Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen"

Transcriptie

1 Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tenlasteleggingsrubrieken met de daarin van toepassing zijnde tenlasteleggingscodes. STRAFWET EIGENDOM Diefstal & afpersing Gewone diefstal 12 - Winkeldiefstal 14 - Huisdiefstal 18 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 18A - Gewone diefstal 18B - Zakkenrollerij 18C - Velddiefstal (moeskopperij) met verzwarende omstandigheden 18D - Ongeoorloofde aansluiting (tv, gas of elektriciteit) 18E - Gewone fiets- of motodiefstal 18F - Poging tot gewone diefstal 18G - Gewone diefstal van auto 35X - Militairen: verduistering - diefstal 42K - Diefstal, verduistering, oplichting, bedriegerij tussen echtgenoten en personen bedoeld in artt. 462, 492 en 504 Sw. Diefstal met geweld 11 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 11A - Diefstal door middel van geweld of bedreiging 11B - Diefstal waarbij wapens werden getoond of gebruikt 11C - Afpersing 11F - Carjacking 11G - Homejacking Zware diefstal 17 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 17A - Diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17B - Diefstal met inbraak in woningen 17C - Poging tot diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17D - Autodiefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17E - Diefstal van fiets of moto door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17F - Diefstal in garage 17G -. Ramkraak 17H - Diefstal in wagen Vernielingen, beschadigingen & brandstichting 47 - Opzettelijke brandstichting 48 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 48A - Onopzettelijke brandstichting 50 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 50A - Vernieling van afsluiting 50B - Beschadigingen - vernielingen in het algemeen 50C - Opschriften op de openbare weg of op openbare gebouwen 50E - Vernieling van veldvruchten 50F - Graffiti en beschadiging van onroerende eigendommen (artt. 534bis en 534ter Sw.) 53C - Grafschennis

2 Bedrog PERSOON Heling & witwas 27 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 27A - Heling (gestolen of verduisterde voorwerpen) 27B - Witwassen Informatica 20I - Computermisdrijven 20J - Informaticabedrog, bv. gebruik gestolen kredietkaarten (art. 504quater Sw.) 20K - Ongeoorloofde toegang tot informaticasystemen (art. 550bis Sw.) 20L - Data- of informaticasabotage, bv. schadelijke gegevens (art. 550ter Sw.) 20M - Zoeking in het informaticasysteem: weigeren of hinderen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (art. 88quater 3 Sv.) 20N - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 90quater 4 derde lid Sv.) 20O - Weigering tot het verlenen van de door de procureur des Konings gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 46bis 2 vierde lid Sv.) 20P - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 88bis 2 derde lid Sv.) 20Q - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 90quater 2 derde lid Sv.) Bedrog : andere 19 - Uitgifte van cheque of overschrijving zonder dekking door een particulier 20 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 20A - Verduistering (nalatenschappen, goederen van gemeenschap enz.) 20B - Misbruik van vertrouwen 20C - Wegmaken van inbeslaggenomen voorwerpen 20D - Oplichting 20E - Sneeuwbaleffect 20F - Woeker 20G - Zegelverbreking 20H - Niet eerbiedigen van een contract van financiële aard (schuldbekentenis, lening, onbetaalde wisselbrief) 26 - Afzetterij 28 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 28A - Verloren voorwerpen 28B - Gevonden voorwerpen 50D - Verplaatsing van grenspalen 72 - Bedrieglijk onvermogen Moord, doodslag & onopzettelijke doding Moord & doodslag 30 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 30A - Moord 30B - Doodslag 30C - Doodslag om diefstal te vergemakkelijken 30D - Poging moord of poging doodslag 30E - Genocidewet - wet van universele bevoegdheid Onopzettelijke doding 30F - Vergiftiging (artt. 392, 394 en 397 Sw.) 30G - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met ongewild de dood tot gevolg (artt. 402 en 404 Sw.) 44 - Onopzettelijke doding (uitgezonderd verkeer)

3 Slagen & verwondingen Met opzet 43 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 43A - Opzettelijke slagen en verwondingen 43C - Aanranding 43D - Kindermishandeling 43F - Foltering 43G - Onmenselijke behandeling 43H - Onterende behandeling 43I - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met een ongeneeslijke ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid of verlies van een orgaan tot gevolg, zonder het oogmerk te doden (artt. 402 en 403 Sw.) 43J - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met ziekte of arbeidsongeschiktheid tot gevolg, zonder het oogmerk te doden (art. 402 Sw.) 43K - Seksuele verminkingen Zonder opzet 43B - Schuldig verzuim hulp te verlenen 46 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 46A - Onopzettelijke slagen en verwondingen 46B - Hondenbeten Persoonlijke vrijheid 40 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 40A - Wederrechtelijke opsluiting 40B - Ontvoering van meerderjarigen en van minderjarigen 40C - Verdwijning 51 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 51A - Persmisdrijf 51B - Recht op antwoord 52 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 52A - Beledigingen 52B - Laster 52C - Eerroof 52D - Schending van het beroepsgeheim 52E - Schending van het briefgeheim 52F - Lasterlijke aangifte 52G - Kwaadwillige ruchtbaarmaking 52H - Onwettig afluisteren van privé- en telecommunicatie 52I - Onderscheppen van post: geheimhouding 52J - Onderscheppen van post: medewerking 52K - Inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties: geheimhouding 52L - Inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties: medewerking 52M - Misbruik van gegevens uit het strafdossier (art. 460ter Sw.) 53 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 53A - Woonstschennis 53B - Aanslag op de persoonlijke levenssfeer 53D - Belaging 56 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 56A - Racisme 56B - Xenofobie 56C - Discriminatie, met uitzondering van de gevallen van racistische, xenofobe of homofobe discriminatie, of van discriminatie op grond van het geslacht of van een handicap 56D - Discriminatie op grond van het geslacht 56E - Homofobie 56F - Discriminatie op basis van een handicap FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL Aanranding & verkrachting

4 37 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 37A - Verkrachting 37B - Aanranding van de eerbaarheid 37R - Ongewenste intimiteiten Ontucht & seksuele uitbuiting 37C - Zedenschennis 37D - Voyeurisme 37E - Aanzetten tot ontucht 37F - Ontucht van minderjarigen 37G - Ontuchthuis 37H - Prostitutie 37I - Proxenetisme van meerderjarigen 37J - Schunnige films, prenten, voorwerpen of boeken 37K - Pedofilie 37L - Mensenhandel - seksuele uitbuiting (art. 433quinquies 1 1 Sw.) 37M - Proxenetisme van minderjarigen 37N - Kinderpornografie 37O - Publiciteit i.v.m. prostitutie en ontucht 37P - Incest Familiale sfeer 39 - Vruchtafdrijving 42 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 42A - Bigamie 42B - Verlaten van de echtelijke woning 42C - Verlaten van de ouderlijke woning 42D - Familieverlating 42E - Verwaarlozing van kinderen 42F - Niet naleven omgangsrecht 42G - Echtelijk geschil 42H - Zedelijke bescherming van de jeugd 42I - Wet op de dancings (15 juli 1960) 42J - Zwangerschap vóór de wettelijke minimumleeftijd 42L - Familiaal geschil 42M - Schoolplicht 42N - Tuchteloosheid 42O - Kind in gevaar 42P - Ontvluchting 53G - Overtreding tijdelijk huisverbod OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 10 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 10A - Vereniging van misdadigers 10B - Gijzeling 10C - Criminele organisatie 10D - Aanbod of voorstel om bepaalde misdaden te plegen (wet 7 juli 1875) 16 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 16A - Ontvluchting van gevangenen 16B - Medeplichtigheid aan ontvluchting 16C - Verberging van misdadigers 16D - Fouten begaan door personen aangesteld om gevangenen te begeleiden of te bewaken 20R - Misdrijven in verband met leveringen aan het leger (artt Sw.) 25 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 25A - Knevelarij 25B - Omkoping 25C - Wegmaken van postzendingen 25D - Verduistering of diefstal door een ambtenaar 25E - Belangenneming door een ambtenaar 25F - Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies 25G - Valsheid gepleegd in de aangifte van mandaten, ambten en beroepen of in de

5 vermogensaangifte (art. 6 1 wet 2 mei 1995) 29 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 29A - Landloperij onder verzwarende omstandigheden 29B - Bedelarij onder verzwarende omstandigheden 29E - Mensenhandel - uitbuiting van de bedelarij (art. 433quinquies 1 2 Sw.) 33 - Willekeurige vrijheidsberoving 34 - Daden van willekeur gepleegd door de overheid (bv. weigering akte te verlenen van een klacht, huiszoeking zonder toestemming) 35 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 35A - Beledigingen aan de koninklijke familie 35B - Aanslag op de veiligheid van de Staat 35C - Terrorisme 35D - Private milities 35E - Ronselen van huurlingen 35F - Gecoördineerde dienstplichtwetten en gecoördineerde wetten houdende het statuut van gewetenbezwaarden (30 april 1962 ; 20 februari 1980) 35G - Bomaanslag 35H - Wet betreffende de bewakingsfirma's, de beveiligings- en de interne diensten voor bewaking (10 april 1990) 35I - Wet omtrent het beroep van privédetective (19 juli 1991) 35J - Veiligheidsmachtiging: aanwending van informatie, gegevens of materieel (art. 11 wet 11 december 1998) 35K - Veiligheidsoverheid: onthullen van geheimen (art. 24 wet 11 december 1998) 35L - Vast Comite I: het schenden van de geheimhoudingsplicht (art. 8 wet 11 december 1998) 35V - Insubordinatie en muiterij (artt Mil. Sw.) 35W - Desertie 35Y - Verraad - bespieding - capitulatie - postverlating - belediging jegens de Koning, gezag van de Kamers, bindende kracht van de wetten - gewelddaden - smaad - toezicht over het krijgsdomein - vernietiging of beschadiging van de door het leger opgerichte verdedigingswerken 35Z - Overtreding op de buitenlandse wetsbepalingen door Belgische militairen 36 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 36A - Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig bezitten enz.) 36B - Springstoffen 36C - Munitie 36D - Aangeven van wapens (gevonden, geërfd) 36E - In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (wet 5 augustus 1991) 38 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 38A - Niet aangeven van een geboorte 38B - Niet opdagen van een gezworene 38C - Kieswet (bijzitter die verstek laat gaan) 38D - Belemmering van de uitoefening van de rechtsprekende functie (art. 316 Sw.) 38E - Niet opdagen van een getuige (Raad van State - rechtbanken) 38F - Wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven 38G - Aangifte van mandaten, ambten en beroepen en vermogensaangifte (art. 6 2 wet 2 mei 1995) 41 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 41A - Smaad 41B - Slagen aan een persoon met een openbare hoedanigheid 41C - Weerspannigheid tegenover de overheid of tegenover personen met een openbare hoedanigheid 41D - Nodeloze oproep van de hulpdiensten 41E - Vals alarm 41F - Aanzetten tot oproer 42Q - Gedwongen huwelijk (art. 391sexies Sw.) 42R - Gedwongen wettelijke samenwoning (art. 391septies Sw.) 45 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 45A - Vals bomalarm 45B - Valse melding van een aanslag 45C - Bedreigingen 45D - Klacht van iemand die zich bedreigd voelt 45G - PV van inlichtingen: geen klacht 45M - Nucleaire, biologische, chemische, radiologische dreiging (NBCR) 54 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 54A - Betogingen 54B - Stakingen

6 54C - Belemmering van het verkeer, inbegrepen het spoorwegverkeer 54D - Voetbalwet: hooliganisme (21 december 1998) 54E - Stakingsrecht politieambtenaren: geen gevolg geven aan het bevel het werk voort te zetten of te hervatten 54F - Stakingsrecht politieambtenaren: een politieambtenaar ertoe brengen geen gevolg te geven aan het bevel het werk voort te zetten of te hervatten 54G - Weigering door een dienstverlenend persoon om gevolg te geven aan een opdracht waarvoor hij werd gevorderd (art. 3 programmawet 27 december 2006) 55 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 55A - Vreemdelingenwet: hulp bij illegale immigratie (art. 77 wet 15 december 1980) 55B - Onwettig verblijf 55C - Huisjesmelkerij (artt. 433decies, 433undecies en 433duodecies Sw.) 55D - Mensenhandel: uitbuiting door arbeid (art. 433quinquies 1 3 Sw.) 55E - Mensenhandel: illegaal wegnemen van organen (art. 433quinquies 1 4 Sw.) 55F - Mensenhandel: het opleggen inbreuken te plegen (art. 433quinquies 1 5 Sw.) 55G - Mensensmokkel (artt. 77bis, 77ter, 77quater en 77quinquies Vreemdelingenwet) 55H - Schijnhuwelijk (art. 79bis Vreemdelingenwet) 55I - Valse verklaring van wettelijke samenwoning (art. 79ter Vreemdelingenwet) 57 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 57A - Sekten 57B - Godsdienstige aangelegenheden 57C - Erediensten 58 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 58A - Kansspelen 58B - Pronostieken 58C - Niet toegelaten loterijen en tombola's 58D - Hanengevechten 58F - Bingo niet conform met de wetgeving 58G - Bingo: een minderjarige te hebben laten spelen 61R - Bezit en verkoop van vuurwerk OPENBARE TROUW 15 - Valsmunterij 21 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 21A - Valsheid in burgerlijke en handelsgeschriften door een particulier 21B - Valse verklaring 21C - Valsheid in informatica, bv. namaking of vervalsing kredietkaarten (art. 210bis Sw.) 21D - Valsheid in openbare geschriften gepleegd door een particulier 21E - Inbreuken inzake subsidies, vergoedingen of toelagen: valse verklaringen (KB 31 mei 1933) 22 - Valse naam 23 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 23A - Valse getuigenis 23B - Meineed 23C - Verleiding van getuigen 24 - Namaken van zegels, stempels en merken (behalve audiovisueel en beschermde merken) 49 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 49A - Inmenging in openbare ambten 49B - Onrechtmatig dragen van uniformen of eretekens BIJZONDERE WETTEN VOLKSGEZONDHEID 59 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 59A - Geneeskunde 59B - Geneesmiddelen 59C - Geslachtsziekten 59D - Niet-inenting van mensen 59E - Wegnemen en schenken van organen 59F - Wet op de ziekenhuizen 59G - Niet bezitten van een vergunning tot het beheren van een rusthuis 59H - Sport- en bokswedstrijden 59J - Publiciteit voor een niet-geregistreerd geneesmiddel 59K - Verkoop van niet-geregistreerde geneesmiddelen

7 59L - Onwettig uitoefenen van de artsenijbereidkunde 59M - Privéonthaalmoeder: zonder toelating 59N - Uitoefening van dierengeneeskunde 62 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 62A - Voedingswaren 62B - Sulfiet 62C - Vervalsing van voedingsmiddelen 62D - Hormonen 62E - Vervoer van gevaarlijke producten 62F - Verboden te roken in openbare plaatsen 62G - Vervoer van vlees 62H - Sluikslachtingen 62I - Bescherming van de gezondheid van de verbruikers 62J - Handel in melkproducten 62K - Licentie voor het uitbaten van een slagerij 62L - Bescherming van de bevolking tegen ioniserende stralingen 62M - Keuring van en handel in vis, gevogelte, konijnen en wild 62N - Keuring van en handel in vlees 62O - Onderzoek van de personen die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren 62P - Besluit van onbewoonbaarheid DRUGS & DOPING 60 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 60A - Verdovende middelen 60B - Doping 60C - Verdovende middelen: internationale handel 60D - Verdovende middelen: dealer 60E - Bezit van cannabis 60F - Bezit van heroïne 60G - Bezit van cocaïne 60H - Bezit van amfetamines (MDMA, Ecstasy) 60I - Bezit van LSD 60K - Gebruik in groep van cannabis 60L - Gebruik in groep van heroïne 60M - Gebruik in groep van cocaïne 60O - Gebruik in groep van amfetamines (MDMA, Ecstasy) 60P - Gebruik in groep van LSD 60R - Rohypnol 60S - Dokters 60T - Verdovende middelen: overlijden ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 61 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 61A - Economische aangelegenheden 61B - Elektrische toestellen: bescherming - veiligheid (KB 23 maart 1977) 61C - Abnormale prijzen (wet 22 januari 1945) 61D - Marktpraktijken en consumentbescherming (wet 6 april 2010) 61E - Economische reglementering en prijzen 61F - Consumentkrediet (wet 12 juni 1991) 61G - Leurhandel (wet 25 juni 1993) 61H - Beroepsvergunning voor vreemdelingen 61I - Zelfstandig ondernemerschap (programmawet 10 februari 1998) 61J - Handelsregister 61K - Brandstoffen 61L - Statistieken 61M - Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening 61N - Hotelwezen 61O - Toerisme 61P - Reisagentschappen 61Q - Programmaovereenkomst 61S - Uitvoer - invoer - doorvoer (wet 11 september 1962) 61T - Avondsluiting (wet 10 november 2006) 61U - Films

8 61V - Handelsvestigingen (wet 13 augustus 2004) 61W - Maalderijen 61X - Brood- en andere bakkerijproducten (wet 14 juli 1991) 61Y - Bescherming van de economische mededinging (wet 10 juni 2006) 61Z - Vleesprijzen 67 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 67A - Radioverbindingen 67B - Ongeoorloofde reclame op radio en tv 67C - Radiotelefonie (C.B.) 67D - Radardetectortoestellen 67E - Niet-goedgekeurde telecommunicatietoestellen 67F - Luchtvaart 67G - Zeevaart 67H - Binnenvaart 67I - Illegale zandwinning in zee 68 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 68A - Namaking 68B - Auteursrechten 68C - Oorsprongsbenaming 68D - Bedriegerij 68E - Oneerlijke mededinging 68F - Bescherming van academische titels 68G - Titel van architect 68H - Publicatie zonder naam van de auteur 68I - Niet-erkende schriftelijke cursussen 68J - Titel van accountant en bedrijfsrevisor 68K - Postmonopolie 68L - Kunstwerken 68M - Exploitatie van huwelijksbureaus (wet 9 maart 1993) 68N - Titel van vastgoedmakelaar 68O - Bedrog van kilometerstand met voertuigen (wet 11 juni 2004) 68P - Rechtsbescherming computerprogramma's 68Q - Sluikwerk met handels- of ambachtskarakter (wet 6 juli 1976) MILIEU & STEDENBOUW Milieu 64 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 64A - Lucht- en waterverontreiniging 64B - Koolstofmonoxyde (CO) 64C - Geluidsnormen in stedelijke omgeving (KB 24 februari 1977) 64D - Commodo - incommodo (milieuvergunning) 64E - Sluikstorten 64F - Beheer van afvalstoffen 64G - Illegale waterwinning 64H - Exploitatie van een inrichting zonder vergunning 64I - Niet naleven Vlarem-wetgeving 64J - Vlaams decreet betreffende het natuurbehoud en natuurlijk milieu (21 oktober 1997) 64L - Invoer en doorvoer van afvalstoffen (wet 12 mei 2011) 64M - Oppervlaktewaterverontreiniging 64N - Grondwaterverontreiniging 64O - Beschadiging van het wegdek door overlading (Vlaams decreet 19 december 1998) Stedenbouw 66 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 66A - Openbare werken (belemmering van uitvoering) 66B - Ruimtelijke ordening en stedenbouw 66C - Reclameborden 66D - Verboden aanplakking 66E - Brandbeveiliging 66F - Bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten (Vlaams decreet 3 maart 1976) 66G - Vellen van hoogstammige bomen 66H - Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (Vlaams decreet 4 februari

9 1997) 66I - Vlaamse wooncode 66J - Toeristische logies (Vlaams decreet 10 juli 2008)

10 LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 63 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 63A - Jacht 63B - Visvangst 63C - Dierenbescherming 63D - Vrachtwagen overladen met vee 63E - Gezondheidspolitie der dieren 63F - Huisdieren 63G - Land- en tuinbouwproducten 63H - Fytofarmaceutische producten 63I - Meststoffen 63J - Niet ontsmetten van vrachtwagens dienend voor het vervoer van vee 63K - Distelbestrijding 63L - Brucellose 63M - Bosdecreet 63N - Beschermde diersoorten, planten en ivoor (conventie van Washington 3 maart 1973) 63O - Mestdecreet 63P - Identificatiedocument vee ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 65 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 65A - Arbeidsongeval 65B - Algemeen reglement op de arbeidsbescherming 69 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 69A - Werkloosheid 69B - Sluikwerk 69C - Arbeidsvergunning voor vreemdelingen 69D - Bureaus voor arbeidsbemiddeling 69E - Alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsauditeur vallen 69G - Belemmering van het toezicht (art. 209 Soc.Sw.) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN Algemeen 70 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 70A - Misdrijven gepleegd door leiders van vennootschappen en wisselagenten 70B - Uitgifte van cheques zonder dekking door een vennootschap of een handelaar, zelfs in staat van faillissement 70C - Misbruik van maatschappelijk vermogen (art. 492bis Sw.) 71 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 71A - Inbreuken op het Wetboek van Vennootschappen 71B - Jaarrekeningen 71C - Uitoefening van een mandaat in een vennootschap (KB 22 van 24 oktober 1934) 71D - Verbod voor gefailleerde of veroordeelde 73 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 73A - Bijzondere misdrijven 73B - Openbaar aantrekken van spaargelden 73C - Leuren met roerende waarden en leurhandel met roerende waarden en goederen of eetwaren (KB 71 van 30 november 1939) 73D - Deviezensmokkel 73E - Misbruik van voorkennis 74 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 74A - Beurs van Brussel en Antwerpen 74B - Wisselcontrole 75 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 75A - Faillissementen 75B - Inbreuken die verband houden met de staat van faillissement 75C - Code niet meer in gebruik en vervangen door 75E 75D - Handelsonderzoeken 75E - Gerechtelijke reorganisatie: continuïteit van ondernemingen (art. 16 wet 31 januari 2009) 76 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)

11 76A - Banken 76B - Klachten tegen banken en inbreuken door banken gepleegd Fiscale fraude 29C - Uitbuiting van de bedelarij (art. 433ter Sw.) 78 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 78A - Fiscale fraude (belastingen, BTW, zegelrecht) 78B - Diamanthandel 78C - Goudhandel 78D - Ivoor 79 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 79A - Sluikstokerij 79B - Bezit van sterke dranken 79C - Fiscaal niet toegelaten drankgelegenheid 79D - Fiscale misdrijven ten laste van particulieren (rechtstreekse dagvaarding van de FOD Financiën) 79E - Fraude mazout of stookolie MATERIE POLITIEPARKETTEN 81 - Verkeersongeval met gewonden: onopzettelijke slagen of verwondingen (artt Sw.) 85 - Verkeersongeval met gewonden en dronkenschap of alcoholintoxicatie en/of vluchtmisdrijf 86 - Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (wet 21 november 1989) 87 - Verkeersongeval met dodelijke afloop 88 - Inbreuken op de reglementering inzake binnenvaart, luchtvaart en zeevaart 89 - Spoorweg-, binnenvaart-, luchtvaart- en zeevaartongevallen 90 - Dronken sturen - onmiddellijke intrekking rijbewijs - consignatie 91 - Aanrijding: enkel stoffelijke schade 92 - Bijzondere wetgeving 93 - Verkeer (uitgezonderd KB 1 december 1975) 94 - Wegcode (KB 1 december 1975) 95 - Onbemande camera's 98 - Onmiddellijke inningen 99 - Waarschuwingen ANDERE 13 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 13A - Niet dragen van identiteitskaart 13B - Geen identiteitskaart 13C - Niet wijzigen woonplaats 13D - Identiteitskaart of rijbewijs beschadigd 13E - Niet vertonen identiteitskaart 13F - Fictieve domicilie 16E - Dossier Schengen 31 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 31A - Zelfmoord 31B - Poging tot zelfmoord 32 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 32A - Ongesteldheid op de openbare weg 32B - Overlijden anders dan ten gevolge van een misdaad, een wanbedrijf of zelfmoord 32C - Collocatie 43E - Burgerlijk geschil 45E - Bijstand aan de openbare macht 45F - Verdachte handelingen 46C - Spoorwegongevallen (ontsporingen, botsingen van treinen) 46D - Luchtvaartongevallen 46E - Zeevaartongevallen 46F - Binnenvaartongevallen 48B - Ontploffing 48C - Overstroming 48D - Instorting 48E - Gasontsnapping

12 48F - Stormschade 77 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 77A - V.Z.W. 77B - Oprichting van V.Z.W. 77C - Homologatie van algemene vergadering 77D - Niet-neerlegging ledenlijsten 99 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV-REGISTER 01 02 03 04 05 PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV - gebeurtenis - inbreuken - politiereglementen PV - gebeurtenis

Nadere informatie

PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten)

PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten) PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten) Inbreuk Strafwetboek 1.1. Misdr. tegen de lichamelijke integriteit 1.1.1. Moord 1.1.1.1. Oudermoord (moord) 1.1.1. Moord 1.1.1.2. Kindermoord (moord)

Nadere informatie

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen Algemeen Misdrijf................................. 3 Rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid................................. 3 Straffen - natuurlijke personen............. 3 Straffen - rechtspersonen..................

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren 2-212 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE 2 - Semester 25 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN 2 26 27 28 29 2 2

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT Limburg 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEWEST Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking (andere openbare plaats) (openbaar vervoer)

Nadere informatie

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden. MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.

Nadere informatie

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:...

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:... MODEL 4 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een rechtspersoon als minnelijke invorderaar van schulden 1. in drukletters

Nadere informatie

Inhoudsopgave OPDRACHT-/LEIDINGGEVERS 73

Inhoudsopgave OPDRACHT-/LEIDINGGEVERS 73 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 4 MEERKEUZE

Nadere informatie

WIJZIGINGEN NOMENCLATUUR SINDS 2000

WIJZIGINGEN NOMENCLATUUR SINDS 2000 WIJZIGINGEN NOMENCLATUUR SINDS 2000 Strafwetgeving is steeds in evolutie. Dit heeft tot gevolg dat ook de nomenclatuur van de misdrijven (PV-register), gebruikt door de politieambtenaren om proces-verbaal

Nadere informatie

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. Ik verzoek om aanhouding en overlevering van de hieronder genoemde persoon met het oog op strafvervolging

Nadere informatie

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11 SOVERZICHT TEN GELEIDE 11 DEEL 1 BESPREKING VAN DE NIEUWE EN BESTAANDE WETGEVING 15 1. De drugwetgeving 15 1.1. Overzicht van de drugwetgeving 15 1.1.1. Wet 24 februari 1921 15 1.1.2. De uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS 2012-2016. Federale Politie - DGR/DRI

CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS 2012-2016. Federale Politie - DGR/DRI CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS - Federale Politie - DGR/DRI CRIMINALITEITSBAROMETER PLEEGPLAATS: POLITIEZONE GRENS DEEL I: NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN - PRIORITAIRE CRIMINALITEITSFENOMENEN

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 20 JUNI 2007, 51 e KAMER Tijdens de openbare terechtzitting van 20 juni 2007 heeft de 51 e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag MWC

Grensoverschrijdend gedrag MWC Grensoverschrijdend gedrag MWC Protocol: Schorsen en verwijderen 1 Inhoudsopgave Grensoverschrijdend gedrag. Hoofdstuk 1. Fysieke agressie Hoofdstuk 2. Verbale agressie Hoofdstuk 3. Drugs en alcohol (gebruik,

Nadere informatie

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen.

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 april 2006 (2.04) (OR. en) PUBLIC 8426/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0805 (CNS) LIMITE COPEN 42 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

Informaticacriminaliteit

Informaticacriminaliteit Informaticacriminaliteit Misdrijven spamming hacking sniffing spoofing defacing DoS aanval wormen/virussen Trojaanse paarden identiteitsdiefstal Juridisch? België Auteurswet Privacywetgeving Wet informaticacriminaliteit

Nadere informatie

Notaris 45 Wet tot regeling van het notarisambt 16 maart 1803... 47

Notaris 45 Wet tot regeling van het notarisambt 16 maart 1803... 47 Algemene inhoud VESTIGINGSRECHT 1 Vastgoedmakelaar 3 Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar 13 januari 2013......... 5 Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen

Nadere informatie

Hoofdstuk IVbis. Belaging

Hoofdstuk IVbis. Belaging driehonderd [euro] wordt gestraft hij die, zonder toestemming van de eigenaar of van de huurder, in de bij artikel 439 aangewezen plaatsen binnendringt en daar bij nacht wordt aangetroffen. Hoofdstuk IVbis.

Nadere informatie

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL 3de editie Officieuze coördinatie tot 15 januari 2015 Uitgeverij Politeia nv Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM! 1. Feedback recente dringende BIN- berichten. 31/10 14u45 Centrum Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 3 verdachte personen in de Oude Godstraat 2 vrouwen gaan aanbellen,

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2005 (29.09) (OR. en) 12122/1/05 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2005/0003 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2005 (29.09) (OR. en) 12122/1/05 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2005/0003 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2005 (29.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2005/0003 (CNS) 12122/1/05 REV 1 LIMITE CRIMORG 89 NOTA van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

ADVIES NR. 80 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VAN 17 OKTOBER 2003 BETREFFENDE VROUWEN EN DE RUIMTELIJKE AANPAK VAN SOCIALE

ADVIES NR. 80 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VAN 17 OKTOBER 2003 BETREFFENDE VROUWEN EN DE RUIMTELIJKE AANPAK VAN SOCIALE ADVIES NR. 80 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VAN 17 OKTOBER 2003 BETREFFENDE VROUWEN EN DE RUIMTELIJKE AANPAK VAN SOCIALE VEILIGHEID. 2 ADVIES NR 80 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE

Nadere informatie

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

Woord vooraf... 5. Inhoudsopgave... 8. 1. Inleiding... 15

Woord vooraf... 5. Inhoudsopgave... 8. 1. Inleiding... 15 Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 8 1. Inleiding... 15 1.1. Strafwetboek... 15 1.1.1. Oplichting... 15 1.1.1.1. Wettelijke bepalingen... 15 1.1.1.2. Poging tot oplichting... 16 1.1.1.3. Gronden van verschoning...

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie.

Politie. De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Politie De wet geldt voor iedereen. Ook voor de politie. Alles over politie De federale politie www.polfed-fedpol.be De lokale politie bij jou in de buurt www.lokalepolitie.be Slachtofferhulp, voor slachtoffers

Nadere informatie

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Blankenberge 27 maart 2009 Jan Vande Moortel Lector en advocaat AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals

Nadere informatie

MAATKLAS subrubr BEDREIGING

MAATKLAS subrubr BEDREIGING Aantal van MAATKLAS subrubr KINDEREN MAATKLAS subrubr BEDREIGING VAN VERSTEEG PLEIN NELSON MANDELA BRUG DIEFSTAL \ VERDUISTERING UIT \ VANAF PERSONENAUTO'S 7 DIEFSTAL \ VERDUISTERING UIT BEDRIJF DIEFSTAL

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

Aard van de zaak. 3 Raadsheren 1 Raadsheer A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN

Aard van de zaak. 3 Raadsheren 1 Raadsheer A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN 3 Raadsheren 1 Raadsheer A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a. afwezigheid van personen 11 kamer-9u00 11 ter kamer-9u00 en 10u00 b. adoptie 11 kamer-9u00 11 ter kamer-9u00 en 10u00

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden Artikel 239 Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:

Nadere informatie

Strafrecht. Boek II. De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder... 407 Titel I. Misdaden en wanbedrijven tegen de

Strafrecht. Boek II. De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder... 407 Titel I. Misdaden en wanbedrijven tegen de Strafrecht Strafwetboek van 8 juni 1867....... 389 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen................ 389 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 389 Hoofdstuk II. Straffen...............

Nadere informatie

II. GERECHTELIJK RECHT

II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT A. Gerechtelijk Wetboek Wet 10 oktober 1967 p. 214 A. Gerechtelijk Wetboek p. 214 Wet 10 oktober 1967 Art. 569 volledig vervangen Art. 569. De rechtbank van

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst Stuk 828 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 28 januari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Michel Doomst houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de

Nadere informatie

PRORELA: rol van de vrederechter. Chris Fourie vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw

PRORELA: rol van de vrederechter. Chris Fourie vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw PRORELA: rol van de vrederechter Chris Fourie vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw taken en bevoegdheden van de vrederechter -Volstrekte bevoegdheid: procedures over geldschulden tot 1.860 (art.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4.

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4. Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 2. WONINGHUUR K.B. 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving.

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. 1. Inleiding. De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii INHOUD AFKORTINGEN...XII VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen...

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen... INHOUDSOPGAVE I. Beleid A. Situering van het drugbeleid...1 B. De parlementaire werkgroep Drugs...2 C. De Federale Beleidsnota Drugs...4 D. Invloed van de wetswijziging in 2003...5 E. De richtlijn van

Nadere informatie

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap...

I. Wapenwet. II. Benelux-Overeenkomst. III. Wetten. IV. Decreten. Vlaams Gewest... 57. Waals Gewest... 90. Duitstalige gemeenschap... I. Wapenwet Wet van 8 juni 2006 houdende regeling met wapens (ook Wapenwet genoemd)........................ 3 II. Benelux-Overeenkomst Benelux-overeenkomst inzake Wapens en Munitie ondertekend op 9 december

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL DEEL I. MATERIEEL CYBERSTRAFRECHT... 37 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7

INHOUDSTAFEL DEEL I. MATERIEEL CYBERSTRAFRECHT... 37 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7 INLEIDING... 15 1. Algemene inleiding... 15 2. Digitale recherche op het Web 2.0... 15 3. Old crimes new tools, new tools new crimes... 17 4. Cyberspace...

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam Opmerkingen vooraf: RECHTBANK AMSTERDAM TEAM FAMILIE & JEUGD Juli 2013 Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam - Deze tabel geeft uitgangspunten voor de kinderrechters (in Amsterdam) voor strafmodaliteit

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende:

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: A.3 ZAKENRECHT a. onroerende goederen b. roerende goederen c. burenhinder d. mede-eigendom e. erfdienstbaarheden f. andere

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Verslag inzake de in 2004 uitgevoerde maatregelen van art. 90decies Sv.

Verslag inzake de in 2004 uitgevoerde maatregelen van art. 90decies Sv. Verslag inzake de in 2004 uitgevoerde maatregelen van art. 90decies Sv. 2005 Eenheid Zware en georganiseerde criminaliteit Cel georganiseerde criminaliteit & terrorisme Overzicht 2004 1) 2562 feitelijke

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. Artikel 2 Non-discriminatie Alle rechten gelden voor alle kinderen,

Nadere informatie

Art. 6. (Opgeheven)

Art. 6. (Opgeheven) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; ED : 07-01-2006> 28 DECEMBER 1983. - [Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.] Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet wordt

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Beknopte Inhoudstafel

Beknopte Inhoudstafel Beknopte Inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt U bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)... 1 I. Wat is het recht?... 3 A. Oorsprong en noodzaak van het recht... 3 B.

Nadere informatie

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii INHOUDSOPGAVE Woord vooraf...vii Afkortingenlijst...xxvii DEEL I: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING Hoofdstuk 1: Voorwerp van de studie... 3 1. Doelstellingen... 3 2. Onderzoeksmethode... 6 2.1. Rechtsvergelijkend...

Nadere informatie

Voorwoord. Uitgaan in Sint-Niklaas is gezellig. jezelf uitleven

Voorwoord. Uitgaan in Sint-Niklaas is gezellig. jezelf uitleven fuifcode fuifcode Voorwoord...3 Inleiding...4 Toepassingsgebied...4 Kenbaarheid...4 Klachtenbehandeling...4 Code...5 Artikel 1. Alcohol en tabak...5 - Schenking alcoholhoudende dranken...5 - Ogenschijnlijk

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45

Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45 i Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL CYBERSTRAFRECHT: UITDAGINGEN VOOR DE ADVOCATUUR...... 1 Philippe Van Linthout & Jan Kerkhofs I. Inleiding..............................................

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

De burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank De burgerlijke rechtbank 1ste burgerlijke kamer Voor de 1ste burgerlijke kamer worden alle zaken ingeleid en behandeld die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank en waarvan dit reglement

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

Circulaire 2013/06. Aangifte bij politie van geweld op het werk door derden

Circulaire 2013/06. Aangifte bij politie van geweld op het werk door derden Toepassingsgebied Als slachtoffer van een misdrijf is de politie meestal de eerste dienst waarmee hij/zij in contact komt, ofwel omdat de politie naar de plaats van het misdrijf komt, ofwel omdat men zich

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van, INTEGRALE TEKST houdende (nadere) wijziging van het 28-07-2011 Wetboek van Strafrecht, de Vuurwapenwet en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties in verband met strafbaarstelling terroristische

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs De Druglijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren Advies

Nadere informatie

Gedragscode voor de personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Gedragscode voor de personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing ... als je minderjarig bent uitgave 2007 ... als je minderjarig bent Minderjarig Volgens de Belgische wetten is een minderjarige een persoon die jonger is dan 18. Mensen en diensten die rond de wet werken

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

Ontslag wegens dringende reden

Ontslag wegens dringende reden Ontslag wegens dringende reden C. ENGELS -Kluwer a Wolters Kluwer business Inhoud V 1- Begrip I 1.1. Wettelijke definitie 1 1.2. Ontleding van de definitie I 1.2.1. Vereisten 1 1.2.2. Eerste vereiste:

Nadere informatie

Prioritaire voertuigen

Prioritaire voertuigen Prioritaire voertuigen Wat doet de politierechtbank ermee? Kathleen Stinckens Rechter in de politierechtbank Leuven Inleiding Zonder ongeval Met ongeval Voor de burgerlijke rechtbank Voor de strafrechtbank

Nadere informatie

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. RECHTSBIIJSTAND D..A..S.. VOOR ODVB-LEDEN De polis Academic van Ethias is een beroepsverzekering voor onderwijzend personeel en dekt naast het hoofstuk I Burgerlijke Aansprakelijkheid, in hoofstuk II Gewelddaden

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs en de wet De DrugLijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Juli 10 Hilde Peeters Jaarlijks worden duizenden mensen geconfronteerd met een verkeersongeval, soms ook een ongeval met zware gevolgen. Hoe reageer

Nadere informatie