GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST"

Transcriptie

1 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel 33 van het Gemeentedecreet en artikel 25 van het huishoudelijk reglement als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De voorzitter sluit de vergadering om 21 uur. Wd. secretaris, De voorzitter, GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST VERSLAG GEMEENTERAAD VERSLAG VAN ZITTING VAN donderdag, 29 september 2011 STADHUIS DE VRIERESTRAAT UUR Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : Graaf L. Lippens, Burgemeester; M. Willems, I. Reubens, D. De Vlamynck, D. Lannoy, L. Lierman, P. Geerinckx, P. De Groote, Schepenen; J. Vandepitte, K. van der Hooft, A. Desutter, D. Despiegelaere, W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche, S. Obreno, F. De Smet, F. Naert, L. De Waele, A. Van Hoof, K. Demeyere, P. Vlietinck, J. Verbouw, V. Engelrelst, J. Vansteenkiste, L. Sabbe, S. Devlieger, I. Goeminne, M. Szechtman, Raadsleden; M. Gobert, Wd. Secretaris Graaf L. Lippens, Burgemeester afwezig voor 10 en D/1; M. Willems, Schepen afwezig voor 10 en D/1; F. Naert, Raadslid afwezig voor 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9/1., 9/2.; M. Szechtman, Raadslid afwezig voor D/1. M. Rombout, A. Bosschaerts, Raadsleden Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Jaarrekening Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling. Contractbeheer 2. Contractbeheer - Studieopdracht voor de renovatie en de uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. 3. Contractbeheer - Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. 4. Contractbeheer - Vervangen van haag labyrint IJzerpark - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling.

2 2 Openbaar Domein 5. Openbaar Domein - Wegen- en rioleringswerken Duinenwater - Verrekening - Kennisname. 6. Openbaar Domein - Onderhoudscontract voor gemeentelijke pompgemalen Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. Waterbedrijf - Administratie 7. Waterbedrijf - Administratie - Staat van inkomsten en uitgaven Goedkeuring. 8. Waterbedrijf - Administratie - Jaarrekening Goedkeuring. Vrijetijd - Erfgoed 9. Vrijetijd - Erfgoed - Maritiem Erfgoed - Mondeling erfgoed -Vissersvrouwen - Overeenkomst- Goedkeuring. Geheim Personeelszaken - Loonadministratie 10. Personeelszaken - Loonadministratie - Personeelslid - Preventieve schorsing - Opdracht tot onderzoek, opmaak verslag en samenstelling tuchtdossier - Aanduiding tuchtonderzoeker. De voorzitter opent de vergadering om uur. Bij aanvang van de zitting verontschuldigt de voorzitter de raadsleden Marianne Rombout en Anne Bosschaerts. Op voorstel van de voorzitter gaat de Raad éénparig akkoord om volgend bijkomend punt aan de agenda toe te voegen : D/1.Personeelszaken - Loonadministratie - Personeelslid - Preventieve schorsing - Verslag tuchtonderzoeker - Beslissing tot hoorzitting. Wegens een administratieve fout in dit dossier, moet dit bij hoogdringendheid door de gemeenteraad behandeld worden. Stemden voor: Graaf L. Lippens, Burgemeester; M. Willems, I. Reubens, D. De Vlamynck, D. Lannoy, L. Lierman, P. Geerinckx, P. De Groote, Schepenen; J. Vandepitte, K. van der Hooft, A. Desutter, D. Despiegelaere, W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche, S. Obreno, F. De Smet, L. De Waele, A. Van Hoof, K. Demeyere, P. Vlietinck, J. Verbouw, V. Engelrelst, J. Vansteenkiste, L. Sabbe, S. Devlieger, I. Goeminne, M. Szechtman, Raadsleden. 28 van de 28 aanwezige leden zijn akkoord om dit punt toe te voegen aan de agenda. Het dringend punt wordt behandeld na punt 10 van de gewone dagorde geheim. Volgende punten worden aan de dagorde toegevoegd ingevolge artikel 22 van het Gemeentedecreet op voorstel van : Raadslid Naert Interpellatie - Addendum mbt de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en AGSO Raadslid Naert. Interpellatie Verkeerssituatie tramstation Heist. Deze punten zullen behandeld worden nà punt 9 van de gewone dagorde. Er wordt overgegaan tot de behandeling ten gronde van punt 1.

3 Gemeenteraad 3 Openbaar 1. Begroting en Uitgaven - Jaarrekening Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 238, 240 en 248 2; Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990, houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, inzonderheid de artikelen 17, 73, 74, 75, 76, 77 en 78; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2010 houdende de voorlopige vaststelling van de gemeenterekeningen dienstjaar 2009 ; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid het artikel 16; Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 4 maart 2011 betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van de gemeente Knokke-Heist; Overwegende dat volgens het artikel 16 van het bovenvermeld decreet van 28 april 1993 het besluit van de Gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 aan de gemeenteraad medegedeeld wordt ; NEEMT KENNIS VAN : De beslissing van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 4 maart 2011 betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van de gemeente Knokke-Heist : De budgetrekening per 31 december Vastgestelde rechten ten voordele van de gemeente - Onverhaalbare en invorderbare. bedragen Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven GEWONE DIENST , ,07 = , ,72 BUITENGEWONE DIENST ,68 = , ,29 BUDGETRESULTAAT , , Netto vastgestelde rechten - Aanrekeningen , , , ,06 BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT OVER TE DRAGEN NAAR HET VOLGEND DIENSTJAAR , , Vastgelegde uitgaven - Aanrekeningen , , , ,06

4 4 NAAR HET VOLGEND DIENSTJAAR OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN , ,23 De balans en resultatenrekening 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Vaste Activa Eigen vermogen Vlottende Activa Schulden TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2009 Exploitatieboni Uitzonderlijke boni Mali/Boni v.h. dienstjaar Contractbeheer - Studieopdracht voor de renovatie en de uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 2, 11 van het gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken inzonderheid de artikelen 14 en 16; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken; Overwegende dat enerzijds de toplaag van het kunstgrasveld voor hockey op terrein C van stadion Olivier door natuurlijke slijtage en door de evolutie inzake de speltechnische eisen van de hockeywereld aan renovatie toe is en anderzijds dat het daarnaast wenselijk is om in functie van het aanbieden van permanent spelcomfort en trainingsvelden die bespeelbaar zijn in alle mogelijke weersomstandigheden zowel op stadion Olivier als op stadion De Taeye te investeren in een kunstgrasveld voor voetbal; Overwegende dat het aldus nodig is om de kunstgrasinfrastructuur en de bijhorende verlichting uit te breiden en/of te optimaliseren zodat de openluchtcentra intensiever en comfortabeler kunnen gebruikt worden; Overwegende dat gezien de specificiteit en de complexiteit van het werk, het nodig is om beroep te doen op een ontwerper die de nodige expertise heeft inzake kunstgrasvelden met onderbouw; Gelet op het daartoe opgemaakte bijzonder bestek met inschrijvingsbiljet en inventaris voor de studieopdracht voor renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur waarin volgende opdrachten opgenomen zijn:

5 5 Deelproject A - Renovatie van de toplaag van het kunstgrasveld (terrein C) op stadion Olivier - Voorbereidende werken. (wegnemen doelen, gedeeltelijk wegnemen afsluitingen,.) - Weghalen en afvoeren huidige toplaag. - Optimaliseren van de egalisatie van de kofferstructuur. - Eventueel optimaliseren van het drainagesysteem. - Leggen van wachtleidingen of wachtbuizen in functie van het in de toekomst eventueel optimaliseren van de verlichting. - Leggen van kunstgras conform de eisen van de federatie voor het spelen van wedstrijden op het hoogste nationale niveau. - Aanbrengen/inbrengen van belijning voor zowel wedstrijden in de lengterichting (1 veld - hoofdveld) als in de dwarsrichting (2 velden nevenvelden) naar analogie met de bestaande belijning en dit conform de eisen van de federatie. (cf. hierboven) - Afwerking van het terrein. (terugplaatsen doelen, afsluitingen,.) Deelproject B - realisatie van een bijkomend kunstgrasveld op stadion Olivier (op locatie huidig terrein B in combinatie terrein D in functie van optimalisering afmetingen) - Voorbereidende werken. (wegnemen doelen, gedeeltelijk wegnemen afsluitingen,.) - Wegnemen van de huidige toplaag. (natuurgras en teelaarde) - Plaatsing van een efficiënt drainagesysteem in combinatie met een degelijke kofferstructuur. - Realisatie van een verlichting geschikt conform de eisen van de federatie voor het spelen van wedstrijden op het niveau nog nader te bepalen door het Gemeentebestuur. - Leggen van kunstgras conform de eisen van de Fifa voor het spelen van wedstrijden op het hoogste nationale niveau. - Aanbrengen/inbrengen van belijning voor zowel wedstrijden in de lengterichting (1 veld - hoofdveld) als in de dwarsrichting (2 velden nevenvelden in functie van bijvoorbeeld duiveltjeswedstrijden) en dit conform de eisen van de federatie. (cf. hierboven) - Eventueel verplaatsen van het schuilhuisje dat thans tussen terrein B en de Edward Verheyestraat staat. - Eventueel uitbreiden beplatingen en bomen naast het nieuw gerealiseerde terrein. - Afwerking van het terrein. (terugplaatsen doelen, plaatsen afsluitingen,.) Deelproject C - Realisatie van een kunstgrasveld op stadion De Taeye (terrein C). - Voorbereidende werken. (wegnemen doelen, gedeeltelijk wegnemen afsluitingen,.) - Wegnemen van de huidige toplaag. (natuurgras en teelaarde) - Eventueel optimaliseren van het drainagesysteem. - Realisatie van een degelijke kofferstructuur. - Eventueel optimaliseren van een verlichting geschikt conform de eisen van de federatie voor het spelen van wedstrijden op het niveau nog nader te bepalen door het Gemeentebestuur. - Leggen van kunstgras conform de eisen van de Fifa voor het spelen van wedstrijden op het hoogste nationale niveau. - Aanbrengen/inbrengen van belijning voor zowel wedstrijden in de lengterichting (1 veld - hoofdveld) als in de dwarsrichting (2 velden nevenvelden) en dit conform de eisen van de federatie. (cf. hierboven) - Verplaatsen afdak in functie van het optimaliseren van de ruimte. - Afwerking van het terrein. (terugplaatsen doelen, plaatsen afsluitingen,.) Overwegende dat de studieopdracht zal gegund worden door middel van een openbare aanbesteding; Overwegende dat de kosten voor de studieopdracht voor renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur hierbij geraamd worden op ,00 euro; Overwegende dat voor deze studieopdracht de nodige kredieten zullen voorzien worden bij de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 onder artikelnummer 764/ onder W11269; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

6 6 BESLUIT: Artikel 1. Over te gaan tot de studieopdracht voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur, geraamd euro (btw inbegrepen) door middel van een openbare aanbesteding Art. 2. Het daartoe opgemaakt bestek met inschrijvingsbiljet en inventaris worden zoals in bijlage van dit besluit vastgesteld. Art. 3. Voor deze uitgave zullen kredieten voorzien worden op de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 op artikelnummer 764/ onder W Te financieren met eigen middelen. 3. Contractbeheer - Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. Voorzitter: De kostprijs van de pleinen zelf bedraagt 1,3 miljoen euro. Op langere termijn zal dat goedkoper zijn dan de huidige voetbal- en hockeypleinen te onderhouden. Raadslid De Waele: Is deze uitgave wel nodig? Enkele firma s bieden de veiligheidscoördinatie aan samen met de werken, wat goedkoper kan uitkomen. Voorzitter: We zijn verplicht dat te doen. Schepen De Vlamynck: We moeten dit doen. Het is beter dat niet dezelfde persoon veiligheidscoördinatie en de werken doet. Raadslid Szechtman: Waarop baseert men zich voor de raming? Voorzitter: Nu baseren we ons op 10% van de kostprijs ( euro is 10% van 1,3 miljoen euro). Raadslid Szechtman: Dus men werkt op commissie? Raadslid Van Hoof: Het is goed dat die terreinen vernieuwd worden. Is er geen mogelijkheid op de ondiepe put die achter die terreinen ligt te gebruiken voor zweminitiatie? Schepen Willems: Heel de zomer zit de put vol water. Deze wordt gebruikt door de speelpleinwerking. Raadslid Van Hoof: Die wordt niet gebruikt, altijd als ik er passeer is die leeg. Schepen Willems: Om veiligheidsredenen wordt die put s morgens gevuld en s avonds geleegd. De put wordt wel degelijk gebruikt. Raadslid Van Hoof: Het ligt er trouwens ook altijd zeer vuil. Ga maar eens kijken. De put zou ideaal kunnen gebruikt worden voor initiatie. Voorzitter: We zullen straks een zwembad hebben die gebruikt kan worden voor initiatie. We gaan dit bekijken en alle raadsleden informeren. 3. Contractbeheer - Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 2, 11 van het gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken inzonderheid de artikel 17, par. 2,1 ;

7 7 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken; Overwegende dat het noodzakelijk is om beroep te doen op een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur; Gelet op het daartoe opgemaakte bestek met inschrijvingsbiljet Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur Overwegende dat de prijs van de opdracht geraamd worden op ,00 euro (btw inbegrepen); Overwegende dat voor deze opdracht de nodige kredieten zullen voorzien worden bij de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 onder artikelnummer 764/725-60; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De opdracht voor de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur, geraamd op ,00 euro (btw inbegrepen) te gunnen volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking die tot stand komt op grond van de kennisgeving aan de aannemer van de goedkeuring van zijn offerte, zoals zij eventueel gewijzigd werd na onderhandeling tussen de partijen door middel van een openbare aanbesteding. Art. 2. Het bestek met inschrijvingsbiljet Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur, zoals in bijlage van dit besluit, vast te stellen. Art. 3. Voor deze uitgave zullen kredieten voorzien worden op de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011, op artikelnummer 764/ Te financieren met eigen middelen. 4. Contractbeheer - Vervangen van haag labyrint IJzerpark - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. Raadslid Van Hoof: Staan daar camera s? Er is veel vernieling en vandalisme. Voorzitter: Die zullen er komen. Raadslid De Smet: Kan er niemand verantwoordelijk gesteld worden voor de teloorgang van de boompjes? Zoals de leverancier bijvoorbeeld? Voorzitter: We zijn dit momenteel aan het bekijken. 4. Contractbeheer - Vervangen van haag labyrint IJzerpark - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 2, 11 van het gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken inzonderheid de artikels 14 en 15;

8 8 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken; Overwegende dat het noodzakelijk is om een opdracht te starten voor het vervangen van de haag labyrint IJzerpark; Gelet op het daartoe opgemaakte bestek met inschrijvingsbiljet Vervangen van de haag in het labyrint van het IJzerpark ; Overwegende dat de prijs van de opdracht geraamd worden op ,00 euro (btw inbegrepen); Overwegende dat voor deze opdracht de nodige kredieten zullen voorzien worden bij de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 onder artikelnummer 766/721-54; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De opdracht voor vervangen van de haag in het labyrint van het IJzerpark, geraamd op ,00 euro (btw inbegrepen) te gunnen door middel van een openbare aanbesteding. Art. 2. Het bestek met inschrijvingsbiljet Vervangen van de haag in het labyrint van het IJzerpark wordt, zoals in bijlage van dit besluit, vastgesteld. Art. 3. Voor deze uitgave zullen kredieten voorzien worden op de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011, op artikelnummer 766/ Te financieren met eigen middelen. 5. Openbaar Domein - Wegen- en rioleringswerken Duinenwater - Verrekening - Kennisname. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; De Gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Knokke-Heist en de NV D&W en de overeenkomst tussen de N.V. D&W (vennootschap in oprichting), Klinkaardstraat 200 te 2950 Kapellen en het Studiebureel Jan Stokmans, Dorpsstraat 76 te 2950 Kapellen, waaruit blijkt dat het studiebureel Stokmans in staat voor het maken van de studie en het ontwerp op te stellen voor de infrastructuurwerken (wegen- riolen- en omgevingswerken), de werken te leiden en het hoofdtoezicht te houden op de uitvoering en indien nodig adviezen verstrekken, ervan; Gelet op het ontwerpdossier Wegen- en rioleringswerken BPA Duinenwater van het Studiebureel Stokmans NV; Overwegende dat in gezamenlijk overleg tussen AGSO, de dienst Openbaar Domein, en de verkavelaar D&W NV werd beslist ter hoogte van de inrit naar het zwembad Duinenwater een Kiss&ride zone aan te leggen. Deze zone moet de veilige circulatie van bussen (scholen en groepen) toelaten, alsook het op een veilige manier afleveren en terug ophalen van kinderen en andere bezoekers van het zwembad. Rekening

9 9 houdende met de mogelijke bezetting door schoolgaande jeugd was het aangewezen eveneens langsheen de Kiss&ride zone langsparkeerplaatsen voor 4 bussen te voorzien; Gelet op het ontvangen dossier van het studiebureau Stokmans betreffende een verrekening voor het dossier Duinenwater; Overwegende dat het noodzakelijk is om kennis te nemen van een verrekening omvattende enerzijds de aanleg van de Kiss&Ride zone aan de put De Cloedt naast de verkaveling Duinenwater waarbij de aanleg en onderhoud ten laste komen van het AGSO en anderzijds de aanpassing van de rijwegbreedte in de meest noordelijke verkeersweg van de verkaveling Duinenwater. De aanpassing betreft het verbreden van de rijweg van de oorspronkelijke 5,5m naar 6m omdat de meest noordelijke laan voor het busverkeer zal gebruikt worden; Overwegende dat het totaal van de werken in meer ,45 EUR bedraagt (deel 1 Kiss&Ride zone ten laste van AGSO voor ,95 EUR en deel 2 aanpassing tracé breedte ten laste van NV Duinenwater voor ,50 EUR). Enkel op de posten voor asfaltering is de prijsherziening van toepassing; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT: Enig artikel. Kennis te nemen van de verrekening waarbij een Kiss&Ride zone en een verbreding van de rijweg van de meest noordelijke verkeersweg binnen de verkaveling Duinenwater wordt opgenomen in de verrekening, opmetingsstaat en plannen opgemaakt door het Studiebureel Stokmans. 6. Openbaar Domein - Onderhoudscontract voor gemeentelijke pompgemalen Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De Gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 par. 2,11 van het Gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op artikel 57 3,4 van het Gemeentedecreet houdende de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen voor het instellen en gunning van de procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, in het bijzonder het artikel 108; Gelet op artikel 39, 2, 1, a, van de wet, waarbij tot de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure kan worden overgegaan voor zover het goed te keuren bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, niet hoger ligt van EUR in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten; Overwegende de noodzaak om tot het onderhoud van de gemeentelijke pompgemalen 2011 over te gaan voor de duur van 1 jaar; Overwegende dat de kosten ten laste van het gemeentelijk Waterbedrijf geraamd worden op ,51EUR, Exclusief BTW; Overwegende dat voor het dienstjaar 2011 op de begroting van het Gemeentelijk Waterbedrijf in de Gewone Dienst onder het artikel 127/ "Onderhoud en keuring pompstations" een onbeperkt krediet voor een bedrag van ,00 EUR is voorzien, uitgaven te financieren met eigen middelen;

10 10 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

11 11 BESLUIT : Artikel 1. Over te gaan tot het sluiten van een onderhoudscontract voor 1 jaar voor gemeentelijke pompgemalen 2011, geraamd op ,51 EUR, exclusief BTW, door middel van een onderhandelingprocedure. Art.2. Het daartoe opgemaakt bijzonder bestek en raming worden vastgesteld. Art.3. Voor het dienstjaar 2011 is op de begroting van het Gemeentelijk Waterbedrijf in de Gewone Dienst onder het artikel 127/ "Onderhoud en keuring pompstations" een onbeperkt krediet voor een bedrag van ,00 EUR voorzien, uitgaven te financieren met eigen middelen 7. Waterbedrijf - Administratie - Staat van inkomsten en uitgaven Goedkeuring. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op het artikel 310; Gelet op de artikelen 261, 262 en 263 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het Regentsbesluit van 18 juni 1946 betreffende het financieel beheer van de gemeentebedrijven, inzonderheid op de artikelen 29 tot en met 31 en 34 tot en met 36; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid op de artikelen 25 en 26; Gelet op de omzendbrief van 30 juli 1982 van de heer Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de begroting van de gemeentebedrijven voor 1983 waarin onderrichtingen bestemd voor de bedrijfsontvangers in verband met het opmaken van de staat van inkomsten en uitgaven zijn opgenomen; Gelet op de staat van inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 2010 opgemaakt door de bedrijfsontvanger; Overwegende dat het resultaat van de bedrijfsontvanger overeenstemt met dat van de bedrijfsboekhouder; Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De staat van inkomsten en uitgaven van het gemeentelijk waterbedrijf over het dienstjaar 2010 als volgt sluitend, wordt goedgekeurd: Gewone Buitengewone Dienst Algemeen Dienst Dienst voor Orde totaal Toestand op 31/12/2009: ,88 0, , ,65 Ontvangsten in 2010: , , , ,19 Uitgaven in 2010: , , , ,07 Toestand op 31/12/2010: , , ,77 Art. 2. Deze staat van inkomsten en uitgaven van het waterbedrijf over het dienstjaar 2010 zal gedurende 10 dagen bekendgemaakt en aangeplakt worden.

12 12 Art. 3. Eén exemplaar van deze staat van inkomsten en uitgaven zal aan de gemeenterekening gehecht worden en zal binnen een termijn van 20 dagen samen met dit besluit naar de Vlaamse Regering en naar de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen worden verstuurd. 8. Waterbedrijf - Administratie - Jaarrekening Goedkeuring. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op het artikel 310; Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 261, 262 en 263; Gelet op het Regentbesluit van 18 juni 1946 betreffende het financieel beheer van de gemeentebedrijven, inzonderheid op de artikelen 29, 30, 31, 34, 35 en 36; Gelet op de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, zoals gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1976, 24 maart 1978, 1 juli 1983 en het koninklijk besluit nr. 22 van 15 december 1978; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid op de artikelen 25, 26 en 27; Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, zoals gewijzigd bij koninklijke besluiten van 27 december 1977, 14 februari 1979 en 12 september 1983; Gelet op het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel en op het bijgevoegd nieuw algemeen rekeningstelsel; Gelet op de omzendbrief van 20 december 1983 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ref. OB/I/ , waarbij gevoegd een aangepast rekeningstelsel van toepassing op de gemeentebedrijven en intercommunale verenigingen voor watervoorziening per 1 januari 1984; Gelet op de omzendbrief van 23 januari 1986 van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden waarbij ten behoeve van de intercommunale verenigingen en gemeentebedrijven onderrichtingen worden verstrekt betreffende de herwaardering en afschrijving van de materiële vaste activa; Gelet op de omzendbrief van 23 maart 1987 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Regionale en Lokale Besturen waarbij, gelet op de bepalingen van het artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 februari 1977, een kortere afschrijvingstermijn voor 10 jaar voor de koudwatermeters wordt voorgesteld; Gelet op de omzendbrief B.A. 2003/2 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken waarbij de beslissing werd meegedeeld voor de volledige afschaffing van het systeem van de jaarlijkse herwaardering van de vaste activa; Gelet op zijn besluit van 17 februari 1984 (punt 8) houdende aanpassing van het beheersreglement van het waterbedrijf i.v.m. het nieuwe boekhoudingplan; Gelet op de jaarrekening van het gemeentelijk waterbedrijf over het dienstjaar 2010, opgemaakt door de bedrijfsboekhouder; Overwegende dat het resultaat van de bedrijfsboekhouder overeenstemt met de toestand van de kas van de bedrijfsontvanger op 31 december 2010;

13 13 Overwegende dat de oorspronkelijke oogmerk van de herwaardering en afschrijving van de materiële vaste activa is om een juistere balanswaarde te acteren en een voldoende zelffinanciering voor de gemeentebedrijven te verzekeren; Overwegende dat het gemeentelijk waterbedrijf voor de financiering van de uitgaven van de buitengewone dienst beroep doet op eigen middelen en op leningen; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De jaarrekening van het gemeentelijk waterbedrijf over het dienstjaar 2010 als volgt goed te keuren: de balans per 31 december 2010 sluit met een actief en passief van ,05 euro de resultatenrekening van 2010 sluit met een boni van ,19 euro Art. 2. De winst van ,19 euro als volgt te bestemmen: - overgedragen verlies van vorig boekjaar: ,63 euro - verlies over te dragen naar het volgend boekjaar: ,64 euro Art. 3. Voornoemde jaarrekening gedurende 10 dagen bekend te maken en aan te plakken. Art. 4. Een exemplaar van de voorlopig goedgekeurde jaarrekening aan de gemeenterekening te hechten en binnen een termijn van 20 dagen dit besluit, samen met het jaarverslag en alle andere voorgeschreven documenten naar de Vlaamse Regering en naar de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen te versturen. 9. Vrijetijd - Erfgoed - Maritiem Erfgoed - Mondeling erfgoed - Vissersvrouwen Overeenkomst - Goedkeuring. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, artikels 6 tot en met 9; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2009 waarbij de gemeente Knokke-Heist een partnerschap aangaat met het Europees Interreg IVA- project Heritage and Maritime Memories in the 2 Seas Region, kortweg HMS²; Gelet op het deelproject Mondelinge geschiedenis van vissersvrouwen op initiatief van de provincie West-Vlaanderen waarbij 35 interviews met vissersvrouwen werden afgenomen; Gelet op het vrije gebruik van het materiaal voor onderzoek en het opzetten en illustreren van de presentatie in de plaatselijke musea van de deelnemende gemeenten; Gelet op de geplande evenementen van de dienst Vrijetijd Knokke-Heist die op basis van dit mondelinge erfgoed een theatervoorstelling in de zaal Ravelingen op zondag 27 november 2011 laat doorgaan, een documentaire DVD aanmaakt en een tentoonstelling organiseert rond vissersvrouwen met foto s van Wouter Rawoens in Sincfala, Museum van de Zwinstreek van

14 26 november 2011 tot en met 26 februari 2012; 14 Gelet op de overeenkomst van de provincie West-Vlaanderen met als voorwerp het gebruik en de exploitatierechten van 35 interviews met vissersvrouwen vastgesteld door de bestendige deputatie van 9 juni 2011; Overwegende dat de gemeente Knokke-Heist zich voor de in de overeenkomst aangeduide gebruiksmogelijkheden tot geen enkele financiële tegemoetkoming dient te verbinden; BESLUIT: Artikel 1 De gemeenteraad keurt de overeenkomst van de provincie West-Vlaanderen over het gebruik en de exploitatierechten van 35 interviews met vissersvrouwen, vastgesteld door de bestendige deputatie van 9 juni 2011 goed als volgt: - Artikel 1 Situering Omvat de wetenschappelijke registratie van getuigenissen van vissersvrouwen om dit immateriële erfgoed te bewaren. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Blankenberge, Oostende, Nieuwpoort, Knokke-Heist en Koksijde. Op basis van die interviews wordt een toneelvoorstelling uitgewerkt en een documentaire DVD gemaakt. De interviews staan ter beschikking van de provincie West-Vlaanderen en de deelnemende gemeenten voor gebruik bij de inrichting en presentatie van hun musea, tentoonstellingen en verwante publicaties. - Artikel 2 Voorwerp De provincie West-Vlaanderen geeft toestemming aan de gemeente Knokke-Heist om de interviews te gebruiken bij inrichten en presentatie in musea, tentoonstellingen en verwante evenementen, mits voorwaarden. - Artikel 3 Voorwaarden van exploitatie 1 De interviews mogen niet openbaar worden gemaakt met inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de geïnterviewde. 2 De persoonsgegevens die deel uitmaken van de interviews mogen enkel worden gebruikt in het kader van het project omschreven in artikel 2. De persoonsgegevens mogen geenszins worden verwerkt voor directe marketing. 3 Het is de gemeente niet toegestaan om raadpleging/kopiëring van de interviews door anderen dan de gemeente toe te staan. 4 Tijdens het leven van de geïnterviewde is publicatie van de interviews voor andere doeleinden dan in artikel 2 vastgelegd niet toegestaan. Na het overlijden van de geïnterviewde is publicatie enkel toegestaan mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de provincie. 5 Voor het gebruik van interviews zoals in artikel 2 is de gemeente aan de provincie geen vergoeding verschuldigd behalve het doorsturen van een exemplaar van iedere publicatie waarbij de interviews op welke manier dan ook gebruikt werden. 6 De gemeente verbindt zich ertoe bij ieder gebruik van de interviews de provinciale ondersteuning zichtbaar te maken. Hiertoe gebruikt de gemeente als leidraad het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid goedgekeurd in de provincieraad van 12 mei De overeenkomst is voor onbepaalde duur. De provincie kan de overeenkomst beëindigen mits aangetekend schrijven dat na drie maanden uitwerking heeft. - Artikel 4 Vrijwaring De gemeente vrijwaart de provincie voor alle aanspraken en schadevergoeding die derden zouden kunnen uitoefenen in verband met de in deze overeenkomsten verleende rechten. - Artikel 5 Bevoegdheid Voor alle betwistingen met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst is alleen de rechtbank van het arrondissement Brugge bevoegd.

15 15 Artikel 2 Één ondertekend exemplaar zal aan de provincie West-Vlaanderen worden bezorgd. Gelet op de afwezigheid van raadslid Naert, zal raadslid van der Hooft de interpellaties behandelen. 9/1. Interpellatie - Addendum mbt de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en AGSO Raadslid van der Hooft: In de gemeenteraad van juni werd door de meerderheid een addendum goedgekeurd mbt de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het AGSO over het Casinoproject. Op mijn expliciete vraag, gesteld in de RvB van het AGSO in mei, of dat addendum een goedkeuring van de gemeenteraad inhield van het project zelf, werd toen door de voorzitter van het AGSO ontkennend geantwoord. In de begroting die in de RvB van het AGSO van september werd behandeld, vergadering waarop ik helaas niet kon aanwezig zijn, staat evenwel gestipuleerd dat het project middels dat addendum wel door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Deze niet onbelangrijke onduidelijkheid zou best uitgeklaard worden. Een ander punt dat ik zou opgehelderd zien is de status van het project, gegeven dat de MER nog bezig is. Moet niet eerst duidelijk zijn wat de uitkomst van het MER is vooraleer het project kan toegewezen worden aan een groep? Tenslotte zou ik graag geïnformeerd worden over het waarom van de sonderingen die in het kader van de MER op het strand worden (werden?) uitgevoerd. Voorzitter: De sonderingen die op het strand worden uitgevoerd gebeuren in het kader van de opmaak van het MER en op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij, dit om na te gaan wat het eventueel effect zou zijn van de grondbemalingen. Het op te maken MER (milieu-effecten-rapport) is ter voorbereiding van het RUP CASINO (gemeentelijke uitvoeringsplan) en staat los van de procedure tot aanduiding van de private partner. Het is de gemeente die bij de vaststelling van het RUP rekening moet houden met de adviezen van het MER-rapport. Wie ook de uiteindelijke kandidaat wordt, hij zal zich moet houden aan de bindende voorschriften van het RUP. Vandaar dat inderdaad de definitieve toewijzing pas zal kunnen gebeuren nadat de gemeenteraad het RUP CASINO voorlopig heeft vastgesteld. Evenwel sporen beide procedures parallel. De afwerking van de MER is voorzien tegen medio 2012 zodat in het najaar van 2012 het ontwerp van RUP ter bespreking aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Het is de gewoonte van AGSO om het ontwerp van budget voor het volgend jaar in september aan de leden van de raad van bestuur te overhandigen met het verzoek hun opmerkingen te formuleren tegen de volgende raad van bestuur. De bespreking van het rapport is voorzien op 4 oktober. Daarenboven moet dit document na goedkeuring door de raad van bestuur van AGSO nog eens uitdrukkelijk door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dit gebeurt doorgaans in de maand november of december. Het is dan ook verwonderlijk dat de heer Naert de gemeenteraad interpelleert over een document dat nog niet ten gronde in de raad van bestuur van het autonoom bedrijf is besproken, laat staan goedgekeurd en dat nadien nog in de gemeenteraad moet worden behandeld. Indien in het ontwerp manifeste onjuistheden staan, nodig ik het raadslid dan ook uit om in zijn hoedanigheid van bestuurder AGSO op de foutieve inhoud te wijzen. Het addendum nr 1 laat toe dat AGSO de procedure volledig afwerkt en het project na goedkeuring door de gemeenteraad verder begeleidt.

16 16 Zoals u bekend moest eerst blijken of er voldoende financieel draagkrachtige partijen konden worden gevonden die in staat zijn om een dergelijk project te realiseren. Aangezien dit het geval is lijkt het ook logisch dat de gemeenteraad zijn toestemming heeft verleend om uiteindelijk één van de twee kandidaten aan te wijzen en bijaldien de gemeenteraad de nodige machtigingen verleent om het project verder op te volgen. Zoals door de voorzitter van AGSO medegedeeld kan er geen definitieve beslissing vallen zonder toestemming van de gemeenteraad, aangezien de gemeente grondeigenaar is en zijn toestemming zal moeten verlenen voor verschillende aspecten (renovatie Casino, hernieuwing concessie Casino, opstalrechten, inrichting van het openbaar domein, aanvaarding publieke functies die naar de gemeente komen,.). Besluit 1. Voor zover er manifeste onjuistheden in het ontwerp van budget 2011 geslopen zijn wordt dit nog behandeld in de raad van bestuur van AGSO in oktober 2011; 2. De gemeenteraad moet op een later tijdstip nog zijn goedkeuring verlenen aan het budget 2011 dat AGSO voorstelt; 3. Er kan nooit sprake zijn van een goedkeuring van het project zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gemeenteraad: 4. Het is logisch dat nu financieel draagkrachtige partijen zich hebben aangeboden om de selectieprocedure verder te zetten, zodat uiteindelijk de gemeenteraad op basis van een weldoordacht en uitgewerkt totaalvoorstel een beslissing kan nemen. Voorzitter: Dit moet dus uiteraard nog achteraf bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Raadslid van der Hooft: Dus dit project is niet goedgekeurd middels dit addendum? Voorzitter: Nee. 9/2. Interpellatie Verkeerssituatie tramstation Heist. Raadslid van der Hooft: De verkeerssituatie aan het tramstation van Heist ter hoogte van het Heldenplein is een oud zeer. Onlangs is daar weer een persoonsongeval gebeurd met dodelijke afloop. Zonder daarom oorzakelijke verbanden te willen leggen komt weer de te korte tijd ter discussie voor het oversteken van de voetgangers. Hoewel het om een gewestmaterie gaat stel ik de vraag welke acties de gemeente onderneemt ten aanzien van het gewest om deze problematiek aan te kaarten en op te lossen. Voorzitter: De lokale verkeerspolitie heeft kennis van de "problematiek" van de lange wachttijden voor het dwarsen van de Elizabethlaan ter hoogte van de tramsporen. Voor alles wens ik op te merken dat weggebruikers zich dienen te houden aan de verkeersregels en indien de verkeerslichten gerespecteerd worden en de weggebruikers de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen kunnen er in principe ook daar geen ongevallen gebeuren. De problematiek is terug te brengen tot het stellen van prioriteiten door de wegbeheerder en de Openbare vervoermaatschappij "De Lijn" inzake de voorrang. Ofwel wordt absolute voorrang gegeven aan de tram (wat nu het geval is) ofwel wordt er voor de andere categorieën van weggebruikers (bijvoorbeeld voetgangers) (eventueel beperkte) prioriteit voorzien. Dit is een beleidsbeslissing die genomen moet worden door de wegbeheerder, in casu het Vlaamse Gewest, in samenspraak met de Openbare Vervoermaatschappij "De Lijn". Het gemeentebestuur en de lokale politie kunnen voorstellen formuleren maar de eindbeslissing hebben zij niet in handen. In dit verband weet ik als verkeerskundige dat de technische mogelijkheden van een gestuurde driekleurige lichtinstallatie ook niet onbeperkt zijn en het dus steeds een afwegen is van voor en tegen. Vooraleer een voorstel uit te spreken zou een ingenieur de technische mogelijkheden van de lichtencycli van de driekleurige verkeerslichten in combinatie met de verkeerslichten van de tram moeten toelichten. Want het is niet eenvoudig weg "meer groen" voor de voetgangers en "meer rood" voor de tram. Het is een kluwen van combinaties dat moeilijk te vatten is voor een leek. Ik verneem van de diensten van het Vlaamse Gewest dat de "problematiek" ook hen niet vreemd is en dat er door hun verschillende diensten wel degelijk aandacht aan besteed wordt de laatste jaren maar wijzigingen vragen beleidsbeslissingen en soms ook omvangrijke investeringen. Wat de juiste stand van zaken van het dossier is bij de Vlaamse Gemeenschap kan ik niet zeggen. Het is in elk geval niet opportuun dat de lokale politie op eigen houtje zaken zou vragen en/of bedingen. Het is noodzakelijk dat het gemeentebestuur via het College van Burgemeester en schepenen de nodige contacten legt met de bevoegde dienst van het Vlaamse gewest en in een constructief overleg de

17 17 mogelijkheden onderzoekt om, indien technisch mogelijk, de situatie voor alle weggebruikers te optimaliseren. Hoe en op welke wijze dit moet gebeuren kan ik jammer genoeg niet voorstellen, dit is zeer technisch werk voor ingenieurs. Schepen Lierman: Dit kan zeker nog dit jaar aangepakt worden. De oversteektijd zal langer gemaakt worden en er zal een heuvel voorzien worden in het midden voor wie desondanks niet snel genoeg de baan over geraakt. Eens het tramkot verdwenen is zal dit bijdragen tot de zichtbaarheid en dus ook tot de veiligheid van de weggebruikers. De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 25 augustus 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel 33 van het Gemeentedecreet en artikel 25 van het huishoudelijk reglement als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Wd. secretaris, De voorzitter,

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN donderdag, 22 december 2011 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 26 APRIL 2012 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur

TOELICHTINGSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 26 APRIL 2012 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur TOELICHTINGSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 26 APRIL 2012 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur Openbaar Stadsadministratie - Secretarie D/1. Stadsadministratie - Secretarie - Ontslag van titelvoerend

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 30 april 2015

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 30 april 2015 GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 5 MEI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 30 april 2015 Graaf L. Lippens,

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Openbare werken. a. Afkoppelen collectorennetwerk (project

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 24 FEBRUARI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 19 februari 2009 D. Lannoy: de waarnemende

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27 februari 2003 Overzichtslijst overgemaakt op dinsdag 4 maart 2003 Aanwezig : Afwezig : Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

20. Openbaar Domein - Reglement voor het plaatsen van strandcabines op het strand - Wijzigingen.

20. Openbaar Domein - Reglement voor het plaatsen van strandcabines op het strand - Wijzigingen. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 5 MAART 2013 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN donderdag, 28 februari 2013 Graaf L. Lippens,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 23 DECEMBER 2013 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 23 DECEMBER 2013 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 23 DECEMBER 2013 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN woensdag, 18 december 2013 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L.

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006, inzonderheid op de artikelen 129, 136 en 143;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006, inzonderheid op de artikelen 129, 136 en 143; Page 1 of 6 Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering [houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en 143 van het Gemeentedecreet,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni 2016 Dagorde 01 Verslagen 02 Jaarrekening 2015. Goedkeuring 03 Prijssubsidiereglement voor sport- en culturele infrastructuren. Goedkeuring 04 Reglement en tarieven jeugdlokalen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011. openbare zitting

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011. openbare zitting TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/11/2011 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17/10/2011 2. Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2015 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2011, de resultatenrekening

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. VMW. Uitbreiding distributienetten

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst technische dienst Volgnummer dossier 10 Onderwerp Begraafplaatsen. Uitbreiding en herinrichting

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) -

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 29 MAART 2005 Aanwezig : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 maart 2005 Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems: Eerste

Nadere informatie

GR punt 32: Openbare werken - project afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

GR punt 32: Openbare werken - project afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst GR20130912 punt 32: Openbare werken - project 21.990 - afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst De Raad Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

Nu de nodige aanpassingen werden doorgevoerd, kan de gemeenteraad een voorlopig besluit nemen.

Nu de nodige aanpassingen werden doorgevoerd, kan de gemeenteraad een voorlopig besluit nemen. Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 MAART 2012 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Voorlopige vaststelling van het RUP zonevreemde bedrijven Ref. : RO/ec Voorafgaande besluiten

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act - programma-takenpakket

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie