Bij deze heel hartelijk bedankt aan alle aanvragers, bestuursleden, adviseurs, donateurs en andere sympathisanten!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij deze heel hartelijk bedankt aan alle aanvragers, bestuursleden, adviseurs, donateurs en andere sympathisanten!"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van Stichting Alertfonds voor Jongerenactiviteiten (Alert) en 2008 waren voor Alert jaren met veel vernieuwende impulsen. Een van de belangrijkste vernieuwingen is, zowel letterlijk als figuurlijk, de noodzakelijke renovatie van het pand aan het Oorsprongpark in Utrecht geweest. Dit pand, dat wordt verhuurd, vormt een van de inkomstenbronnen van Alert. De inzet van de Pand- en Penningencommissie voor dit doel, leidde indirect tot een vergroting van de financiële knowhow binnen het Alertbestuur. Een andere vernieuwende impuls kwam van de kant van de Communicatie commissie: een nieuwe Alert website is in de lucht. Alert heeft in 2007 en 2008 niet alleen gewerkt aan vernieuwing en het aanpakken van enkele achterstallige dossiers, maar ook aan continuïteit. De inhoudelijke trend die in 2005/06 in gang is gezet met het Strategisch Plan is vastgehouden. Alert organiseerde in zowel 2007 als 2008 succesvolle strategiedagen. Deze hebben onder andere geleid tot een verdere uitwerking van de subsidiecriteria. Daarnaast is er een begin gemaakt met versterken van het institutionele geheugen van Alert, bijvoorbeeld door meer achtergronddocumenten te vervaardigen of deze te updaten. Deze documenten kunnen toekomstige bestuurders gebruiken om snel bekend te raken met de gebeurtenissen en achterliggende gedachten die de huidige koers van Alert mede bepalen. Het gebruik van een Yahoogroup waar deze stukken voor bestuurders te vinden zijn heeft zich verder geïntensiveerd. Een belangrijk onderdeel van Alert waarvoor een verbeterd institutioneel geheugen niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk is gebleken, zijn de penningen. Om de toekomstige penningmeesters van Alert te ondersteunen is er gewerkt aan verdere inbedding van de kennis van de financiën buiten Alert: er is intensief contact met onze boekhouder, er is iemand die onze bankzaken regelt (bij de Triodos bank) en ook voor ander advies zijn er verschillende idealistische professionals met verstand van beleggen en financieel beheer, op wie Alert terug kan vallen. Wij zijn er van overtuigd dat het Alertbestuur in 2007 en 2008 een flinke bijdrage heeft geleverd aan een stevig fundament voor de toekomst, waar nog lang op voortgebouwd kan worden. Bij deze heel hartelijk bedankt aan alle aanvragers, bestuursleden, adviseurs, donateurs en andere sympathisanten! Namens Stichting Alert, Victor van der Linden, Voorzitter Linda Zuijderwijk, Penningmeester Gabrielle Folkers, Secretaris 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Geschiedenis 3 2 Doelstelling en visie 5 3 Het Bestuur 6 4 De Aanvraagprocedure De aanvraag De behandeling De afhandeling 9 5 De Cijfers Totaalbedragen Snelverzoeken Toekenningen per thema Toekenningen per regio 17 6 Voorbeeldprojecten 20 7 Gerealiseerde plannen Pand en Penningen (door Linda Zuiderwijk) Alert Goes Global Samenwerking Youth Fund Novi Sad en Alert Alert en Syrië Communicatiecommissie 26 8 Plannen voor de toekomst Het profiel van Alert De informatiefunctie van Alert Het netwerk van Alert Het institutionele geheugen van Alert 29 9 Appendices 31 Appendix A: Toegekende projecten Appendix B Toegekende projecten De foto op de omslag is afkomstig van een door Alert gesteund project (nr ): Movimiento Nacional de Victimas de Crimenes de Estado, Colombia. Raul Vidales Bohorquez, 2009, gebruikt met toestemming. 3

4 1 Geschiedenis Stichting Alert is de rechtsopvolger van de Jongerenbeweging, verbonden aan de FNV. Deze jongerenorganisatie met een jongerenzelfbestuur heeft zich beziggehouden met sociale, maatschappelijke en politieke vraagstukken. Door vakbondswerk en verschillende acties werkte de Jongerenbeweging aan het ontwikkelen van het zelfbewustzijn van jongeren. Bij het opheffen van de vereniging bleek dat de organisatie een behoorlijk eigen vermogen bezat. Op het congres van 23 februari 1991 werd besloten dat 82,5% van dit vermogen zou worden gebruikt om een fonds te creëren. Met de gelden uit dit fonds zouden soortgelijke acties als de Jongerenbeweging placht te doen, gefinancierd worden. De oprichting van Stichting Alert, fonds voor jongerenactiviteiten, was hiermee een feit en zij werd de officiële rechtsopvolger van de Jongerenbeweging. Sinds dat besluit tracht Stichting Alert in de geest van de Jongerenbeweging projecten te ondersteunen, die het bewustzijn van jongeren vergroot en/of de positie van jongeren verbeteren. 4

5 2 Doelstelling en visie De doelstelling van Stichting Alert is volgens de statuten: Stichting Alert, fonds voor jongerenactiviteiten, stelt zich ten doel de positie van jongeren in en buiten Nederland te verbeteren. Met haar subsidies streeft ze naar bevordering van een fundamentele maatschappijverandering die gericht is op een rechtvaardige verdeling van macht, kennis en kapitaal en een milieuvriendelijke manier van produceren. In 2005 is er een nieuw Strategisch Plan opgesteld voor Alert. Dit plan omvatte naast aanwijzingen voor de koers van Alert ook concrete aanwijzingen voor de praktijk. In de periode 2005 en 2006 werd de koers verder uitgediept door te gaan werken aan de hand van thema s. Deze werkwijze is in 2007 en 2008 vastgehouden. Op een tweetal strategiedagen, in 2007 en 2008, is de koers van Alert opnieuw besproken en is er getracht om de inhoudelijke discussie over essentiële zaken die niet direct met de werkpraktijk van Alert te maken hebben op de agenda te zetten en te houden. Op de strategiedag van 2008 werd naar aanleiding van een dergelijke discussie geconstateerd dat de bestuursleden op drie verschillende manieren naar projecten kunnen kijken: 1. Is het project opgezet door jongeren met haast om de wereld te veranderen? 2. Is het project door jongeren zelf opgezet, uit eigen initiatief? 3. En naar aanleiding van de VerWilderisering van de samenleving: hoe kan Alert de ontmoeting binnen verschillende groepen in de samenleving stimuleren? Zijn alleen interculturele ontmoetingen of projecten gericht op dialoog hiervoor afdoende, of moeten projecten verder gaan? Tegelijkertijd is er tijdens de strategiedagen in 2007 en 2008 gesproken over de praktische uitwerking van de idealen van Alert, zoals het strategische plan beoogde. Een paar principiële vragen / dilemma s die tijdens de strategiedagen in 2007 en 2008 aan de orde kwamen, zijn bijvoorbeeld: Alert subsidieert in principe geen inkomensgenererende activiteiten. Maar wat als bij een project in een ontwikkelingsland de inkomensgeneratie niet het hoofddoel is, maar een nevendoel om een klein onderdeel van het project zelf te financieren? Wat is belangrijker: het bereik van de aanvragende club of de grootte? Aan de hand van al dit soort vragen zijn de interne richtlijnen voor het beoordelen van subsidieaanvragen nogmaals tegen het licht gehouden, en in sommige gevallen aangescherpt en specifieker gemaakt. Het resultaat hiervan is opgenomen in de proceduremap. Daarnaast is het Alertbestuur concreet aan de slag gegaan met een aantal aanwijzingen uit het strategisch plan, zoals: het vergroten van de kennis van Alert over de subsidieregio s en het versterken van het institutionele geheugen. Meer daarover kun je lezen in hoofdstuk 7 van dit jaarverslag. 5

6 3 Het Bestuur Het Alertbestuur, dat bestaat uit maximaal 15 leden, blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk te vullen met enthousiaste en actieve leden. Alert is zich hiervan bewust en probeert inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van deze situatie. Bij een discussie op de Strategiedag in 2008 werd dit issue besproken, en werd opgemerkt dat de huidige individualistische periode, alsmede meer praktische oorzaken zoals bijvoorbeeld het aanscherpen van de regels voor de tempobeurs voor studenten hier wellicht (deels) debet aan zijn. Er werd echter ook opgemerkt dat velen zich nog steeds in willen zetten voor het verbeteren van de maatschappij. Een speerpunt van het Alertbeleid op personeelsgebied is dan ook om deze laatste groep aan te boren, en te zorgen voor een goede instroom van nieuwe bestuursleden die zich kunnen vinden in de doelstellingen van Alert en die passen in de groep die op dat moment het Alertbestuur vormt. Een ander speerpunt van het beleid van Alert op het gebied van het aantrekken van nieuwe bestuursleden is het vergroten van de (culturele) diversiteit binnen het bestuur. Het is een terugkerende uitdaging om deze diversiteit te waarborgen. Dit is een belangrijk streven, met name omdat een divers bestuur Alert in staat stelt om zo goed mogelijk in contact te zijn met het zeer diverse veld van aanvragers. Ook verhoogt een divers bestuur de kans dat alle thema s vertegenwoordigd zijn, wat voorkomt dat er een onevenredige hoeveelheid aandacht wordt gegeven aan een bepaald thema. Hoewel het in 2007 en 2008 goed gelukt is om gemotiveerde en capabele bestuursleden met verschillende culturele achtergronden aan te trekken, bleek het in enkele gevallen lastig om deze personen ook voor langere tijd aan het bestuur te binden. Zoals hieronder te zien is in de lijst van Alerters die de revue gepasseerd hebben, is het verloop tamelijk groot geweest in deze jaren. Ook was er was een duidelijke trend merkbaar: het bestuur van Alert werd meer dan tevoren gevormd door hoogopgeleide jongeren die actief zijn binnen de sector ontwikkelingssamenwerking. Het bestuur is ervan overtuigd dat Alert actief moet proberen om mensen die deel uitmaken van de doelgroep van Alert te enthousiasmeren om bestuurslid te worden. Dit doen wij onder andere door ons netwerk aan te spreken en uit te breiden, en activiteiten waar Alert haar gezicht kan laten zien te bezoeken danwel te organiseren. Van de zittende bestuursleden van Alert kan bovendien verwacht worden dat zij zelf actief zijn op allerlei gebieden en daar enthousiaste mensen weten te motiveren. Daarnaast heeft Alert vrijwel doorlopend vacatures geplaatst op een aantal sites voor vrijwilligers / goede doelen. De samenstelling van het Alertbestuur mag dan sterk wisselen, er is altijd een actieve kern. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag bestaat het bestuur van Alert uit 12 leden. In 2007 bestond het bestuur van Alert uit de volgende personen: - Frits van den Akker (bestuurslid sinds oktober 2003 t/m mei 2007) - Linda Zuijderwijk (bestuurslid sinds april 2004, penningmeester sinds juni 2007) - Anne de Vries (bestuurslid sinds mei 2004 t/m juni 2007) - Zahirah Marissou (bestuurslid sinds mei 2004 t/m februari 2007) - Natalia Eernstman (bestuurslid sinds september 2004, secretaris sinds januari 2006 t/m augustus 2007) - Dasiyah de Zwart (bestuurslid sinds december 2004, penningmeester sinds januari 2005 t/m april 2006, uitgetreden maart 2007) 6

7 - Carly Bishop (bestuurslid sinds maart 2005, penningmeester sinds april 2006 t/m juni 2007). - Friso Wiersum (bestuurslid sinds juni 2005) - Raoul Hagenbeek (bestuurslid sinds augustus 2005, vice voorzitter als algemeen bestuurslid sinds augustus 2007, uitgetreden november 2007) - Sally Hendriks (bestuurslid sinds september 2005, voorzitter sinds januari 2006 t/m augustus 2007) - Ruben Dijkstra (bestuurslid sinds april 2006 t/m augustus 2007) - Victor van der Linden (bestuurslid sinds mei 2006, voorzitter sinds augustus 2007) - Irna Hofman (bestuurslid sinds februari 2007 t/m augustus 2007) - Gabrielle Folkers (bestuurslid sinds februari 2007, secretaris sinds augustus 2007) - Crista Huisman (bestuurslid sinds maart 2007) - José de Vries (bestuurslid sinds juni 2007) - Sidney Cruickshanck (bestuurslid sinds juni 2007) - Ikran Garun (bestuurslid sinds augustus 2007 t/m november 2007) - Arie de Jong (bestuurslid sinds september 2007) - Abdullah Özler (bestuurslid sinds oktober 2007 ) - Jürgen Humphrey (bestuurslid sinds oktober 2007) - Harir Faquiri (bestuurslid sinds december 2007) In 2008 bestond het bestuur van Alert uit de volgende personen: - Linda Zuijderwijk (bestuurslid sinds april 2004, penningmeester sinds juni 2007) - Natalia Eernstman (bestuurslid sinds september 2004, secretaris sinds januari 2006 t/m augustus 2007, uitgetreden februari 2008) - Carly Bishop (bestuurslid sinds maart 2005, penningmeester sinds april 2006 t/m juni 2007, uitgetreden strategiedag september 2008) - Friso Wiersum (bestuurslid sinds juni 2005 t/m strategiedag september 2008) - Sally Hendriks (bestuurslid sinds september 2005, voorzitter sinds januari 2006 t/m augustus 2007, uitgetreden juli 2008) - Victor van der Linden (bestuurslid sinds mei 2006, voorzitter sinds augustus 2007) - Gabrielle Folkers (bestuurslid sinds februari 2007, secretaris sinds augustus 2007) - Crista Huisman (bestuurslid sinds maart 2007) - José de Vries (bestuurslid sinds juni 2007) - Sidney Cruickshanck (bestuurslid sinds juni 2007) - Arie de Jong (bestuurslid sinds september 2007) - Abdullah Özler (bestuurslid sinds oktober 2007 t/m januari 2008) - Jürgen Humphrey (bestuurslid sinds oktober 2007 t/m april 2008) - Harir Faquiri (bestuurslid sinds december 2007) - Henri van den Idsert (bestuurslid sinds april 2008) - Jannes de Jong (bestuurslid sinds september 2008) - Sow- Yen Sanchez (bestuurslid sinds september 2008) - Mirjam Hartkamp (bestuurslid sinds december 2008) (Financieel) adviseurs van Alert in 2007 en 2008: Frits van den Akker (oud bestuurslid) Carly Bishop (oud-bestuurslid) Patrick Bronger (beleggingsadviseur) Jeroen Evers (boekhouder) Camille van Arendonk (bankier Triodos-bank) Rijnhold Noorlag (Noorlag / De Jong Architectuur, betrokken bij renovatie pand) 7

8 4 De Aanvraagprocedure In 2002 zijn de procedures van Alert vastgelegd in een proceduremap. Het doel van deze map is tweeledig: enerzijds het waarborgen van de continuïteit en anderzijds het behoeden van de bestuursleden van Alert om steeds het wiel opnieuw te moeten uitvinden. Dit betekent echter niet dat de procedures niet dynamisch mogen zijn. Elk bestuurslid heeft als plicht om de procedures steeds kritisch tegen het licht te houden en te toetsen aan de dagelijkse praktijk van Alert. In de map staan de volgende procedures: 1. De kennismakingsprocedure van nieuwe bestuursleden 2. Taakomschrijvingen van algemene bestuursleden en van de voorzitter, secretaris en penningmeester 3. De commissies van Alert 4. De aanvraagprocedure en richtlijnen voor het beoordelen van subsidies 5. Overige procedures De procedure map van 2002 is in 2004 enigszins aangepast, en deze versie was ook in 2005 en 2006 nog steeds in gebruik. In 2007 is de map herzien en in 2007 en 2008 is met de versie 2007 van de map gewerkt. Een nieuwe aanpassing is voorzien voor De aanvraag De meest voorkomende manier waarop mensen een aanvraag doen is via of via de site. Op de website kan de aanvraag online worden ingevuld in het Nederlands, Engels of Spaans. Soms krijgt de secretaris via verzoeken om een aanvraagformulier toe te sturen; ook deze organisaties worden doorverwezen naar de site. Dit bespaart briefpapier en tijd, en iedere aanvrager kan op de website alle relevante informatie over Alert en de voorwaarden doorlezen. Overigens komt nog steeds een behoorlijk deel via de gewone post binnen, deze mensen krijgen een aanvraagformulier en flyer thuisgestuurd. De afgelopen jaren wordt het percentage aanvragen dat per post binnenkomt steeds kleiner. Het gebeurt niet zelden dat er een subsidieaanvraag binnenkomt, waarbij geen aanvraagformulier zit. Ook deze aanvragers krijgen een verwijzing naar de site of ze krijgen een aanvraagformulier toegezonden met de flyer en de vraag of zij nog het formulier in willen vullen. Een aanvraag wordt in behandeling genomen zodra het aanvraagformulier in het bezit van Alert is. Naast een reguliere aanvraag is het mogelijk om een snelverzoek in te dienen. Deze snelverzoeken worden binnen twee weken behandeld door het dagelijks bestuur. Per snelverzoek kan maximaal 250 toegekend worden. 4.2 De behandeling De secretaris van Alert verzamelt de aanvragen en stuurt deze elke week door naar de projectadministratie, die sinds juni 1997 wordt verzorgd door en medewerker van Solidariteitsfonds XminY, die hiervoor enkele uren bij Alert in dienst is. De projectadministratie verdeelt de aanvragen een aantal weken voor de algemene bestuursvergadering onder de drie voorbereidingsgroepen. Deze voorbereidingsgroepen, bestaande uit maximaal vijf personen, beoordelen de aanvragen aan de hand van de criteria van Alert. Indien de aanvraag niet genoeg informatie bevat, probeert de groep deze alsnog boven tafel te krijgen. In de afgelopen twee jaar is besloten vaker te bellen met aanvragers uit Nederland. Aanvragen uit het buitenland moeten altijd een referent uit Nederland opgeven. Dit blijkt in een aantal gevallen 8

9 niet te werken; de aanvragers kennen niemand in Nederland of de referent is onbereikbaar of zelfs niet op de hoogte van het bestaan van de aanvragers. Alert is zich ervan bewust dat we op deze manier een drempel opwerpen voor beginnende organisaties in het Zuiden. Desondanks is in 2005 besloten om het criterium niet aan te passen, anders is er geen mogelijkheid om de betrouwbaarheid van de aanvrager te controleren. Wel heeft het bestuur enkele acties ondernomen om meer buitenlandse referenten te krijgen (zie hoofdstuk 7). Een van de drie voorbereidingsgroepen bevat genoeg Spaans sprekenden waardoor Spaanse aanvragen goed doorgenomen en behandeld kunnen worden, alvorens ze worden besproken in de vergadering. De voorbereidingsgroepen geven een advies aan de algemene vergadering. De algemene bestuursvergadering beoordeelt de aanvragen aan de hand van de adviezen. Over het algemeen worden de adviezen opgevolgd. Het algemeen bestuur bepaalt eveneens onder welke voorwaarden de subsidie wordt toegekend. In een enkel geval houdt het bestuur een aanvraag aan om extra informatie te ontvangen. 4.3 De afhandeling De projectadministratie stuurt de aanvrager een brief met de beslissing van het bestuur. Indien het besluit negatief is, wordt het dossier gesloten en nog vier maanden bewaard. Indien de beslissing positief is, ontvangt de aanvrager de subsidie met een brief onder welke voorwaarden het geld wordt verstrekt. Daarbij wordt het dossier opengehouden totdat de gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden en Alert hiervan een financieel en een inhoudelijk verslag heeft ontvangen. De verslagen worden door de secretaris meegenomen naar de algemene vergaderingen, waar ze worden verdeeld over de bestuursleden. Zij nemen de verantwoordingen mee naar huis en brengen de volgende vergadering verslag uit. Deze methode vergroot de betrokkenheid van de bestuursleden bij de projecten en de uitvoering ervan. Nadat de verantwoordingen zijn beoordeeld, krijgt de aanvrager bericht over de afhandeling. Het dossier wordt bewaard. Zowel de gesponsorde als niet-gesponsorde aanvragen komen in een file, zodat bijgehouden kan worden of organisaties en groepen meerdere keren aan aanvraag doen. 9

10 5 De Cijfers In dit hoofdstuk worden de cijfers met betrekking tot de subsidieaanvragen in 2007 en 2008 gepresenteerd en toegelicht. Voor een uitgebreid financieel overzicht van Stichting Alertfonds voor Jongerenactiviteiten wordt verwezen naar de Jaarrekeningen van 2007 en Totaalbedragen De bekendheid van Alert kan onder meer worden afgemeten aan de hoeveelheid jongereninitiatieven die het fonds weten te vinden met een aanvraag. Veelzeggender indicatoren zijn echter de hoeveelheid goedgekeurde projecten, en het totale bedrag dat aan subsidies werd uitgegeven in een bepaald jaar. Tabel 5.1 presenteert deze cijfers voor de afgelopen 11 jaar, van 1998 tot Cijfers in guldens (tot en met 2001) zijn omgerekend naar Euro s. De tabel geeft ook aan welk percentage van de binnengekomen aanvragen werd toegekend, en wat het gemiddelde bedrag per aanvraag was. Jaar Aantal binnengekomen aanvragen Aantal toegekende subsidies Percentage toegekend Totaal toegekend bedrag ( )* Gemiddeld bedrag aanvraag ( ) , , , , , , , , , , , Tabel 5.1 Belangrijkste indicatoren m.b.t. Subsidieaanvragen *N.B. De bedragen in deze kolom slaan op het bedrag dat in een bepaald jaar is toegekend. Dit bedrag komt niet overeen met het uitgegeven bedrag in de jaarrekening, omdat toegekende aanvragen uit december van een bepaald jaar soms pas in januari van het volgende boekjaar worden uitbetaald. Zoals te zien is in de tabel fluctueert het aantal aanvragen en ook het aantal toegekende aanvragen nogal. Het percentage toegekende aanvragen is vanaf 2004 redelijk stabiel, als het vergeleken wordt met het gemiddelde over deze 11 jaren: 9,85% was een uitschieter met 14,55%, hoewel dit waarschijnlijk eerder te wijten is aan het lage aantal binnengekomen aanvragen dan aan het feit dat er veel werd toegekend. Het gemiddelde aantal toegekende aanvragen bedraagt 41,73 over deze 11 jaren zat hier met 40 toegekende aanvragen heel dicht bij, in 2008 zijn er relatief weinig aanvragen toegekend (33). Wat betreft het gemiddelde bedrag per aanvraag ( 1075 in ): Het aantal snelverzoeken (maximaal toegekend bedrag 250) heeft een invloed op het gemiddelde bedrag dat per aanvraag wordt toegekend, als snelverzoeken en gewone aanvragen (maximaal toegekend bedrag 2500) bij elkaar worden gevoegd zoals in tabel 5.1 hierboven is gedaan; naarmate snelverzoeken een groter deel van het totale aantal toegekende aanvragen vormen, daalt dit gemiddelde bedrag. Het percentage snelverzoeken is dus tevens een belangrijke uitleg voor het fluctuerende gemiddelde bedrag per aanvraag: in jaren met veel snelverzoeken zal dit lager liggen dan in jaren met weinig snelverzoeken. Sectie 5.2. hieronder gaat verder in op de snelverzoeken in 2007 en Eerst worden hieronder een aantal grafieken gepresenteerd, om de trends die in per 10

11 tabel 5.1. zichtbaar zijn duidelijker te illustreren. Figuren 5.1 en 5.2 hieronder geven de trends in respectievelijk het aantal binnengekomen aanvragen en het aantal toegekende aanvragen weer. Figuur 5.3 laat de trend zien in het bedrag dat per jaar aan subsidies werd toegekend. Aantal binnengekomen aanvragen Aantal binnengekomen aanvragen Figuur 5.1 Trend in aantal binnengekomen aanvragen, Aantal toegekende subsidies Aantal toegekende subsidies Figuur 5.2 Trend in aantal toegekende subsidies, Zoals te zien is in figuren 5.1 en 5.2, is er sprake van een dalende trend in zowel het aantal binnengekomen aanvragen als in het aantal toegekende subsidies, hoewel de eerste zich tussen 2007 en 2008 lijkt te stabiliseren. Aangezien deze 2 indicatoren sterk samenhangen (uitgaande van een relatief stabiel percentage goedgekeurde aanvragen, betekent meer binnengekomen aanvragen automatisch meer toegekende subsidies), is dit niet verassend. Het roept echter wel de vraag op waarom er sprake is van dalende trends. Een uitleg hiervoor is het bedrag dat Alert beschikbaar heeft voor subsidies in een gegeven jaar. Het is namelijk niet alleen zo dat het uitgegeven bedrag wordt bepaald door het aantal goede projecten; de causaliteit loopt ook de andere kant op. Het totaal uit te geven bedrag fluctueert per jaar in samenhang met de financiële situatie van Alert, en deze is bepalend voor het aantal subsidies 11

12 dat Alert toekent. Figuur 5.3. laat dan ook zien dat ook het totale uitgegeven bedrag per jaar nogal fluctueert; het gemiddelde bedrag over deze 11 jaren is Tot 2001 werd er meer dan dit bedrag uitgegeven; 2002 was een dieptepunt, waarna het bedrag weer steeg en vanaf 2004 tot en met 2008 relatief stabiel bleef 1. Totaal uitgegeven bedrag ( ) Figuur 5.3. Trend in totaal uitgegeven bedrag, Totaal uitgegeven bedrag ( ) 5.2. Snelverzoeken Bovenstaande cijfers slaan op alle aanvragen die Alert heeft ontvangen, inclusief de snelverzoeken. Het aantal snelverzoeken dat per jaar binnenkomt, en ook het aantal snelverzoeken dat wordt goedgekeurd, wisselt. In deze sectie worden de snelverzoeken voor de jaren 2007 en 2008 eruit gelicht. Tabel 5.2 laat zien hoeveel snelverzoeken er in deze jaren zijn ontvangen, hoeveel er zijn goedgekeurd en welk totaalbedrag en gemiddeld bedrag er aan snelverzoeken is uitgegeven in 2007 en Snelverzoeken Aantal binnengekomen Aantal toegekend Totaal uitgegeven bedrag Gem. bedrag per snelverzoek , Tabel 5.2 Snelverzoeken 2007 en 2008 Met behulp van deze cijfers kan worden berekend dat in 2007, % van het totaal toegekende bedrag naar snelverzoeken is gegaan. In 2008 was dit 11.16%. Ter vergelijking: in 1 In principe geeft Alert al het geld dat zij als rendement op haar bezittingen en vermogen haalt weg aan subsidies, in lijn met de doelstellingen die de Stichting zichzelf gesteld heeft. Het gaat hierbij echter om het netto-resultaat; alle kosten die de Stichting maakt zijn hier eerst in verrekend. Fluctuerend behaald rendement over de afgelopen jaren, evenals fluctuerende kosten, zijn een uitleg voor een fluctuerend besteedbaar en dus uitgegeven bedrag. Ook incidentele veranderingen zoals eenmalige schenkingen dragen bij aan dit grillige verloop. 12

13 2005 en 2006 was dit respectievelijk 7.3% en 12.7 %. In figuren 5.4 en 5.5 is de verdeling van de snelverzoeken naar thema en naar regio geïllustreerd voor 2007, in figuren 5.6 en 5.7 voor Snelverzoeken per thema ; 0% 3; 17% Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit 10; 55% 0; 0% 2; 11% 3; 17% Emancipatie & Participatie Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.4 Snelverzoeken per thema 2007 Snelverzoeken per regio ; 11% 1; 6% 5; 28% 0; 0% 1; 6% 9; 49% Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland Figuur 5.5 Snelverzoeken per regio 2007 Zoals in de figuren hierboven te zien is kwam de helft van de snelverzoeken in 2007 uit Nederland. Een verklaring hiervoor kan zijn dat Nederlandse aanvragers het fonds in het geval van last minute aanvragen beter weten te vinden. Verder valt op dat meer dan de helft van de snelverzoeken niet duidelijk onder een van de thema s van Alert geplaatst kon worden. Meer dan de helft van de binnengekomen snelverzoeken is in de categorie overig geplaatst. 13

14 Snelverzoeken per thema ; 0% Noord- Zuid solidariteit 6; 37% 5; 31% Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit Emancipatie & Participatie 3; 19% 0; 0% 2; 13% Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.6 Snelverzoeken per thema 2008 Snelverzoeken per regio ; 13% 0; 0% 4; 25% 2; 13% 0,00; 0% 8; 49% Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland Figuur 5.7 Snelverzoeken per regio 2008 In 2008 is hetzelfde patroon te zien wat betreft de indeling per regio: Nederlandse aanvragen vormen weer de helft van alle snelverzoeken. De categorie overig is ditmaal kleiner; opvallend is verder het relatief grote aantal snelverzoeken in de categorie natuur en milieu. In de volgende 2 secties zal de verdeling per thema en regio worden besproken voor alle toegekende aanvragen in 2007 en Toekenningen per thema Alert hanteert momenteel 5 thema s, waaraan prioriteit gegeven wordt: Noord-Zuid solidariteit, Natuur en Milieu, HIV /AIDS & Seksualiteit, Emancipatie en Participatie, Democratisering en Vrijheid van Meningsuiting. In tabel 5.3 is te zien hoe de verdeling naar thema in 2007 eruit zag, figuur 5.8 illustreert de verdeling van de aanvragen per thema. Dezelfde gegevens voor 2008 zijn te vinden in tabel 5.4 en figuur

15 Thema Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit Emancipatie & Participatie Democratisering & Vrijheid van meningsuiting 2007 Aantal Percentage van totaal Totaal bedrag Percentage van totaal Bedrag per aanvraag ,00 33, , ,00 7,09 722, ,00 33, , ,69 12, ,92 Overige ,00 12,82 435,83 Totaal ,69 100, ,67 Tabel 5.3 Aanvragen per thema 2007 Aanvragen per thema ; 30% 0; 0% 10; 25% Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit 4; 10% 10; 25% 4; 10% Emancipatie & Participatie Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.8 Pie chart van aanvragen per thema 2007 Zoals te zien is in tabel 5.3 en figuur 5.8 zijn de thema s Natuur en Milieu (25%) en Emancipatie en Participatie (25%) het best vertegenwoordigd. Opvallend is verder dat er geen enkele aanvraag op het gebied van Noord-Zuid Solidariteit is toegekend, en dat maar liefst 30% van de toegekende aanvragen niet binnen een thema vallen. Dit kan betekenen dat er relatief veel buiten de thema s is gesteund in 2007, of dat men moeite had bij het indelen van de aanvragen. Thema 2008 Aantal Percentage van totaal Totaal bedrag Percentage van totaal Bedrag per aanvraag Noord- Zuid solidariteit 1 3, ,00 5, ,00 Natuur & milieu 10 30, ,00 25,71 921,00 HIV/AIDS & seksualiteit 3 9, ,00 5,70 680,33 Emancipatie & Participatie 9 27, ,00 37, ,89 Democratisering & Vrijheid 4 12, , ,00 van meningsuiting Overige 6 18, ,00 4,19 250,00 Totaal , ,00 100, ,73 Tabel 5.4 Aanvragen per thema

16 Aanvragen per thema ; 18% 1; 3% Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu 4; 12% 10; 31% HIV/AIDS & seksualiteit Emancipatie & Participatie 9; 27% 3; 9% Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.9 Pie chart van aanvragen per thema 2008 Zoals te zien is in tabel 5.4 en figuur 5.9 waren in 2008, evenals in 2007, de thema s Natuur en Milieu, en Emancipatie en Participatie het best vertegenwoordigd met respectievelijk 31% en 27% van alle aanvragen. In de figuren 5.10 en 5.11 is respectievelijk de trend in het aantal aanvragen per thema en de trend in het toegekende bedrag geïllustreerd voor de jaren 2007 en Zoals te zien is in figuur 5.10 blijft het aantal aanvragen stabiel bij ieder thema, behalve in de categorie overige, waarin het aantal vragen afneemt. Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat er meer binnen de thema s gesubsidieerd werd, of dat men in 2008 minder moeite had om aanvragen binnen een thema in te delen dan in Wat betreft het toegekende bedrag: Natuur en Milieu en Emancipatie en Participatie blijven de grootste categorieën in beide jaren, hoewel de eerste daalt in 2008 ten opzichte van Het toegekende bedrag voor het thema Democratisering en Vrijheid van Meningsuiting stijgt echter tussen 2007 en Trend in aanvragen per thema Aantal Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit Emancipatie & Participatie Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.10 Trend in aantal aanvragen per thema 16

17 Trend in toegekend bedrag per thema Bedrag Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit Emancipatie & Participatie Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.11 trend in toegekend bedrag per thema 5.4 Toekenningen per regio Alert maakt onderscheid tussen 6 regio s, waar de aanvragen vandaan komen: Nederland, West Europa, Azië en Midden Oosten, Afrika, Latijns Amerika en Oost Europa en Rusland. In tabel 5.5 is te zien hoe de verdeling naar regio in 2007 eruit zag, figuur 5.12 illustreert de verdeling van de aanvragen per regio. Dezelfde gegevens voor 2008 zijn te vinden in tabel 5.6 en figuur Zoals te zien is in tabel 5.5 en figuur 5.12 kwamen de meeste aanvragen uit Nederland (27%), Afrika (25%) en Oost Europa en Rusland (25%). West Europa en Azië en het Midden Oosten (beiden 5%) waren relatief ondervertegenwoordigd in Aangezien Alert er naar streeft om ongeveer de helft van haar subsidies aan Nederlandse aanvragen toe te kennen, was 2007 een tamelijk onevenwichtig jaar. Dit kan natuurlijk liggen aan het feit dat er relatief weinig goede aanvragen uit Nederland kwamen. Het kan echter ook zo zijn dat men meer aandacht moet besteden aan het vasthouden aan de distributie van 50% Nederland en 50% buitenland. Regio 2007 Aantal Percentage van totaal Totaal bedrag Percentage van totaal Bedrag per aanvraag Nederland 11 27,5 5730,00 14,05 520,91 West Europa ,00 3,06 625,00 Azië & Midden ,00 4,41 900,00 Oosten Afrika ,69 18,43 751,57 Latijns Amerika 5 12,5 8214,00 20, ,80 Oost Europa & ,00 39, ,70 Rusland Totaal ,69 100, ,67 Tabel 5.5 Aanvragen per region

18 Aanvragen per regio ; 25% 5; 13% 11; 27% 2; 5% 2; 5% Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland 10; 25% Figuur 5.12 Aanvragen per regio 2007 Zoals te zien is in tabel 5.5 en figuur 5.13 was de verdeling Nederland buitenland in 2008 een stuk evenwichtiger, met respectievelijk 40% en 60% van de toekenningen. In 2008 was ook de regio Latijns Amerika goed vertegenwoordigd met 21% van de aanvragen. Regio 2008 Aantal Percentage van totaal Totaal bedrag Percentage van totaal Bedrag per aanvraag Nederland 13 39, ,00 24,28 669,23 West Europa Azië & Midden 4 12, ,00 21, ,75 Oosten Afrika 4 12,12 997,00 2,78 249,25 Latijns Amerika 7 21, ,00 32, ,86 Oost Europa & 5 15, ,00 19, ,00 Rusland Totaal , ,00 100, ,73 Tabel 5.6 Aanvragen per region 2008 Aanvragen per regio ; 15% 7; 21% 4; 12% 4; 12% 0; 0% 13; 40% Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland Figuur 5.13 Aanvragen per regio

19 In de figuren 5.14 en 5.15 zijn de trends in het aantal aanvragen per regio en het toegekende bedrag tussen de jaren 2007 en 2008 geïllustreerd. Zoals te zien is in figuur 5.14 neemt het aantal Nederlandse aanvragen toe, evenals het aantal aanvragen uit Azië en het Midden Oosten en uit Latijns Amerika. Er waren in 2008 minder aanvragen uit West Europa, Afrika en Oost Europa en Rusland ten opzichte van Trend in aanvragen per regio Aantal aanvragen Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland Regio Figuur 5.14 trend in aantal aanvragen per regio Zoals te zien is in figuur 5.15 volgt de trend in het toegekende bedrag per regio de trend in het aantal aanvragen (deze trend zouden kunnen verschillen wanneer er grote ongelijkheden in het gemiddelde bedrag per aanvraag zouden zitten dit was dus niet het geval). Trend in toegekend bedrag per regio Bedrag Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland Regio Figuur 5.15 trend in toegekend bedrag per regio Het blijkt uit deze analyse dat het aantal aanvragen per regio en corresponderend het toegekende bedrag per regio over het geheel genomen behoorlijk fluctueert tussen 2007 en Om de oorzaken hierachter te vinden zou men eigenlijk een groter aantal jaren in deze analyse mee moeten nemen, om te kijken of het hier om structurele trends gaat en niet om toevallige fluctuaties. Een andere optie waar een aantal bestuursleden zich wellicht in de nabije toekomst gaat bezighouden is het maken van een nauwkeuriger analyse per land in plaats van per regio. 19

20 6 Voorbeeldprojecten Duurzaam energiegebruik in the Salvador Allende gemeenschap, Mexico Dit project richtte zich op het verspreiden van het gebruik van duurzame technologieën voornamelijk voor verlichting en koken. Het werd georganiseerd door 2 studenten, een uit Nederland en een uit Mexico. De doelgroep bevindt zich in het geïsoleerde dorp Salvador Allende, in het Biosfeer Reservaat Montes Azules in Zuid Mexico. Dit ligt in de Selva Lacandona, een belangrijk regenwoudgebied met hoge biodiversiteit. Het gebruik van zonneenergie (voor zaklampen en solar home systems) en verbeterde kooktoestellen door de bewoners (11 families) is succesvol gestimuleerd in verschillende projectfasen: 1. Dialoog en diagnose van problemen. 2. Feedback sessies op de gebruikte technologieën, en 3. Schaalvergroting. INTI INTI (Centro de Promoción para el Desarollo Communal of Centrum voor gemeenschapsontwikkeling) is een Peruaanse organisatie die zich richt op sociale en economische ontwikkeling van de gemarginaliseerde (rurale en urbane) gebieden van het land. INTI doet dit door het bevorderen van de fundamentele rechten van inheemse gemeenschappen, en respect voor, conservering en verdediging van de natuurlijke leefomgeving. De aanpak van INTI let op gender en is gericht op sociale onderwijsprogramma s. Een bijdrage van het Alertfonds heeft INTI in staat gesteld de workshops Verspreiden van de Declaratie van rechten van Inheemse Stammen en Communicatiemiddelen voor het verspreiden van onze boodschap uit te voeren, gericht op het verbeteren van de vaardigheden en capaciteit van jongeren van Quecha-afkomst, en het versterken van hun culturele identiteit. INTI heeft ook subsidie ontvangen voor een Informatie en Documentatiecentrum in Los Morochucos (een district in Peru), dat wordt gebruikt als basis voor onderwijs en het uitzenden van radio-programma s. Ontpopfestival, Nederland Het Ontpopfestival, georganiseerd door NivonJong was een interactief festival dat zich richtte op praktisch idealisme. Er was een gevarieerd programma voor de ca 300 bezoekers. Bijvoorbeeld, bij de bio-proeverij van Jongeren Milieu Actief konden de bezoekers biologisch bier proeven en tijdens de amulet workshop konden men amuletten en sieraden maken van recyclebare spullen. De Fairrade chocolade workshop en het verantwoord koken was er speciaal voor de culinair gerichte bezoeker. De stroom opgewekt door fietsen zorgde ervoor dat DJ kon draaien. Al met al een praktisch idealistische dag! Nivon Jong is nu al weer bezig met de organisatie van het 2009 Ontpop festival. Voor meer info over Nivon Jong: Ladyfest Bucharest, Roemenië Het Ladyfest Collective uit Roemenië is een informele groep vrouwen en meiden, die zich inzetten voor de organisatie van een feministisch en queer-vriendelijk festival (Ladyfest). De meeste communicatie rondom dit festival hebben de meiden online gedaan, zodat vrouwen vanuit verschillende delen van Roemenië en daarbuiten mee konden denken en beslissen. Het 20

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 2013 2017 2 vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 1. Voorwoord De eerder uitgesproken wens om een nieuwe koers te kiezen en het vfonds beter te presenteren, bleek eenvoudiger dan

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - Schulden, het kan iedereen overkomen

Jaarverslag 2010 - Schulden, het kan iedereen overkomen Wie zijn wij? De NVVK is dé branche-organisatie voor professionele schuldhulpverlening én sociale kredietverlening in Nederland. Wat doen wij? De NVVK voorziet in de behoefte van haar Het Bestuur van de

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS) Paramaribo:

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie