Acta. Bijlage XIV - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acta. Bijlage XIV - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland"

Transcriptie

1 Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage XIV - III Rapport Deputaten Centrale Administratieve Ondersteuning

2 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met het deputaatschap Generaal-synodale publicaties via: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de wet gesteld. 2 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

3 1 SAMENVATTING In dit rapport wordt aan de generale synode voorgesteld een onderzoek te doen instellen naar de behoefte aan bundeling van administratieve werkzaamheden ten behoeve van het kerkverband, de generale synode en landelijke deputaatschappen in een landelijk administratiebureau. Tevens wordt voorgesteld voor de komende drie jaar al enige administratieve voorzieningen te treffen. Met de indiening van dit rapport wordt voldaan aan een opdracht van de GS Zuidhorn aan deputaten Voorbereiding Eerstvolgende Generale Synode en deputaten Generaal- Synodale Publicaties inclusief hun sectie Communicatie. Deputaten Financiën en Beheer zijn bij de voorbereiding ervan betrokken. Het voorstel is voorbereid door een commissie bestaande uit: ds. J. Luiten te Alkmaar (deputaat GSP), rapporteur ds. W. van der Schee te Loenen a/d Vecht (deputaat Voorbereiding) prof. drs. K. Wezeman RA te Haren (adviseur deputaten Voorbereiding) en twee leden van het deputaatschap Financiën en Beheer. Onderstaande voorstellen worden gedaan door deze drie deputaatschappen samen. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 3

4 2 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 3 Opdrachten van de vorige synode 4 Bestaande situatie 4.1 Voorbereiding en secretariaat van de generale synode 4.2 Adres van de kerken 4.3 Deputaatschappen en instellingen 4.4 Databases 4.5 Communicatie en website 4.6 Personeelsbeheer en financiële administratie 4.7 Overig 4.8 Overleg nodig 5 Behoefte aan meer samenhang 5.1 Karakter en effect van de opdracht 5.2 Synode, deputaatschappen en instellingen 5.3 De kerken hebben een ontwikkeling doorgemaakt 5.4 Kerkelijke vergaderingen en kerkelijke zaken 5.5 De lijn van Zuidhorn voortzetten 5.6 Permanent synodesecretariaat 5.7 Professionele professionalisering 6 Financiële aspecten 6.1 Besparing door bundeling van activiteiten 6.2 Besparing niet altijd duidelijk 7 Onderzoek nodig 7.1 Vervolgopdracht 7.2 Activiteiten in de komende drie jaar 7.3 Bevoegdheid 7.4 Haalbaarheid 7.5 Spreiding vergaderweken van de generale synode 8 Voorlopige voorzieningen 8.1 Eerst nodige activiteiten Secretariaat, administratie, gegevensbeheer Centraal postadres van de kerken Kerkelijk netwerk Kerkelijke communicatie en informatie 8.2 Realisering 9 Concept-besluittekst 10 Bijlagen Ontwikkeling landelijke deputaatschappen Inventarisatie administratieve activiteiten 3 OPDRACHTEN VAN DE VORIGE SYNODE 4 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

5 De GS Zuidhorn besloot: (Acta art. 203) 1 deputaten voor publicatie en communicatie op te dragen in samenwerking met deputaten Voorbereiding eerstvolgende generale synode te onderzoeken of en zo ja hoe ondersteunende administratieve activiteiten van de generale synode, deputaatschappen en andere instanties in het kerkelijk leven kunnen worden gebundeld; 2 deputaten voor publicatie en communicatie te machtigen voorlopig ondersteunende administratieve voorzieningen te treffen en daarvoor een budget van maimaal 0,2 fte beschikbaar te stellen. Gronden: 1 diverse instanties in het kerkelijk leven werken reeds met een centraal administratieadres; 2 deputaten Voorbereiding eerstvolgende generale synode hebben in hun rapport (bijlage I 3, 8.1) een inventarisatie gegeven die voor deze opdracht dienst kan doen; 3 het is uit een oogpunt van efficiency en professionaliteit gewenst de mogelijkheid van samenwerking en bundeling te onderzoeken. (Acta art. 213, besluit 7g) deputaten ter voorbereiding van de volgende generale synode (...) de volgende opdrachten te geven: g onderzoek te doen naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een permanent secretariaat voor de voorbereiding van generale synodes, dit in samenwerking met deputaten Generaal-Synodale Publicaties. Grond: omdat de verwerking van de ingekomen stukken voor de synode steeds meer tijd en deskundigheid vraagt, wordt het steeds moeilijker die taak bij een wisselende samenroepende kerk te leggen; permanente ondersteuning is gewenst. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 5

6 4 BESTAANDE SITUATIE 4.1 Voorbereiding en secretariaat van de generale synode De generale synode wordt samengeroepen en voorbereid door de samenroepende kerk. Dit is telkens een andere kerk. Gevolg hiervan is dat de ervaring die hierbij wordt opgedaan, moeilijk tot niet wordt benut ten dienste van de volgende generale synode. Het nadeel hiervan weegt steeds zwaarder. Synodes krijgen steeds meer stukken te verwerken, in deputatenrapporten èn in reacties van en uit de kerken. Deze moeten voor een adequate verwerking door de synode goed gerubriceerd en ingedeeld worden. Dit geldt temeer nu de nieuwe werkwijze van de synode beoogt zo efficiënt en effectief mogelijk te werken. Bovendien moeten alle documenten van de synode vlot kunnen doorstromen naar Acta en archief. Om dit alles te bevorderen zijn voor de synode en haar leden en haar deputaatschappen intranet en etranet beschikbaar. Bij de voorbereiding en door het secretariaat zal hiervan goed gebruik gemaakt moeten kunnen worden. Om een en ander naar behoren te laten functioneren is steeds meer deskundigheid nodig. Tot nu toe moet deze deskundigheid telkens van de grond van af worden opgebouwd, terwijl die na een synode niet meer wordt benut. Continuïteit hierin zal de beoogde effectiviteit en efficiëntie van de inzet bevorderen. Hierbij komt dat mensen die vaardigheid hebben op dit gebied, hun inzet en beschikbaarheid steeds vaker moeten combineren met een dagelijkse werkkring, waardoor het moeilijker wordt voldoende tijdelijke krachten te krijgen die hiervoor geschikt zijn. 4.2 Adres van de kerken Tussen twee generale synodes hebben de kerken eigenlijk geen gezamenlijk postadres. Dit is de consequentie van de zelfstandigheid van de plaatselijke kerken. De samenroepende kerk fungeert maar beperkt als postadres, want de inkomende post wordt bewaard voor de eerstvolgende synode. Bij deputaten Communicatie ligt sinds GS Leusden 1999 het centrale informatieadres van de kerken (Acta art. 111, besluit 4). Daarbij is ook een centraal en permanent postadres wenselijk, waarop de kerken samen èn ook de onderscheiden deputaatschappen en instellingen bereikt kunnen worden. Niet ieder, zeker ook buiten de kerken, weet, voor welke zaken hij bij welk deputaatschap terecht kan, terwijl diverse deputaatschappen wel bevoegdheid hebben om in voorkomende zaken tussentijds te handelen. 4.3 Deputaatschappen en instellingen Tot nu toe werken alle deputaatschappen veel op zichzelf. Dit spreekt vanzelf wat de inhoudelijke kant van hun werk betreft. Maar ook in personeelsbeheer, administratie en communicatie gaan deputaatschappen vaak eigen wegen.men kan zich afvragen, of dit in alle gevallen voldoet aan te stellen eisen van o.m. rechtsgelijkheid en doelmatigheid. Ook zijn er verschillen in aanpak. Het ene deputaatschap besteedt werk uit; een ander deputaatschap huurt ondersteuning in of neemt zelf personeel aan. Een bijzondere situatie bestaat bij deputaatschappen die de verantwoordelijkheid hebben voor kerkelijke instellingen met eigen personeel en administratie. Samenwerking tussen organisatieonderdelen kan voordeel opleveren, in knowhow en in efficiëntie. Voor een deel is die samenwerking er al in het Gbouw, waarin ook kerkelijke 6 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

7 deputaatschappen participeren. Alleen, deze samenwerking is vrijwillig en niet kerkelijk ingebed. 4.4 Databases Veel energie gaat zitten in het bijhouden van kerkelijke gegevens, zoals adressen van kerken, predikanten, commissies etc. Een groot aantal van deze gegevens wordt op ten minste vier plaatsen bijgehouden, op verschillende manier en zonder onderlinge koppelingen. Zie bijlage 1 voor het resultaat van een voorlopig en globaal onderzoek hiernaar. Het is duidelijk dat hier met enige samenwerking efficiënter kan worden gewerkt. Gegeven de bestaande praktijk speelt het belang van derden hier óók een rol. Immers kerkelijke gegevens worden ook beheerd voor het Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit gebeurt door de uitgever hiervan, Print Media BV te Bedum. Dit heeft de aandacht in overleg tussen Print Media BV en het beheer van de website 4.5 Communicatie en website Het deputaatschap Communicatie is ingesteld om behulpzaam te zijn bij goede communicatie tussen synode en kerken en tussen deputaatschappen en kerken. Het heeft hiertoe in 2003 een beleidsplan opgesteld om deputaatschappen effectiever te laten omgaan met hun communicatie. Dit blijkt echter niet eenvoudig te zijn. Er moet enerzijds gewerkt worden aan bewustwording van de noodzaak van effectieve communicatie, daarnaast moeten er ook adviezen worden gegeven aan diverse deputaatschappen (zoals het maken van een communicatieplan). Het gaat hierbij niet alleen om de website Er worden ook mailings, papers, Acta, deputatenrapporten en brochures geproduceerd en verzonden. Al deze zaken kunnen efficiënt centraal verzorgd en op elkaar afgestemd worden. Nu gebeurt een en ander door diverse instanties, die vaak ook eerst weer ingewerkt moeten worden. Deputatenrapporten zo uniform en inzichtelijk opmaken, dat er vlot kennis van genomen kan worden, is tijdrovend. We weten hoe Acta vaak lang op zich laten wachten. Communicatiemiddelen die er zo uitzien dat ze jong en oud uitnodigen om mee te leven, vragen de nodige inzichten en voorzieningen om ze te maken. Aan een en ander wordt momenteel de nodige inzet besteed, maar de vraag is gewettigd, of het nog beter kan, als de nodige voorzieningen er zijn. 4.6 Personeelsbeheer en financiële administratie Momenteel is bij de volgende deputaatschappen al personeel in dienst: 1 Theologische Universiteit (administratie en adviesdienst) 2 Archief- en Documentatiecentrum (ADC) 3 Diaconaal Steunpunt 4 Steunpunt Gemeenteopbouw 5 deputaatschap Evangelisatie 6 deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) (door middel van outsourcing) 7 deputaatschap Zending en Hulpverlening 8 deputaatschap Communicatie (beheer Internetsite) Daarnaast zijn er voor diverse deputaatschappen ook vele vrijwilligers werkzaam. De financiële administratie van de deputaatschappen wordt momenteel centraal verzorgd GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 7

8 en/of gecoördineerd door deputaten Financiën en Beheer. Ook personeelsbeheer is typisch een centrale taak tussen de diverse deputaatschappen. 4.7 Overig Overige zaken waarvoor centraal diensten verleend kunnen worden, zijn: Informatie over overheidswetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy (website), BTW en andere fiscale aspecten. Informatie over en beheer van collectieve verzekeringen. 4.8 Overleg nodig Voor een voorstel tot van bundeling van administratieve en personele werkzaamheden van diverse deputaatschappen zal overleg met deze deputaatschappen nodig zijn. Zeker als het gaat om personele zaken, zal zorgvuldigheid geboden zijn. Dit overleg hebben wij nog niet gevoerd, omdat wij vinden dat de generale synode zich hierover eerst moet uitspreken. 8 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

9 5 BEHOEFTE AAN MEER SAMENHANG 5.1 Karakter en effect van de opdracht Het gaat in de opdracht van de Generale Synode van Zuidhorn om een onderzoeksopdracht gericht op middelen. Samenwerking en bundeling zijn middelen om efficiency en professionaliteit te bevorderen; een permanent secretariaat is een middel om de belasting van een tijdelijk secretariaat van de synode op te vangen. Middelen zijn echter altijd gerelateerd aan een doel. Wil dus over dergelijke middelen een verantwoorde beslissing genomen kunnen worden, dan is het nodig dat eerst op algemener beleidsniveau beslissingen vallen. Etra reden daarvoor ligt in het karakter van de opdracht. Het is een onderzoeksopdracht waarbij de hele, in de loop der jaren min of meer toevallig gegroeide, stapel deputaatschappen, instellingen en dergelijke een keer dwars moest worden doorgesneden op het punt van de administratieve activiteiten. Het bleek daarbij dat dit onderzoek op zichzelf genomen, geïsoleerd van andere zaken, niet zinnig kon worden uitgevoerd. Niet alleen zijn de administratieve activiteiten verweven met andere randvoorwaardelijke activiteiten (zie hieronder). Maar ook dringt bij zo n dwarse blik de vraag zich op, of het huidige interne netwerk van instanties in de kerken wel optimaal kan functioneren. Het geheel van de kerkelijke vergaderingen, bijna dertig deputaatschappen en een tiental instellingen (min of meer uitgeharde organisaties waar mensen betaald voor werken) is in de loop van de tijd zo gegroeid. De vraag naar de interne organisatiestructuur en de daarbij behorende coördinatieregels bezien vanuit de generale synode is tot nu toe niet adequaat beantwoord. De beslissing om dat wel te doen (of na te laten) is een beleidsbeslissing die alleen de generale synode kan nemen. 5.2 Synode, deputaatschappen en instellingen Oorspronkelijk gaat het bij deputaten om personen die van een kerkelijke vergadering een gerichte opdracht krijgen uit te voeren, die door deze vergadering niet zelf kan worden uitgevoerd. Dat die vergadering dat zelf niet kan, hangt vooral met twee aspecten samen: een gereformeerde meerdere vergadering vergadert alleen ad hoc voor een bepaalde agenda en houdt dan op te bestaan, en zij bestaat veelal uit ambtsdragers die niet op speciale vaardigheden worden geselecteerd. Alle zaken die een langere tijd beslaan dan de vergadering duurt, en alle zaken die een specifieke competentie vragen, worden dus opgedragen aan gedeputeerden, die vervolgens weer verantwoording afleggen aan een volgende vergadering. Dat systeem werkt uitstekend bij beperkte gerichte opdrachten, bijvoorbeeld studie over een bepaald onderwerp, het uitgeven van een bepaald werk, het voorbereiden van een bepaalde complee beslissing. Het is dan ook afkomstig uit een tijd waarin kerkelijke vergaderingen geen enkele reden hadden om deputaten in te zetten voor meer dan dit soort gerichte taken. Tot voor een jaar of twintig geleden was dat zo. Even afgezien van de ene uitzondering van de Theologische Universiteit hadden de kerken geen eigen instellingen en geen grote, min of meer automatisch gecontinueerde deputaatschappen met personeel in dienst. Om allerlei goede redenen is dat de laatste decennia veranderd. Naast de Theologische Universiteit met haar bibliotheek, is er inmiddels een Archief en Documentatiecentrum, een Diaconaal steunpunt, een Steunpunt Liturgie, een Centrum voor evangelisatie, een Steunpunt Gemeenteopbouw, een bureau van De Verre Naasten, de IRTT, een bureau van deputaten Betrekkingen buitenlandse kerken en een uitvoerende instantie van de centrale website van de kerken. Het aantal deputaten is fors uitgebreid (met zo n 100% tegen een stijging van het ledental van een 20%, zie bijlage 2) en een groot aantal deputaatschappen GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 9

10 heeft een min of meer permanent karakter gekregen. Iedereen gaat ervan uit dat ze elke synode opnieuw benoemd zullen worden. Dat de kosten voor het kerkverband eponentieel gestegen zijn, is dan verklaarbaar. Dat dit alles is opgezet in de structuur van deputaatschappen (met onderliggende instellingen) direct onder de generale synode, die maar eens in de drie jaar vergadert, heeft ook zijn nadelen. Niet alleen is er geen enkele structurele reden gegeven voor samenwerking, bundeling van krachten en efficiency, ook zijn de meer permanente deputaatschappen, vooral die gecombineerd zijn met een instelling, inhoudelijk veel sterker dan de toevallig samengestelde synode waaraan ze verantwoording moeten afleggen. Er is geen structureel tegenwicht tegen min of meer zelfstandig opererende instanties. Het is uiteindelijk ook niet in het belang van deze instanties zelf, wanneer zij geen tegenspel krijgen op hun eigen niveau. Gezegd kan worden dat op het niveau van specifieke taken er een grote mate van professionalisering is doorgevoerd, terwijl op het hogere niveau van de kerken als geheel (de generale synode) en het interne netwerk van de kerken die professionalisering is uitgebleven of pas net op gang komt. 5.3 De kerken hebben een ontwikkeling doorgemaakt Wat de Gereformeerde Kerken in Nederland ook meer zijn en dat is veel, ze zijn ook een grote vrijwilligersorganisatie. Alle grote vrijwilligersorganisaties in ons land hebben de laatste decennia een proces van professionalisering doorgemaakt. Het is vanzelfsprekend geworden dat organisaties zich transparant organiseren, zich gedegen presenteren, aan interne toerusting en kwaliteitsverbetering werken, en dergelijke. Die vanzelfsprekendheid duikt ook in de kerken op alle niveaus op. Diakenen rekenen op ondersteuning vanuit het Diaconaal steunpunt, kerkenraden en gemeentes vragen om toerusting vanuit het Steunpunt gemeenteopbouw, gemeenteleden verwachten van hun kerkenraden visievorming, een doelgerichte aanpak en een heldere communicatie van beleid en beslissingen, en zo zou er nog veel meer te noemen zijn. Ook deze ontwikkeling is een gegeven. Al zou iemand dat willen, ze kan niet teruggedraaid worden. Uit de opdracht blijkt, dat de synode van Zuidhorn de wens had dat ook op administratief terrein een grotere mate van professionalisering tot stand zou komen (de gronden spreken tenminste over efficiency, professionaliteit en deskundigheid). 5.4 Kerkelijke vergaderingen en kerkelijke zaken Kerkelijke vergaderingen zijn bijeenkomsten van ambtsdragers (die in meerdere vergaderingen weer hun kerken vertegenwoordigen). Ze hebben zich te beperken tot kerkelijke zaken en dienen die op kerkelijke wijze te behandelen (artikel 30 KO). De ontwikkeling waarin bepaalde taken professioneel worden verzorgd in deputaatschappen en instellingen, kan spanning oproepen met betrekking tot het karakter en de samenstelling van gereformeerde kerkelijke vergaderingen. Niet alleen vragen instellingen om adequaat beheer, de taken worden ook zoveel gedetailleerder opgezet en uitgevoerd dat het de vraag wordt, hoe daarover nog op kerkelijke wijze als over kerkelijke zaken valt te spreken. In ieder geval is de kerkelijke vergadering als zodanig niet gekwalificeerd om op hetzelfde niveau te discussiëren met het eigen professionele kader. Het is niet vreemd dat de huidige situatie is zoals ze is. Praktisch alle instellingen en deputaatschappen zijn opgekomen uit een herkenbare kerkelijke zaak, die eerder door de kerkelijke vergaderingen zelf op kerkelijke wijze behandeld werd. Ze zijn als het ware stuk voor stuk in belangrijke mate geprofessionaliseerd en verzelfstandigd. Het geheel, de samenhang, de randvoorwaardelijke activiteiten en dergelijke, zijn niet zo gemakkelijk als kerkelijke zaak te herkennen en zijn dus ook niet op een vergelijkbare wijze aan de orde 10 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

11 gesteld. Dat de organisatorische, bedrijfsmatige kant van het kerkelijk leven op een kerkelijke vergadering geen prioriteit heeft, valt te begrijpen. Dat neemt niet weg dat die inmiddels wel aan de orde moet komen, al was het maar als consequentie van de gegeven ontwikkelingen. Het is daarbij duidelijk dat de ontstane spanning tussen het kerkelijke en het professionele en bedrijfsmatige zich niet eenvoudig laat oplossen. Er ligt hier een herkenbare parallel met de verhouding tussen een kerkenraad en zijn commissie van beheer. Het lijkt dan ook het overwegen waard om als gezamenlijke kerken op zoek te gaan naar een nieuwe structuur op generaal-synodaal niveau. Dat geeft de synode de ruimte om zich als kerkelijke vergadering tot kerkelijke zaken te beperken. Net als bij het nieuwe bestuursconcept op kerkenraadniveau is het uiteraard wel de synode zelf die een dergelijk besluit moet nemen. 5.5 De lijn van Zuidhorn voortzetten Niet alleen d.m.v. de nieuwe vergader- en besprekingsstructuur, maar ook in het naar voren halen van beleidsbeslissingen en het leren hanteren van een begrip als marginale toetsing, heeft de generale synode van Zuidhorn geprobeerd op de geschetste zaken in te spelen. Zoals uit de diverse evaluaties blijkt (zie rapport deputaten Voorbereiding), is dat over het geheel genomen goed gelukt. Maar het zou een vergissing zijn te denken, dat we wat dit betreft wel klaar zijn. De overgang naar een meer beleidsmatige benadering blijft moeilijk (zie alleen al de op de middelen gerichte opdracht waar dit rapport over gaat), de balans tussen synode en deputaten verdient herijking en de feitelijke situatie in de kerken is gebleven zoals boven geschetst. Met alle waardering voor de in Zuidhorn gezette stappen blijft de noodzaak om door te gaan op de ingeslagen weg, en nu ook het geheel en de interne samenhang van het kerkelijk netwerk op beleidsniveau aan de orde te stellen. 5.6 Permanent synodesecretariaat Een permanent synodesecretariaat is wenselijk voor inventarisatie en rubricering van de ingekomen stukken ondersteuning van de administratieve taken van de generale synode (in- en eterne correspondentie) productie van de Acta (notulist, opmaak van de Acta voor publicatie) communicatie en voorlichting van de kant van de synode Een en ander vraagt steeds meer tijd en deskundigheid, terwijl een steeds weer andere samenroepende kerk hier steeds moeilijker aan kan voldoen (zie boven bij paragraaf 41). Bovendien kan bij een secretariaat dat blijft, opgebouwde ervaring worden benut en dat zal aan kwaliteit en continuïteit ten goede komen. Uiteraard hoeft een secretariaat alleen in functie te zijn rondom en tijdens een generale synode. Maar voor de gewenste continuïteit is het al van belang, als het secretariaat bij één instantie wordt neergelegd. 5.7 Professionele professionalisering Het kan duidelijk zijn dat het bij dit alles niet gaat om iets eenvoudigs, wat zich vlot, met de inzet van een paar enthousiaste vrijwilligers, laat oplossen. Alleen al het formaat van de kerkelijke vrijwilligersorganisatie vraagt om een professionele aanpak: 270 vestigingen, dertig taakgroepen, tien ondersteunende afdelingen. Wanneer de synode om onder meer bovengenoemde overwegingen zou besluiten om ook voor de interne samenhang en het geheel van de kerkelijke organisatie een proces van professionalisering in gang te zetten, dan moet het daarbij gaan om een evenzeer deskundig opgezet en uitgevoerd proces. Het valt te verwachten dat de professionaliteit van het resultaat evenredig zal zijn aan de profes- GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 11

12 sionaliteit van de reisbegeleiding naar dat resultaat. 12 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

13 6. FINANCIËLE ASPECTEN 6.1 Besparing door bundeling van activiteiten Wanneer administratieve activiteiten worden gebundeld, kunnen efficiencyvoordelen worden behaald. Werkzaamheden van gelijke aard, die op verschillende plaatsen worden verricht, worden op één plaats verzorgd en dan kan tijd worden bespaard. Zo zal, wanneer er op b.v. een drietal plaatsen gegevens van de kerken worden bijgehouden en dit werk voortaan op één centrale plaats worden gedaan, er sprake zijn van besparing op personeelskosten. In plaats van door drie personen kan dit werk door één persoon worden gedaan. Een ander voorbeeld is de loonadministratie. Overwogen kan worden deze gecentraliseerd te verzorgen: in eigen beheer dan wel door uitbesteding. Voor alle deputaatschappen gezamenlijk speelt de vraag naar de noodzakelijke investeringen in middelen, deskundigheid en continuïteit. Het vorenstaande zou op meer gebieden kunnen worden toegepast.de doelstelling blijft dezelfde: suboptimalisatie zoveel mogelijk voorkómen. 6.2 Besparing niet altijd duidelijk Er is overwogen een onderzoek in te stellen naar de samenstelling van de kosten bij de verschillende deputaatschappen. Wanneer het mogelijk is aan te geven, welke kosten gemoeid zijn met ondersteunende activiteiten, zou ook globaal nagegaan kunnen worden, hoeveel besparing er mogelijk is wanneer dit werk centraal wordt gedaan. Bij het verder doordenken over deze problematiek werd duidelijk, dat de praktijk veel weerbarstiger is dan de theoretische benadering. In de eerste plaats is het nog de vraag, of er bij de deputaatschappen voldoende gegevens beschikbaar zijn om voor dit onderdeel van de kosten een uitsplitsing te geven. Het zal waarschijnlijk om schattingen gaan. Maar belangrijker is, dat men er niet zonder meer van kan uitgaan dat centralisatie in alle concrete gevallen gewenst is en wordt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het continuïteitsstreven in organisaties is ingebakken. Bovendien kan niet elke combinatie van taken altijd in op zichzelf levensvatbare delen worden uiteengebroken. Dit kan tot gevolg hebben dat na centralisatie toch onvoldoende besparingen worden gerealiseerd. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 13

14 7 ONDERZOEK NODIG 7.1 Vervolgopdracht Vanwege bovenstaande problematiek is in dit stadium afgezien van het verzamelen van allerlei gegevens met betrekking tot de aantallen personeelsleden en de kosten die gemoeid zijn met ondersteunende activiteiten. Het is zeer de vraag, of deze gegevens op dit moment relevant zijn om te kunnen concluderen, hoeveel besparing er mogelijk is. Dat wil niet zeggen dat een dergelijk onderzoek overbodig is. In het kader van een vervolgopdracht kan worden nagegaan, welke gegevens nodig zijn en hoe daadwerkelijk besparing van kosten kan worden bereikt. Dan zal ook, in goed overleg met de desbetreffende deputaten, nagegaan kunnen worden, welke activiteiten overgeheveld zouden kunnen worden naar een centrale plaats en welke personeelsleden hier een werkplek zouden kunnen krijgen. Zijdelings merken wij op dat in de praktijk vaak al sprake is van een zekere centralisatie. Zo zijn er verschillende deputaatschappen/instellingen die bepaalde werkzaamheden hebben uitbesteed aan één organisatie. De administratie van kleinere deputaatschappen loopt momenteel al via de quaestor en de mogelijkheid is aanwezig dat ook grotere deputaatschappen hun administratie op deze wijze verzorgen.of dit de aangewezen plaats blijft, zou nader onderzoek moeten uitwijzen. Voor de goede orde wordt verder opgemerkt dat deputaten Financiën en Beheer bezig zijn na te gaan, hoeveel personeel er in vaste dienst bij de deputaatschappen is en hoeveel fte s (fulltime equivalent) hiermee gemoeid zijn. Zie hiervoor bijlage Activiteiten in de komende drie jaar Wanneer, overeenkomstig de voorstellen in dit rapport, in de komende drie jaar wordt nagegaan of, en zo ja op welke onderdelen, dient te worden gecentraliseerd, rijst de vraag, op welke wijze dit moet gebeuren en hoeveel dit onderzoek gaat kosten. Een dergelijk onderzoek vereist deskundigheid en zo nodig zal hiervoor epertise van buiten moeten worden aangetrokken. Het zou fijn zijn, als reeds de komende drie jaar het centraal verzorgen van ondersteunende activiteiten, zoals b.v. het bijhouden van kerkelijke gegevens, leidt tot een reële besparing van kosten. Dat kan wanneer bepaalde werkzaamheden wegvallen en het desbetreffende deputaatschap bereid is een deel van zijn budget hiervoor in te leveren. Wanneer dat de komende jaren (nog) niet mogelijk is, zullen de kosten van het onderzoek op andere wijze gedekt moeten worden. Omdat het om eenmalige uitgaven gaat, ligt het minder voor de hand dit op te nemen in het totaal van het centraal te innen quotum. Ons voorstel is deze eenmalige kosten, voorzover geen dekking binnen de budgetten van deputaatschappen mogelijk is, te dekken uit de algemene reserve zoals die door deputaten Financiën en Beheer wordt bijgehouden. Wij verwachten dat voor het onderzoek een bedrag nodig is in de orde van grootte van incl. btw. 7.3 Bevoegdheid Het kerkelijk administratiebureau dat ons voor ogen staat, zal alleen diensten verlenen. Het heeft met betrekking tot de generale synode en deputaatschappen geen inhoudelijke taken. Het bereidt geen synodebesluiten voor. Voorlichting door deputaatschappen blijft inhoudelijk bij de desbetreffende deputaatschappen. Bij de Christelijke Gereformeerde Kerken staat het dienstenbureau onder leiding van een directeur. Het bureau wordt bestuurlijk begeleid door het deputaatschap Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB), dat benoemd wordt door de generale synode. 14 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

15 Bij de bescheiden opzet die ons voor ogen staat, is het voldoende, als het centrum onder toezicht staat van het deputaatschap GSP en communicatie. Dit deputaatschap zou een commissie kunnen vormen met vertegenwoordigers van andere direct betrokken deputaatschappen. Gelet op de bescheiden opzet van het bureau zal het ten aanzien van de diverse deputaatschappen geen bijzondere bevoegdheid hebben. Er zal juist een goed overleg moeten zijn tussen het centrum en de diverse deputaatschappen, om deze efficiënt en effectief te kunnen ondersteunen. 7.4 Haalbaarheid Uitgangspunt is dat er al diverse deputaatschappen zijn met personeel in dienst (zie boven onder paragraaf 4.6). Ook voor de voorbereiding van een generale synode en het secretariaat ervan worden nu ook al verscheidene mensen ingezet (zie voor de aantallen bijlage 2). Deze functies zijn deels betaald, deels op basis van vrijwilligheid of met een beperkte vergoeding. Als al deze functionarissen bij elkaar komen in één gebouw, is er al een administratiebureau. Met behulp van etranet is het overigens niet nodig dat ze allen daadwerkelijk in één gebouw komen. Tijdelijk personeel voor het synodesecretariaat zou ook in dienst moeten zijn van het administratiebureau. 7.5 Spreiding vergaderweken van de generale synode De vergaderfrequentie van de generale synode levert eens in de drie jaar een piek op in de activiteiten. Dit bemoeilijkt het aantrekken van voldoende, ook gekwalificeerd, personeel in vaste dienst. Juist ook ten behoeve van de generale synode is in de piekperiode voldoende kundigheid en vaardigheid nodig. Bovendien kan in de periodes tussen de synodes opgedane ervaring weer verloren gaan door wisseling in personeel. Het is de moeite waard te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, vergaderweken van de generale synode meer gespreid kunnen worden over de periode van drie jaar tussen de aanvang van generale synodes. Bijvoorbeeld door te vergaderen in blokken van een aantal weken, waarbij deze blokken over de drie jaar gespreid worden. Bij grotere spreiding is het uiteraard gemakkelijker een secretariaat permanent in stand te houden en gekwalificeerd personeel hiervoor in dienst te houden. Als de behandeling van deputatenrapporten door de synode over drie jaar wordt verdeeld, kunnen deputaatschappen ook gespreid in de tijd rapporteren en kunnen Acta in delen verschijnen. Dit voorkomt pieken in de verwerking van een en ander op het administratiebureau alsook in het kennisnemen ervan door kerken en kerkenraden. Voor het synodesecretariaat ontstaat er dan meer continuïteit, met meer mogelijkheden voor het aantrekken van personeel. Dit komt regelmatige begeleiding van het synodewerk ten goede en biedt wellicht ook meer mogelijkheden voor de afvaardiging naar de synode. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 15

16 8 VOORLOPIGE VOORZIENINGEN 8.1 Eerst nodige activiteiten In afwachting van de uitkomst van nader onderzoek, zoals aangegeven in de vorige paragraaf, pleiten deputaten ervoor nu alvast enkele administratieve voorzieningen te treffen voor activiteiten die aan gezamenlijke aanpak duidelijk toe zijn. Zulke eerst nodige activiteiten zijn: 1 secretariaat, administratie, gegevensbeheer 2 centraal postadres voor de kerken 3 kerkelijk netwerk 4 kerkelijke communicatie 5 informatie SECRETARIAAT, ADMINISTRATIE, GEGEVENSBEHEER Voor een generale synode en de samenroepende kerk voor deze synode is boven (paragraaf 4.1) de noodzaak van secretariële ondersteuning al duidelijk gemaakt. Daarnaast kunnen plaatselijke kerken, deputaatschappen en instellingen van de diensten van deze voorziening gebruikmaken. Dit zal met name mogelijk zijn in de periodes dat er geen generale synode is CENTRAAL POSTADRES VOOR DE KERKEN Een officieel centraal postadres ontbreekt tot op heden. Met name voor eterne contacten kan het ervoor zorgen dat post voor een kerkelijke instantie ontvangen kan worden en op de juiste plaats terechtkomt KERKELIJK NETWERK Voor de uitwisseling van gegevens, van databases tot deputatenrapporten, Acta en voorlichtend materiaal, is een elektronisch netwerk nodig tussen de kerken, de generale synode, de deputaatschappen en kerkelijke instellingen. De huidige netwerken binnen onze kerken dienen op elkaar afgestemd te worden, echter op zodanige manier dat verdere uitbouw mogelijk blijft, zoals het onderzoek van paragraaf 7.1 zal uitwijzen. Het is niet wenselijk de opzet voor een integraal en goed functionerend netwerk, dat voor de kerken in al hun geledingen bereikbaar is, nog langer uit te stellen in afwachting van nader onderzoek. Het onderzoek zal doel, beleid en uitbouw betreffen, maar verhindert niet dat er nu al voor een goed basisnetwerk gezorgd kan worden KERKELIJKE COMMUNICATIE EN INFORMATIE Verder is nodig dat de communicatie van kerkelijke instanties met kerken en kerkleden en de voorlichting daaraan een actief steunpunt krijgt voor advisering bij en coördinatie en uitvoering van communicatietaken. Deputaten Communicatie blijven de communicatie aansturen, maar vanwege de toenemende communicatieactiviteiten van diverse kerkelijke instanties is ondersteuning nodig voor advisering, coördinatie en uitvoering. Ook kunnen van hieruit kerken, kerkleden en anderen worden geïnformeerd over de gereformeerde kerken. Tevens kunnen kerken, kerkelijke vergaderingen, deputaatschappen en instellingen geïnformeerd worden over overheidswetgeving en verzekeringen. 16 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

17 8.2 Realisering We stellen voor de verantwoordelijkheid voor de voorgestelde eerst nodige voorzieningen neer te leggen bij het deputaatschap GSP en Communicatie. Andere direct betrokken deputaatschappen behoren daarbij te worden betrokken door middel van een adequaat samengestelde besturingscommissie. Op deze wijze wordt niet vooruitgelopen op mogelijke toekomstige besturingsmodellen. Deze commissie zorgt ervoor dat de genoemde activiteiten worden uitgevoerd, door henzelf of waar nodig door inschakeling van derden. Als onderkomen zou in zekere zin voorlopig (een deel van) het Gbouw te Zwolle dienst kunnen doen. Daar is nu al een aantal deputaatschappen gevestigd, terwijl ook de communicatie voor de kerken via de website vanuit het Gbouw wordt verzorgd door de Stichting De Luisterpost/Bralectah. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 17

18 9 CONCEPT-BESLUITTEKST Materiaal: Rapport van deputaten Voorbereiding Eerstvolgende Generale Synode, Generaal- Synodale Publicaties anne deputaten Communicatie en Financiën en Beheer inzake Centrale administratieve ondersteuning, in opdracht van GS Zuidhorn (Acta art. 203 en art. 213, besluit 7g). Besluit: 1 een nader onderzoek te doen instellen naar de organisatorische kanten van ons kerkelijk samenleven en hiervoor een studiedeputaatschap te benoemen met als opdracht a. voor de organisatorische kanten van ons kerkelijk samenleven doelen te formuleren en beleid om deze doelen te bereiken; b. hierbij in het bijzonder te denken aan activiteiten van kerkelijke vergaderingen, deputaatschappen en instellingen op het gebied van secretariaat, administratie, communicatie, intern netwerk, gegevensbeheer en personeelsbeheer; c. te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, voor deze activiteiten professionalisering gewenst en/of nodig is; d. over aspecten van dit onderzoek die bestaande situaties bij de diverse deputaatschappen raken, met name van personele aard, met de desbetreffende deputaatschappen te overleggen; e. te overwegen, of het wenselijk is piekvorming in het werk van de generale synode en haar secretariaat te voorkomen door de vergaderweken van de generale synode meer te spreiden over de periode tot aan de volgende generale synode; f. van hun onderzoek rapport uit te brengen aan de volgende generale synode en hun rapport een half jaar voor die synode aan de kerken toe te zenden; 2 voor de komende drie jaar voorzieningen te treffen voor administratieve ondersteuning ten dienste van de kerken, de generale synode en haar deputaatschappen met de onder hen fungerende kerkelijke instellingen voor de volgende eerst nodige activiteiten: 1. secretariaat, administratie en centraal beheer van kerkelijke gegevens 2. centraal postadres voor de kerken 3. opzet en beheer van een kerkelijk netwerk 4. kerkelijke communicatie, advisering bij en coördinatie en uitvoering van communicatietaken, o.m. via de website 5. informatieadres voor kerken en belangstellenden. 3 de uitvoering hiervan op te dragen aan het deputaatschap Generaal-Synodale Publicaties (met Communicatie), die voor de uitoefening van het toezicht een commissie benoemt samengesteld uit vertegenwoordigers van andere direct betrokken deputaatschappen; 4 alle deputaatschappen met de onder hen fungerende instellingen op te dragen voor hun administratieve activiteiten zoveel mogelijk gebruik te maken van de deze ondersteunende diensten. 5 het onderzoek naar de professionalisering van de organisatorische kanten van ons kerkelijk samenleven en het aantrekken van deskundigheid voor de opzet en het beheer van het netwerk en voor centraal beheer van kerkelijke gegevens als eenmalige uitgaven te bekostigen uit de algemene reserve zoals die door deputaten Financiën en Beheer wordt bijgehouden. Gronden: 1 het is van belang de organisatie van het kerkelijk samenleven efficiënt en effectief in te richten, zodat ook de kosten hiervan doelmatig besteed worden; 2 nader onderzoek naar de organisatorische kanten van ons kerkelijk leven moet uitwijzen, welke doelen hiervoor te stellen zijn en wat voor beleid, welke mate van 18 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

19 professionalisering en welke middelen hiervoor nodig zijn; 3 voor de ontwikkeling van visie en beleid is overleg met de diverse deputaatschappen nodig in verband met bestaande situaties en vanwege de noodzaak van zorgvuldig omgaan met personeel; 4 gelijkmatige verdeling van het werk van de generale synode en haar secretariaat kan voor het functioneren van beide van belang zijn; 5 in afwachting van genoemd nader onderzoek dienen ondersteunende activiteiten die duidelijk nodig zijn, zo spoedig mogelijk uitgevoerd te worden, zonder dat daarmee voldongen feiten worden geschapen; 6 de beoogde ondersteuning blijft beperkt tot administratieve diensten, terwijl de inhoudelijke verantwoordelijkheid volledig blijft bij de instanties die van deze diensten gebruikmaken; 7 met name een goed functionerend netwerk en advisering bij en coördinatie en uitvoering van communicatietaken zijn van centraal belang voor het functioneren van generale synode, deputaatschappen en kerkelijke instellingen ten dienste van de kerken, waarom een effectief beleid hiervoor nodig is; ten aanzien van de generale synode en de voorbereiding ervan geldt dit bovendien voor een goed functionerend secretariaat; 8 bij de drie deputaatschappen Voorbereiding Eerstvolgende Generale Synode, Generaal- Synodale Publicaties (met Communicatie) en Financiën en Beheer, liggen momenteel voor het grootste deel de uitvoerende taken waarvoor de voorlopige voorziening bedoeld is; 9 gebruikmaking van het centrum door deputaatschappen en instellingen is aanbevelenswaardig om redenen van efficiency en effectiviteit. GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 19

20 BIJLAGEN 1 Ontwikkeling landelijke deputaatschappen 2 Inventarisatie administratieve activiteiten 20 ACTA GENERALE SYNODE AMERSFOORT-CENTRUM 2005

Rapport deputaten M/V in de kerk

Rapport deputaten M/V in de kerk Rapport deputaten M/V in de kerk Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a De Gereformeerde Kerk Groningen B. de Roos, scriba Kraanvogelstraat 124 9713 BS Groningen Van: Deputaten Documentatie p/a J. Bos, secretaris

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid

Acta. Hoofdstuk XII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de Overheid Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk XII Relatie tot de Overheid Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij

Nadere informatie

Acta. Bijlage IX - IV. van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage IX - IV. van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amerfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage IX - IV Rapport Deputaten Studiefinanciering ad art. 19 KO Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij

Nadere informatie

Regionale en landelijke structuren

Regionale en landelijke structuren pagina 1 v. 10 Regionale en landelijke structuren Regionale en landelijke structuren Johan Harmanny> Structuren en regels binnen de kerken 2 Verzamelde wijsheid 2 Kerkstructuur 3 De

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). A. Algemene gegevens Naam Telefoonnummer (scriba):

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Rapport deputaten administratieve ondersteuning

Rapport deputaten administratieve ondersteuning Rapport deputaten administratieve ondersteuning Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Wijziging ord (adviseurs evangelisch-lutherse synode)

Wijziging ord (adviseurs evangelisch-lutherse synode) GS 15-04 Generale Synode april 2015 Advies Generale college voor de kerkorde Betreft: Behandeling in eerste lezing Wijziging ord. 4-22-6 (adviseurs evangelisch-lutherse synode) Aanleiding In ordinantie

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Organisatie : Gereformeerde kerk Genemuiden [ Aanpassing ingaande seizoen ]

Organisatie : Gereformeerde kerk Genemuiden [ Aanpassing ingaande seizoen ] [ Aanpassing ingaande seizoen 2015 2016 ] Aanleiding : Beleidsplan - vastgesteld in maart 2014 vertalen naar de kerkelijke organisatie Draagt de structuur bij aan de ( geestelijke ) groei van de gemeente

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk 12. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de overheid

Acta. Hoofdstuk 12. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Relatie tot de overheid Acta van de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008-2009 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk 12 Relatie tot de overheid Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk VII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Diaconaat

Acta. Hoofdstuk VII. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Diaconaat Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk VII Diaconaat Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten)

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Assen (met wijkgemeenten) Voor het belijden, de roeping en het functioneren van de Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Hoenderloo Inhoud 0BParagraaf 1BInhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST.

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. Toelichting De plaatselijke regeling komt bovenop de kerkorde en ordinanties. Daar waar in

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel A1 Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk als bedoeld in ordinantie 2-19-6 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3.

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken 1 Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken Artikel 1 instelling en doelstelling 11 Het Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland conform

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze ~~q lz ijn Aa en Hun Ze 5tzchtinl1 Offerte voor Gemeente AA en Hunze "mantelzorgers in Beeld" fase 1: Q-meting van activiteiten CPM Offerte Mantelzorgers in Beeld fase 1: a-meting centraal punt mantelzorg

Nadere informatie

Acta. Bijlage 5.2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Rapport commissie Drenthe

Acta. Bijlage 5.2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Rapport commissie Drenthe Acta van de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008-2009 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage 5.2 Rapport commissie Drenthe Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Nederland (vrijgemaakt)

Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Nederland (vrijgemaakt) Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) 2005-2008 Archiefblokgegevens Archiefnummer: 15 Archiefnaam: Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering De brug tussen organisatie en automatisering Voor het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienst bent u als kennisintensieve dienstverlener sterk aangewezen op de (vak) kennis van uw medewerkers.

Nadere informatie

Acta. Bijlage I - I. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage I - I. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage I - I Rapport Deputaten Voorbereiding Eerstvolgende Synode Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

VERENIGING VSE. Postbus 499, 8000 AL, Zwolle.

VERENIGING VSE. Postbus 499, 8000 AL, Zwolle. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VSE versie:10 december 2009 Postbus 499, 8000 AL, Zwolle vse@gbouw.nl VERENIGING VSE INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Aanwezigheid en geldige besluitvorming...

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

Rapport deputaten relatie kerk en overheid

Rapport deputaten relatie kerk en overheid Rapport deputaten relatie kerk en overheid Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr.

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team VMG Investeringsvoorstel Vastgoedinformatiesysteem 1- Notagegevens Notanummer 721368 Datum 4-7-2012 Programma: 06. Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Acta. Hoofdstuk 2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De leer

Acta. Hoofdstuk 2. van de Generale Synode Zwolle-Zuid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De leer Acta van de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008-2009 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdstuk 2 De leer Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

UITWERKING VAN DE BESLUITEN IN HET BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE

UITWERKING VAN DE BESLUITEN IN HET BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE UITWERKING VAN DE BESLUITEN IN HET BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 Algemene Kerkenraad 23 september 2013 Uitwerking besluiten Beleidsplan 2013 2016 vastgesteld in de AK, 23.09.2013 2

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens

ANBI-transparantie gegevens ANBI-transparantie gegevens A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde kerk te Wapenveld (Gereformeerde kerk De Brug) Telefoonnummer (facultatief): 038-4477162 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788

Nadere informatie

Generale regeling voor de permanente educatie

Generale regeling voor de permanente educatie Generale regeling voor de permanente educatie als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 Inhoudsopgave I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. Artikel 2. De opbouw van de permanente

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Hervormde Gemeente De Baak Hasselt 1 Versie 2015 Inhoudsopgave 1. Wijkkerkenraad De Baak... 3 1.1

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN

VERORDENING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN VERORDENING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN Artikel 1 1. Er is een Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Hoogeveen. 2. De CRO bestaat uit een voorzitter en de volgende leden: -

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

De rechtspositie van OR-leden

De rechtspositie van OR-leden Bijlage D De rechtspositie van OR-leden Overwegingen Een goed functionerende OR is van belang voor het goed functioneren van de onderneming als geheel. Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites

Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Rapport deputaten curatoren van DE BAZUIN aan GS Groningen 2014 pag. 1 Rapport aan de Generale Synode te Groningen 2014 van Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites Bleiswijk, 28 augustus 2014

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Onderweg naar de kerk van de toekomst. Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013

Onderweg naar de kerk van de toekomst. Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013 Onderweg naar de kerk van de toekomst Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013 Missie Matteüs 22: 37 39 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en

Nadere informatie

Webstatuut PKN Kollum

Webstatuut PKN Kollum Webstatuut Webstatuut PKN Kollum Redactiestatuut voor de website van Protestantse Gemeente te Kollum. (PKN Kollum) Dit redactiestatuut is bedoeld om de organisatie van de PKN Kollum, gebruikers en toekomstige

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Woord vooraf In zijn vergadering van 3 maart 2004 aanvaardde de kerkenraad van de Hervormde

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering.

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel 1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten. Artikel 2 Introductie Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Beleidsplan 2015-2019 Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Inleiding Dit beleidsplan van de wijkgemeente Zuid van de Protestantse Gemeente Terneuzen beschrijft de doelstellingen die wij, onder

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland.

Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland. AB 140123 Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland. Vastgesteld door het bestuur d.d. 23-01-2014 Status procedure ingevolge

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie