GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST"

Transcriptie

1 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel 33 van het Gemeentedecreet en artikel 25 van het huishoudelijk reglement als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De voorzitter sluit de vergadering om 21 uur. Wd. secretaris, De voorzitter, GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST VERSLAG GEMEENTERAAD VERSLAG VAN ZITTING VAN donderdag, 29 september 2011 STADHUIS DE VRIERESTRAAT UUR Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : Graaf L. Lippens, Burgemeester; M. Willems, I. Reubens, D. De Vlamynck, D. Lannoy, L. Lierman, P. Geerinckx, P. De Groote, Schepenen; J. Vandepitte, K. van der Hooft, A. Desutter, D. Despiegelaere, W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche, S. Obreno, F. De Smet, F. Naert, L. De Waele, A. Van Hoof, K. Demeyere, P. Vlietinck, J. Verbouw, V. Engelrelst, J. Vansteenkiste, L. Sabbe, S. Devlieger, I. Goeminne, M. Szechtman, Raadsleden; M. Gobert, Wd. Secretaris Graaf L. Lippens, Burgemeester afwezig voor 10 en D/1; M. Willems, Schepen afwezig voor 10 en D/1; F. Naert, Raadslid afwezig voor 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9/1., 9/2.; M. Szechtman, Raadslid afwezig voor D/1. M. Rombout, A. Bosschaerts, Raadsleden Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Jaarrekening Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling. Contractbeheer 2. Contractbeheer - Studieopdracht voor de renovatie en de uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. 3. Contractbeheer - Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. 4. Contractbeheer - Vervangen van haag labyrint IJzerpark - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling.

2 2 Openbaar Domein 5. Openbaar Domein - Wegen- en rioleringswerken Duinenwater - Verrekening - Kennisname. 6. Openbaar Domein - Onderhoudscontract voor gemeentelijke pompgemalen Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. Waterbedrijf - Administratie 7. Waterbedrijf - Administratie - Staat van inkomsten en uitgaven Goedkeuring. 8. Waterbedrijf - Administratie - Jaarrekening Goedkeuring. Vrijetijd - Erfgoed 9. Vrijetijd - Erfgoed - Maritiem Erfgoed - Mondeling erfgoed -Vissersvrouwen - Overeenkomst- Goedkeuring. Geheim Personeelszaken - Loonadministratie 10. Personeelszaken - Loonadministratie - Personeelslid - Preventieve schorsing - Opdracht tot onderzoek, opmaak verslag en samenstelling tuchtdossier - Aanduiding tuchtonderzoeker. De voorzitter opent de vergadering om uur. Bij aanvang van de zitting verontschuldigt de voorzitter de raadsleden Marianne Rombout en Anne Bosschaerts. Op voorstel van de voorzitter gaat de Raad éénparig akkoord om volgend bijkomend punt aan de agenda toe te voegen : D/1.Personeelszaken - Loonadministratie - Personeelslid - Preventieve schorsing - Verslag tuchtonderzoeker - Beslissing tot hoorzitting. Wegens een administratieve fout in dit dossier, moet dit bij hoogdringendheid door de gemeenteraad behandeld worden. Stemden voor: Graaf L. Lippens, Burgemeester; M. Willems, I. Reubens, D. De Vlamynck, D. Lannoy, L. Lierman, P. Geerinckx, P. De Groote, Schepenen; J. Vandepitte, K. van der Hooft, A. Desutter, D. Despiegelaere, W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche, S. Obreno, F. De Smet, L. De Waele, A. Van Hoof, K. Demeyere, P. Vlietinck, J. Verbouw, V. Engelrelst, J. Vansteenkiste, L. Sabbe, S. Devlieger, I. Goeminne, M. Szechtman, Raadsleden. 28 van de 28 aanwezige leden zijn akkoord om dit punt toe te voegen aan de agenda. Het dringend punt wordt behandeld na punt 10 van de gewone dagorde geheim. Volgende punten worden aan de dagorde toegevoegd ingevolge artikel 22 van het Gemeentedecreet op voorstel van : Raadslid Naert Interpellatie - Addendum mbt de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en AGSO Raadslid Naert. Interpellatie Verkeerssituatie tramstation Heist. Deze punten zullen behandeld worden nà punt 9 van de gewone dagorde. Er wordt overgegaan tot de behandeling ten gronde van punt 1.

3 Gemeenteraad 3 Openbaar 1. Begroting en Uitgaven - Jaarrekening Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 238, 240 en 248 2; Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990, houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, inzonderheid de artikelen 17, 73, 74, 75, 76, 77 en 78; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2010 houdende de voorlopige vaststelling van de gemeenterekeningen dienstjaar 2009 ; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid het artikel 16; Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 4 maart 2011 betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van de gemeente Knokke-Heist; Overwegende dat volgens het artikel 16 van het bovenvermeld decreet van 28 april 1993 het besluit van de Gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 aan de gemeenteraad medegedeeld wordt ; NEEMT KENNIS VAN : De beslissing van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 4 maart 2011 betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van de gemeente Knokke-Heist : De budgetrekening per 31 december Vastgestelde rechten ten voordele van de gemeente - Onverhaalbare en invorderbare. bedragen Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven GEWONE DIENST , ,07 = , ,72 BUITENGEWONE DIENST ,68 = , ,29 BUDGETRESULTAAT , , Netto vastgestelde rechten - Aanrekeningen , , , ,06 BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT OVER TE DRAGEN NAAR HET VOLGEND DIENSTJAAR , , Vastgelegde uitgaven - Aanrekeningen , , , ,06

4 4 NAAR HET VOLGEND DIENSTJAAR OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN , ,23 De balans en resultatenrekening 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Vaste Activa Eigen vermogen Vlottende Activa Schulden TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2009 Exploitatieboni Uitzonderlijke boni Mali/Boni v.h. dienstjaar Contractbeheer - Studieopdracht voor de renovatie en de uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 2, 11 van het gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken inzonderheid de artikelen 14 en 16; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken; Overwegende dat enerzijds de toplaag van het kunstgrasveld voor hockey op terrein C van stadion Olivier door natuurlijke slijtage en door de evolutie inzake de speltechnische eisen van de hockeywereld aan renovatie toe is en anderzijds dat het daarnaast wenselijk is om in functie van het aanbieden van permanent spelcomfort en trainingsvelden die bespeelbaar zijn in alle mogelijke weersomstandigheden zowel op stadion Olivier als op stadion De Taeye te investeren in een kunstgrasveld voor voetbal; Overwegende dat het aldus nodig is om de kunstgrasinfrastructuur en de bijhorende verlichting uit te breiden en/of te optimaliseren zodat de openluchtcentra intensiever en comfortabeler kunnen gebruikt worden; Overwegende dat gezien de specificiteit en de complexiteit van het werk, het nodig is om beroep te doen op een ontwerper die de nodige expertise heeft inzake kunstgrasvelden met onderbouw; Gelet op het daartoe opgemaakte bijzonder bestek met inschrijvingsbiljet en inventaris voor de studieopdracht voor renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur waarin volgende opdrachten opgenomen zijn:

5 5 Deelproject A - Renovatie van de toplaag van het kunstgrasveld (terrein C) op stadion Olivier - Voorbereidende werken. (wegnemen doelen, gedeeltelijk wegnemen afsluitingen,.) - Weghalen en afvoeren huidige toplaag. - Optimaliseren van de egalisatie van de kofferstructuur. - Eventueel optimaliseren van het drainagesysteem. - Leggen van wachtleidingen of wachtbuizen in functie van het in de toekomst eventueel optimaliseren van de verlichting. - Leggen van kunstgras conform de eisen van de federatie voor het spelen van wedstrijden op het hoogste nationale niveau. - Aanbrengen/inbrengen van belijning voor zowel wedstrijden in de lengterichting (1 veld - hoofdveld) als in de dwarsrichting (2 velden nevenvelden) naar analogie met de bestaande belijning en dit conform de eisen van de federatie. (cf. hierboven) - Afwerking van het terrein. (terugplaatsen doelen, afsluitingen,.) Deelproject B - realisatie van een bijkomend kunstgrasveld op stadion Olivier (op locatie huidig terrein B in combinatie terrein D in functie van optimalisering afmetingen) - Voorbereidende werken. (wegnemen doelen, gedeeltelijk wegnemen afsluitingen,.) - Wegnemen van de huidige toplaag. (natuurgras en teelaarde) - Plaatsing van een efficiënt drainagesysteem in combinatie met een degelijke kofferstructuur. - Realisatie van een verlichting geschikt conform de eisen van de federatie voor het spelen van wedstrijden op het niveau nog nader te bepalen door het Gemeentebestuur. - Leggen van kunstgras conform de eisen van de Fifa voor het spelen van wedstrijden op het hoogste nationale niveau. - Aanbrengen/inbrengen van belijning voor zowel wedstrijden in de lengterichting (1 veld - hoofdveld) als in de dwarsrichting (2 velden nevenvelden in functie van bijvoorbeeld duiveltjeswedstrijden) en dit conform de eisen van de federatie. (cf. hierboven) - Eventueel verplaatsen van het schuilhuisje dat thans tussen terrein B en de Edward Verheyestraat staat. - Eventueel uitbreiden beplatingen en bomen naast het nieuw gerealiseerde terrein. - Afwerking van het terrein. (terugplaatsen doelen, plaatsen afsluitingen,.) Deelproject C - Realisatie van een kunstgrasveld op stadion De Taeye (terrein C). - Voorbereidende werken. (wegnemen doelen, gedeeltelijk wegnemen afsluitingen,.) - Wegnemen van de huidige toplaag. (natuurgras en teelaarde) - Eventueel optimaliseren van het drainagesysteem. - Realisatie van een degelijke kofferstructuur. - Eventueel optimaliseren van een verlichting geschikt conform de eisen van de federatie voor het spelen van wedstrijden op het niveau nog nader te bepalen door het Gemeentebestuur. - Leggen van kunstgras conform de eisen van de Fifa voor het spelen van wedstrijden op het hoogste nationale niveau. - Aanbrengen/inbrengen van belijning voor zowel wedstrijden in de lengterichting (1 veld - hoofdveld) als in de dwarsrichting (2 velden nevenvelden) en dit conform de eisen van de federatie. (cf. hierboven) - Verplaatsen afdak in functie van het optimaliseren van de ruimte. - Afwerking van het terrein. (terugplaatsen doelen, plaatsen afsluitingen,.) Overwegende dat de studieopdracht zal gegund worden door middel van een openbare aanbesteding; Overwegende dat de kosten voor de studieopdracht voor renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur hierbij geraamd worden op ,00 euro; Overwegende dat voor deze studieopdracht de nodige kredieten zullen voorzien worden bij de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 onder artikelnummer 764/ onder W11269; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

6 6 BESLUIT: Artikel 1. Over te gaan tot de studieopdracht voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur, geraamd euro (btw inbegrepen) door middel van een openbare aanbesteding Art. 2. Het daartoe opgemaakt bestek met inschrijvingsbiljet en inventaris worden zoals in bijlage van dit besluit vastgesteld. Art. 3. Voor deze uitgave zullen kredieten voorzien worden op de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 op artikelnummer 764/ onder W Te financieren met eigen middelen. 3. Contractbeheer - Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. Voorzitter: De kostprijs van de pleinen zelf bedraagt 1,3 miljoen euro. Op langere termijn zal dat goedkoper zijn dan de huidige voetbal- en hockeypleinen te onderhouden. Raadslid De Waele: Is deze uitgave wel nodig? Enkele firma s bieden de veiligheidscoördinatie aan samen met de werken, wat goedkoper kan uitkomen. Voorzitter: We zijn verplicht dat te doen. Schepen De Vlamynck: We moeten dit doen. Het is beter dat niet dezelfde persoon veiligheidscoördinatie en de werken doet. Raadslid Szechtman: Waarop baseert men zich voor de raming? Voorzitter: Nu baseren we ons op 10% van de kostprijs ( euro is 10% van 1,3 miljoen euro). Raadslid Szechtman: Dus men werkt op commissie? Raadslid Van Hoof: Het is goed dat die terreinen vernieuwd worden. Is er geen mogelijkheid op de ondiepe put die achter die terreinen ligt te gebruiken voor zweminitiatie? Schepen Willems: Heel de zomer zit de put vol water. Deze wordt gebruikt door de speelpleinwerking. Raadslid Van Hoof: Die wordt niet gebruikt, altijd als ik er passeer is die leeg. Schepen Willems: Om veiligheidsredenen wordt die put s morgens gevuld en s avonds geleegd. De put wordt wel degelijk gebruikt. Raadslid Van Hoof: Het ligt er trouwens ook altijd zeer vuil. Ga maar eens kijken. De put zou ideaal kunnen gebruikt worden voor initiatie. Voorzitter: We zullen straks een zwembad hebben die gebruikt kan worden voor initiatie. We gaan dit bekijken en alle raadsleden informeren. 3. Contractbeheer - Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 2, 11 van het gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken inzonderheid de artikel 17, par. 2,1 ;

7 7 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken; Overwegende dat het noodzakelijk is om beroep te doen op een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur; Gelet op het daartoe opgemaakte bestek met inschrijvingsbiljet Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur Overwegende dat de prijs van de opdracht geraamd worden op ,00 euro (btw inbegrepen); Overwegende dat voor deze opdracht de nodige kredieten zullen voorzien worden bij de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 onder artikelnummer 764/725-60; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De opdracht voor de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur, geraamd op ,00 euro (btw inbegrepen) te gunnen volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking die tot stand komt op grond van de kennisgeving aan de aannemer van de goedkeuring van zijn offerte, zoals zij eventueel gewijzigd werd na onderhandeling tussen de partijen door middel van een openbare aanbesteding. Art. 2. Het bestek met inschrijvingsbiljet Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur, zoals in bijlage van dit besluit, vast te stellen. Art. 3. Voor deze uitgave zullen kredieten voorzien worden op de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011, op artikelnummer 764/ Te financieren met eigen middelen. 4. Contractbeheer - Vervangen van haag labyrint IJzerpark - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. Raadslid Van Hoof: Staan daar camera s? Er is veel vernieling en vandalisme. Voorzitter: Die zullen er komen. Raadslid De Smet: Kan er niemand verantwoordelijk gesteld worden voor de teloorgang van de boompjes? Zoals de leverancier bijvoorbeeld? Voorzitter: We zijn dit momenteel aan het bekijken. 4. Contractbeheer - Vervangen van haag labyrint IJzerpark - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 2, 11 van het gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken inzonderheid de artikels 14 en 15;

8 8 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken; Overwegende dat het noodzakelijk is om een opdracht te starten voor het vervangen van de haag labyrint IJzerpark; Gelet op het daartoe opgemaakte bestek met inschrijvingsbiljet Vervangen van de haag in het labyrint van het IJzerpark ; Overwegende dat de prijs van de opdracht geraamd worden op ,00 euro (btw inbegrepen); Overwegende dat voor deze opdracht de nodige kredieten zullen voorzien worden bij de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 onder artikelnummer 766/721-54; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De opdracht voor vervangen van de haag in het labyrint van het IJzerpark, geraamd op ,00 euro (btw inbegrepen) te gunnen door middel van een openbare aanbesteding. Art. 2. Het bestek met inschrijvingsbiljet Vervangen van de haag in het labyrint van het IJzerpark wordt, zoals in bijlage van dit besluit, vastgesteld. Art. 3. Voor deze uitgave zullen kredieten voorzien worden op de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011, op artikelnummer 766/ Te financieren met eigen middelen. 5. Openbaar Domein - Wegen- en rioleringswerken Duinenwater - Verrekening - Kennisname. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; De Gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Knokke-Heist en de NV D&W en de overeenkomst tussen de N.V. D&W (vennootschap in oprichting), Klinkaardstraat 200 te 2950 Kapellen en het Studiebureel Jan Stokmans, Dorpsstraat 76 te 2950 Kapellen, waaruit blijkt dat het studiebureel Stokmans in staat voor het maken van de studie en het ontwerp op te stellen voor de infrastructuurwerken (wegen- riolen- en omgevingswerken), de werken te leiden en het hoofdtoezicht te houden op de uitvoering en indien nodig adviezen verstrekken, ervan; Gelet op het ontwerpdossier Wegen- en rioleringswerken BPA Duinenwater van het Studiebureel Stokmans NV; Overwegende dat in gezamenlijk overleg tussen AGSO, de dienst Openbaar Domein, en de verkavelaar D&W NV werd beslist ter hoogte van de inrit naar het zwembad Duinenwater een Kiss&ride zone aan te leggen. Deze zone moet de veilige circulatie van bussen (scholen en groepen) toelaten, alsook het op een veilige manier afleveren en terug ophalen van kinderen en andere bezoekers van het zwembad. Rekening

9 9 houdende met de mogelijke bezetting door schoolgaande jeugd was het aangewezen eveneens langsheen de Kiss&ride zone langsparkeerplaatsen voor 4 bussen te voorzien; Gelet op het ontvangen dossier van het studiebureau Stokmans betreffende een verrekening voor het dossier Duinenwater; Overwegende dat het noodzakelijk is om kennis te nemen van een verrekening omvattende enerzijds de aanleg van de Kiss&Ride zone aan de put De Cloedt naast de verkaveling Duinenwater waarbij de aanleg en onderhoud ten laste komen van het AGSO en anderzijds de aanpassing van de rijwegbreedte in de meest noordelijke verkeersweg van de verkaveling Duinenwater. De aanpassing betreft het verbreden van de rijweg van de oorspronkelijke 5,5m naar 6m omdat de meest noordelijke laan voor het busverkeer zal gebruikt worden; Overwegende dat het totaal van de werken in meer ,45 EUR bedraagt (deel 1 Kiss&Ride zone ten laste van AGSO voor ,95 EUR en deel 2 aanpassing tracé breedte ten laste van NV Duinenwater voor ,50 EUR). Enkel op de posten voor asfaltering is de prijsherziening van toepassing; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT: Enig artikel. Kennis te nemen van de verrekening waarbij een Kiss&Ride zone en een verbreding van de rijweg van de meest noordelijke verkeersweg binnen de verkaveling Duinenwater wordt opgenomen in de verrekening, opmetingsstaat en plannen opgemaakt door het Studiebureel Stokmans. 6. Openbaar Domein - Onderhoudscontract voor gemeentelijke pompgemalen Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De Gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 par. 2,11 van het Gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op artikel 57 3,4 van het Gemeentedecreet houdende de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen voor het instellen en gunning van de procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, in het bijzonder het artikel 108; Gelet op artikel 39, 2, 1, a, van de wet, waarbij tot de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure kan worden overgegaan voor zover het goed te keuren bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, niet hoger ligt van EUR in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten; Overwegende de noodzaak om tot het onderhoud van de gemeentelijke pompgemalen 2011 over te gaan voor de duur van 1 jaar; Overwegende dat de kosten ten laste van het gemeentelijk Waterbedrijf geraamd worden op ,51EUR, Exclusief BTW; Overwegende dat voor het dienstjaar 2011 op de begroting van het Gemeentelijk Waterbedrijf in de Gewone Dienst onder het artikel 127/ "Onderhoud en keuring pompstations" een onbeperkt krediet voor een bedrag van ,00 EUR is voorzien, uitgaven te financieren met eigen middelen;

10 10 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

11 11 BESLUIT : Artikel 1. Over te gaan tot het sluiten van een onderhoudscontract voor 1 jaar voor gemeentelijke pompgemalen 2011, geraamd op ,51 EUR, exclusief BTW, door middel van een onderhandelingprocedure. Art.2. Het daartoe opgemaakt bijzonder bestek en raming worden vastgesteld. Art.3. Voor het dienstjaar 2011 is op de begroting van het Gemeentelijk Waterbedrijf in de Gewone Dienst onder het artikel 127/ "Onderhoud en keuring pompstations" een onbeperkt krediet voor een bedrag van ,00 EUR voorzien, uitgaven te financieren met eigen middelen 7. Waterbedrijf - Administratie - Staat van inkomsten en uitgaven Goedkeuring. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op het artikel 310; Gelet op de artikelen 261, 262 en 263 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het Regentsbesluit van 18 juni 1946 betreffende het financieel beheer van de gemeentebedrijven, inzonderheid op de artikelen 29 tot en met 31 en 34 tot en met 36; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid op de artikelen 25 en 26; Gelet op de omzendbrief van 30 juli 1982 van de heer Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de begroting van de gemeentebedrijven voor 1983 waarin onderrichtingen bestemd voor de bedrijfsontvangers in verband met het opmaken van de staat van inkomsten en uitgaven zijn opgenomen; Gelet op de staat van inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 2010 opgemaakt door de bedrijfsontvanger; Overwegende dat het resultaat van de bedrijfsontvanger overeenstemt met dat van de bedrijfsboekhouder; Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De staat van inkomsten en uitgaven van het gemeentelijk waterbedrijf over het dienstjaar 2010 als volgt sluitend, wordt goedgekeurd: Gewone Buitengewone Dienst Algemeen Dienst Dienst voor Orde totaal Toestand op 31/12/2009: ,88 0, , ,65 Ontvangsten in 2010: , , , ,19 Uitgaven in 2010: , , , ,07 Toestand op 31/12/2010: , , ,77 Art. 2. Deze staat van inkomsten en uitgaven van het waterbedrijf over het dienstjaar 2010 zal gedurende 10 dagen bekendgemaakt en aangeplakt worden.

12 12 Art. 3. Eén exemplaar van deze staat van inkomsten en uitgaven zal aan de gemeenterekening gehecht worden en zal binnen een termijn van 20 dagen samen met dit besluit naar de Vlaamse Regering en naar de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen worden verstuurd. 8. Waterbedrijf - Administratie - Jaarrekening Goedkeuring. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op het artikel 310; Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 261, 262 en 263; Gelet op het Regentbesluit van 18 juni 1946 betreffende het financieel beheer van de gemeentebedrijven, inzonderheid op de artikelen 29, 30, 31, 34, 35 en 36; Gelet op de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, zoals gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1976, 24 maart 1978, 1 juli 1983 en het koninklijk besluit nr. 22 van 15 december 1978; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid op de artikelen 25, 26 en 27; Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, zoals gewijzigd bij koninklijke besluiten van 27 december 1977, 14 februari 1979 en 12 september 1983; Gelet op het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel en op het bijgevoegd nieuw algemeen rekeningstelsel; Gelet op de omzendbrief van 20 december 1983 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ref. OB/I/ , waarbij gevoegd een aangepast rekeningstelsel van toepassing op de gemeentebedrijven en intercommunale verenigingen voor watervoorziening per 1 januari 1984; Gelet op de omzendbrief van 23 januari 1986 van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden waarbij ten behoeve van de intercommunale verenigingen en gemeentebedrijven onderrichtingen worden verstrekt betreffende de herwaardering en afschrijving van de materiële vaste activa; Gelet op de omzendbrief van 23 maart 1987 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Regionale en Lokale Besturen waarbij, gelet op de bepalingen van het artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 februari 1977, een kortere afschrijvingstermijn voor 10 jaar voor de koudwatermeters wordt voorgesteld; Gelet op de omzendbrief B.A. 2003/2 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken waarbij de beslissing werd meegedeeld voor de volledige afschaffing van het systeem van de jaarlijkse herwaardering van de vaste activa; Gelet op zijn besluit van 17 februari 1984 (punt 8) houdende aanpassing van het beheersreglement van het waterbedrijf i.v.m. het nieuwe boekhoudingplan; Gelet op de jaarrekening van het gemeentelijk waterbedrijf over het dienstjaar 2010, opgemaakt door de bedrijfsboekhouder; Overwegende dat het resultaat van de bedrijfsboekhouder overeenstemt met de toestand van de kas van de bedrijfsontvanger op 31 december 2010;

13 13 Overwegende dat de oorspronkelijke oogmerk van de herwaardering en afschrijving van de materiële vaste activa is om een juistere balanswaarde te acteren en een voldoende zelffinanciering voor de gemeentebedrijven te verzekeren; Overwegende dat het gemeentelijk waterbedrijf voor de financiering van de uitgaven van de buitengewone dienst beroep doet op eigen middelen en op leningen; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De jaarrekening van het gemeentelijk waterbedrijf over het dienstjaar 2010 als volgt goed te keuren: de balans per 31 december 2010 sluit met een actief en passief van ,05 euro de resultatenrekening van 2010 sluit met een boni van ,19 euro Art. 2. De winst van ,19 euro als volgt te bestemmen: - overgedragen verlies van vorig boekjaar: ,63 euro - verlies over te dragen naar het volgend boekjaar: ,64 euro Art. 3. Voornoemde jaarrekening gedurende 10 dagen bekend te maken en aan te plakken. Art. 4. Een exemplaar van de voorlopig goedgekeurde jaarrekening aan de gemeenterekening te hechten en binnen een termijn van 20 dagen dit besluit, samen met het jaarverslag en alle andere voorgeschreven documenten naar de Vlaamse Regering en naar de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen te versturen. 9. Vrijetijd - Erfgoed - Maritiem Erfgoed - Mondeling erfgoed - Vissersvrouwen Overeenkomst - Goedkeuring. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, artikels 6 tot en met 9; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2009 waarbij de gemeente Knokke-Heist een partnerschap aangaat met het Europees Interreg IVA- project Heritage and Maritime Memories in the 2 Seas Region, kortweg HMS²; Gelet op het deelproject Mondelinge geschiedenis van vissersvrouwen op initiatief van de provincie West-Vlaanderen waarbij 35 interviews met vissersvrouwen werden afgenomen; Gelet op het vrije gebruik van het materiaal voor onderzoek en het opzetten en illustreren van de presentatie in de plaatselijke musea van de deelnemende gemeenten; Gelet op de geplande evenementen van de dienst Vrijetijd Knokke-Heist die op basis van dit mondelinge erfgoed een theatervoorstelling in de zaal Ravelingen op zondag 27 november 2011 laat doorgaan, een documentaire DVD aanmaakt en een tentoonstelling organiseert rond vissersvrouwen met foto s van Wouter Rawoens in Sincfala, Museum van de Zwinstreek van

14 26 november 2011 tot en met 26 februari 2012; 14 Gelet op de overeenkomst van de provincie West-Vlaanderen met als voorwerp het gebruik en de exploitatierechten van 35 interviews met vissersvrouwen vastgesteld door de bestendige deputatie van 9 juni 2011; Overwegende dat de gemeente Knokke-Heist zich voor de in de overeenkomst aangeduide gebruiksmogelijkheden tot geen enkele financiële tegemoetkoming dient te verbinden; BESLUIT: Artikel 1 De gemeenteraad keurt de overeenkomst van de provincie West-Vlaanderen over het gebruik en de exploitatierechten van 35 interviews met vissersvrouwen, vastgesteld door de bestendige deputatie van 9 juni 2011 goed als volgt: - Artikel 1 Situering Omvat de wetenschappelijke registratie van getuigenissen van vissersvrouwen om dit immateriële erfgoed te bewaren. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Blankenberge, Oostende, Nieuwpoort, Knokke-Heist en Koksijde. Op basis van die interviews wordt een toneelvoorstelling uitgewerkt en een documentaire DVD gemaakt. De interviews staan ter beschikking van de provincie West-Vlaanderen en de deelnemende gemeenten voor gebruik bij de inrichting en presentatie van hun musea, tentoonstellingen en verwante publicaties. - Artikel 2 Voorwerp De provincie West-Vlaanderen geeft toestemming aan de gemeente Knokke-Heist om de interviews te gebruiken bij inrichten en presentatie in musea, tentoonstellingen en verwante evenementen, mits voorwaarden. - Artikel 3 Voorwaarden van exploitatie 1 De interviews mogen niet openbaar worden gemaakt met inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de geïnterviewde. 2 De persoonsgegevens die deel uitmaken van de interviews mogen enkel worden gebruikt in het kader van het project omschreven in artikel 2. De persoonsgegevens mogen geenszins worden verwerkt voor directe marketing. 3 Het is de gemeente niet toegestaan om raadpleging/kopiëring van de interviews door anderen dan de gemeente toe te staan. 4 Tijdens het leven van de geïnterviewde is publicatie van de interviews voor andere doeleinden dan in artikel 2 vastgelegd niet toegestaan. Na het overlijden van de geïnterviewde is publicatie enkel toegestaan mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de provincie. 5 Voor het gebruik van interviews zoals in artikel 2 is de gemeente aan de provincie geen vergoeding verschuldigd behalve het doorsturen van een exemplaar van iedere publicatie waarbij de interviews op welke manier dan ook gebruikt werden. 6 De gemeente verbindt zich ertoe bij ieder gebruik van de interviews de provinciale ondersteuning zichtbaar te maken. Hiertoe gebruikt de gemeente als leidraad het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid goedgekeurd in de provincieraad van 12 mei De overeenkomst is voor onbepaalde duur. De provincie kan de overeenkomst beëindigen mits aangetekend schrijven dat na drie maanden uitwerking heeft. - Artikel 4 Vrijwaring De gemeente vrijwaart de provincie voor alle aanspraken en schadevergoeding die derden zouden kunnen uitoefenen in verband met de in deze overeenkomsten verleende rechten. - Artikel 5 Bevoegdheid Voor alle betwistingen met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst is alleen de rechtbank van het arrondissement Brugge bevoegd.

15 15 Artikel 2 Één ondertekend exemplaar zal aan de provincie West-Vlaanderen worden bezorgd. Gelet op de afwezigheid van raadslid Naert, zal raadslid van der Hooft de interpellaties behandelen. 9/1. Interpellatie - Addendum mbt de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en AGSO Raadslid van der Hooft: In de gemeenteraad van juni werd door de meerderheid een addendum goedgekeurd mbt de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het AGSO over het Casinoproject. Op mijn expliciete vraag, gesteld in de RvB van het AGSO in mei, of dat addendum een goedkeuring van de gemeenteraad inhield van het project zelf, werd toen door de voorzitter van het AGSO ontkennend geantwoord. In de begroting die in de RvB van het AGSO van september werd behandeld, vergadering waarop ik helaas niet kon aanwezig zijn, staat evenwel gestipuleerd dat het project middels dat addendum wel door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Deze niet onbelangrijke onduidelijkheid zou best uitgeklaard worden. Een ander punt dat ik zou opgehelderd zien is de status van het project, gegeven dat de MER nog bezig is. Moet niet eerst duidelijk zijn wat de uitkomst van het MER is vooraleer het project kan toegewezen worden aan een groep? Tenslotte zou ik graag geïnformeerd worden over het waarom van de sonderingen die in het kader van de MER op het strand worden (werden?) uitgevoerd. Voorzitter: De sonderingen die op het strand worden uitgevoerd gebeuren in het kader van de opmaak van het MER en op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij, dit om na te gaan wat het eventueel effect zou zijn van de grondbemalingen. Het op te maken MER (milieu-effecten-rapport) is ter voorbereiding van het RUP CASINO (gemeentelijke uitvoeringsplan) en staat los van de procedure tot aanduiding van de private partner. Het is de gemeente die bij de vaststelling van het RUP rekening moet houden met de adviezen van het MER-rapport. Wie ook de uiteindelijke kandidaat wordt, hij zal zich moet houden aan de bindende voorschriften van het RUP. Vandaar dat inderdaad de definitieve toewijzing pas zal kunnen gebeuren nadat de gemeenteraad het RUP CASINO voorlopig heeft vastgesteld. Evenwel sporen beide procedures parallel. De afwerking van de MER is voorzien tegen medio 2012 zodat in het najaar van 2012 het ontwerp van RUP ter bespreking aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Het is de gewoonte van AGSO om het ontwerp van budget voor het volgend jaar in september aan de leden van de raad van bestuur te overhandigen met het verzoek hun opmerkingen te formuleren tegen de volgende raad van bestuur. De bespreking van het rapport is voorzien op 4 oktober. Daarenboven moet dit document na goedkeuring door de raad van bestuur van AGSO nog eens uitdrukkelijk door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dit gebeurt doorgaans in de maand november of december. Het is dan ook verwonderlijk dat de heer Naert de gemeenteraad interpelleert over een document dat nog niet ten gronde in de raad van bestuur van het autonoom bedrijf is besproken, laat staan goedgekeurd en dat nadien nog in de gemeenteraad moet worden behandeld. Indien in het ontwerp manifeste onjuistheden staan, nodig ik het raadslid dan ook uit om in zijn hoedanigheid van bestuurder AGSO op de foutieve inhoud te wijzen. Het addendum nr 1 laat toe dat AGSO de procedure volledig afwerkt en het project na goedkeuring door de gemeenteraad verder begeleidt.

16 16 Zoals u bekend moest eerst blijken of er voldoende financieel draagkrachtige partijen konden worden gevonden die in staat zijn om een dergelijk project te realiseren. Aangezien dit het geval is lijkt het ook logisch dat de gemeenteraad zijn toestemming heeft verleend om uiteindelijk één van de twee kandidaten aan te wijzen en bijaldien de gemeenteraad de nodige machtigingen verleent om het project verder op te volgen. Zoals door de voorzitter van AGSO medegedeeld kan er geen definitieve beslissing vallen zonder toestemming van de gemeenteraad, aangezien de gemeente grondeigenaar is en zijn toestemming zal moeten verlenen voor verschillende aspecten (renovatie Casino, hernieuwing concessie Casino, opstalrechten, inrichting van het openbaar domein, aanvaarding publieke functies die naar de gemeente komen,.). Besluit 1. Voor zover er manifeste onjuistheden in het ontwerp van budget 2011 geslopen zijn wordt dit nog behandeld in de raad van bestuur van AGSO in oktober 2011; 2. De gemeenteraad moet op een later tijdstip nog zijn goedkeuring verlenen aan het budget 2011 dat AGSO voorstelt; 3. Er kan nooit sprake zijn van een goedkeuring van het project zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gemeenteraad: 4. Het is logisch dat nu financieel draagkrachtige partijen zich hebben aangeboden om de selectieprocedure verder te zetten, zodat uiteindelijk de gemeenteraad op basis van een weldoordacht en uitgewerkt totaalvoorstel een beslissing kan nemen. Voorzitter: Dit moet dus uiteraard nog achteraf bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Raadslid van der Hooft: Dus dit project is niet goedgekeurd middels dit addendum? Voorzitter: Nee. 9/2. Interpellatie Verkeerssituatie tramstation Heist. Raadslid van der Hooft: De verkeerssituatie aan het tramstation van Heist ter hoogte van het Heldenplein is een oud zeer. Onlangs is daar weer een persoonsongeval gebeurd met dodelijke afloop. Zonder daarom oorzakelijke verbanden te willen leggen komt weer de te korte tijd ter discussie voor het oversteken van de voetgangers. Hoewel het om een gewestmaterie gaat stel ik de vraag welke acties de gemeente onderneemt ten aanzien van het gewest om deze problematiek aan te kaarten en op te lossen. Voorzitter: De lokale verkeerspolitie heeft kennis van de "problematiek" van de lange wachttijden voor het dwarsen van de Elizabethlaan ter hoogte van de tramsporen. Voor alles wens ik op te merken dat weggebruikers zich dienen te houden aan de verkeersregels en indien de verkeerslichten gerespecteerd worden en de weggebruikers de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen kunnen er in principe ook daar geen ongevallen gebeuren. De problematiek is terug te brengen tot het stellen van prioriteiten door de wegbeheerder en de Openbare vervoermaatschappij "De Lijn" inzake de voorrang. Ofwel wordt absolute voorrang gegeven aan de tram (wat nu het geval is) ofwel wordt er voor de andere categorieën van weggebruikers (bijvoorbeeld voetgangers) (eventueel beperkte) prioriteit voorzien. Dit is een beleidsbeslissing die genomen moet worden door de wegbeheerder, in casu het Vlaamse Gewest, in samenspraak met de Openbare Vervoermaatschappij "De Lijn". Het gemeentebestuur en de lokale politie kunnen voorstellen formuleren maar de eindbeslissing hebben zij niet in handen. In dit verband weet ik als verkeerskundige dat de technische mogelijkheden van een gestuurde driekleurige lichtinstallatie ook niet onbeperkt zijn en het dus steeds een afwegen is van voor en tegen. Vooraleer een voorstel uit te spreken zou een ingenieur de technische mogelijkheden van de lichtencycli van de driekleurige verkeerslichten in combinatie met de verkeerslichten van de tram moeten toelichten. Want het is niet eenvoudig weg "meer groen" voor de voetgangers en "meer rood" voor de tram. Het is een kluwen van combinaties dat moeilijk te vatten is voor een leek. Ik verneem van de diensten van het Vlaamse Gewest dat de "problematiek" ook hen niet vreemd is en dat er door hun verschillende diensten wel degelijk aandacht aan besteed wordt de laatste jaren maar wijzigingen vragen beleidsbeslissingen en soms ook omvangrijke investeringen. Wat de juiste stand van zaken van het dossier is bij de Vlaamse Gemeenschap kan ik niet zeggen. Het is in elk geval niet opportuun dat de lokale politie op eigen houtje zaken zou vragen en/of bedingen. Het is noodzakelijk dat het gemeentebestuur via het College van Burgemeester en schepenen de nodige contacten legt met de bevoegde dienst van het Vlaamse gewest en in een constructief overleg de

17 17 mogelijkheden onderzoekt om, indien technisch mogelijk, de situatie voor alle weggebruikers te optimaliseren. Hoe en op welke wijze dit moet gebeuren kan ik jammer genoeg niet voorstellen, dit is zeer technisch werk voor ingenieurs. Schepen Lierman: Dit kan zeker nog dit jaar aangepakt worden. De oversteektijd zal langer gemaakt worden en er zal een heuvel voorzien worden in het midden voor wie desondanks niet snel genoeg de baan over geraakt. Eens het tramkot verdwenen is zal dit bijdragen tot de zichtbaarheid en dus ook tot de veiligheid van de weggebruikers. De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 25 augustus 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel 33 van het Gemeentedecreet en artikel 25 van het huishoudelijk reglement als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Wd. secretaris, De voorzitter,

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 28 DECEMBER 2011 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN donderdag, 22 december 2011 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L.

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 26 APRIL 2012 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur

TOELICHTINGSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 26 APRIL 2012 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur TOELICHTINGSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 26 APRIL 2012 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur Openbaar Stadsadministratie - Secretarie D/1. Stadsadministratie - Secretarie - Ontslag van titelvoerend

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 30 april 2015

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 30 april 2015 GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 5 MEI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 30 april 2015 Graaf L. Lippens,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

20. Openbaar Domein - Reglement voor het plaatsen van strandcabines op het strand - Wijzigingen.

20. Openbaar Domein - Reglement voor het plaatsen van strandcabines op het strand - Wijzigingen. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 5 MAART 2013 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN donderdag, 28 februari 2013 Graaf L. Lippens,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 29 MAART 2005 Aanwezig : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 maart 2005 Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems: Eerste

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) -

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Waterlopen. Oeverherinrichting Noord-Ede, aanleg van

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Israëlitsche Gemeenschap "Adath Yisrael" - Jaarrekening

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Activiteitenkorrels

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdacht van levering van semi-ondergrondse

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015 RAADZAAL 19u30 1. BIJDRAGE STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE Aan de raad wordt gevraagd het bedrag van 2.638.239 als bijdrage van de stad Nieuwpoort

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Concessies. Concessieovereenkomsten voor het bezetten van gewestgronden

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 OCMW OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 Aanwezig Verontschuldigd Stefaan VERCAMER,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) Korte toelichting

GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) Korte toelichting DATUM : 22 maart 2010 GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) DAG- ORDE Korte toelichting 1 Opheffing politiereglement tijdens de wekelijkse

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 In toepassing van artikel 252 1 en 252 2 van het gemeentedecreet wordt onderhavige lijst opgesteld met de beknopte omschrijving van

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. OPENBARE ZITTING. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. Het huidig reglement op de begraafplaatsen dateert van 2001 en dient om verschillende

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 23 juni 2014. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie