Actieprogramma beheersing drugsproblematiek Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieprogramma beheersing drugsproblematiek Breda 2012-2015"

Transcriptie

1 Actieprogramma beheersing drugsproblematiek Breda

2 Inhoudopgave Pagina 1. Aanleiding 4 2. Beschrijving ontwikkelingen en Bredase situatie Inleiding Landelijke drugsbrief Stads- en regioscan B Taskforce B Regionale commissie Fränzel COT onderzoek in Breda Monitor drugstoerisme in Breda Stadsscan Breda Stedelijk Kompas Herijking drugsaanpak Breda Doelstellingen Interventies Uitgaansdrugs Opleggen gebiedsverboden bij drugshandel en overlast Bestrijden drugsgebruik rondom voetbalwedstrijden Vergunningvoorschriften en voorlichting bij evenementen Detentie (problematische) GHB gebruikers Preventieve aanpak drugsgebruik algemeen Ontwikkelen format voor drugsinformatie monitoring Ontwikkeling aanpak nieuwe verdovende middelen Aanpak drugsgebruik en -handel op straat Beheersen overlast rondom nacht- en opvanglocatie(s) Aanpak ongebruikelijk drugsbezit (ontnemen status) Opsporing en vervolging straathandelaren en drugsrunners Preventie en zorg Veelplegersteam Gedoogde verkooppunten softdrugs Aanscherping coffeeshopbeleid Invoering exploitatievergunning coffeeshops Handhaving coffeeshopbeleid Bestrijding hennepteelt Ontmantelen hennepkwekerijen Periodieke voorlichting over risico s hennepteelt Sluiten panden waarin bij herhaling hennep is geteeld Handhaving exploitatievergunningplicht growshops Aanpak (illegale) drugshandel in panden Handhaving exploitatievergunningplicht (droge) horeca Handhaving exploitatievergunningplicht smart-/headshops 23 2

3 4.5.3 Handhaven Opiumwet Ontmoedigen drugstoerisme Controles op drugstoeristen Communicatiecampagne Informatiehuishouding Versterken informatiepositie gemeente Instellen van een integrale informatiedesk Verbeteren gebruik meldpunt voor drugsoverlast Opsporing criminele netwerken Organisatie Monitoring en evaluatie Bewaken voortgang in uitvoering maatregelen Monitoren ontwikkeling neveneffecten clubkaart Evaluatie effecten beleid 28 Pagina 3

4 1. Aanleiding In de lokale driehoek van 25 mei 2011 is verzocht om actiepunten voor een voortzetting van de aangescherpte drugsaanpak in Breda. Dit actieprogramma geeft allereerst een korte beschrijving van de situatie in de drugsscenes in de gemeente Breda en de bovenlokale ontwikkelingen met een verwijzing naar de onderliggende documenten. Deze documenten vormen de basis voor de in dit actieprogramma beschreven herijkte aanpak van de drugsproblematiek voor de komende vier jaar. Het actieprogramma geeft een overzicht van de lopende en nieuwe acties die in samenhang moeten leiden tot het beheersen van de drugsproblematiek in Breda. In die zin is het een kapstok aan de hand waarvan de in het actieprogramma opgesomde interventies in de periode tot en met 2015 een verdere uitwerking en uitvoering krijgen. 2. Beschrijving ontwikkelingen en Bredase situatie 2.1 Inleiding De aanpak van de drugsoverlast en criminaliteit heeft al jaren een hoge prioriteit in het veiligheidsbeleid. Als gevolg van landelijke en bovenregionale ontwikkelingen is de aandacht voor dit dossier nog groter geworden. Als gevolg hiervan zijn er inmiddels verschillende onderzoeken uitgevoerd en initiatieven genomen om tot beleidswijzigingen te komen. Om zicht te houden op al deze ontwikkelingen worden deze, voor zover van toepassing op Breda, hieronder toegelicht. Voor de overzichtelijkheid is er niet voor gekozen om in dit actieprogramma een cijfermatig beeld te schetsen van de drugsproblematiek in Breda. Deze staan al vermeld in de verschillende hierna genoemde onderzoeksrapporten en voor een deel ook in de lokale veiligheidsmonitor. Wel wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de conclusies en aanbevelingen die op grond van de cijfers en de straatkennis in deze documenten door onderzoekers zijn getrokken c.q. gedaan. 2.2 Landelijke drugsbrief Bij brief van 27 mei 2011 aan de Tweede Kamer heeft het kabinet de plannen gepresenteerd rondom het drugsbeleid. Deze sluiten aan bij wat in het regeerakkoord staat over het terugdringen van de overlast en criminaliteit die verband houden met de handel in verdovende middelen. In deze brief wordt ook ingegaan op de wijziging van het justitieel gedoogbeleid (AHOJ-G criteria) aangaande de coffeeshops. Ook komen er zwaardere straffen op de (voorbereiding van) in- en uitvoer, teelt en (georganiseerde) handel van drugs en komt er een aanpassing van het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. In vervolg op deze drugsbrief heeft de minister van Veiligheid en Justitie bij brief van 22 december 2011 aan de burgemeesters aangegeven hoe deze aanscherping van het landelijk gedoogbeleid vorm wordt gegeven. Aan de AHOJ-G criteria worden toegevoegd: het besloten clubcriterium (B criterium): Er mag uitsluitend toegang worden verleend en worden verkocht aan leden van een coffeeshop, waarbij een coffeeshop per kalenderjaar maximaal tweeduizend lidmaatschappen mag uitgeven. een ingezetenencriterium (I criterium): Alleen ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder kunnen lid zijn van een coffeeshop. een afstandscriterium (A criterium): De minimale afstand tussen coffeeshop en scholen van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moet 350 meter loopafstand zijn. Het aangescherpte gedoogbeleid is in werking getreden op 1 januari Het B-criterium en het I-criterium worden gehandhaafd met ingang van 1 mei 2012 in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en landelijk op 1 januari De eis van het maximale aantal clubleden gaat, tezamen met de I en B criteria, landelijk in op 1 januari Het A criterium gaat in op 1 januari Van de burgemeesters wordt verwacht dat zij het coffeeshopbeleid binnen dit landelijk kader vaststellen. Weliswaar heeft de gemeenteraad bij behandeling van de voorjaarsnota tijdens de vergadering van 30 juni 2011 aangegeven aan de invoering van het aangescherpte gedoogbeleid door de landelijke overheid geen beleidsprioriteit te willen geven. Breda zal, omdat het bestuurlijk gedoogbeleid moet blijven binnen de kaders van het landelijk (justitieel) gedoogbeleid, er wel rekening mee moeten houden. Als Breda een coffeeshopbeleid wil blijven voeren moet dit worden aangepast aan het landelijke kader. Anders is het wat betreft de inzet van beschikbare handhavingcapaciteit. Daarin zal binnen het lokaal driehoeksoverleg met politie en justitie afspraken moeten worden gemaakt. 4

5 In de vergadering van 10 februari 2011 heeft de gemeenteraad de zorg geuit over de te verwachten effecten van de invoering van het aangescherpte landelijk gedoogbeleid. Daarbij is aangegeven dat de invoering van een clubpas een goed flankerend beleid vraagt om eventuele ongewenste effecten tegen te gaan. Zo zal de komst van de buitenlandse klanten moeten worden ontmoedigd met behulp van communicatie en handhaving. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de illegale handel de buitenlandse klanten naar zich toe gaat trekken. Dit vraagt, voor zover dat al mogelijk is met de beschikbare middelen, een (voor zover mogelijk) nog intensieve aanpak van de illegale handel middels opsporing. In de brief van 22 december 2011 geeft de minister van Veiligheid en Justitie ook aan dat om de neveneffecten te bestrijden van de lokale driehoek wordt verwacht zich op de aanscherping van het gedoogbeleid voor te bereiden door het opstellen van een operationeel handhavingsplan. Uitgangspunt is dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de lokale prioriteiten en wordt aangesloten bij de landelijke prioriteiten van politie en openbaar ministerie. In dit operationeel plan moet inzicht worden gegeven in de benodigde handhavingscapaciteit zodat de minister kan bepalen of extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Dit operationeel handhavingsplan moest uiterlijk 29 februari 2012 in bezit van de minister zijn. Flankerend aan de aanscherping van het gedoogbeleid en de handhaving op de neveneffecten wordt landelijk, zoals ook door de gemeenteraad gevraagd, voorzien in een landelijke monitoring en een communicatiecampagne naar eigen bevolking en buitenlandse bezoekers. Ook daarbij is aan de gemeenten medewerking gevraagd. Door de aanscherping van het landelijk gedoogbeleid dreigt de focus in het debat over het drugsbeleid vooral erg gericht te worden op de coffeeshops. Zoals uit alle onderzoeken mag blijken moet niet vergeten worden dat de drugsaanpak meer omvat dan alleen het coffeeshopbeleid. Zo vraagt in het Bredase, zoals uit het onderzoek van het COT blijkt en de bevindingen vanuit de Taskforce, de harddrugsproblematiek en de hennepteelt nadrukkelijk aandacht. De problematiek met GHB mag daarbij niet worden vergeten. De Veiligheidsmonitor 2011 wijst er op dat Breda vooral een cannabisproblematiek heeft onder jeugdige cliënten van Novadic-Kentron en Breda relatief veel aanmeldingen heeft vanwege GHB afhankelijkheid. De landelijke overheid heeft daarnaast besloten GHB en wiet met een hoog THC gehalte onder de werking te brengen van lijst I van de Opiumwet (harddrugs). De minister heeft aangegeven dit laatste te willen handhaven door steekproefsgewijs hennepmonsters uit coffeeshops te laten testen op het THC gehalte. Ook is een wetsvoorstel in de maak waarbij de verkoop van kwekerijbenodigdheden voor de hennepteelt strafbaar wordt. Feitelijk betekent dit het einde van de exploitatie van growshops. 2.3 Stads- en regioscan B5 In 2010 is een regioscan uitgevoerd door de commissie Vlek van Politie en Wetenschap (stads- en regioscan Brabantse gemeenten). Dit naar aanleiding van de hoge scores van de gemeenten Eindhoven, s-hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond op de Gemeentelijke Veiligheidsindex (GVI). De belangrijkste conclusie van het onderzoek was dat de aanwezigheid van goed georganiseerde criminele netwerken een grote invloed heeft op de relatief hoge criminaliteitsscores van de Brabanste gemeenten. Er is verwevenheid tussen (een deel van) de regulier zichtbare probleemgroepen (zoals jeugdgroepen, straatdealers, veelplegers) en de minder zichtbare criminele samenwerkingsverbanden georganiseerde criminaliteit. Het veiligheidsbeleid moet aldus zich niet uitsluitend richten op de aanpak van de regulier zichtbare probleemgroepen, maar wil het effectief zijn, ook de onderliggende criminele infrastructuur en daarin actieve criminele groepen aanpakken. Er moet meer aandacht komen in het veiligheidsbeleid voor de aanpak van de meer georganiseerde vormen van criminaliteit. Daarbij wordt nadrukkelijk gewezen op de drugshandel en -productie zoals de georganiseerde hennepteelt. Wat dit laatste betreft werd ook in 2008 naar aanleiding van het onderzoek van het COT al geconstateerd dat de drugsproblematiek bovenal een bovenlokaal karakter heeft. De drugshandel is goed georganiseerd en in handen van bovenlokale criminele netwerken. In dit verband werd gewezen op de hennepteelt en amfetaminehandel. Het is een landelijk en zelfs grensoverschrijdend probleem. Waar de lokale overheden geconfronteerd worden met de zichtbare uitwassen hiervan, zoals hennepkwekerijen, illegale drugsverkooppunten en drugsmisbruik in het uitgaanscentrum, zit er een wereld achter die het lokale niveau te boven gaat. De lokale aanpak in de sfeer van preventie en handhaving moet daarom gepaard gaan met de opsporing en vervolging van de criminele motor achter de drugshandel. Door de gemeente Breda werd bij brief van 30 juni 2009 bij de betrokken minister daar al op aangedrongen. Overigens werd daarbij ook aandacht gevraagd voor het probleem met de beschikbare capaciteit bij politie en justitie. 5

6 2.4 Taskforce B5 Het onderzoek van Politie en Wetenschap en een reeks ernstige incidenten in de regio Zuidoost Brabant waren aanleiding tot het instellen van een zogenoemde Taskforce die in coördinerende zin actief is bij het bovenregionaal bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. In deze Taskforce hebben zitting vertegenwoordigers van het ministerie van veiligheid en Justitie, de Brabantse steden, nationale recherche, politie, belastingdienst en Openbaar Ministerie. Ook de burgemeester van Breda participeert hierin. De gemeenteraad werd daarover geïnformeerd bij brief van 3 december Vanuit de Taskforce worden alle bestuurlijke en justitiële maatregelen gecoördineerd die nodig zijn om de georganiseerde misdaad in Brabant terug te dringen. Vanuit deze Taskforce zijn inmiddels meerdere documenten geproduceerd die ook relevant zijn voor de herijking van het Bredase drugsbeleid. Het betreft de documenten Criminele processen en de bestuurlijke weerbaarheid (mei 2011), Actielijn 2 Deelproject Versterking bestuurlijke kracht, Streefbeeld bestuurlijke informatiepositie (mei 2011) en Quickscan Breda: Informatiepositie en bestuurlijke weerbaarheid (juli 2011). Tussen deze documenten zit veel overlap. Belangrijkste document in deze is de quickscan waarin specifiek op de Bredase situatie wordt ingezoomd en aanbevelingen worden gedaan voor het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid. Uitgangspunten daarbij zijn dat er zicht is op de omgeving (informatie), zicht op de toepassing van alle bestuurlijke mogelijkheden en toepassing van de informatie en bestuurlijke instrumenten binnen een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak. De quickscan is aangeboden aan de gemeente met als doel dat de gegeven aanbevelingen zoveel als mogelijk door de gemeente wordt geïmplementeerd in het veiligheidsbeleid. Doordat de quickscan is gebaseerd op de stads- en regioscan heeft deze een beperkte focus op slechts enkele delicten, te weten hennepteelt en handel, woninginbraken, voertuigcriminaliteit, straatroof - overvallen en witwassen - vastgoed. Verder wordt aandacht geschonken aan het fenomeen criminele structuren. De aanbevelingen in de quickscan gericht op de hennepteelt en handel zijn (deels) in deze herijking meegenomen, te weten: Het bestuur moet de eigen informatiepositie zodanig inrichten dat zij zelf veiligheidsproblemen kan signaleren. Om dit te verwezenlijken wordt een systeem dat in Tilburg wordt gebruikt dashboard Veiligheid - als voorbeeld gesteld en aanbevolen over te nemen. Het gaat hier om een sturings- en monitorinstrument. Als alle gemeenten dit doen wordt tevens uniformiteit bereikt. Realiseer aanvullend daarop een integrale informatiedesk. Doel is alle informatie (verwijsindex, verdiepende analyses, operationele informatie) bijeen te brengen en in samenhang te veredelen en te analyseren. Ketenpartners daarbij zijn gemeente, politie en OM. De informatiedesk moet als knooppunt fungeren tussen driehoek, BIT, RIEC, veiligheidshuis en gebiedsgericht werken. Werk naast de input van bewoners en partners voor de te controleren objecten en subjecten in het Bredaas Integraal Toezichtteam (BIT) ook met risicoanalyses. Vooral genoemd worden vastgoedfraude. Ook wordt gewezen op het benutten van risico-indicatoren om op een efficiënte wijze een branche of postcodegebied te screenen. Rechercheer consequent door en werk bij het verzamelen van de data aan de informatiepositie met betrekking tot de bovenwereld. Dit om de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld in kaart te brengen. Werk daarbij met de beschrijvingen van criminele processen om controlelijsten te maken en aan te geven welke informatie per onderzoeksgebied door de partners moet worden aangeleverd. Automatiseer de gegevensverzameling en zet de data om in relaties. Gebruik ook lichte opsporingsvarianten (niet altijd handhavingacties maar kies ook voor observatie en lichte opsporingsmiddelen) en check of de gegevensverwerkingen privacyproof zijn. Omdat het succes in hoge mate afhankelijk is van de ambtenaar die werkzaam is in de uitvoering moeten deze ambtenaren voldoende bagage hebben en voldoende gefaciliteerd en beschermd worden. Ook zijn nodig out of the box denken en lef van bestuurders. Voor het delict hennep wordt aanbevolen om naast ontruimen henneppanden ook te sluiten op basis van artikel 13b Opiumwet en te zorgen voor uitgebreide publiciteit bij de sluitingen. Ook wordt aanbevolen de sluitingstermijn voor hennephandel te verruimen naar een jaar en de exploitatievergunningplicht in te voeren voor alle horecavrije inrichtingen. De integriteittoets bibob moet daarbij ruim en consequent worden toegepast, vergunningen moeten niet voor onbepaalde tijd worden vergund en bezie alle drugsdelicten in relatie tot het delict witwassen en vastgoed. 6

7 2.5 Regionale commissie Fränzel Als gevolg van het beëindigen van het gedoogbeleid door Roosendaal en Bergen op Zoom is, mede op verzoek van het district Breda, vanuit de politieregio op 29 maart 2009 een adviescommissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer Fränzel (burgemeester van Woensdrecht). Doel van de commissie was te adviseren aan het Regionaal College over een gezamenlijke aanpak op het gebied van drugs in de regio. Wat betreft het coffeeshopbeleid bleek dit echter niet haalbaar. Op basis van het eindrapport van de commissie ( Daadkrachtig drugsbeleid, 2010) heeft het Regionaal College wel een aantal besluiten genomen. Deze hadden grotendeels betrekking op zaken die tot de competentie van de lokale gemeentebesturen behoorden. Niet bekend is of deze besluiten zijn overgenomen door gemeentebesturen. Deze op de lokale overheid gerichte besluiten waren al wel in uitvoering in Breda. De Bredase aanpak van de drugsproblematiek is overigens niet afhankelijk van het wel of niet oppakken door andere besturen van de besluiten (lees: aanbevelingen) van het Regionaal College. De commissie werd verzocht een aantal onderdelen verder uit te werken. Onder andere een regionale aanpak van de hennepteelt, de aanpak van de illegaliteit ten aanzien van drugs, een regionale aanpak van het toegenomen gebruik van harddrugs, het vergroten van de politiële slagkracht van de politie en de implementatie van een expertisecentrum. Enkele van deze regionale voorstellen zijn in voorbereiding, anderen zijn ingehaald door landelijke ontwikkelingen. Zo is het besluit niet te experimenteren met een pasjessysteem voor coffeeshops bijvoorbeeld inmiddels achterhaald door de nieuwe kabinetsplannen. Ook de suggestie vanuit de commissie om tot een regionale spreiding van coffeeshops te komen heeft geen navolging gekregen. Verschillende gemeenten houden vast aan het gekozen 0-beleid (geen coffeeshops). Recent heeft de commissie Fränzel op zich genomen om een overleg te organiseren met de grensgemeenten om uitleg te geven over het nieuwe aangescherpte gedoogbeleid in Nederland en wat in het verlengde hiervan aan deze zijde van de grens wordt ondernomen. Dit omdat de grensgemeenten in Belgié mogelijk ook met de gevolgen kunnen worden geconfronteerd nu Belgische en Franse coffeeshopbezoekers met ingang van 1 mei 2012 niet meer in de Nederlandse coffeeshops terecht kunnen. 2.6 COT onderzoek in Breda In 2009 heeft het COT uitgebreid onderzoek gedaan naar de hard- en softdrugsscenes in Breda en omgeving ( Drugsscenes in de regio: Met het oog op de toekomst, juni 2009). Het COT wijst in dit onderroek er op dat het drugsdossier een materie is die voornamelijk buiten de openbaarheid plaatsvindt. Bij drugsdelicten gaat het vaak om aangifteloze criminaliteit. Het is een dossier waar om die reden moeilijk zicht op te krijgen is. Desondanks is daartoe een poging ondernomen. Zowel wat betreft de hard- als de softdrugsscenes. De conclusie van het COT was dat Breda niet negatief opvalt wat betreft de drugsscenes. De zichtbare negatieve invloed op het stadsleven was zoals in andere grensgemeenten wel het geval is hier beperkt. De drugsproblematiek is in Breda, zo het COT, niet groter dan mag worden verwacht bij de omvang van de stad. Ingezoomd op de specifieke kenmerken van de Bredase drugsscenes constateerden de onderzoekers dat in Breda wat betreft de zichtbare en voelbare overlast de harddrugs een groter probleem vormen dan de softdrugs. In het bijzonder werd, wat betreft de harddrugsscene, toen gewezen op de aantrekkingskracht van opvangvoorziening t IJ op (pushende) dealers, de toename van (uitgaan)drugs (veelal in combinatie met alcohol) door jongeren en harddrugdealers in Breda Noord-Oost. Voor de toekomst werd, wat betreft de softdrugsscene, gewezen op het risico van een toename van het softdrugtoerisme als gevolg van de beëindiging van het gedoogbeleid door de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. Wat betreft het drugbeleid in Breda werd geconstateerd dat bepaald geen paleisrevolutie nodig was maar wel enkele aanscherpingen. Daartoe werd door de onderzoekers van het COT een aantal aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen uit het rapport werden in 2009 vertaald naar een actieprogramma dat de afgelopen jaren de leidraad is geweest in de uitvoering van het drugsaanpak. Periodiek (halfjaarlijks) is aan het college en de raadscommissie Bestuur gerapporteerd over de uitvoering van het actieprogramma. 2.7 Monitor drugstoerisme Breda Onderdeel van het actieprogramma was het monitoren van het coffeeshopbezoek in Breda. Het beëindigen van het gedoogbeleid door de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom in 2009 was aanleiding voor de gemeente Breda om gedurende een jaar de ontwikkeling van het coffeeshopbezoek in de gemeente te volgen. De tellingen 7

8 werden afgesloten in september 2010 (Monitor drugstoerisme in Breda, : eindrapportage, oktober 2010). Uit deze monitor bleek dat kort na het beëindigen van het gedoogbeleid door betrokken gemeenten het aantal buitenlandse bezoekers aan de Bredase coffeeshops fors toenam. Na deze initiële stijging bleef het aandeel buitenlandse bezoekers ongeveer rond de 40% van het totale aantal bezoekers bedragen. Voornamelijk Belgen. Ook bleek het aantal bezoekers uit de gemeenten van West-Brabant groter te zijn geworden. De overlast bleek echter niet toe te nemen. Na de laatste telling is op verzoek van de driehoek de uitkomst geanalyseerd door het COT op 6 december Deze analyse gaf geen reden tot wijziging van de gekozen interventiestrategie ten aanzien van het drugstoerisme. Bij aanvang van de tellingen waren door de politie, als onderdeel van de bredere aanpak, drie scenario s beschreven voor mogelijke interventies. Bij aanvang werd door de driehoek gekozen voor het laagste interventiescenario (scenario 1) wat inhield dat de interventie plaatsvond binnen de reguliere inzet. In 2010 zijn in Breda 305 incidenten geregistreerd van drugsoverlast. Ten opzichte van 2009 was dit een daling met 12%. De incidenten vinden vooral plaats in de binnenstad en dan vooral in de City. De hotspots buiten de City zijn de buurten Station, Valkenberg (inclusief park) en Tuinzigt (opvanglocatie t IJ). Opgemerkt wordt dat, zoals aangegeven in het COT onderzoek, Breda er voor heeft gekozen de dag- en nachtopvang te concentreren op één locatie in de stad. Dit is een bewuste keuze geweest met voor- en nadelen. Het ontlast de woonwijken van (drugs)overlast, maar de opvanglocatie heeft door deze concentratie wel een aantrekkende werking op pushende dealers. Naast drugsoverlast wordt ook drugshandel geregistreerd. In 2010 waren er in Breda 500 incidenten van drugshandel. Dit was een daling met -18% ten opzichte van Drugshandel wordt het meest geconstateerd in City en Valkenberg (inclusief park). Buurten waar relatief veel overlast is vindt ook meer dan gemiddeld drugshandel plaats. Ook drugshandel neemt toe in het Valkenberg. Begin 2011 werd vanuit bewoners een toename van overlastklachten uit de Boschstraat gemeld. De overlast was aanleiding voor een groep winkeliers en bewoners om zich te organiseren tot een actiecomité. De overlast was reden tot een geïntensiveerd toezicht in deze omgeving en strakkere afspraken met de betrokken coffeeshophouders. Ook werd besloten om twee nieuwe tellingen uit te voeren om te kunnen bepalen of zich een wijziging in de situatie had voorgedaan. Uit de tellingen in mei en juni 2011 blijkt dat de situatie wat betreft het aantal bezoekers sinds september 2010 niet wezenlijk was gewijzigd. Hoewel het totale aantal bezoekers niet verder is gestegen sinds de laatste tellingen in oktober 2010, was wel het aandeel Belgen groter. Ook bleek uit de tellingen dat de aanwezigheid van twee druk bezochte coffeeshops nabij elkaar in de straat Boschstraat de enige locatie waar twee zaken nabij elkaar zijn gevestigd van grote invloed is. Het was hier in vergelijking met de andere locaties drukker. Mogelijk was het drukke bezoek aan de gedoogde coffeeshops in de straat ook een reden waarom hier regelmatig illegale drugsverkooppunten worden aangetroffen. De illegale handelaren trachten de coffeeshopbezoekers naar zich toe te trekken. Het is mogelijk een verklaring waarom de buurt Valkenberg in de Veiligheidsmonitor 2011 negatief opvalt wat betreft drugshandel en -overlast. 2.8 Stadsscan Breda In aanvulling op de Regio- en Stadsscan B5 is in opdracht van Politie & Wetenschap een nadere studie verricht in de gemeente Breda naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. De uitkomst van deze studie is beschreven in de Stadsscan Hierbij is systeemkennis (informatie uit registratiesystemen van politie en andere organisaties) gekoppeld aan de straatkennis van in de wijken werkzame personen. Dit om zicht te krijgen op het beeld achter de cijfers. De stadscan geeft aan waar in globale termen aandacht aan moet worden besteed. De onderzoekers wijzen er wel op dat dit algemene beeld wel een nadere verdieping vraagt door de lokale veiligheidspartners. In de stadscan worden op basis van het beschreven beeld ook aanbevelingen gedaan. In de Stadsscan wordt ook ingegaan op de drugsoverlast en criminaliteit. De aanpak daarvan wordt één van de belangrijkste uitdagingen in het veiligheidsbeleid genoemd. Dat kan zo de onderzoekers variëren van overlast als gevolg van buitenlandse drugstoeristen, de daaraan gekoppelde straathandel, maar ook illegale hennepkwekerijen in woonwijken. Indirect is ook een deel van de straatroof en inbraken gekoppeld aan de verslavingsproblematiek en is bij een groeiend deel van de geweldsincidenten sprake van excessief alcohol- en /of drugsgebruik. Als er één terrein is dat is verweven met de criminaliteit (en overlast) dan betreft het drugs.. Zoals het COT eerder wordt ook in deze stadscan er op gewezen dat het bij drugshandel (en./of drugsproductie) veelal gaat om aangifteloze delicten. De cijfers geven daarom eerder de inspanningen van de politie weer dan de werkelijke omvang. 8

9 De stadsscan geeft de navolgende schets van de lokale markt: Harddrugsmarkt Softdrugsmarkt De Bredase harddrugsmarkt (vooral cocaïne, heroïne en XTC) is in handen van en beperkt aantal familiaal georganiseerde groepen. Het gaat om zo n tien groepen afkomstig uit Breda en omgeving. De groepen hebben de lokale markt onderling verdeeld. Het gaat om relatief kleine maar ook middelgrote handelaars. Verder wordt op relatief kleine schaal door enkele leden van de harde kern van NAC hooligans gehandeld. Afzetgebieden van deze hooligans zijn het uitgaanscircuit en het voetbalcircuit waar vooral cocaïne is populair is. Verder wordt gesignaleerd de opkomst van GHB. De productie is geconcentreerd in Etten-Leur en Rucphen. GHB wordt in het rapport genoemd als rising star met veel spelers op de markt zonder hoge organisatiegraad. Het is eenvoudig te maken en deze markt is daardoor voor iedereen toegankelijk.het is echter ook een bijzondere schadelijke drug in termen van volksgezondheid (het is zeer verslavend) en openbare orde problematiek. De markt van de hennepproductie en handel wordt vooral gedomineerd door groeperingen binnen de kampergemeenschap. Hier liggen relaties met de bredere gemeenschap van kampers in de regio. Het gaat in de regio om zo n 150 families. Daaromheen zitten kleinere drugsrunners. Zij opereren veelal in de onderste regionen van de drugsmarkt en vormen ook in Breda min of meer een subnetwerk. De drugsrunners zijn het meest actief in het centrum en vormen het zichtbare deel van de onderliggende criminele infrastructuur die zich bezighoudt met productie van en handel in drugs (waaronder synthetische drugs). In aanvulling op deze schets wordt opgemerkt dat, op grond van verschillende onderzoeken (Novadic-Kentrin, Landelijk Alcohol- en Drugs Informatie Systeem, Jeugdmonitor GGD en Nationale Drug Monitor), in de veiligheidsmonitor 2011 is weergeven hoe het staat in de regio Breda met het alcohol en drugsgebruik onder jongeren. Daaruit blijkt in Breda vooral sprake is van een cannabisproblematiek onder jonge cliënten. De cijfers wijken niet af van het landelijk beeld. In totaal 88% van de Bredase cliënten (in totaal 127 personen) in 2009 hebben primair een drugsprobleem. De meeste hebben problemen met cannabis (30%) maar relatief veel meldingen hebben ook betrekking op GHB afhankelijkheid. De GHB afhankelijkheid is sterk toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor (van 13% naar 27%). Verder hebben 21% problemen met cocaïne en 10% met amfetamine. Overigens blijft alcohol probleem nummer één (48% van de cliënten). De onderzoekers wijzen er in de stadsscan op dat de markt van de softdrugs als gevolg van handhaving (hennepruimingen) en beleidswijzigingen (wijziging justitiële gedoogcriteria en einde gedoogbeleid in Bergen op Zoom en Roosendaal) op dit moment sterk in beweging is. Vanuit deze schets worden twee aandachtspunten opgesomd: 1. De illegale marktordening als gevolg van de veranderingen in de illegale markt van hennepproductie en -handel. Gegeven het grote aantal drugstoeristen is de verwachting dat het nieuwe beleid zal leiden tot een toename van de illegale drugsmarkt (lees: straathandel). Verder zal de illegale drugshandel en productie zich verplaatsen naar de grensstreek en verder België in. Het is belangrijk daarnaast oog te houden voor groepen die mogelijk in het gat springen dat ontstaat als gevolg van de repressieve aanpak van de nu in de softdrugs markt opererende groeperingen. 2. De afstemming van de aanpak van de drugsoverlast met de aanpak van de daarachter liggende drugscriminaliteit. Dit leidt tot de aanbeveling de drugsoverlast en mogelijke toename van illegale straathandel te monitoren. Meer in het bijzonder worden vijf ontwikkelingen genoemd die de komende tijd nauwlettend gevolgd moeten worden: Illegale (straat)handel en illegale handel vanuit verdachte panden in Breda; Vaststellen kritische grens drugsoverlast (bepaald niet alleen op basis van cijfers of sprake is van een acceptabel niveau); Vormgeving huidige gedoogbeleid Breda waarbij de onderzoekers pleiten voor twee opties (reguleren achterdeur of beëindigen gedogen) Opbouw informatiepositie van nieuwe criminele groeperingen in de drugshandel en productie Afstemming aanpak drugsoverlast met de aanpak van daarachter liggende drugscriminaliteit Een aantal van de aanbevelingen blijven in deze notitie buiten beschouwing. Zo is het reguleren van de aanvoer (achterdeur) juridisch niet mogelijk. Het kabinet heeft al aangegeven dit niet toe te staan. Verder is er voor de 9

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid.

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid. gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorl

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL B. Bieleman R. Nijkamp R. Voogd Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl September 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus

Nadere informatie

Coffeeshops in Dordrecht

Coffeeshops in Dordrecht Coffeeshops in Dordrecht Gedoog- en handhavingsbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet Auteur J.H. Boogaard Sector Stads Bestuurs Centrum Afdeling Openbare orde en veiligheid Onderwerp Coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 2 Inhoud Hoofdstuk 1. Aanleiding... 4 Hoofdstuk 2. De huidige context van het drugs- en coffeeshopbeleid... 5 2.1 Het landelijk beleidskader...

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Zwolle

Drugsbeleid gemeente Zwolle veilig Publiekszaken Fysieke Leefomgeving Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 27 95 j.kroon@zwolle.nl www.zwolle.nl Drugsbeleid gemeente Zwolle Versie 5 Inhoud 1

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 De burgemeester en burgemeester en wethouders van Velsen, ieder voor zover het zijn/hun bevoegdheid

Nadere informatie

Drugsscenes in Breda: Met het oog op de toekomst

Drugsscenes in Breda: Met het oog op de toekomst Drugsscenes in Breda: Met het oog op de toekomst Den Haag/Breda Juni 2009 Deze publicatie is verzorgd door: J. Dobbelaar Msc Dr. E.J. van der Torre A. Besselink Msc COT - Drugsscenes in Breda - 16 juni

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman E valuati e coffeeshopbele i d Haarlemmermeer Wietbeleid gewogen J. Snippe K. de Haan B. Bieleman Wietbeleid gewogen Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer September 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint

Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint A.G. Mein Verwey-Jonker Instituut M.M.J. van Ooyen-Houben Erasmus Universiteit Rotterdam Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint A.G. Mein M.M.J. van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding 3 2. Resultaten 2014 5 2.1 Veiligheidsveld veilige woon en leefomgeving 7 2.2 Veiligheidsveld Bedrijvigheid

Nadere informatie

NOTA CANNABISBELEID 2009. Gemeente ROOSENDAAL

NOTA CANNABISBELEID 2009. Gemeente ROOSENDAAL NOTA CANNABISBELEID 2009 Gemeente ROOSENDAAL Vastgesteld: 3 maart 2009 In werking treding: 16 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Het Nederlandse drugsbeleid... 6 2.1 Het Nederlandse drugsbeleid,

Nadere informatie

Onderzoek coffeeshops Terneuzen. B. Bieleman. H. Naayer

Onderzoek coffeeshops Terneuzen. B. Bieleman. H. Naayer Onderzoek coffeeshops Terneuzen B. Bieleman H. Naayer Onderzoek coffeeshops Terneuzen April 2007 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

De drugsscan. Een methodiekbeschrijving. Beke Advies LokaleZaken. April 2013

De drugsscan. Een methodiekbeschrijving. Beke Advies LokaleZaken. April 2013 De drugsscan Een methodiekbeschrijving April 2013 Beke Advies LokaleZaken Inhoudsopgave Vooraf 5 Deel 1 Achtergronden drugsscan 7 Deel 2 kenmerken en doel van de drugsscan 9 Deel 3 Methodiekbeschrijving

Nadere informatie

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010

Meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014. Gemeente Oosterhout. December 2010 Meerjarenplan integrale veiligheid -2014 Gemeente Oosterhout December 2010 Vier speerpunten: 1. Jeugd en overlast / jeugdcriminaliteit 2. Drugscriminaliteit en overlast 3. Veelplegers en lastpakken 4.

Nadere informatie

Veiligheid begint bij Voorkomen. Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Tweede voortgangsrapportage. Oktober 2009

Veiligheid begint bij Voorkomen. Voortbouwen aan een veiliger samenleving. Tweede voortgangsrapportage. Oktober 2009 Veiligheid begint bij Voorkomen Voortbouwen aan een veiliger samenleving Tweede voortgangsrapportage Oktober 2009 30 0ktober 2009 1. INLEIDING... 3 2. REALISATIE DOELSTELLINGEN... 4 2.1 METING INTEGRALE

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012

Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012 A gemeente Eindhoven Actieplan georganiseerde criminaliteit 2012 Veiligheid, Juridische Zaken & Bestuursondersteuning November 2011 kbe/ra11034478 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Veiligheid Juridische

Nadere informatie

Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Emmen 2013

Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Emmen 2013 Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Emmen 2013 Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Emmen (Vastgesteld door burgemeester, resp. college d.d. 4 september 2012; wijzigingsbesluit door

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag Versie 1.1, januari 2013 Op 9 januari 2013 vastgesteld door de burgemeesters en hoofdofficier van justitie in

Nadere informatie

Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland

Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2015 2018 Gemeenten, Openbaar Ministerie en Politie Eenheid Noord-Holland Werkgroep Integrale Samenwerking NH 95%

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 077 Drugbeleid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Nota van B&W Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584 E-mail: gspijker@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/449 Bijlage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Notitie Integrale aanpak hennepteelt

Notitie Integrale aanpak hennepteelt Notitie Integrale aanpak hennepteelt 1. Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de illegale hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen. Zoals reeds is geconstateerd in de cannabisbrief van april

Nadere informatie

Actieprogramma veiligheid 2013. Gemeente Helmond

Actieprogramma veiligheid 2013. Gemeente Helmond Actieprogramma veiligheid Gemeente Helmond Vastgesteld door het college van B&W op 5 maart Actieprogramma veiligheid Inhoud: 1 Lijst met afkortingen:... 1 2 Inleiding actieprogramma veiligheid... 3 3

Nadere informatie

Beleid drugsverkooppunten Hoorn

Beleid drugsverkooppunten Hoorn 2013 Beleid drugsverkooppunten Hoorn Gemeente Hoorn Vastgesteld op Introductie Binnen de gemeentegrenzen van gemeenten in Noord-Holland Noord is sprake van drugshandel. De drugshandel gebeurt gedoogd vanuit

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie