Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen"

Transcriptie

1 Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tenlasteleggingsrubrieken met de daarin van toepassing zijnde tenlasteleggingscodes. STRAFWET EIGENDOM Diefstal & afpersing Gewone diefstal 12 - Winkeldiefstal 14 - Huisdiefstal 18 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 18A - Gewone diefstal 18B - Zakkenrollerij 18C - Velddiefstal (moeskopperij) met verzwarende omstandigheden 18D - Ongeoorloofde aansluiting (tv, gas of elektriciteit) 18E - Gewone fiets- of motodiefstal 18F - Poging tot gewone diefstal 18G - Gewone diefstal van auto 35X - Militairen: verduistering - diefstal 42K - Diefstal, verduistering, oplichting, bedriegerij tussen echtgenoten en personen bedoeld in artt. 462, 492 en 504 Sw. Diefstal met geweld 11 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 11A - Diefstal door middel van geweld of bedreiging 11B - Diefstal waarbij wapens werden getoond of gebruikt 11C - Afpersing 11F - Carjacking 11G - Homejacking Zware diefstal 17 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 17A - Diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17B - Diefstal met inbraak in woningen 17C - Poging tot diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17D - Autodiefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17E - Diefstal van fiets of moto door middel van braak, inklimming of valse sleutels 17F - Diefstal in garage 17G -. Ramkraak 17H - Diefstal in wagen Vernielingen, beschadigingen & brandstichting 47 - Opzettelijke brandstichting 48 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 48A - Onopzettelijke brandstichting 50 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 50A - Vernieling van afsluiting 50B - Beschadigingen - vernielingen in het algemeen 50C - Opschriften op de openbare weg of op openbare gebouwen 50E - Vernieling van veldvruchten 50F - Graffiti en beschadiging van onroerende eigendommen (artt. 534bis en 534ter Sw.) 53C - Grafschennis

2 Bedrog PERSOON Heling & witwas 27 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 27A - Heling (gestolen of verduisterde voorwerpen) 27B - Witwassen Informatica 20I - Computermisdrijven 20J - Informaticabedrog, bv. gebruik gestolen kredietkaarten (art. 504quater Sw.) 20K - Ongeoorloofde toegang tot informaticasystemen (art. 550bis Sw.) 20L - Data- of informaticasabotage, bv. schadelijke gegevens (art. 550ter Sw.) 20M - Zoeking in het informaticasysteem: weigeren of hinderen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (art. 88quater 3 Sv.) 20N - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 90quater 4 derde lid Sv.) 20O - Weigering tot het verlenen van de door de procureur des Konings gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 46bis 2 vierde lid Sv.) 20P - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 88bis 2 derde lid Sv.) 20Q - Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking (telecommunicatie) (art. 90quater 2 derde lid Sv.) Bedrog : andere 19 - Uitgifte van cheque of overschrijving zonder dekking door een particulier 20 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 20A - Verduistering (nalatenschappen, goederen van gemeenschap enz.) 20B - Misbruik van vertrouwen 20C - Wegmaken van inbeslaggenomen voorwerpen 20D - Oplichting 20E - Sneeuwbaleffect 20F - Woeker 20G - Zegelverbreking 20H - Niet eerbiedigen van een contract van financiële aard (schuldbekentenis, lening, onbetaalde wisselbrief) 26 - Afzetterij 28 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 28A - Verloren voorwerpen 28B - Gevonden voorwerpen 50D - Verplaatsing van grenspalen 72 - Bedrieglijk onvermogen Moord, doodslag & onopzettelijke doding Moord & doodslag 30 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 30A - Moord 30B - Doodslag 30C - Doodslag om diefstal te vergemakkelijken 30D - Poging moord of poging doodslag 30E - Genocidewet - wet van universele bevoegdheid Onopzettelijke doding 30F - Vergiftiging (artt. 392, 394 en 397 Sw.) 30G - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met ongewild de dood tot gevolg (artt. 402 en 404 Sw.) 44 - Onopzettelijke doding (uitgezonderd verkeer)

3 Slagen & verwondingen Met opzet 43 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 43A - Opzettelijke slagen en verwondingen 43C - Aanranding 43D - Kindermishandeling 43F - Foltering 43G - Onmenselijke behandeling 43H - Onterende behandeling 43I - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met een ongeneeslijke ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid of verlies van een orgaan tot gevolg, zonder het oogmerk te doden (artt. 402 en 403 Sw.) 43J - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met ziekte of arbeidsongeschiktheid tot gevolg, zonder het oogmerk te doden (art. 402 Sw.) 43K - Seksuele verminkingen Zonder opzet 43B - Schuldig verzuim hulp te verlenen 46 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 46A - Onopzettelijke slagen en verwondingen 46B - Hondenbeten Persoonlijke vrijheid 40 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 40A - Wederrechtelijke opsluiting 40B - Ontvoering van meerderjarigen en van minderjarigen 40C - Verdwijning 51 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 51A - Persmisdrijf 51B - Recht op antwoord 52 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 52A - Beledigingen 52B - Laster 52C - Eerroof 52D - Schending van het beroepsgeheim 52E - Schending van het briefgeheim 52F - Lasterlijke aangifte 52G - Kwaadwillige ruchtbaarmaking 52H - Onwettig afluisteren van privé- en telecommunicatie 52I - Onderscheppen van post: geheimhouding 52J - Onderscheppen van post: medewerking 52K - Inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties: geheimhouding 52L - Inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties: medewerking 52M - Misbruik van gegevens uit het strafdossier (art. 460ter Sw.) 53 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 53A - Woonstschennis 53B - Aanslag op de persoonlijke levenssfeer 53D - Belaging 56 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 56A - Racisme 56B - Xenofobie 56C - Discriminatie, met uitzondering van de gevallen van racistische, xenofobe of homofobe discriminatie, of van discriminatie op grond van het geslacht of van een handicap 56D - Discriminatie op grond van het geslacht 56E - Homofobie 56F - Discriminatie op basis van een handicap FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL Aanranding & verkrachting

4 37 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 37A - Verkrachting 37B - Aanranding van de eerbaarheid 37R - Ongewenste intimiteiten Ontucht & seksuele uitbuiting 37C - Zedenschennis 37D - Voyeurisme 37E - Aanzetten tot ontucht 37F - Ontucht van minderjarigen 37G - Ontuchthuis 37H - Prostitutie 37I - Proxenetisme van meerderjarigen 37J - Schunnige films, prenten, voorwerpen of boeken 37K - Pedofilie 37L - Mensenhandel - seksuele uitbuiting (art. 433quinquies 1 1 Sw.) 37M - Proxenetisme van minderjarigen 37N - Kinderpornografie 37O - Publiciteit i.v.m. prostitutie en ontucht 37P - Incest Familiale sfeer 39 - Vruchtafdrijving 42 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 42A - Bigamie 42B - Verlaten van de echtelijke woning 42C - Verlaten van de ouderlijke woning 42D - Familieverlating 42E - Verwaarlozing van kinderen 42F - Niet naleven omgangsrecht 42G - Echtelijk geschil 42H - Zedelijke bescherming van de jeugd 42I - Wet op de dancings (15 juli 1960) 42J - Zwangerschap vóór de wettelijke minimumleeftijd 42L - Familiaal geschil 42M - Schoolplicht 42N - Tuchteloosheid 42O - Kind in gevaar 42P - Ontvluchting 53G - Overtreding tijdelijk huisverbod OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 10 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 10A - Vereniging van misdadigers 10B - Gijzeling 10C - Criminele organisatie 10D - Aanbod of voorstel om bepaalde misdaden te plegen (wet 7 juli 1875) 16 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 16A - Ontvluchting van gevangenen 16B - Medeplichtigheid aan ontvluchting 16C - Verberging van misdadigers 16D - Fouten begaan door personen aangesteld om gevangenen te begeleiden of te bewaken 20R - Misdrijven in verband met leveringen aan het leger (artt Sw.) 25 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 25A - Knevelarij 25B - Omkoping 25C - Wegmaken van postzendingen 25D - Verduistering of diefstal door een ambtenaar 25E - Belangenneming door een ambtenaar 25F - Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies 25G - Valsheid gepleegd in de aangifte van mandaten, ambten en beroepen of in de

5 vermogensaangifte (art. 6 1 wet 2 mei 1995) 29 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 29A - Landloperij onder verzwarende omstandigheden 29B - Bedelarij onder verzwarende omstandigheden 29E - Mensenhandel - uitbuiting van de bedelarij (art. 433quinquies 1 2 Sw.) 33 - Willekeurige vrijheidsberoving 34 - Daden van willekeur gepleegd door de overheid (bv. weigering akte te verlenen van een klacht, huiszoeking zonder toestemming) 35 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 35A - Beledigingen aan de koninklijke familie 35B - Aanslag op de veiligheid van de Staat 35C - Terrorisme 35D - Private milities 35E - Ronselen van huurlingen 35F - Gecoördineerde dienstplichtwetten en gecoördineerde wetten houdende het statuut van gewetenbezwaarden (30 april 1962 ; 20 februari 1980) 35G - Bomaanslag 35H - Wet betreffende de bewakingsfirma's, de beveiligings- en de interne diensten voor bewaking (10 april 1990) 35I - Wet omtrent het beroep van privédetective (19 juli 1991) 35J - Veiligheidsmachtiging: aanwending van informatie, gegevens of materieel (art. 11 wet 11 december 1998) 35K - Veiligheidsoverheid: onthullen van geheimen (art. 24 wet 11 december 1998) 35L - Vast Comite I: het schenden van de geheimhoudingsplicht (art. 8 wet 11 december 1998) 35V - Insubordinatie en muiterij (artt Mil. Sw.) 35W - Desertie 35Y - Verraad - bespieding - capitulatie - postverlating - belediging jegens de Koning, gezag van de Kamers, bindende kracht van de wetten - gewelddaden - smaad - toezicht over het krijgsdomein - vernietiging of beschadiging van de door het leger opgerichte verdedigingswerken 35Z - Overtreding op de buitenlandse wetsbepalingen door Belgische militairen 36 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 36A - Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig bezitten enz.) 36B - Springstoffen 36C - Munitie 36D - Aangeven van wapens (gevonden, geërfd) 36E - In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (wet 5 augustus 1991) 38 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 38A - Niet aangeven van een geboorte 38B - Niet opdagen van een gezworene 38C - Kieswet (bijzitter die verstek laat gaan) 38D - Belemmering van de uitoefening van de rechtsprekende functie (art. 316 Sw.) 38E - Niet opdagen van een getuige (Raad van State - rechtbanken) 38F - Wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven 38G - Aangifte van mandaten, ambten en beroepen en vermogensaangifte (art. 6 2 wet 2 mei 1995) 41 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 41A - Smaad 41B - Slagen aan een persoon met een openbare hoedanigheid 41C - Weerspannigheid tegenover de overheid of tegenover personen met een openbare hoedanigheid 41D - Nodeloze oproep van de hulpdiensten 41E - Vals alarm 41F - Aanzetten tot oproer 42Q - Gedwongen huwelijk (art. 391sexies Sw.) 42R - Gedwongen wettelijke samenwoning (art. 391septies Sw.) 45 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 45A - Vals bomalarm 45B - Valse melding van een aanslag 45C - Bedreigingen 45D - Klacht van iemand die zich bedreigd voelt 45G - PV van inlichtingen: geen klacht 45M - Nucleaire, biologische, chemische, radiologische dreiging (NBCR) 54 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 54A - Betogingen 54B - Stakingen

6 54C - Belemmering van het verkeer, inbegrepen het spoorwegverkeer 54D - Voetbalwet: hooliganisme (21 december 1998) 54E - Stakingsrecht politieambtenaren: geen gevolg geven aan het bevel het werk voort te zetten of te hervatten 54F - Stakingsrecht politieambtenaren: een politieambtenaar ertoe brengen geen gevolg te geven aan het bevel het werk voort te zetten of te hervatten 54G - Weigering door een dienstverlenend persoon om gevolg te geven aan een opdracht waarvoor hij werd gevorderd (art. 3 programmawet 27 december 2006) 55 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 55A - Vreemdelingenwet: hulp bij illegale immigratie (art. 77 wet 15 december 1980) 55B - Onwettig verblijf 55C - Huisjesmelkerij (artt. 433decies, 433undecies en 433duodecies Sw.) 55D - Mensenhandel: uitbuiting door arbeid (art. 433quinquies 1 3 Sw.) 55E - Mensenhandel: illegaal wegnemen van organen (art. 433quinquies 1 4 Sw.) 55F - Mensenhandel: het opleggen inbreuken te plegen (art. 433quinquies 1 5 Sw.) 55G - Mensensmokkel (artt. 77bis, 77ter, 77quater en 77quinquies Vreemdelingenwet) 55H - Schijnhuwelijk (art. 79bis Vreemdelingenwet) 55I - Valse verklaring van wettelijke samenwoning (art. 79ter Vreemdelingenwet) 57 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 57A - Sekten 57B - Godsdienstige aangelegenheden 57C - Erediensten 58 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 58A - Kansspelen 58B - Pronostieken 58C - Niet toegelaten loterijen en tombola's 58D - Hanengevechten 58F - Bingo niet conform met de wetgeving 58G - Bingo: een minderjarige te hebben laten spelen 61R - Bezit en verkoop van vuurwerk OPENBARE TROUW 15 - Valsmunterij 21 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 21A - Valsheid in burgerlijke en handelsgeschriften door een particulier 21B - Valse verklaring 21C - Valsheid in informatica, bv. namaking of vervalsing kredietkaarten (art. 210bis Sw.) 21D - Valsheid in openbare geschriften gepleegd door een particulier 21E - Inbreuken inzake subsidies, vergoedingen of toelagen: valse verklaringen (KB 31 mei 1933) 22 - Valse naam 23 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 23A - Valse getuigenis 23B - Meineed 23C - Verleiding van getuigen 24 - Namaken van zegels, stempels en merken (behalve audiovisueel en beschermde merken) 49 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 49A - Inmenging in openbare ambten 49B - Onrechtmatig dragen van uniformen of eretekens BIJZONDERE WETTEN VOLKSGEZONDHEID 59 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 59A - Geneeskunde 59B - Geneesmiddelen 59C - Geslachtsziekten 59D - Niet-inenting van mensen 59E - Wegnemen en schenken van organen 59F - Wet op de ziekenhuizen 59G - Niet bezitten van een vergunning tot het beheren van een rusthuis 59H - Sport- en bokswedstrijden 59J - Publiciteit voor een niet-geregistreerd geneesmiddel 59K - Verkoop van niet-geregistreerde geneesmiddelen

7 59L - Onwettig uitoefenen van de artsenijbereidkunde 59M - Privéonthaalmoeder: zonder toelating 59N - Uitoefening van dierengeneeskunde 62 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 62A - Voedingswaren 62B - Sulfiet 62C - Vervalsing van voedingsmiddelen 62D - Hormonen 62E - Vervoer van gevaarlijke producten 62F - Verboden te roken in openbare plaatsen 62G - Vervoer van vlees 62H - Sluikslachtingen 62I - Bescherming van de gezondheid van de verbruikers 62J - Handel in melkproducten 62K - Licentie voor het uitbaten van een slagerij 62L - Bescherming van de bevolking tegen ioniserende stralingen 62M - Keuring van en handel in vis, gevogelte, konijnen en wild 62N - Keuring van en handel in vlees 62O - Onderzoek van de personen die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren 62P - Besluit van onbewoonbaarheid DRUGS & DOPING 60 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 60A - Verdovende middelen 60B - Doping 60C - Verdovende middelen: internationale handel 60D - Verdovende middelen: dealer 60E - Bezit van cannabis 60F - Bezit van heroïne 60G - Bezit van cocaïne 60H - Bezit van amfetamines (MDMA, Ecstasy) 60I - Bezit van LSD 60K - Gebruik in groep van cannabis 60L - Gebruik in groep van heroïne 60M - Gebruik in groep van cocaïne 60O - Gebruik in groep van amfetamines (MDMA, Ecstasy) 60P - Gebruik in groep van LSD 60R - Rohypnol 60S - Dokters 60T - Verdovende middelen: overlijden ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 61 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 61A - Economische aangelegenheden 61B - Elektrische toestellen: bescherming - veiligheid (KB 23 maart 1977) 61C - Abnormale prijzen (wet 22 januari 1945) 61D - Marktpraktijken en consumentbescherming (wet 6 april 2010) 61E - Economische reglementering en prijzen 61F - Consumentkrediet (wet 12 juni 1991) 61G - Leurhandel (wet 25 juni 1993) 61H - Beroepsvergunning voor vreemdelingen 61I - Zelfstandig ondernemerschap (programmawet 10 februari 1998) 61J - Handelsregister 61K - Brandstoffen 61L - Statistieken 61M - Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening 61N - Hotelwezen 61O - Toerisme 61P - Reisagentschappen 61Q - Programmaovereenkomst 61S - Uitvoer - invoer - doorvoer (wet 11 september 1962) 61T - Avondsluiting (wet 10 november 2006) 61U - Films

8 61V - Handelsvestigingen (wet 13 augustus 2004) 61W - Maalderijen 61X - Brood- en andere bakkerijproducten (wet 14 juli 1991) 61Y - Bescherming van de economische mededinging (wet 10 juni 2006) 61Z - Vleesprijzen 67 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 67A - Radioverbindingen 67B - Ongeoorloofde reclame op radio en tv 67C - Radiotelefonie (C.B.) 67D - Radardetectortoestellen 67E - Niet-goedgekeurde telecommunicatietoestellen 67F - Luchtvaart 67G - Zeevaart 67H - Binnenvaart 67I - Illegale zandwinning in zee 68 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 68A - Namaking 68B - Auteursrechten 68C - Oorsprongsbenaming 68D - Bedriegerij 68E - Oneerlijke mededinging 68F - Bescherming van academische titels 68G - Titel van architect 68H - Publicatie zonder naam van de auteur 68I - Niet-erkende schriftelijke cursussen 68J - Titel van accountant en bedrijfsrevisor 68K - Postmonopolie 68L - Kunstwerken 68M - Exploitatie van huwelijksbureaus (wet 9 maart 1993) 68N - Titel van vastgoedmakelaar 68O - Bedrog van kilometerstand met voertuigen (wet 11 juni 2004) 68P - Rechtsbescherming computerprogramma's 68Q - Sluikwerk met handels- of ambachtskarakter (wet 6 juli 1976) MILIEU & STEDENBOUW Milieu 64 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 64A - Lucht- en waterverontreiniging 64B - Koolstofmonoxyde (CO) 64C - Geluidsnormen in stedelijke omgeving (KB 24 februari 1977) 64D - Commodo - incommodo (milieuvergunning) 64E - Sluikstorten 64F - Beheer van afvalstoffen 64G - Illegale waterwinning 64H - Exploitatie van een inrichting zonder vergunning 64I - Niet naleven Vlarem-wetgeving 64J - Vlaams decreet betreffende het natuurbehoud en natuurlijk milieu (21 oktober 1997) 64L - Invoer en doorvoer van afvalstoffen (wet 12 mei 2011) 64M - Oppervlaktewaterverontreiniging 64N - Grondwaterverontreiniging 64O - Beschadiging van het wegdek door overlading (Vlaams decreet 19 december 1998) Stedenbouw 66 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 66A - Openbare werken (belemmering van uitvoering) 66B - Ruimtelijke ordening en stedenbouw 66C - Reclameborden 66D - Verboden aanplakking 66E - Brandbeveiliging 66F - Bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten (Vlaams decreet 3 maart 1976) 66G - Vellen van hoogstammige bomen 66H - Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (Vlaams decreet 4 februari

9 1997) 66I - Vlaamse wooncode 66J - Toeristische logies (Vlaams decreet 10 juli 2008)

10 LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 63 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 63A - Jacht 63B - Visvangst 63C - Dierenbescherming 63D - Vrachtwagen overladen met vee 63E - Gezondheidspolitie der dieren 63F - Huisdieren 63G - Land- en tuinbouwproducten 63H - Fytofarmaceutische producten 63I - Meststoffen 63J - Niet ontsmetten van vrachtwagens dienend voor het vervoer van vee 63K - Distelbestrijding 63L - Brucellose 63M - Bosdecreet 63N - Beschermde diersoorten, planten en ivoor (conventie van Washington 3 maart 1973) 63O - Mestdecreet 63P - Identificatiedocument vee ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 65 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 65A - Arbeidsongeval 65B - Algemeen reglement op de arbeidsbescherming 69 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 69A - Werkloosheid 69B - Sluikwerk 69C - Arbeidsvergunning voor vreemdelingen 69D - Bureaus voor arbeidsbemiddeling 69E - Alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsauditeur vallen 69G - Belemmering van het toezicht (art. 209 Soc.Sw.) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN Algemeen 70 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 70A - Misdrijven gepleegd door leiders van vennootschappen en wisselagenten 70B - Uitgifte van cheques zonder dekking door een vennootschap of een handelaar, zelfs in staat van faillissement 70C - Misbruik van maatschappelijk vermogen (art. 492bis Sw.) 71 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 71A - Inbreuken op het Wetboek van Vennootschappen 71B - Jaarrekeningen 71C - Uitoefening van een mandaat in een vennootschap (KB 22 van 24 oktober 1934) 71D - Verbod voor gefailleerde of veroordeelde 73 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 73A - Bijzondere misdrijven 73B - Openbaar aantrekken van spaargelden 73C - Leuren met roerende waarden en leurhandel met roerende waarden en goederen of eetwaren (KB 71 van 30 november 1939) 73D - Deviezensmokkel 73E - Misbruik van voorkennis 74 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 74A - Beurs van Brussel en Antwerpen 74B - Wisselcontrole 75 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 75A - Faillissementen 75B - Inbreuken die verband houden met de staat van faillissement 75C - Code niet meer in gebruik en vervangen door 75E 75D - Handelsonderzoeken 75E - Gerechtelijke reorganisatie: continuïteit van ondernemingen (art. 16 wet 31 januari 2009) 76 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)

11 76A - Banken 76B - Klachten tegen banken en inbreuken door banken gepleegd Fiscale fraude 29C - Uitbuiting van de bedelarij (art. 433ter Sw.) 78 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 78A - Fiscale fraude (belastingen, BTW, zegelrecht) 78B - Diamanthandel 78C - Goudhandel 78D - Ivoor 79 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 79A - Sluikstokerij 79B - Bezit van sterke dranken 79C - Fiscaal niet toegelaten drankgelegenheid 79D - Fiscale misdrijven ten laste van particulieren (rechtstreekse dagvaarding van de FOD Financiën) 79E - Fraude mazout of stookolie MATERIE POLITIEPARKETTEN 81 - Verkeersongeval met gewonden: onopzettelijke slagen of verwondingen (artt Sw.) 85 - Verkeersongeval met gewonden en dronkenschap of alcoholintoxicatie en/of vluchtmisdrijf 86 - Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (wet 21 november 1989) 87 - Verkeersongeval met dodelijke afloop 88 - Inbreuken op de reglementering inzake binnenvaart, luchtvaart en zeevaart 89 - Spoorweg-, binnenvaart-, luchtvaart- en zeevaartongevallen 90 - Dronken sturen - onmiddellijke intrekking rijbewijs - consignatie 91 - Aanrijding: enkel stoffelijke schade 92 - Bijzondere wetgeving 93 - Verkeer (uitgezonderd KB 1 december 1975) 94 - Wegcode (KB 1 december 1975) 95 - Onbemande camera's 98 - Onmiddellijke inningen 99 - Waarschuwingen ANDERE 13 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 13A - Niet dragen van identiteitskaart 13B - Geen identiteitskaart 13C - Niet wijzigen woonplaats 13D - Identiteitskaart of rijbewijs beschadigd 13E - Niet vertonen identiteitskaart 13F - Fictieve domicilie 16E - Dossier Schengen 31 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 31A - Zelfmoord 31B - Poging tot zelfmoord 32 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 32A - Ongesteldheid op de openbare weg 32B - Overlijden anders dan ten gevolge van een misdaad, een wanbedrijf of zelfmoord 32C - Collocatie 43E - Burgerlijk geschil 45E - Bijstand aan de openbare macht 45F - Verdachte handelingen 46C - Spoorwegongevallen (ontsporingen, botsingen van treinen) 46D - Luchtvaartongevallen 46E - Zeevaartongevallen 46F - Binnenvaartongevallen 48B - Ontploffing 48C - Overstroming 48D - Instorting 48E - Gasontsnapping

12 48F - Stormschade 77 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik) 77A - V.Z.W. 77B - Oprichting van V.Z.W. 77C - Homologatie van algemene vergadering 77D - Niet-neerlegging ledenlijsten 99 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)

Juridische handvatten. voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school

Juridische handvatten. voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school COLOFON Auteur Kristof Veekmans, jurist onderwijsrecht Tessa Gombeer, assistente Vakgroep Strafrecht & Criminologie,

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. HOOFDSTUK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel.

Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - HR Brussel 255.122 Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02) 403 81 11 - Telefax (02) 403 88 99 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-OVTEN-012009. Verzekering Aansprakelijkheid Onderneming. Geschil: aanspraak te verzetten. conflict.

Algemene Voorwaarden 0037-OVTEN-012009. Verzekering Aansprakelijkheid Onderneming. Geschil: aanspraak te verzetten. conflict. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Aangestelde: Iedere natuurlijke persoon, al dan niet bezoldigd, die zijn activiteiten uitoefent onder het gezag, de leiding en het toezicht van de verzekerden. Derden: Worden beschouwd

Nadere informatie

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Overzicht De dekkingen burgerrechtelijke aansprakelijkheid 3 1. Omvang van de dekkingen 3 2. Aanvang van de dekkingen 5 3. Verzekeringsgebied 5 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden Ace ROTARY YEP 04/2014 Algemene voorwaarden Titel I - DEFINITIES 2/3 Titel II OMVANG VAN DE WAARBORGEN 3 Artikel 1 - Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 2 tot 12 - Waarborgen 3/18 Artikel 13 - Verhaal

Nadere informatie

Advieslijn 02/505 67 00

Advieslijn 02/505 67 00 HOME & FAMILY COVER Algemene Voorwaarden V0CG002N - 4400097 Uitg. 10/2010 Advieslijn 02/505 67 00 Touring Verzekeringen Shops : 9300 Aalst - Molenstraat 17. 2000 Antwerpen - Plantinkaai 22. 1040 Brussel

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de

Nadere informatie

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art.

Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art. Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Tweewieler Motor Bromfiets Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 7 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 9 1. Omvang van de

Nadere informatie

van de starter V A D E M E C U M DOSSIER : NAAM : Voornaam : Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners

van de starter V A D E M E C U M DOSSIER : NAAM : Voornaam : Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners Accountantskantoor Van den Bossche Ludo & Partners Maurice Verdoncklaan 57 9050 GENT (Gentbrugge) Tel: 0900/10.465 Fax: 09/231.21.20 GSM: 0475/250.681 e-mail: vdbludo@kvabb.org Site: www.kvabb.org V A

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer Het boekje dat u nu in handen heeft, bevat de algemene voorwaarden van uw polis Ethias Familiale. Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN Nr. 3017699 TUSSEN: Het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) met maatschappelijke zetel Arenbergstraat,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten

Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten Gebaseerd op het zakboek Strafrecht voor de Politie Kluwer Zie voor een omvangrijke bespreking, verwijzing naar jurisprudentie, literatuur

Nadere informatie

Nieuwe Grondwet voor Republiek Nederland 2014.

Nieuwe Grondwet voor Republiek Nederland 2014. Nieuwe Grondwet voor Republiek Nederland 2014. www.hollandsrechtenhuis.info desireestokkel.nl Gevolg van ICC-rechtzaak tegen NL, alle Politieke partijen, Rechtspraak, Advocatenorde, Kiesraad & Koningshuis.

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 136 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 68 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde

Nadere informatie

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

PERSONEN- EN FAMILIERECHT 3 PERSONEN- EN FAMILIERECHT 92 3 PERSONEN- EN FAMILIERECHT 92 3.1 Personenrecht 95 3.1.1 Persoon en rechtspersoonlijkheid 3.1.1.1 Fysieke personen - vermiste personen - antidiscriminatiewetten 96 3.1.1.2

Nadere informatie

De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten. Dave van Moppes. Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu

De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten. Dave van Moppes. Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu De preventieve witwaswet voor accountants en belastingconsulenten Dave van Moppes Tuerlinckx Fiscale Advocaten www.tuerlinckx.eu Inleiding De organisatie van de strijd tegen het witwassen van geld en terrorisme

Nadere informatie