Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit Nr. 162 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 juni 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de vaste commissie voor Justitie 2 hebben op 24 mei 2000 overleg gevoerd met minister Jorritsma-Lebbink van Economische Zaken en minister Korthals van Justitie over: de brieven van 11 en 17 februari 2000 inzake de kabinetsreactie op de eindrapportage commissie administratieve lasten ( nr. 148); de brief van 15 mei 2000 inzake een actieprogramma t.b.v. reductie administratieve lasten ( nr. 160). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit. 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste (VVD), ondervoorzitter, Van Zuijlen (PvdA), M. B. Vos (GroenLinks), Rabbae (GroenLinks), Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (RPF/ GPV), Van Walsem (D66), Hofstra (VVD), Wagenaar (PvdA), De Boer (PvdA), Verburg (CDA), Stroeken (CDA), Ravestein (D66), Geluk (VVD), Van den Akker (CDA), Blok (VVD), Hindriks (PvdA),Dijsselbloem (PvdA). Plv. leden: Snijder-Hazelhoff (VVD), Atsma (CDA), Kalsbeek (PvdA), Wijn (CDA), Klein Molekamp (VVD), Schoenmakers (PvdA), Van der Steenhoven (GroenLinks), Vendrik (Groen- Links), Poppe (SP), De Swart (VVD), Van den Berg (SGP), Kuijper (PvdA), Van Middelkoop (RPF/GPV), Schimmel (D66), Van Baalen (VVD), Herrebrugh (PvdA), Smits (PvdA), Schreijer- Pierik (CDA), Van der Hoeven (CDA), Bakker (D66), Van Beek (VVD), De Haan (CDA), Udo (VVD), Hamer (PvdA), Koenders (PvdA). 2 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal (PvdA), Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Scheltema-de Nie (D66), Zijlstra (PvdA), Kalsbeek (PvdA), Apostolou (PvdA), Middel (PvdA), Van Heemst (PvdA), voorzitter, Rouvoet (RPF/GPV), Rabbae (GroenLinks), Van Oven (PvdA),Kamp (VVD), Dittrich (D66), ondervoorzitter, O. P. G. Vos Vragen en opmerkingen uit de commissies De heer Hindriks (PvdA) prees het werk van de commissie-slechte en benadrukte het belang van het terugdringen van administratieve lasten. De initiatieven hiertoe zijn veelbelovend. Hij schaarde zich achter de doelstelling de lasten met nog eens 15% bovenop de door het vorige kabinet gerealiseerde 10% terug te dringen. De instelling van een onafhankelijk extern adviescollege is een goede aanzet hiertoe. Ook de benoeming van de heer Linschoten is een goede keuze. Terzijde merkte de heer Hindriks op dat de ingestelde commissie ook Kamerleden bij het terugdringen van administratieve lasten in de gaten moet houden. Zij zal op zoek gaan naar «de grote vissen» en hij verzocht op korte termijn om een overzicht daarvan van beide departementen, vergezeld met te besparen bedragen. Uit diverse bronnen blijkt dat ICT een machtig instrument kan zijn. Er zijn voorstellen gedaan over een internetsite. De heer Hindriks vroeg of het experiment, waarbij bedrijven de vrijheid hebben om via een bepaald (VVD), Van Wijmen (CDA), De Wit (SP), Weekers (VVD), Wijn (CDA), Van der Staaij (SGP), Ross-van Dorp (CDA), Patijn (VVD), Niederer (VVD), Nicolaï (VVD), Halsema (GroenLinks). Plv. leden: Wagenaar (PvdA), Balkenende (CDA), Verhagen (CDA), Van Vliet (D66), Duijkers (PvdA), Arib (PvdA), Kuijper (PvdA), Albayrak (PvdA), Barth (PvdA), Schutte (RPF/ GPV), Karimi (GroenLinks), Santi (PvdA), Passtoors (VVD), Hoekema (D66), Van den Doel (VVD), Rietkerk (CDA), Marijnissen (SP), De Vries (VVD), Eurlings (CDA), Van Walsem (D66), Buijs (CDA), Rijpstra (VVD), Van Baalen (VVD), Van Blerck-Woerdman (VVD), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks). KST46729 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2000 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 protocol aan te leveren en niet gedwongen worden anderen toegang tot hun bestanden te verlenen, op bredere schaal kan worden gehouden. Tevens vroeg hij om concrete maatregelen, met doelstellingen en termijnen waarop ze kunnen worden gerealiseerd, alsmede de daarmee gepaard gaande budgettaire middelen. Een heldere matrix van de administratieve lasten en de besparingspotentie per ministerie en per hoofdonderwerp ontbreekt nog steeds. Verder vroeg hij bij de rapportagecyclus om een kwantitatieve norm. Kan worden toegezegd dat deze kwantitatieve norm bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling geleverd wordt, zodat de Kamer ook de minister van Economische Zaken verantwoordelijk kan stellen voor het geheel van de administratieve lasten? Als het streven is de norm terug te brengen, zal die eerst meetbaar gemaakt moeten worden. De heer Hindriks juichte het toe dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een eigen commissie heeft ingesteld die de gevolgen van wet- en regelgeving op administratieve lasten zal bezien. In dat kader is één loonbegrip in de sociale zekerheid en fiscaliteit van groot belang. Hij ging ervan uit dat in 2001 daartoe de eerste stap kan worden gezet. Met het realiseren van een loonbegrip wordt een potentiële terugdringing gerealiseerd van 350 mln. aan administratieve lasten, hetgeen vooral voor het MKB van betekenis is. In het vorige overleg over de terugdringing van administratieve lasten is de loftrompet gestoken over de commissie-van Lunteren die erin slaagde 900 mln. te realiseren, meer dan 25%. Hopelijk wordt hetzelfde ook bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid gerealiseerd. Wellicht kan hiervan een voorbeeldfunctie uitgaan voor het ministerie van VROM. Tot slot vroeg de heer Hindriks hoe de commissie in de hiërarchie is opgenomen. Aan wie wordt verantwoording afgelegd en hoe wordt gerapporteerd? Op welke manier legt de minister aan het parlement verantwoording af? De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor dit kwaliteitsverbeteringsproject ligt bij de departementen en daar passen geen uitvoerende taken voor een commissie in. Die bewaakt de voorgang en de resultaten en signaleert problemen. Mevrouw Voûte-Droste (VVD) gaf als ondertitel aan de actie reductie administratieve lasten mee: doelmatigheid, transparantie en kwaliteit. Deze elementen moeten ten eerste winst voor de overheid opleveren. Een taak van de overheid is kwaliteit te leveren. Ten tweede moeten ze grote winst voor het bedrijfsleven opleveren. Doelmatigheid is belangrijk en tijd is geld. Iedere MKB er blijkt elf uur aan de administratie te besteden. De commissie-slechte en het kabinet hebben beide kwaliteit geleverd. De huidige wet- en regelgeving wordt aangepakt, de departementen leveren een bijdrage via actieplannen en de nieuwe wet- en regelgeving wordt aangepakt via het nieuwe onafhankelijke adviescollege, het ACTAL (adviescollege toetsing administratieve lasten). Deze kwaliteitsimpuls mag niet verzanden in de taaie materie van de reductie van de administratieve lasten. Onder het vorige kabinet zijn de administratieve lasten met 10% gereduceerd, maar in het totaal gestegen. De bulk van de regelgeving, lees administratieve lasten, bedraagt 13 mld. lasten per jaar voor het bedrijfsleven. Mevrouw Voûte juichte het toe dat ieder departement actieplannen en coördinatiepunten heeft, maar wees erop dat er verschillen in aanpak bestaan. Wie stuurt de coördinatiepunten aan? Economische Zaken coördineert, maar betekent dit ook dat de coördinatiepunten van de diverse ministeries gestimuleerd worden in een eenduidige methodiek en aanpak? Waarom hebben bepaalde departementen hieraan nog niet veel aandacht besteed en wat zijn de consequenties hiervan? Onderneemt het kabinet actie op dit punt? Waar zijn de criteria voor de outputmeting? Zij wees op de manier van werken met best practices en benchmarking in de OESO en de EU, waarbij overheden en departementen met elkaar verge- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 leken worden en een lijst wordt opgesteld van meer of minder actieve departementen. Ook decentrale overheden genereren substantiële administratieve lasten. Er is een convenant ondertekend, maar op welke wijze wordt de voortgang gecontroleerd? Worden andere overheden gestimuleerd via methodieken die in Nederland ontwikkeld worden? Een groot winstpunt bij met name Justitie en Economische Zaken was de standaardisatie van het loonbegrip en de harmonisatie van het ondernemersbegrip. Zijn op korte termijn nog verdere acties op deze terreinen te verwachten? De Kamer heeft met betrekking tot de nieuwe regelgeving aangedrongen op een onorthodoxe aanpak en mevrouw Voûte toonde zich dan ook verheugd met de instelling van het ACTAL, een kleine organisatie met ambitieuze doelstellingen. Het is van belang dat deze kleine organisatie met gezag en deskundigheid zal functioneren. Welke status heeft het ACTAL? In welk stadium zullen de ambtenaren van de verschillende departementen contact opnemen met het ACTAL? Het adviescollege moet in staat zijn, naar analogie van Denemarken, bedrijvenpanels erbij te betrekken. Is dat inderdaad de bedoeling? Beschikt het ACTAL over financiële mogelijkheden om dergelijke testpanels op te zetten en extra adviezen te vragen? Een belangrijk deel van de administratieve lasten 35% betreft de regelgeving vanuit Europa. Wil terugdringing van met name nieuwe regelgeving succesvol zijn, dan zal het ACTAL zich in een vroeg stadium moeten kunnen verbinden met Europese regelgeving. Worden de acties SLIM, simple legislation internal market, en BEST met elkaar in verband gebracht? Zo niet, kan dit dan worden gestimuleerd? Hoe zal de Tweede Kamer met de adviezen van het ACTAL over amendementen omgaan? Worden die in een vroegtijdig stadium bij de advisering betrokken? Het is mogelijk dat de Tweede Kamer procedures met dit college moet afspreken om misbruik in de vorm van traineren te voorkomen. Mevrouw Voûte sprak verder de wens uit om het jaarverslag van het ACTAL in de Kamer, met commentaar van de regering te evalueren. Met het gebruik van ICT kan veel winst worden behaald. Het kabinet gaf aan hierover een brief aan de Kamer te schrijven. Wanneer komt deze brief en zal het internetgroeimodel, zoals de commissie-slechte heeft aangeven worden gerealiseerd? De commisse-slechte merkte op dat met name het hergebruik van gegevens via data interessant is. Hergebruik is echter privacygevoelig. Wil de minister van Justitie aandacht besteden aan het privacyonderdeel bij internet? Mevrouw Voûte merkte op dat het ook mogelijk is de keten om te draaien door loonadministratie in de basis aan een centraal meldpunt aan te leveren. Dan kan de belastingdienst of de sociale zekerheid daar zelf de gegevens uithalen en bewerken. Wat is de reactie van de bewindslieden hierop? Een interessant initiatief is het IDEA-project. Het hoofdbedrijfschap detailhandel heeft samen met de belastingdienst en het LISV afspraken gemaakt. Het voortraject is succesvol, maar er is nog f nodig. Zijn er financiën beschikbaar voor de extra projecten op het gebied van ICT? De bewindslieden geven aan dat één overheidsloket van belang is bij het gebruik van ICT, ook voor het bedrijfsleven. Omdat men echter al jarenlang bezig is dit overheidsloket tot stand te brengen, drong mevrouw Voûte op spoed aan. Tijdens de rapportage op de derde woensdag in mei zullen de outputmeting en de kwaliteit van de wetgeving en ICT, ook op juridisch vlak voor ondernemers, van groot belang zijn. Kwaliteit van wetgeving is interessant bij de bestrijding van juridisering omdat hierdoor het voeren van processen wordt voorkomen. Het ministerie van Justitie heeft aan het jaarrekeningrecht aandacht besteed. De International Accounting Standard wil met name voor het bedrijfsleven standaardisering met het oog op reductie van de administratieve lasten. Wat is de mening van de minister hierover? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 Ook mevrouw Ravestein (D66) sprak haar waardering uit voor het werk van de commissie administratieve lasten (de CAL). Aanpak van overbodige administratieve lasten is niet alleen van groot belang, omdat burgers en bedrijfsleven daar last van ondervinden, maar ook omdat het een vanzelfsprekend onderdeel moet zijn van de verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Een goed bestuur laat vanzelfsprekend het aspect van administratievelastenverzwaring meewegen. De regelgeving in Nederland wordt steeds meer een Europese aangelegenheid. Welke initiatieven neemt de minister om ook daar te letten op administratievelastendruk, zodat men niet met de kraan open dweilt? Mevrouw Ravestein stemde in met de instelling van het adviescollege, juist omdat het nog niet vanzelfsprekend is dat departementen letten op de administratieve lasten. Ook de Tweede Kamer wil nog wel eens de administratievelastendruk vergeten als een probleem om een snelle oplossing vraagt. Tegelijkertijd is het adviescollege de erkenning van een nederlaag. Het is kennelijk niet gelukt het aspect van de administratieve lasten intern een dusdanig gewicht te geven dat het bij de voorbereiding van wetgeving wordt meegenomen in de departementen. Zij hoopte dat het adviescollege succesvol is, vooral bij het proces van bewustwording van administratieve lasten. Verder hoopte zij dat de zittingsduur van het college beperkt kan blijven tot een periode van vier jaar, omdat dan de cultuuromslag bereikt is. Hoe verhoudt zich de taak van het ACTAL tot die van de Raad van State en de wetgevingstoets van Justitie? Is het de bedoeling dat het ook uit eigen beweging initiatieven en amendementen van de Kamer mag beoordelen? Wordt door de inschakeling van het college een maand toegevoegd aan het wetgevingsproces of is er sprake van parallelschakeling, zodat er geen tijd verloren hoeft te gaan? Hoe gaat het kabinet met de adviezen van het ACTAL om? Met welke waarborgen worden afwijkingen van die adviezen omgeven? Mevrouw Ravestein vond het instellen van een bedrijvenpanel ouderwets. Raadpleging is makkelijker en breder te organiseren via internet, zoals werd voorgesteld door de CAL. Het kabinet kiest toch voor ICT? Waarom wijkt de minister van het advies af? De commissie kan op verzoek ook regelgeving van andere overheden beoordelen. Op wiens verzoek geschiedt dit dan en hoe verhoudt zich dat tot bestuurlijk toezicht dat van rijkswege door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgeoefend? Het onafhankelijke adviescollege pakt de administratieve lasten aan die nieuwe voorstellen met zich brengen. De bestaande administratieve lasten worden aangepakt door de ministeries zelf. Hoewel de indruk bestaat dat er vele regelingen met overbodige administratieve lasten bestaan, wordt eerst uitgebreid, grondig en systematisch geïnventariseerd. Moet men per se eerst alles weten, voordat men aan de slag kan? In mei 2001 ligt er een complete inventarisatie, maar wat is er in de tussentijd gebeurd aan die 15% vermindering van administratieve lasten in deze kabinetsperiode? Is dat doel nog wel in zicht? Waarom wordt een extern onderzoek ingesteld naar witte vlekken? Mevrouw Ravestein meende dat te veel met externen wordt gewerkt. Welk nut, anders dan louter wetenschappelijk, is ermee gediend om jaarlijks aan te geven welk deel van de administratievelastendruk een groei is van de economische groei? Zij was enthousiast over de maatregelen met betrekking tot de eerste werknemer. De coördinerend minister van Economische Zaken wil alle formulieren van EZ op internet zetten. Is het niet beter om elk nieuw formulier van de overheid, van welk ministerie of onderdeel ook, op internet te zetten en van daaruit naar het verleden toe te werken? Dan kan nu al met dat deel van de centrale informatievoorziening worden begonnen. Privacy is geen probleem, zolang men genoegen neemt met niet-elektronische verzending van de formulieren. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 Het ministerie van OCW was in het verleden niet betrokken bij de reductie van administratieve lasten en het is goed dat dit nu wel het geval is. In Zoetermeer wordt veel regelgeving geproduceerd waarvan ook bedrijven last kunnen hebben vooral op het gebied van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het is opvallend dat de invulling van het coördinatiepunt per departement verschillend is. Is dit een bezwaar? Financiën heeft een goede oplossing, omdat daardoor wordt benadrukt dat de vermindering van de administratievelastendruk een normaal onderdeel van de werkzaamheden van het ministerie wordt. Wat is de mening van de minister hierover? Tot slot sprak mevrouw Ravestein de hoop uit dat het voorstel binnen afzienbare tijd tot zichtbare resultaten leidt. De heer Rabbae (GroenLinks) sprak eveneens zijn waardering uit voor dit voorstel en de instelling van het ACTAL. Wat zijn het kader en de normen voor dit college? Welke maatstaven hanteert het bij de beoordeling van de verschillende regels en initiatieven uit de Kamer? Hij sloot zich aan bij de vraag van mevrouw Ravestein over de volgorde van de adviezen van het college en die van de Raad van State. De heer Rabbae was zeer geïnteresseerd in de adviesbijlagen van het college bij wetsvoorstellen, zodat de adviezen van het college en de reactie van het kabinet daarop duidelijk worden. Hij bespeurde enige weerstand bij het beantwoorden van de vraag waarom het ACTAL niet wordt belast met het doorlichten van de huidige wet- en regelgeving. Hier wordt een grote kans gemist. Het college dat moet gaan werken met harmonisatie en informatieverstrekking van criteria en normen, wordt terzijde geschoven omdat de departementen dit zelf moeten gaan doen. De heer Rabbae achtte dit een inefficiënte aanpak. Dit punt lag voor hem zo gevoelig dat hij overwoog de Kamer om een uitspraak te vragen. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn met eigen commissies op dit terrein aan de slag. Wat is de ratio van dit besluit? In ieder geval is een stevige coördinatie tussen het ACTAL en deze commissies noodzakelijk, zodat aan een normerend kader gewerkt wordt. Wil Nederland zich sterk maken voor een Europees ACTAL? Ook de Europese organen behoeven, zeker voor het bedrijfsleven, vermindering van de administratievelastendruk. Hoe tijdelijk is het ACTAL? Is een verlenging van de termijn mogelijk, indien blijkt dat dit noodzakelijk is? De minister wil de medeoverheden aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor administratieve lasten. Hoe denkt het kabinet de provincies en gemeenten op dezelfde lijn te krijgen? Er is een werkgroepje vanuit de Kamer in het leven geroepen dat zal aangeven hoe de Kamerleden hun werkzaamheden bij het reduceren van de administratievelastendruk kunnen toetsen. Op dit moment wordt geïnventariseerd hoe een aantal buitenlandse parlementen dit probleem heeft aangepakt. De heer Rabbae sloot zich tot slot aan bij de vragen van mevrouw Voûte over de wijze waarop de commissie met advisering over Kameramendementen omgaat. De heer Wijn (CDA) complimenteerde de minister van Economische Zaken met het tot nu toe behaalde resultaat. Ook de commissie-slechte heeft uitstekend werk geleverd met haar eindrapport met duidelijke conclusies en aanbevelingen. Het belang van vermindering van de administratievelastendruk waar de politiek het bedrijfsleven en de burgers mee opzadelt, kan volgens hem niet genoeg worden benadrukt. De kosten voor ondernemers zijn hoog, f per onderneming en er ontstaat een negatieve houding jegens de overheid. In vele gevallen echter zijn regels en administratieve lasten noodzakelijk. Hiervoor bestaat echter geen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 normatief kader. Kan het nieuwe adviescollege in zijn eerste werkprogramma hier eens nader op ingaan? Het adviescollege moet aan vijf criteria voldoen: gezag, onafhankelijkheid, expertise, mobiliserend vermogen en representativiteit. Hoe heeft de minister deze punten ingevuld en in hoeverre krijgt het adviescollege bewegingsruimte en middelen om deze criteria waar te maken? Het adviescollege kan zelf het initiatief nemen om nieuwe regels te beoordelen. Daarom is het ook noodzakelijk dat het college overzicht heeft op voorgenomen regelgeving. Alle departementen dienen die dan ook door te geven. De werkgroep voorgenomen regelgeving mag niet als zeef of vertragend element optreden. Kan de minister hierop nader ingaan? De heer Wijn had geen behoefte aan een tijdrovende en bureaucratische procesgang van de administratieve lasten. Het college zal gebruik maken van een bedrijvenpanel dat door Economische Zaken is samengesteld. Een soortgelijk bedrijvenpanel, waar Nederland ambtenaren naartoe heeft afgevaardigd in plaats van bedrijven uit het MKB, functioneert in de EU. De heer Wijn benadrukte dat het op te richten bedrijvenpanel representatief moet zijn waarin het MKB goed vertegenwoordigd dien te zijn. Om voldoende feeling te houden met de dagelijkse bedrijfspraktijk moet het college contact hebben met brancheorganisaties. Deze hebben bij de commissie-slechte goede ideeën ingebracht. Het kabinet is van mening dat het college internet niet mag gebruiken om reacties te verkrijgen. Het bedrijvenpanel zou hierin voldoende voorzien. Waarom mag het onafhankelijke college dit niet zelf bepalen? Wat is er tegen als het college via internet extra noodzakelijke informatie krijgt? Moet een naar het college ongeopend retour? De heer Wijn meende dat het kabinetsvoorstel strijdig is met het criterium omtrent het mobiliserend vermogen en het motto «Nederland gaat digitaal». Hij zag het college als een spil op het terrein van administratieve lasten: advies, toetsing en kennisexpertise, hetgeen een brede taakinvulling inhoudt. De regering ziet echter geen taak voor het college bij het ontwikkelen van methodes en technieken om de administratieve lasten te meten. Die taak ligt bij de ministeries en uniformiteit wordt via interdepartementale afstemming bereikt. Het meten en ontwikkelen van expertise hangt met elkaar samen. De heer Wijn zag ook bij het ontwikkelen van meetexpertise een rol voor het college. Hij memoreerde discussies met mevrouw Van Dok over de vraag hoe administratieve lasten kunnen worden gemeten en over het percentage. In de brief van 15 mei staat bij het streven de administratievelastendruk met 15% te verminderen in een voetnoot: exclusief de lastentoename die het gevolg is van groei van het aantal bedrijven en werkzame personen. Onder verwijzing naar steeds terugkerende discussies over expertise en meting en om vrijblijvendheid te voorkomen, pleitte de heer Wijn voor een nieuwe nulmeting zodat met een verankerde structuur aan de slag kan worden gegaan. Het college krijgt geen taak bij het doorlichten van bestaande regelgeving, omdat daarmee het proces van verinnerlijking op de departementen wordt doorkruist. Kan de minister hierop een nadere toelichting geven? De minister van Economische Zaken heeft, sprekend over de coördinerende rol van haar ministerie, in de Eerste Kamer in februari gezegd dat ieder ministerie verantwoordelijk is voor zijn eigen administratieve lasten en dat zij de coördinatie regelt. Wil zij uitleggen wat zij met «coördinatie» bedoelt? Over drie jaar worden de werkzaamheden van het college geëvalueerd. De minister stelt dat, als de cultuuromslag binnen de overheid bereikt is, het college geen functie meer heeft zodat het kan worden opgeheven. Het meten van een cultuuromslag leek de heer Wijn lastig. Bovendien moeten goede culturen bewaakt en onderhouden worden. Hij zag de functie en de taken van het adviescollege breder dan alleen het bereiken van een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

7 cultuuromslag. Bij de evaluatie zal hij kijken naar de toegevoegde waarde die het college biedt. Voor de zomer verwacht de Kamer een plan van aanpak op het gebied van centrale informatievoorziening. De heer Wijn sprak de wens uit dat daarbij interactiviteit betrokken wordt. Hij sloot zich tot slot aan bij de vragen van de vorige sprekers over de Europese situatie en het IDEA-project (interchange of data between enterprises and administration). Antwoord van de regering De minister van Economische Zaken dankte de leden voor hun vriendelijke woorden over de ondernomen activiteiten die breed door het kabinet gedragen worden. De commissie-slechte heeft hieraan met het door haar aangeboden rapport van 25 november 1999 een grote bijdrage geleverd. De minister benadrukte dat elk ministerie verantwoordelijk is voor de eigen administratieve lasten en EZ een coördinerende taak heeft. Met de gekozen structuur wordt het duidelijk dat ieder ministerie afgerekend kan worden op zijn administratieve lasten. Men kan haar aanspreken als er te weinig in de breedte gebeurt, als de aanpak te versnipperd is en als zij onvoldoende druk op de ministeries op dit punt zou uitoefenen. Tevens zal zij zich bezighouden met het bewaken van de voortgang en de zorg om zaken meetbaar te maken. De minister van Economische Zaken zal ook een adviserende rol in de richting van de ministeries hebben. Als een ministerie echter onvoldoende voldoet aan de gemaakte afspraken, hoort de desbetreffende minister daarop te worden aangesproken. Daarom is het belangrijk dat het proces doorzichtig is. Desgevraagd merkte zij op dat, als de taakstelling van 15% niet gehaald wordt, het kabinet daarop dient te worden aangesproken. Drie factoren spelen een rol bij de reductie van administratieve lasten: het ACTAL, de actieplannen van de ministeries en acties die ondernomen moeten worden op het punt van ICT als ingroeimodel. Niet alleen de formulieren van het ministerie van Economische Zaken zullen op internet verschijnen, het is uiteindelijk de bedoeling dat alle zaken die met de overheid gedaan moeten worden geïntegreerd via het internet verlopen. Bij de actieplannen is het vertrekpunt de inventarisatie van de regelgeving met administratieve lasten. Niet alle regelgeving leidt namelijk tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven. De minister vond het niet nodig dat het ACTAL zich met die inventarisatie bezighoudt. Zij vond dit typisch een taak van de ministeries zelf. Via het piepsysteem als bijvoorbeeld blijkt dat stukken wetgeving over het hoofd zijn gezien hoort men dat vanzelf. Zij wees er desgevraagd op dat het college geen klachtencommissie is. Wel kan het ACTAL op het gebied van ideeën uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven een mobiliserende rol spelen. De lastendruk dient goed gemeten te worden. Door de uitkomsten hiervan kunnen ook ontwikkelingen in de tijd beter gevolgd worden. Veel regelgeving is nog niet gekwantificeerd. De witte vlekken worden met voorrang voor «de grote vissen» ingevuld. Afronding van dit proces moet het liefst binnen deze kabinetsperiode plaatsvinden. De inventarisatie en de meting leveren de input voor de actiepunten. In de actieprogramma s staat een overzicht van de thema s die zullen worden aangepakt. De mogelijkheden bij de ministeries zijn, wat de structuur betreft, bij de ministeries wel bekend. Het gaat er nu om dat structureel en uitputtend aan de slag wordt gegaan. Bij ieder ministerie bestaat een intern coördinatiepunt. Ook bestaat op sommige gebieden een samenwerkingsverband tussen meerdere ministeries. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken werken gezamenlijk aan de mogelijkheden op het gebied van de sociale zekerheid. Gelukkig zit er ook schot in de ontwikkelingen op het gebied van de harmonisatie van het loonbegrip en ondernemersbegrip. Als dat project slaagt, is al 15% van de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

8 administratievelastendruk verdwenen, mits dit natuurlijk in goede gebruiksmethodes wordt omgezet. Via de commissie-kuipers zal hieraan nader uitwerking worden gegeven. Desgevraagd merkte de bewindsvrouw op dat zij er niet zozeer aan hecht dat ieder ministerie precies tegelijkertijd deze ontwikkelingen op dit punt doormaakt. Doordat men contact met elkaar heeft, zal men op den duur ook van elkaar leren. Het proces zal transparanter worden, waardoor een gelijksoortige aanpak kan ontstaan. In reactie op de vraag van de heer Hindriks naar een overzicht verwees de minister naar de rapportage van mei Het is de bedoeling dat in deze rapportage een eerste verslaglegging, ondersteund met cijfers, plaatsvindt. Zij kon, onder verwijzing naar tijdgebrek in verband met de nulmeting, niet ingaan op de vraag van de heer Hindriks om in de begroting de doelstellingen per ministerie vast te leggen, zodat de ministeries bij de begrotingsbehandeling daarover verantwoording kunnen afleggen. Zij zette verder uiteen dat niet gekozen is voor een budget voor administratieve lasten omdat men dan uitkomt op een bedrag per onderdeel. Het nadeel hiervan is dat men zijn beleid zal afstemmen op het budget dat nog voor bestrijding van administratieve lasten over is en dat kan niet de bedoeling zijn. De minister juichte het toe dat van vele zijden oplossingen worden aangedragen om met behulp van toepassing van ICT de administratieve lasten te verlagen, maar dit betekent niet automatisch dat de overheid daaraan steun moet verlenen. Het bedrijfsleven, dat hiervan een groot voordeel heeft, kan wellicht deze kleine investering dragen. In bepaalde gevallen kan Economische Zaken eenmalige hulp verlenen onder de voorwaarde dat het een zinvolle aanvulling van bestaande zaken betreft. De bewindsvrouw was op dit punt van mening dat instanties, zoals de belastingdienst, het CBS en de sociale verzekeringen, die de meeste lastendruk veroorzaken hieraan zeker een bijdrage moeten leveren. Het ACTAL krijgt van de werkgroep voorgenomen regelgeving het regelgevingsoverzicht toegezonden dat alle voornemens met substantiële bedrijfseffecten bevat. Driemaal per jaar wordt dit door de werkgroep geactualiseerd. Het college kan ook alle departementale wetgevingsprogramma s opvragen. Voordat een door de ACTAL geselecteerd dossier naar de ministerraad en de Raad van State gaat, wordt het getoetst. Het streven is erop gericht dat dit parallel aan de wetgevings- en de bedrijfseffectentoets verloopt. Het wetsvoorstel wordt tezamen met de adviezen naar de Kamer gezonden. Afwijkingen van een advies dienen gemotiveerd te worden. De minister vond het verstandig als de Kamer met het ACTAL afspraken maakt over het type amendementen dat tijdens het debat wordt ingediend. Omdat de meeste amendementen vooraf worden voorbereid, kan in een eerder stadium gebruik worden gemaakt van de kennis van het ACTAL. Zij sprak de hoop uit dat wetgevingsjuristen en beleidsmakers op de ministeries zich in een vroeg stadium tot het ACTAL richten met de vraag hoe de administratieve lasten kunnen worden gereduceerd. Het ACTAL is een tijdelijk college. De woestijnwet laat toe om per koninklijk besluit zo n tijdelijk college te maken. Aan het einde van deze kabinetsperiode zal bezien moeten worden of dit college moet doorgaan of dat de taakopvatting moet worden bijgesteld. Desgevraagd wees zij erop dat de evaluatie over dit jaar en de komende twee jaren gaat. De andere overheden zijn autonoom. In het convenant met het IPO en de VNG dat in het najaar van 1999 tot stand is gekomen wordt aandacht aan administratievelastenreductie geboden. Hierbij zal vooral aandacht worden besteed aan het medebewind dat zich met de administratievelastenreductie zal moeten bezighouden. De bewindsvrouw was ertegen dat de rijksoverheid het initiatief neemt om gemeenten op dit terrein te laten benchmarken. De Europese regelgeving is een bron van zorg. Er is veel contact met lidstaten, zoals Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, die op dit terrein actief zijn. De Belgische regeringscommissaris voor administratieve Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 57 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 november 2000 De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 14 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 538 Auteursrecht, naburige rechten en nieuwe media Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 mei 2000 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 077 Drugbeleid Nr. 74 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter, Bijleveld- Schouten (CDA), Middel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 december 1998 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 874 Wijziging van de Opiumwet Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Scheltema-de

Nadere informatie

EENVOUDIG VERGUNNEN Advies van de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen

EENVOUDIG VERGUNNEN Advies van de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen Ten geleide Ter uitvoering van een daartoe strekkend kabinetsbesluit heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken in de zomer van 2004 de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen ingesteld en hem de opdracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 452 Belastingen als beleidsinstrument 27 177 Vergroening van het fiscale stelsel Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 augustus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 Nr. 8 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 juli 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 700 Financiële verantwoordingen over het jaar 2000 Nr. 63 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 juni 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

20ste vergadering Woensdag 7 november 2001

20ste vergadering Woensdag 7 november 2001 20ste vergadering Woensdag Aanvang 10.15 uur Voorzitter: Van Nieuwenhoven Tegenwoordig zijn 112 leden, te weten: Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Barth,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 023 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en het voorstel voor een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 28 080 Oprichting Stichting Centrum Vakopleiding Nr. 41 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 532 Wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 938 Leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Nr. 10 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 november 2000 Een aantal in de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 077 Drugbeleid Nr. 180 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kalsbeek (PvdA), Buijs (CDA), Atsma (CDA), Arib (PvdA), Vendrik (GroenLinks),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 724 Studiefinanciering Nr. 40 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schutte (RPF/ GPV), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 420 Uitkomsten Programma Beheer en Interdepartementaal beleidsonderzoek natuurbeheer Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 231 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

Nadere informatie

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen.

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen. 10 20 30 40 50 25. Ontwerp raadsvoorstel UW-holding BV - sturing en toezicht de gemeente Utrecht De heer De Boer (Rekenkamer) licht het rapport van de Rekenkamer toe. Hij begint zijn presentatie met een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 256 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp

Nadere informatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie 6 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) ( 34123 ). Ik heet alle aanwezigen in de zaal van harte

Nadere informatie

Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015

Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015 Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015 Regels hergebruik overheidsinformatie o Termijn inbreng De heer Schouw (D66) Mevrouw Voortman (GroenLinks) Mevrouw Keijzer (CDA) De heer Veldman (VVD)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 035 Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende bepalingen inzake het beheer van liquide middelen van rechtspersonen die collectieve middelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 65 1 Samenstelling: Leden: Crone (PvdA), Bakker (D66), Hofstra (VVD), De Haan (CDA), voorzitter, Schreijer-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie