Actieprogramma beheersing drugsproblematiek Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieprogramma beheersing drugsproblematiek Breda 2012-2015"

Transcriptie

1 Actieprogramma beheersing drugsproblematiek Breda

2 Inhoudopgave Pagina 1. Aanleiding 4 2. Beschrijving ontwikkelingen en Bredase situatie Inleiding Landelijke drugsbrief Stads- en regioscan B Taskforce B Regionale commissie Fränzel COT onderzoek in Breda Monitor drugstoerisme in Breda Stadsscan Breda Stedelijk Kompas Herijking drugsaanpak Breda Doelstellingen Interventies Uitgaansdrugs Opleggen gebiedsverboden bij drugshandel en overlast Bestrijden drugsgebruik rondom voetbalwedstrijden Vergunningvoorschriften en voorlichting bij evenementen Detentie (problematische) GHB gebruikers Preventieve aanpak drugsgebruik algemeen Ontwikkelen format voor drugsinformatie monitoring Ontwikkeling aanpak nieuwe verdovende middelen Aanpak drugsgebruik en -handel op straat Beheersen overlast rondom nacht- en opvanglocatie(s) Aanpak ongebruikelijk drugsbezit (ontnemen status) Opsporing en vervolging straathandelaren en drugsrunners Preventie en zorg Veelplegersteam Gedoogde verkooppunten softdrugs Aanscherping coffeeshopbeleid Invoering exploitatievergunning coffeeshops Handhaving coffeeshopbeleid Bestrijding hennepteelt Ontmantelen hennepkwekerijen Periodieke voorlichting over risico s hennepteelt Sluiten panden waarin bij herhaling hennep is geteeld Handhaving exploitatievergunningplicht growshops Aanpak (illegale) drugshandel in panden Handhaving exploitatievergunningplicht (droge) horeca Handhaving exploitatievergunningplicht smart-/headshops 23 2

3 4.5.3 Handhaven Opiumwet Ontmoedigen drugstoerisme Controles op drugstoeristen Communicatiecampagne Informatiehuishouding Versterken informatiepositie gemeente Instellen van een integrale informatiedesk Verbeteren gebruik meldpunt voor drugsoverlast Opsporing criminele netwerken Organisatie Monitoring en evaluatie Bewaken voortgang in uitvoering maatregelen Monitoren ontwikkeling neveneffecten clubkaart Evaluatie effecten beleid 28 Pagina 3

4 1. Aanleiding In de lokale driehoek van 25 mei 2011 is verzocht om actiepunten voor een voortzetting van de aangescherpte drugsaanpak in Breda. Dit actieprogramma geeft allereerst een korte beschrijving van de situatie in de drugsscenes in de gemeente Breda en de bovenlokale ontwikkelingen met een verwijzing naar de onderliggende documenten. Deze documenten vormen de basis voor de in dit actieprogramma beschreven herijkte aanpak van de drugsproblematiek voor de komende vier jaar. Het actieprogramma geeft een overzicht van de lopende en nieuwe acties die in samenhang moeten leiden tot het beheersen van de drugsproblematiek in Breda. In die zin is het een kapstok aan de hand waarvan de in het actieprogramma opgesomde interventies in de periode tot en met 2015 een verdere uitwerking en uitvoering krijgen. 2. Beschrijving ontwikkelingen en Bredase situatie 2.1 Inleiding De aanpak van de drugsoverlast en criminaliteit heeft al jaren een hoge prioriteit in het veiligheidsbeleid. Als gevolg van landelijke en bovenregionale ontwikkelingen is de aandacht voor dit dossier nog groter geworden. Als gevolg hiervan zijn er inmiddels verschillende onderzoeken uitgevoerd en initiatieven genomen om tot beleidswijzigingen te komen. Om zicht te houden op al deze ontwikkelingen worden deze, voor zover van toepassing op Breda, hieronder toegelicht. Voor de overzichtelijkheid is er niet voor gekozen om in dit actieprogramma een cijfermatig beeld te schetsen van de drugsproblematiek in Breda. Deze staan al vermeld in de verschillende hierna genoemde onderzoeksrapporten en voor een deel ook in de lokale veiligheidsmonitor. Wel wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de conclusies en aanbevelingen die op grond van de cijfers en de straatkennis in deze documenten door onderzoekers zijn getrokken c.q. gedaan. 2.2 Landelijke drugsbrief Bij brief van 27 mei 2011 aan de Tweede Kamer heeft het kabinet de plannen gepresenteerd rondom het drugsbeleid. Deze sluiten aan bij wat in het regeerakkoord staat over het terugdringen van de overlast en criminaliteit die verband houden met de handel in verdovende middelen. In deze brief wordt ook ingegaan op de wijziging van het justitieel gedoogbeleid (AHOJ-G criteria) aangaande de coffeeshops. Ook komen er zwaardere straffen op de (voorbereiding van) in- en uitvoer, teelt en (georganiseerde) handel van drugs en komt er een aanpassing van het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. In vervolg op deze drugsbrief heeft de minister van Veiligheid en Justitie bij brief van 22 december 2011 aan de burgemeesters aangegeven hoe deze aanscherping van het landelijk gedoogbeleid vorm wordt gegeven. Aan de AHOJ-G criteria worden toegevoegd: het besloten clubcriterium (B criterium): Er mag uitsluitend toegang worden verleend en worden verkocht aan leden van een coffeeshop, waarbij een coffeeshop per kalenderjaar maximaal tweeduizend lidmaatschappen mag uitgeven. een ingezetenencriterium (I criterium): Alleen ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder kunnen lid zijn van een coffeeshop. een afstandscriterium (A criterium): De minimale afstand tussen coffeeshop en scholen van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moet 350 meter loopafstand zijn. Het aangescherpte gedoogbeleid is in werking getreden op 1 januari Het B-criterium en het I-criterium worden gehandhaafd met ingang van 1 mei 2012 in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en landelijk op 1 januari De eis van het maximale aantal clubleden gaat, tezamen met de I en B criteria, landelijk in op 1 januari Het A criterium gaat in op 1 januari Van de burgemeesters wordt verwacht dat zij het coffeeshopbeleid binnen dit landelijk kader vaststellen. Weliswaar heeft de gemeenteraad bij behandeling van de voorjaarsnota tijdens de vergadering van 30 juni 2011 aangegeven aan de invoering van het aangescherpte gedoogbeleid door de landelijke overheid geen beleidsprioriteit te willen geven. Breda zal, omdat het bestuurlijk gedoogbeleid moet blijven binnen de kaders van het landelijk (justitieel) gedoogbeleid, er wel rekening mee moeten houden. Als Breda een coffeeshopbeleid wil blijven voeren moet dit worden aangepast aan het landelijke kader. Anders is het wat betreft de inzet van beschikbare handhavingcapaciteit. Daarin zal binnen het lokaal driehoeksoverleg met politie en justitie afspraken moeten worden gemaakt. 4

5 In de vergadering van 10 februari 2011 heeft de gemeenteraad de zorg geuit over de te verwachten effecten van de invoering van het aangescherpte landelijk gedoogbeleid. Daarbij is aangegeven dat de invoering van een clubpas een goed flankerend beleid vraagt om eventuele ongewenste effecten tegen te gaan. Zo zal de komst van de buitenlandse klanten moeten worden ontmoedigd met behulp van communicatie en handhaving. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de illegale handel de buitenlandse klanten naar zich toe gaat trekken. Dit vraagt, voor zover dat al mogelijk is met de beschikbare middelen, een (voor zover mogelijk) nog intensieve aanpak van de illegale handel middels opsporing. In de brief van 22 december 2011 geeft de minister van Veiligheid en Justitie ook aan dat om de neveneffecten te bestrijden van de lokale driehoek wordt verwacht zich op de aanscherping van het gedoogbeleid voor te bereiden door het opstellen van een operationeel handhavingsplan. Uitgangspunt is dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de lokale prioriteiten en wordt aangesloten bij de landelijke prioriteiten van politie en openbaar ministerie. In dit operationeel plan moet inzicht worden gegeven in de benodigde handhavingscapaciteit zodat de minister kan bepalen of extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Dit operationeel handhavingsplan moest uiterlijk 29 februari 2012 in bezit van de minister zijn. Flankerend aan de aanscherping van het gedoogbeleid en de handhaving op de neveneffecten wordt landelijk, zoals ook door de gemeenteraad gevraagd, voorzien in een landelijke monitoring en een communicatiecampagne naar eigen bevolking en buitenlandse bezoekers. Ook daarbij is aan de gemeenten medewerking gevraagd. Door de aanscherping van het landelijk gedoogbeleid dreigt de focus in het debat over het drugsbeleid vooral erg gericht te worden op de coffeeshops. Zoals uit alle onderzoeken mag blijken moet niet vergeten worden dat de drugsaanpak meer omvat dan alleen het coffeeshopbeleid. Zo vraagt in het Bredase, zoals uit het onderzoek van het COT blijkt en de bevindingen vanuit de Taskforce, de harddrugsproblematiek en de hennepteelt nadrukkelijk aandacht. De problematiek met GHB mag daarbij niet worden vergeten. De Veiligheidsmonitor 2011 wijst er op dat Breda vooral een cannabisproblematiek heeft onder jeugdige cliënten van Novadic-Kentron en Breda relatief veel aanmeldingen heeft vanwege GHB afhankelijkheid. De landelijke overheid heeft daarnaast besloten GHB en wiet met een hoog THC gehalte onder de werking te brengen van lijst I van de Opiumwet (harddrugs). De minister heeft aangegeven dit laatste te willen handhaven door steekproefsgewijs hennepmonsters uit coffeeshops te laten testen op het THC gehalte. Ook is een wetsvoorstel in de maak waarbij de verkoop van kwekerijbenodigdheden voor de hennepteelt strafbaar wordt. Feitelijk betekent dit het einde van de exploitatie van growshops. 2.3 Stads- en regioscan B5 In 2010 is een regioscan uitgevoerd door de commissie Vlek van Politie en Wetenschap (stads- en regioscan Brabantse gemeenten). Dit naar aanleiding van de hoge scores van de gemeenten Eindhoven, s-hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond op de Gemeentelijke Veiligheidsindex (GVI). De belangrijkste conclusie van het onderzoek was dat de aanwezigheid van goed georganiseerde criminele netwerken een grote invloed heeft op de relatief hoge criminaliteitsscores van de Brabanste gemeenten. Er is verwevenheid tussen (een deel van) de regulier zichtbare probleemgroepen (zoals jeugdgroepen, straatdealers, veelplegers) en de minder zichtbare criminele samenwerkingsverbanden georganiseerde criminaliteit. Het veiligheidsbeleid moet aldus zich niet uitsluitend richten op de aanpak van de regulier zichtbare probleemgroepen, maar wil het effectief zijn, ook de onderliggende criminele infrastructuur en daarin actieve criminele groepen aanpakken. Er moet meer aandacht komen in het veiligheidsbeleid voor de aanpak van de meer georganiseerde vormen van criminaliteit. Daarbij wordt nadrukkelijk gewezen op de drugshandel en -productie zoals de georganiseerde hennepteelt. Wat dit laatste betreft werd ook in 2008 naar aanleiding van het onderzoek van het COT al geconstateerd dat de drugsproblematiek bovenal een bovenlokaal karakter heeft. De drugshandel is goed georganiseerd en in handen van bovenlokale criminele netwerken. In dit verband werd gewezen op de hennepteelt en amfetaminehandel. Het is een landelijk en zelfs grensoverschrijdend probleem. Waar de lokale overheden geconfronteerd worden met de zichtbare uitwassen hiervan, zoals hennepkwekerijen, illegale drugsverkooppunten en drugsmisbruik in het uitgaanscentrum, zit er een wereld achter die het lokale niveau te boven gaat. De lokale aanpak in de sfeer van preventie en handhaving moet daarom gepaard gaan met de opsporing en vervolging van de criminele motor achter de drugshandel. Door de gemeente Breda werd bij brief van 30 juni 2009 bij de betrokken minister daar al op aangedrongen. Overigens werd daarbij ook aandacht gevraagd voor het probleem met de beschikbare capaciteit bij politie en justitie. 5

6 2.4 Taskforce B5 Het onderzoek van Politie en Wetenschap en een reeks ernstige incidenten in de regio Zuidoost Brabant waren aanleiding tot het instellen van een zogenoemde Taskforce die in coördinerende zin actief is bij het bovenregionaal bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. In deze Taskforce hebben zitting vertegenwoordigers van het ministerie van veiligheid en Justitie, de Brabantse steden, nationale recherche, politie, belastingdienst en Openbaar Ministerie. Ook de burgemeester van Breda participeert hierin. De gemeenteraad werd daarover geïnformeerd bij brief van 3 december Vanuit de Taskforce worden alle bestuurlijke en justitiële maatregelen gecoördineerd die nodig zijn om de georganiseerde misdaad in Brabant terug te dringen. Vanuit deze Taskforce zijn inmiddels meerdere documenten geproduceerd die ook relevant zijn voor de herijking van het Bredase drugsbeleid. Het betreft de documenten Criminele processen en de bestuurlijke weerbaarheid (mei 2011), Actielijn 2 Deelproject Versterking bestuurlijke kracht, Streefbeeld bestuurlijke informatiepositie (mei 2011) en Quickscan Breda: Informatiepositie en bestuurlijke weerbaarheid (juli 2011). Tussen deze documenten zit veel overlap. Belangrijkste document in deze is de quickscan waarin specifiek op de Bredase situatie wordt ingezoomd en aanbevelingen worden gedaan voor het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid. Uitgangspunten daarbij zijn dat er zicht is op de omgeving (informatie), zicht op de toepassing van alle bestuurlijke mogelijkheden en toepassing van de informatie en bestuurlijke instrumenten binnen een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak. De quickscan is aangeboden aan de gemeente met als doel dat de gegeven aanbevelingen zoveel als mogelijk door de gemeente wordt geïmplementeerd in het veiligheidsbeleid. Doordat de quickscan is gebaseerd op de stads- en regioscan heeft deze een beperkte focus op slechts enkele delicten, te weten hennepteelt en handel, woninginbraken, voertuigcriminaliteit, straatroof - overvallen en witwassen - vastgoed. Verder wordt aandacht geschonken aan het fenomeen criminele structuren. De aanbevelingen in de quickscan gericht op de hennepteelt en handel zijn (deels) in deze herijking meegenomen, te weten: Het bestuur moet de eigen informatiepositie zodanig inrichten dat zij zelf veiligheidsproblemen kan signaleren. Om dit te verwezenlijken wordt een systeem dat in Tilburg wordt gebruikt dashboard Veiligheid - als voorbeeld gesteld en aanbevolen over te nemen. Het gaat hier om een sturings- en monitorinstrument. Als alle gemeenten dit doen wordt tevens uniformiteit bereikt. Realiseer aanvullend daarop een integrale informatiedesk. Doel is alle informatie (verwijsindex, verdiepende analyses, operationele informatie) bijeen te brengen en in samenhang te veredelen en te analyseren. Ketenpartners daarbij zijn gemeente, politie en OM. De informatiedesk moet als knooppunt fungeren tussen driehoek, BIT, RIEC, veiligheidshuis en gebiedsgericht werken. Werk naast de input van bewoners en partners voor de te controleren objecten en subjecten in het Bredaas Integraal Toezichtteam (BIT) ook met risicoanalyses. Vooral genoemd worden vastgoedfraude. Ook wordt gewezen op het benutten van risico-indicatoren om op een efficiënte wijze een branche of postcodegebied te screenen. Rechercheer consequent door en werk bij het verzamelen van de data aan de informatiepositie met betrekking tot de bovenwereld. Dit om de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld in kaart te brengen. Werk daarbij met de beschrijvingen van criminele processen om controlelijsten te maken en aan te geven welke informatie per onderzoeksgebied door de partners moet worden aangeleverd. Automatiseer de gegevensverzameling en zet de data om in relaties. Gebruik ook lichte opsporingsvarianten (niet altijd handhavingacties maar kies ook voor observatie en lichte opsporingsmiddelen) en check of de gegevensverwerkingen privacyproof zijn. Omdat het succes in hoge mate afhankelijk is van de ambtenaar die werkzaam is in de uitvoering moeten deze ambtenaren voldoende bagage hebben en voldoende gefaciliteerd en beschermd worden. Ook zijn nodig out of the box denken en lef van bestuurders. Voor het delict hennep wordt aanbevolen om naast ontruimen henneppanden ook te sluiten op basis van artikel 13b Opiumwet en te zorgen voor uitgebreide publiciteit bij de sluitingen. Ook wordt aanbevolen de sluitingstermijn voor hennephandel te verruimen naar een jaar en de exploitatievergunningplicht in te voeren voor alle horecavrije inrichtingen. De integriteittoets bibob moet daarbij ruim en consequent worden toegepast, vergunningen moeten niet voor onbepaalde tijd worden vergund en bezie alle drugsdelicten in relatie tot het delict witwassen en vastgoed. 6

7 2.5 Regionale commissie Fränzel Als gevolg van het beëindigen van het gedoogbeleid door Roosendaal en Bergen op Zoom is, mede op verzoek van het district Breda, vanuit de politieregio op 29 maart 2009 een adviescommissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer Fränzel (burgemeester van Woensdrecht). Doel van de commissie was te adviseren aan het Regionaal College over een gezamenlijke aanpak op het gebied van drugs in de regio. Wat betreft het coffeeshopbeleid bleek dit echter niet haalbaar. Op basis van het eindrapport van de commissie ( Daadkrachtig drugsbeleid, 2010) heeft het Regionaal College wel een aantal besluiten genomen. Deze hadden grotendeels betrekking op zaken die tot de competentie van de lokale gemeentebesturen behoorden. Niet bekend is of deze besluiten zijn overgenomen door gemeentebesturen. Deze op de lokale overheid gerichte besluiten waren al wel in uitvoering in Breda. De Bredase aanpak van de drugsproblematiek is overigens niet afhankelijk van het wel of niet oppakken door andere besturen van de besluiten (lees: aanbevelingen) van het Regionaal College. De commissie werd verzocht een aantal onderdelen verder uit te werken. Onder andere een regionale aanpak van de hennepteelt, de aanpak van de illegaliteit ten aanzien van drugs, een regionale aanpak van het toegenomen gebruik van harddrugs, het vergroten van de politiële slagkracht van de politie en de implementatie van een expertisecentrum. Enkele van deze regionale voorstellen zijn in voorbereiding, anderen zijn ingehaald door landelijke ontwikkelingen. Zo is het besluit niet te experimenteren met een pasjessysteem voor coffeeshops bijvoorbeeld inmiddels achterhaald door de nieuwe kabinetsplannen. Ook de suggestie vanuit de commissie om tot een regionale spreiding van coffeeshops te komen heeft geen navolging gekregen. Verschillende gemeenten houden vast aan het gekozen 0-beleid (geen coffeeshops). Recent heeft de commissie Fränzel op zich genomen om een overleg te organiseren met de grensgemeenten om uitleg te geven over het nieuwe aangescherpte gedoogbeleid in Nederland en wat in het verlengde hiervan aan deze zijde van de grens wordt ondernomen. Dit omdat de grensgemeenten in Belgié mogelijk ook met de gevolgen kunnen worden geconfronteerd nu Belgische en Franse coffeeshopbezoekers met ingang van 1 mei 2012 niet meer in de Nederlandse coffeeshops terecht kunnen. 2.6 COT onderzoek in Breda In 2009 heeft het COT uitgebreid onderzoek gedaan naar de hard- en softdrugsscenes in Breda en omgeving ( Drugsscenes in de regio: Met het oog op de toekomst, juni 2009). Het COT wijst in dit onderroek er op dat het drugsdossier een materie is die voornamelijk buiten de openbaarheid plaatsvindt. Bij drugsdelicten gaat het vaak om aangifteloze criminaliteit. Het is een dossier waar om die reden moeilijk zicht op te krijgen is. Desondanks is daartoe een poging ondernomen. Zowel wat betreft de hard- als de softdrugsscenes. De conclusie van het COT was dat Breda niet negatief opvalt wat betreft de drugsscenes. De zichtbare negatieve invloed op het stadsleven was zoals in andere grensgemeenten wel het geval is hier beperkt. De drugsproblematiek is in Breda, zo het COT, niet groter dan mag worden verwacht bij de omvang van de stad. Ingezoomd op de specifieke kenmerken van de Bredase drugsscenes constateerden de onderzoekers dat in Breda wat betreft de zichtbare en voelbare overlast de harddrugs een groter probleem vormen dan de softdrugs. In het bijzonder werd, wat betreft de harddrugsscene, toen gewezen op de aantrekkingskracht van opvangvoorziening t IJ op (pushende) dealers, de toename van (uitgaan)drugs (veelal in combinatie met alcohol) door jongeren en harddrugdealers in Breda Noord-Oost. Voor de toekomst werd, wat betreft de softdrugsscene, gewezen op het risico van een toename van het softdrugtoerisme als gevolg van de beëindiging van het gedoogbeleid door de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. Wat betreft het drugbeleid in Breda werd geconstateerd dat bepaald geen paleisrevolutie nodig was maar wel enkele aanscherpingen. Daartoe werd door de onderzoekers van het COT een aantal aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen uit het rapport werden in 2009 vertaald naar een actieprogramma dat de afgelopen jaren de leidraad is geweest in de uitvoering van het drugsaanpak. Periodiek (halfjaarlijks) is aan het college en de raadscommissie Bestuur gerapporteerd over de uitvoering van het actieprogramma. 2.7 Monitor drugstoerisme Breda Onderdeel van het actieprogramma was het monitoren van het coffeeshopbezoek in Breda. Het beëindigen van het gedoogbeleid door de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom in 2009 was aanleiding voor de gemeente Breda om gedurende een jaar de ontwikkeling van het coffeeshopbezoek in de gemeente te volgen. De tellingen 7

8 werden afgesloten in september 2010 (Monitor drugstoerisme in Breda, : eindrapportage, oktober 2010). Uit deze monitor bleek dat kort na het beëindigen van het gedoogbeleid door betrokken gemeenten het aantal buitenlandse bezoekers aan de Bredase coffeeshops fors toenam. Na deze initiële stijging bleef het aandeel buitenlandse bezoekers ongeveer rond de 40% van het totale aantal bezoekers bedragen. Voornamelijk Belgen. Ook bleek het aantal bezoekers uit de gemeenten van West-Brabant groter te zijn geworden. De overlast bleek echter niet toe te nemen. Na de laatste telling is op verzoek van de driehoek de uitkomst geanalyseerd door het COT op 6 december Deze analyse gaf geen reden tot wijziging van de gekozen interventiestrategie ten aanzien van het drugstoerisme. Bij aanvang van de tellingen waren door de politie, als onderdeel van de bredere aanpak, drie scenario s beschreven voor mogelijke interventies. Bij aanvang werd door de driehoek gekozen voor het laagste interventiescenario (scenario 1) wat inhield dat de interventie plaatsvond binnen de reguliere inzet. In 2010 zijn in Breda 305 incidenten geregistreerd van drugsoverlast. Ten opzichte van 2009 was dit een daling met 12%. De incidenten vinden vooral plaats in de binnenstad en dan vooral in de City. De hotspots buiten de City zijn de buurten Station, Valkenberg (inclusief park) en Tuinzigt (opvanglocatie t IJ). Opgemerkt wordt dat, zoals aangegeven in het COT onderzoek, Breda er voor heeft gekozen de dag- en nachtopvang te concentreren op één locatie in de stad. Dit is een bewuste keuze geweest met voor- en nadelen. Het ontlast de woonwijken van (drugs)overlast, maar de opvanglocatie heeft door deze concentratie wel een aantrekkende werking op pushende dealers. Naast drugsoverlast wordt ook drugshandel geregistreerd. In 2010 waren er in Breda 500 incidenten van drugshandel. Dit was een daling met -18% ten opzichte van Drugshandel wordt het meest geconstateerd in City en Valkenberg (inclusief park). Buurten waar relatief veel overlast is vindt ook meer dan gemiddeld drugshandel plaats. Ook drugshandel neemt toe in het Valkenberg. Begin 2011 werd vanuit bewoners een toename van overlastklachten uit de Boschstraat gemeld. De overlast was aanleiding voor een groep winkeliers en bewoners om zich te organiseren tot een actiecomité. De overlast was reden tot een geïntensiveerd toezicht in deze omgeving en strakkere afspraken met de betrokken coffeeshophouders. Ook werd besloten om twee nieuwe tellingen uit te voeren om te kunnen bepalen of zich een wijziging in de situatie had voorgedaan. Uit de tellingen in mei en juni 2011 blijkt dat de situatie wat betreft het aantal bezoekers sinds september 2010 niet wezenlijk was gewijzigd. Hoewel het totale aantal bezoekers niet verder is gestegen sinds de laatste tellingen in oktober 2010, was wel het aandeel Belgen groter. Ook bleek uit de tellingen dat de aanwezigheid van twee druk bezochte coffeeshops nabij elkaar in de straat Boschstraat de enige locatie waar twee zaken nabij elkaar zijn gevestigd van grote invloed is. Het was hier in vergelijking met de andere locaties drukker. Mogelijk was het drukke bezoek aan de gedoogde coffeeshops in de straat ook een reden waarom hier regelmatig illegale drugsverkooppunten worden aangetroffen. De illegale handelaren trachten de coffeeshopbezoekers naar zich toe te trekken. Het is mogelijk een verklaring waarom de buurt Valkenberg in de Veiligheidsmonitor 2011 negatief opvalt wat betreft drugshandel en -overlast. 2.8 Stadsscan Breda In aanvulling op de Regio- en Stadsscan B5 is in opdracht van Politie & Wetenschap een nadere studie verricht in de gemeente Breda naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. De uitkomst van deze studie is beschreven in de Stadsscan Hierbij is systeemkennis (informatie uit registratiesystemen van politie en andere organisaties) gekoppeld aan de straatkennis van in de wijken werkzame personen. Dit om zicht te krijgen op het beeld achter de cijfers. De stadscan geeft aan waar in globale termen aandacht aan moet worden besteed. De onderzoekers wijzen er wel op dat dit algemene beeld wel een nadere verdieping vraagt door de lokale veiligheidspartners. In de stadscan worden op basis van het beschreven beeld ook aanbevelingen gedaan. In de Stadsscan wordt ook ingegaan op de drugsoverlast en criminaliteit. De aanpak daarvan wordt één van de belangrijkste uitdagingen in het veiligheidsbeleid genoemd. Dat kan zo de onderzoekers variëren van overlast als gevolg van buitenlandse drugstoeristen, de daaraan gekoppelde straathandel, maar ook illegale hennepkwekerijen in woonwijken. Indirect is ook een deel van de straatroof en inbraken gekoppeld aan de verslavingsproblematiek en is bij een groeiend deel van de geweldsincidenten sprake van excessief alcohol- en /of drugsgebruik. Als er één terrein is dat is verweven met de criminaliteit (en overlast) dan betreft het drugs.. Zoals het COT eerder wordt ook in deze stadscan er op gewezen dat het bij drugshandel (en./of drugsproductie) veelal gaat om aangifteloze delicten. De cijfers geven daarom eerder de inspanningen van de politie weer dan de werkelijke omvang. 8

9 De stadsscan geeft de navolgende schets van de lokale markt: Harddrugsmarkt Softdrugsmarkt De Bredase harddrugsmarkt (vooral cocaïne, heroïne en XTC) is in handen van en beperkt aantal familiaal georganiseerde groepen. Het gaat om zo n tien groepen afkomstig uit Breda en omgeving. De groepen hebben de lokale markt onderling verdeeld. Het gaat om relatief kleine maar ook middelgrote handelaars. Verder wordt op relatief kleine schaal door enkele leden van de harde kern van NAC hooligans gehandeld. Afzetgebieden van deze hooligans zijn het uitgaanscircuit en het voetbalcircuit waar vooral cocaïne is populair is. Verder wordt gesignaleerd de opkomst van GHB. De productie is geconcentreerd in Etten-Leur en Rucphen. GHB wordt in het rapport genoemd als rising star met veel spelers op de markt zonder hoge organisatiegraad. Het is eenvoudig te maken en deze markt is daardoor voor iedereen toegankelijk.het is echter ook een bijzondere schadelijke drug in termen van volksgezondheid (het is zeer verslavend) en openbare orde problematiek. De markt van de hennepproductie en handel wordt vooral gedomineerd door groeperingen binnen de kampergemeenschap. Hier liggen relaties met de bredere gemeenschap van kampers in de regio. Het gaat in de regio om zo n 150 families. Daaromheen zitten kleinere drugsrunners. Zij opereren veelal in de onderste regionen van de drugsmarkt en vormen ook in Breda min of meer een subnetwerk. De drugsrunners zijn het meest actief in het centrum en vormen het zichtbare deel van de onderliggende criminele infrastructuur die zich bezighoudt met productie van en handel in drugs (waaronder synthetische drugs). In aanvulling op deze schets wordt opgemerkt dat, op grond van verschillende onderzoeken (Novadic-Kentrin, Landelijk Alcohol- en Drugs Informatie Systeem, Jeugdmonitor GGD en Nationale Drug Monitor), in de veiligheidsmonitor 2011 is weergeven hoe het staat in de regio Breda met het alcohol en drugsgebruik onder jongeren. Daaruit blijkt in Breda vooral sprake is van een cannabisproblematiek onder jonge cliënten. De cijfers wijken niet af van het landelijk beeld. In totaal 88% van de Bredase cliënten (in totaal 127 personen) in 2009 hebben primair een drugsprobleem. De meeste hebben problemen met cannabis (30%) maar relatief veel meldingen hebben ook betrekking op GHB afhankelijkheid. De GHB afhankelijkheid is sterk toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor (van 13% naar 27%). Verder hebben 21% problemen met cocaïne en 10% met amfetamine. Overigens blijft alcohol probleem nummer één (48% van de cliënten). De onderzoekers wijzen er in de stadsscan op dat de markt van de softdrugs als gevolg van handhaving (hennepruimingen) en beleidswijzigingen (wijziging justitiële gedoogcriteria en einde gedoogbeleid in Bergen op Zoom en Roosendaal) op dit moment sterk in beweging is. Vanuit deze schets worden twee aandachtspunten opgesomd: 1. De illegale marktordening als gevolg van de veranderingen in de illegale markt van hennepproductie en -handel. Gegeven het grote aantal drugstoeristen is de verwachting dat het nieuwe beleid zal leiden tot een toename van de illegale drugsmarkt (lees: straathandel). Verder zal de illegale drugshandel en productie zich verplaatsen naar de grensstreek en verder België in. Het is belangrijk daarnaast oog te houden voor groepen die mogelijk in het gat springen dat ontstaat als gevolg van de repressieve aanpak van de nu in de softdrugs markt opererende groeperingen. 2. De afstemming van de aanpak van de drugsoverlast met de aanpak van de daarachter liggende drugscriminaliteit. Dit leidt tot de aanbeveling de drugsoverlast en mogelijke toename van illegale straathandel te monitoren. Meer in het bijzonder worden vijf ontwikkelingen genoemd die de komende tijd nauwlettend gevolgd moeten worden: Illegale (straat)handel en illegale handel vanuit verdachte panden in Breda; Vaststellen kritische grens drugsoverlast (bepaald niet alleen op basis van cijfers of sprake is van een acceptabel niveau); Vormgeving huidige gedoogbeleid Breda waarbij de onderzoekers pleiten voor twee opties (reguleren achterdeur of beëindigen gedogen) Opbouw informatiepositie van nieuwe criminele groeperingen in de drugshandel en productie Afstemming aanpak drugsoverlast met de aanpak van daarachter liggende drugscriminaliteit Een aantal van de aanbevelingen blijven in deze notitie buiten beschouwing. Zo is het reguleren van de aanvoer (achterdeur) juridisch niet mogelijk. Het kabinet heeft al aangegeven dit niet toe te staan. Verder is er voor de 9

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 24 077 Drugbeleid Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten KAPPEN MET DRUGS KAPPEN MET DRUGS Failliet beleid Het drugsbeleid van Nederland is failliet. De gevolgen van het gedoogbeleid op de volksgezondheid, de veiligheid en het sociale leven zijn ontwrichtend.

Nadere informatie

Nee tegen Nederwiet in grensstreek

Nee tegen Nederwiet in grensstreek 22 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Fotoserie Werken tegen wiet Nee tegen Nederwiet in Nederlandse grensstreek Werkvloer Een toestroom van drugstoeristen, levensbedreigende hennepkwekerijen en wapengevaarlijke

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

"De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties"

De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties NRC Next 27 september 2011 Hoeveel zin heeft het coffeeshop-beleid? "De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties" De Maastrichtse gemeenteraad besluit vandaag waarschijnlijk tot verplaatsing

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops X Gemeente Amsterdam Bezoekadres Amstel 1 lon PN Amsterdam Postbus 202 woo AE Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.n1 Retouradres: Postbus 202, woo AE Amsterdam Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels,

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels, Gemeente Den Haag Burgemeester Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Onderwerp Coffeeshopbeleid Ons kenmerk BSD/2013.280 RIS 257888

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 april 2008 Onderwerp: Voorgestelde kaders voor het softdrugsbeleid. Samenvatting: In Sliedrecht is al vele jaren

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 Datum: 17 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: n.v.t. N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Evaluatie versie: 24-11-2014 Startpunt: Uit een onderzoek van de aanpak van een jeugdgroep te Stadskanaal, het beeld van VNN, beelden politie(o.a. uit verhoren), signalen

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo 17 november 2008 Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging

Nadere informatie

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren.

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren. DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht. nl Datum 13 oktober 2015 Ons kenmerk SBC/1499024

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Antwoord van burgemeester en wethouders

gemeente Eindhoven Antwoord van burgemeester en wethouders gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01517 Beslisdatum B&W 28 augustus 2012 Dossiernummer 12.35.103 2.1.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. P. Leenders (CDA) inzake cocaïnegebruik in Eindhoven De CDA-fractie

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

Damoclesbeleid Echt-Susteren

Damoclesbeleid Echt-Susteren Geme ^Echt-Susteren Damoclesbeleid Echt-Susteren Artikel 13b Opiumwet 1 ste wijziging Damoclesbeleid Echt-Susteren Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 5 ArtikelS:

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood 28 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid Nut en nood van coffeeshops Zes op tien coffeeshops dicht door kabinetsbeleid, Sluit coffeeshops in Maastricht,

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN

Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 DOELSTELLING DRUGSBELEID... 2 LANDELIJK BELEID... 2 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN... 3 ONTWIKKELINGEN IN ASSEN... 4 PRIJS

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester d.d. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Juridisch kader 2 3. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 25-02-2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT dd OR

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 De burgemeester van Velsen, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Doelstelling vandaag Wat is Preventie? Welke plannen heeft de overheid? Hoe wil de staatssecretaris ouders helpen? Welke rol spelen: Moedige Moeders? Huisartsen?

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid@Breda 2013

Coffeeshopbeleid@Breda 2013 Coffeeshopbeleid@Breda 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gedoogbeleid 3. Coffeeshopbeleid gemeente Breda 4. Gedoogcriteria 5. Toelichting gedoogcriteria 6. Overgangsbepalingen 7. Sluiting 8. Bibob toetsing

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops.

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops. Discussienotitie aanscherping lokaal coffeeshopbeleid De burgemeester is het bevoegde gezag betreffende de uitvoering van het lokaal coffeeshopbeleid. Hij verstrekt de exploitatievergunning voor het exploiteren

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid.

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de actualisering van het (gemeentelijk) softdrugsbeleid. gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorl

Nadere informatie

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012 Onderwerp Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Voorzitter E.H. Zorgdrager Griffie M. Josemans

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas huisvesting verslaafde dak- en thuislozen 24 oktober 2012 Agenda 1 Opening en mededelingen, mevr. I. Joosen afdelingshoofd Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Hoe bereidt Amsterdam zich voor op het partyseizoen? Julie Croiset van Uchelen Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam Openbare Orde en Veiligheid

Hoe bereidt Amsterdam zich voor op het partyseizoen? Julie Croiset van Uchelen Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam Openbare Orde en Veiligheid Hoe bereidt Amsterdam zich voor op het partyseizoen? Julie Croiset van Uchelen Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam Openbare Orde en Veiligheid Amsterdammers en ondernemers organiseren evenementen Jaarlijks

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Beleidsregels van de burgemeester van Vaals voor de toepassing van artikel 3b Opiumwet en artikel 74a Gemeentewet Inhoudsopgave Blz.. Inleiding 3 t/m 6 Vooraf 3 t/m 5 Beleidsmatig onderscheid 5 Relatie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

Manifest. Joint Regulation

Manifest. Joint Regulation Manifest Joint Regulation Utrecht, 31 januari 2014 Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan en de teelt van deze drugs illegaal is, mag misschien wel werken in

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Prioriteit Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad onder meer Huiselijk Geweld één van de 6 prioriteiten benoemd voor de periode 2011-2014.

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Dit manifest wordt mede onderschreven door:

Dit manifest wordt mede onderschreven door: Dit manifest wordt mede onderschreven door: Gemeente: Naam: c^&st^kjss: Handtekening: Manifest Joint Regulation \ 31 Januari 2014 Utrecht, 31 januari 2014 Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis

Nadere informatie

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere Gemeente Almere 2014-2017 Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 3 Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond

Nadere informatie

Damoclesbeleid Gemeente Sluis

Damoclesbeleid Gemeente Sluis Damoclesbeleid Gemeente Sluis Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Doel van Wet Damocles 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Doel van Wet Damocles 2 2.2.1 Algemeen 2 2.2.2 Doel van het gemeentelijk Damoclesbeleid 3 3. Wet

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester Besluit van de burgemeester Datum: 25 maart 2014 Onderwerp: Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen 2014 De burgemeester van Bergen, Overwegende Dat artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Instrument risico-inschaling voetbalwedstrijden

Instrument risico-inschaling voetbalwedstrijden Instrument risico-inschaling voetbalwedstrijden Achtergrond De veiligheid rond voetbalevenementen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de BVO, de gemeente, het OM en de politie. De burgemeester

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

Conceptversie: 8. Manifest Joint Regulation

Conceptversie: 8. Manifest Joint Regulation Conceptversie: 8 Manifest Joint Regulation Het water staat ons aan de lippen Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan en de teelt van deze drugs illegaal is, mag

Nadere informatie