t(ij een kernactiviteit? tech::n~oiogietransfer,.. :::::: ::.~ :::::;~.;;. K en1:11$ ~ : ::.en :..l_...,._."""'.. "'~"' ' " ' - '' '' '.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t(ij een kernactiviteit? tech::n~oiogietransfer,.. :::::: ::.~ :::::;~.;;. K en1:11$ ~ : ::.en :..l_...,._."""'.. "'~"' ' " ' - '' '' '."

Transcriptie

1 t(ij :::::: ::.~ :::::;~.;;. K en1:11$ ~ : ::.en :..l_...,._."""'.. "'~"' ' " ' - '' '' '. tech::n~oiogietransfer,.. een kernactiviteit? Eindhoven, februari 1996

2 Kennis- en technologietransfer, een kernactiviteit? Eindhoven, februari 1996 Kennia- en technologietransfer, een kemactiviteit? Liaiaonbureau TUE

3 Voorwoord 1. Inleiding 1.1 Doel document 1.2 Kennis- en technologietransfer als taak van de universiteit 1.3 Wisselwerking bedrijfsleven en universiteit 1.4 De universiteit en de maatschappij 1.5 Kennistransfer en de veranderende universiteit 1. 6 Discussie random kernactiviteiten TUE 2. Een impressie van andere universiteiten Technische Universiteit Delft Universiteit Twente Katholieke Universiteit Leuven National Science Foundation in de Verenigde Staten Universiteit van Salford Queens' universiteit te Belfast Rheinisch-Westflilische Hochschule Conclusie 3. Kennistransfer bij de faculteiten van de TUE 3.1 Inleiding 3.2 Beleid 3. 3 Organisatie 3.4 Uitvoering 3.5 Centrale ondersteuning en uniformiteit 3.6 Conclusies Conclusies t.a.v. beleid Conclusies t.a.v. organisatie en uitvoering Conclusies t.a.v. centrale ondersteuning en uniformiteit 4. Liaisonorganisatie TUE: Aanbevelingen Geraadpleegde literatuur Bijlage A Bijlage B "De Liaisonorganisatie van de TUE" Facultaire gesprekken Bijlagen- 1 Bijlagen -7 Kennls- en technologietransfer, een kemactiviteit? llalsonbureau TUE

4 VOORWOORD De TUB hecht grote waarde aan de uitvoering van kennis- en technologietransfer en heeft in 1993 ter bevordering hiervan een actieplan vastgesteld. Enkele initiatieven uit dit plan zijn in 1994 gerealiseerd. Belangrijke ontwikkeling is de opzet van universitair technologische instituten die multidisciplinair zijn, projectmatig en marktgericht werken en nauwe banden met de industrie onderhouden. Bovendien bevatten zij een belangrijke educatieve component, daar aan de projecten studenten, ontwerpers en promovendi meedoen. Afgelopen jaar is nader gewerkt aan de intensivering van samenwerkingsverbanden met de intermediaire organisaties, de overheid, de industrie en de zakelijke dienstverlening. Met ingang van 1 september 1995 is een Liaisonbureau opgericht om vanuit centraal niveau de kennis- en technologietransfer verder te ondersteunen. Essentieel daarbij is het totstandbrengen van contacten tussen de hoogleraren (en de wetenscbappelijke stat) en interessante bedrijven en bet bevorderen van de bereidheid bij beide partijen om met elkaar samen te werken. 0p verzoek van het College van Bestuur zal bet komende jaar de mogelijkheid worden onderzocbt van de totstandkoming van een gecoordineerde aanpak van diverse soorten van kennis- en technologietransfer, waarbij ook aandacht zal worden gegeven aan de kennistransfer door de UTI's en bet Stan Ackermans Instituut. In dat verband zijn gesprekken gevoerd met de directeuren bebeer en de decanen van de faculteiten. De neerslag van deze gesprekken alsook de conclusies en aanbevelingen die daaruit volgen zijn in deze rapportage verwoord. Het is aan bet College van Bestuur om in overleg met de faculteiten nader te bepalen tot welke acties zij overgaat en welke wegen zij daarbij zal volgen. Het verdient aanbeveling om bierbij aan te sluiten bij de discussies rondom onderwijs en onderzoek. Dr. K.S. Ali (CSG I Liaisonbureau) Prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf (directeur van het UTI op bet gebied van de Integrate Produkten Produktievernieuwing I Mechatronica) Kennls~ en technologietransfer, een kemactiviteit? Lialsonbureau TUE paglna 1

5 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Doel document Dit document heeft als doel aan te geven op welke wij.re de TUE gestalte zou kunnen geven aan de stimulering van kennis- en technologietransfer. Uitgangspunt is het instellingsbeleid, waarbij, ter ondersteuning daarvan, de mogelijkheden van een centraal gecoordineerde aanpak van kennisen technologie transfer naar de maatschappij nader worden bekeken. 1.2 Kennis- en technologietransfer als taak van de universiteit Naast taken als het verrichten van onderwijs en de uitvoering van onderzoek moet de universiteit ook zorg dragen voor de overdracht van de gegenereerde kennis naar de maatschappij. Over het belang van kennistransfer van de universiteit naar, met name, het midden- en kleinbedrijf is reeds veel ge.regd en veel geschreven. Reeds in 1992 benadrukte de rector van de TUE de economische noodzaak van technologische innovatie in bet bedrijfsleven en de daarvoor benodigde overdracht van kennis en technologie vanuit de universiteit naar de bedrijven. In Nederland gaat het niet goed met die kennisoverdracht, de Japanse concurrentie doet het veel sneller. "Hoewel er voldoende hoogwaardige kennis is, wordt de.re niet in voldoende mate en vaak nog te Iaat tot toepassing gebracht". aldus van den Kroonenberg (1992). On.re kennisinfrastructuur is niet erg toegankelijk en de wisselwerking tussen bedrijven en kenniscentra is niet adequaat. Daarbij komt dat een groot deel van de bedrijven met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) te weinig gebruik maakt van de mogelijke toepassingen van technologie!n. De redenen daarvan liggen in de onbekendheid van de onderzoek- en ontwikkelingsresultaten, in de geringe aanwezigheid van kennisdragers in het MKB en in het gebrek aan middelen. Vanuit bovenstaande optiek is het van.relfsprekend dat de TUE aandacht besteedt aan de overdracht van kennis en technologie. Dit betekent niet dat het opleiden van ingenieurs hieraan ondergeschikt wordt. Integendeel, bij de universiteit is er het besef dat zij een bijdrage kan leveren aan de economische bedrijvigheid in de regio en aan de werkgelegenheidskansen van haar afgestudeerden. Door samenwerking met het bedrijfsleven blijft de universiteit op de hoogte van wat er speelt binnen het bedrijfsleven, wat de stand van implementatie van de technologische ontwikkelingen is en welke eisen ondernemers stellen aan de toekomstige werknemers (de studenten). Ook kan de universiteit hierdoor beter inzicht krijgen in, de door de industrie, gewenste technologische ontwikkelingen, waardoor aanpassing van eigen onderzoek mogelijk is. 1.3 Wisselwerking bedrijfsleven en universiteit Belangrijk is dat er een optimale wisselwerking tussen bedrijfsleven en universiteit plaatsvindt zodanig dat wordt voorkomen dat kennis verloren gaat. Slechts weinig bedrijven verkeren in de positie dat zij over de middelen beschikken om intern voldoende technologieen te verwerven of te ontwikkelen en voldoende mankracht te verwerven en in te.retten om aile nieuwe marktkansen aan te grijpen. Zij zullen daarom in toenemende mate samenwerking zoeken bij universiteiten en (semi-publieke) instituten. De.re ontwikkeling wordt nog niet geheel bevestigd door de huidige stand van zaken. Het universitaire derde geldstroomonderzoek bedraagt nu ongeveer een kwart van de universitaire onderzoekscapaciteit. Het aandeel van bedrijven daarin wordt in de nota van EZ, Kennis in Beweging, gesteld op 20% van de totale derde geldstroom, hetgeen ca. fl. 120 mi1joen gulden impliceert. Hieruit kan worden geconcludeerd dat slechts 4 a 5% van de middelen voor het totale universitaire onderzoek van bedrijven afkomstig is. Tegelijkertijd neemt de kennisintensiteit van on.re economische activiteiten in hoog tempo toe en is kennis derhalve voor ons land een cruciale factor voor het handhaven van economische groei. Technologie en technologische ontwikkeling worden een steeds belangrijker instrument in de concurrentiestrijd. Technologische vernieuwing wordt.relfs ten van de meest belangrijke succesfactoren genoemd in de internationale concurrentie. paglna 2 Kennls- en technologletransfer, een kemactivltelt? Liaisonbureau TUE

6 1.4 De universiteit en de maatschappij De laatste jaren is de maatschappelijke en politieke druk op de universiteiten om rekenschap te geven omtrent de aan onderzoek bestede gelden, aanzienlijk toegenomen. Niet in de laatste plaats ter bevordering van kennisdisseminatie. Publieke kennis in Nederland moet toegankelijk(er) worden voor bet bedrijfsleven en de overheid (Forum voor Techniek). Vooral de kleine en middelgrote ondernemingen hebben grote moeite met bet tijdsintensieve werk om deze kennis te vinden en te benutten. Te veel resultaten van wetenschappelijk en technologisch onderzoek blijven momenteel onbenut. Ben aantal bedrijven loopt achter omdat de problematiek waarmee zij worstelen onvoldoende door de kennisinstellingen wordt opgepakt. Ondernemingen moeten meer zicht krijgen op de voor hen relevante technologieen, en de kosten en baten die bij implementatie daarvan horen (EZ, Kennis in Beweging). Ben belangrijke aanbeveling van bet SER advies, Kennis en economie, is dan ook, dat er meer nadruk gelegd zou moeten worden op de bijdrage die de publieke onderzoeksinstituten kunnen leveren aan onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten van bet bedrijfsleven. Het Forum voor Techniek pleit er voor om bet door de overheid gevoerde beleid op bet gebied van wetenschap, techno Iogie en industrie beter op elkaar af te stemmen. Noodzakelijk is dat de thema' s en terreinen waarop de publieke kennisinfrastructuur werkzaam is sterker worden gericht op onderzoek dat voor bet concurrentievermogen van bet bedrijfsleven direct relevant is. Bedrijven zullen daarvoor wei hun vraag beter moeten formuleren, terwijl omgekeerd van de kennisinfrastructuur mag worden verwacht dat zij daarvoor open staat (EZ, Kennis in Beweging). Dit houdt in dat de kennisinfrastructuur ook bereid is de gegenereerde kennis te transformeren in bruikbare oplossingen voor industriele vraagstukken. Verbeteringen worden voorgesteld die zijn gericht op de vergroting van de transparantie van de kennismarkt, verbetering van de schakel tussen onderzoekinstellingen en bedrijven, ondersteuning van de implementatie van nieuwe technologiel!n in bet MKB en vergroting van de mobiliteit van kennisdragers. Tot voor enkele jaren lag bet initiatief voor de technologiestimulering vooral bij de nationale overheid. De laatste jaren manifesteren veel regio s zich op dit terrein. Regionale netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en intermediaire organisaties vormen bet aangrijpingspunt voor technologiebeleid op regionaal niveau. In de Regionaal Economische Actieplannen van de vier regio's uit de provincie Noord-Brabant zijn ideeen neergelegd over de wijze waarop kennisinstellingen en ondernemingen in projecten samen kunnen werken op bet vlak van kennis- en technologie overdracht veelal resulterend in technologische vernieuwing. Ook bet Regionaal TechnologiePlan Eindhoven gaat bier grondig op in. 1.5 Kennistransfer en de veranderende universiteit Het ligt voor de hand te concluderen dat de universiteit en de verwachtingen die de maatschappij van dit instituut heeft, veranderen. Samengevat kan worden gesteld dat de universiteit een aantal veranderingen ondergaat waaronder: De faculteitsgrenzen blijven, maar er wordt steeds meer multidisciplinair gewerkt. Het bedrijfsleven zoekt (veel meer dan vroeger) steun op bet gebied van onderzoek bij kennisinstituten. Hierbij gaat bet niet om bet klusjeswerk, maar toch vooral om de kritische elementen voor bet bedrijf (zie ook de UTI-enquete uitgevoerd door de NEHEM). De universiteiten beseffen dat zij meer marktgericht moeten gaan werken en bij onderzoek de stap naar toepasbaarheid moeten maken om de kloof tussen bet meer fundamentele onderzoek en de toepassing in bedrijven te verkleinen. Ben gevaarlijke trend is de financiele druk op de universiteiten. Inkomsten uit opdrachten mogen niet aileen de drijfveer voor kennisoverdracht zijn. Naast maatschappelijke dienstverlening blijft de bijdrage aan de opleiding bet belangrijkste doel van de relaties met de omringende maatschappij. Het is voor de studenten belangrijk dat zij ervaring opdoen in de Llaisonbureau TUE paglna 3

7 wereld buiten de universiteit. Voor de buitenwereld geldt dat zij optimaal gebruik kan maken van de kennisbronnen, waarvan de student zelf een bele belangrijke is. Bij de universiteiten is er bet besef dat de kennis en technologie waarover zij bescbikken voor bet bedrijfsleven en voor de ontwikkeling van de technologie van bet bedrijfsleven van groot belang zijn. 1.6 Discussie rondom kernactiviteiten TUE Binnen de TUE is de discussie volop op gang. Als gevolg daarvan is de missie van de TUE aangepast en luidt volgens bet instellingsplan 1995/1998 als volgt: De TUE wil een instelling van techniscb wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn van boge kwaliteit naar internationale maatstaven en met maatschappelijke relevantie. De TUE ricbt bet genereren en overdragen van kennis in bet bijzonder op een duurzame ontwikkeling van de samenleving. De TUE vervult een stimulerende rot in de industriele ontwikkeling met name ook in de eigen regio. De TUE kenmerkt zicb daarbij door haar multidisciplinaire aanpak en de koppeling van technologie met economiscbe, sociale en ecologiscbe aspecten. De kernactiviteiten worden in bet instellingsplan als volgt verwoord: Onderwijs 0p bet gebied van onderwijs profileert de TUE zicb met de volgende kernactiviteiten: opleiden tot academiscb gevormd ingenieur; opleiden tot technologiscb ontwerper; opleiden tot wetenschappelijk onderzoeker; continuing education in de techniscbe wetenschappen; de eerstegraads lerarenopleiding in de exacte vakken. Ondenoek 0p bet gebied van onderzoek profileert de TUE zich met de volgende kernactiviteiten: verrichten van technologisch onderzoek met een fundamenteel/strategisch karakter en een hoge graad van utilisatie; stimuleren van technologisch onderzoek dat zich richt op een duurzame ontwikkeling van de samenleving; bevorderen van een multidisciplinaire aanpak; stimuleren van de industriele ontwikkeling ook in de eigen regio (regionale tennistransfer). Hieruit blijkt dat de TUE kennis- en technologietransfer een belangrijke activiteit vindt. Zo heeft zij inspelend op de behoefte van bet bedrijfsleven en met name op die van bet MKB enkele universitair technologische instituten opgericht. Kenmerkend voor deze instituten is het verrichten van multidisciplinair onderzoek, een projectmatige en marktgerichte aanpak en nauwe banden met de industrie. De projecten bevatten in de regel vaak een opleidingscomponent ten behoeve van studenten, ontwerpers en promovendi. De projectcommissie Onderzoek, een adviescommissie van het College van Bestuur van de TUE op het gebied van onderzoek, beveelt aan dat de kennistransfer vanuit de lopende onderzoeksprojecten beter in beeld gebracht moet worden om meer inzicbt te krijgen in de maatschappelijke relevantie van bet TUE-onderzoek. De kwaliteitsbewaking op de gebieden ontwikkeling, kennistransfer en advisering behoeft extra zorg omdat hieraan binnen de reguliere onderzoekbeoordeling van de VSNU onvoldoende aandacht wordt besteed. paglna 4 liaisonbureau TUE

8 HOOFDSTUK 2 EEN IMPRESSIE VAN ANDERE UNIVERSITEITEN Om enig inzicht te verkrijgen in de wijze waarop andere universiteiten omgaan met kennistransfer wordt in dit hoofdstuk van een aantal universiteiten op dit punt een korte beschrijving gegeven. Technische Universiteit Delft (fud) Volgens de TUD is het van strategisch belang dat ~n centraal bureau, het Bedrijven Service Centrum (BSC) wordt opgezet waar iedereen - zowel wetenschapper als klant - direct voor aile aspecten van de derde geldstroom terecht kan. Aileen tangs de weg van het opzetten van de juiste organisatie en het uitvoeren van een strategisch plan kan aan zakelijke kwaliteit worden gewerkt, en deze worden gewaarborgd. Delft waarschuwt ervoor dat men zich moet realiseren dat het professionaliseren van begeleiding van derde geldstroom inherent kosten genereert en baten slechts op lange termijn zijn te verwachten. Vanwege het culturele spanningsveld tussen wetenschap en handel in kennis, acht Delft het noodzakelijk dat de top van de organisatie deze strategische aanpak langdurig en consequent steunt. Universltelt Twente (UT) Aan de Universiteit Twente zijn in 1995 de dienst Transfer, Research & Development, het Centre For Advanced Education en het Bureau Internationale Samenwerking, die zich bezighouden met externe, nationale en internationale onderwijs- en onderzoekscontacten van de UT opgegaan in een LiaisonGroep. Dit nieuwe loket biedt een totaal pakket aan diensten en adviezen voor zowel de interne klant (de faculteiten en de onderzoekinstituten) als voor de externe klant (het bedrijfsleven). De LiaisonGroep heeft functies op het gebied van onderwijs, internationale samenwerking en onderzoek en regionale ontwikkeling. Naast de reeds bekende regelingen voor startende ondernemers (TOP en TOS) is men op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor transfer. Zo wil men de persoonlijke en telefonische consultancy uitbreiden door onderzoek- en produktinformatie van de UT toegankelijk te maken voor ondernemers met een aansluiting op Internet. Daarnaast is men gestart met het INNOVA project in samenwerking met HdV Management Consultants en de technische faculteiten. Dit project is gericht op ondersteuning van technische innovatie door MKB ondememingen in de regio. Ook ziet men nieuwe kansen op het gebied van permanente educatie: het bijspijkeren van ondememers en hun medewerkers via de UT. Verder streeft men naar een intensievere transfersamenwerking in Euregio-verband met o.a. de Hogeschool Enschede, de Universiteit en Hogescholen van Munster en Osnabrock en het MKB bedrijfsleven. Katholieke Universiteit Leuven Aan de Katholieke Universiteit (K.U.) is een K.U. Leuven Research & Development opgericht met een aantal doelstellingen: stimuleren van contractonderzoek. Ondersteuning op het gebied van juridische en financiele zaken en prijsstelling vindt van hieruit plaats. Tevens voert het instituut het personeelsbeleid en bet sociaal secretariaat (de loonadministratie en dergelijke) voor betreffende derde geldstroom projecten; zorgdragen voor bet optimaal valoriseren van vindingen. Hieronder valt een actief octrooibeleid; stimuleren van oprichting van nieuwe ondernemingen, waaronder spin-offs van de universiteit die commercialiseerbaar zijn; ondersteunen van liaison-programma's: samenwerkingsverbanden waarin verschillende bedrijven tegelijk toegang krijgen tot onderzoeksresultaten; bevorderen van pre-competitief onderzoek: de universiteit Ievert de basis know-how en de bedrijven enten daarop de toepassingen die specifiek zijn voor hun industriegebied. AI deze activiteiten zijn ondergebracht in de universitaire exploitatie, de dienst K.U. Leuven Research & Development, zodat de universiteit een maximale controle kan garanderen. Kennis en technologietransfer, een kemactiviteit? Uaisonbureau TUE pagina 5

9 National Science Foundation in de Verenigde Staten The National Science Foundation's (NSF) Industry/University Cooperative Research Centers (IIUCRC's) Program heeft geleid tot meer interactie tussen de universiteit en de industrie. Kenmerkend is multidisciplinair onderzoek dat uitgaat van de behoefte van het bedrijfsleven, nauwe betrokkenheid van de industrie bij onderzoek en de planning daarvan. Ook is er sprake van directe transfer van ideeen en technologiten, die binnen de universiteit zijn ontwikkeld, naar de industrie. Een en ander ter optimalisering van de marktpositie van de US. Een 1/UCR begint bij een hoogleraar die in staat is wetenschappelijke, organisatorische en ondernemerschapsvaardigheden te combineren en daardoor een centrum succesvol kan opstarten en continueren. Bij voldoende draagvlak binnen de universiteit en de industrie krijgt de betreffende hoogleraar voor vijf jaar subsidie van het NSF. Daarna moet hij in staat zijn zelfstandig verder te kunnen gaan, waarbij het NSF in de meeste gevallen incidenteel nog kleine bedragen aan subsidie toekent. De huidige 50 1/UCRC's worden beheerd door de Engineering Education en Centers Division van National Science Foundation's Engineering Directorate. Universiteit van Salrord De universiteit van Salford is een universiteit die sterke banden onderhoudt met kleine bedrijven in de regio. De intermediair tussen de universiteit en de industrie is Salford University Business Services LTD (SUBS). Dit is een organisatie, opgericht met behulp van subsidie van de overheid, die onderzoeksadviezen geeft en projectgeorienteerd opereert. De ondememing is ontstaan uit de behoefte om meer te doen dan alleen onderwijs, onderzoek en training voor de industrie. Er was vraag naar de overdracht van technologie en de noodzaak om advisering zodanig te beheren dat je waar voor je geld krijgt en op tijd kunt leveren met een goede en duidelijke communicatie tussen de partners. Contracten met de industrie ontstaan door een proactieve markt benadering met diensten als het oplossen van problemen, onderzoek, advisering en ontwikkeling. SUBS gaat uit van de behoefte van de industrie en stelt project teams samen die bestaan uit een mix van commerciele en technische medewerkers. De doelgroep bestaat uit multinationals, het MKB en de publieke sector. Verder assisteert SUBS de universiteit bij belangrijke subsidie aanvragen bij de overheid. Via de Salford University Business Enterprises Ltd, een joint venture van de universiteit met Salford City Council, wordt kapitaal beschikbaar gesteld om het opstarten van nieuwe ondememingen te bevorderen. Tot slot bestaat er nog CAMPUS, waarvan de leden via seminars en andere activiteiten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de universiteit. Voor het lidmaatschap van CAMPUS dient jaarlijks een financiele bijdrage te worden betaald. Queens' universiteit te Belrast In Ierland heeft de Queens' universiteit van Belfast the Northern Ireland Technology Centre, met als doel de laatste ontwikkelingen in technologic beschikbaar en bruikbaar te maken voor de regio. Het werk van het centrum wordt bepaald door de behoefte van de industrie waaraan het een varieteit aan diensten biedt, zoals technische informatie, produkt- en procesontwikkeling, testen van materiaal, korte trainingen en advisering. Daarnaast kunnen studenten training krijgen in het gebruik van CAD en CAD/CAM faciliteiten zodat zij beter voorbereid zijn op de industrie, hun werkterrein. Rheinisch-W estfalische Technische Hochschule In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen worden uit het Technologieprogramm Wirtschaft (TPW) startsubsidies gegeven voor transferpunten aan de universiteiten. Op deze wijze is onder andere het Buro Technologietransfer (BIT) aan de Rheinisch-WestflUische Technische Hochschule (RWTH) ontstaan. BTT reageert op binnenkomende vragen en brengt de vragers in contact met hoogleraren. Gespecialiseerde onderzoeksinstituten krijgen uit het TPW een aanloopsubsidie van drie jaar, waarna ze via contracten voor het MKB zelfstandig verder moeten kunnen opereren. Aan de universiteit zijn leerstoelen aan zogenaamde branche-gerichte "An" -Institute verbonden, waar studenten onderzoek uitvoeren voor het regionale bedrijfsleven. Het principe van leren leren pagina 6 Kennis- en technologietransfer, een kemactlvlteit? Liaisonbureau TUE

10 wordt bier in de praktijk gebracht; de student leert al doende wat zich in de praktijk afspeelt. Veelal vindt de student in het betreffende bedrijf een baan en behoudt het contact met de universi teit, waardoor zijn bedrijf een gemakkelijke toegang heeft tot de bron van kennis. Verder bevindt zich rondom de universiteit een aantal intermediaire organisaties die elk op eigen wijze een brug trachten te slaan tussen universiteit en bedrijfsleven opdat overdracht van kennis plaatsvindt. Zo zoekt AGIT II (Aachener Gesellschaft fur Innovation und Technologietransfer) contact met professoren van de RWTH, ingenieursbureaus en het MKB. Bij de ontdekking van een interes sante methode of een mogelijk bruikbaar onderzoeksresultaat, tracht men ca. 5 kleine bedrijven te interesseren voor de verdere ontwikkeling van het idee of de procedure. De laatste tijd zoekt men eerst naar vemieuwingsplannen of voomemens bij bet MKB en schakelt daarna de RWT en/of ingenieursbureaus in. AGIT -II zoekt actief bedrijven op om onderzoeksvragen te inventariseren, heeft inhoudelijke invloed op de projecten en bemiddelt bij het verkrijgen van co financiering uit het TPW-programma van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Conclusie In bet algemeen kan worden gesteld dat bet onderwerp van kennistransfer actueel en ook sterk in beweging is, zowel nationaal als internationaal. Opvallend is dat er in de regel sprake is van centrale aansturing van dit proces, waarbij de vormen waarin die storing plaatsvindt nogal varieren. Bij de meeste instituten is een groot aantal mensen betrokken en gaat bet om grote hoeveelheden geld, waarmee wordt aangetoond dat het geen marginate activiteit betreft. Veel universiteiten accepteren hun rol als actieve partner in de maatschappij, die een zinvolle bijdrage kan en moet leveren aan de economie. Liaisonbureau TUE pagina 7

11 HOOFDSTUK 3 KENNISTRANSFER BIJ DE FACUL TEITEN VAN DE TUE 3.1 Inleiding Om nadere invulling te geven aan de organisatie rondom het gebied van de kennis- en technologie transfer is getracht na te gaan wat binnen de faculteiten van de TUE de gang van zaken is en hoe men tegen het onderwerp aankijkt. Aan de hand van de volgende uitgangspunten is met elke faculteit de discussie gevoerd. Uitgangspunten 1. Kennis- en technologietransfer is een belangrijke kernactiviteit van de TUE. 2. De faculteitsbesturen zijn ervoor verantwoordelijk dat de TUE kernactiviteiten (w.o. kennisen technologietransfer) worden uitgevoerd door hoogleraren en de wetenschappelijke staf. 3. Het Liaisonbureau is opgericht om vanuit centraal niveau de kennis- en technologietransfer te ondersteunen. Dit bureau is primair gericht op het stimuleren van de industri~le ontwikkeling ook in de eigen regio door het in brede zin beschikbaar maken van de op de TUE ontwikkelde kennis en technologie. Tevens werd een notitie met een aantal vragen, te onderscheiden naar aspecten als beleid, organisatie, uitvoering en concrete zaken (waaronder behoefte aan centrale ondersteuning en deelname aan de business technology scan 1 ), als leidraad gehanteerd (zie bijlage A). Een en ander hebben de faculteiten voorafgaand aan de gesprekken ontvangen. Voor een volledig verslag van de gevoerde gesprekken met de faculteiten wordt verwezen naar de bijlage B. 3.2 Beleid Vrijwel aile faculteiten geven aan dat kennis- en technologie transfer belangrijk is en dat de meeste vakgroepen hieraan in meer of mindere mate bijdragen met wisselend succes. Het belang wordt volgens faculteit E ondersteund door de deelname aan 2 UTI's. Desalniettemin is hier de conclusie dat kennis- en technologietransfer geen hoofdactiviteit, dus geen derde primair proces is. De faculteit T geeft aan dat onderzoek het gehele scala van zuiver wetenschappelijk tot ver toegepast beslaat. Deelname aan "Proeftuin Recycling" en UTI i.o. EPL geeft aan dat er voldoende belang wordt gehecht aan transfer. Aile stichtingen en onderzoekscholen hebben Raden van Advies, waarin het bedrijfsleven een rot speelt. Veel van de transferactiviteiten van de faculteit N lopen via Cygne, een zelfstandig bedrijf dat farmaceutische produkten verkoopt en een behoorlijke markt heeft. Cygne huurt faciliteiten en infrastructuur bij de TUE in. De faculteiten TM en W benadrukken dat kennis- en technologietransfer de derde kernactiviteit is. W kent daar wei een andere prioriteit aan toe dan aan de twee andere activiteiten. Bij TM is de mate waarin aan de drie kernactiviteiten aandacht wordt besteed zelfs expliciet onderdeel van het functioneringsgesprek. In de toekomst wil ook W in de functioneringsgesprekken aandacht besteden aan de deelname aan transferactiviteiten. Faculteit Wsk & I geeft prioriteit aan kennistransfer via studenten en aan onderwijs aan andere faculteiten. Voor de marktgerichte activiteiten twijfelt men aan de hoeveelheid beschikbare tijd. Het beleid van B is gericht op een ring van onderzoekstichtingen die onderzoekinstituten aansturen waar onderzoek wordt uitgevoerd. De instituten zijn de interface tussen de faculteit en de maatschappelijke geledingen. Vrijwel aile leerstoelhouders doen hieraan mee. Het betreft voomamelijk projecten, koner dan 2 jaar. De faculteit breidt zijn capaciteit uit met het verdiende geld: een mix van vaste aanstellingen en mensen in tijdelijke dienst. 1 Business technology scan is een korte goede inventarisatie en analyse van bet bedrijf op grond waarvan adviezen gefonnuleerd kunnen worden die nader in de vonn van opdrachten uitgewerkt kunnen worden. Deze scan wordt door bet Liaisonbureau georganiseerd en bestaat uit een aantal stappen waar verschillende TUE experts aan meewerken. pagina 8 Liaisonbureau TUE

12 3.3 Organlsatie V oor aile faculteiten geldt dat er naast de facultaire transfercol>rdinator door bet bestuur niet expliciet iemand uit bet bestuur aangewezen is om dit gebied te organiseren. Men acbt bet wellicbt een taak van de ponefeuillehouder onderzoek, maar dit is slecbts een zeer klein deel van zijn taak. E zal de mogelijkheid nagaan om een hoogleraar voor een aantal jaren aan te wijzen om aandacbt te besteden aan dit specifieke terrein. De faculteit staat positief tegenover transfer en wit graag bijdragen, maar beeft weinig infrastructuur hiervoor beschikbaar. Toezegging in de vorm van capaciteit voor transfer is derhalve niet aan de orde. Van geval tot geval za1 worden nagegaan of iemand een bijdrage kan leveren, waarbij gekeken wordt naar de omvang, de kwaliteit en de aanwezige kennis. T beklemtoont dat men bet organiseren van activiteiten op dit gebied, inclusief bet promoten en acquisitie een zaak acht van de leerstoelhouders. Ook N benadrukt dat veel neerkomt op individuele initiatieven van leerstoelhouders, en pleit voor grotere bundeling van kennis en meer samenwerking binnen de TUE, waardoor kennis binnen de TUE optimaler wordt benut. TM wijst erop dat iemand in bet bestuur aanwijzen met een specifiek aandachtsgebied in zijn portefeuille niet effectief is. Belangrijker is dat bet Liaisonbureau meerdere sleutelfiguren binnen de faculteit heeft. Elke vakgroep heeft een afstudeercol>rdinator en er is een facultair stagebureau. Voor contractonderzoek is de directeur van de onderzoekscbool BETA beschikbaar. Vooralsnog is de beheerder van W ad interim contactpersoon van de faculteit. Nader wordt bekeken wie dit in de toekomst zal overnemen. Bij Wsk & I acht men bet geen bezwaar iemand uit bet bestuur te benoemen die kennistransfer in zijn ponefeuille heeft. IWDE en de facultaire transfercoordinator van I verzorgen de advisering en bet contractonderzoek voor de faculteit. B geeft de voorkeur aan aansturing rechtstreeks vanu.it de groepen. Er valt weinig te besturen door de faculteit. Bij groepsoverstijgende opdrachten vindt men elkaar wei. Acquisitie vindt plaats door de individuele hoogleraar en wetenschappelijke universitaire hoofddocenten, die daarbij zelf hun panners zoeken. Men laat bet graag over aan bet vrije spel der krachten. 3.4 Uitvoering Over de wijze waarop aan kennistransfer invulling wordt gegeven wordt verschillend gedacbt. E geeft aan dat een zinvol deel van de activiteiten wordt besteed aan transfer, maar acht bet, zoals reeds gesteld, geen hoofdactiviteit. Het gebeun erbij, doch is ook niet verworden tot een marginale activiteit. T acht stages niet de meest geschikte vorm van kennistransfer. Nascholing daarentegen vindt men een van de belangrijke vormen van transfer. Tussen de stagecoordinator en de transfercol>rdinator vindt geen afstemming van beleid plaats. Beschikbare capaciteit voor transferactiviteiten is meestal in de vorm van aio's en derhalve extra capaciteit die hiervoor inzetbaar is. Ook post docs en tijdelijke medewerkers verrichten transfer. N vindt stages een voorbeeld van een goede vorm van transfer. Er zijn facultatieve verkennings stages van 4 tot 6 weken met als doel kennis te nemen van aspecten als werkverhouding en cultuur in bedrijfssituaties. Daarnaast zijn er verplichte industriestages die 3 tot 4 maanden duren en als doel hebben de verworven kennis te leren toepassen in een bedrijfsmatige omgeving. Iedere afgestudeerde wordt bij voorkeur met bedrijfservaring afgeleverd. Verder wordt gewerkt met een goed functionerende Raad van Advies. TM benadrukt dat vrijwel aile afstudeeropdrachten plaatsvinden in bet bedrijfsleven. Promotieprojecten worden deels door de faculteit, deels door bet bedrijfsleven gefinancierd. Overige activiteiten waar de faculteit aan deelneemt, zijn opleidingen, KIVI cursussen, PATO, leergangen enz. Bij W worden diverse activiteiten verricbt, zoals promotieopdrachten, ontwerp-opdrachten en afstudeeropdrachten. Voor afstudeerders wordt betaald, sommige bedrijven hebben een abonnement zodat ze vragen kunnen stellen op bet gebied van de werktuigbouwkunde. Dit is een overeenkomst die met betreffende sectieleider wordt gesloten. De indruk bestaat dat men soms Kennis- en technologletransfer, een kemactlvitelt? llaisonbureau TUE paglna 9

Uw kenmerk HBO/SB/1999/8357

Uw kenmerk HBO/SB/1999/8357 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Drs. L.M.L.H.A. Hermans Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Ons kenmerk AWT/302 OR 990390 /421 Onderwerp HBO en kenniscirculatie Uw kenmerk HBO/SB/1999/8357

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Leidraad Contractactiviteiten 2008

Leidraad Contractactiviteiten 2008 Leidraad Contractactiviteiten 2008 2 Inhoudsopgave Voorwoord................................................................................... 3 Leidraad Contractactiviteiten 2008............................................................

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Anne-Marie Pluijm, 2014 Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Colofon In opdracht van: Uitgevoerd door: Anne-Marie Pluijm 2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Draagvlakstudie sectorraad onderwijs en educatie

Draagvlakstudie sectorraad onderwijs en educatie Draagvlakstudie sectorraad onderwijs en educatie Utrecht, 6 november 2003 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Problematiek 7 2.1 Steeds hogere maatschappelijke eisen 7 2.2 Scholen en de educatieve infrastructuur 7

Nadere informatie

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Strategisch investeren in grootschalige onderzoeksfaciliteiten Hieronder vindt u de concepttekst van het AWT-advies over grootschalige onderzoeksfaciliteiten dat zich

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Wijzer Kijken. Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen

Wijzer Kijken. Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen Wijzer Kijken Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen Advies Commissie Jeugd, Geweld en Media Anne Lize van der Stoel (voorzitter) Nico

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18224 Informatica stimuleringsplan Nr. 4 LIJST VAN ANTWOORDEN Ontvangen 5 december 1984 1 In het Wetenschapsbudget 1982, zitting 1981-1982 17101

Nadere informatie

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries AWT Oktober 2004 Florence Bloemkolk Babs van den Bergh 2 Inhoud 1- Inleiding p. 3 2- Methode

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie