Bij deze heel hartelijk bedankt aan alle aanvragers, bestuursleden, adviseurs, donateurs en andere sympathisanten!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij deze heel hartelijk bedankt aan alle aanvragers, bestuursleden, adviseurs, donateurs en andere sympathisanten!"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van Stichting Alertfonds voor Jongerenactiviteiten (Alert) en 2008 waren voor Alert jaren met veel vernieuwende impulsen. Een van de belangrijkste vernieuwingen is, zowel letterlijk als figuurlijk, de noodzakelijke renovatie van het pand aan het Oorsprongpark in Utrecht geweest. Dit pand, dat wordt verhuurd, vormt een van de inkomstenbronnen van Alert. De inzet van de Pand- en Penningencommissie voor dit doel, leidde indirect tot een vergroting van de financiële knowhow binnen het Alertbestuur. Een andere vernieuwende impuls kwam van de kant van de Communicatie commissie: een nieuwe Alert website is in de lucht. Alert heeft in 2007 en 2008 niet alleen gewerkt aan vernieuwing en het aanpakken van enkele achterstallige dossiers, maar ook aan continuïteit. De inhoudelijke trend die in 2005/06 in gang is gezet met het Strategisch Plan is vastgehouden. Alert organiseerde in zowel 2007 als 2008 succesvolle strategiedagen. Deze hebben onder andere geleid tot een verdere uitwerking van de subsidiecriteria. Daarnaast is er een begin gemaakt met versterken van het institutionele geheugen van Alert, bijvoorbeeld door meer achtergronddocumenten te vervaardigen of deze te updaten. Deze documenten kunnen toekomstige bestuurders gebruiken om snel bekend te raken met de gebeurtenissen en achterliggende gedachten die de huidige koers van Alert mede bepalen. Het gebruik van een Yahoogroup waar deze stukken voor bestuurders te vinden zijn heeft zich verder geïntensiveerd. Een belangrijk onderdeel van Alert waarvoor een verbeterd institutioneel geheugen niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk is gebleken, zijn de penningen. Om de toekomstige penningmeesters van Alert te ondersteunen is er gewerkt aan verdere inbedding van de kennis van de financiën buiten Alert: er is intensief contact met onze boekhouder, er is iemand die onze bankzaken regelt (bij de Triodos bank) en ook voor ander advies zijn er verschillende idealistische professionals met verstand van beleggen en financieel beheer, op wie Alert terug kan vallen. Wij zijn er van overtuigd dat het Alertbestuur in 2007 en 2008 een flinke bijdrage heeft geleverd aan een stevig fundament voor de toekomst, waar nog lang op voortgebouwd kan worden. Bij deze heel hartelijk bedankt aan alle aanvragers, bestuursleden, adviseurs, donateurs en andere sympathisanten! Namens Stichting Alert, Victor van der Linden, Voorzitter Linda Zuijderwijk, Penningmeester Gabrielle Folkers, Secretaris 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Geschiedenis 3 2 Doelstelling en visie 5 3 Het Bestuur 6 4 De Aanvraagprocedure De aanvraag De behandeling De afhandeling 9 5 De Cijfers Totaalbedragen Snelverzoeken Toekenningen per thema Toekenningen per regio 17 6 Voorbeeldprojecten 20 7 Gerealiseerde plannen Pand en Penningen (door Linda Zuiderwijk) Alert Goes Global Samenwerking Youth Fund Novi Sad en Alert Alert en Syrië Communicatiecommissie 26 8 Plannen voor de toekomst Het profiel van Alert De informatiefunctie van Alert Het netwerk van Alert Het institutionele geheugen van Alert 29 9 Appendices 31 Appendix A: Toegekende projecten Appendix B Toegekende projecten De foto op de omslag is afkomstig van een door Alert gesteund project (nr ): Movimiento Nacional de Victimas de Crimenes de Estado, Colombia. Raul Vidales Bohorquez, 2009, gebruikt met toestemming. 3

4 1 Geschiedenis Stichting Alert is de rechtsopvolger van de Jongerenbeweging, verbonden aan de FNV. Deze jongerenorganisatie met een jongerenzelfbestuur heeft zich beziggehouden met sociale, maatschappelijke en politieke vraagstukken. Door vakbondswerk en verschillende acties werkte de Jongerenbeweging aan het ontwikkelen van het zelfbewustzijn van jongeren. Bij het opheffen van de vereniging bleek dat de organisatie een behoorlijk eigen vermogen bezat. Op het congres van 23 februari 1991 werd besloten dat 82,5% van dit vermogen zou worden gebruikt om een fonds te creëren. Met de gelden uit dit fonds zouden soortgelijke acties als de Jongerenbeweging placht te doen, gefinancierd worden. De oprichting van Stichting Alert, fonds voor jongerenactiviteiten, was hiermee een feit en zij werd de officiële rechtsopvolger van de Jongerenbeweging. Sinds dat besluit tracht Stichting Alert in de geest van de Jongerenbeweging projecten te ondersteunen, die het bewustzijn van jongeren vergroot en/of de positie van jongeren verbeteren. 4

5 2 Doelstelling en visie De doelstelling van Stichting Alert is volgens de statuten: Stichting Alert, fonds voor jongerenactiviteiten, stelt zich ten doel de positie van jongeren in en buiten Nederland te verbeteren. Met haar subsidies streeft ze naar bevordering van een fundamentele maatschappijverandering die gericht is op een rechtvaardige verdeling van macht, kennis en kapitaal en een milieuvriendelijke manier van produceren. In 2005 is er een nieuw Strategisch Plan opgesteld voor Alert. Dit plan omvatte naast aanwijzingen voor de koers van Alert ook concrete aanwijzingen voor de praktijk. In de periode 2005 en 2006 werd de koers verder uitgediept door te gaan werken aan de hand van thema s. Deze werkwijze is in 2007 en 2008 vastgehouden. Op een tweetal strategiedagen, in 2007 en 2008, is de koers van Alert opnieuw besproken en is er getracht om de inhoudelijke discussie over essentiële zaken die niet direct met de werkpraktijk van Alert te maken hebben op de agenda te zetten en te houden. Op de strategiedag van 2008 werd naar aanleiding van een dergelijke discussie geconstateerd dat de bestuursleden op drie verschillende manieren naar projecten kunnen kijken: 1. Is het project opgezet door jongeren met haast om de wereld te veranderen? 2. Is het project door jongeren zelf opgezet, uit eigen initiatief? 3. En naar aanleiding van de VerWilderisering van de samenleving: hoe kan Alert de ontmoeting binnen verschillende groepen in de samenleving stimuleren? Zijn alleen interculturele ontmoetingen of projecten gericht op dialoog hiervoor afdoende, of moeten projecten verder gaan? Tegelijkertijd is er tijdens de strategiedagen in 2007 en 2008 gesproken over de praktische uitwerking van de idealen van Alert, zoals het strategische plan beoogde. Een paar principiële vragen / dilemma s die tijdens de strategiedagen in 2007 en 2008 aan de orde kwamen, zijn bijvoorbeeld: Alert subsidieert in principe geen inkomensgenererende activiteiten. Maar wat als bij een project in een ontwikkelingsland de inkomensgeneratie niet het hoofddoel is, maar een nevendoel om een klein onderdeel van het project zelf te financieren? Wat is belangrijker: het bereik van de aanvragende club of de grootte? Aan de hand van al dit soort vragen zijn de interne richtlijnen voor het beoordelen van subsidieaanvragen nogmaals tegen het licht gehouden, en in sommige gevallen aangescherpt en specifieker gemaakt. Het resultaat hiervan is opgenomen in de proceduremap. Daarnaast is het Alertbestuur concreet aan de slag gegaan met een aantal aanwijzingen uit het strategisch plan, zoals: het vergroten van de kennis van Alert over de subsidieregio s en het versterken van het institutionele geheugen. Meer daarover kun je lezen in hoofdstuk 7 van dit jaarverslag. 5

6 3 Het Bestuur Het Alertbestuur, dat bestaat uit maximaal 15 leden, blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk te vullen met enthousiaste en actieve leden. Alert is zich hiervan bewust en probeert inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van deze situatie. Bij een discussie op de Strategiedag in 2008 werd dit issue besproken, en werd opgemerkt dat de huidige individualistische periode, alsmede meer praktische oorzaken zoals bijvoorbeeld het aanscherpen van de regels voor de tempobeurs voor studenten hier wellicht (deels) debet aan zijn. Er werd echter ook opgemerkt dat velen zich nog steeds in willen zetten voor het verbeteren van de maatschappij. Een speerpunt van het Alertbeleid op personeelsgebied is dan ook om deze laatste groep aan te boren, en te zorgen voor een goede instroom van nieuwe bestuursleden die zich kunnen vinden in de doelstellingen van Alert en die passen in de groep die op dat moment het Alertbestuur vormt. Een ander speerpunt van het beleid van Alert op het gebied van het aantrekken van nieuwe bestuursleden is het vergroten van de (culturele) diversiteit binnen het bestuur. Het is een terugkerende uitdaging om deze diversiteit te waarborgen. Dit is een belangrijk streven, met name omdat een divers bestuur Alert in staat stelt om zo goed mogelijk in contact te zijn met het zeer diverse veld van aanvragers. Ook verhoogt een divers bestuur de kans dat alle thema s vertegenwoordigd zijn, wat voorkomt dat er een onevenredige hoeveelheid aandacht wordt gegeven aan een bepaald thema. Hoewel het in 2007 en 2008 goed gelukt is om gemotiveerde en capabele bestuursleden met verschillende culturele achtergronden aan te trekken, bleek het in enkele gevallen lastig om deze personen ook voor langere tijd aan het bestuur te binden. Zoals hieronder te zien is in de lijst van Alerters die de revue gepasseerd hebben, is het verloop tamelijk groot geweest in deze jaren. Ook was er was een duidelijke trend merkbaar: het bestuur van Alert werd meer dan tevoren gevormd door hoogopgeleide jongeren die actief zijn binnen de sector ontwikkelingssamenwerking. Het bestuur is ervan overtuigd dat Alert actief moet proberen om mensen die deel uitmaken van de doelgroep van Alert te enthousiasmeren om bestuurslid te worden. Dit doen wij onder andere door ons netwerk aan te spreken en uit te breiden, en activiteiten waar Alert haar gezicht kan laten zien te bezoeken danwel te organiseren. Van de zittende bestuursleden van Alert kan bovendien verwacht worden dat zij zelf actief zijn op allerlei gebieden en daar enthousiaste mensen weten te motiveren. Daarnaast heeft Alert vrijwel doorlopend vacatures geplaatst op een aantal sites voor vrijwilligers / goede doelen. De samenstelling van het Alertbestuur mag dan sterk wisselen, er is altijd een actieve kern. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag bestaat het bestuur van Alert uit 12 leden. In 2007 bestond het bestuur van Alert uit de volgende personen: - Frits van den Akker (bestuurslid sinds oktober 2003 t/m mei 2007) - Linda Zuijderwijk (bestuurslid sinds april 2004, penningmeester sinds juni 2007) - Anne de Vries (bestuurslid sinds mei 2004 t/m juni 2007) - Zahirah Marissou (bestuurslid sinds mei 2004 t/m februari 2007) - Natalia Eernstman (bestuurslid sinds september 2004, secretaris sinds januari 2006 t/m augustus 2007) - Dasiyah de Zwart (bestuurslid sinds december 2004, penningmeester sinds januari 2005 t/m april 2006, uitgetreden maart 2007) 6

7 - Carly Bishop (bestuurslid sinds maart 2005, penningmeester sinds april 2006 t/m juni 2007). - Friso Wiersum (bestuurslid sinds juni 2005) - Raoul Hagenbeek (bestuurslid sinds augustus 2005, vice voorzitter als algemeen bestuurslid sinds augustus 2007, uitgetreden november 2007) - Sally Hendriks (bestuurslid sinds september 2005, voorzitter sinds januari 2006 t/m augustus 2007) - Ruben Dijkstra (bestuurslid sinds april 2006 t/m augustus 2007) - Victor van der Linden (bestuurslid sinds mei 2006, voorzitter sinds augustus 2007) - Irna Hofman (bestuurslid sinds februari 2007 t/m augustus 2007) - Gabrielle Folkers (bestuurslid sinds februari 2007, secretaris sinds augustus 2007) - Crista Huisman (bestuurslid sinds maart 2007) - José de Vries (bestuurslid sinds juni 2007) - Sidney Cruickshanck (bestuurslid sinds juni 2007) - Ikran Garun (bestuurslid sinds augustus 2007 t/m november 2007) - Arie de Jong (bestuurslid sinds september 2007) - Abdullah Özler (bestuurslid sinds oktober 2007 ) - Jürgen Humphrey (bestuurslid sinds oktober 2007) - Harir Faquiri (bestuurslid sinds december 2007) In 2008 bestond het bestuur van Alert uit de volgende personen: - Linda Zuijderwijk (bestuurslid sinds april 2004, penningmeester sinds juni 2007) - Natalia Eernstman (bestuurslid sinds september 2004, secretaris sinds januari 2006 t/m augustus 2007, uitgetreden februari 2008) - Carly Bishop (bestuurslid sinds maart 2005, penningmeester sinds april 2006 t/m juni 2007, uitgetreden strategiedag september 2008) - Friso Wiersum (bestuurslid sinds juni 2005 t/m strategiedag september 2008) - Sally Hendriks (bestuurslid sinds september 2005, voorzitter sinds januari 2006 t/m augustus 2007, uitgetreden juli 2008) - Victor van der Linden (bestuurslid sinds mei 2006, voorzitter sinds augustus 2007) - Gabrielle Folkers (bestuurslid sinds februari 2007, secretaris sinds augustus 2007) - Crista Huisman (bestuurslid sinds maart 2007) - José de Vries (bestuurslid sinds juni 2007) - Sidney Cruickshanck (bestuurslid sinds juni 2007) - Arie de Jong (bestuurslid sinds september 2007) - Abdullah Özler (bestuurslid sinds oktober 2007 t/m januari 2008) - Jürgen Humphrey (bestuurslid sinds oktober 2007 t/m april 2008) - Harir Faquiri (bestuurslid sinds december 2007) - Henri van den Idsert (bestuurslid sinds april 2008) - Jannes de Jong (bestuurslid sinds september 2008) - Sow- Yen Sanchez (bestuurslid sinds september 2008) - Mirjam Hartkamp (bestuurslid sinds december 2008) (Financieel) adviseurs van Alert in 2007 en 2008: Frits van den Akker (oud bestuurslid) Carly Bishop (oud-bestuurslid) Patrick Bronger (beleggingsadviseur) Jeroen Evers (boekhouder) Camille van Arendonk (bankier Triodos-bank) Rijnhold Noorlag (Noorlag / De Jong Architectuur, betrokken bij renovatie pand) 7

8 4 De Aanvraagprocedure In 2002 zijn de procedures van Alert vastgelegd in een proceduremap. Het doel van deze map is tweeledig: enerzijds het waarborgen van de continuïteit en anderzijds het behoeden van de bestuursleden van Alert om steeds het wiel opnieuw te moeten uitvinden. Dit betekent echter niet dat de procedures niet dynamisch mogen zijn. Elk bestuurslid heeft als plicht om de procedures steeds kritisch tegen het licht te houden en te toetsen aan de dagelijkse praktijk van Alert. In de map staan de volgende procedures: 1. De kennismakingsprocedure van nieuwe bestuursleden 2. Taakomschrijvingen van algemene bestuursleden en van de voorzitter, secretaris en penningmeester 3. De commissies van Alert 4. De aanvraagprocedure en richtlijnen voor het beoordelen van subsidies 5. Overige procedures De procedure map van 2002 is in 2004 enigszins aangepast, en deze versie was ook in 2005 en 2006 nog steeds in gebruik. In 2007 is de map herzien en in 2007 en 2008 is met de versie 2007 van de map gewerkt. Een nieuwe aanpassing is voorzien voor De aanvraag De meest voorkomende manier waarop mensen een aanvraag doen is via of via de site. Op de website kan de aanvraag online worden ingevuld in het Nederlands, Engels of Spaans. Soms krijgt de secretaris via verzoeken om een aanvraagformulier toe te sturen; ook deze organisaties worden doorverwezen naar de site. Dit bespaart briefpapier en tijd, en iedere aanvrager kan op de website alle relevante informatie over Alert en de voorwaarden doorlezen. Overigens komt nog steeds een behoorlijk deel via de gewone post binnen, deze mensen krijgen een aanvraagformulier en flyer thuisgestuurd. De afgelopen jaren wordt het percentage aanvragen dat per post binnenkomt steeds kleiner. Het gebeurt niet zelden dat er een subsidieaanvraag binnenkomt, waarbij geen aanvraagformulier zit. Ook deze aanvragers krijgen een verwijzing naar de site of ze krijgen een aanvraagformulier toegezonden met de flyer en de vraag of zij nog het formulier in willen vullen. Een aanvraag wordt in behandeling genomen zodra het aanvraagformulier in het bezit van Alert is. Naast een reguliere aanvraag is het mogelijk om een snelverzoek in te dienen. Deze snelverzoeken worden binnen twee weken behandeld door het dagelijks bestuur. Per snelverzoek kan maximaal 250 toegekend worden. 4.2 De behandeling De secretaris van Alert verzamelt de aanvragen en stuurt deze elke week door naar de projectadministratie, die sinds juni 1997 wordt verzorgd door en medewerker van Solidariteitsfonds XminY, die hiervoor enkele uren bij Alert in dienst is. De projectadministratie verdeelt de aanvragen een aantal weken voor de algemene bestuursvergadering onder de drie voorbereidingsgroepen. Deze voorbereidingsgroepen, bestaande uit maximaal vijf personen, beoordelen de aanvragen aan de hand van de criteria van Alert. Indien de aanvraag niet genoeg informatie bevat, probeert de groep deze alsnog boven tafel te krijgen. In de afgelopen twee jaar is besloten vaker te bellen met aanvragers uit Nederland. Aanvragen uit het buitenland moeten altijd een referent uit Nederland opgeven. Dit blijkt in een aantal gevallen 8

9 niet te werken; de aanvragers kennen niemand in Nederland of de referent is onbereikbaar of zelfs niet op de hoogte van het bestaan van de aanvragers. Alert is zich ervan bewust dat we op deze manier een drempel opwerpen voor beginnende organisaties in het Zuiden. Desondanks is in 2005 besloten om het criterium niet aan te passen, anders is er geen mogelijkheid om de betrouwbaarheid van de aanvrager te controleren. Wel heeft het bestuur enkele acties ondernomen om meer buitenlandse referenten te krijgen (zie hoofdstuk 7). Een van de drie voorbereidingsgroepen bevat genoeg Spaans sprekenden waardoor Spaanse aanvragen goed doorgenomen en behandeld kunnen worden, alvorens ze worden besproken in de vergadering. De voorbereidingsgroepen geven een advies aan de algemene vergadering. De algemene bestuursvergadering beoordeelt de aanvragen aan de hand van de adviezen. Over het algemeen worden de adviezen opgevolgd. Het algemeen bestuur bepaalt eveneens onder welke voorwaarden de subsidie wordt toegekend. In een enkel geval houdt het bestuur een aanvraag aan om extra informatie te ontvangen. 4.3 De afhandeling De projectadministratie stuurt de aanvrager een brief met de beslissing van het bestuur. Indien het besluit negatief is, wordt het dossier gesloten en nog vier maanden bewaard. Indien de beslissing positief is, ontvangt de aanvrager de subsidie met een brief onder welke voorwaarden het geld wordt verstrekt. Daarbij wordt het dossier opengehouden totdat de gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden en Alert hiervan een financieel en een inhoudelijk verslag heeft ontvangen. De verslagen worden door de secretaris meegenomen naar de algemene vergaderingen, waar ze worden verdeeld over de bestuursleden. Zij nemen de verantwoordingen mee naar huis en brengen de volgende vergadering verslag uit. Deze methode vergroot de betrokkenheid van de bestuursleden bij de projecten en de uitvoering ervan. Nadat de verantwoordingen zijn beoordeeld, krijgt de aanvrager bericht over de afhandeling. Het dossier wordt bewaard. Zowel de gesponsorde als niet-gesponsorde aanvragen komen in een file, zodat bijgehouden kan worden of organisaties en groepen meerdere keren aan aanvraag doen. 9

10 5 De Cijfers In dit hoofdstuk worden de cijfers met betrekking tot de subsidieaanvragen in 2007 en 2008 gepresenteerd en toegelicht. Voor een uitgebreid financieel overzicht van Stichting Alertfonds voor Jongerenactiviteiten wordt verwezen naar de Jaarrekeningen van 2007 en Totaalbedragen De bekendheid van Alert kan onder meer worden afgemeten aan de hoeveelheid jongereninitiatieven die het fonds weten te vinden met een aanvraag. Veelzeggender indicatoren zijn echter de hoeveelheid goedgekeurde projecten, en het totale bedrag dat aan subsidies werd uitgegeven in een bepaald jaar. Tabel 5.1 presenteert deze cijfers voor de afgelopen 11 jaar, van 1998 tot Cijfers in guldens (tot en met 2001) zijn omgerekend naar Euro s. De tabel geeft ook aan welk percentage van de binnengekomen aanvragen werd toegekend, en wat het gemiddelde bedrag per aanvraag was. Jaar Aantal binnengekomen aanvragen Aantal toegekende subsidies Percentage toegekend Totaal toegekend bedrag ( )* Gemiddeld bedrag aanvraag ( ) , , , , , , , , , , , Tabel 5.1 Belangrijkste indicatoren m.b.t. Subsidieaanvragen *N.B. De bedragen in deze kolom slaan op het bedrag dat in een bepaald jaar is toegekend. Dit bedrag komt niet overeen met het uitgegeven bedrag in de jaarrekening, omdat toegekende aanvragen uit december van een bepaald jaar soms pas in januari van het volgende boekjaar worden uitbetaald. Zoals te zien is in de tabel fluctueert het aantal aanvragen en ook het aantal toegekende aanvragen nogal. Het percentage toegekende aanvragen is vanaf 2004 redelijk stabiel, als het vergeleken wordt met het gemiddelde over deze 11 jaren: 9,85% was een uitschieter met 14,55%, hoewel dit waarschijnlijk eerder te wijten is aan het lage aantal binnengekomen aanvragen dan aan het feit dat er veel werd toegekend. Het gemiddelde aantal toegekende aanvragen bedraagt 41,73 over deze 11 jaren zat hier met 40 toegekende aanvragen heel dicht bij, in 2008 zijn er relatief weinig aanvragen toegekend (33). Wat betreft het gemiddelde bedrag per aanvraag ( 1075 in ): Het aantal snelverzoeken (maximaal toegekend bedrag 250) heeft een invloed op het gemiddelde bedrag dat per aanvraag wordt toegekend, als snelverzoeken en gewone aanvragen (maximaal toegekend bedrag 2500) bij elkaar worden gevoegd zoals in tabel 5.1 hierboven is gedaan; naarmate snelverzoeken een groter deel van het totale aantal toegekende aanvragen vormen, daalt dit gemiddelde bedrag. Het percentage snelverzoeken is dus tevens een belangrijke uitleg voor het fluctuerende gemiddelde bedrag per aanvraag: in jaren met veel snelverzoeken zal dit lager liggen dan in jaren met weinig snelverzoeken. Sectie 5.2. hieronder gaat verder in op de snelverzoeken in 2007 en Eerst worden hieronder een aantal grafieken gepresenteerd, om de trends die in per 10

11 tabel 5.1. zichtbaar zijn duidelijker te illustreren. Figuren 5.1 en 5.2 hieronder geven de trends in respectievelijk het aantal binnengekomen aanvragen en het aantal toegekende aanvragen weer. Figuur 5.3 laat de trend zien in het bedrag dat per jaar aan subsidies werd toegekend. Aantal binnengekomen aanvragen Aantal binnengekomen aanvragen Figuur 5.1 Trend in aantal binnengekomen aanvragen, Aantal toegekende subsidies Aantal toegekende subsidies Figuur 5.2 Trend in aantal toegekende subsidies, Zoals te zien is in figuren 5.1 en 5.2, is er sprake van een dalende trend in zowel het aantal binnengekomen aanvragen als in het aantal toegekende subsidies, hoewel de eerste zich tussen 2007 en 2008 lijkt te stabiliseren. Aangezien deze 2 indicatoren sterk samenhangen (uitgaande van een relatief stabiel percentage goedgekeurde aanvragen, betekent meer binnengekomen aanvragen automatisch meer toegekende subsidies), is dit niet verassend. Het roept echter wel de vraag op waarom er sprake is van dalende trends. Een uitleg hiervoor is het bedrag dat Alert beschikbaar heeft voor subsidies in een gegeven jaar. Het is namelijk niet alleen zo dat het uitgegeven bedrag wordt bepaald door het aantal goede projecten; de causaliteit loopt ook de andere kant op. Het totaal uit te geven bedrag fluctueert per jaar in samenhang met de financiële situatie van Alert, en deze is bepalend voor het aantal subsidies 11

12 dat Alert toekent. Figuur 5.3. laat dan ook zien dat ook het totale uitgegeven bedrag per jaar nogal fluctueert; het gemiddelde bedrag over deze 11 jaren is Tot 2001 werd er meer dan dit bedrag uitgegeven; 2002 was een dieptepunt, waarna het bedrag weer steeg en vanaf 2004 tot en met 2008 relatief stabiel bleef 1. Totaal uitgegeven bedrag ( ) Figuur 5.3. Trend in totaal uitgegeven bedrag, Totaal uitgegeven bedrag ( ) 5.2. Snelverzoeken Bovenstaande cijfers slaan op alle aanvragen die Alert heeft ontvangen, inclusief de snelverzoeken. Het aantal snelverzoeken dat per jaar binnenkomt, en ook het aantal snelverzoeken dat wordt goedgekeurd, wisselt. In deze sectie worden de snelverzoeken voor de jaren 2007 en 2008 eruit gelicht. Tabel 5.2 laat zien hoeveel snelverzoeken er in deze jaren zijn ontvangen, hoeveel er zijn goedgekeurd en welk totaalbedrag en gemiddeld bedrag er aan snelverzoeken is uitgegeven in 2007 en Snelverzoeken Aantal binnengekomen Aantal toegekend Totaal uitgegeven bedrag Gem. bedrag per snelverzoek , Tabel 5.2 Snelverzoeken 2007 en 2008 Met behulp van deze cijfers kan worden berekend dat in 2007, % van het totaal toegekende bedrag naar snelverzoeken is gegaan. In 2008 was dit 11.16%. Ter vergelijking: in 1 In principe geeft Alert al het geld dat zij als rendement op haar bezittingen en vermogen haalt weg aan subsidies, in lijn met de doelstellingen die de Stichting zichzelf gesteld heeft. Het gaat hierbij echter om het netto-resultaat; alle kosten die de Stichting maakt zijn hier eerst in verrekend. Fluctuerend behaald rendement over de afgelopen jaren, evenals fluctuerende kosten, zijn een uitleg voor een fluctuerend besteedbaar en dus uitgegeven bedrag. Ook incidentele veranderingen zoals eenmalige schenkingen dragen bij aan dit grillige verloop. 12

13 2005 en 2006 was dit respectievelijk 7.3% en 12.7 %. In figuren 5.4 en 5.5 is de verdeling van de snelverzoeken naar thema en naar regio geïllustreerd voor 2007, in figuren 5.6 en 5.7 voor Snelverzoeken per thema ; 0% 3; 17% Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit 10; 55% 0; 0% 2; 11% 3; 17% Emancipatie & Participatie Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.4 Snelverzoeken per thema 2007 Snelverzoeken per regio ; 11% 1; 6% 5; 28% 0; 0% 1; 6% 9; 49% Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland Figuur 5.5 Snelverzoeken per regio 2007 Zoals in de figuren hierboven te zien is kwam de helft van de snelverzoeken in 2007 uit Nederland. Een verklaring hiervoor kan zijn dat Nederlandse aanvragers het fonds in het geval van last minute aanvragen beter weten te vinden. Verder valt op dat meer dan de helft van de snelverzoeken niet duidelijk onder een van de thema s van Alert geplaatst kon worden. Meer dan de helft van de binnengekomen snelverzoeken is in de categorie overig geplaatst. 13

14 Snelverzoeken per thema ; 0% Noord- Zuid solidariteit 6; 37% 5; 31% Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit Emancipatie & Participatie 3; 19% 0; 0% 2; 13% Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.6 Snelverzoeken per thema 2008 Snelverzoeken per regio ; 13% 0; 0% 4; 25% 2; 13% 0,00; 0% 8; 49% Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland Figuur 5.7 Snelverzoeken per regio 2008 In 2008 is hetzelfde patroon te zien wat betreft de indeling per regio: Nederlandse aanvragen vormen weer de helft van alle snelverzoeken. De categorie overig is ditmaal kleiner; opvallend is verder het relatief grote aantal snelverzoeken in de categorie natuur en milieu. In de volgende 2 secties zal de verdeling per thema en regio worden besproken voor alle toegekende aanvragen in 2007 en Toekenningen per thema Alert hanteert momenteel 5 thema s, waaraan prioriteit gegeven wordt: Noord-Zuid solidariteit, Natuur en Milieu, HIV /AIDS & Seksualiteit, Emancipatie en Participatie, Democratisering en Vrijheid van Meningsuiting. In tabel 5.3 is te zien hoe de verdeling naar thema in 2007 eruit zag, figuur 5.8 illustreert de verdeling van de aanvragen per thema. Dezelfde gegevens voor 2008 zijn te vinden in tabel 5.4 en figuur

15 Thema Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit Emancipatie & Participatie Democratisering & Vrijheid van meningsuiting 2007 Aantal Percentage van totaal Totaal bedrag Percentage van totaal Bedrag per aanvraag ,00 33, , ,00 7,09 722, ,00 33, , ,69 12, ,92 Overige ,00 12,82 435,83 Totaal ,69 100, ,67 Tabel 5.3 Aanvragen per thema 2007 Aanvragen per thema ; 30% 0; 0% 10; 25% Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit 4; 10% 10; 25% 4; 10% Emancipatie & Participatie Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.8 Pie chart van aanvragen per thema 2007 Zoals te zien is in tabel 5.3 en figuur 5.8 zijn de thema s Natuur en Milieu (25%) en Emancipatie en Participatie (25%) het best vertegenwoordigd. Opvallend is verder dat er geen enkele aanvraag op het gebied van Noord-Zuid Solidariteit is toegekend, en dat maar liefst 30% van de toegekende aanvragen niet binnen een thema vallen. Dit kan betekenen dat er relatief veel buiten de thema s is gesteund in 2007, of dat men moeite had bij het indelen van de aanvragen. Thema 2008 Aantal Percentage van totaal Totaal bedrag Percentage van totaal Bedrag per aanvraag Noord- Zuid solidariteit 1 3, ,00 5, ,00 Natuur & milieu 10 30, ,00 25,71 921,00 HIV/AIDS & seksualiteit 3 9, ,00 5,70 680,33 Emancipatie & Participatie 9 27, ,00 37, ,89 Democratisering & Vrijheid 4 12, , ,00 van meningsuiting Overige 6 18, ,00 4,19 250,00 Totaal , ,00 100, ,73 Tabel 5.4 Aanvragen per thema

16 Aanvragen per thema ; 18% 1; 3% Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu 4; 12% 10; 31% HIV/AIDS & seksualiteit Emancipatie & Participatie 9; 27% 3; 9% Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.9 Pie chart van aanvragen per thema 2008 Zoals te zien is in tabel 5.4 en figuur 5.9 waren in 2008, evenals in 2007, de thema s Natuur en Milieu, en Emancipatie en Participatie het best vertegenwoordigd met respectievelijk 31% en 27% van alle aanvragen. In de figuren 5.10 en 5.11 is respectievelijk de trend in het aantal aanvragen per thema en de trend in het toegekende bedrag geïllustreerd voor de jaren 2007 en Zoals te zien is in figuur 5.10 blijft het aantal aanvragen stabiel bij ieder thema, behalve in de categorie overige, waarin het aantal vragen afneemt. Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat er meer binnen de thema s gesubsidieerd werd, of dat men in 2008 minder moeite had om aanvragen binnen een thema in te delen dan in Wat betreft het toegekende bedrag: Natuur en Milieu en Emancipatie en Participatie blijven de grootste categorieën in beide jaren, hoewel de eerste daalt in 2008 ten opzichte van Het toegekende bedrag voor het thema Democratisering en Vrijheid van Meningsuiting stijgt echter tussen 2007 en Trend in aanvragen per thema Aantal Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit Emancipatie & Participatie Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.10 Trend in aantal aanvragen per thema 16

17 Trend in toegekend bedrag per thema Bedrag Noord- Zuid solidariteit Natuur & milieu HIV/AIDS & seksualiteit Emancipatie & Participatie Democratisering & Vrijheid van meningsuiting Overige Figuur 5.11 trend in toegekend bedrag per thema 5.4 Toekenningen per regio Alert maakt onderscheid tussen 6 regio s, waar de aanvragen vandaan komen: Nederland, West Europa, Azië en Midden Oosten, Afrika, Latijns Amerika en Oost Europa en Rusland. In tabel 5.5 is te zien hoe de verdeling naar regio in 2007 eruit zag, figuur 5.12 illustreert de verdeling van de aanvragen per regio. Dezelfde gegevens voor 2008 zijn te vinden in tabel 5.6 en figuur Zoals te zien is in tabel 5.5 en figuur 5.12 kwamen de meeste aanvragen uit Nederland (27%), Afrika (25%) en Oost Europa en Rusland (25%). West Europa en Azië en het Midden Oosten (beiden 5%) waren relatief ondervertegenwoordigd in Aangezien Alert er naar streeft om ongeveer de helft van haar subsidies aan Nederlandse aanvragen toe te kennen, was 2007 een tamelijk onevenwichtig jaar. Dit kan natuurlijk liggen aan het feit dat er relatief weinig goede aanvragen uit Nederland kwamen. Het kan echter ook zo zijn dat men meer aandacht moet besteden aan het vasthouden aan de distributie van 50% Nederland en 50% buitenland. Regio 2007 Aantal Percentage van totaal Totaal bedrag Percentage van totaal Bedrag per aanvraag Nederland 11 27,5 5730,00 14,05 520,91 West Europa ,00 3,06 625,00 Azië & Midden ,00 4,41 900,00 Oosten Afrika ,69 18,43 751,57 Latijns Amerika 5 12,5 8214,00 20, ,80 Oost Europa & ,00 39, ,70 Rusland Totaal ,69 100, ,67 Tabel 5.5 Aanvragen per region

18 Aanvragen per regio ; 25% 5; 13% 11; 27% 2; 5% 2; 5% Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland 10; 25% Figuur 5.12 Aanvragen per regio 2007 Zoals te zien is in tabel 5.5 en figuur 5.13 was de verdeling Nederland buitenland in 2008 een stuk evenwichtiger, met respectievelijk 40% en 60% van de toekenningen. In 2008 was ook de regio Latijns Amerika goed vertegenwoordigd met 21% van de aanvragen. Regio 2008 Aantal Percentage van totaal Totaal bedrag Percentage van totaal Bedrag per aanvraag Nederland 13 39, ,00 24,28 669,23 West Europa Azië & Midden 4 12, ,00 21, ,75 Oosten Afrika 4 12,12 997,00 2,78 249,25 Latijns Amerika 7 21, ,00 32, ,86 Oost Europa & 5 15, ,00 19, ,00 Rusland Totaal , ,00 100, ,73 Tabel 5.6 Aanvragen per region 2008 Aanvragen per regio ; 15% 7; 21% 4; 12% 4; 12% 0; 0% 13; 40% Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland Figuur 5.13 Aanvragen per regio

19 In de figuren 5.14 en 5.15 zijn de trends in het aantal aanvragen per regio en het toegekende bedrag tussen de jaren 2007 en 2008 geïllustreerd. Zoals te zien is in figuur 5.14 neemt het aantal Nederlandse aanvragen toe, evenals het aantal aanvragen uit Azië en het Midden Oosten en uit Latijns Amerika. Er waren in 2008 minder aanvragen uit West Europa, Afrika en Oost Europa en Rusland ten opzichte van Trend in aanvragen per regio Aantal aanvragen Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland Regio Figuur 5.14 trend in aantal aanvragen per regio Zoals te zien is in figuur 5.15 volgt de trend in het toegekende bedrag per regio de trend in het aantal aanvragen (deze trend zouden kunnen verschillen wanneer er grote ongelijkheden in het gemiddelde bedrag per aanvraag zouden zitten dit was dus niet het geval). Trend in toegekend bedrag per regio Bedrag Nederland West Europa Azië & Midden Oosten Afrika Latijns Amerika Oost Europa & Rusland Regio Figuur 5.15 trend in toegekend bedrag per regio Het blijkt uit deze analyse dat het aantal aanvragen per regio en corresponderend het toegekende bedrag per regio over het geheel genomen behoorlijk fluctueert tussen 2007 en Om de oorzaken hierachter te vinden zou men eigenlijk een groter aantal jaren in deze analyse mee moeten nemen, om te kijken of het hier om structurele trends gaat en niet om toevallige fluctuaties. Een andere optie waar een aantal bestuursleden zich wellicht in de nabije toekomst gaat bezighouden is het maken van een nauwkeuriger analyse per land in plaats van per regio. 19

20 6 Voorbeeldprojecten Duurzaam energiegebruik in the Salvador Allende gemeenschap, Mexico Dit project richtte zich op het verspreiden van het gebruik van duurzame technologieën voornamelijk voor verlichting en koken. Het werd georganiseerd door 2 studenten, een uit Nederland en een uit Mexico. De doelgroep bevindt zich in het geïsoleerde dorp Salvador Allende, in het Biosfeer Reservaat Montes Azules in Zuid Mexico. Dit ligt in de Selva Lacandona, een belangrijk regenwoudgebied met hoge biodiversiteit. Het gebruik van zonneenergie (voor zaklampen en solar home systems) en verbeterde kooktoestellen door de bewoners (11 families) is succesvol gestimuleerd in verschillende projectfasen: 1. Dialoog en diagnose van problemen. 2. Feedback sessies op de gebruikte technologieën, en 3. Schaalvergroting. INTI INTI (Centro de Promoción para el Desarollo Communal of Centrum voor gemeenschapsontwikkeling) is een Peruaanse organisatie die zich richt op sociale en economische ontwikkeling van de gemarginaliseerde (rurale en urbane) gebieden van het land. INTI doet dit door het bevorderen van de fundamentele rechten van inheemse gemeenschappen, en respect voor, conservering en verdediging van de natuurlijke leefomgeving. De aanpak van INTI let op gender en is gericht op sociale onderwijsprogramma s. Een bijdrage van het Alertfonds heeft INTI in staat gesteld de workshops Verspreiden van de Declaratie van rechten van Inheemse Stammen en Communicatiemiddelen voor het verspreiden van onze boodschap uit te voeren, gericht op het verbeteren van de vaardigheden en capaciteit van jongeren van Quecha-afkomst, en het versterken van hun culturele identiteit. INTI heeft ook subsidie ontvangen voor een Informatie en Documentatiecentrum in Los Morochucos (een district in Peru), dat wordt gebruikt als basis voor onderwijs en het uitzenden van radio-programma s. Ontpopfestival, Nederland Het Ontpopfestival, georganiseerd door NivonJong was een interactief festival dat zich richtte op praktisch idealisme. Er was een gevarieerd programma voor de ca 300 bezoekers. Bijvoorbeeld, bij de bio-proeverij van Jongeren Milieu Actief konden de bezoekers biologisch bier proeven en tijdens de amulet workshop konden men amuletten en sieraden maken van recyclebare spullen. De Fairrade chocolade workshop en het verantwoord koken was er speciaal voor de culinair gerichte bezoeker. De stroom opgewekt door fietsen zorgde ervoor dat DJ kon draaien. Al met al een praktisch idealistische dag! Nivon Jong is nu al weer bezig met de organisatie van het 2009 Ontpop festival. Voor meer info over Nivon Jong: Ladyfest Bucharest, Roemenië Het Ladyfest Collective uit Roemenië is een informele groep vrouwen en meiden, die zich inzetten voor de organisatie van een feministisch en queer-vriendelijk festival (Ladyfest). De meeste communicatie rondom dit festival hebben de meiden online gedaan, zodat vrouwen vanuit verschillende delen van Roemenië en daarbuiten mee konden denken en beslissen. Het 20

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa Stad Aalst wil een bijdrage leveren aan de realisatie van de principes van de Verenigde Naties (tot 2015 Millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

1. VOORWOORD. Februari 2014 Ankie van Rongen-Olsthoorn voorzitter

1. VOORWOORD. Februari 2014 Ankie van Rongen-Olsthoorn voorzitter 1. VOORWOORD Hoewel wij verwachtten, dat er wegens de crisis veel meer aanvragen binnen zouden komen dan andere jaren, was dit niet het geval. Er werd dit jaar ongeveer hetzelfde aantal aanvragen gedaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Kennisdocument 1 Levensloop van een project

Kennisdocument 1 Levensloop van een project Kennisdocument 1 Levensloop van een project Inhoud De zes projectfases 5 1 - BELEIDSFASE 5 2 - IDENTIFICATIEFASE 6 3 - FORMULERINGSFASE 6 4 - CONTRACTFASE 7 5 - UITVOERINGSFASE EN MONITORING 7 6 - EVALUATIEFASE

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 9 September 2014 Van een bestuurslid: Hier onze negende nieuwsbrief alweer van de Chitimba Foundation. Het gaat goed met de Chitimba Foundation. Ook dit keer hebben

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

Het bestuur behandeld 6 keer per jaar de aanvragen in een vergadering in de maanden: Januari, maart, mei, juni, september, november.

Het bestuur behandeld 6 keer per jaar de aanvragen in een vergadering in de maanden: Januari, maart, mei, juni, september, november. Aanvraagformulier Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier. Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier neemt alleen aanvragen in behandeling die passen binnen de doelstelling en richtlijnen

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Inleiding. Waarom deze handleiding? Waarom een titel?

Inleiding. Waarom deze handleiding? Waarom een titel? Inleiding De Fairtrade Gemeente campagne groeit door het enthousiasme en de inzet van werkgroepen in heel Nederland. In de gemeenten die de titel Fairtrade Gemeente hebben of hiernaar streven, zijn werkgroepen

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD JAARVERSLAG 2011! JAARVERSLAG 2011 Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD Het doet het bestuur van de Patiënten Organisatie Stichting Transvisie genoegen u het jaarverslag over 2011 te kunnen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Beleidsplan 2013. A. Huidige missie. B. Uitvoering missie. door Jascha Dikker. De missie van Stichting Alert is volgens de statuten (1991):

Beleidsplan 2013. A. Huidige missie. B. Uitvoering missie. door Jascha Dikker. De missie van Stichting Alert is volgens de statuten (1991): Beleidsplan 2013 door Jascha Dikker A. Huidige missie De missie van Stichting Alert is volgens de statuten (1991): Stichting Alert, fonds voor jongerenactiviteiten, stelt zich ten doel de positie van jongeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Wij vinden dat 2005 en 2006 mooie jaren zijn geweest voor Alert, en we hopen dit voort te kunnen zetten en verder Alert te blijven ontwikkelen.

Wij vinden dat 2005 en 2006 mooie jaren zijn geweest voor Alert, en we hopen dit voort te kunnen zetten en verder Alert te blijven ontwikkelen. Jaarverslag 2005-2006 Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag 2005-2006 van Stichting Alert. Alle ondernomen activiteiten en resultaten van deze jaren zijn uitgewerkt in dit jaarverslag. Vanaf 2005 is er

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland Stichtingsplan Stichting San Lucas Nederland Bestuur Stichting San Lucas Nederland Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Visie, Missie, Doel & Resultaten...4 3. Activiteiten...5 4. Organisatie...6

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Stichting Victory for Equality BELEIDSPLAN

Stichting Victory for Equality BELEIDSPLAN Stichting Victory for Equality BELEIDSPLAN 1 2. Inhoudsopgave Pag. Inhoud - Inleiding 2 - Geschiedenis 3 - Visie 3 - Missie, doelstellingen en randvoorwaarden 4 - Werkwijze 5 - Organisatiestructuur (intern)

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Vrienden van. John Ton Ria

Vrienden van. John Ton Ria Vrienden van Voorwoord De creatieve workshop van zooi tot mooi is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam JAARVERSLAG 2014 Transforming Culture Transforming Lives Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam KvK nr: 41189663 ING 635567 Utrecht Triodos bank 78.67.74.738 Utrecht kalaimanram@hotmail.com

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Dordrecht.

Cultuurparticipatie in Dordrecht. Cultuurparticipatie in Dordrecht. Bas Hoeing CMV 2 09018387 Inhoudsopgave: Aanleiding Blz. 3 Het probleem Blz. 3 De opdrachtgever Blz. 3 Vraagstelling Blz. 4 Deelvragen Blz. 4 Aanpak Blz. 4 Definities

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen)

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) 1a Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie? Bezoekadres: PC/Woonplaats Postbusnummer: PC/Woonplaats postbusnummer

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het eerste, verlengde

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie