GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST"

Transcriptie

1 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel 33 van het Gemeentedecreet en artikel 25 van het huishoudelijk reglement als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De voorzitter sluit de vergadering om 21 uur. Wd. secretaris, De voorzitter, GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST VERSLAG GEMEENTERAAD VERSLAG VAN ZITTING VAN donderdag, 29 september 2011 STADHUIS DE VRIERESTRAAT UUR Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : Graaf L. Lippens, Burgemeester; M. Willems, I. Reubens, D. De Vlamynck, D. Lannoy, L. Lierman, P. Geerinckx, P. De Groote, Schepenen; J. Vandepitte, K. van der Hooft, A. Desutter, D. Despiegelaere, W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche, S. Obreno, F. De Smet, F. Naert, L. De Waele, A. Van Hoof, K. Demeyere, P. Vlietinck, J. Verbouw, V. Engelrelst, J. Vansteenkiste, L. Sabbe, S. Devlieger, I. Goeminne, M. Szechtman, Raadsleden; M. Gobert, Wd. Secretaris Graaf L. Lippens, Burgemeester afwezig voor 10 en D/1; M. Willems, Schepen afwezig voor 10 en D/1; F. Naert, Raadslid afwezig voor 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9/1., 9/2.; M. Szechtman, Raadslid afwezig voor D/1. M. Rombout, A. Bosschaerts, Raadsleden Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Jaarrekening Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling. Contractbeheer 2. Contractbeheer - Studieopdracht voor de renovatie en de uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. 3. Contractbeheer - Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. 4. Contractbeheer - Vervangen van haag labyrint IJzerpark - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling.

2 2 Openbaar Domein 5. Openbaar Domein - Wegen- en rioleringswerken Duinenwater - Verrekening - Kennisname. 6. Openbaar Domein - Onderhoudscontract voor gemeentelijke pompgemalen Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. Waterbedrijf - Administratie 7. Waterbedrijf - Administratie - Staat van inkomsten en uitgaven Goedkeuring. 8. Waterbedrijf - Administratie - Jaarrekening Goedkeuring. Vrijetijd - Erfgoed 9. Vrijetijd - Erfgoed - Maritiem Erfgoed - Mondeling erfgoed -Vissersvrouwen - Overeenkomst- Goedkeuring. Geheim Personeelszaken - Loonadministratie 10. Personeelszaken - Loonadministratie - Personeelslid - Preventieve schorsing - Opdracht tot onderzoek, opmaak verslag en samenstelling tuchtdossier - Aanduiding tuchtonderzoeker. De voorzitter opent de vergadering om uur. Bij aanvang van de zitting verontschuldigt de voorzitter de raadsleden Marianne Rombout en Anne Bosschaerts. Op voorstel van de voorzitter gaat de Raad éénparig akkoord om volgend bijkomend punt aan de agenda toe te voegen : D/1.Personeelszaken - Loonadministratie - Personeelslid - Preventieve schorsing - Verslag tuchtonderzoeker - Beslissing tot hoorzitting. Wegens een administratieve fout in dit dossier, moet dit bij hoogdringendheid door de gemeenteraad behandeld worden. Stemden voor: Graaf L. Lippens, Burgemeester; M. Willems, I. Reubens, D. De Vlamynck, D. Lannoy, L. Lierman, P. Geerinckx, P. De Groote, Schepenen; J. Vandepitte, K. van der Hooft, A. Desutter, D. Despiegelaere, W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche, S. Obreno, F. De Smet, L. De Waele, A. Van Hoof, K. Demeyere, P. Vlietinck, J. Verbouw, V. Engelrelst, J. Vansteenkiste, L. Sabbe, S. Devlieger, I. Goeminne, M. Szechtman, Raadsleden. 28 van de 28 aanwezige leden zijn akkoord om dit punt toe te voegen aan de agenda. Het dringend punt wordt behandeld na punt 10 van de gewone dagorde geheim. Volgende punten worden aan de dagorde toegevoegd ingevolge artikel 22 van het Gemeentedecreet op voorstel van : Raadslid Naert Interpellatie - Addendum mbt de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en AGSO Raadslid Naert. Interpellatie Verkeerssituatie tramstation Heist. Deze punten zullen behandeld worden nà punt 9 van de gewone dagorde. Er wordt overgegaan tot de behandeling ten gronde van punt 1.

3 Gemeenteraad 3 Openbaar 1. Begroting en Uitgaven - Jaarrekening Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 238, 240 en 248 2; Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 augustus 1990, houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, inzonderheid de artikelen 17, 73, 74, 75, 76, 77 en 78; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2010 houdende de voorlopige vaststelling van de gemeenterekeningen dienstjaar 2009 ; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid het artikel 16; Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 4 maart 2011 betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van de gemeente Knokke-Heist; Overwegende dat volgens het artikel 16 van het bovenvermeld decreet van 28 april 1993 het besluit van de Gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 aan de gemeenteraad medegedeeld wordt ; NEEMT KENNIS VAN : De beslissing van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 4 maart 2011 betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 van de gemeente Knokke-Heist : De budgetrekening per 31 december Vastgestelde rechten ten voordele van de gemeente - Onverhaalbare en invorderbare. bedragen Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven GEWONE DIENST , ,07 = , ,72 BUITENGEWONE DIENST ,68 = , ,29 BUDGETRESULTAAT , , Netto vastgestelde rechten - Aanrekeningen , , , ,06 BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT OVER TE DRAGEN NAAR HET VOLGEND DIENSTJAAR , , Vastgelegde uitgaven - Aanrekeningen , , , ,06

4 4 NAAR HET VOLGEND DIENSTJAAR OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN , ,23 De balans en resultatenrekening 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Vaste Activa Eigen vermogen Vlottende Activa Schulden TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2009 Exploitatieboni Uitzonderlijke boni Mali/Boni v.h. dienstjaar Contractbeheer - Studieopdracht voor de renovatie en de uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 2, 11 van het gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken inzonderheid de artikelen 14 en 16; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken; Overwegende dat enerzijds de toplaag van het kunstgrasveld voor hockey op terrein C van stadion Olivier door natuurlijke slijtage en door de evolutie inzake de speltechnische eisen van de hockeywereld aan renovatie toe is en anderzijds dat het daarnaast wenselijk is om in functie van het aanbieden van permanent spelcomfort en trainingsvelden die bespeelbaar zijn in alle mogelijke weersomstandigheden zowel op stadion Olivier als op stadion De Taeye te investeren in een kunstgrasveld voor voetbal; Overwegende dat het aldus nodig is om de kunstgrasinfrastructuur en de bijhorende verlichting uit te breiden en/of te optimaliseren zodat de openluchtcentra intensiever en comfortabeler kunnen gebruikt worden; Overwegende dat gezien de specificiteit en de complexiteit van het werk, het nodig is om beroep te doen op een ontwerper die de nodige expertise heeft inzake kunstgrasvelden met onderbouw; Gelet op het daartoe opgemaakte bijzonder bestek met inschrijvingsbiljet en inventaris voor de studieopdracht voor renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur waarin volgende opdrachten opgenomen zijn:

5 5 Deelproject A - Renovatie van de toplaag van het kunstgrasveld (terrein C) op stadion Olivier - Voorbereidende werken. (wegnemen doelen, gedeeltelijk wegnemen afsluitingen,.) - Weghalen en afvoeren huidige toplaag. - Optimaliseren van de egalisatie van de kofferstructuur. - Eventueel optimaliseren van het drainagesysteem. - Leggen van wachtleidingen of wachtbuizen in functie van het in de toekomst eventueel optimaliseren van de verlichting. - Leggen van kunstgras conform de eisen van de federatie voor het spelen van wedstrijden op het hoogste nationale niveau. - Aanbrengen/inbrengen van belijning voor zowel wedstrijden in de lengterichting (1 veld - hoofdveld) als in de dwarsrichting (2 velden nevenvelden) naar analogie met de bestaande belijning en dit conform de eisen van de federatie. (cf. hierboven) - Afwerking van het terrein. (terugplaatsen doelen, afsluitingen,.) Deelproject B - realisatie van een bijkomend kunstgrasveld op stadion Olivier (op locatie huidig terrein B in combinatie terrein D in functie van optimalisering afmetingen) - Voorbereidende werken. (wegnemen doelen, gedeeltelijk wegnemen afsluitingen,.) - Wegnemen van de huidige toplaag. (natuurgras en teelaarde) - Plaatsing van een efficiënt drainagesysteem in combinatie met een degelijke kofferstructuur. - Realisatie van een verlichting geschikt conform de eisen van de federatie voor het spelen van wedstrijden op het niveau nog nader te bepalen door het Gemeentebestuur. - Leggen van kunstgras conform de eisen van de Fifa voor het spelen van wedstrijden op het hoogste nationale niveau. - Aanbrengen/inbrengen van belijning voor zowel wedstrijden in de lengterichting (1 veld - hoofdveld) als in de dwarsrichting (2 velden nevenvelden in functie van bijvoorbeeld duiveltjeswedstrijden) en dit conform de eisen van de federatie. (cf. hierboven) - Eventueel verplaatsen van het schuilhuisje dat thans tussen terrein B en de Edward Verheyestraat staat. - Eventueel uitbreiden beplatingen en bomen naast het nieuw gerealiseerde terrein. - Afwerking van het terrein. (terugplaatsen doelen, plaatsen afsluitingen,.) Deelproject C - Realisatie van een kunstgrasveld op stadion De Taeye (terrein C). - Voorbereidende werken. (wegnemen doelen, gedeeltelijk wegnemen afsluitingen,.) - Wegnemen van de huidige toplaag. (natuurgras en teelaarde) - Eventueel optimaliseren van het drainagesysteem. - Realisatie van een degelijke kofferstructuur. - Eventueel optimaliseren van een verlichting geschikt conform de eisen van de federatie voor het spelen van wedstrijden op het niveau nog nader te bepalen door het Gemeentebestuur. - Leggen van kunstgras conform de eisen van de Fifa voor het spelen van wedstrijden op het hoogste nationale niveau. - Aanbrengen/inbrengen van belijning voor zowel wedstrijden in de lengterichting (1 veld - hoofdveld) als in de dwarsrichting (2 velden nevenvelden) en dit conform de eisen van de federatie. (cf. hierboven) - Verplaatsen afdak in functie van het optimaliseren van de ruimte. - Afwerking van het terrein. (terugplaatsen doelen, plaatsen afsluitingen,.) Overwegende dat de studieopdracht zal gegund worden door middel van een openbare aanbesteding; Overwegende dat de kosten voor de studieopdracht voor renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur hierbij geraamd worden op ,00 euro; Overwegende dat voor deze studieopdracht de nodige kredieten zullen voorzien worden bij de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 onder artikelnummer 764/ onder W11269; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

6 6 BESLUIT: Artikel 1. Over te gaan tot de studieopdracht voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur, geraamd euro (btw inbegrepen) door middel van een openbare aanbesteding Art. 2. Het daartoe opgemaakt bestek met inschrijvingsbiljet en inventaris worden zoals in bijlage van dit besluit vastgesteld. Art. 3. Voor deze uitgave zullen kredieten voorzien worden op de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 op artikelnummer 764/ onder W Te financieren met eigen middelen. 3. Contractbeheer - Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. Voorzitter: De kostprijs van de pleinen zelf bedraagt 1,3 miljoen euro. Op langere termijn zal dat goedkoper zijn dan de huidige voetbal- en hockeypleinen te onderhouden. Raadslid De Waele: Is deze uitgave wel nodig? Enkele firma s bieden de veiligheidscoördinatie aan samen met de werken, wat goedkoper kan uitkomen. Voorzitter: We zijn verplicht dat te doen. Schepen De Vlamynck: We moeten dit doen. Het is beter dat niet dezelfde persoon veiligheidscoördinatie en de werken doet. Raadslid Szechtman: Waarop baseert men zich voor de raming? Voorzitter: Nu baseren we ons op 10% van de kostprijs ( euro is 10% van 1,3 miljoen euro). Raadslid Szechtman: Dus men werkt op commissie? Raadslid Van Hoof: Het is goed dat die terreinen vernieuwd worden. Is er geen mogelijkheid op de ondiepe put die achter die terreinen ligt te gebruiken voor zweminitiatie? Schepen Willems: Heel de zomer zit de put vol water. Deze wordt gebruikt door de speelpleinwerking. Raadslid Van Hoof: Die wordt niet gebruikt, altijd als ik er passeer is die leeg. Schepen Willems: Om veiligheidsredenen wordt die put s morgens gevuld en s avonds geleegd. De put wordt wel degelijk gebruikt. Raadslid Van Hoof: Het ligt er trouwens ook altijd zeer vuil. Ga maar eens kijken. De put zou ideaal kunnen gebruikt worden voor initiatie. Voorzitter: We zullen straks een zwembad hebben die gebruikt kan worden voor initiatie. We gaan dit bekijken en alle raadsleden informeren. 3. Contractbeheer - Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 2, 11 van het gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken inzonderheid de artikel 17, par. 2,1 ;

7 7 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken; Overwegende dat het noodzakelijk is om beroep te doen op een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur; Gelet op het daartoe opgemaakte bestek met inschrijvingsbiljet Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur Overwegende dat de prijs van de opdracht geraamd worden op ,00 euro (btw inbegrepen); Overwegende dat voor deze opdracht de nodige kredieten zullen voorzien worden bij de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 onder artikelnummer 764/725-60; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De opdracht voor de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur, geraamd op ,00 euro (btw inbegrepen) te gunnen volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking die tot stand komt op grond van de kennisgeving aan de aannemer van de goedkeuring van zijn offerte, zoals zij eventueel gewijzigd werd na onderhandeling tussen de partijen door middel van een openbare aanbesteding. Art. 2. Het bestek met inschrijvingsbiljet Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor de renovatie en uitbreiding van de kunstgrasinfrastructuur, zoals in bijlage van dit besluit, vast te stellen. Art. 3. Voor deze uitgave zullen kredieten voorzien worden op de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011, op artikelnummer 764/ Te financieren met eigen middelen. 4. Contractbeheer - Vervangen van haag labyrint IJzerpark - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. Raadslid Van Hoof: Staan daar camera s? Er is veel vernieling en vandalisme. Voorzitter: Die zullen er komen. Raadslid De Smet: Kan er niemand verantwoordelijk gesteld worden voor de teloorgang van de boompjes? Zoals de leverancier bijvoorbeeld? Voorzitter: We zijn dit momenteel aan het bekijken. 4. Contractbeheer - Vervangen van haag labyrint IJzerpark - Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 2, 11 van het gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken inzonderheid de artikels 14 en 15;

8 8 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken; Overwegende dat het noodzakelijk is om een opdracht te starten voor het vervangen van de haag labyrint IJzerpark; Gelet op het daartoe opgemaakte bestek met inschrijvingsbiljet Vervangen van de haag in het labyrint van het IJzerpark ; Overwegende dat de prijs van de opdracht geraamd worden op ,00 euro (btw inbegrepen); Overwegende dat voor deze opdracht de nodige kredieten zullen voorzien worden bij de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011 onder artikelnummer 766/721-54; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De opdracht voor vervangen van de haag in het labyrint van het IJzerpark, geraamd op ,00 euro (btw inbegrepen) te gunnen door middel van een openbare aanbesteding. Art. 2. Het bestek met inschrijvingsbiljet Vervangen van de haag in het labyrint van het IJzerpark wordt, zoals in bijlage van dit besluit, vastgesteld. Art. 3. Voor deze uitgave zullen kredieten voorzien worden op de e.k. budgetwijziging van de financiële nota 2011, op artikelnummer 766/ Te financieren met eigen middelen. 5. Openbaar Domein - Wegen- en rioleringswerken Duinenwater - Verrekening - Kennisname. Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; De Gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Knokke-Heist en de NV D&W en de overeenkomst tussen de N.V. D&W (vennootschap in oprichting), Klinkaardstraat 200 te 2950 Kapellen en het Studiebureel Jan Stokmans, Dorpsstraat 76 te 2950 Kapellen, waaruit blijkt dat het studiebureel Stokmans in staat voor het maken van de studie en het ontwerp op te stellen voor de infrastructuurwerken (wegen- riolen- en omgevingswerken), de werken te leiden en het hoofdtoezicht te houden op de uitvoering en indien nodig adviezen verstrekken, ervan; Gelet op het ontwerpdossier Wegen- en rioleringswerken BPA Duinenwater van het Studiebureel Stokmans NV; Overwegende dat in gezamenlijk overleg tussen AGSO, de dienst Openbaar Domein, en de verkavelaar D&W NV werd beslist ter hoogte van de inrit naar het zwembad Duinenwater een Kiss&ride zone aan te leggen. Deze zone moet de veilige circulatie van bussen (scholen en groepen) toelaten, alsook het op een veilige manier afleveren en terug ophalen van kinderen en andere bezoekers van het zwembad. Rekening

9 9 houdende met de mogelijke bezetting door schoolgaande jeugd was het aangewezen eveneens langsheen de Kiss&ride zone langsparkeerplaatsen voor 4 bussen te voorzien; Gelet op het ontvangen dossier van het studiebureau Stokmans betreffende een verrekening voor het dossier Duinenwater; Overwegende dat het noodzakelijk is om kennis te nemen van een verrekening omvattende enerzijds de aanleg van de Kiss&Ride zone aan de put De Cloedt naast de verkaveling Duinenwater waarbij de aanleg en onderhoud ten laste komen van het AGSO en anderzijds de aanpassing van de rijwegbreedte in de meest noordelijke verkeersweg van de verkaveling Duinenwater. De aanpassing betreft het verbreden van de rijweg van de oorspronkelijke 5,5m naar 6m omdat de meest noordelijke laan voor het busverkeer zal gebruikt worden; Overwegende dat het totaal van de werken in meer ,45 EUR bedraagt (deel 1 Kiss&Ride zone ten laste van AGSO voor ,95 EUR en deel 2 aanpassing tracé breedte ten laste van NV Duinenwater voor ,50 EUR). Enkel op de posten voor asfaltering is de prijsherziening van toepassing; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT: Enig artikel. Kennis te nemen van de verrekening waarbij een Kiss&Ride zone en een verbreding van de rijweg van de meest noordelijke verkeersweg binnen de verkaveling Duinenwater wordt opgenomen in de verrekening, opmetingsstaat en plannen opgemaakt door het Studiebureel Stokmans. 6. Openbaar Domein - Onderhoudscontract voor gemeentelijke pompgemalen Voorwaarden en wijze van gunnen - Vaststelling. De Gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op artikel 43 par. 2,11 van het Gemeentedecreet houdende de bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden en de keuze van procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op artikel 57 3,4 van het Gemeentedecreet houdende de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen voor het instellen en gunning van de procedure inzake overheidsopdrachten; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, in het bijzonder het artikel 108; Gelet op artikel 39, 2, 1, a, van de wet, waarbij tot de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure kan worden overgegaan voor zover het goed te keuren bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, niet hoger ligt van EUR in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten; Overwegende de noodzaak om tot het onderhoud van de gemeentelijke pompgemalen 2011 over te gaan voor de duur van 1 jaar; Overwegende dat de kosten ten laste van het gemeentelijk Waterbedrijf geraamd worden op ,51EUR, Exclusief BTW; Overwegende dat voor het dienstjaar 2011 op de begroting van het Gemeentelijk Waterbedrijf in de Gewone Dienst onder het artikel 127/ "Onderhoud en keuring pompstations" een onbeperkt krediet voor een bedrag van ,00 EUR is voorzien, uitgaven te financieren met eigen middelen;

10 10 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

11 11 BESLUIT : Artikel 1. Over te gaan tot het sluiten van een onderhoudscontract voor 1 jaar voor gemeentelijke pompgemalen 2011, geraamd op ,51 EUR, exclusief BTW, door middel van een onderhandelingprocedure. Art.2. Het daartoe opgemaakt bijzonder bestek en raming worden vastgesteld. Art.3. Voor het dienstjaar 2011 is op de begroting van het Gemeentelijk Waterbedrijf in de Gewone Dienst onder het artikel 127/ "Onderhoud en keuring pompstations" een onbeperkt krediet voor een bedrag van ,00 EUR voorzien, uitgaven te financieren met eigen middelen 7. Waterbedrijf - Administratie - Staat van inkomsten en uitgaven Goedkeuring. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op het artikel 310; Gelet op de artikelen 261, 262 en 263 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het Regentsbesluit van 18 juni 1946 betreffende het financieel beheer van de gemeentebedrijven, inzonderheid op de artikelen 29 tot en met 31 en 34 tot en met 36; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid op de artikelen 25 en 26; Gelet op de omzendbrief van 30 juli 1982 van de heer Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de begroting van de gemeentebedrijven voor 1983 waarin onderrichtingen bestemd voor de bedrijfsontvangers in verband met het opmaken van de staat van inkomsten en uitgaven zijn opgenomen; Gelet op de staat van inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 2010 opgemaakt door de bedrijfsontvanger; Overwegende dat het resultaat van de bedrijfsontvanger overeenstemt met dat van de bedrijfsboekhouder; Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De staat van inkomsten en uitgaven van het gemeentelijk waterbedrijf over het dienstjaar 2010 als volgt sluitend, wordt goedgekeurd: Gewone Buitengewone Dienst Algemeen Dienst Dienst voor Orde totaal Toestand op 31/12/2009: ,88 0, , ,65 Ontvangsten in 2010: , , , ,19 Uitgaven in 2010: , , , ,07 Toestand op 31/12/2010: , , ,77 Art. 2. Deze staat van inkomsten en uitgaven van het waterbedrijf over het dienstjaar 2010 zal gedurende 10 dagen bekendgemaakt en aangeplakt worden.

12 12 Art. 3. Eén exemplaar van deze staat van inkomsten en uitgaven zal aan de gemeenterekening gehecht worden en zal binnen een termijn van 20 dagen samen met dit besluit naar de Vlaamse Regering en naar de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen worden verstuurd. 8. Waterbedrijf - Administratie - Jaarrekening Goedkeuring. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op het artikel 310; Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 261, 262 en 263; Gelet op het Regentbesluit van 18 juni 1946 betreffende het financieel beheer van de gemeentebedrijven, inzonderheid op de artikelen 29, 30, 31, 34, 35 en 36; Gelet op de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, zoals gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1976, 24 maart 1978, 1 juli 1983 en het koninklijk besluit nr. 22 van 15 december 1978; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid op de artikelen 25, 26 en 27; Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, zoals gewijzigd bij koninklijke besluiten van 27 december 1977, 14 februari 1979 en 12 september 1983; Gelet op het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel en op het bijgevoegd nieuw algemeen rekeningstelsel; Gelet op de omzendbrief van 20 december 1983 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ref. OB/I/ , waarbij gevoegd een aangepast rekeningstelsel van toepassing op de gemeentebedrijven en intercommunale verenigingen voor watervoorziening per 1 januari 1984; Gelet op de omzendbrief van 23 januari 1986 van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden waarbij ten behoeve van de intercommunale verenigingen en gemeentebedrijven onderrichtingen worden verstrekt betreffende de herwaardering en afschrijving van de materiële vaste activa; Gelet op de omzendbrief van 23 maart 1987 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Regionale en Lokale Besturen waarbij, gelet op de bepalingen van het artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 februari 1977, een kortere afschrijvingstermijn voor 10 jaar voor de koudwatermeters wordt voorgesteld; Gelet op de omzendbrief B.A. 2003/2 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken waarbij de beslissing werd meegedeeld voor de volledige afschaffing van het systeem van de jaarlijkse herwaardering van de vaste activa; Gelet op zijn besluit van 17 februari 1984 (punt 8) houdende aanpassing van het beheersreglement van het waterbedrijf i.v.m. het nieuwe boekhoudingplan; Gelet op de jaarrekening van het gemeentelijk waterbedrijf over het dienstjaar 2010, opgemaakt door de bedrijfsboekhouder; Overwegende dat het resultaat van de bedrijfsboekhouder overeenstemt met de toestand van de kas van de bedrijfsontvanger op 31 december 2010;

13 13 Overwegende dat de oorspronkelijke oogmerk van de herwaardering en afschrijving van de materiële vaste activa is om een juistere balanswaarde te acteren en een voldoende zelffinanciering voor de gemeentebedrijven te verzekeren; Overwegende dat het gemeentelijk waterbedrijf voor de financiering van de uitgaven van de buitengewone dienst beroep doet op eigen middelen en op leningen; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT: Artikel 1. De jaarrekening van het gemeentelijk waterbedrijf over het dienstjaar 2010 als volgt goed te keuren: de balans per 31 december 2010 sluit met een actief en passief van ,05 euro de resultatenrekening van 2010 sluit met een boni van ,19 euro Art. 2. De winst van ,19 euro als volgt te bestemmen: - overgedragen verlies van vorig boekjaar: ,63 euro - verlies over te dragen naar het volgend boekjaar: ,64 euro Art. 3. Voornoemde jaarrekening gedurende 10 dagen bekend te maken en aan te plakken. Art. 4. Een exemplaar van de voorlopig goedgekeurde jaarrekening aan de gemeenterekening te hechten en binnen een termijn van 20 dagen dit besluit, samen met het jaarverslag en alle andere voorgeschreven documenten naar de Vlaamse Regering en naar de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen te versturen. 9. Vrijetijd - Erfgoed - Maritiem Erfgoed - Mondeling erfgoed - Vissersvrouwen Overeenkomst - Goedkeuring. De gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, artikels 6 tot en met 9; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2009 waarbij de gemeente Knokke-Heist een partnerschap aangaat met het Europees Interreg IVA- project Heritage and Maritime Memories in the 2 Seas Region, kortweg HMS²; Gelet op het deelproject Mondelinge geschiedenis van vissersvrouwen op initiatief van de provincie West-Vlaanderen waarbij 35 interviews met vissersvrouwen werden afgenomen; Gelet op het vrije gebruik van het materiaal voor onderzoek en het opzetten en illustreren van de presentatie in de plaatselijke musea van de deelnemende gemeenten; Gelet op de geplande evenementen van de dienst Vrijetijd Knokke-Heist die op basis van dit mondelinge erfgoed een theatervoorstelling in de zaal Ravelingen op zondag 27 november 2011 laat doorgaan, een documentaire DVD aanmaakt en een tentoonstelling organiseert rond vissersvrouwen met foto s van Wouter Rawoens in Sincfala, Museum van de Zwinstreek van

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 18.05.2015 188 GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 37 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 SEPTEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie