INTERNATIONAAL OPIUMVERDRAG.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNATIONAAL OPIUMVERDRAG."

Transcriptie

1 10 [ ] Goedkeuring van het 23 Januari 1912 te 's Gravenhage tasseben Nederland ra andere Staten gesloten opiumverdrag. Zijne Majesteit de Keizer van China : Zijne Excellentie den heer LIANÜ CH'ENG, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Berlijn. ( ) VERTALING VAN HET VERDRAG. INTERNATIONAAL OPIUMVERDRAG. Zijne Majesteit de Duische Keizer, Koning van Pruisen, in naam van liet Duitsehe Kijk; de President der Vereenigde Staten van Amerika; Zijne Majesteit de Keizer van China; de President der Fransche Republiek; Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland en van de onder Britsofa gezag staande overzeesche landen, Keizer van Indië; Zijne Majesteit de Koning van Italië; Zijne Majesteit de Keizer van Japan; Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden; Zijne Keizerlijke Majesteit de Schab van Perzië; de President der Portugeesche Republiek; Zijne Majesteit de Keizer aller Ruslanden; Zijne Majesteit de Koning van Siam, wenscliende een schrede verder te gaan op den door de Internationale Opium-Commissie van Shangai van 1909 gebaanden weg; besloten om de geleidelijke afschaffing na te streven van het misbruik van opium, morfine, cocaïne, alsmede der daarvan bereide of afgeleide verdoovende middelen, welke tot dezelfde misbruiken leiden of leiden kunnen; de noodzakelijkheid en het wederkeerige voordeel eener internationale overeenstemming op dit punt in aanmerking nemend; overtuigd dat zij bij deze menschlievende poging de eenparige goedkeuring van alle betrokken Staten zullen verwerven ; hebben besloten te dien einde een verdrag te sluiten en tot Hunne Gevolmachtigden benoemd, te weten: Zijne Majesteit de Duitsehe Keizer, Koning van Pruisen: Zijne Excellentie den Heer FÉLIX V0H MULLER, Hoogstdeszelfs Werkelijken Geheimraad. Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 's-gravenhage; den Heer DELIIRÜCK, Hoogstdeszelfs Geheimen Opperregeeringsraad; den Heer Dr. GHIXENWALD, Hoogstdeszelfs Werkelijken Gezantschapsraad; den Heer Dr. KERF, Hoogstdeszelfs Geheimen Regeeringsraad, Directeur aan het Keizerlijk Gezondheidsbureau; den Heer Dr. RÖSSLER, Keizerlijk Consul te Canton. De President der Vereenigde Staten van Amerika : den Heer Bisschop CHARLES H. BRENT; den Heer HAMILTOX WRIGHT; den Heer H. J. FINOER. De President der Fransche Republiek: den Heer HKNKI BRENIER, Raad-Inspecteur van den land* bouw- en handelsdienst van Indo-China; den Heer PIERRE GUESÜE, Administrateur van den Burgerlijken Dienst van Indo-China. Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland en van de ondel Britsch gezag staande overzeesche landen, Keizer van Indië: den Right-Honourable Sir CECIL CLKMENTI SMITH, G. C. M. G., lid van den Geheimen Raad; Sir WILLIAM STEVENSON MEYER, K. C. I. E., Hoofd-Secretaris van het Gouvernement van Madras; den Heer WILLIAM GRENFELL MAX-MÜLLER, C. B., M. V. O., Hoogstdeszelfs Ambassaderaad; Sir WILLIAM JOB COLLINS, M. D., Deputy-lieutenant van het Graafschap Londen. Zijne Majesteit de Koning van Italië: Zijne Excellentie den Heer Graaf J. SALLIER DE LA TOUR, Hertog van Calvello, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 's-gravenhage. Zijne Majesteit de Keizer van Japan: Zijne Excellentie den Heer AIMARO S.VIO, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 'sgravenbage; den Heer Dr. TOMOK TAKAUI, Ingenieur van het Gouvernement-Generaal van Formosa; den Heer Dr. KOTARO XISHIZAKI, Technisch Specialiteit, toegevoegd aan het Laboratorium van den gezondheidsdienst. Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden : den heer J. T. CREMEH, Hoogstderzelver Oud-Minister van Koloniën, Voorzitter der Nederlandsche Handel Maatschappij; den Heer C. Tn. VAX DEVENTER, lid van de Eerste Kamer der Sta ten-generaal; den Heer A. A. DE JOHOH, oud-hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Opiumregie in Nederlandsch-Indië; den Heer J. G. SCTIEUHER, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; den Heer W. G. VAN WKTIUM, Inspecteur der Opiumregie in Nederlandsch-Indië. Zijne Keizerlijke Majesteit de Schah van Perzië: MIHZA MAHMOII) KIIAX, Secretaris van het Perzische Gesantechap te 's Gravenhage. De President der Portugeesche Republiek : Zijne Excellentie den Heer AXÏOXIO MARIA BARTHOLOMEU FERREIRA, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 's Gravenhage. Zijne Majesteit de Keizer Aller Ruslanden : Zijne Excellentie den Heer ALEXANDRE SAVINSKY, Hoogstdeszelfs Ceremoniemeester. Hoogstdeszelfs Werkelijken Staatsraad, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Stockholm.

2 [ ] ii Goedkeuring van het 23 Januari 1912 te 's Giavenhage tueschen Nederland en andere Btaten gesloten opiumverdrag. Zijn»' Majesteit de Koning van Biam: Zijne Excellentie 1'HYA AKHAHAI VAHAUHAHA, Hoogstdes* aelfa Bnitengewoón Geaant en Gevolmachtigd Minister te Londen, 'sgravenhage en Bruasel; den Heer Wu, J. ABCHBS, C. M. G., Hoogstdesselfs Gelantaéhapsraad, dia, na bunne in behoorlijken vorm bevonden volmachten te hebben neergelegd, omtrent het navolgende zijn overeen* gekomen : Oinscltrijrini/. HOOFDSTUK T. Ruw opium. Onder ruw opium wordt verstaan: Het spontaan gestold sap, verkregen uit de aaadhuisjes van de slaapverwekkende maankop (Papaver soniniferum), en dat geen andere dan de voor de verpakking en het vervoer noodige behandeling heeft ondergaan. Artikel 1. ])e Contracteerendë Mogendheden zullen afdoende wetten of reglementen uitvaardigen ter regeling van het toezicht op de voortbrenging en de verspreiding van het ruw opium, tenzij bestaande wetten of reglementen dit onderwerp reeds geregeld hebben. Artikel 2. De Contracteerendë Mogendheden zullen, rekening bondende met de verschilpunten in hare handelstoestanden, het aantal steden, havens of andere plaatsen beperken, waar de invoer of de uitvoer van ruw opium zal worden toegelaten. Artikel 8. De Contracteerendë Mogendheden zullen maatregelen nemen : a. om den invoer te beletten van ruw opium naar de landen, die den invoer verboden hebben; b. om toezicht uit te oefenen op den uitvoer van ruw opium naar de landen, welke den invoer beperken, tenzij bestaande maatregelen reeda dit onderwerp geregeld hebben. Artikel 4. De Contracteerendë Mogendheden zullen reglementen uitvaardigen, houdende dat elk colli, voor uitvoer bestemd ruw opium bevattend, gemerkt zal worden met eene vermelding van den inhoud, mits de zending 6 kilogrammen te boven gaat. Artikel 5. De Contracteerendë Mogendheden zullen den in- en uitvoer van ruw opium slechts veroorloven aan daartoe behoorlijk gemachtigde personen. Omxchrijrini/. HOOFDSTUK II. Bereid opium. Onder bereid opium wordt verstaan: Het product uit het ruw opium, verkregen door een reeks van bijzondere bewerkingen, in het bijzonder door oplossing, zieding, roosteren en gisting, en welke ten doel hebben het ruw opium om Ie /etten in een aftreksel geschikt voor gebruik. Onder bereid opium is begrepen «Ie droea en elk ander residu van gerookt opium. Artikel (i. De Contracteerendë Mogendheden zullen maatregelen nemen voor de geleidelijke en afdoende afschaffing van de bereiding van, den biniieiilandschen handel in en liet gebruik van bereid opium, binnen de grenzen der verschillende toestanden eigen aan elk land, tenzij bestaande maatregelen dit onderwerp reeds geregeld hebben. Artikel 7. De Contracteerendë Mogendheden zullen den in -en uitvoer van bereid opium verbieden; evenwel zullen die, welke nog niet gereed zijn den uitvoer van bereid opium onmiddellijk te verbieden, dien zoo spoedig mogelijk verbieden. Artikel X. De Contracteerendë Mogendheden, die nog niet gereed zijn den uitvoer van bereid opium dadelijk te verbieden, zullen a. het aantal steden, havens of andere plaatsen beperken, vanwaar bereid opium kan worden uitgevoerd; b. den uitvoer van bereid opium verbieden naar de landen, welke op dit oogenblik den invoer daarvan verbieden of die er den invoer later van mochten verbieden; c. inmiddels verbieden, dat bereid opium wordt gezonden naar een land, dat den invoer daarvan wenscht te beperken, tenzij de exporteur zich gedraagt naar de reglementen van het land van invoer; d. maatregelen nemen, dat elk uitgevoerd colli, dat bereid opium bevat, voorzien zal worden van een bijzonder merk, aanwijzende van welken aard de inhoud is; e. den uitvoer van bereid opium slechts veroorloven aan daartoe bepaaldelijk gemachtigde personen. HOOFDSTUK III. Medici naai opium, morfine, cocaïne, enz. (hntchrijri'iii/en : Onder medicinaal opium wordt verstaan : Ruw opium dat verhit is geweest tot 60 centigraden en niet minder dan 10 % morfine bevat, onverschillig of het in poeder* of korrelvorm is, of vermengd met onzijdige bestanddeelen. * Onder morfine wordt verstaan: de voornaamste alcaloïde van het opium, 'met de scheikundige formule C!7 II,, X O s. Onder cocaïne wordt verstaan: de voornaamste alcaloïde van de bladeren van de,,erythroxylon coca" met de formule C lr H 21 N 0 4. Onder heroïne wordt verstaan: ' de diacetiel-morfine met de formule C 2l H X 0 5. Artikel 9. De Contracteerendë Mogendheden zullen wetten of reglementen uitvaardigen op de artsenijbereiding, ten einde de bereiding, den verkoop en het gebruik van morfine, van

3 ia [ ] Goedkeuring van bet 29 Januari L912 te ' Gravenhftge tussrhen Nederland en andere Staten gesloten opiumverdra cocaïne, alamede vnii bara respectieve zouten uitsluitend te beperken tot geneeskundige en geoorloofde doeleinden, tenzij baataanda wetten of reglementen dit onderwerp reeds geregeld liel)l)cn. Zij zullen onderling medewerken, ten einde het ge- Itruik van deze vordoovende middelen met elk ander doel tegen te gaan. Artikel II). De Contracteerende Mogendheden zullen trachten toezicht uit te oefenen of te doen uitoefenen op alle personen, die morfine of cocaïne en hare respectieve zouten bereiden, invoeren, verkoopen, verspreiden en uitvoeren, alsmede op de gebouwen waar die panmaan dien tak van nijverheid of handel uitoefenen. Te dien einde zullen de ('outracteerende Mogendheden trachten de volgende maatregelen te nemen of te doen nemen, tenzij dil onderwerp reeds door bestaande maatregelen geregeld is: a. Beperking der bereiding van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten uitsluitend tot de inrichtingen en localiteiten, welke daartoe gemachtigd zijn, of het zich op de hoogte stellen van de inrichtingen en localiteiten waar die artikelen wolden bereid en er een register van houden. h. Het stellen van den eisch, dat alle personen, die morfine, cocaïne en hare respectieve zouten bereiden, invoeren, verkoopen, verspreiden en uitvoeren, voorzien zullen zijn van eene machtiging of vergunning om die handelingen te verrichten of wel dat zij daarvan eene officieele verklaring afleggen ten overstaan der bevoegde overheid. e. Het stellen van den eisch dat die personen in hunne boeken inschrijven de bereide hoeveelheden, de invoeren, de verkoopen, alle andere overdracht en de uitvoeren van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten. Deze regel zal niet noodwendig vin toepassing zijn op medische voorschriften en op de verkoopen door daartoe gemachtigde apothekers. Artikel 11, De. Contracteerende Mogendheden zullen maatregelen nemen ten einde in het binnenlandseh handelsverkeer alle overdracht van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten aan daartoe niet' gemachtigde personen te verbieden, tenzij bestaande maatregelen reeds dit onderwerp geregeld hebben. Artikel 12. De Contracteerende Mogendheden, rekening houdende met - hare verschillende toestanden, zullen trachten den invoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten te beperken tot de daartoe gemachtigde personen. Artikel 18. De Contracteerende Mogendheden zullen maatregelen trachten te nemen of te doen nemen, opdat de uitvoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten uit hare landen, bezittingen, koloniën en pachtgebieden naar de landen, bezittingen, koloniën en pachtgebieden van de andere ('ontracteerende Mogendheden alleen geschiedt met bestemming voor personen, die daartoe gemachtigd zijn of vergunning verkregen hebben, overeenkomstig de wetten en de reglementen van het land van invoer. Te dien einde kan elke Regeering van tijd tot tijd aan de Regeeringen der uitvoerlanden lijsten mededeelen van de personen aan wie machtiging of vergunning tot invoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten zal zijn verleend. Artikel i De Contracteerende Mogendheden zullen de wetten en reglementen betreffende de bereiding, den invoer, den verkoop of den uitvoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten toepassen: a. op medicinaal opium; h. op elk preparaat (officinaal of niet ui'ficinaal) daaronder begrepen de zg. anti-opiummiddelen), dat meer dan 0,2 % morfine of 0,1 % cocaïne bevat; c. op heroïne, hare zouten en preparaten, welke meer dan 0,1 % heroïne bevatten; d. op elk ander nieuw derivaat van morfine,, cocaïne of hare respectieve zouten of op elke andere alcaloïde van het opium, welke ten gevolge van algemeen erkende wetenschappelijke onderzoekingen, aanleiding zou kunnen geven tot dezelfde misbruiken en dat dezelfde schadelijke uitwerking ten gevolge zou kunnen hebben. HOOFDSTUK IV. ' Artikel 15. De Contracteerende Mogendheden, die verdragen met China hebben (Treaty Powers) zullen, in overleg met de Chineesche Regeering, de noodige maatregelen nemen om, zoowel op Chineesch grondgebied als in hare koloniën in het Verre Oosten en op de pachtgebieden, welke zij in China bezetten, den smokkelinvoer te beletten van ruw en bereid opium, morfine, cocaïne en hare respectieve - zouten, alsmede van de andere zelfstandigheden bedoeld in art.. 14 van het tegenwoordige verdrag. Van haar kant zal de Chineesche Regeering overeenkomstige maatregelen nemen voor de onderdrukking van de smokkelarij van opium en de andere hierboven bedoelde zelfstandigheden, van uit China naar de vreemde koloniën en de pachtgebieden. Artikel 16. De Chineesche Regeering zal voor hare onderdanen wetten op de artsenijbereiding uitvaardigen, ter regeling van den verkoop en de verspreiding van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten en van de zelfstandigheden, bedoeld in art. 14 van het tegenwoordige verdrag, en zal die wetten mededeelen aan de Mogendheden die verdragen met China hebben, door tusschenkomst van hare diplomatieke vertegenwoordigers te Peking. De Contracteerende Mogendheden, welke met China verdragen hebben, zullen die wetten aan een onderzoek onderwerpen, en indien zij ze aanneembaar bevinden, de noodige maatregelen nemen, opdat zij worden toegepast op hare onderdanen, welke in China gevestigd zijn. Artikel 17. De Contracteerende Mogendheden, welke met China verdragen hebben, verbinden zich de noodige maatregelen te nemen om het opiumschuiven in hare pachtgebieden, settlements" en concessies in China te beperken en daarop toezicht uit te oefenen, en om pari passu met de Chineesche Regeering de opiumkitten en dergelijke inrichtingen, welke daar nog móchten bestaan, op te heffen, en het gebruik van opium te verbieden in huizen van vermaak en publieke huizen. Artikel 18. De Contracteerende Mogendheden, welke verdragen met China hebben, zullen afdoende maatregelen nemen voor de geleidelijke vermindering, pari passu met de afdoende maatregelen, welke de Chineesche Regeering met hetzelfde doel zal nemen, van het aantal winkels bestemd voor den verkoop van ruw en bereid opium, die nog in bare pachtgebieden,

4 Bijlagen. [ ] Tweede Kamer. ]:i Goedkeuring Tan lift 2M Jauuari L912 te 'e Gravenhage.usschen Nederland ra andere BtateB gesloten opiumverdrag. ettlements" en concessies in China mochten bestaan. Zij zullen afdoende maatregelen nemen voor de inkrimping van en liet toezicht op den kleinhandel van liet opium in de pacht* gebieden,,,settlements" en concessies, tenzij bestaande maatregelen reeds dit onderwerp peregeld hebban. Artikel 1!). De Contraoteerende Mogendheden, die postkantoren in China bezitten, zullen afdoende maatregelen nemen om den onwettigen invoer in China in den vorm van postpakketten te verbieden van opium, ruw of bereid, morfine, cocaïne en van bare respectieve zouten en andere zelfstandigheden, bedoeld bij art. 14 van het tegenwoordige verdrag. Evenzeer zullen zij verbieden de onwettige overbrenging dier artikelen door tusschenkomst der postkantoren van de eene plaats in China naar de andere. HOOFDSTUK V. Artikel 2(1. De Contracteerende Mogendheden zullen de mogelijkheid onderzoeken om wetten of reglementen uit te vaardigen, welke het onwettig bezit van ruw opium, bereid opium, morfine, cocaïne en hare respectieve zouten strafbaar stellen, tenzij dit reeds geschied is ingevolge bestaande wetten of reglementen. Artikel 21. De Contracteerende Mogendheden zullen elkander, door tusschenkomst van het Xederlandsche Ministerie van Buiten- landsche Zaken, mededeeling doen van: a. de teksten der bestaande wetten en administratieve! reglementen betreffende de onderwerpen door bet tegenwoor-, dige verdrag beoogd, of uitgevaardigd ingevolge hare bepa- j lingen; l>. de statistische inlichtingen betreffende den handel in ruw opium, bereid opium, morfine, cocaïne en hare respectieve zouten, alsmede in de andere verdoovende middelen of hunne : zouten of preparaten, bedoeld bij het tegenwoordige verdrag. De bedoelde statistieken zullen worden verstrekt met zooveel bijzonderheden en zoo spoedig als men dit mogelijk zal nnrdeelen. HOOFDSTFK VI. Slotbepalin/ien Artikel 22. De bij de Conferentie*niet vertegenwoordigde Mogendheden zullen toegelaten worden om het tegenwoordige verdrag te onderteekenen. Te dien einde zal de Xederlandsche Eegeering onmiddellijk na onderteekening van het verdrag door de Gevolmachtigden der Mogendheden, die aan de Conferentie hebben deelgenomen, alle Europeesche en Amerikaansche Mogendheden, die niet ter Conferentie vertegenwoordigd waren, te weten: de Argentijiische Republiek, (tostenrijk-iiongarije, België, Bolivia, Brazilië. Bulgarije, Chili. Colombia, Coata-Bica, de Cubaanache Republiek, Denemarken, de Dominicaanache Republiek, de Republiek Ecuador, Spanje. Griekenland, Guatemala, de Republiek Haïti. Honduras. Luxemburg, Mexico. Montenegro. Nicaragua, Noorwegen. Panama. Paraguav. Peru. Rumenië. Salvador, Servië, Zweden, Zwitserland. Turkije. Uruguay, de Vereenigde Staten van Venezuela, uitnoodigen om eanen, van de aoodige volmacht voorzienen Afgevaardigde aan te wijzen om te 'i Gravenhage het verdrag Ie ondel leekenen. liet rerdrag zal van die onderteekeningeu voorzien worden door middel van een,,< tndei teekeiiing.s-l'rotocol van niet bij de Conferentie vertegenwoordigde Mogendheden" toe te voegen achter de onderteekeiiiiigeii der vertegenwoordigde Mogendheden en ondel' vermelding van den datum van elke onderteekening. De Xederlandsche Regeel ing zal elke maand aan alle verdragmogendhéden niededeeliiig doen van elke aanvullende onderteekening. Artikel 28. Nadat alle Mogendheden, zoowel voor haar zelve als voor hare bezitt ingeii, koloniën, protectoraten en pachtgebieden, het verdrag of het bovenbedoelde aanvullende Protocol zullen geteekend hebben, zal de Xederlandsche Regeering alle Mogendheden uitnoodigen om de Overeenkomst met dat Protocol te bekrachtigen. Ingeval de onderteekening van alle uitgenoodigde Mogeudheden op 31 December 1912 niet mocht verkregen zijn, zal de Xederlandsche Regeering de Mogendheden, die op dien datum onderteekend hebben, onmiddellijk uitnoodigen om afgevaardigden aan te wijzen ten einde te 's Gravenhage over te gaan tot onderzoek der mogelijkheid om niettemin hare bekrachtigingen neder te leggen. De bekrachtiging zal in een zoo kort mogelijk tijdsverloop plaats hebben en te 's Gravenhage in het Ministerie van Buitenlandsche Zaken nedergelegd worden. De Xederlandsche Regeering zal elke maand aan de verdragmogendheden mededeeling doen der bekrachtigingen, welke zij in dien tusschentijd zal ontvangen hebben. Zoodra da bekrachtigingen van alle verdragmogendheden. zoowel voor haar zelve als voor bare koloniën, bezittingen, protectoraten en pachtgebieden door de Xederlandsche Regeering zullen ontvangen zijn, zal deze aan alle Mogendheden, die het verdrag zullen bekrachtigd hebben, kennis geven van den datum, waarop zij de laatste dier akten van bekrachtiging zal ontvangen hebben. Artikel 24. Het tegenwoordige verdrag zal in werking treden drie maanden na den datum vermeld in de kennisgeving der X'ederlandsche Regeering. bedoeld in de laatste alinea van het voorgaande artikel. Ten opzichte der wetten, reglementen en andere niaatregelen, door het tegenwoordige verdrag voorzien, wordt overeen* gekomen dat de daarvoor benoodigde ontwerpen zullen opgemaakt worden uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van het verdrag. Wat de wetten betreft, deze zullen door de Regeeringen aan hare Parlementen of Wetgevende Lichamen eveneens binnen dienzelfden termijn van zes maanden onderworpen worden, en in elk geval bij de eerste zitting die zal volgen na afloop van dien termijn. De datum, van af welken die wetten, reglementen of maatregelen in werking zullen treden, zal het onderwerp eener Overeenstemming tusschen de Contracteerende Mogendheden uitmaken, op voorstel der Xederlandsche Regeering. Ingeval vragen mochten rijzen met betrekking tot de bekrachtiging van het tegenwoordige verdrag of' de inwerkingtreding hetzij van het verdrag, hetzij van de wetten. reglementen of maatregelen, welke het met zich brengt, zal de Xederlandsche Regeering, indien deze vragen niet op andere wijze kunnen opgelost worden, alle Contracteerende Mogend* heden uitnoodigen om afgevaardigden aan te wijzen, die te 's Gravenhage zullen bijeen komen ten einde tot onmiddellijke overeenstemming over die vragen te geraken. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen

5 14 [ Goedkeuring van li*'t 'J;5 Januari 1912 te 'sgravenhage tu sachet] Nederland au andara Staten gesloten opiumverdrag. Indien Artikel 25. liet gebeuren mocht dat een der ('ontracteerende Mogendheden liet tegenwoordige verdrag MQ willen opzeggen, zal de opzegging schriftelijk ter kennis van de N'edcrlandsche Rageering worden gebracht, die onmiddellijk een voor eens* luidend gewaarmerkt afschrift der kennisgeving aan alle andere Mogendheden zal doen toekomen onder mededecling van den datum, waarop zij die kennisgeving heeft ontvangen. De opzegging zal slechts gevolg hebben ten aanzien der Mogendheid, die baar gedaan heeft an een jaar nadat de kennisgeving de Xedei landsche Kegeering bereikt heeft. Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden het tegenwoordige verdrag van hunne onderteekeiiingen hebben voorzien. Gadaan te 's Gravenhage, den 23sten Januari negentienhonderd en twaalf, in één enkel exemplaar, dat nedergelegd zal blijven in de archieven der Nedei landsche Regeering en waarvan voor eensluidend gewaarmerkte afschriften, langs diplonmtieken weg aan alle bij de Conferentie vertegenwooidigde Mogendheden uitgereikt zullen worden. Voor Duitachland F. DE MULLER. { DELBHÜCK. GHUNENWALD. CHARLES H. BRE.NT. Voor de lereeniude J Stoten raii \, T 7.., < HAMILTON WHICHT. Amerika, ( HESRY J. FIXOER. Voor China LiAira CHESG. Voor frankrijk,.... H. HKENIEK. ( Onder voorbehoud eener bekrachtiging of eener opzegging, j eventueel afzonderlijk en speciaal wat de Fransehe protecto* ( raten betreft. Voor Qroot-BrUannU W. S. MEYER. W. d. MAX MULLER. WILLIAM JOH COLLIX.S. Onder voorbehoud der volgende verklaring: De artikelen van het tegenwoordig verdrag, indien het door de Britsche Regeering bekrachtigd wordt, zullen in alle opzichten en op dezelfde wijze van toepassing z\jn op het Britsch-Indische Keizerrijk, Ceylon, de Straits-Settlemenrs, Hong-Kong en Wei- < hai-wei, als z(j op het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland van toepassing zullen zijn; maar de Britsche Regeering behoudt zich het recht voor om genoemd verdrag afzonderlijk te onderteekenen of op te zeggen in naam van elk Dominion, Kolonie. Wingewest of Protectoraat van Zijne Britsche Majesteit, behalve die welke afzonderlijk vermeld zijn. Voor Italië Voor J</jtiui O. OF. LA TOUR CALVELI.O. AlMARo SATO. TOMOI TAKAOI. KoTAKo XlsHIZAKl. Voor Nederland. Voor Ptrzii. 3. T. ('KKMEH. t'. Tn. VAN DEVENTER. A. A. UK.IONGII. J. G. ScilKIRER. MIKZA MAHMOID KUAN. I Onder voorbehoud dar artikelen , 17. lis ra 19 (daar J PeRM geen verdrag met China heeft) en van paragraaf " van f artikel :',. Voor Portugal ANTONIO MAUIA I'ERREIKA. BARTHOI.OMKI

6 [ ] 15 Goedkeuring van liet '28 Januari 1912 te 'egravenhaffe tuaachen Neder lund en andere Staten gesloten opiumverdrag. Voor Rmhind.. A. SAVI.NSKY. Voor Stam ( ASHABAJ VAUAHMAIIA. i VVM..1. ABCHBB. Onder voorbehoud tier artikelen l. r >, siani geen verdrag niet Obina heeft. ie, 17, 18 en 19 daar Voor Oroot-Brüannii Krachtens liet voorbehoud vermeld als kantteekening >>i <U- bandteekenina der Gevolmachtigden van Groot-Britannië, verklaart de ondergeteekende buitengewoon (iezant en Gevolmachtigd Minister van Zijne Britsche Majesteit te 'sgravenhage, dat hij het tegenwoordig verdrag teekent voor de volgende Dominions, Colonifin, Wingewesten en Protectoraten: Canada, Nieiiw-Foundland, Nieuw-Zeeland, Brunei, Cyprus, het Protectoraat van Oost-Afrika, de Falkland eilanden, de Maleische Protectoraten, Gainhië, Gibraltar, degoudkust, Jamaïca, Johore, Kedah, Kelantan, Perlis. Trengganu. Malta, Noord-Nigeria. Noord-Bomeo, Nyasaland, St. Helena, Sarawak, Seychelles, Somaliland, Zuid-Nigeria, Trlnldad, uganda. ALAN JOHSBTONK. 17 December evenals voor de Kolonie Pjji Al.AN JoHNSToNE. 27 Februari en voor de kolonie Sierra Leone, liet Protectoraal der eilanden GhUbert en Ellis en het Protectoraat der Salomo eilanden AI.AK JOHNSTONK. 22 Anril en voor 'ie Regeering van den Australischen 8taten-Bond Ai.A.N'.IOHNSTONE. 25 Juni en voor de Bahamas eilanden, en voor de drie koloniën der Windward eilanden, te weten Grenada, St. Lucie en St. Vincent Al.A.N' JoH.N'STO.N'E. 14 November OXDERTEEKENLNGS-PROTOCOL van niet bjj de Conferentie vertegenwoordigde Mogendheden. Voor Costa-Rica MANUEL M. DE PERALTA. 25 April Voor Mexico F. GAMBOA. 15 Mei Voor Guatemala JOSÉ lf. LARDIZABAL. 17 Juni Voor België ALB. FALLOH. 18 Juni Voor Luxemburg ALB. FALLOH. 18 Juni Voor Panama J. A. JIMENEZ Juni Voor Seuador VICTOB M. Rnrooa. 2 Juli Voor Hondurae JALHAV. ", Juli Voor Salvador ARTIUO R. ALVII.A. 80 Juli Foor Haïti J)K. A. RIBOUL ra 1'ESCAY. 21 Augustus Voor Venezuela SANTOS A. DotJIHICI. 20 September Voor Brazilië QRACA ABAXHA. lf. October Foor ArgentmU. ALUAHDBO QUAALAOA. 17 October Voor Spanje IOSÈ Dl LA RICA V CALVO, 28 October Voor de Dominicuausche Republiek Busao GKULLOX. 12 November Voor Paraguay BBBIQUI OOBTDDOSP. 14 December Voor Denemarken f. G. DK GKEVENKOP CASTEXCK.IOLD. 17 December mor Denemarken, Ueland en at Deennche AntSOen. Onder voorbehoud van toetreding of van opzegging voor zooveel betreft den Belgischen Oongo.

7 16 [ ] Goedkeuring w»u '"'t 28 Januari 1912 te ' öravanhajrc tuatehen Nederland en andere Staten Reeloten opiumverdrag. Voor Columbia... Voor de Republiek Cuba Voor Bolivia. Voor Chili.. Voor Nicaragua Voor Peru. Voor Zweden. Voor Noorwegen. IciNACIo OlTIEKHE/. 1'oNI'K. AHTI.'KO I'ADKii. MAIAHIO 1'ISII.I.A. JoBÓI HfNEEus. SIXOK I'I.ANAS BUABKZ. MANUEI. AI.VAKE/, ('AI.DKKON. F. DE EtBBOKEB. ir> Januari Mei Juni luli IS Juli luli Augustus (T. F. HAGEKl'P. 2 September Onder voorbehoud van de goedkeuring van hot Wetgevend Lichaam van Columbia. Onder voorbehoud van de volgende verklaring: Daar in Zweden geen opium bereid wordt, zal de Zweedsche Regeering voor het oogenblik slechte den invoer van bereid opium verbieden, maar z\) verklaart zich tevens gereed om de maatregelen te nemen, bedoeld in artikel 8 van het verdrag, indien de ervaring de wenschelijkheid er van aantoont.

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163 4.(1930) Nr. 1. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 163 A. TITEL Verdrag tot regeling van zekere wetsconflieten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes, met Protocol;

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 53 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 53 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 4 (1947) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 53 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Algemene Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt:

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt: Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende de wet

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de overmaking en uitvoering van rogatoire

Nadere informatie

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen? A. Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum? De Toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De Toeristenkaart is een los kaartje. Voor de Toeristenkaart hoeft u geen visumformulier

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan:

Onder afhankelijke gezinsleden wordt verstaan: VERDRAG INZAKE BETAALDE ARBEID TEN BEHOEVE VAN AFHANKELIJKE GEZINSLEDEN VAN HET DIPLOMATIEK, CONSULAIR, ADMINISTRATIEF, TECHNISCH EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE MISSIES De

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. N WIJ WILHELMINA, / WET van den 19den Juli 1934, houdefide goedkeuring van het op 20 Februari 1933 te Genève tusschen Nederland en België gesloten vestigings-

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

(vertaling: nl) Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

(vertaling: nl) Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [De teksten van de correcties van 30 december 2012, 28 januari 2014, 28 december 2014 en 31 december 2014 en van de wijzigingen van 1 oktober 2014 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND WETTELIJKE BASIS Europese Verordening 883/2004 die in voege

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

's-gravenhage, 25 oktober 1980 HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG

's-gravenhage, 25 oktober 1980 HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG Verdrag betreffende burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering Officiële tekst Verdrag betreffende burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering 's-gravenhage, 25 oktober

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie

Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Erkennende dat het voor de volledige en harmonieuze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 16670 (R1161) Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, met Bijlagen; Bonn, 23 juni 1979 Nr. 1 Ter griffies van de Eerste en van

Nadere informatie

Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb.

Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb. PROTOCOL KINDSOLDATEN Zie voor actuele informatie over welke landen dit protocol getekend en geratificeerd hebben http://www.unicef.org/crc/opcac-tableweb.htm Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake

Nadere informatie

m HOOFDSTUK. VERSLAG VAN DE VIJFTIENDE ZITTING VAN DE VERGADERING VAN DEN VOLKENBOND TE GENÈVE, 10 27 SEPTEMBER 1934.

m HOOFDSTUK. VERSLAG VAN DE VIJFTIENDE ZITTING VAN DE VERGADERING VAN DEN VOLKENBOND TE GENÈVE, 10 27 SEPTEMBER 1934. Bijlage A. Tweede Kamer. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 2. III. 6. 7 m HOOFDSTUK. VERSLAG VAN DE VIJFTIENDE ZITTING VAN DE VERGADERING VAN DEN VOLKENBOND TE GENÈVE, 10 27 SEPTEMBER 1934. 2.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 134

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 134 23 (2001) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2001 Nr. 134 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de geldendmaking

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Overeenkomst van Madrid

Overeenkomst van Madrid Overeenkomst van Madrid Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken Artikel 1 (1) De landen, voor welke deze Overeenkomst geldt, vormen een bijzondere

Nadere informatie

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN WIT-RUSLAND BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders a. Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. b. Voor het vervoer naar,

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 97

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 97 15 (2000) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2000 Nr. 97 A. TITEL Verdrag houdende wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE ANTIGUA EN BARBUDA INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN

AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE ANTIGUA EN BARBUDA INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE EN ANTIGUA EN BARBUDA INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGAANGELEGENHEDEN AKKOORD TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE EN ANTIGUA EN BARBUDA

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - MINISTERIEEL BESLUIT BETREFFENDE DE VETERINAIRRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR BEWEGINGEN, DE INVOER EN HET VERKEER VAN PAARDACHTIGEN 29.09.1992

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Relumina. Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen

Relumina. Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen Relumina Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen Wat is ErP? Waarom Relumina? De wetgeving voor energiegerelateerde producten (ErP) werd in 29 ingevoerd met als doel de uitstoot van CO2 in de

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Aangezien de Vereenigde Naties van tijd tot tijd verklaringen hebben afgelegd omtrent haar bedoeling, dat oorlogsmisdadigers zullen worden berecht;

Aangezien de Vereenigde Naties van tijd tot tijd verklaringen hebben afgelegd omtrent haar bedoeling, dat oorlogsmisdadigers zullen worden berecht; Overeenkomst voor de vervolging en bestraffing van de groote oorlogsmisdadigers van de Europeesche As. Handvest van de Internationale Militaire Rechtbank Londen, 8 augustus 1945 Aangezien de Vereenigde

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN

Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN Binnenbrengen vanuit een andere lidstaat Binnenbrengen vanuit een derde land Niet-commercieel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1966 Nr. 161

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1966 Nr. 161 1 (1839) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1966 Nr. 161 A. TITEL Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 200 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 123 (1981-1982) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITTING 1981-1982 23 JUNI 1982 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het Cultureel Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon]

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] PROJECT AMSTERDAM VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] De ondergetekende: naam : rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht statutaire zetel : adres :

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers)

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers) OneXS mobiel Als ondernemer in Nederland kunt u kiezen uit vele mobiele providers en nog veel meer soorten abonnementen. De mobiele abonnementen van de grote Nederlandse providers blinken in één opzicht

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie