lid 1 onder b] 203 Hoge Raad 7 juni 2011, nr , LJN BO9834 De wet stelt niet de eis dat een appelschriftuur door de indiener daarvan is ondertekend. Wel moet worden aangenomen dat indien door het Openbaar Ministerie hoger beroep is ingesteld, de appelschriftuur door de officier van justitie dient te worden ingediend. Het Hof heeft vastgesteld dat aan die eis is voldaan. Mede gelet daarop is het oordeel van het Hof dat de niet-ondertekening van de appelschriftuur niet leidt tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in zijn hoger beroep, juist. [Sv art. 410; Wet RO art. 126; Besluit reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket art. 2] 204 Hoge Raad 7 juni 2011, nr , LJN BP9352 Het behoort tot de taak van de rechter die heeft te beslissen omtrent de in de art. 348 en 350 Sv vermelde vragen, daarbij slechts te oordelen op de grondslag van hetgeen aan de verdachte is tenlastegelegd en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in diens zaak. Het Hof heeft dan ook ten onrechte bij zijn oordeel omtrent de strafoplegging betrokken dat het (...) het Hof ambtshalve bekend (is), uit eerdere strafzaken van de verdachte in hoger beroep, dat de verdachte één en andermaal heeft verklaard niet voornemens te zijn Nederland te verlaten of daartoe pogingen te ondernemen. [Sv art. 359 lid 5] 205 Hoge Raad 7 juni 2011, nr , LJN BQ3126 Het Hof heeft uit de gebezigde bewijsmiddelen, die inhouden dat uit raadpleging van het kentekenregister en het Centrale Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen is gebleken dat voor de personenauto met het kenteken TT-50-KS, welk kenteken was opgegeven aan de verdachte, geen verzekering overeenkomstig de WAM stond geregistreerd, eveneens kunnen afleiden dat voor dat motorrijtuig een kentekenbewijs was afgegeven. De bewezenverklaring is derhalve naar de eis der wet met redenen omkleed. [Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen art. 2, 30 lid 2; Kentekenreglement art. 2 lid 1] p. 657 p. 659 p Nieuwsbrief Strafrecht , afl. 8 Sdu Uitgevers

7 INHOUD NbSr 206 Hoge Raad 7 juni 2011, nr , LJN BP2740 Een getuige dient de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen, terwijl de getuige bij zijn verklaring zo veel mogelijk uitdrukkelijk opgeeft wat hij heeft waargenomen en wat zijn redenen van wetenschap zijn. In het onderhavige geval is belet dat de getuige gevolg zou geven aan de vraag van de verdediging zijn litteken te laten zien. Die vraag strekte niet tot het doen van een verklaring in de hiervoor bedoelde zin, maar had ten doel de getuige een bepaalde handeling te laten verrichten. Art. 293 lid 1 Sv is daarop niet van toepassing. De regel dat indien een aangehouden verdachte niet dan wel niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie een advocaat te raadplegen, zulks in beginsel een vormverzuim oplevert als bedoeld in art. 359a Sv dat in de regel dient te leiden tot uitsluiting van het bewijs van de verklaringen van de verdachte die zijn afgelegd voordat hij een advocaat kon raadplegen, strekt tot bescherming van het recht van de verdachte op een eerlijk proces en in het bijzonder tot bescherming van diens recht om niet aan zijn eigen veroordeling te hoeven meewerken en is beperkt tot de verklaring die de verdachte in zijn eigen strafzaak heeft afgelegd. Ten aanzien van een eventuele inbreuk op het voornoemd recht van een medeverdachte geldt het uitgangspunt dat indien het niet de verdachte is die door de niet-naleving van het voorschrift is getroffen in het belang dat de overtreden norm beoogt te beschermen, in de te berechten zaak als regel geen rechtsgevolg zal behoeven te worden verbonden aan het verzuim. [EVRM art. 6; Sv art. 290 lid 2, 291, 293 lid 1, 359a lid 2] 207 Hoge Raad 7 juni 2011, nr , LJN BQ3160 Het middel klaagt terecht dat het bezigen als bewijsmiddel van de verklaring van de verdachte in strijd is met de overweging van het Hof dat de verklaring van de verdachte niet voor het bewijs zal worden gebezigd. [Sv art. 359 lid 3] 208 Hoge Raad 14 juni 2011, nr P, LJN BQ3641 De regeling van art. 36e lid 6 Sr beoogt te voorkomen dat iemand hetzelfde wederrechtelijk verkregen voordeel meermalen zou moeten terugbetalen, zij het aan verschillende (rechts)personen. Dit brengt mee dat bij de toepassing van die regeling slechts in aanmerking komt de in rechte onherroepelijk toegekende vordering van een (rechts)persoon strekkende tot vergoeding van diens schade als gevolg van het feit waarop de ontnemingsvordering (mede) steunt, indien en voor zover tegenover die schade een daarmee corresponderend voordeel voor de veroordeelde staat. Tegenover de immateriële schade die een (rechts)persoon heeft geleden als gevolg van het feit waarop de ontnemingsvordering (mede) steunt, staat niet een zodanig voordeel. Het vorenstaande laat onverlet dat de rechter met toepassing van de maatstaf, zoals vervat in de laatste volzin van het vierde lid van art. 36e Sr, het aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel te betalen bedrag lager kan vaststellen dan het geschatte voordeel. [Sr art. 36e] p. 662 p. 664 p Sdu Uitgevers Nieuwsbrief Strafrecht , afl

8 NbSr INHOUD 209 Hoge Raad 14 juni 2011, nr B, LJN BQ3667 Door het bevel in de strafzaak tot bewaring ten behoeve van de rechthebbende van het inbeslaggenomen geldbedrag waarvan in de nadien ingestelde beklagprocedure teruggave aan de klager wordt verzocht, is het beslag nog niet geëindigd. Zolang het beslag niet is beëindigd, kan een belanghebbende een klaagschrift indienen strekkende tot teruggave aan hem van de inbeslaggenomen voorwerpen. De klager, die stelt rechthebbende op het geldbedrag te zijn, heeft belang bij en is derhalve ontvankelijk in zijn beklag. Het andersluidende oordeel van het Hof geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. [Sv art. 552a] 210 Hoge Raad 14 juni 2011, nr , LJN BQ7790 De opvatting dat art. 14 lid 5 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten zich ertegen verzet dat de verdachte niet ontvankelijk wordt verklaard in zijn beroep op de op art. 416 lid 2 Sv gebaseerde grond dat de verdachte noch bij schriftuur, noch ter terechtzitting in hoger beroep zijn bezwaren heeft opgegeven tegen het bestreden vonnis, is onjuist. [Internationaal verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten art. 14 lid 5; Sv art. 416 lid 2] 211 Hoge Raad 14 juni 2011, nr , LJN BP0287 Deventer moordzaak. In een geval als het onderhavige waarin sprake is van voorafgaande civielrechtelijke veroordelingen wegens smaad, moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de vraag in hoeverre art. 10 EVRM in de weg staat aan een strafrechtelijke vervolging en anderzijds de vraag of een strafrechtelijke veroordeling valt te verenigen met art. 10 EVRM. In dat opzicht gaat het er niet zozeer om of die verdragsbepaling aan de onderhavige vervolging in de weg staat, maar of volgens de op grond van die bepaling aan te leggen toets een strafrechtelijke veroordeling van de verdachte gerechtvaardigd is ter bescherming van de belangen van de aangevers. Het Hof heeft geoordeeld dat dat laatste het geval is. Daarbij heeft het Hof de aard en de reikwijdte van de door de civiele rechter uitgesproken veroordelingen meegewogen bij de oplegging van de straf die geheel voorwaardelijk is opgelegd. Een en ander getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting over de vrijheid van meningsuiting zoals die wordt gewaarborgd door art. 10 EVRM en is evenmin onbegrijpelijk. Het Hof heeft tegen elkaar afgewogen enerzijds het algemeen belang dat kan zijn gediend met het zonder terughoudendheid bekritiseren van de waarheidsvinding in een strafzaak en anderzijds het belang van een gewone burger om te worden beschermd tegen herhaalde beschuldigingen van een ernstig misdrijf. Dat heeft het Hof gebracht tot de slotsom dat de strafrechtelijke veroordeling van de verdachte gerechtvaardigd is ter bescherming van de belangen van de aangevers. Een en ander getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting, meer in het bijzonder niet omtrent de door art. 10 EVRM vereiste belangenafweging, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is. Het oordeel van het Hof dat de door de verdachte gedane beweringen feitelijke beweringen zijn en geen waardeoordelen, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting terwijl het evenmin onbegrijpelijk is. De beslissing van het Hof op het verweer dat de uitlatingen van de verdachte worden beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting zoals neergelegd in p. 667 p. 668 p Nieuwsbrief Strafrecht , afl. 8 Sdu Uitgevers

9 INHOUD NbSr art. 10 EVRM en dat de exceptie van art. 261 Sr lid 3 van toepassing is, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk. [EVRM art. 10; Sr art. 261; Sv art. 167, 261 lid 3] 212 Hoge Raad 14 juni 2011, nr , LJN BQ3804 Voor een veroordeling ter zake van het voorhanden hebben van een wapen in de zin van art. 13 Wet wapens en munitie, is vereist dat de verdachte zich in meer of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van dat wapen. Gelet hierop is het oordeel van het Hof dat de verdachte het wapen voorhanden had, immers zich in meer of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van dat wapen, niet zonder meer begrijpelijk, in aanmerking genomen hetgeen namens de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd met betrekking tot de vindplaats van het wapen en de vele momenten dat andere personen toegang hadden tot de plek waar het wapen is aangetroffen. [Wet wapens en munitie art. 13] 213 Hof Arnhem 11 november 2010, rolnr Ondanks dat de verdachte nadat de zaak was uitgeroepen en daarmee een aanvang was genomen tweemaal zijn hoger beroep door middel van een akte heeft ingetrokken, wordt de zaak inhoudelijk behandeld, nu genoegzaam is gebleken dat de verdachte niet voldoende voor zijn belangen kan opkomen. [Sv art. 453] 214 Hof Arnhem 2 februari 2011, rolnr Dat de verdachte de specifiek aan hem tenlastegelegde ontuchtige handelingen heeft begaan vindt naast de verklaringen van aangeefster geen steun in andere bewijsmiddelen, zodat de verdachte wordt vrijgesproken van het hem tenlastegelegde. [Sv art. 342 lid 2] 215 Hof Arnhem 24 maart 2011, nr TBS, LJN BP9015 De terbeschikkingstelling wordt verlengd met een termijn van twee jaar met beëindiging van de verpleging van overheidswege en onder voorwaarden, waaronder die dat de terbeschikkinggestelde meewerkt aan een intake bij en wanneer aan hem een behandelaanbod wordt gedaan zich laat behandelen en begeleiden door een door de reclassering aan te wijzen instelling, indien en zolang de reclassering dit nodig acht. [Sr art. 38d] 216 Hof Arnhem (te Leeuwarden) 28 maart 2011, rolnr Vanwege de schending van de eis dat de officier van justitie uiterlijk bij zijn requisitoir in de strafzaak kenbaar maakt of hij voornemens is een vordering als bedoeld in art. 36e Sr aanhangig te maken, is het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk in de ontnemingsvordering. [Sr art. 36e; Sv art. 311 lid 1] p. 683 p. 685 p. 685 p. 687 p Sdu Uitgevers Nieuwsbrief Strafrecht , afl

10 NbSr INHOUD 217 Hof Arnhem 21 april 2011, nr TBS, LJN BQ2578 Ongeacht het gesloten stelsel van strafrechtelijke rechtsmiddelen vloeit uit het systeem van de wet voort dat verlenging van een terbeschikkingstelling, die niet opgelegd had mogen worden, ontoelaatbaar is. Ter zake van mishandeling kan niet de maatregel van terbeschikkingstelling worden opgelegd. Dat, zoals in het onderhavige geval, sprake is van mishandeling, meermalen gepleegd maakt dit niet anders, nu naar de bewoordingen van art. 37a lid 1 sub 18 Sr het wettelijk strafmaximum van de afzonderlijke delicten bepalend is en de samenloopregeling van art. 57 Sr hier buiten toepassing dient te worden gelaten. Gelet hierop dient de vordering tot verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege afgewezen te worden. [Sr art. 37a lid 1 sub 18, 38d] 218 Hof s-gravenhage 10 maart 2011, rolnr In de omstandigheden van het geval levert het betreden van het privéparkeerterrein een uiterst beperkte inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer op, welke inbreuk door de taakuitoefening in het kader van art. 2 Politiewet 1993 gewettigd wordt. Van onrechtmatigheid is daarom geen sprake. [EVRM art. 8; Politiewet 1993 art. 2] 219 Hof s-gravenhage 5 april 2011, rolnr In dit geval is aannemelijk dat de draagkracht van de verzoeker onvoldoende is en ook in de toekomst onvoldoende zal zijn om aan de hem opgelegde betalingsverplichting volledig te voldoen, maar niet dat de verzoeker in zijn geheel niet aan de betalingsverplichting kan voldoen. De betalingsverplichting wordt dan ook niet in zijn geheel kwijtgescholden, maar het te betalen bedrag wordt gematigd. [Sv art. 577b lid 2] 220 Hof s-hertogenbosch 23 december 2010, rolnr Het ingevolge art. 63 Sr toepasselijke art. 57 Sr beperkt de cumulatie van nietvrijheidsbenemende sancties niet. Deze beperking ligt ook niet opgesloten in het bepaalde in art. 22c Sr. De rechter in eerste aanleg was derhalve niet beperkt tot het opleggen van een werkstraf van 40 uur voor de bewezen verklaarde feiten in deze zaak. [Sr art. 22c, 57, 63] 221 Hof s-hertogenbosch 21 maart 2011, rolnr Nu twijfel bestaat of aan de verdachte een bevel mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in art. 8 Wegenverkeerswet 1994 is gegeven, wordt de verdachte van het ten laste gelegde vrijgesproken. [Sv art. 352 lid 1; Wegenverkeerswet 1994 art. 8] p. 694 p. 695 p. 696 p. 697 p Nieuwsbrief Strafrecht , afl. 8 Sdu Uitgevers

11 INHOUD NbSr 222 Hof Leeuwarden 12 april 2011, rolnr , LJN BQ0978 De verdachte en zijn medeverdachte hebben gehandeld binnen de maatschappelijk aanvaardbare grenzen van hun taakuitoefening als portier, welke met name gericht is op het ordentelijke verloop in en om de horecagelegenheid. Om deze reden wordt de verdachte vrijgesproken. [Sr art. 141; Sv art. 352 lid 1] 223 Hof Leeuwarden 12 april 2011, nr Uit de systematiek van de wet volgt dat in de beschikking van de Rechtbank waarbij een gevorderde gevangenhouding wordt afgewezen ten aanzien van het gevorderde zoals vermeld in het bevel bewaring en de vordering tot gevangenhouding, die vordering in zoverre niet is toegewezen in de zin van art. 446 lid 1 Sv, zodat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in het hoger beroep. Er zijn geen gronden voor voorlopige hechtenis aanwezig. [Sv art. 65 lid 1, 67b lid 1, 78 lid 2, 446 lid 1] 224 Rechtbank Amsterdam 15 september 2010, parketnrs en De vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging is niet binnen een redelijke termijn ingediend en er zijn onvoldoende bijzondere omstandigheden aanwezig, waardoor de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen, verlenging van de termijn eist. De officier van justitie wordt dan ook niet ontvankelijk verklaard in zijn vordering. [Sr art. 37b, 38d; Sv art. 509oa] 225 Rechtbank Amsterdam 23 juni 2011, parketnr , LJN BQ9001 Zaak Wilders. De tenlastelegging is niet onduidelijk en dus geldig. De ten laste gelegde uitlatingen kunnen goeddeels aan de verdachte worden toegeschreven. Wat betreft de ten laste gelegde groepsbelediging geldt dat de uitlatingen en de kritiek van de verdachte niet zijn gericht tegen moslims maar tegen het geloof en zij zijn daarom op zichzelf niet strafbaar. Wat betreft het ten laste gelegde aanzetten tot haat en de ten laste gelegde discriminatie geldt dat de uitlatingen van de verdachte niet zien op ras. Een aantal uitlatingen zou kunnen worden gebracht onder aanzetten tot haat en hebben onder meer te gelden als grof, denigrerend en opruiend van karakter, maar zijn, mede gezien de context van het maatschappelijk debat, hoezeer tegen de grens en soms op de grens van het strafrecht, niet strafbaar. Ook sommige passages in de film Fitna kunnen aanzetten tot haat en hebben te gelden als onfatsoenlijk, kwetsend, schokkend, choquerend en aanstootgevend, maar zijn, mede gezien de context van het maatschappelijk debat en hetgeen overigens door de verdachte is gezegd, niet strafbaar (zie ook NbSr 2009, 51, 2010, 306, 329 en 376, 2011, 74, 146 en 149). [EVRM art. 10; Sr art. 137c lid 1, 137d lid 1; Sv art. 12, 261, 352 lid 1] 226 Rechtbank Arnhem 1 november 2010, parketnr De rechter-commissaris acht de verlenging van de inverzekeringstelling onrechtmatig en gelast de onmiddellijke invrijheidstelling met ingang van de afloop van p. 698 p. 699 p. 701 p. 703 p Sdu Uitgevers Nieuwsbrief Strafrecht , afl

Kroniek strafprocesrecht

Kroniek strafprocesrecht Rubriek Kroniek strafprocesrecht * 2011-2012 deel I Inhoud deel I Aanwezigheid, gemachtigd raadsman» Afstand van rechtsbijstand» Beslag en beklag: Formaliteiten» Toetsingscriteria» Benadeelde partij: Spreekrecht»

Nadere informatie

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013 1 2 Datum: 2 april 2013 3 4 Inhoudsopgave Afkortingenlijst 3 Hoofdstuk 1: Inleiding 4 Hoofdstuk 2: Casuïstiek 5 Hoofdstuk 3: Kinderrechten 8 Hoofdstuk 4: Wet DNA-V en kinderrechten 12 4.1 Wet DNA-V 12

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 6 Nummers: 124 149 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 124 Hof s-hertogenbosch 1 juni 2011 LJN: BQ9885 Intrekking hoger beroep door verdachte. Belang

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

Tij dschrift. Militair Rechtelij k. Jaargang LXXXV januari 1992. Gedrukt en uitgegeven op last van het Ministerie van Defensie.

Tij dschrift. Militair Rechtelij k. Jaargang LXXXV januari 1992. Gedrukt en uitgegeven op last van het Ministerie van Defensie. Militair Rechtelij k Tij dschrift Gedrukt en uitgegeven op last van het Ministerie van Defensie Jaargang LXXXV januari 1992 Aflevering 1 SDU Uitgeverij Plantijnstraat INHOUD Bijdragen Pl-qf: Mr G. L. Coolen;

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2010, aflevering 12 Nummers: 167 186 Vordering benadeelde partij: JBS 2010, nr. 167 Hof Arnhem 9 december 2010 Gijzeling: immateriële schadevergoeding, i.c. 1.250 per gegijzelde. Brandstichting: dat de

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN?

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? De invulling in de praktijkvoering binnen het kantoor Starmans & Lamers advocaten Auteur: Organisatie: Mevr. J.J. van Driel Starmans

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke communicatie van advocaten bij de interceptie van telecommunicatie

Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke communicatie van advocaten bij de interceptie van telecommunicatie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 237 Onderzoek en beleid Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Ontwikkelingen en samenhangen Eindredactie: A.Th.J. Eggen W. van der Heide Wetenschappelijk Onderzoeken

Nadere informatie

GEWOGEN DER NEDERLANDEN

GEWOGEN DER NEDERLANDEN PROCUREUR-GENERAAL BESCHIKT EN BIJ DE HOGE RAAD GEWOGEN DER NEDERLANDEN Over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen Een rapport van de procureur-generaal

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :(597)475266 e-mail : secretariaat@oresident.nov.sr Aan: De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. Drs. Jennifer Simons ons kenmerk: secpres/0268/14

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2013 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In

Nadere informatie

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693 JOR 2012/219 Hoge Raad 's-gravenhage, 13-04-2012, 11/00126, LJN BV6693 Zorgplicht van assurantietussenpersoon, Onvolledige informatie in brief assurantietussenpersoon aan verzekerde levert niet zonder

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Dwaragmiddellen. Rechtsmiddelen. n7 HI. RuG. M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) onderzneksproject Strafvemate r_ rims" derde KLUWER 7

Dwaragmiddellen. Rechtsmiddelen. n7 HI. RuG. M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) onderzneksproject Strafvemate r_ rims derde KLUWER 7 Dwaragmiddellen en Rechtsmiddelen M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.) Katholieke Universiteit Brabant onderzneksproject Strafvemate r_ rims" derde n7 HI GELIEVE DIT F,XEMPLAAR NIET MEENEMEN DIT RAPPORT

Nadere informatie

WERKOPDRACHT 11 GRONDRECHTEN ALGEMEEN

WERKOPDRACHT 11 GRONDRECHTEN ALGEMEEN WERKOPDRACHT 11 GRONDRECHTEN ALGEMEEN 1. Inleiding Een in het oog springend bestanddeel van het begrip rechtsstaat is de garantie van grondrechten. Grondrechten zijn elementaire, fundamentele rechten van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 145 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 12 131

Zitting 1973-1974 - 12 131 Zitting 1973-1974 - 12 131 Voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven MEMORIE VAN ANTWOORD (Ontvangen 11 april 1974) Nr. 8 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1972 en 1972-1973) Algemeen

Nadere informatie

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering Hoge Raad, 8 april 2000 (Van Hese/De Schelde); De Hoge Raad geeft zeven gezichtspunten waarmee de rechter rekening dient te houden wanneer een beroep op verjaring wordt gedaan. Samenvatting Ht gaat in

Nadere informatie