INTERNATIONAAL OPIUMVERDRAG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNATIONAAL OPIUMVERDRAG."

Transcriptie

1 10 [ ] Goedkeuring van het 23 Januari 1912 te 's Gravenhage tasseben Nederland ra andere Staten gesloten opiumverdrag. Zijne Majesteit de Keizer van China : Zijne Excellentie den heer LIANÜ CH'ENG, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Berlijn. ( ) VERTALING VAN HET VERDRAG. INTERNATIONAAL OPIUMVERDRAG. Zijne Majesteit de Duische Keizer, Koning van Pruisen, in naam van liet Duitsehe Kijk; de President der Vereenigde Staten van Amerika; Zijne Majesteit de Keizer van China; de President der Fransche Republiek; Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland en van de onder Britsofa gezag staande overzeesche landen, Keizer van Indië; Zijne Majesteit de Koning van Italië; Zijne Majesteit de Keizer van Japan; Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden; Zijne Keizerlijke Majesteit de Schab van Perzië; de President der Portugeesche Republiek; Zijne Majesteit de Keizer aller Ruslanden; Zijne Majesteit de Koning van Siam, wenscliende een schrede verder te gaan op den door de Internationale Opium-Commissie van Shangai van 1909 gebaanden weg; besloten om de geleidelijke afschaffing na te streven van het misbruik van opium, morfine, cocaïne, alsmede der daarvan bereide of afgeleide verdoovende middelen, welke tot dezelfde misbruiken leiden of leiden kunnen; de noodzakelijkheid en het wederkeerige voordeel eener internationale overeenstemming op dit punt in aanmerking nemend; overtuigd dat zij bij deze menschlievende poging de eenparige goedkeuring van alle betrokken Staten zullen verwerven ; hebben besloten te dien einde een verdrag te sluiten en tot Hunne Gevolmachtigden benoemd, te weten: Zijne Majesteit de Duitsehe Keizer, Koning van Pruisen: Zijne Excellentie den Heer FÉLIX V0H MULLER, Hoogstdeszelfs Werkelijken Geheimraad. Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 's-gravenhage; den Heer DELIIRÜCK, Hoogstdeszelfs Geheimen Opperregeeringsraad; den Heer Dr. GHIXENWALD, Hoogstdeszelfs Werkelijken Gezantschapsraad; den Heer Dr. KERF, Hoogstdeszelfs Geheimen Regeeringsraad, Directeur aan het Keizerlijk Gezondheidsbureau; den Heer Dr. RÖSSLER, Keizerlijk Consul te Canton. De President der Vereenigde Staten van Amerika : den Heer Bisschop CHARLES H. BRENT; den Heer HAMILTOX WRIGHT; den Heer H. J. FINOER. De President der Fransche Republiek: den Heer HKNKI BRENIER, Raad-Inspecteur van den land* bouw- en handelsdienst van Indo-China; den Heer PIERRE GUESÜE, Administrateur van den Burgerlijken Dienst van Indo-China. Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland en van de ondel Britsch gezag staande overzeesche landen, Keizer van Indië: den Right-Honourable Sir CECIL CLKMENTI SMITH, G. C. M. G., lid van den Geheimen Raad; Sir WILLIAM STEVENSON MEYER, K. C. I. E., Hoofd-Secretaris van het Gouvernement van Madras; den Heer WILLIAM GRENFELL MAX-MÜLLER, C. B., M. V. O., Hoogstdeszelfs Ambassaderaad; Sir WILLIAM JOB COLLINS, M. D., Deputy-lieutenant van het Graafschap Londen. Zijne Majesteit de Koning van Italië: Zijne Excellentie den Heer Graaf J. SALLIER DE LA TOUR, Hertog van Calvello, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 's-gravenhage. Zijne Majesteit de Keizer van Japan: Zijne Excellentie den Heer AIMARO S.VIO, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 'sgravenbage; den Heer Dr. TOMOK TAKAUI, Ingenieur van het Gouvernement-Generaal van Formosa; den Heer Dr. KOTARO XISHIZAKI, Technisch Specialiteit, toegevoegd aan het Laboratorium van den gezondheidsdienst. Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden : den heer J. T. CREMEH, Hoogstderzelver Oud-Minister van Koloniën, Voorzitter der Nederlandsche Handel Maatschappij; den Heer C. Tn. VAX DEVENTER, lid van de Eerste Kamer der Sta ten-generaal; den Heer A. A. DE JOHOH, oud-hoofdinspecteur, Chef van den dienst der Opiumregie in Nederlandsch-Indië; den Heer J. G. SCTIEUHER, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; den Heer W. G. VAN WKTIUM, Inspecteur der Opiumregie in Nederlandsch-Indië. Zijne Keizerlijke Majesteit de Schah van Perzië: MIHZA MAHMOII) KIIAX, Secretaris van het Perzische Gesantechap te 's Gravenhage. De President der Portugeesche Republiek : Zijne Excellentie den Heer AXÏOXIO MARIA BARTHOLOMEU FERREIRA, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 's Gravenhage. Zijne Majesteit de Keizer Aller Ruslanden : Zijne Excellentie den Heer ALEXANDRE SAVINSKY, Hoogstdeszelfs Ceremoniemeester. Hoogstdeszelfs Werkelijken Staatsraad, Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Stockholm.

2 [ ] ii Goedkeuring van het 23 Januari 1912 te 's Giavenhage tueschen Nederland en andere Btaten gesloten opiumverdrag. Zijn»' Majesteit de Koning van Biam: Zijne Excellentie 1'HYA AKHAHAI VAHAUHAHA, Hoogstdes* aelfa Bnitengewoón Geaant en Gevolmachtigd Minister te Londen, 'sgravenhage en Bruasel; den Heer Wu, J. ABCHBS, C. M. G., Hoogstdesselfs Gelantaéhapsraad, dia, na bunne in behoorlijken vorm bevonden volmachten te hebben neergelegd, omtrent het navolgende zijn overeen* gekomen : Oinscltrijrini/. HOOFDSTUK T. Ruw opium. Onder ruw opium wordt verstaan: Het spontaan gestold sap, verkregen uit de aaadhuisjes van de slaapverwekkende maankop (Papaver soniniferum), en dat geen andere dan de voor de verpakking en het vervoer noodige behandeling heeft ondergaan. Artikel 1. ])e Contracteerendë Mogendheden zullen afdoende wetten of reglementen uitvaardigen ter regeling van het toezicht op de voortbrenging en de verspreiding van het ruw opium, tenzij bestaande wetten of reglementen dit onderwerp reeds geregeld hebben. Artikel 2. De Contracteerendë Mogendheden zullen, rekening bondende met de verschilpunten in hare handelstoestanden, het aantal steden, havens of andere plaatsen beperken, waar de invoer of de uitvoer van ruw opium zal worden toegelaten. Artikel 8. De Contracteerendë Mogendheden zullen maatregelen nemen : a. om den invoer te beletten van ruw opium naar de landen, die den invoer verboden hebben; b. om toezicht uit te oefenen op den uitvoer van ruw opium naar de landen, welke den invoer beperken, tenzij bestaande maatregelen reeda dit onderwerp geregeld hebben. Artikel 4. De Contracteerendë Mogendheden zullen reglementen uitvaardigen, houdende dat elk colli, voor uitvoer bestemd ruw opium bevattend, gemerkt zal worden met eene vermelding van den inhoud, mits de zending 6 kilogrammen te boven gaat. Artikel 5. De Contracteerendë Mogendheden zullen den in- en uitvoer van ruw opium slechts veroorloven aan daartoe behoorlijk gemachtigde personen. Omxchrijrini/. HOOFDSTUK II. Bereid opium. Onder bereid opium wordt verstaan: Het product uit het ruw opium, verkregen door een reeks van bijzondere bewerkingen, in het bijzonder door oplossing, zieding, roosteren en gisting, en welke ten doel hebben het ruw opium om Ie /etten in een aftreksel geschikt voor gebruik. Onder bereid opium is begrepen «Ie droea en elk ander residu van gerookt opium. Artikel (i. De Contracteerendë Mogendheden zullen maatregelen nemen voor de geleidelijke en afdoende afschaffing van de bereiding van, den biniieiilandschen handel in en liet gebruik van bereid opium, binnen de grenzen der verschillende toestanden eigen aan elk land, tenzij bestaande maatregelen dit onderwerp reeds geregeld hebben. Artikel 7. De Contracteerendë Mogendheden zullen den in -en uitvoer van bereid opium verbieden; evenwel zullen die, welke nog niet gereed zijn den uitvoer van bereid opium onmiddellijk te verbieden, dien zoo spoedig mogelijk verbieden. Artikel X. De Contracteerendë Mogendheden, die nog niet gereed zijn den uitvoer van bereid opium dadelijk te verbieden, zullen a. het aantal steden, havens of andere plaatsen beperken, vanwaar bereid opium kan worden uitgevoerd; b. den uitvoer van bereid opium verbieden naar de landen, welke op dit oogenblik den invoer daarvan verbieden of die er den invoer later van mochten verbieden; c. inmiddels verbieden, dat bereid opium wordt gezonden naar een land, dat den invoer daarvan wenscht te beperken, tenzij de exporteur zich gedraagt naar de reglementen van het land van invoer; d. maatregelen nemen, dat elk uitgevoerd colli, dat bereid opium bevat, voorzien zal worden van een bijzonder merk, aanwijzende van welken aard de inhoud is; e. den uitvoer van bereid opium slechts veroorloven aan daartoe bepaaldelijk gemachtigde personen. HOOFDSTUK III. Medici naai opium, morfine, cocaïne, enz. (hntchrijri'iii/en : Onder medicinaal opium wordt verstaan : Ruw opium dat verhit is geweest tot 60 centigraden en niet minder dan 10 % morfine bevat, onverschillig of het in poeder* of korrelvorm is, of vermengd met onzijdige bestanddeelen. * Onder morfine wordt verstaan: de voornaamste alcaloïde van het opium, 'met de scheikundige formule C!7 II,, X O s. Onder cocaïne wordt verstaan: de voornaamste alcaloïde van de bladeren van de,,erythroxylon coca" met de formule C lr H 21 N 0 4. Onder heroïne wordt verstaan: ' de diacetiel-morfine met de formule C 2l H X 0 5. Artikel 9. De Contracteerendë Mogendheden zullen wetten of reglementen uitvaardigen op de artsenijbereiding, ten einde de bereiding, den verkoop en het gebruik van morfine, van

3 ia [ ] Goedkeuring van bet 29 Januari L912 te ' Gravenhftge tussrhen Nederland en andere Staten gesloten opiumverdra cocaïne, alamede vnii bara respectieve zouten uitsluitend te beperken tot geneeskundige en geoorloofde doeleinden, tenzij baataanda wetten of reglementen dit onderwerp reeds geregeld liel)l)cn. Zij zullen onderling medewerken, ten einde het ge- Itruik van deze vordoovende middelen met elk ander doel tegen te gaan. Artikel II). De Contracteerende Mogendheden zullen trachten toezicht uit te oefenen of te doen uitoefenen op alle personen, die morfine of cocaïne en hare respectieve zouten bereiden, invoeren, verkoopen, verspreiden en uitvoeren, alsmede op de gebouwen waar die panmaan dien tak van nijverheid of handel uitoefenen. Te dien einde zullen de ('outracteerende Mogendheden trachten de volgende maatregelen te nemen of te doen nemen, tenzij dil onderwerp reeds door bestaande maatregelen geregeld is: a. Beperking der bereiding van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten uitsluitend tot de inrichtingen en localiteiten, welke daartoe gemachtigd zijn, of het zich op de hoogte stellen van de inrichtingen en localiteiten waar die artikelen wolden bereid en er een register van houden. h. Het stellen van den eisch, dat alle personen, die morfine, cocaïne en hare respectieve zouten bereiden, invoeren, verkoopen, verspreiden en uitvoeren, voorzien zullen zijn van eene machtiging of vergunning om die handelingen te verrichten of wel dat zij daarvan eene officieele verklaring afleggen ten overstaan der bevoegde overheid. e. Het stellen van den eisch dat die personen in hunne boeken inschrijven de bereide hoeveelheden, de invoeren, de verkoopen, alle andere overdracht en de uitvoeren van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten. Deze regel zal niet noodwendig vin toepassing zijn op medische voorschriften en op de verkoopen door daartoe gemachtigde apothekers. Artikel 11, De. Contracteerende Mogendheden zullen maatregelen nemen ten einde in het binnenlandseh handelsverkeer alle overdracht van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten aan daartoe niet' gemachtigde personen te verbieden, tenzij bestaande maatregelen reeds dit onderwerp geregeld hebben. Artikel 12. De Contracteerende Mogendheden, rekening houdende met - hare verschillende toestanden, zullen trachten den invoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten te beperken tot de daartoe gemachtigde personen. Artikel 18. De Contracteerende Mogendheden zullen maatregelen trachten te nemen of te doen nemen, opdat de uitvoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten uit hare landen, bezittingen, koloniën en pachtgebieden naar de landen, bezittingen, koloniën en pachtgebieden van de andere ('ontracteerende Mogendheden alleen geschiedt met bestemming voor personen, die daartoe gemachtigd zijn of vergunning verkregen hebben, overeenkomstig de wetten en de reglementen van het land van invoer. Te dien einde kan elke Regeering van tijd tot tijd aan de Regeeringen der uitvoerlanden lijsten mededeelen van de personen aan wie machtiging of vergunning tot invoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten zal zijn verleend. Artikel i De Contracteerende Mogendheden zullen de wetten en reglementen betreffende de bereiding, den invoer, den verkoop of den uitvoer van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten toepassen: a. op medicinaal opium; h. op elk preparaat (officinaal of niet ui'ficinaal) daaronder begrepen de zg. anti-opiummiddelen), dat meer dan 0,2 % morfine of 0,1 % cocaïne bevat; c. op heroïne, hare zouten en preparaten, welke meer dan 0,1 % heroïne bevatten; d. op elk ander nieuw derivaat van morfine,, cocaïne of hare respectieve zouten of op elke andere alcaloïde van het opium, welke ten gevolge van algemeen erkende wetenschappelijke onderzoekingen, aanleiding zou kunnen geven tot dezelfde misbruiken en dat dezelfde schadelijke uitwerking ten gevolge zou kunnen hebben. HOOFDSTUK IV. ' Artikel 15. De Contracteerende Mogendheden, die verdragen met China hebben (Treaty Powers) zullen, in overleg met de Chineesche Regeering, de noodige maatregelen nemen om, zoowel op Chineesch grondgebied als in hare koloniën in het Verre Oosten en op de pachtgebieden, welke zij in China bezetten, den smokkelinvoer te beletten van ruw en bereid opium, morfine, cocaïne en hare respectieve - zouten, alsmede van de andere zelfstandigheden bedoeld in art.. 14 van het tegenwoordige verdrag. Van haar kant zal de Chineesche Regeering overeenkomstige maatregelen nemen voor de onderdrukking van de smokkelarij van opium en de andere hierboven bedoelde zelfstandigheden, van uit China naar de vreemde koloniën en de pachtgebieden. Artikel 16. De Chineesche Regeering zal voor hare onderdanen wetten op de artsenijbereiding uitvaardigen, ter regeling van den verkoop en de verspreiding van morfine, cocaïne en hare respectieve zouten en van de zelfstandigheden, bedoeld in art. 14 van het tegenwoordige verdrag, en zal die wetten mededeelen aan de Mogendheden die verdragen met China hebben, door tusschenkomst van hare diplomatieke vertegenwoordigers te Peking. De Contracteerende Mogendheden, welke met China verdragen hebben, zullen die wetten aan een onderzoek onderwerpen, en indien zij ze aanneembaar bevinden, de noodige maatregelen nemen, opdat zij worden toegepast op hare onderdanen, welke in China gevestigd zijn. Artikel 17. De Contracteerende Mogendheden, welke met China verdragen hebben, verbinden zich de noodige maatregelen te nemen om het opiumschuiven in hare pachtgebieden, settlements" en concessies in China te beperken en daarop toezicht uit te oefenen, en om pari passu met de Chineesche Regeering de opiumkitten en dergelijke inrichtingen, welke daar nog móchten bestaan, op te heffen, en het gebruik van opium te verbieden in huizen van vermaak en publieke huizen. Artikel 18. De Contracteerende Mogendheden, welke verdragen met China hebben, zullen afdoende maatregelen nemen voor de geleidelijke vermindering, pari passu met de afdoende maatregelen, welke de Chineesche Regeering met hetzelfde doel zal nemen, van het aantal winkels bestemd voor den verkoop van ruw en bereid opium, die nog in bare pachtgebieden,

4 Bijlagen. [ ] Tweede Kamer. ]:i Goedkeuring Tan lift 2M Jauuari L912 te 'e Gravenhage.usschen Nederland ra andere BtateB gesloten opiumverdrag. ettlements" en concessies in China mochten bestaan. Zij zullen afdoende maatregelen nemen voor de inkrimping van en liet toezicht op den kleinhandel van liet opium in de pacht* gebieden,,,settlements" en concessies, tenzij bestaande maatregelen reeds dit onderwerp peregeld hebban. Artikel 1!). De Contraoteerende Mogendheden, die postkantoren in China bezitten, zullen afdoende maatregelen nemen om den onwettigen invoer in China in den vorm van postpakketten te verbieden van opium, ruw of bereid, morfine, cocaïne en van bare respectieve zouten en andere zelfstandigheden, bedoeld bij art. 14 van het tegenwoordige verdrag. Evenzeer zullen zij verbieden de onwettige overbrenging dier artikelen door tusschenkomst der postkantoren van de eene plaats in China naar de andere. HOOFDSTUK V. Artikel 2(1. De Contracteerende Mogendheden zullen de mogelijkheid onderzoeken om wetten of reglementen uit te vaardigen, welke het onwettig bezit van ruw opium, bereid opium, morfine, cocaïne en hare respectieve zouten strafbaar stellen, tenzij dit reeds geschied is ingevolge bestaande wetten of reglementen. Artikel 21. De Contracteerende Mogendheden zullen elkander, door tusschenkomst van het Xederlandsche Ministerie van Buiten- landsche Zaken, mededeeling doen van: a. de teksten der bestaande wetten en administratieve! reglementen betreffende de onderwerpen door bet tegenwoor-, dige verdrag beoogd, of uitgevaardigd ingevolge hare bepa- j lingen; l>. de statistische inlichtingen betreffende den handel in ruw opium, bereid opium, morfine, cocaïne en hare respectieve zouten, alsmede in de andere verdoovende middelen of hunne : zouten of preparaten, bedoeld bij het tegenwoordige verdrag. De bedoelde statistieken zullen worden verstrekt met zooveel bijzonderheden en zoo spoedig als men dit mogelijk zal nnrdeelen. HOOFDSTFK VI. Slotbepalin/ien Artikel 22. De bij de Conferentie*niet vertegenwoordigde Mogendheden zullen toegelaten worden om het tegenwoordige verdrag te onderteekenen. Te dien einde zal de Xederlandsche Eegeering onmiddellijk na onderteekening van het verdrag door de Gevolmachtigden der Mogendheden, die aan de Conferentie hebben deelgenomen, alle Europeesche en Amerikaansche Mogendheden, die niet ter Conferentie vertegenwoordigd waren, te weten: de Argentijiische Republiek, (tostenrijk-iiongarije, België, Bolivia, Brazilië. Bulgarije, Chili. Colombia, Coata-Bica, de Cubaanache Republiek, Denemarken, de Dominicaanache Republiek, de Republiek Ecuador, Spanje. Griekenland, Guatemala, de Republiek Haïti. Honduras. Luxemburg, Mexico. Montenegro. Nicaragua, Noorwegen. Panama. Paraguav. Peru. Rumenië. Salvador, Servië, Zweden, Zwitserland. Turkije. Uruguay, de Vereenigde Staten van Venezuela, uitnoodigen om eanen, van de aoodige volmacht voorzienen Afgevaardigde aan te wijzen om te 'i Gravenhage het verdrag Ie ondel leekenen. liet rerdrag zal van die onderteekeningeu voorzien worden door middel van een,,< tndei teekeiiing.s-l'rotocol van niet bij de Conferentie vertegenwoordigde Mogendheden" toe te voegen achter de onderteekeiiiiigeii der vertegenwoordigde Mogendheden en ondel' vermelding van den datum van elke onderteekening. De Xederlandsche Regeel ing zal elke maand aan alle verdragmogendhéden niededeeliiig doen van elke aanvullende onderteekening. Artikel 28. Nadat alle Mogendheden, zoowel voor haar zelve als voor hare bezitt ingeii, koloniën, protectoraten en pachtgebieden, het verdrag of het bovenbedoelde aanvullende Protocol zullen geteekend hebben, zal de Xederlandsche Regeering alle Mogendheden uitnoodigen om de Overeenkomst met dat Protocol te bekrachtigen. Ingeval de onderteekening van alle uitgenoodigde Mogeudheden op 31 December 1912 niet mocht verkregen zijn, zal de Xederlandsche Regeering de Mogendheden, die op dien datum onderteekend hebben, onmiddellijk uitnoodigen om afgevaardigden aan te wijzen ten einde te 's Gravenhage over te gaan tot onderzoek der mogelijkheid om niettemin hare bekrachtigingen neder te leggen. De bekrachtiging zal in een zoo kort mogelijk tijdsverloop plaats hebben en te 's Gravenhage in het Ministerie van Buitenlandsche Zaken nedergelegd worden. De Xederlandsche Regeering zal elke maand aan de verdragmogendheden mededeeling doen der bekrachtigingen, welke zij in dien tusschentijd zal ontvangen hebben. Zoodra da bekrachtigingen van alle verdragmogendheden. zoowel voor haar zelve als voor bare koloniën, bezittingen, protectoraten en pachtgebieden door de Xederlandsche Regeering zullen ontvangen zijn, zal deze aan alle Mogendheden, die het verdrag zullen bekrachtigd hebben, kennis geven van den datum, waarop zij de laatste dier akten van bekrachtiging zal ontvangen hebben. Artikel 24. Het tegenwoordige verdrag zal in werking treden drie maanden na den datum vermeld in de kennisgeving der X'ederlandsche Regeering. bedoeld in de laatste alinea van het voorgaande artikel. Ten opzichte der wetten, reglementen en andere niaatregelen, door het tegenwoordige verdrag voorzien, wordt overeen* gekomen dat de daarvoor benoodigde ontwerpen zullen opgemaakt worden uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van het verdrag. Wat de wetten betreft, deze zullen door de Regeeringen aan hare Parlementen of Wetgevende Lichamen eveneens binnen dienzelfden termijn van zes maanden onderworpen worden, en in elk geval bij de eerste zitting die zal volgen na afloop van dien termijn. De datum, van af welken die wetten, reglementen of maatregelen in werking zullen treden, zal het onderwerp eener Overeenstemming tusschen de Contracteerende Mogendheden uitmaken, op voorstel der Xederlandsche Regeering. Ingeval vragen mochten rijzen met betrekking tot de bekrachtiging van het tegenwoordige verdrag of' de inwerkingtreding hetzij van het verdrag, hetzij van de wetten. reglementen of maatregelen, welke het met zich brengt, zal de Xederlandsche Regeering, indien deze vragen niet op andere wijze kunnen opgelost worden, alle Contracteerende Mogend* heden uitnoodigen om afgevaardigden aan te wijzen, die te 's Gravenhage zullen bijeen komen ten einde tot onmiddellijke overeenstemming over die vragen te geraken. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen

5 14 [ Goedkeuring van li*'t 'J;5 Januari 1912 te 'sgravenhage tu sachet] Nederland au andara Staten gesloten opiumverdrag. Indien Artikel 25. liet gebeuren mocht dat een der ('ontracteerende Mogendheden liet tegenwoordige verdrag MQ willen opzeggen, zal de opzegging schriftelijk ter kennis van de N'edcrlandsche Rageering worden gebracht, die onmiddellijk een voor eens* luidend gewaarmerkt afschrift der kennisgeving aan alle andere Mogendheden zal doen toekomen onder mededecling van den datum, waarop zij die kennisgeving heeft ontvangen. De opzegging zal slechts gevolg hebben ten aanzien der Mogendheid, die baar gedaan heeft an een jaar nadat de kennisgeving de Xedei landsche Kegeering bereikt heeft. Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden het tegenwoordige verdrag van hunne onderteekeiiingen hebben voorzien. Gadaan te 's Gravenhage, den 23sten Januari negentienhonderd en twaalf, in één enkel exemplaar, dat nedergelegd zal blijven in de archieven der Nedei landsche Regeering en waarvan voor eensluidend gewaarmerkte afschriften, langs diplonmtieken weg aan alle bij de Conferentie vertegenwooidigde Mogendheden uitgereikt zullen worden. Voor Duitachland F. DE MULLER. { DELBHÜCK. GHUNENWALD. CHARLES H. BRE.NT. Voor de lereeniude J Stoten raii \, T 7.., < HAMILTON WHICHT. Amerika, ( HESRY J. FIXOER. Voor China LiAira CHESG. Voor frankrijk,.... H. HKENIEK. ( Onder voorbehoud eener bekrachtiging of eener opzegging, j eventueel afzonderlijk en speciaal wat de Fransehe protecto* ( raten betreft. Voor Qroot-BrUannU W. S. MEYER. W. d. MAX MULLER. WILLIAM JOH COLLIX.S. Onder voorbehoud der volgende verklaring: De artikelen van het tegenwoordig verdrag, indien het door de Britsche Regeering bekrachtigd wordt, zullen in alle opzichten en op dezelfde wijze van toepassing z\jn op het Britsch-Indische Keizerrijk, Ceylon, de Straits-Settlemenrs, Hong-Kong en Wei- < hai-wei, als z(j op het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland van toepassing zullen zijn; maar de Britsche Regeering behoudt zich het recht voor om genoemd verdrag afzonderlijk te onderteekenen of op te zeggen in naam van elk Dominion, Kolonie. Wingewest of Protectoraat van Zijne Britsche Majesteit, behalve die welke afzonderlijk vermeld zijn. Voor Italië Voor J</jtiui O. OF. LA TOUR CALVELI.O. AlMARo SATO. TOMOI TAKAOI. KoTAKo XlsHIZAKl. Voor Nederland. Voor Ptrzii. 3. T. ('KKMEH. t'. Tn. VAN DEVENTER. A. A. UK.IONGII. J. G. ScilKIRER. MIKZA MAHMOID KUAN. I Onder voorbehoud dar artikelen , 17. lis ra 19 (daar J PeRM geen verdrag met China heeft) en van paragraaf " van f artikel :',. Voor Portugal ANTONIO MAUIA I'ERREIKA. BARTHOI.OMKI

6 [ ] 15 Goedkeuring van liet '28 Januari 1912 te 'egravenhaffe tuaachen Neder lund en andere Staten gesloten opiumverdrag. Voor Rmhind.. A. SAVI.NSKY. Voor Stam ( ASHABAJ VAUAHMAIIA. i VVM..1. ABCHBB. Onder voorbehoud tier artikelen l. r >, siani geen verdrag niet Obina heeft. ie, 17, 18 en 19 daar Voor Oroot-Brüannii Krachtens liet voorbehoud vermeld als kantteekening >>i <U- bandteekenina der Gevolmachtigden van Groot-Britannië, verklaart de ondergeteekende buitengewoon (iezant en Gevolmachtigd Minister van Zijne Britsche Majesteit te 'sgravenhage, dat hij het tegenwoordig verdrag teekent voor de volgende Dominions, Colonifin, Wingewesten en Protectoraten: Canada, Nieiiw-Foundland, Nieuw-Zeeland, Brunei, Cyprus, het Protectoraat van Oost-Afrika, de Falkland eilanden, de Maleische Protectoraten, Gainhië, Gibraltar, degoudkust, Jamaïca, Johore, Kedah, Kelantan, Perlis. Trengganu. Malta, Noord-Nigeria. Noord-Bomeo, Nyasaland, St. Helena, Sarawak, Seychelles, Somaliland, Zuid-Nigeria, Trlnldad, uganda. ALAN JOHSBTONK. 17 December evenals voor de Kolonie Pjji Al.AN JoHNSToNE. 27 Februari en voor de kolonie Sierra Leone, liet Protectoraal der eilanden GhUbert en Ellis en het Protectoraat der Salomo eilanden AI.AK JOHNSTONK. 22 Anril en voor 'ie Regeering van den Australischen 8taten-Bond Ai.A.N'.IOHNSTONE. 25 Juni en voor de Bahamas eilanden, en voor de drie koloniën der Windward eilanden, te weten Grenada, St. Lucie en St. Vincent Al.A.N' JoH.N'STO.N'E. 14 November OXDERTEEKENLNGS-PROTOCOL van niet bjj de Conferentie vertegenwoordigde Mogendheden. Voor Costa-Rica MANUEL M. DE PERALTA. 25 April Voor Mexico F. GAMBOA. 15 Mei Voor Guatemala JOSÉ lf. LARDIZABAL. 17 Juni Voor België ALB. FALLOH. 18 Juni Voor Luxemburg ALB. FALLOH. 18 Juni Voor Panama J. A. JIMENEZ Juni Voor Seuador VICTOB M. Rnrooa. 2 Juli Voor Hondurae JALHAV. ", Juli Voor Salvador ARTIUO R. ALVII.A. 80 Juli Foor Haïti J)K. A. RIBOUL ra 1'ESCAY. 21 Augustus Voor Venezuela SANTOS A. DotJIHICI. 20 September Voor Brazilië QRACA ABAXHA. lf. October Foor ArgentmU. ALUAHDBO QUAALAOA. 17 October Voor Spanje IOSÈ Dl LA RICA V CALVO, 28 October Voor de Dominicuausche Republiek Busao GKULLOX. 12 November Voor Paraguay BBBIQUI OOBTDDOSP. 14 December Voor Denemarken f. G. DK GKEVENKOP CASTEXCK.IOLD. 17 December mor Denemarken, Ueland en at Deennche AntSOen. Onder voorbehoud van toetreding of van opzegging voor zooveel betreft den Belgischen Oongo.

7 16 [ ] Goedkeuring w»u '"'t 28 Januari 1912 te ' öravanhajrc tuatehen Nederland en andere Staten Reeloten opiumverdrag. Voor Columbia... Voor de Republiek Cuba Voor Bolivia. Voor Chili.. Voor Nicaragua Voor Peru. Voor Zweden. Voor Noorwegen. IciNACIo OlTIEKHE/. 1'oNI'K. AHTI.'KO I'ADKii. MAIAHIO 1'ISII.I.A. JoBÓI HfNEEus. SIXOK I'I.ANAS BUABKZ. MANUEI. AI.VAKE/, ('AI.DKKON. F. DE EtBBOKEB. ir> Januari Mei Juni luli IS Juli luli Augustus (T. F. HAGEKl'P. 2 September Onder voorbehoud van de goedkeuring van hot Wetgevend Lichaam van Columbia. Onder voorbehoud van de volgende verklaring: Daar in Zweden geen opium bereid wordt, zal de Zweedsche Regeering voor het oogenblik slechte den invoer van bereid opium verbieden, maar z\) verklaart zich tevens gereed om de maatregelen te nemen, bedoeld in artikel 8 van het verdrag, indien de ervaring de wenschelijkheid er van aantoont.

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1907) No. 1 TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Verdrag tot oprichting van een Internationaal

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153 5 (1945) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 153 A. TITEL Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds, met bijlagen; Washington, B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 98

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 98 10 (1921) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 98 A. TITEL Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer, met bijbehorend statuut; Barcelona, 20 april 1921 B. TEKST De

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen

Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen De Staten, die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend gemeenschappelijke regels omtrent de oplossing van wetsconflicten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163 4.(1930) Nr. 1. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 163 A. TITEL Verdrag tot regeling van zekere wetsconflieten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes, met Protocol;

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VANHET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 19Ó0 Nr. 17

TRACTATENBLAD VANHET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 19Ó0 Nr. 17 5 (1929) Nr. 1 TRACTATENBLAD VANHET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 19Ó0 Nr. 17 A. TITEL Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, met Additioneel

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 53 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 53 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 4 (1947) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 53 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Algemene Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 9. Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 66 (1994) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 9 A. TITEL Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994; Genève, 26 januari 1994 B. TEKST De Engelse en de Franse

Nadere informatie

Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime,

Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER N E D E RLAND E N. JAARGANG 1954 No. 18

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER N E D E RLAND E N. JAARGANG 1954 No. 18 4 (1944) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER N E D E RLAND E N JAARGANG 1954 No. 18 A. TITEL Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart; Chicago, 7 December 1944 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

Bijlage 4a behorende bij Vreemdelingencirculaire nr 14/1955

Bijlage 4a behorende bij Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 Bijlage da MINISTERIE VAN JUSTITIE Afdeling Politie Rij ksvreemdelingendienst al. nr 386/B-4a 's-gravenhage, 6 December 1954 Bijlage 4a behorende bij Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 Betreffende. Overneming

Nadere informatie

Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken

Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de voltrekking van huwelijken en de erkenning van de geldigheid

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen I-1 Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil.

Dit Verdrag is van toepassing, welke ook de rechter of de autoriteit is die kennis dient te nemen van het geschil. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

VERDRAG NOPENS DE ERKENNING EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN OVER ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN JEGENS KINDEREN

VERDRAG NOPENS DE ERKENNING EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN OVER ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN JEGENS KINDEREN VERDRAG NOPENS DE ERKENNING EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN OVER ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN JEGENS KINDEREN De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend; Verlangend gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing

Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing Straatsburg, 26 november 1987, Tractatenblad 1988, 19 Aanhef De Lidstaten van de Raad van Europa

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 146 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt:

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt: Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende de wet

Nadere informatie

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999)

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Protocol van 3 juni 1999 Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Met toepassing van de artikelen 6 en 19, 2 van het Verdrag

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Nederlandse Antillen MINISTERIELE BESCHIKKING van de 7de december 2004, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, onder a en b, artikel 3, tweede en vierde lid, artikel 9, eerste en tweede

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 74

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 74 51 (1959) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1961 Nr. 74 A. TITEL Europees Verdrag inzake de academische erkenning van universitaire kwalificaties; Parijs, 14 december 1959

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 165

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 165 53 (1962) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 165 A. TITEL Verdrag inzake de huwelijkstoestemming, de minimum-leeftijd waarop een huwelijk mag worden aangegaan en de

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166 40 (1972) Nr. 9 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2008 Nr. 166 A. TITEL Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972 B. TEKST

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts

Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegend dat de trust zoals die is ontwikkeld door de equitygerechten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 161

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1964 Nr. 161 54 (1960) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1964 Nr. 161 A. TITEL Overeenkomst betreffende de wederzijdse geheimhouding van uitvindingen die voor de verdediging van belang

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1959 Nr. 179

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1959 Nr. 179 3 (1905) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN JAARGANG 1959 Nr. 179 A. TITEL Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming; 's-gravenhage, 17 juli 1905

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 32 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 74 A. TITEL Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Straatsburg,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 285

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 285 10 (2004) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 285 A. TITEL Protocol nr. 14 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 18 MEI 1977. - Verdrag inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken. Publicatie : 02-10-1982 nummer : 1977051850 bladzijde : 11474 Dossiernummer : 1977-05-18/30

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 72 (2009) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 96 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN-HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 174

TRACTATENBLAD VAN-HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 174 1 (1902) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN-HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 174 A. TITEL, '. ' B. TEKST Verdrag tot regeling der wetsconflieten met betrekking tot het huwelijk; 's-gravenhage, 12

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0153 (E) 13587/17 JUSTCIV 251 COLAC 111 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 88

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 88 78 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 88 A. TITEL Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden

Nadere informatie

VERDRAG BETREFFENDE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

VERDRAG BETREFFENDE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VERDRAG BETREFFENDE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend; Verlangend in het Verdrag van 17 Juli 1905 betreffende de burgerlijke rechtsvordering de door de ervaring

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

: Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7)

: Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) Intitulé : Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) Citeertitel: Regeling in-, uit- en doorvoer verdovende middelen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de overmaking en uitvoering van rogatoire

Nadere informatie

Belasting. In werking Ned. Antillen Vindplaats 08-09-1953 1954-169

Belasting. In werking Ned. Antillen Vindplaats 08-09-1953 1954-169 Belasting Gesloten Plaats Titel 26-06-1953 Tokio Notawisseling tussen de Nederlandse en de Japanse Regering inzake herleving van de regeling tot wederzijdse vrijstelling van belasting op inkomsten en winsten

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1981 Nr. 10

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1981 Nr. 10 21 (1980) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1981 Nr. 10 A, TITEL Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake liet gezag over

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

AVENANT TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE HET KONINKRIJK SPANJE TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

AVENANT TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE HET KONINKRIJK SPANJE TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING AVANT TOT WIJZIGING VAN DE OVEREKOMST TUSS HET KONINKRIJK BELGIE HET KONINKRIJK SPANJE TOT HET VERMIJD VAN DUBBELE BELASTING TOT HET VOORKOM VAN HET ONTGAAN HET ONTDUIK VAN BELASTING INZAKE BELASTING NAAR

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon

Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Protokoll in niederländischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN Brussel, 14

Nadere informatie

TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 11

TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 11 37 (1982) Nr. 2 TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 11 A, TITEL Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van verscheidenheid van familienamen, met bijlage;

Nadere informatie

2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA MINISTERIЁLE REGELING van 7 februari 2014 tot wijziging van de Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AB 1991 no. GT 36) Uitgegeven, 19 februari 2014 De minister

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 71

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 71 15 (1948) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 71 A. TITEL Verdrag nopens de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie, met twee Bijlagen; Genève, 6 maart

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No. 163 Overgelegd aan de Staten-Generaal üsott'ïtt^minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No. 163 Overgelegd aan de Staten-Generaal üsott'ïtt^minister van Buitenlandse Zaken 30 (1952) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1952 No. 163 Overgelegd aan de Staten-Generaal üsott'ïtt^minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Protocol bij het Noord-Atlantisch

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen

Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend de toegang tot de rechter in internationale gevallen te vergemakkelijken, Hebben

Nadere informatie

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen? A. Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum? De Toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De Toeristenkaart is een los kaartje. Voor de Toeristenkaart hoeft u geen visumformulier

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 132

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 132 28 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VANHET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 132 A. TITEL Toescheidingsov er eenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1 SLOTAKTE FA/TR/EU/HR/nl 1 FA/TR/EU/HR/nl 2 I. TEKST VAN DE SLOTAKTE 1. De gevolmachtigden van ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1988 Nr. 49

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1988 Nr. 49 36 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1988 Nr. 49 A. TITEL Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Democratische

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 176 3 (1902) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 176 A. TITEL Verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen; 's-gravenhage, 12 juni 1902 B. TEKST, De tekst van het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0150 (E) 13586/17 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JUSTCIV 250 COLAC 110 ACP 118 ISL 39

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREKOMST TUSS HET KONINKRIJK BELGIE DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO TOT HET VERMIJD VAN DUBBELE BELASTING TOT HET VOORKOM VAN HET ONTDUIK HET ONTGAAN VAN BELASTING INZAKE

Nadere informatie