Samenvatting reflecties en beschouwingen van Parket Antwerpen op LODA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting reflecties en beschouwingen van Parket Antwerpen op LODA"

Transcriptie

1 Samenvatting reflecties en beschuwingen van Parket Antwerpen p LODA Paul Van Tigchelt 26 september 2013 Het drugbeleid is drheen de jaren in cnsensus tt stand gekmen tussen plitie, stad en parket. Paul Van Tigchelt wil bij zijn uiteenzetting niet in herhaling vallen mdat de vrgaande sprekers een reflectie gaven vanuit plitie en stad. Daarm zijn deze beschuwingen geen rechtvaardiging van het beleid van het Antwerps parket en/f geven zij geen vlledig verzicht van al haar inspanningen. Een aantal beschuwingen p het LODA dr het Antwerps parket 1. Parket heeft de handen vl met drugsdssiers, k van zware gerganiseerde drugcriminaliteit Bij benadering cijfers: - Jaarlijks parketdssiers (uitgeznderd jeugd en plitieparket) - Jaarlijks 3000 drugdssiers (LODA heeft 31 parketdssiers van detailhandel bestudeert) Van hele gerechtelijke arrndissement Antwerpen (mins, rupel, grens,e.d.) Van federale gerechtelijke plitie Anwterpen, verantwrdelijk vr internatinale drugssmkkel en -zwendel. Ok vr drugprductie, XTClab s, cannabisplantages. Dit is een team van 28 speurders en een kaalplukteam. (In LODA wrdt verwezen naar een handvl speurders). Van de duane die een grt aantal vaststellingen det in de haven. Van die 3000 drugdssiers wrdt er jaarlijks bij 900 dssiers de strafvrdering ingesteld (gerechtelijk nderzek instellen en rechtstreeks dagvaarden). Jaarlijks wrden er z 800 drugdssiers vr de strafrechter behandeld (rekening hudend met de buitenvervlgingstellingen dr nderzeksgerechten). - Meestal gaat het ver handel, prductie, smkkel aanbdzijde - Sms betreft het prblematisch gebruik (bv. via Justitieel casemanagement) - Wekelijks heeft het parket: 1 zitting wegens drugszaken p een eenrechterkamer Minstens 1 zitting (de fact min. 2 p drierechterkamer vr de cmplexe zaken) - De meeste nderzeken die de lkale recherche f FGP uitvert betreffen andere vrmen van drugscriminaliteit, de zgenaamde bvenbuw. (LODA betrf uitsluitend nderzek ver detailhandel) SOCTA 2013 (Serius Organised Crime Threat Assessment van EUROPOL): - 30% van alle gerganiseerde criminele grepen in Eurpa zijn betrkken bij de prductie en distributie van illegale drugs. - Meest winstgevende type van gerganiseerde misdaad. (zelfde ervaring deelt drugsmagistraat Paul Van Tigchelt) 2. Ok grte winsten merkbaar in dssiers van detailhandel LODA deelt de detailhandelaars in in grepen autchtnen, allchtnen, en illegalen. Parket heeft de ervaring dat dealers van allchtne rigine p krte termijn heel veel geld kunnen verdienen. Zij geven het vervlgens uit aan dure kledij en hrlges en dure avndjes in Antwerpse disctheken. Vr deze jngens blijkt dit a way f life. Dit aspect

2 kwam minder naar vr uit het LODA nderzek. Tch ervaart parket dit als een actueel fenmeen in Antwerpen. Detailhandel is meer dan het prbleem van de illegale Nrd-Afrikaanse straatdealers in afdeling city. Maar deze grep is wel het meest zichtbaar en zrgen vr de meeste verlast. Z geven k de bewners en handelaars in regi City aan. Daarm is het legitiem dat er dr de lkale plitie daar het meeste wrdt p ingezet, vanuit een veiligheidsperspectief. (zie ng meer later) 3. APS wrdt niet meer tegepast vr detailhandelaars en drugdealers LODA nderzcht k verschillende gevallen van detailhandel nder APS, arrestatie prcedure snelrecht (verdachte wrdt gearresteerd maar enkele uren later, na verhandiging van de dagvaarding enkele weken later, wrdt hij in vrijheid gesteld). - Mmenteel is er van dit systeem vlledig afgestapt. Elke verdachte van drughandel, - smkkel f prductie wrdt nu vrgeleid. Het parket zal altijd een aanhudingsmandaat vrderen bij de OR (bij vldende bewijzen). Ok het LODA bevestigt dit p p.31. Dit aanhudingsmandaat wrdt meestal afgeleverd dr de nderzeksrechter. De aanhuding wrdt vaak gehandhaafd dr de nderzeksgerechten, vele verdachten verschijnen k aangehuden p zitting. - Uitgesprken straffen zijn streng in Antwerpen. Vral vr recidivisten en dssiers van zware, gerganiseerde drugcriminaliteit. 4. Aanvullende beschuwing ver cnclusie nderzek van parketdssiers - (p.37) LODA spreekt ntgchelt ver parketdssiers die minder rijk aan infrmatie waren dan verhpt werd dr de nderzekers. Dr gebrek aan medewerking verdachten en beperkte mgelijkheden van plitiemensen vr diepgaander nderzek. Opmerking hierbij is dat bij plitie en justitie de middelen verre van nbeperkt zijn (de wet van de schaarste). Parket wil met een minimum van investeringen een maximum aan resultaat halen. Bij detailhandel is er vaak betrapping p heterdaad; hierbij met niet alles ndels wrden uitgerechercheerd. Bij zware gerganiseerde criminaliteit gebeurt dit wel. - (p.40 van LODA) spreekt men van de tegankelijkheid van de Antwerpse detailhandel. Smmige schrijven de laagdrempeligheid te van de Antwerpse haven. Parket wil dit nuanceren en tegenspreken; er is ng steeds een grte klf tussen de nderzeken die de FGP vert (inzake ccaïnezwendel via de Antwerpse haven) enerzijds en de nderzeken die LR Antwerpen vert inzake grt f detailhandel vanuit de Antwerpse binnenstad. Het is een vaststelling dat quasi alle drugs die via de Antwerpse haven binnenkmen, eerst naar Nederland gaan. Pas van daaruit wrdt het verdeeld ver het Eurpese cntinent. De ccaïne van de haven gaat dus niet rechtstreeks naar de binnenstad. Parket wil hier 2 dingen nuanceren: men merkt p dat lkale Antwerpse dealers, vaak Nrd-Afrikaanse rigine, sms pklimmen tt uithalers van ccaïne uit de haven f sms tt zwendelaars. Uithalers van ccaïne wrden sms niet in geld betaald maar in ccaïne (zij mgen bv. 10% van de uitgehaalde ccaïne huden). 5. Aantal beschuwingen ver de evaluatie van LODA ver het nieuwe drugbeleid in Antwerpen Het wrd nieuwe is eigenlijk misplaats. In tegenstelling tt de perceptie, is het huidige beleid een verderzetting van het bestaande. Plitie, justitie en stadsdiensten zetten heel intensief en drdacht in p drugcriminaliteit en de druggerelateerde verlast. Veiligheid is

3 hierbij dé delstelling; de leefbaarheid van straten en wijken en in ruimer perspectief de vlksgezndheid. Dat is het del van plitie en justitie. En daarbij is dat del legitiem, dat is net de bestaansreden van plitie en justitie. De middelen die parket en plitie hiervr inzetten zijn legitiem. ( deze werden dr de krpschef en dienst samen leven uitgelegd tijdens de vrige presentaties). Enerzijds wrdt meer ingezet p het bestrijden van de aanbdzijde (handel, smkkel en prductie). Niet alleen dr netwerken te ntmaskeren en te berechten maar k dr hun criminele vermgens maximaal af te nemen. Inzet van LR drugs en DOT zijn al velbaar p parket: meer vrleidingen (vandaag 6) en meer gerechtelijke nderzeken. Anderzijds wrden meerderjarige druggebruikers en bezitters die p het publieke dmein wrden betrapt bebet via OMS- systeem. Het vertrekpunt hierbij is verlast. De druggebruikers die hun drugs via clandestiene netwerken aankpen (ipv p straat) wrden z niet bereikt. Maar het is lgisch dat ns beleid vral vertrekt vanuit verlast. LODA (p.53) beschrijft k dat de meer verbrgen vrmen van drugshandel plaatsvindt in de stadsrand buiten de ring. Vanuit een verlastperspectief heeft dat een beperkte impact p buurten. Beleid wil de lkale drugsmarkten verstren znder de illusie te kesteren dat ze de maatschappij drugvrij kan maken. Dr betrapte gebruikers strafrechtelijk te vervlgen via OMS wrdt verlast maximaal bestrijd. De gerichte drugacties binnen de PZ Antwerpen van vrbije jaren, zals SATURN, hebben aangetnd dat, als we effectief en maximaal inzetten p het criminele drugfenmeen en de druggerelateerde verlast, k de andere criminaliteitsvrmen dalen. Deze maatregel is meer afgestemd p beleid van het GASsysteem van stad Antwerpen vr gebruikers die zekgedrag vertnen. Vreger was het nlgisch dat gebruikers die zchten een GAS-bete kregen en gebruikers die drugs in hun bezit hadden vaak znder gevlg bleven. In de mzendbrief van parket ver OMS drugs wrdt echter beklemtnd dat het gezndheidsprbleem (welzijnsprbleem) zeker niet vernachtzaamd zal wrden. Prblematische gebruikers (die hun wnplaats hebben binnen ns gerechtelijk arrndissement) zullen maximaal wrden drverwezen naar de (drug-) hulpverlening. Vr de prblematische gebruikers, die wnachtig zijn in de stad Antwerpen wrdt er naar maximale afstemming gestreefd tussen de dienst samenleven, parket en plitie, teneinde zveel als mgelijk een begeleiding p maat aan te bieden, niet alleen gericht p de middelenprblematiek, maar desgevallend k gericht p een bredere samenlevingsprblematiek. Heel cncreet zal t.a.v. persnen aan wie een OMS werd aangebden, maar die tegelijkertijd het vrwerp uitmaken van een traject bij de dienst samenleven (CM GAS, CM PGA persnsgerichte aanpak, CM JCM justitieel case management vr verslaafde veelplegers) nauw verleg wrden gepleegd tussen de referentiemagistraat OMS p het parket en de dienst samenleven, m te bekijken welke maatregel p dat genblik het meest aangewezen is: een verderzetting van een reeds lpende maatregel bij de dienst samenleven, een pstart van dergelijke maatregel, dan wel een dagvaarding vr de crrectinele rechtbank, al dan niet met het g p het bekmen van prbatievrwaarden. Deze maatregel is een invulling van het wettelijk bepaalde subsidiariteitsbeginsel, dat vrziet dat de lkale autriteiten, prcureur, burgemeester en plitie, lkaal het veiligheidsbeleid bepalen. Daarm wrdt met deze maatregel geen willekeur, laat staan

4 rechtsnzekerheid gecreëerd. In het gerechtelijk arrndissement Antwerpen bestnd het systeem van de nmiddellijke minnelijke schikking al vr winkeldiefstal, terwijl dat in meeste andere arrndissementen niet bestnd. Dit is geen willekeur, maar een tepassing van het subsidiariteitsbeginsel: de lkale verheden veren een lkaal veiligheidsbeleid, cnfrm de directieven van de hgere verheden, in geval van veiligheid vral de federale verheid, de ministers van binnenlandse zaken en justitie. Eén van die directieven van de hgere verheden is de COL 2/05. Die bepaalt dat aan het bezit, dr een meerderjarige, van een heveelheid cannabis vr persnlijk gebruik - en dat is maximum drie gram, zegt de COL - de laagste pririteit in het vervlgingsbeleid wrdt gegeven, uitgeznderd wanneer het bezit gepaard gaat met verzwarende mstandigheden f verstring van de penbare rde. - Dr het verhandelen van drugs in de publieke ruimte, verstren verkper én kper de penbare rde. Met het systeem van de OMS drugs van het parket en plitie Antwerpen wrdt dus niet ingegaan tegen het federale drugbeleid. mdat de COL 2/05 nu eenmaal uitznderingen vrziet p dat principe van laagste pririteit, namelijk ingeval van verstring van de penbare rde; én mdat het uitgangspunt van dat systeem OMS drugs dus net verlast is. (het is vr de plitie p het terrein praktisch nbegnnen werk en tijdrvend m te bepalen f het gaat m cannabis tt en met drie gram dan wel cannabis van meer dan drie gram.) Binnen de wetgeving en directieven die van hgerhand wrden pgelegd, is dit een legitieme pging tt legitiem beleid via legitieme middelen. Een beleid dat we ten gepaste tijde zeker zullen evalueren. Wij willen gerust het debat ver decriminalisering, legalisering f wat dan k veren, maar dat is een debat dat niet lkaal geverd kan wrden. Dit met federaal, nee, Eurpees wrden geverd. 6. Aantal beschuwingen ver het prbleem drugs in het algemeen Parket is het niet eens met alle cnclusies f bedenkingen van LODA: - Wel met diegene p p. 73: intensieve grensverschrijdende samenwerking is ndig. - Debat van decriminalisering: best p internatinaal niveau (cffeeshpbeleid van Nederland is een natinaal beleid met internatinaal veel schadelijke impact). betere samenwerking met Nederland: nderzeken, via JIT s, p vlak van infuitwisseling ver verdachten en verdachte netwerken en uitwisselen van expertise en zelfs beleidsmatige samenwerking. (p vlak van ccaïnezwendel en drugsprductie (plantages, lab s) en strijd tegen precusren f preprecursren, ndig vr de aanmaak van amfetamines). - Op het vlak van de buitgerichte recherche: Znder internatinale samenwerking, niet alleen met Nederland, maar k met de landen van herkmst in Latijns-Amerika, kunnen we nmgelijk zicht krijgen p de grte financiële strmen die achter de ccainezwendel schuil gaan. Want k al beken we sms successen p vlak van prfijtgerichte recherche tegen,

5 we meten tegeven dat een glbaal zicht p die criminele financiering ntbreekt, en znder verdrijving kunnen we stellen dat het hier gaat m strmen van miljenen, mgelijks miljarden EURO s. Dit vergt een internatinale aanpak m het verzicht te behuden. Dankzij grte inspanningen dr parket en FGP van Antwerpen bekt met veel vruitgang, dch het blijft te incidenteel en te weinig structureel. - p.41 van LODA. De straatwaarde van drugs blijven stabiel. Dat is een vreemde vaststelling. Vrig jaar werd er in de haven van Antwerpen meer dan 17 tn ccaïne in beslag genmen, een absluut recrd. Tch merken we dat de prijs stabiel blijft, f we nu 1 tn f 20 tn in beslag nemen De andere internatinale instantie, het Amerikaanse DEA, schat dat er jaarlijks 60 tn ccaïne via de Antwerpse haven wrdt ingeverd. Wat zu betekenen dat we vrig jaar ngeveer 40 % in beslag namen, als we de inbeslagnames in het buitenland van partijen, die bestemd waren vr Antwerpen, erbij nemen. Tch blijft die prijs stabiel. Academici, verklaren dit als vlgt: Zij zeggen dat de prijs van de ccaïne niet de ecnmische principes van vraag en aanbd vlgt, maar dat die verkpsprijs eerder cultureel is bepaald: 50 EURO is en blijft mdat dit een snelle en efficiënte manier van betalen is. 50 EURO, dat gaat snel in een transactie. Cnclusie Zals daarnet gezegd, is het gegeven verlast een belangrijk uitgangspunt in het bepalen van ns beleid. Overlast in de zin van veel druggerelateerde criminaliteit waardr bepaalde wijken f straten nveilig wrden, f minstens nveilig wrden ervaren. Dch verlast kunnen we k benaderen vanuit een ander perspectief: als bepaalde drugs, zals speed en herïne, een verwestend effect hebben p de gezndheid en het samenleven tut curt, niet alleen van de gebruiker, maar k van zijn f haar mgeving, zijn partner, zijn kinderen, zijn uders, zijn buren edm; dan is dat k verlast. En daarm zetten we p dat srt van dssiers k zwaar in. (Vergeet k niet: we mgen de gevaren van sft drugs niet minimaliseren. Het thc-gehalte van de belg- en nederweed is z hg gewrden, dat nauwelijks ng van sft drugs gesprken kan wrden.) We maken sms hallucinante dingen mee, wat drugs, speed, GHB, herïne, f een cmbinatie van illegale en legale drugs, en bv benzdiazepines, met een mens kunnen den. Sms met de dd tt gevlg. Elke dde is er één te veel. Dat is alleszins de reden bij uitstek vr het parket en bij uitbreiding plitie en justitie m de dealers, trafikanten en prducenten blijvend te lijf te gaan. Omdat we niet kunnen aanvaarden dat ze geld verdienen p kap van de vlksgezndheid. Misdaad mag niet lnen.

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Drs. Frank Beemer Mr. Niclette Oud Ir. Rachel Beerept Dr. Caspar van den Berg, MSc Drs. Maaike Zunderdrp Lilian de Graauw, MSc 24 februari 2011 42598 2 Evaluatie

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013

JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 JAARVERSLAG BUDGET 2013 Peride van 1 januari tt en met 31 december 2013 Cnventie tussen het Centrum vr gelijkheid van kansen en vr racismebestrijding en de Federale Plitie Kningsstraat 138 1000 Brussel

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Deontologie. 1.Inleiding. 2. Verhalen over ethiek in e ingenieurswereld

Deontologie. 1.Inleiding. 2. Verhalen over ethiek in e ingenieurswereld Dentlgie 1.Inleiding Dentlgie is het spreken ver de plicht: de plichtenleer. Dentlgie kmt vr p verschillende dmeinen: jurnalistiek, reclame, advcatuur (spaghetti-arrest),... Men nderscheidt nder andere

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE BASISHANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS SAVE VERSIE 3.0 JULI 2015 Jeugdreclassering binnen SAVE 3.0 1 VanMntfrt SVMN Jeugdreclassering binnen de SAVE-werkwijze Handleiding

Nadere informatie

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II OCMW VOSSELAAR Omgevingsanalyse deel II Bijlage bij het meerjarenplan 2014 2019 Interne drlichting van de diensten dr de diensten. Iedere dienst heeft nder leiding van een prjectverantwrdelijke samengewerkt

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis

Nadere informatie

Drugbeleid. Regels. Sancties. Voorlichting. Hulpverlening. tabak alcohol medicatie illegale drugs gamen gokken

Drugbeleid. Regels. Sancties. Voorlichting. Hulpverlening. tabak alcohol medicatie illegale drugs gamen gokken Drugbeleid s Sancties Vrlichting Hulpverlening tabak alchl medicatie illegale drugs gamen gkken inf@kasintniklaas.be l www.kasintniklaas.be INHOUDSTABEL INLEIDING... 3 TABAK... 4 ALCOHOL... 5 MEDICATIE...

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Rapportering van de voordrachten

Rapportering van de voordrachten 1 De farmaceutische zrg in het zrgteam De farmaceutische zrg in het zrgteam Rapprtering van de vrdrachten Les sins pharmaceutiques dans l équipe de sins Studiedag 30/04/2010 Jurnée d étude Netwerk van

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie