Actieprogramma beheersing drugsproblematiek Breda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieprogramma beheersing drugsproblematiek Breda 2012-2015"

Transcriptie

1 Actieprogramma beheersing drugsproblematiek Breda

2 Inhoudopgave Pagina 1. Aanleiding 4 2. Beschrijving ontwikkelingen en Bredase situatie Inleiding Landelijke drugsbrief Stads- en regioscan B Taskforce B Regionale commissie Fränzel COT onderzoek in Breda Monitor drugstoerisme in Breda Stadsscan Breda Stedelijk Kompas Herijking drugsaanpak Breda Doelstellingen Interventies Uitgaansdrugs Opleggen gebiedsverboden bij drugshandel en overlast Bestrijden drugsgebruik rondom voetbalwedstrijden Vergunningvoorschriften en voorlichting bij evenementen Detentie (problematische) GHB gebruikers Preventieve aanpak drugsgebruik algemeen Ontwikkelen format voor drugsinformatie monitoring Ontwikkeling aanpak nieuwe verdovende middelen Aanpak drugsgebruik en -handel op straat Beheersen overlast rondom nacht- en opvanglocatie(s) Aanpak ongebruikelijk drugsbezit (ontnemen status) Opsporing en vervolging straathandelaren en drugsrunners Preventie en zorg Veelplegersteam Gedoogde verkooppunten softdrugs Aanscherping coffeeshopbeleid Invoering exploitatievergunning coffeeshops Handhaving coffeeshopbeleid Bestrijding hennepteelt Ontmantelen hennepkwekerijen Periodieke voorlichting over risico s hennepteelt Sluiten panden waarin bij herhaling hennep is geteeld Handhaving exploitatievergunningplicht growshops Aanpak (illegale) drugshandel in panden Handhaving exploitatievergunningplicht (droge) horeca Handhaving exploitatievergunningplicht smart-/headshops 23 2

3 4.5.3 Handhaven Opiumwet Ontmoedigen drugstoerisme Controles op drugstoeristen Communicatiecampagne Informatiehuishouding Versterken informatiepositie gemeente Instellen van een integrale informatiedesk Verbeteren gebruik meldpunt voor drugsoverlast Opsporing criminele netwerken Organisatie Monitoring en evaluatie Bewaken voortgang in uitvoering maatregelen Monitoren ontwikkeling neveneffecten clubkaart Evaluatie effecten beleid 28 Pagina 3

4 1. Aanleiding In de lokale driehoek van 25 mei 2011 is verzocht om actiepunten voor een voortzetting van de aangescherpte drugsaanpak in Breda. Dit actieprogramma geeft allereerst een korte beschrijving van de situatie in de drugsscenes in de gemeente Breda en de bovenlokale ontwikkelingen met een verwijzing naar de onderliggende documenten. Deze documenten vormen de basis voor de in dit actieprogramma beschreven herijkte aanpak van de drugsproblematiek voor de komende vier jaar. Het actieprogramma geeft een overzicht van de lopende en nieuwe acties die in samenhang moeten leiden tot het beheersen van de drugsproblematiek in Breda. In die zin is het een kapstok aan de hand waarvan de in het actieprogramma opgesomde interventies in de periode tot en met 2015 een verdere uitwerking en uitvoering krijgen. 2. Beschrijving ontwikkelingen en Bredase situatie 2.1 Inleiding De aanpak van de drugsoverlast en criminaliteit heeft al jaren een hoge prioriteit in het veiligheidsbeleid. Als gevolg van landelijke en bovenregionale ontwikkelingen is de aandacht voor dit dossier nog groter geworden. Als gevolg hiervan zijn er inmiddels verschillende onderzoeken uitgevoerd en initiatieven genomen om tot beleidswijzigingen te komen. Om zicht te houden op al deze ontwikkelingen worden deze, voor zover van toepassing op Breda, hieronder toegelicht. Voor de overzichtelijkheid is er niet voor gekozen om in dit actieprogramma een cijfermatig beeld te schetsen van de drugsproblematiek in Breda. Deze staan al vermeld in de verschillende hierna genoemde onderzoeksrapporten en voor een deel ook in de lokale veiligheidsmonitor. Wel wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de conclusies en aanbevelingen die op grond van de cijfers en de straatkennis in deze documenten door onderzoekers zijn getrokken c.q. gedaan. 2.2 Landelijke drugsbrief Bij brief van 27 mei 2011 aan de Tweede Kamer heeft het kabinet de plannen gepresenteerd rondom het drugsbeleid. Deze sluiten aan bij wat in het regeerakkoord staat over het terugdringen van de overlast en criminaliteit die verband houden met de handel in verdovende middelen. In deze brief wordt ook ingegaan op de wijziging van het justitieel gedoogbeleid (AHOJ-G criteria) aangaande de coffeeshops. Ook komen er zwaardere straffen op de (voorbereiding van) in- en uitvoer, teelt en (georganiseerde) handel van drugs en komt er een aanpassing van het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. In vervolg op deze drugsbrief heeft de minister van Veiligheid en Justitie bij brief van 22 december 2011 aan de burgemeesters aangegeven hoe deze aanscherping van het landelijk gedoogbeleid vorm wordt gegeven. Aan de AHOJ-G criteria worden toegevoegd: het besloten clubcriterium (B criterium): Er mag uitsluitend toegang worden verleend en worden verkocht aan leden van een coffeeshop, waarbij een coffeeshop per kalenderjaar maximaal tweeduizend lidmaatschappen mag uitgeven. een ingezetenencriterium (I criterium): Alleen ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder kunnen lid zijn van een coffeeshop. een afstandscriterium (A criterium): De minimale afstand tussen coffeeshop en scholen van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moet 350 meter loopafstand zijn. Het aangescherpte gedoogbeleid is in werking getreden op 1 januari Het B-criterium en het I-criterium worden gehandhaafd met ingang van 1 mei 2012 in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en landelijk op 1 januari De eis van het maximale aantal clubleden gaat, tezamen met de I en B criteria, landelijk in op 1 januari Het A criterium gaat in op 1 januari Van de burgemeesters wordt verwacht dat zij het coffeeshopbeleid binnen dit landelijk kader vaststellen. Weliswaar heeft de gemeenteraad bij behandeling van de voorjaarsnota tijdens de vergadering van 30 juni 2011 aangegeven aan de invoering van het aangescherpte gedoogbeleid door de landelijke overheid geen beleidsprioriteit te willen geven. Breda zal, omdat het bestuurlijk gedoogbeleid moet blijven binnen de kaders van het landelijk (justitieel) gedoogbeleid, er wel rekening mee moeten houden. Als Breda een coffeeshopbeleid wil blijven voeren moet dit worden aangepast aan het landelijke kader. Anders is het wat betreft de inzet van beschikbare handhavingcapaciteit. Daarin zal binnen het lokaal driehoeksoverleg met politie en justitie afspraken moeten worden gemaakt. 4

5 In de vergadering van 10 februari 2011 heeft de gemeenteraad de zorg geuit over de te verwachten effecten van de invoering van het aangescherpte landelijk gedoogbeleid. Daarbij is aangegeven dat de invoering van een clubpas een goed flankerend beleid vraagt om eventuele ongewenste effecten tegen te gaan. Zo zal de komst van de buitenlandse klanten moeten worden ontmoedigd met behulp van communicatie en handhaving. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de illegale handel de buitenlandse klanten naar zich toe gaat trekken. Dit vraagt, voor zover dat al mogelijk is met de beschikbare middelen, een (voor zover mogelijk) nog intensieve aanpak van de illegale handel middels opsporing. In de brief van 22 december 2011 geeft de minister van Veiligheid en Justitie ook aan dat om de neveneffecten te bestrijden van de lokale driehoek wordt verwacht zich op de aanscherping van het gedoogbeleid voor te bereiden door het opstellen van een operationeel handhavingsplan. Uitgangspunt is dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de lokale prioriteiten en wordt aangesloten bij de landelijke prioriteiten van politie en openbaar ministerie. In dit operationeel plan moet inzicht worden gegeven in de benodigde handhavingscapaciteit zodat de minister kan bepalen of extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Dit operationeel handhavingsplan moest uiterlijk 29 februari 2012 in bezit van de minister zijn. Flankerend aan de aanscherping van het gedoogbeleid en de handhaving op de neveneffecten wordt landelijk, zoals ook door de gemeenteraad gevraagd, voorzien in een landelijke monitoring en een communicatiecampagne naar eigen bevolking en buitenlandse bezoekers. Ook daarbij is aan de gemeenten medewerking gevraagd. Door de aanscherping van het landelijk gedoogbeleid dreigt de focus in het debat over het drugsbeleid vooral erg gericht te worden op de coffeeshops. Zoals uit alle onderzoeken mag blijken moet niet vergeten worden dat de drugsaanpak meer omvat dan alleen het coffeeshopbeleid. Zo vraagt in het Bredase, zoals uit het onderzoek van het COT blijkt en de bevindingen vanuit de Taskforce, de harddrugsproblematiek en de hennepteelt nadrukkelijk aandacht. De problematiek met GHB mag daarbij niet worden vergeten. De Veiligheidsmonitor 2011 wijst er op dat Breda vooral een cannabisproblematiek heeft onder jeugdige cliënten van Novadic-Kentron en Breda relatief veel aanmeldingen heeft vanwege GHB afhankelijkheid. De landelijke overheid heeft daarnaast besloten GHB en wiet met een hoog THC gehalte onder de werking te brengen van lijst I van de Opiumwet (harddrugs). De minister heeft aangegeven dit laatste te willen handhaven door steekproefsgewijs hennepmonsters uit coffeeshops te laten testen op het THC gehalte. Ook is een wetsvoorstel in de maak waarbij de verkoop van kwekerijbenodigdheden voor de hennepteelt strafbaar wordt. Feitelijk betekent dit het einde van de exploitatie van growshops. 2.3 Stads- en regioscan B5 In 2010 is een regioscan uitgevoerd door de commissie Vlek van Politie en Wetenschap (stads- en regioscan Brabantse gemeenten). Dit naar aanleiding van de hoge scores van de gemeenten Eindhoven, s-hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond op de Gemeentelijke Veiligheidsindex (GVI). De belangrijkste conclusie van het onderzoek was dat de aanwezigheid van goed georganiseerde criminele netwerken een grote invloed heeft op de relatief hoge criminaliteitsscores van de Brabanste gemeenten. Er is verwevenheid tussen (een deel van) de regulier zichtbare probleemgroepen (zoals jeugdgroepen, straatdealers, veelplegers) en de minder zichtbare criminele samenwerkingsverbanden georganiseerde criminaliteit. Het veiligheidsbeleid moet aldus zich niet uitsluitend richten op de aanpak van de regulier zichtbare probleemgroepen, maar wil het effectief zijn, ook de onderliggende criminele infrastructuur en daarin actieve criminele groepen aanpakken. Er moet meer aandacht komen in het veiligheidsbeleid voor de aanpak van de meer georganiseerde vormen van criminaliteit. Daarbij wordt nadrukkelijk gewezen op de drugshandel en -productie zoals de georganiseerde hennepteelt. Wat dit laatste betreft werd ook in 2008 naar aanleiding van het onderzoek van het COT al geconstateerd dat de drugsproblematiek bovenal een bovenlokaal karakter heeft. De drugshandel is goed georganiseerd en in handen van bovenlokale criminele netwerken. In dit verband werd gewezen op de hennepteelt en amfetaminehandel. Het is een landelijk en zelfs grensoverschrijdend probleem. Waar de lokale overheden geconfronteerd worden met de zichtbare uitwassen hiervan, zoals hennepkwekerijen, illegale drugsverkooppunten en drugsmisbruik in het uitgaanscentrum, zit er een wereld achter die het lokale niveau te boven gaat. De lokale aanpak in de sfeer van preventie en handhaving moet daarom gepaard gaan met de opsporing en vervolging van de criminele motor achter de drugshandel. Door de gemeente Breda werd bij brief van 30 juni 2009 bij de betrokken minister daar al op aangedrongen. Overigens werd daarbij ook aandacht gevraagd voor het probleem met de beschikbare capaciteit bij politie en justitie. 5

6 2.4 Taskforce B5 Het onderzoek van Politie en Wetenschap en een reeks ernstige incidenten in de regio Zuidoost Brabant waren aanleiding tot het instellen van een zogenoemde Taskforce die in coördinerende zin actief is bij het bovenregionaal bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. In deze Taskforce hebben zitting vertegenwoordigers van het ministerie van veiligheid en Justitie, de Brabantse steden, nationale recherche, politie, belastingdienst en Openbaar Ministerie. Ook de burgemeester van Breda participeert hierin. De gemeenteraad werd daarover geïnformeerd bij brief van 3 december Vanuit de Taskforce worden alle bestuurlijke en justitiële maatregelen gecoördineerd die nodig zijn om de georganiseerde misdaad in Brabant terug te dringen. Vanuit deze Taskforce zijn inmiddels meerdere documenten geproduceerd die ook relevant zijn voor de herijking van het Bredase drugsbeleid. Het betreft de documenten Criminele processen en de bestuurlijke weerbaarheid (mei 2011), Actielijn 2 Deelproject Versterking bestuurlijke kracht, Streefbeeld bestuurlijke informatiepositie (mei 2011) en Quickscan Breda: Informatiepositie en bestuurlijke weerbaarheid (juli 2011). Tussen deze documenten zit veel overlap. Belangrijkste document in deze is de quickscan waarin specifiek op de Bredase situatie wordt ingezoomd en aanbevelingen worden gedaan voor het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid. Uitgangspunten daarbij zijn dat er zicht is op de omgeving (informatie), zicht op de toepassing van alle bestuurlijke mogelijkheden en toepassing van de informatie en bestuurlijke instrumenten binnen een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak. De quickscan is aangeboden aan de gemeente met als doel dat de gegeven aanbevelingen zoveel als mogelijk door de gemeente wordt geïmplementeerd in het veiligheidsbeleid. Doordat de quickscan is gebaseerd op de stads- en regioscan heeft deze een beperkte focus op slechts enkele delicten, te weten hennepteelt en handel, woninginbraken, voertuigcriminaliteit, straatroof - overvallen en witwassen - vastgoed. Verder wordt aandacht geschonken aan het fenomeen criminele structuren. De aanbevelingen in de quickscan gericht op de hennepteelt en handel zijn (deels) in deze herijking meegenomen, te weten: Het bestuur moet de eigen informatiepositie zodanig inrichten dat zij zelf veiligheidsproblemen kan signaleren. Om dit te verwezenlijken wordt een systeem dat in Tilburg wordt gebruikt dashboard Veiligheid - als voorbeeld gesteld en aanbevolen over te nemen. Het gaat hier om een sturings- en monitorinstrument. Als alle gemeenten dit doen wordt tevens uniformiteit bereikt. Realiseer aanvullend daarop een integrale informatiedesk. Doel is alle informatie (verwijsindex, verdiepende analyses, operationele informatie) bijeen te brengen en in samenhang te veredelen en te analyseren. Ketenpartners daarbij zijn gemeente, politie en OM. De informatiedesk moet als knooppunt fungeren tussen driehoek, BIT, RIEC, veiligheidshuis en gebiedsgericht werken. Werk naast de input van bewoners en partners voor de te controleren objecten en subjecten in het Bredaas Integraal Toezichtteam (BIT) ook met risicoanalyses. Vooral genoemd worden vastgoedfraude. Ook wordt gewezen op het benutten van risico-indicatoren om op een efficiënte wijze een branche of postcodegebied te screenen. Rechercheer consequent door en werk bij het verzamelen van de data aan de informatiepositie met betrekking tot de bovenwereld. Dit om de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld in kaart te brengen. Werk daarbij met de beschrijvingen van criminele processen om controlelijsten te maken en aan te geven welke informatie per onderzoeksgebied door de partners moet worden aangeleverd. Automatiseer de gegevensverzameling en zet de data om in relaties. Gebruik ook lichte opsporingsvarianten (niet altijd handhavingacties maar kies ook voor observatie en lichte opsporingsmiddelen) en check of de gegevensverwerkingen privacyproof zijn. Omdat het succes in hoge mate afhankelijk is van de ambtenaar die werkzaam is in de uitvoering moeten deze ambtenaren voldoende bagage hebben en voldoende gefaciliteerd en beschermd worden. Ook zijn nodig out of the box denken en lef van bestuurders. Voor het delict hennep wordt aanbevolen om naast ontruimen henneppanden ook te sluiten op basis van artikel 13b Opiumwet en te zorgen voor uitgebreide publiciteit bij de sluitingen. Ook wordt aanbevolen de sluitingstermijn voor hennephandel te verruimen naar een jaar en de exploitatievergunningplicht in te voeren voor alle horecavrije inrichtingen. De integriteittoets bibob moet daarbij ruim en consequent worden toegepast, vergunningen moeten niet voor onbepaalde tijd worden vergund en bezie alle drugsdelicten in relatie tot het delict witwassen en vastgoed. 6

7 2.5 Regionale commissie Fränzel Als gevolg van het beëindigen van het gedoogbeleid door Roosendaal en Bergen op Zoom is, mede op verzoek van het district Breda, vanuit de politieregio op 29 maart 2009 een adviescommissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer Fränzel (burgemeester van Woensdrecht). Doel van de commissie was te adviseren aan het Regionaal College over een gezamenlijke aanpak op het gebied van drugs in de regio. Wat betreft het coffeeshopbeleid bleek dit echter niet haalbaar. Op basis van het eindrapport van de commissie ( Daadkrachtig drugsbeleid, 2010) heeft het Regionaal College wel een aantal besluiten genomen. Deze hadden grotendeels betrekking op zaken die tot de competentie van de lokale gemeentebesturen behoorden. Niet bekend is of deze besluiten zijn overgenomen door gemeentebesturen. Deze op de lokale overheid gerichte besluiten waren al wel in uitvoering in Breda. De Bredase aanpak van de drugsproblematiek is overigens niet afhankelijk van het wel of niet oppakken door andere besturen van de besluiten (lees: aanbevelingen) van het Regionaal College. De commissie werd verzocht een aantal onderdelen verder uit te werken. Onder andere een regionale aanpak van de hennepteelt, de aanpak van de illegaliteit ten aanzien van drugs, een regionale aanpak van het toegenomen gebruik van harddrugs, het vergroten van de politiële slagkracht van de politie en de implementatie van een expertisecentrum. Enkele van deze regionale voorstellen zijn in voorbereiding, anderen zijn ingehaald door landelijke ontwikkelingen. Zo is het besluit niet te experimenteren met een pasjessysteem voor coffeeshops bijvoorbeeld inmiddels achterhaald door de nieuwe kabinetsplannen. Ook de suggestie vanuit de commissie om tot een regionale spreiding van coffeeshops te komen heeft geen navolging gekregen. Verschillende gemeenten houden vast aan het gekozen 0-beleid (geen coffeeshops). Recent heeft de commissie Fränzel op zich genomen om een overleg te organiseren met de grensgemeenten om uitleg te geven over het nieuwe aangescherpte gedoogbeleid in Nederland en wat in het verlengde hiervan aan deze zijde van de grens wordt ondernomen. Dit omdat de grensgemeenten in Belgié mogelijk ook met de gevolgen kunnen worden geconfronteerd nu Belgische en Franse coffeeshopbezoekers met ingang van 1 mei 2012 niet meer in de Nederlandse coffeeshops terecht kunnen. 2.6 COT onderzoek in Breda In 2009 heeft het COT uitgebreid onderzoek gedaan naar de hard- en softdrugsscenes in Breda en omgeving ( Drugsscenes in de regio: Met het oog op de toekomst, juni 2009). Het COT wijst in dit onderroek er op dat het drugsdossier een materie is die voornamelijk buiten de openbaarheid plaatsvindt. Bij drugsdelicten gaat het vaak om aangifteloze criminaliteit. Het is een dossier waar om die reden moeilijk zicht op te krijgen is. Desondanks is daartoe een poging ondernomen. Zowel wat betreft de hard- als de softdrugsscenes. De conclusie van het COT was dat Breda niet negatief opvalt wat betreft de drugsscenes. De zichtbare negatieve invloed op het stadsleven was zoals in andere grensgemeenten wel het geval is hier beperkt. De drugsproblematiek is in Breda, zo het COT, niet groter dan mag worden verwacht bij de omvang van de stad. Ingezoomd op de specifieke kenmerken van de Bredase drugsscenes constateerden de onderzoekers dat in Breda wat betreft de zichtbare en voelbare overlast de harddrugs een groter probleem vormen dan de softdrugs. In het bijzonder werd, wat betreft de harddrugsscene, toen gewezen op de aantrekkingskracht van opvangvoorziening t IJ op (pushende) dealers, de toename van (uitgaan)drugs (veelal in combinatie met alcohol) door jongeren en harddrugdealers in Breda Noord-Oost. Voor de toekomst werd, wat betreft de softdrugsscene, gewezen op het risico van een toename van het softdrugtoerisme als gevolg van de beëindiging van het gedoogbeleid door de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. Wat betreft het drugbeleid in Breda werd geconstateerd dat bepaald geen paleisrevolutie nodig was maar wel enkele aanscherpingen. Daartoe werd door de onderzoekers van het COT een aantal aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen uit het rapport werden in 2009 vertaald naar een actieprogramma dat de afgelopen jaren de leidraad is geweest in de uitvoering van het drugsaanpak. Periodiek (halfjaarlijks) is aan het college en de raadscommissie Bestuur gerapporteerd over de uitvoering van het actieprogramma. 2.7 Monitor drugstoerisme Breda Onderdeel van het actieprogramma was het monitoren van het coffeeshopbezoek in Breda. Het beëindigen van het gedoogbeleid door de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom in 2009 was aanleiding voor de gemeente Breda om gedurende een jaar de ontwikkeling van het coffeeshopbezoek in de gemeente te volgen. De tellingen 7

8 werden afgesloten in september 2010 (Monitor drugstoerisme in Breda, : eindrapportage, oktober 2010). Uit deze monitor bleek dat kort na het beëindigen van het gedoogbeleid door betrokken gemeenten het aantal buitenlandse bezoekers aan de Bredase coffeeshops fors toenam. Na deze initiële stijging bleef het aandeel buitenlandse bezoekers ongeveer rond de 40% van het totale aantal bezoekers bedragen. Voornamelijk Belgen. Ook bleek het aantal bezoekers uit de gemeenten van West-Brabant groter te zijn geworden. De overlast bleek echter niet toe te nemen. Na de laatste telling is op verzoek van de driehoek de uitkomst geanalyseerd door het COT op 6 december Deze analyse gaf geen reden tot wijziging van de gekozen interventiestrategie ten aanzien van het drugstoerisme. Bij aanvang van de tellingen waren door de politie, als onderdeel van de bredere aanpak, drie scenario s beschreven voor mogelijke interventies. Bij aanvang werd door de driehoek gekozen voor het laagste interventiescenario (scenario 1) wat inhield dat de interventie plaatsvond binnen de reguliere inzet. In 2010 zijn in Breda 305 incidenten geregistreerd van drugsoverlast. Ten opzichte van 2009 was dit een daling met 12%. De incidenten vinden vooral plaats in de binnenstad en dan vooral in de City. De hotspots buiten de City zijn de buurten Station, Valkenberg (inclusief park) en Tuinzigt (opvanglocatie t IJ). Opgemerkt wordt dat, zoals aangegeven in het COT onderzoek, Breda er voor heeft gekozen de dag- en nachtopvang te concentreren op één locatie in de stad. Dit is een bewuste keuze geweest met voor- en nadelen. Het ontlast de woonwijken van (drugs)overlast, maar de opvanglocatie heeft door deze concentratie wel een aantrekkende werking op pushende dealers. Naast drugsoverlast wordt ook drugshandel geregistreerd. In 2010 waren er in Breda 500 incidenten van drugshandel. Dit was een daling met -18% ten opzichte van Drugshandel wordt het meest geconstateerd in City en Valkenberg (inclusief park). Buurten waar relatief veel overlast is vindt ook meer dan gemiddeld drugshandel plaats. Ook drugshandel neemt toe in het Valkenberg. Begin 2011 werd vanuit bewoners een toename van overlastklachten uit de Boschstraat gemeld. De overlast was aanleiding voor een groep winkeliers en bewoners om zich te organiseren tot een actiecomité. De overlast was reden tot een geïntensiveerd toezicht in deze omgeving en strakkere afspraken met de betrokken coffeeshophouders. Ook werd besloten om twee nieuwe tellingen uit te voeren om te kunnen bepalen of zich een wijziging in de situatie had voorgedaan. Uit de tellingen in mei en juni 2011 blijkt dat de situatie wat betreft het aantal bezoekers sinds september 2010 niet wezenlijk was gewijzigd. Hoewel het totale aantal bezoekers niet verder is gestegen sinds de laatste tellingen in oktober 2010, was wel het aandeel Belgen groter. Ook bleek uit de tellingen dat de aanwezigheid van twee druk bezochte coffeeshops nabij elkaar in de straat Boschstraat de enige locatie waar twee zaken nabij elkaar zijn gevestigd van grote invloed is. Het was hier in vergelijking met de andere locaties drukker. Mogelijk was het drukke bezoek aan de gedoogde coffeeshops in de straat ook een reden waarom hier regelmatig illegale drugsverkooppunten worden aangetroffen. De illegale handelaren trachten de coffeeshopbezoekers naar zich toe te trekken. Het is mogelijk een verklaring waarom de buurt Valkenberg in de Veiligheidsmonitor 2011 negatief opvalt wat betreft drugshandel en -overlast. 2.8 Stadsscan Breda In aanvulling op de Regio- en Stadsscan B5 is in opdracht van Politie & Wetenschap een nadere studie verricht in de gemeente Breda naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. De uitkomst van deze studie is beschreven in de Stadsscan Hierbij is systeemkennis (informatie uit registratiesystemen van politie en andere organisaties) gekoppeld aan de straatkennis van in de wijken werkzame personen. Dit om zicht te krijgen op het beeld achter de cijfers. De stadscan geeft aan waar in globale termen aandacht aan moet worden besteed. De onderzoekers wijzen er wel op dat dit algemene beeld wel een nadere verdieping vraagt door de lokale veiligheidspartners. In de stadscan worden op basis van het beschreven beeld ook aanbevelingen gedaan. In de Stadsscan wordt ook ingegaan op de drugsoverlast en criminaliteit. De aanpak daarvan wordt één van de belangrijkste uitdagingen in het veiligheidsbeleid genoemd. Dat kan zo de onderzoekers variëren van overlast als gevolg van buitenlandse drugstoeristen, de daaraan gekoppelde straathandel, maar ook illegale hennepkwekerijen in woonwijken. Indirect is ook een deel van de straatroof en inbraken gekoppeld aan de verslavingsproblematiek en is bij een groeiend deel van de geweldsincidenten sprake van excessief alcohol- en /of drugsgebruik. Als er één terrein is dat is verweven met de criminaliteit (en overlast) dan betreft het drugs.. Zoals het COT eerder wordt ook in deze stadscan er op gewezen dat het bij drugshandel (en./of drugsproductie) veelal gaat om aangifteloze delicten. De cijfers geven daarom eerder de inspanningen van de politie weer dan de werkelijke omvang. 8

9 De stadsscan geeft de navolgende schets van de lokale markt: Harddrugsmarkt Softdrugsmarkt De Bredase harddrugsmarkt (vooral cocaïne, heroïne en XTC) is in handen van en beperkt aantal familiaal georganiseerde groepen. Het gaat om zo n tien groepen afkomstig uit Breda en omgeving. De groepen hebben de lokale markt onderling verdeeld. Het gaat om relatief kleine maar ook middelgrote handelaars. Verder wordt op relatief kleine schaal door enkele leden van de harde kern van NAC hooligans gehandeld. Afzetgebieden van deze hooligans zijn het uitgaanscircuit en het voetbalcircuit waar vooral cocaïne is populair is. Verder wordt gesignaleerd de opkomst van GHB. De productie is geconcentreerd in Etten-Leur en Rucphen. GHB wordt in het rapport genoemd als rising star met veel spelers op de markt zonder hoge organisatiegraad. Het is eenvoudig te maken en deze markt is daardoor voor iedereen toegankelijk.het is echter ook een bijzondere schadelijke drug in termen van volksgezondheid (het is zeer verslavend) en openbare orde problematiek. De markt van de hennepproductie en handel wordt vooral gedomineerd door groeperingen binnen de kampergemeenschap. Hier liggen relaties met de bredere gemeenschap van kampers in de regio. Het gaat in de regio om zo n 150 families. Daaromheen zitten kleinere drugsrunners. Zij opereren veelal in de onderste regionen van de drugsmarkt en vormen ook in Breda min of meer een subnetwerk. De drugsrunners zijn het meest actief in het centrum en vormen het zichtbare deel van de onderliggende criminele infrastructuur die zich bezighoudt met productie van en handel in drugs (waaronder synthetische drugs). In aanvulling op deze schets wordt opgemerkt dat, op grond van verschillende onderzoeken (Novadic-Kentrin, Landelijk Alcohol- en Drugs Informatie Systeem, Jeugdmonitor GGD en Nationale Drug Monitor), in de veiligheidsmonitor 2011 is weergeven hoe het staat in de regio Breda met het alcohol en drugsgebruik onder jongeren. Daaruit blijkt in Breda vooral sprake is van een cannabisproblematiek onder jonge cliënten. De cijfers wijken niet af van het landelijk beeld. In totaal 88% van de Bredase cliënten (in totaal 127 personen) in 2009 hebben primair een drugsprobleem. De meeste hebben problemen met cannabis (30%) maar relatief veel meldingen hebben ook betrekking op GHB afhankelijkheid. De GHB afhankelijkheid is sterk toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor (van 13% naar 27%). Verder hebben 21% problemen met cocaïne en 10% met amfetamine. Overigens blijft alcohol probleem nummer één (48% van de cliënten). De onderzoekers wijzen er in de stadsscan op dat de markt van de softdrugs als gevolg van handhaving (hennepruimingen) en beleidswijzigingen (wijziging justitiële gedoogcriteria en einde gedoogbeleid in Bergen op Zoom en Roosendaal) op dit moment sterk in beweging is. Vanuit deze schets worden twee aandachtspunten opgesomd: 1. De illegale marktordening als gevolg van de veranderingen in de illegale markt van hennepproductie en -handel. Gegeven het grote aantal drugstoeristen is de verwachting dat het nieuwe beleid zal leiden tot een toename van de illegale drugsmarkt (lees: straathandel). Verder zal de illegale drugshandel en productie zich verplaatsen naar de grensstreek en verder België in. Het is belangrijk daarnaast oog te houden voor groepen die mogelijk in het gat springen dat ontstaat als gevolg van de repressieve aanpak van de nu in de softdrugs markt opererende groeperingen. 2. De afstemming van de aanpak van de drugsoverlast met de aanpak van de daarachter liggende drugscriminaliteit. Dit leidt tot de aanbeveling de drugsoverlast en mogelijke toename van illegale straathandel te monitoren. Meer in het bijzonder worden vijf ontwikkelingen genoemd die de komende tijd nauwlettend gevolgd moeten worden: Illegale (straat)handel en illegale handel vanuit verdachte panden in Breda; Vaststellen kritische grens drugsoverlast (bepaald niet alleen op basis van cijfers of sprake is van een acceptabel niveau); Vormgeving huidige gedoogbeleid Breda waarbij de onderzoekers pleiten voor twee opties (reguleren achterdeur of beëindigen gedogen) Opbouw informatiepositie van nieuwe criminele groeperingen in de drugshandel en productie Afstemming aanpak drugsoverlast met de aanpak van daarachter liggende drugscriminaliteit Een aantal van de aanbevelingen blijven in deze notitie buiten beschouwing. Zo is het reguleren van de aanvoer (achterdeur) juridisch niet mogelijk. Het kabinet heeft al aangegeven dit niet toe te staan. Verder is er voor de 9

10 optie van het niet meer gedogen van coffeeshops in Breda geen politiek draagvlak. Dit gelet op de motie van de gemeenteraad. De andere aanbevelingen worden wel meegenomen. De onderzoekers adviseren vooral een pilot op te zetten om de straathandel en illegale handel vanuit panden in beeld te brengen. Reden ligt in het geconstateerde risico van verschuiving van de drugshandel naar de illegale markt bij het niet toegankelijk worden van de coffeeshops voor niet ingezetenen van Nederland. Geadviseerd wordt daarbij vooral personen in te zetten die belast zijn met toezicht en handhaving. 2.9 Stedelijk Kompas Op 20 maart 2008 is het Stedelijk Kompas door de gemeenteraad vastgesteld. Het Stedelijk Kompas beschrijft het beleid voor de maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg. Uitgangspunt bij dit beleid is dat niemand vrijwillig op straat leeft en behoefte heeft aan een woonplek. De algemene doelstelling van het beleid is het realiseren van goede opvang en begeleiding (op maat) aan kwetsbare mensen, gericht op een aanvaardbaar maatschappelijk bestaan. Het uitvoeringsplan bestaat uit het Trajectplan, Plan van Aanpak Regiogemeenten, het bestedingsplan en het voorstel tot realisatie woonvoorzieningen met daarbij het communicatieplan.. De twee pijlers van het Stedelijk Kompas zijn de individuele aanpak en het streven naar een 100% sluitende aanpak. In het kader van de uitvoering van het Stedelijk Kompas is reeds de zogeheten trajectplanaanpak in uitvoering. Het Trajectplan beschrijft de wijze waarop de individuele aanpak en de samenwerking wordt uitgevoerd Hierbij worden (dreigende) dak- en thuislozen via een individueel herstelplan sluitende zorg geboden. Dit is in uitvoering sinds 1 januari Een evaluatie staat gepland in april en mei Tot slot wordt een plan van aanpak regiogemeenten in april 2012 ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep Stedelijk Kompas. Na vaststelling wordt de realisatie van dit plan als opdracht bij de regiogemeenten weggelegd. In dit plan gaat het voornamelijk om preventieve maatregelen ter voorkoming van dakloosheid. De verwachting is dat dit regionale plan nog in 2012 in uitvoering gaat. In Stedelijk Kompas zijn prestatieafspraken opgenomen met het Rijk. Deze afspraken zijn: vanaf 2013 volgen alle geregistreerde dak- en thuislozen in Breda een passend traject. Met ingang van 2013 is tenminste 60% van de geregistreerde dak- en thuislozen regulier en duurzaam gehuisvest. Als derde doel stelt de gemeente dat vanaf 2010 dakloosheid als gevolg van huisuitzetting tot minder dan 30 % van het niveau van 2007 is teruggebracht. Daarnaast moet dakloosheid als gevolg van detentie of het ontbreken van hulp door instellingen zijn uitgebannen. Tenslotte moet in 2015 overlast door dak- en thuislozen zijn teruggedrongen tot ten hoogste 75% van het huidige niveau. Behalve een intensivering van het beleid, is het Stedelijk Kompas feitelijk een prestatieafspraak met het Rijk voor de middelen openbare geestelijke gezondheidszorg die de gemeente sinds 1 januari 2007 ontvangt van het Rijk. Stedelijk Kompas wordt gefinancierd uit de middelen van Maatschappelijke Ondersteuning, Verslavingszorg en OGGZ. Het Stedelijk Kompas staat een nieuwe aanpak voor van de maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. In de huidige aanpak geldt als uitgangspunt dat niemand onvrijwillig op straat hoeft te leven. De nieuwe aanpak gaat er juist vanuit dat niemand vrijwillig op straat leeft. Dit sluit aan bij het waarin is afgesproken dat Breda voor diegenen die echt niet in staat zijn om mee te doen, zorg draagt voor een sociaal vangnet. Deze prestatieafspraken worden gevolgd in de jaarlijkse monitor Stedelijk Kompas. De gemeente heeft tot en met 2015 de tijd om de prestatieafspraken te bereiken Herijking drugsaanpak Breda Bij de laatste voortgangsrapportage over de uitvoering van het Actieprogramma aanpak drugsproblematiek is aangekondigd dat het drugsbeleid aan herijking toe is. Enerzijds omdat vrijwel alle geformuleerde actiepunten van het actieprogramma zijn uitgevoerd en anderzijds vanwege de voorgenomen aanscherping van het landelijk drugsbeleid. Ook de aanbevelingen van de Taskforce leiden op onderdelen tot de noodzaak voor herijking van het beleid. Daarbij moet dit plaatsvinden in het licht van een ingrijpende gemeentelijke bezuinigingsoperatie. 10

11 Resumerend zullen in de herijkte drugsaanpak de volgende ontwikkelingen c.q. aanbevelingen moeten worden meegenomen: Wijziging van het gedoogbeleid coffeeshops waarbij coffeeshops besloten clubs worden met een beperkt aantal clubleden en met een minimale afstand van 350 meter naar scholen voor middelbaar onderwijs; De voorgenomen plaatsing van hennep met een hoog THC gehalte op lijst I van de Opiumwet; Een verbod op de verkoop van kwekerijbenodigdheden voor hennepteelt en daardoor feitelijk een verbod op het exploiteren van growshops wordt ingesteld; Een aanpak van het toenemend GHB (komt te staan op lijst I van de Opiumwet ) gebruik als ook van de productie ervan (aandacht voor aanpak GHB is ook een toezegging aan de raad); Aanvulling aanpak hennepkwekerijen met inzet artikel 13b Opiumwet (sluitingsbevoegdheid). De bestrijding van de mogelijke verplaatsing van de drugsverkoop naar de illegale handel en het bestrijden van de ontwikkeling van tussenhandel in softdrugs door clubkaarthouders van coffeeshops; Bestrijding van de hennepteelt door het enerzijds oprollen van hennepkwekerijen en anderzijds het opsporen en vervolgen van de georganiseerde criminele verbanden achter de hennepteelt; Het blijven monitoren van de ontwikkelingen in de soft- en harddrugsscenes in Breda e.o.; Verbeteren van eigen informatiepositie door gemeente over objecten en subjecten (criminele groeperingen) in de drugshandel en productie en analyseren van deze informatie te behoeve van preventie (bibob) en handhaving; Het consequent doorrechercheren naar de criminele samenwerkingsverbanden achter de drugs en het daarbij afstemmen van de aanpak van drugsoverlast met de aanpak van de daarachter liggende drugscriminaliteit. Beheersbaar houden van het woon- en leefklimaat rondom de woon- en opvangvoorzieningen van verslaafden. Signaleer vroegtijdig hangjongeren om te voorkomen dat deze zich in een negatieve spiraal gaan terecht komen. 3. Doelstelling In het coalitieakkoord zijn onder wat betreft het thema drugs een aantal specifieke opdrachten geformuleerd: Er wordt onverminderd ingezet op openbare orde en veiligheid. Onacceptabele overlast, bijvoorbeeld drugsoverlast, wordt actief tegengegaan. Het tegengaan van illegale drugshandel en daarmee samenhangende activiteiten worden geïntensiveerd. De uitvoering van het vastgestelde beleid wordt waar mogelijk versneld ter hand genomen. Het coalitieakkoord benoemd alleen opdrachten en geen doelstellingen en geeft dus geen handreiking voor het formulereen van een doelstelling. Het is een utopie te denken dat het mogelijk is de drugsproblematiek op te lossen. Dat is ook geen reële doelstelling. Reëler is om het drugsbeleid te richten op het beheersbaar houden van de drugsproblematiek. Zowel wat betreft de volksgezondheid (scheiding hard- en softdrugmarkt, voorkomen van drugsverslaving) als wat betreft de criminaliteit en overlast. Drugsdelicten en overlast zullen er altijd zijn. In deze wereld is veel te verdienen en het daarbij is het een mondiale problematiek. De mogelijkheden van de lokale partijen daarin zijn beperkt. Daarom dat het lokale drugsbeleid s gericht is op het beheersbaar houden van de drugsproblematiek en te voorkomen dat dit tot uitwassen leidt met alle gevolgen van (zichtbare) criminaliteit en overlast van dien. Het formuleren van smart doelstellingen is derhalve niet goed mogelijk bij de drugsproblematiek. Zoals in alle onderzoeken is aangegeven betreft het aangifteloze delicten. De cijfers worden meer bepaald door de intensiteit van de opsporingsactiviteiten en zeggen meer over de inzet van de politie dan over de problematiek zelf. Ook wat meldingen betreft is niet altijd aan te geven of de gemelde overlast gerelateerd is aan drugs. Toch is het gewenst te monitoren hoe de problematiek c.q. de aanpak zich ontwikkeld. Zowel wat betreft de situatie in de gemeente Breda als ook in vergelijking met andere vergelijkbare steden. Daarom dat wordt voorzien in het consequent monitoren van de ontwikkelingen in het overleg als genoemd in hoofdstuk 5. Daarbij kunnen de uitkomsten van de monitor op het softdrugdossier (zie hoofdstuk 6.2) en de monitor van Novadic Kentron ondersteunend zijn.. De veiligheidsmonitor verschaft informatie over hoe deze 11

12 problematiek zicht ontwikkeld in vergelijking met andere steden. Op basis van de uitkomsten van deze monitoren kan beoordeeld worden hoe de drugsproblematiek zich in Breda ontwikkeld en of de doelstelling, het beheersbaar houden van de drugsproblematiek, wordt gerealiseerd. In het Bestuurlijk Informatie Model van het politiekorps Midden en West Brabant vertoont de registratie van incidenten aangaande drugs en alcoholoverlast (definitie VNG model) in Breda sinds 2010 tot en met februari 2012 een dalende trend. Belangrijke vraag is vooral hoe het effect op deze trend zal zijn van het aangescherpte landelijk gedoogbeleid dat op 1 mei 2012 zal ingaan in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Zoals hiervoor al aangegeven worden bij dit aangifteloos delict de cijfers mede beïnvloed door de activiteiten van politie. 4. Interventies Hierna worden de onderdelen van de Bredase drugsaanpak beschreven en de te nemen maatregelen ter herijking daarvan. Onder verwijzing naar wat is opgemerkt in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op zowel de aanpak van de harddrugs- als softdrugproblematiek. Het betreft zowel situationele als persoongerichte maatregelen. Omdat daarbij in dit actieprogramma de insteek vanuit de drugsproblematiek is, is er veel overlap met andere beleidsthema s (zoals georganiseerde criminaliteit, veilig uitgaan, veilig voetbal, volksgezondheid, jeugdcriminaliteit en het wijkgericht werken). Daarnaast is veelal een bovenlokale interventie vereist. Daar waar mogelijk is ook aangegeven of de interventie lokaal of bovenlokaal wordt opgepakt. 4.1 Uitgaansdrugs Het COT constateerde al in 2009 dat de uitgaansdrugs een probleem vormen in Breda. Het betreft overigens niet een specifiek Bredaas probleem maar dit speelt landelijk. In de driehoek is al regelmatig het probleemgebruik van GHB en cocaïne aan de orde gekomen. Al dan niet in combinatie met alcohol. In de omliggende gemeenten is GHB een hardnekkig probleem. Daar speelt het vooral in relatie tot straatgroepen. GHB is een drug dat ook relatief eenvoudig thuis is te produceren. GHB is inmiddels op de lijst met harddrugs geplaatst. In het uitgaanscircuit wordt door jongeren drugs gebruikt. ecstacy, cocaïne en GHB zijn daarbij veel voorkomende genotsmiddelen. Al dan niet in combinatie met alcohol vormt dit een toenemend probleem. Vaak ligt het ook ten grondslag aan excessief geweldgebruik. Niet alleen in het uitgaanscentrum maar ook bijvoorbeeld bij bepaalde evenementen (vooral bij hard core dansfeesten) en bij betaald voetbalwedstrijden. In de Veiligheidsmonitor 2011 wordt gemeld dat in Breda het aantal GHB-cliënten bij Novadic-Kentron sterk stijgt. Ook landelijk zijn GHB en ecstacy in opkomst. De aanpak van de uitgaansdrugs vindt deels plaats in het kader van het convenant Veilig Uitgaan in Breda. Dit convenant is op 3 juli 2009 vastgesteld en heeft betrekking op het uitgaanscentrum in de binnenstad van Breda. Het convenant heeft een looptijd tot 2013 waarbij inmiddels een tussenevaluatie heeft plaatsgevonden. Het onderwerp drugs in de horeca wordt ook meegenomen op de agenda van het overleg met de in Breda werkzame beveiligingsbedrijven Opleggen gebiedsverboden bij drugshandel en -overlast. Maatregel De burgemeester van Breda heeft op basis van zowel de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2004 als op basis van de gemeentewet bevoegdheden om een persoon een zogenoemd gebiedsverbod op te leggen. Dit houdt in dat deze persoon gedurende een door de burgemeester bepaalde tijd niet mag komen in een door de burgemeester aangewezen gebied. De wijze waarop de burgemeester deze bevoegdheden uitoefent staan beschreven in door hem vastgestelde beleidsregels. De gebiedsontzeggingen zijn gericht op het handhaven van de openbare orde en worden opgelegd als iemand bij herhaling de orde heeft verstoord. Wanneer de orde is verstoord is aangegeven in de beleidsregels door middel van een opsomming van overtredingen en misdrijven. Daar staan ook ordeverstoringen bij zoals handel in drugs. Bij het aanhouden van een persoon wegens het verhandelen van drugs of in het bezit van een handelshoeveelheid drugs kan dus een gebiedsverbod worden opgelegd als dit voor de tweede keer is. Bij de eerste constatering wordt namelijk in de regel gewaarschuwd. Uiteraard kan daarnaast strafvervolging plaatsvinden door het openbaar ministerie. 12

13 Momenteel zijn drie gebieden aangewezen waar gebiedsverboden kunnen worden opgelegd, te weten: Het uitgaanscentrum van Breda Het uitgaansgebied met stadspark Valkenberg en omgeving station (uitgaanscentrum plus) Het gebied Valkenberg- Station (VAST) Ook is op basis van een ander artikel in de APV de mogelijkheid een gebiedsontzegging op te leggen voor de omgeving van het stadion van NAC (stadionomgevingsverbod). Hiervoor geldt qua uitvoering een enigszins afwijkende regeling. Het instrument gebiedsverboden is recent geëvalueerd en op 8 maart 2012 besproken in de raadscommissie Bestuur. De beleidsregels worden nog aangepast op basis van de uitkomsten van deze evaluatie. Daarnaast wordt door de horeca mede in het kader van het horecaconvenant gewerkt aan het invoeren van collectieve lokaalverboden. De gebiedsontzegging is een bestuurlijke maatregel en wordt opgelegd door de burgemeester. De uitvoering ligt ambtelijk bij politie (proces-verbaal, waarschuwing en voornemen) en het kabinet van de burgemeester (beleidsregels, horen, beschikking, bezwaar-, beroep- en hoger beroepprocedure). De handhaving van een opgelegd gebiedsverbod is strafrechtelijk waarbij politie toezicht houdt en bij overtreding van een verbod (burgemeestersbevel) vindt vervolging plaats door het openbaar ministerie. De maatregel vond tot nu toe plaats binnen het beschikbare budget (capaciteit) bij politie en kabinet burgemeester (OOV). De nog aan te stellen adviseur Openbare Integriteit (1 fte) bij het kabinet zal zich mede met de uitvoering van de gebiedsverboden gaan bezighouden. Planning De maatregel is al in uitvoering. De horeca heeft echter als convenantpartner nog geen actie ondernomen het beleid aan te vullen met lokaalverboden voor drugsfeiten zoals wel is afgesproken in het convenant Bestrijden drugsgebruik rondom voetbalwedstrijden 1 Maatregel In een onderzoek van Intraval en Novadic Kentron in 2007 ( NAC supporters: Onderzoek naar middelengebruik en veiligheid, september 2007) werd al geconstateerd dat alcohol- en drugsgebruik een probleem is onder een klein deel van de supporters. Ook in de evaluaties van de voetbalseizoenen werd hierover melding gedaan als ook in de recente stadscan Breda (2011) en het rapport van het Audit team (2012). Bij het drugsgebruik in deze setting gaat het vooral om cocaïnegebruik. Dit drugsgebruik in combinatie met alcohol is van invloed op het geweld dat hooligans plegen rondom wedstrijden. Ter bestrijding van deze specifieke drugsproblematiek wordt een plan van aanpak Reduceren gebruik verdovende middelen onder supporters opgesteld. Dit, op initiatief van de politie, opgestelde operationeel plan voorziet in een combinatie van situationele en persoonsgerichte maatregelen. Daarbij gaat het om zaken als training fouillering, trainen personeel in herkennen gebruik, inzet drugshond, inzet camera- toezicht en handhaving. Het betreft een combinatie van maatregelen die genomen moeten worden door NAC, politie, justitie, Novadic Kentron en gemeente Breda. De voorgenomen maatregelen worden meegenomen in de reguliere budgetten van de partners. Planning Na bespreking van het plan in het Ambtelijk Voetbal Overleg (AVO) zal dit ter besluitvorming aan de driehoek worden voorgelegd. De planning is dit operationeel plan na het zomerreces in het seizoen te implementeren. 1 In dit verband wordt gewezen op (de doorstart van) het project Hooligans In Beeld. Een groep vaste gebruikers in het stadion vormen ook op andere locaties een risico voor de openbare orde. De hooligans van NAC opereren in toenemende mate buiten het stadion en buiten wedstrijddagen waarbij druggebruik een rol speelt. Bijvoorbeeld in de Bredase horeca en bij evenementen zoals hardcore dansfeesten. Hun gedrag heeft een grote negatieve invloed op de veiligheid bij deze evenementen en de inzet van de politie. Naast de situationele maatregelen die in de horeca, evenementen en wedstrijden worden genomen, is het wenselijk de focus vooral te richten op deze probleemgroep. Daartoe is een nieuwe impuls gegeven aan het project Hooligans in Beeld (zie plan van aanpak Doorstart project HIB dat is vastgesteld in de driehoek van 20 juni 2011). Het is ook in lijn met het verzoek van minister van V&J aan alle partners in gemeenten met een betaald voetbalclub. 13

14 4.1.3 Vergunningvoorschriften en voorlichting bij evenementen (vooral hard core dansfeesten) Maatregel Bepaalde evenementen (denk aan hard core dansfeesten) zijn gevoelig voor drugsgebruik en dus is er ook een aantrekkingkracht op dealers. Dit drugsgebruik kan direct invloed hebben op de ordehandhaving en de volksgezondheid. Het gaat om producten zoals ectasy, cocaïne en GHB. Het drugsgebruik is extra problematisch in combinatie met overmatig alcoholgebruik. In de vergunningvoorwaarden bij feesten waar dit risico hoog is worden extra eisen gesteld aan de toegangscontrole en het toezicht tijdens het feest. Honderd procent waterdicht is toegangscontrole echter niet te maken. Ook al is het strafbaar de realiteit laat zien dat er toch altijd bezoekers zijn die drugs gebruiken tijdens evenementen. Met het oog op het belang van volksgezondheid is het verstandig daar rekening mee te houden en maatregelen op te nemen. Mede daarom dat bekeken wordt of, zoals in andere gemeenten ook wel wordt gedaan, in de vergunningvoorwaarden wordt opgenomen dat een organisator van in dit verband risicovolle evenementen, advies moet vragen over een te volgen aanpak bij Novadic-Kentron. : : Gemeente Breda (in casu directie Publiekszaken) en operationeel de organisator. De maatregelen komen voor rekening van de organisator. Planning: Dit is al in uitvoering in het kader van de reguliere vergunningverlening. Optie opleggen verplichting advies in te winnen wordt uitgezocht in Detentie (problematische) GHB gebruikers Maatregel De politie wordt regelmatig geconfronteerd met insluitingen waarbij naast delictgedrag ook sprake is van GHB gebruik. Zowel incidenteel als structureel gebruik. In 2010 deden zich zo n 100 van dergelijke insluitingen voor. Politie, justitie en Novadic Kentron hebben daarvoor een oplossing gezocht en gevonden in het inrichten van het arrestantenverblijf van de politie voor verblijf met GHB, voorlichting over GHB door Novadic-Kentron aan de politie en ambtenaren openbare orde & veiligheid en stadsmariniers gemeenten, inzet van een telefonisch bereikbare consultatie arts, inzet van en ambulant verpleegkundige en arts en toe leiden naar Novadic-Kentron na het verblijf in de arrestantencel zodat de behandeling van betrokken gebruiker gestart kan worden. Politie, Openbaar Ministerie en Novadic Kentron worden opgevangen binnen de begroting van betrokken partijen. Planning In uitvoering sinds 23 maart Daarnaast zijn er in de laatste maanden van 2011 voorlichtingsbijeenkomsten geweest voor professionals (noodhulp, basisteams, personeel cellencomplex, gemeentelijke ambtenaren) Preventieve aanpak drugsgebruik algemeen Naar aanleiding van de gesignaleerde problematiek rondom GHB wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuw project in het kader van de aanvraag voor een Europese subsidie. Aanvankelijk is er gesproken over een mogelijke aanpak gericht op GHB. Van daaruit is de problematiek verbreed naar de opkomst en reactie van hulpverleners en overheden bij de opkomst van nieuwe verdovende middelen. In dat kader zijn een tweetal onderdelen geformuleerd waar behoefte is aan een nieuwe aanpak of methodiek. 14

15 Ontwikkeling van een format voor druginformatie monitoring Maatregel Er vindt monitoring plaats naar de opkomst van nieuwe verdovende middelen. De cruciale vraag daarbij is of iets slechts een hype is of dat een middel daadwerkelijk een trend wordt en brede groepen gebruikers bereikt. In dit project zou een format of een model ontwikkeld moeten worden, waarbij op basis van de input uit deze monitoring maar ook vanuit signalen uit de zorg (GGD/GGZ/SEH) een voorspelling gedaan zou kunnen worden of een nieuw verdovend middel daadwerkelijk een trend wordt. Onderzoek dient onder meer gedaan naar de ontwikkeling van een methode van monitoring en de analyse, aard en herkomst van verkregen data. Vragenlijsten dienen ontwikkeld te worden waarmee hulpverleners relevante informatie systematisch kunnen verzamelen. Gemeente en NovadicKentron nog niet bekend. Bekeken wordt of voor de benodigde middelen een Europese subsidie kan worden verkregen. Planning Ontwikkeling van een aanpak voor nieuwe verdovende middelen Maatregel Indien blijkt dat een nieuw middel op het punt staat of reeds een brede groep gebruikers heeft bereikt, willen de partners een aanpak ontwikkelen die hen in staat stelt snel en adequaat te reageren. Dat kunnen acties zijn in de preventieve sfeer, maar ook gericht op kennisoverdracht naar belanghebbenden. Acties in de preventieve sfeer zijn gericht op het afremmen van het drugsgebruik door informatie over de schadelijke effecten, het afbreken van het imago van de drug en eventueel een vroegtijdig wettelijk verbod. De kennisoverdracht over nieuwe middelen richt zich onder meer op de politie, hulpverleners, horecamedewerkers en ouders van kinderen. Deze expertmeetings zijn gericht op herkenning van drugsgebruik en op de omgang met de gebruikers en de effecten van het middel. In dit kader zou een gestructureerde aanpak ontwikkeld moeten worden die generiek van toepassing is op nieuwe trends. Novadic Kentron, GGD, gemeente Nog niet bekend. Bekeken wordt of voor de benodigde middelen een Europese subsidie kan worden verkregen. Planning De aanvraag wordt momenteel verder uitgewerkt en op basis hiervan wordt een aanvraag ingediend en wordt pas medio 2012 bekend of subsidie is toegekend 4.2 Aanpak drugsgebruik en handel op straat Uit een analyse van een crimineel jeugdnetwerk in Breda Zuid-Oost, zoals geaccordeerd in de districtelijke driehoek, is meer inzicht ontstaan in netwerk van (grotendeels) minderjarigen en jong volwassenen die in wisselende samenstellingen verantwoordelijk zijn voor forse criminele activiteiten (beroving, overval, woninginbraak, geweldpleging). In veel gevallen is ook sprake van drugsgebruik en handel. Zowel in softdrugs als harddrugs. Zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2011 dat het aantal jeugdige verdachten van een drugsdelict in Breda in 2010 is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Er staan in 2010 in totaal 122 jongvolwassen verdachten geregistreerd bij het openbaar ministerie. Dit is een afname met 25% ten opzichte van het jaar De uitkomsten van de nu uitgevoerde analyse geven een zorgwekkend beeld, zeker waar het gaat om de criminele carrière die de spilfiguren aan het opbouwen zijn en de effecten daarvan op de andere betrokkenen in het netwerk. Het netwerk blijft niet beperkt tot alleen de gemeente Breda maar reikt verder naar ook de andere gemeenten in de omgeving. In dit verband wordt gewerkt aan een meer persoonsgerichte benadering in het 15

16 veiligheidsbeleid. Zoals de onderzoekers aangeven hebben veel veiligheidsonderwerpen een verbinding met het drugsdossier. Zo ook de persoongerichte aanpak. In Breda Zuid-Oost is het initiatief genomen in 2011 om een crimineel (jeugd)netwerk in beeld te brengen en dit netwerk en de spilfiguren erin aan te pakken, zowel repressief als preventief, door een gecoördineerde combinatie van acties en scenario s. Voor de spilfiguren ligt het accent vooral op het onderbreken van de criminele carrière, voor anderen het voorkomen dat zijn zo n carrière starten en een andere wending krijgen/nemen in hun ontwikkeling. De aanpak bestaat ieder geval uit een informatietraject op de spilfiguren, een toezichttraject op de spilfiguren en een preventief traject op jeugdige leden van het netwerk. Momenteel wordt de aanpak omgezet gewerkt naar een aanpak van de High Potential Criminals (Top X). Deze persoonsgericht aanpak is geen specifieke maatregel in het kader van het drugsdossier maar heeft daar indirect wel een relatie mee en wordt daarom hier wel genoemd. De maatregelen die in dit actieprogramma worden genoemd hebben een directe relatie met de drugshandel. In dit verband wordt ook gewezen op de mogelijke neveneffecten van de aanscherping van het landelijk gedoogbeleid inzake coffeeshops. De kans dat als gevolg van de invoering van de clubkaart voor coffeeshops en het maximeren van het aantal leden de illegale handel zal trachten een deel van de markt binnen te halen is aanwezig. Drugsrunners zullen klanten aanspreken en trachten te leiden naar illegale verkooppunten in de stad of naar locaties in of buiten de stad (zoals parkeerplaatsen) om aldaar drugs te verhandelen. Doordat klanten van meerdere coffeeshops clublid kunnen worden is er tevens een kans op tussenhandel door clubleden van coffeeshops. Zeker als een persoon in bezit weet te komen van clublidmaatschappen van meerdere coffeeshops. Aanpak van deze tussenhandel is een nieuw fenomeen dat in de handhaving meegenomen moet worden. Het gaat hier om opsporing en vervolging. Op uitnodiging van de minister van Veiligheid en Justitie heeft de lokale driehoek een operationeel handhavingplan opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de neveneffecten worden bestreden en welke capaciteit daarvoor nodig is. Daarin is aangegeven dat voor het district Breda naast de reguliere middelen die beschikbaar zijn vanuit de betrokken partners aan extra inzet politie 10,75 fte nodig is. De minister heeft inmiddels deze extra capaciteit toegezegd. De maatregelen gericht op het bestrijden van illegale straathandel zijn in dit plan meegenomen en zijn operationeel inmiddels uitgewerkt en in uitvoering sinds 1 mei Beheersen overlast rondom nacht- en opvanglocatie Maatregel Breda heeft een nacht en dagopvang t IJ. Rondom deze locatie zijn veel maatregelen genomen om overlast te voorkomen c.q. beheersbaar te houden. Niet alleen van verslaafden die gebruik maken van de voorziening maar ook van personen die op de locatie afkomen zoals pushende dealers. Ook de aanwezigheid van enkele verslaafde prostituees heeft gevolgen voor de woon- en leefomgeving rondom t IJ. Daarnaast werkt Breda in het kader van Stedelijk Kompas aan de realisatie van twee woonvoorzieningen waarbij t IJ een activeringscentrum wordt. Ook daaromheen moeten gezamenlijk flankerende maatregelen genomen worden om eventuele overlast te voorkomen. Vooral het omzetten van t IJ naar een activiteitencentrum vergt maatwerk. Onderdeel is een persoonsgerichte aanpak bestaande uit zowel een justitieel als een zorgtraject. Voor wat betreft de opsporing van de dealers is de politiecapaciteit een knelpunt. In kader van VAST wordt een plan van aanpak opgesteld dat is gericht op een aanpak van dealers in De klassieke aanpak van een dealer is een arbeidsintensieve aangelegenheid en kost de politie al snel 900 uur inzet. Bekeken wordt daarom of in het cluster afpakteam in het district Breda de aanpak van de beoogde drugsgerelateerde doelgroep kan worden meegenomen. SMO, gemeente en politie, openbaar ministerie Binnen de reguliere begroting van de betrokken partijen. Planning

17 4.2.2 Aanpak ongebruikelijk drugsbezit (ontnemen status) Maatregel Een goede toevoeging hierbij is een patseraanpak. Jongeren die hun geld verdienen in de drugs (zowel hard- als softdrugs) hebben een sterk aanzuigende werking op andere jongeren. Het snel verkregen geld en de daarmee gekochte spullen waarmee opzichtig wordt geshowd maken indruk. Het is nodig vooral deze patsers aan te pakken om deze negatieve voorbeeldfunctie weg te nemen en vanzelfsprekend de rol van deze criminele figuren in vooral de straathandel. Deze aanpak maakt onderdeel uit van de bredere persoonsgerichte benadering in het integraal veiligheidsbeleid van Breda (zoals ook Top X en de aanpak Hooligans In Beeld ). Politie, belastingdienst, gemeente (sociale dienst) en justitie. In plaats van de klassieke aanpak wordt bekeken of dit meegenomen kan worden door het afpakteam in het district Breda. Planning Opsporing en vervolging straathandelaren en drugsrunners Maatregel Gekoppeld aan de aanpak van illegale verkooppunten is de opsporing van straathandelaren, drugsrunner en drugskoeriers. Te meer omdat een effectieve aanpak van de illegale verkooppunten op grond van artikel 13b Opiumwet er toe leidt dat de handel zich verplaatst naar de straat. Daarnaast is de verwachting dat door het besloten karakter van de coffeeshops een deel van de handel richting de straathandel zal verplaatsen. Ook vraagt de komst van onbekende dealers van buiten de stad bij t IJ extra aandacht. In dit verband wordt verwezen naar de constatering van het COT in 2009 over het risico van pushende dealers op deze locatie. De specifieke aanpak van dit probleem vindt plaats in het kader van het zogenoemde Valkenberg-Station (VAST) project. Ook uit de Veiligheidsmonitor bleek dat deze twee gebieden extra aandacht vragen en in het bijzonder het Valkenberg. De te verwachten verdringingseffecten door de invoering van de clubpas voor coffeeshops in casu met de effectieve aanpak van illegale verkooppunten zullen extra capaciteit en een creatieve inzet van middelen en tactieken vergen om de overlast op straat te bestrijden. In dit verband heeft de minister van Veiligheid en justitie aangegeven dat in een operationeel handhavingsplan door de lokale driehoek moet worden aangegeven hoe de ongewenste neveneffecten van de invoering van het aangescherpte landelijk beleid worden bestreden en hoeveel extra capaciteit daarvoor nodig is. Politie, gemeente en justitie Voor de periode van 1 mei 2012 tot en met 31 december 2012 is aan de minister van Veiligheid en Justitie in het kader van het operationeel handhavingsplan extra capaciteit gevraagd. Deze capaciteit is inmiddels toegezegd en beschikbaar gesteld (vanuit Kmar en KLPD). Voor de periode vanaf 1 januari 2013 is de verwachting dat de situatie zal zijn genormaliseerd en zal de aanpak van de illegale handel op een regulier niveau binnen de reguliere capaciteit moeten gaan plaatsvinden. Planning: 2012 tot en met Preventie en zorg Maatregel Het Stedelijk Kompas is volop in uitvoering. De trajectplanaanpak waarbij (dreigende) dak- en thuislozen via een individueel herstelplan sluitende zorg geboden wordt, is in uitvoering sinds januari De registratie van alle dak en thuislozen is gestart in september 2011 evenals het loket. Een evaluatie hiervan wordt in april en mei 2012 uitgevoerd. In 2012 worden er in de stad Breda tevens twee nieuwe woonvoorzieningen gerealiseerd waar de bewoners onder toezicht mogen gebruiken. In deze woonvoorzieningen komen cliënten van t IJ te wonen. Zodra de woonvoorzieningen in Breda gerealiseerd zijn is het mogelijk om t IJ om te vormen naar een multifunctioneel centrum met een kleine dag- en nachtopvang en een groter activeringscentrum. 17

18 Tenslotte wordt het plan van aanpak regiogemeenten in april 2012 aan de stuurgroep Stedelijk Kompas voor besluitvorming aangeboden en hierna als opdracht bij de regiogemeenten weggelegd. In dit regionale plan gaat het voornamelijk om preventieve maatregelen ter voorkoming van dakloosheid. Verwacht wordt dat dit plan nog in 2012 in uitvoering gaat in de regiogemeenten. Gemeente (MO), verslavingszorg en OGGZ, Vanuit de middelen Maatschappelijke Ontwikkeling, Verslavingszorg en OGGZ en het bestedingsplan Stedelijk kompas Planning Veelplegersteam Maatregel In de tweede helft van 2011 is door de politie een Veelplegersteam ingesteld. Het team heeft als doelstelling het onderzoeken en aanhouden van personen die zijn aangemerkt als veelpleger dan wel personen die genomineerd staan om op de veelplegerslijst te komen. Daarnaast participeert het veelplegersteam op districtsniveau in speerpunt gerelateerde acties (speerpunten zijn woninginbraken, overvallen en straatroof). Het team opereert op districtsniveau, werkt onopvallend en bestaat - exclusief coördinator - uit zes full time eenheden. Het team werkt informatie gestuurd waarbij het veiligheidshuis leidend is in het verstrekken van opdrachten. Ook de andere partners in het veiligheidshuis kunnen via de informatiemanager van de politie een beroep doen op het team. Voorwaarde daarvoor is dat de specialiteit van het team of de zwaarte van het incident / verdachte de inzet rechtvaardigt. De kracht van het Veelplegersteam zit in de operationele dossierkennis van de personen op de veelplegerslijst. Planning Politie Reguliere begroting politie en verder 4.3 Gedoogde verkooppunten softdrugs Naar aanleiding van de brief van het kabinet van 27 mei 2011 is op initiatief van de gemeente Maastricht en het project Courage (Roosendaal en Bergen op Zoom) een breed overleg gestart tussen de grote(re) gemeenten in het Zuiden van Nederland (Limburg. Brabant en Zeeland) met aanwezigheid van het ministerie van V&J. Zover mogelijk binnen lokale politieke verhoudingen is samen opgetrokken in de voorbereiding op consequenties van het landelijk beleid voor het lokale niveau. Naast een noodzakelijke wijziging van het lokaal gedoogbeleid als gevolg van de landelijke beleidswijziging, zal ook, de gemeenteraad wees daar ook op, nadrukkelijk de aandacht voor de mogelijke effecten van deze wijziging moeten worden verscherpt. Daarbij gaat het om de bestrijding van de illegale verkooppunten en straathandel en het ontmoedigen van het komen van buitenlandse coffeeshopbezoekers naar Breda Wijziging coffeeshopbeleid Maatregel Breda heeft 8 gedoogde coffeeshops. Het gedoogbeleid te aanzien van deze coffeeshops is door de burgemeester beschreven in de nota maart Basis is de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester in artikel 13b Opiumwet. Doel van het coffeeshopbeleid is enerzijds het scheiden van de markten van hard- en softdrugs (volksgezondheid) en bescherming van de openbare orde (woon- en leefklimaat) anderzijds. Als gevolg van de landelijke ontwikkelingen zullen lokaal maatregelen moeten worden uitgevoerd. De wijziging van het gedoogbeleid voorziet er in dat coffeeshops besloten clubs worden die alleen toegankelijk zijn voor 18

19 meerderjarige ingezetenen van Nederland. De clubs krijgen een maximum gesteld aan het aantal leden. Daarnaast moeten de coffeeshops minimaal 350 meter loopafstand van scholen voor middelbaar onderwijs zijn gevestigd en exploitanten deelnemen aan cursus Goed Gastheerschap en voorlichtingsmateriaal verstrekken. De landelijke beleidswijziging moet worden vertaald naar het lokaal coffeeshopbeleid van de burgemeester. In het coffeeshopbeleid is ook een handhavingmatrix opgenomen. Hierin staat beschreven welke bestuurlijke actie volgt op welke overtreding. De handhaving van het coffeeshopbeleid is primair een bestuurlijke aangelegenheid. Het strafrecht is daarbij ondersteunend. Ook de handhavingmatrix is aangepast aan het nieuwe landelijk gedoogbeleid. Voorzien is in maatregelen bij niet naleving van de nieuwe criteria (zoals het besloten clubcriterium en het ingezetenschap). Er loopt momenteel nog een initiatief vanuit de Taskforce B5 om de handhaving overal eenduidig te laten zijn wat mogelijk tot aanpassing van de huidige handhavingmatrix kan gaan leiden. Op 3 mei 2012 is het nieuwe lokaal coffeeshopbeleid in werking getreden. De minister heeft in de Tweede Kamer aangekondigd nog in deze kabinetsperiode ook maatregelen te gaan nemen wat betreft de afstand tussen coffeeshops en basisscholen.. Na de nieuwe verkiezingen zal mogelijk het gedoogbeleid wederom gaan wijzigen. Publiekszaken. De gemeente Breda. In casu het kabinet van de burgemeester in samenwerking met de directie Binnen regulier budget. Voor zover het gaat om toezicht op het aangescherpte coffeeshopbeleid heeft de gemeenteraad aangegeven hier geen beleidsprioriteit aan te willen geven. Planning De landelijke beleidswijziging is ingegaan op 1 januari 2012 en wordt vanaf 1 mei 2012 in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg gehandhaafd. Het maximaal aantal leden per coffeeshop wordt ingevoerd op 1 januari 2013 en het afstandscriterium coffeeshop tot school is de ingangsdatum 1 januari De landelijke wijziging is vertaald naar het lokaal bestuurlijk gedoogbeleid en dit nieuwe bestuurlijk gedoogbeleid is in werking getreden op 3 mei Invoering exploitatievergunning coffeeshops Maatregel De minister van Veiligheid en Justitie heeft aangedrongen op het uitvoeren van een bibob toets op coffeeshops. Om deze toets volledig te kunnen uitvoeren dus ook via het landelijk bureau - moeten alle gedoogde coffeeshop alle droge horecazaken met een gedoogverklaring - onder de werking komen van de woon- en leefklimaatregeling van de APV (afdeling 2a). De bibob toets (via landelijk bureau) kan namelijk wel bij een aanvraag voor een exploitatievergunning worden gedaan. De vergunningplicht kan via een gebiedsaanwijzing door de burgemeester worden gerealiseerd. Deze vergunningplicht heeft uitsluitend betrekking op de legale activiteiten van de coffeeshop te weten de droge horeca inrichting. Vergunningverlening voor een illegale activiteit als drugsverkoop is wettelijk namelijk niet toegestaan. Ten behoeve van het kunnen toetsen van coffeeshops heeft de minister de capaciteit van het landelijk bureau tijdelijk versterkt. In het Bredase gedoogbeleid worden aan gedoogde coffeeshophouders gedoogverklaringen afgegeven voor het verkopen van softdrugs. Uiteraard vindt dit plaats onder duidelijk omschreven voorwaarden. Daarbij wordt vooraf een integriteittoets uitgevoerd. Deze toets verschaft echter niet de mogelijkheid om de toetsing via het landelijk bureau bibob te laten verlopen. De eerste gedoogverklaringen zijn ruim drie jaar gelegen afgegeven en moeten worden vernieuwd. De exploitanten is gemeld dat de huidige gedoogverklaring voorlopig van toepassing blijft en de al ingediende aanvragen voor een nieuwe gedoogverklaring dan wel nog te ontvangen aanvragen voorlopig even worden opgeschort in afwachting van de landelijke beleidswijziging. Inmiddels zijn de coffeeshophouders voor zover van toepassing, uitgenodigd een exploitatievergunning aan te vragen en een nieuwe gedoogverklaring. Na ontvangst van deze aanvragen vindt ook de integriteittoetsing plaats. Dit vereist wel dat er ook een instructie door de burgemeester worden opgesteld waarin wordt aangegeven hoe om te gaan met de bibob toets van coffeeshops. Dit in verband met de achterdeurproblematiek. Als gevolg van deze achterdeur zouden zonder deze instructie alle exploitanten niet door de toetsing komen. Deze instructie is meegenomen in het nieuwe coffeeshopbeleid. De gemeente Breda. In casu het kabinet van de burgemeester in samenspraak met de directie Publiekszaken. Binnen regulier budget. 19

20 Planning De aanwijzing en de instructie zijn op 3 mei 2012 in werking getreden. Tegelijkertijd met het nieuwe bestuurlijk gedoogbeleid. Dit in verband met de nieuwe gedoogverklaringen die moeten worden afgegeven en dus ook de nieuwe exploitatievergunningen Handhaven coffeeshopbeleid Maatregel Wat betreft de controles van de coffeeshops is voorzien in vier controles per jaar door de politie. Handhaving van de Opiumwet is wettelijk voorbehouden aan politiefunctionarissen. De controles maken deel uit van de integrale handhavingacties onder regie van het BIT team (zie hierna). Deze intensiteit wordt gehandhaafd. Een intensiever toezicht op de coffeeshops in de fase na 1 mei 2012 is meegenomen als onderdeel van het operationele plan dat in het kader van het aangescherpte landelijk gedoogbeleid door de lokale driehoeken is opgesteld. Daarin wordt ook ingegaan op de bestrijding van eventuele neveneffecten (illegale handel) en de communicatie richting het binnenlands en buitenlands publiek als onderdeel van de handhavingstrategie. Bij naleving van de nieuwe regels zal de intensiteit worden verlaagd. Prioriteit ligt, zoals door de gemeenteraad gevraagd, bij de aanpak van de illegale handel. Gemeente Breda en politie. Vraag is wat de gevolgen zijn van de nieuwe criteria op de handhaving. De coffeeshophouders moeten gaan werken met controleerbare ledenlijsten en bij controles zullen de paspoorten van alle aanwezigen moeten worden gecontroleerd en het ingezetenschap. Dit zal betekenen dat een controle van een coffeeshop meer tijd zal kosten dan nu. De gemeenteraad heeft aangegeven geen prioriteit te geven aan de controle op de coffeeshops, maar vooral in te willen zetten op de bestrijding van de ongewenste neveneffecten van de aanscherping van het gedoogbeleid. Planning Wordt al uitgevoerd. Weliswaar zal in het kader van de bredere bestrijding van de ongewenste neveneffecten in de periode van 1 mei 2012 tot en met 31 december 2012 ook wat extra aandacht zijn voor de coffeeshops, maar daarna, bij naleving van de gedoogregels, kan de intensiteit verlaagd worden om uiteindelijk de situatie te normaliseren naar het normale niveau (minimaal vier controles per jaar). 4.4 Bestrijding hennepteelt In Breda worden sinds 2005 op basis van een convenant gezamenlijk hennepkwekerijen opgespoord en geruimd. Met ingang van 1 januari 2009 is de integrale aanpak aangevuld met bestuursrechtelijk ruimen en kostenverhaal door het bestuur (convenant van 23 april 2008). Ook werd de aanpak uitgebreid van de gemeente Breda naar alle gemeenten in het district Breda. Jaarlijks wordt door de gemeente Breda ten behoeve van de convenantpartners een voortgangsrapportage opgesteld over de uitvoering. In 2009 werden 167 hennepkwekerijen geruimd in het district (102 bestuurlijk en 65 strafrechtelijk) en in 2010 in totaal 131 (86 bestuurlijk en 45 strafrechtelijk). Doel van de uitbereiding van de aanpak met bestuursrechtelijke ontruiming (voorheen werd alleen strafrechtelijk geruimd met mede financiering door de gemeente) was enerzijds de mogelijkheid van kostenverhaal op overtreders en daarmee (financiële) ontlasting van de politie en andere partners en anderzijds met de vrijgespeelde middelen versterking van de opsporing van de georganiseerde criminaliteit achter de hennepteelt. Dit laatste is een niet haalbaar doel gebleken. Op verzoek is dit daarom uit het hennepconvenant verwijderd. Het is mede afhankelijk van landelijke afspraken of de districtelijke aanpak na 1 januari 2013 zal worden voortgezet of dat de landelijk ontwikkelde aanpak op strafrechtelijke basis zal worden gevolgd. Het huidige convenant in het politiedistrict Breda is voortgezet tot en met 31 december Vanuit de in 2010 ingestelde Taskforce is er de wens om, zeker bij recidive,bij hennepteelt het betrokken pand ook te sluiten op basis van artikel 13b Opiumwet. Ten aanzien van hennepkwekerijen in eigen woningen zou deze optie interessant kunnen zijn bij recidive. Bij huurwoningen van de aan het convenant deelnemende corporaties worden huurders al uit het pand gezet en komen in Breda voor drie jaar niet in aanmerking voor een nieuwe huurwoning. Om geen woningen aan de huurmarkt te onttrekken is het instrument van sluiten hier niet gewenst. Daarbij moet ook als kanttekening worden gemaakt dat terug gekeken vanaf 2005 in Breda niet veel 20

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38264] Onderwerp: Brief Ministers inzake drugsbeleid

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38264] Onderwerp: Brief Ministers inzake drugsbeleid COMMISSIESTUK Onderwerp: Brief Ministers inzake drugsbeleid Besluit college d.d.: 1. Kennis nemen van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 10.1295 B&W verg. : 21 december 2010 Onderwerp: B5 Taskforce 1) Status In het licht van onze actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

Wij zijn het eens met deze analyse en zijn dan ook van plan de lijstensystematiek van de Opiumwet in de huidige opzet te handhaven.

Wij zijn het eens met deze analyse en zijn dan ook van plan de lijstensystematiek van de Opiumwet in de huidige opzet te handhaven. > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl VGP/

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Gemeente Delft. Landelijke aanscherping coffeeshopbeleid

Gemeente Delft. Landelijke aanscherping coffeeshopbeleid Veiligheid IcM Gemeente Delft Programmering Phoenixstraat 16 261 1 AL Delfl Telefoon l401 5 Fax 015-2141724 Retouradres : Veiligheid, Postbus 78, 2600 ME Delfi Internet www.delff.nl Behandeld door: Beny

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 24 077 Drugbeleid Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 39897] Onderwerp: Eerste rapportage effecten invoering wietpas

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 39897] Onderwerp: Eerste rapportage effecten invoering wietpas COMMISSIESTUK Onderwerp: Eerste rapportage effecten invoering wietpas Besluit college d.d.: Kennis nemen van resultaten van de eerste meting effecten invoering wietpas in Breda. Commissie: Bestuur alleen

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten KAPPEN MET DRUGS KAPPEN MET DRUGS Failliet beleid Het drugsbeleid van Nederland is failliet. De gevolgen van het gedoogbeleid op de volksgezondheid, de veiligheid en het sociale leven zijn ontwrichtend.

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

Nee tegen Nederwiet in grensstreek

Nee tegen Nederwiet in grensstreek 22 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Fotoserie Werken tegen wiet Nee tegen Nederwiet in Nederlandse grensstreek Werkvloer Een toestroom van drugstoeristen, levensbedreigende hennepkwekerijen en wapengevaarlijke

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M.

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M. GEMEENTE Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders Bestuurszaken Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@)oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss

Nadere informatie

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Datum: 16-10-2012 Versie: DEF Auteur: J. van Donselaar, COO Vastgesteld in maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond 3 Afstemming

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING Dit rapport biedt inzicht in de aantallen officieel gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland in 2007. Het tellen van het aantal

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z16006959 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229536 Nee G.J. Gorter Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

"De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties"

De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties NRC Next 27 september 2011 Hoeveel zin heeft het coffeeshop-beleid? "De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties" De Maastrichtse gemeenteraad besluit vandaag waarschijnlijk tot verplaatsing

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 april 2008 Onderwerp: Voorgestelde kaders voor het softdrugsbeleid. Samenvatting: In Sliedrecht is al vele jaren

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels,

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels, Gemeente Den Haag Burgemeester Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Onderwerp Coffeeshopbeleid Ons kenmerk BSD/2013.280 RIS 257888

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2009

Coffeeshops in Nederland 2009 A A N TA L L E N C O F F E E S H O P S E N G E M E E N T E L I J K B E L E I D 1999-2009 Coffeeshops in Nederland 2009 B. Bieleman R. Nijkamp In 2010 is de negende meting van de monitor naar aantallen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops X Gemeente Amsterdam Bezoekadres Amstel 1 lon PN Amsterdam Postbus 202 woo AE Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.n1 Retouradres: Postbus 202, woo AE Amsterdam Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2007

Coffeeshops in Nederland 2007 AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-2007 Coffeeshops in Nederland 2007 B. Bieleman A. Beelen R. Nijkamp E. de Bie COLOFON WODC/St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 Datum: 17 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: n.v.t. N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0183, d.d. 16-2-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Afdoening Motie Terpstra: (Soft)drugsbeleid (motie 19 bij RV 09.0096) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder

Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Damoclesbeleid 13b Opiumwet Datum Kenmerk B en W datum 1 oktober 2013 8 oktober 2013 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Portefeuillehouder Monique Janssen Sjaak van Meijel

Nadere informatie

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Evaluatie versie: 24-11-2014 Startpunt: Uit een onderzoek van de aanpak van een jeugdgroep te Stadskanaal, het beeld van VNN, beelden politie(o.a. uit verhoren), signalen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: raadsinformatiebrief plan van aanpak drugs Registratienummer: 00586575 Datum: 8 juni 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1616 Geachte

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Datum 10 november 2010 Betreft Reactie fenomeenonderzoek ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige gebeurtenissen

Datum 10 november 2010 Betreft Reactie fenomeenonderzoek ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige gebeurtenissen > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-generaal Veiligheid Integrale Veiligheid Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar,

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar 2013 De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelezen het voorstel van team Openbare Orde en Veiligheid van 7 februari 2013 en na beraadslaging in de driehoek

Nadere informatie

Damoclesbeleid Echt-Susteren

Damoclesbeleid Echt-Susteren Geme ^Echt-Susteren Damoclesbeleid Echt-Susteren Artikel 13b Opiumwet 1 ste wijziging Damoclesbeleid Echt-Susteren Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 5 ArtikelS:

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de directeur Veiligheid van 8 oktober 2007; 40627;

Gelezen het voorstel van de directeur Veiligheid van 8 oktober 2007; 40627; Beleidsregel gebiedsontzeggingen artikel 2.10.1 APV Rotterdam De Burgemeester van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur Veiligheid van 8 oktober 2007; 40627; Het navolgende overwegend:

Nadere informatie

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren.

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren. DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht. nl Datum 13 oktober 2015 Ons kenmerk SBC/1499024

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood 28 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid Nut en nood van coffeeshops Zes op tien coffeeshops dicht door kabinetsbeleid, Sluit coffeeshops in Maastricht,

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester d.d. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Juridisch kader 2 3. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo 17 november 2008 Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 25-02-2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT dd OR

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid Besluit van de burgemeester van Goeree-Overflakkee tot vaststelling van de Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving gemeente Goeree-Overflakkee 2013. 1. Inleiding Veel gemeenten in Nederland hebben

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Hoe bereidt Amsterdam zich voor op het partyseizoen? Julie Croiset van Uchelen Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam Openbare Orde en Veiligheid

Hoe bereidt Amsterdam zich voor op het partyseizoen? Julie Croiset van Uchelen Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam Openbare Orde en Veiligheid Hoe bereidt Amsterdam zich voor op het partyseizoen? Julie Croiset van Uchelen Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam Openbare Orde en Veiligheid Amsterdammers en ondernemers organiseren evenementen Jaarlijks

Nadere informatie

Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN

Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 DOELSTELLING DRUGSBELEID... 2 LANDELIJK BELEID... 2 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN... 3 ONTWIKKELINGEN IN ASSEN... 4 PRIJS

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Antwoord van burgemeester en wethouders

gemeente Eindhoven Antwoord van burgemeester en wethouders gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01517 Beslisdatum B&W 28 augustus 2012 Dossiernummer 12.35.103 2.1.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. P. Leenders (CDA) inzake cocaïnegebruik in Eindhoven De CDA-fractie

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR203206_1 12 juli 2016 Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Inhoudsopgave 1. Inleiding -02-1.1. Vooraf -02-1.2. Beleidsmatig onderscheid -02-1.3.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Antwoorden Kamervragen

Nadere informatie

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Doelstelling vandaag Wat is Preventie? Welke plannen heeft de overheid? Hoe wil de staatssecretaris ouders helpen? Welke rol spelen: Moedige Moeders? Huisartsen?

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Gemeente Breda. Monitor drugstoerisme in Breda, SSC Onderzoek en Informatie. eindrapportage

Gemeente Breda. Monitor drugstoerisme in Breda, SSC Onderzoek en Informatie. eindrapportage Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitor drugstoerisme in Breda, 2009-2010 eindrapportage Publicatienummer: 1626 Datum: oktober 2010 In opdracht van: Gemeente Breda, CONC/KABINET Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 De burgemeester van Velsen, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie