ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING LEASE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING LEASE"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING LEASE 1 april 2007 ARTIKEL 1 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door middel van andere documenten of per telefoon verstrekte gegevens gelden als grondslag van de overeenkomst en worden geacht een geheel te vormen met de polis. De op het polisblad vermelde omschrijving wordt te allen tijde aangemerkt van de verzekeringnemer afkomstig te zijn. ARTIKEL 2 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene, die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met VVS Assuradeuren B.V. Verzekerde: degene, die in de van toepassing verklaarde voorwaarden als zodanig is omschreven. Maatschappij: VVS Assuradeuren B.V. als gevolmachtigde van Fortis ASR Schadeverzekering NV, die optreedt als leider van de autopool. Motorrijtuig: het in het polisblad omschreven motorrijtuig, met inbegrip van de al dan niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires, mits deze vast zijn gemonteerd en zijn meeverzekerd. Gebeurtenis: Een binnen het verzekeringsgebied en de looptijd van de verzekering plaatsvindend schade veroorzakend voorval; direct met elkaar verband houdende voorvallen worden daarbij als één gebeurtenis beschouwd. ARTIKEL 3 Verzekeringsgebied Indien door de maatschappij een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is afgegeven, is de verzekering, behalve binnen de landen van de Europese Unie, tevens van kracht voor alle landen waarvoor dit verzekeringsbewijs geldig is. ARTIKEL 4 Hulpverlening De verzekerde heeft recht op de hulp en/of vergoeding van de kosten zoals hierna is omschreven indien: - de verzekering betrekking heeft op een motorrijtuig, waarvoor het aansprakelijkheidsrisico is gedekt; - de hulpverlening tot stand is gekomen en/of de kosten zijn of worden gemaakt in overleg met en na instemming van VVS Hulp Service; - het recht op hulp wordt aangetoond aan de hand van de VVS Hulpkaart; - verzekerde zijn volledige medewerking verleent; - de hulpverlening kan worden uitgeoefend en niet wordt verhinderd door een natuurramp. Hulpverlening binnenland (VVS Hulp Service) Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen of zijspan, door een ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil (waaronder niet wordt verstaan een mechanisch defect) niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet meer in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over te nemen. De hulpverlening binnen Nederland omvat: a. berging en vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhangwagen of zijspan naar een door verzekerde te bepalen adres in Nederland; b. het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden met hun persoonlijke bezittingen per taxi naar een door de bestuurder te bepalen adres in Nederland. Hulpverlening buitenland (VVS Hulp Service) Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen of zijspan, door een ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil (waaronder niet wordt verstaan een mechanisch defect) niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet meer in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over te nemen. De hulpverlening binnen het geldigheidsgebied in het buitenland omvat: a. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld; b. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhangwagen of zijspan naar een door verzekerde te bepalen adres in Nederland, mits dit object niet binnen 4 werkdagen, eventueel door middel van een noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd dat de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden; Dit geldt wanneer de kosten van dit vervoer lager zijn dan de dagwaarde van het gestrande object na de schade-gebeurtenis. Indien de vervoerskosten hoger zijn, worden de kosten vergoed van invoer of vernietiging ter plaatse van het gestrande object. In dat geval heeft verzekerde recht op vervoer van de reisbagage naar Nederland. c. de terugreiskosten van de bestuurder en de eventuele inzittenden als op grond van het vermelde onder b. niet met het motorrijtuig wordt teruggereisd. Vergoed worden de kosten van vervoer per: - taxi naar het dichtst bij gelegen spoorwegstation; - trein (2e klasse) naar het spoorwegstation in Nederland dat het dichtst ligt bij de plaats van bestemming; - taxi van dat station naar de plaats van bestemming. Een verzekerde kan aanspraak maken op dezelfde diensten indien voortzetting van de reis onmogelijk is door diefstal van het motorrijtuig. Indien een gestolen motorrijtuig met of zonder schade wordt teruggevonden binnen de termijn van 30 dagen zoals vermeld is in de voorwaarden, zullen de noodzakelijke sleep- en/of bergingskosten worden vergoed om het motorrijtuig te vervoeren naar een door de verzekerde te bepalen adres in Nederland. Voor motorrijtuigen met een uitgebreide cascoverzekering omvat de hulpverlening tevens: d. de vergoeding van de noodzakelijke sleepkosten naar de dichtstbijzijnde garage tot een maximum van 125,00, indien het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen of zijspan als gevolg van een mechanisch defect langs de weg tot stilstand is gekomen; e. het namens de verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het object rijklaar te maken wanneer deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn; de kosten van de onderdelen zelf komen voor rekening van verzekeringnemer/verzekerde. Alle in verband met de hulpverlening door de VVS Hulp Service/maatschappij voorgeschoten kosten, welke niet op de polis zijn verzekerd, zijn voor rekening van verzekeringnemer en/of de verzekerde. Bij bedragen boven de 700,00 kan een betaling vooraf worden verlangd van verzekerde. Bij samenloop van hulpverleningsdiensten zal de VVS Hulp Service niet verwijzen naar andere hulpinstanties. De VVS Hulp Service /maatschappij behoudt zich het recht voor eventuele kosten te verhalen op andere verzekeraars. 4.1 Vervoer van gewonden Indien de verzekering tenminste het aansprakelijkheidsrisico omvat, komen tevens -zonder toepassing van een eigen risicobedrag- voor vergoeding in aanmerking de kosten van reiniging en zonodig vervanging van de bekleding van het motorrijtuig, indien deze door het kosteloos vervoeren van gewonde personen is verontreinigd. De dekking geldt niet indien op een elders lopende cascoverzekering een beroep kan worden gedaan. 4.2 Hulp door derden Indien een verzekerde ten gevolge van een ongeval door een derde - al dan niet bij het ongeval betrokken - wordt geholpen, om dood of letsel te voorkomen respectievelijk te beperken en degene die hulp verleent, lijdt door of tijdens de hulpverlening schade aan goederen, dan wordt deze schade vergoed tot ten hoogste 500,00 ook al zou de maximaal verzekerde som door deze vergoeding worden overschreden. ARTIKEL 5 Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt: a. tijdens het deelnemen aan wedstrijden of rally's, waarbij het snelheidselement overweegt; b. terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor verhuur (leasing daaronder begrepen) alsmede voor vervoer van personen tegen betaling, waaronder niet wordt verstaan het niet beroeps- of bedrijfsmatig vervoer van personen tegen een tegemoetkoming in de kosten; Pagina 1 van 9

2 c. door grove schuld of met goedvinden van een verzekerde; d. door degene die onrechtmatig of zonder machtiging van verzekeringnemer van het motorrijtuig gebruik maakt; e. terwijl het motorrijtuig wordt gebruikt voor een ander doel dan aan de maatschappij is opgegeven of door de wet is toegestaan; f. terwijl aan het motorrijtuig een aanhangwagen, oplegger of een ander voorwerp is gekoppeld, tenzij het er een is waarvoor rijbewijs B respectievelijk BE voldoende is; g. terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig niet in het bezit is van een geldig, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de rijbevoegdheid bij rechterlijk vonnis is ontzegd. Op deze uitsluiting zal door de maatschappij geen beroep worden gedaan indien de ongeldigheid uitsluitend wordt veroorzaakt doordat de op het rijbewijs vermelde geldigheidsdatum is verstreken en de bestuurder op de schadedatum de leeftijd van 71 jaar nog niet had bereikt; h. gedurende de tijd dat het motorrijtuig door een overheid is gevorderd of in beslag is genomen; i. indien de schade het beoogde of zekere gevolg van handelen of nalaten van een verzekerde was; j. indien uit het kentekenregister van de RDW blijkt dat op het moment van de schadegebeurtenis noch verzekeringnemer, noch diens echtgeno(o)t(e) of partner was ingeschreven als eigenaar c.q. houder van het verzekerde motorrijtuig, tenzij anders was overeengekomen blijkens aantekening op de polis; k. bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan; l. door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij (molest); de zes genoemde vormen van molest alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het verbond van Verzekeraars in Nederland dd. 2 November 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd. De uitsluitingen genoemd onder a t/m i gelden niet voor de verzekerde die aantoont, dat de hierin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt treft. ARTIKEL 6 Tijdelijke vervanging van het motorrijtuig Gedurende reparatie of onderhoud in een erkende reparatie-werkplaats en/of gedurende vaststelling van de schade-vergoeding bij totaal verlies van het motorrijtuig is de verzekering mede van toepassing op een naar type en prijsklasse gelijksoortig vervangend motorrijtuig, voor zover dit niet aan verzekeringnemer en/of zijn huisgenoten toebehoort. ARTIKEL 7 Wijziging van regio, tarief en inschaling 1. Indien voor deze verzekering van toepassing, is de premie mede gebaseerd op: a. de regio en/of de woonplaats van de regelmatige bestuurder of de regio en/of de plaats van vestiging van de verzekeringnemer; b. het aantal kilometers dat maximaal per jaar met het motorrijtuig wordt gereden; c. de leeftijd van de regelmatige bestuurder. De hiervoor genoemde factoren bepalen de hoogte van de trede waarop verzekerde bij toepassing van de bonus/malusregeling, wordt ingeschaald. 2. Indien bij het aangaan van de verzekering de regelmatige bestuurder jonger is dan 24 jaar zullen in het kalenderjaar waarin deze de leeftijd van 24 jaar bereikt premie en inschaling volgens de bonus/malusregeling worden berekend volgens de laatst bekende opgave van het aantal kilometers dat maximaal per jaar met het motorrijtuig wordt gereden. 3. De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij mededeling te doen van: a. wijziging van het woonadres van de regelmatige bestuurder dan wel plaats van vestiging van de verzekeringnemer; b. verandering van de regelmatige bestuurder; c. wijziging van het jaarkilometrage; d. wijziging van het gewicht en/of het laadvermogen van het motorrijtuig als vermeld op het kentekenbewijs. Voor zover nodig zal de premie per wijzigingsdatum door middel van onder andere een nieuwe inschaling op de bonus/malusladder worden aangepast. ARTIKEL 8 Premiebetaling en restitutie De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30e dag na het verschuldigd worden. Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet binnen deze termijn heeft betaald of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de onbetaald gebleven verzekeringsperiode. Een ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet vereist. Een gedeeltelijke betaling wordt beschouwd als niet-betaling. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag waarop het verschuldigde door de maatschappij is ontvangen en aanvaard. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie en de kosten te voldoen. Alle incassokosten in verband met wanbetaling, zowel de gerechtelijke en de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de verzekeringnemer die de wanbetaling aangaat. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief de wettelijke rente. In de volgende gevallen zal de maatschappij bij het eindigen van de verzekeringsovereenkomst de vooruit betaalde premie terugbetalen over het tijdvak dat de verzekering niet meer van kracht is: a. wanneer de verzekering eindigt wegens opzegging door de maatschappij; b. wanneer de verzekering eindigt omdat het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald of een buitenlands kenteken gaat voeren; c. wanneer de verzekering eindigt doordat verzekeringnemer of - in geval van zijn overlijden - zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en tevens de feitelijke macht erover verliezen. Na afwikkeling van een schade op basis van totaal verlies of na verkoop van de auto, zal de verzekering worden opgeschort en de onverbruikte premie worden gereserveerd. Op verzoek van verzekeringnemer zal de onverbruikte premie worden gerestitueerd onder aftrek van 25% van de jaarpremie. Na het verstrijken van een periode van vijf jaar vervalt het recht op restitutie. ARTIKEL 9 Bonus/malusregeling 1. Bij ingang of wijziging van de verzekering wordt de verschuldigde premie mede bepaald aan de hand van het premiepercentage uit onderstaande schaal, behorende bij de bonus/malustrede, vermeld op het polisblad. Voor elk volgend verzekeringsjaar wordt de verschuldigde premie berekend aan de hand van deze schaal, afhankelijk van het aantal schadegevallen, dat in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. BONUS-MALUSSCHAAL De overgang naar een andere Bonus/Malustrede geschiedt na een verzekeringsjaar: met 3 of Verschul- zonder met 1 met 2 meer Bonus/ digd schade schade schaden schaden Malus premie vanuit naar naar naar naar trede % trede trede trede trede trede Een schadegeval heeft geen invloed op deze regeling in geval: a. de maatschappij geen schadevergoeding, kosten van rechtskundige bijstand of proceskosten verschuldigd is; b. de maatschappij de betaalde schade geheel heeft verhaald, waarbij de gevolgen van schaderegelingsovereenkomsten tussen verzekeraars buiten beschouwing blijven; c. het een schadegebeurtenis betreft als bedoeld in de artikelen 4, 28.1 sub a (als bedoeld in de laatste alinea van artikel 35), 28.1 sub c tot en met k. d. de maatschappij de betaalde schade niet geheel heeft kunnen verhalen uitsluitend als gevolg van schadevergoeding op basis van de in artikel 35 vermelde nieuwwaarde- en vaste afschrijvingsregeling; Pagina 2 van 9

3 e. de verzekeringnemer de door de maatschappij uitgekeerde schade bedragen binnen twaalf maanden nadien terugbetaalt, mits geen verdere schadebetaling terzake van die gebeurtenis is te verwachten; f. van partiële diefstal, indien dit een personenauto of motorrijwiel betreft als bedoeld in de laatste alinea van artikel 35; g. er sprake is van een aanrijding met een fietser of een voetganger, waarbij ter zake van het ontstaan van die aanrijding aan de verzekerde geen enkelverwijt kan worden gemaakt. 3. De maatschappij heeft het recht om bij toepassing van de bonus/malus-schaal rekening te houden met nog niet tot uitkering geleid hebbende schademelding(en), zolang in redelijkheid is te verwachten dat een schademelding tot enige uitkering zou kunnen leiden. 4. Dit artikel geldt -indien meeverzekerd- niet voor verhaalsservice, rechtsbijstand-, ongevallenverzekering voor inzittenden en opzittenden en schadeverzekering voor inzittenden. 5. Een schadeuitkering onder de aansprakelijkheids-verzekering beïnvloedt niet de premie voor de cascoverzekering en omgekeerd beïnvloedt een schade-uitkering onder de cascoverzekering niet de premie voor de w.a. verzekering. ARTIKEL 10 Verplichtingen bij schade a. Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht de maatschappij: - zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden; - zo spoedig mogelijk alle gegevens en bescheiden te verstrekken; - desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade te overleggen. De door verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede) dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; - zijn volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden. De verzekerde dient zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid. b. Verzekerde is verplicht in geval van een strafbaar feit hiervan ter stond aangifte te doen bij de politie. c. De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde één van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad. d. Het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige gegevens alsook het plegen van onrechtmatige handelingen door de verzekeringnemer of verzekerde teneinde een hogere schadevergoeding te verkrijgen dan zonder die handelingen en bij juiste, volledige gegevens verschuldigd zou zijn, heeft verlies van elk recht op uitkering tot gevolg. e. In elk geval verjaart en vervalt een vordering tot het doen van een uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 5 jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden. Artikel 10.1 Samenloop van verzekeringen Geen dekking wordt verleend voor schade die gedekt is onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of die daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Dan zal alleen de schade voor vergoeding in aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken. ARTIKEL 11 Algemene herziening van verzekerings-voorwaarden en/of premie a. De maatschappij heeft het recht de voorwaarden en/of premie van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te herzien. Behoort een verzekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de voorwaarden en/of premie van deze verzekering overeenkomstig die herziening aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De verzekeringnemer wordt van de herziening in kennis gesteld en wordt geacht hiermede te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de termijn in de mededeling genoemd het tegendeel schriftelijk heeft bericht. In dat laatste geval eindigt de herziene verzekering op de datum die in de mededeling door de maatschappij wordt genoemd. b. De mogelijkheid van opzegging van de verzekering geldt niet indien: - de herziening van de voorwaarden en/of premie voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; - de herziening een verlaging van de premie of uitbreiding van de dekking inhoudt. ARTIKEL 12 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst 1. De verzekering wordt aangegaan voor de op het polisblad vermelde termijn. De verzekering wordt stilzwijgend verlengd met deze termijn. 2. De verzekering eindigt: a. door opzegging door verzekeringnemer tegen het einde van de op het polisblad genoemde verzekeringstermijn, mits de opzegging schriftelijk aan de maatschappij geschiedt en een termijn van tenminste 3 maanden in acht wordt genomen; b. door opzegging door de maatschappij tegen de premievervaldag, mits de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van tenminste 3 maanden in acht wordt genomen; c. door schriftelijke opzegging door de maatschappij: - binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering of het verrichten van een dienst haar ter kennis is gekomen; - binnen 30 dagen nadat zij een uitkering krachtens deze verzekering heeft gedaan, dan wel heeft afgewezen; - indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de opzeggingsbrief wordt genoemd. De maatschappij zal in deze gevallen een opzegtermijn in acht nemen van tenminste 14 dagen; d. met handhaving van artikel 11, indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van voorwaarden en/of premie te accepteren die de maatschappij op grond van de voorwaarden kan verlangen en wel per de in de mededeling door de maatschappij genoemde datum; e. zodra verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en tevens de feitelijke macht erover verliezen; f. indien het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald of een buitenlands kenteken gaat voeren. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht de maatschappij van een omstandigheid als hiervoor onder sub e en f genoemd onmiddellijk op de hoogte tebrengen; g. zodra de verzekerde ophoudt zijn woonplaats in Nederland te hebben. ARTIKEL 13 Verval van rechten Heeft de maatschappij ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de polis een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening,dan vervalt na één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van de maatschappij ter zake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij verzekerde binnen die termijn het standpunt van de maatschappij heeft aangevochten. ARTIKEL 14 Adres van verzekeringsnemer Kennisgevingen door de maatschappij aan de verzekering-nemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van diens assurantieadviseur. De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij van iedere wijziging in zijn of haar adres schriftelijk kennis te geven Privacyreglement De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: (070) , Geschillen Op de verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten aan de directie van de maatschappij worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij niet bevredigend is, kan verzekerde zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen. Deze Stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opgericht en er werken verschillende Ombudsmannen. Zij proberen door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de maatschappij de goede Pagina 3 van 9

4 naam van de bedrijfstak heeft geschaad. Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Telefoonnummer: Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak of de behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter. VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ARTIKEL 15 Omvang van de dekking 1. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen. De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden wegens schade met of door het motorrijtuig in het verkeer toegebracht aan personen en/of goederen en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in het polisblad daarvoor genoemde bedrag per gebeurtenis. Vindt de gebeurtenis plaats in een land behorende tot het verzekeringsgebied dat krachtens een met de WAM overeenkomende wet een hoger maximum bedrag heeft voorgeschreven, dan geldt dit hogere bedrag. 2. De maatschappij belast zich met de regeling en vaststelling van de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij de belangen van verzekerden in het oog houden. 3. Zonodig boven de verzekerde som is onder de dekking begrepen vergoeding van: a. de kosten van verweer in een door benadeelde tegen de maatschappij aanhangig gemaakt burgerlijk proces; b. de kosten van verweer in een door benadeelde tegen de verzekerde aanhangig gemaakt burgerlijk proces, mits dit verweer wordt gevoerd onderleiding van de maatschappij. c. de kosten van rechtsbijstand, die met goedkeuring van de maatschappij wordt verleend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafproces. Boetes, transactiebedragen, afkoopsommen en met een strafproces samen hangende gerechtskosten worden niet vergoed. ARTIKEL 16 Verzekerden Verzekerden zijn de verzekeringnemer, de bezitter, de houder, de gemachtigde bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig, alsmede de werkgever van de hiervoor genoemde verzekerden, indien hij in zijn hoedanigheid van werkgever aansprakelijk is voor schade door een van hen veroorzaakt. ARTIKEL 17 Borgstelling in het buitenland Indien ter waarborging van de rechten van de benadeelden door een overheid het storten van een borgsom wordt verlangd om de opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag of de invrijheidsstelling van een verzekerde te verkrijgen, zal de maatschappij deze borgsom verstrekken tot ten hoogste ,00 voor alle verzekerden tezamen, mits de verzekerde te wiens behoeve dit geschiedt jegens de maatschappij terzake van de schade aanspraak op vergoeding heeft. De verzekerde is verplicht de maatschappij onherroepelijk te machtigen over de borgsom te beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven. De verzekerde zal alle medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te verkrijgen. Verzekerde is verplicht de borgsom binnen 10 dagen, nadat deze door hem is terugontvangen van de (buitenlandse) overheid, terug te betalen aan de maatschappij. ARTIKEL 18 Uitsluitingen Naast de in de Algemene Voorwaarden in artikel 5 genoemde uitsluitingen is eveneens van de verzekering uitgesloten: a. schade aan of verlies van zaken waarvan de verzekeringnemer, de bezitter, de houder of de bestuurder eigenaar of huurkoper is (behoudens in het geval als bedoeld in artikel 19) of schade aan of verlies van zaken die met het motorrijtuig worden vervoerd, met uitzondering van schade aan handbagage van de passagiers; b. schade veroorzaakt door zaken bij het laden of lossen van het motorrijtuig; c. schade die uitsluitend voortvloeit uit, door of namens verzekerde aangegane contractuele verplichtingen; d. aansprakelijkheid van personenschade die is toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakte. ARTIKEL 19 Schade aan andere eigen voertuigen In afwijking van het bepaalde in artikel 18 sub a. is medeverzekerd schade met of door het motorrijtuig toegebracht aan andere motorrijtuigen, aanhangwagens of opleggers, mits niet gekoppeld aan het schadetoebrengende motorrijtuig, waarvan verzekeringnemer bezitter, houder of gebruiker is. Er gelden de volgende aanvullende voorwaarden: a. de schade moet zijn toegebracht door schuld van de feitelijke bestuurder; b. de schade moet zijn toegebracht op de openbare weg; c. de aanrijding moet hebben plaatsgevonden buiten de gebouwen en/of de in- en uitritten van de gebouwen, garages of terreinen, voorzover het bedrijfsmotorrijtuigen betreft die bij verzekeringnemer in gebruik zijn; d. voor de schade aan het andere motorrijtuig is niet een andere verzekering van kracht, al dan niet van oudere datum. Niet is verzekerd de uit het ongeval voortvloeiende bedrijfsschade en eventuele waardevermindering. VOORWAARDEN VERHAALSERVICE ARTIKEL 20 Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de gemachtigde bestuurder of passagier; c. de erven van een verzekerde, indien en voor zover hun belangen in het geding zijn. ARTIKEL 21 Omvang van de dekking De te verlenen verhaalsservice houdt in: het verlenen van bijstand bij het verhalen van een door verzekerde geleden schade op een wettelijk aansprakelijke derde indien en voorzover deze schade is ontstaan door een verkeersongeval of een (andere) onverwachte aanraking met een, zich buiten het motorrijtuig bevindend, voorwerp. Onder motorrijtuig wordt mede begrepen de aan een personenauto/bestelauto gekoppelde caravan of aanhanger. Onder schade wordt verstaan: a. schade aan het verzekerde motorrijtuig, waaronder mogelijke waardevermindering als gevolg daarvan; b. huurkosten voor een vervangend motorrijtuig; Pagina 4 van 9

5 c. schade, anders dan door diefstal ontstaan aan goederen in of op het verzekerde motorrijtuig (bij een bestelauto: in de cabine) voorzover behorend tot de particuliere huishouding van een verzekerde. De schade moet zijn ontstaan gedurende de looptijd van de verzekering. Als een verhaalsactie niet of niet geheel het beoogde resultaat heeft wegens onvermogen van de wettelijk aansprakelijke derde, vergoedt de maatschappij tot een bedrag van 1.250,00 het tekort van de schade aan het verzekerde motorrijtuig en de in artikel 21 sub c. genoemde goederen. De maatschappij verleent deze vergoeding mits het voorval waaruit de schade voortvloeit heeft plaatsgevonden binnen Nederland en voor zover verzekerde de schade niet op een andere manier vergoed kan krijgen. ARTIKEL 22 Verlening van de verhaalservice en de beperkingen De verhaalsservice wordt verleend aan de verzekerde overeenkomstig de hierna volgende bepalingen. a. VVS Assuradeuren B.V. zal de verhaalsservice overdragen aan de DAS. De DAS staat voor DAS Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV., Karspeldreef 15, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam (telefoon:(020) ; telefax: (020) ), hierna te noemen "de maatschappij". De maatschappij garandeert daartoe de inzet van alle in loondienst aan haar verbonden deskundigheid. b. De maatschappij vergoedt de daaruit voortvloeiende externe kosten onbeperkt. De maatschappij schiet deze kosten voor indien deze verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden. c. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de verhaalsservice gestaakt. d. De maatschappij is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van bijstand. De maatschappij stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak. e. Als de behandeling niet door de maatschappij zelf kan worden voltooid, draagt de maatschappij deze over aan een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige. Daarbij wordt een door de verzekerde kenbaar gemaakte voorkeur gevolgd. In geval van een zaak in het buitenland dient de in te schakelen advocaat bevoegd te zijn om bij het buitenlands gerecht op te treden. f. Alleen de maatschappij is bevoegd, na overleg met de verzekerde, opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe deskundigen. De opdrachten worden steeds gegeven namens de verzekerde. De verzekerde machtigt de maatschappij hiertoe onherroepelijk. De verzekerde machtigt de maatschappij inzage te nemen in de stukken die een externe deskundige over zijn zaak ter beschikking heeft. ARTIKEL 23 Verplichtingen van de verzekerde Een verzekerde die een beroep op de verzekering wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurtenis aan bij de maatschappij. Als dit verzoek meer dan een jaar na het ontstaan van de gebeurtenis wordt aangemeld, is de maatschappij niet meer verplicht verhaalsservice te verlenen. De verzekerde die een beroep op deze verzekering doet, verleent alle medewerking die gevraagd wordt door de maatschappij. - alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben; - zich desgevraagd partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van gemaakte kosten van bijstand op derden; - alles nalaat wat de belangen van de maatschappij kan schaden. De verzekerde is verplicht de door de maatschappij voorgeschoten kosten, voor zover hij die ontvangt, te restitueren aan de maatschappij. Daaronder worden mede verstaan de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten. ARTIKEL 24 Het verhaalservicegebied, de bevoegde rechter en het toepasselijk recht De verhaalsservice wordt verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van een van die landen bevoegd is en het recht van een van die landen van toepassing is. ARTIKEL 25 Belangen, conflicten en geschillenregeling 1. De belangen van de verzekeringnemer gaan voor die van (mede) verzekerden, tenzij de verzekeringnemer uitdrukkelijk anders bepaalt. Bij een geschil tussen twee medeverzekerden op een polis, verleent de maatschappij alleen bijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer is aangewezen. Als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn beide verzekerden bevoegd te verlangen dat aan hen bijstand wordt verleend door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze. 2. Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van de maatschappij over de haalbaarheid of de wijze van behandeling dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar zijn keuze. De maatschappij legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de aangewezen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. De kosten hiervoor zijn steeds voor rekening van de maatschappij. Het voordeel van de advocaat is bindend voor de maatschappij. Als de verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan verzekerde de behandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt de maatschappij alsnog de redelijk gemaakte kosten van bijstand. Het recht om een verschil van mening over de uitleg of toepassing van de polisvoorwaarden aan een rechter voor te leggen, vervalt na verloop van een jaar, nadat de maatschappij haar standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt. ARTIKEL 26 Overige bepalingen Voorzover in de voorwaarden van deze verzekering niet anders wordt bepaald, gelden terzake van uitsluitingen, risicowijziging, premiebetaling, duur en beëindiging en herziening van voorwaarden voorzover van toepassing, de bepalingen van de motorrijtuigverzekering. Dit houdt in ieder geval in dat hij: VOORWAARDEN CASCOVERZEKERING ARTIKEL 27 Omvang van de dekking De verzekering dekt schade aan en verlies van het motorrijtuig in de standaard uitvoering met eventueel daaraan toegevoegde gemonteerde accessoires en/of extra uitrusting. Radardetectie-apparatuur, mobilofoonen semafooninstallaties, afluister- en beeldweergave-apparatuur, marc-, zend- en ontvangst-apparatuur, autotelefoons en race/rally- uitrusting worden niet aangemerkt als accessoires of extra uitrusting en zijn niet verzekerd. Boven de verzekerde som zijn tot maximaal 500,00 de niet tot de standaarduitrusting behorende gemonteerde accessoires en/of extra uitrusting, alsmede de niet gemonteerde accessoires die de veiligheid bevorderen, meeverzekerd. Daarboven is een SCM / TNO goedgekeurd alarmsysteem, dat is geïnstalleerd door een erkende installateur onder afgifte van een certificaat, voor maximaal 700,00 meeverzekerd. ARTIKEL 28 Cascoverzekering 28.1 Beperkte cascoverzekering De verzekering dekt schade aan en verlies of vernietiging van het motorrijtuig door: a. (poging tot) diefstal, joyriding met, verduistering of braak aan het motorrijtuig, als mede beschadiging ontstaan gedurende de tijd dat het motorrijtuig was ontvreemd; het in artikel 31 bepaalde is van toepassing; b. kwaadwillige beschadiging niet vallend onder de onder a genoemde gebeurtenissen; c. rellen, relletjes of opstootjes als incidentele geweldsmanifestaties; d. breuk van een of meer ruiten van het motorrijtuig, niet gepaard gaande met andere schade aan het motorrijtuig behoudens door Pagina 5 van 9

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING 01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 2004-100, DD. 01 JANUARI 2004 ARTIKEL 1A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118)

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Inhoud Artikel 2 Hulpverleningsdiensten (118) 60.0515-01/15 Artikel 1 Verzekeringsgebied Artikel 2 Hulpverleningsdiensten Artikel 3 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) Artikel 1 Verzekeringsgebied. Artikel 2 Hulpverleningsdiensten. Artikel 3 Uitsluitingen

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) Artikel 1 Verzekeringsgebied. Artikel 2 Hulpverleningsdiensten. Artikel 3 Uitsluitingen Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) (119) A60.1677-09/06 Artikel 1 Verzekeringsgebied Indien door de maatschappij een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is afgegeven,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (Model 118, versie 2014)

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (Model 118, versie 2014) Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (Model 118, versie 2014) (118) 60.515-08/08 Inhoud Artikel 1 Verzekeringsgebied Artikel 2 Hulpverleningsdiensten Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Tijdelijke

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden autoverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden autoverzekering algau08-01 Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 5 Voorwaarden WA + Beperkt Casco (Autoplus) 6 Voorwaarden WA + Uitgebreid Casco (All Risk) 8 Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Motorrijtuigen Bedrijven

Algemene voorwaarden Motorrijtuigen Bedrijven Algemene voorwaarden Motorrijtuigen Bedrijven Polismantel MB 2005/mei 2005 1 2 Algemene voorwaarden Artikel Grondslag 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4 Verlenging

Nadere informatie

Voorwaarden Verkeerspakket

Voorwaarden Verkeerspakket Voorwaarden Verkeerspakket 04 0 04-07 Polismantel VP 0408/augustus 004 04 0 04-07 Inhoudsopgave Verkeerspakket (VP0408) Blz. Algemene voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsdekking motorrijtuigen

Nadere informatie

Voorwaarden Verkeerspakket

Voorwaarden Verkeerspakket Voorwaarden Verkeerspakket Polismantel VP 009/september 00 Algemene voorwaarden Artikel (Alg.) Grondslag Begrippen Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4 Verlenging 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenautoverzekering. Algemene voorwaarden Personenautoverzekering

Algemene Voorwaarden Personenautoverzekering. Algemene voorwaarden Personenautoverzekering Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Model SRGN 01 A Grondslag Alg. 1 Begrippen Alg. 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden Alg. 3 Einde van de dekkingen Alg. 4 Verlenging Alg. 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Brommobiel met kenteken verzekering. Pool brommobielen BM L01-14

Polisvoorwaarden. Brommobiel met kenteken verzekering. Pool brommobielen BM L01-14 Polisvoorwaarden Brommobiel met kenteken verzekering Pool brommobielen BM L01-14 POLISVOORWAARDEN POOL BROMMOBIELEN (BM L01-14) Algemene Voorwaarden Pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang

Nadere informatie

Voorwaarden van motorrijwielverzekering PK 2005

Voorwaarden van motorrijwielverzekering PK 2005 Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekkingsgebied 3 Voorwaarden hulpverlening 4 Verplichtingen in geval van schade 5 Regeling van schade 6 Premie en voorwaarden 7 Einde

Nadere informatie

Personenauto verzekering

Personenauto verzekering Personenauto verzekering Heinenoord ssuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen EGON RG rdanta véro chmea S elta Lloyd Mondial ssistance e Europeesche Fortis SR Goudse

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden PM 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto s Verzekeringsvoorwaarden VRP 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op

Nadere informatie

OVZ personen- en bestelauto verzekeringspakket

OVZ personen- en bestelauto verzekeringspakket Polisvoorwaarden 02.01.01. OVZ personen- en bestelauto verzekeringspakket ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: de Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen u.a.,

Nadere informatie

Combi-Autopolis. Polisformulier AA04 0605. artikel

Combi-Autopolis. Polisformulier AA04 0605. artikel Combi-Autopolis Polisformulier AA04 0605 Inhoudsopgave artikel Algemene Verzekeringsvoorwaarden Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsgebied 2 Omschrijving van de dekking 3 Verplichtingen in geval van schade

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden MOT 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003)

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGVERZEKERING

MOTORRIJTUIGVERZEKERING MOTORRIJTUIGVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n): 1. de verzekeringsnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de met het motorrijtuig vervoerde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01

Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01 Polisvoorwaarden personen- en bestelauto verzekeringspakket 08.01.01 O N ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: De Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen u.a.,

Nadere informatie

Standaard autoverzekering

Standaard autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Standaard autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. AU 07 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Grondslag: algemene

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGVERZEKERING

MOTORRIJTUIGVERZEKERING MOTORRIJTUIGVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n): 1. de verzekeringnemer, de tot uitkering gerechtigde (volgens art. 7:925 BW), de eigenaar, de houder,

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering

Motorrijtuigenverzekering Inhoudsopgave Blz Algemene Verzekeringsvoorwaarden 2 Begripsomschrijvingen 2 Verzekeringsgebied 2 Omschrijving van de dekking 2 Verplichtingen in geval van schade 7 Verjaring 8 De premie 8 Wijziging van

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 08 Inhoud Algemene voorwaarden Art.

Nadere informatie

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN I 2 ARTIKEL 1. Definities 2 ARTIKEL 2. Verzekeringsgebied 3 ARTIKEL 3. Tijdelijk vervangend motorrijtuig 3 ARTIKEL 4. Uitsluitingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Inhoud De voorwaarden van het Bedrijvenpakket zijn als volgt gerangschikt: pagina Algemene voorwaarden 4 Definitie verzekeringsovereenkomst 4 Mededelingsplicht

Nadere informatie

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl Polisvoorwaarden nr. 1410 AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister 27085000 S 30597 a augustus

Nadere informatie

Verkeerspakket. Polismantel MVP 1213/ 12-13. Voorwaarden MVP1213 / 12-13 / 1-20

Verkeerspakket. Polismantel MVP 1213/ 12-13. Voorwaarden MVP1213 / 12-13 / 1-20 Verkeerspakket Voorwaarden Polismantel MVP 1213/ 12-13 MVP1213 / 12-13 / 1-20 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden Motorrijtuigen 3 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid motorrijtuigen 6 Bijzondere

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 07 Gedeponeerd ter griffie van de

Nadere informatie

BESTELAUTOVERZEKERING

BESTELAUTOVERZEKERING BESTELAUTOVERZEKERING VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAK201509 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Geldigheidsgebied 2 Artikel 3 Gemeenschappelijke uitsluitingen 3 Artikel 4 Verplichtingen

Nadere informatie