Acta. Bijlage XIV - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acta. Bijlage XIV - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland"

Transcriptie

1 Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage XIV - III Rapport Deputaten Centrale Administratieve Ondersteuning

2 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met het deputaatschap Generaal-synodale publicaties via: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de wet gesteld. 2 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

3 1 SAMENVATTING In dit rapport wordt aan de generale synode voorgesteld een onderzoek te doen instellen naar de behoefte aan bundeling van administratieve werkzaamheden ten behoeve van het kerkverband, de generale synode en landelijke deputaatschappen in een landelijk administratiebureau. Tevens wordt voorgesteld voor de komende drie jaar al enige administratieve voorzieningen te treffen. Met de indiening van dit rapport wordt voldaan aan een opdracht van de GS Zuidhorn aan deputaten Voorbereiding Eerstvolgende Generale Synode en deputaten Generaal- Synodale Publicaties inclusief hun sectie Communicatie. Deputaten Financiën en Beheer zijn bij de voorbereiding ervan betrokken. Het voorstel is voorbereid door een commissie bestaande uit: ds. J. Luiten te Alkmaar (deputaat GSP), rapporteur ds. W. van der Schee te Loenen a/d Vecht (deputaat Voorbereiding) prof. drs. K. Wezeman RA te Haren (adviseur deputaten Voorbereiding) en twee leden van het deputaatschap Financiën en Beheer. Onderstaande voorstellen worden gedaan door deze drie deputaatschappen samen. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 3

4 2 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 3 Opdrachten van de vorige synode 4 Bestaande situatie 4.1 Voorbereiding en secretariaat van de generale synode 4.2 Adres van de kerken 4.3 Deputaatschappen en instellingen 4.4 Databases 4.5 Communicatie en website 4.6 Personeelsbeheer en financiële administratie 4.7 Overig 4.8 Overleg nodig 5 Behoefte aan meer samenhang 5.1 Karakter en effect van de opdracht 5.2 Synode, deputaatschappen en instellingen 5.3 De kerken hebben een ontwikkeling doorgemaakt 5.4 Kerkelijke vergaderingen en kerkelijke zaken 5.5 De lijn van Zuidhorn voortzetten 5.6 Permanent synodesecretariaat 5.7 Professionele professionalisering 6 Financiële aspecten 6.1 Besparing door bundeling van activiteiten 6.2 Besparing niet altijd duidelijk 7 Onderzoek nodig 7.1 Vervolgopdracht 7.2 Activiteiten in de komende drie jaar 7.3 Bevoegdheid 7.4 Haalbaarheid 7.5 Spreiding vergaderweken van de generale synode 8 Voorlopige voorzieningen 8.1 Eerst nodige activiteiten Secretariaat, administratie, gegevensbeheer Centraal postadres van de kerken Kerkelijk netwerk Kerkelijke communicatie en informatie 8.2 Realisering 9 Concept-besluittekst 10 Bijlagen Ontwikkeling landelijke deputaatschappen Inventarisatie administratieve activiteiten 3 OPDRACHTEN VAN DE VORIGE SYNODE 4 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

5 De GS Zuidhorn besloot: (Acta art. 203) 1 deputaten voor publicatie en communicatie op te dragen in samenwerking met deputaten Voorbereiding eerstvolgende generale synode te onderzoeken of en zo ja hoe ondersteunende administratieve activiteiten van de generale synode, deputaatschappen en andere instanties in het kerkelijk leven kunnen worden gebundeld; 2 deputaten voor publicatie en communicatie te machtigen voorlopig ondersteunende administratieve voorzieningen te treffen en daarvoor een budget van maimaal 0,2 fte beschikbaar te stellen. Gronden: 1 diverse instanties in het kerkelijk leven werken reeds met een centraal administratieadres; 2 deputaten Voorbereiding eerstvolgende generale synode hebben in hun rapport (bijlage I 3, 8.1) een inventarisatie gegeven die voor deze opdracht dienst kan doen; 3 het is uit een oogpunt van efficiency en professionaliteit gewenst de mogelijkheid van samenwerking en bundeling te onderzoeken. (Acta art. 213, besluit 7g) deputaten ter voorbereiding van de volgende generale synode (...) de volgende opdrachten te geven: g onderzoek te doen naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een permanent secretariaat voor de voorbereiding van generale synodes, dit in samenwerking met deputaten Generaal-Synodale Publicaties. Grond: omdat de verwerking van de ingekomen stukken voor de synode steeds meer tijd en deskundigheid vraagt, wordt het steeds moeilijker die taak bij een wisselende samenroepende kerk te leggen; permanente ondersteuning is gewenst. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 5

6 4 BESTAANDE SITUATIE 4.1 Voorbereiding en secretariaat van de generale synode De generale synode wordt samengeroepen en voorbereid door de samenroepende kerk. Dit is telkens een andere kerk. Gevolg hiervan is dat de ervaring die hierbij wordt opgedaan, moeilijk tot niet wordt benut ten dienste van de volgende generale synode. Het nadeel hiervan weegt steeds zwaarder. Synodes krijgen steeds meer stukken te verwerken, in deputatenrapporten èn in reacties van en uit de kerken. Deze moeten voor een adequate verwerking door de synode goed gerubriceerd en ingedeeld worden. Dit geldt temeer nu de nieuwe werkwijze van de synode beoogt zo efficiënt en effectief mogelijk te werken. Bovendien moeten alle documenten van de synode vlot kunnen doorstromen naar Acta en archief. Om dit alles te bevorderen zijn voor de synode en haar leden en haar deputaatschappen intranet en etranet beschikbaar. Bij de voorbereiding en door het secretariaat zal hiervan goed gebruik gemaakt moeten kunnen worden. Om een en ander naar behoren te laten functioneren is steeds meer deskundigheid nodig. Tot nu toe moet deze deskundigheid telkens van de grond van af worden opgebouwd, terwijl die na een synode niet meer wordt benut. Continuïteit hierin zal de beoogde effectiviteit en efficiëntie van de inzet bevorderen. Hierbij komt dat mensen die vaardigheid hebben op dit gebied, hun inzet en beschikbaarheid steeds vaker moeten combineren met een dagelijkse werkkring, waardoor het moeilijker wordt voldoende tijdelijke krachten te krijgen die hiervoor geschikt zijn. 4.2 Adres van de kerken Tussen twee generale synodes hebben de kerken eigenlijk geen gezamenlijk postadres. Dit is de consequentie van de zelfstandigheid van de plaatselijke kerken. De samenroepende kerk fungeert maar beperkt als postadres, want de inkomende post wordt bewaard voor de eerstvolgende synode. Bij deputaten Communicatie ligt sinds GS Leusden 1999 het centrale informatieadres van de kerken (Acta art. 111, besluit 4). Daarbij is ook een centraal en permanent postadres wenselijk, waarop de kerken samen èn ook de onderscheiden deputaatschappen en instellingen bereikt kunnen worden. Niet ieder, zeker ook buiten de kerken, weet, voor welke zaken hij bij welk deputaatschap terecht kan, terwijl diverse deputaatschappen wel bevoegdheid hebben om in voorkomende zaken tussentijds te handelen. 4.3 Deputaatschappen en instellingen Tot nu toe werken alle deputaatschappen veel op zichzelf. Dit spreekt vanzelf wat de inhoudelijke kant van hun werk betreft. Maar ook in personeelsbeheer, administratie en communicatie gaan deputaatschappen vaak eigen wegen.men kan zich afvragen, of dit in alle gevallen voldoet aan te stellen eisen van o.m. rechtsgelijkheid en doelmatigheid. Ook zijn er verschillen in aanpak. Het ene deputaatschap besteedt werk uit; een ander deputaatschap huurt ondersteuning in of neemt zelf personeel aan. Een bijzondere situatie bestaat bij deputaatschappen die de verantwoordelijkheid hebben voor kerkelijke instellingen met eigen personeel en administratie. Samenwerking tussen organisatieonderdelen kan voordeel opleveren, in knowhow en in efficiëntie. Voor een deel is die samenwerking er al in het Gbouw, waarin ook kerkelijke 6 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

7 deputaatschappen participeren. Alleen, deze samenwerking is vrijwillig en niet kerkelijk ingebed. 4.4 Databases Veel energie gaat zitten in het bijhouden van kerkelijke gegevens, zoals adressen van kerken, predikanten, commissies etc. Een groot aantal van deze gegevens wordt op ten minste vier plaatsen bijgehouden, op verschillende manier en zonder onderlinge koppelingen. Zie bijlage 1 voor het resultaat van een voorlopig en globaal onderzoek hiernaar. Het is duidelijk dat hier met enige samenwerking efficiënter kan worden gewerkt. Gegeven de bestaande praktijk speelt het belang van derden hier óók een rol. Immers kerkelijke gegevens worden ook beheerd voor het Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit gebeurt door de uitgever hiervan, Print Media BV te Bedum. Dit heeft de aandacht in overleg tussen Print Media BV en het beheer van de website 4.5 Communicatie en website Het deputaatschap Communicatie is ingesteld om behulpzaam te zijn bij goede communicatie tussen synode en kerken en tussen deputaatschappen en kerken. Het heeft hiertoe in 2003 een beleidsplan opgesteld om deputaatschappen effectiever te laten omgaan met hun communicatie. Dit blijkt echter niet eenvoudig te zijn. Er moet enerzijds gewerkt worden aan bewustwording van de noodzaak van effectieve communicatie, daarnaast moeten er ook adviezen worden gegeven aan diverse deputaatschappen (zoals het maken van een communicatieplan). Het gaat hierbij niet alleen om de website Er worden ook mailings, papers, Acta, deputatenrapporten en brochures geproduceerd en verzonden. Al deze zaken kunnen efficiënt centraal verzorgd en op elkaar afgestemd worden. Nu gebeurt een en ander door diverse instanties, die vaak ook eerst weer ingewerkt moeten worden. Deputatenrapporten zo uniform en inzichtelijk opmaken, dat er vlot kennis van genomen kan worden, is tijdrovend. We weten hoe Acta vaak lang op zich laten wachten. Communicatiemiddelen die er zo uitzien dat ze jong en oud uitnodigen om mee te leven, vragen de nodige inzichten en voorzieningen om ze te maken. Aan een en ander wordt momenteel de nodige inzet besteed, maar de vraag is gewettigd, of het nog beter kan, als de nodige voorzieningen er zijn. 4.6 Personeelsbeheer en financiële administratie Momenteel is bij de volgende deputaatschappen al personeel in dienst: 1 Theologische Universiteit (administratie en adviesdienst) 2 Archief- en Documentatiecentrum (ADC) 3 Diaconaal Steunpunt 4 Steunpunt Gemeenteopbouw 5 deputaatschap Evangelisatie 6 deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) (door middel van outsourcing) 7 deputaatschap Zending en Hulpverlening 8 deputaatschap Communicatie (beheer Internetsite) Daarnaast zijn er voor diverse deputaatschappen ook vele vrijwilligers werkzaam. De financiële administratie van de deputaatschappen wordt momenteel centraal verzorgd GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 7

8 en/of gecoördineerd door deputaten Financiën en Beheer. Ook personeelsbeheer is typisch een centrale taak tussen de diverse deputaatschappen. 4.7 Overig Overige zaken waarvoor centraal diensten verleend kunnen worden, zijn: Informatie over overheidswetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy (website), BTW en andere fiscale aspecten. Informatie over en beheer van collectieve verzekeringen. 4.8 Overleg nodig Voor een voorstel tot van bundeling van administratieve en personele werkzaamheden van diverse deputaatschappen zal overleg met deze deputaatschappen nodig zijn. Zeker als het gaat om personele zaken, zal zorgvuldigheid geboden zijn. Dit overleg hebben wij nog niet gevoerd, omdat wij vinden dat de generale synode zich hierover eerst moet uitspreken. 8 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

9 5 BEHOEFTE AAN MEER SAMENHANG 5.1 Karakter en effect van de opdracht Het gaat in de opdracht van de Generale Synode van Zuidhorn om een onderzoeksopdracht gericht op middelen. Samenwerking en bundeling zijn middelen om efficiency en professionaliteit te bevorderen; een permanent secretariaat is een middel om de belasting van een tijdelijk secretariaat van de synode op te vangen. Middelen zijn echter altijd gerelateerd aan een doel. Wil dus over dergelijke middelen een verantwoorde beslissing genomen kunnen worden, dan is het nodig dat eerst op algemener beleidsniveau beslissingen vallen. Etra reden daarvoor ligt in het karakter van de opdracht. Het is een onderzoeksopdracht waarbij de hele, in de loop der jaren min of meer toevallig gegroeide, stapel deputaatschappen, instellingen en dergelijke een keer dwars moest worden doorgesneden op het punt van de administratieve activiteiten. Het bleek daarbij dat dit onderzoek op zichzelf genomen, geïsoleerd van andere zaken, niet zinnig kon worden uitgevoerd. Niet alleen zijn de administratieve activiteiten verweven met andere randvoorwaardelijke activiteiten (zie hieronder). Maar ook dringt bij zo n dwarse blik de vraag zich op, of het huidige interne netwerk van instanties in de kerken wel optimaal kan functioneren. Het geheel van de kerkelijke vergaderingen, bijna dertig deputaatschappen en een tiental instellingen (min of meer uitgeharde organisaties waar mensen betaald voor werken) is in de loop van de tijd zo gegroeid. De vraag naar de interne organisatiestructuur en de daarbij behorende coördinatieregels bezien vanuit de generale synode is tot nu toe niet adequaat beantwoord. De beslissing om dat wel te doen (of na te laten) is een beleidsbeslissing die alleen de generale synode kan nemen. 5.2 Synode, deputaatschappen en instellingen Oorspronkelijk gaat het bij deputaten om personen die van een kerkelijke vergadering een gerichte opdracht krijgen uit te voeren, die door deze vergadering niet zelf kan worden uitgevoerd. Dat die vergadering dat zelf niet kan, hangt vooral met twee aspecten samen: een gereformeerde meerdere vergadering vergadert alleen ad hoc voor een bepaalde agenda en houdt dan op te bestaan, en zij bestaat veelal uit ambtsdragers die niet op speciale vaardigheden worden geselecteerd. Alle zaken die een langere tijd beslaan dan de vergadering duurt, en alle zaken die een specifieke competentie vragen, worden dus opgedragen aan gedeputeerden, die vervolgens weer verantwoording afleggen aan een volgende vergadering. Dat systeem werkt uitstekend bij beperkte gerichte opdrachten, bijvoorbeeld studie over een bepaald onderwerp, het uitgeven van een bepaald werk, het voorbereiden van een bepaalde complee beslissing. Het is dan ook afkomstig uit een tijd waarin kerkelijke vergaderingen geen enkele reden hadden om deputaten in te zetten voor meer dan dit soort gerichte taken. Tot voor een jaar of twintig geleden was dat zo. Even afgezien van de ene uitzondering van de Theologische Universiteit hadden de kerken geen eigen instellingen en geen grote, min of meer automatisch gecontinueerde deputaatschappen met personeel in dienst. Om allerlei goede redenen is dat de laatste decennia veranderd. Naast de Theologische Universiteit met haar bibliotheek, is er inmiddels een Archief en Documentatiecentrum, een Diaconaal steunpunt, een Steunpunt Liturgie, een Centrum voor evangelisatie, een Steunpunt Gemeenteopbouw, een bureau van De Verre Naasten, de IRTT, een bureau van deputaten Betrekkingen buitenlandse kerken en een uitvoerende instantie van de centrale website van de kerken. Het aantal deputaten is fors uitgebreid (met zo n 100% tegen een stijging van het ledental van een 20%, zie bijlage 2) en een groot aantal deputaatschappen GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 9

10 heeft een min of meer permanent karakter gekregen. Iedereen gaat ervan uit dat ze elke synode opnieuw benoemd zullen worden. Dat de kosten voor het kerkverband eponentieel gestegen zijn, is dan verklaarbaar. Dat dit alles is opgezet in de structuur van deputaatschappen (met onderliggende instellingen) direct onder de generale synode, die maar eens in de drie jaar vergadert, heeft ook zijn nadelen. Niet alleen is er geen enkele structurele reden gegeven voor samenwerking, bundeling van krachten en efficiency, ook zijn de meer permanente deputaatschappen, vooral die gecombineerd zijn met een instelling, inhoudelijk veel sterker dan de toevallig samengestelde synode waaraan ze verantwoording moeten afleggen. Er is geen structureel tegenwicht tegen min of meer zelfstandig opererende instanties. Het is uiteindelijk ook niet in het belang van deze instanties zelf, wanneer zij geen tegenspel krijgen op hun eigen niveau. Gezegd kan worden dat op het niveau van specifieke taken er een grote mate van professionalisering is doorgevoerd, terwijl op het hogere niveau van de kerken als geheel (de generale synode) en het interne netwerk van de kerken die professionalisering is uitgebleven of pas net op gang komt. 5.3 De kerken hebben een ontwikkeling doorgemaakt Wat de Gereformeerde Kerken in Nederland ook meer zijn en dat is veel, ze zijn ook een grote vrijwilligersorganisatie. Alle grote vrijwilligersorganisaties in ons land hebben de laatste decennia een proces van professionalisering doorgemaakt. Het is vanzelfsprekend geworden dat organisaties zich transparant organiseren, zich gedegen presenteren, aan interne toerusting en kwaliteitsverbetering werken, en dergelijke. Die vanzelfsprekendheid duikt ook in de kerken op alle niveaus op. Diakenen rekenen op ondersteuning vanuit het Diaconaal steunpunt, kerkenraden en gemeentes vragen om toerusting vanuit het Steunpunt gemeenteopbouw, gemeenteleden verwachten van hun kerkenraden visievorming, een doelgerichte aanpak en een heldere communicatie van beleid en beslissingen, en zo zou er nog veel meer te noemen zijn. Ook deze ontwikkeling is een gegeven. Al zou iemand dat willen, ze kan niet teruggedraaid worden. Uit de opdracht blijkt, dat de synode van Zuidhorn de wens had dat ook op administratief terrein een grotere mate van professionalisering tot stand zou komen (de gronden spreken tenminste over efficiency, professionaliteit en deskundigheid). 5.4 Kerkelijke vergaderingen en kerkelijke zaken Kerkelijke vergaderingen zijn bijeenkomsten van ambtsdragers (die in meerdere vergaderingen weer hun kerken vertegenwoordigen). Ze hebben zich te beperken tot kerkelijke zaken en dienen die op kerkelijke wijze te behandelen (artikel 30 KO). De ontwikkeling waarin bepaalde taken professioneel worden verzorgd in deputaatschappen en instellingen, kan spanning oproepen met betrekking tot het karakter en de samenstelling van gereformeerde kerkelijke vergaderingen. Niet alleen vragen instellingen om adequaat beheer, de taken worden ook zoveel gedetailleerder opgezet en uitgevoerd dat het de vraag wordt, hoe daarover nog op kerkelijke wijze als over kerkelijke zaken valt te spreken. In ieder geval is de kerkelijke vergadering als zodanig niet gekwalificeerd om op hetzelfde niveau te discussiëren met het eigen professionele kader. Het is niet vreemd dat de huidige situatie is zoals ze is. Praktisch alle instellingen en deputaatschappen zijn opgekomen uit een herkenbare kerkelijke zaak, die eerder door de kerkelijke vergaderingen zelf op kerkelijke wijze behandeld werd. Ze zijn als het ware stuk voor stuk in belangrijke mate geprofessionaliseerd en verzelfstandigd. Het geheel, de samenhang, de randvoorwaardelijke activiteiten en dergelijke, zijn niet zo gemakkelijk als kerkelijke zaak te herkennen en zijn dus ook niet op een vergelijkbare wijze aan de orde 10 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

11 gesteld. Dat de organisatorische, bedrijfsmatige kant van het kerkelijk leven op een kerkelijke vergadering geen prioriteit heeft, valt te begrijpen. Dat neemt niet weg dat die inmiddels wel aan de orde moet komen, al was het maar als consequentie van de gegeven ontwikkelingen. Het is daarbij duidelijk dat de ontstane spanning tussen het kerkelijke en het professionele en bedrijfsmatige zich niet eenvoudig laat oplossen. Er ligt hier een herkenbare parallel met de verhouding tussen een kerkenraad en zijn commissie van beheer. Het lijkt dan ook het overwegen waard om als gezamenlijke kerken op zoek te gaan naar een nieuwe structuur op generaal-synodaal niveau. Dat geeft de synode de ruimte om zich als kerkelijke vergadering tot kerkelijke zaken te beperken. Net als bij het nieuwe bestuursconcept op kerkenraadniveau is het uiteraard wel de synode zelf die een dergelijk besluit moet nemen. 5.5 De lijn van Zuidhorn voortzetten Niet alleen d.m.v. de nieuwe vergader- en besprekingsstructuur, maar ook in het naar voren halen van beleidsbeslissingen en het leren hanteren van een begrip als marginale toetsing, heeft de generale synode van Zuidhorn geprobeerd op de geschetste zaken in te spelen. Zoals uit de diverse evaluaties blijkt (zie rapport deputaten Voorbereiding), is dat over het geheel genomen goed gelukt. Maar het zou een vergissing zijn te denken, dat we wat dit betreft wel klaar zijn. De overgang naar een meer beleidsmatige benadering blijft moeilijk (zie alleen al de op de middelen gerichte opdracht waar dit rapport over gaat), de balans tussen synode en deputaten verdient herijking en de feitelijke situatie in de kerken is gebleven zoals boven geschetst. Met alle waardering voor de in Zuidhorn gezette stappen blijft de noodzaak om door te gaan op de ingeslagen weg, en nu ook het geheel en de interne samenhang van het kerkelijk netwerk op beleidsniveau aan de orde te stellen. 5.6 Permanent synodesecretariaat Een permanent synodesecretariaat is wenselijk voor inventarisatie en rubricering van de ingekomen stukken ondersteuning van de administratieve taken van de generale synode (in- en eterne correspondentie) productie van de Acta (notulist, opmaak van de Acta voor publicatie) communicatie en voorlichting van de kant van de synode Een en ander vraagt steeds meer tijd en deskundigheid, terwijl een steeds weer andere samenroepende kerk hier steeds moeilijker aan kan voldoen (zie boven bij paragraaf 41). Bovendien kan bij een secretariaat dat blijft, opgebouwde ervaring worden benut en dat zal aan kwaliteit en continuïteit ten goede komen. Uiteraard hoeft een secretariaat alleen in functie te zijn rondom en tijdens een generale synode. Maar voor de gewenste continuïteit is het al van belang, als het secretariaat bij één instantie wordt neergelegd. 5.7 Professionele professionalisering Het kan duidelijk zijn dat het bij dit alles niet gaat om iets eenvoudigs, wat zich vlot, met de inzet van een paar enthousiaste vrijwilligers, laat oplossen. Alleen al het formaat van de kerkelijke vrijwilligersorganisatie vraagt om een professionele aanpak: 270 vestigingen, dertig taakgroepen, tien ondersteunende afdelingen. Wanneer de synode om onder meer bovengenoemde overwegingen zou besluiten om ook voor de interne samenhang en het geheel van de kerkelijke organisatie een proces van professionalisering in gang te zetten, dan moet het daarbij gaan om een evenzeer deskundig opgezet en uitgevoerd proces. Het valt te verwachten dat de professionaliteit van het resultaat evenredig zal zijn aan de profes- GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 11

12 sionaliteit van de reisbegeleiding naar dat resultaat. 12 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

13 6. FINANCIËLE ASPECTEN 6.1 Besparing door bundeling van activiteiten Wanneer administratieve activiteiten worden gebundeld, kunnen efficiencyvoordelen worden behaald. Werkzaamheden van gelijke aard, die op verschillende plaatsen worden verricht, worden op één plaats verzorgd en dan kan tijd worden bespaard. Zo zal, wanneer er op b.v. een drietal plaatsen gegevens van de kerken worden bijgehouden en dit werk voortaan op één centrale plaats worden gedaan, er sprake zijn van besparing op personeelskosten. In plaats van door drie personen kan dit werk door één persoon worden gedaan. Een ander voorbeeld is de loonadministratie. Overwogen kan worden deze gecentraliseerd te verzorgen: in eigen beheer dan wel door uitbesteding. Voor alle deputaatschappen gezamenlijk speelt de vraag naar de noodzakelijke investeringen in middelen, deskundigheid en continuïteit. Het vorenstaande zou op meer gebieden kunnen worden toegepast.de doelstelling blijft dezelfde: suboptimalisatie zoveel mogelijk voorkómen. 6.2 Besparing niet altijd duidelijk Er is overwogen een onderzoek in te stellen naar de samenstelling van de kosten bij de verschillende deputaatschappen. Wanneer het mogelijk is aan te geven, welke kosten gemoeid zijn met ondersteunende activiteiten, zou ook globaal nagegaan kunnen worden, hoeveel besparing er mogelijk is wanneer dit werk centraal wordt gedaan. Bij het verder doordenken over deze problematiek werd duidelijk, dat de praktijk veel weerbarstiger is dan de theoretische benadering. In de eerste plaats is het nog de vraag, of er bij de deputaatschappen voldoende gegevens beschikbaar zijn om voor dit onderdeel van de kosten een uitsplitsing te geven. Het zal waarschijnlijk om schattingen gaan. Maar belangrijker is, dat men er niet zonder meer van kan uitgaan dat centralisatie in alle concrete gevallen gewenst is en wordt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het continuïteitsstreven in organisaties is ingebakken. Bovendien kan niet elke combinatie van taken altijd in op zichzelf levensvatbare delen worden uiteengebroken. Dit kan tot gevolg hebben dat na centralisatie toch onvoldoende besparingen worden gerealiseerd. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 13

14 7 ONDERZOEK NODIG 7.1 Vervolgopdracht Vanwege bovenstaande problematiek is in dit stadium afgezien van het verzamelen van allerlei gegevens met betrekking tot de aantallen personeelsleden en de kosten die gemoeid zijn met ondersteunende activiteiten. Het is zeer de vraag, of deze gegevens op dit moment relevant zijn om te kunnen concluderen, hoeveel besparing er mogelijk is. Dat wil niet zeggen dat een dergelijk onderzoek overbodig is. In het kader van een vervolgopdracht kan worden nagegaan, welke gegevens nodig zijn en hoe daadwerkelijk besparing van kosten kan worden bereikt. Dan zal ook, in goed overleg met de desbetreffende deputaten, nagegaan kunnen worden, welke activiteiten overgeheveld zouden kunnen worden naar een centrale plaats en welke personeelsleden hier een werkplek zouden kunnen krijgen. Zijdelings merken wij op dat in de praktijk vaak al sprake is van een zekere centralisatie. Zo zijn er verschillende deputaatschappen/instellingen die bepaalde werkzaamheden hebben uitbesteed aan één organisatie. De administratie van kleinere deputaatschappen loopt momenteel al via de quaestor en de mogelijkheid is aanwezig dat ook grotere deputaatschappen hun administratie op deze wijze verzorgen.of dit de aangewezen plaats blijft, zou nader onderzoek moeten uitwijzen. Voor de goede orde wordt verder opgemerkt dat deputaten Financiën en Beheer bezig zijn na te gaan, hoeveel personeel er in vaste dienst bij de deputaatschappen is en hoeveel fte s (fulltime equivalent) hiermee gemoeid zijn. Zie hiervoor bijlage Activiteiten in de komende drie jaar Wanneer, overeenkomstig de voorstellen in dit rapport, in de komende drie jaar wordt nagegaan of, en zo ja op welke onderdelen, dient te worden gecentraliseerd, rijst de vraag, op welke wijze dit moet gebeuren en hoeveel dit onderzoek gaat kosten. Een dergelijk onderzoek vereist deskundigheid en zo nodig zal hiervoor epertise van buiten moeten worden aangetrokken. Het zou fijn zijn, als reeds de komende drie jaar het centraal verzorgen van ondersteunende activiteiten, zoals b.v. het bijhouden van kerkelijke gegevens, leidt tot een reële besparing van kosten. Dat kan wanneer bepaalde werkzaamheden wegvallen en het desbetreffende deputaatschap bereid is een deel van zijn budget hiervoor in te leveren. Wanneer dat de komende jaren (nog) niet mogelijk is, zullen de kosten van het onderzoek op andere wijze gedekt moeten worden. Omdat het om eenmalige uitgaven gaat, ligt het minder voor de hand dit op te nemen in het totaal van het centraal te innen quotum. Ons voorstel is deze eenmalige kosten, voorzover geen dekking binnen de budgetten van deputaatschappen mogelijk is, te dekken uit de algemene reserve zoals die door deputaten Financiën en Beheer wordt bijgehouden. Wij verwachten dat voor het onderzoek een bedrag nodig is in de orde van grootte van incl. btw. 7.3 Bevoegdheid Het kerkelijk administratiebureau dat ons voor ogen staat, zal alleen diensten verlenen. Het heeft met betrekking tot de generale synode en deputaatschappen geen inhoudelijke taken. Het bereidt geen synodebesluiten voor. Voorlichting door deputaatschappen blijft inhoudelijk bij de desbetreffende deputaatschappen. Bij de Christelijke Gereformeerde Kerken staat het dienstenbureau onder leiding van een directeur. Het bureau wordt bestuurlijk begeleid door het deputaatschap Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB), dat benoemd wordt door de generale synode. 14 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

15 Bij de bescheiden opzet die ons voor ogen staat, is het voldoende, als het centrum onder toezicht staat van het deputaatschap GSP en communicatie. Dit deputaatschap zou een commissie kunnen vormen met vertegenwoordigers van andere direct betrokken deputaatschappen. Gelet op de bescheiden opzet van het bureau zal het ten aanzien van de diverse deputaatschappen geen bijzondere bevoegdheid hebben. Er zal juist een goed overleg moeten zijn tussen het centrum en de diverse deputaatschappen, om deze efficiënt en effectief te kunnen ondersteunen. 7.4 Haalbaarheid Uitgangspunt is dat er al diverse deputaatschappen zijn met personeel in dienst (zie boven onder paragraaf 4.6). Ook voor de voorbereiding van een generale synode en het secretariaat ervan worden nu ook al verscheidene mensen ingezet (zie voor de aantallen bijlage 2). Deze functies zijn deels betaald, deels op basis van vrijwilligheid of met een beperkte vergoeding. Als al deze functionarissen bij elkaar komen in één gebouw, is er al een administratiebureau. Met behulp van etranet is het overigens niet nodig dat ze allen daadwerkelijk in één gebouw komen. Tijdelijk personeel voor het synodesecretariaat zou ook in dienst moeten zijn van het administratiebureau. 7.5 Spreiding vergaderweken van de generale synode De vergaderfrequentie van de generale synode levert eens in de drie jaar een piek op in de activiteiten. Dit bemoeilijkt het aantrekken van voldoende, ook gekwalificeerd, personeel in vaste dienst. Juist ook ten behoeve van de generale synode is in de piekperiode voldoende kundigheid en vaardigheid nodig. Bovendien kan in de periodes tussen de synodes opgedane ervaring weer verloren gaan door wisseling in personeel. Het is de moeite waard te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, vergaderweken van de generale synode meer gespreid kunnen worden over de periode van drie jaar tussen de aanvang van generale synodes. Bijvoorbeeld door te vergaderen in blokken van een aantal weken, waarbij deze blokken over de drie jaar gespreid worden. Bij grotere spreiding is het uiteraard gemakkelijker een secretariaat permanent in stand te houden en gekwalificeerd personeel hiervoor in dienst te houden. Als de behandeling van deputatenrapporten door de synode over drie jaar wordt verdeeld, kunnen deputaatschappen ook gespreid in de tijd rapporteren en kunnen Acta in delen verschijnen. Dit voorkomt pieken in de verwerking van een en ander op het administratiebureau alsook in het kennisnemen ervan door kerken en kerkenraden. Voor het synodesecretariaat ontstaat er dan meer continuïteit, met meer mogelijkheden voor het aantrekken van personeel. Dit komt regelmatige begeleiding van het synodewerk ten goede en biedt wellicht ook meer mogelijkheden voor de afvaardiging naar de synode. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 15

16 8 VOORLOPIGE VOORZIENINGEN 8.1 Eerst nodige activiteiten In afwachting van de uitkomst van nader onderzoek, zoals aangegeven in de vorige paragraaf, pleiten deputaten ervoor nu alvast enkele administratieve voorzieningen te treffen voor activiteiten die aan gezamenlijke aanpak duidelijk toe zijn. Zulke eerst nodige activiteiten zijn: 1 secretariaat, administratie, gegevensbeheer 2 centraal postadres voor de kerken 3 kerkelijk netwerk 4 kerkelijke communicatie 5 informatie SECRETARIAAT, ADMINISTRATIE, GEGEVENSBEHEER Voor een generale synode en de samenroepende kerk voor deze synode is boven (paragraaf 4.1) de noodzaak van secretariële ondersteuning al duidelijk gemaakt. Daarnaast kunnen plaatselijke kerken, deputaatschappen en instellingen van de diensten van deze voorziening gebruikmaken. Dit zal met name mogelijk zijn in de periodes dat er geen generale synode is CENTRAAL POSTADRES VOOR DE KERKEN Een officieel centraal postadres ontbreekt tot op heden. Met name voor eterne contacten kan het ervoor zorgen dat post voor een kerkelijke instantie ontvangen kan worden en op de juiste plaats terechtkomt KERKELIJK NETWERK Voor de uitwisseling van gegevens, van databases tot deputatenrapporten, Acta en voorlichtend materiaal, is een elektronisch netwerk nodig tussen de kerken, de generale synode, de deputaatschappen en kerkelijke instellingen. De huidige netwerken binnen onze kerken dienen op elkaar afgestemd te worden, echter op zodanige manier dat verdere uitbouw mogelijk blijft, zoals het onderzoek van paragraaf 7.1 zal uitwijzen. Het is niet wenselijk de opzet voor een integraal en goed functionerend netwerk, dat voor de kerken in al hun geledingen bereikbaar is, nog langer uit te stellen in afwachting van nader onderzoek. Het onderzoek zal doel, beleid en uitbouw betreffen, maar verhindert niet dat er nu al voor een goed basisnetwerk gezorgd kan worden KERKELIJKE COMMUNICATIE EN INFORMATIE Verder is nodig dat de communicatie van kerkelijke instanties met kerken en kerkleden en de voorlichting daaraan een actief steunpunt krijgt voor advisering bij en coördinatie en uitvoering van communicatietaken. Deputaten Communicatie blijven de communicatie aansturen, maar vanwege de toenemende communicatieactiviteiten van diverse kerkelijke instanties is ondersteuning nodig voor advisering, coördinatie en uitvoering. Ook kunnen van hieruit kerken, kerkleden en anderen worden geïnformeerd over de gereformeerde kerken. Tevens kunnen kerken, kerkelijke vergaderingen, deputaatschappen en instellingen geïnformeerd worden over overheidswetgeving en verzekeringen. 16 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

17 8.2 Realisering We stellen voor de verantwoordelijkheid voor de voorgestelde eerst nodige voorzieningen neer te leggen bij het deputaatschap GSP en Communicatie. Andere direct betrokken deputaatschappen behoren daarbij te worden betrokken door middel van een adequaat samengestelde besturingscommissie. Op deze wijze wordt niet vooruitgelopen op mogelijke toekomstige besturingsmodellen. Deze commissie zorgt ervoor dat de genoemde activiteiten worden uitgevoerd, door henzelf of waar nodig door inschakeling van derden. Als onderkomen zou in zekere zin voorlopig (een deel van) het Gbouw te Zwolle dienst kunnen doen. Daar is nu al een aantal deputaatschappen gevestigd, terwijl ook de communicatie voor de kerken via de website vanuit het Gbouw wordt verzorgd door de Stichting De Luisterpost/Bralectah. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 17

18 9 CONCEPT-BESLUITTEKST Materiaal: Rapport van deputaten Voorbereiding Eerstvolgende Generale Synode, Generaal- Synodale Publicaties anne deputaten Communicatie en Financiën en Beheer inzake Centrale administratieve ondersteuning, in opdracht van GS Zuidhorn (Acta art. 203 en art. 213, besluit 7g). Besluit: 1 een nader onderzoek te doen instellen naar de organisatorische kanten van ons kerkelijk samenleven en hiervoor een studiedeputaatschap te benoemen met als opdracht a. voor de organisatorische kanten van ons kerkelijk samenleven doelen te formuleren en beleid om deze doelen te bereiken; b. hierbij in het bijzonder te denken aan activiteiten van kerkelijke vergaderingen, deputaatschappen en instellingen op het gebied van secretariaat, administratie, communicatie, intern netwerk, gegevensbeheer en personeelsbeheer; c. te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, voor deze activiteiten professionalisering gewenst en/of nodig is; d. over aspecten van dit onderzoek die bestaande situaties bij de diverse deputaatschappen raken, met name van personele aard, met de desbetreffende deputaatschappen te overleggen; e. te overwegen, of het wenselijk is piekvorming in het werk van de generale synode en haar secretariaat te voorkomen door de vergaderweken van de generale synode meer te spreiden over de periode tot aan de volgende generale synode; f. van hun onderzoek rapport uit te brengen aan de volgende generale synode en hun rapport een half jaar voor die synode aan de kerken toe te zenden; 2 voor de komende drie jaar voorzieningen te treffen voor administratieve ondersteuning ten dienste van de kerken, de generale synode en haar deputaatschappen met de onder hen fungerende kerkelijke instellingen voor de volgende eerst nodige activiteiten: 1. secretariaat, administratie en centraal beheer van kerkelijke gegevens 2. centraal postadres voor de kerken 3. opzet en beheer van een kerkelijk netwerk 4. kerkelijke communicatie, advisering bij en coördinatie en uitvoering van communicatietaken, o.m. via de website 5. informatieadres voor kerken en belangstellenden. 3 de uitvoering hiervan op te dragen aan het deputaatschap Generaal-Synodale Publicaties (met Communicatie), die voor de uitoefening van het toezicht een commissie benoemt samengesteld uit vertegenwoordigers van andere direct betrokken deputaatschappen; 4 alle deputaatschappen met de onder hen fungerende instellingen op te dragen voor hun administratieve activiteiten zoveel mogelijk gebruik te maken van de deze ondersteunende diensten. 5 het onderzoek naar de professionalisering van de organisatorische kanten van ons kerkelijk samenleven en het aantrekken van deskundigheid voor de opzet en het beheer van het netwerk en voor centraal beheer van kerkelijke gegevens als eenmalige uitgaven te bekostigen uit de algemene reserve zoals die door deputaten Financiën en Beheer wordt bijgehouden. Gronden: 1 het is van belang de organisatie van het kerkelijk samenleven efficiënt en effectief in te richten, zodat ook de kosten hiervan doelmatig besteed worden; 2 nader onderzoek naar de organisatorische kanten van ons kerkelijk leven moet uitwijzen, welke doelen hiervoor te stellen zijn en wat voor beleid, welke mate van 18 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

19 professionalisering en welke middelen hiervoor nodig zijn; 3 voor de ontwikkeling van visie en beleid is overleg met de diverse deputaatschappen nodig in verband met bestaande situaties en vanwege de noodzaak van zorgvuldig omgaan met personeel; 4 gelijkmatige verdeling van het werk van de generale synode en haar secretariaat kan voor het functioneren van beide van belang zijn; 5 in afwachting van genoemd nader onderzoek dienen ondersteunende activiteiten die duidelijk nodig zijn, zo spoedig mogelijk uitgevoerd te worden, zonder dat daarmee voldongen feiten worden geschapen; 6 de beoogde ondersteuning blijft beperkt tot administratieve diensten, terwijl de inhoudelijke verantwoordelijkheid volledig blijft bij de instanties die van deze diensten gebruikmaken; 7 met name een goed functionerend netwerk en advisering bij en coördinatie en uitvoering van communicatietaken zijn van centraal belang voor het functioneren van generale synode, deputaatschappen en kerkelijke instellingen ten dienste van de kerken, waarom een effectief beleid hiervoor nodig is; ten aanzien van de generale synode en de voorbereiding ervan geldt dit bovendien voor een goed functionerend secretariaat; 8 bij de drie deputaatschappen Voorbereiding Eerstvolgende Generale Synode, Generaal- Synodale Publicaties (met Communicatie) en Financiën en Beheer, liggen momenteel voor het grootste deel de uitvoerende taken waarvoor de voorlopige voorziening bedoeld is; 9 gebruikmaking van het centrum door deputaatschappen en instellingen is aanbevelenswaardig om redenen van efficiency en effectiviteit. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 19

20 BIJLAGEN 1 Ontwikkeling landelijke deputaatschappen 2 Inventarisatie administratieve activiteiten 20 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk XII Relatie tot de Overheid Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij

Nadere informatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a De Gereformeerde Kerk Groningen B. de Roos, scriba Kraanvogelstraat 124 9713 BS Groningen Van: Deputaten Documentatie p/a J. Bos, secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Rapport deputaten administratieve ondersteuning

Rapport deputaten administratieve ondersteuning Rapport deputaten administratieve ondersteuning Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

Regionale en landelijke structuren

Regionale en landelijke structuren pagina 1 v. 10 Regionale en landelijke structuren Regionale en landelijke structuren Johan Harmanny> Structuren en regels binnen de kerken 2 Verzamelde wijsheid 2 Kerkstructuur 3 De

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering De brug tussen organisatie en automatisering Voor het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienst bent u als kennisintensieve dienstverlener sterk aangewezen op de (vak) kennis van uw medewerkers.

Nadere informatie

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Website Homoseksualiteit Secretaris: A.P. de Boer Kombuis 111 3 VN Nijkerk 033-51, ad.de.boer@filternet.nl Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Rapport deputaten curatoren van DE BAZUIN aan GS Groningen 2014 pag. 1 Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Bleiswijk, 28 augustus 2014

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken 1 Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken Artikel 1 instelling en doelstelling 11 Het Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland conform

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr.

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team VMG Investeringsvoorstel Vastgoedinformatiesysteem 1- Notagegevens Notanummer 721368 Datum 4-7-2012 Programma: 06. Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder

Nadere informatie

CIJFERS EN FEITEN. financiën van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in de jaren 2011 & 2012. Versie: 1.0

CIJFERS EN FEITEN. financiën van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in de jaren 2011 & 2012. Versie: 1.0 CIJFERS EN FEITEN financiën van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in de jaren 2011 & 2012 Versie: 1.0 3 sept. 2013 1 Inhoud pag. 1 samenvatting 3 2 inkomsten kerken 4 3 uitgaven kerken 7 bijlagen 1 tabellen

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn / Ridderveld Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Vastgesteld

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Nota van B&W Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. M. Overing Telefoon 5113551 E-mail: m.overing@haarlem.nl SO/BD/2006/787 Te kopiëren:

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Voorstel invulling betrokkenheid Israël

Voorstel invulling betrokkenheid Israël Code: LV01 01.0.0 Pagina 1 van Voorstel invulling betrokkenheid Israël Van de Broeders: Ad de Boer, Jan Mudde en Henk Zuidhof Datum: oktober 01 Code: LV01 01.0.0 Pagina van 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Nadere informatie

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Pagina 1 van 1 Vragenlijst van de Commissie Archief en Documentatie NGK 1 1 1 1 0 *Vereist A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Toelichting: 1) deze gegevens zijn benodigd voor contact vanuit onze Commissie,

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

De Commissie van Beheer (CvB)

De Commissie van Beheer (CvB) De Commissie van Beheer (CvB) I. De Commissie van Beheer is door de kerkenraad (KR) ingesteld, om in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, een aantal taken te verrichten met betrekking

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeentepredikanten de ambtswoning

over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeentepredikanten de ambtswoning Vignet Bond van Nederlandse Predikanten Vignet Samen op Weg Kerken 2 e Vervolg circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeentepredikanten de ambtswoning Inleiding De vervolgcirculaire

Nadere informatie

Webstatuut PKN Kollum

Webstatuut PKN Kollum Webstatuut Webstatuut PKN Kollum Redactiestatuut voor de website van Protestantse Gemeente te Kollum. (PKN Kollum) Dit redactiestatuut is bedoeld om de organisatie van de PKN Kollum, gebruikers en toekomstige

Nadere informatie

Rapport deputaten Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Zwolle-Zuid 2008

Rapport deputaten Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Zwolle-Zuid 2008 Rapport deputaten Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Zwolle-Zuid 2008 generaal-synodale publicaties 2 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012. Geachte kerkenraad,

Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012. Geachte kerkenraad, Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012 Geachte kerkenraad, Wijkkerkenraad Noord heeft met grote interesse kennis genomen van het rapport van Commissie Toekomst 2. Dit leidde tot niet minder

Nadere informatie

Eindrapport Cijfers & feiten

Eindrapport Cijfers & feiten Eindrapport Cijfers & feiten Financiën van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 2013-2014 Versie 1.0, september 2015 Steunpunt Kerkenwerk in samenwerking met G. van der Veen Eindrapport cijfer & feiten/

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland

Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland Statuut van de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken in Nederland Artikel 1 Begripsomschrijvingen - Bibliotheek: verzameling documenten, vastgelegd in diverse informatiedragers,

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Huishoudelijke Regeling voor generale synoden Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011

Huishoudelijke Regeling voor generale synoden Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Huishoudelijke Regeling voor generale synoden Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Acta. Bijlage V - V. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage V - V. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage V - V Commissierapport inzake LUAB (Liederen uit andere bronnen) Het auteursrecht van deze tekst berust

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is de situatie van de CF op 1 juli 2012 samengevat:

In het onderstaande overzicht is de situatie van de CF op 1 juli 2012 samengevat: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Werkgeversrol Combinatiefuncties Te besluiten om 1. Aan Xpor B.V. de opdracht te verlenen om een voorstel te doen teneinde de werkgeversrol voor de combinatiefuncties in te richten.

Nadere informatie

Minister van Financiën. Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Minister van Financiën. Postbus 20201 2500 EE Den Haag POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Minister van Financiën Postbus 20201

Nadere informatie

INPUT GEMEENTE NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR 25-11-2013. 340 adressen DE KANDELAARKERK OPGESTELD DOOR: PROJECTGROEP NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR

INPUT GEMEENTE NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR 25-11-2013. 340 adressen DE KANDELAARKERK OPGESTELD DOOR: PROJECTGROEP NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR INPUT GEMEENTE NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR 25-11-2013 340 adressen DE KANDELAARKERK OPGESTELD DOOR: PROJECTGROEP NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR GEMEENTE & KERKENRAAD VAN DE GEREFORMEERD VRIJGEMAAKT KERK TE SCHILDWOLDE

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

ANBI-BELEIDSPLAN VAN DE OUD GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND

ANBI-BELEIDSPLAN VAN DE OUD GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND ANBI-BELEIDSPLAN VAN DE OUD GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND Grondslag De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland hechten eraan om allereerst kenbaar te maken dat het wezen van de kerk geestelijk

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Rapport deputaten financiën en beheer

Rapport deputaten financiën en beheer Rapport deputaten financiën en beheer Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid

Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid Pagina 1 van 8 Bijlage 3 bij rapport Commissie Opleiding Predikanten - LV2005.47.1 Studie rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid Auteurs: Mr. H.G. Taute en Mr. J. Janssens-Boer, juni 2005 Ons rechtssysteem

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Deze plaatselijke regeling is gewijzigd en vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Armoede in Nederland 2013

Armoede in Nederland 2013 Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas-instellingen en andere kerkelijke organisaties Onderzoek over 2012; vergelijking met 2009 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn. Parnassia 52 2224 DD Katwijk Tel.: 071-4026991. Looyerslaan 45 2223 GJ Katwijk Tel.

Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn. Parnassia 52 2224 DD Katwijk Tel.: 071-4026991. Looyerslaan 45 2223 GJ Katwijk Tel. DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN BEGROTING 2015 Begroting Diaconie 2015 def.xls 1 12-11-2014 College van Diakenen Voorzitter : Secretaris : Penningmeester: Scriba Centrale Kerkenraad: De

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/004894 Uw brief van: 4 februari 2015 Ons nummer: 05032015.02 Willemstad, 5 maart 2015

Aan dtkv. 2015/004894 Uw brief van: 4 februari 2015 Ons nummer: 05032015.02 Willemstad, 5 maart 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer I. Asjes Fort Amsterdam Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: 2015/004894 Uw brief van: 4 februari 2015 Ons nummer: 05032015.02 Willemstad,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT)

Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT) Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT) Inhoud 1. Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten 2. Bestuur GR 3. Structuur Afdeling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016

DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 Algemene Kerkenraad 23 september 2013 Inhoudsopgave Decentrale financiële Verantwoordelijkheid 3 Inleiding 3 Hoofdzaken

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie