ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING LEASE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING LEASE"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING LEASE 1 april 2007 ARTIKEL 1 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door middel van andere documenten of per telefoon verstrekte gegevens gelden als grondslag van de overeenkomst en worden geacht een geheel te vormen met de polis. De op het polisblad vermelde omschrijving wordt te allen tijde aangemerkt van de verzekeringnemer afkomstig te zijn. ARTIKEL 2 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene, die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met VVS Assuradeuren B.V. Verzekerde: degene, die in de van toepassing verklaarde voorwaarden als zodanig is omschreven. Maatschappij: VVS Assuradeuren B.V. als gevolmachtigde van Fortis ASR Schadeverzekering NV, die optreedt als leider van de autopool. Motorrijtuig: het in het polisblad omschreven motorrijtuig, met inbegrip van de al dan niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires, mits deze vast zijn gemonteerd en zijn meeverzekerd. Gebeurtenis: Een binnen het verzekeringsgebied en de looptijd van de verzekering plaatsvindend schade veroorzakend voorval; direct met elkaar verband houdende voorvallen worden daarbij als één gebeurtenis beschouwd. ARTIKEL 3 Verzekeringsgebied Indien door de maatschappij een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is afgegeven, is de verzekering, behalve binnen de landen van de Europese Unie, tevens van kracht voor alle landen waarvoor dit verzekeringsbewijs geldig is. ARTIKEL 4 Hulpverlening De verzekerde heeft recht op de hulp en/of vergoeding van de kosten zoals hierna is omschreven indien: - de verzekering betrekking heeft op een motorrijtuig, waarvoor het aansprakelijkheidsrisico is gedekt; - de hulpverlening tot stand is gekomen en/of de kosten zijn of worden gemaakt in overleg met en na instemming van VVS Hulp Service; - het recht op hulp wordt aangetoond aan de hand van de VVS Hulpkaart; - verzekerde zijn volledige medewerking verleent; - de hulpverlening kan worden uitgeoefend en niet wordt verhinderd door een natuurramp. Hulpverlening binnenland (VVS Hulp Service) Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen of zijspan, door een ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil (waaronder niet wordt verstaan een mechanisch defect) niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet meer in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over te nemen. De hulpverlening binnen Nederland omvat: a. berging en vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhangwagen of zijspan naar een door verzekerde te bepalen adres in Nederland; b. het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden met hun persoonlijke bezittingen per taxi naar een door de bestuurder te bepalen adres in Nederland. Hulpverlening buitenland (VVS Hulp Service) Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen of zijspan, door een ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil (waaronder niet wordt verstaan een mechanisch defect) niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet meer in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over te nemen. De hulpverlening binnen het geldigheidsgebied in het buitenland omvat: a. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld; b. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhangwagen of zijspan naar een door verzekerde te bepalen adres in Nederland, mits dit object niet binnen 4 werkdagen, eventueel door middel van een noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd dat de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden; Dit geldt wanneer de kosten van dit vervoer lager zijn dan de dagwaarde van het gestrande object na de schade-gebeurtenis. Indien de vervoerskosten hoger zijn, worden de kosten vergoed van invoer of vernietiging ter plaatse van het gestrande object. In dat geval heeft verzekerde recht op vervoer van de reisbagage naar Nederland. c. de terugreiskosten van de bestuurder en de eventuele inzittenden als op grond van het vermelde onder b. niet met het motorrijtuig wordt teruggereisd. Vergoed worden de kosten van vervoer per: - taxi naar het dichtst bij gelegen spoorwegstation; - trein (2e klasse) naar het spoorwegstation in Nederland dat het dichtst ligt bij de plaats van bestemming; - taxi van dat station naar de plaats van bestemming. Een verzekerde kan aanspraak maken op dezelfde diensten indien voortzetting van de reis onmogelijk is door diefstal van het motorrijtuig. Indien een gestolen motorrijtuig met of zonder schade wordt teruggevonden binnen de termijn van 30 dagen zoals vermeld is in de voorwaarden, zullen de noodzakelijke sleep- en/of bergingskosten worden vergoed om het motorrijtuig te vervoeren naar een door de verzekerde te bepalen adres in Nederland. Voor motorrijtuigen met een uitgebreide cascoverzekering omvat de hulpverlening tevens: d. de vergoeding van de noodzakelijke sleepkosten naar de dichtstbijzijnde garage tot een maximum van 125,00, indien het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen of zijspan als gevolg van een mechanisch defect langs de weg tot stilstand is gekomen; e. het namens de verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het object rijklaar te maken wanneer deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn; de kosten van de onderdelen zelf komen voor rekening van verzekeringnemer/verzekerde. Alle in verband met de hulpverlening door de VVS Hulp Service/maatschappij voorgeschoten kosten, welke niet op de polis zijn verzekerd, zijn voor rekening van verzekeringnemer en/of de verzekerde. Bij bedragen boven de 700,00 kan een betaling vooraf worden verlangd van verzekerde. Bij samenloop van hulpverleningsdiensten zal de VVS Hulp Service niet verwijzen naar andere hulpinstanties. De VVS Hulp Service /maatschappij behoudt zich het recht voor eventuele kosten te verhalen op andere verzekeraars. 4.1 Vervoer van gewonden Indien de verzekering tenminste het aansprakelijkheidsrisico omvat, komen tevens -zonder toepassing van een eigen risicobedrag- voor vergoeding in aanmerking de kosten van reiniging en zonodig vervanging van de bekleding van het motorrijtuig, indien deze door het kosteloos vervoeren van gewonde personen is verontreinigd. De dekking geldt niet indien op een elders lopende cascoverzekering een beroep kan worden gedaan. 4.2 Hulp door derden Indien een verzekerde ten gevolge van een ongeval door een derde - al dan niet bij het ongeval betrokken - wordt geholpen, om dood of letsel te voorkomen respectievelijk te beperken en degene die hulp verleent, lijdt door of tijdens de hulpverlening schade aan goederen, dan wordt deze schade vergoed tot ten hoogste 500,00 ook al zou de maximaal verzekerde som door deze vergoeding worden overschreden. ARTIKEL 5 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt: a. tijdens het deelnemen aan wedstrijden of rally's, waarbij het snelheidselement overweegt; b. terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor verhuur (leasing daaronder begrepen) alsmede voor vervoer van personen tegen betaling, waaronder niet wordt verstaan het niet beroeps- of bedrijfsmatig vervoer van personen tegen een tegemoetkoming in de kosten; Pagina 1 van 9

2 c. door grove schuld of met goedvinden van een verzekerde; d. door degene die onrechtmatig of zonder machtiging van verzekeringnemer van het motorrijtuig gebruik maakt; e. terwijl het motorrijtuig wordt gebruikt voor een ander doel dan aan de maatschappij is opgegeven of door de wet is toegestaan; f. terwijl aan het motorrijtuig een aanhangwagen, oplegger of een ander voorwerp is gekoppeld, tenzij het er een is waarvoor rijbewijs B respectievelijk BE voldoende is; g. terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig niet in het bezit is van een geldig, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de rijbevoegdheid bij rechterlijk vonnis is ontzegd. Op deze uitsluiting zal door de maatschappij geen beroep worden gedaan indien de ongeldigheid uitsluitend wordt veroorzaakt doordat de op het rijbewijs vermelde geldigheidsdatum is verstreken en de bestuurder op de schadedatum de leeftijd van 71 jaar nog niet had bereikt; h. gedurende de tijd dat het motorrijtuig door een overheid is gevorderd of in beslag is genomen; i. indien de schade het beoogde of zekere gevolg van handelen of nalaten van een verzekerde was; j. indien uit het kentekenregister van de RDW blijkt dat op het moment van de schadegebeurtenis noch verzekeringnemer, noch diens echtgeno(o)t(e) of partner was ingeschreven als eigenaar c.q. houder van het verzekerde motorrijtuig, tenzij anders was overeengekomen blijkens aantekening op de polis; k. bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan; l. door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij (molest); de zes genoemde vormen van molest alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het verbond van Verzekeraars in Nederland dd. 2 November 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd. De uitsluitingen genoemd onder a t/m i gelden niet voor de verzekerde die aantoont, dat de hierin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt treft. ARTIKEL 6 Tijdelijke vervanging van het motorrijtuig Gedurende reparatie of onderhoud in een erkende reparatie-werkplaats en/of gedurende vaststelling van de schade-vergoeding bij totaal verlies van het motorrijtuig is de verzekering mede van toepassing op een naar type en prijsklasse gelijksoortig vervangend motorrijtuig, voor zover dit niet aan verzekeringnemer en/of zijn huisgenoten toebehoort. ARTIKEL 7 Wijziging van regio, tarief en inschaling 1. Indien voor deze verzekering van toepassing, is de premie mede gebaseerd op: a. de regio en/of de woonplaats van de regelmatige bestuurder of de regio en/of de plaats van vestiging van de verzekeringnemer; b. het aantal kilometers dat maximaal per jaar met het motorrijtuig wordt gereden; c. de leeftijd van de regelmatige bestuurder. De hiervoor genoemde factoren bepalen de hoogte van de trede waarop verzekerde bij toepassing van de bonus/malusregeling, wordt ingeschaald. 2. Indien bij het aangaan van de verzekering de regelmatige bestuurder jonger is dan 24 jaar zullen in het kalenderjaar waarin deze de leeftijd van 24 jaar bereikt premie en inschaling volgens de bonus/malusregeling worden berekend volgens de laatst bekende opgave van het aantal kilometers dat maximaal per jaar met het motorrijtuig wordt gereden. 3. De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij mededeling te doen van: a. wijziging van het woonadres van de regelmatige bestuurder dan wel plaats van vestiging van de verzekeringnemer; b. verandering van de regelmatige bestuurder; c. wijziging van het jaarkilometrage; d. wijziging van het gewicht en/of het laadvermogen van het motorrijtuig als vermeld op het kentekenbewijs. Voor zover nodig zal de premie per wijzigingsdatum door middel van onder andere een nieuwe inschaling op de bonus/malusladder worden aangepast. ARTIKEL 8 Premiebetaling en restitutie De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30e dag na het verschuldigd worden. Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet binnen deze termijn heeft betaald of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de onbetaald gebleven verzekeringsperiode. Een ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet vereist. Een gedeeltelijke betaling wordt beschouwd als niet-betaling. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag waarop het verschuldigde door de maatschappij is ontvangen en aanvaard. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie en de kosten te voldoen. Alle incassokosten in verband met wanbetaling, zowel de gerechtelijke en de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de verzekeringnemer die de wanbetaling aangaat. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief de wettelijke rente. In de volgende gevallen zal de maatschappij bij het eindigen van de verzekeringsovereenkomst de vooruit betaalde premie terugbetalen over het tijdvak dat de verzekering niet meer van kracht is: a. wanneer de verzekering eindigt wegens opzegging door de maatschappij; b. wanneer de verzekering eindigt omdat het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald of een buitenlands kenteken gaat voeren; c. wanneer de verzekering eindigt doordat verzekeringnemer of - in geval van zijn overlijden - zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en tevens de feitelijke macht erover verliezen. Na afwikkeling van een schade op basis van totaal verlies of na verkoop van de auto, zal de verzekering worden opgeschort en de onverbruikte premie worden gereserveerd. Op verzoek van verzekeringnemer zal de onverbruikte premie worden gerestitueerd onder aftrek van 25% van de jaarpremie. Na het verstrijken van een periode van vijf jaar vervalt het recht op restitutie. ARTIKEL 9 Bonus/malusregeling 1. Bij ingang of wijziging van de verzekering wordt de verschuldigde premie mede bepaald aan de hand van het premiepercentage uit onderstaande schaal, behorende bij de bonus/malustrede, vermeld op het polisblad. Voor elk volgend verzekeringsjaar wordt de verschuldigde premie berekend aan de hand van deze schaal, afhankelijk van het aantal schadegevallen, dat in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. BONUS-MALUSSCHAAL De overgang naar een andere Bonus/Malustrede geschiedt na een verzekeringsjaar: met 3 of Verschul- zonder met 1 met 2 meer Bonus/ digd schade schade schaden schaden Malus premie vanuit naar naar naar naar trede % trede trede trede trede trede Een schadegeval heeft geen invloed op deze regeling in geval: a. de maatschappij geen schadevergoeding, kosten van rechtskundige bijstand of proceskosten verschuldigd is; b. de maatschappij de betaalde schade geheel heeft verhaald, waarbij de gevolgen van schaderegelingsovereenkomsten tussen verzekeraars buiten beschouwing blijven; c. het een schadegebeurtenis betreft als bedoeld in de artikelen 4, 28.1 sub a (als bedoeld in de laatste alinea van artikel 35), 28.1 sub c tot en met k. d. de maatschappij de betaalde schade niet geheel heeft kunnen verhalen uitsluitend als gevolg van schadevergoeding op basis van de in artikel 35 vermelde nieuwwaarde- en vaste afschrijvingsregeling; Pagina 2 van 9

3 e. de verzekeringnemer de door de maatschappij uitgekeerde schade bedragen binnen twaalf maanden nadien terugbetaalt, mits geen verdere schadebetaling terzake van die gebeurtenis is te verwachten; f. van partiële diefstal, indien dit een personenauto of motorrijwiel betreft als bedoeld in de laatste alinea van artikel 35; g. er sprake is van een aanrijding met een fietser of een voetganger, waarbij ter zake van het ontstaan van die aanrijding aan de verzekerde geen enkelverwijt kan worden gemaakt. 3. De maatschappij heeft het recht om bij toepassing van de bonus/malus-schaal rekening te houden met nog niet tot uitkering geleid hebbende schademelding(en), zolang in redelijkheid is te verwachten dat een schademelding tot enige uitkering zou kunnen leiden. 4. Dit artikel geldt -indien meeverzekerd- niet voor verhaalsservice, rechtsbijstand-, ongevallenverzekering voor inzittenden en opzittenden en schadeverzekering voor inzittenden. 5. Een schadeuitkering onder de aansprakelijkheids-verzekering beïnvloedt niet de premie voor de cascoverzekering en omgekeerd beïnvloedt een schade-uitkering onder de cascoverzekering niet de premie voor de w.a. verzekering. ARTIKEL 10 Verplichtingen bij schade a. Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht de maatschappij: - zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden; - zo spoedig mogelijk alle gegevens en bescheiden te verstrekken; - desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade te overleggen. De door verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede) dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; - zijn volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden. De verzekerde dient zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid. b. Verzekerde is verplicht in geval van een strafbaar feit hiervan ter stond aangifte te doen bij de politie. c. De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde één van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad. d. Het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige gegevens alsook het plegen van onrechtmatige handelingen door de verzekeringnemer of verzekerde teneinde een hogere schadevergoeding te verkrijgen dan zonder die handelingen en bij juiste, volledige gegevens verschuldigd zou zijn, heeft verlies van elk recht op uitkering tot gevolg. e. In elk geval verjaart en vervalt een vordering tot het doen van een uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 5 jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden. Artikel 10.1 Samenloop van verzekeringen Geen dekking wordt verleend voor schade die gedekt is onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of die daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Dan zal alleen de schade voor vergoeding in aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken. ARTIKEL 11 Algemene herziening van verzekerings-voorwaarden en/of premie a. De maatschappij heeft het recht de voorwaarden en/of premie van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te herzien. Behoort een verzekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de voorwaarden en/of premie van deze verzekering overeenkomstig die herziening aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De verzekeringnemer wordt van de herziening in kennis gesteld en wordt geacht hiermede te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de termijn in de mededeling genoemd het tegendeel schriftelijk heeft bericht. In dat laatste geval eindigt de herziene verzekering op de datum die in de mededeling door de maatschappij wordt genoemd. b. De mogelijkheid van opzegging van de verzekering geldt niet indien: - de herziening van de voorwaarden en/of premie voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; - de herziening een verlaging van de premie of uitbreiding van de dekking inhoudt. ARTIKEL 12 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst 1. De verzekering wordt aangegaan voor de op het polisblad vermelde termijn. De verzekering wordt stilzwijgend verlengd met deze termijn. 2. De verzekering eindigt: a. door opzegging door verzekeringnemer tegen het einde van de op het polisblad genoemde verzekeringstermijn, mits de opzegging schriftelijk aan de maatschappij geschiedt en een termijn van tenminste 3 maanden in acht wordt genomen; b. door opzegging door de maatschappij tegen de premievervaldag, mits de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van tenminste 3 maanden in acht wordt genomen; c. door schriftelijke opzegging door de maatschappij: - binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering of het verrichten van een dienst haar ter kennis is gekomen; - binnen 30 dagen nadat zij een uitkering krachtens deze verzekering heeft gedaan, dan wel heeft afgewezen; - indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de opzeggingsbrief wordt genoemd. De maatschappij zal in deze gevallen een opzegtermijn in acht nemen van tenminste 14 dagen; d. met handhaving van artikel 11, indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van voorwaarden en/of premie te accepteren die de maatschappij op grond van de voorwaarden kan verlangen en wel per de in de mededeling door de maatschappij genoemde datum; e. zodra verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en tevens de feitelijke macht erover verliezen; f. indien het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald of een buitenlands kenteken gaat voeren. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht de maatschappij van een omstandigheid als hiervoor onder sub e en f genoemd onmiddellijk op de hoogte tebrengen; g. zodra de verzekerde ophoudt zijn woonplaats in Nederland te hebben. ARTIKEL 13 Verval van rechten Heeft de maatschappij ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de polis een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening,dan vervalt na één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van de maatschappij ter zake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij verzekerde binnen die termijn het standpunt van de maatschappij heeft aangevochten. ARTIKEL 14 Adres van verzekeringsnemer Kennisgevingen door de maatschappij aan de verzekering-nemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van diens assurantieadviseur. De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij van iedere wijziging in zijn of haar adres schriftelijk kennis te geven Privacyreglement De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: (070) , Geschillen Op de verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten aan de directie van de maatschappij worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij niet bevredigend is, kan verzekerde zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen. Deze Stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opgericht en er werken verschillende Ombudsmannen. Zij proberen door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de maatschappij de goede Pagina 3 van 9

4 naam van de bedrijfstak heeft geschaad. Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Telefoonnummer: Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak of de behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter. VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ARTIKEL 15 Omvang van de dekking 1. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen. De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden wegens schade met of door het motorrijtuig in het verkeer toegebracht aan personen en/of goederen en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in het polisblad daarvoor genoemde bedrag per gebeurtenis. Vindt de gebeurtenis plaats in een land behorende tot het verzekeringsgebied dat krachtens een met de WAM overeenkomende wet een hoger maximum bedrag heeft voorgeschreven, dan geldt dit hogere bedrag. 2. De maatschappij belast zich met de regeling en vaststelling van de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij de belangen van verzekerden in het oog houden. 3. Zonodig boven de verzekerde som is onder de dekking begrepen vergoeding van: a. de kosten van verweer in een door benadeelde tegen de maatschappij aanhangig gemaakt burgerlijk proces; b. de kosten van verweer in een door benadeelde tegen de verzekerde aanhangig gemaakt burgerlijk proces, mits dit verweer wordt gevoerd onderleiding van de maatschappij. c. de kosten van rechtsbijstand, die met goedkeuring van de maatschappij wordt verleend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafproces. Boetes, transactiebedragen, afkoopsommen en met een strafproces samen hangende gerechtskosten worden niet vergoed. ARTIKEL 16 Verzekerden Verzekerden zijn de verzekeringnemer, de bezitter, de houder, de gemachtigde bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig, alsmede de werkgever van de hiervoor genoemde verzekerden, indien hij in zijn hoedanigheid van werkgever aansprakelijk is voor schade door een van hen veroorzaakt. ARTIKEL 17 Borgstelling in het buitenland Indien ter waarborging van de rechten van de benadeelden door een overheid het storten van een borgsom wordt verlangd om de opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag of de invrijheidsstelling van een verzekerde te verkrijgen, zal de maatschappij deze borgsom verstrekken tot ten hoogste ,00 voor alle verzekerden tezamen, mits de verzekerde te wiens behoeve dit geschiedt jegens de maatschappij terzake van de schade aanspraak op vergoeding heeft. De verzekerde is verplicht de maatschappij onherroepelijk te machtigen over de borgsom te beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven. De verzekerde zal alle medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te verkrijgen. Verzekerde is verplicht de borgsom binnen 10 dagen, nadat deze door hem is terugontvangen van de (buitenlandse) overheid, terug te betalen aan de maatschappij. ARTIKEL 18 Uitsluitingen Naast de in de Algemene Voorwaarden in artikel 5 genoemde uitsluitingen is eveneens van de verzekering uitgesloten: a. schade aan of verlies van zaken waarvan de verzekeringnemer, de bezitter, de houder of de bestuurder eigenaar of huurkoper is (behoudens in het geval als bedoeld in artikel 19) of schade aan of verlies van zaken die met het motorrijtuig worden vervoerd, met uitzondering van schade aan handbagage van de passagiers; b. schade veroorzaakt door zaken bij het laden of lossen van het motorrijtuig; c. schade die uitsluitend voortvloeit uit, door of namens verzekerde aangegane contractuele verplichtingen; d. aansprakelijkheid van personenschade die is toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakte. ARTIKEL 19 Schade aan andere eigen voertuigen In afwijking van het bepaalde in artikel 18 sub a. is medeverzekerd schade met of door het motorrijtuig toegebracht aan andere motorrijtuigen, aanhangwagens of opleggers, mits niet gekoppeld aan het schadetoebrengende motorrijtuig, waarvan verzekeringnemer bezitter, houder of gebruiker is. Er gelden de volgende aanvullende voorwaarden: a. de schade moet zijn toegebracht door schuld van de feitelijke bestuurder; b. de schade moet zijn toegebracht op de openbare weg; c. de aanrijding moet hebben plaatsgevonden buiten de gebouwen en/of de in- en uitritten van de gebouwen, garages of terreinen, voorzover het bedrijfsmotorrijtuigen betreft die bij verzekeringnemer in gebruik zijn; d. voor de schade aan het andere motorrijtuig is niet een andere verzekering van kracht, al dan niet van oudere datum. Niet is verzekerd de uit het ongeval voortvloeiende bedrijfsschade en eventuele waardevermindering. VOORWAARDEN VERHAALSERVICE ARTIKEL 20 Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de gemachtigde bestuurder of passagier; c. de erven van een verzekerde, indien en voor zover hun belangen in het geding zijn. ARTIKEL 21 Omvang van de dekking De te verlenen verhaalsservice houdt in: het verlenen van bijstand bij het verhalen van een door verzekerde geleden schade op een wettelijk aansprakelijke derde indien en voorzover deze schade is ontstaan door een verkeersongeval of een (andere) onverwachte aanraking met een, zich buiten het motorrijtuig bevindend, voorwerp. Onder motorrijtuig wordt mede begrepen de aan een personenauto/bestelauto gekoppelde caravan of aanhanger. Onder schade wordt verstaan: a. schade aan het verzekerde motorrijtuig, waaronder mogelijke waardevermindering als gevolg daarvan; b. huurkosten voor een vervangend motorrijtuig; Pagina 4 van 9

5 c. schade, anders dan door diefstal ontstaan aan goederen in of op het verzekerde motorrijtuig (bij een bestelauto: in de cabine) voorzover behorend tot de particuliere huishouding van een verzekerde. De schade moet zijn ontstaan gedurende de looptijd van de verzekering. Als een verhaalsactie niet of niet geheel het beoogde resultaat heeft wegens onvermogen van de wettelijk aansprakelijke derde, vergoedt de maatschappij tot een bedrag van 1.250,00 het tekort van de schade aan het verzekerde motorrijtuig en de in artikel 21 sub c. genoemde goederen. De maatschappij verleent deze vergoeding mits het voorval waaruit de schade voortvloeit heeft plaatsgevonden binnen Nederland en voor zover verzekerde de schade niet op een andere manier vergoed kan krijgen. ARTIKEL 22 Verlening van de verhaalservice en de beperkingen De verhaalsservice wordt verleend aan de verzekerde overeenkomstig de hierna volgende bepalingen. a. VVS Assuradeuren B.V. zal de verhaalsservice overdragen aan de DAS. De DAS staat voor DAS Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV., Karspeldreef 15, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam (telefoon:(020) ; telefax: (020) ), hierna te noemen "de maatschappij". De maatschappij garandeert daartoe de inzet van alle in loondienst aan haar verbonden deskundigheid. b. De maatschappij vergoedt de daaruit voortvloeiende externe kosten onbeperkt. De maatschappij schiet deze kosten voor indien deze verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden. c. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de verhaalsservice gestaakt. d. De maatschappij is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van bijstand. De maatschappij stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak. e. Als de behandeling niet door de maatschappij zelf kan worden voltooid, draagt de maatschappij deze over aan een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige. Daarbij wordt een door de verzekerde kenbaar gemaakte voorkeur gevolgd. In geval van een zaak in het buitenland dient de in te schakelen advocaat bevoegd te zijn om bij het buitenlands gerecht op te treden. f. Alleen de maatschappij is bevoegd, na overleg met de verzekerde, opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe deskundigen. De opdrachten worden steeds gegeven namens de verzekerde. De verzekerde machtigt de maatschappij hiertoe onherroepelijk. De verzekerde machtigt de maatschappij inzage te nemen in de stukken die een externe deskundige over zijn zaak ter beschikking heeft. ARTIKEL 23 Verplichtingen van de verzekerde Een verzekerde die een beroep op de verzekering wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurtenis aan bij de maatschappij. Als dit verzoek meer dan een jaar na het ontstaan van de gebeurtenis wordt aangemeld, is de maatschappij niet meer verplicht verhaalsservice te verlenen. De verzekerde die een beroep op deze verzekering doet, verleent alle medewerking die gevraagd wordt door de maatschappij. - alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben; - zich desgevraagd partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van gemaakte kosten van bijstand op derden; - alles nalaat wat de belangen van de maatschappij kan schaden. De verzekerde is verplicht de door de maatschappij voorgeschoten kosten, voor zover hij die ontvangt, te restitueren aan de maatschappij. Daaronder worden mede verstaan de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten. ARTIKEL 24 Het verhaalservicegebied, de bevoegde rechter en het toepasselijk recht De verhaalsservice wordt verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van een van die landen bevoegd is en het recht van een van die landen van toepassing is. ARTIKEL 25 Belangen, conflicten en geschillenregeling 1. De belangen van de verzekeringnemer gaan voor die van (mede) verzekerden, tenzij de verzekeringnemer uitdrukkelijk anders bepaalt. Bij een geschil tussen twee medeverzekerden op een polis, verleent de maatschappij alleen bijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer is aangewezen. Als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn beide verzekerden bevoegd te verlangen dat aan hen bijstand wordt verleend door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze. 2. Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van de maatschappij over de haalbaarheid of de wijze van behandeling dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar zijn keuze. De maatschappij legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de aangewezen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. De kosten hiervoor zijn steeds voor rekening van de maatschappij. Het voordeel van de advocaat is bindend voor de maatschappij. Als de verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan verzekerde de behandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt de maatschappij alsnog de redelijk gemaakte kosten van bijstand. Het recht om een verschil van mening over de uitleg of toepassing van de polisvoorwaarden aan een rechter voor te leggen, vervalt na verloop van een jaar, nadat de maatschappij haar standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt. ARTIKEL 26 Overige bepalingen Voorzover in de voorwaarden van deze verzekering niet anders wordt bepaald, gelden terzake van uitsluitingen, risicowijziging, premiebetaling, duur en beëindiging en herziening van voorwaarden voorzover van toepassing, de bepalingen van de motorrijtuigverzekering. Dit houdt in ieder geval in dat hij: VOORWAARDEN CASCOVERZEKERING ARTIKEL 27 Omvang van de dekking De verzekering dekt schade aan en verlies van het motorrijtuig in de standaard uitvoering met eventueel daaraan toegevoegde gemonteerde accessoires en/of extra uitrusting. Radardetectie-apparatuur, mobilofoonen semafooninstallaties, afluister- en beeldweergave-apparatuur, marc-, zend- en ontvangst-apparatuur, autotelefoons en race/rally- uitrusting worden niet aangemerkt als accessoires of extra uitrusting en zijn niet verzekerd. Boven de verzekerde som zijn tot maximaal 500,00 de niet tot de standaarduitrusting behorende gemonteerde accessoires en/of extra uitrusting, alsmede de niet gemonteerde accessoires die de veiligheid bevorderen, meeverzekerd. Daarboven is een SCM / TNO goedgekeurd alarmsysteem, dat is geïnstalleerd door een erkende installateur onder afgifte van een certificaat, voor maximaal 700,00 meeverzekerd. ARTIKEL 28 Cascoverzekering 28.1 Beperkte cascoverzekering De verzekering dekt schade aan en verlies of vernietiging van het motorrijtuig door: a. (poging tot) diefstal, joyriding met, verduistering of braak aan het motorrijtuig, als mede beschadiging ontstaan gedurende de tijd dat het motorrijtuig was ontvreemd; het in artikel 31 bepaalde is van toepassing; b. kwaadwillige beschadiging niet vallend onder de onder a genoemde gebeurtenissen; c. rellen, relletjes of opstootjes als incidentele geweldsmanifestaties; d. breuk van een of meer ruiten van het motorrijtuig, niet gepaard gaande met andere schade aan het motorrijtuig behoudens door Pagina 5 van 9

6 scherven van deze ruit(en); het eigen risico geldt niet in geval van reparatie door een harsinjectie; e. brand (schroei- en zengschade daaronder niet begrepen), blikseminslag, ontploffing of kortsluiting, ook al is de gebeurtenis veroorzaakt door een eigen gebrek van het motorrijtuig (zelfontbranding); f. een aantoonbare botsing met wild, vogels of loslopende dieren uitsluitend voor zover de schade rechtstreeks door die botsing zelf is toegebracht; g. overstroming, vloedgolf, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend berggesteente, hagel en vallend ijs; h. het door storm omwaaien van het motorrijtuig, alsmede door storm vallende en slaande voorwerpen; onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde; i. het in aanraking komen met een luchtvaartuig, delen hiervan of voorwerpen die uit een luchtvaartuig vallen; j. een van buiten komend onheil gedurende de tijd dat het motorrijtuig voor transport met een vervoermiddel aan een vervoersonderneming is overgedragen, met uitzondering van schade, ontstaan tijdens takelen en slepen alsmede schade als schrammen, krassen of lakschade; k. de kosten ter vervanging van het kentekenbewijs, indien dit door een bij deze polis verzekerde oorzaak verloren is gegaan Uitgebreide cascodekking De verzekering dekt: a. de risico's als omschreven in artikel 28.1 a t/m k; b. botsing, omslaan, van de weg of te water geraken, al dan niet veroorzaakt door een eigen gebrek van het motorrijtuig; c. elk ander plotseling van buiten komend onheil. ARTIKEL 29 Eigen risico 1. Tenzij op het polisblad anders is overeengekomen, gelden standaard de volgende eigen risico's: a. voor gebeurtenissen als omschreven in artikel ,00 per gebeurtenis; b. voor gebeurtenissen als omschreven in artikel ,00 per gebeurtenis; c. indien de bestuurder ten tijde van het ongeval jonger is dan 24 jaar, geldt voor de gebeurtenissen genoemd in artikel 28.2 sub b. en c. een extra eigen risico van 65,00 per gebeurtenis. Dit extra eigen risico zal niet worden toegepast indien het eigen risico 225,00 of hoger is. 2. Voor een personenauto of bestelauto met een eigen gewicht plus laadvermogen van maximaal kg geldt het volgende: in geval van reparatie door een met VVS samenwerkend dealer/schadeherstelbedrijf en/of Stichting Schadegarant aangesloten schadeherstelbedrijf, van een in artikel 28.1 en 28.2 omschreven schadegebeurtenis, met uitzondering van breuk van een of meer ruiten, wordt 125,00 in mindering gebracht op het overeengekomen eigen risico. Deze regeling geldt niet voor auto's die in gebruik zijn als taxi of daarmee vergelijkbare vormen van personenvervoer, (semi)verhuur-, leen-, lease-, les- of kampeerauto's en oldtimers. 3. Voor breuk van één of meer ruiten van het motorrijtuig geldt in geval van reparatie door een harsinjectie geen eigen risico. 4. Het eigen risico zal niet in mindering worden gebracht indien een verzekerd motorrijtuig naar het oordeel van de maatschappij door volledige en bewijsbare schuld van een met naam en adres bekende bestuurder van een ander Nederlands gekentekend motorrijtuig, bij een aanrijding in Nederland is beschadigd. De verzekeringnemer is tot onmiddellijke restitutie gehouden, indien bij de behandeling van de schade naar het oordeel van de maatschappij blijkt, dat de uitkering niet of niet volledig kan worden verhaald. ARTIKEL 30 Uitsluiting Naast de in artikel 5 genoemde uitsluitingen bestaat eveneens geen aanspraak op vergoeding van cascoschade: a. indien deze schade is veroorzaakt terwijl de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert dat deze niet in staat moet worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen. De maatschappij zal geen beroep op deze uitsluiting doen, wanneer de verzekerde aantoont dat de daar in genoemde omstandigheden zich buiten zijn kennis en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheden geen verwijt treft. b. schade door bevriezing of andere geleidelijk inwerkende atmosferische invloeden tenzij als gevolg van in artikel 28.1 genoemde gebeurtenissen; c. schade in de vorm van waardevermindering of slijtage; d. schade aan mechanisme door onoordeelkundig gebruik, behoudens het bepaalde in artikel 28.1 sub e. e. schade door diefstal die het gevolg is van aan de verzekerde te wijten onvoldoende zorg voor het motorrijtuig. Van te verwijten onvoldoende zorg is onder meer sprake als bij verlaten van het motorrijtuig: - de (contact)sleutels daarin zijn achtergelaten, of: - niet alle deuren of ramen zijn (af)gesloten, of: - kostbare zaken, een mobiele (auto)telefoon, een niet- gëintegreerd navigatiesysteem, een uitneembare (slede)radio of het afneembaar front van de radio daarin (zichtbaar) zijn achtergelaten. De uitsluitingen genoemd onder sub a en e gelden niet voor de verzekerde die aantoont, dat de hier bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt treft. ARTIKEL 31 Diefstal, joyriding en verduistering a. De verzekeringnemer is verplicht de vermissing van het motorrijtuig of onderdelen daarvan terstond bij de politie aan te geven en het originele bewijs van aangifte, alsmede het schadeformulier aan de maatschappij te zenden. b. Het recht op uitkering gaat in, indien 30 dagen na ontvangst van het schadeformulier en van het bewijs van aangifte bij de politie door de maatschappij, verzekeringnemer het motorrijtuig nog niet heeft teruggekregen of heeft kunnen terugkrijgen en nadat verzekeringnemer voldaan heeft aan hetgeen vermeld staat in artikel 36. Na verloop van 30 dagen als hierboven bedoeld is verzekeringnemer niet verplicht het motorrijtuig terug te nemen. c. Ten aanzien van personenauto's is bepaald, dat de maatschappij voor iedere dag dat de verzekeringnemer niet over de auto heeft kunnen beschikken, een bedrag van 12,50 vergoedt tot een maximum van 30 dagen. d. Bij inbraak en/of diefstal van het verzekerde motorrijtuig, kan verzekerde gevraagd worden, indien van toepassing, het afneembare frontje van de geluidsapparatuur aan de maatschappij over te dragen. Indien verzekerde het frontje niet kan overleggen, is er geen dekking voor deze geluidsapparatuur Aanmelding vermiste object register Verzekeringnemer verklaart zich akkoord met het aanmelden door maatschappij van de voertuiggegevens aan het Vermiste Object Register (VOR), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door de maatschappij ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden en terugbezorgen van het voertuig. ARTIKEL 32 Regeling van schade aan of verlies van het verzekerde motorrijtuig Verzekeringnemer is verplicht, alvorens met de reparatie wordt begonnen, de maatschappij hiervan in kennis te stellen en gedurende ten hoogste drie werkdagen nadien de maatschappij gelegenheid te geven de schadeomvang te laten vaststellen door een deskundige. Voor een noodreparatie is geen toestemming vereist; a. de verzekeringnemer kan, voor eigen rekening, zelf ook een deskundige benoemen; b. de kosten van een te benoemen deskundige, die als arbiter optreedt, worden door verzekeringnemer en de maatschappij ieder voor de helft gedragen. ARTIKEL 33 Schadevergoeding De maatschappij vergoedt: a. in geval van schade aan het motorrijtuig uitsluitend de reparatiekosten, doch niet meer dan de dagwaarde van het verzekerde object onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, verminderd met de waarde van de restanten (totaal verlies); b. bij verlies van het motorrijtuig de dagwaarde van het verzekerde object onmiddellijk voor het ontstaan van de schade; c. indien het motorrijtuig beschadigd of verloren is gegaan als gevolg van een gebeurtenis als omschreven in artikel 28.2 (uitgebreide cascodekking), echter met uitzondering van diefstal van, joyriding met en verduistering van dit motorrijtuig dan vergoedt de maatschappij bovendien: in geval van een reparabele schade, tot ten hoogste het aantal dagen van de objectieve reparatieduur en met een maximum van 7 dagen of, in geval van totaal verlies tot ten hoogste 14 aaneengesloten dagen, de gemaakte kosten (exclusief de kosten van brandstof) van een vervangend motorrijtuig tot een maximum van 27,50 per dag. Deze regeling is uitsluitend van toepassing voor een personenauto of motorrijwiel als bedoeld in de laatste alinea van artikel 35. Indien er Pagina 6 van 9

7 sprake is van een reparabele schade welke wordt hersteld bij een met VVS samenwerkend dealer-/schadeherstelbedrijf, is artikel 33.c niet van toepassing; d. bij diefstal van delen van het motorrijtuig zal bij de schadevergoeding rekening worden gehouden met de mate en duur van het gebruik daarvan; e. bij schadevergoeding in geval van totaal verlies van het motorrijtuig behoudt de maatschappij zich het recht voor het wrak te doen overdragen aan een door haar aan te wijzen partij. De uitkering van de schadepenningen zal niet eerder plaatsvinden dan nadat verzekeringnemer alle delen van het bij het motorrijtuig behorende kentekenbewijs en/of de sleutels heeft overgedragen aan de maatschappij of een door haar aan te wijzen partij Onderverzekering Indien de op het polisblad vermelde verzekerde som lager is dan de werkelijke waarde (catalogusprijs vermeerderd met de kosten van meeruitvoering en accessoires) bij het aangaan of het wijzigen van de verzekering, wordt de schade vergoed in evenredigheid van de verzekerde som tot de werkelijke waarde. Schadevergoeding geschiedt exclusief BTW, behalve als de BTW door verzekeringnemer niet verrekenbaar blijkt te zijn en de premieberekening is gebaseerd op een verzekerde som inclusief BTW. ARTIKEL 34 Berging, bewaking en vervoer Voor zover niet reeds verzekerd krachtens artikel 4 vergoedt de maatschappij in geval van een gedekte schade aan het motorrijtuig bovendien de kosten van berging, noodzakelijke bewaking en (indien het motorrijtuig niet op eigen kracht kan rijden) vervoer van het motorrijtuig naar een herstelinrichting waar het motorrijtuig naar behoren kan worden hersteld. ARTIKEL 35 Nieuwwaarde- en vaste afschrijvingsregeling Voor personenauto's met een oorspronkelijke consumentenprijs inclusief BPM en BTW tot ,00 en voor motorrijwielen met een oorspronkelijke consumentenprijs inclusief BPM en BTW van ,00 die bij afgifte van het eerste Nederlandse kentekenbewijs nieuw zijn en die verzekerd zijn krachtens artikel 28.2 (uitgebreide cascoverzekering), geldt in aansluiting op artikel 33 het volgende: a. indien de schade ontstaat binnen een periode van 12 maanden na de datum van afgifte van het kentekenbewijs, wordt de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor het ontstaan van de schade vastgesteld op de dan geldende prijs van een nieuw motorrijtuig van hetzelfde merk, type en uitvoering. Indien een bepaald type/uitvoering niet meer leverbaar is, dan zal de laatst bekende prijs als uitgangspunt worden genomen; b. personenauto: indien de schade ontstaat na het ver-strijken van de onder a genoemde periode van 12 maanden, wordt de onder a bedoelde prijs voor iedere volle maand na de twaalfde maand na afgifte van het kentekenbewijs verminderd met 1,5% over de eerste ,00 hiervan en met 2% over het meerdere; motorrijwiel: 1e jaar nieuwwaarde. Vanaf 2e jaar: 88% van de nieuwwaarde te verminderen met 1% voor elke geheel verstreken maand dat het motorrijwiel ouder is dan 12 maanden. Vanaf 3e jaar: 76% van de nieuwwaarde te verminderen met 0,5% van elke geheel verstreken maand dat het motorrijwiel ouder is dan 24 maanden. c. het vastgestelde schadebedrag wordt uitgekeerd, ook indien de verzekerde som wordt overschreden, mits deze correct werd gewaardeerd bij het aangaan van de verzekering; d. indien de waarde van het motorrijtuig voor de schade volgens de dagwaarderegeling van artikel 33 op een hoger bedrag uitkomt dan volgens de nieuwwaarde- en vaste afschrijvingsregeling, wordt voor de bepaling van de schade de dagwaarde aangehouden; e. de herstelkosten van de eerder aan het motorrijtuig ontstane niet of niet volledig gerepareerde beschadigingen worden op het schadebedrag in mindering gebracht; f. indien de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de volgens de nieuw waarde- en vaste afschrijvingsregeling vastgestelde waarde, kan de verzekeringnemer aanspraak maken op vergoeding van het verschil tussen die waarde en de waarde van het motorrijtuig na de schade. Binnen het kader van dit artikel wordt onder een personenauto verstaan: - een motorrijtuig, waarvoor een geel kentekenbewijs is afgegeven en dat niet in gebruik is als taxi of voor daarmede vergelijkbare vormen van personenvervoer,(semi-)verhuur, leen-, lease-, les-, kampeerauto of oldtimers. - motorrijwiel verstaan: een motorrijwiel, dat niet in gebruik is als (semi-)verhuur, leen-, lease-, lesmotorrijwiel of oldtimers. ARTIKEL 36 Nederlandse restwaarde markt Indien er sprake is van totale vernietiging of verlies (in economische en/of technische zin) van het motorrijtuig in de zin van de polisvoorwaarden zal de maatschappij niet eerder tot schadevergoeding overgaan, dan nadat (de eigendom van) het verzekerde motorrijtuig of het restant daarvan inclusief de eventueel door de maatschappij te vergoeden extra voorzieningen en accessoires aan de maatschappij of een door haar aan te wijzen derde is overgedragen. De verzekering-nemer is verplicht alle delen van het bij het verzekerde motorrijtuig behorende kentekenbewijs en/of de sleutels indien door de maatschappij verzocht aan haar of een door haar aan te wijzen derde te overhandigen. ARTIKEL 37 Afstand van verhaalsrecht Tenzij hun aansprakelijkheid elders is verzekerd doet de maatschappij afstand van haar recht op verhaal van de door haar betaalde vergoeding op: a. de bestuurder van het motorrijtuig; b. een passagier van het motorrijwiel, die door de verzekeringnemer was gemachtigd als zodanig van het motorrijtuig gebruik te maken; c. de werkgever, indien hij voor de onder a en b bedoelde personen aansprakelijk is, mits: - zij de schade niet opzettelijk hebben veroorzaakt; - zij de in artikel 10 genoemde verplichtingen bij schade zijn nagekomen; - voor hen geen uitsluitingsgrond, genoemd in de artikelen 5,18 en 30 van toepassing is. VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING VOOR INZITTENDEN ARTIKEL 38 Begripsomschrijvingen Verzekerden: de inzittenden van het motorrijtuig, die zonder daarvoor een betaling verschuldigd zijn, waaronder niet wordt verstaan het niet beroeps- of bedrijfsmatig vervoer van personen tegen een tegemoetkoming in de kosten, en met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van verzekeringnemer zich bevinden op een daartoe bestemde zitplaats. De bestuurder zal echter slechts als verzekerde worden aangemerkt als op het polisblad het aantal zitplaatsen is vermeld inclusief de bestuurdersplaats. Ongeval: een ongeval is een plotselinge, gewelddadige en ongewilde inwerking van buitenaf op het lichaam van verzekerde waardoor letsel ontstaat, dan wel welke de dood tot gevolg heeft, ook indien het ongeval is ontstaan als gevolg van een op dat moment bij verzekerde bestaande ziekte, kwaal of gebrek. Met een ongeval wordt gelijkgesteld: - verstuiking, ontwrichting, verdrinking, verstikking, verbranding, bevriezing, zonnesteek, alsmede overlijden of invaliditeit tengevolge van geïsoleerd raken van verzekerde door een catastrofale gebeurtenis; - complicaties veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een ongevals letsel; - ziekten het gevolg zijnde van onvrijwillig te water geraken; - het ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen of stoffen. Als letsel tengevolge van een ongeval wordt nimmer beschouwd hernia (ingewandsbreuk), hernia nucleo pulposi, insectenbeten en door insecten overgebrachte ziekten. Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk verlies of functieverlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Pagina 7 van 9

8 ARTIKEL 39 Omvang van de dekking De verzekering is van kracht terzake van elk ongeval aan een verzekerde van het op het polisblad vermelde motorrijtuig overkomen, tijdens het verblijf in het motorrijtuig, bij het in- of uitstappen, tijdens het onderweg verrichten van een noodreparatie aan het motorrijtuig dan wel het daarbij behulpzaam zijn, tijdens het onderweg tanken van brandstof, als mede tijdens het verwisselen van een wiel van het motorrijtuig en verder in het geval dat de verzekerde ten tijde van het ongeval in een dusdanig nauwe relatie tot het motorrijtuig staat, dat hij nog als inzittende moet worden aangemerkt. A. Uitkering bij overlijden 1. Indien verzekerde binnen drie jaar na een ongeval als enig en rechtstreeks gevolg van het daarbij opgelopen letsel komt te overlijden, wordt de voor overlijden verzekerde som uitgekeerd onder aftrek van het bedrag het welk eventueel reeds is uitgekeerd ter zake van blijvende invaliditeit ontstaan door hetzelfde ongeval. Indien laatstbedoelde uitkering hoger was dan de voor overlijden verzekerde som, zal het meerdere niet worden teruggevorderd. De uitkering zal geschieden aan de daartoe aangewezen begunstigde(n) uiterlijk 30 werkdagen nadat de maatschappij in het bezit is gesteld van een uittreksel uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand en van een notariële akte van erfrecht in het geval dat de wettige erfgenamen als begunstigden zijn aangewezen. 2. Voor een verzekerde die op het moment van het ongeval ouder was dan 69 jaar of jonger dan 18 jaar, zal de verschuldigde uitkering in ieder gevalbeperkt blijven tot ten hoogste 2.500,00. B. Uitkering bij blijvende invaliditeit Indien verzekerde binnen drie jaar na een ongeval als enig en rechtstreeks gevolg van het daarbij opgelopen letsel blijvend invalide wordt, wordt aanhem of haar bij algehele invaliditeit de daarvoor verzekerde som uitgekeerd en bij gedeeltelijke invaliditeit een percentage van de verzekerde som naar verhouding van de mate van invaliditeit. De mate van invaliditeit zal zonder rekening te houden met het beroep van verzekerde - zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie jaar na het ongeval, door een door de maatschappijbenoemde medicus worden vastgesteld, desgewenst in overleg met een door verzekerde benoemde medicus. Alle kosten, verbonden aan de vaststelling van de mate van invaliditeit, komen voor rekening van de maatschappij. Voorde vaststelling van de mate van invaliditeit dienen de medici met de hierna vermelde maatstaven rekening te houden. Als invaliditeitspercentage geldt bij geheel verlies of onbruikbaarheid van: gezichts-, spraak-, gehoor- of denkvermogen 100% een been tot boven het kniegewricht 75% een voet tot in of boven het enkelgericht 50% een arm tot boven het ellebooggewricht 75% een hand tot in of boven het polsgewricht 60% het gezichtsvermogen van een oog 35% het gehoor van een kant 30% een duim 25% een wijsvinger 20% een ring- of middelvinger of pink 10% een grote teen 6% een andere teen 3% reuk en/of smaakvermogen 5% Voor alle gevolgen van een ongeval tezamen wordt niet meer dan 100% van de verzekerde som uitgekeerd. Bij verlies of onbruikbaarheid van meer dan een vinger wordt niet meer uitgekeerd dan bij verlies of onbruikbaarheid van de hand tot in het polsgewricht. Indien voor het ongeval reeds blijvende invaliditeit bestond, zal een percentage gelden gelijk aan het verschil tussen de percentages van blijvende invaliditeit vóór en na het ongeval, beide vastgesteld naar de maatstaven als hiervoor vermeld. Nadat de mate van invaliditeit is vastgesteld, zal het verschuldigde bedrag aan de verzekerde worden uitgekeerd, vermeerderd - indien de vaststelling heeft plaats gehad later dan een jaar na het ongeval - met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de 366e dag na het ongeval tot de dag waarop de vaststelling heeft plaats gehad. De maatschappij is geen uitkering ter zake van blijvende invaliditeit verschuldigd indien de verzekerde binnen een jaar na het ongeval komt te overlijden. Eventueel reeds dan door de maatschappij verstrekte uitkeringen zullen echter niet worden teruggevorderd. Voor een verzekerde die op het moment van het ongeval jonger was dan 18 jaar zal de verzekerde som voor blijvende invaliditeit geacht worden te zijn verhoogd met het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag voor overlijden verminderd met 2.500,00. ARTIKEL 40 Afwijkende gezondheidstoestand Mochten de gevolgen van een ongeval vergroot zijn door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van de verzekerde, dan wordt voor de vaststelling van de uitkeringen uitgegaan van de gevolgen, die het ongeval gehad zou hebben, indien de verzekerde geheel valide en gezond geweest zou zijn. Indien de genoemde omstandigheden van de verzekerde het gevolg zijn van een ander gevolg, waarvoor de maatschappij krachtens deze verzekering een uitkering heeft moeten doen of nog zal moeten doen, dan blijven deze omstandigheden buiten beschouwing. ARTIKEL 41 Gebruik van veiligheidsgordels Indien vaststaat dat een getroffen verzekerde ten tijde van het ongeval deugdelijk gebruik maakte van een veiligheidsgordel, wordt voor deze verzekerde de verschuldigde uitkering verhoogd met 25%. ARTIKEL 42 Aantal verzekerden Indien ten tijde van een ongeval zich meer verzekerden in het motorrijtuig bevinden dan op het polisblad vermeld, zullen de verzekerde bedragen per verzekerde worden verminderd in de verhouding van het aantal op het polisblad vermelde verzekerden tot het aantal personen dat zich in het motorrijtuig bevindt. De bestuurder wordt daarbij niet meegeteld. ARTIKEL 43 Uitsluitingen Naast de in artikel 5 genoemde uitsluitingen zijn van de verzekering uitgesloten ongevallen ontstaan: a. door opzet of bewuste roekeloosheid van de getroffen verzekerde of van iemand die bij de uitkering belang heeft; b. als gevolg van het plegen of medeplegen van een misdrijf of een poging daartoe; c. indien ten tijde van de schadegebeurtenis blijkt dat de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert dat deze niet in staat moet worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die aantoont dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten zijn voorkennis en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden geen verwijt treft. ARTIKEL 44 Verplichtingen na een ongeval 1. In geval van overlijden van een verzekerde is de verzekeringnemer of de begunstigde, op straffe van verlies van rechten uit de verzekering, verplicht de maatschappij tenminste 48 uur voor de begrafenis of crematie in te lichten en zijn toestemming of medewerking te verlenen aan alle maatregelen die de maatschappij nodig oordeelt ter vaststelling van de doodsoorzaak. 2. In geval van blijvende invaliditeit is verzekerde verplicht binnen 3 maanden na het ongeval bij de maatschappij aangifte te doen. Indien de aangifte later geschiedt, bestaat alleen recht op uitkering indien de belangen van de maatschappij niet zijn geschaad en kan worden aangetoond dat de invaliditeit het uitsluitende gevolg is van het ongeval. Ieder recht op uitkering is vervallen, indien de aangifte later geschiedt dan 5 jaar na het plaatsvinden van het ongeval. 3. De verzekerde is bovendien verplicht: a. alle gegevens te verstrekken die de maatschappij voor de beoordeling van de aanspraken op uitkering verlangt; b. zich onder geneeskundige behandeling te stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en al het mogelijke te doen om een spoedig herstel te bevorderen, onder meer door de voorschriften van de behandelende arts op te volgen; c. zich door een door de maatschappij op haar kosten toegewezen arts te laten onderzoeken; d. zich zonder toestemming van de maatschappij niet naar het buitenland te begeven, indien hij lijdt aan de gevolgen van een ongeval; e. de maatschappij onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel; 4. De verzekeringnemer of de begunstigde is bovendien verplicht alle inlichtingen te verschaffen die de maatschappij voor de beoordeling van de aanspraken op uitkering verlangt. Pagina 8 van 9

9 CLAUSULES CLAUSULE 2015 Het is de maatschappij bekend dat op basis van een leaseovereenkomst het verzekerde motorrijtuig is verhuurd aan de op het polisblad onder leaseklant vermelde tweede verzekeringnemer. In verband hiermede zullen de uitsluitingen in de voorwaarden voor motorrijtuigverzekering betreffende verhuur (art. 5 sub b) niet worden tegengeworpen aan de eerste verzekeringnemer in zijn relatie tot de tweede verzekeringnemer. In afwijking van het bepaalde in art. 35 van de voorwaarden voor motorrijtuigverzekering, is de uitsluiting voor lease-auto's niet van toepassing voor benzine-personenauto's met een cataloguswaarde tot ,21 inclusief b.p.m. en exclusief b.t.w., alsmede dieselpersonenauto's met een cataloguswaarde tot ,49 inclusief b.p.m. en exclusief b.t.w. Bij schadevergoeding wordt onder de in art. 35 sub a en b genoemde geldende prijs maximaal verstaan de consumentenprijs exclusief b.t.w., verminderd met 8% over de nettowaarde en achteraf gemonteerde accessoires. CLAUSULE 2051 Het is de maatschappij bekend dat op basis van een leaseovereenkomst het verzekerde motorrijtuig is verhuurd aan de op het polisblad onder leaseklant vermelde tweede verzekeringnemer. In verband hiermede zullen de uitsluitingen in de voorwaarden voor motorrijtuigverzekering betreffende verhuur (art. 5 sub b) niet worden tegengeworpen aan de eerste verzekeringnemer in zijn relatie tot de tweede verzekeringnemer. Bij ruitvervanging wordt het onder b genoemde eigen risico voor cascoverzekering verminderd met 65,- per gebeurtenis. CLAUSULE 2059 Het is de maatschappij bekend dat op basis van een leaseovereenkomst het verzekerde motorrijtuig is verhuurd aan de op het polisblad onder leaseklant vermelde tweede verzekeringnemer. In verband hiermede zullen de uitsluitingen in de voorwaarden voor motorrijtuigverzekering betreffende verhuur (art. 5 sub b) niet worden tegengeworpen aan de eerste verzekeringnemer in zijn relatie tot de tweede verzekeringnemer. In afwijking van het bepaalde in art. 35 van de voorwaarden voor motorrijtuigverzekering geldt dat de schadeuitkering bij (totaal)verlies wordt gebaseerd op de boekwaarde van het voertuig op het moment van het ontstaan van de schade. Uitgangspunt is hierbij de door de leasemaatschappij geïnvesteerde waarde minus de maandelijkse afschrijvingen Pagina 9 van 9

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Nederlands Algemeen Verzekeringskantoor Vaalserbergweg 313, Postbus 1097, 5602 BB, Eindhoven Tel: 040 851 37 52 info@navk.nl www.navk.

Nederlands Algemeen Verzekeringskantoor Vaalserbergweg 313, Postbus 1097, 5602 BB, Eindhoven Tel: 040 851 37 52 info@navk.nl www.navk. Voorwaarden autoverzekering algau08-01 Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 5 Voorwaarden WA + Beperkt Casco (Autoplus) 6 Voorwaarden WA + Uitgebreid Casco (All Risk) 8 Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Voorwaarden voor MOTORRIJTUIGVERZEKERING (LEASE) Nr. 2004-100-L d.d. 01 januari 2004. Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor MOTORRIJTUIGVERZEKERING (LEASE) Nr. 2004-100-L d.d. 01 januari 2004. Algemene voorwaarden Voorwaarden voor MOTORRIJTUIGVERZEKERING (LEASE) Nr. 2004-100-L d.d. 01 januari 2004 Algemene voorwaarden Artikel 1 GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVER- EENKOMST. De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak.

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak. Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden autoverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden autoverzekering algau08-01 Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 5 Voorwaarden WA + Beperkt Casco (Autoplus) 6 Voorwaarden WA + Uitgebreid Casco (All Risk) 8 Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden motorverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden motorverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden motorverzekering algmo08-01 Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwaarden Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering 5 Voorwaarden Wettelijk Aansprakelijkheid + Beperkt Casco (Plus) 6 Voorwaarden Wettelijk

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco)

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco) Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.2. Motorrijtuigen 1.3. Accessoires Omschrijving van de dekking Artikel 2.1. Uitgebreide Cascodekking voor motorrijtuigen niet ouder dan

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Algemene verzekeringsvoorwaarden Algemene verzekeringsvoorwaarden Artikel 1 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst De verzekeringsovereenkomst is tot stand gekomen, op grond van de door de Volkswagen Leasing B.V. aan VVS Verzekeringen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2005

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 W.A.M. Artikel 2. Dekking Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelautoverzekering 2006

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelautoverzekering 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering 17-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 320-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering 57-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens : Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 300-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2002

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. (Mits

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Uitgebreid Casco. AutoTopPolis ATPAVC2009

Aanvullende voorwaarden. Uitgebreid Casco. AutoTopPolis ATPAVC2009 Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco AutoTopPolis ATPAVC2009 Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco AutoTopPolis ATPAVC2009 1 / 7 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON *... EGON 6w Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Model IAC/motcom.06/AV.1-WA

Motorrijtuigverzekering Model IAC/motcom.06/AV.1-WA Algemene Voorwaarden (AV.1) 1] Begripsomschrijvingen 1.1. De maatschappij De verzekeraar zoals op het polisblad is vermeld. 1.2. Verzekeringnemer Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118)

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Inhoud Artikel 2 Hulpverleningsdiensten (118) 60.515-08/08 Artikel 1 Verzekeringsgebied Artikel 2 Hulpverleningsdiensten Artikel 3 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING 01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 2004-100, DD. 01 JANUARI 2004 ARTIKEL 1A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2006 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2006 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Accessoires 1.3 Bestuurder 1.4 Gebeurtenis 1.5 IVB 1.6 Motorrijtuig 1.7 Passagier 1.8 Verzekerden 1.9 W.A.M. Artikel 2. Dekking Wettelijke

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco VOORWAARDEN Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.11 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polisblad Het bij deze polis behorende blad met

Nadere informatie

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Werk-/Landbouwmaterieel en Ongekentekende voertuigen Speciale voorwaarden 65-8 Verzekeraarshulpdienst Voorwaardenblad 352-90 European Warranty Services

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN PRIVATE LEASE

VERZEKERINGSVOORWAARDEN PRIVATE LEASE VERZEKERINGSVOORWAARDEN PRIVATE LEASE VERSIE 1.0, 1-10-2016 MET ALS KENMERK NR. 2004-100, DD. 01 JANUARI 2004 Deze verzekeringsvoorwaarden bevatten diverse bepalingen die enkel de relatie tussen de leasemaatschappij

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave Model M.3100.S.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8 Nieuwwaarde 1.9 Storm 1.10 Verzekerden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20296 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid motorrijtuigen G1

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid motorrijtuigen G1 - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid motorrijtuigen G1 Model GWAM 06-2 (52483) European Warranty Services B.V. Office: +31 (0)88.054.50.00 Mail: info@ewsinsurance.eu Inhoud Algemeen Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Verzekeringsvoorwaarden SVI 07 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art.

Nadere informatie

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1 Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het werktuig; 1.1.3 de

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave PK080-14/7 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde risico 2 Wachttijd 3 Verlening van rechtsbijstand 4 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Artikel 1 Verzekeringsgebied. Artikel 2 Hulpverleningsdiensten. Artikel 3 Uitsluitingen

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Artikel 1 Verzekeringsgebied. Artikel 2 Hulpverleningsdiensten. Artikel 3 Uitsluitingen Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) (118) A60.515-10/06 Artikel 1 Verzekeringsgebied Indien door de maatschappij een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is afgegeven, is de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Begripsomschrijvingen Omvang van de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken .

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE INLEIDING Inleiding Waar hebben de verzekerden recht op? Wat verwachten wij van een

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) Artikel 1 Verzekeringsgebied. Artikel 2 Hulpverleningsdiensten. Artikel 3 Uitsluitingen

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) Artikel 1 Verzekeringsgebied. Artikel 2 Hulpverleningsdiensten. Artikel 3 Uitsluitingen Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) (119) A60.1677-09/06 Artikel 1 Verzekeringsgebied Indien door de maatschappij een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is afgegeven,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 WAM-dekking Art. 4 Wat

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een personenauto

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco Personenautoverzekering 2006

Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco Personenautoverzekering 2006 Inhoudsopgave Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco Personenautoverzekering 2006 Artikel 9. Dekking Uitgebreid Casco Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. AutoTopPolis ATPAVW2009

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. AutoTopPolis ATPAVW2009 Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid AutoTopPolis ATPAVW2009 Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid AutoTopPolis ATPAVW2009 1 / 8 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119)

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) Inhoud Artikel 1 Verzekeringsgebied Artikel 1 Verzekeringsgebied Artikel 2 Hulpverleningsdiensten Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Tijdelijke vervanging van de personenauto Artikel 5 Wijziging van regio

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118)

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Inhoud Artikel 2 Hulpverleningsdiensten (118) 60.0515-01/15 Artikel 1 Verzekeringsgebied Artikel 2 Hulpverleningsdiensten Artikel 3 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Grondslag Uitsluitend het aanvraagformulier alsmede eventuele schriftelijke aanvullende gegevens

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 2.2 De kosten van de rechtsbijstand 2.3 De wachttijd

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Personenautoverzekering Polisvoorwaarden Voorwaardenblad 300-91 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel

Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel Polisvoorwaarden Polismantel 665-89 Wegwijzer zie artikel zie artikel Algemene voorwaarden Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (219) DD00000 I 2010-07

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (219) DD00000 I 2010-07 Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (219) DD00000 I 2010-07 Inhoudsopgave Artikel 1 Verzekeringsgebied Artikel 2 Hulpverleningsdiensten Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Tijdelijke vervanging

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Werk- en Landbouwmaterieelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WKM 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Algemene voorwaarden Artikel

Nadere informatie

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid BIJZONDERE VOORWAARDEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GOED OP WEG AUTOVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (Model 118, versie 2014)

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (Model 118, versie 2014) Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (Model 118, versie 2014) (118) 60.515-08/08 Inhoud Artikel 1 Verzekeringsgebied Artikel 2 Hulpverleningsdiensten Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Tijdelijke

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-RB-09-09 1 Algemeen De verzekering geeft recht op rechtsbijstand met betrekking tot het motorrijtuig als omschreven in art. 2.2.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.)

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Voorwaardenblad 353-90 Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 1 Verzekerden De verzekerden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Model IAC/mot.14/AV.1-WA

Motorrijtuigverzekering Model IAC/mot.14/AV.1-WA Algemene Voorwaarden (AV.1) 1] Begripsomschrijvingen 1.1. De maatschappij De verzekeraar zoals op het polisblad is vermeld. 1.2. Verzekeringnemer Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig

Nadere informatie