INTERNATIONAAL OPIUMVERDRAG.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNATIONAAL OPIUMVERDRAG."

Transcriptie

1 10 [ ] Goedkeuring van het 23 Januari 1912 te 's Gravenhage tasseben Nederland ra andere Staten gesloten opiumverdrag. Zijne Majesteit de Keizer van China : Zijne Excellentie den heer LIANÜ CH'ENG, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Berlijn. ( ) VERTALING VAN HET VERDRAG. INTERNATIONAAL OPIUMVERDRAG. Zijne Majesteit de Duische Keizer, Koning van Pruisen, in naam van liet Duitsehe Kijk; de President der Vereenigde Staten van Amerika; Zijne Majesteit de Keizer van China; de President der Fransche Republiek; Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland en van de onder Britsofa gezag staande overzeesche landen, Keizer van Indië; Zijne Majesteit de Koning van Italië; Zijne Majesteit de Keizer van Japan; Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden; Zijne Keizerlijke Majesteit de Schab van Perzië; de President der Portugeesche Republiek; Zijne Majesteit de Keizer aller Ruslanden; Zijne Majesteit de Koning van Siam, wenscliende een schrede verder te gaan op den door de Internationale Opium-Commissie van Shangai van 1909 gebaanden weg; besloten om de geleidelijke afschaffing na te streven van het misbruik van opium, morfine, cocaïne, alsmede der daarvan bereide of afgeleide verdoovende middelen, welke tot dezelfde misbruiken leiden of leiden kunnen; de noodzakelijkheid en het wederkeerige voordeel eener internationale overeenstemming op dit punt in aanmerking nemend; overtuigd dat zij bij deze menschlievende poging de eenparige goedkeuring van alle betrokken Staten zullen verwerven ; hebben besloten te dien einde een verdrag te sluiten en tot Hunne Gevolmachtigden benoemd, te weten: Zijne Majesteit de Duitsehe Keizer, Koning van Pruisen: Zijne Excellentie den Heer FÉLIX V0H MULLER, Hoogstdeszelfs Werkelijken Geheimraad. Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 's-gravenhage; den Heer DELIIRÜCK, Hoogstdeszelfs Geheimen Opperregeeringsraad; den Heer Dr. GHIXENWALD, Hoogstdeszelfs Werkelijken Gezantschapsraad; den Heer Dr. KERF, Hoogstdeszelfs Geheimen Regeeringsraad, Directeur aan het Keizerlijk Gezondheidsbureau; den Heer Dr. RÖSSLER, Keizerlijk Consul te Canton. De President der Vereenigde Staten van Amerika : den Heer Bisschop CHARLES H. BRENT; den Heer HAMILTOX WRIGHT; den Heer H. J. FINOER. De President der Fransche Republiek: den Heer HKNKI BRENIER, Raad-Inspecteur van den land* bouw- en handelsdienst van Indo-China; den Heer PIERRE GUESÜE, Administrateur van den Burgerlijken Dienst van Indo-China. Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland en van de ondel Britsch gezag staande overzeesche landen, Keizer van Indië: den Right-Honourable Sir CECIL CLKMENTI SMITH, G. C. M. G., lid van den Geheimen Raad; Sir WILLIAM STEVENSON MEYER, K. C. I. E., Hoofd-Secretaris van het Gouvernement van Madras; den Heer WILLIAM GRENFELL MAX-MÜLLER, C. B., M. V. O., Hoogstdeszelfs Ambassaderaad; Sir WILLIAM JOB COLLINS, M. D., Deputy-lieutenant van het Graafschap Londen. Zijne Majesteit de Koning van Italië: Zijne Excellentie den Heer Graaf J. SALLIER DE LA TOUR, Hertog van Calvello, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 's-gravenhage. Zijne Majesteit de Keizer van Japan: Zijne Excellentie den Heer AIMARO S.VIO, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 'sgravenbage; den Heer Dr. TOMOK TAKAUI, Ingenieur van het Gouvernement-Generaal van Formosa; den Heer Dr. KOTARO XISHIZAKI, Technisch Specialiteit, toegevoegd aan het Laboratorium van den gezondheidsdienst. Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden : den heer J. T. CREMEH, Hoogstderzelver Oud-Minister van Koloniën, Voorzitter der Nederlandsche Handel Maatschappij; den Heer C. Tn. VAX DEVENTER, lid van de Eerste Kamer der Sta ten-generaal; den Heer A. A. DE JOHOH, oud-hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Opiumregie in Nederlandsch-Indië; den Heer J. G. SCTIEUHER, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; den Heer W. G. VAN WKTIUM, Inspecteur der Opiumregie in Nederlandsch-Indië. Zijne Keizerlijke Majesteit de Schah van Perzië: MIHZA MAHMOII) KIIAX, Secretaris van het Perzische Gesantechap te 's Gravenhage. De President der Portugeesche Republiek : Zijne Excellentie den Heer AXÏOXIO MARIA BARTHOLOMEU FERREIRA, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 's Gravenhage. Zijne Majesteit de Keizer Aller Ruslanden : Zijne Excellentie den Heer ALEXANDRE SAVINSKY, Hoogstdeszelfs Ceremoniemeester. Hoogstdeszelfs Werkelijken Staatsraad, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Stockholm.

2 [ ] ii Goedkeuring van het 23 Januari 1912 te 's Giavenhage tueschen Nederland en andere Btaten gesloten opiumverdrag. Zijn»' Majesteit de Koning van Biam: Zijne Excellentie 1'HYA AKHAHAI VAHAUHAHA, Hoogstdes* aelfa Bnitengewoón Geaant en Gevolmachtigd Minister te Londen, 'sgravenhage en Bruasel; den Heer Wu, J. ABCHBS, C. M. G., Hoogstdesselfs Gelantaéhapsraad, dia, na bunne in behoorlijken vorm bevonden volmachten te hebben neergelegd, omtrent het navolgende zijn overeen* gekomen : Oinscltrijrini/. HOOFDSTUK T. Ruw opium. Onder ruw opium wordt verstaan: Het spontaan gestold sap, verkregen uit de aaadhuisjes van de slaapverwekkende maankop (Papaver soniniferum), en dat geen andere dan de voor de verpakking en het vervoer noodige behandeling heeft ondergaan. Artikel 1. ])e Contracteerendë Mogendheden zullen afdoende wetten of reglementen uitvaardigen ter regeling van het toezicht op de voortbrenging en de verspreiding van het ruw opium, tenzij bestaande wetten of reglementen dit onderwerp reeds geregeld hebben. Artikel 2. De Contracteerendë Mogendheden zullen, rekening bondende met de verschilpunten in hare handelstoestanden, het aantal steden, havens of andere plaatsen beperken, waar de invoer of de uitvoer van ruw opium zal worden toegelaten. Artikel 8. De Contracteerendë Mogendheden zullen maatregelen nemen : a. om den invoer te beletten van ruw opium naar de landen, die den invoer verboden hebben; b. om toezicht uit te oefenen op den uitvoer van ruw opium naar de landen, welke den invoer beperken, tenzij bestaande maatregelen reeda dit onderwerp geregeld hebben. Artikel 4. De Contracteerendë Mogendheden zullen reglementen uitvaardigen, houdende dat elk colli, voor uitvoer bestemd ruw opium bevattend, gemerkt zal worden met eene vermelding van den inhoud, mits de zending 6 kilogrammen te boven gaat. Artikel 5. De Contracteerendë Mogendheden zullen den in- en uitvoer van ruw opium slechts veroorloven aan daartoe behoorlijk gemachtigde personen. Omxchrijrini/. HOOFDSTUK II. Bereid opium. Onder bereid opium wordt verstaan: Het product uit het ruw opium, verkregen door een reeks van bijzondere bewerkingen, in het bijzonder door oplossing, zieding, roosteren en gisting, en welke ten doel hebben het ruw opium om Ie /etten in een aftreksel geschikt voor gebruik. Onder bereid opium is begrepen «Ie droea en elk ander residu van gerookt opium. Artikel (i. De Contracteerendë Mogendheden zullen maatregelen nemen voor de geleidelijke en afdoende afschaffing van de bereiding van, den biniieiilandschen handel in en liet gebruik van bereid opium, binnen de grenzen der verschillende toestanden eigen aan elk land, tenzij bestaande maatregelen dit onderwerp reeds geregeld hebben. Artikel 7. De Contracteerendë Mogendheden zullen den in -en uitvoer van bereid opium verbieden; evenwel zullen die, welke nog niet gereed zijn den uitvoer van bereid opium onmiddellijk te verbieden, dien zoo spoedig mogelijk verbieden. Artikel X. De Contracteerendë Mogendheden, die nog niet gereed zijn den uitvoer van bereid opium dadelijk te verbieden, zullen a. het aantal steden, havens of andere plaatsen beperken, vanwaar bereid opium kan worden uitgevoerd; b. den uitvoer van bereid opium verbieden naar de landen, welke op dit oogenblik den invoer daarvan verbieden of die er den invoer later van mochten verbieden; c. inmiddels verbieden, dat bereid opium wordt gezonden naar een land, dat den invoer daarvan wenscht te beperken, tenzij de exporteur zich gedraagt naar de reglementen van het land van invoer; d. maatregelen nemen, dat elk uitgevoerd colli, dat bereid opium bevat, voorzien zal worden van een bijzonder merk, aanwijzende van welken aard de inhoud is; e. den uitvoer van bereid opium slechts veroorloven aan daartoe bepaaldelijk gemachtigde personen. HOOFDSTUK III. Medici naai opium, morfine, cocaïne, enz. (hntchrijri'iii/en : Onder medicinaal opium wordt verstaan : Ruw opium dat verhit is geweest tot 60 centigraden en niet minder dan 10 % morfine bevat, onverschillig of het in poeder* of korrelvorm is, of vermengd met onzijdige bestanddeelen. * Onder morfine wordt verstaan: de voornaamste alcaloïde van het opium, 'met de scheikundige formule C!7 II,, X O s. Onder cocaïne wordt verstaan: de voornaamste alcaloïde van de bladeren van de,,erythroxylon coca" met de formule C lr H 21 N 0 4. Onder heroïne wordt verstaan: ' de diacetiel-morfine met de formule C 2l H X 0 5. Artikel 9. De Contracteerendë Mogendheden zullen wetten of reglementen uitvaardigen op de artsenijbereiding, ten einde de bereiding, den verkoop en het gebruik van morfine, van

3 ia [ ] Goedkeuring van bet 29 Januari L912 te ' Gravenhftge tussrhen Nederland en andere Staten gesloten opiumverdra cocaïne, alamede vnii bara respectieve zouten uitsluitend te beperken tot geneeskundige en geoorloofde doeleinden, tenzij baataanda wetten of reglementen dit onderwerp reeds geregeld liel)l)cn. Zij zullen onderling medewerken, ten einde het ge- Itruik van deze vordoovende middelen met elk ander doel tegen te gaan. Artikel II). De Contracteerende Mogendheden zullen trachten toezicht uit te oefenen of te doen uitoefenen op alle personen, die morfine of cocaïne en hare respectieve zouten bereiden, invoeren, verkoopen, verspreiden en uitvoeren, alsmede op de gebouwen waar die panmaan dien tak van nijverheid of handel uitoefenen. Te dien einde zullen de ('outracteerende Mogendheden trachten de volgende maatregelen te nemen of te doen nemen, tenzij dil onderwerp reeds door bestaande maatregelen geregeld is: a. Beperking der bereiding van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten uitsluitend tot de inrichtingen en localiteiten, welke daartoe gemachtigd zijn, of het zich op de hoogte stellen van de inrichtingen en localiteiten waar die artikelen wolden bereid en er een register van houden. h. Het stellen van den eisch, dat alle personen, die morfine, cocaïne en hare respectieve zouten bereiden, invoeren, verkoopen, verspreiden en uitvoeren, voorzien zullen zijn van eene machtiging of vergunning om die handelingen te verrichten of wel dat zij daarvan eene officieele verklaring afleggen ten overstaan der bevoegde overheid. e. Het stellen van den eisch dat die personen in hunne boeken inschrijven de bereide hoeveelheden, de invoeren, de verkoopen, alle andere overdracht en de uitvoeren van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten. Deze regel zal niet noodwendig vin toepassing zijn op medische voorschriften en op de verkoopen door daartoe gemachtigde apothekers. Artikel 11, De. Contracteerende Mogendheden zullen maatregelen nemen ten einde in het binnenlandseh handelsverkeer alle overdracht van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten aan daartoe niet' gemachtigde personen te verbieden, tenzij bestaande maatregelen reeds dit onderwerp geregeld hebben. Artikel 12. De Contracteerende Mogendheden, rekening houdende met - hare verschillende toestanden, zullen trachten den invoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten te beperken tot de daartoe gemachtigde personen. Artikel 18. De Contracteerende Mogendheden zullen maatregelen trachten te nemen of te doen nemen, opdat de uitvoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten uit hare landen, bezittingen, koloniën en pachtgebieden naar de landen, bezittingen, koloniën en pachtgebieden van de andere ('ontracteerende Mogendheden alleen geschiedt met bestemming voor personen, die daartoe gemachtigd zijn of vergunning verkregen hebben, overeenkomstig de wetten en de reglementen van het land van invoer. Te dien einde kan elke Regeering van tijd tot tijd aan de Regeeringen der uitvoerlanden lijsten mededeelen van de personen aan wie machtiging of vergunning tot invoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten zal zijn verleend. Artikel i De Contracteerende Mogendheden zullen de wetten en reglementen betreffende de bereiding, den invoer, den verkoop of den uitvoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten toepassen: a. op medicinaal opium; h. op elk preparaat (officinaal of niet ui'ficinaal) daaronder begrepen de zg. anti-opiummiddelen), dat meer dan 0,2 % morfine of 0,1 % cocaïne bevat; c. op heroïne, hare zouten en preparaten, welke meer dan 0,1 % heroïne bevatten; d. op elk ander nieuw derivaat van morfine,, cocaïne of hare respectieve zouten of op elke andere alcaloïde van het opium, welke ten gevolge van algemeen erkende wetenschappelijke onderzoekingen, aanleiding zou kunnen geven tot dezelfde misbruiken en dat dezelfde schadelijke uitwerking ten gevolge zou kunnen hebben. HOOFDSTUK IV. ' Artikel 15. De Contracteerende Mogendheden, die verdragen met China hebben (Treaty Powers) zullen, in overleg met de Chineesche Regeering, de noodige maatregelen nemen om, zoowel op Chineesch grondgebied als in hare koloniën in het Verre Oosten en op de pachtgebieden, welke zij in China bezetten, den smokkelinvoer te beletten van ruw en bereid opium, morfine, cocaïne en hare respectieve - zouten, alsmede van de andere zelfstandigheden bedoeld in art.. 14 van het tegenwoordige verdrag. Van haar kant zal de Chineesche Regeering overeenkomstige maatregelen nemen voor de onderdrukking van de smokkelarij van opium en de andere hierboven bedoelde zelfstandigheden, van uit China naar de vreemde koloniën en de pachtgebieden. Artikel 16. De Chineesche Regeering zal voor hare onderdanen wetten op de artsenijbereiding uitvaardigen, ter regeling van den verkoop en de verspreiding van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten en van de zelfstandigheden, bedoeld in art. 14 van het tegenwoordige verdrag, en zal die wetten mededeelen aan de Mogendheden die verdragen met China hebben, door tusschenkomst van hare diplomatieke vertegenwoordigers te Peking. De Contracteerende Mogendheden, welke met China verdragen hebben, zullen die wetten aan een onderzoek onderwerpen, en indien zij ze aanneembaar bevinden, de noodige maatregelen nemen, opdat zij worden toegepast op hare onderdanen, welke in China gevestigd zijn. Artikel 17. De Contracteerende Mogendheden, welke met China verdragen hebben, verbinden zich de noodige maatregelen te nemen om het opiumschuiven in hare pachtgebieden, settlements" en concessies in China te beperken en daarop toezicht uit te oefenen, en om pari passu met de Chineesche Regeering de opiumkitten en dergelijke inrichtingen, welke daar nog móchten bestaan, op te heffen, en het gebruik van opium te verbieden in huizen van vermaak en publieke huizen. Artikel 18. De Contracteerende Mogendheden, welke verdragen met China hebben, zullen afdoende maatregelen nemen voor de geleidelijke vermindering, pari passu met de afdoende maatregelen, welke de Chineesche Regeering met hetzelfde doel zal nemen, van het aantal winkels bestemd voor den verkoop van ruw en bereid opium, die nog in bare pachtgebieden,

4 Bijlagen. [ ] Tweede Kamer. ]:i Goedkeuring Tan lift 2M Jauuari L912 te 'e Gravenhage.usschen Nederland ra andere BtateB gesloten opiumverdrag. ettlements" en concessies in China mochten bestaan. Zij zullen afdoende maatregelen nemen voor de inkrimping van en liet toezicht op den kleinhandel van liet opium in de pacht* gebieden,,,settlements" en concessies, tenzij bestaande maatregelen reeds dit onderwerp peregeld hebban. Artikel 1!). De Contraoteerende Mogendheden, die postkantoren in China bezitten, zullen afdoende maatregelen nemen om den onwettigen invoer in China in den vorm van postpakketten te verbieden van opium, ruw of bereid, morfine, cocaïne en van bare respectieve zouten en andere zelfstandigheden, bedoeld bij art. 14 van het tegenwoordige verdrag. Evenzeer zullen zij verbieden de onwettige overbrenging dier artikelen door tusschenkomst der postkantoren van de eene plaats in China naar de andere. HOOFDSTUK V. Artikel 2(1. De Contracteerende Mogendheden zullen de mogelijkheid onderzoeken om wetten of reglementen uit te vaardigen, welke het onwettig bezit van ruw opium, bereid opium, morfine, cocaïne en hare respectieve zouten strafbaar stellen, tenzij dit reeds geschied is ingevolge bestaande wetten of reglementen. Artikel 21. De Contracteerende Mogendheden zullen elkander, door tusschenkomst van het Xederlandsche Ministerie van Buiten- landsche Zaken, mededeeling doen van: a. de teksten der bestaande wetten en administratieve! reglementen betreffende de onderwerpen door bet tegenwoor-, dige verdrag beoogd, of uitgevaardigd ingevolge hare bepa- j lingen; l>. de statistische inlichtingen betreffende den handel in ruw opium, bereid opium, morfine, cocaïne en hare respectieve zouten, alsmede in de andere verdoovende middelen of hunne : zouten of preparaten, bedoeld bij het tegenwoordige verdrag. De bedoelde statistieken zullen worden verstrekt met zooveel bijzonderheden en zoo spoedig als men dit mogelijk zal nnrdeelen. HOOFDSTFK VI. Slotbepalin/ien Artikel 22. De bij de Conferentie*niet vertegenwoordigde Mogendheden zullen toegelaten worden om het tegenwoordige verdrag te onderteekenen. Te dien einde zal de Xederlandsche Eegeering onmiddellijk na onderteekening van het verdrag door de Gevolmachtigden der Mogendheden, die aan de Conferentie hebben deelgenomen, alle Europeesche en Amerikaansche Mogendheden, die niet ter Conferentie vertegenwoordigd waren, te weten: de Argentijiische Republiek, (tostenrijk-iiongarije, België, Bolivia, Brazilië. Bulgarije, Chili. Colombia, Coata-Bica, de Cubaanache Republiek, Denemarken, de Dominicaanache Republiek, de Republiek Ecuador, Spanje. Griekenland, Guatemala, de Republiek Haïti. Honduras. Luxemburg, Mexico. Montenegro. Nicaragua, Noorwegen. Panama. Paraguav. Peru. Rumenië. Salvador, Servië, Zweden, Zwitserland. Turkije. Uruguay, de Vereenigde Staten van Venezuela, uitnoodigen om eanen, van de aoodige volmacht voorzienen Afgevaardigde aan te wijzen om te 'i Gravenhage het verdrag Ie ondel leekenen. liet rerdrag zal van die onderteekeningeu voorzien worden door middel van een,,< tndei teekeiiing.s-l'rotocol van niet bij de Conferentie vertegenwoordigde Mogendheden" toe te voegen achter de onderteekeiiiiigeii der vertegenwoordigde Mogendheden en ondel' vermelding van den datum van elke onderteekening. De Xederlandsche Regeel ing zal elke maand aan alle verdragmogendhéden niededeeliiig doen van elke aanvullende onderteekening. Artikel 28. Nadat alle Mogendheden, zoowel voor haar zelve als voor hare bezitt ingeii, koloniën, protectoraten en pachtgebieden, het verdrag of het bovenbedoelde aanvullende Protocol zullen geteekend hebben, zal de Xederlandsche Regeering alle Mogendheden uitnoodigen om de Overeenkomst met dat Protocol te bekrachtigen. Ingeval de onderteekening van alle uitgenoodigde Mogeudheden op 31 December 1912 niet mocht verkregen zijn, zal de Xederlandsche Regeering de Mogendheden, die op dien datum onderteekend hebben, onmiddellijk uitnoodigen om afgevaardigden aan te wijzen ten einde te 's Gravenhage over te gaan tot onderzoek der mogelijkheid om niettemin hare bekrachtigingen neder te leggen. De bekrachtiging zal in een zoo kort mogelijk tijdsverloop plaats hebben en te 's Gravenhage in het Ministerie van Buitenlandsche Zaken nedergelegd worden. De Xederlandsche Regeering zal elke maand aan de verdragmogendheden mededeeling doen der bekrachtigingen, welke zij in dien tusschentijd zal ontvangen hebben. Zoodra da bekrachtigingen van alle verdragmogendheden. zoowel voor haar zelve als voor bare koloniën, bezittingen, protectoraten en pachtgebieden door de Xederlandsche Regeering zullen ontvangen zijn, zal deze aan alle Mogendheden, die het verdrag zullen bekrachtigd hebben, kennis geven van den datum, waarop zij de laatste dier akten van bekrachtiging zal ontvangen hebben. Artikel 24. Het tegenwoordige verdrag zal in werking treden drie maanden na den datum vermeld in de kennisgeving der X'ederlandsche Regeering. bedoeld in de laatste alinea van het voorgaande artikel. Ten opzichte der wetten, reglementen en andere niaatregelen, door het tegenwoordige verdrag voorzien, wordt overeen* gekomen dat de daarvoor benoodigde ontwerpen zullen opgemaakt worden uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van het verdrag. Wat de wetten betreft, deze zullen door de Regeeringen aan hare Parlementen of Wetgevende Lichamen eveneens binnen dienzelfden termijn van zes maanden onderworpen worden, en in elk geval bij de eerste zitting die zal volgen na afloop van dien termijn. De datum, van af welken die wetten, reglementen of maatregelen in werking zullen treden, zal het onderwerp eener Overeenstemming tusschen de Contracteerende Mogendheden uitmaken, op voorstel der Xederlandsche Regeering. Ingeval vragen mochten rijzen met betrekking tot de bekrachtiging van het tegenwoordige verdrag of' de inwerkingtreding hetzij van het verdrag, hetzij van de wetten. reglementen of maatregelen, welke het met zich brengt, zal de Xederlandsche Regeering, indien deze vragen niet op andere wijze kunnen opgelost worden, alle Contracteerende Mogend* heden uitnoodigen om afgevaardigden aan te wijzen, die te 's Gravenhage zullen bijeen komen ten einde tot onmiddellijke overeenstemming over die vragen te geraken. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen

5 14 [ Goedkeuring van li*'t 'J;5 Januari 1912 te 'sgravenhage tu sachet] Nederland au andara Staten gesloten opiumverdrag. Indien Artikel 25. liet gebeuren mocht dat een der ('ontracteerende Mogendheden liet tegenwoordige verdrag MQ willen opzeggen, zal de opzegging schriftelijk ter kennis van de N'edcrlandsche Rageering worden gebracht, die onmiddellijk een voor eens* luidend gewaarmerkt afschrift der kennisgeving aan alle andere Mogendheden zal doen toekomen onder mededecling van den datum, waarop zij die kennisgeving heeft ontvangen. De opzegging zal slechts gevolg hebben ten aanzien der Mogendheid, die baar gedaan heeft an een jaar nadat de kennisgeving de Xedei landsche Kegeering bereikt heeft. Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden het tegenwoordige verdrag van hunne onderteekeiiingen hebben voorzien. Gadaan te 's Gravenhage, den 23sten Januari negentienhonderd en twaalf, in één enkel exemplaar, dat nedergelegd zal blijven in de archieven der Nedei landsche Regeering en waarvan voor eensluidend gewaarmerkte afschriften, langs diplonmtieken weg aan alle bij de Conferentie vertegenwooidigde Mogendheden uitgereikt zullen worden. Voor Duitachland F. DE MULLER. { DELBHÜCK. GHUNENWALD. CHARLES H. BRE.NT. Voor de lereeniude J Stoten raii \, T 7.., < HAMILTON WHICHT. Amerika, ( HESRY J. FIXOER. Voor China LiAira CHESG. Voor frankrijk,.... H. HKENIEK. ( Onder voorbehoud eener bekrachtiging of eener opzegging, j eventueel afzonderlijk en speciaal wat de Fransehe protecto* ( raten betreft. Voor Qroot-BrUannU W. S. MEYER. W. d. MAX MULLER. WILLIAM JOH COLLIX.S. Onder voorbehoud der volgende verklaring: De artikelen van het tegenwoordig verdrag, indien het door de Britsche Regeering bekrachtigd wordt, zullen in alle opzichten en op dezelfde wijze van toepassing z\jn op het Britsch-Indische Keizerrijk, Ceylon, de Straits-Settlemenrs, Hong-Kong en Wei- < hai-wei, als z(j op het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland van toepassing zullen zijn; maar de Britsche Regeering behoudt zich het recht voor om genoemd verdrag afzonderlijk te onderteekenen of op te zeggen in naam van elk Dominion, Kolonie. Wingewest of Protectoraat van Zijne Britsche Majesteit, behalve die welke afzonderlijk vermeld zijn. Voor Italië Voor J</jtiui O. OF. LA TOUR CALVELI.O. AlMARo SATO. TOMOI TAKAOI. KoTAKo XlsHIZAKl. Voor Nederland. Voor Ptrzii. 3. T. ('KKMEH. t'. Tn. VAN DEVENTER. A. A. UK.IONGII. J. G. ScilKIRER. MIKZA MAHMOID KUAN. I Onder voorbehoud dar artikelen , 17. lis ra 19 (daar J PeRM geen verdrag met China heeft) en van paragraaf " van f artikel :',. Voor Portugal ANTONIO MAUIA I'ERREIKA. BARTHOI.OMKI

6 [ ] 15 Goedkeuring van liet '28 Januari 1912 te 'egravenhaffe tuaachen Neder lund en andere Staten gesloten opiumverdrag. Voor Rmhind.. A. SAVI.NSKY. Voor Stam ( ASHABAJ VAUAHMAIIA. i VVM..1. ABCHBB. Onder voorbehoud tier artikelen l. r >, siani geen verdrag niet Obina heeft. ie, 17, 18 en 19 daar Voor Oroot-Brüannii Krachtens liet voorbehoud vermeld als kantteekening >>i <U- bandteekenina der Gevolmachtigden van Groot-Britannië, verklaart de ondergeteekende buitengewoon (iezant en Gevolmachtigd Minister van Zijne Britsche Majesteit te 'sgravenhage, dat hij het tegenwoordig verdrag teekent voor de volgende Dominions, Colonifin, Wingewesten en Protectoraten: Canada, Nieiiw-Foundland, Nieuw-Zeeland, Brunei, Cyprus, het Protectoraat van Oost-Afrika, de Falkland eilanden, de Maleische Protectoraten, Gainhië, Gibraltar, degoudkust, Jamaïca, Johore, Kedah, Kelantan, Perlis. Trengganu. Malta, Noord-Nigeria. Noord-Bomeo, Nyasaland, St. Helena, Sarawak, Seychelles, Somaliland, Zuid-Nigeria, Trlnldad, uganda. ALAN JOHSBTONK. 17 December evenals voor de Kolonie Pjji Al.AN JoHNSToNE. 27 Februari en voor de kolonie Sierra Leone, liet Protectoraal der eilanden GhUbert en Ellis en het Protectoraat der Salomo eilanden AI.AK JOHNSTONK. 22 Anril en voor 'ie Regeering van den Australischen 8taten-Bond Ai.A.N'.IOHNSTONE. 25 Juni en voor de Bahamas eilanden, en voor de drie koloniën der Windward eilanden, te weten Grenada, St. Lucie en St. Vincent Al.A.N' JoH.N'STO.N'E. 14 November OXDERTEEKENLNGS-PROTOCOL van niet bjj de Conferentie vertegenwoordigde Mogendheden. Voor Costa-Rica MANUEL M. DE PERALTA. 25 April Voor Mexico F. GAMBOA. 15 Mei Voor Guatemala JOSÉ lf. LARDIZABAL. 17 Juni Voor België ALB. FALLOH. 18 Juni Voor Luxemburg ALB. FALLOH. 18 Juni Voor Panama J. A. JIMENEZ Juni Voor Seuador VICTOB M. Rnrooa. 2 Juli Voor Hondurae JALHAV. ", Juli Voor Salvador ARTIUO R. ALVII.A. 80 Juli Foor Haïti J)K. A. RIBOUL ra 1'ESCAY. 21 Augustus Voor Venezuela SANTOS A. DotJIHICI. 20 September Voor Brazilië QRACA ABAXHA. lf. October Foor ArgentmU. ALUAHDBO QUAALAOA. 17 October Voor Spanje IOSÈ Dl LA RICA V CALVO, 28 October Voor de Dominicuausche Republiek Busao GKULLOX. 12 November Voor Paraguay BBBIQUI OOBTDDOSP. 14 December Voor Denemarken f. G. DK GKEVENKOP CASTEXCK.IOLD. 17 December mor Denemarken, Ueland en at Deennche AntSOen. Onder voorbehoud van toetreding of van opzegging voor zooveel betreft den Belgischen Oongo.

7 16 [ ] Goedkeuring w»u '"'t 28 Januari 1912 te ' öravanhajrc tuatehen Nederland en andere Staten Reeloten opiumverdrag. Voor Columbia... Voor de Republiek Cuba Voor Bolivia. Voor Chili.. Voor Nicaragua Voor Peru. Voor Zweden. Voor Noorwegen. IciNACIo OlTIEKHE/. 1'oNI'K. AHTI.'KO I'ADKii. MAIAHIO 1'ISII.I.A. JoBÓI HfNEEus. SIXOK I'I.ANAS BUABKZ. MANUEI. AI.VAKE/, ('AI.DKKON. F. DE EtBBOKEB. ir> Januari Mei Juni luli IS Juli luli Augustus (T. F. HAGEKl'P. 2 September Onder voorbehoud van de goedkeuring van hot Wetgevend Lichaam van Columbia. Onder voorbehoud van de volgende verklaring: Daar in Zweden geen opium bereid wordt, zal de Zweedsche Regeering voor het oogenblik slechte den invoer van bereid opium verbieden, maar z\) verklaart zich tevens gereed om de maatregelen te nemen, bedoeld in artikel 8 van het verdrag, indien de ervaring de wenschelijkheid er van aantoont.

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

Bijlagen 2377 4 Tweede Kamer $

Bijlagen 2377 4 Tweede Kamer $ Bijlagen 2377 4 Tweede Kamer $ Goedkeuring van het up 8 September 1951 te San Francisco gesloten Vredesverdrag met Japan 2377 4 BIJLAGE 1 VAN DE MEMORIE VAN TOEUCHTING VERTALING Vredesverdrag met Japan

Nadere informatie

VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG (CMR)

VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG (CMR) VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG (CMR) PREAMBULE De Verdragsluitende Partijen, Erkend hebbende het nut om de voorwaarden van de overeenkomst tot internationaal

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg

Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg CMR S t i c h t i n g V e r v o e r a d r e s Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERALE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN, DE REPUBLIEK ALBANIË,

Nadere informatie

VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG. CMR. Uitgave STICHTING VERVOERADRES

VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG. CMR. Uitgave STICHTING VERVOERADRES VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG. CMR Uitgave STICHTING VERVOERADRES Postbus 82118 Statenplein 2 Telefoon 070-3066700 2508 EC 's-gravenhage 2508 EW

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming. de Rechten. van de Mens. Verdrag tot Bescherming. van de Rechten. van de Mens GER NLD. www.coe.int

Verdrag tot Bescherming. de Rechten. van de Mens. Verdrag tot Bescherming. van de Rechten. van de Mens GER NLD. www.coe.int GER NLD Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Die Europäische Menschenrechtskonvention ist Het Europees Verdrag inzakedes deeuroparates,

Nadere informatie

Singapore. Gesloten te Singapore, op 19 februari 1971

Singapore. Gesloten te Singapore, op 19 februari 1971 Singapore Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Slowakije Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1 WET van 8 juli 1944, tot regeling van de coöperatieve verenigingen (G.B. 1944 no. 93), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1968 no. 82, S.B. 1981 no. 23, S.B. 1983 no. 1, S.B.

Nadere informatie

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Openstelling voor ondertekening 12-8-1949; Genève Ondertekening voor Koninkrijk der Nederlanden 8-12-1949 - Koninkrijk der

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 Hoofdstuk I Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 HOOFDSTUK I. - Algemeenheden. Artikel 1. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder : - Verdrag van Parijs :

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie